Lokalrådet for Kalundborg kommune - Politi

politi.dk

Lokalrådet for Kalundborg kommune - Politi

Lokalrådet for Kalundborg kommune

Lokalrådets sammensætning:

Politiet:

Jan Ziirsen, leder af lokalpolitiet

Martin Rolsted, leder af beredskabet

Poul Skovbjerg Jensen, lokalpolitiets

forebyggelsesmedarbejder.

Kalundborg kommune:

Lotte Houlind, SSP-konsulent

Mikael Hansen, ungdomsskoleleder

Marja Elverhøi, Jobcentret

Repræsentanter fra lokalsamfundet:

Ditte Schwartzbach, Handelstands- og

erhvervsforeningerne

Morten Nystrup, Restauratørerne

Lynette Munk, Integrationsrådet

Beslutningsreferat fra møde 1/2008 i Lokalrådet for

Kalundborg den 20. februar 2008.

Deltagere:

Jan Ziirsen, Lotte Houlind, Mikael Hansen, Marja Elverhøi, Ditte

Schwartzbach, Morten Nystrup og Lynette Munk.

Afbud:

Martin Rolsted og Poul S. Jensen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

4. Orientering om politiets kriminalitetsbekæmpende og

kriminalpræventive indsats

5. Orientering fra kommunens repræsentanter

6. Orientering fra repræsentanterne fra det øvrige lokalsamfund

7. Drøftelse af, herunder evaluering af, iværksatte tiltag og

projekter

8. Drøftelse af kommende tiltag og projekter

9. Eventuelt

Ad. pkt. 1:

Dagsorden blev godkendt.

Ad. pkt. 2:

Referatet blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser.

Ad. pkt. 3:

Jan Ziirsen orienterede om udviklingen i lokalområdet siden

sidste møde i december 2007. Der var ikke markante udsving.

Af særlige forhold blev nævnt, at Kalundborg tidligt i sidste uge

blev inddraget i de uroligheder der med udgangspunkt på

Nørrebro spredte sig ud over landet.

Politiet arbejder på 2 fronter – dels den traditionelle

politimæssige efterforskning af de strafbare forhold begået under

urolighederne i Kalundborg og samtidig forebyggende.

På det forebyggende område var der indledt et fremadrettet

samarbejde med SSP, boligselskabet og dets beboerrådgiver, en

voksen med somalisk baggrund samt politiet.


Ad. pkt. 4:

Politiet ville gå baggrund af de allerede indhentede erfaringer

fortsætte og i fornødent omfang inddrage yderligere etniske

ressourcepersoner samt andre, det kunne bidrage til løsning af

problemstillingerne i Klosterpark-området.

Landpolitiassistenten i Høng har orlov foreløbig 1 år fra 1. april

og derfor blev der i øjeblikket arbejdet på at etablere en struktur,

der både politimæssigt og forebyggelsesmæssigt kunne dække

området Høng/Gørlev.

Ad. pkt. 5:

Lotte Houlind oplyste, at Kalundborg kommune havde ansat

endnu en fuldtidsbeskæftiget SSP-konsulent, der indledningsvis

indgik i samarbejde med boligselskabets (Klosterpark-området)

beboerrådgiver.

Sammen med jobcentret havde man indledt samarbejde om et

projekt med unge mødre i Kalundborg kommune.

Der blev konstateret en del unge-problemer i de tyndere

befolkede områder af Kalundborg kommune.

SSP-konsulenterne oplevere at der var nem adgang til narkotika i

Kalundborg kommune.

Mikael Hansen oplevede, at ungdomsklubben mistede

tilslutning blandt de velfungerende unge. I Kalundborg og

Gørlev var det et meget lille antal unge, der regelmæssigt brugte

ungdomsklubben. Det var unge med problemer i en eller anden

størrelsesorden. Det var tydeligt at ungdomsklubberne manglede

den gode påvirkning det gav at have en stor del velfungerende

unge sammen med unge, der havde problemer.

Marja Elverhøi oplyste, at jobcentret placerede en heltids og en

½-tidsmedarbejdere i Sct. Olaiparken.

Jobcentret oplever en stigning i unge, der bliver 18 år og skal

beskæftiges uden at havde de boglige og faglige kundskaber, der

var nødvendige i dag.

Mange har også adfærdsmæssige problemstillinger, der gør det

svært at indgå på arbejdsmarkedet.

Projektet om unge mødre blev uddybet – der er et meget stort

antal unge mødre i Kalundborg kommune.

Morten Nystrup havde på det seneste oplevet, at politiet kom

ind og hilste på uden forudgående anmeldelser om problemer.


Dette blev opfattet positivt. Restauratørerne var interesseret i

denne form for kontakt med politiet.

Han oplevede, at gæster - 18 og 19-årige - kom på hans

restauration, idet de ikke ville være på enkelte andre

serveringssteder. Årsagen var tilstedeværelse af meget unge

mennesker.

Der var i samme forbindelse utryghed ved at færdes i områderne

omkring enkelte serveringssteder med natbevilling.

Restauratørerne ønskede genoptagelse et mødefora med politiet,

hvor man 3-4 gange årligt mødtes. Møderne havde tidligere

været frugtbare for begge parter.

Jan Ziirsen bad om forslag til mødedatoer, hvorefter han ville

genoptage den ønskede ordning.

Ditte Schwartzbach orienterede om uro i gågaden og tilstødende

gader omkring serveringsstedernes lukketid og ca. en time efter

lukketid. Endvidere generende kørsel i gågaden.

Hun oplevede også, at pigerne var meget synlige – i negativ

forstand – i forbindelse med uroen i gadebilledet.

De handlende var stadig tilbageholdne med at anmelde

butikstyverier, idet de ikke ville stå med en besværlig kunde i

længere tid.

Jan Ziirsen henledte opmærksomheden på skriftlige

anmeldelser, hvor butiksindehaveren kun i kort tid skal have

kontakt med personen. Han ville undersøge, hvor de nødvendige

blanketter kunne skaffes.

Lynette Munk oplyste, at Integrationsrådet havde været til møde

med Kalundborg kommune og i dag skulle have møde for at

skabe overblik over forskellige ressourcepersoner i de etniske

miljøer.

Ad. pkt. 7:

Det blev aftalt at revidere handleplanen for lokalrådet, idet rådet

nu var fuldtalligt, kunne planlægge årets møder samt igangsætte

forskellige tiltag.

Ad. pkt. 8:

Der iværksættes følgende tiltag:

Netværksgruppen etableret omkring urolighederne i

Klosterpark-området fastholdes og evt. udbygges.

Integrationsrådet identificerer ressourcepersoner blandt de

forskellige etniske miljøer

Der etableres mødefora mellem restauratører og politiet.


Ad. pkt. 9:

Det blev aftalt, at det næste gang skulle drøftes, hvordan

skolerne, hvor ungdomsuddannelserne foregår kunne inddrages i

det forebyggende arbejde i Kalundborg kommune.

Næste møde anføres i den reviderede handlingsplan.

Referent

Jan Ziirsen

Formand

More magazines by this user
Similar magazines