GuLvLIM - Dana Lim A/S

danalim.dk

GuLvLIM - Dana Lim A/S

GulvlimE og SpartelmasseRProduktguideDANA LIM A/SKøbenhavnsvej 220DK-4600 KøgeTeknisk Service: 5664 0075Telefon: 5664 0070Fax.: 5664 0090www.danalim.dk


GulvlimMonteringsperiode efter limpåføring*(20 °C, 50% luftfugtighed)ProduktAnvendelseVådlimning(minutter) VLSen vådlimning(minutter) SVLHæftlimning(minutter) HFKontaktlimning(minutter) KLTæppelim 237Hurtig vandbaseret dispersionslim, specielt til limning af tæpper med forskelligetyper bagside samt til nålefilt. Kan anvendes til tæpper med latex ellerPVC-bagside, kokostæpper med eller uden bagside m.m. Helt fri for organiskeopløsningsmidler. **0-1010-20--Gulv-& Væglim245 EkspresEkstra hurtig all-round vandbaseret gulvlim med et kraftigt våd “hug” og højstyrke - specielt udviklet til professionel brug. Anvendes til limning af homogenvinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, vægvinyler, kork med PVC-bagside,nålefilt, kokostæpper og tæpper på både sugende og ikke-sugende underlag.0-1010-205-10-DanAtac 246Hurtig specifik vandbaseret lim, med et kraftigt vådhug, helt fri for organiskeopløsningsmidler. Limen har kort åbentid og kan både benyttes til våd- og hæftelimning.Ydermere har limen en fortræffelig genaktiveringsevne.Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyler med skum- eller vævbagside, ellerf.eks. linoleum med oleofinskum bagside på sugende og ikke-sugende underlag.Er endvidere velegnet til opsætning af vægvinyler.**0-1010-20--DanAtac Kork 249Specialudviklet lim til limning af ubehandlede kork, kork med slidflade af klarPVC, kork med PVC baside på sugende og ikke-sugende underlag.0-20---Linoleumslim 256Vandbaseret dispersionslim specielt udviklet til vådlimning af linoleum. Limenhar et godt “hug” og opnår hurtig høj styrke. Anvendes til limning af linoleumpå sugende og svagt sugende underlag. Kan endvidere anvendes til limning aftæpper. **0-1010-20--DanAtac 257Special vandbaseret dispersionslim til linoleum med et særligt kraftigt vådhug ogen enorm styrke. Limen har en ekstra lang åbentid og kan både benyttes til vådoghæftelimning. Ydermere kan limen genaktiveres ved varmepåvirkning.Limen er helt fri for organiske opløsningsmidler. Anvendes til limning af linoleumpå sugende og svagt sugende underlag som beton, træfiberplader og spartelmasser.**0-1010-20--Parketlim 264Vandbaseret dispersionslim specielt udviklet til limning af stav- og mosaikparket.Limens tixotropiske konsistens gør den let at påføre og der opnås hurtigt en stærkog let fleksibel limning. Limen er helt fri for organiske opløsningsmidler. Opfylderkravene til parketlim i.h.t. DIN 281. Må ikke anvendes til overfladebehandledetrægulve.0-55-15--MS Parketlim 268Elastisk hurtighærdende parketlim, til limning af stav- og mosaikparket, højkantsparket,plankegulve og klodsegulve mod underlag af træ, beton, stål ogaluminium. Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller organiske opløsningsmidler,og hærder ved en reaktion med luftens fugtighed.0-20---Gummilim 271Vandbaseret speciallim til limning af gummibelægninger indendørs. **0-1010-20--Ledende Gulvlim 275Vandbaseret speciallim til limning af ledende gummi- og vinylbelægninger.Ikke lagervare.0-1010-20--Kontaktlim 281Opløsningsmiddelbaseret all-round kontaktlim. Anvendes til limning af helt tættegulvmaterialer som f.eks. vinyl, natur- og kunstgummi o.lign. mod ikke sugendematerialer som f.eks. metal. Er endvidere velegnet til træ, fiber-, spån-, og vinylplader,plastlaminater, filt, kork, beton m.m. Kontaktlim 281 kan ikke anvendes tilpolystyrenskum (flamingo) - brug istedet Aquakontakt 287.---5-60Aquakontakt 287Vandbaseret kontaktlim baseret på forstærket neoprengummi. Anvendes bl.a. tillimning af tætte gulvmaterialer mod ikke-sugende materialer - f.eks. gummi, vinyl,metal m.m. Er desuden egnet til gulv- og vægkork, laminater, polystyrenskum(flamingo), træ, metal, tekstiler m.m.---20-120DanAtacTæppefix 278Vandbaseret lim til fiksering af tæpper /tæppefliser med skum-, filt- eller gummibagside.DanAtac Tæppefix 278 holder tæpper effektivt på plads, således atbuler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden atødelægge underlaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter således dobbeltklæbendetape eller løst liggende tæpper. Anvendes på både nye og gamle gulve, påsugende og tætte underlag, som f.eks. spartlet beton, spånplader, træfiberplader,krydsfiner, parket- eller bræddegulve, PVC- eller linoleumsbelægninger--30-40-*De angivne tider er vejledende og kan variere lidt, afhængig af lokale forhold.**Limen opfylder kravene i GSO-Gulvfakta i.h.t. Nordtest 141, 142, 143 og 146.side 2


GulvlimAnvendelse• Særdeles velegnetm Kan anvendesX PlanspartlingAnbefales ikkeLimningTætte underlag Sugende underlagBelægningstypeGummi *)KorkKorkmentLinoleumNålefiltParket **)Polyolefine (PVC-fri)TæpperVinyl (PVC)Gummi *)KorkKorkmentLinoleumNålefiltParket **)Polyolefine (PVC-fri)TæpperVinyl (PVC)Fiksering af tæpperNaturmed PVC-bagsidemed latex-bagsidemed PVC-bagsideKokosTekstilHomogenmed skumbagsidemed vævbagsideFliserProfiler/panelerNaturmed PVC-bagsidemed latex-bagsidemed PVC-bagsideKokosHomogenmed skumbagsidemed vævbagsideFliserProfiler/panelerTætte underlagSugende underlagTæppelim 237Gulv-& Væglim 245EkspresDanAtac Vinyl 246* Det tilrådes altid at foretage prøvelimning af gummi, da ikke alle typer er limbare.** Se altid Produkt Informationsblad.llllllllllllllllllllllllllllllllllllLinoleumslim 256DanAtac Linoleum 257Parketlim 264MS Parketlim 268Gummilim 271Ledende Gulvlim 275Kontaktlim 281Aquakontakt 287llmmmlXllllllmmmm*** Vådlimning VL, Sen vådlimning SVL, Hæftlimning HF, Kontaktlimning KL, Tidlig hæftlimning TH. Se side 5.DanAtac Kork 249lllmllXllllll l l ll lllllllllllTæppefiksering 278llMængdem 2 /liter3-54-54-5332-31-24-54-54-52-33-44-54-54-54-54-54-54-4-52-31-24-54-54-52-34-54-54-54-54-54-64-6Limmetode ***VL/KLKLSVLVLVLVL/SVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLKLKLSVL/THAnbefales ikkeSVLVLVLSVLSVLSVLSVL/THSVLSVLSVLKLVLVLside 3


Sådan gør du med GulvlimLimning kan normalt foretages på allerene, jævne, faste og vedvarendetørre underlag som beton, puds, træ,træfiberplader (ikke oliebehandlede),anhydrit- og cementspartelmassersamt på de fleste eksisterende fastebelægninger.ForberedelseInden anvendelse skal lim, underlagog belægning tempereres tilmellem 18 °C og 25 °C, svarendetil gulvtemperaturen. Den relativeluftfugtighed i lokalet må ikke overstige65%. Luftfugtigheden kan eventueltnedsættes ved opvarmning og/eller ventilation. I praksis skal limenog belægningen stå mindst ét døgni det lokale, hvor det skal anvendes.Ved gulvvarme skal der tages særligeforholds-regler, og der henvises tilden enkelte belægningsleverandørsanvisninger.LimningNår belægningen er tilpasset rummet,påføres limen med en tandspartel,der giver den anbefalede mængdelim. Afhængig af underlag ogbelægningstype anvendes fire forskelligelimningsmetoder; vådlimning, senvådlimning, hæftlimning eller kontaktlimning.Disse metoder er beskrevetpå side 5.Det er vigtigt at bemærke, at ændredeklimaforhold påvirker limenstørre- og hærdetid. Lav temperaturog/eller høj relativ luftfugtighed kanbetyde en væsentlig forøgelse aflimens tørretid. Sørg altid for godventilation under arbejdet, og etstykke tid derefter. Spor af lim i samlingernefjernes straks efter limningen.Lægningsmetoderne kan variere medden valgte belægning. Derfor skalbelægningsleverandørens anvisningeraltid følges.EfterbehandlingHvis der foretages svejsning ellerfugning af belægningen, må detteførst gøres, når limfugen er afhærdet,tidligst efter ca. ét døgn. Ved limningi vådrum skal alle samlinger varmesvejsesi.h.t. GVK’s (GulvbranchensVådrums Kontrol) regler.RengøringKommer lim på huden, skylles hurtigtog grundigt med vand og derefterafvaskes med vand og sæbe. Limresterkan evt. fjernes med pimpsten.Værktøj kan normalt rengøres medvarmt vand inden limen hærder.Kontaktlim 281 skal dog fjernes medf.eks. acetone. Afhærdet lim kan normaltkun fjernes mekanisk, dog kannogle typer fikseringslime fjernes medvarmt vand.SikkerhedDe fleste af DANA LIM’s gulvlime erfuldstændig vandbaserede og indeholderingen organiske opløsningsmidler.De er hverken brandfarligeeller sundhedsskadelige, men manbør dog udvise almindelig fornuftighygiejne og begrænse tilsmudsningaf huden.For Kontaktlim 281 er det vigtigtat læse sikkerhedsetiketten, da denkræver særlige forholdsregler. Foralle produkter kan rekvireres sikkerhedsdatablad.Råd og vejledningI tilfælde af specielle opgaver ellerbehov for yderligere oplysninger kanDANA LIM’s Tekniske Service altidkontaktes. For alle produkter kanrekvireres mere detaljerede ProduktInformationsblade.TipsFra gammelt plankegulv til moderne “skibslook”!Montagevejledning for opbygning af optimalt ”skibsdæk”:Gulvfugemasse 553 er specielt udviklet til fugning af netop trægulve og færdigparket.Gulvbræddernes fugeflade renskæres med en overfræser for at sikre optimal vedhæftning.Den ideelle fugestørrelse er ca. 10 mm. Fugefladerne primes med Primer 962 for at sikrehøjst mulig styrke. PE-tape eller traditionel Fugebund, hvis fugens dybde skal justeres, læggesi bunden af fugen for at undgå vedhæftning.Gulvfugemasse 553 påføres med håndfuge- eller trykluftpistol i fugerne, som ved nybehandlede gulve kan væreafdækket med tape. Afdækningstape fjernes straks efter at fugen er færdigbearbejdet. Det er også muligt atundlade afdækningstape og så slibe gulvet efter ca. 5-7 døgn.Gulvfugemasse 553 hærder ved en reaktion med luftens fugtighed og danner en elastisk fuge, der kan optagebevægelser på op til +/-25%.For yderligere information henvises til Produkt Informationsblad på Gulvfugemasse 553 samt brochure forGulvfugemasse.side 4


Type limningVÅDLIMNING (VL)Limen påføres underlaget og belægningen monteres i den vådelim indenfor den angivne monteringsperiode, således at deropnås afsmitning på bagsiden af belægningen.Hvis underlaget er mindre sugende kan limen eventuelt luftes.Læg belægningen i den våde lim og gnid fast. Løft derefterbelægningen fra gulvet i ca. 20 minutter, inden den trykkes fastigen. Hvis ikke det er muligt at lufte limfugen, kan “sen-vådlimning”anvendes. Vådlimning anvendes hovedsageligt når mindstden ene flade er sugende.SEN VÅDLIMNING (SV)Limen påføres underlaget, men belægningen monteres først nåren del af vandet fra limen er fordampet eller opsuget af underlaget.Limen skal dog stadig føles “våd”, og give afsmitning påbagsiden af belægningen.Sen vådlimning er den mest almindelige limningsmetode, ogbør foretrækkes hvis det er muligt - specielt ved montering affugtfølsomme belægninger.FORDELE:Hurtig montage.Mulig justering.Giver limning med høj styrke.ULEMPER:Uegnet til to tætte flader.Uegnet til limning af storearealer (for kort monteringstid).Mindre kraftigt “hug”.FORDELE:God til fugtfølsomme belægninger.Kraftigere “hug” end vedvådlimning.ULEMPER:Dårlig limning hvis manventer for længe medmontering.Uegnet til fugtfølsommematerialer.Giver limning med høj styrke.HÆFTLIMNING (HL)Limen påføres underlaget og belægningen monteres først, nårlimen er “finger-tør”. Limens hæfteklæbende overflade sikrerfastholdelse af belægningen.I praksis foretages ofte tidlig hæftlimning, d.v.s. at monteringforetages, når limen overgår fra sen våd- til hæftlim.KONTAKTLIMNING (KL)Limen påføres både underlag og belægning i et tyndt lag. Nårlimen er tør monteres belægningen nøjagtigt og bankes i godkontakt.Kontaktlimning anvendes ved limning af to helt tætte materialer,eller hvor man ønsker øjeblikkelig høj styrke.FORDELE:Egnet til store arealer, da monteringsperiodener lang.Giver kraftigt “hug”, og derforegnet til f.eks. limning i hulkehlo.lign.ULEMPER:Ofte lidt lavere styrke endved vådlimning / senvådlimningFORDELE:Øjeblikkelig høj styrkeULEMPER:Svær at anvende påstørre arealer, og brugestypisk til fliser.Ingen mulighed forefterjustering.TipsGulvlimmaskine til parketgulveNy og forbedret udgaveNu med åbent magasin, så der kan holdes øje med mængdenaf lim i maskinen.FordeleTidsbesparende ved arealer typisk større end 100 m 2.Sikrer ensartet udlægning af limen og udfyldning af evt. lunker.Ergonomisk forbedret arbejdsstilling.Nem at rengøre.Ved køb af MS Parketlim 268 stiller DANA LIM A/S gulvlimsmaskinen gratis tilrådighed. Første gang gulvlimsmaskinen ønskes anvendt, gives et introduktionskursuspå byggepladsen.ring på 56 64 00 70 og lån en maskineside 5


SPARTELMASSERNavnFiberspartel653Planspartel 656Planspartel 657Ekspresspartel659Primer 600TipsKort beskrivelseCementbaseret, plast- & fiberforstærket, selvnivellerende gulvspartelmassetil indendørs brug.Anvendes til planafretning af gulve, og kan spartles ned til 2 mm.Kan anvendes på alle faste underlag som puds, beton, støbeasfalt,gulvgips, træpladeunderlag m.m. samt til faldopbygning.Cementbaseret vandfast hurtigtørrende reparations- og spartelmassetil indendørs og udendørs brug. Anvendes til opbygning af fald ogstørre opretninger, og giver en overflade klar til belægning. Skaloverfladen stå uden belægning, bør den males for at undgå slid ogfor at gøre den mere rengøringsvenlig.Cementbaseret, plastforstærket, selvnivellerende, hurtighærdende,spændingsfri pumpbar gulvspartelmasse til indendørs brug.Anvendes til planafretning af gulve, og kan anvendes på alle fasteunderlag som puds, beton, gips- pladeundergulve m.m. Anbefalesikke til brug på anhydrit- og asfaltundergulve.Cementbaseret, plastforstærket, hurtighærdende, reparations- ogspartelmasse til indendørs brug. Anvendes til glatspartling og opretningaf gulve, trappetrin, opbygning af fald mm. Kan anvendes påalle faste underlag som puds, beton, keramiske fliser m.m.Acrylbaseret primer, der anvendes til forbehandling før spartling.Primeren sikrer effektiv vedhæftning mellem spartellag og underlagog hindrer for hurtig udtørring af spartelmassen. Anvendes endvideretil iblanding i spartelmassen i særlige tilfælde.Brugstid min.15-20302010-15Spartling og opretning af gulveSelvnivellerendeJaJaJaNejNejLagtykkelse pr.spartling (max.)2-50 mmDANA LIMs gulvspartelmasser er opbygget på basis af kemisk hærdende cement, hvilket sikrer en hurtig og ensartet hærdning ogudtørring. Det gør det muligt at opnå et hurtigt og sikkert byggeforløb, uden efterfølgende problemer med restfugt og betonsvind. For atopnå det optimale resultat med produkterne er det vigtigt at vejledningerne følges nøje, lige fra forberedelse af underlaget til den færdigeoverfladebehandling.Klargøring: Den korrekte klargøring og underlagets beskaffenhed er afgørende for spartelmassens slutstyrke. Underlaget skal altid være fast,sammenhængende og fri for støv, fedt o.lign. Det er vigtigt at svage dele lokaliseres, således at de kan ophugges eller bortslibes. Støv fjernesbedst ved støvsugning, mens evt. fedt fjernes med et grundrensemiddel. Se vejledning for de enkelte underlag i anvendelsesskemaet. Gulvetstemperatur må ikke være under +5°C.Primning: For at forbedre vedhæftningen og for at forhindre for hurtig udtørring, skal underlaget som regel primesfør udlægning af spartelmassen. Primningen foretages når underlaget er klargjort, og tilstrækkeligt tørt, således at primeren kan opsuges afunderlaget. Primning foretages enten med Primer 600 eller med et såkaldt “slemmelag”. Primer 600 anvendes primært på sugende underlag,enten koncentreret eller i en fortynding med vand, afhængig af underlaget. Påføring foretages i et jævnt lag med en tæt, ikke for blød, børsteeller pensel. Det er vigtigt at primeren arbejdes godt ned i underlaget, således at der opnås fuld og ensartet dækning. På tætte materialerprimes med “slemmelag”, der består af en blanding af vand, Primer 600 og Planspartelmasse 656 i forholdet 1:1:10. Dette lag kostes påunderlaget i en 1-2 mm lagtykkelse. Før spartling skal primeren være helt tør, og et “slemmelag” skal være hvidtørt.Blanding: Pulveret blandes med vand i det forhold, der angives på emballagen. Blandingen foretages lettest med en boremaskine påsat“piskeris” i 2-3 minutter, indtil massen er homogen og klumpfri. Den færdigblandede masse bør derefter stå 1-2 minutter, hvorefter der igenomrøres 1-2 min.Spartling: Selvnivellerende gulvspartelmasse udhældes eller pumpes ud på gulvet, hvorefter den selv flyder sammen til en jævn og plan overflade.I hjørner og på meget ujævne underlag hjælpes spartelmassen på plads med en spartel. Gulvspartelmasser til opbygning af fald påføresmed en spartel.side 6-0,5-15mm2-45mm2-20mm-Gangbarefter ca.3-5timer3-5timer4-8timer40-60min-Belægningsklarefter ca.6timer24timer3-6døgn1,5-3timer30-60min.Forbrug pr. m2pr. mm lagtykkelseOverfladebehandling: Afhængig af typen er spartelmasserne tørre og gangbare efter 1-6 timer. På dette tidspunkt kan overfladenfinslibes og en eventuel flisemontering kan foretages. Montering af tæppe-, vinyl- og lignende belægninger bør først foretages, når massen erbelægnings-klar, hvilket afhængig af typen tager fra 2 timer til 2 døgn. Det er vigtigt at følge belægningsleverandørens krav til fugtindholdet iundergulvet.I boligrum og lettere industri kan spartelmasserne som regel stå uden topbelægning, men bør dog som minimum overmales for at undgå slid ogfor at gøre overfladen mere rengøringsvenlig. Vær opmærksom på at muligheden for efterbehandling afhænger af den valgte spartelmasse, ogevt. dennes tykkelse.Rengøring: Gulvspartelmasse starter hærdeprocessen ved iblanding af vand. Alt værktøj skal derfor rengøres hurtigst muligt efter brug, førmassen er hærdet. Rengøring kan foretages med vand.Sikkerhed: Gulvspartelmasser er baseret på cement, der kan virke irriterende på huden. Brug derfor arbejdshandsker og pas på stænk ellerstøv i øjnene (brug evt. beskyttelsesbriller). Læs sikkerhedsetiketten på emballagen. For alle produkter kan endvidere rekvireres sikkerhedsdatablad.1,7 kgpulver1,6 kgpulver1,7 kgpulver1,7 kgpulver-


SPARTELMASSERAnvendelse• Særdeles velegnetο Kan anvendesAnbefales ikkeOpgaveOpretning afgulve(indendørs)Opbygning affald i vådrum, samttrapper og lign.(indendørs)Reparation afhuller og revner(indendørs)UnderlagBetontætSugendeCementpudstætSugendeKeramiske fliserMalede fladerTerrazzoTræ, spån- og fiberpladeBetontætSugendeCementpudstætSugendeKeramiske fliserMalede fladerTerrazzoTræ, spån- og fiberpladeBetontætSugendeCementpudstætSugendeTerrazzoTræ, spån- og fiberpladeCementslamhinde ogsvage dele bortslibeseller ophuggesllllllllllllStøvsugeslllllllllllllllSnavs og fedt fjernesmed grundrenslllllllllllllllllllPrimes medPrimer 600 ufortyndetlllPrimes med Primer600 fortyndet iforholdet (primer:vand)1:11:2,51:11:2,51:11:2,51:11:2,51:11:2,51:11:2,5Primes med“slemmelag”(se side 6)lllllll653lll656lllllll657659llllllllllllllllllllllll-TipsUndergulvetEt svagt undergulv styrkes ikke ved, at der udlægges en spartelmasse. Klargøringen af underlaget er derfor altafgørende for et godtspartelresultat. Anvendelsesskemaet ovenfor viser, hvilke forberedelser. der skal gøres på de enkelte underlag. Vær dog opmærksompå følgende:Beton/cementpuds: Betongulve er som regel et godt underlag for spartling, men overfladen skal være absolut fast. Det er ligeledes vigtigt atsåkaldt “betonhud” eller “cementslamhinde” fjernes, da disse områder er uden styrke.Keramiske fliser/terrazzo: Terrazzo-gulve og keramiske fliser ses ofte i vådrum og er derfor ofte udsat for forskellige rengøringsmidlereller kan have en fedtagtig overflade. Det er muligt at spartle direkte på sådanne underlag, efter de er blevet gennemgået for eventuelle svageområder og er blevet grundigt rengjorte. En effektiv rengøring foretages ved afvaskning med en fortynding af salmiakspiritus (1 del) i vand (10dele), evt. tilsat lidt sand.Malede flader: Malede flader skal slibes og rengøres/affedtes meget grundigt. Polyurethanmaling lakeres med PU-lak iblandet groft sand,for at give spartelmassen tilstrækkelig vedhæfting.Træ, spån- og fiberplader: Trægulve bevæger sig ved ændring af omgivelsernes temperatur og fugtforhold. Man må derfor forvente, atder kan komme synlige samlinger igennem spartelmassen. Ved spartling af trægulve skal alle løse brædder sømmes godt fast og gulvet rensesfor gammel løs maling, voks o.lign.side 7


VærktøjNavnKort beskrivelseBreddeAnvendelseMængdem 2 / literVarenr.Træhåndtag tiludskiftelig og vendbarmetalklinge. Benyttes medspartelklinger til gulvlime.Spartelhåndtag i træSpartelklinge nr. 1Spartelklinge nr .2Spartelklinge nr. 3Spartelklinge nr. 4Spartelklinge nr. 528 cm28 cm28 cm28 cm28 cm28 cmVinyl /TæpperGummiLinoleumParketMS Parket5,03,32,9 / 0,51,40,8960196039602960496059607Holder til LimklingeRustfrit stålHolderSpartelklinge nr. 1Spartelklinge nr .2Spartelklinge nr. 3Spartelklinge nr. 4Spartelklinge nr. 528 cm28 cm28 cm28 cm28 cm28 cmVinyl /TæpperGummiLinoleumParketMS Parket5,03,32,9 / 0,51,40,89324396039602960496059607Komplet spartelsætRustfrit stålHolder til limklingeHolder til limklingeLøst håndgreb til spartelklingeLøs spartelklingeLøs spartelklinge45 cm60 cm45 cm60 cm---------9324493245932469324793248Stående spartelsætkompletStående spartelsæt komplet--93229Bundtape maskineBundtape maskine4 mm--93222Slagklods25 x 100 x 500 m./anslagsvinkel 7°---93249Endeslagklods25 x 100 x 200 m./anslagsvinkel 7°---93250Medlem afGulvbranchens Samarbejds- & OplysningsrådVore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg derhar til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produktog arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden forvor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, deropnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblader retningsgivende typiske værdier, og er såledesikke produktspecifikationer.Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- ogleveringsbetingelser.DANA LIM A/SKøbenhavnsvej 220DK-4600 KøgeTlf.: 5664 0070Fax: 5664 0090Teknisk Service: 5664 0075www.danalim.dk2. udgave - august 2008

More magazines by this user
Similar magazines