OB HH Micro - OBfodbold.dk

klubcms.dbu.dk
  • No tags were found...

OB HH Micro - OBfodbold.dk

OB´s holdninger og handlingerEfter den første træning vil I kunne tale med os, og I vilmodtage denne informationsfolder. Læs den grundigt,da det er grundlaget for de overordnede holdninger ogprincipper i vores klub.MedlemskabOdense Boldklub har vedtaget, at medlemmer somminimum er 5 år, er velkomne uanset færdigheder.Odense Boldklub er i særdeleshed ”kvarterets klub” iU6-U8.Det vigtigste er lysten og viljen til at spille fodbold. Deter dét, som vi sætter højest, og som gør børnene gladefor at komme til træning.Sæsonen går fra efter skolernes sommerferie til næstesommerferie.KontingentKontingentet koster 325 kroner pr. kvartal og opkrævesvia betalingsservice. Der er et indmeldelsesgebyr forbørn på 50 kroner.Indbetalingskort til betaling af kontingent vil I modtageved førstkommende kvartal.Kom og vær med i 1-2 træninger og se tingene lidtan. Indmeldelse foretages på www.obfodbold.dk afforældrene eller træneren.Man kan først spille stævne for Odense Boldklub, nårman er meldt ind klubben.Vær i øvrigt opmærksom på, at stævner udover DBUFyn Stævner betales særskilt af de deltagende børn.SpillerlisteI skal til trænerne oplyse navn, fødselsdata, adressesamt relevante mobilnumre og mailadresser, såtrænerne kan kontakte jer.BeklædningMød op i sportstøj (efter vejrforholdene). Benskinner eraltid obligatorisk til både træning og kamp. Fodboldstøvleri udendørssæsonen er uundværlige, særligt hvisbanerne er meget våde.Indendørs skal der benyttes fodtøj, som kun anvendesindendørs.Hvert barn skal selv medbringe en stribet Odense Boldklubtrøje til stævne.Stribede Odense Boldklub trøjer kan købes i Stadium.(Husk at informere personalet om at du kommer fraOdense Boldklub).Og husk for de mindste gælder det, at forældrenebinder deres snørebånd – helst med dobbeltknuder.Glemte beklædningsgenstande bliver lagt i dengrå metalkasse i klubhusets mellemgang vedindgangen til OB Hallen.TræningSommerhalvåretI sommerhalvåret trænes der udendørs to gange omugen – mandag og onsdag.Træningen foregår i perioden primo april til mediooktober hver mandag og onsdag kl. 16.45 – 18.00 påkunstgræsbanen i Ådalen.I tilfælde af lyn og torden afbrydes træningen og børneneguides i klubhuset.VinterhalvåretI vinterhalvåret trænes der fast én gang ugentlig i OBHallen.Derudover har trænerne mulighed for at afvikleudendørstræning på kunstgræsbanen i Ådalen hverfredag kl. 15.00-16.30 eller i weekenderne efter aftale.Forskellighed gør stærkOdense Boldklub Microfodbold bygger på årgangstræning.Glæden ved fodbold og lysten til samvær med deøvrige børn samt at børnene gør en indsats hver påderes niveau og udviser respekt for øvrige børn ogvoksne er fundamentale.Børnene er inddelt i U6 drenge, U7 drenge, U8 drengesamt U6-U9 piger.Microfodbold U6-U83


Træningen foregår fortrinsvis i disse grupper. I løbet afudendørssæsonen vil der desuden foregå nogle samtræningerpå tværs af køn og årgangeForskellighed betragter vi som en styrke. Vi vil gernetræne ud fra princippet om 25 – 50 – 25.25 % træning med børn der er stærkere end en selv,50 % med jævnbyrdige og 25 % af tiden med børn derer mindre erfarne. Vi arbejder med niveaudeling i U8.De grundlæggende fodboldregler for 3:3 og 5:5stævner vil vi også præsentere for børnene.Strukturen på en træningSom I hurtigt vil opleve til træningen, består hele gruppenaf nogle børn med vidt forskellige forudsætningerog erfaringer lige fra børn der aldrig har prøvet atspille fodbold og til nogle børn, der er øvede, selvomde ikke er særlig gamle. Uanset hvor god jeres barn ertil fodbold, så er der altid plads på holdet1. Fælles opvarmning – årgangsvis2. Stationstræning – minimum 4 stationer medgenerel koordinations- og motoriktræning, færdighedstræningog spiltræning på hver træningsdag3. Fælles afslutning – årgangsvis4. Fælles stævne gennemsnitlig hver 6 uge. Stævnedeltagelse 3:3 for U6 og U7 samt 5:5 for U86. Fælles arrangement i august, december og juniVi vil gerne have at børnene har rigtig mange boldberøringertil træning hver gang. Derfor er det et kravtil trænerne at leg, øvelser og spil altid foregår medbold.FortæringDet bedste, I kan give jeres børn med til træning ogstævne, er vand og frugt. Der vil altid til træning væreindlagt korte drikkepauser. Frugten er god at gå hjempå.Slik, kager, kiks m.v. er ikke sagen til træning.Uden for sidelinjen – før tidDet kan i sjældne tilfælde ske, at vi beder et barnom, at sætte sig uden for sidelinjen i forbindelse medtræning eller kamp og først deltage igen, næste gang.Dette kan eksempelvis ske, hvis barnet er for træt ogbegynder at drille de andre børn, eller hvis barnet slårde andre.Som trænere forventer vi, at I bakker os op, hvis vi ernødt til at sætte jeres barn uden for sidelinjen.Trænerne tager aldrig nogen diskussioner med forældre,mens der er børn tilstede. Vi vil ikke acceptere atutilfredshed formidles på sidelinjen.I er derimod velkomne til at ringe til trænerne eftertræningen, hvis I mangler en forklaring eller lignende.Kun i dialog med jer kan vi forbedre os samt sikre atder er en god forventningsafstemning.SpillerneFokusområder i forhold til det at indgå i en fodboldgruppe:· Spillerne skal tale ordentligt til hinanden og træneren.· Aldrig negativ kritik af hinanden, hverken på ellerudenfor banen.· Aldrig kritik af kamplederens kendelser, du kan alligevelikke omstøde kendelsen.· Starter kampen med at ønske hinanden en godkamp· Takker pænt for kampen· Siger undskyld hvis man begår et frispark eller derdømmes herfor· Spillerne skal være gode repræsentanter for klubben· Fokus på det sociale, opbygning af kammeratskaber(det kunne jo blive livslange)ForældrerollenVis respekt for arbejdet i klubben. Forældrene skalstille sig ved sidelinjen / banderne, så de kan opfangebolde, der ruller langt væk fra linjen / over banderne.Det sparer børnene for en masse kræfter og sikrer, atspillet glider.Som forældre kan I forvente at blive involveret itræningen samt som kampleder ved stævner.Microfodbold U6-U84


Kamplederens opgave består i at dømme frispark,indkast, målspark, hjørnespark, trøste lidt, give goderåd og måske hjælpe med snørebåndene.I forældregruppen skal der også findes stævnelederesom har ansvar for at modtage gæstende hold (nårstævnet foregår på Odense Boldklub´s anlæg), opstillebaner og mål, samt sikre at de nødvendige bolde ogrekvisitter er tilstede under stævnet.Der skal desuden bruges bil og chauffører til stævner– dette aftales fra gang til gang. Vi arbejder på atforældrene står for koordineringen.Først og fremmest er det vigtigt, at der altid er mindstén forælder eller anden voksen, som barnet har tillidtil med til træning og kamp. Det er ikke sjovt for etbarn på dette alderstrin at være alene, hvis der opstårbehov for trøst eller andre problemer. Dette er forældrenesansvar - ikke trænernes.Man må som forældre meget gerne komme med rosog anerkendelse til børnene under træningen og kamp.Vi vil derimod ikke acceptere det modsatte eller instruktioner,og vi vil påtale det såfremt vi ser og hørerdette. Såfremt der opstår problemer eksempelvis mellembørnene, tager vi os af det i første omgang. Hvisvi ikke kan løse det, så kalder vi på jer. Vores erfaringer også, at børnene kan løse meget selv, men også ateksempelvis det at få tilkendt et ”straffespark” kanløse op for konflikter og gråd!Under stævnerne vil vi gerne have, at alle forældre påholdet samler sig på den ene sidelinje i god afstand tiltrænere og spillere.Tænk på, at det er dit barn, der spiller fodbold -ikke dig!Vær ikke for ambitiøs på barnetsvegne- det kan ødelægge meget for barnet, holdet ogtrænerne.Vi syntes, at det er en meget dårlig idé at fokusere på,om barnet scorer mål. Blandt andet kan det betyde, atbarnet primært tænker i egen succes frem for holdetssucces. I kan i stedet rose og anerkende barnet foreksempelvis en god aflevering eller en god arbejdsindsats.Det er noget, der vil bidrage både til barnets ogholdets udvikling også på langt sigt.Fokuser på de gode ting i spillet i stedet for på sejreog nederlag. Spørg til spillet i stedet for til resultatet.Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe, slet ikke når mankun er 5 eller 6 år gammel, men undlad for alt i verdenat tildele kamplederen skylden for nederlaget.Vi forventer naturligvis også, at man opfører sig korrektbåde til træning og kampe - dvs. ikke råber adkamplederne og/eller trænere. Til kamp repræsenterervi alle sammen Odense Boldklub, og det skal vi gørepå en ordentlig måde.PædofiliSamtlige trænere og ledere i Odense Boldklub, derarbejder med unge i forbindelse med et af klubbensungdomshold, skal forinden tiltrædelse, kontrolleres irigspolitiets kriminalregister for eventuelle pædofilidommeHvem er trænerne?Eftersom I vælger at sende jeres barn til os, er detrimeligt, at I ved, hvem vi er. Det giver forhåbentlignoget tryghed at vide dette. Nogle af os er samtidigforældre til børn, som spiller på holdet. Trænerjobbeter for os alle et stykke frivilligt arbejde. I bedes tagedette i betragtning, når I stiller krav til os.Trænerne vil sikre at alle forældre har en infoliste overalle årgangens trænere og ledere.Trænerpleje1. Mindre økonomisk godtgørelse2. Relevant uddannelse betales af OB3. Trænertøjpakke – skaber fælles identitet4. Stadionkort til OB-Superliga (hjemmekampe)5. Trænerevents med hel eller delvis betaling.6. Fællesspisning i klubhuset til rabatpriser.Microfodbold U6-U85


7. Årets “Store Trænermøde”8. Administrativ support fra OB-sekretariatet9. Fri kontingentHvilket hold kommer barnet på tilstævner?Som nævnt er holdene først og fremmest inddelt efterårgange. Derefter er de primært delt efter socialehensyn.I U6 og U7 prøver vi at sammensætte jævnbyrdigehold, der spiller lige kampe. Ud fra pricippet om at“lige hold leger bedst”.Ofte vil vi til stævner tage alle børnene i en årgangmed samtidig – især for at styrke fællesskabet.Vi vil gerne have at børnene oplever at de spiller på étstort hold, hvor alle er med. Det vil vi gøre rigtig megetfor. I U8 er der A, B og C-rækker, så her vil der væreniveaudeling, hvor børnene er inddelt efter fodboldfærdigheder.Vi vil rigtigt gerne deltage i stævner, men det er vigtigt,at I sørger for at melde fra i så god tid sommuligt til stævne, hvis I ikke kan komme.Alle børnene vil komme med ud at spille stævner. Nårjeres barn er med til stævne er det ud fra princippetom at spille mindst halvdelen af hver kamp ved etstævne. Vi tilstræber derudover at alle får lige megetspilletid uanset evner.Når jeres barn skal til stævne, vil I få en mail eller etstævnekort.Fakta om udendørsU6 og U7 spiller 3:3 og U8 spiller 5:5 – begge istævneform samt uden resultatregistrering. Vi deltageri DBU Fyns stævner, Jyske 3-bold samt i andre udvalgteéndagsstævner.3:3 stævner· Spiller 3 mod 3.· Afvikles i stævneform.· Ingen resultater – under kampene bliver der taltmål, men resultatet bruges ikke til at finde en samletvinder.· Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstraspiller på banen. Hvis holdet er bagud med seksmål, kan det have to ekstra spillere på banen og såvidere.· Puljer á op til 5 hold.· Kampe á 1 x 12 minutter.· Tre stævner forår og tre stævner efterår.Der er medaljer til alle deltagere efter foråretssidste stævne samt efter efterårets sidste stævne.· Banestørrelse max. 21 x 13 meter – min. 16,5 x 11meter.· Målstørrelse 1,5 x 1,0 meter· Boldstørrelse 3.· Der spilles uden målmand.· Der spilles med indspark.· Der spilles med hjørne- og målspark.· Spillerne giver hinanden hånden i midtercirkleninden kampen. Efter kampen giver man også håndog siger tak for kampen.· Der skal udvises fairplay – venskabelighed, respektog den rette ånd.5:5 stævner· Spiller 5 mod 5.· Afvikles i stævneform.· Ingen resultater – under kampene bliver der taltmål, men resultatet bruges ikke til at finde en samletvinder.· Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstraspiller på banen. Hvis holdet er bagud med seksmål, kan det have to ekstra spillere på banen og såvidere.· Puljer á op til 5 hold.· Kampe á 1 x 12 minutter.· Tre stævner forår og tre stævner efterår.Der er medaljer til alle deltagere efter foråretssidste stævne samt efter efterårets sidste stævne.· Banestørrelse max. 21 x 13 meter – min. 16,5 x 11meter.· Målstørrelse 1,5 x 3,0 meter· Boldstørrelse 3.· Der spilles uden målmand.Microfodbold U6-U86


· Der spilles med indspark.· Der spilles med hjørne- og målspark.· Spillerne giver hinanden hånden i midtercirkleninden kampen. Efter kampen giver man også håndog siger tak for kampen.· Der skal udvises fairplay – venskabelighed, respektog den rette ånd.Fakta om IndendørsVi deltager i DBU Fyns indestævner. U6 og U7 spiller3:3 og U8 spiller 4:4 .Begge i stævneform samt udenresultatregistrering. Vi deltager i andre udvalgteéndagsstævner.Til indendørsstævner vil der være tilmelding fra stævnetil stævne, stævnerne foregår efter varierende reglersom fastsættes af stævnearrangørerne.Tilmelding til stævner, antal af hold der skal tilmeldesmm. afgøres af årgangstræneren.Årgang U6 U7Spiller på tværs i hallen (3 baner) Ja JaAntal spillere på banen (max) 3 3Antal udskiftere (max) 3 31 spiller over midten Nej NejMålmand må tage med hænder Nej NejUdvist spiller må erstattes af ny spiller Ja JaUdvist spiller ude til næste scoring (ingen kort) Ja JaBoldstørrelse 3 3Årgang U8 U9 pigerSpiller på tværs i hallen (3 baner) Nej NejAntal spillere på banen (max) 4 4Antal udskiftere (max) 3 31 spiller over midten Nej NejMålmand må tage med hænder Ja JaUdvist spiller må erstattes af ny spiller Ja JaUdvist spiller ude til næste scoring (ingen kort) Ja JaBoldstørrelse 3 3Microfodbold U6-U87

More magazines by this user
Similar magazines