14.06.2022 Views

Kræftpakkeforløb og Maksimale ventetider på kræftbehandling.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dette er lidt svært både at forstå <strong>og</strong> forklare, men jeg forsøger alligevel, da jeg under min 1. majtale<br />

<strong>og</strong> min beretning fortalte om, at Region Sjælland “kun” havde 12 patienter i 2021, som har<br />

ventet for længe på <strong>kræftbehandling</strong>, ifølge tal opgivet af en administrativ medarbejder i Region<br />

Sjælland - det gælder vel at mærke for alle kræftformer.<br />

Først glædede jeg mig over at det trods alt ikke er flere - selv om én er en for mange, når det<br />

gælder én selv - men jeg undrede mig d<strong>og</strong> efterfølgende over tallet, <strong>og</strong> har spurgt yderligere ind til<br />

det i administrationen. Jeg vil her gøre et forsøg på at forklare det nærmere.<br />

Der er 2 forskellige forløb - begge forløb tæller, <strong>og</strong> Regionerne bliver bedømt ud fra begge to:<br />

1. <strong>Kræftpakkeforløb</strong><br />

2. <strong>Maksimale</strong> <strong>ventetider</strong>.<br />

1. <strong>Maksimale</strong> <strong>ventetider</strong>:<br />

De maksimale <strong>ventetider</strong> er en lovfæstet patientrettighed, som<br />

patienten har på ialt 28 dage:<br />

Udredning:<br />

• Regionen har 14 kalenderdage fra modtaget henvisning til første<br />

fremmøde.<br />

• Reglen gælder for alle patienter med mistanke om kræft (Og<br />

alvorlig/livstruende hjerte sygdom) - ikke “kun” pakkeforløb.<br />

Behandling:<br />

• Regionen har 14 kalenderdage fra patienten har givet sit<br />

samtykke til behandling - <strong>og</strong> senest 28 kalenderdage fra dato for<br />

henvisning til behandling skal være påbegyndt.<br />

Hvis der anbefales efterbehandling har Regionen yderligere 14 dage fra<br />

informeret samtykke til at påbegynde efterbehandlingen.<br />

Det er disse maksimale <strong>ventetider</strong>, som Region Sjælland overholdt næsten alle af - på nær 12 i<br />

2021, <strong>og</strong> det er på samtlige kræftforløb.<br />

2. <strong>Kræftpakkeforløb</strong>ene:<br />

Dette er en aftale mellem Regeringen <strong>og</strong> Danske Regioner fra 2007,<br />

hvor de aftalte 30 pakkeforløb på 40 udvalgte kræftformer.<br />

Aftalen består af delaftaler, som siger hvor lang tid der må gå fra<br />

henvisning til sygehuset, <strong>og</strong> til behandlingen er opstartet.<br />

For feks brystkræft er forløbstiden 27 dage.<br />

Men fordi der er flere delmål/faser (se figur 2), så er der <strong>og</strong>så mere som<br />

kan gå galt tidsmæssigt.<br />

Som oftest drejer det sig om ganske få dage - <strong>og</strong> årsagerne varierer<br />

som oftest fra yderligere nødvendige undersøgelser, til en henvisning<br />

som desværre er havnet et forkert sted.<br />

I 2021 havde Region Sjælland overholdt pakkeforløbstiderne i 76% af tilfældene.<br />

Men husk - at af de 24% som desværre ikke overholdt alle “mellemregningerne/faserne” i<br />

pakkeforløbstiderne, var det ialt 12 ud af ca 3.600 patienter som i 2021 blev diagnostiseret med<br />

kræft, som samlet set desværre måtte vente længere end 28 dage.<br />

Det arbejder vi naturligvis på at gøre bedre.<br />

Kirsten Rask


Regionsrådsmedlem (A)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!