19.03.2022 Views

Forenings vedtægt 22 - 25

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I, SOCIALDEMOKRATIET<br />

FORENINGSVEDT,AEGT<br />

for<br />

SOCIALDEMOKRA TIET I KAL UNDBORG<br />

20<strong>22</strong>-20<strong>25</strong>


SOCIALDEMOKRATIET<br />

Indholdsfortegnelse<br />

§ 1 FORENINGENS DAKNINGSOMRADE 3<br />

§ 2 FORENINGENS FORMAL 3<br />

§ 3 FORENINGENS OPGAVER 3<br />

§ 4 MEDLEMSKAB 3<br />

§ 5 VALG AF PARTIFORENING 4<br />

§ 6 MEDLEMSRETTIGHEDER 4<br />

§ 7 LIGESTILLING 4<br />

§ 8 KONTINGENT 4<br />

§ 9 PARTISKAT 5<br />

§ 10 KOMMUNALVALG 5<br />

§ 11 OPSTILLINGSREGLER VED KOMMUNALVALG 5<br />

§ 12 VALGREGLER TIL KOMMUNALVALG 6<br />

§ 13 SAMARBEJDET MED KOMMUNALBESTYRELSESGRUPPEN 7<br />

§ 14 REGIONSRADSVALG 7<br />

§ 15 FOLKETINGSVALG 7<br />

§ 16 EUROPA-PARLAMENTSVALG 8<br />

§ 17 MEDLEMSADMINISTRATION OG ANDRE OPGAVER 8<br />

§ 18 GENERALFORSAMLINGEN 8<br />

§ 19 BESTYRELSEN 9<br />

§ 20 VALG AF DELEGEREDE TIL KONGRES OG ARSMODE 9<br />

§ 21 0KONOMI 9<br />

§ <strong>22</strong> BORTFALD AF MEDLEMSKAB OG MEDLEMSRETTIGHEDER 10<br />

§ 23 UDELUKKELSE 10<br />

§ 24 OPRETTELSE OG NEDLLEGGELSE AF FORENINGER 11<br />

§ <strong>25</strong> VEDTLEGTS7ENDRINGER 11<br />

2


SOCIALDEMOKRATIET<br />

§ 1 FORENINGENS DAKNINGSOMRADE<br />

Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Kalundborg<br />

Foreningen daekker Kalundborg kommune. Foreningen er del of den socialdemokratiske landsorganisation<br />

og tilsluttet faellesledelsen i Kalundborg kommune, Socialdemokratiet i Odsherred kredsen og Socialdemokratiet<br />

i Region Sja hand.<br />

Foreningen er en nonprofit organisation.<br />

§ 2 FORENINGENS FORMAL<br />

Foreningens formal er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold<br />

til partiets programmer og at fremme dkonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse<br />

med idegrundlaget.<br />

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemforelse pa grundlag of partiets<br />

principprogram, love og beslutninger.<br />

Dette mal sages opnaet ved:<br />

• at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organ isatoriske, lokal- og landspolitiske samt<br />

internationale sporgsmal.<br />

at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik.<br />

at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsrads-, Folketings- og Europa-<br />

Parlamentsvalg, andre offentlige tillidshvery samt na=-rdemokratiske rad og naevn.<br />

§ 3 FORENINGENS OPGAVER<br />

Foreningen varetager medlemmernes politiske og organisatoriske interesser og skal herunder:<br />

• Foretage opstilling til kommunalvalg, jf. § 10, § 11 og § 12. § 10 og § 12 varetages of faellesledelsen.<br />

• Stille forslag til kandidater til regionsradet, jf. § 14.<br />

• Stille forslag til kandidat til Folketinget, jf. § 15.<br />

• Stille forslag til kandidater) til Europa-Parlamentet, jf. § 16.<br />

• Fore valgkamp for de foreslaede og opstillede kandidater.<br />

• Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen, jf. § 13. Varetages of faellesledelsen.<br />

• Informere medlemmerne om arbejdet i foreningen.<br />

• Arbejde for at fa og fastholde flere medlemmer.<br />

• Varetage medlemsad ministration og opgaver for andre led i organisationen, jf. § 17.<br />

• Yde tilskud til kurser og skoleophold til medlemmer of foreningen, der forbedrer deres muligheder<br />

for at deltage i partiets arbejde. Se i ovrigt bemaerkningerne til vedtaegten.<br />

§ 4 MEDLEMSKAB<br />

Stk.1. Enhver, som anerkender Socialdemokratiets principprogram, og som vil tilslutte sig partiets love, kan<br />

optages som medlem of Socialdemokratiet. Bestyrelsen kan udsaette optagelsen til forstkommende generalforsamling.<br />

Generalforsamlingen kan med 2/3 of de afgivne gyldige stemmer afsla tilslutning som medlem<br />

of partiet. Beslutningen skal godkendes of Hovedbestyrelsen.<br />

Stk. 2. Man er medlem, nar man er registreret of en forening eller of Partikontoret og har betalt kontingent<br />

jf. § 8, stk. 3. Medlemsrettigheder efter § 6, stk. 1 opnas efter tre maneders medlemskab. Fuldgyldige medlemmer<br />

of DSU kan, hvis de onsker det, vaere medlemmer of Socialdemokratiet for det kontingent, de betaler<br />

til DSU.<br />

Stk. 3. Medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsesdatoen i Socialdemokratiet.<br />

3


SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 4. Genera lforsamlingen kan udnaevne et medlem til aeresmedlem. Et aeresmedlemskab er kontingentfrit<br />

og omfatter alle medlemsrettigheder. Partiforeningen afholder kontingentet til kreds, region og Partikontor.<br />

§ 5 VALG AF PARTIFORENING<br />

Stk. 1. Man kan frit vaelge hvilken partiforening, man vil tilsluttes. Valg of partiforening gaelder for mindst et<br />

helt kalenderar. /Endring of valg of partiforening skal meddeles partiforeningen eller Partikontoret inden<br />

kalenderarets begyndelse. Ved flytning of folkeregisteradresse kan man dog samtidigt tilsluttes en ny partiforening.<br />

Stk. 2. Det er muligt at vaere tilsluttet mere end en partiforening, men man skal vaelge i hvilken forening,<br />

man vil udove sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gaelder for mindst et helt kalenderar<br />

og skal ved kalenderarets begyndelse meddeles de foreninger, som man er medlem af, eller Partikontoret.<br />

§ 6 MEDLEMSRETTIGHEDER<br />

Stk. 1. Som medlem of Socialdemokratiet og tilsluttet en partiforening har man efter tre maneders medlemskab:<br />

• Ret til at deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.<br />

• Ret til, hvis man er fyldt 13 ar, at deltage i opstilling og valg of kandidater til organisatoriske tillidshvery<br />

pa opstillingsmoder og gennem urafstemninger.<br />

• Ret til at stille op til tillidsposter i partiet, som f.eks. forenings-, kreds-, og regionsbestyrelser, Hovedbestyrelse<br />

og delegeret til repraesentantskabsmoder og Kongressen/Arsmodet.<br />

• Ret til, hvis man er fyldt 13 ar, at deltage i opstilling og valg of kandidater til politiske tillidshvery pa<br />

opstillingsm4der og gennem urafstemninger, dog med de begraensninger, at man ikke kan vaere<br />

med til at opstille kandidater, som man pga. folkeregisteradresse ikke kan stemme pa. For danske<br />

statsborgere bosiddende i udlandet folges valgloven.<br />

• Ret til, efter et ars medlemskab, at sage opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsrad,<br />

Folketinget, Europa-Parlamentet og andre naerdemokratiske rad. Reglen om et ars medlemskab<br />

taeller fra den dag, opstillingsvalget i den kompetente forsamling finder sted. Dog kan der<br />

gives dispensation ved genera Iforsamlinger/reprzesentantskabsmoder for perioden ud over de tre<br />

forste maneders medlemskab. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 of de afgivne gyldige<br />

stemmer. Afg0relserne kan ankes til Hovedbestyrelsen.<br />

Stk. 2. Ved restance med kontingentbetaling og indbetaling of partiskat bortfalder ovenstaende medlemsrettigheder<br />

jf. § 8, stk. 3 og § 9, stk. 3.<br />

§ 7 LIGESTILLING<br />

Stk. 1. Foreningen bor ved udarbejdelse of opstillingsregler og opstilling of kandidater til politiske valg arbejde<br />

for reel ligestilling mellem konnene.<br />

Stk. 2. Foreningen bor arbejde for reel ligestilling mellem konnene f.eks. ved valg of bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer,<br />

delegerede til kongresser, repraesentantskaber i regions- og kredsorganisationer,<br />

faellesledelser og ved udpegning of medlemmer til naevn, rad, kommissioner og udvalg.<br />

§ 8 KONTINGENT<br />

Stk. 1. Foreningen fastlaegger sit kontingent for det efterfolgende kalenderar hvert ar pa generalforsamlingen<br />

efter naermere regler vedtaget of Hovedbestyrelsen.<br />

4


SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 2. De vedtagne kontingentsatser skal indberettes til Partikontoret efter regler vedtaget of Hovedbestyrelsen.<br />

I modsat fald opkraeves samme kontingentsats som i det indevaerende kalenderar, dog mindst de<br />

vejledende satser. Kontingentet opkraeves via den faelles kontingentopkraevning og videresendes til partiforeningen<br />

i henhold til de vedtagne kontingentsatser.<br />

Stk. 3. Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter den ordinaere opkraevning, bortfalder ens<br />

medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt<br />

kontingent for det foregaende ar vaere indbetalt. Manglende indbetaling kan uden videre foranstaltning<br />

medfore tab of medlemskab. Medlemskabet bortfalder, nar man modtager besked om, at man er slettet pA<br />

grund of kontingentrestance.<br />

§ 9 PARTISKAT — Varetages of faellesledelsen<br />

Stk. 1. Alle, der direkte eller indirekte varetager tillidshvery pa vegne of Socialdemokratiet, skal betale partiskat.<br />

Partiskatten fastsaettes of repraesentantskabet i forbindelse med en vedtaegtsaend ring. Partiskatten<br />

opkraeves of kassereren og hensaettes til afholdelse of valgkampe.<br />

Stk. 2. Partiskatten udgor 4 procent of bruttobelobet, der udbetales til vedkommende som Ion, honorar,<br />

diaeter, vederlag, tillaeg eller lignende. For lonninger og vederlag, der er pA storrelse med borgmesterlonnen,<br />

gaelder saerlige regler, se partiloven § 21, stk. 5. Der kan ikke fratra?kkes nogen form for udgifter, Iontab<br />

eller andet. Partiskatten for valgtilforordnede, domsmaend og naevninge udgor 100,00 kr. pr. honoreret<br />

opgave. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte belob, der er indbetalt.<br />

Stk. 3. Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal<br />

efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden<br />

den 1. april skal alt skyldig partiskat for det foregaende ar vaere indbetalt. Manglende indbetaling of<br />

partiskat kan uden videre foranstaltning medfore tab of medlemskab. Medlemskabet bortfalder, nar man<br />

modtager besked om, at man er slettet pa grund of manglende indbetaling of partiskat.<br />

§ 10 KOMMUNALVALG — Varetages of faellesledelsen<br />

Stk. 1. Senest pa det ordinaere repraesentantskabsmode i kalenderaret forud for afholdelse of kommunalvalg<br />

beslutter repraesentantskabet opstillings- og af stem ningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremga,<br />

om man vaelger urafstemning eller repraesentantskabsmode samt, om man anvender listeopstilling eller<br />

sideordnet opstilling. Endvidere skal frister for indgivelse of forslag til kandidater fremgA of afstemningsreglerne.<br />

Repraesentantskabet fastlaegger sely sine urafstemningsregler.<br />

Stk. 2. Senest pa det ordinaere repraesentantskabsmode i kalenderaret forud for afholdelse of kommunalvalg<br />

nedsa=tter repraesentantskabet et kandidatudvalg, som forestar og er ansvarlig for opstilling of kandidater.<br />

Kandidatudvalget kan og har om nodvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget<br />

skal bests of repraesentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter repraesentantskabet, hvem der<br />

skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.<br />

Stk. 3. Faellesledelsen skal for hvert kommunevalg pa et repraesentantskabsmode fastlaegge den politik,<br />

Socialdemokratiet vil fore i kommunalbestyrelsen.<br />

Stk. 4. Faellesledelsen skal fore valgkamp for de opstillede kandidater.<br />

Stk. S. Efter forhandling med partiforeningerne kan faellesledelsen uddelegere opgaver til partiforeningerne,<br />

forudsat at de nodvendige midler til losning of disse opgaver stilles til radighed of faellesledelsen.<br />

§ 11 OPSTILLINGSREGLER VIED KOMMUNALVALG — Generelle regler<br />

Stk. 1. Der kan som hovedregel kun opstilles en socialdemokratisk liste. Safremt der opstilles pa flere lister,<br />

skal disse indga listeforbund med kun en borgmesterkandidat.<br />

5


SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 2. Ingen medlemmer of partiet kan:<br />

• vaere medlem of bade Folketinget og Europa-Parlamentet.<br />

• vaere medlem of bade en kommunalbestyrelse og Folketinget.<br />

• vaere medlem of bade et regionsrad og Folketinget.<br />

vaere medlem of bade en kommunalbestyrelse og et regionsrad og heller ikke opstille til begge dele<br />

samtidigt.<br />

• vaere medlem of bade et regionsrad og Europa-Parlamentet.<br />

• vaere medlem of bade en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet.<br />

Stk. 3. 1 helt saerlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan de berorte,<br />

opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.<br />

Stk. 4. 1 helt saerlige situationer i forbindelse med opstilling til Folketingsvalg og regions- hhv. kommunalvalg,<br />

kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berorte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation<br />

fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen er gyldig fra det tidspunkt, den er givet, til udgangen of valgperioden.<br />

Der kan ikke dispenseres saledes, at man varetager to valgte poster, der hver isaer kraever fuldtidsindsats.<br />

Stk. S. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 of de afgivne gyldige stemmer. Afg0relserne kan ankes til<br />

Hovedbestyrelsen.<br />

§ 12 VALGREGLER TIL KOMMUNALVALG — Varetages of faellesledelsen<br />

Stk. 1. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. Forslag til kandidater til et<br />

kommunalvalg skal vedlaegges en stillererklaering, hvor mindst fern medlemmer, bosiddende i kommunen,<br />

ved personlig underskrift anbefaler valget of den foreslaede kandidat. Hvert medlem kan vaere stiller for<br />

mere end en kandidat. Ved forslag om spidskandidat/borgmesterkandidat skal vedlaegges en stillererklaering,<br />

hvor mindst <strong>25</strong> medlemmer, bosiddende i kommunen, ved personlig underskrift anbefaler valget of<br />

den foreslaede kandidat. Hvert medlem kan kun vaere stiller for en spidskandidat. Valgbare er medlemmer<br />

of partiet, der er bosiddende i kommunen, og som opfylder betingelserne i § 6.<br />

Stk. 2. Valg of kandidater foregar ved urafstemning eller pa et repraesentantskabsmode, hvortil kun partimedlemmer,<br />

som opfylder betingelserne i § 6, har stemmeret. Afstemningen om kandidat til borgmesterposten<br />

skal foretages separat.<br />

Stk. 3. 1 tilfaelde af, at valget of spidskandidat/borgmesterkandidat foregar pa et repraesentantskabsmode,<br />

og der er mere end en kandidat, skal denne opna mindst 2/3 of de afgivne gyldige stemmer for at vaere<br />

valgt. I modsat fald skal den samlede liste of kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.<br />

Stk. 4. Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der far flest stemmer. Ved urafstemning med<br />

flere kandidater skal den, der vaelges, have mere end halvdelen of de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige<br />

stemmer taeller ikke med. Safremt ingen of kandidaterne ved den forste afstemning far det kraevede antal<br />

stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved forste urafstemning naede de storste<br />

stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnar storst stemmetal.<br />

Stk. 5. Urafstemningen kan forega elektronisk eller skriftligt. Ved elektronisk afstemning ma kun anvendes<br />

de of Hovedbestyrelsen godkendte elektroniske afstemningssystemer. Ved elektronisk afstemning skal<br />

medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i elektronisk afstemning, kunne deltage skriftligt. Ved<br />

skriftlig afstemning ma kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som faellesledelsen har ladet<br />

fremstille. Pa stemmesedlen anfores faellesledelsens navn samt de foreslaede kandidater i alfabetisk raekkefolge.<br />

Herudover ma stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, hvor mange kandidater der skal/ma<br />

stemmes pa. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, maerkes »urafstemning«.<br />

6


SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 6. Udsendelsen of stemmemateriale forestAs of bestyrelsen og sker pA baggrund of de medlemsoplysninger,<br />

der er registreret i partiets medlemssystem. Ved skriftlig afstemning skal medlemmerne sammen<br />

med stemmematerialet have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal vaere<br />

pafort den of bestyrelsen udpegede modtager of stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en folgeskrivelse til<br />

stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal vaere stem memodtageren i haende for at kunne<br />

betragtes som rettidigt indgivet.<br />

§ 13 SAMARBEJDET MED KOMMUNALBESTYRELSESGRUPPEN — Varetages of fwllesledelsen<br />

Stk. 1. Straks efter kommunevalget samles faellesledelsens bestyrelse og den nye kommunalbestyrelsesgruppe<br />

til mode for at drofte valgets resultat og konsekvenser. Pa modet aftales det videre samarbejde<br />

med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringssporgsmal m.v. Indkaldelsen<br />

til modet foretages of formanden. Der foretages evaluering og eventuel justering of det kommunale<br />

valgprogram mindst en gang i valgperioden. Justeringen skal afspejle aktuelle generelle hold ninger/emner i<br />

samfundet.<br />

Stk. 2. Faellesledelsens bestyrelse skal modes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om Aret<br />

for at drofte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene mode skal holdes mellem forste og anden behandling<br />

of det kommunale budget.<br />

Stk. 3. Faellesledelsens bestyrelse skal deltage i gruppemoderne og inddrages i beslutningsprocesserne.<br />

Bestyrelsen udpeger repraesentanterne til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens moder.<br />

Stk. 4. Kommunalbestyrelsesgruppen aflaegger beretning pA det ordinaere repraesentantskabsmode.<br />

§ 14 REGIONSRADSVALG<br />

Stk. 1. Opstilling of kandidater foretages of regionsorganisationen pa baggrund of indstillinger fra kredsene i<br />

regionen.<br />

Stk. 2. Partiforeningens generalforsam ling eller en kreds of medlemmer kan over for kredsen, i overensstemmelse<br />

med de of regionsorganisationen vedtagne opstillingsregler, foresla kandidater til regionsrAdsvalget.<br />

Forslag til kandidater til et regionsradsvalg skal, forud for modet i den kompetente forsamling,<br />

vedla=_gges en stillererklaering, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift<br />

anbefaler valget of den foreslaede kandidat. Hvert medlem kan vaere stiller for mere end en kandidat.<br />

Ved forslag om spidskandidat/regionsradsformandskandidat, skal der, ligeledes forud for modet i den kompetente<br />

forsamling, vedlaegges en stillererklaering, hvor mindst <strong>25</strong> medlemmer, bosiddende i regionen, ved<br />

personlig underskrift anbefaler valget of den foreslaede kandidat. Dette gaelder ogsa, nar det er generalforsamlingen,<br />

der indstiller kandidaten. Hvert medlem kan kun vaere stiller for en kandidat.<br />

§ 15 FOLKETINGSVALG<br />

Stk. 1. Opstilling of Folketingskandidat foretages of kredsen.<br />

Stk. 2. Partiforeningens genera lforsamling eller en kreds of medlemmer kan over for kredsen, i overensstemmelse<br />

med de of kredsen vedtagne opstillingsregler, foreslA kandidater til valget of Folketingskandidat.<br />

Ved opstillingen betragtes den opstillede kandidat ved sidste Folketingsvalg uden videre som foreslaet igen.<br />

Hvor der ikke er tale om forslag om genvalg, skal der, forud for modet i den kompetente forsamling i kredsen,<br />

der vaelger Folketingskandidat, tilvejebringes <strong>25</strong> stillere, der er bosiddende i storkredsen, og ved personlig<br />

underskrift anbefaler den foreslaede kandidat. Dette gaelder ogsA, nar det er genera lforsamlingen,<br />

der indstiller kandidaten. Hvert medlem kan kun vaere stiller for en kandidat.<br />

7


SOCIALDEMOKRATIET<br />

§ 16 EUROPA-PARLAMENTSVALG<br />

Stk. 1. Opstilling of kandidater foretages of Kongressen hhv. Arsmodet efter indstilling fra regionsorganisationerne.<br />

Stk. 2. Partiforeningens generalforsamling eller en kreds of medlemmer kan over for regionsorganisationen,<br />

i overensstemmelse med de of Kongressen/Arsmodet vedtagne opstillingsregler, foresla kandidater til Europa-Parlamentsvalget.<br />

Forslag til kandidater til et Europa-Parlamentsvalg skal vedlaegges en stillererklaering,<br />

hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget of den<br />

foreslaede kandidat. Hvert medlem kan vaere stiller for mere end en kandidat. Ved forslag om spidskandidat,<br />

skal vedlaegges en stillererklaering, hvor mindst <strong>25</strong> medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig<br />

underskrift anbefaler valget of den foreslaede kandidat. Dette gaelder ogsa, nar det er generalforsamlingen,<br />

der indstiller kandidaten. Hvert medlem kan kun vaere stiller for en kandidat.<br />

§ 17 MEDLEMSADMINISTRATION OG ANDRE OPGAVER<br />

Stk. 1. Foreningen skal udpege en medlemsansvarlig.<br />

Stk. 2. Det er den medlemsansvarliges ansvar at pase, at den optagelsessogende opfylder betingelserne for<br />

optagelse og give Partikontoret meddelelse herom.<br />

Stk. 3. Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der via partiets medlemssystem eller direkte til Partikontoret<br />

bliver givet besked, nar et medlem flytter og om vedkommende Onsker flytning til anden forening.<br />

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening.<br />

Stk. 4. Det er bestyrelsens ansvar at opdatere partiets medlemssystem vedrorende de valgte til tillidsposter<br />

iforeningen.<br />

Stk. 5. Partiforeningen har i Ovrigt pligt til at udfore de opgaver, der er palagt i partiloven og yde den bistand<br />

i partiarbejdet, som partiledelsen, regions- og kredsorganisationen samt faellesledelsen i kommunen<br />

matte anse for pakraevet.<br />

§ 18 GENERALFORSAMLINGEN<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen er Overste myndighed og holdes hvert ar inden udgangen of forste kvartal. Generalforsamlingen<br />

indkaldes of bestyrelsen med en maneds varsel.<br />

Stk. 2. Under helt saerlige omstaendigheder, hvor det er lovstridigt eller ikke anbefalelsesvaerdigt at samles i<br />

det antal, der saedvanligvis deltager i generalforsamlingen, kan bestyrelsen traeffe beslutning om, at generalforsamlingen<br />

kan afholdes udelukkende elektronisk.<br />

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:<br />

a) Formandens beretning om virksomheden i det forlobne ar. Endvidere fremlaegges aktivitetsplan<br />

for det kommende ar. Udvalg, nedsat of generalforsamlingen, aflaegger beretning, og kassereren<br />

fremlaegger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemaerkninger.<br />

b) Valg til bestyrelsen af: Formand, kasserer og minimum tre bestyrelsesmedlemmer. Herudover<br />

vaelges bestyrelsessuppleanter, to revisorer samt to revisorsuppleanter. Antallet of bestyrelsesmedlemmer/suppleanter<br />

bor tilpasses de lokale forhold. Det bor tilstraebes, at halvdelen of bestyrelsen<br />

er pa valg hvert ar.<br />

c) Valg of delegerede til faellesledelses-, kreds- og regionsrepraesentantskabsmpderne samt kongressen.<br />

d) Fastswttelse of kontingent.<br />

e) Evt. droftelse of partiskattens storrelse. — Varetages of faellesledelsen jf. § 9.<br />

f) Indkomne forslag.<br />

8


W SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 4. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og revisorer er to Ar. Valgperioden for alle suppleanter er<br />

et Ar. Formand og kasserer ma kun undtagelsesvist vaelges samme 5r. Tilsvarende betingelse gaelder for<br />

valg of revisorerne. Genvalg kan finde sted.<br />

Stk. 5. Forslag, sour medlemmerne onsker behandlet pA generalforsamlingen, skal indsendes til formanden<br />

senest 14 dage for generalforsamlingen, herunder forslag til delegerede til Kongressen hhv. Arsmodet.<br />

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinaer generalforsamling. Herudover skal bestyrelsen<br />

indkalde ekstraordinaer genera lforsamling, hvis 10 % of medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse<br />

of motiveret dagsorden. Genera lforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.<br />

Stk. 7. Ved enhver genera lforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10<br />

dage for generalforsamlingen.<br />

Stk. 8. Medlemmerne kan kun udove deres stemmeret ved personligt fremm0de. Hvis mddet afholdes elektronisk,<br />

skal man vaere tilmeldt senest dagen for modets afholdelse for at kunne udove sin stemmeret.<br />

§ 19 BESTYRELSEN<br />

Stk. 1. Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen of en bestyrelse.<br />

Stk. 2. Bestyrelsen bestar of formand, kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer valgt p5 generalforsamlingen<br />

samt, safremt der kun er en partiforening i kommunen, borgmester/gruppeformand. Bestyrelsesmedlemmerne<br />

skal vaere myndige.<br />

Stk.3 Adgangsberettigede til bestyrelsesmoderne er medlemmer of den socialdemokratiske gruppe i kommunen,<br />

kredsens Folketingskandidat og formaend for udvalg nedsat of generalforsamlingen. Den lokale<br />

DSU-afdeling har mulighed for at udpege en repra=sentant, der skal vaere medlem of partiet.<br />

Stk. 4. Bestyrelsen fastsaetter sely sin forretningsorden, herunder hvem der i ovrigt er adgangsberettiget til<br />

bestyrelsens moder.<br />

Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver udpeget sour kandidat til kommunalbestyrelsen, kan pagaeldende<br />

medlem ikke udove sit virke sour bestyrelsesmedlem indtil kommunalvalget er afholdt.<br />

§ 20 VALG AF DELEGEREDE TIL KONGRES OG ARSMODE<br />

Stk. 1. PA generalforsamlingen vaelges det antal delegerede, som foreningen er berettiget til ifolge partiloven.<br />

Der skal vaelges stedfortraedere for alle delegerede. For at kunne vaelges som delegeret eller stedfortra=-der<br />

skal man opfylde betingelserne i § 6.<br />

Stk. 2. Det samlede antal delegerede for en kommune beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal<br />

s5ledes, at foreningerne i en kommune samlet er sikret en delegeret og herudover en delegeret for hver<br />

pabegyndt 200 medlemmer.<br />

Stk. 3. Af det samlede antal delegerede, som bliver beregnet efter denne paragrafs stk. 2, har foreninger i<br />

kommunen med mere end 100 medlemmer krav pA en delegeret. Derefter yderligere en delegeret for hver<br />

yderligere 300 medlemmer. Partiforeninger med mindre end 100 medlemmer skal tilsammen have en delegeret.<br />

Eventuelt ovrige delegerede fordeles efter beslutning i faellesledelsen, jf. partilovens § 15, stk. 9.<br />

§ 21 OKONOMI<br />

Stk. 1. Foreningens regnskabsar er: 1. januar - 31. december.<br />

Stk. 2. Foreningen skal henlaegge midler til kommunalvalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne<br />

indgar i denne henlaeggelse. Bestyrelsen er ansvarlig for disse midler. I kommuner med flere foreninger<br />

inden for kommunen foretages henlaeggelsen of faellesledelsen i kommunen, medmindre andet er aftalt<br />

mellem faellesledelsen og partiforeningerne.<br />

9


G SOCIALDEMOKRATIET<br />

Stk. 3. Offentlig stptte til kommunalpolitisk arbejde anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde<br />

og mA ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte belob skal anvendes i det Ar, stotten<br />

udbetales. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderar ansoges om kommunal partistotte. I<br />

kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages opgaven of faellesledelsen i kommunen. En<br />

eventuel fordeling of disse midler til foreningerne kan aftales med faellesledelsen.<br />

Stk. 4. Foreningen tegnes of formand og kasserer i faellesskab. Generalforsamlingen kan give tilladelse til, at<br />

der oprettes betalingskort til brug for formand og kasserer, forudsat at der pA generalforsamlingen fastsaettes<br />

regler for anvendelsen, herunder begraensninger i, hvor store midler der mA vaere adgang til pA de konti,<br />

hvorfra der kan haeves penge. Foreningen kan anvende netbank.<br />

Stk. S. Kob, salg samt pantsaetning of jord og fast ejendom samt unormale ikke budgetlagte dispositioner<br />

skal godkendes pA en generalforsamling.<br />

§ <strong>22</strong> BORTFALD AF MEDLEMSKAB OG MEDLEMSRETTIGHEDER<br />

Stk. 1. Manglende indbetaling of kontingent og partiskat kan uden videre foranstaltning medfore tab of<br />

medlemskab, jf. § 8, stk. 3 og § 9, stk. 3.<br />

Stk. 2. Hvis man tilhorer noget andet partis politiske organisation eller ved Europa-Parlaments-, Folketings,<br />

regionsrads- eller kommunale valg opstiller pA eller medvirker ved opstilling of andre lister end de socialdemokratiske,<br />

bortfalder ens medlemskab.<br />

Stk. 3. Hvis man udelukkes eller udtraeder of en socialdemokratisk gruppe, men forbliver i kommunalbestyrelsen,<br />

regionsradet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, bortfalder ens medlemskab.<br />

Stk. 4. Afgorelser i partiets disciplinaerudvalg kan medfore tab of dele eller alle medlemsrettighederne anfort<br />

i § 6 samt bortfald of medlemskab, safremt dette godkendes of Hovedbestyrelsen.<br />

§ 23 UDELUKKELSE<br />

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes of partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 of de gyldige<br />

afgivne stemmer.<br />

Stk. 2. Begrundet forslag om udelukkelse of et medlem rejses over for bestyrelsen. Bestyrelsen meddeler<br />

straks ved anbefalet brev det medlem, der er foreslaet udelukket, herom. Der gives det medlem, der er<br />

foreslaet udelukket, otte dage til at tage til genmaele over for bestyrelsen, hvorefter der indkaldes til ekstraordinaer<br />

generalforsamling, med forslaget om udelukkelse pA dagsorden. Sammen med indkaldelsen<br />

udsendes forslagsstillernes motivation og gensvaret fra den, der er foreslaet udelukket.<br />

Stk. 3. <strong>Forenings</strong>formanden skal skriftligt meddele den, der er foreslaet udelukket, at sagen kan ankes for<br />

Hovedbestyrelsen inden 14 dage efter, at udelukkelsen er besluttet of en generalforsamling.<br />

Stk. 4. <strong>Forenings</strong>formanden skal inden otte dage efter en udelukkelse pA en generalforsamling give Partikontoret<br />

meddelelse om sagen. Meddelelsen skal indeholde en redegorelse for Arsagen til udelukkelsen<br />

samt oplysninger om stemmetal pA generalforsamlingen mv.<br />

Stk. S. Hvis udelukkelsen gaelder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem, gaelder der saerlige regler.<br />

Her skal maeglingsudvalget inddrages jf. partilovens § 20 stk. 7 og § 21 stk. 7.<br />

Stk. 6. Alle udelukkelser og genoptagelser of udelukkede medlemmer skal for at vaere gyldige godkendes of<br />

Hovedbestyrelsen.<br />

Stk. 7. Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, sA laenge udelukkelsen ikke er ophaevet.<br />

Stk. 8. I saerlige tilfaelde kan Hovedbestyrelsen foretage udelukkelser. Foreningen skal inddrages, inden det<br />

sker.<br />

10


SOCIALDEMOKRATIET<br />

§ 24 OPRETTELSE OG NEDL*EGGELSE AF FORENINGER<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen kan beslutte at anspge Hovedbestyrelsen om oprettelse of en ny partiforening.<br />

Den motiverede ansogning skal underskrives of mindst <strong>25</strong> medlemmer, som pataenker at oprette denne.<br />

Motiveret ansogning kan ogs5 indsendes direkte of <strong>25</strong> medlemmer, som Onsker at oprette en ny partiforening.<br />

Stk. 2. En forening kan ikke nedlaegges eller sammenlaegges med andre, uden at det er godkendt pA to pA<br />

hinanden folgende genera lforsamlinger med mindst 2/3 of de gyldige stemmer of de fremmodte eller pA en<br />

genera lforsamling, hvor 2/3 of samtlige medlemmer gar ind for det.<br />

Stk. 4. Sammenlaegning med andre foreninger samt nedlaeggelse of foreningen skal godkendes of Hovedbestyrelsen.<br />

Der skal vaere mindst en forening i hver kommune og i hver kreds.<br />

§ <strong>25</strong> VEDTkGTS)ENDRINGER<br />

Stk. 1. Afvigelse fra standardvedtaegten kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 of de<br />

afgivne gyldige stemmer og ma ikke vaere i strid med partilovens And og bogstay.<br />

Stk. 2. Tvivlstilfaelde kan ankes for Hovedbestyrelsen.<br />

Stk. 3. SAfremt der ikke pA en genera lforsamling er vedtaget en vedtaegt for foreningen, eller der ikke er<br />

foretaget tilretning i overensstemmelse med vedtagne aendringer i partiloven, er standardvedtwgten for<br />

foreninger gaeldende.<br />

Ovenstaende vedtmgt, der indeholder aendringer fra standardvedtaegten, er godkendt pA generalforsamlingen<br />

den 20. februar 20<strong>22</strong>.<br />

Arne Jensen<br />

Dirigent<br />

Tina Beck Nilsson<br />

Referent<br />

Bemaerkninger til § 3 sidste punkt:<br />

Som konsekvens af, at partiforeningen i oktober 2013 har overtaget restformuen pA 109,4 tkr of Frederik<br />

Andersens Mindefond efter dens tidligere nedlaeggelse, har partiforeningen ogsA overtaget den opgave, der<br />

er beskrevet i fondens formAlsparagraf:<br />

"Fondens formal skal vaere at yde tilskud til interesserede partifaeller i Kalundborg kredsen, der ved skoleophold<br />

eller deltagelse i kursus agter at dygtiggore sig til fremtidigt arbejde i socialdemokratiets tjeneste.<br />

For at kunne godkendes som ansoger og opnA tilskud, er det en betingelse, at ansogeren er medlem of en<br />

of Kalundborg kredsens socialdemokratiske partiforeninger."<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!