25.07.2023 Views

Affaldssortering 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AFFALDSSORTERINGSSYSTEM<br />

Affaldsbeholdere til jeres kontor- og<br />

mandskabsfaciliteter<br />

Affaldsbekendtgørelsen <strong>2023</strong> stiller krav om sortering af<br />

det affald, I genererer i jeres kontor- og mandskabsfaciliteter<br />

på byggepladserne.<br />

Vi tilbyder to forskellige løsninger til kildesortering i skurvognen<br />

eller kontormodulet, begge med mulighed for påsætning af labels<br />

fra det velkendte piktogramsystem, som bl.a. ses på offentlige<br />

genbrugsstationer og en lang række andre sorteringsordninger.<br />

I kan selv vælge, hvilke labels I ønsker påsat.<br />

Den ene løsning er med vores kendte zink-affaldspand, mens den<br />

anden er væghængt med 4 beholdere.<br />

LYST TIL AT HØRE MERE?<br />

Så kontakt jeres faste CP-kontakt eller ring til os på:<br />

Sjælland & Øerne: (+45) 46 14 06 00<br />

Fyn & Sydjylland: (+45) 25 22 55 00<br />

Midt- & Nordjylland: (+45) 75 14 06 00<br />

04.23<br />

CP APS GRØNNINGEN 10-12, 4130 VIBY SJ. / BARMSTEDT ALLÉ 10, 5500 MIDDELFART / MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN / CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!