15.03.2023 Views

Renovering af Kalundborg Station

Ny aftale på Christiansborg skal sikre en gennemgående renovering af Kalundborg Station. Lokalvalgt folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S) har været med indeover beslutningen:

Ny aftale på Christiansborg skal sikre en gennemgående renovering af Kalundborg Station. Lokalvalgt folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S) har været med indeover beslutningen:

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Totalistandsættelse <strong>af</strong> stationsbygning – <strong>Kalundborg</strong> (F&R)<br />

Operatør<br />

DSB<br />

Adresse<br />

Banegårdspladsen 2, 4400 <strong>Kalundborg</strong>, <strong>Kalundborg</strong> Kommune<br />

Service<br />

DSB billetautomat<br />

Forhal åben Ma-Fr. 04.25-23.15,<br />

Lø. 04.50-23.15, Sø. 06.40-23.15<br />

Handicapparkering<br />

Handicapservice på stationen<br />

Parkering: ca. 49 pladser<br />

Belægning: 49 %<br />

Cykelparkering<br />

Aflåst cykelparkering<br />

Toiletter/handicaptoilet<br />

Tiltag<br />

Der foreslås en større modernisering og totalrenovering <strong>af</strong> stationen, hvor der<br />

lægges særligt vægt på, hvordan kundernes behov kan tilgodeses, og hvordan<br />

stationsbygningerne kan benyttes nu og i fremtiden. Projektet er på<br />

nuværende tidspunkt i idefasen og kræver yderligere undersøgelser og<br />

projektering, før konkrete tiltag kan angives.<br />

Målet er at udnytte de eksisterende faciliteter bedre, skabe bedre og flere<br />

servicetilbud til kunderne og binde stationen bedre sammen med<br />

lokalsamfundet. DSB ønsker at skabe rammer for liv og aktivitet på stationen<br />

og dermed en mere tryg og attraktiv station samtidig med, at udviklingen i<br />

lokalsamfundet understøttes.<br />

Økonomi<br />

Økonomien for de enkelte stationsbygninger kan variere fra 3-20 mio. kr. inkl.<br />

moms (estimeret) alt efter omfang og behov.<br />

Side 3/6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!