Fodring i søer - Itera

kk.sites.itera.dk
  • No tags were found...

Fodring i søer - Itera

Dårligt vandmiljø på grund af overfodring af ænderMasseopvækst af trådalger i de indre søer i KøbenhavnFuglelivet ved de indre søer i KøbenhavnNæring i søerVandkvaliteten i søer afhænger af mængden af næring.Er der få næringsstoffer i vandet, bliver søen renog klar, mens mange næringstoffer ofte medfører, atsøen bliver uklar, grøn og fyldt med alger.Søens egne næringsstoffer cirkulerer naturligt rundti et lukket kredsløb, hvor næringsstoffer fra dødedyr og planter giver frisk næring til nye planter ogdyr. Modtager søen meget næring udefra fx i form affodring eller spildevand, vil kredsløbet blive brudt, ogsøen vil komme i ubalance.IltsvindAlgerfodring forurener søerFodring af ænder og andre fugle er i dag den størsteforureningskilde for mange af de Københavnske søer,fordi brødet tilfører for meget næring til søerne. Et kgtørt brød indeholder lige så meget næring som 500liter kloakvand.Det er uden betydning om brødet først har været entur igennem en fugl, ekskrementerne fra ænderneforurener ligeså meget som selve brødet.Masseopvæksten af alger skyldes ikke kun fodringaf fugle. I bundmudderet på mange store søer er derophobet næring fra tidligere tiders forurening frakloakoverløb.Fodring giver dårligt vandmiljøNedbrydningen af brødet i søerne medfører iltsvind,der kan give grim lugt og et dårligt vandmiljø.Næringsstofferne fra brødet medfører, at alger ogplanter vokser uhæmmet. Det medfører tit, at vandetbliver grønt og grumset, og der dannes et tæt dække,der skygger for sollys. Derved ophører bundplanternesproduktion af ilt, og søens naturlige forsvarsmekanismemod iltsvind forsvinder.Fodring medfører kort sagt, at søernes vand går fraat være klart og rent til at blive en grøn plante- ogalgesuppe.Store andebestandeFodring medfører også, at andebestanden vokser i deenkelte søer, og ænder kommer flyvende til. I en søpå størrelse med en boldbane vil der naturligt være2-3 par andefugle.Når andebestanden ikke længere holdes nede af dennaturlige fødebegrænsning, tager andre mekanismerover. I parringssæsonen bliver presset på hunnernefra de mange hanner så voldsomt, at de svagestehunner ikke altid kan nå op til overfladen og få luftmellem hver parring og derfor drukner.DEN RENE SØFor at få en ren sø med et rigt, varieret og naturligtdyreliv, er det vigtigt, at fuglenes føde stammer frasøens egen produktion af insekter og planter.Derved får søen ikke tilført for meget overflødig næring,men opretholder søens naturlige kredsløb.Sundt næringskredsløbHVAD GØR VI VED DET?Københavns Kommune vil fra 2010 til 2013 forbedrevandmiljøet i de indre søer i København ved at fiskealger og planter op. Det kan du læse mere om i folderenPleje af de indre søer i København, eller på www.kk.dk/grønneområder

More magazines by this user
Similar magazines