Lokalplan nr. H104 - Fredensborg Kommune

fredensborg.dk

Lokalplan nr. H104 - Fredensborg Kommune

Lokalplan nr. H104

Samt tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009

Boligbebyggelsen Enebærhaven

ved Kirkeskov Allé i Humlebæk


INDHOLDSFORTEGNELSE

REDEGØRELSE 3

INDLEDNING 3

KLAGEVEJLEDNING 3

FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE OG BORGERMØDE 3

LOKALPLANOMRÅDET 4

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 6

LOKALPLANENS INDHOLD 6

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 10

TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2009 13

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL 14

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING 14

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 14

§ 4 UDSTYKNINGER 14

§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING 15

§ 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 15

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 15

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 16

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN 16

§ 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF

NY BEBYGGELSE 16

§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER 17

§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG

DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN 17

KORTBILAG

Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning

Kortbilag 2: Arealanvendelse og byggefelter

Kortbilag 3: illustrationsplan

Redaktionelle bemærkninger

Lokalplanen er udarbejdet af Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø i

samarbejde med Humlebæk boligselskab v. DOMEA og Karl Henning Sørensen

arkitekter A/S.

Lokalplanen er trykt i Fredensborg Kommunes trykkeri.


Luftfoto over området

2


REDEGØRELSE

INDLEDNING

Dette hæfte indeholder lokalplan H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven

ved Kirkeskov Alle i Humlebæk, samt tillæg nr. 4 til

Kommuneplan 2009.

Lokalplanen samt kommuneplantillægget var fremlagt til offentlig

høring fra den 3. juli til den 28. august 2012 og blev endeligt vedtaget

i Fredensborg Byråd den 29. oktober 2012.

Vedtagelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget blev annonceret den

9. november 2012 på Fredensborg Kommunes hjemmeside

www.fredensborg.dk.

KLAGEVEJLEDNING

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige

spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål

om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der

kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen skal

sendes til Fredensborg Kommune plan@fredensborg.dk eller Fredensborg

Kommune, Plan, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Kommunen

videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

med kommunens bemærkninger. Klagefristen er 4 uger fra

offentliggørelsen jf. planlovens § 60.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af

klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter

modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og

Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før

gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret

tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette

ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt jf. planlovens §

62.

FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE OG BORGERMØDE

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H104,

blev der afholdt et borgermøde den 20. august 2012 på rådhuset,

hvor lokalplanforslaget blev præsenteret, og en bygherrerådgiver

fra Karl Henning Sørensens arkitekter fortalte om renoveringsprojektet.

3


LOKALPLANOMRÅDET

Afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør ca. 27.250 m².

Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 1 læ Krogerup,

Humlebæk.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af Kirkeskov Allé,

mod vest af Teglgårdsvej, mod syd af en cykel- og gangsti.

Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan

H34 for Humlebæk Bymidte. En del af lokalplan H34 vil derfor med

vedtagelsen af denne lokalplan blive ophævet. Se § 11 om ophævelse

af eksisterende lokalplan.

På billedet øverst ses bebyggelsen fra sydøst med cykelstien syd om bebyggelsen.

På billedet nederst ses friarealerne i Enebærhaven i det område,

hvor fælleshuset tænkes placeret. Fotos Karl Henning Sørensen arkitekter

A/S.

4


Luftfoto af de eksisterende bygninger i området

Bebyggelse og omgivelser

Lokalplanområdet anvendes til boligbebyggelse, hvilket også er

hensigten for bebyggelsen fremover.

Bebyggelsen består i dag af 9 boligblokke og tilhørende garager

mv. til ejendommens drift. Bebyggelsen indeholder 186 familieboliger

fordelt på 1-, 2-, 3-, og 4-værelses boliger placeret på 1., 2.

og 3. sal. Beboerlokaler, aktivitetsrum, vaskeri, gæstebolig og depotrum

mv. er placeret i stueetagen.

Byggeriet er opført i perioden 1973 – 75 som industrialiseret betonelementbyggeri,

og er tidstypisk for perioden.

Udearealer i bebyggelsen er i udgangspunktet godt planlagt, men

der mangler gode opholdspladser for både børn og voksne. Bebyggelsesplanen

giver gode åbne rum mellem blokkene, så der er gode

muligheder for indretning af aktivitetsmuligheder.

Bebyggelsen grænser op til det åbne land mod nord med udsigt til

Kirkeskov og Hejreskov. Mod øst ligger Humlebækcenteret og

Humlebæk station. Vest for bebyggelsen på det tidligere idrætsanlæg

opføres en ny boligbebyggelse, der i 2012 endnu ikke er taget

i anvendelse. Mod syd er der en offentlig sti, der sikrer trafikdifferentieret

adgang til centeret, offentlig transport, skoler og fritidstilbud,

og syd for stien ligger bibliotek og en daginstitution.

5


LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

Lokalplanen er udarbejdet for at tilvejebringe det nødvendige

plangrundlag for lokalplanområdets anvendelse til boligformål og

liberalt erhverv, herunder mulighed for ombygning og fortætning

af boligbebyggelsen Enebærhaven. Ændringer af bebyggelsen vil

bl.a. kunne omfatte etablering af nye boliger i bebyggelsen, etablering

af et fælleshus og efterisolering af facaderne.

Lokalplanområdet er beliggende i det stationsnære område sådan,

som det er defineret i Kommuneplan 2009 og Landsplansdirektivet,

Fingerplan 2007. Her fremgår det, at der ud fra et bæredygtighedshensyn

bør ske udbygning af bysamfund ved fortætning.

Fortætning i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal

adfærd, hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport.

Lokalplan H34 for Humlebæk Bymidte, der hidtil har været gældende

for lokalplanområdet, giver ikke mulighed for fortætning af

bebyggelsen, og der er i lokalplan H34 kun ganske få bestemmelser,

som omhandler boligbebyggelsen Enebærhaven.

I den fremtidssikringsanalyse fra Humlebæk Boligselskab, der ligger

til grund for beslutningen om renovering af Enebærhaven

fremgår det:

”Her i 2007 fremstår bebyggelsen ’brugt’, og en række vedligeholdelsesopgaver

trænger sig på. Men bebyggelsens problem er lige

så meget, at den – i forbindelse med den almindelige velstandsstigning

– er sakket en del bagud i forhold til befolkningens generelle

forventninger til standard og signalværdi for boliger og boligområder.

Dette er – sammen med bebyggelsens boligsociale

profil – den vigtigste grund til, at Enebærhaven taber markedsværdi

i disse år. Forslaget til helhedsplan … indeholder dels forslag

til nogle specifikke boligsociale tiltag, og dels en række forslag til

markante bygningsmæssige kvalitetsløft for bebyggelsen.”

LOKALPLANENS INDHOLD

Anvendelse

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form

af etageboligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter, vej og

parkeringsarealer, samt friarealer med stiforbindelser til offentligt

stisystem.

Veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger at området vejbetjenes fra Kirkeskov Allé

nord for bebyggelsen. Affaldshåndtering og brandredning sker fra

Kirkeskov Allé og fra stien syd for bebyggelsen.

Bebyggelsen har i dag 89 parkeringspladser, svarende til 1 p-plads

pr. ca. 150 m² boligareal, eller lige under 0,5 plads pr. bolig. Dette

antal parkeringspladser dækker ifølge en undersøgelse foretaget i

bebyggelsen det aktuelle samlede behov. Der kan etableres nye

parkeringspladser inden for det på kortbilag 2 viste område ”udlæg

til parkering”.

6


Ved etablering af tilgængelige boliger for alle, vil der være behov

for parkeringspladser egnet til kørestolsbrugere, derfor skal der

etableres handicapparkeringspladser. Omfanget skal være i henhold

til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Ved etablering af nye boliger er der jf. Kommuneplan 2009 krav

om etablering af 1,5 p-pladser pr. bolig.

Illustration af et nyt fælleshus, udarbejdet af Karl Henning Sørensen arkitekter

A/S

Bebyggelsens omfang og placering

Den eksisterende bebyggelse omfatter 186 almene boliger med

tilhørende fællesrum, vaskeri, depoter, cykelrum mv. placeret i 9

boligblokke med 4 etager.

Den nuværende bebyggelsesprocent for bebyggelsen Enebærhaven

ligger i dag på ca. 51%. I forbindelse med renoveringsprojektet

med bl.a. efterisolering af facaderne, og hvor der åbnes op for

flere nye boliger, og fælleshus fastlægges bebyggelsesprocenten til

90.

Inden for lokalplanområdet kan der opføres ny boligbebyggelse,

liberalt erhverv, fælleshus med aktivitetsrum, vaskeri, faciliteter til

driftspersonale o. lign. Fælleshuset må opføres i 1 etage med en

maksimal højde på 6,5 meter og med et etageareal på maksimalt

500 m 2 . Fælleshuset skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste

byggefelt.

Inden for lokalplanområdet må de eksisterende boligblokke ombygges

fra i dag 4 etager til 5 etager, idet lokalplanen giver mulighed

for at kunne etablere tagboliger.

7


Etagearealet udvides i forbindelse med fx. efterisolering, etablering

af nye boliger i stueetagen, tagboliger, lukning af altaner, etablering

af bygningsfremspring, der knytter sig til de eksisterende facader,

o. lign. Endvidere kan der foretages ændringer af lejlighedsfordelingen

ved lejlighedssammenlægninger og lignende indvendige

ombygninger.

I lokalplanområdet kan der nyopføres sekundære bygninger til

servicering af boligerne og bebyggelsens drift såsom udhuse, cykelskure,

affaldsopsamling, redskabsrum, varmecentral samt faciliteter

til driftspersonale o. lign.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke

overstige 90.

Bebyggelsens ydre fremtræden

De 9 blokke fremstår i dag som betonelementbygninger i 4 etager

med afvalmet tag. Facadehøjden på de eksisterende blokke er 13

meter, og den samlede bygningshøjde er 16 meter.

I forbindelse med ombygning må højden fra terræn til facadens

skæring med tag ikke overstige 14 meter, og den samlede bygningshøjde

målt fra terræn må ikke overstige 18 meter. Undtaget

herfra er skorstene, tag- og mobilantenner med bærerør samt

taghætter.

I forbindelse med ombygning, og nybygning må der etableres nye

udvendige overflader på tag og facader. Facader skal udføres i

tegl, puds eller facadeplade af fibercement, metal, glas, træ eller

lignende og kombinationer af disse.

Tagbeklædning skal være af zink, stål, skifer, bølgeplader, tagpap,

teglsten eller grønne tage.

Der kan etableres solenenergianlæg f.eks. solceller og solfangere

på bygningernes tage og facader.

Sekundære bygninger som udhuse og lignende på terræn kan udføres

som træbygninger eller med beklædning som andre bygninger

i bebyggelsen.

Ubebyggede arealer, beplantning og hegn

De grønne arealer skal opretholdes som have, og fællesarealer i de

områder, hvor der ikke etableres ny bebyggelse. Der skal være

mulighed for etablering af legepladser, opholdspladser og multibaner

og lignende.

Friarealer udformes med respekt for de eksisterende karakterfulde

slyngede stiforløb. Randbeplantninger bevares og fornys løbende.

Lege og opholdspladser indrettes med redskaber til aktiv leg og

motion for alle aldersgrupper. Græsareal mod sydøst indrettes til

aktiv leg som boldspil. Randbeplanting mod sydøst omdannes til

legekrat med junglesti.

I forbindelse med etablering af lejligheder i stueetagen kan der

etableres nye hegn om lejlighedernes terrasser. Ved de to blokke

8


længst mod vest hvor terrænet er hævet kan fællesarealet anvendes

til mindre afskærmede haver med trapper fra lejligheder på 1.

sal.

Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet er et tema i kommuneplan 2009. I forbindelse

med udbud og lokalplanlægning skal de enkelte planer

vurderes i forhold til, hvilke krav kommunen vil stille til bæredygtigheden.

I lokalplan H104 - Boligbebyggelsen Enebærhaven ved Kirkeskov

Allé i Humlebæk har Fredensborg Kommune valgt, at vurdere bæredygtighed,

samt de energi- og klimamæssige tiltag ud fra de

eksisterende bygninger, og i tilfældet af nybyggeri.

Bygningernes alder, stand og konstruktioner gør, at følgende

energi- og klimamæssige tiltag foreslås:

Ved eksisterende bygninger:

• Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

• Omfang af befæstede arealer nedbringes.

• Ved ombygning af eksisterende bygninger skal disse optimeres

energimæssigt i henhold til bygningsreglementets

krav.

• Fælles affaldshåndtering og –sortering.

Ved nybyggeri:

• Nybyggeri skal opføres som lavenergibygning i henhold til et

hver tid gældende bygningsreglement.

• Omfang af befæstede arealer minimeres således, at det er muligt

at maksimere nedsivning på egen grund.

• Regnvand anvendes i nyt vaskeri.

• Ved nybyggeri udføres forsinkelse af regnvand med f.eks grønt

tag.

• Etablering af solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere.

Nedsivning af regnvand fra eksisterende bygninger er ikke muligt,

da geotekniske undersøgelser viser, at nedsivning ikke er mulig på

ejendommen.

Krav om bæredygtighed udmøntes i denne lokalplan, også ved

genanvendelse og fortætning af eksisterende bebyggelse og lokalplanområdets

stationsnære beliggenhed. Enebærhaven ligger inden

for det stationsnære kerneområde mindre end 600 m fra

Humlebæk Station.

9


LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Zonestatus

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km.

Området er mod øst, syd og vest omgivet af bymæssig bebyggelse,

og bebyggelsen inden for lokalplanområdet har derfor ingen

visuel indflydelse på kystlandskabet. Lokalplanen skaber mulighed

for at etablere tagboliger. Det betyder, at den maksimale bygningshøjde

vil kunne stige med højest 2 meter i forhold til den eksisterende

bygningshøjde.

Naturbeskyttelsesloven

Humlebækken på den anden side af Kirkeskov Allé nord for bebyggelsen

er et beskyttet vandløb jf. Naturbeskyttelseslovens § 3,

som forbyder ændring af tilstanden uden forudgående tilladelse fra

Fredensborg Kommune.

Fredning

Området nord for Enebærhaven, matr. nr. 1 mx, Krogerup, Humlebæk

er beliggende i Kelleriskilen, og det er et fredet område.

Fredningen berører ikke forhold inden for Enebærhavens areal.

Museumsloven

Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes jordfaste

fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal

stoppes og Hørsholm Egns Museum skal tilkaldes.

Fingerplan 2007

Landsplansdirektivet, Fingerplan 2007, fastsætter de overordnede

retningslinjer for udviklingen i hovedstadsområdet. Et af de centrale

elementer i fingerplanen er stationsnærhedsprincippet. Fortætning

i de stationsnære områder skal bidrage til en trafikal adfærd,

hvor væsentlig flere benytter kollektiv transport. I henhold til Fingerplan

2007 skal byudvikling derfor fremmes i områder med stor

nærhed til en station.

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 fastlægger følgende rammer for område HB

10 der svarer til lokalplanområdet for nærværende lokalplan:

• Område til boliger:

• Etagehusbebyggelse ved Teglgårdsvej/ Kirkeskov Allé "Enebærhaven"

HB 10.

• Anvendelse Etagebolig.

• Max. bebyggelsesprocent 40 % for området under ét.

• Max. højde 4 etager.

• Andet : Se også Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til bolige,r

samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder.

10


Der er redegjort for opfyldelsen af retningslinjerne i afsnit 2.1, 7.1

og 7.2 under det ovenstående punkt om bæredygtighed.

Enebærhaven ligger inden for det stationsnære kerneområde mindre

end 600 m. fra Humlebæk Station.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne

for område HB 10, idet bebyggelsesprocenten for området

fastsættes til 90 %. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan

2009. Tillæg nr. 4 indgår som en del af lokalplan H104.

Eksisterende lokalplan og byplanvedtægt

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan H34 – for Humlebæk

Bymidte, hvor det udgør delområde II.

Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af

nærværende lokalplan aflyses Lokalplan H34 for delområde II, der

er omfattet af denne lokalplan.

Servitutter

For matr. nr. 1 læ Krogerup, Humlebæk (lokalplanområdet) er

tinglyst 7 servitutter. I forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan

bør følgende 3 servitutter aflyses:

25.01.1911 Dokument om afhentning af grus og tang mv.

Giver Hofjægermester O. Brun ret til at hente grus og tang ved

forstranden syd for Louisiana. Servitutten har ingen betydning for

lokalplanområdet og aflyses derfor på lokalplanområdet.

17.01.1992 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.

Dokumentet findes ikke i tingbogen, men omhandler antagelig

drænledninger på jernbaneterrænnet. Servitutten har ingen betydning

for lokalplanområdet og aflyses derfor på lokalplanområdet.

31.03.1959 Dokument om vandløb mv. Vedrørende regulering af

en vandløbsstrækning ca. 1000 m mod vest. Servitutten har ingen

betydning for ejendommen og aflyses derfor på lokalplanområdet.

Grundvand

Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Vandforsyning

Området er omfattet af Fredensborg Kommunes vandforsyningsplan

og forsynes fra den kommunale vandforsyning.

Spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Fredensborg Kommunes spildevandsplan.

Området er separatkloakeret. Nyanlæg i området skal

kloakeres således, at spildevandet ledes til offentlig kloak. Tagvand

og vand fra udendørs befæstede arealer skal så vidt muligt

nedsives på egen grund.

11


Varmeforsyning

Ny bebyggelse i området forsynes som den eksisterende bebyggelse.

Der er i dag ikke anlagt fjernvarme i lokalplanområdet. Der

henstilles til, at bebyggelsen tilsluttes fjernvarme såfremt dette

udbygges til at omfatte lokalplanområdet.

Affald

Fredensborg Kommune har vedtaget Affaldsplan 2009. Lokalplanen

fastlægger, at der skal afsættes plads til fælles affaldshåndtering

og –sortering inden for området.

Vejlovgivning

Lokalplanområdet har adgang til Kirkeskov Allé som nærmeste

offentlige vej.

Jordforurening

Ejendommen er omfattet af Kommunes områdeklassificering. Region

Hovedstaden har V1-kortlagt en mindre del af arealet ved en

tidligere olietank nord for blok 8. Jordforurening håndteres i henhold

til den til enhver tid gældende lovgivning for området.

Bevaringsværdig bebyggelse

Der er inden for lokalplanområdet ingen bevaringsværdige bygninger.

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget

efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det

er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt

at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget,

idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område

på lokalt plan, og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning

på miljøet.

12


TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2009

FOR FREDENSBORG KOMMUNE

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan H104 – Boligbebyggelsen

Enebærhaven ved Kirkeskov Allé – er udarbejdet et tillæg til

kommuneplanen med ændring af bebyggelsesprocenten for boligbebyggelsen.

For område HB 10 – Etagehusbebyggelse ved Teglgårdsvej/

Kirkeskov Allé "Enebærhaven" – fastsættes følgende rammer for

indholdet af lokalplaner:

a) Anvendelse – Etagebolig.

b) Max. bebyggelsesprocent på 90% for området under ét.

c) Max. højde på 5 etager.

I henhold til Lov om planlægning vedtages ovenstående tillæg nr.

4 til Kommuneplan 2009 endeligt.

Fredensborg Byråd, den 29. oktober 2012

Thomas Lykke Pedersen

Borgmester

/

Kim Herlev Jørgensen

Kommunaldirektør

13


LOKALPLAN H104 – Boligbebyggelsen Enebærhaven ved

Kirkeskov Allé i Humlebæk

I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.

september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

i § 2 nævnte område:

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål:

• At skabe plangrundlaget for byfortætning og renovering af

området for at imødekomme stigende energikrav.

• At understøtte muligheden for bæredygtige og

klimamæssige løsninger.

• At skabe rammerne for rekreative udearealer, og mulighed

for etablering af fællesfunktioner.

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING

1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter

matrikel nummer 1 læ Krogerup, Humlebæk.

2. Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

1. Området må anvendes til boligformål i form af etageboligbyggeri

samt de tilknyttede fællesfaciliteter, og driftsfaciliteter.

2. I den enkelte bolig kan der drives en sådan virksomhed som

almindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning

af at virksomheden drives af den der bebor den pågældende

bolig samt, at virksomheden drives på en sådan måde:

• At karakteren af boligen ikke forandres (herunder ved

skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde

ikke brydes.

• At virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende.

§ 4 UDSTYKNINGER

1. Der kan ikke ske udstykning inden for lokalplanområdet.

14


§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING

1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kirkeskov Allé.

2. Parkering skal foregå inden for de på kortbilag 2 viste områder.

3. For hver ny bolig skal der etableres 1,5 p-pladser.

4. Der kan etableres nye p-pladser inden for det på kortbilag 2

viste område ”Udlæg til parkering”.

5. Der skal etableres mindst 1,5 cykelparkeringsplads pr. bolig.

§ 6 TEKNISKE INSTALLATIONER

1. Mobilantenner og individuelle paraboler må kun opsættes på

fælles mast opsat på taget af hver blok. Mobilantenner må

endvidere opsættes på varmecentralens skorsten.

Mobilantenner, individuelle paraboler samt tilhørende bærerør

skal tilpasses bygningens farvesammensætning.

2. Der kan etableres solenergianlæg f.eks. solceller og solfangere

på bygningernes tage og facader under forudsætning af,

at det ikke indebærer væsentlige reflektionsgener.

3. I lokalplanområdet skal der etableres en fælles affaldshåndtering

og –sortering.

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

1. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under et må ikke

overstige 90 %.

2. Der kan etableres et nyt fælleshus inden for det på kortbilag

2 viste byggefelt.

3. Nyt fælleshus må ikke opføres med mere end 1 etage og en

bygningshøjde på 6,5 m, og med et etageareal på maksimalt

500 m 2 .

4. Etageboligbygningernes højde må ikke overstige fem etager.

Facadehøjde fra terræn til facadens skæring med tag må ikke

overstige 14 meter. Den samlede bygningshøjde målt fra terræn

må ikke overstige 18 meter. Undtaget herfra er skorstene,

tag- og mobilantenner med bærerør samt taghætter.

5. Der kan opføres sekundære bygninger til servicering af boligerne

og bebyggelsens drift som udhuse, cykelskure, affaldsopsamling,

redskabsrum, varmecentral samt faciliteter

til driftspersonale o. lign.

15


§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN OG SKILTNING

1. Bebyggelsens facader skal fremstå som betonelementer

eller med facader i tegl, puds og facadeplade i metal, fiber

cement, træ eller glas samt kombinationer af disse.

Etablering af solenergianlæg på facader f.eks. solceller og

solfangere er tilladt jf. § 6 stk. 2.

Overfladekarakteren for de nævnte facadematerialer, og

solenergianlæg på facader skal være på en sådan måde, at

den ikke indebærer væsentlige reflektionsgener.

2. Tagbeklædning skal være af zink, stål, skifer, bølgeplader,

tagpap, teglsten eller grønne tage.

Etablering af solenergianlæg på tage f.eks. solceller og solfangere

er tilladt jf. § 6 stk. 2.

Overfladekarakteren for de nævnte tagmaterialer, og solenergianlæg

på tagflader skal være på en sådan måde, at

den ikke indebærer væsentlige reflektionsgener.

3. Sekundære bygninger f.eks. udhuse og lignende på terræn

skal udføres som træbygninger eller med beklædning som

andre bygninger i bebyggelsen.

4. Skiltning må kun finde sted efter Fredensborg Kommunes

godkendelse. Reklamering må ikke finde sted.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN

1. Der skal være fælles grønne arealer omkring bebyggelsen

med plads til udendørs ophold og aktivitet.

2. Udendørs belysning af ubebyggede arealer, herunder veje,

stier og parkeringspladser skal være nedadrettet. Maks højde

6 meter.

3. Hvor der etableres nye belægningsarealer på ubebyggede

arealer, skal belægning som udgangspunkt anlægges med

belægningsmaterialer, der muliggør gennemsivning af regnvand.

Belægningsmaterialer skal dog samtidig tilgodese hensynet

til tilgængelighed for handicappede.

§ 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY

BEBYGGELSE

1. Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret de

under § 5 beskrevne anlæg til adgang og parkering.

2. Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være foretaget tilslutning

til den eksisterende lokale varmeforsyning, eller et

kollektivt varmeforsyningsnet der måtte afløse denne. Byggeri

opført som lavenergibygninger kan fritages for tilslut-

16


ningspligt, når Fredensborg Kommune har meddelt dispensation

fra varmeforsyningsplanen.

§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER

1. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse

af lokalplanen ophæves lokalplan nr. H34 for Humlebæk

Bymidte for det af lokalplanen omfattede område.

2. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse

af lokalplanen ophæves følgende servitutter for det af

lokalplanen omfattede område:

25.01.1911 Dokument om afhentning af grus og tang mv.

Giver Hofjægermester O. Brun ret til at hente grus og tang

ved forstranden syd for Louisiana.

17.01.1992 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.

Dokumentet findes ikke i tingbogen, men omhandler antagelig

drænledninger på jernbaneterrænnet.

31.03.1959 Dokument om vandløb mv.

Vedrørende regulering af en vandløbsstrækning ca. 1000 m

mod vest.

§ 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER OG

DISPENSATIONER FRA LOKALPLANEN

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen

må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning

§ 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i

overensstemmelse med planens bestemmelser.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige

anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen

medfører i sig selv ikke krav om etablering af anlæg med videre,

der er indeholdt i planen.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i denne lokalplan

kan indrømmes af byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med

principperne i planen.

Ændringer i lokalplanen kan ske efter byrådets vedtagelse efter

reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner.

I henhold til § 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående

Lokalplan H104 endeligt.

Fredensborg Byråd, den 29. oktober 2012

Thomas Lykke Pedersen

Borgmester

/

Kim Herlev Jørgensen

Kommunaldirektør

17


Lokalplan nr. H104, Boligbebyggelsen Enebærhaven

ved Kirkeskov Allé i Humlebæk

Kortbilag nr.1 - Lokalplanens afgrænsning

Mål - 1:3500 Oktober 2012


Lokalplan nr. H104, Boligbebyggelsen Enebærhaven

ved Kirkeskov Allé i Humlebæk

Kortbilag nr.2 - Arealanvendelse og byggefelter

Mål - 1:1500 Oktober 2012


Lokalplan nr. H104, Boligbebyggelsen Enebærhaven

ved Kirkeskov Allé i Humlebæk

Kortbilag nr. 3 - Illustrationsplan

Mål - 1:1500 Oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines