Krudtslam Nr.4-2009 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.4-2009 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

December 2009

4

Medlemsbladet for

Danske Sortkrudtsskytter

31. Årgang


Redaktørens side

Så er der kommet en ny redaktør på Krudtslam og hvem er så det. Navnet er Per

Jacobsen og jeg har været medlem af De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab og

Nordjyske Sortkrudtsskytter igennem de sidste 6 - 7 år. Jeg har har prøvet at være redaktør

på andre foreningsblade, så rollen som redaktør på Krudtslam skræmmer mig ikke. Jeg

vil godt sige tak til Bo for det arbejde han har lagt i det som redaktør på Krudtslam

igennem de sidste3 år. Jeg vil forsøge at forsætte samme linje og håber sammen med jer

medlemmer at kunne lave et godt blad. Dette kan kun lade sig gøre, ved at medlemmerne

sender indlæg og billeder ind til redaktionen. Jeg har modtaget mange indlæg til dette

nummer. Mange tak for det, det er rart at se der er gang i de forskellige foreninger rundt

om i landet. Med disse ord og tanker ønsker redakøren alle en god jul og et godt nytår.

mvh. Per Jacobsen

Læg mærke til den nye mailadresse.

Redaktion

Redaktør: Per Jacobsen

Alle indlæg kan mailes eller sendes til:

Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 Aalborg

mail: krudtslam@live.dk

Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest:

1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/11.

Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til

redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden.

Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre.

Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk.

Bladet udkommer:

1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december


Bestyrelsen

Formand: Kurt Kjær

Egeskoven 178 - 2600 Glostrup

tlf. 48412366 - west-sortkrudt@webspeed.dk

NÆSTFORMAND: Jens Westermann

Stavnsbjerg allé 82 - 2730 Herlev

tlf. 44846353 - jwgts@tiscali.dk

Kasserer: Palle Mallinger

Sortland 4, Sø. Svenstrup - 4130 Viby, Sjælland

tlf. 46195401 - pallem@ruc.dk

Sekretær: Kenneth Astrup

Birkemose 4 - 2640 Hedehusene

tlf. 46592280 - kenneth.astrup@mail.dk

Best.medlem: Mikael Hannibalsen

Bakkevej 6, Borre - 8850 Bjerringbro

Tlf. 40 71 25 45 - mmh@fibermail.dk

Best.medlem: Jan Birkemose

Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V.

tlf. 75153344 - Birkemos@post8tele.dk

Krudtslam

Medlemsblad for Danske

Sortkrudtsskytter

Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af

Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes

formål er: Gennem træningsskydninger

og ved deltagelse i inden- og

udenlandske arrangemenger, hvor der skydes

med gamle våbentyper - at fremme interessen

for disse våben, samt færdigheden

i at betjene sådanne våben. Forbundet vil

ved selv at arrangere konkurrencer og

ved direkte informationsformidling,

medvirke til at interessen for

konkurrencer - den militære-

og kulturhistoriske

side af dette område

vinder udbredelse

i ind- og udland.

TRYK

Toptryk Grafisk ApS

Buskmosevej 4, 6300 Gråsten

Besøg også

Foreningens hjemmeside

www.sortkrudt.dk

KONTONR.:

Reg 1551 konto 1626388

Forside:

Farsø Træf 2009

Her blev den store kanon skudt af og så var træffet igang.

Foto: Per Jacobsen


Indhold

Redaktørens side 2

Redaktionelle oplysninger 3

Redaktøren: Per Jacobsen

Krudtkassen 5

Farsø Træf 2009 7

QuickBorn Westertræf 2009 10

Set og sket 13

Uberti Cup 14

Fotoalbum 15

Stævne Kalenderen 16

Stålmål 17

Danmarks bedste Svendsen 23

Tal og Tanker 24

En god dag 27

Årets gang 28

Køb & Salg 30

2 redaktører mødes

Den 19. september var dagen

for overdragelsen af Krudtslam.

Bo besøgte skydebanen ved

Vodskov, hvor D.B.D.F.S. har

deres skydebane. I løbet af dagen

fik jeg en gennemgang af diverse

programmer, som der skal bruges til

at lave Krudtslam.

M.V.H

Redaktionen


Krudtkassen

NORDISK MESTERSKAB 2010

Tid og sted for afholdelse af Nordiske

Mesterskab 2010 er nu endeligt

fastlagt. Det bliver d.16. – 18. juli,

på Københavns Skyttecenter, hvor

Kjøbenhavnske- og Vestegnens

sortkrudtskytter er

værter for det fælles arrangement.

Der skydes alle MLAIC discipliner,

samt de øvrige nordiske klasser.

Det er vort håb, at alle 36 danske

sortkrudtforeninger vil være med

til at vise, at vi er mange aktive

sortkrudtskytter i dk.

Der vil blive udsendt nærmere

program og tilmeldingsskema i

begyndelsen af det nye år, men

reserver allerede nu datoen.

UBERTI CUP

Uberti Cup sæsonen skulle nu være

godt i gang i alle foreninger og også

her håber vi på stor deltagelse. Ålborg

Våbenhandel v/ Leo Nielsen har igen

i år udsat en flot præmie. Der er tale

om en Colt Navy 1851, som kan

vindes ved lodtrækning blandt alle

deltagende skytter hvor man deltager

med et lod pr. disciplin.

FORMANDSMØDE

Lørdag d. 14. november havde

bestyrelsen inviteret til formandsmøde

for alle foreningsformænd og

udvalg, samt redaktør og webmaster.

Mødet var det første af sin art

og havde som formål, at øge

medindflydelse og dialog mellem

foreninger og bestyrelse. Og selvom

mødet ikke skulle træffe større

beslutninger udenom det ordinære

repræsentantskabsmøde, var der

alligevel en rigtig god dialog og

mange forslag og meninger, som

bestyrelsen kan arbejde videre med,

frem til repræsentantskabsmødet i

maj 2010.

Blandt emner som blev drøftet var

bl.a.:

• Foreningens økonomi, hvor

budskabet er klart. Der skal skæres

i de kommende års udgifter, hvis

ikke vi skal ende med røde tal på

bundlinien

• Spørgsmål om ungskytter,

hvor der var enighed om, at der skal

gives mulighed for at yngre skytter

skal kunne optages som medlemmer

og deltage aktivt, ligesom det også er

muligt i de røgsvage foreninger


• Sportsudvalget ønskede

bl.a. en stævnekalender, hvor alle

aktiviteter blev meldt ind til udvalget

senest december, så det er muligt

at undgå for mange overlappende

arrangementer..

• Lovudvalget havde forslag til

en aldersgrænse for ungskytter, samt

en tilføjelse til foreningsvedtægter

og ligeledes blev en mindre revision

og nyoptryk af forbundets lovbog

drøftet

• Webmasteren fortalte om et

meget billigt tilbud på Webadresser,

samt om opfølgning på de huller som

vor hjemmeside i øjeblikket har.

• Sortkrudtudvalget v/

Søren Poulsen og Martin Bernsen

orienterede om status på sortkrudt

sagen. Der er grund til en behersket

optimisme mht., at der kan opnås

nogle bekendtgørelsestilføjelser som

vi vil kunne leve med, men intet er

endnu sikkert. Der var fuld tilslutning

til det arbejde gruppen har udført,

samt til ønsket om, at der skal arbejdes

videre, sammen med den tilknyttede

kommunikationsekspert.

holdes hvert år i maj.

I bestræbelserne på at holde

udgiftsniveauet nede vil bestyrelsen

søge efter et mødelokale som er mere

centralt beliggende for alle og som

fremover skal kunne danne rammen

om såvel Repræsentantsskabs- som

Formandsmøder og gerne hvor vi

selv kan sørge for fortæring m.m..

Skulle der være nogen blandt vore

skytter som måtte have forslag og

ideer modtages disse meget gerne.

På hele bestyrelsens vegne ønskes alle

vore medlemmer og deres familier en

rigtig god jul samt et lykkebringende

nytår.

Kurt Kjær

formand

Der var bred enighed om, det

havde været et godt møde, som

man gerne ser gentaget fremover

eventuelt lidt tættere på det ordinære

repræsentantskabsmøde, som jo


Farsø Træf 2009

Farsø Træf 2009

Den første weekend i september

afholdte Nordjyske Sortkrudtsskytter

Farsø Træf nr. 22 og i år deltog der ca.

50 sortkrudtsskytter fra hele landet.

Farsø træffet startede i 1987, året før

Nordjyske Sortkrudtsskytter blev

stiftet og det var Peter Stephansen

der var mand for at starte traditionen

op med det årlige Farsø træf, som

mange sortkrudtsskytter har deltaget i

gennem årene og har

mange gode minder

fra. Første gang

træffet blev afholdt

hed forening Jyske

Sortkrudtsskytter,

som dækkede et

område på næsten

hele Jylland og i 1988

blev det Nordjyske Sortkrudtsskytter

der forsatte traditionen for at stævnet

blev afholdt, da foreningen blev stiftet

og dermed overtog den nordlige del

af Jylland.

I det første træf deltog der ca. 25

sortkrudtsskytter og træffet varede

kun en dag. Træffet i dag er over en

hel weekend og man har været op på

omkring 75 deltagere ved et træf for

nogle år siden. Anders Vium som

er kasserer for foreningen, fortalte

at han har været med i alle de år

træffet er blevet afholdt og var med

til at starte Jyske

Sortkrudtsskytter i

80 érne.

Træffet er altid

blevet afholdt

på den gamle

skydebane, som

foreningen måtte

forlade for et par

år siden. Banen

skulle nedlægges og de mange gode

minder kunne man

så tage med til den

nye skydebane ved

Vindblæs og navnet

passer meget godt

på området. Der

blæste en god

vind da redaktionen var på besøg

om lørdagen, her var der godt gang i

hyggen på pladsen foran klubhuset og

på skydebanen. Stævnet

blev saluteret i gang med

et skud løst krudt fra en

større kanon, som en af

deltagerne havde med.

Redaktionen fik sig en

snak med bl.a. Anders

Vium og han kunne

fortælle at foreningen har

ca. 85 medlemmer i dag og mange


af dem brugte

en del tid på at

planlægge og

deltage i træffet på

forskellige måder.

Nogle passer

skydebanen som

banekommandør, andre hjælper til i

klubhuset med forskellige ting. Så de

mange deltagere der kommer fra hele

landet kan hygge sig på og udenfor

skydebanen, for det betyder meget

med det sociale

samvær ved træffet.

Der var flere

f o r s k e l l i g e

konkurrencer i

løbet af lørdag

efter middag, bl.a.

skydning med

håndvåben og

senere rifler, alle i

forskellige kalibre. Man kunne bl.a.

prøve at skyde efter nogle balloner

i den stride vind, men der var nogle

skytter der kunne

ramme ballonerne.

Senere hen af

eftermiddagen da

redaktionen forlod

træffet, så begyndte

det desværre at

regne ret så kraftig

og jeg er senere blevet oplyst, at det

telt der blev brugt på skydebanen

bl.a. af banekommandøren og andre

skytter. Dette telt blev taget af vinden

og blæst et stykke væk fra banen

og op i nogle træer i nærheden af

skydebanen. Så Vindblæs passer godt

på sit navn.

Så hvis man ikke har deltaget i et

Farsø Træf, så skulle man sætte et

stort X i kalenderen ved den første

weekend i september 2010 og deltage

i et stævne med en lang tradition bag

sig og masser af minder igennem de

22 år træffet er blevet afholdt.

Billede nr.:

1. Anders som er foreningens

kasserer

2. Lov og orden skal der være

3. Tony deltager i skydningen

4. Trommeslageren er på plads

5. En af de mange deltagere der

deltog i skydningen

6. Tony og Poul hilser på hinanden

7. Der var mange flotte

udklædninger som folk havde på

Tekst og Foto:Redaktøren


Tilmelding og betaling til

Uberti Cup 2009/10:

Henrik Pedersen

Enebærvej 10 Sejs

8600 Silkeborg

TLF 2298 1408

E -mail hp74@fibermail.dk

Aflevering af resultater (alle 13

skud): Senest d. 1. april 2010


Quickborn træf 2009

QuickBorn-Renzel Westerntræf

2009

I Pinsen 2009 blev det 25. Quickborn

Westerntræf afholdt. Det foregik

som sædvanligt udkanten af

byen Quickborn, nær Hamburg i

Tyskland.

Det har

været længe

undervejs,

at jeg på et

t i d s p u n k t

v i l l e

deltage i

Quickborn-træffet. I mange år har jeg

hørt fra gode skyttekammerater hvor

sjovt, spændende og underholdende

det var, at være en del af Quickborntræffet.

Og endelig i år, Pinsen 2009,

viste muligheden sig for at komme af

sted.

Jeg havde allieret

mig med to gode

afbud i sidste øjeblik på grund af

influenza.

Men Lars og jeg startede ud i

den grønne Astra, fredag den

29.maj kl. 8.00. Solen skinnede og

meteorologerne havde lovet godt vejr

hele weekenden, bilen var pakket til

randen med sortkrudtsgrej og humøret

var højt.

Efter nogle

e n s f o r m i g e

timer på danske

og tyske

m o t o r v e j e ,

kun afbrudt af

proviantering i

skyttekammerater, Lars O. og Peter,

hvoraf Peter desværre måtte melde

grænsekioskerne, ankom vi til

Quickborn kl. 16, og blev her

modtaget af Annika og John, som

var ankommet allerede om onsdagen.

10


De to havde opslået og indrettet

„Foreningsteltet”, som er lavet i den

gamle stil, som så giver tilladelse til,

at man kan campere i den „originale”

teltby. I udkanten af træf-området

er der mulighed for at campere

i moderne telte, autocampere og

campingvogne.

Men i „midtbyen” - som vel bestod af

ca. 3-400 telte - var kun „originale”

l æ r r e d s t e l t e

tilladt. Dette er

selvfølgelig for

at give en stor

del af træffet et

originalt præg,

hvilket er med

til at højne den

western-prægede

s t e m n i n g .

Ligeledes er det et

must, at man går klædt i tidssvarende

1860-1890 tøj. Og jeg må indrømme,

at jeg så mange flotte cowboy- og

borgerkrigsuniformer. Især damernes

kjoler var meget flotte og helt i stil

med de westernfilm jeg har set

gennem tiden. Det skortede heller

ikke på Teepee‘s og indianere. Nogle

af disse ville dog nok være kønnere

iført noget mere tøj i stedet for kun

et lændeklæde (og ingen underbukser

- for det er jo ikke

„originalt”).

Træffet er mere eller

mindre langt an på,

at man møder folk,

snakker, hygger sig,

udveksler erfaringer og

selvfølgelig deltager

i de talrige skydekonkurrencer, som

finder sted henover weekenden.

Højdepunktet synes jeg dog - måske

netop fordi det var første gang - er at

en meget stor del af deltagerne havde

taget en lille butik med. Der var også

mange professionelle handlende.

Men vi fik rigtig meget tid til at gå

med at gå rundt på pladsen og krejle

med de handlende. Dette foregik

for det meste på tysk, og mine

skolekundskaber kom på en alvorlig

prøve…

11


Det endte selvfølgelig med at bilen

var endnu mere læsset med ting og

sager ved træffets afslutning, og

Astra‘en var noget overlæsset på

vejen hjem…

Men ALT

m e l l e m

himmel og

jord kunne

k ø b e s .

Lige fra

patentmedicin til revolvere. Tilbehør

af alle slags. Fra de mindste fjedre,

kugler, reservedele, whiskytønder,

revolverbælter og alle former for

beklædning. Jeg må sige at det var et

sandt slaraffenland for en westernglad

sortkrudtsskytte, og betydningen af

ordet „power-shopping” gik pludselig

op for mig…

Som sagt mødte vi mange spøjse og

hyggelige mennesker. Der var også

flere danskere repræsenteret, som

På den måde er et sådant træf i høj

grad med til at føre folk sammen i en

god western- og sortkrudtsatmosfære,

og som ved alle andre træf, så er det

sociale samvær jo nok det vigtigste

element. Og lige præcis til et så

stort et træf som Quickborn, så er

der rig mulighed for at møde mange

ligesindede entusiaster i en rigtig god,

hyggelig og venlig atmosfære.

Jeg vil klart anbefale andre sortkrudtsog

westerninteresserede at prøve at

deltage i dette kæmpe træf, som altid

ligger i

Pinsen.

Det vil

d o g

v æ r e

synd at

sige, at

Quickborn-Renzel Schütsverein gør

meget ud af at reklamere med træffet

- det fungerer mest efter „mund-tiløre-metoden”.

Dog kan man læse

mere om det på http://www.svqr.de/

neu/home.html eller søg i Google på

„Quickborn-Renzel 1928”.

Med venlig sortkrudtshilsen

Lars Dalsgaard

Nordjyske Sortkrudtsskytter -

D.B.D.F.S.

kom fra forskellige klubber i landet.

12


„SET & SKET”

20 års jubilæum d. 16.08.2009 i

Borholmske sortkrudtsskytter.

Blev markeret med en mixet skydning.

1.plads Egon Rønne

2.plads Michael Kofoed

3.plads Jannik Jørgensen

Mvh.

Ole Hjorth,

Formand

Region Nord stævne 2009

Lørdag d. 22/8 afholdte vi Region Nord

2009, stævne for sortkrudtsskydning.

Der var 25 skytter og hjælpere der

deltog i denne udgave af Region

Nord stævne.

Der var 4 sortkrudts foreninger

der deltog. For første gang var

der tilmelding uden for regionen

(Sejs Svejbæk Sortkrudtsskytter og

Sjællandske Sortkrudtsskytter) det

var dejligt, at også nye foreninger vil

deltage i stævnet. Der var også skytter

fra Frederikshavn og så var der jo lige

os selv D.B.D.F.S.

Vi startede stævnet med velkomst og

så skulle der lige tages det sædvanlige

”familiebillede” til

albummet. Herefter

gik det eller ”skud

i skud” med start

af håndvåben på

25 meter og efter

en lille pause med

et lille indlæg af et

lotteri med masser

af præmier. Så

var der tid for riffel skydningen på

50 og 100 meter. Skydningen var

færdig ved 16 tiden. Så var der tid for

overrækkelsen af diplomer og herefter

ventede der et veldækket bord med

mad fra Vodskov

kro.

A r r a n g ø r e r n e

takker alle der

deltog både på

banen og udenfor

banen. Samt en

stor tak til alle der

sponserede ting til vores lotteri.

Tekst og billeder: Redaktionen

13


NAVN :

ADRESSE :

POSTNR. : BY :

FORENING :

Uberti Cup 2009/10

RESULTAT UBERTI CUP 2009/2010

KLASSE

COMINAZZO

COLT

TANZUTZU

SMITH & WESSON

KUCHENREUTER

MARIETTE

KRONBORG

MIQUELET

KYHL

WINCHESTER

VETTERLI

PENNSYLVANIA

LAMARMORA

MAXIMILIAN

WITHWORTH

DE MEZA

BAGLADERIFFEL

MINIÉ

VALKYRIE

REMMINGTON

X 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 I ALT

UNDERSKRIFT SKYTTE :

UNDERSKRIFT KONTROL :

14


Fra det gamle fotoalbum

Har du nogle billeder der har

med sortkrudtskydning eller

arrangementer med indhold af

sortkrudt der har interesse for andre

og du gerne vil vise dem frem. Så er

der mulighed for det her i det gamle

fotoalbum.

Billederne her stammer bl.a. fra

Rebild festen d. 4. juli 2009,

hvor man bl.a. kan se præsident

Lincolns underskrift og et par

stemnings billeder fra festen. Samt

er der ”skudt” et par billeder fra en

sølvdollars skydning på skydebanen

i Vodskov i Nordjylland.

15


Stævnekalender

2009

December

5. december Westernskydning

Vestegnens Sortkrudtskytter

6. december Juleskydning Svansebjerg

Sjællandske Sortskrudtsskytter

12. december Sheriff skydning

Frederikshavn Sortkrudtsskytter

19. december Juleskydning/årets sheriff skydning

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab

19. december Westernskydning

Vestegnens Sortkrudtsskytter

20. december Juleskydning skydebane Sofieholm

Sjællandske Sortkrudtsskytter

Disse oplysninger er hentet på foreningerns hjemmeside.

16


Søren E. Poulsen

Vestegnens sortkrudsskytter

Stålmål og westernprocedure

Vestegnes Sortkrudsskytter

(VSS) har i et godt samarbejde

med Skyttecenter Købehavn

og brugerbestyrelsen fået

etableret en ny bane til primært

Westernskydning, som gør

det muligt at etablere faste

westernkulisser og skiveopstillinger

der ikke skal nedtages fra gang til

gang. Mange tak for det!

Det næste store skridt var at gøre

det muligt at kunne gennemføre

westernskydninger på en smidig

og sikker måde sådan at spildtid

undgås, dvs. at kunne gennemføre

skydningerne efter de samme

procedurer som gælder i de øvrige

Nordiske lande (og internationalt)

sådan at Westernskytterne gives

lige vilkår til træning til deltagelse

i Nordiske konkurrencer og

Europamesterskaber. Kort og godt:

Stålmål på forskellige afstande og

Justering af westernproceduren

Vi så derfor frem til den 4. august,

dagen hvor godkendelse af

banen skulle ske ved Erik Jensen

(Justitsministeriets skydeinspektør)

og Kent Astrup (Københavns Politi).

Fra VSS deltog også Allan Olsen.

Inden jeg kommer til resultaterne

skal siges, at udover de gode

muligheder for westernskydning

som besøget gav os, foregik besøget

i en god og saglig tone. Mange tak

for begge dele!

Til demonstration af stålmålet var

en stålplade skråtstillet fremad

(ca. 10-15 o ) sat i en pakkasse med

gennemsigtig plastik foran. Skud

med riffel .44-40 og revolver .45 LC

og haglgevær cal. 12 blev afgivet

og det var tydeligt at hovedparten

af projektilsprøjt gik nedad, mindre

til siden og lidt opad. Det var også

tydeligt at intet gik bagud mod

skytten. Hertil lykkedes det at lave et

kantskud som viste afbøjningen.

Vi er meget glade for godkendelsen

som vi fik:

Ved anvendelse af ikkegennemskydeligt

materiale, skal der

anvendes stålmål, der skal:

Være af tykkelse på min. 10 mm,

(ved skydning med hagl dog min. 4

mm),

Være af hårdhed på min. HB400

(Brinell), (ved skydning med hagl

må der dog anvendes alm. stålplade),

Opstilles (både faste og faldmål)

skråtstillet mod skytten med en

hældning på 10-15º i forhold til

lodret, således at projektilsprøjt

rammer jorden.

Mål til beskydning med hagl kan

opstilles i jordplan. Underlaget må

17


ikke bestå af grus med større sten.

Det blev muligt at opstille mål

på forskellige skudafstande

under overholdelse af specifikke

maksimums- og minimumshøjder.

NB: Skytterne skal bære briller (og

høreværn)

Stålmålet som blev anvendt til testen

ses på billede 1 forfra og billede 2

fra siden.

Det skal understreges at godkendelse

af stålmål skal godkendes af politiet

for den enkelte bane og skal fremgå

af Instruks for banen.

Vesternproceduren som gælder

i de øvrige Nordiske lande (og

internationalt) var på forhånd

fremsendt. Demonstration

gennemførtes med klikpatroner

og med skarpt. Det var der ingen

bemærkninger til proceduren,

idet Erik Jensen understregede

at proceduren ikke er en del af

banegodkendelsen, men at en

beslutning om anvendelse ligger i

skytteforeningen.

Proceduren er sendt og drøftet med

Paul Due, som meldte tilbage at

han var enig og at det var en god

ting at vi får ens retningslinier for

Westernskydning:

1. Indledning

Westernproceduren (se

principskitsen) bygges op om:

Skydezonen med skydelinie,

ladebord og afladebord

Klarzone

Ventezone (bl.a. til tilskuere)

2. Ladebord:

Formål med ladebordet er at sikre

en smidig og sikker gennemførelse

af skydningen ved at fyldning af

våbnenes magasiner gennemføres

før skydningen ved en særskilt

procedure. Proceduren har været

anvendt i de nordiske lande i de

sidste 10 år.

Ladebordet placeres med front mod

kuglefang, fx sidevold.

Ved ladebordet gennemføres

fyldning af magasiner med det

korrekte antal skud under kontrol af

en standpladsleder med det fornødne

kendskab til proceduren, sikkerheds

regler og kontrol af våben.

Ved ladebordet sker der alene:

Riffel: Fyldning af rørmagasin

– kammer skal være tomt og hanen

skal være lagt ned. Riflen lægges

herefter på bordet med piben

pegende ind i kuglefanget.

Revolvere(n): Fyldning af trommel

med maksimalt 5 skud. Kammeret

under nedlagt hane skal være tomt.

Revolvere(n) lægges på bordet med

18


piben pegende ind i kuglefanget

eller anbringes i hylster. Når

revolvere(n) er hylstret må skytten

ikke forlade ladebordet med mindre

han kaldes frem til skydelinien som

beskrevet under pkt. 2. Forlader

skytten ladebordet inden han kaldes

frem, lægges revolvere(n) på

ladebordet med piben pegende ind i

kuglefanget.

Haglgevær forbliver tomt, knækket/

bundstykket i bagerste stilling.

Haglgeværet lægges på bordet med

piben pegende ind i kuglefanget.

Dvs. våbnet er ikke skudklart før

skytten er på skydelinien og på

signal fra banekommandøren:

Tager ladegreb på riflen

Spænder hanen på revolveren.

Lader haglgeværet.

3. Procedure fra ladebord til

skydelinje til afladebord.

Når skytten beordres frem til

skydelinien fra ladebordet:

Anbringer skytten revolvere(n) i

hylster, hvis dette allerede ikke er

sket.

Skytten tager riffel og haglgevær

med hver sin hånd i løbet sådan at

mundingen peger opad.

Når skytten er fremme ved

skydelinien lægges våbnene eller

sættes i en holder på standpladserne

efter banebeskrivelselsen/

banekommandørens anvisning.

Skytten går til startposition og

melder klar.

Skydningen iværksættes på signal

fra banekommandøren (normalt

timer). Banekommandøren er under

hele skydningens afvikling tæt på

skytten så han kan vejlede skytten og

kan gribe ind ved sikkerhedsbrud.

Når den enkelte skydning er

gennemført gør skytten følgende

inden standpladsen forlades:

Revolvere(n) lægges på bordet eller

sættes i holder på standpladsen

eller anbringes i hylster.

Banekommandøren sikrer at hanen

er nede på afskudt patron eller tomt

kammer.

Riffel lægges eller sættes i holder på

standpladsen med åbent bundstykke.

Banekommandøren sikrer at

bundstykket åbent.

Haglgevær lægges/sættes i holder

på standpladsen knækket/med åbent

bundstykke. Haglgeværet skal være

tomt. Banekommandøren sikrer at

haglgeværet er tomt og knækket/med

åbent bundstykke.

Når skytten forlader skydelinien og

går til afladebordet gør han:

Anbringer skytten revolvere(n) i

hylster, hvis dette ikke er sket som et

led i skydningen.

Riffel og haglgevær fattes med hver

sin hånd i løbet sådan at mundingen

peger opad.

19


4. Afladebord

Formål med afladebordet er at sikre

en smidig og sikker gennemførelse

af skydningen ved at afladning

og kontrol af våben gennemføres

efter skydningen ved en særskilt

procedure. Proceduren har været

anvendt i de nordiske lande i de

sidste 10 år.

Afladebordet placeres med front

mod kuglefang, fx sidevold.

Når skytten kommer til ladebordet

lægges våbnene på bordet med

mundingerne pegende ind i

kuglefanget.

Ved afladebordet gennemføres

afladning og kontrol af at våbnet er

afladt af en standpladsleder med det

fornødne kendskab til proceduren,

sikkerheds regler og kontrol af

våben.

5. Træk af revolver fra hylster.

For at give mulighed for at

gennemføre skydningerne efter de

samme procedurer som gælder i

de øvrige Nordiske lande sådan at

Westernskytterne gives lige vilkår

til træning til deltagelse i Nordiske

konkurrencer, kan der gennemføres

træk fra hylster når det er en del af

skydesekvensen.

Træk fra hylster gennemføres som

en sikker bevægelse fra hylster til

skudposition og ikke som hurtigtræk.

Revolveren må kun gøres skudklar

ved at hanen spændes med den frie

hånds tommelfinger eller som anvist

i skydeprogrammet. Hanen må først

spændes når revolveren peger i en

vinkel på mindst 45 0 i forhold til

lodret.

Ved krydstræk overholdes 170 0

reglen, dvs. mundingen skal både

under træk og hylstring pege ind

foran skydelinien +/- 85°. Dette kan

gøres ved at vride kroppen eller stå i

en skrå stilling.

Mundingen må på intet tidspunkt – i

det horisontale plan – pege uden for

skiveopstillingen.

6. Sikkerhedsregler i Klarzonen

og Ventezonen.

I Klarzonen og Ventezonen skal

våben være afladte og tomme.

Revolvere(n) skal være i hylster

eller andet opbevaringsmiddel med

hammer nede over et kammer.

Riffel og haglgevær skal være

i stativ eller vogn med åbent

bundstykke eller knækket.

Våben må ikke håndteres (fx vises

frem, repareres) i Klarzonen og

Ventezonen. Dette kan kun gøres i et

særlig udpeget område.

Når skytten går frem til ladebordet

og går fra afladebordet, skal

revolvere(n) være i hylster og riffel

og haglgevær bæres i hver sin hånd

i løbet sådan at mundingen peger

20


opad.

7. Arbejdsfordeling.

For at sikre en gnidningsfri afvikling

af skydningen er det vigtig at alle

skytter deltager på skift i rollerne:

Ladebord og afladebord

Spottere af træffere, forbiere og

korrekt rækkefølge i afviklingen af

skydningen (normalt 3)

Opsamling af tomme hylstre

Resultatskriver

Skal banekommandøren, som

normalt også er tidtager, selv skyde,

skal han også kunne afløses af en

anden banekommandør.

Til afslutning skal siges, at med

godkendelsen af stålmål og

westernproceduren er vi nu på linie

med principperne for procedurerne i

de nordiske lande og internationalt.

Det sidste skridt vi hen ad vejen

bør tage er implementering en

dansk udgave af de Skandinaviske

Western Skytters ”Skytterhåndbok”.

Den er mere detaljeret i beskrivelse

af set up for westernskydning,

pointgivning, sanktioner ved

procedure- og sikkerhedsfejl m.m.

Skal man til konkurrence i udlandet

– hvilket absolut kan anbefales - er

det afgørende at man nøje kender

Skytterhåndbok´en

Principskitse:

21


Principskitse for

westernbane

Endevold

Mål opstilling

Side-

Vold

Skydelinje (kulisser)

Side-

Vold

Skydezone

Lade

bord

Standpladsflag

Aflade

bord

Klarzone

Ventezone

31

22


tal og tanker

Tal og tanker 2

(Shotguns og cal .44/40)

Shotguns

I min iver for at skrive om rigtige mandfolk der

skød med håndkanoner - one bore eller 1 GA,

forsvandt pointen desværre omkring hvorfor en

12 GA er mindre end en 10 GA. Svaret er at en

1 GA kugle har den størrelse som den nu får når

man støber en rund kugle af et helt pund bly ( 454

g ), hvorimod 12 GA svarer til den størrelse man

vil få hvis man støber 12 lige store kugler af et

pund bly, så derfor har en 10 GA patron en større

diameter, da dens diameter svarer til at man kun

støber 10 kugler af det samme pund bly. Selvom

vi ikke har kaliber begrænsninger på rifler, mener

jeg ikke vi må bruge større kalibre end 12 GA til

western skydning.

Der er ikke nogen entydig standard for løbs

boring, men det almindelige er 0,775” for 10 GA

og 0,729” for 12 GA. Lyman markedsfører stadig

en støbe tang til rundkugler til 12GA, og den

støber kugler med en diameter på 0,690” og de

vejer 494 grains. De opgives til at kunne opnå

en hastighed på 1094 fps, når patronen er ladet

med 100 grains FFG, men man skal nok være

opmærksom på hvor meget trangboring man har

på sin bøsse ( indsnævring af løbet ). Der findes

også såkaldte slugs, som er hollow base projektiler

i forskellige faconer – her har Lyman forme til

nogle hvor kuglerne vejer hhv. 475 og 525 grains.

Man kan undre sig over at det tynde gods i en

haglbøsse kan holde til den slags. Haglpatronen

med fænghætte blev i øvrigt patenteret i 1866,

på samme tid som Winchester kom på markedet

med deres Yellow Boy repetér riffel, som dengang

udelukkende brugte .44 rimfire patroner.

Når vi nu er ved shotguns, mener jeg ikke der har

været skrevet ret meget om ladninger. En gammel

regel er at man bruger lige meget krudt og hagl i

volumen, og i gamle dage brugte man et mål der

hed DRAM for krudt, hvor der gik 6 DRAM på en

ounce, og 3 ½ DRAM er 96 grains. De mindste

ladninger jeg er stødt på i western sammenhæng

er omkring 45/45 grains hvilket giver en meget

svag ladning, som for eksempel vil have svært

ved at tagen lerduen ned på de afstande vi bruger

i Sejs ( ca. 15 m. ), en 65/65 grains ladning er

ok, men ikke hård. Mange bruger 80/80 og det er

en ladning man kan mærke og som udvikler så

meget røg at det påvirker sigtebilledet på andet

skud. Et forsøg har vist at de gamle kommercielle

grønne sortkruds patroner var ladet med 100/100,

eller måske 96 grains (3,5 DRAM), så det er

nogen med slag i. En lade guide fortæller at max.

ladning i gamle dage lå imellem 110 - 120, men

med en advarsel om at man skulle være sikker på

at bøssen kunne holde til det. Jeg har selv brugt

80/90 med god succes. Den større mængde hagl

i forhold til krudt skulle samle skuddet en smule,

hvilket kan være godt til afkortede shotguns.

I øvrigt har RCBS for kort tid siden sat en 12 GA

Shotgun Die på markedet, det er en combi die som

kan de-prime og size, cappe og prime et messing

hylster. Det er vist også den eneste mulighed man

24


har for at få en shell holder til en standard presse.

Værktøjet anvendes i en standard presse, men

den skal have det store gevind, som feks den

store Lee O-press har, og den laver en pæn crimp

i toppen af hylstret. Det kan også anvendes til at

de-prime og prime pap hylstre. ( se foto )

Erfaringer fra vores sidste match ’Sejs, og også

fra tidligere, er at de nye messing hylstre der

anvender Large Pistol primers sommetider ikke

vil gå af. Det er formentlig enten et spørgsmål om

længden af slagstiften eller at primeren ikke er sat

hårdt nok. Det ser i hvert fald ud til at være et

generelt problem som man bør være opmærksom

på. Jeg har forsøgt mig med Large Rifle Magnum

primers – de passede fint, og med de forholdsvis

få jeg har testet, har der ikke været funktionsfejl.

Genladning af 44/40

Som tidligere skrevet kan 44/40 være en lidt

besværlig størrelse at lade, men det er alle

tiders kaliber at skyde med, og noget af det

mest autentiske man kan få. Fordelene er at de

pga. flaskeformen ikke sender meget krudtgas

baglæns og derved tilsmudser våben meget lidt,

og at den har en god anslagskraft uden at være

for hård at skyde med. Der går mange rygter

om at 44/40 har en meget stor rekyl, men rekyl

må komme af 3 væsentlige faktorer: Kuglevægt,

krudtmængde og våbnets vægt, og sekundært

sikkert af at hylstret er flaskeformet og at der

derved generes et højere tryk. I den forbindelse

har jeg lavet et uvidenskabeligt forsøg ved at

lade en Colt .45 replica med 4 3/4” løb med en

200 grains kugle, 32 grain Schweitzer FFG og en

magnum primer, samt en tilsvarende 44/40 replica

med 5,5” løb med en 200 grains kugle, 32 grain

Schweitzer FFG og en magnum primer, og med

bind for øjnene ville jeg ikke kunne gætte hvilken

revolver jeg havde skudt med.

Men nu til de problemer folk har med 44/40

genladningen. Som jeg skrev sidste gang er det

efterhånden blevet almindeligt at groove er .429

hvor den oprindeligt var noget mindre, typisk .427.

Det betyder at hovedparten af de støbeforme der

findes, laver for små kugler til de nye løb. Det

kunne sikkert have været afhjulpet med en hollow

bottom kugle, men det ser det ikke ud til at nogen

har tænkt over. Et alternativ er at bruge kugler der

er beregnet til .44 Magnum, men de er ofte lidt

tunge ( 240 grains ). Jeg har lykkedes med at finde

nogle færdige 200 grains kugler i .430”, men de

har en meget lille fedtrille. Og det er utroligt svært

at lade dem så de kan kamre nemt, selvom jeg

anvender Starline eller Winchester hylstre, som

har en tyndere hylster væg end de fleste andre

fabrikater. Efter en aften at have lavet et vred hvor

kun omkring 50% kunne kamre uden brug af en

plastichammer ;-) tog jeg en tur mere på nettet og

læste et indlæg fra en amerikaner, som jeg syntes

i starten lød lidt halvskør – han foreslog at tage

de-capper pinden ud af sizing dien, og så re-size

den færdige patron efter at den er blevet crimpet.

Jeg sætter kuglen med en bullet seater og crimper

efterfølgende med en speciel Lee crimp die. Hvor

vildt det end måtte lyde, så virker det ! Efter en

tur igennem sizeren dumpede alle i, som om det

havde været fabriks ammunition, men det virker

som om det slider hårdt på hylstrene. Fabriks

ammunition er oftest .426 - .427., fordi det skal

kunne bruges i alle våben, og skyder som Klods

Hans med tømmermænd.

25


Der berettes også at mange ødelægger hylstre

hver gang de genlader 44/40. Måske undlader de

at smøre hylstrene når de re-sizer, eller trækker

armen uden at hylstret er ordentligt centreret.

Det holder det ikke til, men jeg har ikke haft

væsentlige problemer i den retning. Noget tyder

på at de tunge kugler går godt i en riffel, i hvert

fald så vi til DM Linda lave nogle flotte resultater

i Longe Range rifle med en 44/40 carabin med

standard sigtemidler og 240 grains kugler.

Autencitet

Omkring autencitet: Henry og Yellow boy ´66

blev kun leveret i .44 rimfire, 1873 Winchester

blev aldrig originalt leveret i .45 LC, fordi hylster

randen var for lille i gamle dage, til at udtrækkeren

kunne trække hylstret effektivt ud. 44/40 blev

introduceret sammen med 1873 Winchester og

desuden meget tidligt også leveret i Colt, og en

række af de andre revolvere der var på markedet

på det tidspunkt. Så det er nok meget rimeligt at

tro at 44/40 er noget af det mest autentiske man

kan få. Noget tilsvarende gør sig gældende for

38/40, som i virkeligheden nærmere er en 40/38,

med en .401 - .403 kugle og 38 grains krudt hvis

det bliver komprimeret hårdt. .38 Special kom

først meget sent – formentlig i 1898, og var kun

en sortkrudts patron i ganske få år.

Fedtriller

Hvad er bedst – en stor fedtrille eller flere små ?

og hvorfor ?

Forudsat at mængden af fedt en kugle kan holde

er den samme, er det bedst med flere små riller,

specielt i rifler. Forklaringen er at fedtet tjener

2 formål: At sørge for at løbet ikke kokser til og

bliver smurt hele vejen ud, og at krudt gasserne

bliver bag ved kuglen.

Flere fedtriller sørger for bedre at fordele fedtet

i hele løbet, og det bliver frigivet i ´bølger´ i

modsætning til på én gang, og det fungerer

derfor bedre til at holde krudt gasserne bagved

kuglen og til at smøre.

Arthur Gaba

gaba@privat.dk.

Gas checks

I vores del er det jo ikke tilladt at anvende de

almindelige gas checks - kobber skiver der

sidder bag på kuglen for at undgå at krudtgasser

overhaler kuglen, og for at undgå at bagenden

af kuglen bliver deformeret. I stedet har man

traditionelt brugt papskiver, men der er også

nogen der putter en smule mannagryn imellem

krudt og pap/fedtskive, for eksempel har jeg

prøvet med 0.3 ccm i en 44/40. Almindeligvis

siger man at det ikke er tilrådeligt at bruge

hverken filler eller papskive i flaskeformede

hylstre, men da begge dele sidder oppe i den

smalleste del, har jeg besluttet at det kan man

godt

26


En god dag

Flere end 500 skud blev afgivet

ved vores sensommerskydning den

24. oktober 2009 på Københavns

Skyttecenter.

Skytterne fra Kjøbenhavnske,

Vestegnens og Sejs Svejbæk

Sortkrudtskytter kunne efter

et solidt morgenmåltid i vores

skyttehus, afprøve talent og rutine

på trekantskiver og skiver med

spillekort.

Begge skiveformer bød for de

fleste, på større udfordring end den

almindelige ringskive

Indtil sidst på eftermiddagen blev

der skudt bravt for at få forbedret

resultaterne.

En god spore var præmierne, de

eksklusive GB special øl opstillet til

beskuelse i vores klublokale.

Deltagerne kunne, da stilhed og

tusmørke begyndte at sænke sig over

banen spore den liflige stegeduft

fra oksefileterne på vores grill.

Makkerparret, Thorstein fra KSS

og Birgit fra VSS stod for dagens

måltider. De har begge fortjent

de mange rosende ord om dagens

måltider som lød fra alle sider.

Som afslutning på den meget

vellykkede dag, kunne formanden

for Kjøbenhavnske Sortkrudtskytter,

Rolf Anholm overrække de flotte

præmier til vinderne af dagens

skydninger.

For pistolrevolver på trekantskive,

afstand 25 mtr. skød flg:

1. præmie Paul R., KSS

2, præmie Michael P., VSS

3. præmie Kim M., KSS

For riffel på trekantskive, afstand 50

mtr. skød flg.

1. præmie Peter L., VSS

2. præmie Michael R. J.,VSS

3. præmie Jens L., Sejs Svejbæk

For pistol/revolver på spillekort,

afstand 25 mtr. skød flg.:

1. præmie René P., VSS

2. præmie Henning G., KSS

3. Michael P., VSS

3. præmie Jens L., Sejs Svejbæk

For riffel på spillekort, afstand 5o

mtr. skød flg.

1. præmie Paul R., KSS

2. præmie Kim M., KSS

3. præmie Michael R. J., VSS

Blandt alle deltagende skytter

blev der trukket lod om en flaske

Jagtbitter i en usædvanlig flaske der

var formet som en skarp patron. Den

heldige vinder blev Gunvor K. fra

Sejs Svejbæk Sortkrudtskytter.

Selvom dagene nu bliver

kortere, og vejret måske knap så

tillokkende kan en lørdag eller

søndag på skydebanen sammen

27


med skyttekammeraterne stadig

anbefales. Også selvom vi ikke

skyder konkurrence om præmier.

For ref.

Rolf Anholm

„ Skytternes påklædning og våben

bragte sin helt egen kolorit på vores

gode dag på skydebanen”

Årets gang i Nordjyske

Sortkrudtsskytter.

Vores år startede med

generalforsamling den 21. februar,

hvor der var flot fremmøde.

Vi har også haft et fint fremmøde,

på skydebanen hvor vi dels dyrker

skydning men også det sociale i

foreningen. I år har vi fået tildelt 20

skydninger, som vi har været rigtige

glade for.

Billeder fra skydebanen i

Engelstrup

Da flere af foreningens medlemmer

efterhånden er begyndt at interessere

sig for gamle danske såvel som

udenlandske militæruniformer, har

der været muligheder for at deltage i

nogle spændende arrangementer.

Således har kontaktudvalget har stået

for følgende:

1: Soldaterdage i Den Gamle By i

Århus - 2: Hou og Hals skanser - 3:

Post Danmark rundt

4: Voergaard middelalderdage - 5:

Abelines gaard 2 gange

Soldatedage - i maj, hvor vi havde 3

fantastiske dage sammen med skytter

fra Østjysk Sortkrudtsskytter.

Vi er glade for at have fået

arrangementet til næste år igen.

28


Billeder fra Soldaterdagene hvor

det regnede ”skomagerdrenge

ned”

Hou Batteri ligeledes i maj hvor vi

havde fornøjelsen af at affyre deres

12 punds kanoner, med noget større

krudtladninger end vi plejer.

Post Danmark som vi skød i gang

i Års by, hvor vi var inviteret af

borgmesteren.

2 minutter efter at skuddene bragede

udbrød et sandt uvejr med regn i

stride strømme

Voergaard middelalderdage en

anden tidsalder end jeg plejer at begå

mig i, hvor jeg fremviste skydning

med original luntebøsse, og hånd

kanon.

Abelines gaard ved Hvide Sande,

hvor vi optrådte som kystmilits og

landeværn, og fremviste våben fra

tiden (1801 – 1815), 2 hyggelige dage,

med flot fremmøde og fint vejr.

Året blev afsluttet med vores

Farsøtræf i Engelstrup,

Jens Lyng - Kim Romdrup

29


Uberti 1860 Henry 1860 cal. 45LC

udført med messing ramme, 24,25”

pibe.

Pæn og velholdt riffel.

Pris kr. 6500

Henvendelse:

Henrik Lykke

Tlf: 28727759 e-mail:

h.l.soerensen@hotmail.com

Køb og Salg

30


Urvedhæng kr. 195,- pr. stk.

Emblemer kr. 275,- pr. stk.

Grebsskaller i polymer kr. 695,- pr. sæt

Danmarks største udvalg i sortkrudtbøger

Alt i genladningsudstyr

31


ID nr. 47709

B

Broderet stofmærke

ca. Ø 85 mm

Kr.

40

Klistermærke

ca. Ø 90 mm

Kr.

12

Emaljemærke

Brochenål Ø 28 mm

Kr.

50

Knaphuls Ø 19 mm

Kr.

20

Klistermærke til krudtskabet

15x21 cm ell. 21x30 cm.

Kr.

50

Kr.

75

Mærkerne kan bestilles hos:

Palle Mallinger - pallem@ruc.dk

Girokort til betaling medsendes

Afs.: Kurt Kjær, Egeskoven 178, 2600 Glostrup

More magazines by this user
Similar magazines