Blad #2 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk
  • No tags were found...

Blad #2 - Gråsten Sejlklub

Læs om generalforsamlingenpå side 11Besøg GS påwww.graasten-sejlklub.dkFANGLINENGRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2006 - NR. 2 - 38. ÅRGANG


tømrer / snedkerKnud Møller PaulsenBækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsteninfo@godthaandvaerk.dktlf. 74 65 01 10HUSK!Deadline d. 14. august 2006Har du ideer, har du stof, vil duvære med til at lave et sjovereblad - så send dine bidrag tilbladets redaktion, via mail ellerpå diskette – eller med almindeligpost..Jo før jo bedre!Klubhus Ulsnæs, Gråsten 74 65 04 39 www.graasten-sejlklub.dkFormand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager 74 44 00 67/21 22 00 68 stig@nissennet.dkKasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager 74 44 92 00 bryning@post10.tele.dkSekretær Helle Jacobsen Rylen 15, Gråsten 74 65 01 28 helle-jacobsen@sydbank.dkBroudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager 74 44 06 05 orr@danfoss.comSejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager 74 44 96 00 poul_fribo@danfoss.comJuniorleder Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs 74 65 23 20/25 34 66 19 boenloekke@dadlnet.dkPladsudvalg Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup 0049-4662 698755 devil-67@web.deKlubhusudvalg Lorens Rossen Ahlefeldvej 7, Gråsten 74 65 13 57 lorensrossen@privat.dkHaludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså 74 67 27 48/20 71 34 84 j.p.skov@mail.dkProgramudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå 74 63 26 46 bjorn.vestergaard@post.tele.dkFestudvalg Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg 76 13 13 13 info@continue.dkHavnemester Carl Nissen Søndergade 11, Bolderslev 73 64 63 15/61 74 32 34 carl.nissen@os.dkRedaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager 74 44 00 67/23 42 50 96 lisbeth@nissennet.dkWebmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten 74 65 29 57 webmaster@graasten-sejlklub.dkKlubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager 74 44 02 09 lindholm@fritid.tele.dkSuppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c,Gråsten 74 65 14 13/ 26 72 14 14 stigrosenbeck@jubii.dk2


FormandenssideNu begynder det endelig at ligne forår ogde første bådejere er gået i gang medklargøringen af deres både. Vi håber allepå en god sommer så vi kan få sejlet enmasse.På den netop afholdte generalforsamlingvar der et flot fremmøde og det glædermig meget, at der var så stor interesse. Pågeneralforsamlingen fremkom der ønsketil bestyrelse om at foretage en langsigtetplanlægning for klubbens område. Denneopfordring har vi taget til os og vil derforgå lidt forsigtigt frem den kommende tid,indtil sådan en overordnet plan er udarbejdet.Der er dog en række akutte arbejdersom vi er nødt til at gå i gang medinden for ganske kort tid og de vil selvfølgeligblive sat i værk.I Dansk Sejlunion har der også lige væretgeneralforsamling og som optakt var derarrangeret nogle workshops. På den eneworkshop lavede Lars Bønløkke oplægtil, hvordan klubberne kan tage fat for atskabe en god ungdomsafdeling. Her blevder skabt en vældig interesse for denmåde arbejdet var grebet an på her iklubben. På selve generalforsamlingenblev det gentagne gange af både bestyrelseog deltagende klubber udtalt, at ungdomsarbejdeter helt afgørende for klubbernesudvikling og fortsatte muligheder.Så det er flot, at vi kan være det godeeksempel i den sammenhæng.Dansk Sejlunion har foretaget en storomlægning siden sidste generalforsamlingog næsten alt er til revision. Efterønske fra forsamlingen er projektet”bådejer” prioriteret meget højt. Unionenhar gennemført brugerundersøgelser oganden struktureret udvikling og er ved atnærme sig en model, der kan minde omFDM’s måde at give service til deresmedlemmer på.I denne sæson kommer der som tidligereomtalt to store juniorstævner i klubbenog jeg vil bede alle medlemmer om atvise hjælpsomhed, tålmodighed og tolerance.Nogle af udvalgene har planer om størreoprydnings initiativer og også her bederjeg om forståelse og tro på, at det kommerklubben til gode, selv om det kangive lidt ulemper mens det står på.Rigtig god sommer!Stig NissenBesøg GS på Internettet på adressen: www.graasten-sejlklub.dk3


NAUTIK-SHOP mit großer Auswahlab Yacht- und Bootsausrüstung•Segel- und Freizeitbekleidung vonMUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd•Yacht- und Bootsfarben, Lacke,Reinigungsmittel,• Polyester-Epoxy-HarzeBOOTSWERFT für Instandsetzungen,reparaturen und InstallationenBordelektrik und -elektronik•Rollreffanlagen, Heizungen,Kühlaggregate, Propeller• BugschraubenYachthafen mit Liegeplätze und Winterlager• MotorenserviceKranen bis 20t, RiggermastVolvo Penta VertragshändlerWir freuen uns auf Ihren Besuch undberaten Sie gern individuell.Kostenlose Parkplätze direkt vor der TürAm Industriehafen 4Tel. +49 (0) 461 1 77 270 •Info@fys.de ••24937 FlensburgFax. +49 (0) 461 1 77 27 33www.fys.de4


BestyrelsesmødeEt forslag om arbejdspligt fra Anker Hansenoptages på dagsordenen på næste ordiden13. marts 2006Fraværende: Bjørn og Poul F.ProtokolProtokol blev godkendt og underskrevet.Siden sidst og indgået post/formanden.Diverse post blev omdelt.Dansk Sejlunion er begyndt at sælge fisk.Man skal kunne bestille friske fisk til leveringhos sig privat gennem DS.Et turistfremmende samarbejde mellemDanfoss Universe og de lokale sejlklubber,som vi tidligere har vist interesser for, ernu blevet så konkret, at ruterne er fastlagte.I den forbindelse forespørges, om GS erindstillet på at dække et evt. underskud vedfor få deltagere. Der tænkes på max. 500kr. i 8 uger. I alt 4.000 kr. Dette takker vinej til.Der er udarbejdet et regnskab for Heatwave-fonden.Stig og Bent tager kontakt tilAnker, så vi får behandlet fonden korrekt.Referater underskrives inden mødet afsluttes.(Stig)Det blev besluttet, at fremover skal allebestyrelsesmøder afsluttes med enoplæsning af referatet og dette underskrives.Punktet blev sat til valg: 8 for, 2 imodog 1 undlod at stemme.Regnskab.Årsregnskabet kan nu læses på hjemmesiden.Der er pt. en fornuftig likviditet.Generalforsamling.P. E. Hansen har tilbudt at stå til rådighedsom dirigent.Der er ingen gebyrændringer; dog har nyopmålingsmetode for bådpladsbreddehævet prisen pr. cm. Prisen for bådpladserneer totalt set uændret.Der er modtaget et forslag om betaling af1/2 kontingent for pensionister og efterlønnere.Som forslaget er udformet, kommerGS til at mangle 40.000 kr. i regnskabet.Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget.Der er også modtaget en henstilling fra etmedlem om, at generalforsamlingen holdesrøgfri. Bestyrelsen diskuterede dette; derkom noget der lignede enighed om, at hvisder blev indskudt en rygepause, så var detacceptabelt.Valg til bestyrelsen:Formand modtager genvalgSekretær modtager ikke genvalgHaludvalgsformand modtager ikke genvalgPladsudvalgsformanden modtager ikkegenvalgFestudvalgsformanden modtager genvalgProgramudvalgsformanden modtager genvalgRevisor og revisorsuppleant modtager genvalg.Der kan blive tale om valg af ny suppleant,hvis den nuværende indvælges i bestyrelsen.5


den ægteGraasten-smagGraasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 GråstenTelefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk6


nære bestyrelsesmøde.Bestyrelsen møder til generalforsamlingenkl. 18:30.Valg til DS-bestyrelse.Som repræsentant til DS-bestyrelse stemmespå Jan Vojczak, og hvis der skal 2stemmer: desuden Jytte Ransborg.Ændringer i medlemskartoteket.Nyt medlem aktiv Gert Vonsild, AabenraaInstallering af EDB og net i klubhuset.(Leo).Leo har modtaget et tilbud på 20.000 kr.som investering. Dertil kommer 7.200 kr. iårlig afgift.Installationen kan delvis klares af klubmedlemmer.Punktet tages med under indkomne forslagpå generalforsamlingen.Kort orientering fra udvalgene.Juniorudvalget: Sommerens 2 store arrangementerer under forberedelse. I alt er 25mand sat på opgaven.Klubhusudvalget: Havnemesteren ogAnker Hansen har været meget flittige.Hele klubhuset er blevet gjort hovedrent,og Anker har været særdeles kreativ og harmalet et billede på væggen i baggangen.Det blev enstemmigt vedtaget, at han får enerkendtlighed for udsmykningen.Festudvalget: Standerhejsningen er underforberedelse. SOK kommer til Mjels i Pinsenog giver opvisning i redningsøvelser.WEB-master: Hjemmesiden har værethjemsøgt af hackere flere gange. Sikkerhedenskulle nu være blevet forbedret.Det blev besluttet, at GS-kartoteket fremovervil blive tilgængeligt på hjemmesidenfor bestyrelsen.Der er ved flere lejligheder konstateret, atdørene ikke bliver låst. Husk det nu!!.Redaktøren: Selv om vi måske kan fåFanglinen trykt billigere andre steder, kanvi hos vores trykkeri få den ekspertise somgør, at vi får professionelt resultat. Og detteønsker vi at fortsætte med, idet arbejdsmængdenellers overstiger det, redaktørenmener, er acceptabelt.Eventuelt:Opkrævning på tilmelding til onsdagskapsejladsindsendes fremover til kassererenmærket ”kapsejlads”.Næste bestyrelsesmøde: 27. marts kl.19:00.Tage MøllersekretærBroudvalg: Bropladserne er nu fordelte.Der er 1 på venteliste. Der udsendes girokorttil brodepositum til de nye pladslejere.Der er 5 nye nøgler undervejs til pengeskabet.Haludvalget: Traktoren er blevet konstateretforårsklar.7


Bestyrelsesmødeden 27. marts 2006Fraværende: Bjørn VestergaardStander strygning 28. oktoberSiden sidst og indgået postingen indgået postKonstitueringStig formand, Ole næstformand og Bentkasserer = forretningsudvalget dermeduændret.Datoer for bestyrelsesmøder, Fanglinenog andre arrangementerBestyrelsesmøder : 29. maj + 14. august+ 23. oktober + 4. december 2006Fanglinen en uge efter bestyrelsesmødeKlubmesterskab 16. september seniorer,30. september juniorerStanderhejsning 6. majRegnskab – BentBrodepositum og nye fastliggere -opkrævning sendes ud. Likviditet okÆndringer i medlemskartoteknejKort orientering fra udvalgeneHaludvalg: bjælker i hallen indsvøbt iplastik. Plastik nedtages. Port har skade.Der må fremover kun flyttes både i hallen,når Peter Skov er til stede.Kapsejlads udvalg: tilmelding – Poullaver opslag til FanglinenPladsudvalg: Jollerampen ændres sånedkørslen bliver lige. Ændring af dræn8


og kant til at holde på grus løses evt.med ny støbning. Søsætning alle lørdagei april, såfremt der er mindst 5 både.Kysten ved legepladsen, undersøgemuligheder for at lægge natursten på.Der køres løst grus på pladsen hvert år –mangler mere langsigtet løsning. Kanblandes op med cement, evt. prøve på etlille område. Mulig for overdækning afgrill plads genovervejes.Festudvalg: Pinsetur er planlagt. Sommertræfunder planlægning. Stander hejsningog aftensarrangement er på plads.Broudvalg: 1 pæl skal skiftes. 1 pæl, derer brækket under vandet skal saves ned.Juniorudvalg: vintersejlads er afsluttet,det er gået godt. Sommerlejr og GranPrix stævne under planlægning. Manglerhovedsponsor til Gran prix stævne.Hjemmesiden: der ligger reglementersom skal ajourføres, jfr. generalforsamling.Kanonen, våbentilladelse er ok. Kan brugestil standerhejsning.Beskrivelse af udvalgenes profilOpfølgning fra mødet i august 2005,hvor vi aftalte at udvalgene skulle gå igang med at lave en beskrivelse af organisering,arbejdsområder, ønsker osv.KEGNÆS BÅDEVi sælgerJuniorudvalget er på plads. Festudvalghar afleveret profil. Øvrige udvalg mangler.Der er nu sket udskiftning i de forskelligeudvalg. Skabelon rundsendesigen af Stig – udvalgene skal prøve at sepå arbejdsopgaver og mål. Der følges opved de næste 2 møder. Arbejdet skalvære afsluttet til bestyrelsesmødet 23.oktober.EventueltHallen skal være tømt den 15. maj 06,således at der kan rengøres m.v. Hallenskal bruges til sommerstævnet.Reklame spots på nettet, tovholder skalfindes. Leo tager kontakt.Miljørepræsentant m.v. undersøges hvem- organisationsplan oprettes af Stig somdel af beskrivelses arbejdet.Godkendelse af protokolGodkendtHALLENSKAL VÆRETØMTHallen skal være tømtden 15. maj 06,således at der kanrengøres m.v.Hallen skalbruges tilsommerstævnet.Tlf. 74 40 52 70Haludvalget9


• BÅDTRANSPORT •SØSÆTNINGOPTAGNINGSejl- og motorbådeindtil 12 tonsHenning LarsenSøndervejen 23 - 6340 KrusåTelefon 74 60 82 25Mobil: 40 17 29 3910


GENERALFORSAMLING15. marts 2006Velkomst ved formanden:Formanden glædede sig over det storefremmøde.Har bestyrelsen gjort sig tanker om, hvorstor junior afdelingen skal være? Formanden:Nej, det har man ikke.1) Valg af dirigentPoul Erik Hansen blev valgt som dirigent ogkonstaterede, at generalforsamlingen er varsletkorrekt og dermed lovlig og beslutningsdygtig.Helle Jacobsen blev valg som referent:2) Beretning ved Stig Nissen:Stig Nissen gennemgik beretningen for året.Spørgsmål til beretningen:Hvem kommer til aftenarrangementerne?Kommentar fra spørger: Ønske om bedrestøtte og opbakning fra GS.Beretningen blev godkendt.3) Forelæggelse af regnskab og budgetKasserer Bent Brüning forelagde regnskabet.Spørgsmål til regnskabet:Hvad koster juniorafdelingen? Er det detreelle tal, der fremgår af regnskabet?Kassereren: De samlede udgifter er 9.726dertil komme donationer på i alt 31.000,hvoraf 14000 er hensat til køb af jolle. Restoverskud er indgået i byggeriet. Junior afdelingengiver ikke underskud - tværtimod.Byggebudgettet er overskredet med 51.000,Kasserer Bent Brüning fremlægger regnskabet ved generalforsamlingen11


der er brugt 122.000 til varme anlæg?Kassereren: Årsagen til udgiften til nyt varmeanlæg skete under byggeriet, hvor byggeudvalgetvar nødsaget til at foretage ændringer.Der skulle træffes en hurtig afgørelse afhensyn til tilskud.Hvor er bemyndigelsen til udskiftning af varmeanlæg?Kassereren: OK, jfr. vedtægter, da der ikkeer optaget ekstra lån til finansieringen.Ved større økonomiske ændringer bør medlemmerneinformeres hurtigt.Bestyrelsen: tog kommentar til efterretningHeatway Fonden bør figurere separat i regnskabet.Formanden: Fonden er ikke med i Sejlklubbensregnskab, da det er en selvstændigfond.Joller der ikke mere bruges bør tilbydesklubbens medlemmer!Formanden: De joller klubben har solgt, ersolgt til spejdere og anvendes således stadigtil børn og unge. Bestyrelsen vil fremover tilbydeklubbens medlemmer mulighed for atkøbe udstyr, der ønskes afhændet.Regnskabet blev godkendt.Budget 2006 blev forelagt.Kan budgetteret merindtægter på annoncertil Fanglinen og annoncer på internettet holde?Kassereren: Tallene er anslået.Hvad koster det at sende Fanglinen ud tilmedlemmerne?Kassereren: Portoudgifter til Fanglinienudgør ca. 9.000.Diskussion omkring muligheden for alene atudgive bladet på internettet. Der var dog stortilslutning for at fortsætte den nuværendetradition, ikke mindst da ikke alle brugerGunnar fremfører forslag til generalforsamling med flot fremmøde.12


internettet. Bestyrelsen glad for opbakningomkring Fanglinen.Budgettet blev godkendt.4) Fastsættelse af kontingent og indskud:Uændret.5) Øvrige priser og gebyrer:Uændret - alene opmåling af plads ved broenændres (så afstand mellem pæle gælder).6) Forslag til vedtægtsændringer:Ikke indgået forslag.7) Indkomne forslag:Gunnar Høj: I andre klubber er der tilbud omsenior (nedsat) kontingent.Anbefales ikke af bestyrelsen, da der eromkring 80 medlemmer over 60 år. Forslagsstillerfrafaldt forslaget.Bestyrelsen: Oprettelse af trådløs internetadgang i sejlklubben + tilbud fra Leo Mortensenom sponsorering af computer til klubbenifm. oprettelse af netadgang. Forventesat kunne finansieres med reklamer. Forventetengangsudgift på 20.000 + moms. Er ikkemedregnet i budgettet.Forslaget blev vedtaget.8) Valg til bestyrelse og suppleantStig Nissen, formand genvalgtHelle Jacobsen, valgt til sekretærHenrik Holona, valgt til pladsudvalg.Peter Skov, valgt til haludvalgLeo Mortensen, festudvalg genvalgtBjørn Vestergaard, programudvalg genvalgtStig Rosenbeck, valgt som suppleant9) Valg af revisor og -suppleantHans Mortensen, revisor genvalgtChr. Poulsen Petersen, suppleant genvalg10) Evt.Festudvalget opfordrede alle til at deltage ogbakke op i festudvalgets arrangementer i denkommende sæson.Anker viser træskrinet til Frank og Stig.13


Opfordring til bestyrelsen om at få områdetved siden af legepladsen ned mod vandkantenbragt i orden.Bestyrelsen, det kommer, man er endnuikke færdige.Opfordring til at der laves en langsigtet overordnetplan for sejlklubbens område - placeringernevirker lidt tilfældig - især masteskuretved jollepladsen.Bestyrelsen takkede for opfordringen og vilarbejde videre med dette.Har bestyrelsen hørt, at der er rygter om atder oprettes en seniorgruppe for tursejlere?Formanden: Nej ikke os bekendt, der harværet forsøg på dette flere gange. Det vil blivehilst velkomment, hvis nogen seniorer gårmed den slags planer.Tom Gregersen kom med et indlæg, hvorhan gjorde opmærksom på, at sejlklubben eret rigtigt godt sted at være. Man skal huskealle de frivillige, der har været med til atopbygge det, vi har i dag. Vi skal hjælpe hinanden,værne om fællesskabet og klubånden.Der er mangle ældre og unge medlemmer iklubben. Vi mangler midtergruppen. Kan vigøre noget og hvordan?Bestyrelsen: Sådan har det set ud i mangeår. Vi kan ikke gøre andet end at sørge for, atdet generelle billede af sejlklubben er positivt.Vi kan gøre opmærksom på os selvgennem Fanglinen og på vores hjemmesidepå internettet.Afslutning ved formanden.En tak til dirigenten. Tak til Tage Møller ogPoul Jensen for deres indsats i klubben imange år og til sidst tak til Anker Hansen forden ekstraordinære indsats i form af et flotvægmaleri i gangen.Tak fordi så mange mødte op til generalforsamlingen.Det flotte træskrin .- en præmie fra 1931, som kan ses i klubhusets nye ”pralskab”14


Beretning fra generalforsamlingenVed formand Stig NissenDet har været et usædvanligt år i GråstenSejlklub. Usædvanligt på godt og ondt.Mange aktiviteter har været - og er - i gang.ByggeriPå sidste års generalforsamling blev detbesluttet at sætte byggeriet af toilet og omklædningsfaciliteteri gang. Der blev nedsat etbyggeudvalg bestående af Lorens, Lars,Bent, Ole og mig selv fra bestyrelsen, samtPeter Wettengel og Viggo Andersen somsærligt byggesagkyndige og fra medlemskredsen.Som det fremgår af regnskabet,som vi vil gennemgå senere, så blev projektetdyrere end beregnet. Budget overskridelsenpå toiletfaciliteterne skete, fordi vi havdeforventet at få frivillig arbejdskraft inddraget.Det lykkedes ikke og vi blev derfornødt til at betale os fra fliseopsætning. I forbindelsemed byggeriet blev det klart, atvores varmesystem i klubhuset som sådanskulle gennemgå en større tilpasning og vivalgte derfor i byggeudvalget efter samrådmed energikonsulent at foretage en omlægningog forenkling af varmesystemet ved atovergå til centralt gasfyr. Herved kunne vipå sigt se fordele både ift. vedligehold ogdrift. Beslutningen skulle træffes her og nuog da byggeudvalget fandt det yderst fornuftig,var der ikke så meget at betænke sig på.BestyrelsenDesværre har det også for bestyrelsesarbejdetværet et usædvanligt år, idet vi blevudsat for rygter. Rygtedannelse er destruktivti enhver form for samarbejde og ligeledesher hos os. Inden byggeudvalgets arbejdevar afsluttet med regnskabs aflæggelseift. bestyrelsen, gik der pludselig rygter om,at vi havde vilde budgetoverskridelser vedbyggeriet og i det hele taget ingen styr påtingene. Som det tydeligt fremgår nu, havdedisse rygter intet på sig, men bestyrelsenmåtte bruge kræfter på at udrede misforståelser.Denne situation kunne have væretundgået ved at pågældende medlemmerhavde søgt information ved simpel henvendelsetil forretningsudvalget. Og jeg vil gernebenytte lejligheden til at opfordre medlemmer,som undrer sig over det ene ellerdet andet til at henvende sig til de personer ibestyrelsen, der arbejder med tingene ogsom dermed kan give svar. Et frivilligtarbejde, som det vi bygger Gråsten Sejlklubpå skal hvile på gensidig tillid og respekt ogen indbyrdes ordentlig tone.Sidste år bad generalforsamlingen bestyrelsenom at undersøge forsikringsforholdenefor alle der ligger ved broerne i klubben.Dette arbejde er gennemført med tilfredsstillenderesultat, og vi vil fortsat bede omdokumentation for forsikring ved søsætning.BroudvalgetHar gennemført renovering af endnu nogenaf broerne samt gjort den nye mastekranfærdig. Det er en stor gevinst for klubben, atvi nu har en virkelig velfungerende kran tilrådighed. Vores fælles motorbåd, som PaulChristensen tager sig af, har voldt mangeproblemer, men skulle nu være i orden.PladsudvalgetPladsudvalget har i det forløbne år gennemførten omplacering af bådene sådan såadgangen til bådene er blevet mere hensigtsmæssig.Affald er til stadig et problem – ogpladsudvalget har mange gange gjortopmærksom på dette gennem annoncering iklubhus og Fanglinen. Det kan derfor ikkesiges kraftigt nok, at affald skal sorteres. Altikke almindeligt husholdningsaffald skalman selv bringe fra klubben og til de kommunalecontainerpladser. forts. s. 1815


Ny grillplads er desværre ikke blevet heltfærdig, så det vil vi forvente færdiggøres iden kommende tid.KlubhusudvalgetKlubhuset er som følge af byggeriet blevetforbedret i året der gik. Varmesystemet eromtalt tidligere. Derudover har vi fået nytkomfur og reparationer udendørs vil bliveforetaget i den kommende sæson.Der har i det forgange år været diskussion ibestyrelsen, om hvordan brug af klubhusskal finde sted ifm. udlejning. Her er detblevet sådan, at lejer råder over køkken ogbegge klubhuslokaler.Omklædningsfaciliteterne er blevet flotte oger allerede flittigt brugt. Jeg vil gerne gøreopmærksom på, at der nu er ved at blive lagtsidste hånd på byggeriet med maling af døreog gangen, og i den forbindelse henledeopmærksomheden på den flotte dekoration igangen, som Anker Hansen har malet ogsikkert gerne vil fortælle om. Men denopmærksomme beskuer, vil nok kunne se, atdet er Ankers egen båd, der fører i den kapsejlads,der finder sted på dekorationen.Peter Lorensen har stået for lakering afdørene og medlemmerne bedes også bemærkedet nye flotte ”pralskab”, som har erstattetdet ene vindue i det bagerste lokale.Desuden har vores havnemester, Carl, gjortet stort arbejde med maling og færdiggørelseaf byggeriet.HaludvalgetDer er blevet bedre plads i hallen som følgeaf, at juniorernes grej er kommet ud. Derhar været en del problemer omkring opbevaringaf master. Vi har ofte opfordret til -både mundtligt og i Fanglinen, at man tagerhensyn til hinandens grej ved placering oghåndtering af master. Med bedre plads tilmasterne ser problemet ud til at være blevetmindre – men jeg vil da fortsat opfordre tilat tage hensyn.SejladsudvalgetTilslutningen til kapsejladserne var ved startenhelt fin. Fremmødet til onsdags sejladserneer dog lidt mere svingende. Men i forholdtil klubbens størrelse er der fortsat ettilfredsstillende antal kapsejlere på vandethver onsdag.FestudvalgetHar gennemført de sædvanlige arrangementer,hvilket vil sige standerhejsning og afriggergildesamt ture til Mjels vig i pinsen ogOkseø turen, som efterhånden er blevet tilen Farrens Odde tur.ProgramudvalgetProgramudvalget har gennemført rigtigmange gode og velbesøgte arrangementer.Samarbejdet med naboklubberne fungererrigtig godt og det er rart at Gråsten Sejlklubkan danne en god ramme om disse arrangementeri vores klubhus.JuniorudvalgetJuniorafdelingen er nu ubestridt Lillebæltsydkredsens største og på alle måder har viet velfungerende ungdomsarbejde. I det forløbneår fik vi fra Dansk Sejlunion anerkendelsefor dette arbejde med udnævnelse tilungdomsvenlig sejlklub. Jeg finder det ogsåpå sin plads her at nævne at Gråsten Sejlklubsjuniorafdeling er blevet inviteret til atgive oplæg på Dansk Sejlunions kommendegeneralforsamling, hvor Lars vil holdeoplæg om, hvordan det lykkes at skabe envelfungerende ungdomsafdeling i en sejlklub.Det er rart, at klubben på den mådekan fremstå som det gode eksempel.Der har været arbejdet målrettet efter retningslinierfra ministerium og Dansk Idrætsforbundmed pædofili forebyggelse. Detbetyder at samtlige trænere og forældre meddaglig omgang med børnene har måttetunderskrive papirer på, at klubben kanundersøge straffeattest ift. dette. Og alt er iøvrigt i orden.18


FanglinenVores klubblad er flittigt brugt – og heldigvishar vi både opbakning fra annoncører ogmedlemmer, som gerne bidrager til bladet.Fanglinen har i det forløbne fået en mindreansigtsløftning og udkommer nu delvis somfarvetryk.HjemmesidenSom følge af den konflikt startet af deberømte muhammed tegninger, er voreshjemmeside blevet udsat for hacking. Derforhar den ved flere lejligheder været ude afdrift. Frank skulle imidlertid have fået styrpå det nu. Kalenderfunktionen var tilsyneladendedet led, som gav hackerne mulighedfor at komme ind – og derfor er denne funktionnyinstalleret i en ny version.Med disse ord overgiver jeg beretningen tilgeneralforsamlingen drøftelse og godkendelseVelkommen til nye bestyrelsesmedlemmerHelle Jacobsen:Helle har været medlem af Gråsten Sejlklubben i ca. 8 år. Helle sejlersammen med sin mand og 2 børn i deres Nimbus 30. Desuden sejlerHelle gast hos Poul Fribo bl.a. til onsdags kapsejladserne. Helle er blevetvalgt som sekretær i klubben.Peter Skov:Peter har været aktiv medlem i Gråsten Sejlklub i 22 år. Sejler gerne isin Impala 36 sammen med sin kone Hanne. Peter har deltaget somsuppleant i bestyrelsen gennem det sidste år og er nu valgt til haludvalgsformand.Henrik Holona:Henrik har været aktiv medlem i Gråsten Sejlklub i 18 år. Henrik sejleren Jeanneau Espace 1100. Henrik har ikke tidligere deltaget i bestyrelsesarbejdet,men har gennem mange år været aktiv som bl.a. traktorføreri pladsudvalget. Henrik er valgt til pladsudvalgsformand.Stig Rosenbeck:Stig har også været aktivt medlem i GS i 10 år. Men inden da var Stig ien årrække en meget aktiv forældre i juniorarbejdet med ansvar formateriellet. Stig sejler sammen med sin kone Ellen i deres båd enParant 25. Stig er valgt som suppleant til bestyrelsen.19


Festudvalgetssommerarrangementer for 2006Vinteren har været lang og mørk i år, men nu er vi på den rigtige side af februar og sejlsæsonennærmer sig.En væsentlig del af sejlerlivet er det kammeratlige samvær, såvel på træf som på de merearrangerede fester. Fællesoplevelserne og udveksling af idéer, "den bedste havn på ferieturen",trimfiduser og alle de velfortalte "skipperskrøner", hvad ville det hele være værd,hvis der ikke var andre at dele sine oplevelser med. Derfor har vi også i denne sæsonarrangeret forskellige fællesaktiviteter, som du ikke må snyde dig selv for. Kom og værmed til at gøre disse dage og aftener så festlige som muligt.Den 6. maj 2006 kl. 12:00 har vi standerhejsning. Straks efter formandens tale byderfestudvalget på kaffe og brød til voksne og sodavand til børnene frem til kl. 15:00.Herefter går festudvalget i gang med at gøre klubhuset klar til en festlig aften.Kl. 19:00 er der fællesspisning og dans i vort hyggelige klubhus.I perioden fra den 2. juni til den 5. juni 2006 har vi pinsetræf i Mjelsvig. I år bliver detlidt udover det sædvanlig, det er nemlig lykkedes for festudvalget at få VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S fra Esbjerg til at komme og demonstrere deres redningsudstyr.Herudover ankommer Eskadrille 722 for at demonstrere en redningsaktion, derefter landerde for at fremvise helikopteren. ( Om det bliver en af de nye 101 helikoptere er uvist ).Den 18.+19.+20. august 2006 afholder vi et sommertræf i Fahrens Odde, som starter fredagaften og slutter søndag middagI september afholdes der mandetur 2006 – årets arrangør er Bernhard og besætningenpå Dana.Den 28. oktober 2006 er der standerstrygning kl. 15:00 og der serveres gratis pølser.Øl og vand kan købes til 12 kroner stykket.Leo Bergsted Mortensen20


StanderhejsningTilriggergildelørdag d. 6. majkl. 12.00Straks efter formandens talebyder festudvalget påkaffe og brød til voksneog sodavand til børnenefrem til kl. 15:00.Festmiddag kl. 19med efterfølgende dansi vort hyggelige klubhus.MARINA TOFT-GRÅSTENv/Jochen BautzToftvej 9 Tlf. -45 74 65 12 25DK-6300 Gråsten Fax: +45 74 65 34 73WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.deCVR 28 01 86 0621


PINSETURtilMJELS VIG2.-5. juni 2006SOMMERTUR TILFAHRENSODDEDEN 18 + 19. + 20. AUGUST 2006afholder vi et sommertræf i Fahrens Odde. Alle er velkomne.- Alt isøsportsudstyr-SUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORGTELEFON 74 48 64 0322


Indbydelse tilGS - Aftenkapsejladser 2006Første sejlads: onsdag d. 10. maj, og der efter hver onsdag til og medSidste sejlads: onsdag d. 13. september; men vi holderSommerferie: uge 28, 29, 30 og 31.(Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 16. september)Sejladsbestemmelser:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.Respittider & pointberegning:Iht. DH2004 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler.Program:Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 9. maj.Præmier:Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 1. maj):Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo, Højløkke 19,6310 Broager, TLF 74 44 96 00eller tilsvarende oplysninger til E-mail: Poul_Fribo@danfoss.comIndsæt 450,- kr. på registrerings nr. 9797 konto 0000440108 i Broager Sparekasse.Husk at anføre dit navn samt certifikat nr.For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.!Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen!Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt!Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!_____________________________________________________________________Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2006Bådens navn:Certifikat nr.:______________________ Type: _______________________________________________ Sejl nr.: _______________________Skipper: ___________________________Adr.: ___________________________Tlf: ______________________ Mobil: ________________________E-mail: ______________________ Dommer/køkkentjans: Helst d. __________________________________________Dato/underskrift23


LOGBOGENSå lokker atterde store haveaf Kim og KirstenKære venner!Så lokker atter de store have. Kort sagt:SOL skal videre på sin lange rejse oververdenshavene.I har ikke hørt meget fra os siden jul,hvor fremtidsudsigterne så lidt dystre ud.Kirsten havde pådraget sig kompliceretankelbrud, og kunne se frem til mindst tremåneders heling, rekreation og genoptræning.Og virkeliggørelsen af vore sejladsplanerfor det kommende år hang i enmeget tynd tråd.Kim tog konsekvensen, og fik et tremånedersjob hos sit gamle firma, PerAarsleff, med arbejdsplads på StatoilRaffinaderiet i Kalundborg. Arbejdsopgavernebestod i Kvalitetssikring og -styring,samt ikke mindst Sikkerhedsledelsepå projektet, som drejede sig om "byggemodning"af et nyt procesområde. Raffinaderiethar meget strikse og strammesikkerhedsregler, som skal overholdes tilpunkt og prikke. Hvilket krævede nogetaf en indsats hos Aarsleff's gutter. - Deter en glæde at kunne berette, at projektetblev afsluttet uden arbejdsulykker, medmange plusser i karakterbogen. Samtidigvar det en fornøjelse at arbejde sammenmed gamle, velkendte kolleger. Tilgengæld blev der ikke så meget tid til detsociale, og week-end'erne hjemme iEsbjerg blev ofte lidt hektiske, - der varså meget der lige skulle nås, når man varhjemme!Men nu har det været sidste arbejdsdag,Kirstens ankel har det så godt, som dennok kan have det, og vi skal videre ud iverden. Ihvertfald mener Kirsten nok, athun kan klare strabadserne på en længeresejltur. - Det er jo begrænset, hvor langeture man kan gå på SOL's dæk, på enAtlant-krydsning!Mandag den 3. april, flyver vi tilbage tilSOL på Azorerne. I løbet af en uge burdehun være søsat, klargjort og provianteretop. Og så sejler vi mod Panama. - Mulig-24


vis med et enkelt pitstop på St. Martin,som vi kommer lige forbi.Vi håber på en hurtig passage gennemPanama-kanalen, uden for megen ventetid.Fra Panama sejler vi sydover til Ecuador,hvor vi har fundet et godt, velrennomeretog sikkert sted, hvor vi kan efterladeSOL et par måneder. Det er jo stadigvinter på den sydlige halvkugle, og derforikke rigtig særlig attraktivt at sejle langtsydover. Kirsten skal hjem og (forhåbentlig)have fjernet de metalbeslag og skruer,som sidder i hendes ankel, og har forstærketknoglerne. De generer hende, oghun har fået en tid på hospitalet den 19.juni, hvor lægerne skal beslutte hvad derskal ske. At det samtidig falder sammenmed Kirsten's mors 90 års fødselsdag, ernaturligvis en ekstra bonus!Så SOL kommer sandsynligvis til at liggestille i Libertad, Ecuador, nogle måneder.Mens vi andre forhåbentlig nyder dendanske sommer.SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.Uforpligtende tilbud gives!Engang i august drager vi tilbage til SOL,hvis planerne holder, og fortsætter sydovermod Chile, Kap Horn og South Georgia.- Vi har jo i mange år haft en aftaleom at fejre julen 2006 på South Georgia,sammen med en god ven, som kommersejlende dertil fra Danmark. Og den agtervi at forsøge at overholde!Den mere detaljerede planlægning kommernok til at foregå undervejs. Vi kanikke garantere en masse rejsebreve denæste måneder. - Det bliver en smulehæsblæsende, når man skal til at indhente3 måneder på tidsplanen, og samtidig haren ny deadline midt i juni. Men der skalnok komme nogle korte bulletiner hen advejen. Måske vil man kunne følge voresfremdrift via hjemmesiden.Vi vil ønske alle et godt og lunt forår, ogen forhåbentlig dejlig sommer.Mange kærlige sejlerhilsnerKirsten & KimIHLE Grafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55E-mail:ihle@ihle.dk25


BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPELVi har alt til vedligeholdelseog maling af din båd.Flügger farverMalermester Orla Blaske NielsenSundnæs 6 C, 6300 GråstenTelefon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.www.flugger.dkv/Flemming Søholm BertramDIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER• Køb/salg • Service • ReservedeleV OLVO P ENTA - BUKH - YANMARBojskovskov 18 · DK-6400 SønderborgTlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 659026


Nyt frajuniorafdelingenJunior stævne kalender200629-30 april 1. int. udtagelse SkovshovedOptimistA+BE-jolle/Laser06. - 07 maj UGP 1 i KDY12. - 14. maj Opti-B træningslejr i Gråsten20. - 21. maj 2. int. udtagelse JGP 1/UGP 2,Horsens27. - 28. maj Sønderjysk Open 1, Sønderborg03. - 05. juni JGP 2 Kerteminde10. - 11. juni Sønderjysk Open 2, Haderslev Sejlclub17. - 18. juni Sønderjysk Open 3, Høruphav23. - 26. juni Sommerlejr i Gråsten01. - 02. juli Hold DM (måske Thurø)06. - 09. juli JDM, Egå31.juli – 4. aug. Sommer Camp i Gråsten19. - 20. august JPG 3 i Gråsten26. - 27. august Sønderjysk Open 4, Dyvig02. - 03. sept. UGP 3, Århus08. - 10. sept. UDM i Sønderborg16. - 17. sept. JGP 4 i Farum23. - 24. sept. UGP 4 i Skælskør23. - 24. sept. Opti-A Cup i Sønderborg30. sept. KlubmesterskabA+BA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+CA+B+Cx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / xx / x27


Sommerstævner for juniorsejlerehvor Gråsten Sejlklub er vært:• B-trænings lejr i Bededagsferienden 12. til den 14. maj.• Sommerlejr: 23. juni til den 26. juni.• Grand Prix stævne: 19. – 20. august.Jolleklargøring i den sidste uge i apriltirsdag og torsdag samt lørdag den 29. april.Megen aktivitet ijuniorafdelingenDer er megen aktivitet i juniorafdelingen, hvor hele juniorudvalget er i gang medat gøre klar til de to store stævner sommerlejren i juni og grand prix stævnet iaugust. Jan Pedersen har i den forbindelse udviklet en hjemmeside, som skal brugestil elektronisk tilmelding. Den testes i øjeblikket og når den er færdig vil denblive linket til Gråsten Sejlklubs hjemmeside. I de sidste par måneder er GråstenSejlklub på meget forskellig vis blevet profileret ude omkring. Nedenfor ses 2 billeder,som viser dette.På forsiden af sejlerbladet i februar 2006 var Søren Nissen pludselig kommet påforsiden. Billedet er taget ved junior DM i Roskilde. Søren er blevet udtaget tiltalentholdet og har gennem vintersæsonen deltaget i træningsarrangementer fortalentholdet for lasersejlere og desuden har han sejlet i Fredericia. Herudover harSøren fundet tid til at træne vintersejladsen for optimister hver lørdag fra oktobertil april først i Gråsten inden jul og efter jul i Sønderborg.28


Lars Bønløkke fremlægger ved Dansk Sejlunions generalforsamling den 1.april, hvordan Gråsten Sejlklub har grebet arbejdet an med at blive godkendtsom ungdomsvenlig sejlklub.Her er det foto af Søren som blev forside foto på Sejlerbladet februar 2006. SteenWintlev-Jensen fra Dansk Sejlunion kunne desuden fortælle, at billedet også erblevet brugt ved bådmessen i Bellacenteret 2006 i en 2x2 m fotostat. Ikke så ringefor en ung sejler fra en lille sejlklub i det sønderjyske at blive eksponeret på denmåde.29


Beretning fra træningslejr foroptimister på Gran Canaria 2006Det hele startede med at jeg skulle blivebedre til at sejle fordi jeg kun lå et parpladser fra juniorlandsholdet, så min farog mig fik en ide med nogle venner frasejlklubben om at vi kunne komme tilGran Canaria på træningslejr 2 uger ijanuar, så det skulle vi så lige finde ud afalt det der.Men så skete der noget uheldigt,omkring september-oktober brækkedeChristoffer (vennen der skulle med)benet, det bekymrede os meget, men heldigvissagde lægen at han ville være pådupperne igen et par uger før turen. Såda det endelig blev januar kom nyheden,Christoffer skulle aldrig have fået at videat han kunne komme med! Det var enfejl! Ja, så blev jeg jo nødt til selv at tageaf sted.Det var en kold lørdag morgen i januar,klokken var 02:45 og vi skulle op ogpakke bilen, heldigvis var det kun chaufføren(min far) der skulle være vågen, såklokken 03:00 var vi på vej modKastrup. Det var en lang og kedelig flyveturfordi vi ikke kendte hinanden sågodt endnu. Da vi landende i Las Palmaslufthavn var det 24 grader og letskyet. Viankom til hotellet en halv time efter ogcheckede ind.De første par dage gik fint med masseraf sejlads og rimeligt vind og vejr.Om tirsdagen var der så fridag, vi skulletil Mas Palomas; busturen var lang menalligevel sjov, da vi så ankom, var derrigtig godt vejr, let brise, 25 grader og letskyet, det første vi skulle var at gå tilørkenen og se den.Der var en god gåtur til ørkenen, men davi endelig kom dertil brugte vi noget tidtil at klatre i ørkenklitterne og så gik vi iPlaya del Inglés og shoppede.Bagefter gik vi til Jumbocenteretog shoppede Fake Oakleysolbrillerder, efter det kørte vihjem til hotellet. Så de næste pardage gik også fint med masseraf vind.Men så i weekenden skulle viså sejle kapsejlads, det var et afSpaniens udtagelsesstævner, såhele Spaniens elite var samlet,vinden var god, 6-8 m/s, og vejretgodt, det var nok også detbedste vejr for de fleste danskerefor i alle sejladser gik detgodt og alle danskere kom vist itop 30 (mange i top 20) i alle30


sejladser. De næste par dage sejlede vi irimelig let vind og godt vejr. Så om onsdagenvar der igen fridag og vi skullekøre gokart på en bane nede syd på, såder var en lang bustur, vejret var uheldigvisrigtig dårligt med masser af regn. Vikørte i lang tid men da vi kom op i bjergeneblev vi nervøse da vi så vandet flydeud på vejen meget kraftigt, og jo merevi kom sydpå jo kraftigere blev det og tilsidst var vejene oversvømmet med ca. 30cm vand på vejene så vores ønske om atkøre gokart blev hurtigt spoleret og visad ca. 5 timer i bus den dag.Men vi fik da kørt tilbage til Las Palmasog tog så ud til at et storcenter i denmodsatte side af byen, hvor vi shoppedeog hyggede os resten af dagen, om aftenenspiste vi på hotellet hvor vi bestiltepizza og så National Treasure på storskærm.De næste par dage var der fin vind (ca.8-13 m/sek.) men dog kunne alle ikkeholde den. Så om lørdagen, hvor vi skullehjem, stod vi først op omkring kl. halvotte, alle var trætte, vi spiste morgenmadsom sædvanlig og så gik vi op og pakkedede sidste ting.Så omkring kl. 9 holdt vi evalueringhvor vi fik snakket om de gode og dårligeting på lejren, vi fik også uddelt noglepriser; men alle var i hvert fald enige omat det havde været en kanon god lejr.Så kørte vi med bus til lufthavnen og fløjhjem, det var en lang kedelig flyvetur,men man blev i hvert fald frisk da mankom ud i 25-30 grader koldere vejr, endman var blevet vant til.Morten Rasmussen, DEN 784731


Ihle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines