Udeblivelser i tandplejen. Af Ea Nielsen - De Offentlige Tandlæger

doft.dk

Udeblivelser i tandplejen. Af Ea Nielsen - De Offentlige Tandlæger

Udeblivelser i tandplejenAf Ea Nielsen, redaktørUdeblivelseri tandplejenI januar efterlyste vi i nyhedsbrevet erfaringerom nedbringelsen af udeblivelser i tandplejen.Vi fik flere reaktioner. Her følger en opsamlingpå de meldinger, der er kommet.De offentlige tandlæger NR.6 : april : 2012


Udeblivelser i tandplejenKitte Nottelmann, overtandlæge i Brøndby Kommunale Tandpleje fortæller:Brøndby”I Brøndby har vi meget fokus på udeblivelser. Vi havde i 2006 ansaten udviklingskonsulent i et halvt år i et løntilskudsjob og via dennekonsulent, der var uddannet etnograf, fik vi lavet en tilbundsgåendeundersøgelse af vores udeblivelser. Undersøgelsen mundede ud i enfyldig rapport og et oplæg til et personaleseminar. På seminaret blevforskellige mulige forslag til løsninger på problematikken diskuteret.Vi havde allerede i slutningen af 2005 indkøbt det nye sms-modulfra TM. Men da der var en del indkøringsproblemer internt i tandplejenvar det først fuldt funktionsdygtigt fra 2007.Vi har derfor i flere år haft mulighed for at evaluere effekten af atsende sms`er. En vis effekt kan vi dokumentere og den ligger på linjemed den nedgang i udeblivelser, som rapporteres fra andre kommuner.Men spørgsmålet er, om det er godt nok.Dog ved vi med sikkerhed, at vore brugere oplever det som en godservice at modtage SMS indkald og det er jo også en vigtig effekt. Vi erdog stadig meget optagede af at nedbringe antallet af udeblivelser, delsfordi vi bruger mange unødige ressourcer på udeblivelser, og dels fordivi er bekymrede for, at mange af dem, der udebliver, netop er dem, derhar mest brug for os. Vi har derfor løbende indført andre tiltag:• Vi sender ”Ring selv” kort til alle, der udebliver, således at vi ikke fårafsat tid igen og igen til de samme patienter. Dette opleves somressourcebesparende.• Vi indkalder alle forældre med børn til spædbørnsmøder i ottemånedersalderen. Her informerer vi mundtligt, samt via en uddelt pjece,om vore forventninger til samarbejdet med forældrene – herunder, atman overholder de aftalte tider.• Vi har arbejdet meget bevidst med at uddanne hele personalegruppeni anerkendende kommunikation• Vi er igen i gang med at centralisere tandplejen, således, at vi fraaugust 2012 kun har èn klinik i Brøndby. Som noget helt nyt, har vibesluttet os for, at vi vil ringe til alle, der udebliver. Dels for at få endialog og få formidlet, at vi finder, at det er vigtigt at komme og delsfor om muligt at få aftalt en tid, der passer den enkelte bedst. Rentpraktisk er alle nye klinikker derfor blevet forsynet med en telefon.• Vi har som et forsøg på èn distriktsklinik, der ikke lå på en skole,overbooket på udvalgte tider af dagen. Det har vist sig at fungeregodt og derfor planlægger vi at fortsætte med at gøre dette i endnuhøjere grad, når alle behandlere pr. aug. 2012 er samlet et sted og viderfor bedre kan fordele patienterne imellem alle behandlere, hvis viskulle være så heldige, at alle møder op på en given dag.Om disse tiltag virker, ved vi selvfølgelig ikke endnu. Men vi føler, atvi gør noget og det er også vigtigt. Vores indsats står som omtalt påto ben. Vi har en formodning om, at de børn, der udebliver, i mangetilfælde er dem, der har allermest brug for os og derfor gør vi gerneen ekstra indsats for at forsøge at nå dem. Men vi har også fokus på,at vi har pligt til at bruge de tildelte ressourcer bedst muligt og ikkehave for megen spildtid.Så vi glæder os til at få vore nye tiltag evalueret, så vi kan se, omde giver resultat.De offentlige tandlæger NR.6 : april : 2012


Udeblivelser i tandplejenMette Borum, overtandlæge i Høje Taastrup:I Høje Taastrup Kommunale Tandpleje har vi i løbet af etpar år fået den generelle udeblivelsesprocent et par pointned ved at udsende sms-påmindelser (fra over 18 procenttil ca. 16 procent; udeblivelserne på orto er lidt lavere,omkring 13 procent). Men det er stadig meget høje procenter,som vist på den ene side er ret typiske, men påden anden side fylder meget i dagligdagen. En af grundeneer at vi har lukket syv klinikker; hvilket dels betyder atvi er mere afhængige af at børnene følges af deres (travle)forældre, dels at vi ikke længere har nok bufferkapaciteti form af skolebørn som vi kan kalde fra klasserne,hvis der er udeblivelser.Vi TROR at sms-påmindelser måske har hjulpet lidt påde tilfældige udeblivelser (”sjuske-udeblivelserne”). Menvi gør meget ud af at tale om vigtigheden af at skelnemellem forskellige typer af udeblivelser.De tilfældige udeblivelser kan måske nedbringes veddigitale løsninger og ved at synliggøre problemet overforde mere lydhøre familier. Måske endda også ved at truemed at undlade genindkald i et stykke tid, hvis der er formange ”hovsa’er”.Men udeblivelserne blandt brugere, som kan karakteriseresved en ringe og sporadisk tilknytning til tandplejen,er en stor udfordring som nok ikke kan løses med tekniskemidler. Vi VED at mange af disse brugere også harringe tilknytning til andre institutioner og mindre solidfamiliemæssig opbakning, og at det typisk er dem der harallermest brug for vores tilbud, både den opsøgende,forebyggende og behandlende del!Så når det er interessant at gøre noget ved ”sjuskeudeblivelserne”,så er det sjældent fordi de udgør ensundhedsmæssig bekymring. Det er mere fordi detærgerlige produktionstab og tidsforbruget til genindkaldaf raske børn kan bruges meget bedre på at ”hjælpe demder ikke har ressourcer til at hjælpe sig selv”, for eksempelved at inddrage nøglepersoner, reagere på mistankeom omsorgssvigt, træde til med passiv profylakse i særligtvanskelige perioder osv. Det kræver mange ressourcer,men irritation over deres udeblivelser er ikke en konstruktivprimær indgangsvinkel til disse børn og unge.Høje TåstrupDe offentlige tandlæger NR.6 : april : 2012

More magazines by this user
Similar magazines