22.04.2022 Views

Årsberetning VisitNordsjælland 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsberetning

2021


Indhold

Beretning 2021 3

Overnatningsstatistik 2021 5

Besøgstal for nordsjællandske

attraktioner og museer 2021 6

Målrettet markeds føring i en usikker tid 7

Kig og klik på VisitNordsjælland 10

Trykt markedsføring 12

Viden, inspiration og oplevelses udvikling 13

Synlig i medielandskabet 16

Presseklip 2021 17

Udvikling skal sikre fremtidens turisme 18

Offensiv kampagne for en hårdt

presset mødeturismebranche 22

VisitNordsjælland i tal 26


Overnatningsrekord

i et Corona-år

Turismeåret 2021 kom på mange

måder til at ligne 2020 med

nedlukninger og restriktioner. Og

så alligevel ikke. For den danske

rejselyst var så stor, at 2021 blev

det bedste turismeår nogensinde

for de nordsjællandske

overnatningssteder.

Aldrig har så mange turister og gæster tjekket ind i

Nordsjælland, målt på overnatninger. Og det til trods for

Corona-situationen, der ellers satte turismebranchen

under pres med nedlukning i fire af årets måneder med

aflyste events, møder og konferencer samt et markant fald

i internationale gæster.

I starten af året iværksatte VisitNordsjælland en

handlingsplan for 2021. Vi lod os ikke stirre blinde på

turismens uforudsigelige natur i en Corona-tid, men valgte

at fokusere på erfaringerne fra 2020. Første halvdel af

året blev en gentagelse af 2020, hvor danskerne ferierede

i Danmark og på egen krop oplevede, at Danmark er

“meget mere end bare Danmark”, hvilket var sloganet bag

den fælles markedsføringsindsats på tværs af de danske

destinationer.

Vi fulgte op med målrettede digitale kampagner, som

vi kørte hen over året med fokus på de mange overnatningssteder

i Nordsjælland og med sigte på at konvertere

endagsturister til overnattende gæster; og det bar frugt.

I 2021 har vi arbejdet tæt med turismens aktører og

ildsjæle og mere end 200 nordsjællandske partnere og

givet sparring og hjælp til markedsføring, oplevelsesudvikling

og synlighed i vores kanaler. For at støtte op

om et trængt erhverv, har vi hele tiden sørget for, at

vores markedsføringsindsats ikke kun kommunikerede

turismens gratis glæder, men også hvordan de kan

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 3


kombineres med at bo, spise, shoppe og opleve. Vi rettede

især indsatsen mod københavnerne, som vi fik godt greb

om; 42% af trafikken på hjemmesiden kom fra København.

I løbet af foråret blev der også sat blus under markedsføringsindsatsen

for mødeturismen; en kampagne, der gav

meget flotte dataresultater og var med til at få mødeturismen

tilbage på sporet.

Også i 2021 har vi arbejdet på at udvikle og styrke

attraktionskraften for Nordsjælland som destination og

på at sikre den nordsjællandske turisme i fremtiden. Med

Tourist Stay Safe-projektet gav vi værktøjer og viden til

erhvervet om håndtering og kommunikation af hygiejneog

sikkerhedstiltag, som skal være med til at skabe en

tryg oplevelse for turisterne i lyset af Corona. Og så blev

turismeudviklingsprojektet i Nationalpark Kongernes

Nordsjælland afsluttet ved udgangen af året, hvor

fundamentet for kommunernes drøftelser af indgange til

nationalparken blev lagt, og nye overnatningsmuligheder

og spændende oplevelseskoncepter udviklet; bl.a. en ny

vandrefestival, der skal være med til at trække flere gæster

til nationalparken.

Til trods for de flotte overnatningstal, så er vi meget

bevidste om, at dele af branchen stadig har det svært.

Kulturinstitutionerne, museerne og nattelivet betalte en

høj pris for nedlukningerne. Både de danske og især de

udenlandske turister kommer for at opleve kulturen, der

er helt central for at tiltrække besøgende til Nordsjælland.

I 2021 stod de udenlandske gæster kun for 15% af alle

overnatninger – et tal, der før krisen var på 30-35%, og især

de større attraktioner og museer mærkede savnet af de

udenlandske gæster.

Pandemien har lært os, hvor sårbar turismen kan være

og gjort os særligt bevidste om, i hvor høj grad turismen

spiller en afgørende rolle i det danske samfund – og

lokalt i Nordsjælland. Oplevelsesøkonomien har en af de

mest omfattende værdikæder og dermed et af de mest

markante socioøkonomiske aftryk som erhverv. Sagt med

andre ord: Turismen påvirker rigtig mange mennesker.

Alene i Nordsjælland beskæftiger turismen næsten 5000

årsværk. Men turismen er også vigtig, fordi mødet mellem

kultur, natur og mennesker åbner vores forståelse - for

verden omkring os, for hinanden og for os selv. Som

Statsministeren sagde i sin nytårstale 1. januar 2022, så

har vi brug for oplevelser. For omtanken, refleksionen,

indsigten og udsynet, de giver.

Det tager vi med fra 2021 – endnu et turismeår, hvor

Corona satte dagsordenen. I 2022 vil vi selvsagt have

fokus på at få de internationale turister tilbage ved at

markedsføre netop det - alle de stærke oplevelser vi har

i Nordsjælland – og arbejde for at fastholde de mange

danske gæster, der de seneste to år er blevet glade for at

besøge Nordsjælland.

Per Frost Henriksen

Bestyrelsesformand

Annette Sørensen

Direktør

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 4


Overnatningsstatistik 2021

17,5%

Overnatninger fordelt på type

2021 2020 2019

–– Ændring i % ––

2020-21 2019-21

Camping 287.569 244.273 249.481 17,72 15,27

Feriecenter og

vandrerhjem

81.680 62.491 88.865 30,71 -8,09

Feriehus 464.120 451.660 444.941 2,76 4,31

Hoteller 115.065 97.940 141.653 17,49 -18,77

2,8%

17,7%

30,7%

Lystbådehavne 41.768 44.634 40.671 -6,42 2,70

Total 990.202 900.998 965.611 9,90 2,55

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner

-6,4%

Antal overnatninger

843.055

83.310

18.060

14.525

5.055

↑ 10,3%

↓ -3,6%

↑ 48,0%

↑ 90,1%

↓ -51,8%

Internationale overnatninger i alt 147.147 ↑ 7,6%

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 5


Besøgstal for nordsjællandske

attraktioner og museer 2021

Turismen hænger uløseligt sammen med kulturen. De nordsjællandske attraktioner,

museer og kulturinstitutioner er vigtige fyrtårne, der tiltrækker turister og gæster

med levende museumsoplevelser og kreative udstillinger, som underholder eller

lader os reflektere over vores fortid, samtid og fremtid.

Efter rekordmange besøgende hos flere af de

nordsjællandske besøgssteder i 2019 blev 2021

ligesom 2020 et svært år for flere af museerne.

Indendørs museerne har været tvangslukkede

store dele af året, og især de store besøgssteder

er gået glip af de inter nationale turisters besøg.

Louisiana Museum

of Modern Art

330.840

-18% (2019: -56%)

Det Nationalhistoriske

Museum på Frederiksborg Slot

84.005

+2% (2019: -70%)

Hundested

Sandskulpturfestival

56.450

-15% (2019: -5%)

Nivaagaard

Malerisamling

26.601

-55% (2019: -70%)

Museum

Nordsjælland

18.025

+8% (2019: -10%)

Nordsjællands

Fuglepark

18.000

+10% (n/a)

Industrimuseet

Frederiks Værk 1

17.200

+24% (2019: -31%)

Munkeruphus

14.394

-11% (2019: -5%)

Rudolph Tegners

Museum 2

12.736

-13% (2019: -39%)

Fredensborg Slot 3

7.415

+100% (2019: -32%)

Procentvis udvikling fra 2020-2021. Til sammenligning vises også i

parentes den procentvise udvikling fra 2019-2021 (før Corona).

1 Inkl. Knud Rasmussens Hus og Krudtværksmuseet.

2 Besøgstal til museet, ekskl. skulpturparken (104.668 besøg, -5%)

3 Omvisninger på Fredensborg Slot og i den private slotshave var aflyst i 2020 pga. Corona.

Dette er et udvalg af nordsjællandske besøgssteder, og dermed ikke en uudtømmelig liste.

Med forbehold for fejl og cirkatal. Tal er indhentet hos besøgsstederne selv.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

6


Målrettet markedsføring

i en usikker tid

“Når tiderne er usikre, og der er meget på spil, så hold fokus på det, vi ved.”

Det blev devisen for VisitNordsjællands markedsføringsindsats i 2021.

Året var igen præget af stor usikkerhed, om end også en vis forudsigelse

og tro på en gentagelse af det rejsemønster, vi så i 2020. Og så satte vi

særskilt fokus på de steder i turismen, der var mest trængt. Og det bar frugt.

Vores handlingsplan for 2021 tog

udgangspunkt i vores bedste bud på et

scenarie, der lød: De danske turister ville

blive i Danmark, der ville ikke være nogen

nævneværdige internationale gæster

i første halve år, og arrangementer og

festivaler ville for størstedelen være

aflyst. Første halvår blev markedsføringen

derfor målrettet et dansk publikum, og i

særdeleshed et Københavner publikum.

Epinion-undersøgelser viser, at størstedelen

af gæsterne i Nordsjælland kommer

fra København (67% i 2020 og 38% i 2021).

1. halvår: Ud, for at komme ind

Danskerne havde forelsket sig i udendørs

oplevelser, og temaet for vores kommunikation

var, at kommunikere “ud for at

komme ind”. Det vil sige plads, rum, luft og

udendørsbilleder i alt kommunikation, hvor

det var muligt.

Men samtidig havde vi et skarpt fokus

på at kombinere de “gratis” glæder i kombination

med steder, der har et kasseapparat,

for at give de besøgende inspiration

til den fulde pakke, hvor de kan spise,

sove, opleve kultur, og handle - og dermed

hjælpe et trængt erhverv. Vi lavede digitale

kampagner, der kørte hele året – som vi

kunne skrue op og ned for, alt efter hvad

markedet – og restriktionerne – bød os.

2. halvår: Internationale gæster

Vi forventede, at vacciner kombineret

med sommervejr ville betyde en åbning af

grænserne til omverdenen og, at restriktionerne

ville bortfalde. Spørgsmålet var

imidlertid, hvornår det ville ske. Ville det

ske tids nok til, at udenlandske gæster

kunne nå at gæste landet?

VisitNordsjælland var til stede på

marked Tyskland, Holland og Sverige - og

havde fravalgt Norge som følge af Coronarestriktioner.

Bl.a. så forsøgte vi at få

tyskerne til Nordsjælland for at cykle over

sommeren.

Andet halvår bød fortsat på mange

danskere på attraktionerne, men heldigvis

begyndte de internationale gæster også

at komme. Men desværre også for få og

for sent til, at det kunne gøre en afgørende

forskel på de attraktioner, som er meget

afhængige af et internationalt publikum.

Resultaterne på marked Tyskland,

Holland og Sverige var – situationen taget i

betragtning – tilfredstillende.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 7


OVERNATNINGSKAMPAGNE OG OVERNATNINGSREKORD

Kom til Nordsjælland

– og bliv lidt længere

Turismen tilbyder mange gratis glæder, men i 2021

har VisitNordsjælland haft endnu større fokus på at

fremhæve den del af turismebranchen, som har kasseapparater,

og hvor turismen er levegrundlag for

de mennesker, der står bag.

De nordsjællandske overnatningssteder – hoteller,

campingpladser og vandrehjem – har været særligt

udfordrede under krisen. For at understøtte deres

salgsindsats har VisitNordsjælland kørt konstante

kampagner hele året rundt på de sociale medier og

Google med opfordring til turisterne om at overnatte

og blive lidt længere. Med vores kampagneindsats

har vi været gennem hele markedsføringstragten

for at konvertere endagsbesøgene til overnattende

gæster. Vi har fået et godt greb om netop københavnerne,

som står for den altovervejende del af

trafikken til VisitNordsjællands hjemmeside, men

resten af Sjælland har også taget godt imod vores

direkte opfordring om at bruge længere tid og sove i

Nordsjælland.

Selvom forventningerne til 2021 ved årets

begyndelse var beskedne, endte antallet af overnatninger

på de nordsjællandske overnatningssteder

med at blive det højeste nogensinde, og vores

overnatningsside blev den mest besøgte side på hele

hjemmesiden, da året var omme.

GENSTARTSKAMPAGNE

“Meget mere end bare Danmark”

Også i år vendte vi vores fokus mod at mobilisere et dansk publikum, og den

store Danmarks-kampagne fra året før, “Meget mere end bare Danmark”, blev

lanceret i en 2.0 version. Den byggede videre på budskabet om at få danskerne

til at genopdage dejlige Danmark som ferieland gennem tv-spots, annoncer

i landsdækkende dagblade, billboards og via influencere. Og via danskerne

selv, der blev inviteret til at dele deres egne oplevelser på sociale medier under

hashtagget ”baredanmark”. VisitDenmark ledede kampagneindsatsen, og Visit-

Nordsjælland leverede indhold sammen med de øvrige danske destinationer.

Kampagnen var støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 8


Vi markedsfører

Nordsjælland for og

med erhvervet

I 2021 arbejdede VisitNordsjælland

sammen med cirka 200 turismeaktører i alle

størrelser, som købte sig til markedsføring

og eksponering i vores kanaler – som en del

af enten en lille, mellem eller stor markedsføringspakke.

Vi finder det bedste greb, når

det gælder medier og kanaler, der passer til

budskabet og målgruppen, hvad enten det er

i print eller digitalt.

VisitNordsjælland er en tæt

samarbejdspartner, som er

med til at understøtte vores

markedsførings- og PR-aktiviteter

– lokalt, nationalt og på udvalgte

markeder. Partnerskabet har stor

værdi for os i form af synlighed

gennem VisitNordsjællands

kanaler og kampagner, men

også i forbindelse med foto- og

videoproduktion samt sparring

om bl.a. nye samarbejder og

muligheder.

8.000 modtagere af

turistrettede nyheder

SARA JUEL ANDERSEN

PR og kommunikationsansvarlig,

Det Nationalhistoriske Museum

Frederiksborg Slot

Direkte adgang

til turisternes inbox

De seneste år har vi arbejdet målrettet med at øge vores

database af potentielle turister, der ønsker nyheder fra

os. Nyhedsbrevet som medie er stærkt. Dels så “ejer” vi

kontakterne selv, og dels er de sociale medieplatforme

ikke “gatekeepers” for vores kommunikation. Vi kan

derfor komme i direkte kontakt med vores målgruppe.

Vi har genereret nye kontakter gennem konkurrencer

i samarbejde med hhv. Gilleleje Badehotel og Hillerød

Hotel, samt ved vores julekalender-kampagne, men også

i forbindelse med tilsendelse af vores magasin og vores

inspirationsguide til Tisvildevejen.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 9


Kig og klik på

VisitNordsjælland

Hvor kom de

besøgende på

hjemmesiden fra?

Danmark 90%

Tyskland 2%

Sverige 2%

USA 1%

Holland 1%

Norge 0,5%

Kina 0,5%

Belgien 0,5%

Storbritannien 0,5%

København 42%

Hillerød . . . . . . . 3%

Aarhus 3%

Helsingør 2%

Odense 1%

Roskilde 1%

Frederiksværk 1%

Birkerød 1%

Lyngby 1%

Instagram

12.300

følgere

Eksponering til 1 mio. brugere

Facebook

18.000

følgere

Eksponering til 1,5 mio. brugere

2021

Danmarks 6.

mest besøgte

officielle turismewebsite

Website

811.491

besøgende

YouTube

191.152

eksponeringer

Google display annoncer

22.906

klik

1.007.357 eksponeringer

Vi lader algoritmerne finde turisterne

Også i 2021 skabte vi digitalt indhold på

platformene Facebook, Instagram og

Google search, display og YouTube.

Ved at segmentere vores budskaber

på de sociale medier kan vi ramme meget

præcist i vores markedsføring og fange

yderst veldefinerede målgrupper. Vi lader

algoritmerne arbejde med data, og med

retargeting og look-a-like-målgrupper som

værktøjer, når vi endnu tættere på den

potentielle turist.

Også i år havde vi stor succes med

instant experience, et format på Facebook,

som giver mulighed for at skræddersy en

større fortælling i en kombination af tekst,

video og billedkarrusel med den fordel,

at brugerne bliver længere. Med instant

experiences fortalte vi stærke fortællinger

om de største byer i Nordsjælland og gjorde

temaerne vandring, cykel og kunst levende.

Timing is everything: Markedsføring

der kan tændes og slukkes i en Corona-tid

“Always on” er et marketingbegreb, der

handler om at holde sin markedsføring

kørende, således at man hurtigt kan skrue

op og ned for sin indsats. I løbet af året har

vi haft flere Facebook-kampagner – bl.a.

vores overnatnings- og mødeturismekampagner

– som vi kunne vælge at sætte højt

eller lavt blus under. På den måde har vi

været i stand til at reagere på adfærden i

markedet – i en tid med restriktioner – og

systematisere vores marketingsindsats,

hvilket de sociale medier giver nye

muligheder for.

Mest besøgte under sider

på hjemmesiden

ʃ Overnatning

(84.000 sidevisninger)

ʃ Forside

ʃ For Børn

ʃ Oplevelser

ʃ Pilgrimsveje og vandreruter

i Nordsjælland

ʃ Hvad-sker-der i

Nordsjælland

ʃ Cykelruter i

Nordsjælland

ʃ Nordkystcykelstien:

Rute 47

ʃ Glamping i

Nordsjælland

ʃ Naturoplevelser

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 10


Ud i ferielandet med

EUROMANs Sommeravis

Magasinet EUROMAN har kørt, svømmet, spist og drukket sig vej

langs hele Nordkysten. Resultatet blev en inspirerende guide til

det gode sommerliv i Nordsjælland, som magasinets redaktion

producerede med input fra os. Med et oplag på 50.000 blev

guiden omdelt til EUROMANs abonnenter, til 11.500 feriehuse og

150 turistinspirationer i Nordsjælland samt hoteller i København.

Mediesamarbejdet var en stor succes og bliver gentaget i 2022.

JUNI / JULI / AUGUST - 2021

Side 35

GLOHEDT SOMMERHUSMARKED:

HUSENE RYGER SOM VARMT BRØD

Side 20

FIND DIG SELV I NORDSJÆLLAND:

SOMMERAVISEN

OG CHRISTINE SOFIE JOHANSEN

HVILKEN ARKETYPE ER DU?

Side 12

SILD, SNAPS OG SARKASME: TRE

UDLÆNDINGE OM FERIE I DANMARK

Side 10

PÅ BESØG HOS RASMUS ROBERT

LYSE NÆTTER, VIND I HÅRET, SAND MELLEM TÆERNE, FISK PÅ GRILLEN OG EUROMANS SOMMERAVIS UNDER ARMEN

GRATIS

Spring nu

ud i det

forår

En verden af

oplevelser

venter

derude

Lynæs Surf Center

Vi har i løbet af året

annonceret i:

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

ʃ

Politikens særtillæg

“Aktiv ferie”

Jysk Fynske Mediers

tillæg “Turist i

hovedstaden”

Kristeligt Dagblad

Jyllandspostens tillæg

“Staycation – Rejs

hjemme”

Ud & Se

Sjællandske medier

inkl. Frederiksborg Amts

Avis

Alt for damerne

Børn i byen

Nord Magasin

Tour de France-magasin

Fisk i det grønne. Der er fuld fart på hovedgaderne og strandene i Nordsjælland,

men roen ligger kun et stenkast fra sandet og vandet. På Rabarbergaarden er man

selvforsynende på råvarer og sæsonbestemt velsmag — Side 30.

360 graders markedsføring – fra digital til print

Smash hit i sommerlandet. Tennisklubberne herhjemme oplever et veritabelt

medlemsboom. Det mærker man i Nordsjælland, hvor flere klubber melder om op til

50 procent tilgang af nye medlemmer. Vi trækker i tennisuniformen og besøger de

mest idylliske klubber langs den nordsjællandske kyst — Side 26.

SIDE 22

SIDE 46

10 gode og sommersikre

Poul Madsen om

køb til din garderobe.

trangen til at vinde.

Drik dig glad. På vingården Garbolund

producerer de vin på den danske naturs

præmisser, der smager let, sødt og

syrligt. Vi siger skål — Side 38.

SIDE 40

VERDENS BEDSTE

FISKEFRIKADELLE

I bølgen blå. Johan og Jeppe Ingversen

har gjort Lynæs Surfcenter til et samlingspunkt

for vandsportsentusiaster.

Vi sætter sejl — Side 16.

SIDE 40

3 topløse biler

til landevejene.

Det kræver mange kontaktpunkter og gentagelse af budskaber og opfordringer til den

potentielle turist for at skabe en interesse, der kan føre til en beslutning om at tage af sted

og ud at opleve Nordsjælland. Udover indhold og kampagner i egne kanaler, så er VisitNordsjælland

derfor også synlig med annoncer i dagblade, magasiner, både print og digitalt –

lige dér, hvor vores målgrupper søger inspiration.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 11


6

8

Ndr. Beddingsvej 21 · Dk-3390 Hundested

Tel. (+45) 25 77 97 24 · Facebook/Havfruen-Hundested

Nordre Beddingsvej 26 · DK-3390 Hundested

Tel. (+45) 47 74 85 20 · www.backhaus-brown.dk

coffee with a great view over the marina. In Havfruen’s

Glassblower workshop at the harbour front.

coffee shop you can buy a really good cup of espresso

Unique glass art. Everything is mouth-blown and

coffee, café latte, hot chocolate, home-baked

handmade. Open every day of the year.

pancakes – all to enjoy on the sun terrace, or “to go”.

9

11

15

13

‘ARTISTERI’ STUDIO GALLERY

16

18

V. ANDREA UCINI

Kajgaden 9L, DK-3390 Hundested,

tel. (+45) 25 37 14 66

www.artisteri.dk

Specialised in contemporary

art and conceptual illustration.

12

SKJOLD BURNE VINHANDEL

14

Torup Market

FJORDENS MINI GOLF, CAFÉ &

Kirkegade 9, DK-3300 Frederiksværk,

tel. (+45) 31 41 82 18

ICE CREAM PARLOUR

Havnegade 16, DK-3390

www.skjold-burne.dk

Nørregade 6 20 907A · DK-3300 Frederiksværk Nordre Beddingsvej 35 · DK-3390 Hundested

Frøken Jensen

The town’s

Amtsvejen

wine merchant.

2 · Hundested Havn · DK-3390 Hundested

+45) 26 16 70 46 · www.halsbryg.dk

Good service,

Tel.

good

(+45)

mood,

47 93 71 50 · www.hundested-roervig.dk

Dyssekilde Station · Stationsvej 1, Torup

good prices. The fast connection between Hundested and Rørvig.

DK-3390 Hundested · Facebook/TorupMarked

e Danish Rivera.

for more information

SHOP FOR INDUSTRIAL VINTAGE LAMPS,

ART & RARE OBJECTS

AUDERØD BYVEJ 10A

3300 FREDERIKSVÆRK

MOBILE 60167013

SAT & SUN 11-17

Store Orebjergvej

Firhøjve

Stenhøjen

Byåsen

Storkevej

Linde Alle

j

Vipstjertvej

j

A

Gøgevej

Å

Sol a

11

12

BENDIX COPENHAGEN

HUNDESTED HAVN ∙ NORDRE BEDDINGSVEJ 24

31 79 10 60 ∙ M INFO@BENDIXCOPENHAGEN.COM

WEBSHOP WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM

15

17

19

j

Engvej

S


Bomose Allé

Nivå Tree Climbing Park: Open 1 April – 24 October

Sølyst Alle 14 · DK-2990 Nivå

Tel. (+45) 49 14 52 26 · www.nivaacamping.dk

Nivå Camping: Open 27 March – 24 October

Only open for Nivå Camping’s guests

Nivå Camping

Trykt markedsføring

2

Magasin og kort hjælper med at finde

vej til og i Nordsjælland

En vigtig markedsføringskanal for

det nordsjællandske turisterhverv er

målrettet annoncering i VisitNordsjællands

tryksager overfor gæster

og turister. Der har i 2021 været stor

interesse fra turisterhvervet sådan, at

vi kunne producere et 84 siders gratis

magasin, “Mit Nordsjælland”, på dansk

og engelsk, et Nordsjællandskort og

syv bykort. Tryksagerne er primært

blevet distribueret på destinationen

via cirka 150 turistinspirationssteder

7

Food market throughout the summer.

Every other Saturday at 10am-3pm.

6

Nivå Camping

Sølyst Alle 14 · DK-2990 Nivå

Tel. (+45) 49 14 52 26 · www.nivaacamping.dk

Fredensborg Brødhus & Café

Jernbanegade 20 · DK-3480 Fredensborg

Tel. (45) 48 48 00 60

Gammel håndværksbager

hvor der bages efter gamle håndværkstraditioner.

1

www.livredningstjenesten.dk

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

Training some of the falconer’s

beautiful & exciting birds of prey.

Fredensborg Museum

www.falkonergaarden.com

Avderødvej 19, Avderød · DK-2980 Kokkedal

Tel. (+45) 48 28 01 76 · www.fredensborgmuseum.dk

Art tiles, historical class room,

rural culture and special exhibitions.

1

1

Gjethuset

3

4

5

6

COUNTRY MARKET

Jernbanegade 3, st. tv., DK-3480

Fredensborg, tel. (+45) 48 48 48 99

facebook.com/

countrymarketfredensborg/

Gjethuset is an active music and cultural house,

where you can experience everything from rock

concerts to children’s theater, professional tour

theater, chamber music, classical concerts and

international exhibitions. North of Copenhagen,

Gjethuset is the largest and not least most beautiful

cultural house, and the building itself is worth a visit.

En markedsplads som summer

af hygge og lokale madvarer.

Check out all event at gjethuset.dk/program

FREDENSBORG SLOTSMUSEUM

Fredensborg Store Kro

Slotsgade 6

DK-3480 Fredensborg

Tel. (+45) 48 28 01 76

www.lokalhistorisk-museum.dk

Gjethuset · Gjethusgade 5 · DK-3300 Frederiksværk

Tel. (+45) 40 70 50 30 · www.gjethuset.dk

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk

2

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.

in weekends, on all major beaches

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd 1 04/01/2018 15.09

FALKONERGÅRDEN

Davidsvænge 11

DK-3480 Fredensborg

Tel. (+45) 48 48 25 83

Lifeguard on duty

Hundested Kro & Hotel

Nørregade 10 · DK-3390 Hundested

Tel. (+45) 47 93 75 38 · www.hundested-kro.dk

Rooms, restaurant and live music.

Enjoy a hearty meal in our cozy, historic restaurant

serving genuine, Danish food.

Haugen Galleri

Søndergade 31 B, Lynæs · DK-3390 Hundested

Tlf. (+45) 22 59 10 52 · www.haugengalleri.com

6

5

“Hygge”, atmosphere and nice food, cake and coffee.

Enjoy your meal, fresh fish and seafood, cold beer or

Hundested-Rørvig Ferry

Restaurant Trekosten

Enjoy your lunch or dinner in a unique environment.

· DK-2990 Nivå

Rævehau

Gl. Strandvej 137 · DK-3050 Humlebæk

Tel. (+45) 49 19 13 21 · www.sletten.dk

Restaurant Sletten

Mere end 350 feriehuse

i Nordsjælland

15

17

18

28

21

F yrre

The history of Fredensborg Palace.

3

4

Havfruen Hundested

FALKONERGÅRDEN

Davidsvænge 11

DK-3480 Fredensborg

Tel. (+45) 48 48 25 83

www.falkonergaarden.com

Training some of the falconer’s

beautiful & exciting birds of prey.

5

6

22

FREDENSBORG VANDRERHJEM

Østrupvej 3, DK-3480 Fredensborg

Tel. (+45) 60 54 97 00

www.fredensborgvandrerhjem.dk

Cozy, family-run hostel close to

the city, Fredensborg Palace and

Lake Esrum.

6

FEEL HABEN GOOD

2

illerødvej

Your local holiday

home rental partner.

We are here to help!

5

Munkerup Strandvej 78

3120 Dronningmølle

www.munkeruphus.dk

Argusvej

Elsdyrvej

Lifeguard on duty

NORDKYSTENS CYKELUDLEJNING

Tel. (+45) 51 29 29 43

nordkystenscykeludlejning.dk

vej

Sikavej

Knolden

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.

in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

for more information

SCUSI COFFEE & TEASHOP

Nørregade 32, 3390 Hundested

Tel. (+45) 53 86 19 48

Facebook/Scusi

Sikavej

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:

www.museumns.dk

Lifeguard on duty

Sculpture,

architecture

and nature

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.

in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

for more information

www.livredningstjenesten.dk

Krudtværksmuseet /

Powder-Mill

Café Frk. Jensen Halsnæs Bryghus (Brewery)

www.livredningstjenesten.dk

Egeho

Grøndyssevej 11

DK-3210 Vejby

Tel. (+45) 48 70 61 90

WWW.LNAS.DK

øborg

Bregnerød

KUNST

CAFÈ

EVENTS

BUTIK

HAVE

STRAND

Hi lerødvejen

Discover the beautiful

North Coast by bike.

We have bikes of high quality

for you and your family. rudolphtegner.dk

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:

www.museumns.dk

NOVASOL

Smidstrup Strandvej 59

3250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14

30 20, www.novasol.dk

3914 3020

www.novasol.dk • www.dansommer.dk

Lifeguard on duty

Helsingørvej

Græste

For you who want to spoil

yourself with clothes,

accessories and handicrafts.

Hi lerødvejen

Sikavej

Sikavej

Lyshøjvej

227

Rensdyrvej

Lundebakken

Rørhavevej

Hi lerødvejen

Klitten

Passebækgård

Golfbane

ej

Li le Bregnerød

Bregnerødvej

Nivå lies like a unique green and natural pearl on the

North Sealand coastline, surrounded by forest, moss,

river, beach and clay pit lakes. Nivå’s nature and history

are strongly linked to its brickwork production. Visit the

unique Ring Oven. Admire Nivaagaard’s Art Collection and

enjoy the giant rhododendron garden. Discover the rich

known for Fredensborg bird life Palace in the – the unique royal protected salt marshes towards the

lace Sound. is located The water right sport by area by the harbour and beach

en. ging Sail fun for young and old alike. Nivå

enjoy a steaming

e

Nivaagaard Teglværks Ringovn

Teglværksvej 23 · DK-2990 Nivå · www.ringovn.dk

Open at Whitsun, Sundays during summer holiday

and autumn holiday in October.

M/S Frederikke at Arresø

HALSNÆS An LIBRARY exciting attraction for both children and adults.

HUNDESTEDThe small open-air museum is one of the world’s

Nørregade 61, best 3390 preserved Hundested Gunpowder Mills with buildings

Tel. (+45) 47 93 and 80 working 70 machines from the 19th century.

In the summertime, you can join the most beautiful

bibliotekerne.halsnaes.dk

Joint ticket with The House of Knud Rasmussen

boat trip on Denmarks largest lake, Arresø.

in Hundested. Valid for one Nørregade week. 11 · DK-3390 Hundested · Tel. (+45) 47 93 79 79

Your local entrance to knowledge,

information Krudtværksalleen & experiences. 1 · DK-3300 Frederiksværk

www.msfrederikke.dk

Open every day at 8am-8pm · www.meny.dk Arresødalvej 103 · DK-3300 Frederiksværk

Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.indmus.dk

Book online www.visitnordsjaelland.com

ESRUM KLOSTER

& MØLLEGÅRD

Klostergade 11-12, Esrum

DK-3230 Græsted, esrum.dk

Tel. (+45) 48 36 04 00

Exciting experiences for the

whole family all year round.

ERANTIS BLOMSTERKUNST

Nørregade 43, DK-3390 Hundested,

tel. (+45) 47 74 51 51

www.erantis-hundested.dk

Facebook/erantis

Treat your loved ones with a

beautiful bouquet, wine,

chocolate or home decoration.

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.

in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

for more information

4

Nellerødvej

3

14

PHOTO: VISIT NORDSJAELLAND

www.livredningstjenesten.dk

7

Open at Whitsun, Sundays during summer holiday

and autumn holiday in October.

Nivaagaard Teglværks Ringovn

1

Teglværksvej 23 · DK-2990 Nivå · www.ringovn.dk

SlotsArkaderne.dk

3

Søgårdsvej

Kongernes Feriepark

Hesbjergvej

Jac

Klintevangen

Hasselvangen

Hesbjergvej

j

F irhøjvej

Firhøj

Jørgenshv

Blåmunke vej

The largest &

most attractive

shopping centre in

North Sealand

60 shops & 4 cozy cafés

Esrum Kloster

& Møllegård

og gode samarbejdspartnere. Vi

har fået lokale fodboldklubber og

spejdere til at hjælpe os med omdeling

til 11.500 feriehuse i Halsnæs og

Gribskov. Et mindre oplag er distribueret

via udvalgte overnatningssteder,

motorvejsinfoterier, færgerier

og campingvognsforhandlere i resten

af Danmark.

Firhøj

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk

ilevej

Blåmunkevangen

Hørvang en

Slåenvangen

Vinkelåsen

Rødkildeåsen

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd 1 04/01/2018 15.09

4

Stenhøjen

Vestervang

H esbjergåsen

Højvejen

Strandagervej

Rågeleje Strandvej

Munkerup Strandvej

Holtesgårdvej

Bynkevangen

Skolestien

Ferlevej

BIJÉ FRITID & CAMPING

Bomose Alle 19, DK-3200

Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10

Railway www.bije.dk station

Cycle Everything route for your caravan. 6 Leif Nielsen A/S

Sale of new and used

caravans. Service Center.

Legend

SHOPPING __ I HILLERØD

ʃ Samlet magasinoplag: 100.000

ʃ

Kort og magasin er set online

næsten 200.000 gange

19

13

8

__

9

Backhaus Brown

15

Opening hours

Monday - Friday

10am - 7pm

Saturday - Sunday

10am - 5pm

BILKA

All days 7am - 11pm

Nellerødvej

We care

for food

MENY Hundested

HUNDESTED

TOURIST INFORMATION

Havnegade 20

DK-3390 Hundested

Tel. (+45) 47 93 77 88

Open in the summertime

www.visitnorthsealand.com

5

2

4

18

Højvejen

Munkerup

Firhøjvej

Skovåsen

5

Ved Skellet

Tvær-Åsen

HUNDESTED HARBOUR OFFICE

Nordre Beddingsvej 24

DK-3390 Hundested

Tel. (+45) 47 93 72 34

www.hundestedhavn.dk

Marina, culture port,

industrial port and cruiseport.

Østergade

1

Langåsen

Rødkildevej

Da

Daleåsen

3

levænget

Sophienlund A le

2

Dalehøjvej

Sophienlund

The town is brimming with first-class art and cultural

experiences and many specialty shops, cafés and restaurants.

Krogerup Farm Store and Louisiana – Museum of

Modern Art – are always worth a visit. Humlebæk’s long

coastline with harbours, beaches and cultural environments

offer plenty of opportunities for fun, activities and

relaxation.

Bøgevangen

Engledet

DISCOVER NIVÅ

THE FAMILY TOWN FOR ACTIVE FAMILIES

Spurvevænget

Esrum Å

Helsingørvej

10

Munkerupvej

Skovvænget

Bakkevangen

Åsvinget

205

Rypevej

Hulerødvej

237

Kærsangervej

DISCOVER

HUMLEBÆK

Tårnfalkeve

Musvågevej

5

Mø ledalen

4

Mø le A le

Sanglærkevej

Discover

FREDENSBORG

2

THE GREEN PALACE TOWN

M ol

Fredensborg

Lifeguard on duty

CAFÉ HAVEHUSET

Rendelæggerbakken 2, DK-3400

Hillerød, tel. (+45) 24 65 47 50

www.cafehavehuset.dk

Poppel Alle

Ørnevej

Rævebakken

Hulerødve

Birke A le

Uglevej

Tranevej

E srum Å

Kragevej

Vi lingerødvej

Vænget

Ny-Ager

Rågevej

Vi lingerødvej

Ny-Ager

Ibisvej

Drosselvej

Solsortevej

1

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.

in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

Citymap 2021

Møllemarken

Enjoy lunch in the middle of

the beautiful and historic

Frederiksborg Castle Gardens.

SPISESTEDET LEONORA

Møntportvej 2, DK-3400

Hillerød, tel. (+45) 48 26 75 16

www.leonora.dk

Restaurant located in the

beautiful historic surroundings

of Frederiksborg Castle.

KUNSTHUSET ANNABORG

Frederiksværksgade 2A

DK-3400 Hillerød

hillerodkunstforening.dk

Exhibitions by Hillerød Art

Association. Thursday – Sunday

12 – 4 pm. Admission free.

CAFÉ SLOTSBIO

Frederiksværksgade 11 C

DK-3400 Hillerød

www.slotsbio.dk

North Sealand Art Cinema.

Film, theatre, music and café.

Run by dedicated locals.

SCULPTURE01

THE LIVING TOWN OF CULTURE

Helsinge

Drosselvej

Citymap 2021

Ternevej

Dronningmølle

Humlebæk

& Nivå

for more information

Dronningmølle Strandvej

Elme A le

Pile A le

Svalevej

Hejrevej

Sneppevej

Sneppevej

Sti lidsvej

Skovduevej

Skovduevej

Skovduevej

www.livredningstjenesten.dk

Elme A le

Park Alle

Lærkevej

Fuglevangen

The House of

Knud Rasmussen

Gadekærve

Valbyvej

Gøgevej

Knud Rasmussen, the great Danish polar explorer,

built his amazing house in the hills above Hundested.

The house was completed in 1917. Here he planned

his expeditions, worked on his manuscripts, and here

he met with friends, writers and colleagues.

21

Gøgevej

HAVTYREN

8

FREE

Agerhønevej

Fasanvej

likevej

Allikevej

Fasanvej

Fasanvej

Nature playground in Liseleje

The house is now a museum and memorial for the

famous polar explorer. Open from Easter until week 42.

Tuesday-Sunday at 11am-4pm and Wednesdays

open until 8pm. Joint ticket with the Krudtværks

Museum in Frederiksværk. Valid for one week.

Knud Rasmussens Vej 9 · DK-3390 Hundested

Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.knudrasmus.dk

7

FREE

The playground HAVTYREN is a large natural playground

in Liseleje with many playground equipment. There is

a swing, a roller coaster, balance beams, arm stands,

a covered house where you can eat lunches and even

HAVTYREN – the Sea Bull, which the children can climb.

Open all year round. Lisehøjvej, DK-3360 Liseleje

9

Bogfinkevej

Duevej

Hundested

Sandsculpture

stival

Rådhusvej

6

Vagtelvej

Blåmejsevej

Tourist inspiration point

Railway station

Cycle route

Blåmejsevej

Helsinge

Skolegade Skolegade

47

Strandkrogen

Rusland

Villingebæk Strandvej

Pa ndehave

Legend

18 Novasol

17 Nordkystens Cykeludlejning

Helsinge Apotek

Østergade 35 · DK-3200 Helsinge

Opening hours: Monday – Thursday: 9 – 17.30,

Friday: 9 – 18, Saturday: 9 - 14

11

12

Østergade

Bym

Ahornvej

Rådhusapoteket – dit vagtapotek

Frederiksborgvej 20 (Kvickly), 3200 Helsinge

Open every day all year round. Opening hours:

Mon-fri: 8 – 19, Sat: 8 – 18, Sun: 9 – 18, Holidays: 10 - 13

GRIBSKOV SVØMMEHAL

Boagervej 26 · DK-3200 Helsinge · www.gribskovsvøm.dk

Rådhusvej

j

13

9

19 5

10

12

Pandehave Å

28

Pandehavevej

Solbakkevej

Skulpturpark

(Rudolf

Tegner)

Hotel Frederiksværk

72 22 88

Frederiksværk,

Liseleje & Ølsted

b kkevej

8.Tangvej

Månedalen

Citymap 2021

Horneby Fælledvej

Solbakkevej

Månehøjen

Rudolf Tegnersvej

Kullavej

Solbakkevej

The Little Ferry on the Castle Lake

15 May–15 September weekdays 11–17, Sundays 13–17.

In the autumn holidays, daily 12–16.

Departure from the Town Square, the Rose Garden

and the Baroque Garden every half hour. Last trip from

the Town Square at 16.30. www.partrederiet.dk

100.000 eks.

4

8

Rundinsvej

10

Strandparken

Maarevej

Solbakkevej

Enevej

DEN DANSKE SKY

Frederiksborg Slot 9, DK-3400

Hillerød, tel. (+45) 48 22 40 00

www.dendanskesky.net

Beautiful jewellery store,

specialising in crystals, natural

gemstones and Danish amber.

Horneby Fælledvej

Grænsestien

Grænsestien

Krogvej

Teilmanns A le

Birkekrogen

237

Fridasvej

Kildevej

Solkrogen

Rågeleje

© OpenStreetMap contributors

© OpenStreetMap contributors

Dronningmølle

SKÄNK HILLERØD

Torvet 7, DK-3400 Hillerød

Tel. (+45) 48 48 34 00

www.skaenk.dk

223

Local danish craft beers. Min. 20

wines on glass. Delicious tapas

from small producers. 18+ years.

Hundested,

Lynæs & Torup

Citymap 2021

VP Arkaden

Østergade · DK-3200 Helsinge

Nice shopping center with playground for the kids.

Boagervej

Byens Pizza

40

Vestergade

Idrætsvej

Vestergade 9 B · DK-3200 Helsinge · Tel. (+45) 48 79 38 86

Choose between eating in the restaurant or taking

your food home. Large selection on the menu.

11

Helsingørvej

Rønnevej

FREE

Bentsensvej

Baroniet

Kildekrog

Villingebækvej

Fyrrebakkeve

9

Soltoften

Uglekrogen

Lyngbakken

Edenvej

Granbovej

Fasa nhaven

FREE

16

Gyvelvej

Ventegodtsvej

Nordre Strandvej

Skovskadevej

Fuglevej

Gyvelvej

Gyvelvej

Hornebakken

FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

Rågeleje Strandvej 91, DK-3210

Vejby, tel. (+45) 48 71 76 61

www.raageleje-klit.dk

dinner in our enclosed yard.

Take away and events are

also our passion.

Enjoy Danish lunch &

Christiansgade 1 • Tlf:7232 5800 • www.hilbib.dk

• Free Wifi and cheap coffee

• PC & Print Facilities

• Art Exhibitions

• Kids corner & creative space

RESTAURANT SØSTJERNEN

Rågelejevej 155, DK-3210

Vejby, tel. (+45) 45 50 51 52

• Books, magazines and movies

Gilleleje,

Dronningmølle

& Rågeleje

Birkevangsvej

Teglhø

Citymap 2021

METERVARER

TEXTILE KNITTING SEWING

Elmevej

Tennisvej

Horneby

Sand

Vibevej Vibevej

Strandlys

HELSINGØRSGADE 8D HILLERØD

WWW.METERVARER.SHOP

10

205

17

Tofte Industri

ESRUM KLOSTER

& MØLLEGÅRD

Klostergade 11-12, Esrum

DK-3230 Græsted, esrum.dk

Tel. (+45) 48 36 04 00

Hillerød Camping

Exciting experiences for the

whole family all year round.

Tisvildeleje

& Helsinge

Citymap 2021

Blytækkervej 18 · DK-3400 Hillerød

Tel. (+45) 48 26 48 54 · info@hillerocamping.dk

www.hillerodcamping.dk

Welcome to a flowering oasis with a quiet

atmosphere. Small and large cabins for rent.

rvevej

Duevej

Kildevej

Wide range of curtains, solar

protection & soft home textiles.

Expand your horizons

Helsinge

14

OF HILLERØD

THE LIBRARIES

FREE

Tel. (+45) 48 26 25 15

www.agte

Københavnsvej 19

DK-3400 Hillerød

Recycling

Station

119.000 eks.

15

FREE

1

2

CHOKOLADEMAGERIET

Helsingørsgade 11 A

DK-3400 Hillerød

Tel. (+45) 48 25 48 26

www.chokolademageriet.dk

Genuine handmade chocolate

of the highest quality.

HILLERØD TOWN MUSEUM

Helsingørsgade 65

DK-3400 Hillerød

www.museumns.dk

Exhibitions about Hillerød’s history

from medieval to present

times. Space for kids to play.

DANHOSTEL HILLERØD

Lejrskolevej 4, DK-3400 Hillerød

Tel. (+45) 48 26 19 86

www.hillerodhostel.dk

Offers a good night’s sleep,

great food, indoor and outdoor

facilities close to nature.

Hillerød

267

Citymap 2021

Frederiksværkvej

Helsingørsgade 10

DK-3400 Hillerød · Tel. (+45) 48 22 08 90

www.hilleroedkrone.apoteke

Pharmacy sit

FREE

11

HILLERØD

KRONE APOTEK

205

12

riksværkvej

13

100.000 eksemplarer

(80.000 danske og 20.000 engelske)

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 12


FRA SALGSLED TIL ERHVERV OG TURIST

Viden,

inspiration og

oplevelsesudvikling

Som iværksætter kan man til tider godt føle sig lidt alene.

Der er mange spørgsmål og grublerier, alt fra “Holder

min forretningsidé?” til “Hvor skal jeg søge tilladelser?”

VisitNordsjælland er en vigtig sparringspartner. Her bliver jeg

altid mødt med begejstring og en positiv tilgang. Jeg er meget

glad for den store støtte og hjælp, jeg har fået - fra at finde

den rette indgangsvinkel hos kommunen til at lokalisere til

de helt rigtige steder på ruten, også selvom jeg selv er ganske

stedkendt. Jeg fik utrolig meget ud af VisitNordsjællands

udviklingsforløb, hvor jeg fik trykprøvet mit koncept og

vurderet markedspotentialet. Det har været guld værd at få

testet mine teser og modtage feedback på min idé.

LARS SCHMIDTSDORFF

Iværksætter og idémager bag Gastrominoen

VisitNordsjælland er med

helt fra de spæde idéer får

liv, hvor vi deler ud af viden

og sparrer med turismens

aktører og hjælper med at

konceptudvikle nye oplevelsestilbud

og turismeprodukter.

Vi bearbejder salgsleddet

hjemme og ude i verden, så

Nordsjælland er synlige hos

turoperatørerne. Og vi er med,

når ringen sluttes, og vi siger

“velkommen” og viser turisterne

vej på destinationen.

Oplevelsesudvikling

– fra fællesbillet til vandrefestival

I 2021 stillede vi os selv spørgsmålet:

Hvordan kan vi skabe synergi mellem

de kulturelle attraktioner og tiltrække

turister, ikke til ét, men til tre museer?

VisitNordsjælland var tovholder på

at sætte de tre museer Munkeruphus,

Rudolph Tegners Museum og Esrum

Kloster sammen om at lancere en

fællesbillet. Billetten kom til salg ved

sæsonstart via VisitNordsjællands aftale

hos BilletExpressen og blev lanceret

sammen med et cykeltursforslag på 27 km.

Fællesbilletten fik en del presseomtale,

og en fotojournalist fik fotograferet og

blogget sig igennem cykelturen og skabt

indhold, som vi bruger i markedsføringen

af billetten. Fællesbilletten og cykelruten

fortsætter med få ændringer i 2022.

VisitNordsjælland har også været med

til at skabe afsæt for Nordsjællands nye

vandrefestival på Esrum Kloster, der var

en af de udvalgte idéer i et projekt, der

skulle udvikle nye turismeoplevelser i

Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det var en stor opgave for Esrum Kloster

og foreningen Tisvildevejen at håndtere

alene, og vi satte os med til bordet og fik

budt Gribskov og Halsnæs kommuner

samt foreningen Gribskov Går Sammen

indenfor som samarbejdspartnere.

Vandrefestivalen løb af stablen med et

fagligt program 2.-3. september og en

publikumsdag den 4. september. Der var

omkring 700 besøgende på klosteret og til

de tilknyttede gå- og vandreture. Nordsjællands

Vandrefestival står nu godt funderet

og vil byde resten af Nationalparkens

kommuner indenfor i 2022.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

13


Inspiration til endagsturister via

København

I 2021 indgik vi i et udvidet samarbejde

med Copenhagen Visitor Service

(Københavns Turistinformation) for at

trække turister nordpå fra København,

hvor vi fik vores egen søjle med

bedste placering tæt på informationsskranken.

Her kørte en iPad med

visuel inspiration bakket op af fire små

temafoldere om hhv. børneoplevelser i

Nordsjælland, 3 muséer og en cykeltur,

smag på Nordsjælland og nordsjællandske

strande. Vi fik desuden distribueret

vores materiale på ladcykler

rundt i brokvarterne. I aftalen indgik

også en tættere dialog med International

House, et samlingssted

for expats. I denne gruppe er der et

stort potentiale for endagsture og

miniferier.

Gastroturisme: Meget på menuen i Nordsjælland

Turister, hvad enten det er danskere, der udforsker nye

egne af landet, eller udenlandske gæster, vil gerne rejse

efter de gode smagsoplevelser. Gastro turisme er et vigtigt

fokusområde for VisitNordsjælland.

I oktober indbød Halsnæs Kommune til en workshop

rettet mod virksomheder med interesse i gastroturisme,

hvor VisitNordsjælland bød ind med internationale

tendenser på området og diskuterede idéer til den

fremtidige udvikling og positionering af Nordsjælland

som kulinarisk destination.

I Nordsjælland ligger gårdbutikker og madhåndværkere

som perler på en snor. Mange af dem venter blot

på at blive opdaget af turisterne, der søger ultralokale

oplevelser som aldrig før. VisitNordsjælland vil gerne være

med til at løfte den nordsjællandske madfortælling og

skabe en platform for de fødevareaktører, der har smag og

madkultur i højsædet. Vi tog derfor initiativ til at udvikle

og formidle en smagsoplevelsesrute, som turisterne kan

følge rundt til vingårde, gårdbutikker, destillerier og andre

madhåndværkere. Ruten blev markedsført i VisitNordsjællands

magasin og på VisitNordsjællands hjemmeside og

kom også i TV2 Lorry i et 15 minutters indslag.

Og så har vi hjulpet et nyt initiativ på vej – Gastrominoen

– der tilbyder kulinariske rundrejser i

Nordsjælland på cykel.

Verdens Bedste Skovtur

Succesen fra 2020 fortsatte også i

sommeren 2021, hvor Claus Meyers

“Verdens Bedste Skovtur” flyttede

ind på AP Møller-grunden ved

Udsholt Strand. Sammen med lokale

kræfter fik Claus Meyer og hans

team skabt et udendørs spisehus og

kulturprogram med underfundige

indslag, der tiltrak gæster to uger i

juli. VisitNordsjælland var med som

sparringspartner fra starten. Vi

skabte lokal forankring af projektet

ved at facilitere kontakt til lokale

fødevare- kultur- og turismeaktører,

der blev en del af Verdens Bedste

Skovtur – fra udbydere af tangsafari

til yogasessions ved stranden og

cykeludlejning – og hjalp sågar med

at finde et par kameler og et par

præster til kulturprogrammet.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 14


Bearbejdning af salgsled: Fra Nordsjælland og ud i verden

I løbet af foråret deltog vi i to 2-dages online workshops arrangeret af

VisitDenmark, hvor turoperatører fra Central- og Sydeuropa, UK og USA var

indbudt til at mødes med os og fem af vores partnere. Vi lagde vægt på at

præsentere overnatningssteder og nye outdoor tiltag, som f.eks. Tisvildevejen.

Under temaet cykling og vandring kunne vi præsentere nyheder i form

af f.eks. Gastrominoen og et nyt cykelbureau BikingPeople. Vi kom hjem med

20-25 nye kontakter, der har fået skærpet deres interesse for vores destination.

Workshop-forløbet blev taget så godt imod, at det fortsætter i 2022.

I juni fik vi afviklet en af ellers flere planlagte produktkendskabsture for

det københavnske incomingerhverv. Incomingagenter sætter individuelle

programmer sammen til internationale turister, fortrinsvis grupper. Turen gik

til Fredensborg Store Kro, rundvisning i Gilleleje med fokus på fortællingen

om oktober 1943, frokost på Cafe Kystgaarden, besøg hos Ørby Vingaard og

en tur rundt i Naturlejren ved Auderød.

Vi byder turisterne velkommen

Turisterne søger information online, og selvom den traditionelle turistinformation

for en stor del er blevet digital, så er gæsteservice stadig en central del

af VisitNordsjællands arbejde. Turisterne kan i dagtimerne ringe, sms’e, eller

chatte med en af medarbejderne på kontoret i Hillerød. Brug for tips til bedste

fiskesteder? Eller idéer til efterårsferie med børnebørnene? Vi har svaret.

I fire sommermåneder fra maj til august har vi en bemandet turistinformation

på havnen i Hundested. Mange glade sommergæster, sejlere og

turister har i 2021 været omkring turistinformationen for at hente bykort, tage

vores magasin, få tips til besøgsmål, leje cykler, spørge om færge- og togtider

og meget andet.

Besøgstallet nåede op på ca. 2.200 gæster, heraf ca. 1.800 danske og ca.

400 udenlandske gæster. I forhold til 2020 er der et fald på ca. 37% for danske

gæster, mens der er et større fald i de udenlandske gæster på ca. 67%, hvilket

skyldes Covid-19 og rejserestriktionerne.

Foruden turistinformationen på havnen i Hundested serviceres de mange

turister via ca. 150 store og små såkaldte turistinspirationer placeret på f.eks.

overnatningssteder, biblioteker og i detailhandlen. Her kan turisterne tage

VisitNordsjællands bykort og magasin til inspiration og få tips fra de lokale.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 15


STRATEGISK PRESSEINDSATS

Synlig i medielandskabet

VisitNordsjællands PR-indsats står på to ben. VisitNordsjælland

understøtter dels de forretningsstrategiske mål gennem

kommunikation til vores interessenter om vores udviklings- og

markedsføringsindsatser, og når vi agerer stemme for det

nordsjællandske erhverv på den turismepolitiske scene.

Samtidig synliggør vi Nordsjælland som destination direkte til

potentielle gæster og nøje udvalgte målgrupper – i Danmark og

udlandet – som en del af vores overordnede brandingindsats,

hvor fortællingen om Nordsjælland foldes ud. Presseomtale af

Nordsjælland er med til at skabe attraktionskraft og spiller en

afgørende rolle i turisternes beslutningsproces, hvor mediernes

anbefaling vejer tungt.

VisitNordsjællands presseindsats var

også i 2021 præget af Covid-19. Skiftende

restriktioner og begrænsede indrejsemuligheder

for internationale journalister

og usikkerhed omkring de udenlandske

markeder gav begrænsede muligheder

for at arrangere pressebesøg, der er med

til at sikre større magasinomtaler og

rejsereportager.

Mediemarkedet er fortsat presset

som følge af pandemien. Rejsestoffet

i dagbladene er skrumpet ind, og den

tendens, vi så inden krisen, nemlig et

presset marked for freelancere og færre

dedikerede rejsejournalister på redaktionerne,

er blevet mere tydelig. Det betyder

færre steder at pitche historier, og den

intense mediekonkurrence stiller derfor

skærpede krav til skarpslebne historier,

nyhedsværdi og evnen til at tænke i

kreative vinkler. Alligevel lykkedes det i

2021 at skabe potentiel eksponering for 60

millioner mennesker til en estimeret værdi

på næsten 5 millioner kr.

I 2021 havde vi fortsat overvejende

fokus på de danske medier. De var især

glade for naturoplevelser; bl.a. skrev

Politiken en 2,5 siders artikel om Esrum Sø

og omegn. Der kom også et dobbeltopslag i

Børsen om Gilleleje Badehotel, og TV2 Lorry

fortalte om lokale fødevareoplevelser i

Nordsjælland i et 15 minutters indslag.

Ugebladet SØNDAG skrev om Hundested i

deres sommertillæg, og svenske Expressen

omtalte den nordsjællandske kyst.

VisitNordsjælland fik megen omtale i

de lokale medier; især fik nye initiativer

og udviklingsprojekter som Nordsjællands

Vandrefestival og turismeudvikling

i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

meget bevågenhed. Pandemiens betydning

for turismen prægede fortsat mediebilledet

og VisitNordsjællands stemme i

turismedebatten.

I 2021 skabte vi potentiel eksponering

for 60 millioner mennesker ved hjælp

af PR – i Danmark og i udlandet.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

16


Presseklip

2021

www.sn.dk /nordsjaelland

Løssalgspris kr. 23.00

29. NOVEMBER 2021

MANDAG

147. årgang nr. 51

5 708889310016

00048

Egedal

2. sektion side 14

Tilbage til

Elvis og

barndommen

Foto: Kim Rasmussen

Foto: Kim Rasmussen

Jægerspris

2. sektion side 15

Villa brændte

ned i voldsom

brand

Allerød

2. sektion side 7

Juleøllet

skummede og

stemningen

boblede

Hillerød

2. sektion forsiden

Hillerød Kirke

fejrede dobbelt

størrelse

Halsnæs

2. sektion side 16

Ældreråd

bekymret over

venteliste

Af Joram G. Menzer

- Det, vi ser nu i en borgerlig højborg

som Rudersdal Kommune, hvor

Venstre og De Konservative har suverænt

flertal, og hvor det alligevel

ender med, at De Konservative laver

en konstitueringsaftale, der hæver

kommuneskatten med 0,33 procentpoint,

er dybt kritisabelt.

Sådan lyder kritikken fra cheføkonom

i den uafhængige, borgerlige

tænketank CEPOS, Mads Lundby

Hansen, der blandt andet langer ud

efter den kommende borgmester,

Ann Sofie Orth (K).

- Jeg er meget overrasket over, at

en borgerlig borgmester vil lave en

skatteforhøjelse, og jeg vil egentlig

betegne det som en borgerlig falliterklæring,

siger Mads Lundby Hansen.

Ann Sofie Orth er ikke enig i, at en

potentiel skattestigning er en falliterklæring.

- Politik er det muliges kunst, og

det, der er virkelig vigtigt for mig,

er, at hele kommunalbestyrelsen

står bag, herunder at de står bag et

mål om at sænke grundskylden, siger

Ann Sofie Orth.

Rudersdal

2. sektion side 11

Borgerligt oplæg til højere

skat møder kritik fra CEPOS

Furesø

2. sektion side 12-13

Furesøs

store

forhandler

forlader byråd

Foto: Kim Rasmussen

Hillerød

2. sektion side 3

Teater sætter

fuldt blus på

julestemningen

Helsingør

2. sektion side 4

Holger Danske

i julehumør

Helsingør

2. sektion side 5

KL-direktør:

- Opgaven

bliver sværere

og sværere

REJSE: Erfaringer

med sikkerhedsteknologi

fra nordsjællandsk

pilotprojekt

skal nu deles med

turisterhvervet i

resten af landet.

Af Jesper Sabroe

Når gæsterne på Esrum

Kloster og Møllegård får udleveret

deres billet i form af

et elektronisk nøglekort, så

har det forinden været en

tur i en boks med ultraviolet

lys, der fjerner bakterier og

virus.

Klosteret er ét ud af 25 steder

i Nordsjælland, hvor

projektet »Tourist - Stay

Safe« har fokus på at gøre

det lettere for turisterhvervet

at håndtere coronaudfordringerne

og skabe tillid hos

turisten.

Projektet har kørt i et år,

og erfaringerne skal nu bredes

ud til turisterhvervet i

resten af landet, fortæller

projektchef i VisitNordsjælland,

Bettina Kampmann

- Hovedkonklusionen, som

kan uddrages af det sidste

års tid, er, at uanset om der

skrues op eller ned for coronatiltag

i samfundet, så er

de ekstra sikkerhedstiltag

i turisterhvervet kommet

for at blive, og der er brug

for løsninger, som aflaster

personalet, så de kan bruge

mere tid på det egentlige

værtsskab og kontakten

med gæsterne, siger hun.

På Esrum Kloster glæder

Vibeke Cavling Clausen,

der har ansvaret for forretningsudvikling,

sig over, at

man nu med en opblussen

af corona kan sikre sine gæster.

- Nu skal uv-bænken stå

sin prøve. Alle er på udkig

efter teknologiske løsninger,

som kan hjælpe med sikkerheden

for gæsterne, siger

hun.

Nordsjælland

1. sektion side 2

Tryghed skal sikre turismen

Nu er det - snart - jul igen

Nu er det - snart - jul igen Helsingør 2. sektion side 6

Foto: Mikkel Kjølby

NORDSJÆLLAND SEKTION 1

2

Frederiksborg Amts Avis n TORSDAG 2. DECEMBER 2021

Af Hans Jørgen

Winther Jensen

HØRSHOLM: ”Befolkningen

flygter fra Øst-Tyskland”.

Sådan lød overskriften i

Hørsholm Avis 29. januar

1945. Baggrunden var, at

Nazi-Tyskland var ved at

bryde sammen. Fra vest

trængte englændere og amerikanere

frem, og fra øst var

det russerne, der langsomt,

men sikkert, nedkæmpede

de tyske styrker.

14. september kunne

samme avis lade en bombe

sprænge med overskriften

”100.000 Jægere protesterer

mod at anvende de fredede

Bygninger i Hørsholm til

Flygtningelejr”.

Sagen var nemlig den, at

flygtningeadministrationen

i Danmark havde planer

om at bruge Jagt -og Skovbrugsmuseets

bygninger

og arealer til tyskere, der

var flygtet fra den russiske

hær. Sognerådet i Hørsholm

bakkede op om de 100.000

danske jægeres protest.

Lige lidt hjalp det. Håndværkere

gik snart i gang

med at udgrave grunde til

barakker, der skulle huse

vaskerum og køkkenlokale,

og at indrette museets bygninger

til beboelse til dem,

som Hørsholm Avis (18/10)

kaldte ”de 400 uvelkomne

Gæster” – altså de mennesker,

der var flygtet for de

russiske hære.

I november eller december

rykkede de tyske flygtninge

ind på Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Og den ulmende

utilfredshed i lokalsamfundet

fik snart næring, da der

blev arrangeret en gudstjeneste

for ”de uvelkomne

Gæster” i Hørsholm Kirke,

og specielt da lejrlederen,

forstander Rasch, gav flygtningene

tilladelse til en halv

times spadseretur i Slotshaven.

Dette kunne Hørsholm

Avis dog have set gennem

fingre med som et isoleret

tilfælde frembragt af julestemningen;

men bægret

flød over, da ”Tyske Flygtningebørn

i Hørsholm fik

lov at lege ude”, som overskriften

lød 18. januar 1946.

De 260 børn havde fået lov

til at lege ude på Slotsdammens

is. Ikke dem alle på

en gang. Nej i hold på 10 ad

gangen.

Forstander Rasch forklarede

i samme udgave af

Hørsholm Avis, at han havde

det fulde ansvar for de tyske

flygtninges spadseretur

i Slotshaven, som han selv

havde givet tilladelse til fra

kirkens kor.

Han forsvarede sig med, at

danskere ikke skulle anvende

tyske metoder, men i stedet

skulle forsøge at fremkalde

et sindelagsskifte ved

at vise retsind over for de

kvinder og børn, der opholdt

sig i lejren.

Desuden påpegede han

den ringe plads, der var til

rådighed, og beklagede, at

der var brugt pigtråd til at

indhegne lejren. Han havde

foretrukket en anden form

for indhegning.

Sagen endte med, at Rasch

fik en påtale for at have givet

lov til spadsereturen i Slotshaven,

men den vagtkommandør,

der havde givet

tilladelse til udskejelserne

på isen, blev fyret på gråt

papir.

Al færden på isen forbudt for flygtninge

Her ses tyske flygtninge på Jagt-

og Skovbrugsmuseet. I barakkerne

var der køkken og vaskeri.

1945-46.

TURISME: Trods

manglende udenlandske

turister,

har danskerne taget

Nordsjælland til sig,

og turismen i Nordsjælland

viser igen

positive tal.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Turismen

i Nordsjælland har været

hårdt ramt af coronakrisen,

men viser dog spæde tegn

på fremgang. Ser man på

registrerede overnatninger

på eksempelvis hoteller, feriehuse

og campingpladser

i VisitNordsjællands fire

kommuner, er tallet for september

langt bedre end før

coronakrisen. Faktisk med

en stigning på 15,6 procent i

forhold til september 2019.

- De positive tal for september

er et glimt i det mørke,

der nu har varet i halvandet

år. Vi viser forsigtig begejstring,

velvidende at turisterhvervet

fortsat er meget

udsat og sårbart, siger direktør

i VisitNordsjælland

Annette Sørensen.

De nordsjællandske hoteller,

campingpladser og vandrehjem

har været særligt

udfordrede under krisen.

For at understøtte deres

salgsindsats har VisitNordsjælland

kørt kampagner

på de sociale medier med

opfordring til turisterne

om at overnatte og blive lidt

længere.

- Vi har allerede godt fat i

endagsturisterne, og tal fra

vores hjemmeside viser, at

vi især appellerer til det københavnske

publikum, som

står for den altovervejende

del af trafikken til siden.

Med vores kampagneindsats

har vi været helt nede

i marketingstragten for at

konvertere

endagsbesøgene

til overnattende gæster.

Vi har fået et godt greb om

netop københavnerne, men

resten af Sjælland og jyderne

har også taget godt imod

vores direkte opfordring om

at bruge længere tid og sove

i Nordsjælland, siger Annette

Sørensen.

Udlændinge fraværende

Selvom hotelsengene i Nordsjælland

er fyldt godt op, så

er der en vigtig målgruppe,

der fortsat er fraværende i

statistikkerne, nemlig de

udenlandske turister, som

før krisen udgjorde 30 procent

af overnatningerne i

Nordsjælland. Det tal er nu

nede på 13 procent.

Fokus for VisitNordsjælland

er at sparke gang i den

internationale turisme igen

- også selv om den stadig er

meget skrøbelig.

- Pandemien må vi leve

med, og den vil skiftevis

blusse op og aftage. Derfor

bliver udfordringen at ramme

de rigtige udenlandske

målgrupper på de rigtige

tidspunkter og satse endnu

mere på nærmarkeder som

Sverige, Tyskland og Holland,

siger Anette Sørensen.

Turismefremgang trods corona

FAKTA

VisitNordsjællands

kommuner totalt

+15,6%

• Fredensborg +8,8%

(til 6.508 i 2021)

• Hillerød +9,1% (til

12.218 i 2021)

• Halsnæs +20,9%

(til 23.671 i 2021)

• Gribskov +15,9%

(til 52.822 i 2021)

FAKTA

• I samarbejde med

Museum Nordsjælland

bringer Frederiksborg

Amts Avis en julekalender,

hvor hver låge

rummer en lille historie

fra ”gamle dage”, som

har med vinter eller jul

at gøre. Kalenderen kan

også ses på museets

hjemmeside, museumns.dk

og på sn.dk.

130 131

RESA Danska Guldkusten

131

RESA

Guldkusten kallas Strandvejen mellan Köpenhamn

och Helsingör, därefter tar Danska Rivieran vid.

På några mil kan man året runt uppleva intressanta sevärdheter,

storslagen natur, trevligt boende och god mat. När vi nu

återigen kan besöka vårt grannland är en tur hit ett

nära och härligt resmål.

Av Susanne Cederberg Foto Peter Karlsson, Pressbilder

En tripp till

Guldkusten

19

Frederiksborg Amts Avis n TIRSDAG 4. MAJ 2021

SEKTION 2

VANDRING: Det

er populært som

aldrig før at tage på

vandretur. Og det

har nu sået kimet

til en ny vandre-

festival, der skal

inspirere til nye

oplevelser og

samtidig gøre

gæsterne klogere

på videnskaben

bag vandring.

Af Camilla Nissen

ESRUM: Når sommeren er

gået på hæld i uge 35, ser en

ny festival dagens lys. Det er

Nordsjællands Vandrefestival,

der som navnet antyder

sætter fokus på vandring,

og den opstår i samarbejde

mellem DGI-projektet

»Gribskov går sammen,« Esrum

Kloster og Møllegård,

Foreningen

Esrum-Tisvildevejen,

Gribskov Kommune

og Visit Nordsjælland.

Festivalen udspringer af,

at der aldrig før har været

større interesse for at snøre

vandrestøvlerne og komme

ud at gå - og at søerne, skovene,

kysten slottene og de

mange byer i Nordsjælland

er en oplagt vandredestination.

Festivalen vil bygge på de

tre temaer: viden, oplevelser

og fællesskab, lyder det fra

parterne, som denne torsdag

holder møde i omgivelserne

ved klosteret.

- Vi ser en stor stigning

i søgninger på alt, der har

med outdoor at gøre. Der er

en kæmpe interesse for det,

især under corona. Det er

også en interesse for at vandre

i Nordsjælland på nationalt

og internationalt niveau,

siger Anne-Marie von

Vultejus, forretningsudvikler

i VisitNordsjælland,

Hun forventer derfor, at

der vil blive rift om de guidede

ture under festivalen, der

hovedsagligt vil foregå den

4. og 5. september.

Et kæmpe boom

Esrum Kloster, som skal

danne rammen om festivalen,

har også oplevet en stigende

interesse for at komme

ud og vandre i det naturskønne

område omkring

klosteret.

- Vores parkeringsplads

har været fuld under corona.

Der er rigtig mange,

der har besøgt området, og

ofte spørger folk, om man

kan komme videre herfra,

og der kan jeg jo passende

sende stafetten videre til

Esrum-Tisvildevejen, siger

Vibeke Cavling Clausen fra

Esrum Kloster.

Og

Esrum-Tisvildevejen,

som er en pilgrimsrute, der

går gennem en lang række

landsbyer, kan samstemmende

fortælle, at der har

været en kæmpe stigning i

interesse for pilgrimsruten.

- Vi har oplevet et enormt

boom og en kæmpe interesse

for at komme ud og vandre.

For os er den her festival en

drøm, der går i oplevelse. Vi

arbejder også på at få flere

ruter på vores vandrekort,

siger Gitte Christiansen fra

foreningen bag Esrum-Tisvildelevejen.

Både Gitte Christiansen og

Vibeke Cavling Clausen oplever,

at de vandrende gerne

vil lære noget, mens de går.

De vil gerne følge i historiske

fodspor rundt i Nordsjælland

og samtidig møde

de lokale.

- Det er bare noget andet,

når man også får noget viden

undervejs. Det er godt at

få foldet historien ud undervejs.

Desuden kan guiderne

finde skjulte veje og dele

med andre, siger Vibeke

Cavling Clausen, der peger

på, at placeringen på klosteret

giver god mening, da

man gennem historien har

budt vandrere og pilgrimme

velkommen på stedet.

- Den tradition er vi stolte

af, og vi værner om den del

af vores fælles historie og

holder traditionerne i hævd,

siger hun.

Flemming Larsen, fritidskonsulent

i Gribskov

Kommune, peger på, at man

gerne ser, at skoler og institutioner

bliver involveret i

festivalen, som på den måde

kan nå bredt ud til flere målgrupper.

Viden og inspiration

- Vi vil gerne have institutioner

og skoler ind og pege på,

hvilke ting, man skal opleve

lokalt på vandreturen, siger

han.

Festivalen skal være tilgængelig

for alle, så det ikke

kun er de garvede vandrere,

der kan være med, men også

dem, der først lige har fået

øjnene op for vandringens

lyksaligheder.

Vandrefestivalen indledes

med to fagdage den 2. og 3.

september, hvor deltagerne

får den nyeste viden og inspiration

om vandring og

gåture. Her vil kommuner,

organisationer og patientforeninger

blive inviteret.

- Vi bevæger os, fordi vi

ved, det er både sund og

godt. Både kropsligt og for

hovedet er det sundt.

- Vi prøver at sætte fokus

på viden og sundhed i forbindelse

med vandring.

Hvorfor er det vi vandrer,

og hvad er det, vi søger. Tanken

bliver sat fri, når man

kommer væk fra skærmen.

Vi vil gerne sikre noget videndeling.

Der er masser af

steder i Danmark, hvor man

har gang i vandreprojekter,

siger Jane Sunesen, projektleder

i DGI og Gribskov Går

Sammen, som allerede tilbyder

gåture rundt i Nordsjælland.

Idéen til vandrefestivalen

er udsprunget af udviklingsprojektet

»Turismeudvikling

i Nationalpark Kongernes

Nordsjælland« og

det er planen, at det på sigt

skal involvere flere kommuner.

Snør vandrestøvlerne:

Ny festival opstår nu på kloster

De fem samarbejdspartnere om den kommende vandrefestival, der skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Fra venstre: Gitte Christiansen, Esrum-Tisvildevejen, Vibeke Cavling Clausen, Esrum Kloster, Anne-Marie

von Vultejus, VisitNordsjælland, Jane Sunesen, DGI - Gribskov går sammen og Flemming Larsen, Gribskov Kommune.

Foto: Camilla Nissen.

10 ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD

ANNONCETILLÆG OG SPONSORERET INDHOLD 11

TEMA: NORDKYSTEN

Den nordsjællandske kyst er ikke kun et eventyrligt

sommerland, men byder på stor livskvalitet hele året,

ikke mindst i december.

Der er noget helt særligt ved at bo ved vandet. Lyden

og synet af bølgerne, der slår mod stranden, har en

beroligende virkning på de fleste, og havet inviterer til lange

gåture i solskin såvel som blæst, hvilket gør godt for både

krop og sjæl.

Man bliver anderledes opmærksom på, hvordan årstiderne

skifter, når man på den måde er helt tæt på naturen. Den

kan være blid den ene dag og voldsom den næste.

Den værdi, der ligger i at bo tæt på vandet, nyder rigtig

mange mennesker i Danmark.

Ifølge Geodatastyrelsen har Danmark en kyststrækning,

der strækker sig over ikke færre end 8.754 km. En god

del af disse finder man langs kysten i Nordsjælland, som

er et yndet område for sommerhuse, men i høj grad også

populært til helårsbolig.

Det er en positiv spiral. I takt med at byerne langs den

nordlige kyst er blevet mere aktive og levende hele året,

får flere lyst til at flytte hertil – og det inspirerer igen til

iværksætteri med spisesteder, gårdbutikker, gallerier og

meget andet.

Bro til Skandinavien

Helsingør har alle dage været en livlig handelsby og en

bro til Skandinavien via den hyppige færgeoverfart til

Helsingborg. Byen er verdenskendt på grund af Kronbog og

Hamlet, men har meget andet at byde på.

Først og fremmest danner historiske palæer, ydmyge

bindingsværksbyggerier og gotiske stenhuse i dag rammen

om det moderne byliv i Helsingørs gader og stræder, men

der er også blevet bygget mange nye boliger i de sidste 10

år. Kronborg Strand tæller fx 156 nye luksusboliger med

udsigt til både havet og Kronborg Slot.

Også kulturelt går Helsingør forrest i udviklingen med

investeringer i blandt andet Kulturværftet og Museet for

Søfart, og så er byen en uddannelsesby med gymnasier

og handelsskoler, SOPU-uddannelse, erhvervsskole,

Marinbiologisk Universitet og teknisk skole – for blot at

nævne nogle.

Det hele ligger med kort afstand til København og med alle

fordelene ved at bo tæt på naturen.

Det har erhvervsvirksomheder set værdien i, og derfor har

mange flyttet deres aktiviteter til byen.

Julemarked i Den Gamle Skurby

Hornbæk er året rundt et dejligt sted at bo, uanset om man

bor i helårsbolig eller er heldig at have sommerhus i byen.

Det naturlige samlingspunkt er havnen og stranden, men

byen lever også godt om vinteren med et aktivt foreningsliv,

et stort udvalg af butikker og ikke mindst talrige gode

spisesteder.

I december inviterer Hornbæk til Jul i den Gamle Skurby.

Det autentiske havnemiljø på Hornbæk Havn består af 23

små røde træskure, der kaldes Skurbyen. Normalt benyttes

de til garn og ruser, men i december danner de rammen om

et stemningsfuldt julemarked, hvor boder med

julegaveideer og kunsthåndværk inspirerer, mens gløgg og

æbleskiver frister.

Forbi Søren Kierkegaards mindesten

Videre langs kysten ankommer man til Gilleleje, som har

taget imod gæster siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor

de første turister begyndte at dukke op.

Fiskerbyen ved Sjællands nordligste punkt har formået

at bevare det oprindelige fiskerlejes charme og idyl, og

samtidig er den en levende kultur- og handelsby hele året.

Ikke alene er Gilleleje Havn Sjællands største fiskerihavn,

det er også et kulturelt samlingspunkt med musik og

foredrag, udstillinger, bibliotek, biograf, restaurant og meget

andet. Her samles både lokale og sommerhusgæster året

rundt.

Når julemaden skal fordøjes, er det bedst at komme ud at

bevæge sig. Langs kysten fra Gilleleje by til Gilbjerghoved

findes vandrestien, Gilbjergstien. Her kan udsigten nydes

fra de op til 33 m høje skrænter ud over Kattegat til halvøen

Kullen i Sverige. Undervejs passerer man Gilbjergstenen

og mindestenen for den kendte danske forfatter og filosof,

Søren Kirkegaard.

Altid hyggelige Tisvilde

Tager man turen videre til Tisvilde, mødes man først og

fremmest af en hyggelig hovedgade, der samler byen med

adskillige gode spisesteder og hyggelige butikker.

Tisvilde også rig på enestående naturoplevelser, ikke

mindst takket være veletablerede grus- og skovstier, der

giver mulighed for aktive ture på cykel eller mountainbike.

Til gengæld kan man vandre i roligt tempo gennem

Troldeskoen, der strækker sig fra Tisvildeleje langs

kysten til Asserbo Plantage, og nyde synet af de krogede

fyrretræer, hvoraf de ældste menes at stamme fra den

sidste del af 1700-tallet.

SOMMERLAND I VINTERKLÆDER

Af: Christina Wex //

Vinterbadning er blevet særdeles populært. Tendensen var

allerede markant, men særligt under Coronanedlukningen,

hvor socialt samvær var begrænset og helst skulle foregå

udendørs, blev det populært at mødes til de kolde gys og

måske en varmende kop kaffe bagefter.

Langs Nordsjællands kyst er der rig mulighed for at dyrke

den sunde interesse, der sætter gang i blodomløbet og

giver kroppen et dejligt boost.

De fleste foretrækker at hoppe i det kolde vand fra en lille

badebro, og hvis de bader fra åben strand, er det rarest

med en sandbund.

I Gilleleje er der direkte adgang til sandstrand på østsiden

af havnen, og man kan parkere på parkeringspladsen i

umiddelbar nærhed af vandet. Bagefter kan man nyde

kaffen på Hotel Gilleleje Strand, Gilleleje Badehotel,

Restaurant Far til 4 eller på caféer i havnen eller i

hovedgaden.

Tisvilde er kende for sin langstrakte og brede sandstrand

for enden af bygaden. I forbindelse med p-pladsen er der

åbnet et hus kaldet Naturrum Tisvilde med omklædnings-

og toiletfaciliteter, som gør oplevelsen endnu bedre.

Når man skal varme sig efter dyppet, er Sankt Helene

Feriecenter, Helenekilde Badehotel, Kildegaard og

Tisvildeleje Strandhotel garanter for en god kop kaffe,

ligesom der er vinteråbne restauranter og caféer i den

julepyntede bygade.

DE BEDSTE

VINTERBADESTEDER

Der har været meget fokus på badehoteller i de senere

år, og TV2-serien ”Badehotellet” har ikke gjort interessen

mindre. Heldigvis er der mange skønne af slagsen

på Nordsjællands kyst, som er perfekte til et ophold i

vintermørket med ild i pejsen og god mad.

Fra Gilleleje Badehotel, der blev opført som pensionat i

1895, kan man se helt til Kullen fra mange af værelserne.

På et Weekend Wellness-ophold har man fri adgang

til badeafdelingen med tyrkisk hamam, dampbad og

mahognisauna og en god helkropsmassage i vente.

Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje blev oprindelig bygget

som privat sommerhus i 1896, men allerede otte år senere

blev det omdannet til pensionat. Stedet er kendt for mad

af høj klasse og en særlige stemning, hvor man tydeligt

fornemmer historiens vingesus.

Det samme kan man sige om Hotel Bretagne i Hornbæk.

Det nyligt renoverede badehotel ligger i gåafstand fra

stranden og havnen og har de mest charmerende værelser

i ægte badehotelstil og en hyggelig restaurant og lobbybar.

Her kan man fx vælge at tilbringe sin Nytårsaften, hvor der

er lagt op til både 4-retters menu og fyrværkerishow over

søen, med eller uden overnatning.

BESØG PÅ BADEHOTEL

Stranden inviterer til gåture hele året.

Foto: Tine Uffelmann, VisitNordsjælland

De ældste af Troldeskovens krogede træer

siges at stamme helt tilbage fra 1700-tallet.

Foto: Daniel Overbeck , VisitNordsjælland

Gilleleje Havn er også smuk i vintersolen.

Foto: Tine Uffelmann, VisitNordsjælland

Det er balsam for sjælen at gå langs stranden i Gilleleje og mærke vinterkulden.

Foto: Nikolaj Danielsen, VisitNordsjælland

Historie og tradition mødes, når juletræet tændes med Kronborg i baggrunden.

Foto: Thomas Rahbek, VisitNordsjælland

Julstemning i Hornbæk. Foto: Tine Uffelmann, VisitNordsjælland

Det handler bare om at være klædt godt på,

så er havet det skønneste sted til en udflugt.

Foto: Tine Uffelmann, VisitNordsjælland

136 137

RESA

RESA Danska guldkusten

Guldkusten når sitt slut vid Helsingör, en idyllisk dansk

småstad med trevliga butiker utmed gågatan i centrum. Kronborg

syns tydligt på udden och kallas även ”Hamlets slott”, eftersom

Shakespeares berömda pjäs utspelar sig här. På kajen

en bit bort ligger M/S Museet för sjöfart. Även om man inte är

intresserad av ämnet bör man inte missa detta underjordiska

museum som har en arkitektur utöver det vanliga, byggd

omkring och ovanför en gammal torrdocka.

Konstmuseet Louisiana ligger nära Sletten, i Humlebaek.

Alla älskare av konst har vallfärdat hit sedan slutet av

1950-talet, men kombinationen av intressanta utställningar,

arkitekturen och naturen omkring museet har även lockat

de oinvigda. >>

Foto: Mette Jonson / Gilleleje Harbour

Slettens hamn där det ligger en välbesökt restaurang strax

ovanför, som är förärad med en Michelinstjärna.

Konstmuseet Louisiana i Humlebaek. Konsten lockar många

hit men även arkitekturen på byggnaden och omgivningarna.

Foto: Ulrik Jantzen / Louisiana Museum of Modern Art

132 133

RESA Danska Guldkusten

B

ara några kilometer från Köpenhamns pulserande

stadskärna befinner man sig på en av världens

vackraste vägar – Strandvejen, som sträcker sig

upp till Helsingör. Guldkusten kallar vi svenskar

denna drygt fyra mil långa kustremsa, men danskarna säger

whiskybältet! Namnet ska ha kommit av att Danmarks dyraste

hus ligger här och att ägarna har råd att dricka whisky närhelst

de önskar. Och visst är det många lyxvillor som kantar denna

kust med utsikt över Öresund och Sverige.

Förr i världen var det främst rika köpenhamnare som

hade sina sommarställen här, men nu är det mest permanentboende.

Närheten till stan, den egna privata stranden och tennis-

banan på tomten förefaller som ett ganska behagligt leverne.

Men det finns även hus och lägenheter för mindre väl-

beställda. Dessa charmiga kvarter med små gatuhus, för en

eller flera familjer, ser man främst då man viker in på gamla

Strandvejen som går parallellt med den nya. Bland annat kan

man strosa runt i Skovshoved och uppleva det mer ”vanliga

livet”. Några kilometer därifrån ligger Orderupgaard, som

är värt en omväg trots att man måste färdas lite inåt land. >>

RESA

Foto: Daniel Overbeck

Esrum Sø er pakket ind i grøn

frodighed og idylliske småbyer

Et par gode travesko, en vandflaske –

og man er parat til en naturskøn og

hyggelig oplevelse ved Esrum Sø

i Nordsjælland. Turen kan strikkes

sammen på mange måder, for der er

gode pitstop ved søen, der har ligget

her, lige siden istiden takkede af.

T

o motionscyklister, en enkelt kondiløber,

tre stykker råvildt, et

egern, en lille familie foruden et

ungt par, der har slået telt op ved

vandkanten.

Det er de levende væsner, jeg har hilst

på, på de flere timers gåtur langs Esrum

Sø. Resten af tiden har naturens lydbillede

fået lov at fylde: Søens blishøns og

hvinænder konverserer i sivene, vinden

kratter småbølger op på vandet, og et

godt mikset kor af småfugle synger i kronerne

på Gribskovs gamle træer, der står

så flot, helt ned til søbredden.

Esrum Sø har en egen skønhed, fordi

den stort set er pakket ind i grøn frodighed.

Læg dertil de velholdte småbyer

Nødebo, Sørup og Fredensborg Slot på

østsiden. Bådebroer og småhavne med

hver sin historie er her også. Det går op

for mig, hvor lidt jeg ved om området og

det – på den gode måde – sammentømrede

samfund omkring søen. For her tager

man i fællesskab en tørn for både at

skabe aktivitet og passe på naturen.

Møllermel fra morgenstunden

Det mærker jeg allerede , da dagen begynder

med Strandvejsristeriets gode

kaffe, brygget af Helle, der regerer køkkenet

i Café Nr. 16 i Fredensborg. Denne

hybrid af strikkeklub, brugskunst, tøj,

smykker osv. er et rigtigt feelgood-sted,

hvor man får tip til strikning og møder

folk over en kaffe og endda rosé fra fad.

Jeg satser, tidspunktet taget i betragtning,

på Helles rustikke morgenbrød:

»Melet er fra Nordsjællands Fællesmejeri,

de maler det på stenkværn fra starten.

Det kræver altså sin møller«, forklarer

hun og tilføjer, at syltetøjet er kogt på

lokale jordbær med hyldeblomst og vilde

roser. Det bliver ikke mere sommerligt,

tænker jeg, og hanker op i rygsækken

med kurs mod Fredensborg Slotspark,

der følger østbredden af Esrum Sø.

Der er kun et par minutters gang fra

Nr. 16 til parkens stisystem, der ligner en

geometriopgave fra skoletiden med lige

linjer arrangeret i et halvt edderkoppespind.

Det giver

mange kilometer


velfriserede

grusstier at vælge

imellem, og jeg fristes

desuden af

småstier i bløde

buer mellem gamle

træer og nu og

da et monument

til minde om slottets historie. Jeg får

endda dvælet ved den store sten med

navnene på kongehusets mange gravhunde.

Det er nemlig her, de stedes til

hvile.

Hundenes gravsted befinder sig i den

SUSSER FEIT (TEKST OG FOTO)

Bådfartens to færger sejles af frivillige kaptajner, der finder glæde ved at give passagererne en oplevelse på søen, de selv holder så meget af. Gæsterne sejles på rundtur eller på tværs.

4 POLITIKEN REJSER Søndag 15. august 2021

Bådebroer og

småhavne

med hver sin

historie er her

også

Danmark Esrum sø

Esrum Sø er pakket ind i grøn

frodighed og idylliske småbyer

private del af haven, der er åben for alle i

sommermånederne. Ligesom urtehaven,

hvor gartnerne netop er ved at

skræmme gulerodsfluer væk og luge

ukrudt ved de kongelige rodfrugter.

»Vi sørger for grøntsager og urter til

dronningens og kronprinsens hof. Og vi

sender også noget ned til Restaurant

Skipperhuset, de har jo åbnet igen«, fortæller

en gartner, mens vi betragter en

række livskraftige pastinakker, der står

så rankt på række, som var de gardere.

Omtalte Skipperhuset ligger i vandkanten

som nabo til Bådehuset med

kongehusets chalup. Huset er fra Frederik

den IV’s tid, og kongen nød efter sigende

at gå ned ad alleen oppe fra slottet

til Bådehuset, der var bygget til hans højmastede

yacht. Også kong Frederik IX

kom ofte ned for at snakke med skipper:

»Jeg tror, han nød den uformelle stemning.

Og senere kom prins Henrik flere

gange, når vi indviede sæsonen med en

lille reception. Han tog børnebørnene

med – jeg har selv grillet pølser til dem«,

fortæller Ole Olesen, kaptajn på færgerne

’Viking’ og ’Rolf’, som har ligget ved

Bådehuset i over 100 år.

Han er en af de frivillige, der sejler færgerne

i dag. Af lutter dedikation til traditionen

og for at dele glæden ved søen

med gæster på rundture, hvor der suppleres

med gode lokal- og røverhistorier

og gøres stop ved bådebroer og småhavne.

Eller der sejles på tværs af søen til

vestsiden, hvor folk holder barbecue og

vandrer på stien mellem skov og sø. Det

er netop min plan – men først efter frokost,

for min tur rundt i slotsparken har

givet appetit.

Gode sager i vandkanten

Gartneren havde ret: Den spanske kørvel

og purløg på min ’Skippertoast’ er plukket

i dronningens urtehave, fortæller

Anders Pedersen, der sammen med Rune

Sonnichsen åbnede Restaurant Skipperhuset

igen denne sommer.

»De sendte et par flotte kasser herned i

morges, det dufter fantastisk«, siger han

og sætter en indbydende anretning foran

mig med hummer, krabbe og masser

af ærteskud. Jeg sidder helt ude på den

smalle træmole, hvor søen klukker mellem

stenene. Vejret er mildt, så det er

kun få, der trækker indenfor, skønt der

er lyst og indbydende inden døre. Men

det kan tidsnok blive efterår, så vi nyder

søen og udsigten til den lille havn og de

friske, der forsøger sig med farverige kanoer

og kajakker. Det er en luksusudsigt

– og ditto mad.

Efter frokost påmønstrer jeg færgen

’Viking’, og kaptajn Olesen sætter kurs

mod den anden bred, hvor fine stier forbinder

Nødebo i syd med norden-

Søndag 15. august 2021 REJSER POLITIKEN 5

2 km

Sørup

E S R U M S Ø

Kongens Bøge

Fændrikshus

Nødebo

Fredensborg Slot

JBM

Mylder er der ikke på stierne langs søen, heller ikke i om sommeren. Flokken her tog turen

op til Esrom Kloster, og mødte næsten ingen undervejs.

Den smukke park omkring Fredensborg Slot har kilometervis af stier og historiske

monumenter undervejs. Alene turen langs yderkanten af parken er 4,5 km lang.

Man sidder ved vandkanten udenfor Restaurant Skipperhuset, og indenfor er der ny istandsat

med stengulve og hvide vægge. Helt enkelt, så det gamle hus får lov at spille hovedrollen.

Det royale bådehus (tv.) ligger bag træerne. Den hvide bygning ved siden af rummer den

genåbnede Restaurant Skipperhuset med kik til kano- og kajaksejlads og sejlklubben Esrum Sø.

12 POLITIKEN REJSER Søndag 5. december 2021

Hotelværelserne begynder fra 8. etage og opefter, og restauranten ligger på 17. etage med udsigt over Esbjerg og Vadehavet.

A Place To Hotel Esbjerg er netop åbnet og kopierer det vestjyske landskab i et råt og urbant udtryk i stål og glas, men illustrerer også det

bølgende klitlandskab i form af gule mursten og grøn natur mellem hotellets to tårne, som er tegnet af Bjarke Ingels Group. Foto: A Place To

Et modeltog kører i fuld fart over kanalen

– dog ikke den engelske – men derimod

Zollkanalen i Hamburgs Speicherstadtkvarter,

og toget suser fra Sydfrankrig til

Sydamerika i løbet af få minutter.

Den opmærksomme læser vil påstå, at det

ikke kan lade sig gøre, og at geografiske destinationer

er blandet sammen.

Den er imidlertid god nok, for der er tale

om verdens største modeljernbaneanlæg, Miniatur

Wunderlands nye bylandskab på 46

kvadratmeter: Rio de Janeiro.

Da Politiken besøgte Miniatur Wunderland

i 2017, fortalte den ene af grundlæggerne, Gerrit

Braun, at hans tvillingebror og medejer

havde en drøm:

»Frederik (Braun, red.) håber, at vi kan bygge

en bro over en af kanalerne i det historiske

havneområde til nabobygningen. Broen skal

indeholde vores helt egen Eurotunnel. Gæsterne

forlader så kontinentet og kommer

over til Storbritannien i den anden bygning

med typiske engelske landskaber«.

Konstruktionen begyndte i november samme

år og sluttede her i december, men broen

går altså ikke til Storbritannien.

Fleet Brücke er nu en realitet i 40 meters

højde. På den 25 meter lange glasgangbro kører

tog fra den gamle verden gennem smukke

landskaber til det nye Wunderland.

Foreløbig kan besøgende beundre Rio de

Janeiro i miniformat med Kristusstatuen, Copacabana,

fattige favela-kvarterer og bjerget

Sukkertoppen.

Det har kostet 1,6 millioner euro (11,9 millioner

kroner) at opføre Rio de Janeiro, og der

er brugt 60.000 arbejdstimer på at lægge 423

meter spor, hvor der kører 85 lokomotiver og

300 vogne. I Rio er der 1.000 biler, 300 bygninger,

to kirker, 1.000 biler og 12.000 træer. På de

46 kvadratmeter boltrer 20.000 figurer sig.

Rio de Janeiro er kun Miniatur Wunderlands

første Sydamerika-skridt. Ved årsskiftet

2022-2023 åbnes en afdeling med Patagonien

og Antarktis. I 2024 kommer turen til Amazonas-regnskoven

og Andesbjergene. Caribien

indvies i 2025.

Braun-brødrenes iværksættergen stopper

ikke med Sydamerika. De planlægger også afdelinger

med dele af Afrika eller Asien.

poul.husted@pol.dk

POUL HUSTED

Verdens største modeljernbaneanlæg,

Miniatur

Wunderland i Hamburg,

udvider med sydamerikansk

afdeling på den anden side

af Zollkanalen.

Modeltog kører i fuld fart over Kanalen

Rio de Janerios fattige favela-kvarterer

ses også i nattens mulm og mørke på modeljernbaneanlægget.

Foto: Miniatur Wunderland

nemt at finde frem til afklædte destinationer

på en ny, nøgen version af Airbnb

– NaturistBnB.

Hjemmesiden er oprettet af Petri og

Minna Karjalainen, og der er allerede

nøgne overnatningsmuligheder i Sydfrankrig,

Spanien, Canada, USA, England,

Sverige og Wales. Hust

Luftfart. Flypassagerer er urolige,

forstyrrer medpassagerer og kabinepersonale

eller griber ligefrem til vold.

Det fremgår af en undersøgelse fra

den internationale luftfartsorganisation

IATA. Tendensen har taget fart i 2020

med coronaen, og den fortsætter i år.

Hust

Flypassagererne

griber ofte til vold

Annette

Sørensen,

direktør i Visit-

Nordsjælland:

»Vi navigerer i

en ny virkelighed,

hvor sikkerhed og

hygiejne er et

stærkt konkurrenceparameter,

og det

skal turisterhvervet

være gearet til«

SEKTION 1

NORDSJÆLLAND

4

Frederiksborg Amts Avis n ONSDAG 14. JULI 2021

TURISME: Syv nye

oplevelsesprodukter

i og omkring Nationalpark

Kongernes

Nordsjælland klar

til affyring.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Turistorganisationen

VisitNordsjælland

er nu klar med en

palet af oplevelser, som skal

styrke muligheden for en

bæredygtig turisme omkring

Nationalpark Kongernes

Nordsjælland. Og skal

man sætte fællesnævner

på de syv pakker, så må det

være »tilbage til naturen de

luxe«, fortæller projektchef

Bettina Kampman, Visit-

Nordsjælland:

- De syv projekter spænder

vidt, men de udspringer

af mikrovirksomheder og

ildsjæle, og handler alle om

muligheden for oplevelser

i nationalparken, fortæller

projektchefen.

Et af de syv projekter ligger

lige uden for nationalparkens

afgrænsning, men

inden for de fem nationalpark-kommuner.

Glamping

Det drejer sig om tre luksus-

shelters for to personer, hvor

komforten er i top. Glamping-hytter

kaldes de. En

sammentrækning af Glamour

og Camping.

- De er forsynet med lækre

tykke springmadrasser, lys,

indlagt strøm så mobiltelefonen

kan oplades, eller man

kan sætte medbragt køletaske

til og et retrokøleskab.

Samtidig kan shelteret aflåses,

så alle ejendele opbevares

trygt, hvis man er på

dagstur, fortæller campingchef

Eva Mortensen.

Shelterne, der har været

i brug siden maj måned er

isoleret så de holder regn,

varme og kulde ude, og ved

at booke et shelter på en

campingplads får man sikkerhed

for, at der ikke er optaget,

når man ankommer,

og der er samtidig toiletfaciliteter

og bad til rådighed.

Samtidig ligger de tre shelters

lidt for sig selv op af en

skov og sø, og der er bygget

en træterrasse og et ildsted,

hvor man kan spise, for der

er kun 125 centimeter i højden

indenfor i shelteret.

Forældre med børn

- Vi mente egentlig, at de

ville være mest søgt af kærestepar,

men vi har haft

mange udlejningerne, hvor

det er en forældre med barn,

som tager af sted sammen -

eller venindepar med halvstore

børn. Det er folk, som

gerne vil give deres barn en

naturoplevelse,

fortæller

Eva Mortensen. Men også

længere væk er der bud efter

hytterne, selvom man ikke

har markedsført dem.

- I næste uge kommer en

tysker, som har lejet et shelter

for otte dage. Vi fortalte

ham, at det altså er små hytter

- men det var lige det, han

gik efter, fortæller Eva Mortensen.

Oplevelsesudvikling

De tre shelters i Nivå - og de

øvrige seks tiltag - udspringer

af et projekt, som Visit-

Nordsjælland inviterede til

tilbage i september 2020,

hvor der var kickoff på projektet

»Oplevelsesudvikling

i Nationalpark Kongernes

Nordsjælland«.

Formålet

med projektet var at udvikle

nye oplevelsesprodukter

i nationalparken, så den bliver

et endnu mere attraktivt

turistmål for både nationale

og internationale gæster.

Projektet, der støttes af Danmarks

Erhvervsfremmebestyrelse,

er nu mundet ud i

syv nye oplevelsesprodukter

i naturen.

- Interessen for at være

med i projektet om forretnings-

og produktudvikling

af naturoplevelser i

nationalparken har været

overvældende. Mere end 100

iværksættere og lokale virksomheder

gav i efteråret deres

bedste bud på, hvordan

Nordsjælland kan tilbyde

besøgende nye naturoplevelser,

som gør, at gæsterne

dels bliver længere i området,

dels får »bedre« oplevelser

end dem, naturen i sig

selv byder på, fortæller projektchef

Bettina Kampman,

VisitNordsjælland.

frederiksborg@sn.dk

Glamping og

nattemørke skal

lokke turister til

Der er opført tre af denne type super-shelters på Nivå Camping. Foto: Daniel Villadsen/VisitNordsjælland

FODBOLD: Den

16-årige, der søndag

eftermiddag blev

overfaldet og fik

revet sin FCK-trøje i

stykker får nu tilbud

om hjælp fra både

fans, sponsorer og

klubben selv.

Af Nikolai Rosler Jørgensen

ØLSTYKKE: Søndag eftermiddag

fik en 16-årig dreng

revet sin FCK-trøje i stykker,

da en fremmed mand

konfronterede ham på åben

gade.

Det har nu fået både FCKfans,

sponsorer og klubben

selv til at reagere med en

kompenserende hånd, fortæller

den drengens far,

Mads Ladegaard.

- Jeg var selvfølgelig rasende,

da min søn kom hjem

i søndags, men samtidig er

jeg også dybt taknemelig for

al den hjælp, de søde beskeder

og tilbud, der er kommet

i løbet af dagen, siger han.

Blandt de mange tilbud

kommer nogle af dem fra FC

København selv.

Her har kommunikationschef,

Jes Mortensen, tilbudt

billetter til kampe, og holdets

materialemand, Mikkel

With Pedersen, har sørget

for en ekstra gave.

- Jeg vil meget gerne tilbyde,

at han kan komme med

ud på træningsanlægget

og sige hej til spillerne og få

nogle autografer, billeder og

selvfølgelig en ny trøje, fortæller

Mikkel With Pedersen.

Også fodboldfan Casper

Fisher Raadvig har været på

banen og har sammen med

fans fra både FCK og rivalerne

Brøndby IF samlet sammen

til en ny trøje og to sæsonkort

til den unge mand.

- Mange fans fra begge lejre

har oplevet at blive chikaneret,

når man går i sin

trøje, så det var faktisk ikke

så svært at få Brøndby-fans

med på idéen. Vi vil jo også

alle sammen gerne se flere

fodboldtrøjer i bybilledet, så

det er ærgerligt, hvis en ung

mand skal miste sin lyst til

at støtte over det her, siger

han.

Den 16-årige har ikke selv

ønsket at stille op til interview.

I kø for at hjælpe 16-årig fodboldfan

• Sanketure i naturen

– »Spis med dyret«: Her

samler gæsterne selv ingredienserne

til en middag

i naturen. Det kan

være bær, frugter, grønt

– og for eksempel harer,

som så nydes ved en middag

i nationalparken.

• Glamping ved vandet:

Her sover turisterne i

mobile luksusshelters på

Nivå Campingplads for

på den måde at komme

tættere på naturen end

i en hytte eller campingvogn

– og mere komfortabelt

end i telt.

• »Nat i Nordsjælland«:

Ture i nationalparken

med guidede oplevelser

i at lytte til naturen

om natten efter at have

hygget sig med at lave aftensmad

over bål. Én af

turene har fokus på børnefamilier

og på at gøre

børnene trygge ved mørket

og dyrene i naturen

– både i buldrende mørke

og i de lyse sommernætter.

En anden tur har fokus

på at skabe mindfulde

nat- og naturoplevelser

for voksne, som kan

krydres med overnatninger

på blandt andet bed &

breakfasts i området.

• »Natur gør godt«: Fokus

på leder- og personlig

udvikling, hvor naturvejledere

og professionelle

guider både private

og erhvervsledere i deres

søgen efter svar på essentielle

spørgsmål og fokus

på mentale pauser i naturen

med henblik på personlig

og faglig vækst.

• En årligt tilbagevendende

vandrefestival i

uge 35 omkring Esrum

Kloster og Møllegår: Festivalen

bygges op om

videnskabelige

oplæg

om vandring, guidede

vandreture med fokus

på fællesskab, salg fra

boder og madoplevelser i

naturen.

• Gate Crashers (stadig

under udvikling, da der

endnu ikke er fundet tilstrækkelig

finansiering):

Mobile, nomadiske luksusovernatninger

i arkitekttegnede

glaskuber.

Den overnattende gæst

vælger enten selv placeringen

af deres overnatning

- eller vælger en

»surprise«, hvor gæsten

ikke på forhånd ved, hvor

deres glaskube til overnatning

placeres i nationalparken.

• Cykelture rundt i nationalparken

ad den nye

»Gastromino«. På cykelturen

ad Gastrominoen

spiser de besøgende sig

igennem lokale fødevarer

og overnatter i tiny

houses og shelters.

Kilde: Visit Nordsjælland

De syv projekter

Publicatie : Nordic Magazine

Datum : 31 dec 2021

cm2 : 4648

Pagina : 24

AVE : € 12497,00

Regio

: Nederland

Frequentie : 4x per jaar

Oplage : 15000

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Visit Denmark

Publicatie : Nordic Magazine

Datum : 31 dec 2021

cm2 : 4648

Pagina : 24

AVE : € 12497,00

Regio

: Nederland

Frequentie : 4x per jaar

Oplage : 15000

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Visit Denmark

53

KULTOUR 1 2021

Polarforskerens hus

og Spodsbjerg Fyr

Lidt nord for Hundested Havn ligger

Spodsbjerg Fyr med en fantastisk udsigt

over Kattegat. I nærheden findes

polarforsker Knud Rasmussens hus,

hvor han arbejdede mellem sine mange

ekspeditioner i Grønland mellem

1902 og 1933. Huset er i dag indrettet

som museum og mindestue for Knud

Rasmussen. Det store naturområde

rundt om huset er værd at opleve, og

på grunden står også en mindevarde

til ære for Knud Rasmussen opført at

forskellige sten fra Grønland.

Knud Rasmussensvej 9, knudrasmus.dk

Moderne kunstværksteder

På havnen i Hundested ligger glassmedjen

Backhaus-Brown, hvor

Nanna og Andrew arbejder på værkstedet

med deres unikke glaskunst

hver dag. Hos glassmedjen kan man

følge med i tilblivelsen af glasværkerne

med udsyn til havet og indsejlingen

til Isefjord. På havnen finder man

også butikken Bendix Copenhagen,

der laver unikke smykker i høj kvalitet

og spændende design på deres eget

værksted.

Nordre Beddingsvej 26,

backhaus-brown.com

Spisesteder på havnen

Frokostpause eller en kold øl er der

mange muligheder for på Hundested

Havn. Halsnæs Bryghus ligger med

udsigt ud over Hundested Havn og serverer

klassiske frokost- og aftenretter

med forankring i lokalområdet. Øllet er

også hjemmebrygget, og der er altid

seks forskellige varianter på menukortet.

Har man lyst til bistroklassikere

med et søinspireret tvist, er Knud – Et

spisehus et godt bud. Spisehuset ligger

også på Hundested Havn og serverer

alt fra friskbagte boller om morgenen

til hummer og muslinger om aftenen.

Halsnæs Bryghus, Nordre Beddigsvej 35,

halsbryg.dk

Knud – Et Spisehus,

Havnegade 18, knud.biz

Sandskulpturfestival

For 10. år i træk afholdes der

sandskulpturfestival i Hundested

fra midten af maj til slutningen af

oktober. Internationale kunstnere

skaber sandskulpturer på Hundested

Havn, hvor temaet for skulpturerne i

år er ”Jorden rundt”. Det er en oplagt

mulighed at få et udkig til verden,

når mulighederne for at rejse ud er

begrænset.

Kajgaden 7, sandfestival.dk

HUNDESTED

19

Frederiksborg Amts Avis n MANDAG 6. SEPTEMBER 2021

SEKTION 2

Debat

GRIBSKOV: Det nære sundhedsvæsen

- lad os finde

løsningerne og sætte borgerne

forrest. Der skal

være tid til omsorg.

Vi skal tænke langsigtet,

visionært og med fokus på

pleje og sundhed for alle

borgerne i Gribskov.

Op til valget har flere

partier travlt med at finde

noget, der kan kritiseres og

andre, der kan gøres skyldige

i fejl og mangler.

Vi mange store udfordringer

på sundhedsområdet,

ikke kun i Gribskov,

men i langt de fleste danske

kommuner.

Det kræver visioner, men

frem for alt konkrete handlinger.

Vi skulle gerne som

politikere kunne byde på

andet end kritik. Vi bevæger

os kun i cirkler og ikke

fremad, hvis det er det eneste,

vi kan byde på. Det er

ikke fordi, kritikken nødvendigvis

er uberettiget,

men det er simpelthen for

let blot at læne sig tilbage

og pege fingre.

Vi kæmper stadig med

efterveerne fra et ældreområde,

der igennem de

seneste mange år gang på

gang har været udsat for

massive besparelser og det

må være slut. Hellere realistiske

budgetter, hvor der

kan findes tid til omsorg for

den enkelte borger.

De store udfordringer vi

skal finde gode og holdbare

løsninger på i Gribskov er:

- Rekruttering, fastholdelse

og dygtiggørelse af

vores sundhedsfaglige personale.

- Tidssvarende og inspirerende

genoptræningsfadciliteter,

der tiltrækker kompetent

personale og giver

borgerne de bedste muligheder

for at komme tilbage

på sporet.

- Midlertidige pladser der

tager hånd om borgeren,

der ikke kan være hjemme,

men ej heller kan være på

sygehuset.

- Borgere med demens

skal have den tid og omsorg,

de har behov for. Både

på plejecenter og i eget

hjem. De pårørende skal

have mulighed for aflastning

i hverdagen

Nytgribskov går til budgetforhandlingerne

med

visioner og konkrete handlinger,

så vi kan løse udfordringerne

både nu og i

fremtiden.

Vi ser også på serviceniveauet,

men her fokuserer

vi på borgerens frie valg.

Byrådsmedlem

Pernille Kromann Sams

(NytGribskov)

Der skal være tid til omsorg

FESTIVAL: Gang hitter.

Det er konklusionen

fra Jane Sunesen,

DGI, efter 1000

mennesker lørdag

besøgte Nordsjællands

Vandrefestival.

Af Nicklas Thorup Clausen

ESRUM: Omkring 1000 mennesker

deltog lørdag ved den

første udgave af Nordsjællands

Vandrestival på og

ved Esrum Kloster.

Projektleder Jane Sunesen

fra DGI Nordsjælland er

en del af arrangørgruppen

og hun tøver ikke med at

kalde festivalen for en succes.

- Det er helt vildt, og har

vejret var med til at give en

stemning, som man nærmest

ikke kunne drømme

om. Og så er Esrum Kloster

jo fuldstændig unik i den

ramme. Der var mange, der

tilkendegav, at det ikke kunne

have været afholdt andre

steder. Man kan ikke vandre

et meget smukkere sted,

siger Jane Sunesen.

Ideen om Nordsjællands

Vandrefestival

opstod

som et samarbejde mellem

DGI-projektet

»Gribskov

går sammen,« Esrum Kloster

og Møllegård, Foreningen

Esrum-Tisvildevejen,

Gribskov Kommune og Visit

Nordsjælland.

Og med corona-usikkerheden

konstant lurende

over hovedet samt mange

interessenter og interesser,

der skulle finde fodslag, har

planlægningen til tider været

hektisk. Men alt er endt

med at gå op i en højere enhed.

- Vi har jo asfalteret, mens

vi har kørt. Det er et helt

nyt og et unikt samarbejde

mellem kommune, turistorganisationer,

kultursted og

foreninger. Det har vi fundet

ud af, at det kan vi altså

bare. Nu har vi en fælles

mission, siger Jane Sunesen.

Gang og viden

Vandrefestivalen har, så at

sige, fulgt to stier. Torsdag

og fredag stod i fagnørdernes

tegn, hvor flere end 150

deltagere udvekslede erfaringer

og viden på området.

-Der har været sindssygt

mange gode bud på, hvordan

man kan bruge gang

og vandring til at få et bedre

liv. Om man vandrer for

sundheden eller sjælefredens

skyld, så er der mange,

der har et bud og kan hjælpe

hinanden, siger Jane Sunesen.

Vender tilbage næste år

Lørdag stod så i folkets tegn,

hvor oplægsholdere som

Københavns tidligere kultur-

og børne- og ungdomsborgmester

Pia Allerslev

og mediemanden Mikael

Bertelsen var blandt trækplastrene.

Samlet omkring 75 oplægsholdere

og udstillere,

siger Jane Sunesen.

- Det har været en skøn

blanding af folk, der virkelig

ville det. Samtlige oplægsholdere

har sagt, de gerne

kommer igen, siger Jane Sunesen.

Hun tør også garantere, at

Nordsjællands Vandrefestival

er kommet for at blive.

- Det er 110 procent sikkert.

Gang har momentum,

og det har simpelthen så

mange indflydelser på så

mange ting, der kan give

os en bedre hverdag, siger

Jane Sunesen.

Idéen til vandrefestivalen

er udsprunget af udviklingsprojektet

»Turismeudvikling

i Nationalpark Kongernes

Nordsjælland« og det

er planen, at det på sigt skal

involvere flere kommuner.

Nordsjællands Vandrefestival var et hit:

Arrangør vil vende tilbage næste år

Omkring 1000 mennesker deltog lørdag på Esrum Kloster. Blandt oplægsholderne var mediemanden Mikael Bertelsen, der har lavet flere vandreprogrammer.

Fotos: Marianne Lomborg, Esrum-Tisvildevejen

SEKTION 1

NORDSJÆLLAND

FARUM: Et autoværksted på

Hvedemarken 18 i Farum

udbrændte helt natten til

store bededag. Det oplyser

Nordsjællands Politi.

Alarmen gik klokken 22.51

torsdag aften, og vagtchefen

fortæller, at både Frederiksborg

Brand Redning

og Nordsjællands Politi var

massivt til stede.

- Det brænder voldsomt,

men vindretningen er heldigvis

sådan, at røgen fra

2

Frederiksborg Amts Avis n LØRDAG 1. MAJ 2021

TURISME: VisitNordsjælland

får 1,5 mio.

kroner til at udvikle

cykel-hubs og temature.

Af Marianne Due

NORDSJÆLLAND: Flere turister

skal opleve Nordsjælland

fra den tohjulede, og det

kræver udvikling af en helt

ny cykel-infrastruktur, cykel-hubs

og cykel-ruter, som

VisitNordsjælland har fået

1,5 millioner kroner fra turismepuljen

til at skabe hen

over de næste tre år.

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,

der netop har tildelt midler

fra turismepuljen, hvor fire

nye turismeprojekter på

Fyn og Sjælland skal udvikle

og kvalificere vandre- og

cykelturisme. Det nordsjællandske

projekt har titlen: »

Grøn mobilitet til og i Nationalpark

Kongernes Nordsjælland«,

og det handler

om at gøre det nemt for turister

og borgere at tage toget,

bussen eller bilen ud til en

cykel-hub og derfra komme

ud på en rekreativ tur i

Nationalpark

Kongernes

Nordsjælland. Som en del af

projektet, der løber fra november

2021 til oktober 2024

tilbydes overnatningsvirksomheder,

spisesteder og attraktioner

i området et forretningsudviklingsforløb,

der kan understøtte ideerne.

VisitNordsjælland

skal

også bidrage til projeket

med 1,5 millioner kroner i

form af timer og projektstyring.

Projektet er delt op i

tre spor, Det første handler

om kortlægning, udvikling

og etablering af de såkaldte

cykel-hubs, det andet spor

handler om at udvikle tematiserede

turforslag i samarbejde

med lokale aktører for

eksempel en gastrocykelrute

eller en slotsrute, mens

det tredje og sidste spor skal

udvikle remtidens rekreative

signaturoplevelser.

De fysiske rammer

- Det første spor om mobilitetshub

handler om de fysiske

rammer. Det er steder,

hvor kan gæster leje, låne eller

stille en cykel og som har

de faciliter, som man har

brug for, når man kommer

cyklende eller vandrende.

Det kan handle om adgang

til en cykelpumpe, at få fyldt

vandflasken op og at gæsterne

føler sig godt modtaget,

fordi der også er et cykelstativ

måske under et halvtag,

hvor de kan stille cyklen,

fortæller direktør Annette

Sørensen fra VisitNordsjælland

og nævner lokale cykelhandlere

som oplagte samarbejdspartnere

men også at

de øvrige nordsjællandske

turistaktører på museer

og restauranter har det ok

med, at gæsterne ankommer

med vind i håret og afslappet

cykeltøj. Det kan også

blive nødvendigt at have et

flådestyringssystem til at

understøtte projektet.

- Det skal være nemt tilgængeligt

at få fat på en cykel,

og det kan både dreje sig

om almindelige cykler og

elcykler. På en elcykel har

du jo kræfter til at komme

lidt længere, for vi tænker

ikke på de hurtige supercyklisterne

i cykeltøj her, siger

hun.

- Det andet spor handler

om at skabe ruter, ikke nødvendigvis

med skilte men

måske via digitale værktøjer,

der viser rundt på en

gastrotur, slotstur eller til

særlige naturoplevelser, for

det handler om at vi får så

mange forskellige tilbud til

gæsterne i nationalparken

som muligt, lyder det fra direktøren,

der ikke kan sige

så meget om det tredje spor.

Det tredje spor handler

om at finde den eller de helt

særlige, unikke signaturoplevelser,

der kan ses fra en

cykel og som slet ikke er opfundet

endnu.

- Der findes spændende

eksempler ude i Europa, for

eksempel i Belgien ved en sø,

hvor det næsten føles som at

cykle ned i søen. Signaturoplevelser,

er oplevelser som

man bare må prøve og som

ikke findes andre steder i

Danmark, siger Annette Sørensen.

Da det nye projekt først går

i gang til efteråret, så er det

ikke noget denne sommers

cykelturister får glæde af,

men direktøren for Visit-

Nordsjælland er glad for, at

projektet er blevet tilgodeset

med en bevilling.

- Vi er glade for i denne tid

med et erhverv i udfordring,

at vi har fået en bevilling fra

turismepuljen. Turismeudvikling

går hånd i hånd med

markedsføring, og vi bliver

ikke ved med at være interessante

som destination,

hvis vi ikke også udvikler

noget, der skaber værdi, så

vi er optimistiske i forhold

til at komme tilbage på sporet

her i Nordsjælland, siger

Annette Sørensen.

Nu skal turisterne se

Nordsjælland fra cykel

NORDSJÆLLAND:

Mange

har brugt Corona-nedlukningen

til at renovere, bygge

til og bygge om, og det

kan nu ses i regnskabet hos

byggemarkedvirksomheden

Johannes Fog A/S, der

kommer ud af 2020 med en

omsætning på 1.338 mio. kr.

og et resultat før renter og

afskrivninger (EBITDA) på

71 mio. kr.

- 2020 har for Fog og for

branchen været et travlt og

turbulent år, der har været

præget af Covid-19 pandemien,

som var medvirkende til

at løfte aktiviteten, udtaler

Carsten Ludvig, adm. direktør

i Fog.

- Både omsætning og

indtjening ligger flot over

2019-resultatet, så vi er tilfredse

og taknemmelige,

fortsætter han.

Johannes Fog A/S er også

selv i gang med at bygge nyt.

Forretningen og hovedkontoret

på Firskovvej i Lyngby

bliver udbygget med et nyt

6-etagers byggeri. Den nye

ces, og vi er glade for at være

kommet i gang – og glæder

os til vores nye multifunktionshus

kan slå dørene op,

udtaler Carsten Ludvig.

Fog er ejet af Johannes

Fogs Fond. Fonden modtager

udbytte fra Fog og uddeler

blandt andet midler til

alment velgørende formål

og forbedring af miljø- og

samfundsudvikling.

Fonden

har i 2020 doneret et

større beløb til Woodlab on

Wheels, hvis overordnede

formål er at tiltrække flere

elever til erhvervsuddannelserne.

Woodlab on Wheels

er et samarbejde med den

nordsjællandske uddannelsesinstitution

U/NORD, og

formålet med projektet er at

vække de ældste folkeskolelevers

interesse for at tage

en uddannelse som tømrer

eller snedker.

Fog rundede også en særlig

mærkedag den 1. september

2020, hvor firmaet havde

100 års jubilæum. Det kunne

dog ikke fejres som forven-

Johannes Fog

A/S kommer

ud af 2020 med

flot overskud

Voldsom brand raserer autoværksted

Johannes Fog rundede en særlig mærkedag den 1. september 2020,

hvor firmaet havde 100 års jubilæum.

Foto: Lars Schmidt

BÄSTA RESORNA ◆ 2022

41

DANMARK. Ett stenkast från

Sveriges sydvästkust ligger gröna,

sköna Själland. Den norra delen

kallas den danska rivieran med

230 kilometer kust. Några pärlor:

Tisvildeleje är en klassisk och

fashionabel badort. Stranden är

barnvänlig med rent vatten och

små söta badhus. Flera klassiska

badhotell finns i området.

Öster om Tisvildeleje ligger

charmiga Gilleleje med Själlands

största fiskehamn och ett myller

av fritidsbåtar i alla storleks- och

prisklasser. Här finns gott om

typiska danska hus med halmtak,

prunkande trädgårdar och söta

kaféer. Gilleleje Badehotel erbjuder

klassisk badhotellatmosfär.

Hornbæk har kustens längsta

och mest välbesökta strand med

fin sand, rent vatten och

skyddande sanddyner.

Helsingör är en kulturstad med

tusenåriga anor. Bland annat kan

man stoltsera med renässansslottet

Kronborg, känt över hela

världen från Shakespeares

”Hamlet”. Marienlyst Strandhotel

är Danmarks största badhotell.

Missa inte: Det interaktiva M/S,

Museet for Søfart i Helsingör som

har fått utmärkelsen Europas

bästa museum.

NORDSJÄLLAND

Danmarks

riviera

RESFAKTA

Prisnivå: Semesterindex 128,

alltså nästan 30 procent

dyrare än i Sverige som har

index 100.

Resa hit: Flyg till Köpenhamn

eller tåg från Malmö till

Köpenhamn. Tåg från Köpenhamn

till Helsingör. Färja/

sundsbuss från Helsingborg

till Helsingör, sedan Lokalbanen

med vilken man når bland

annat Gilleleje och Tisvildeleje.

Bästa tiden: Året runt, men

vill man bada är det sommaren

som gäller.

NORDEN ◆ DRÖMRESOR

Små badhus på

stranden vid

Tisvildeleje.

FOTO ISTOCK, SHUTTERSTOCK

DANMARK. Soliga Bornholm brukar sägas

vara ett Danmark i miniatyr, med böljande

gröna landskap, vackra stränder

och Danmarks enda granitklippor. Och

visst får man en dos av det danska

hygget här.

Ta med eller hyr cykel, trampa i väg

längs de gamla banvallarna som har

gjorts om till cykelvägar och upptäck en

unik ökultur med mysiga gamla byar och

karakteristiska vitmenade rundkyrkor.

Den mest berömda är Østerlars

Rundkirke.

Äter gott gör man också på Bornholm,

ön är nämligen något av en kulinarisk

destination. Ta en dag på Dueodde strand

(en av Danmarks bästa stränder) och ät

middag på Bornholms Michelinrestaurang,

Kadeau, eller stanna till på någon av

de trevliga serveringarna på vägen. Både

rökt fisk i traditionell Bornholmsstil och

modern matlagning i den höga klass som

Danmark är världsberömd för ryms på

denna ö sydost om Skåne.

Missa inte: Gudhjem, den vackra

kustpärlan med mysiga gränder, en

livlig hamn och kullar som bjuder på en

fantastisk utsikt över staden.

DANMARK. Färöarna är en ögrupp som

består av 18 öar, varav 17 är bebodda.

Öarna förbinds med varandra via tunnlar

och färje linjer. Färöarna tillhör Danmark,

men har ett visst självstyre, sedan 2008

en utrikes minister och dessutom egna

sedlar och frimärken. Färöarna är inte

stort, och det är lätt att göra dagsutflykter

från huvudorten Tórshavn till de

närmaste öarna. Hyra bil kan man göra

på flygplatsen.

Sørvágsvatn, eller Leitisvatn som den

även kallas, är Färöarnas största sjö som

ligger på ön Vágar. Den är sex kilometer

lång och omges av klippor, varav vissa är

över 200 meter höga. En synvilla bidrar

till att sjön ser ut att ligga betydligt högre

upp än vad den egentligen gör.

Ta en båttur från byn Vestmanna och åk

ut till fågelklippor och in

i smala klyftor mellan branta bergväggar.

Natur älskare älskar också Färöarnas

dramatiska landskap, som gjort för korta

eller långa vandringar.

Missa inte: Att äta middag hemma hos

är en färöisk familj. Konceptet kallas ”heimablídni”.

En förteckning över var man

kan göra detta finns på eatlocal.fo.

Älskad

solskensö

Ögrupp med

dramatisk natur

RESFAKTA

Prisnivå: Semesterindex 128, alltså

nästan 30 procent dyrare än i Sverige

som har index 100.

Resa hit: Bilfärja från Ystad till

Rønne, cirka 1,5 timmar.

Bästa tiden: Hela året, men under

sommaren kan man bada och alla

restauranger är öppna.

RESFAKTA

Prisnivå: Semesterindex 128, alltså

nästan 30 procent dyrare än i Sverige

som har index 100.

Resa hit: Drygt 2 timmar med flyg från

Köpenhamn. Drygt

1 timme med flyg från Stockholm till

Köpenhamn. Ca 40 minuter med tåg

från Malmö till Kastrups flygplats.

Bästa tiden: Sommaren.

BORNHOLM

FÄRÖARNA

Gudhjem med kullar

och mysiga gränder.

Leitisvatn är

Färöarnas största

sjö och ligger på

ön Vágar.

NORDSJÄLLAND Danmarks riviera

Annonceværdi: EUR 1782.0

©Bonnier

Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras,

överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 17


Udvikling

skal sikre

fremtidens

turisme

VisitNordsjælland arbejder løbende

strategisk med at udvikle turismen for at

sikre destinationens attraktionskraft, tilgængelighed

og vækst. Udviklingsarbejdet er

med til at skabe levende byer og attraktive

naturoplevelser, der både kan give indtjening

til turist erhvervet, arbejdspladser og sikre

bæredygtige rammer for turismen.

Med udviklingsprojekterne tiltrækker vi offentlige satsninger

og investeringer i turismefremme og indgår i strategiske samarbejder

med turismens aktører, både offentlige og private, for

at skabe fornyet vækst og kapacitet og styrke Nordsjællands

tiltrækningskraft som destination.

I 2021 har vi arbejdet for at løfte det nordsjællandske oplevelsesprodukt

og muligheder for helårsturisme i Nationalpark

Kongernes Nordsjælland, der har stort turismepotentiale. Vi har

haft fokus på at skabe bedre rammer for turismeinfrastrukturen

og flere grønne løsninger, der skal tiltrække gæster fra storbyen.

Og så har vi hjulpet turisterhvervet med at tackle en ny virkelighed

i lyset af Corona.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 18


Oplevelsesudvikling i og omkring

Nationalpark Kongernes Nordsjælland (2019 – 2021)

Projektet har haft fokus på at kortlægge turismepotentialet i

Nationalpark Kongernes Nordsjælland og bane vejen for nye

oplevelsessteder og en kommerciel infrastruktur i og omkring

Nationalparken. Visionen er at fremme erhvervsudvikling og

optimere de besøgendes samlede oplevelse med tanke på

bæredygtighed og i respekt for naturen. Projektet skal fremme

oplevelseskæder og et “økosystem” bestående af turismevirksomheder,

men også lokale, frivillige og foreninger og andre

kommercielle aktører.

Flere end 500 idéer til nye oplevelsestilbud, der skal trække

flere gæster og turister til, blev i efteråret 2020 bragt til bordet

ved et større kickoff-arrangement, hvor VisitNord sjælland satte

lokale ildsjæle, turistaktører, Naturstyrelsen samt Nationalparkens

kommuner og øvrige partnere i stævne. I løbet af 2021

har de bedste idéer fået lov til at spire, og gennem workshops og

en-til-en sparring med et panel af rådgivere er i alt 6 initiativer

født ud af projektet. Oplevelsestilbuddene sigter mod at

tiltrække flere købestærke gæster, også internationale, og fokus

har været at få flere endagsturister til at overnatte i og omkring

Nationalparken.

Som afslutning på projektet, har VisitNordsjælland med hjælp

fra konsulentvirksom heden Seismonaut fået udviklet en guide

til oplevelsesbaseret forretningsudvikling, der skal inspirere

andre, der har lyst til at udvikle turismen i Nationalparken.

Sideløbende med oplevelsesudviklingen er der blevet

arbejdet på at binde National parken bedre sammen. Nationalparken

skal byde gæster velkommen fra alle verdenshjørner med

formidling, service og oplevelser på en række knudepunkter,

der skal være indgange til parken. Projektet har bidraget med

en analyse, der ligger til grund for arbejdet med at skabe bedre

infrastruktur i og omkring parken, herunder netop indgangene,

som Nationalparkernes kommuner er ved at beslutte placeringen

af.

Projektet er etableret med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

og ledes af VisitNordsjælland i samarbejde

med Erhvervshus Hovedstaden, Dansk Kyst- og Natur turisme,

Sekretariatet for Nationalparken, Naturstyrelsen, Helsingør

Kommune og kommunerne bag VisitNordsjælland.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

19


Grøn Tur/ Retur – grønne dagsture fra storbyen (2021)

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland, Destination

Fjordlandet og Destination SydkystDanmark, der i samarbejde med PlanMiljø,

Aalborg Universitet og Rostra Kommunikation står bag projektet Grøn Tur/Retur.

For turister og lokale i storbyerne kan det være besværligt at besøge seværdigheder

i kyst- og naturområderne med offentlig transport, fordi det ikke er nemt at komme

den sidste bid vej. Det bæredygtige transportvalg bliver ofte nedprioriteret, og i stedet

vælger man enten bilen eller dropper helt planerne om at tage på udflugt. Projektet

undersøger, hvordan turisterne kan blive motiveret til at tage fra København til kendte

såvel som mindre kendte oplevelser på Sjælland ved brug af bæredygtig transport.

VisitNordsjælland har testet cykling som såkaldt “last mile”-løsning i forbindelse med

dagsture fra København til hhv. Hundested, Gilleleje og Hillerød. På cykelruterne har

der været forslag til attraktioner, som brugerne har kunnet besøge undervejs. Testene

viste, at brugerne var glade for idéen om dagsture med cykel, da det indfrier ønsker om

at komme tættere på naturen, men at det er vigtigt, at turen giver plads til fleksibilitet.

VisitNordsjælland fortsætter samarbejdet med Wonderful Copenhagen og DOT med

fokus på oplevelser uden for København.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 20


Tourist Stay Safe – tryghed som konkurrenceparameter (2020-2021)

Turisterne gør sig store overvejelser om sikkerhed og hygiejne, når de vælger

destination og overnatning i en pandemitid. Derfor tog VisitNordsjælland

initiativ til dette 1-årige pilotprojekt sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme,

der har haft fokus på at give turisterhvervet viden og redskaber til at

håndtere Coronaudfordringerne og skabe tillid hos turisten. Som en del af

projektet har en række nordsjællandske turistaktører testet teknologier og

digitale løsninger, der skal optimere håndtering af rengøring og hygiejne og

sikre afstand. F.eks. har Hillerød Madmarked testet en digital persontæller,

Esrum Kloster en UV-boks til at rengøre entrékort og nøgler, og Hundested

Havn har afprøvet intelligente vandsensorer, der kan måle vandforbrug og

indikere behov for rengøring. Erfaringerne er blevet delt med resten af det

danske turisterhverv i en guide, som også giver tips til kommunikation og

synliggørelse af tiltagene – et alt vigtigere konkurrenceparameter, der skal

bruges til at tiltrække gæster i en Corona-tid.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg

Universitet, FLID (Foreningen af Danske Lystbådehavne) og VisitNordsjælland.

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses

såkaldte kickstartpulje.

100% bæredygtigt feriehus – et bidrag til en mere grøn turisme (2020-2022)

Bæredygtighed ligger i stigende grad feriegæsterne på sinde, når de skal

vælge destination. Mange af de danske feriehuse er dog af ældre dato og

opført før nutidens energikrav. Samtidig oplever mange feriehusudlejere, at

det primært er nye eller nyligt renoverede feriehuse, der udlejes først.

Projektet skal motivere de danske feriehusejere til at gøre deres feriehuse

mere energieffektive og klimavenlige og på den måde kunne udbyde og

markedsføre et overnatningsprodukt, der bidrager til en øget overnatningskapacitet

og mere bæredygtig turisme i Danmark. Projektet undersøger den

fysiske tilstand af 400 danske feriehuse, herunder 100 i Nordsjælland – en

kortlægning, der skal give udlejningsbureauerne mulighed for at kategorisere

feriehusene ud fra bæredygtighedsparametre, så turister får mulighed

for at booke flere bæredygtige feriehuse fremover, bl.a. via en fælles

mærkningsordning.

Dansk Kyst- og Naturturisme gennemførte projektet i samarbejde med

Feriehusudlejernes Brancheforening, VisitNordsjælland og en række andre

destinationsselskaber i Danmark. Projektet var delvist finansieret af midler

fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 21


Offensiv kampagne

for en hårdt presset

mødeturismebranche

Også i 2021 var de nordsjællandske mødesteder hårdt

ramt af Corona-situationen. Mødeturismen har haft hårde

odds i en tid med skiftende restriktioner og bekymringer

fra gæsterne om plads og hygiejne, og skærmen er blevet

det nye sted at mødes. En storstilet kampagne satte i 2021

fokus på det unikke ved Nordsjællands mødesteder.

For vi skal mødes igen. I Nordsjælland.

Mødeturismen er et vigtigt og prioriteret område for

VisitNordsjælland. Før krisen genererede mødeturismen

en omsætning på 1,28 mia. kr. i VisitNordsjællands

område. Aldrig har der været mere brug for en stærk

indsats og et netværk, der kan støtte branchen.

Unikke Mødesteder er VisitNordsjællands mødeturismenetværk,

der giver møde- og eventplanlæggere én

samlet indgang til 17 unikke mødesteder i Nordsjælland.

Vi videndeler og markedsfører alt det særegne ved vores

destination og det enkelte mødested – så vi står stærkt

både sammen og hver for sig.

Corona opsatte et nyt sæt spilleregler,

men de nordsjællandske mødesteder

har været gode til at læse de nye behov,

opkvalificere med opsætning til f.eks.

hybridmøder, og tage gæsternes bekymringer

alvorligt.

VisitNordsjælland producerede en

film til sociale medier “Vi passer på dig”

for at fortælle om mødestedernes tiltag.

I 2021 blev Unikke Mødesteder også en del

af et nyt ERFA-netværk, der består af de

sjællandske mødenetværk. Her blev der,

som en del af projektet Land & By, afsat

midler til at undersøge mødebookingadfærden

hos 20 af de største danske

virksomheder med base i København.

Den har givet gode indsigter i behov og

motiver for mødebookerne i en Corona-tid.

Vi sætter det unikke i spil

Pandemien gav anledning til at sætte

Nordsjællands særlige konkurrenceparametre

i spil. I Nordsjælland er der højt til

himlen og plads til at mødes. Og med de

mange unikke og naturnære locations – i

grønne omgivelser langt fra og alligevel

tæt på storbyen – har medlemmerne af

Unikke Mødesteder noget helt særligt

at tilbyde, der rammer det, som mange

mødeplanlæggere nu leder efter.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 22


BAG OM KAMPAGNEN

Vi skal mødes igen

I alt blev

kampagnen

vist 3,9 mio.

gange

900.000 videovisninger

Med nyt foto- og videomateriale,

som vi fik skudt af mødestederne, blev

videokampagnen, “Vi skal mødes igen”, vist

på Facebook, LinkedIn og YouTube.

10.000 emails

Vi producerede et inspirationskatalog, der

præsenterede Unikke Mødesteder. Det

sendte vi til vores database i et særnyhedsbrev,

og ved hjælp af en konkurrence i

branchemediet Kursuslex’ nyhedsbrev fik

vi gjort vores database endnu større. I alt

blev der sendt 10.000 emails afsted med høj

åbningsfrekvens.

30.000 sidevisninger

Vi understøttede kampagnen med

digitale annoncer, og vi fik næsten 30.000

side visninger på Unikke Mødesteders

hjemmeside.

Storstilet kampagne: Vi skal mødes igen

Netop dét – alt det unikke for Nordsjælland

– blev rammen for en offensiv kampagne

og salgsdreven markedsføringsindsats

“Vi skal mødes igen”, der blev rullet ud i

løbet af året. For at få fuld effekt og ramme

målgruppen bedst, kørte vi kampagnen

bredt ud – på tværs af mange kanaler og

platforme. Møde- og eventplanlæggere

landet over kunne derfor møde kampagnen

i både deres indbakke, på sociale medier,

i høretelefonerne og i den trykte avis. I alt

blev kampagnen set flere end 3,9 millioner

gange og gav massiv synlighed.

Politiken & Podcasts

Vi fulgte kampagnen op med en betalt

artikel og printannonce i Politiken for at

skabe synlighed hele vejen rundt. Vi ville

skabe eksponering der, hvor erhvervsfolk

orienterer sig. Mange hører podcast på

landevejen og er glade for fodbold. Derfor

etablerede vi et mediesamarbejde med

den populære podcastplatform Mediano,

der nu i alt har rundet flere end 40 mio.

afspilninger af deres forskellige podcasts.

Mediano har optaget 4 udsendelser på flere

af netværkets mødesteder -og flere kommer

til i foråret 2022 – og inkluderet dem i

programmet på en meget organisk måde.

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 23


Den fælles fortælling som trækplaster

Når man går i samlet flok, bliver det lettere

at møde udfordringer i en krisetid, og med

sparring og videndeling mellem netværkets

medlemmer har vi kunne hjælpe hinanden.

Netop Corona-tiden har gjort det tydeligt,

at vi har en stærk fælles fortælling, der

adskiller sig fra mødesteder i storbyen.

Den tapper ind i de behov, som møde- og

forretningsrejsende efterspørger netop nu,

og den skal vi bruge som trækplaster.

Unikke Mødesteder gør det muligt at

tiltrække store medie- og samarbejdspartnere

som f.eks. Politiken og Mediano,

hvor vi kan skabe synlighed ikke blot for

destinationen, men også det enkelte sted.

Eksponering, som de enkelte mødesteder,

kan have svært ved at skaffe selv, fordi det

kræver ressourcer og båndbredde at drifte

kampagner i den størrelse.

Besøg Unikke Mødesteder

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 24


Tak for godt samarbejde

I 2021 har knap 200 virksomheder og organisationer investeret i fælles udvikling og markedsføring

af Nordsjælland i samarbejde med VisitNordsjælland. Tak for den store tillid og opbakning.

Annette Sørensen

Direktør

Per Frost Henriksen

Bestyrelsesformand

Thomas Elong

Bestyrelsesmedlem

Michael Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Brian Lyck Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

25


VisitNordsjælland

i tal

VisitNordsjælland Årsberetning 2021

26


Resultatopgørelse

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2020 2021

Nettoomsætning 11.368.021 8.843.089

Vareforbrug 2.463.814 1.259.137

Bruttofortjeneste 8.904.207 7.583.952

Andre eksterne omkostninger 1.777.384 1.532.123

Personaleomkostninger 6.979.877 6.012.106

Resultat af primær drift 146.946 39.723

Finansielle omkostninger 35.876 26.433

Resultat før skat 111.070 13.290

Skat af årets resultat 26.730 4.796

Årets resultat 84.340 8.494

Resultatdisponering:

Overført af årets resultat 84.340 8.494

Årets resultat, disponeret 84.340 8.494

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 27


Ejerkreds, bestyrelse og følgegruppe

EJERKREDS

Gribskov Kommune Hillerød Kommune Fredensborg Kommune Halsnæs Kommune

VISITNORDSJÆLLAND

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 2021

FØLGEGRUPPE

Formand PER FROST HENRIKSEN

Formand for Børne- og skoleudvalget

Fredensborg Kommune

MORTEN ULRIK JØRGENSEN

Formand for Kultur, erhverv

og oplevelsesøkonomi

Gribskov Kommune

Næstformand THOMAS ELONG

Formand for Erhverv, beskæftigelse og turisme

Hillerød Kommune

STEEN HASSELRIIS

Byrådsmedlem

Halsnæs Kommune

SØREN BIRK-SØRENSEN

Fredensborg Kommune

VIBEKE STEEN

Gribskov Kommune

CHRISTELL BENTE THIELKE

Gribskov Kommune

MIA BRÆDSTRUP-HOLM

Hillerød Kommune

INGE IBBI BAK

Halsnæs Kommune

ANN LOUISE HASSELBALCH

Halsnæs Kommune

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 28


Medlemmer af repræsentantskabet

Hillerød Titel Organisation

Erik Helmer Pedersen Direktør C4

Katja Slüter Direktør Hotel Hillerød

Carsten Larsen Direktør FrederiksborgCentret

Thomas Elong Fmd. Erhverv, turisme og beskæftigelse Hillerød Kommune

Vivi Vøldike Byrådsmedlem Hillerød Kommune

Sara Juel Andersen PR og Kommunikationsansvarlig Frederiksborg Slot

Fredensborg

Per Frost Henriksen Fmd. Børne – og skoleudvalget Fredensborg Kommune

Thomas Jürgensen Bestyrelsesmedlem Humlebæk Erhvervsforening

Eva Mortensen Direktør Nivå Camping

Lars Søndergaard Fmd. Borgerservice, arbejds marked og erhvervsudvalget Fredensborg Kommune

Thomas Bendix Kommunikation og markedsføring Louisiana

Gribskov

Morten Ulrik Jørgensen Fmd. Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi Gribskov Kommune

Jesper Behrensdorff Byrådsmedlem Gribskov Kommune

Jørgen Simonsen Byrådsmedlem Gribskov Kommune

Kirsten Rolfsager Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Keld Lund Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Ulla Dræbye Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Halsnæs

Steen Hasselriis Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Ulrik Münster-Swendsen Kulturhusleder Gjethuset

Jeppe Ingversen DirekCo Founder Surfcenter Lynæs

Annie Christensen Klubsekretær Asserbo Golf Center

Jens Heding Direktør Spisehuset Knud

Direktion

Annette Sørensen Direktør VisitNordsjælland

VisitNordsjælland Årsberetning 2021 29


KOLOFON

Ansv. redaktør: Annette Sørensen

Redaktion: Christina Heinze Johansson (redaktør)

Design og produktion: Sebastian Sejer & Co A/S

Fotos: VisitNordsjælland m. fl.

Krakasvej 17 • 3400 Hillerød • Tlf. (+45) 49 21 13 33

info@visitnordsjaelland.com • www.visitnordsjaelland.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!