Produktkonfigurering i byggeriet Kristian Agger, lektor, arkitekt maa ...

konfigbyg.dk

Produktkonfigurering i byggeriet Kristian Agger, lektor, arkitekt maa ...

Produktkonfigurering i byggeriet

Kristian Agger, lektor, arkitekt maa

David Kjøller, stud. arch.

Nikolaj Knudsen, arkitekt maa, phd.studerende

Per Kortegaard, lektor, arkitekt maa

Jørn Skauge, lektor, arkitekt, phd.

Indledning

Arkitektskolen Aarhus og DTU har i samarbejde med en række virksomheder, der frems tille r

bygningskomponenter indledt et forskningsmæssigt s amarbejde med titlen ”Produktkonfigurering

i byggeriet”.

Projektet er støttet af Den Jysk -Fyn ske IT -korridor under Ministeriet for Videnskab, Tek nologi og

Udvikling .

Formålet med projektet

Målet for dette projekt er, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af

3D elektroniske parametriske produktmodeller af danske bygningskomponenter, i et s

med de producerende firmaer.

amarbejde

Anvendelsen af di sse produktmodeller retter sig mod 2 formål:

Det ene formål er rettet ”ud ad” mod projekterende arkitekter.

De elektroniske modeller skal således direkte kunne anvendes af arkitekter i udarbejdelsen af

deres 3D bygningsmodeller, både i skitseringen, visua liseringen og projekteringen.

Det andet formål er rettet ”ind ad” mod selve produktionsvirks omhedens egne arbej dsgange.

Hensigten er her, ved hjælp af de elektroniske modeller, at kunne effektivisere og rationalisere

arbejdsgangene i forbindelse med udarb ejdelse af tegninger, styklister, prisfastsættelse og

tilbudsgivning.

Visionen

Visionen er, at de forskellige bygningsdele: vægge, vinduer, døre, trapper, altaner mv. ligger s

3D elektroniske parametriske objekter på Internettet.

Projekterende nedtager m odellen af komponenten, bringer den ind i s in 3D bygningsmodel og

tilpasser via parametrene højder, længder, bredde mv. i henhold til den øns kede udformning.

I modellen af bygningskomponenten er indkodet producenternes ”eks pertvid en”, relevante

regelsæt og begrænsninger, således at komponenten er producerbar og overholder gældende

regler.

om

Når komponenten er konfigureret af arkitekten, går den til producenten, som anvender den som

grundlag for sine interne produktions gange.

Samarbejdet med mange virksomhede r

Følgende komponentmo deller er blevet udarbejdet i s tørre eller mindre detaljering

Betontrapper (Dalton A/S)

Sandwich - og vægelementer (Dalton A/S)

Dækelementer (EXPAN A/S)

Altaner (Hi -Con Aps)

Vinduer (Velfac)

Trætrapper (Dolle A/S)


Døre (Swedoor)

Porte (Mogens Ydes Eftf. A/S)

Gulve (Hørning)

Lofter (A/S L. Hammerich & Co)

Præfabrikerede badeværelser (Modulbad)

Modellerne bliver dannet via kodning i GDL og kan derfor umiddelbart og direkte anvendes i

ArchiCAD. Et spørgsmål som rejser sig er, hvor mange og hvor detaljerede regler vi kan

handskes i GDL, i forhold til ”rent” ko nfig ureringssoftware.

GDL´s store styrke i forhold til rene konfigureringspro grammer er dets umiddelbare visuelle

output.

I forskningsprojektet anvendes også ADT. Via GDL Object Adapt er bringes GDLmodellerne ind i

ADT. I skrivende stund tester vi den nyeste version 8.

Vigtighed af adapteren´s funktionsdygtighed kan i denne sammenhæng ikke undervurderes.

Efterårssemesterkursus på AAA

Ved hjælp af de skabte elektroniske objekter genne mførte vi et skitserings - og

projekteringsforsøg med studerende.

De studerende udarbejdede med anvendelse af de parametriske objekter forslag til ”En

boligbebyggelse på havnen i Århus”.

Komponentmodelle rne og bygningsfors lagene kan ses via følgend e adresse :

http://www.arkitekturogit.a -aarhus.dk

Det er første gang, vi er gået så langt i den rene anvendelse af firmaspecifikke 3D digitale

komponenter.

Og en række spørgsmål rej

ser sig da også str aks:

• Det aljeringsgraden i objekterne.

• Hvordan kan objekterne ”følge” den proces, der ligg er i udviklingen af et ark itekturprojekt.

• I hvilken udstrækning tilfredsstiller komponenternes udformning den arkitektoniske

fordring

• m.fl.

Mogens Ydes Eftf. A/S

I det vider e forskningssamarbejde udarbejdes nu mere detaljerede parametris ke modeller.

I det samarbejdet med Mogens Ydes Eftf. A/S, Støvring, er der blevet udarbejdet en fuld

parametrisk model af firmaets porttyper. Udvik linge n af denne model er i først e omga ng rettet

direkte mod firmaets interne produktionsgange: Udarbejdelse af 2D tegninger til produk tionen,

skærelister, styklister og prissætning.

Mogens Ydes Eftf. anvender til dette formål ArchiCAD.

Modellen og dens funktionalitet står nu foran sin afprøvning i pr aksis hos firmaet. Erfaringerne vil

blive opsamlet løbende, og det må forventes, at modellen løbende skal tilpasses, når den møder

praksi s.

Modulbad

Modulbad i Ringsted producerer præfabrikerede badeværelser i beton.

I samarbejde med Modulbad står vi mid t i udviklingen af en parametrisk model af et af firmaets

”standardiserede” badeværelser.


En række variationer (indstillelige parametre) er indskrevet i modellen: størrelse, flisemønstre - og

regler, afløbsplacering, sanitetsplacering, dør - og vi nduesstørre l se - og placering, inventaraptering

mm.

Ambitionen er, at arkitekten konfigurerer modellen ud fra sine designønsker, o g modellen herefter

går til Modulbad, som automatisk udskriver tegninger til produk tionen.

En række forskningsmæssige spørgsmål rejser sig i denne sammenhæng:

Hvor lang kan vi nå i forbindelse med denne ”visuelle” konfigurering, og i hvilken udstr ækning kan

den tilfredsstille arkitektens behov.

Vi får forhåbentlig mulighed for konkret at tes te disse spørg smål i løbet af processen.

Det afgøre nde samarbejde

For et projekt af denne karakter er det afgørende, at mange parter med forskellig viden er

involverede.

På Arkitektskolen Aarhus har vi gennem en årrække arbejde t med elektronisk e bygni ngsmodeller

i både undervisning og forskning.

Arkitektsk olen bid rager med denne viden samt viden om udarbejdelse af parametriske

komponenter.

DTU, Center for Produktmodellering, ved lektor Lars Hvam, har gennem en årrække forsket i - og

forestået praktisk implementering af forskellige elektroniske p rodu ktmodell er for en række

forskelligartede firmaer.

Netop koblingen af disse kompetencer udgør en nødvendig helhed for at gennemføre projektet,

med det dobbeltformål, som indledningsvist er beskrevet.

Det er i koblingen mellem DTU´s kompetencer inden for produktmode llering og konfigurering og

Arkitektskolens viden inden for design og byggeri, at selve for skningstyngden ligger.

Aalborg Universitet, Dep of Production, Teknologisk Institut og Alexandrainstituttet, bidrager

ligeså til projektet.

Som ekstern hjælp for pr ojektet har vi kontakter til en række systemleverandører: Lasercad,

TurnTool, Autodesk samt ArchiLab fra England.

Projektet er i øvrigt anbefalet af Dansk Byggemat erialeindustri v. Direktør Christian Lerche.

Gennem projektet afholdes 3 konferencer om proj ektet og dets resultater. Den første er afholdt i

april – den næste afholdes på Arkitektskolen Aarhus d. 18. november 2004.

Projektadministrator: Per Kortegaard, lektor, arkitekt maa, Arkitektskolen Aarhus tlf.: 89 36 00 00

Illustrationer og billedteks ter:


Elektronisk parametrisk model af trappe fra DALTON A/S.

http://www.arkitekturogit.a-aarhus.dk/gdl

Udarbejdet af stud. arch. David Kjøller og Jacob Lanng


Eksempel på parametre for elektro nisk model af trappe fra DALTON A/S.

http://www.arkitekturogit.a-aarhus.dk/gdl/brugsanvisninger

Udarbejdet af stud. arch. David Kjøller


Elektronisk parametrisk model af altan fra Hi -Con aps

Udarbejdet af stud. arch. Ka milla Kinimond og Mette Mikkelsen

Elektronisk parametrisk model af port fra Mogens Ydes Eftf. A/S

Udarbejdet af stud. arch. Rikk e.Rønnov.Sølvsten og Rikke Mølgaard

Elektronisk parametrisk model af trætrappe fra Dolle A /S

Udarbejdet af stud. arch. Malene Probst og Rasmus O dgaard


Elektronisk parametrisk model af parametrisk badeværelse.

Udarbejdet af stud. arc h. Heidi Hardis og Marianne Byskov

Snit genereret fra elektronisk bygningsmodel, opbygget af parametriserede

komponenter.


Udarbejdet af st ud. arch. Rikke.Rønnov.Sølv sten

Visualisering af model opbygget af paramet riserede komponenter

Udarbejdet af stud. arch. Malene Probst

More magazines by this user
Similar magazines