Årsrapport 2011 - ATP

atp.dk
  • No tags were found...

Årsrapport 2011 - ATP

Indledning Ledelsens beretning Administrationen Regnskab AER’s ledelse Supplerende oplsyningerklientlicenser, videokonferenceudstyr samt projektorer ogskærme er sket ved direkte tildeling under SKI. Desuden erATP i gang med at forberede udbud af it-systemerne EDH ogDebitor i andet kvartal 2012.Relationer til omverdenenInteressen for etableringen af Udbetaling Danmark er storblandt mange eksterne parter. Implementeringsorganisationenfastholder derfor løbende en tæt kontakt og dialogmed kommunerne, de faglige organisationer, politiske beslutningstagere,interesseorganisationer samt med pressen.Derudover holdes interessenterne informeret via implementeringsorganisationensvelbesøgte hjemmeside, udbetalingdanmark.dk,samt nyhedsbrevet ”Nyt fra Udbetaling Danmark”,der har 1.400 abonnenter.Kommunerne har i 2011 været tæt inddraget i alle implementeringsaktiviteter.Det gælder som nævnt harmonisering afit-systemer, afprøvning af instrukser og udarbejdelsen af defremtidige opgavesnit. Ledere og medarbejdere er blevet involvereti overdragelsesprocesserne og holdt orienteret omalle beslutninger gennem nyhedsbreve, informationsmøderog netværksmøder.I foråret 2011 dannede implementeringsorganisationen enfølgegruppe med repræsentanter fra organisationer, derisær repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere,der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede ogborgere med psykiske lidelser. Følgegruppen har ved bådeindividuelle og fælles møder bidraget med værdifulde inputtil det lovforberedende arbejde og til arbejdet med at udviklearbejdsgangene i Udbetaling Danmark.Mediernes opmærksomhed omkring Udbetaling Danmarkhar i 2011 hovedsageligt været koncentreret om den politiskeaftale, om skønnet for den forventede besparelse er realistisksamt om borgerbetjeningen og kontrolarbejdet, hvoromder løbende har været en kritisk debat. Hertil kommerdog også en del positiv omtale i lokale og regionale medierom etableringen af de nye centre og arbejdspladser.III. ØKONOMII forbindelse med økonomiaftalen for 2011 mellem regeringenog KL blev effektiviseringspotentialet ved en samling afsagsbehandlingen opgjort til knap 300 mio. kr. I aftalen blevdet besluttet, at effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne,som ligeledes skal dække etableringsomkostningerne.Det sker ved, at Udbetaling Danmark optager et statslåntil at afholde etableringsomkostningerne, og at kommunernebegynder at tilbagebetale lånet fra det tidspunkt, hvoropgaverne overgår til Udbetaling Danmark. Derudover skalkommunerne og staten fremover betale et administrationsbidragtil Udbetaling Danmark for driften af de opgaver, derovergår til Udbetaling Danmark.I takt med, at Udbetaling Danmark effektiviserer administrationenaf sagsbehandlingen, og det kommunale administrationsbidragdermed overstiger driftsomkostningerne,reduceres administrationsbidraget tilsvarende. Administrationsbidragetreduceres dog først, når etableringsomkostningerneer tilbagebetalt.ATP’s seneste beregninger viser, at den business case, derer lagt til grund for beslutningen om Udbetaling Danmark,kan realiseres. Beregningerne viser desuden, at effektiviseringenpå de knap 300 mio. kr. årligt vil være fuldt realiseretprimo 2015.IV. SAMFUNDSANSVARUdbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationeni den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv.De lavere omkostninger til administration skal frigøre midleri kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det letterefor borgerne at være i dialog med det offentlige. Mangeborgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmarkskal levere, og omkostningerne til administrationenhar betydning for samfundsøkonomien. ATP gør derfor samfundsansvartil en central del i opbygningen og driften af UdbetalingDanmark.Udbetaling Danmark - Årsrapport 20116


Indledning Ledelsens beretning Administrationen Regnskab AER’s ledelse Supplerende oplsyningerOmdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmarker borgernes oplevelse af god service, uanset livssituationog digitale færdigheder. I overensstemmelse med denfællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmarkarbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentligesektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har UdbetalingDanmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark,der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledningog -sagsbehandling.ATP sætter fokus på at have stabile og veluddannede medarbejdere,der trives og leverer toppræstationer – baseretpå løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykiskgodt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Ved opstart af UdbetalingDanmark får ATP overdraget et stort antal medarbejderefra kommunerne efter Lov om virksomhedsoverdragelse.ATP har lagt vægt på at give de kommende medarbejdereindflydelse på deres fremtidige arbejdsliv. Derfor er deindmeldte medarbejdere blevet spurgt om deres personligeønsker til blandt andet geografisk arbejdssted, sagsområdeog arbejdsfunktion. Det har efterfølgende været muligt forATP at opfylde alle medarbejderes ønsker til både geografiskarbejdssted og sagsområde. Derudover har ATP i langtde fleste tilfælde kunnet opfylde medarbejdernes ønsker tilfremtidig arbejdsfunktion. Herudover sætter medarbejdernestrivsel standarden for indretningen af ATP’s nye bygningeri Frederikshavn, Haderslev, Holstebro og Vordingborg.IV. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUT-NINGDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold,som forrykker vurderingen af årsrapporten.V. FORVENTNINGER TIL 2012Den 1. oktober 2012 går myndigheden Udbetaling Danmark idrift. Samtidig overgår myndighedsansvaret for familieydelserfra kommunerne til Udbetaling Danmark. 1. december2012 overgår myndighedsansvaret for barselsdagpenge og1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for folkepension,førtidspension og boligstøtte.Styregruppen har besluttet at udskyde overgangsdatoenfor folkepension, førtidspension og boligstøtte fra 1. februar2013 til 1. marts 2013, fordi mange kommuner har gjort opmærksompå, at januar og februar er de måneder, hvor antalletaf sager og borgerhenvendelser er størst – og derfor erdet tidspunkt, hvor medarbejderne har det største arbejdspres.Udskydelse til den 1. marts 2013 vil gøre det lettere atopretholde sikker drift.I 2012 vil implementeringsorganisationens arbejde have fokuspå at sikre den fremtidige drift ved at afprøve det fremtidigeopgavesnit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne,uddanne de nye og overdragede medarbejdere, sikreat de kommunale data, der skal anvendes, er harmoniseret,og at bygningerne er driftsklare. Desuden skal rammerne forbestyrelsens arbejde lægges fast, inden bestyrelsen konstituerersig den 1. oktober 2012.Følgende aktiviteter for 2012 skal fremhæves:Lovgivningen og reguleringen på plads9. februar 2012 fremsatte social- og integrationsministerenlovforslagene om Udbetaling Danmark i Folketinget. Loveneventes vedtaget inden udgangen af marts 2012. Med afsæti Udbetaling Danmark-lovene skal der udarbejdes bekendtgørelserog vejledninger, der tager højde for, at UdbetalingDanmark er en ny myndighedsansvarlig på en række sagsområder.Der skal også udarbejdes en række nye bekendtgørelserog vejledninger, der fastlægger regler om kommunernesog statens betaling af administrationsbidrag ogregnskab.Udbetaling Danmarks bestyrelse etableresLovgivningen sætter rammerne for den fremtidige bestyrelsefor Udbetaling Danmark. Når lovene er vedtaget i Folketinget,udpeger social- og integrationsministeren bestyrelsensni medlemmer. Formanden og yderligere fem medlemmerudpeges efter indstilling fra KL, én udpeges efter indstillingfra beskæftigelsesministeren, og to udpeges af social- ogintegrationsministeren selv.Udbetaling Danmark - Årsrapport 20117


Indledning Ledelsens beretning Administrationen Regnskab AER’s ledelse Supplerende oplsyningerFastsættelse af service- og kvalitetsmålFor at fastlægge de mere præcise detaljer for ATP’s tekniskeog administrative bistand til Udbetaling Danmark, udarbejderATP en administrationsaftale mellem ATP og UdbetalingDanmark. I administrationsaftalen fastlægges ATP’s leverance,herunder service- og kvalitetsmål og økonomi.Udkast til administrationsaftalen og forretningsordener forUdbetaling Danmarks bestyrelse og forretningsudvalg forventesafklaret i styregruppen i maj 2012 med henblik på enendelig godkendelse i bestyrelsen for Udbetaling Danmark,når den tiltræder 1. oktober 2012.Fastlæggelse af administrationsbidragetI juni 2012 fastlægger styregruppen for Udbetaling Danmarket skøn over kommunernes administrationsbidrag for 2013og et skøn over udviklingen af økonomien de følgende tre år.I december 2012 fastlægger Udbetaling Danmarks bestyrelseadministrationsbidraget endeligt. Administrationsbidragetbliver fastlagt på baggrund af ATP’s budgetoverslag forUdbetaling Danmark 2013 og beregninger over den forventedeomkostningsudvikling over de kommende år.FinansieringMed det fremsatte lovforslag L 86 får Udbetaling Danmarkmulighed for at optage lån til finansiering af både etableringsomkostningerog drift samt konkurrenceudsættelsen i2012.Da kommunerne ikke betaler administrationsbidrag for2012, forventes administrationsvirksomheden kun at indeholdeomkostninger vedrørende etableringen samt driftsomkostninger.Resultatet for 2012 forventes at være negativtmed 385 mio. kr.Bygningerne i drift 1. oktober 2012Byggerierne af centrene i Haderslev, Holstebro og Vordingborger iværksat planmæssigt og forventes klar til drift, nårfamilieydelsesområdet overgår til Udbetaling Danmark den1. oktober 2012. Det samme gælder centeret i Frederikshavn,hvor der i foråret 2012 skal ske en lettere indvendigrenovering af den indkøbte toldbygning, så den egner sig tilformålet. Centeret i Hillerød skal placeres i ATP’s eksisterendebyggerier.Plan for konkurrenceudsættelse videreføresI 2012 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsenaf de kritiske it-systemer, som UdbetalingDanmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet,som det første fagsystem, i udbud i første halvår 2013.Lilian Mogensenformand for styregruppenUdbetaling Danmark - Årsrapport 20118


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerIntern revisions erklæringerTil styregruppen i Udbetaling DanmarkPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark forregnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. Årsregnskabetudarbejdes efter lov om etablering af den selvejende institutionUdbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012.Den udførte revisionRevisionen er udført efter internationale standarder om revision,yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentligrevisionsskik og lov om etablering af den selvejendeinstitution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012. Dette kræver, at viplanlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhedfor, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der eraftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering afetablerede forretningsgange og interne kontroller, herunderden af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet modrapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssigerisici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskriftersamt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvetgrundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet.Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsensvalg af regnskabspraksis er passende, om ledelsensregnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samledepræsentation af årsregnskabet.Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldteområder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tilstrækkeligt og egnet som grundlag for voreskonklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgangeog interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagterisikostyring, der er rettet mod den selvejende institutionsrapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssigerisici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, derer omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse medmeddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisendebillede af den selvejende institutions aktiver, passiverog finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatetaf den selvejende institutions aktiviteter pengestrømmefor regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011 i overensstemmelsemed lov om etablering af den selvejende institutionUdbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til lov om etablering af den selvejende institutionUdbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012 gennemlæst ledelsesberetningen.Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillægtil den udførte revision af årsregnskabet.Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningernei ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.Hillerød den 21. marts 2012Peter JochimsenrevisionschefUdbetaling Danmark - Årsrapport 201110


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerDen uafhængige revisors erklæringerTil styregruppen i Udbetaling DanmarkPåtegning på årsregnskabetVi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for perioden1. januar til 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efterlov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmarksamt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar2012.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, dergiver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om etableringaf den selvejende institution Udbetaling Danmark samt Social-og Integrationsministeriets brev af 20. februar 2012. Ledelsenhar endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsenanser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentligfejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser ellerfejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksisog udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligeefter omstændighederne.Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der eromfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddeltebevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler ogsædvanlig praksis.Revisors ansvarVores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet pågrundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og yderligerekrav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskiksamt lov om etablering af den selvejende institution UdbetalingDanmark samt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar2012. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlæggerog udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnårevisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgterevisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingaf risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uansetom denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant for den selvejendeinstitution Udbetaling Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab,der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger,der er passende efter omstændighederne, menikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den selvejendeinstitution Udbetaling Danmarks interne kontrol. En revision omfatterendvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimeligesamt den samlede præsentation af årsregnskabet.Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableretforretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner,der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelsemed meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt medindgåede aftaler og sædvanlig praksis.Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligtog egnet som grundlag for vores konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedeaf den selvejende institution Udbetaling Danmarks aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatetaf institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse medlov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmarksamt Social- og Integrationsministeriets brev af 20. februar2012. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgangeog interne kontroller, der understøtter, at de dispositionerder er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse medmeddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåedeaftaler og sædvanlig praksis.Udtalelse om ledelsesberetningenVi har i henhold til lov om etablering af den selvejende institutionUdbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi harikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revisionaf årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, atoplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse medårsregnskabet.København, den 21. marts 2012DeloitteStatsautoriseret RevisionspartnerselskabAnders O. Gjelstrupstatsautoriseret revisorHenrik Wellejusstatsautoriseret revisorUdbetaling Danmark - Årsrapport 201111


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerAnvendt regnskabspraksisÅrsrapporten for 2011 for Udbetaling Danmark er aflagt ioverensstemmelse med lov om etablering af den selvejendeinstitution Udbetaling Danmark samt Social- og Integrationsministerietsbrev af 20. februar 2012. Udbetaling Danmarker ikke omfattet af årsregnskabsloven.I det omfang årsregnskabslovens bestemmelser for en klasseB-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er dissemedtaget i årsrapporten.ere etablering, som er driftsført løbende.Renter omfatter renter af statslån, bankgæld samt forrentningaf mellemregningskonti med Stat, kommuner samt ArbejdsmarkedsTillægspension. Renter indregnes med de beløb,der vedrører regnskabsåret.Der afsættes ikke skat i regnskabet, da Udbetaling Danmarkikke er skattepligtig.Generelt omkring indregning og målingI resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at deindtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielleaktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi elleramortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledesalle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidigeøkonomiske fordele vil tilflyde Udbetaling Danmark ogaktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige ogkan måles pålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevetfor hver enkelt regnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tabog risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, ogsom be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendtfor væsentlige regnskabsposter.ResultatopgørelseAdministrationsomkostninger indeholder omkostninger tilpersonale, it, konsulenter, husleje, mv. Omkostninger vedrø-BalanceLånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostprissvarende til nominel værdi.Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelseromfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgenderegnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.Interne transaktionerInterne transaktioner er transaktioner mellem nærtståendeparter, der for Udbetaling Danmark’s vedkommende omfatterArbejdsmarkedets Tillægspension, Supplerende arbejdsmarkedspensionfor førtidspensionister, ArbejdsgivernesElevrefusion, Bonus til Elever, Skolepraktik, Tilskudfra Staten til skolernes praktikpladsopsøgende arbejde,Løntilskud til arbejdsgivere med elever, der uforskyldt harmistet en uddannelsesaftale, Feriekonto, ArbejdsmarkedetsErhvervssygdomssikring, Barsel.dk, LønmodtagernesGarantifond, Finansieringsbidrag, Skattenedslag for Seniorer,ATP Ejendomme A/S, ATP PensionService A/S, ATP PrivateEquity K/S, ATP Private Equity Partners I K/S, ATP PrivateEquity Partners II K/S, ATP Private Equity Partners IIIK/S, Private Equity Partners IV K/S, Private Equity AdvisorsApS, ATP PE GP ApS, ATP Invest III F. M. B. A, ATP AlphaFondsmæglerselskab A/S, NOW: Pensions Investment A/SFondsmæglerselskab, NOW:Pensions Ltd., ATP Real EstatePartners I K/S, ATP Real Estate Partners II K/S, Via VenturePartners Fond I K/S, Via Venture Partners Fond II K/S,Via Venture Partners A/S, ATP Timberland Invest K/S, ATPUdbetaling Danmark - Årsrapport 201112


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerAlternative Investments K/S, CP2(x)3 Investment Trust, ATPAlternative Investment Trust, ATP Tim GP ApS, ATPPFA K/S,Ejendomsselskabet Norden I K/S, Greenhills Real Estateltd., Nordic Biotec Public Equity K/S, ATPPD Lyngby A/S,ATPPD Århus A/S, ATPPD Odense A/S og FIH Holding A/S.Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtståendeparter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkendebasis.PengestrømsopgørelsePengestrømsopgøresen viser pengestrømme for året, åretsforskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdningerved årets begyndelse og slutning.Pengestrømme fra etableringen opgøres som renter og udbetalingervedrørende administrationsomkostninger.Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af bankgæld.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201113


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerResultatopgørelse for 2011I t.kr. Administrationsvirksomhed 2011Note17. - 31.december2010OmkostningerAdministrationsomkostninger 0 0Etableringsomkostninger -93.537 -23.1401 Administrationsomkostninger i alt -93.537 -23.140AdministrationsbidragAdministrationsbidrag fra kommuner 0 0Administrationsbidrag i alt 0 0FinansieringRenteudgift for lån -1.194 -33Finansiering i alt -1.194 -33Resultat af administrationsvirksomhed -94.731 -23.173Årets resultat -94.731 -23.173Årets resultat overføres til egenkapitalen.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201114


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerBalance pr. 31. december 2011I t.kr. Aktiver 2011 2010NoteAndre tilgodehavender 0 0Tilgodehavender i alt 0 0Likvide beholdninger 0 0Likvide beholdninger 0 0Aktiver i alt 0 0Passiver2 Egenkapital -117.904 -23.173Egenkapital -117.904 -23.173Etableringslån 107.834 03 Langfristet lån i alt 107.834 0Mellemregning med ATP, KL og Pensionsstyrelsen 10.070 23.173Kortfristet gæld i alt 10.070 23.173Gældsposter i alt 117.904 23.173Passiver i alt 0 0Udbetaling Danmark - Årsrapport 201115


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerPengestrømsopgørelse for 2011I t.kr. 201117. - 31.december2010Etableringsomkostninger mv -106.640 0Renter -1.194 0Pengestrømme vedrørende etablering -107.834 0Likvide beholdninger pr. 1. januar 0 0Likvide beholdninger pr. 31. december -107.834 0Udbetaling Danmark - Årsrapport 201116


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerNoterI t.kr. 201117. - 31. december2010Note 1 AdministrationsomkostningerAdministrative ydelser købt hos ATP, KL og Pensionsstyrelsen 93.427 23.080Revision 110 60Administrationsomkostninger i alt 93.537 23.140Samlet honorar til revisorer kan specificeres således:Lovpligtig revision 110 60Konsulentbistand vedrørende processporet 3.492 2.8783.602 2.938Note 2 EgenkapitalEgenkapital pr. 01. januar -23.173 0Årets resultat -94.731 -23.173Egenkapital pr. 31. december -117.904 -23.173Note 3 EtableringslånLånerestgæld 01. januar 0 0Årets lån 106.640 0Årets rentetilskrivning 1.194 0Lånerestgæld 31. december 107.834 0Lån fra Staten er forrentet med 2,29 pct. p.a. og tilskrives pr. kvartal, hvilket svarer til en fast årlig effektiv rente på 2,31 pct. Ifølgebankaftalen påbegyndes tilbagebetaling af lånet tidligst i 2014.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201117


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerNoterNote 4 EventualforpligtelseUdbetaling Danmark er jf. Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark forpligtet til at holde ATP skadesløs i forholdtil udgifter til de bygninger som ATP har lejet, ladet opføre eller købt alene til brug for at varetage administrationen af Udbetaling Danmark.Kontraktsummer vedrørende leje af centrene, og øvrige ydelser ATP leverer til Udbetaling Danmark, vil indeholde forpligtelser for UdbetalingDanmark. De endelige forpligtelser kan først opgøres pålideligt beløbsmæssigt, når de endelige kontrakter er indgået i 2012.ATP har til brug for Udbetaling Danmark indgået aftale med KMD, om at levere en stabil og rettidig drift samt understøttendesystemplatform. Den samlede kontraktsum, for udførelsen af arbejdet med tilpasning af systemplatformen, udgør 45 mio. kr., heraf er 19mio. kr. afholdt i 2011. Derudover er der indgået aftale med KMD om håndtering af harmonisering af datagrundlag i kommunerne, så detkan samles til én enhed i Udbetaling Danmark. Den samlede kontraktsum udgør 30 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er afholdt i 2011. Aftalerne medKMD om levering af løbende serviceydelser og drift til ATP og Udbetaling Danmark, indeholder krav om betaling til KMD i tilfælde af, at ATPopsiger aftalerne. Den aftalte betaling afhænger af tidspunktet og vilkårene for opsigelsen.Udbetaling Danmark er fortsat i en etableringsfase, hvorfor de endelige aftaler og vilkår løbende forhandles og ændres frem til de endeligekontraktsindgåelser.Note 5 EventualaktivI administrationsomkostningerne er der indeholdt købsmoms på ca. 9 mio. kr. vedørende direkte omkostninger, som skal søges refunderethos Social- og Integrationsministeriet. Endvidere foventes det, at der kan søges om refusion af moms for en andel af de ydelser, som er købthos ATP. Håndtering af momsrefusion er omtalt i Loven om Udbetaling Danmark, hvilken endnu ikke er vedtaget.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201118


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerUdbetaling Danmarks styregruppeUdpeget af ATPKoncerndirektørLillian Mogensen, formand for styregruppenUnderdirektørMichel Weber, medlem af styregruppenUdpeget af KL:CheføkonomJan Olsen, medlem af styregruppenSekretariatslederRasmus Edelberg, medlem af styregruppenUdpeget af Social- og Integrationsministeriet:AfdelingschefBirgitte Olesen, medlem af styregruppenKontorchefBent Nielsen, medlem af styregruppenUdpeget af Finansministeriet:VicedirektørLars Frelle-Petersen, medlem af styregruppenUdbetaling Danmark - Årsrapport 201119


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerFakta om Udbetaling DanmarkMålsætningUdbetaling Danmark overtager i efteråret 2012 myndighedsansvaretfor en række opgaver, der hidtil har ligget i kommunerne.Det drejer sig om folkepension, førtidspension, boligstøtte,barselsdagpenge og familieydelser. I alt skal UdbetalingDanmark udbetale 180 mia. kr. om året til 2 mio.danskere. Samlingen af opgaverne skal sikre en effektiv ogensartet sagsbehandling på de fem sagsområder.EjerforholdMyndigheden Udbetaling Danmark er en selvejende institution,der i etableringsfasen ledes af en styregruppe. Styregruppenbestår af en formand samt repræsentanter fra Social-og Integrationsministeriet, Finansministeriet og KL. Nårmyndigheden går i drift den 1. oktober 2012, konstituerer bestyrelsensig.LovgrundlagRammerne for Udbetaling Danmark er udstukket i Lov ometablering af Udbetaling Danmark samt i Lov om UdbetalingDanmark og loven om fordeling af sagsområder mellem UdbetalingDanmark og kommunerne.Fem centreSagsbehandlingen samles i fem centre i byerne Frederikshavn,Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød.Yderligere oplysningerUdbetaling Danmarks hjemmeside, udbetalingdanmark.dk,indeholder flere beskrivelser af den nye myndighed og detigangværende etableringsarbejde.Udbetaling Danmark - Årsrapport 201120


Indledning Ledelsens beretning Regnskab Udbetaling Danmark’s ledelse Supplerende oplysningerUdbetaling DanmarkKongens Vænge 83400 HillerødTelefon 70 11 12 13Fax 48 20 48 00www.udbetalingdanmark.dkwww.atp.dk/kontakt26 459 312 - 0212Udbetaling Danmark - Årsrapport 2011

More magazines by this user
Similar magazines