Kommunen tømmer BundfældningtanKe - Aalborg Forsyning

forsyning.dk
  • No tags were found...

Kommunen tømmer BundfældningtanKe - Aalborg Forsyning

K o m m u n e nt ø m m e r B u n d f æ l d n i n g ta n k e AnsvarK L O A K F O R S Y N I N G E N Adgang Afregning Andre gode råd


Hvorfor en kommunaltømningsordning?Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at allebundfældningstanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigtfor, at alle borgere bidrager til:• at grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikke vandet• at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres – det er til gavnfor dyre- og plantelivet• at slam og spildevand renses korrekt – det er til gavn for miljøetDerfor vil Kloakforsyningen fremover sørge for at tømme allebundfældningstanke i kommunen én gang årligt mod betaling.Det er netop Kloakforsyningens fornemste opgave at sikre, at alleborgere bidrager til et rent miljø – og dermed også sundhed ogtrivsel for både den nuværende og de kommende generationer.Du er allerede tilmeldt ordningenDer er ikke mulighed for at søge om fritagelse, selvom du alleredehar en ordning med et slamsugerfirma. Husk derfor at opsige eneventuel aftale med andre firmaer.Selvom du automatisk er tilmeldt den obligatoriske tømnings ordninggennem din ejendoms BBR-oplysninger, er der en række vigtigeforhold, du skal være opmærksom på.Med denne pjece ønsker vi at informere dig om:• hvorfor den obligatoriske tømningsordning er indført• hvad en bundfældningstank er, og hvorfor den skal tømmes• hvad vi tømmer - og ikke tømmer• hvad du har ansvaret for• hvornår vi tømmer, hvad det koster, og hvordan du betaler• hvor du kan henvende dig med hvilke spørgsmålPå bagsiden finder du vores telefonnummer og adresser samt enordforklaring, som forklarer de tekniske udtryk i denne pjece.Den døde høne er en skrøneDet har været en udbredt opfattelse, at bundfældningstankealdrig skal tømmes, og at tanken blot skulle tilsættesen død høne, hvis den ikke fungerede, somden skulle. Sandheden er, at en bundfældningstanki løbet af et år fyldes medslam og bakterier og derfor skal tømmesfor at kunne fungere effektivt.Jo større slamlaget bliver i bunden af bundfældningstanken,desto højere er risikoen for, at slammet løberud med det tynde spildevand og dermed forurener vandmiljøetog grundvandet.Regelmæssig tømning sikrer derimod, at bundfældningstankenaltid fungerer korrekt, og at dit nedsivningsanlæg ikke stopper til.Ved at samle tømningen i én kommunal ordning er der en garantifor, at alle bundfældningstanke tømmes regelmæssigt.Stordrift reducerer prisenDet er til gengæld ingen skrøne, at en kommunal tømningsordninggiver en stordriftsfordel, fordi den samlede pris bliver lavere ved,at vi udbyder opgaven i licitation.Hvad er en bundfældningstank?En bundfældningstank kaldes også en septiktank – eller en trixtank.Dens funktion er at tilbageholde slam, papir, fedt og andreaffaldsstoffer fra det spildevand, som udledes.Hvorfor skal en bundfældningstank tømmes?Det slam, som tilbageholdes i bundfældningstanken, bundfældesog begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som det ertilfældet i en kompostbunke, så fylder slammet med tiden mindre.Lige så vel som der altid vil være noget tilbage i en kompostbunke,så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv.Derfor skal en bundfældningstank tømmes hvert år, så der er pladstil at tilbageholde det nye slam, som løbende kommer til.


AnsvarHvad er konsekvensen,når bundfældningstanken ikke tømmes?Hvis bundfældningstanken er fyldt, kan den ikke tilbageholdedet ny til komne slam. Det medfører enten, at rester af slam,papir og lignende løber ud i vandløbet og forurener dyre- ogplantelivet. Eller også stopper nedsivningsanlægget til og skalmåske efterfølgende renses – ja i værste fald renoveres. Derforer en tømning i sig selv forebyggende.Hvad har du ansvaret for?Du har ansvaret for, at bundfældningstanken er funktionsdygtig,samt at entreprenøren har en adgangsvej og kan finde og aftagedækslet uden at beskadige din beplantning. Hvis du ikke harsørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, så vil du skullebetale regningen, hvis han har kørt forgæves.Du har altså ansvaret for:BundfældingstankBundfældingstankNedsivningsanlægUdløb til vandløbAt bundfældningstanken er funktionsdygtigHvis der er fejl i bundfældningstankens funktion og udformning –f.eks. manglende tæthed eller T-stykke – så skal kommunen ifølgeloven kræve udbedring af fejlene for at beskytte imod forureningaf miljøet.Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester, hvis duikke ved, om din bundfældningstank er funktionsdygtig.Hvad tømmer entreprenøren, og hvor ender slammet?Tømningsordningens entreprenør sørger for at suge indholdet i dinbundfældningstank op i slamsugerens tank. Derefter transporteresdit slam til Renseanlæg Øst i Aalborg, hvor det sammen medslam fra alle andre områder i kommunen viderebehandles til brugi industrien. På denne måde bidrager du også til en miljørigtigproduktion.Den entreprenør, som fremover tømmer din bundfældningstank,informerer dig også, hvis der er fejl og mangler ved bundfældningstanken.I så fald vil der være bemærkninger på denattest, som entreprenøren udfylder efter tømningen.Når tømningen er udført, udfylder entreprenøren en attest, somanbringes i din postkasse.Hvad spuler og tømmer entreprenøren ikke?Spuling af indløb og tømning af sive- og køkkenbrønde er ikkeomfattet af den kommunale tømningsordning. Du skal selv bestilleog betale for disse ydelser hos entreprenøren eller et andet privatslamsugerfirma.Hvis du har behov for mere end en fast årlig tømning, skal dukontakte Kloakforsyningen om dette. Hvis du får behov for enakut tømning, skal du selv bestille og betale for denne ydelsehos den entreprenør, som vi anvender, eller et andet privatslamsugerfirma.BrudIndløbT-stykke


AdgangNej takAt entreprenøren har adgang til din ejendomDu er forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, somer beskåret for beplantning. Fra adgangsvejen og hen til dinbundfældningstank må afstanden højest være 45 meter. Dukan dog træffe en speciel aftale med Kloakforsyningen om, atafstanden må være op til 90 meter. Inden for denne afstand skalder være en fri gangvej, så entreprenøren kan bære slangen hentil tanken uden risiko for at beskadige dine beplantninger.Ja takMax 30 kg45 meterNej takAt entreprenøren kan finde bundfældningstankens dækselDu skal oplyse Kloakforsyningen om, hvor din bundfældningstankbefinder sig, så entreprenøren kan finde dækslet. Hvis du er i tvivlom, hvor bundfældningstanken befinder sig på din ejendom, kandu eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester.Når vi har modtaget din oplysning om, hvor bundfældningstankenbefinder sig, vil en landinspektør komme forbi og registrereplaceringen af din bundfældingstank via GPS.Ja tak70 kgAt entreprenøren kan aftage bundfældningstankens dækselBundfældningstanken skal være forsynet med et aftageligt dækseli terrænhøjde. Dækslet må maksimalt veje 30 kg. Et dæksel eraftageligt, når entreprenøren med et almindeligt håndværktøjkan vippe dækslet af og væk fra bundfældningstanken – og påplads igen efter tømningen. Dæksler nedlagt i forskellige formerfor sten eller lignende er således ikke tilladt.At entreprenøren har adgang tilbundfældningstankens dækselOmrådet omkring bundfældningstankens dæksel skal være fri forbeplantning. Eller være anlagt således, at entreprenøren undgårat beskadige dine beplantninger, når dækslet tages af og læggespå igen under tømningen.


AfregningTaksten kan ændre sig fra år til år. Du kan finde den gældendetakst på Kloakforsyningens Takstblad på vores hjemmeside. Herfinder du også taksten for forgæves kørsel. Alle takster vedtagesi Aalborg Byråd.Hvornår tømmer entreprenøren din bundfældningstank?Din Bundfældningstank tømmes i løbet af de samme tre uger iperioden 1. marts til 1. november.På vores hjemmeside har vi angivet, inden for hvilke 3 uger vitømmer din bundfældningstank. Gå ind på www.forsyning.dk/kloak. Klik først på teksten ”Tømning af bundfældningstanke”.Klik derefter på teksten ”se årsplan for tømninger”.Entreprenøren har fået frihed til at planlægge tidspunktet fortømning af din bundfældningstank inden for en 3-ugers periodemod, at at vi har sikret os den lavest mulige pris for dig. Deter derfor ikke muligt på forhånd at oplyse om det nøjagtigetidspunkt.I praksis spiller det nøjagtige tidspunkt ingen rolle. Du be -høver nemlig slet ikke at være hjemme. Som alle vore andresamarbejdspartnere er entreprenøren vant til at tage størst muligthensyn, når arbejdet udføres. Det fremgår af attesten, hvornårhan har tømt din bundfældningstank.Hvad koster det at tømme din bundfældningstank– og hvad betaler du for?Kloakforsyningen må ikke tjene penge på ordningen. Dubetaler derfor kun for selve tømningen, aflevering af slam ogadministration af ordningen.Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig til voresadministration for at få oplyst prisen på telefonnr. 9931 9374.Hvordan betaler du for tømning af din bundfældningstank?Vi opkræver betalingen for tømning af din bundfældningstank ogbehandling af slammet over forbrugsafgiftssystemet på sammemåde, som når vi opkræver betaling for din renovation.Aalborg Kommune opkræver stadigvæk spildevandsafgiften tilstaten over forbrugsafgiftssystemet – også efter indførelsen aftømningsordningen.Hvor får du svar på dine spørgsmålom hvad?Om tømning af din bundfældningstank?Idet det ikke er givet, at entreprenøren vil være den samme hver år,finder du entreprenørens adresse på www.forsyning.dk/kloak.Om betaling?Kontakt Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, Postbox 222, 9400Nørre sundby, telefonnr. 9931 9445. Eller send en e-mail tiladressen: kundecentret@aalborg.dk


Andre gode rådAndre gode råd• Hæld aldrig miljøfarligt affald i dit afløb. Miljøfarligt affald erf.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet,kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet.• Skyl aldrig bleer, bind, vat, kondomer, kattegrus oglignende ud i toilettet. Det kan få toilettet til at stoppe, såledningerne skal spules, eller medvirke til at slammet ikkekan genanvendes i industrien.• Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, destomindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra ditafløb til bundfældningstanken, nedsivningsanlægget ellersivebrønden og tilbage i naturen igen.• Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størknerog får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si medsmå huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller,småsten og andet ikke kan passere hullerne.• Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søgervand – og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderneødelægge rørene eller medføre tilstopning.• Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at dualtid benytter en autoriseret kloakmester.Tag hensyn til miljøet og dit kloaksystem – vær altidop mærksom på, hvad du skyller ud i din vask eller toilet.Energicenter AalborgGiver gode råd om at spare på energi og ressourcer- uanset om det gælder gas, el, fjernvarme, vand,renovation eller kloak. Vi rådgiver både private ogvirksomheder – og så er det gratis!Energicenter AalborgØsterbro 9Postboks 4639100 AalborgTlf. 9931 4666 · Fax 9931 4668E-mail: energicenter@aalborg.dkwww.forsyning.dkForsyningsvirksomhederneskundecenterForsyningsvirksomhedernes kundecenter opkræverbetaling for gas, el, fjernvarme, vand, renovationog kloak fra kommunens borgere og virksomheder.Vi vil give vores kunder en hurtig, professionel ogvenlig behandling - og så sørger vi for at informerejer om vore tilbud!KundecentretStigsborg Brygge 5Postbox 2229400 NørresundbyTlf. 9931 9445 · Fax 9931 9409E-mail: kundecentret@aalborg.dkwww.forsyning.dk


Ordforklaring:Yderligere oplysninger:Du finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen påAalborg Kommunes hjemmeside. Adressen er:www.forsyning.dk/kloakHer kan du også hente pjecerne:helst• Du skal installere en rensebrønd• Fra Spildevand til rekreativt land og vand• Klimaforandringer – spild af planer, ellerspildevandsplaner?• Kloakarbejde på din? vej• Sammenfatning af Vision 2100• Separatkloakering på din? vej• Spildevandsrensning i det åbne land• Vand i Kælderen• Virker kloakken ikke?• Vision 2100Du er også velkommen til at komme forbi eller kontakte os– så udleverer eller sender vi gerne pjecerne til dig.Med venlig hilsenPreben PedersenRådmand for ForsyningsvirksomhederneBBR-oplysning: Bygnings- og Boligregistreter et landsdækkende register, der indeholderen systematisk registrering af bygnings- ogboligforholdene.Bundfældningstank: En tank, hvor tungepartikler som f.eks. slam bundfældes, oghvorfra det tynde spildevand ledes videre tilnedsivningsanlæg eller vandløb.GPS: Et apparat, som registrerer bundfældingstankenskoordinater i forhold til ensatellit i rummet, og dermed angiver bundfældingstankensnøjagtige placering.Indløb: Et rør, der leder spildevandet til bundfældingstanken.Køkkenbrønd: En brønd, der opsamler spildevandfra køkkenet, inden det ledes videre.Nedsivningsanlæg: Et anlæg, der består afplastrør med huller. Det tynde spildevand ledesud i jorden igennem hullerne.Sivebrønd: En brønd med huller, hvorfraspilde vand ledes ud i jorden.Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvaskeller toilet og lignende.T-stykke: Et lodret rør, der er monteret på indogudløb i bundfældingstanken for at forhindredirekte gennemløb.Tømningsordning: Indsamling af slam ogspilde vand.ForsyningsvirksomhederneKloakforsyningenStigsborg Brygge 59400 NørresundbyTlf. nr. : 9931 3131E-mail: kloak@aalborg.dk6. udgave 2009

More magazines by this user
Similar magazines