Bilag til samarbejdsplan 2009 - Politi

politi.dk

Bilag til samarbejdsplan 2009 - Politi

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Bilag 1.

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER

1. Kontakt med lokalsamfundet mv.

Kredsrådet

Emne:

Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen

Lovgrl./komm. Retsplejelovens § 112

Formål/målsæt. Sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder

navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats

Evt. handleplaner Der udarbejdes hvert år en samarbejdsplan

Snitflader Ingen

Deltagere Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsen

Antal møder Mindst 4

Kontaktudvalget

Emne:

Som kredsrådet

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Forberedelse af og opfølgning på arbejdet i kredsrådet

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Ledelsessekretariatschefen (fra politiet) og relevante administrative repræsentanter

fra de enkelte kommuner

Antal møder Mindst 4

Lokalrådene

Emne:

Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og –forebyggende

indsats i lokalområdet

Lovgrl./komm. Normalforretningsorden for lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi

Formål/målsæt. Sikre en lokalt funderet udmøntning af de kriminalitetsbekæmpende og –

forebyggende strategier, der vedtages i kredsrådet eller på nationalt plan

Evt. handleplaner Der udarbejdes hvert år handlingsplaner for de enkelte lokalråd.

Snitflader Kommunernes SSP-organisation.

Deltagere Lederne af den relevante lokalpolitiafdeling og beredskabsafdeling, lokalpolitiafdelingens

forebyggelsesmedarbejder samt 3 repræsentanter fra kommunerne

og 3 repræsentanter for lokalsamfundene.

Antal møder Mindst 4

1


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

2. Beredskab

Beredskabskommissionerne i de enkelte kommuner

Emne:

Overordnet drøftelse af sager af beredskabsmæssig karakter.

Lovgrl./komm. Beredskabslovens § 9

Formål/målsæt. Sikre at redningsberedskaberne i de enkelte kommuner er i stand forebygge,

begrænse og afhjælpe skader ved ulykker og katastrofer

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Linjechefen for beredskabet, lederne af de relevante beredskabsafdelinger,

borgmesteren for de enkelte kommuner, beredskabschefen for de enkelte

kommuner og øvrige udvalgsmedlemmer.

Antal møder 3- 4

Beredskabsstaben (strategisk niveau)

Emne:

Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregionen.

Lovgrl./komm. Beredskabslovens § 17

Formål/målsæt. Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Beredskabsstaben (operativt niveau)

Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren, chefen for Totalforsvarsregionen og

chefen for Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter.

Antal møder Efter behov samt 1 – 2 samarbejdsmøder/øvelser

Beredskabsstaben (operativt niveau)

Emne:

Samarbejde med Totalforsvaret og beredskabsregionen.

Lovgrl./komm. Beredskabslovens § 17

Formål/målsæt. Sikre en effektiv, koordineret indsats i forbindelse med større ulykker og katastrofer.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Beredskabsstaben (strategisk niveau)

Deltagere Linjechefen for beredskabet samt repræsentanter for Totalforsvarsregionen,

Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter, relevante kommuner og

andre myndigheder og sanarbejdspartnere.

Antal møder Efter behov samt 1 – 2 samarbejdsmøder/øvelser

Epidemikommissionen

Emne: Det første møde forventes afholdt i marts 2009

Lovgrl./komm.

Formål/målsæt.

Evt. handleplaner

Snitflader

Deltagere

Antal møder

2


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Møder med Region Sjællands Sundhedsberedskabs- og Præhospitale Udvalg

Emne:

Samarbejde med Regionen på sygehusområdet

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Sikre samarbejde og koordination af indsatsen på skadessteder i forbindelse

med ulykker og kriminalitet

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Linjechefen for beredskabet og lederen af Region Sjællands Præhospitale enhed,

lederen af akutbilerne, repræsentanter for lægevagt og sygehuse, herunder

de psykiatriske samt ambulanceentreprenørerne, de kommunale redningsberedskaber,

kommunerne og Embedslægeinstitutionen

Antal møder 2

Møder med Embedslægeinstitutionen

Emne:

Samarbejde om emner, hvor politiet har behov for lægefaglig assistance, herunder

f.eks. ligsyn og kørekortsager

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af samarbejdet på de områder, hvor politiet har behov

for lægefaglig assistance

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Politiadvokaten for særlovskriminalitet, linjecheferne for beredskabet og lokalpolitiet

samt repræsentanter for embedslægeinstitutionen

Antal møder Efter behov

Møder med Statens Luftfartsvæsen

Emne:

Samarbejde om Roskilde Lufthavn

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af emner vedrørende lufthavnssikkerhed og gennemførelse

af grænsekontrol

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Linjechefen for lokalpolitiet, repræsentanter fra OPA og ledelsen af Tune

Lufthavn.

Antal møder Efter behov.

Møder med festivalledelser

Emne:

Samarbejde om politiets indsats i forbindelse med festivaller

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Koordination af den sikkerhedsmæssige afvikling af større udendørs musikog

underholdningsarrangementer

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Linjechefen for lokalpolitiet, medarbejdere fra OPA og festivalledelser

Antal møder Efter behov

3


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Møder med handelsstandsforeninger

Emne:

Samarbejde med forskellige brancheorganisationer, herunder restauratørernes,

om lokale arrangementer

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Koordination om afvikling af arrangementer, særlige målrettede indsatser mv.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne og repræsentanter for handelsstandsforeningerne

Antal møder Efter behov

3. Dyreværn og fødevarer

Møder med Fødevareregionen

Emne:

Lovgrl./komm.

Formål/målsæt.

Evt. handleplaner

Snitflader

Deltagere

Antal møder

Etablering afventer retningslinjer fra Rigspolitiet efter strukturændringer på

området

Kontaktpersonsordning for dyreværnsorganisationer

Emne:

Samarbejde med dyreværnsorganisationer

Lovgrl./komm. Der afventes nye retningslinjer fra Rigspolitiet på området

Formål/målsæt. Sikre et smidigt samarbejde og korte kommunikationsveje til de vigtigste dyreværnsorganisationer

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Lederen af dyreværnsenheden og repræsentanter for dyreværnsorganisationerne.

Antal møder Mindst 1

4. Kriminalitetsforebyggelse

Koordinationsudvalg – kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau)

Emne:

Arbejde med lokalrådets plan for den kriminalitetsforebyggende indsats, herunder

bl.a. den kriminalpræventive strategi for 2009

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Tilrettelæggelse af politikredsens kriminalitetsforebyggende arbejde

Evt. handleplaner Fastlægges i lokalrådene

Snitflader Lokalrådene og de kommunale SSP-strukturer

Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, politistationernes kriminalpræventive medarbejder

samt de af kommunerne udpegede medarbejdere fra socialforvaltning,

skole, gademedarbejdere mv.

Antal møder Mindst 4

4


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Lokale forebyggelsesteams – kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau)

Emne:

Løsning af konkrete kriminalitetsforebyggende opgaver efter drøftelse med

koordinationsudvalget og eventuelt i lokalråd

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Udførelse af kriminalitetsforebyggende arbejde

Evt. handleplaner Fastlægges i lokalrådene

Snitflader Koordinationsudvalgene og de kommunale SSP-strukturer

Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, politistationernes kriminalpræventive medarbejder

samt de af kommunerne udpegede medarbejdere fra socialforvaltning,

skole, gademedarbejdere mv. og eventuelt andre repræsentanter fra lokalsamfundet

som f.eks. beboerrådgivere, erhvervsfolk mv.

Antal møder Efter behov

Ugentlige statusmøder i nogle kommuner – kriminalitetsforebyggelse (taktisk niveau)

Emne:

Synliggørelse af uhensigtsmæssig adfærd på individniveau med henblik på en

samlet koordineret indsats, herunder f.eks. forebyggelse af jalousi- og æresforbrydelser

samt socialt udsatte familier

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Ugentlig opfølgning på hændelser og tendenser, herunder også på individniveau

og drøftelse og iværksættelse af konkrete tiltag

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Lokalrådene, koordinationsudvalgene, de lokale forebyggelsesteams og de

kommunale SSP-strukturer

Deltagere Politistationernes forebyggelsesmedarbejdere, SSP-konsulenter samt repræsentanter

for socialforvaltninger, gademedarbejdere mv.

Antal møder Mellem 26 og 52

Beboermøder, herunder møder med idrætsforeninger

Emne:

Lokale problemstillinger eller initiativer

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af fælles indsatser i forhold beboelsesområder mv.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Lokalrådene

Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne samt beboere, medlemmer af idrætsforeninger

mv.

Antal møder Efter behov

Konkliktråd

Emne:

Konfliktmægling mellem offer og gerningsmand i straffesager, hvor gerningsmanden

har tilstået

Lovgrl./komm. Forsøgsordning, hvor Midt- og Vestsjællands politikreds er forsøgskreds

Formål/målsæt. Udfinde sager, der er egnede til mægling mellem offer og gerningsmand

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Medarbejdere fra Forebyggelsessekretariatet, Det Kriminalpræventive Råd og

konfliktmæglerne

Antal møder 2

5


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

5. Psykiatri og misbrug mv.

Møder med psykiatrien i Region Sjælland

Emne:

Indsatsen over for psykisk syge

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Aftale/koordinere fælles forhold på områder som undvigelse, overfald og udarbejdelse

af attester, herunder etablering af et tæt samarbejde mellem faste

kontaktpersoner

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Møderne med Sct. Hans

Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet og repræsentanter for psykiatrien

i Region Sjælland

Antal møder 2

Møder med Sct. Hans

Emne:

Indsatsen over for psykisk syge indlagt på Sct. Hans

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Aftale og koordinere fælles forhold på områder som undvigelse, overfald og

udarbejdelse af attester, herunder etablering af et tæt samarbejde mellem faste

kontaktpersoner

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Møderne med Region Sjælland

Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet og repræsentanter for Sct. Hans

Antal møder 1

Møder med opholdssteder mv. for utilpassede unge

Emne:

Erfaringsudveksling og samarbejde vedrørende ”truede” unge

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af fælles initiativer mv. med ”truede” unge

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Lederne af lokalpolitiafdelingerne, medarbejdere fra forebyggelsessekretariatet

og repræsentanter for institutionerne

Antal møder Efter behov

Møder med væresteder, ”varmestuer” og misbrugscentre

Emne:

Erfaringsudveksling og samarbejde vedrørende brugere af de pågældende steder

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Aftale og koordinere fælles initiativer på de pågældende steder eller i forhold

til brugere heraf

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Lederne af de relevante lokalpolitiafdelinger og lederne af de lokal væresteder

mv.

Antal møder Efter behov

6


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

6. Trafiksikkerhed

Møder i vejcentre

Emne:

Samarbejde med vejcentrene

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse af opgaver på det statslige vejnet, der indebærer et samarbejde mellem

politi og vejcentre, herunder fjernelse af forulykkede køretøjer og samarbejde

om kvalitetssikring af data i forbindelse med færdselsuheld

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg

Deltagere Politidirektøren, chefpolitiinspektøren og chefen for Vejcentret samt på operativt

niveau lederen af færdselsafdelingen og lederne af de operative ledere af

afdelingerne i Vejcentret

Antal møder 1

Møder i de lokale trafiksikkerhedsudvalg

Emne:

Lokale initiativer i de enkelte kommuner vedrørende trafiksikkerhed, herunder

skolestart mv.

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Tværfaglig håndtering af lokale initiativer vedrørende færdselssikkerhed, herunder

skoleveje, ”sorte pletter”, særlige kampagner mv.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Lokalt kriminalitetspræventivt arbejde i øvrigt

Deltagere Lederne af lokalpoliti- og beredskabsafdelinger, lederen af færdselsafdelingen

og repræsentanter for kommunernes tekniske forvaltninger, skolernes færdselskontaktlærere,

kørelærere og repræsentanter for cyklistforbundet.

Antal møder Forskelligt fra kommune til kommune

7. Illegalt arbejde

Netværk vedrørende illegalt arbejde

Emne:

Indsatsen mod illegalt arbejde

Lovgrl./komm. Rigspolitiets nationale strategi på området

Formål/målsæt. Udarbejde lokale strategier for bekæmpelse af illegalt arbejde samt at etablere

lokale netværk/kontaktpersonordninger

Evt. handleplaner Lokal strategi for bekæmpelse af illegalt arbejde

Snitflader Arbejdsgruppe vedrørende illegalt arbejde

Deltagere Chefanklageren, politiadvokaten for særlovskriminalitet, linjechefen for lokalpolitiet

samt repræsentanter for Skat, fagforeningerne, beskæftigelsesregionen

og Dansk Byggeri

Antal møder 2

7


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Arbejdsgruppe vedrørende illegalt arbejde

Emne:

Tilrettelæggelse af operativt samarbejde om bekæmpelse af illegalt arbejde

Lovgrl./komm. Rigspolitiets nationale strategi på området

Formål/målsæt. Samarbejde vedrørende forskellige typer af konkrete operative indsatser

Evt. handleplaner Lokal strategi for bekæmpelse af illegalt arbejde

Snitflader Netværk vedrørende illegalt arbejde

Deltagere Politiadvokaten for særlovskriminalitet, medarbejdere fra Rigspolitiets Udlændingeafdeling

samt repræsentanter fra Skat og fagforeningerne

Antal møder Efter behov

8. Kvindehandel mv.

Indsats mod prostitutionens bagmænd

Emne:

Etablering af netværk og fælles aktioner mod handel med kvinder og organiseret

udnyttelse af prostituerede kvinder

Lovgrl./komm. Regeringens handleplan til bekæmpelse af handel med mennesker og Rigspolitiets

nationale strategi på området

Formål/målsæt. Udarbejde lokale handlingsplaner for indsatsen mod prostitutionens bagmænd,

herunder for etablering af samarbejde med andre relevante myndigheder mv.

på området

Evt. handleplaner Lokal handlingsplan for indsatsen mod prostitutionens bagmænd

Snitflader Ingen

Deltagere Linjechefen for efterforskning, Skat, Reden/Stop Kvindehandel, Røde Kors,

Center mod Menneskehandel og relevante sociale myndigheder

Antal møder Efter behov

9. Jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Møder om forebyg. af jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Emne:

Møder, der kan styrke det et tværfagligt samarbejde og informationsudvekling

vedrørende alvorlige forbrydelser med baggrund i jalousi eller andre samlivsrelaterede

forhold

Lovgrl./komm. Rigspolitiets overordnede strategi for en styrket indsats mod jalousidrab og

andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Formål/målsæt. Udarbejde lokale handlingsplaner for indsatsen mod jalousidrab og andre alvorlige

samlivsrelaterede forbrydelser, herunder for etablering af et tæt og

rettidig samarbejde med andre relevante myndigheder mv. på området

Evt. handleplaner Lokal handlingsplan for indsatsen mod jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede

forbrydelser

Snitflader Ingen

Deltagere Chefanklageren, linjechefen for lokalpolitiet, medarbejdere fra forebyggelsessekretariatet,

særlige kontaktpersoner fra beredskaberne, lokalpolitiet og efterforskningen

samt repræsentanter for kommunerne, sygehusregionen og krisecentrene

Antal møder Mindst 4

8


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

10. Bevillinger

Bevillingsnævnene

Emne:

Lovgrl./komm.

Formål/målsæt.

Evt. handleplaner

Snitflader

Deltagere

Antal møder

Behandling af ansøgninger om spiritusbevilling

Restaurationsloven og bevillingsstrategi for Midt- og Vestsjællands politikreds

Sikre en smidig og effektiv behandling af ansøgninger om spiritusbevilling

Nej, men bevillingsstrategi for Midt- og Vestsjællands politikreds

Ingen

Funktionslederen i ledelsessekretariatets juridiske sektion samt medlemmer af

bevillingsnævnet

Efter behov

11. Afsoning mv.

Møder med Kriminalforsorgen

Emne: Det første møde afholdes i marts 2009

Lovgrl./komm.

Formål/målsæt.

Evt. handleplaner

Snitflader

Deltagere

Antal møder

Møder med arresthusene

Emne:

Samarbejdet med arresthusene

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse af generelle problemstillinger vedrørende pladser, kontrollerede besøg,

flytning og kørsel af arrestanter samt særlige pladsbehov i forbindelse

med større begivenheder

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Chefanklageren, lederne af beredskabet og lokalpolitiet i Roskilde, lederen af

efterforskningsafdelingen for personfarlig kriminalitet samt arrestforvareren

og vagtmesteren for arresten i Roskilde

Antal møder Efter behov

12. SKAT mv.

Møder med SKAT (overordnet)

Emne:

Lovgrl./komm.

Formål/målsæt.

Evt. handleplaner

Snitflader

Deltagere

Antal møder

Der afventes nationale retningslinjer for samarbejdet med SKAT fra Statsadvokaten

for Særlig Økonomisk kriminalitet

9


MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

13. Retterne

Møde med retterne (overordnet)

Emne:

Samarbejde om overordnede og generelle forhold, herunder berammelser, udsættelsesforretninger

mv.

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse og koordination af samarbejde med retterne

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Møde med retterne (sagsbehandlerniveau)

Deltagere Chefanklageren, en politiadvokat, linjechefen for lokalpolitiet (efter behov)

samt retspræsidenterne og retternes sekretariatschefer

Antal møder Mindst 4

Møde med retterne (sagsbehandlerniveau)

Emne:

Samarbejde om behandling af konkrete sager

Lovgrl./komm. Intet særskilt

Formål/målsæt. Drøftelse af det konkrete samarbejde med retterne, herunder bl.a. berammelse,

frister mv.

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Møde med retterne (overordnet)

Deltagere Politiassessor, administrativt personale fra en politiadvokatur, sekretariatscheferne

fra retterne og administrativt personale fra retterne

Antal møder Mindst 4

14. Pressen

Møder med pressen

Emne:

Politiets samarbejde med og håndtering af pressen

Lovgrl./komm. For politiets vedkommende reglerne om tavshedspligt og politikredsens midlertidige

pressepolitik

Formål/målsæt. Sikre et smidigt og velfungerende samarbejde med pressen, herunder således

at pressen betjenes på et tilfredsstillende niveau

Evt. handleplaner Nej

Snitflader Ingen

Deltagere Politikredsens øverste ledelse, sekretariatschefen, linjecheferne, lederen af

vagtcentralen, ledelsessekretariatets kommunikationsmedarbejdere og repræsentanter

fra pressen – alt efter den konkrete sammenhæng og behov

Antal møder Efter behov, dog mindst et ”stormøde” om året

10

More magazines by this user
Similar magazines