12.07.2015 Views

APV skemarettelser 2 - BAR - service og tjenesteydelser.

APV skemarettelser 2 - BAR - service og tjenesteydelser.

APV skemarettelser 2 - BAR - service og tjenesteydelser.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDETFOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSERLayout: Søren Sørensen’s TegnestueTryk: PrintDivision1. udgave, 1. oplag, oktober 2000ARBEJDSPLADSVURDERINGERFOR DENTAL LABORATORIERAPV


INSTRUKTION TIL APV-SKEMAETSkemaet på den følgende side er udarbejdet specielt til dentalbrancherne underBAR service- og tjenesteydelser. Det er tænkt som et redskab for sikkerhedsgruppen,der udfylder skemaet, og sikkerhedsudvalget, der lader oplysningerneindgå i en målrettet indsats for arbejdsmiljøet, f.eks. i en handlingsplan.ArbejdsstedetIndretning (gulve, vægge inventarets/-maskinernes placering, toiletter, garderobe,spiserum)Lydforhold (støj, indkapsling af maskiner,vedligeholdelse af maskiner)Luftfornyelse (ventilation, vedligehold af ventilationssystem,luftskifte, indeklima, udsugning)LysforholdFærdselsareal (flugtveje skiltning)RengøringArbejdets udførelseFysisk belastende arbejde (gentagne løft/vrid,træk og skub af tunge ting, hånd- armvibrationer)Ensidigt gentaget arbejde (hyppige gentagnebevægelser, der belaster samme muskelgrupper)Arbejdsstillinger/arbejdspladsindretning(omfanget af stående, siddende ogubekvemme opgaver)APVAfkrydsning i felt 1 angiver: Alvorlige forhold, som skalløses øjeblikkeligt af sikkerhedsgruppen eller forhold, derkan løses uden store omkostninger for virksomheden.Sådan gøres det:1. Læs BAR service- og tjenesteydelser branchevejledningen “Arbejdspladsvurderinger”.2. Tag udgangspunkt i emnerne i skemaets venstre kolonne og sammenhold dem med arbejdsmiljøforholdenei virksomheden. På denne side uddybes emnerne nærmere.3. Sæt kryds i skemaet ud for 1, 2, 3 eller 4 for at angive, hvilke eventuelle forhold, der erkonstateret ved sikkerhedsrondering eller efter henvendelse fra øvrige ansatte.4. Skriv under overskriften “Problembeskrivelse” og “Handling”, ved hvilken arbejdsplads forholdetfindes, og hvori det består. (Udfyldes kun hvis der er problemer).5. Skemaet afleveres til sikkerhedsudvalget i underskrevet form.Afkrydsning i felt 2 angiver: Alvorlige forhold, som der ikke findes enumiddelbart egnet løsning på, men som sikkerhedsgruppen har kompetencetil at arbejde videre med. Sikkerhedsudvalget orienteres om dette arbejde.Afkrydsning i felt 3 angiver: Alvorlige forhold, somsikkerhedsgruppen ikke har kompetence til at løseselv og ønsker om ændringer af andre forhold ivirksomheden. Sikkerhedsudvalget orienteres ogløser opgaven.Afkrydsning i felt 4 angiver: At der ikke erproblemer til de gældende forhold.Problembeskrivelse Skriv, ved hvilken arbejdsplads/jobfunktion problemet findes. Beskriv problemet.MaskinsikkerhedOpstilling (CE-mærkning, leverandørbrugsanvisning)Anvendelse (instruktion, brugsanvisning,afskærmning, nødstop, støjniveau)Vedligeholdelse/pasning (rengøringsintervaller,sikkerhedskontrol af eks. temp. følere, skift affiltre, justering eller udskiftning af maskindele)Stoffer og materialerAnvendelse (instruktion, brugsanvisninger påalle kemikalier, mærkning, registrering, erstatningaf stoffer med mindre farlige stoffer)Opbevaring (opbevaringsrum/stinkskabe,adskillelse af stoffer)PersonligeværnemidlerStoffer og materialer(instruktion, brugsanvisning,CE-mærkning, værnefodtøj,sikkerhedsbriller, masker,handsker, forklæder,smitterisiko)Varme-/kuldepåvirkningBiologiske påvirkningerPsykiske påvirkningerArbejdets udførelse (instruktion, EGA,monotoni, alenearbejde, indflydelse påegen arbejdssituation, tempo, unormal storarbejdsmængde i lang periode,skiftearbejde)Arbejdsstedet (støj, lysforhold)Maskinsikkerhed (støj, manglendeinstruktion, vedligeholdelse ellerfærdigheder)Handling Beskriv handlingen nærmere.Dato og underskriftAndet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!