13.07.2023 Views

Zeppelin Gruppens køb af CP ApS er gennemført_pressemeddelelse

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pressemeddelelse<br />

<strong>Zeppelin</strong> <strong>Gruppens</strong> <strong>køb</strong> <strong>af</strong> <strong>CP</strong> <strong>ApS</strong> <strong>er</strong> <strong>gennemført</strong><br />

Eft<strong>er</strong> at Konkurrence- og Forbrug<strong>er</strong>styrelsen har godkendt <strong>køb</strong>et, kan de to virksomhed<strong>er</strong><br />

påbegynde integrationsprocessen og træde ind på det danske marked for udlejning <strong>af</strong> grej til<br />

bygge- og anlægsbranchen som én samlet enhed. Op<strong>køb</strong>et gør <strong>Zeppelin</strong> Rental i Danmark til den<br />

tredjestørste udlejningsvirksomhed.<br />

"<strong>CP</strong> og <strong>Zeppelin</strong> Rental Denmarks produktportefølje suppl<strong>er</strong><strong>er</strong> hinanden tæt på p<strong>er</strong>fekt, så vi<br />

kan tilbyde et komplet udlejningsprogram med meget stor kapacitet, og vores fysiske lokation<strong>er</strong><br />

rundt om i landet styrkes også," sig<strong>er</strong> en glad Lasse Ludvigsen, Gen<strong>er</strong>al Manag<strong>er</strong> for <strong>Zeppelin</strong>s<br />

udlejningsforretning i Danmark, d<strong>er</strong> også <strong>er</strong> udnævnt til administr<strong>er</strong>ende direktør for <strong>CP</strong> <strong>ApS</strong>.<br />

Lasse Ludvigsen suppl<strong>er</strong>es <strong>af</strong> <strong>CP</strong>'s COO, Pet<strong>er</strong> Jakobsen, og Julie Bruun forlad<strong>er</strong> virksomheden på<br />

grund <strong>af</strong> barsel. De seneste 10 år har hun ejet og ledet <strong>CP</strong> <strong>ApS</strong>, som blev grundlagt i 1986 <strong>af</strong><br />

hendes far, Georg Bruun.<br />

Nu går det nye <strong>CP</strong> & <strong>Zeppelin</strong> Rental i gang med en integrationsproces, d<strong>er</strong> omfatt<strong>er</strong> alt fra<br />

process<strong>er</strong> og it-system<strong>er</strong> til rebranding. <strong>Zeppelin</strong> Rental Denmarks nuværende forretning<br />

integr<strong>er</strong>es i <strong>CP</strong>'s udlejningsaktivitet<strong>er</strong>.<br />

"En <strong>af</strong> de vigtigste opgav<strong>er</strong> <strong>er</strong> at samle medarbejd<strong>er</strong>ne i de to virksomhed<strong>er</strong>, så vi som enhed kan<br />

gå ud og vise markedet, hvad vi kan. I de kommende måned<strong>er</strong> skal vi lære hinanden at kende og<br />

få styr på formalitet<strong>er</strong>ne. På den måde får vi et solidt udgangspunkt for i fællesskab at kunne<br />

skabe positive syn<strong>er</strong>gi<strong>er</strong>", uddyb<strong>er</strong> Lasse Ludvigsen.<br />

Udlejningsprogrammet omfatt<strong>er</strong> entreprenørmat<strong>er</strong>iel i alle størrels<strong>er</strong>, fuldt lift-program,<br />

teleskoplæss<strong>er</strong>e, arbejdsplatforme, mandskabs- og kontorfacilitet<strong>er</strong> til byggeplads<strong>er</strong>,<br />

byggepladsstrøm, -lys og -varme, byggepladsindretning og -drift, lag<strong>er</strong>contain<strong>er</strong>e samt<br />

pavillon<strong>er</strong>.<br />

”Det <strong>er</strong> dejligt for alle part<strong>er</strong>, at handlen nu <strong>er</strong> en realitet, så integrationen <strong>af</strong> de to virksomhed<strong>er</strong><br />

kan gå i gang. Jeg <strong>er</strong> ov<strong>er</strong>bevist om, at det bliv<strong>er</strong> en spændende rejse, hvor d<strong>er</strong> vil blive skabt<br />

mass<strong>er</strong> <strong>af</strong> nye spændende mulighed<strong>er</strong> til gavn for både medarbejd<strong>er</strong>e og kund<strong>er</strong>,” sig<strong>er</strong> Julie<br />

Bruun.<br />

Aftalen blev annonc<strong>er</strong>et den 12. april 2023. Fremov<strong>er</strong> vil udlejningsvirksomheden <strong>Zeppelin</strong> og<br />

<strong>CP</strong> have i alt 170 medarbejd<strong>er</strong>e. <strong>CP</strong> <strong>ApS</strong> bliv<strong>er</strong> et datt<strong>er</strong>selskab <strong>af</strong> <strong>Zeppelin</strong> Danmark A/S.<br />

Til fri offentliggørelse. Send os venligst en kopi ell<strong>er</strong> ref<strong>er</strong>ence til artiklen.


Om <strong>Zeppelin</strong> Gruppen<br />

<strong>Zeppelin</strong> Group tilbyd<strong>er</strong> løsning<strong>er</strong> inden for byggeindustrien, en<strong>er</strong>gisystem<strong>er</strong>, teknik og<br />

anlægsteknik. Konc<strong>er</strong>nen tilfør<strong>er</strong> kund<strong>er</strong>ne eksp<strong>er</strong>tise inden for en række områd<strong>er</strong> lige fra<br />

distribution og s<strong>er</strong>vice <strong>af</strong> entreprenør-, mine-, skov- og landbrugsmaskin<strong>er</strong>, ov<strong>er</strong> udlejnings- og<br />

projektløsning<strong>er</strong> til byggesektoren og industrien som helhed, til driv- og en<strong>er</strong>gisystem<strong>er</strong> samt<br />

teknik og anlægsteknik, og udvid<strong>er</strong> sit tilbud med digitale mulighed<strong>er</strong> på alle områd<strong>er</strong>.<br />

<strong>Zeppelin</strong> <strong>er</strong> aktiv v<strong>er</strong>den ov<strong>er</strong> på m<strong>er</strong>e end 340 lokation<strong>er</strong> i 26 lande og region<strong>er</strong>. I<br />

regnskabsåret 2022 havde konc<strong>er</strong>nens ov<strong>er</strong> 10.000 medarbejd<strong>er</strong>e og omsatte for 3,8 milliard<strong>er</strong><br />

euro. Konc<strong>er</strong>nen organis<strong>er</strong><strong>er</strong> sine aktivitet<strong>er</strong> i fem strategiske forretningsenhed<strong>er</strong> (Construction<br />

Equipment Tyskland / Østrig, Construction Equipment Int<strong>er</strong>national, Rental, Pow<strong>er</strong> Systems og<br />

Plant Engine<strong>er</strong>ing) og <strong>Zeppelin</strong> Group IT S<strong>er</strong>vices. <strong>Zeppelin</strong> GmbH <strong>er</strong> konc<strong>er</strong>nens<br />

holdingselskab, som <strong>er</strong> hjemmehørende i Friedrichsh<strong>af</strong>en og har hovedkontor i Garching nær<br />

München. <strong>Zeppelin</strong> Gruppen <strong>er</strong> en fondsejet virksomhed. Dens rødd<strong>er</strong> kan spores tilbage til<br />

oprettelsen <strong>af</strong> <strong>Zeppelin</strong> Foundation <strong>af</strong> Gr<strong>af</strong> F<strong>er</strong>dinand von <strong>Zeppelin</strong> i 1908. Besøg zeppelin.com<br />

for m<strong>er</strong>e information.<br />

Om <strong>Zeppelin</strong> Rental<br />

Fra udlejningsmaskin<strong>er</strong> til projektløsning<strong>er</strong>. Som førende udbyd<strong>er</strong> <strong>af</strong> udlejningsydels<strong>er</strong> og<br />

s<strong>er</strong>vices tilbyd<strong>er</strong> vi vores kund<strong>er</strong> skrædd<strong>er</strong>syede løsning<strong>er</strong> inden for maskin- og<br />

udstyrsudlejning, byggelogistik og midl<strong>er</strong>tidig infrastruktur. Sidstnævnte spænd<strong>er</strong> fra<br />

byggeplads- og tr<strong>af</strong>iksikk<strong>er</strong>hed, el-anlæg og en<strong>er</strong>giforsyning samt modul løsning<strong>er</strong> til <strong>køb</strong> og leje<br />

Med m<strong>er</strong>e end 2.000 ansatte på ov<strong>er</strong> 160 lokation<strong>er</strong> i Tyskland, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet,<br />

Sv<strong>er</strong>ige og Danmark betjen<strong>er</strong> vi kund<strong>er</strong> inden for bygge- og anlæg, den offentlige sektor,<br />

landskabspleje og events. Vi tilbyd<strong>er</strong> kund<strong>er</strong>ne den nyeste teknologi, professionelle s<strong>er</strong>vices og<br />

knowhow. M<strong>er</strong>e information på zeppelin-rental.com.


For yd<strong>er</strong>lig<strong>er</strong>e information:<br />

<strong>Zeppelin</strong> Rental<br />

Park Allé 363<br />

2605 Brøndby<br />

Gen<strong>er</strong>al Manag<strong>er</strong><br />

Lasse Ludvigsen<br />

+45 4267 8170<br />

lasse.ludvigsen@zeppelin.com<br />

<strong>Zeppelin</strong> Rental<br />

Markedsføring og kommunikation<br />

Park Allé 363<br />

2605 Brøndby<br />

Senior marketing & kommunikationsspecialist<br />

Lars R. Poulsen<br />

+45 2115 8290<br />

lars.r.poulsen@zeppelin.com<br />

<strong>CP</strong> <strong>ApS</strong><br />

Kommunikation<br />

Grønningen 12<br />

4130 Viby Sj.<br />

Senior kommunikationsspecialist<br />

Jeanette Schmidt<br />

+45 3073 8363<br />

jsc@cp.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!