LEGO Koncernen

cache.lego.com

LEGO Koncernen

hOvED- OG NøGLEtAL Hoved- og nøgletal LEGO KONcERNEN (DKK MIO.) Resultatopgørelse: 2 LEGO Koncernen – årsrapport 2009 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsætning 11.661 9.526 8.027 7.798 7.027 Omkostninger (8.659) (7.522) (6.556) (6.393) (6.605) Resultat før særlige poster 3.002 2.004 1.471 1.405 423 Nedskrivning af langfristede aktiver (85) (20) 24 270 86 Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster (15) 116 (46) (350) (129) Finansielle poster (15) (248) (35) (44) (51) Resultat før skat 2.887 1.852 1.414 1.281 329 Resultat af fortsættende aktiviteter 2.204 1.352 1.028 1.290 214 Årets resultat 2.204 1.352 1.028 1.290 214 Balance: Aktiver i alt 7.788 6.496 6.009 6.907 7.058 Egenkapital 3.291 2.066 1.679 1.191 563 Gældsforpligtelser 4.497 4.430 4.330 5.716 6.495 Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.655 1.954 1.033 1.157 587 Investering i materielle anlægsaktiver 1.042 368 399 316 237 Investering i immaterielle anlægsaktiver 216 75 34 - - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (906) (1.682) (467) 597 (656) Samlede pengestrømme 501 128 592 1.925 1.570 Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte), fortsættende aktiviteter Gennemsnitligt antal medarbejdere 7.058 5.388 4.199 4.908 5.302 (heltidsansatte), ophørende aktiviteter - - - - 1.322 Nøgletal (i %): Bruttomargin 70,3 66,8 65,0 64,9 58,0 Overskudsgrad (ROS) 24,9 22,0 18,1 17,0 5,4 Nettomargin 18,9 14,2 12,8 16,5 3,0 Egenkapitalforrentning (ROE) 82,3 72,2 71,6 147,1 44,2 ROIC I 139,5 101,8 69,7 63,6 16,2 ROIC II 138,0 113,8 77,1 67,4 15,2 Soliditetsgrad 42,3 31,8 27,9 17,2 8,0 Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 42,3 39,5 46,2 33,2 8,0 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med “Anbefalinger og Nøgletal 2005” udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Parenteser angiver negative tal.

More magazines by this user
Similar magazines