03.03.2013 Views

CZ SK D GB - Marantec

CZ SK D GB - Marantec

CZ SK D GB - Marantec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Comfort 220.2 blueline<br />

Systém pohonu pro garážová vrata<br />

Systém pohonu pre garážové brány<br />

Antriebssystem für Garagentore<br />

Operator system for Garage Doors<br />

Návod k vestavbì a obsluze<br />

Návod na montáž a obsluhu<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung<br />

Installation and Operating Instructions<br />

<strong>CZ</strong><br />

<strong>SK</strong><br />

D<br />

<strong>GB</strong>


1. Vysvětlivky symbolů<br />

Upozornění<br />

Typový štítek<br />

Pozor!<br />

Nebezpečí úrazu osob!<br />

Následují důležitá bezpečnostní<br />

upozornění, která musí být<br />

bezpodmínečně respektována, aby<br />

bylo zabráněno úrazům osob!<br />

Pozor!<br />

Nebezpečí poškození věcí!<br />

Následují důležitá bezpečnostní<br />

upozornění, která musí být<br />

bezpodmínečně respektována, aby<br />

bylo zabráněno věcným škodám!<br />

Upozornění / Tip<br />

Kontrola<br />

Odkaz<br />

Typ: _________________________________________________<br />

Číslo sortimentní položky: ______________________________<br />

Číslo výrobku:_________________________________________<br />

2. Obsah<br />

1. Vysvětlivky symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2<br />

2. Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2<br />

3. Všeobecná bezpečnostní upozornění . . . . .3<br />

4. Přehled výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

4.1 Rozsah dodávky Comfort 220.2 blueline 4<br />

4.2 Varianty vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

5. Příprava montáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

6. Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />

6.1 Příprava hnací kolejnice . . . . . . . . . . . . .7<br />

6.2 Montáž na vratech . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

6.3 Montáž na stropì . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

6.4 Osvìtlení, pøipojení signálního svìtla<br />

(volitelnì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

6.5 Odblokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

6.6 Připojení ovládání . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />

7. Ruční vysílač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

7.1 Obsluha a příslušenství . . . . . . . . . . . . .12<br />

7.2 Kódování ručního vysílače . . . . . . . . . .13<br />

8. Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

8.1 Připojení pohonného systému . . . . . . .14<br />

8.2 Přehled řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

8.3 Přehled indikačních funkcí . . . . . . . . . .15<br />

8.4 Rychloprogramování . . . . . . . . . . . . . .15<br />

8.5 Kontrola funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

9. Rozšířené pohonné funkce . . . . . . . . . . . . .18<br />

9.1 Postupové schéma rozšířeného<br />

programování (Příklad pro úroveň 2,<br />

menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

9.2 Celkový přehled naprogramovatelných<br />

funkcía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

9.3 Přehled funkcí úrovní . . . . . . . . . . . . . .21<br />

10. Hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

10.1 Poruchy bez signalizačního hlášení<br />

poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

10.2 Poruchy se signalizačním hlášením<br />

poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

11. Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

11.1 Technické údaje<br />

Comfort 220.2 blueline . . . . . . . . . . . .34<br />

11.2 Prohlášení o montáži . . . . . . . . . . . . . .35<br />

11.3 ES-prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . .35<br />

2 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


3. Všeobecná bezpečnostní upozornění<br />

Prosím bezpodmínečně přečtěte!<br />

Cílová skupina<br />

Tento pohonný systém smí být namontován, připojen a uveden do<br />

provozu výhradně kvalifikovaným a školeným odborným personálem!<br />

Kvalifikovaný a školený odborný personál ve smyslu tohoto popisu<br />

jsou osoby<br />

- se znalostí obecných a specifických bezpečnostních a preventivních<br />

předpisů,<br />

- se znalostí příslušných elektrotechnických předpisů,<br />

- se vzděláním v zacházení a údržbě náležitého bezpečnostního<br />

vybavení,<br />

- s dostatečným zaškolením a pod dozorem odborných pracovníků<br />

z oblasti elektriky,<br />

- se schopností rozpoznat nebezpečí, která mohou být způsobena<br />

elektrickým proudem,<br />

- se znalostí používání EN 12635 (Požadavky na instalaci a používání).<br />

Záruka<br />

Pro záruku ve vztahu k fungování a bezpečnosti musí být<br />

respektována upozornění, která jsou v tomto návodu uvedená.<br />

Při nerespektování výstražných upozornění mohou nastat tělesná<br />

zranění a věcné škody.<br />

Výrobce neručí za škody, které vzniknou na základě nerespektování<br />

upozornění.<br />

Baterie, pojistky a žárovky jsou vyloučeny ze záruky.<br />

Abyste zamezili chybám při instalaci a škodám na vratech a<br />

pohonném systému postupujte bezpodmínečně podle montážních<br />

pokynů návodu na vestavbu. Výrobek smí být zprovozněn pouze na<br />

základě seznámení se s příslušným návodem montáže a obsluhy.<br />

Návod k montáži a obsluze musí být předán provozovateli dveřního<br />

zařízení a uchován. Obsahuje důležitá upozornění pro obsluhu,<br />

kontrolu a údržbu.<br />

Výrobek je vyroben dle směrnic a norem uvedených v prohlášení<br />

výrobce a prohlášení o shodě. Výrobek opustil dílnu ve stavu<br />

nevykazujícím žádné bezpečnostně-technické závady.<br />

Motorem poháněná okna, dveře a vrata se musí před prvním<br />

uvedením do provozu a dále podle potřeby, avšak nejméně jednou<br />

za rok nechat přezkoušet odborníkem (s písemným dokladem).<br />

Použití v souladu s určeným účelem<br />

Pohonný systém je určen výhradně k otevírání a zavírání garážových<br />

vrat.<br />

Provoz je přípustný pouze v suchých prostorách.<br />

Musí být dodržena maximální tažná a tlačná síla.<br />

Požadavky na vrata<br />

Vrata musí:<br />

- sama zůstat v jakékoliv poloze (pomocí zpruhového vyvažovače),<br />

- lehce pohybovat.<br />

Vedle upozornění uvedených v tomto návodu je potřeba<br />

respektovat všeobecně platné bezpečnostní a preventivní<br />

předpisy! Platí naše prodejní a dodací podmínky.<br />

Pokyny k montáži pohonného systému<br />

• Zjistěte, zda jsou vrata z mechanického hlediska v dobrém stavu.<br />

• Zajistěte, aby se vrata zastavila v každé poloze.<br />

• Zajistěte, aby se nechalo vraty lehce pohybovat ve směru OTEVŘÍT<br />

a ZAVŘÍT.<br />

• Zajistěte správné otevírání a zavírání vrat.<br />

• Odstraňte ze vrat všechny nepotřebné stavební díly<br />

(např. lana, řetězy, úhelníky atd.).<br />

• Všechna zařízení, která nebudou po montáži pohonného systému<br />

používána vyřaďte z provozu.<br />

• Před pokládáním kabeláže odpojte bezpodmínečně pohonný<br />

systém z napájení proudem.<br />

Zajistěte, aby napájení proudem zůstalo během kabelážních prací<br />

přerušené.<br />

• Dodržujte místní bezpečnostní ochranná ustanovení.<br />

• Síťová a ovládací vedení pokládejte bezpodmínečně odděleně.<br />

Síťové napětí činí 24 V DC.<br />

• Pohonný systém montujte pouze při zavřených vratech.<br />

• Namontujte všechny vysílače impulsů a ovládací zařízení (např.<br />

rádiové dálkové ovládání) v dohledné vzdálenosti od vrat a v<br />

bezpečné vzdálenosti od pohyblivých dílů vrat. Musí být dodržena<br />

minimální montážní výška 1,5 metru.<br />

• Výstražné štítky proti nebezpečnému sevření připevněte na<br />

viditelných místech .<br />

• Zajistěte, aby po montáži nevyčnívaly žádné díly vrat do veřejných<br />

stezek nebo ulic.<br />

Pokyny k uvedení pohonného systému do provozu<br />

Provozovatelé vratového zařízení nebo jejich zástupci musí být po<br />

uvedení zařízení do provozu seznámeni s jeho řízením.<br />

• Zajistěte, aby děti neměly přístup k ovládání vrat.<br />

• Před pohybem vrat se ujistěte, aby se v jejich úseku ohrožení<br />

nenacházely žádné osoby nebo předměty.<br />

• Zkontrolujte všechna existující zařízení nouzových příkazů.<br />

• Nikdy nesahejte na pohybující se vrata nebo na pohybované části.<br />

• Dávejte pozor na místa na vratovém zařízení, kde hrozí zmáčknutí<br />

a usmyknutí.<br />

Dodržujte ustanovení EN 13241-1.<br />

Pokyny k údržbě pohonného systému<br />

Pro zajištění bezporuchové funkce musí být pravidelně kontrolovány<br />

následující body a příp. musí být uvedeny do původního stavu.<br />

Před započetím prací na vratovém zařízení je vždy nutné pohonný<br />

systém odpojit od zdroje napětí.<br />

• Každý měsíc přezkoušejte, zda se pohonný systém vrací, pokud se<br />

vrata dotknou překážky. K tomuto účelu položte podle směru<br />

pohybu vrat do jejich dráhy 50 mm vysokou/širokou překážku.<br />

• Zkontrolujte nastavení vypínací automatiku OTEVŘENO a<br />

ZAVŘENO.<br />

• Zkontrolujte všechny pohyblivé části systému vrat a pohonu.<br />

• Zkontrolujte zařízení vrat z hlediska opotřebení nebo poškození.<br />

• Zkontrolujte ručně lehkost chodu vrat.<br />

Pokyny k čištění pohonného systému<br />

V žádném případe nesmí být k čištění použity: přímý proud vody,<br />

vysokotlaký čistič, kyseliny nebo louhy.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 3


4. Přehled výrobků<br />

4.1 Rozsah dodávky<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

Standardní objem dodávky<br />

4.1 / 1 1<br />

2<br />

3<br />

1 Agregát motoru<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

2 Závěsný plech<br />

3 Vratový unášeč<br />

4.1 / 2<br />

4<br />

7<br />

6 8<br />

4 Svorka kolejnice (2x)<br />

5 Zavěšovací skoba (2x)<br />

6 Připojovací prvek vrat<br />

7 Unášecí úhelník (2x)<br />

5<br />

8 Upevňovací materiál kolejnice<br />

9 Pouzdro adaptéru<br />

10 Šroub 4,0 x 10<br />

11 Šroub 6 x 14 (4x)<br />

12 Šroub se šestihrannou hlavou M6 x 20 (2x)<br />

13 Šrouby do plechu 6,3 x 16 (4x)<br />

14 Čep A8 s SL-pojistkou<br />

4 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

4.1 / 3<br />

4.1 / 4<br />

4.1 / 5<br />

8<br />

9<br />

!#<br />

!¯<br />


4. Přehled výrobků<br />

4.1 / 6<br />

!5<br />

15 Ruční vysílač Mini<br />

16 Programovací konektor<br />

17 Klapka úchytky na sluneční clonu<br />

18 Přívěšek<br />

19 Modulová anténa<br />

20 Úchytka na sluneční clonu<br />

4.1 / 7<br />

„1<br />

!6<br />

!7<br />

21 Výstražný štítek odblokování<br />

22 Výstražná samolepka<br />

23 Samolepka rychlé programování<br />

!9<br />

!8 „¯<br />

„”<br />

„3<br />

Kromě standardního rozsahu dodávky je k montáži<br />

zapotřebí následující příslušenství:<br />

- hnací kolejnice<br />

Hnací kolejnice<br />

Agregát motoru lze nakombinovat s různými hnacími<br />

kolejnicemi.<br />

Typ kolejnice 1<br />

24 hnací kolejnice<br />

25 pøekladový pøipojovací plech typ kolejnice 1<br />

26 šroub B4 4,2 x 13 (2x)<br />

27 ochranné pouzdro krátké<br />

28 èep 8 x 12,5<br />

29 matice M6 samopojistná<br />

Typ kolejnice 2<br />

30 hnací kolejnice<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 5<br />

4.1 / 8<br />

„4<br />

„5<br />

4.1 / 9<br />

„6<br />

§0<br />

„7<br />

„9<br />

„8


4. Přehled výrobků<br />

4.2 Varianty vrat<br />

Standardní rozsah dodávky s příslušnou hnací kolejnicí<br />

je vhodný pro následující varianty vrat.<br />

Výkyvná sklopná vrata (kyvná vrata)<br />

4.2 / 1<br />

Sekční vrata do 3 m šířky<br />

4.2 / 2<br />

Pro následující typ vrat je nutné zvláštní příslušenství.<br />

Nevýkyvná sklopná vrata<br />

4.2 / 3<br />

Sekční vrata od 3 m šířky<br />

4.2 / 4<br />

5. Příprava montáže<br />

Pozor!<br />

Aby byla zajištěna správná montáž,<br />

musí být před začátkem prací<br />

bezpodmínečně provedeny<br />

následující kontroly.<br />

Rozsah dodávky<br />

• Zkontrolujte, zda je objem dodávky kompletní.<br />

• Zkontrolujte, zda jsou k dispozici díly příslušenství<br />

potřebné pro poměry na Vaší stavbě.<br />

Garáž<br />

• Překontrolujte, zda má Vaše garáž vhodné připojení<br />

el. proudu a síťové dělící zařízení.<br />

Vratové zařízení<br />

Pozor!<br />

U garáží, které nemají další vchod:<br />

V pøípadì poruchy, z důvodu zpøístupnìní<br />

garáže, musí být garážová vrata vybavena<br />

nouzovým odblokováním.<br />

Pokud je použita odblokovací sada:<br />

• Zkontrolujte korektní fungování vratových uzávěrů.<br />

Vratové uzávěry nesmí být v žádném případě<br />

vyřazeny z provozu.<br />

Pokud není použita odblokovací sada:<br />

• Vymontujte vratové uzávěry nebo je vyřaďte z<br />

provozu.<br />

• Překontrolujte, zda poháněná vrata splňují následující<br />

podmínky:<br />

- Musí být snadno možno vrata ručně manipulovat.<br />

• - Vrata by měla zůstat v každé poloze sama stát.<br />

Odkaz:<br />

Při použití a montáži příslušenství je<br />

nutné dodržovat příslušný přiložený<br />

návod.<br />

6 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


6. Montáž<br />

6.1 Příprava hnací kolejnice<br />

Montáž typu kolejnice 1<br />

6.1 / 1<br />

6.1 / 2<br />

6.1 / 3<br />

1<br />

Namontujte unášeè vrat.<br />

1. Nasaïte ochranné pouzdro.<br />

2. Namontujte pøekladový pøipojovací plech.<br />

2<br />

Odblokujte sanì.<br />

Pozor!<br />

Hnací kolejnice se musí opatrně<br />

namontovat na agregát motoru.<br />

Nepoužívejte při tom násilí, aby nedošlo<br />

k poškození ozubení!<br />

6.1 / 4<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 7<br />

6.1 / 5<br />

2<br />

1<br />

Montáž typu kolejnice 2<br />

6.1 / 6<br />

1. Nasaïte pouzdro adaptéru na hnací høídel.<br />

2. Namontujte kolejnici na kryt motoru.<br />

1. Nasaïte odblokovací kolík.<br />

2. Namontujte unášeè vrat.<br />

2 1<br />

1. Nasaïte ochranné pouzdro.<br />

2. Namontujte pøekladový pøipojovací plech.<br />

2<br />

1


6. Montáž<br />

6.1 / 7<br />

6.1 / 8<br />

2<br />

Odblokujte sanì.<br />

Pozor!<br />

Hnací kolejnice se musí opatrně<br />

namontovat na agregát motoru.<br />

Nepoužívejte při tom násilí, aby nedošlo<br />

k poškození ozubení!<br />

1. Nasaïte pouzdro adaptéru na hnací høídel.<br />

2. Namontujte kolejnici na kryt motoru.<br />

1<br />

6.2 Montáž na vratech<br />

Pozor!<br />

Pohonný systém musí být až do<br />

upevnìní zajištìn proti zøícení.<br />

Pozor!<br />

Pro zajištìní bezvadného pohybu vrat<br />

musí:<br />

- být pøekladový pøipojovací plech<br />

hnací kolejnice namontovaný<br />

uprostøed nad pøipojovacím prvkem<br />

vrat,<br />

- horní hrana køídla vrat v nejvyšším<br />

bodì dráhy otevírání ležet 10 - 50 mm<br />

pod vodorovnou spodní hranou hnací<br />

kolejnice.<br />

Montáž na výklopných vratech.<br />

Montáž na dìlených vratech.<br />

10 - 50 mm<br />

10 - 50 mm<br />

8 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

6.2 / 1<br />

6.2 / 2


6. Montáž<br />

6.3 Montáž na stropì<br />

6.3 / 1<br />

6.3 / 2<br />

6.3 / 3<br />

Urèete montážní místa 1 a 2.<br />

Na montážních místech nainstalujte<br />

zavìšovací skoby.<br />

15°- 30°<br />

2<br />

1<br />

Zavìšovací plechy ohnìte a namontujte je<br />

na strop.<br />

6.4 Osvìtlení, pøipojení signálního<br />

svìtla (volitelnì)<br />

1. Vložte úspornou žárovku<br />

2. Pøišroubujte stínidlo<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 9<br />

6.4 / 1<br />

Pøipojení signálního svìtla (volitelnì)<br />

Pøipojte signální svìtlo.<br />

1<br />

2<br />

Připojení signálního světla je možné jen s relé signálního<br />

světla (není součástí objemu dodávky).<br />

6.4 / 2<br />

Pozor!<br />

Aby nedošlo k poškození izolace kabelu,<br />

musí se kabel položit tak,<br />

aby se nedotýkal osvìtlovacího<br />

prostøedku v agregátu motoru.<br />

Odkaz:<br />

Programování signálního svìtla je<br />

popsáno v úrovni 1, menu 7 a v<br />

úrovni 3, menu 7.


6. Montáž<br />

6.5 Odblokování<br />

• Stavebními opatřeními omezte dráhu vrat ve směru<br />

nahoru.<br />

• Překontrolujte minimální výšku tažného lana 1,8 m.<br />

• Na tažné lano připevněte „Výstražný štítek<br />

odblokování”.<br />

Typ kolejnice 1<br />

6.5 / 1<br />

1<br />

Pozor!<br />

- Při uvedení odblokování v činnost<br />

může dojít k nekontrolovaným<br />

pohybům vrat:<br />

- Pokud jsou pružiny vrat slabé nebo<br />

zlomené.<br />

- Pokud vrata nejsou v rovnováze.<br />

Při ručním otevření vrat si může vodící<br />

kolejnice s agregátem motoru překážet.<br />

V odblokovaném stavu pohybujte vraty<br />

pouze mírnou rychlostí!<br />

1. Oddìlte vrata od agregátu motoru.<br />

2. Opìt spojte vrata s agregátem motoru.<br />

2<br />

1<br />

2<br />

Typ kolejnice 2<br />

1. Oddìlte vrata od agregátu motoru.<br />

2. Opìt spojte vrata s agregátem motoru.<br />

10 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

6.5 / 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2


6. Montáž<br />

6.6 Připojení ovládání<br />

Pozor!<br />

Nebezpečí zasažení el. proudem:<br />

Před zahájením kabelážních prací se<br />

přesvědčte, že jsou vedení bez napětí.<br />

Během kabelážích prací zajistěte, aby<br />

vedení zůstala bez napětí (zabraňte<br />

např. opětovnému zapnutí).<br />

Pozor!<br />

Pro zabránění škodám na ovládání:<br />

- Vždy je nutné dodržovat místní<br />

bezpečnostní ochranná opatření.<br />

- Napájecí a ovládací vedení je<br />

bezpodmínečně nutné pokládat<br />

odděleně.<br />

- Ovládací napětí činí 24 V DC.<br />

- Cizí napětí na spojích XW40, XB20<br />

nebo XB02 vede ke zničení veškeré<br />

elektroniky.<br />

- Na svorky 1 a 2 (XB02) smí být<br />

připojeny pouze bezpotenciálové<br />

spínací kontakty.<br />

- Zkratová zástrčka se nikdy nesmí<br />

zasunovat do systémové zdířky<br />

XW40!<br />

Odkaz:<br />

Při montáži externích ovládacích prvků,<br />

bezpečnostních a signalizačních zařízení<br />

se musí dodržovat odpovídající návody.<br />

Upozornění:<br />

Před zapojením obslužného prvku k<br />

přípojům pomocí systémových zdířek<br />

se musí odpojit odpovídající zkratovací<br />

zástrčka.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 11<br />

6.6 / 1<br />

XB20<br />

XB02<br />

Označení Druh / funkce<br />

XB02<br />

XB20<br />

XW40<br />

XW40<br />

Připojení externích obslužných<br />

prvků bez systémové kabeláže a<br />

dvoudrátové světelné závory<br />

Připojení externích obslužných<br />

prvků se systémovou kabeláží<br />

Připojení budoucích sběrnicových<br />

systémů. (Kromě funkce v<br />

režimu stand-by)<br />

XB71<br />

XB71 Připojení modulové antény 8.1<br />

6.6 / 2,<br />

9.3 /<br />

Úroveň 5 /<br />

Menu 1<br />

-<br />

9.3 /<br />

Úroveň 8


6. Montáž<br />

Přípoj XB02<br />

6.6 / 2<br />

M09E011<br />

Označení Druh / funkce<br />

1 24 V DC (max. 50 mA)<br />

2 Impuls<br />

3 GND<br />

70 GND<br />

70 + 71 Dvoudrátová světelná závora<br />

RX Přijímač dvoudrátové světelné závory<br />

Sb1<br />

Externí impulsní spínač<br />

(je-li k dispozici)<br />

TX Vysílač dvoudrátové světelné závory<br />

Upozornění:<br />

Pokud se používá světelná závora se<br />

standardní funkcí, nebo funkcí pro<br />

zárubně, musí být před uvedením do<br />

provozu nainstalována ve stavu bez<br />

napětí.<br />

Po zapnutí síťového napětí je světelná<br />

závora řízením identifikována pouze<br />

tehdy, pokud je optická dráha světelné<br />

závory volná po dobu minimálně 5<br />

vteřin bez přerušení. Jinak musí být<br />

světelná závora dodatečně<br />

naprogramována.<br />

7. Ruční vysílač<br />

7.1 Obsluha a příslušenství<br />

7.1 / 1<br />

Pozor!<br />

- Ruční vysílače nepatří do rukou dětí!<br />

- Ruční vysílač smí být používán pouze,<br />

jestliže je zajištěno, že se v dráze vrat<br />

nenacházejí osoby nebo předměty.<br />

Pøehled.<br />

A Funkční tlačítko velké<br />

B Funkční tlačítko malé<br />

C Baterie - signalizační kontrolka vysílání<br />

D Přenosová zástrčka<br />

E zadní strana ruèního vysílaèe<br />

F baterie 3V CR 2032<br />

7.1 / 2<br />

7.1 / 3<br />

D C<br />

B<br />

Výmìna baterie.<br />

F<br />

E<br />

A<br />

D<br />

Pøíslušenství úchytka na sluneèní clonu.<br />

12 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


7. Ruční vysílač<br />

7.2 Kódování ručního vysílače<br />

7.2.1 Přenesení kódování<br />

7.2.1 / 1<br />

7.2.1 / 2<br />

Spojení ruèního vysílaèe.<br />

• Použijte vysílač Master a držte tlačítko stisknuté.<br />

Dioda vysílače svítí.<br />

7.2.1 / 3<br />

Uvedení vysílaèe Master v èinnost.<br />

Pøenos kódování.<br />

• Uveďte v činnost požadované tlačítko ručního vysílače,<br />

který se má nově nakódovat, zatímco držíte tlačítko<br />

vysílače Master stisknuté. Dioda LED bliká.<br />

Po 1 – 2 vteřin dioda LED nově nakódovaného vysílače<br />

konstantně svítí. Proces kódování je ukončen.<br />

• Odstraňte přenosovou zástrčku.<br />

7.2.2 Změna kódování<br />

7.2.2 / 1<br />

Zmìna kódování.<br />

• Zasuňte přenosovou zástrčku do ručního vysílače.<br />

• Zkratujte jeden z obou vnějších kolíků přenosové<br />

zástrčky se středním kolíkem (např. pomocí<br />

šroubováku).<br />

• Uveďte v činnost požadované tlačítko ručního<br />

vysílače. Integrovaným náhodným kódováním je<br />

generováno nové kódování.<br />

Dioda LED rychle bliká.<br />

V okamžiku, kdy LED konstantně svítí, přejal ruční<br />

vysílač nové kódování.<br />

Tlačítko můžete uvolnit a přenosovou zástrčku<br />

odstranit.<br />

Upozornění:<br />

- Po novém nakódování ručního vysílače<br />

musíte také pohonný systém<br />

přeprogramovat na nové kódování.<br />

- U vícekanálových vysílačů musí být<br />

proces kódování prováděn pro každé<br />

tlačítko zvlášť.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 13


8. Uvedení do provozu<br />

8.1 Připojení pohonného systému<br />

8.1 / 1<br />

8.1 / 2<br />

Zasunutí modulové antény.<br />

Pøipojení ke zdroji el. proudu.<br />

8.2 Přehled řízení<br />

8.2 / 1<br />

Ovládací prvky<br />

Označení Druh / funkce<br />

A B D<br />

C<br />

A Signalizace karusel 8.3<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Pøehled ovládání.<br />

Tlačítko OTEVŘÍT (+)<br />

(např. najetí vrat do polohy<br />

OTEVŘENO nebo nastavení<br />

vyšší hodnoty parametru<br />

v programování)<br />

Tlačítko ZAVŘÍT (-)<br />

(např. najetí vrat do polohy<br />

ZAVŘENO nebo nastavení<br />

nižší hodnoty parametru<br />

v programování)<br />

Tlačítko (P)<br />

(např. změna programovacího<br />

režimu nebo uložení<br />

parametru)<br />

14 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

-<br />

-<br />

-


8. Uvedení do provozu<br />

8.3 Přehled indikačních funkcí<br />

Diodové indikace v provozním režimu<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Světelná závora nebo OZH je přerušená<br />

Vrata se pohybují ve směru OTEVŘÍT<br />

Vrata jsou v poloze OTEVŘENO<br />

Vrata jsou v mezipoloze<br />

Vrata se pohybují ve směru ZAVŘÍT<br />

Vrata jsou v poloze ZAVŘENO<br />

V případě poruchy<br />

Trvalé ovládání externího ovládacího prvku<br />

Při použití dálkového ovládání<br />

Provozní napětí je přiloženo<br />

Nelze –<br />

8.4 Rychloprogramování<br />

Upozornění:<br />

Pro řádné uvedení pohonného systému<br />

do provozu se musí provést rychlé<br />

programování.<br />

To platí pro první uvedení do provozu a<br />

po Resetu.<br />

Předpoklady<br />

Před rychlým programováním musí být splněny<br />

následující předpoklady:<br />

- Vrata se nacházejí v poloze ZAVŘENO.<br />

- Vodící saně jsou připojeny.<br />

Upozornění:<br />

Během programování poloh vrat<br />

OTEVŘENO a ZAVŘENO se musí<br />

projít referenčními body.<br />

Programování se provádí tlačítky plus (+), mínus (-)<br />

a (P).<br />

Pokud v programovacím režimu nestisknete po dobu<br />

120 sekund žádné tlačítko, přejde ovládání zpět do<br />

provozního stavu.<br />

Zobrazí se příslušné hlášení.<br />

Odkaz:<br />

Vysvětlení hlášení je popsáno v<br />

bodu 10.<br />

• Podle následujícího postupového plánu proveďte<br />

rychlé programování.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 15


8. Uvedení do provozu<br />

Provozní<br />

režim<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

Spuštění rychlého<br />

programování /<br />

Programování polohy<br />

vrat OTEVŘENO<br />

Najeďte vrata do polohy<br />

OTEVŘENO<br />

Proveďte korekci polohy<br />

vrat OTEVŘENO<br />

pomocí (+) a (-)<br />

Uložení polohy vrat<br />

OTEVŘENO /<br />

Programování polohy<br />

vrat ZAVŘENO<br />

Najeďte vrata do polohy<br />

ZAVŘENO<br />

Proveďte korekci polohy<br />

vrat ZAVŘENO<br />

pomocí (+) a (-)<br />

Uložení polohy vrat<br />

ZAVŘENO /<br />

Programování<br />

dálkového ovládání<br />

Uveďte v činnost ruční<br />

vysílač<br />

9. Uvolněte ruční vysílač<br />

10.<br />

Uložení dálkového<br />

ovládání /<br />

Ukončení rychlého<br />

programování<br />

16 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


8. Uvedení do provozu<br />

8.5 Kontrola funkcí<br />

8.5.1 Referenční jízda pro nastavení síly pohonu<br />

Pohonný systém se naučí maximální potřebnou hnací<br />

sílu během obou prvních pojezdů po nastavení poloh<br />

vrat.<br />

• Najeďte pohonný systém (s připojenými vraty) jednou<br />

bez přerušení z polohy vrat ZAVŘENO do polohy<br />

OTEVŘENO a zpět.<br />

Pohonný systém během tohoto učícího pojezdu určí<br />

maximální tažnou a tlačnou sílu a silovou rezervu,<br />

které jsou potřebné pro pohyb vrat.<br />

Kontrola:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Kontrola:<br />

Po rychlém programování a po změnách<br />

v programovacím menu se musí provést<br />

následující učící pojezdy a zkoušky.<br />

Po stisknutí tlačítka (+):<br />

Vrata se musí otevřít a najet do příslušné<br />

polohy vrat OTEVŘENO.<br />

Po stisknutí tlačítka (-):<br />

Vrata se musí zavřít a najet do příslušné<br />

polohy vrat ZAVŘENO.<br />

Po stisknutí tlačítka ručního vysílače:<br />

Pohonný systém musí vraty pohybovat<br />

ve směru OTEVŘÍT resp. ZAVŘÍT.<br />

Po stisknutí tlačítka ručního vysílače za<br />

chodu pohonného systému:<br />

Pohonný systém musí zastavit.<br />

Po dalším stisknutí se pohonný systém<br />

pohybuje v opačném směru.<br />

8.5.2 Kontrola vypínací automatiky<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Pozor!<br />

Aby se zamezilo úrazům osob nebo<br />

poškození věcí, musí se vypínací<br />

automatika OTEVŘÍT a ZAVŘÍT správně<br />

nastavit.<br />

Vypínací automatika OTEVŘÍT<br />

U pohonných systémů pro vrata s otvory v křídle vrat<br />

(průměr otvoru > 50 mm):<br />

• Zatižte vrata za chodu uprostřed spodní hrany<br />

hmotností 20 kg.<br />

Vrata se musí ihned zastavit.<br />

Vypínací automatika ZAVŘÍT<br />

• Položte na podlahu 50 mm vysokou překážku.<br />

• Najeďte vraty na překážku.<br />

Pohonný systém se musí vždy při najetí na<br />

překážku zastavit a reverzovat.<br />

Upozornění:<br />

Nastavení parametrů zůstanou při<br />

přerušení síťového napětí uložena.<br />

Pouze po provedení Resetu se hnací<br />

síly OTEVŘÍT a UZAVŘÍT vrátí do stavu<br />

nastavení od výrobce.<br />

Nelze –<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 17


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

9.1 Postupové schéma rozšířeného programování<br />

(Příklad pro úroveň 2, menu 2)<br />

Provozní<br />

režim<br />

> 10 vteřin<br />

Úroveň<br />

Úroveň 3<br />

Menu<br />

Úroveň 4 Menu 3<br />

Úroveň 2<br />

Úroveň 1<br />

Úrovně-Exit<br />

Úroveň 8<br />

Menu 2<br />

Menu 1<br />

Menu-Exit<br />

(Úroveň 2)<br />

Menu 8<br />

Parametry<br />

zvýšená<br />

hodnota<br />

Parametry<br />

snížená<br />

hodnota<br />

> 5 vteřin<br />

> 5 vteřin<br />

> 5 vteřin<br />

Ukončení<br />

programování<br />

18 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

9.2 Celkový přehled naprogramovatelných funkcía<br />

Úroveň 1 - Základní funkce<br />

Úroveň 2 - Nastavení pohonu<br />

Úroveň 3 - Automatické zavírání<br />

Úroveň Menu Dílenské nastavení<br />

Úroveň 4 - Programování rádiového<br />

ovládání<br />

Úroveň 5 - Zvláštní funkce<br />

Menu 3: Mezipoloha OTEVŘÍT –<br />

Menu 4: Mezipoloha ZAVŘÍT –<br />

Menu 7: Relé - výstup signální světlo<br />

Menu 8: RESET Bez Resetu<br />

Menu 1: Potřebná hnací síla OTEVŘÍT Stupeň 8<br />

Menu 2: Potřebná hnací síla ZAVŘÍT Stupeň 8<br />

Menu 3: Vypínací automatika OTEVŘÍT Stupeň 8<br />

Menu 4: Vypínací automatika ZAVŘÍT Stupeň 8<br />

Menu 1: Automatické zavírání Deaktivováno<br />

Menu 3: Doba otevírání vrat 2 sek.<br />

Menu 4: Doba předchozího varování 1 sek.<br />

Menu 5: Varování před rozjezdem 0 sek.<br />

Menu 7: Signální světlo<br />

Menu 2: Mezipoloha OTEVŘÍT –<br />

Menu 3: Mezipoloha ZAVŘÍT<br />

Menu 1: Programovatelný vstup impulsů impuls<br />

Menu 4: Doba osvětlení 180 sek.<br />

pohyb vrat /<br />

varování: blikání<br />

klidový stav vrat: vyp.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 19<br />


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 6 - Proměnná rychlost<br />

Úroveň 8 - Systémová nastavení<br />

Úroveň Menu Dílenské nastavení<br />

Menu 1: Rychlost OTEVŘÍT Stupeň 16<br />

Menu 2: Rychlost klidného chodu OTEVŘÍT Stupeň 7<br />

Menu 3: Pozice klidného chodu OTEVŘÍT<br />

Menu 4: Rychlost ZAVŘÍT Stupeň 16<br />

Menu 5: Rychlost zpomaleného chodu ZAVŘÍT Stupeň 16<br />

Menu 6: Rychlost klidného chodu ZAVŘÍT Stupeň 7<br />

Menu 7: Poloha zpomaleného chodu ZAVŘÍT –<br />

Menu 8: Pozice klidného chodu ZAVŘÍT –<br />

Menu 1: Světelná závora Provoz bez světelné závory<br />

Menu 3: Funkce vypínací automatiky<br />

20 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

–<br />

Vrata se zastaví (OTEVŘÍT)<br />

Vrata krátce reverzují<br />

(ZAVŘÍT)<br />

Menu 4: Druhy provozu Samodržení (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)<br />

Menu 5: Funkce směrového povelového vysílače Není aktivní<br />

Menu 6: Funkce impulsního povelového vysílače<br />

Jen ZASTAVENÍ, následně<br />

normální sekvence


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

9.3 Přehled funkcí úrovní<br />

Pozor!<br />

V rozšířených programovacích funkcích mohou být změněna důležitá nastavení oad výrobce.<br />

Jednotlivé parametry se musí správně nastavit, aby nedošlo k poranění osob či poškození věcí.<br />

Úroveň 1 - Základní funkce<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Mezipoloha OTEVŘÍT<br />

Menu 4: Mezipoloha ZAVŘÍT<br />

Nastavte tlačítkem (+ / OTEVŘÍT) a (- / ZAVŘÍT)<br />

„Mezipoloha OTEVŘÍT“ - Funkce automatického zavírání je možná<br />

Nastavte tlačítkem (+ / OTEVŘÍT) a (- / ZAVŘÍT)<br />

Menu 7: Relé - výstup (lze naprogramovat jen s volitelným relé signálního světla)<br />

Menu 8: RESET<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 – – – – –<br />

A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 – – – – – – – – –<br />

Pozor!<br />

Po Resetu se všechny parametry nastaví zpět na hodnoty nastavené výrobcem.<br />

Pro zajištění bezvadného provozu ovládání:<br />

- se musí nově naprogramovat všechny požadované funkce,<br />

- se musí provést naučení dálkového ovládání,<br />

- se musí vraty najet jednou do polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO (referenční jízda).<br />

Upozornění:<br />

- Lze použít pouze naposledy naprogramovanou mezipolohu.<br />

- Při aktivovaném automatickém zavírání (úroveň 3 / menu 1) nelze relé - výstup (úroveň 1 / menu 7)<br />

naprogramovat.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 21


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Odkaz:<br />

Po provedení změn v menu 3 a 4 úrovně 1 se musí provést opakovaná kontrola funkce (bod 8.5).<br />

Menu 7: Relé - výstup<br />

Stupeò Funkce (jen s volitelným relé signálního svìtla) Vysvìtlení / upozornìní<br />

A7 signální svìtlo funkce<br />

B7 poloha vrat OTEVØÍT - -<br />

C7 poloha vrat ZAVØÍT - -<br />

D7 mezipoloha OTEVØÍT - -<br />

E7 mezipoloha ZAVØÍT - -<br />

F7 spuštìní pohonného systému mžikový impuls 1 sekunda -<br />

G7 porucha - -<br />

H7 svícení doba svícení<br />

I7 uvolnìní zablokování pohonný systém bìží -<br />

J7 uvolnìní zámku<br />

spuštìní pohonného systému /<br />

mžikový impuls 3 sekundy<br />

K7 jištìní proti vysunutí - -<br />

Menu 8: Reset<br />

Stupeò Funkce Vysvìtlení / upozornìní<br />

A8 bez Resetu nezměněno -<br />

B8 Reset ovládání * Nastavení od výrobce -<br />

C8 Reset dálkové ovládání Zprávové bloky se vymažou -<br />

D8 Reset rozšíření automatický dojezd Úroveň 3, menu 1-7 -<br />

E8 Reset jen rozšířené funkce pohonu *<br />

kromě polohy vrat OTEVŘÍT/ZAVŘÍT a dálkového<br />

ovládání impulsu<br />

F8 Reset bezpečnostní prvky * Světelná závora -<br />

* Všechny připojené a funkční bezpečnostní prvky budou po Resetu nově rozpoznány.<br />

úroveò 3 /<br />

menu 7<br />

úroveò 5 /<br />

menu 4<br />

G8 Reset sběrnicové moduly naprogramují se připojené sběrnicové moduly -<br />

22 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)<br />

-<br />

-


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 2 - Nastavení pohonu<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Potřebná hnací síla OTEVŘÍT (citlivost ve stupních*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Potřebná hnací síla ZAVŘÍT (citlivost ve stupních*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Vypínací automatika OTEVŘÍT (citlivost ve stupních**)<br />

VYP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 4: Vypínací automatika ZAVŘÍT (citlivost ve stupních**)<br />

VYP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

* Čím vyšší je stupeň, tím vyšší je hnací síla.<br />

** Čím nižší je stupeň, tím citlivější je vypínací automatika.<br />

Pozor!<br />

Pro zamezení poranění lze vypínací automatiku (menu 3 a 4) odprogramovat pouze tehdy, je-li připojená<br />

průjezdová světelná závora nebo ochrana zavíracích hran.<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Nelze –<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 23


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 3 - Automatické zavírání<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Automatické zavírání<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 – – – – – – – –<br />

Menu 3: Doba otevření vrat (v sekundách)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Menu 4: Doba předchozího varování (v sekundách)<br />

1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />

Menu 5: Varování před rozjezdem (v sekundách)<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – –<br />

Menu 7: Signální světlo<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 – – – – – – – – – –<br />

Upozornění:<br />

- Automatický dojezd je možné naprogramovat jen tehdy, pokud je připojená světelná závora.<br />

- Funkce z menu 1 se mohou libovolně obměňovat časovými hodnotami z menu 3 a 4.<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Nelze –<br />

24 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Menu 1: Automatické zavírání<br />

Stupeň<br />

Doba otevírání<br />

vrat<br />

varování<br />

Upozornění:<br />

Není-li připojená světelná závora nebo zábrana proti zavření, je možné nastavit jen parametr A1 .<br />

Menu 7: Signální světlo<br />

Doba<br />

předchozího<br />

varování<br />

Autom.<br />

dojezd<br />

A1 - - deaktivováno -<br />

B1 15 5 aktivováno<br />

C1 30 5 aktivováno<br />

D1 60 8 aktivováno<br />

E1 15 5 aktivováno<br />

F1 30 5 aktivováno<br />

G1 60 8 aktivováno<br />

Stupeň Pohyb vrat / varování Klidový stav vrat<br />

A7 blikají vyp (úspora energie)<br />

B7 svítí vyp (úspora energie)<br />

C7 blikají blikají<br />

D7 svítí svítí<br />

E7 blikají svítí<br />

F7 svítí blikají<br />

Odkaz:<br />

Připojení signálního světla je možné nastavit v rovině 1, menu 7.<br />

Ostatní funkce<br />

Prodloužení doby otevření vrat jen udělením impulzu<br />

(tlačítko, ruční vysílač)<br />

Ukončení doby otevření vrat po průjezdu světelnou závorou<br />

H1 nekonečno 3 aktivováno Zavření po průjezdu světelnou závorou / zábranou proti zavření<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 25


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 4 - Programování rádiového ovládání<br />

Menu 2: Mezipoloha OTEVŘÍT<br />

Menu 3: Mezipoloha ZAVŘÍT<br />

Úroveň 5 - Zvláštní funkce<br />

Menu 1: Programovatelný vstup impulsů<br />

LED 7 pomalu bliká -> stiskněte tlačítko Ruční vysílač -> LED 7 rychle bliká<br />

LED 7 pomalu bliká -> stiskněte tlačítko Ruční vysílač -> LED 7 rychle bliká<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Programovatelný vstup impulsů - svorka 1/2<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Doba osvětlení (v sekundách)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Stupeò Funkce (jen s volitelným relé signálního svìtla) Vysvìtlení / upozornìní<br />

A1 impuls jen zapínací kontakt<br />

B1 automatický provoz zap/vyp jen zapínací kontakt<br />

C1 zábrana proti zavøení ve smìru ZAVØÍT - jen rozpínaè<br />

D1 zábrana proti zavøení ve smìru ZAVØÍT - jen zapínací kontakt<br />

E1 impuls OTEVØÍT indukèní smyèka - jen zapínací kontakt<br />

F1 zastavení jen rozpínaè<br />

Odkaz:<br />

- Programování zvláštních funkcí je závislé na přípojce XB01.<br />

Přípojka XB01 je popsána v bodu 6.6.<br />

- Nastavená doba svícení je aktivní jen tehdy, jestliže je výstup relé (úroveò 1 / menu 7) naprogramovaný<br />

na svícení (H7).<br />

26 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 6 - Proměnná rychlost<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Rychlost OTEVŘÍT (ve stupních)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Rychlost klidného chodu OTEVŘÍT (ve stupních)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Pozice klidného chodu OTEVŘÍT<br />

Menu 4: Rychlost ZAVŘÍT (ve stupních)<br />

Nastavte tlačítkem (+ / OTEVŘÍT) a (- / ZAVŘÍT)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 5: Rychlost zpomaleného chodu ZAVŘÍT (ve stupních)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 6: Rychlost klidného chodu ZAVŘÍT (ve stupních)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 7: Poloha zpomaleného chodu ZAVŘÍT<br />

Menu 8: Pozice klidného chodu ZAVŘÍT<br />

Nastavte tlačítkem (+ / OTEVŘÍT) a (- / ZAVŘÍT)<br />

Nastavte tlačítkem (+ / OTEVŘÍT) a (- / ZAVŘÍT)<br />

Odkaz:<br />

Po provedení změn v menu 1, 2, 3, 4, 6 a 8 úrovně 6 se musí provést opakovaná kontrola<br />

funkce (bod 8.5 ).<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 27


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Úroveň 8 - Systémová nastavení<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Světelná závora<br />

A1 B1 C1 – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 3: Funkce vypínací automatiky<br />

A2 B2 C2 D2 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Druhy provozu<br />

A4 B4 C4 D4 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 5: Funkce směrového povelového vysílače<br />

A5 B5 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 6: Funkce impulsního povelového vysílače<br />

A6 B6 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Pozor!<br />

Připojená světelná závora je ovládáním po SÍŤ ZAP automaticky rozpoznána.<br />

Světelnou závoru je možné dodatečně přeprogramovat.<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Nelze –<br />

28 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Menu 1: Světelná závora<br />

Stupeò<br />

Menu 3: Funkce vypínací automatiky<br />

Stupeò Pohyb vrat OTEVŘÍT Pohyb vrat ZAVŘÍT<br />

A3 Vrata se zastaví vrata krátce reverzují 1<br />

B3 vrata krátce reverzují 1<br />

vrata krátce reverzují 1<br />

C3 Vrata se zastaví vrata dlouze reverzují 2<br />

D3 vrata dlouze reverzují 2<br />

Menu 4: Druhy provozu<br />

svìtelná závora<br />

(pøipojení XB02 - svorka 70/71)<br />

pohyb vrat ZAVØÍT<br />

A1 provoz bez svìtelné závory<br />

vrata dlouze reverzují 2<br />

Stupeò OTEVŘÍT ZAVŘÍT<br />

A4 mrtvý muž mrtvý muž<br />

B4 samodržení mrtvý muž<br />

C4 mrtvý muž samodržení<br />

D4 samodržení samodržení<br />

1 Vrata krátce reverzují: Pohonný systém vraty krátce pohybuje v opačném směru, aby se uvolnila<br />

překážka.<br />

svìtelná závora (od jiného výrobce)<br />

(pøipojení XB02 - svorka 70/71)<br />

pohyb vrat ZAVØÍT<br />

B1 vrata dlouze reverzují 2 není aktivní<br />

C1 není aktivní vrata dlouze reverzují 2<br />

2 Vrata dlouze reverzují: Pohonný systém pohybujte vraty až do opačné polohy vrat.<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 29


9. Rozšířené pohonné funkce<br />

Menu 5: Funkce směrového povelového vysílače<br />

Stupeò Směrový povelový vysílač Vysvětlivky<br />

A5 není aktivní Směrové povelové vysílače vydají povel jen pokud vrata stojí.<br />

B5 jen STOP<br />

Menu 6: Funkce impulsního povelového vysílače<br />

Pohybující se vrata se zastaví prostřednictvím každého<br />

směrového povelového vysílače.<br />

Stupeò Impulsní povelový vysílač Vysvětlivky<br />

A6 není aktivní Impulsní povelové vysílače vydají povel jen pokud vrata stojí.<br />

B6 jen STOP, potom normální pořadí<br />

Pohybující se vrata se zastaví prostřednictvím každého<br />

impulsního povelového vysílače. Následující povel spustí<br />

pohonný systém v opačném směru<br />

(OTEVŘÍT - STOP - ZAVŘÍT - STOP - OTEVŘÍT).<br />

30 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


10. Hlášení<br />

10.1 Poruchy bez signalizačního hlášení poruchy<br />

Porucha Příčina Odstranění<br />

Indikace 8 nesvítí.<br />

Signalizace 8 nebliká v<br />

režimu stand-by.<br />

Po udělení impulsu<br />

nenásleduje žádná reakce.<br />

Po udělení impulsu ručním<br />

vysílačem nenásleduje žádná<br />

reakce.<br />

Pohon reverzuje při přerušení<br />

světelné závory na zárubni.<br />

- Chybí napětí - Přezkoušejte, zda je přítomné síťové napětí.<br />

- Zkontrolujte připojení el. proudu.<br />

- Termoochrana v síťovém trafu se<br />

aktivovala.<br />

- Nechejte vychladnout síťové trafo.<br />

- Ovládací jednotka je defektní. - Nechejte přezkoušet pohonný systém.<br />

- Připojovací svorky pro tlačítko<br />

„Impuls“ jsou překlenuty, např.<br />

zkratem ve vedení nebo plochými<br />

svorkami.<br />

- Eventuálně propojený klíčový spínač nebo vnitřní ovládací<br />

spínač zkušebně oddělte od ovládací jednotky (bod 6.6):<br />

Vytáhněte kabel ze zdířky XB20, zasuňte zkratovací<br />

zástrčku a hledejte chyby kabeláže.<br />

- Modulová anténa není zasunuta. - Spojte modulovou anténu s ovládací jednotkou (bod 8.1).<br />

- Kódování ručního ovladače nesouhlasí<br />

s kódováním přijímače.<br />

- Zaktivujte znovu ruční vysílač (bod 8.4).<br />

- Baterie ručního ovladače je vybitá. - Vložte novou baterii (bod 7.1).<br />

- Ruční vysílač nebo ovládací elektronika<br />

nebo modulová anténa jsou defektní.<br />

- Programování nebylo provedeno<br />

správně.<br />

- Nechejte přezkoušet všechny 3 komponenty.<br />

- Proveďte Reset bezpečnostních prvků<br />

(bod 9.4 / úroveň 1 / menu F8),<br />

Proveďte znovu rychlé programování (bod 8.4).<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Nelze –<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 31


10. Hlášení<br />

10.2 Poruchy se signalizačním hlášením poruchy<br />

Porucha Příčina Odstranění<br />

Hlášení 7 - Nestisknete-li po dobu 120 sekund žádné tlačítko, programovací režim se sám ukončí.<br />

- Programování poloh vrat OTEVŘENO a ZAVŘENO bez průchodu referenčním bodem.<br />

Hlášení 8 - Spínač referenčního bodu je defektní. - Nechejte přezkoušet pohonný systém.<br />

Hlášení 9 - Chybí impulsy čidla počtu otáček.<br />

Pohonný systém je zablokovaný.<br />

Hlášení 10 - Vrata se pohybují příliš těžce.<br />

- Vrata jsou zablokována.<br />

- Maximální síla pohonu je nastavena<br />

příliš nízko.<br />

- Nechejte přezkoušet pohonný systém.<br />

- Uveďte vrata do pojízdného stavu.<br />

- Nechejte přezkoušet max. hnací sílu<br />

(bod 9.3 / úroveň 2 / menu 1+2) odborným prodejcem.<br />

Hlášení 11 - Omezení doby chodu. - Nechejte přezkoušet pohonný systém.<br />

Hlášení 15 - Externí světelná závora je přerušená<br />

nebo defektní.<br />

- Světelná závora je naprogramována,<br />

ale není připojena.<br />

Hlášení 16 - Čidlo proudu pro vypínací automatiku<br />

je defektní.<br />

- Odstraňte překážku nebo přezkoušejte světelnou závoru.<br />

- Světelnou závoru deaktivujte nebo odpojte.<br />

- Nechejte překontrolovat agregát motoru.<br />

32 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


10. Hlášení<br />

Porucha Příčina Odstranění<br />

Hlášení 26 - Podpětí, pohonný systém je přetížený<br />

při nastavení max. síly stupně 16.<br />

Hlášení 28 - Vrata se pohybují příliš těžce nebo<br />

nepravidelně.<br />

- Vrata jsou zablokována.<br />

- Vypínací automatika je nastavena příliš<br />

citlivě.<br />

- Nechejte překontrolovat externí zdroj napětí.<br />

- Uveďte vrata do pojízdného stavu.<br />

- Zkontrolujte chod vrat a uveďte vrata do pojízdného stavu.<br />

- Nechejte vypínací automatiku přezkoušet odborným<br />

prodejcem (bod 9.3 / úroveň 2 / menu 3+4).<br />

Hlášení 35 - Elektronika je defektní. - Nechejte přezkoušet pohonný systém.<br />

Hlášení 36 - Zkratovací zástrčka je odstraněná,<br />

avšak tlačítko stop není zapojeno.<br />

- Okruh klidového proudu je přerušený.<br />

- Připojte tlačítko stop nebo zasuňte zkratovací zástrčku<br />

(bod 6.6).<br />

Vysvětlivky:<br />

Dioda zhasnuta<br />

Dioda svítí<br />

Dioda bliká pomalu<br />

Dioda bliká rytmicky<br />

Dioda bliká rychle<br />

Dílenská dodávka<br />

Nelze –<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 33


11. Dodatek<br />

11.1 Technické údaje Comfort 220.2 blueline<br />

Elektrické údaje<br />

Jmenovité napětí *) V 230 / 260<br />

Jmenovitá frekvence Hz 50 / 60<br />

Příkon proudu A 1,1<br />

Odebíratelný výkon provozu KW 0,25<br />

Odebíratelný výkon Stand-by W < 0,3<br />

Druh provozu (doba sepnutí) min. KB 2<br />

Řídicí napětí V DC 24<br />

Druh ochrany motorového agregátu IP 20<br />

Ochranná třída II<br />

*) odchylky pro danou zemi jsou možné<br />

Mechanické údaje<br />

Maximální tažná a tlačná síla N 600<br />

Rychlost chodu<br />

mm/<br />

vteřin.<br />

140<br />

Otevírací doba<br />

(specifická dle druhu vrat)<br />

vteřin. 15<br />

Údaje o okolí<br />

Rozměry motorového agregátu mm 220x125x395<br />

Hmotnost kg 3,8<br />

Rozsah teplot °C -20 bis +60<br />

Rozsah dodávky*)<br />

Agregát motoru<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

s integrovaným elektronickým ovládáním<br />

Multibitové dálkové ovládání, 868 MHz,<br />

Digital 302 ruční ovladač Mini, 2-kanálový<br />

*) odchylky pro danou zemi jsou možné<br />

Vlastnosti/bezpečnostní funkce<br />

Technika referenčního bodu x<br />

Soft-Start / Soft-Stop x<br />

Odsunovací pojistka x<br />

Vypínací automatika x<br />

Antiblokovací ochrana x<br />

Podpěťová ochrana x<br />

Omezení doby chodu x<br />

Elektronické koncové vypnutí x<br />

Připojení pro tlakové, kódovací a klíčové tlačítko x<br />

Připojení bezpotenciálového hlášení koncových poloh x<br />

Signalizace poruch x<br />

Příslušenství<br />

Modulová anténa, 868 MHz, IP 65 x<br />

Vestavovací konzole pro dělená vrata x<br />

Odblokovací sady pro kyvná vrata x<br />

Vačkové vratové rameno pro sklopná vrata x<br />

Kování pro otáčecí vrata x<br />

Světelné závory x<br />

Nouzové odblokování x<br />

Relé pro blikající maják při provozu automatického zavírání<br />

zařízení x<br />

Doplňková výbavová sada bezpotenciálového<br />

koncového spínače OTEVŘÍT/ZAVŘÍT/SVĚTLO x<br />

Ovládací tlačítko x<br />

Klíčový spínač x<br />

Kódová klávesnice x<br />

34 Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098)


11. Dodatek<br />

11.2 Prohlášení o montáži 11.3 ES-prohlášení o shodě<br />

Tímto prohlašujeme, že následně označený výrobek odpovídá na<br />

základě svého koncipování, typem konstrukce a také provedením,<br />

které jsme uvedli do oběhu, příslušným všeobecným<br />

bezpečnostním a zdravotním požadavkům ES-směrnice elektro -<br />

magnetické kompatibility, strojní směrnici a nizkopěťové směrnici.<br />

Na vyžádání kontrolních úřadů bude dokumentace poskytnuta v<br />

papírové formě.<br />

Při změně výrobku, která s námi nebude odsouhlasena, ztrácí<br />

toto prohlášení svoji platnost.<br />

Výrobek: Pohon pro garážová vrata<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

Příslušné ES-směrnice:<br />

- Strojní směrnice 2006/42/ES<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

Kat.2 / PLc pro funkce omezení síly a identifikaci koncové<br />

polohy<br />

EN 61508:2001<br />

Použité bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví<br />

podle Přílohy 1:<br />

Všeobecné zásady č.<br />

č. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,<br />

1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,<br />

1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4<br />

- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/ES<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/ES<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Rozsah platnosti tohoto návodu pro montáž:<br />

Datum výroby 01.12.2009 - 31.12.2010<br />

01.12.2009 ppa. K. Goldstein<br />

Management podniku<br />

Výrobce a správce dokumentace<br />

<strong>Marantec</strong> Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG<br />

Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany<br />

Fon +49 (52 47) 7 05-0<br />

Tímto prohlašujeme, že následně označený výrobek odpovídá na<br />

základě svého koncipování, typem konstrukce a také provedením,<br />

které jsme uvedli do oběhu, příslušným všeobecným<br />

bezpečnostním a zdravotním požadavkům ES-směrnice elektro -<br />

magnetické kompatibility, strojní směrnici a nizkopěťové směrnici.<br />

Při změně výrobku, která s námi nebude odsouhlasena, ztrácí<br />

toto prohlášení svoji platnost.<br />

Výrobek:<br />

Příslušné ES-směrnice:<br />

- Strojní směrnice 2006/42/ES<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

EN 61508:2001<br />

- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/ES<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/ES<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Datum / podpis<br />

Návod k vestavbì a obsluze, Comfort 220.2 blueline <strong>CZ</strong> (#89098) 35


1. Vysvetlenie symbolov<br />

Pokyny<br />

Typový štítok<br />

Pozor!<br />

Nebezpečenstvo úrazu osôb!<br />

Tu nasledujú dôležité bezpečnostné<br />

pokyny, ktoré je bezpodmienečne<br />

nutné dodržiavať, aby sa zabránilo<br />

úrazom osôb!<br />

Pozor!<br />

Nebezpečenstvo škôd na veciach!<br />

Tu nasledujú dôležité bezpečnostné<br />

pokyny, ktoré je bezpodmienečne<br />

nutné dodržiavať, aby sa zabránilo<br />

škodám na veciach!<br />

Upozornenie / Tip<br />

Kontrola<br />

Referencia<br />

Typ: _________________________________________________<br />

Pol. č.: _______________________________________________<br />

Produkt č.: ___________________________________________<br />

2. Obsah<br />

1. Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

2. Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

3. Všeobecné bezpečnostné pokyny . . . . . . .37<br />

4. Prehľad výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38<br />

4.1 Rozsah dodávky<br />

Comfort 220.2 blueline . . . . . . . . . . . .38<br />

4.2 Varianty brány . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

5. Príprava na montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

6. Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41<br />

6.1 Montáž agregátu motora a koľajnice<br />

pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41<br />

6.2 Montáž na bránu . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />

6.3 Montáž na strop . . . . . . . . . . . . . . . . .43<br />

6.4 Osvetlenie, prípojka signálnej kontrolky<br />

(voliteľný doplnok) . . . . . . . . . . . . . . . .43<br />

6.5 Odblokovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />

6.6 Prípojky ovládania . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />

7. Ručný vysielač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />

7.1 Obsluha a príslušenstvo . . . . . . . . . . . .46<br />

7.2 Kódovanie ručného vysielača . . . . . . . .47<br />

8. Uvedenie do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

8.1 Pripojenie systému pohonu . . . . . . . . .48<br />

8.2 Prehľad ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

8.3 Prehľad funkcií zobrazenia . . . . . . . . . .49<br />

8.4 Rýchle programovanie . . . . . . . . . . . . .49<br />

8.5 Kontrola funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />

9. Rozšírené funkcie pohonu . . . . . . . . . . . . .52<br />

9.1 Schéma priebehu rozšíreného<br />

programovania (príklad pre úroveň 2,<br />

menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52<br />

9.2 Celkový prehľad programovateľných<br />

funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53<br />

9.3 Prehľad funkcií úrovní . . . . . . . . . . . . .55<br />

10. Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />

10.1 Poruchy bez zobrazenia poruchového<br />

hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />

10.2 Poruchy so zobrazením poruchového<br />

hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />

11. Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />

11.1 Technické údaje<br />

Comfort 220.2 blueline . . . . . . . . . . . .68<br />

11.2 Prehlásenie k montáži . . . . . . . . . . . . .69<br />

11.3 ES vyhlásenie o zhode . . . . . . . . . . . . .69<br />

36 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


3. Všeobecné bezpečnostné pokyny<br />

Bezpodmienečne si ich prečítajte!<br />

Cieľová skupina<br />

Tento systém pohonu môže montovať pripájať a uvádzať do<br />

prevádzky iba kvalifikovaný a školený odborný personál!<br />

Kvalifikovaný a školený personál v zmysle tohto popisu sú osoby<br />

- so znalosťou všeobecných a špeciálnych predpisov o bezpečnosti a<br />

ochrane zdravia,<br />

- so znalosťou príslušných elektrotechnických predpisov,<br />

- so školením v používaní a obsluhe primeraného bezpečnostného<br />

vybavenia,<br />

- s dostatočnou inštruktážou pod dohľadom elektrikárov,<br />

- so schopnosťou rozoznať nebezpečenstvá, ktoré môže spôsobiť<br />

elektrický prúd,<br />

- so znalosťou aplikácie normy EN 12635 (požiadavky na inštaláciu a<br />

používanie).<br />

Záruka<br />

Pre záruku vzhľadom na prevádzku a bezpečnosť je nutné dodržiavať<br />

pokyny v tomto návode. Pri nerešpektovaní výstražných pokynov<br />

môže dôjsť k telesným zraneniam a škodám na veciach.<br />

Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania<br />

týchto pokynov.<br />

Zo záruky sú vylúčené batérie, poistky a žiarovky.<br />

Aby sa zabránilo chybám inštalácie a škodám na bráne a systéme<br />

pohonu, je bezpodmienečne nutné postupovať podľa montážnych<br />

pokynov inštalačného návodu. Produkt je možné prevádzkovať až po<br />

oboznámení sa s príslušným návodom na inštaláciu a návodom na<br />

obsluhu.<br />

Návod na inštaláciu a na obsluhu je nutné odovzdať<br />

prevádzkovateľovi zariadenia brány a je nutné ho uschovať.<br />

Obsahuje dôležité pokyny pre obsluhu, kontrolu a údržbu.<br />

Výrobok je zhotovený podľa smerníc a noriem, ktoré sú uvedené vo<br />

vyhlásení výrobcu a vo vyhlásení o zhode. Výrobok opustil závod v<br />

bezchybnom technicko-bezpečnostnom stave.<br />

Mechanicky ovládané okná, dvere a brány je nutné pred prvým<br />

spustením do prevádzky a podľa potreby, minimálne raz za rok, dať<br />

preskúšať odborníkovi (s písomným dokladom).<br />

Stanovený účel použitia<br />

Systém pohonu je určený výlučne na otváranie a zatváranie<br />

garážových dverí.<br />

Prevádzka je prípustná iba v suchých priestoroch.<br />

Je nutné dodržať maximálnu silu ťahu a tlaku.<br />

Požiadavky brány<br />

Brána musí:<br />

- ostať samostatne stáť (pomocou pružinového vyváženia),<br />

- ľahko sa posúvať.<br />

Okrem pokynov v tomto návode je potrebné dodržiavať<br />

všeobecne platné bezpečnostné predpisy a predpisy prevencie<br />

úrazov. Platia naše podmienky predaja a dodávky.<br />

Pokyny pre inštaláciu systému pohonu<br />

• Presvedčte sa, či je brána mechanicky v dobrom stave.<br />

• Presvedčte sa, či brána ostáva stáť v každej polohe.<br />

• Presvedčte sa, či sa brána pohybuje ľahko v smere OTV a ZATV.<br />

• Presvedčte sa, či sa brána správne otvára a zatvára.<br />

• Odstráňte z brány všetky nepoužívané časti (napr. laná, reťaze,<br />

uholníky atď.).<br />

• Vyraďte z prevádzky všetky zariadenia, ktoré sa po montáži<br />

systému pohonu nebudú používať.<br />

• Pred prácami zapájania bezpodmienečne odpojte systém pohonu<br />

od elektrického napájania.<br />

Zabezpečte, aby počas prác zapájania ostalo elektrické napájanie<br />

odpojené.<br />

• Dodržiavajte miestne ochranné opatrenia.<br />

• Sieťové a ovládacie vedenia inštalujte bezpodmienečne odpojené.<br />

Riadiace napätie je 24 V DC.<br />

• Systém pohonu montujte iba pri zatvorenej bráne.<br />

• Všetky vysielače impulzov a ovládacie zariadenia (napr.<br />

rádioprijímač) montujte tak, aby ste mali bránu v dohľade a v<br />

bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí brány. Je nutné dodržať<br />

minimálnu montážnu výšku 1,5 metra.<br />

• Trvalo upevnite výstražné štítky proti priškripnutiu na nápadné<br />

miesta.<br />

• Presvedčte sa, či po montáži nejaká časť brány nevyčnieva do<br />

verejného chodníka alebo cesty.<br />

Pokyny pre uvedenie systému pohonu do prevádzky<br />

Prevádzkovateľ zariadenia brány alebo jeho zástupca musia byť po<br />

uvedení zariadenia do prevádzky zaškolený do<br />

obsluhovania.<br />

• Zabezpečte, aby sa s ovládaním brány nemohli hrať deti.<br />

• Presvedčte sa pred posunom brány, či sa v rizikovej oblasti brány<br />

nenachádzajú osoby alebo predmety.<br />

• Preskúšajte všetky núdzové ovládacie zariadenia, ktoré sú k<br />

dispozícii.<br />

• Nikdy nesiahajte na posúvajúcu sa bránu alebo pohybujúce sa<br />

časti.<br />

• Dávajte pozor na možné miesta pomliaždenia alebo porezania na<br />

zariadení brány.<br />

Je nutné dodržiavať predpisy normy EN 13241-1.<br />

Pokyny pre údržbu systému pohonu<br />

Aby sa zabezpečila bezporuchová prevádzka, je nutné pravidelne<br />

kontrolovať nasledovné body a v prípade potreby ich opraviť. Pred<br />

prácami na zariadení brány je vždy nutné vypnúť systém pohonu z<br />

prúdu.<br />

• Každý mesiac preskúšajte, či systém pohonu zmení smer pohybu,<br />

keď sa brána dotkne prekážky. Postavte kvôli tomu, podľa smeru<br />

chodu brány, 50 mm vysokú/širokú prekážku do dráhy chodu<br />

brány.<br />

• Skontrolujte nastavenie automatiky vypínania OTV a ZATV.<br />

• Skontrolujte všetky pohyblivé časti systému brány a pohonu.<br />

• Skontrolujte opotrebenie alebo poškodenie zariadenia brány.<br />

• Rukou skontrolujte ľahkosť pohybu brány.<br />

Pokyny pre čistenie systému pohonu<br />

V žiadnom prípade sa nesmie na čistenie použiť: priamy prúd vody,<br />

vysokotlakové čističe, kyseliny alebo luhy.<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 37


4. Prehľad výrobku<br />

4.1 Rozsah dodávky<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

Štandardný rozsah dodávky<br />

4.1 / 1 1<br />

2<br />

3<br />

1 Agregát motora<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

2 Závesný plech<br />

3 Unášač brány<br />

4.1 / 2<br />

4<br />

6<br />

7<br />

4 Koľajnicová svorka (2x)<br />

5 Závesná svorka (2x)<br />

6 Prvok pripojenia brány<br />

7 Uholník unášača brány (2x)<br />

5<br />

9 Upevňovací materiál koľajnice<br />

9 Objímka adaptéra<br />

10 Skrutka 4,0 x 10<br />

11 Skrutka 6 x 14 (4x)<br />

12 Šesťhranná skrutka M6 x 20 (2x)<br />

13 Samorezné skrutky 6,3 x 16 (4x)<br />

14 Kolík A8 s poistkou<br />

38 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

4.1 / 3<br />

4.1 / 4<br />

4.1 / 5<br />

!1<br />

!”<br />

8<br />

9<br />

!#<br />

!¯<br />


4. Prehľad výrobku<br />

4.1 / 6<br />

!5<br />

15 Ručný vysielač mini<br />

16 Prenosový konektor<br />

17 Príchytka klipsy slnečnej clony<br />

18 Prívesok<br />

19 Modulová anténa<br />

20 Klipsa slnečnej clony<br />

4.1 / 7<br />

„1<br />

!6<br />

!7<br />

21 Výstražný štítok Odblokovanie<br />

22 Výstražná nálepka<br />

23 Nálepka Rýchle programovanie<br />

!9<br />

!8 „¯<br />

„”<br />

„3<br />

Popri štandardnom rozsahu dodávky je pre montáž<br />

potrebné nasledovné príslušenstvo:<br />

- Koľajnica pohonu<br />

Koľajnice pohonu<br />

Agregát motora je možné kombinovať s rôznymi<br />

koľajnicami pohonu.<br />

Koľajnica typu 1<br />

24 Koľajnica pohonu<br />

25 Plech pripojenia na preklad, koľajnica typu 1<br />

26 Skrutka B4 4,2 x 13 (2x)<br />

27 Bezpečnostná objímka, krátka<br />

28 Kolík 8 x 12,5<br />

29 Matica M6 samopoistná<br />

Koľajnica typu 2<br />

30 Koľajnica pohonu<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 39<br />

4.1 / 8<br />

„4<br />

„5<br />

4.1 / 9<br />

„6<br />

§0<br />

„7<br />

„9<br />

„8


4. Prehľad výrobku<br />

4.2 Varianty brány<br />

Štandardný rozsah dodávky so zodpovedajúcou<br />

koľajnicou pohonu je vhodný pre nasledovné varianty<br />

brány.<br />

Výkyvná vyklápacia brána (výkyvná brána)<br />

4.2 / 1<br />

Sekčná brána do šírky 3 m<br />

4.2 / 2<br />

Pre nasledovné varianty brán je nutné zvláštne<br />

príslušenstvo.<br />

Nevýkyvná vyklápacia brána<br />

4.2 / 3<br />

Sekčná brána od šírky 3 m<br />

4.2 / 4<br />

5. Príprava na montáž<br />

Pozor!<br />

Aby sa zabezpečila správna montáž, je<br />

bezpodmienečne nutné vykonať pred<br />

začiatkom prác nasledovné kontroly.<br />

Rozsah dodávky<br />

• Skontrolujte, či je rozsah dodávky úplný.<br />

• Skontrolujte, či máte potrebné príslušenstvo pre vašu<br />

situáciu inštalácie.<br />

Garáž<br />

• Skontrolujte, či má vaša garáž vhodnú prípojku<br />

prúdu a zariadenie na odpojenie od napájacej siete.<br />

Zariadenie brány<br />

Pozor!<br />

V prípade garáží bez druhého vchodu:<br />

Aby bolo možné vstúpiť do garáže v<br />

prípade poruchy, musí byť brána garáže<br />

vybavená núdzovým odblokovaním.<br />

Keď sa použije súprava odblokovania:<br />

• Skontrolujte správnu činnosť uzáveru brány. Uzávery<br />

brány sa nesmú v žiadnom prípade vyraďovať z<br />

prevádzky.<br />

Keď sa nepoužije súprava odblokovania:<br />

• Odmontujte uzáver brány alebo vyraďte uzáver brány<br />

z činnosti.<br />

• Skontrolujte, či brána určená na pohon spĺňa<br />

nasledovné podmienky:<br />

- Brána sa musí dať ľahko pohybovať rukou.<br />

- Brána by mala sama ostať stáť v každej polohe.<br />

Referencia:<br />

Pri použití a montáži príslušenstva je<br />

nutné dodržiavať príslušný priložený<br />

návod.<br />

40 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


6. Montáž<br />

6.1 Montáž agregátu motora a koľajnice<br />

pohonu<br />

Montáž koľajnice typu 1<br />

6.1 / 1<br />

6.1 / 2<br />

6.1 / 3<br />

1<br />

Namontujte unášač brány.<br />

1. Nasaďte bezpečnostnú objímku.<br />

2. Namontujte plech pripojenia na preklad.<br />

2<br />

Odblokujte sane.<br />

Pozor!<br />

Koľajnica pohonu sa musí namontovať<br />

opatrne na agregát pohonu.<br />

Nesmie sa používať násilie, pretože inak<br />

sa môže poškodiť ozubenie!<br />

6.1 / 4<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 41<br />

6.1 / 5<br />

2<br />

1<br />

Montáž koľajnice typu 2<br />

6.1 / 6<br />

1. Zasuňte objímku adaptéra na hnací hriadeľ.<br />

2. Namontujte koľajnicu na teleso motora.<br />

1. Nasaďte odblokovací kolík.<br />

2. Namontujte unášač brány.<br />

2 1<br />

1. Nasaďte bezpečnostnú objímku.<br />

2. Namontujte plech pripojenia na preklad.<br />

2<br />

1


6. Montáž<br />

6.1 / 7<br />

6.1 / 8<br />

2<br />

Odblokujte sane.<br />

Pozor!<br />

Koľajnica pohonu sa musí namontovať<br />

opatrne na agregát pohonu.<br />

Nesmie sa používať násilie, pretože inak<br />

sa môže poškodiť ozubenie!<br />

1. Zasuňte objímku adaptéra na hnací hriadeľ.<br />

2. Namontujte koľajnicu na teleso motora.<br />

1<br />

6.2 Montáž na bránu<br />

Pozor!<br />

Systém pohonu musí byť až do<br />

uchytenia zabezpečený pred<br />

nebezpečenstvom zrútenia.<br />

Pozor!<br />

Na zabezpečenie bezchybného chodu<br />

brány musí:<br />

- plech pripojenia na preklad pre<br />

koľajnicu pohonu byť namontovaný v<br />

strede nad prvkom pripojenia brány;<br />

- horná hrana krídla brány ležať v<br />

najvyššom bode dráhy otvárania<br />

10 - 50 mm pod horizontálnou<br />

spodnou hranou koľajnice pohonu.<br />

Montáž na výkyvnú bránu.<br />

Montáž na sekčnú bránu.<br />

10 - 50 mm<br />

10 - 50 mm<br />

42 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

6.2 / 1<br />

6.2 / 2


6. Montáž<br />

6.3 Montáž na strop<br />

6.3 / 1<br />

6.3 / 2<br />

6.3 / 3<br />

Stanovte miesta montáže 1 a 2.<br />

V miestach montáže namontujte<br />

závesné svorky.<br />

15°- 30°<br />

2<br />

1<br />

Ohnite závesné plechy a namontujte ich na<br />

strop.<br />

6.4 Osvetlenie, prípojka signálnej<br />

kontrolky (voliteľný doplnok)<br />

1. Nasaďte energeticky úspornú žiarovku.<br />

2. Pevne priskrutkujte tienidlo žiarovky.<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 43<br />

6.4 / 1<br />

1<br />

2<br />

Prípojka signálnej kontrolky (voliteľný doplnok)<br />

Pripojenie signálnej kontrolky je možné len pomocou<br />

relé signálnej kontrolky (nie je súčasťou dodávky).<br />

6.4 / 2<br />

Pozor!<br />

Aby nedošlo k poškodeniu izolácie<br />

kábla, treba kábel položiť tak,<br />

aby sa nedotýkal osvetľovacích<br />

prostriedkov v agregáte motora.<br />

Pripojte signálnu kontrolku.<br />

Referencia:<br />

Programovanie signálnej kontrolky je<br />

popísané na úrovni 1, menu 7 a<br />

úrovni 3, menu 7.


6. Montáž<br />

6.5 Odblokovanie<br />

• Obmedzte pomocou konštrukčných opatrení dráhu<br />

chodu brány pri vyrovnávaní.<br />

• Skontrolujte, či minimálna výška ťažného lanka<br />

je 1,8 m.<br />

• Upevnite „výstražný štítok Odblokovanie“ na ťažné<br />

lanko.<br />

Koľajnica typu 1<br />

6.5 / 1<br />

1<br />

Pozor!<br />

Pri aktivácii odblokovania môže dôjsť k<br />

nekontrolovaným pohybom brány:<br />

- Keď sú pružiny brány slabé alebo<br />

zlomené.<br />

- Keď sa brána nenachádza v<br />

rovnováhe.<br />

Pri otvorení brány rukou sa môžu<br />

vodiace sane dostať do kolízie s<br />

agregátom motora.<br />

V odblokovanom stave sa smie brána<br />

pohybovať iba nízkou rýchlosťou!<br />

1. Odpojte bránu od agregátu motora.<br />

2. Opätovne pripojte bránu na agregát motora.<br />

2<br />

1<br />

2<br />

Koľajnica typu 2<br />

1. Odpojte bránu od agregátu motora.<br />

2. Opätovne pripojte bránu na agregát motora.<br />

44 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

6.5 / 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2


6. Montáž<br />

6.6 Prípojky ovládania<br />

Pozor!<br />

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým<br />

prúdom:<br />

Pred prácami zapojovania je potrebné<br />

zabezpečiť, aby boli vedenia bez prúdu.<br />

Počas prác zapojovania je potrebné<br />

zabezpečiť, aby vedenia ostali bez<br />

prúdu (napr. zabrániť opätovnému<br />

zapnutiu).<br />

Pozor!<br />

Aby ste zabránili škodám na ovládaní:<br />

- Je nutné vždy dodržať miestne<br />

ochranné opatrenia.<br />

- Sieťové a riadiace vedenia sa musia<br />

bezpodmienečne inštalovať oddelene.<br />

- Riadiace napätie je 24 V DC.<br />

- Rušivé napätie na prípojkách XW40,<br />

XB20 alebo XB02 vedie k zničeniu<br />

celej elektroniky.<br />

- Na svorky 1 a 2 (XB02) sa smú pripojiť<br />

iba bezpotenciálové spínacie kontakty.<br />

- Zásuvka zopnutia nakrátko sa nesmie<br />

zasunúť do zdierky systému XW40!<br />

Referencia:<br />

Pre montáž externých obslužných<br />

prvkov, bezpečnostných a<br />

signalizačných zariadení je nutné<br />

dodržiavať príslušné návody.<br />

Upozornenie:<br />

Pred pripojením obslužného prvku na<br />

prípojky so zdierkami systému sa musí<br />

odobrať príslušná zásuvka zopnutia<br />

nakrátko.<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 45<br />

6.6 / 1<br />

XB20<br />

XB02<br />

Označenie Druh / Funkcia<br />

XB02<br />

XB20<br />

XW40<br />

Prípojky ovládania<br />

XW40<br />

Prípojka externého obslužného<br />

prvku bez systémového<br />

prepojenia káblami a 2-drôtová<br />

fotobunka<br />

Prípojka externého obslužného<br />

prvku so systémovým prepojením<br />

káblami<br />

Pripojenie pre budúce zbernicové<br />

systémy. (Mimo funkcie v<br />

prevádzkovej pohotovosti)<br />

XB71<br />

XB71 Prípojka modulovej antény 8.1<br />

6.6 / 2,<br />

9.3 /<br />

Úroveň 5<br />

/ Menu 1<br />

-<br />

9.3 /<br />

Úroveň 8


6. Montáž<br />

Prípojka XB02<br />

6.6 / 2<br />

M09E011<br />

Označenie Druh / Funkcia<br />

1 24 V DC max. 50 mA)<br />

2 Impulz<br />

3 GND<br />

70 GND<br />

70 + 71 2-drôtová fotobunka<br />

RX Prijímač 2-drôtovej fotobunky<br />

Sb1<br />

Externé impulzné tlačidlo<br />

(ak je k dispozícii)<br />

TX Vysielač 2-drôtovej fotobunky<br />

Upozornenie:<br />

Ak sa používa svetelná závora so<br />

štandardnou alebo rámovou funkciou,<br />

musí byť pred uvedením do prevádzky<br />

inštalovaná výlučne len v stave bez<br />

napätia.<br />

Po pripojení a zapnutí sieťového napätia<br />

sa svetelná závora automaticky rozpozná<br />

len vtedy, keď sa optická dráha svetelnej<br />

závory preruší na dobu minimálne 5<br />

sekúnd. V opačnom prípade sa musí<br />

svetelná závora naprogramovať<br />

dodatočne.<br />

7. Ručný vysielač<br />

7.1 Obsluha a príslušenstvo<br />

Pozor!<br />

- Ručné vysielače nepatria do rúk<br />

deťom!<br />

- Ručný vysielač sa smie aktivovať iba<br />

vtedy, keď je zabezpečené, že sa v<br />

oblasti pohybu brány nenachádzajú<br />

osoby ani predmety.<br />

Prehľad<br />

A Veľké obslužné tlačidlo<br />

B Malé obslužné tlačidlo<br />

C Batéria - vysielacia kontrolka<br />

D Prenosová zdierka<br />

E Zadná strana ručného vysielača<br />

F Batéria 3V CR 2032<br />

Príslušenstvo, klipsa slnečnej clony<br />

46 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

7.1 / 1<br />

7.1 / 2<br />

7.1 / 3<br />

D C<br />

B<br />

Výmena batérie<br />

F<br />

E<br />

A<br />

D


7. Ručný vysielač<br />

7.2 Kódovanie ručného vysielača<br />

7.2.1 Prenos kódovania<br />

7.2.1 / 1<br />

7.2.1 / 2<br />

Pripojenie ručného vysielača<br />

• Stlačte vysielač Master a držte tlačidlo stlačené.<br />

LED na vysielači svieti.<br />

7.2.1 / 3<br />

Používanie vysielača Master<br />

Prenos kódovania<br />

• Stlačte želané tlačidlo ručného vysielača, ktorý chcete<br />

znova kódovať, kým držíte stlačené tlačidlo vysielača<br />

Master.<br />

LED bliká.<br />

Po 1 - 2 s svieti LED nanovo kódovaného vysielača<br />

neprerušene. Proces kódovania je ukončený.<br />

• Odoberte prenosový konektor.<br />

7.2.2 Zmena kódovania<br />

7.2.2 / 1<br />

Zmena kódovania<br />

• Zasuňte prenosový konektor do ručného vysielača.<br />

• Spojte nakrátko jeden z dvoch vonkajších kolíkov<br />

prenosového konektora so stredným kolíkom (napr.<br />

pomocou skrutkovača).<br />

• Stlačte želané tlačidlo ručného vysielača. Pomocou<br />

integrovaného náhodného kódovania sa nastaví nové<br />

kódovanie. LED bliká rýchlo.<br />

Keď LED svieti nepretržite, ručný vysielač sa naučil nové<br />

kódovanie.<br />

Je možné pustiť tlačidlo a odobrať prenosový konektor.<br />

Upozornenie:<br />

- Po novom kódovaní ručného vysielača<br />

sa musí tiež preprogramovať na nové<br />

kódovanie systém pohonu.<br />

- Pri viackanálovom vysielači je nutné<br />

vykonať proces kódovania jednotlivo<br />

pre každé tlačidlo.<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 47


8. Uvedenie do prevádzky<br />

8.1 Pripojenie systému pohonu<br />

8.1 / 1<br />

8.1 / 2<br />

Zastrčenie modulovej antény<br />

Pripojenie napájania<br />

8.2 Prehľad ovládania<br />

Obslužné prvky<br />

Označenie Druh / Funkcia<br />

A B D<br />

48 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

8.2 / 1<br />

C<br />

A Zobrazenie karusela 8.3<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Prehľad ovládania<br />

Tlačidlo OTV (+)<br />

(napr. Posúvať bránu do<br />

polohy OTV alebo zvýšiť<br />

parameter v programovaní)<br />

Tlačidlo ZATV (-)<br />

(napr. Posúvať bránu do<br />

polohy ZATV alebo znížiť<br />

parameter v programovaní)<br />

Tlačidlo (P)<br />

(napr. Zmena v režime<br />

programovania alebo uložiť<br />

parameter)<br />

-<br />

-<br />

-


8. Uvedenie do prevádzky<br />

8.3 Prehľad funkcií zobrazenia<br />

LED kontrolky v prevádzkovom režime<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Prerušená fotobunka alebo ZZL<br />

Brána sa posúva v smere OTV<br />

Brána v polohe OTV<br />

Brána je v medzipolohe<br />

Brána sa posúva v smere ZATV<br />

Brána v polohe ZATV<br />

Zapína sa referenčný bod<br />

Trvalé stlačenie externého ovládacieho prvku<br />

Aktivovalo sa diaľkové ovládanie<br />

Pripravený na prevádzku<br />

Nie je možné –<br />

8.4 Rýchle programovanie<br />

Upozornenie:<br />

Pre riadne spustenie systému pohonu<br />

do prevádzky je nutné vykonať rýchle<br />

programovanie<br />

To platí pre prvé uvedenie do prevádzky<br />

a po resete.<br />

Predpoklady<br />

Pred rýchlym programovaním musia byť splnené<br />

nasledovné predpoklady:<br />

- Brána sa nachádza v polohe ZATV.<br />

- Vodiace sane sú zapojené.<br />

Upozornenie:<br />

Počas programovania polôh brány OTV<br />

a ZATV sa musí prejsť cez referenčný<br />

bod.<br />

Programovanie sa robí pomocou tlačidiel plus (+),<br />

mínus (-) a (P).<br />

Ak sa v režime programovania počas<br />

120 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, ovládanie sa<br />

prepne späť do prevádzkového režimu.<br />

Zobrazí sa príslušné hlásenie.<br />

Referencia:<br />

Vysvetlenie hlásení je popísané v bode 10.<br />

• Vykonajte rýchle programovanie podľa nižšie<br />

uvedeného harmonogramu<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 49


8. Uvedenie do prevádzky<br />

Prevádzkov<br />

ý režim<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Spustite rýchle<br />

programovanie /<br />

Naprogramujte polohu<br />

brány OTV<br />

Bránu presuňte do polohy<br />

OTV<br />

Korekcia pre<br />

Poloha brány OTV<br />

pomocou (+) a (-)<br />

Poloha brány OTV<br />

uložiť /<br />

Naprogramujte polohu<br />

brány ZATV<br />

Bránu presuňte do polohy<br />

ZATV<br />

Korekcia pre<br />

Poloha brány ZATV<br />

pomocou (+) a (-)<br />

Poloha brány ZATV<br />

uložiť /<br />

Naprogramujte diaľkové<br />

ovládanie<br />

8. Stlačte ručný vysielač<br />

9. Uvoľnite ručný vysielač<br />

10.<br />

Uložte<br />

diaľkové ovládanie /<br />

ukončite rýchle<br />

programovanie<br />

50 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


8. Uvedenie do prevádzky<br />

8.5 Kontrola funkcií<br />

8.5.1 Učiaci posun pre hnaciu silu<br />

Systém pohonu sa naučí maximálnu potrebnú hnaciu<br />

silu počas oboch prvých posunov po nastavení polôh<br />

brány.<br />

• Posuňte jeden krát systém pohonu (so zapojenou<br />

bránou) bez prerušenia z polohy brány ZATV do polohy<br />

brány OTV a späť.<br />

Systém pohonu stanoví počas tohto učiaceho posunu<br />

maximálnu silu ťahu a tlaku a silovú rezervu, ktorá je<br />

potrebná, aby sa brána pohla.<br />

Preskúšanie:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Kontrola:<br />

Po rýchlom programovaní a po<br />

zmenách v režime programovania je<br />

nutné vykonať nasledovné učiace<br />

posuny a kontroly.<br />

Po stlačení tlačidla (+):<br />

Brána sa musí otvoriť a presunúť sa do<br />

uloženej polohy brány OTV.<br />

Po stlačení tlačidla (-):<br />

Brána sa musí zatvoriť a presunúť sa do<br />

uloženej polohy brány ZATV.<br />

Po stlačení tlačidla ručného vysielača:<br />

Musí systém pohonu posúvať bránu v<br />

smere OTV prípadne ZATV.<br />

Po stlačení tlačidla ručného vysielača<br />

počas toho, ak systém pohonu beží:<br />

Systém pohonu sa musí zastaviť.<br />

Pri ďalšom stlačení ide systém pohonu v<br />

opačnom smere.<br />

8.5.2 Kontrola automatiky vypínania<br />

Pozor!<br />

Automatika vypínania OTV a ZATV musí<br />

byť správne nastavená, aby sa zabránilo<br />

škodám na osobách a veciach.<br />

Automatika vypínania OTV<br />

Pri systémoch pohonu pre brány s otvormi v krídlach<br />

brány (priemer otvoru > 50 mm):<br />

• Zaťažte bránu počas jej chodu v strede spodnej hrany<br />

20 kg záťažou.<br />

Brána sa musí hneď zastaviť.<br />

Automatika vypínania ZATV<br />

• Postavte 50 mm vysokú prekážku na podlahu.<br />

• Spúšťajte bránu na prekážku.<br />

Systém pohonu sa musí pri kontakte s prekážkou<br />

zastaviť a zmeniť smer posunu.<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Upozornenie:<br />

Nastavenia parametrov ostávajú pri<br />

prerušení prúdu uložené.<br />

Iba pri resete sa hnacie sily OTV a ZATV<br />

nastavia na nastavenie z výroby.<br />

Nie je možné –<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 51


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

9.1 Schéma priebehu rozšíreného programovania<br />

(príklad pre úroveň 2, menu 2)<br />

Prevádzkov<br />

ý režim<br />

> 10 s<br />

Úroveň<br />

Menu<br />

Úroveň 4 Menu 3<br />

Úroveň 3<br />

Úroveň 2<br />

Úroveň 1<br />

Exit úrovne<br />

Úroveň 8<br />

Menu 2<br />

Menu 1<br />

Exit menu<br />

(Úroveň 2)<br />

Menu 8<br />

Parameter<br />

Zvýšená<br />

hodnota<br />

Parameter<br />

Znížená<br />

hodnota<br />

Ukončenie<br />

programovania<br />

52 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

> 5 s<br />

> 5 s<br />

> 5 s


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

9.2 Celkový prehľad programovateľných funkcií<br />

Úroveň 1 – Základné funkcie<br />

Úroveň 2 – Nastavenia pohonu<br />

Úroveň Menu Nastavenie z výroby<br />

Úroveň 3 – Automatický posun dole<br />

Úroveň 4 - Programovanie vysielača<br />

Úroveň 5 - Zvláštna funkcia<br />

Menu 3: Medzipoloha OTV –<br />

Menu 4: Medzipoloha ZATV –<br />

Menu 7: Výstup relé Signálne kontrolky<br />

Menu 8: RESET Žiaden reset<br />

Menu 1: Potrebná hnacia sila OTV Stupeň 8<br />

Menu 2: Potrebná hnacia sila ZATV Stupeň 8<br />

Menu 3: Automatika vypínania OTV Stupeň 8<br />

Menu 4: Automatika vypínania ZATV Stupeň 8<br />

Menu 1: Automatický posun dole Deaktivovaný<br />

Menu 3: Doba otvorenia brány 2 sekundy<br />

Menu 4: Čas výstrahy 1 sekunda<br />

Menu 5: Výstraha rozjazdu 0 sekúnd<br />

Menu 7: Signálne kontrolky<br />

Menu 2: Medzipoloha OTV –<br />

Menu 3: Medzipoloha ZATV –<br />

Menu 1: Programovateľný impulzný vstup Impulz<br />

Pohyb brány /<br />

Výstraha: bliká<br />

Nečinnosť brány: vyp<br />

Menu 4: Čas osvetlenia 180 sekúnd<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 53


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Úroveň 6 - Premenlivá rýchlosť<br />

Úroveň 8 - Systémové nastavenia<br />

Úroveň Menu Nastavenie z výroby<br />

Menu 1: Rýchlosť OTV Stupeň 16<br />

Menu 2: Rýchlosť jemného chodu OTV Stupeň 7<br />

Menu 3: Poloha jemného chodu OTV –<br />

Menu 4: Rýchlosť ZATV Stupeň 16<br />

Menu 5: Rýchlosť smart chodu ZATV Stupeň 16<br />

Menu 6: Rýchlosť jemného chodu ZATV Stupeň 7<br />

Menu 7: Poloha smart chodu ZATV –<br />

Menu 8: Poloha jemného chodu ZATV –<br />

Menu 1: Fotobunka Prevádzka bez fotobunky<br />

Menu 3: Funkcia automatiky vypínania<br />

Brána pozastavená (OTV)<br />

Brána krátko reverzuje<br />

(ZATV)<br />

Menu 4: Prevádzkové režimy Samodržanie (OTV/ZATV)<br />

Menu 5: Funkcia smerového ovládača Neaktívne<br />

Menu 6: Funkcia impulzného ovládača<br />

Iba STOP, príslušný dôsledok<br />

normy<br />

54 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

9.3 Prehľad funkcií úrovní<br />

Pozor!<br />

V rozšírených funkciách pohonu je možné zmeniť dôležité nastavenia výrobcu.<br />

Jednotlivé parametre je nutné správne nastaviť, aby sa zabránilo škodám na osobách a veciach.<br />

Úroveň 1 – Základné funkcie<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Medzipoloha OTV<br />

Menu 4: Medzipoloha ZATV<br />

Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)<br />

„Medzipoloha OTV“ – Funkcia zatvárania je možná s automatickým posunom dole<br />

Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)<br />

Menu 7: Výstup relé (programovateľné iba s voliteľným relé signálnych kontroliek)<br />

Menu 8: RESET<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 – – – – –<br />

A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 – – – – – – – – –<br />

Pozor!<br />

Po resete sa všetky parametre nastavia na nastavenia z výroby.<br />

Aby sa zabezpečila bezchybná prevádzka ovládania:<br />

- musia sa všetky želané funkcie znova naprogramovať,<br />

- musí sa diaľkové ovládanie zaučiť,<br />

- musí sa systém pohonu posunúť jedenkrát do polohy OTV a ZATV.<br />

Upozornenie:<br />

- Je možné použiť iba naposledy naprogramovanú medzipolohu.<br />

- Pri aktivovanom automatickom posune dole (úroveň 3 / menu 1) je možné preprogramovať v prípade<br />

potreby výstup relé (úroveň 1 / menu 7).<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 55


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Menu 7: Výstup relé<br />

Referencia:<br />

Po zmenách v menu 3 a 4 úrovne 1 je nutné vykonať preskúšanie funkcií (bod 8.5).<br />

Stupeň Funkcia (iba s voliteľným relé signálnych kontroliek) Vysvetlenie/upozornenie<br />

A7 Signálne kontrolky Funkcia<br />

B7 Poloha brány OTV - -<br />

C7 Poloha brány ZATV - -<br />

D7 Medzipoloha OTV - -<br />

E7 Medzipoloha ZATV - -<br />

F7 Systém pohonu štartuje Impulzný kontakt – 1 sekunda -<br />

G7 Porucha - -<br />

H7 Osvetlenie Doba osvetlenia<br />

I7 Uvoľnenie zablokovania Systém pohonu beží -<br />

J7 Uvoľnenie zámku<br />

Systém pohonu štartuje /<br />

Impulzný kontakt – 3 sekundy<br />

K7 Poistka proti posunu - -<br />

Menu 8: Reset<br />

Stupeň Funkcia Vysvetlenie/upozornenie<br />

A8 žiadne vymazanie nezmenený -<br />

B8 Ovládanie vymazania * Nastavenie vo výrobnom závode -<br />

C8 Diaľkové ovládanie vymazania Telegramy sa vymažú -<br />

D8 Rozšírenie vymazania automatický prívod Úroveň 3 / menu 1-7 -<br />

E8 Vmazanie len rozšírených funkcií *<br />

mimo polohy brány OTV/ZATV a impulzu<br />

diaľkového ovládania<br />

F8 Vymazanie bezpečnostných prvkov * Svetelná závora -<br />

G8 Vymazanie modulov rozhrania definujú sa pripojené zbernicové moduly -<br />

* Všetky pripojené a funkčné bezpečnostné prvky budú po resete rozpoznané nanovo.<br />

Úroveň 3 /<br />

Menu 7<br />

Úroveň 5 /<br />

Menu 4<br />

56 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)<br />

-<br />

-


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

EÚroveň 2 – Nastavenia pohonu<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Potrebná hnacia sila OTV (citlivosť v stupňoch*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Potrebná hnacia sila ZATV (citlivosť v stupňoch*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Automatika vypínania OTV (citlivosť v stupňoch**)<br />

VYP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 4: Automatika vypínania ZATV (citlivosť v stupňoch**)<br />

VYP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

* čím vyšší stupeň, tým vyššia hnacia sila.<br />

** čím nižší stupeň, tým citlivejšie automatika vypínania.<br />

Pozor!<br />

Aby sa vylúčilo riziko zranenia, môže sa automatika vypínania (menu 3 a 4) naprogramovať iba na VYP,<br />

keď je pripojená prejazdová fotobunka alebo zabezpečenie zatváracej lišty.<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Nie je možné –<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 57


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Úroveň 3 – Automatický posun dole<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Automatický posun dole<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 – – – – – – – –<br />

Menu 3: Doba otvorenia brány (v sekundách)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Menu 4: Doba výstrahy (v sekundách)<br />

1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />

Menu 5: Výstraha rozjazdu (v sekundách)<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – –<br />

Menu 7: Signálne kontrolky<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 – – – – – – – – – –<br />

Upozornenie:<br />

- Automatický posun dole sa môže naprogramovať iba, keď je pripojená fotobunka.<br />

- Funkcie z menu 1 je možné ľubovoľne meniť pomocou časových hodnôt v menu 3 a 4.<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Nie je možné –<br />

58 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Menu 1: Automatický posun dole<br />

Stupeň<br />

Doba otvorenia<br />

brány<br />

sekundách<br />

Čas výstrahy<br />

sekundách<br />

Autom. posun<br />

dole Iné funkcie<br />

A1 - - deaktivovaný -<br />

B1 15 5 aktivovaný<br />

C1 30 5 aktivovaný<br />

D1 60 8 aktivovaný<br />

E1 15 5 aktivovaný<br />

F1 30 5 aktivovaný<br />

G1 60 8 aktivovaný<br />

Predĺženie doby OTV. Brány len vysielaním impulzov<br />

(tlačidlo, ručný vysielač)<br />

Prerušenie doby otvorenia brány po prejazde fotobunkou<br />

H1 nekonečné 3 aktivovaný Zatvorenie po prejazde fotobunkou / zábrana zatvorenia<br />

Upozornenie:<br />

Bez pripojenej fotobunky alebo zábrany zatvorenia je nastaviteľný iba parameter A1<br />

Menu 7: Signálne kontrolky<br />

Stupeň Pohyb brány / Výstraha Nečinnosť brány<br />

A7 blikajú Vyp (úspora energie)<br />

B7 svietia Vyp (úspora energie)<br />

C7 blikajú blikajú<br />

D7 svietia svietia<br />

E7 blikajú svietia<br />

F7 svietia blikajú<br />

Referencia:<br />

Pripojenie signálnych kontroliek je nastaviteľné v úrovni 1, menu 7.<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 59


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Úroveň 4 - Programovanie vysielača<br />

Menu 2: Medzipoloha OTV<br />

Menu 3: Medzipoloha ZARTV<br />

Úroveň 5 - Zvláštna funkcia<br />

Menu 1: Programovateľný impulzný vstup<br />

LED 7 bliká pomaly -> Stlačte tlačidlo ručného vysielača -> LED 7 bliká rýchlo<br />

LED 7 bliká pomaly -> Stlačte tlačidlo ručného vysielača -> LED 7 bliká rýchlo<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Programovateľný impulzný vstup – svorka 1/2<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Doba osvetlenia (v sekundách)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Stupeň Funkcia (iba s voliteľným relé signálnych kontroliek) Vysvetlenie/upozornenie<br />

A1 Impulz iba spínací kontakt<br />

B1 Automatika ZAP/VYP iba spínací kontakt<br />

C1 Zábrana zatvorenia iba v smere ZATV – iba rozpínací kontakt<br />

D1 Zábrana zatvorenia iba v smere ZATV – iiba spínací kontakt<br />

E1 Impulz OTV Indukčná slučka – iba spínací kontakt<br />

F1 Zastavenie iba rozpínací kontakt<br />

Referencia:<br />

- Programovanie zvláštnych funkcií závisí od prípojky XB01.<br />

Prípojka XB01 je popísaná v bode 6.6.<br />

- Nastavený čas osvetlenia je aktívny iba vtedy, ak výstup relé (úroveň 1 / menu 7) je naprogramovaný na<br />

osvetlenie (H7).<br />

60 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Úroveň 6 - Premenlivá rýchlosť<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Rýchlosť OTV (v stupňoch)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Rýchlosť jemný chod OTV (v stupňoch)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Poloha jemného chodu OTV<br />

Menu 4: Rýchlosť ZATV (v stupňoch)<br />

Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 5: Rýchlosť smart chodu ZATV (v stupňoch)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 6: Rýchlosť jemného chodu ZATV (v stupňoch)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 7: Poloha smart chodu ZATV<br />

Menu 8: Poloha jemného chodu ZATV<br />

Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)<br />

Nastaviť tlačidlami (+ / OTV) a (- / ZATV)<br />

Referencia:<br />

Po zmenách v menu 1, 2, 3, 4, 6 a 8 úrovne 6 sa musí vykonať preskúšanie funkcií (bod 8.5).<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 61


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Úroveň 8 - Systémové nastavenia<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Fotobunka<br />

A1 B1 C1 – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 3: Funkcia automatiky vypínania<br />

A3 B3 C3 D3 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Prevádzkové režimy<br />

A4 B4 C4 D4 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 5: Funkcia smerového ovládača<br />

A5 B5 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 6: Funkcia impulzného ovládača<br />

A6 B6 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Pozor!<br />

Po zapnutí sieťového napätia ovládanie automaticky rozpozná pripojenú fotobunku.<br />

Fotobunka sa dá dodatočne preprogramovať.<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Nie je možné –<br />

62 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Menu 1: Fotobunka<br />

Stupeň<br />

Menu 3: Funkcia automatiky vypínania<br />

Stupeň Pohyb brány OTV Pohyb brány ZATV<br />

A3 Brána pozastavená Brána krátko reverzuje 1<br />

B3 Brána krátko reverzuje 1 Brána krátko reverzuje 1<br />

C3 Brána pozastavená Brána dlho reverzuje 2<br />

D3 Brána dlho reverzuje 2 Brána dlho reverzuje 2<br />

Menu 4: Prevádzkové režimy<br />

Fotobunka<br />

(Prípojka XB01 - svorka 70/71)<br />

Pohyb brány ZATV<br />

A1 Prevádzka bez fotobunky<br />

Stupeň OTV ZATV<br />

A4 Prevádzka so stlačeným tlačidlom Prevádzka so stlačeným tlačidlom<br />

B4 Samodržanie Prevádzka so stlačeným tlačidlom<br />

C4 Prevádzka so stlačeným tlačidlom Samodržanie<br />

D4 Samodržanie Samodržanie<br />

1 Brána krátko reverzuje: Systém pohonu krátko pohne bránou do opačného smeru, aby sa uvoľnila<br />

prekážka.<br />

Fotobunka externá<br />

(Prípojka XB01 - svorka 70/71)<br />

Pohyb brány ZATV<br />

B1 Brána dlho reverzuj 2 Neaktívne<br />

C1 Neaktívne Brána dlho reverzuj 2<br />

2 Brána dlho reverzuje: Systém pohonu pohybuje bránou až do opačnej polohy brány<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 63


9. Rozšírené funkcie pohonu<br />

Menu 5: Funkcia smerového ovládača<br />

Stupeň Smerový ovládač Vysvetlenia<br />

A5 neaktívne<br />

Menu 6: Funkcia impulzného ovládača 2<br />

Smerové ovládače sa aktivujú iba pri<br />

stojacej bráne.<br />

B5 iba STOP Každý smerový ovládač zastaví posúvajúcu sa bránu.<br />

Stupeň Impulzný ovládač Vysvetlenia<br />

A6 neaktívne<br />

B6 Iba STOP, príslušný dôsledok normy<br />

Impulzné ovládače sa aktivujú iba pri<br />

stojacej bráne.<br />

Každý impulzný ovládač zastaví posúvajúcu sa bránu.<br />

Nasledujúci príkaz spustí systém pohonu v opačnom smere<br />

(OTV - STOP - ZATV - STOP - OTV).<br />

64 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


10. Hlásenia<br />

10.1 Poruchy bez zobrazenia poruchového hlásenia<br />

Porucha Príčina Odstránenie<br />

Indikátor 8 nesvieti.<br />

Indikácia 8 nebliká v<br />

pohotovostnom režime<br />

Žiadna reakcia po vyslaní<br />

impulzu.<br />

Žiadna reakcia po vyslaní<br />

impulzu cez ručný vysielač.<br />

Pohon reverzuje pri prerušení<br />

(svetelnej závory) fotobunky<br />

rámu<br />

- Chýba napätie. - Skontrolujte, či je k dispozícii sieťové napätie.<br />

- Skontrolujte prípojku prúdu.<br />

- Reagoval tepelný istič v sieťovom<br />

transformátore.<br />

- Nechajte vychladnúť sieťový transformátor.<br />

- Chybná ovládacia jednotka. - Nechajte skontrolovať systém pohonu.<br />

- Skrat svorky pripojenia pre tlačidlo<br />

„Impulz“, napr. skratom vedenia alebo<br />

plochých svoriek.<br />

- Odpojte na skúšku prípadne pripojený kľúčový vypínač<br />

alebo vnútorné tlačidlo od ovládacej jednotky (bod 6.6):<br />

Vytiahnite vedenie zo zdierky XB20, zasuňte skratovací<br />

konektor a hľadajte chybu v káblovom prepojení.<br />

- Modulová anténa nie je zasunutá. - Spojte modulovú anténu s ovládacou jednotkou (bod 8.1).<br />

- Kódovanie ručného vysielača sa<br />

nezhoduje s kódovaním prijímača.<br />

- Znova aktivujte ručný vysielač (bod 8.4).<br />

- Vybitá batéria ručného vysielača. - Založte nové batérie (bod 7.1).<br />

- Chybný ručný vysielač, elektronika<br />

ovládania alebo modulová anténa.<br />

- Programovanie bol vykonané<br />

nesprávne<br />

- Dajte skontrolovať všetky 3 komponenty.<br />

- Vymažte bezpečnostné prvky<br />

(Bod 9.4 / úroveň 1 / menu F8),<br />

Znova vykonajte rýchloprogramovanie (bod 8.4).<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Nie je možné –<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 65


10. Hlásenia<br />

10.2 Poruchy so zobrazením poruchového hlásenia<br />

Porucha Príčina Odstránenie<br />

Číslo<br />

hlásenia 7<br />

Číslo<br />

hlásenia 8<br />

Číslo<br />

hlásenia 9<br />

Číslo<br />

hlásenia 10<br />

Číslo<br />

hlásenia 11<br />

Číslo<br />

hlásenia 15<br />

Číslo<br />

hlásenia 16<br />

- Po 120 sekundách bez stlačenia tlačidiel sa režim programovania samostatne ukončí.<br />

- Programovanie polôh brány bez prechodu OTV a ZATV referenčným bodom.<br />

- Chybný snímač referenčného bodu. - Nechajte skontrolovať systém pohonu.<br />

- Chýbajú impulzy senzora otáčok,<br />

systém pohonu blokovaný.<br />

- Príliš ťažký chod brány.<br />

- Brána blokovaná.<br />

- Maximálna hnacia sila nastavená príliš<br />

nízko.<br />

- Nechajte skontrolovať systém pohonu.<br />

- Zabezpečte posúvateľnosť brány.<br />

- Dajte skontrolovať špecializovanému obchodníkovi<br />

maximálnu hnaciu silu (bod 9.3 / úroveň 2 / menu 1+2).<br />

- Ohraničenie času priebehu. - Nechajte skontrolovať systém pohonu.<br />

- Prerušená alebo chybná fotobunka. - Odstráňte prekážku alebo nechajte skontrolovať<br />

fotobunku.<br />

- Fotobunka je naprogramovaná, ale nie<br />

je pripojená.<br />

- Chybný senzor prúdu pre automatiku<br />

vypínania.<br />

- Deaktivujte alebo pripojte fotobunku.<br />

- Nechajte skontrolovať agregát motora.<br />

66 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


10. Hlásenia<br />

Porucha Príčina Odstránenie<br />

Číslo<br />

hlásenia 26<br />

Číslo<br />

hlásenia 28<br />

Číslo<br />

hlásenia 35<br />

Číslo<br />

hlásenia 36<br />

- Nízke napätie, systém pohonu<br />

preťažený pri nastavení max. sily na<br />

stupeň 16.<br />

- Príliš ťažký alebo nepravidelný chod<br />

brány.<br />

- Brána blokovaná.<br />

- Príliš citlivo nastavená automatika<br />

vypínania.<br />

- Nechajte skontrolovať externé napájanie napätím.<br />

- Zabezpečte posúvateľnosť brány.<br />

- Skontrolujte dráhu brány a zabezpečte posúvateľnosť brány.<br />

- Nechajte skontrolovať špecializovaným obchodníkom<br />

automatiku vypínania (bod 9.3 / úroveň 2 / menu 3+4).<br />

- Chybná elektronika. - Nechajte skontrolovať systém pohonu.<br />

- Odobraný skratovací konektor, avšak<br />

tlačidlo stop nepripojené.<br />

- Prerušený obvod prúdu.<br />

- Pripojte tlačidlo stop alebo zasuňte skratovací konektor<br />

(bod 6.6).<br />

Legenda:<br />

LED vypnutá<br />

LED svieti<br />

LED bliká pomaly<br />

LED bliká rytmicky<br />

LED bliká rýchlo<br />

Nastavenie z výroby<br />

Nie je možné –<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 67


11. Príloha<br />

11.1 Technické údaje Comfort 220.2 blueline<br />

Elektrické údaje<br />

Nominálne napätie*) V 230 / 260<br />

Nominálna frekvencia Hz 50 / 60<br />

Príkon prúdu A 1,1<br />

Príkon v prevádzke KW 0,25<br />

Príkon v režime stand by W < 0,3<br />

Prevádzkový režim (dobazapnutia) Min. KB 2<br />

Riadiace napätie V DC 24<br />

Druh krytia agregátu motora IP 20<br />

Trieda ochrany II<br />

*) možné odchýlky podľa krajiny<br />

Mechanické údaje<br />

Max. sila ťahu a tlaku N 600<br />

Rýchlosť chodu mm/s 140<br />

Doba otvorenia (podľa brány) s 15<br />

Dáta okolia<br />

Rozmery agregátu motora mm 220x125x395<br />

Hmotnosť kg 3,8<br />

Teplotný rozsah °C -20 až +60<br />

Rozsah dodávky *)<br />

Agregát motora<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

s integrovaným elektronickým ovládaním<br />

Multibitové diaľkové ovládanie, 868 MHz,<br />

Digitálny ručný vysielač 302 mini, 2 kanálový,<br />

*) možné odchýlky podľa krajiny<br />

Vlastnosti/bezpečnostné funkcie<br />

Technika referenčného bodu x<br />

Jemný štart/jemné zastavenie x<br />

Poistka proti posunu x<br />

Automatika vypínania x<br />

Ochrana blokovania x<br />

Podpäťová ochrana x<br />

Ohraničenie času priebehu x<br />

Elektronické koncové vypnutie x<br />

Pripojenie pre tlakový, kódový, kľúčový vypínač x<br />

Pripojenie bezpotenciálového hlásenia koncového snímača x<br />

Signalizácia chýb x<br />

Príslušenstvo<br />

Modulová anténa, 868 MHz, IP 65 x<br />

Inštalačné konzoly pre sekčné brány x<br />

Súprava odblokovania pre výkyvné brány x<br />

Zakrivené rameno brány pre vyklápacie brány x<br />

Kovanie krídla brány pre krídlové brány x<br />

Fotobunky x<br />

Odblokovanie x<br />

Relé pre výstražnú žiarovku pri prevádzke automatického<br />

zariadenia posunu dole x<br />

Súprava dodatočného vybavenia bezpotenciálový koncový<br />

spínač OTV/ZATV/SVETLO x<br />

Tlačidlo x<br />

Kľúčový vypínač x<br />

Kódové tlačidlo x<br />

68 Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098)


11. Príloha<br />

11.2 Prehlásenie k montáži 11.3 ES vyhlásenie o zhode<br />

Týmto vyhlasujeme, že nižšie označený produkt zodpovedá na<br />

základe svojej koncepcie a konštrukcie, ako aj nami použitého<br />

vyhotovenia, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným<br />

požiadavkám smernice ES o elektromagnetickej kompatibilite,<br />

smernice o strojoch a smernice o nízkom napätí.<br />

Na vyžiadanie kontrolných orgánov musí byť k dispozícii<br />

dokumentácia v písomnej forme.<br />

Pri zmenách produktu, ktoré sme neodsúhlasili, toto vyhlásenie<br />

stráca svoju platnosť.<br />

Produkt: Pohony garážových brán Comfort 220.2 blueline<br />

Príslušné smernice ES:<br />

- Smernica o strojoch 2006/42/EG<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

Kat.2 / PLc pre funkcie obmedzenie sily a rozpoznanie konečnej<br />

polohy<br />

EN 61508:2001<br />

Aplikované požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri<br />

práci podľa prílohy 1:<br />

Všeobecné zásady č. 1<br />

Č. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,<br />

1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,<br />

1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4<br />

- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Smernica o nízkom napätí 2006/95/EG<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Rozsah platnosti tohto návodu na montáž:<br />

Dátum výroby 01.12.2009 - 31.12.2010<br />

01.12.2009 ppa. K. Goldstein<br />

Vedenie spoločnosti<br />

Výrobca a správca dokumentácie<br />

<strong>Marantec</strong> Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG<br />

Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany<br />

Fon +49 (5247) 705-0<br />

Týmto vyhlasujeme, že nižšie označený produkt zodpovedá na<br />

základe svojej koncepcie a konštrukcie, ako aj nami použitého<br />

vyhotovenia, príslušným základným bezpečnostným a zdravotným<br />

požiadavkám smernice ES o elektromagnetickej kompatibilite,<br />

smernice o strojoch a smernice o nízkom napätí.<br />

Pri zmenách produktu, ktoré sme neodsúhlasili, toto vyhlásenie<br />

stráca svoju platnosť.<br />

Produkt:<br />

Príslušné smernice ES:<br />

- Smernica o strojoch 2006/42/EG<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

EN 61508:2001<br />

- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Smernica o nízkom napätí 2006/95/EG<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Dátum / podpis<br />

Návod na montáž a obsluhu, Comfort 220.2 blueline <strong>SK</strong> (#89098) 69


1. Symbolerklärung<br />

Hinweise<br />

Art.-Nr.:Nr.<br />

Typenschild<br />

Vorsicht!<br />

Gefahr von Personenschäden!<br />

Hier folgen wichtige Sicherheits hinweise,<br />

die zur Vermeidung von Personen schäden<br />

unbedingt beachtet werden müssen!<br />

Achtung!<br />

Gefahr von Sachschäden!<br />

Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise,<br />

die zur Vermeidung von Sachschäden<br />

unbedingt beachtet werden müssen!<br />

Hinweis / Tipp<br />

Kontrolle<br />

Verweis<br />

Typ: _________________________________________________<br />

Art.-Nr.: ______________________________________________<br />

Produkt-Nr.: __________________________________________<br />

2. Inhaltsverzeichnis<br />

1. Symbolerklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />

2. Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />

3. Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . . . . .71<br />

4. Produktübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />

4.1 Lieferumfang Comfort 220.2 blueline .72<br />

4.2 Torvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74<br />

5. Montagevorbereitungen . . . . . . . . . . . . . .74<br />

6. Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />

6.1 Montage von Motor-Aggregat und<br />

Antriebsschiene . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />

6.2 Montage am Tor . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />

6.3 Montage an der Decke . . . . . . . . . . . .77<br />

6.4 Beleuchtung, Signalleuchtenanschluss<br />

(optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />

6.5 Entriegelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />

6.6 Steuerungsanschlüsse . . . . . . . . . . . . .79<br />

7. Handsender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />

7.1 Bedienung und Zubehör . . . . . . . . . . .80<br />

7.2 Codierung der Handsender . . . . . . . . .81<br />

8. Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82<br />

8.1 Anschluss des Antriebssystems . . . . . . .82<br />

8.2 Übersicht der Steuerung . . . . . . . . . . .82<br />

8.3 Übersicht der Anzeigefunktionen . . . . .83<br />

8.4 Schnellprogrammierung . . . . . . . . . . . .83<br />

8.5 Funktionsprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . .85<br />

9. Erweiterte Antriebsfunktionen . . . . . . . . .86<br />

9.1 Ablaufschema der erweiterten<br />

Programmierung (Beispiel für Ebene 2,<br />

Menü 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86<br />

9.2 Gesamtübersicht der programmierbaren<br />

Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87<br />

9.3 Funktionsübersicht der Ebenen . . . . . .89<br />

10. Meldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99<br />

10.1 Störungen ohne Störmeldeanzeige . . .99<br />

10.2 Störungen mit Störmeldeanzeige . . . .100<br />

11. Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102<br />

11.1 Technische Daten<br />

Comfort 220.2 blueline . . . . . . . . . . .102<br />

11.2 Einbauerklärung . . . . . . . . . . . . . . . . .103<br />

11.3 EG-Konformitätserklärung . . . . . . . . .103<br />

70 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


3. Allgemeine Sicherheitshinweise<br />

Bitte unbedingt lesen!<br />

Zielgruppe<br />

Dieses Antriebssystem darf nur von qualifiziertem und geschultem<br />

Fachpersonal montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen<br />

werden!<br />

Qualifiziertes und geschultes Fachpersonal im Sinne dieser<br />

Beschreibung sind Personen<br />

- mit Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheits- und<br />

Unfallverhütungsvorschriften,<br />

- mit Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften,<br />

- mit Ausbildung in Gebrauch und Pflege angemessener<br />

Sicherheitsausrüstung,<br />

- mit ausreichender Unterweisung und Beaufsichtigung durch<br />

Elektrofachkräfte,<br />

- mit der Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, die durch Elektrizität<br />

verursacht werden können,<br />

- mit Kenntnis in der Anwendung der EN 12635 (Anforderungen an<br />

Installation und Nutzung).<br />

Gewährleistung<br />

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit<br />

müssen die Hinweise in dieser Anleitung beachtet werden.<br />

Bei Missachtung der Warnhinweise können Körperverletzungen<br />

und Sachschäden auftreten.<br />

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise eintreten,<br />

haftet der Hersteller nicht.<br />

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Batterien, Sicherungen<br />

und Glühlampen.<br />

Um Einbaufehler und Schäden an Tor und Antriebssystem zu<br />

vermeiden, ist unbedingt nach den Montage an weisungen der<br />

Einbauanleitung vorzugehen. Das Produkt darf erst nach<br />

Kenntnisnahme der zugehörigen Einbau- und Bedienungs anleitung<br />

betrieben werden.<br />

Die Einbau- und Bedienungsanleitung ist dem Betreiber der Toranlage<br />

zu übergeben und aufzubewahren. Sie beinhaltet wichtige Hinweise<br />

für Bedienung, Prüfung und Wartung.<br />

Das Produkt wird gemäß den in der Hersteller- und Konformitäts -<br />

erklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt. Das<br />

Produkt hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand<br />

verlassen.<br />

Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore müssen vor der ersten Inbetrieb -<br />

nahme und nach Bedarf, jedoch jährlich mindestens einmal von einem<br />

Sachkundigen geprüft werden (mit schriftlichem Nachweis).<br />

Bestimmungsgemäße Verwendung<br />

Das Antriebssystem ist ausschließlich für das Öffnen und Schließen<br />

von Garagentoren bestimmt.<br />

Der Betrieb ist nur in trockenen Räumen zulässig.<br />

Die maximale Zug- und Druckkraft muss beachtet werden.<br />

Toranforderungen<br />

Das Tor muss:<br />

- in Selbsthaltung stehen bleiben (durch Federausgleich),<br />

- leicht laufen.<br />

Neben den Hinweisen in dieser Anleitung sind die allgemein<br />

gültigen Sicherheits- und Unfall vorschriften zu beachten! Es<br />

gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.<br />

Hinweise zum Einbau des Antriebssystems<br />

• Stellen Sie sicher, dass sich das Tor mechanisch in einem guten<br />

Zustand befindet.<br />

• Stellen Sie sicher, dass das Tor in jeder Position stehen bleibt.<br />

• Stellen Sie sicher, dass sich das Tor leicht in Richtung AUF und ZU<br />

bewegen lässt.<br />

• Stellen Sie sicher, dass das Tor richtig öffnet und schließt.<br />

• Entfernen Sie alle nicht benötigten Bauteile vom Tor (z. B. Seile,<br />

Ketten, Winkel etc.).<br />

• Setzen Sie alle Einrichtungen außer Betrieb, die nach der Montage<br />

des Antriebssystems nicht benötigt werden.<br />

• Vor Verkabelungsarbeiten trennen Sie das Antriebssystem<br />

unbedingt von der Stromversorgung.<br />

Stellen Sie sicher, dass während der Verkabelungsarbeiten die<br />

Stromversorgung unterbrochen bleibt.<br />

• Beachten Sie die örtlichen Schutzbestimmungen.<br />

• Verlegen Sie die Netz- und Steuerleitungen unbedingt getrennt.<br />

Die Steuerspannung beträgt 24 V DC.<br />

• Montieren Sie das Antriebssystem nur bei geschlossenem Tor.<br />

• Montieren Sie alle Impulsgeber und Steuerungs ein richtungen<br />

(z. B. Funkcodetaster) in Sichtweite des Tores und in sicherer<br />

Entfernung zu beweglichen Teilen des Tores. Eine<br />

Mindestmontage höhe von 1,5 Metern muss eingehalten werden.<br />

• Bringen Sie die Warn schilder gegen Einklemmen an auffälligen<br />

Stellen dauerhaft an.<br />

• Stellen Sie sicher, dass nach der Montage keine Teile des Tores in<br />

öffentliche Fußwege oder Straßen hineinragen.<br />

Hinweise zur Inbetriebnahme des Antriebssystems<br />

Die Betreiber der Toranlage oder deren Stellvertreter müssen nach<br />

Inbetriebnahme der Anlage in die Bedienung eingewiesen werden.<br />

• Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Torsteuerung spielen<br />

können.<br />

• Stellen Sie vor Bewegung des Tores sicher, dass sich keine Personen<br />

oder Gegen stände im Gefahrenbereich des Tores befinden.<br />

• Prüfen Sie alle vorhandenen Not-Befehlseinrichtungen.<br />

• Greifen Sie niemals in ein laufendes Tor oder bewegte Teile.<br />

• Achten Sie auf mögliche Quetsch- und Scherstellen an der<br />

Toranlage.<br />

Die Bestimmungen der EN 13241-1 müssen beachtet werden.<br />

Hinweise zur Wartung des Antriebssystems<br />

Um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die<br />

folgenden Punkte regelmäßig kontrolliert und gegebenen falls in<br />

Stand gesetzt werden. Vor Arbeiten an der Toranlage ist das<br />

Antriebssystem immer spannungslos zu schalten.<br />

• Überprüfen Sie jeden Monat, ob das Antriebssystem reversiert,<br />

wenn das Tor ein Hindernis berührt. Stellen Sie dazu, entsprechend<br />

der Laufrichtung des Tores, ein 50 mm hohes/breites Hindernis in<br />

den Torlaufweg.<br />

• Überprüfen Sie die Einstellung der Abschaltautomatik AUF und ZU.<br />

• Überprüfen Sie alle beweglichen Teile des Tor- und Antriebssystems.<br />

• Überprüfen Sie die Toranlage auf Verschleiß oder Beschädigung.<br />

• Überprüfen Sie die Leichtgängigkeit des Tores von Hand.<br />

Hinweise zur Reinigung des Antriebssystems<br />

Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung eingesetzt werden: direkter<br />

Wasserstrahl, Hochdruckreiniger, Säuren oder Laugen.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 71


4. Produktübersicht<br />

4.1 Lieferumfang<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

Standard-Lieferumfang<br />

4.1 / 1 1<br />

2<br />

3<br />

1 Motor-Aggregat<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

2 Abhängungsblech<br />

3 Tormitnehmer<br />

4.1 / 2<br />

4<br />

6<br />

7<br />

4 Schienenklemme (2x)<br />

5 Abhängungsklammer (2x)<br />

6 Toranschlusselement<br />

7 Tormitnehmerwinkel (2x)<br />

5<br />

8 Befestigungsmaterial Schiene<br />

9 Adapterhülse<br />

10 Schraube 4,0 x 10<br />

11 Schraube 6 x 14 (4x)<br />

12 Sechskantschraube M6 x 20 (2x)<br />

13 Blechschrauben 6,3 x 16 (4x)<br />

14 Bolzen A8 mit SL-Sicherung<br />

72 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

4.1 / 3<br />

4.1 / 4<br />

4.1 / 5<br />

!1<br />

!”<br />

8<br />

9<br />

!#<br />

!¯<br />


4. Produktübersicht<br />

4.1 / 6<br />

!5<br />

15 Mini-Handsender<br />

16 Übertragungsstecker<br />

17 Sonnenblendenclip-Klappe<br />

18 Anhänger<br />

19 Modulantenne<br />

20 Sonnenblendenclip<br />

4.1 / 7<br />

„1<br />

!6<br />

!7<br />

21 Warnschild Entriegelung<br />

22 Warnaufkleber<br />

23 Aufkleber Schnellprogrammierung<br />

!9<br />

!8 „¯<br />

„”<br />

„3<br />

Neben dem Standard-Lieferumfang ist folgendes<br />

Zubehör für die Montage erforderlich:<br />

- Antriebsschiene<br />

Antriebsschienen<br />

Das Motor-Aggregat kann mit unterschiedlichen<br />

Antriebsschienen kombiniert werden.<br />

Schienentyp 1<br />

24 Antriebsschiene<br />

25 Sturzanschlussblech Schienentyp 1<br />

26 Schraube B4 4,2 x 13 (2x)<br />

27 Sicherungshülse kurz<br />

28 Bolzen 8 x 12,5<br />

29 Mutter M6 selbstsichernd<br />

Schienentyp 2<br />

30 Antriebsschiene<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 73<br />

4.1 / 8<br />

„4<br />

„5<br />

4.1 / 9<br />

„6<br />

§0<br />

„7<br />

„9<br />

„8


4. Produktübersicht<br />

4.2 Torvarianten<br />

Der Standard-Lieferumfang mit entsprechender<br />

Antriebsschiene ist für folgende Torvarianten geeignet.<br />

Ausschwingendes Kipptor (Schwingtor)<br />

4.2 / 1<br />

Sektionaltor bis 3 m Breite<br />

4.2 / 2<br />

Für die nachfolgende Torvariante ist Sonderzubehör<br />

erforderlich.<br />

Nicht ausschwingendes Kipptor<br />

4.2 / 3<br />

Sektionaltor ab 3 m Breite<br />

4.2 / 4<br />

5. Montagevorbereitungen<br />

Achtung!<br />

Um eine korrekte Montage zu gewährleisten,<br />

müssen vor Beginn der Arbeiten<br />

die folgenden Kontrollen unbedingt<br />

durchgeführt werden.<br />

Lieferumfang<br />

• Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.<br />

• Prüfen Sie, ob benötige Zubehörteile für Ihre<br />

Einbausituation vorhanden sind.<br />

Garage<br />

• Prüfen Sie, ob Ihre Garage einen geeigneten<br />

Stromanschluss und eine Netztrenneinrichtung<br />

besitzt.<br />

Toranlage<br />

Achtung!<br />

Bei Garagen ohne zweiten Eingang:<br />

Um im Falle einer Störung die Garage<br />

betreten zu können, muss das<br />

Garagentor mit einer Notentriegelung<br />

ausgestattet werden.<br />

Wenn ein Entriegelungsset verwendet wird:<br />

• Überprüfen Sie die korrekte Funktion der<br />

Torverschlüsse. Die Torverschlüsse dürfen auf keinen<br />

Fall außer Funktion gesetzt werden.<br />

Wenn kein Entriegelungsset verwendet wird:<br />

• Bauen Sie die Torverschlüsse ab oder setzen Sie die<br />

Torverschlüsse außer Funktion.<br />

• Prüfen Sie, ob das anzutreibende Tor die folgenden<br />

Bedingungen erfüllt:<br />

- Das Tor muss sich von Hand leicht bewegen lassen.<br />

• - Das Tor sollte in jeder Position von selbst stehen<br />

bleiben.<br />

Verweis:<br />

Bei Einsatz und Montage von Zubehör<br />

ist die jeweilige beiliegende Anleitung<br />

zu beachten.<br />

74 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


6. Montage<br />

6.1 Montage von Motor-Aggregat und<br />

Antriebsschiene<br />

Montage Schienentyp 1<br />

6.1 / 1<br />

6.1 / 2<br />

6.1 / 3<br />

1<br />

Tormitnehmer montieren.<br />

1. Sicherungshülse einsetzen.<br />

2. Sturzanschlussblech montieren.<br />

2<br />

Schlitten entriegeln.<br />

Achtung!<br />

Die Antriebsschiene muss vorsichtig auf<br />

das Motor-Aggregat montiert werden.<br />

Es darf keine Gewalt angewendet<br />

werden, da sonst die Verzahnung<br />

beschädigt werden kann!<br />

6.1 / 4<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 75<br />

6.1 / 5<br />

2<br />

1<br />

Montage Schienentyp 2<br />

6.1 / 6<br />

1. Adapterhülse auf Getriebewelle stecken.<br />

2. Schiene auf Motor-Gehäuse montieren.<br />

1. Entriegelungsstift einsetzen.<br />

2. Tormitnehmer montieren.<br />

2 1<br />

1. Sicherungshülse einsetzen.<br />

2. Sturzanschlussblech montieren.<br />

2<br />

1


6. Montage<br />

6.1 / 7<br />

6.1 / 8<br />

2<br />

Schlitten entriegeln.<br />

Achtung!<br />

Die Antriebsschiene muss vorsichtig auf<br />

das Motor-Aggregat montiert werden.<br />

Es darf keine Gewalt angewendet<br />

werden, da sonst die Verzahnung<br />

beschädigt werden kann!<br />

1. Adapterhülse auf Getriebewelle stecken.<br />

2. Schiene auf Motor-Gehäuse montieren.<br />

1<br />

6.2 Montage am Tor<br />

Vorsicht!<br />

Das Antriebssystem muss bis zur<br />

Befestigung gegen Herabstürzen<br />

gesichert werden.<br />

Achtung!<br />

Um einen einwandfreien Torlauf zu<br />

gewährleisten muss:<br />

- das Sturzanschluss blech für die<br />

Antriebsschiene mittig über dem<br />

Toranschluss element montiert werden.<br />

- die Torblattoberkante am höchsten<br />

Punkt der Öffnungsbahn 10 - 50 mm<br />

unterhalb der waagerechten<br />

Antriebsschienenunterkante liegen.<br />

Montage am Schwingtor.<br />

Montage am Sectionaltor.<br />

10 - 50 mm<br />

10 - 50 mm<br />

76 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

6.2 / 1<br />

6.2 / 2


6. Montage<br />

6.3 Montage an der Decke<br />

6.3 / 1<br />

6.3 / 2<br />

6.3 / 3<br />

Montagepositionen 1 und 2 festlegen.<br />

Abhängungsklammern an den<br />

Montagepositionen montieren.<br />

15°- 30°<br />

2<br />

1<br />

Abhängungsbleche biegen und an die Decke<br />

montieren.<br />

6.4 Beleuchtung,<br />

Signalleuchtenanschluss (optional)<br />

1. Energiesparlampe einsetzen.<br />

2. Lampenschirm festschrauben.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 77<br />

6.4 / 1<br />

Anschluss Signalleuchte (optional)<br />

Signalleuchte anschließen.<br />

1<br />

2<br />

Der Anschluss einer Signalleuchte ist nur möglich mit<br />

einem Signalleuchtenrelais (nicht im Lieferumfang<br />

enthalten).<br />

6.4 / 2<br />

Achtung!<br />

Um die Isolierung des Kabels nicht zu<br />

beschädigen, muss das Kabel so<br />

verlegt werden, dass es nicht das<br />

Leuchtmittel im Motor-Aggregat<br />

berührt.<br />

Verweis:<br />

Die Programmierung der Signalleuchte<br />

ist in Ebene 1, Menü 7 und in Ebene 3,<br />

Menü 7 beschrieben.


6. Montage<br />

6.5 Entriegelung<br />

• Begrenzen Sie durch Baumaßnahmen den Torlaufweg<br />

in Aufrichtung.<br />

• Prüfen Sie die Mindesthöhe des Zugseils von 1,8 m.<br />

• Bringen Sie das “Warnschild Ent riegelung” am<br />

Zugseil an.<br />

Schienentyp 1<br />

6.5 / 1<br />

Vorsicht!<br />

Beim Betätigen der Entriegelung kann<br />

es zu unkontrollierten Bewegungen des<br />

Tores kommen:<br />

- Wenn die Torfedern schwach oder<br />

gebrochen sind.<br />

- Wenn sich das Tor nicht im<br />

Gleichgewicht befindet.<br />

Bei Öffnen des Tores von Hand kann<br />

der Führungs schlitten mit dem Motor-<br />

Aggregat kollidieren.<br />

Im entriegelten Zustand darf das Tor<br />

nur mit mäßiger Geschwindigkeit<br />

bewegt werden!<br />

1. Tor und Motor-Aggregat trennen.<br />

2. Tor und Motor-Aggregat wieder verbinden.<br />

2<br />

Schienentyp 2<br />

1. Tor und Motor-Aggregat trennen.<br />

2. Tor und Motor-Aggregat wieder verbinden.<br />

78 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

6.5 / 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2


6. Montage<br />

6.6 Steuerungsanschlüsse<br />

Vorsicht!<br />

Stromschlaggefahr:<br />

Vor Verkabelungs arbeiten ist sicherzustellen,<br />

dass die Leitungen spannungsfrei<br />

sind.<br />

Während der Verkabelungs arbeiten ist<br />

sicherzustellen, dass die Leitungen<br />

spannungsfrei bleiben (z. B. Wieder -<br />

einschalten verhindern).<br />

Achtung!<br />

Um Schäden an der Steuerung zu<br />

vermeiden:<br />

- Die örtlichen Schutzbestimmungen<br />

sind jederzeit zu beachten.<br />

- Die Netz- und Steuerleitungen müssen<br />

unbedingt getrennt verlegt werden.<br />

- Die Steuerspannung beträgt 24 V DC.<br />

- Fremdspannung an den Anschlüssen<br />

XW40, XB20 oder XB02 führt zur<br />

Zerstörung der gesamten Elektronik.<br />

- An die Klemmen 1 und 2 (XB02)<br />

dürfen nur potentialfreie Schließer -<br />

kontakte angeschlossen werden.<br />

- Der Kurzschlussstecker darf nicht in<br />

die System-Buchse XW40 gesteckt<br />

werden!<br />

Verweis:<br />

Für die Montage externer Bedien -<br />

elemente, Sicherheits- und Signal -<br />

einrichtungen müssen die entsprechenden<br />

Anleitungen beachtet werden.<br />

Hinweis:<br />

Vor dem Anschluss eines Bedien -<br />

elementes an den Anschlüssen mit<br />

Systembuchsen muss der entsprechende<br />

Kurzschluss stecker entfernt werden.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 79<br />

6.6 / 1<br />

XB20<br />

XB02<br />

Bezeichnung Art / Funktion<br />

XB02<br />

XB20<br />

XW40<br />

Steuerungsanschlüsse.<br />

XW40<br />

Anschluss externer Bedien -<br />

elemente ohne System -<br />

verkabelung und 2-Draht-<br />

Lichtschranke<br />

Anschluss externer Bedien -<br />

elemente mit System verkabelung<br />

Anschluss für zukünftige Bus-<br />

Systeme. (Außer Funktion im<br />

Stand-by-Betrieb).<br />

XB71<br />

XB71 Anschluss Modulantenne 8.1<br />

6.6 / 2,<br />

9.3 /<br />

Ebene 5 /<br />

Menü 1<br />

-<br />

9.3 /<br />

Ebene 8


6. Montage<br />

Anschluss XB02<br />

6.6 / 2<br />

M09E011<br />

Bezeichnung Art / Funktion<br />

1 24 V DC (max. 50 mA)<br />

2 Impuls<br />

3 GND<br />

70 GND<br />

70 + 71 2-Draht-Lichtschranke<br />

RX Empfänger der 2-Draht-Lichtschranke<br />

Sb1<br />

Externer Impulstaster<br />

(falls vorhanden)<br />

TX Sender der 2-Draht-Lichtschranke<br />

Hinweis:<br />

Wenn eine Lichtschranke mit Standardoder<br />

Zargenfunktion verwendet wird,<br />

muss sie vor der Inbetriebnahme im<br />

spannungslosen Zustand installiert<br />

werden.<br />

Nach Einschalten der Netzspannung<br />

wird die Lichtschranke nur dann von<br />

der Steuerung automatisch erkannt,<br />

wenn der Lichtweg der Lichtschranke<br />

für mindestens 5 Sekunden ununterbrochen<br />

frei ist. Andernfalls muss<br />

die Lichtschranke nachträglich<br />

programmiert werden.<br />

7. Handsender<br />

7.1 Bedienung und Zubehör<br />

Vorsicht!<br />

- Handsender gehören nicht in<br />

Kinderhände!<br />

- Der Handsender darf nur betätigt<br />

werden, wenn sichergestellt ist, dass<br />

sich weder Personen noch<br />

Gegenstände im Bewegungsbereich<br />

des Tores befinden.<br />

Übersicht.<br />

A Bedientaste groß<br />

B Bedientaste klein<br />

C Batterie - Sendekontrollleuchte<br />

D Übertragungsbuchse<br />

E Handsender-Rückseite<br />

F Batterie 3V CR 2032<br />

Zubehör Sonnenblendenclip.<br />

80 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

7.1 / 1<br />

7.1 / 2<br />

7.1 / 3<br />

D C<br />

B<br />

Batterie wechseln.<br />

F<br />

E<br />

A<br />

D


7. Handsender<br />

7.2 Codierung der Handsender<br />

7.2.1 Codierung übertragen<br />

7.2.1 / 1<br />

7.2.1 / 2<br />

Handsender verbinden.<br />

• Betätigen Sie den Master-Sender und halten Sie die<br />

Taste gedrückt. Die LED im Sender leuchtet.<br />

7.2.1 / 3<br />

Master-Sender betätigen.<br />

Codierung übertragen.<br />

• Betätigen Sie die gewünschte Taste des neu zu<br />

codierenden Handsenders, während Sie die Taste des<br />

Master-Senders gedrückt halten. Die LED blinkt.<br />

Nach 1 - 2 Sek. leuchtet die LED vom neu codierten<br />

Sender konstant. Der Codiervorgang ist beendet.<br />

• Entfernen Sie den Übertragungsstecker.<br />

7.2.2 Codierung ändern<br />

7.2.2 / 1<br />

Codierung ändern.<br />

• Stecken Sie den Übertragungsstecker in den<br />

Handsender.<br />

• Schließen Sie einen der beiden äußeren Stifte des<br />

Übertragungssteckers mit dem mittleren Stift kurz<br />

(z. B. mit Hilfe eines Schraubendrehers).<br />

• Betätigen Sie die gewünschte Taste des Handsenders.<br />

Durch integrierte Zufallscodierung wird eine neue<br />

Codierung ermittelt.<br />

Die LED blinkt schnell.<br />

Sobald die LED konstant leuchtet, hat der Handsender<br />

eine neue Codierung gelernt.<br />

Die Taste kann losgelassen und der Übertragungs -<br />

stecker entfernt werden.<br />

Hinweis:<br />

- Nach Neucodierung des Handsenders<br />

muss auch das Antriebssystem auf die<br />

neue Codierung umprogrammiert<br />

werden.<br />

- Bei Mehrkanalsendern muss der<br />

Codier vorgang für jede Taste einzeln<br />

ausgeführt werden.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 81


8. Inbetriebnahme<br />

8.1 Anschluss des Antriebssystems<br />

8.1 / 1<br />

8.1 / 2<br />

Modulantenne einstecken.<br />

Stromverbindung herstellen.<br />

8.2 Übersicht der Steuerung<br />

Bedienelemente<br />

Bezeichnung Art / Funktion<br />

A B D<br />

82 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

8.2 / 1<br />

C<br />

A Anzeige Karussell 8.3<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Übersicht Steuerung.<br />

Taste AUF (+)<br />

(z. B. Tor in Position AUF<br />

fahren oder Parameter in der<br />

Programmierung hochsetzen)<br />

Taste ZU (-)<br />

(z. B. Tor in Position ZU fahren<br />

oder Parameter in der<br />

Programmierung herabsetzen)<br />

Taste (P)<br />

(z. B. Wechsel in<br />

Programmiermodus oder<br />

Parameter abspeichern)<br />

-<br />

-<br />

-


8. Inbetriebnahme<br />

8.3 Übersicht der Anzeigefunktionen<br />

LED-Anzeigen im Betriebsmodus<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Lichtschranke oder <strong>SK</strong>S unterbrochen<br />

Tor fährt in Richtung AUF<br />

Tor ist in Torposition AUF<br />

Tor ist in Zwischenposition<br />

Tor fährt in Richtung ZU<br />

Tor ist in Torposition ZU<br />

Referenzpunkt wird geschaltet<br />

Dauerbetätigung eines externen<br />

Bedienelements<br />

Fernsteuerung wird betätigt<br />

Betriebsbereit<br />

Nicht möglich –<br />

8.4 Schnellprogrammierung<br />

Hinweis:<br />

Zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme<br />

des Antriebssystems muss die Schnell -<br />

programmierung durchgeführt werden.<br />

Dieses gilt für die erste Inbetriebnahme<br />

und nach einem Reset.<br />

Voraussetzungen<br />

Vor der Schnellprogrammierung müssen folgende<br />

Voraussetzungen erfüllt sein:<br />

- Das Tor befindet sich in der Torposition ZU.<br />

- Der Führungsschlitten ist eingekuppelt.<br />

Hinweis:<br />

Während der Programmierung der<br />

Torpositionen AUF und ZU muss der<br />

Referenzpunkt passiert werden.<br />

Die Programmierung erfolgt mit den Tasten Plus (+),<br />

Minus (-) und (P).<br />

Wird im Programmiermodus innerhalb von<br />

120 Sekunden keine der Tasten betätigt, wechselt<br />

die Steuerung zurück in den Betriebszustand.<br />

Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt.<br />

Verweis:<br />

Die Erklärung der Meldungen ist in<br />

Punkt 10 beschrieben.<br />

• Führen Sie die Schnellprogrammierung anhand des<br />

nachstehenden Ablaufplans durch.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 83


8. Inbetriebnahme<br />

Betriebs -<br />

modus<br />

1.<br />

Schnell programmierung<br />

starten /<br />

Torposition AUF<br />

programmieren<br />

2. Tor in Position AUF fahren<br />

3.<br />

4.<br />

Korrektur der<br />

Torposition AUF<br />

mit (+) und (-)<br />

Torposition AUF<br />

speichern /<br />

Torposition ZU<br />

programmieren<br />

5. Tor in Position ZU fahren<br />

6.<br />

7.<br />

Korrektur der Torposition ZU<br />

mit (+) und (-)<br />

Torposition ZU<br />

speichern /<br />

Fern steuerung<br />

programmieren<br />

8. Handsender betätigen<br />

9. Handsender loslassen<br />

10.<br />

Fernsteuerung<br />

speichern /<br />

Schnellprogrammierung<br />

beenden<br />

84 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


8. Inbetriebnahme<br />

8.5 Funktionsprüfung<br />

8.5.1 Lernfahrt für die Antriebskraft<br />

Das Antriebssystem lernt die maximal benötigte<br />

Antriebskraft während der beiden ersten Fahrten nach<br />

Einstellung der Torpositionen.<br />

• Fahren Sie das Antriebssystem (mit eingekuppeltem<br />

Tor) ohne Unter brechung einmal von der Torposition<br />

ZU in die Torposition AUF und zurück.<br />

Das Antriebssystem ermittelt während dieser Lernfahrt<br />

die maximale Zug- und Druckkraft und die Kraftreserve,<br />

die erforderlich ist, um das Tor zu bewegen.<br />

Überprüfung:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Kontrolle:<br />

Nach der Schnellprogrammierung und<br />

nach Veränderungen im Programmier -<br />

modus müssen die nachfolgenden<br />

Lern fahrten und Prüfungen<br />

durchgeführt werden.<br />

Nach Druck auf Taste (+):<br />

Das Tor muss sich öffnen und in die<br />

eingespeicherte Torposition AUF fahren.<br />

Nach Druck auf Taste (-):<br />

Das Tor muss sich schließen und in die<br />

eingespeicherte Torposition ZU fahren.<br />

Nach Druck auf Taste des Handsenders:<br />

Das Antriebssystem muss das Tor in<br />

Richtung AUF bzw. Richtung ZU<br />

bewegen.<br />

Nach Druck auf Taste des Handsenders<br />

während das Antriebssystem läuft:<br />

Das Antriebssystem muss stoppen.<br />

Beim nächsten Drücken läuft das<br />

Antriebssystem in Gegenrichtung.<br />

8.5.2 Kontrolle der Abschaltautomatik<br />

Vorsicht!<br />

Die Abschaltautomatik AUF und ZU<br />

muss korrekt eingestellt werden, um<br />

Personen- oder Sachschäden zu<br />

verhindern.<br />

Abschaltautomatik AUF<br />

Bei Antriebssystemen für Tore mit Öffnungen im<br />

Torflügel (Durchmesser Öffnung > 50 mm):<br />

• Belasten Sie das Tor während des Torlaufs in der<br />

Mitte der Unterkante mit einer Masse von 20 kg.<br />

Das Tor muss sofort stoppen.<br />

Abschaltautomatik ZU<br />

• Stellen Sie ein 50 mm hohes Hindernis auf den<br />

Boden.<br />

• Fahren Sie das Tor auf das Hindernis.<br />

Das Antriebssystem muss beim Auftreffen auf das<br />

Hindernis stoppen und reversieren.<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Hinweis:<br />

Die Einstellungen der Parameter bleiben<br />

bei Unterbrechung der Netzspannung<br />

gespeichert.<br />

Nur durch Reset werden die Antriebs -<br />

kräfte AUF und ZU in die Werks -<br />

einstellung zurückgesetzt.<br />

Nicht möglich –<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 85


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

9.1 Ablaufschema der erweiterten Programmierung<br />

(Beispiel für Ebene 2, Menü 2)<br />

Betriebs -<br />

modus<br />

> 10 Sek.<br />

Ebene<br />

Ebene 3<br />

Menü<br />

Ebene 4 Menü 3<br />

Ebene 2<br />

Ebene 1<br />

Ebenen-Exit<br />

Ebene 8<br />

Menü 2<br />

Menü 1<br />

Menü-Exit<br />

(Ebene 2)<br />

Menü 8<br />

Parameter<br />

Erhöhter<br />

Wert<br />

Parameter<br />

Verminderter<br />

Wert<br />

> 5 Sek.<br />

> 5 Sek.<br />

> 5 Sek.<br />

Programmierung<br />

beenden<br />

86 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

9.2 Gesamtübersicht der programmierbaren Funktionen<br />

Ebene 1 – Grundfunktionen<br />

Ebene 2 – Antriebseinstellungen<br />

Ebene 3 – Automatischer Zulauf<br />

Ebene 4 – Funkprogrammierung<br />

Ebene 5 – Sonderfunktion<br />

Ebene Menü Werkseinstellung<br />

Menü 3: Zwischenposition AUF –<br />

Menü 4: Zwischenposition ZU –<br />

Menü 7: Relais-Ausgang Signalleuchte<br />

Menü 8: RESET Kein Reset<br />

Menü 1: Benötigte Antriebskraft AUF Stufe 8<br />

Menü 2: Benötigte Antriebskraft ZU Stufe 8<br />

Menü 3: Abschaltautomatik AUF Stufe 8<br />

Menü 4: Abschaltautomatik ZU Stufe 8<br />

Menü 1: Automatischer Zulauf Deaktiviert<br />

Menü 3: Toraufzeit 2 Sekunden<br />

Menü 4: Vorwarnzeit 1 Sekunde<br />

Menü 5: Anfahrwarnung 0 Sekunden<br />

Menü 7: Signalleuchte<br />

Menü 2: Zwischenposition AUF –<br />

Menü 3: Zwischenposition ZU –<br />

Menü 1: Programmierbarer Impulseingang Impuls<br />

Torbewegung /<br />

Warnung: blinken<br />

Torstillstand: aus<br />

Menü 4: Beleuchtungszeit 180 Sekunden<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 87


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 6 – Variable Geschwindigkeit<br />

Ebene 8 – Systemeinstellungen<br />

Ebene Menü Werkseinstellung<br />

Menü 1: Geschwindigkeit AUF Stufe 16<br />

Menü 2: Geschwindigkeit Softlauf AUF Stufe 7<br />

Menü 3: Softlaufposition AUF –<br />

Menü 4: Geschwindigkeit ZU Stufe 16<br />

Menü 5: Geschwindigkeit Smartlauf ZU Stufe 16<br />

Menü 6: Geschwindigkeit Softlauf ZU Stufe 7<br />

Menü 7: Smartlaufposition ZU –<br />

Menü 8: Softlaufposition ZU –<br />

Menü 1: Lichtschranke Betrieb ohne Lichtschranke<br />

Menü 3: Funktion der Abschaltautomatik<br />

Tor hält an (AUF)<br />

Tor reversiert kurz (ZU)<br />

Menü 4: Betriebsarten Selbsthaltung (AUF/ZU)<br />

Menü 5: Funktion der Richtungsbefehlsgeber Nicht aktiv<br />

Menü 6: Funktion der Impulsbefehlsgeber<br />

Nur HALT, anschließend<br />

Normfolge<br />

88 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

9.3 Funktionsübersicht der Ebenen<br />

Vorsicht!<br />

In den erweiterten Antriebsfunktionen können wichtige Werks ein stellungen verändert werden.<br />

Die einzelnen Parameter müssen korrekt eingestellt werden, um Personen- oder Sachschäden zu<br />

verhindern.<br />

Ebene 1 - Grundfunktionen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 3: Zwischenposition AUF<br />

Menü 4: Zwischenposition ZU<br />

Mit Taste (+ / AUF) und (- / ZU) einstellen<br />

“Zwischenposition AUF” – Schließfunktion ist mit automatischem Zulauf möglich<br />

Mit Taste (+ / AUF) und (- / ZU) einstellen<br />

Menü 7: Relais-Ausgang (nur mit optionalem Signalleuchtenrelais programmierbar)<br />

Menü 8: RESET<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 – – – – –<br />

A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 – – – – – – – – –<br />

Achtung!<br />

Nach einem Reset werden alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgestellt.<br />

Um einen einwandfreien Betrieb der Steuerung zu gewährleisten:<br />

- müssen alle gewünschten Funktionen neu programmiert werden,<br />

- muss die Fernsteuerung eingelernt werden,<br />

- muss das Antriebssystem einmal in die Torposition AUF und ZU gefahren werden.<br />

Hinweis:<br />

- Es kann nur die zuletzt programmierte Zwischenposition genutzt werden.<br />

- Bei aktiviertem automatischem Zulauf (Ebene 3 / Menü 1) kann der Relais-Ausgang (Ebene 1 / Menü 7)<br />

bei Bedarf umprogrammiert werden.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 89


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Verweis:<br />

Nach Veränderungen in den Menüs 3 und 4 der Ebene 1 muss eine erneute Funktionsprüfung durch -<br />

geführt werden (Punkt 8.5).<br />

Menü 7: Relais-Ausgang<br />

Stufe Funktion (nur mit optionalem Signalleuchtenrelais) Erläuterung / Hinweis<br />

A7 Signalleuchte Funktion<br />

B7 Torposition AUF - -<br />

C7 Torposition ZU - -<br />

D7 Zwischenposition AUF - -<br />

E7 Zwischenposition ZU - -<br />

F7 Antriebssystem startet Wischimpuls 1 Sekunde -<br />

G7 Störung - -<br />

H7 Beleuchtung Beleuchtungszeit<br />

I7 Verriegelungsfreigabe Antriebssystem läuft -<br />

J7 Freigabe Schloss<br />

Antriebssystem startet /<br />

Wischimpuls 3 Sekunden<br />

K7 Aufschubsicherung - -<br />

Menü 8: Reset<br />

Stufe Funktion Erläuterung / Hinweis<br />

A8 kein Reset unverändert -<br />

B8 Reset Steuerung * Werkseinstellung -<br />

C8 Reset Fernsteuerung Telegramme werden gelöscht -<br />

D8 Reset erweiterung Automatischer Zulauf Ebene 3, Menü 1-7 -<br />

E8 Reset nur erweiterte Antriebsfunktionen *<br />

außer Torposition AUF/ZU und Fernsteuerung<br />

Impuls<br />

F8 Reset Sicherheitselemente * Lichtschranke -<br />

G8 Reset Bus Module angeschlossene Bus Module werden gelernt -<br />

* Alle angeschlossenen und funktionsfähigen Sicheheitselemente werden nach dem Reset neu erkannt.<br />

Ebene 3 /<br />

Menü 7<br />

Ebene 5 /<br />

Menü 4<br />

90 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)<br />

-<br />

-


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 2 - Antriebseinstellungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 1: Benötigte Antriebskraft AUF (Empfindlichkeit in Stufen*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 2: Benötigte Antriebskraft ZU (Empfindlichkeit in Stufen*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 3: Abschaltautomatik AUF (Empfindlichkeit in Stufen**)<br />

AUS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 4: Abschaltautomatik ZU (Empfindlichkeit in Stufen**)<br />

AUS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

* je höher die Stufe, desto höher die Antriebskraft.<br />

** je niedriger die Stufe, desto empfindlicher die Abschaltautomatik.<br />

Vorsicht!<br />

Um eine Verletzungsgefahr auszuschließen, darf die Abschaltautomatik (Menü 3 und 4) nur auf AUS<br />

programmiert werden, wenn eine Durchfahrts-Lichtschranke oder eine Schließkantensicherung<br />

angeschlossen ist.<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Nicht möglich –<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 91


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 3 - Automatischer Zulauf<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 1: Automatischer Zulauf<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 – – – – – – – –<br />

Menü 3: Toraufzeit (in Sekunden)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Menü 4: Vorwarnzeit (in Sekunden)<br />

1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />

Menü 5: Anfahrwarnung (in Sekunden)<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – –<br />

Menü 7: Signalleuchte<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 – – – – – – – – – –<br />

Hinweis:<br />

- Der Automatische Zulauf kann nur programmiert werden, wenn eine Lichtschranke angeschlossen ist.<br />

- Die Funktionen aus Menü 1 können beliebig durch die Zeitwerte in den Menüs 3 und 4 verändert<br />

werden.<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Nicht möglich –<br />

92 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Menü 1: Automatischer Zulauf<br />

Stufe<br />

Toraufzeit<br />

(Sekunden)<br />

Vorwarnzeit<br />

(Sekunden)<br />

Auto. Zulauf sonstige Funktionen<br />

A1 - - deaktiviert -<br />

B1 15 5 aktiviert<br />

C1 30 5 aktiviert<br />

D1 60 8 aktiviert<br />

E1 15 5 aktiviert<br />

F1 30 5 aktiviert<br />

G1 60 8 aktiviert<br />

H1 unendlich 3 aktiviert<br />

Verlängerung der Tor-Auf-Zeit nur durch Impulsgabe<br />

(Taster, Handsender)<br />

Abbruch der Tor-Auf-Zeit nach Durchfahren der Licht schranke<br />

Schließen nach Durchfahren der Lichtschranke /<br />

Schließverhinderung<br />

Hinweis:<br />

Ohne angeschlossene Lichtschranke oder Schließverhinderung ist nur der Parameter A1 einstellbar.<br />

Menü 7: Signalleuchte<br />

Stufe Torbewegung / Warnung Torstillstand<br />

A7 blinken Aus (Energiesparen)<br />

B7 leuchten Aus (Energiesparen)<br />

C7 blinken blinken<br />

D7 leuchten leuchten<br />

E7 blinken leuchten<br />

F7 leuchten blinken<br />

Verweis:<br />

Der Anschluss der Signalleuchte ist einstellbar in Ebene 1, Menü 7.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 93


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 4 - Funkprogrammierung<br />

Menü 2: Zwischenposition AUF<br />

Menü 3: Zwischenposition ZU<br />

Ebene 5 - Sonderfunktion<br />

Menü 1: Programmierbarer Impulseingang<br />

LED 7 blinkt langsam -> Taste Handsender betätigen -> LED 7 blinkt schnell<br />

LED 7 blinkt langsam -> Taste Handsender betätigen -> LED 7 blinkt schnell<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 1: Programmierbarer Impulseingang – Klemme 1/2<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 – – – – – – – – – –<br />

Menü 4: Beleuchtungszeit (in Sekunden)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Stufe Funktion (nur mit optionalem Signalleuchtenrelais) Erläuterung / Hinweis<br />

A1 Impuls nur Schließer<br />

B1 Automatik Ein/Aus nur Schließer<br />

C1 Schließverhinderung nur Richtung ZU – nur Öffner<br />

D1 Schließverhinderung nur Richtung ZU – nur Schließer<br />

E1 Impuls AUF Induktionsschleife – nur Schließer<br />

F1 Halt nur Öffner<br />

Verweis:<br />

- Die Programmierung der Sonderfunktionen ist abhängig vom Anschluss XB01.<br />

Der Anschluss XB01 wird in Punkt 6.6 beschrieben.<br />

- Die eingestellte Beleuchtungszeit ist nur aktiv, wenn der Relaisausgang (Ebene 1 / Menü 7) auf<br />

Beleuchtung (H7) programmiert ist.<br />

94 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 6 - Variable Geschwindigkeit<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 1: Geschwindigkeit AUF (in Stufen)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 2: Geschwindigkeit Softlauf AUF (in Stufen)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 3: Softlaufposition AUF<br />

Menü 4: Geschwindigkeit ZU (in Stufen)<br />

Mit Taste (+ / AUF) und (- / ZU) einstellen<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 5: Geschwindigkeit Smartlauf ZU (in Stufen)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 6: Geschwindigkeit Softlauf ZU (in Stufen)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 7: Smartlaufposition ZU<br />

Menü 8: Softlaufposition ZU<br />

Mit Taste (+ / AUF) und (- / ZU) einstellen<br />

Mit Taste (+ / AUF) und (- / ZU) einstellen<br />

Verweis:<br />

Nach Veränderungen in den Menüs 1, 2, 3, 4, 6 und 8 der Ebene 6 muss eine erneute<br />

Funktionsprüfung durchgeführt werden (Punkt 8.5).<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 95


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Ebene 8 - Systemeinstellungen<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menü 1: Lichtschranke<br />

A1 B1 C1 – – – – – – – – – – – – –<br />

Menü 3: Funktion der Abschaltautomatik<br />

A3 B3 C3 D3 – – – – – – – – – – – –<br />

Menü 4: Betriebsarten<br />

A4 B4 C4 D4 – – – – – – – – – – – –<br />

Menü 5: Funktion der Richtungsbefehlsgeber<br />

A5 B5 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Menü 6: Funktion der Impulsbefehlsgeber<br />

A6 B6 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Achtung!<br />

Eine angeschlossene Lichtschranke wird von der Steuerung nach NETZ EIN automatisch erkannt.<br />

Die Lichtschranke kann nachträglich umprogrammiert werden.<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Nicht möglich –<br />

96 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Menü 1: Lichtschranke<br />

Stufe<br />

Menü 3: Funktion der Abschaltautomatik<br />

Stufe Torbewegung AUF Torbewegung ZU<br />

A3 Tor hält an Tor reversiert kurz 1<br />

B3 Tor reversiert kurz 1<br />

Tor reversiert kurz 1<br />

C3 Tor hält an Tor reversiert lang 2<br />

D3 Tor reversiert lang 2<br />

Menü 4: Betriebsarten<br />

Lichtschranke<br />

(Anschluss XB02 - Klemme 70/71)<br />

Torbewegung ZU<br />

A1 Betrieb ohne Lichtschranke<br />

Fremd Lichtschranke<br />

(Anschluss XB02 - Klemme 70/71)<br />

Torbewegung ZU<br />

B1 Tor reversiert lang 2 Nicht aktiv<br />

C1 Nicht aktiv Tor reversiert lang 2<br />

Tor reversiert lang 2<br />

Stufe AUF ZU<br />

A4 Totmann Totmann<br />

B4 Selbsthaltung Totmann<br />

C4 Totmann Selbsthaltung<br />

D4 Selbsthaltung Selbsthaltung<br />

1 Tor reversiert kurz: Das Antriebssystem bewegt das Tor kurz in die entgegengesetzte Richtung,<br />

um ein Hindernis freizugeben.<br />

2 Tor reversiert lang: Das Antriebssystem bewegt das Tor bis in die entgegengesetzte Torposition.<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 97


9. Erweiterte Antriebsfunktionen<br />

Menü 5: Funktion der Richtungsbefehlsgeber<br />

Stufe Richtungsbefehlsgeber Erläuterungen<br />

A5 nicht aktiv<br />

B5 nur HALT<br />

Menü 6: Funktion der Impulsbefehlsgeber<br />

Die Richtungsbefehlsgeber lösen nur bei einem stehenden<br />

Tor einen Befehl aus.<br />

Ein laufendes Tor wird von jedem Richtungsbefehlsgeber<br />

gestoppt.<br />

Stufe Impulsbefehlsgeber Erläuterungen<br />

A6 nicht aktiv<br />

B6 nur HALT, anschließend Normfolge<br />

Die Impulsbefehlsgeber lösen nur bei einem stehenden<br />

Tor einen Befehl aus.<br />

Ein laufendes Tor wird von jedem Impulsbefehlsgeber<br />

gestoppt. Ein Folgebefehl startet das Antriebssystem in die<br />

entgegengesetzte Richtung (AUF - STOPP - ZU - STOPP - AUF).<br />

98 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


10. Meldungen<br />

10.1 Störungen ohne Störmeldeanzeige<br />

Störung Ursache Behebung<br />

Anzeige 8 leuchtet nicht.<br />

Anzeige 8 blinkt nicht im<br />

Stand-by.<br />

Keine Reaktion nach<br />

Impulsgabe.<br />

Keine Reaktion nach<br />

Impulsgabe durch<br />

Handsender.<br />

Antrieb reversiert bei<br />

unterbrechung<br />

der Zargen-Lichtschranke<br />

- Spannung fehlt. - Prüfen, ob Netzspannung vorhanden ist.<br />

- Stromanschluss prüfen.<br />

- Thermoschutz im Netztrafo hat<br />

angesprochen.<br />

- Netztrafo auskühlen lassen.<br />

- Steuerungseinheit defekt. - Antriebssystem überprüfen lassen.<br />

- Anschlussklemmen für Taster “Impuls”<br />

überbrückt, z. B. durch Leitungs -<br />

kurzschluss oder Flachklemmen.<br />

- Eventuell verkabelte Schlüsseltaster oder Innendrucktaster<br />

probeweise von Steuerungs einheit trennen (Punkt 6.6):<br />

Leitung aus Buchse XB20 ziehen, Kurzschlussstecker<br />

einstecken und Verkabelungsfehler suchen.<br />

- Modulantenne nicht eingesteckt. - Modulantenne mit Steuerungseinheit verbinden (Punkt 8.1).<br />

- Handsendercodierung stimmt nicht<br />

überein mit Empfängercodierung.<br />

- Handsender erneut aktivieren (Punkt 8.4).<br />

- Batterie des Handsenders leer. - Neue Batterie einlegen (Punkt 7.1).<br />

- Handsender oder<br />

Steuerungselektronik oder<br />

Modulantenne defekt.<br />

- Programmierung wurde nicht korrekt<br />

durchgeführt<br />

- Alle 3 Komponenten überprüfen lassen.<br />

- Reset der Sicherheitselemente durchführen<br />

(Punkt 9.4, / Ebene 1 / Menü F8),<br />

Schnellprogrammierung erneut durchführen (Punkt 8.4).<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Nicht möglich –<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 99


10. Meldungen<br />

10.2 Störungen mit Störmeldeanzeige<br />

Störung Ursache Behebung<br />

Meldungs -<br />

nummer 7<br />

Meldungs -<br />

nummer 8<br />

Meldungs -<br />

nummer 9<br />

Meldungs -<br />

nummer 10<br />

Meldungs -<br />

nummer 11<br />

Meldungs -<br />

nummer 15<br />

Meldungs -<br />

nummer 16<br />

- Nach 120 Sekunden ohne Tastenbetätigung beendet sich der Programmiermodus selbstständig.<br />

- Programmieren der Torpositionen AUF und ZU ohne Passieren des Referenzpunktes.<br />

- Referenzpunkt-Taster defekt. - Antriebssystem überprüfen lassen.<br />

- Drehzahlsensor-Impulse nicht<br />

vorhanden,<br />

Antriebssystem blockiert.<br />

- Torlauf zu schwergängig.<br />

- Tor blockiert.<br />

- Maximale Antriebskraft zu gering<br />

eingestellt.<br />

- Antriebssystem überprüfen lassen.<br />

- Tor gangbar machen.<br />

- Maximale Antriebskraft (Punkt 9.3 / Ebene 2 / Menü 1+2)<br />

vom Fachhändler überprüfen lassen.<br />

- Laufzeitbegrenzung. - Antriebssystem überprüfen lassen.<br />

- Lichtschranke unterbrochen oder<br />

defekt.<br />

- Lichtschranke programmiert, aber<br />

nicht angeschlossen.<br />

- Stromsensor für die<br />

Abschaltautomatik defekt.<br />

- Hindernis beseitigen oder Lichtschranke überprüfen lassen.<br />

- Lichtschranke deaktivieren oder anschließen.<br />

- Motor-Aggregat überprüfen lassen.<br />

100 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


10. Meldungen<br />

Störung Ursache Behebung<br />

Meldungs -<br />

nummer 26<br />

Meldungs -<br />

nummer 28<br />

Meldungs -<br />

nummer 35<br />

Meldungs -<br />

nummer 36<br />

- Unterspannung,<br />

Antriebssystem überlastet bei<br />

Einstellung max. Kraft Stufe 16.<br />

- Torlauf zu schwergängig oder<br />

unregelmäßig.<br />

- Tor blockiert.<br />

- Abschaltautomatik zu empfindlich<br />

eingestellt.<br />

- Externe Spannungsversorgung überprüfen lassen.<br />

- Tor gangbar machen.<br />

- Torlauf überprüfen und Tor gangbar machen.<br />

- Abschaltautomatik vom Fachhändler überprüfen lassen<br />

(Punkt 9.3 / Ebene 2 / Menü 3+4).<br />

- Elektronik defekt. - Antriebssystem überprüfen lassen.<br />

- Kurzschlussstecker entfernt, Halt-Taste<br />

jedoch nicht angeschlossen.<br />

- Ruhestromkreis unterbrochen..<br />

- Halt-Taste anschließen oder Kurzschlussstecker (Punkt 6.6)<br />

einstecken.<br />

Legende:<br />

LED aus<br />

LED leuchtet<br />

LED blinkt langsam<br />

LED blinkt rhythmisch<br />

LED blinkt schnell<br />

Werkseinstellung<br />

Nicht möglich –<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 101


11. Anhang<br />

11.1 Technische Daten Comfort 220.2 blueline<br />

Elektrische Daten<br />

Nennspannung *) V 230 / 260<br />

Nennfrequenz Hz 50 / 60<br />

Stromaufnahme A 1,1<br />

Leistungsaufnahme Betrieb KW 0,25<br />

Leistungsaufnahme Stand-by W < 0,3<br />

Betriebsart (Einschaltdauer) Min. KB 2<br />

Steuerspannung V DC 24<br />

Schutzart Motor-Aggregat IP 20<br />

Schutzklasse II<br />

*) länderspezifische Abweichungen möglich<br />

Mechanische Daten<br />

Max. Zug- und Druckkraft N 600<br />

Laufgeschwindigkeit mm/Sek. 140<br />

Öffnungszeit (torspezifisch) Sek. 15<br />

Umgebungsdaten<br />

Abmessungen Motor-Aggregat mm 220x125x395<br />

Gewicht kg 3,8<br />

Temperaturbereich °C -20 bis +60<br />

Lieferumfang *)<br />

Motor-Aggregat<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

mit integrierter elektronischer Steuerung<br />

Multibit-Fernsteuerung, 868 MHz,<br />

Digital 302 Mini-Handsender, 2-Kanal,<br />

*) länderspezifische Abweichungen möglich<br />

Eigenschaften/Sicherheitsfunktionen<br />

Referenzpunkt-Technik x<br />

Soft-Start / Soft-Stopp x<br />

Aufschubsicherung x<br />

Abschaltautomatik x<br />

Blockierschutz x<br />

Unterspannungsschutz x<br />

Laufzeitbegrenzung x<br />

Elektronische Endabschaltung x<br />

Anschluss für Druck-, Code- und Schlüsseltaster x<br />

Anschluss potenzialfreie Endtastermeldung x<br />

Fehlersignalisierung x<br />

Zubehör<br />

Modulantenne, 868 MHz, IP 65 x<br />

Einbaukonsolen für Sektionaltore x<br />

Entriegelungssets für Schwingtore x<br />

Kurventorarm für Kipptore x<br />

Flügeltorbeschlag für Flügeltore x<br />

Lichtschranken x<br />

Entriegelung x<br />

Relais für Blinkampel bei Betrieb der automatischen<br />

Zulaufeinrichtung x<br />

Nachrüstsatz Potentialfreie Endtaster AUF/ZU/LICHT x<br />

Drucktaster x<br />

Schlüsseltaster x<br />

Codetaster x<br />

102 Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098)


11. Anhang<br />

11.2 Einbauerklärung 11.3 EG-Konformitätserklärung<br />

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt<br />

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in<br />

Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden<br />

Sicherheits- und Gesund heits anforderungen der EG-Richtlinie<br />

Elektromagnetische Ver träg lichkeit, der Maschinen-Richtlinie und<br />

der Nieder spannungs richtlinie entspricht.<br />

Auf Verlangen von Aufsichtsbehörden wird die Dokumentation<br />

in Papierform zur Verfügung gestellt.<br />

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte<br />

verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.<br />

Produkt: Garagentorantrieb Comfort 220.2 blueline<br />

Einschlägige EG-Richtlinien:<br />

- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

Kat.2 / PLc für die Funktionen Kraftbegrenzung und<br />

Endlagenerkennung<br />

EN 61508:2001<br />

Angewendete Sicherheits- und<br />

Gesundheitsschutzanforderungen nach Anhang 1:<br />

Allgemeine Grundsätze Nr.1<br />

Nr. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,<br />

1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,<br />

1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4<br />

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Gültigkeitsbereich dieser Einbauanleitung:<br />

Produktionsdatum 01.12.2009 - 31.12.2010<br />

01.12.2009 ppa. K. Goldstein<br />

Geschäftsleitung<br />

Hersteller und Dokumentverwaltung<br />

<strong>Marantec</strong> Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG<br />

Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany<br />

Fon +49 (52 47) 7 05-0<br />

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt<br />

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in<br />

Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden<br />

Sicherheits- und Gesund heits anforderungen der EG-Richtlinie<br />

Elektromagnetische Ver träg lichkeit, der Maschinen-Richtlinie und<br />

der Nieder spannungs richtlinie entspricht.<br />

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte<br />

verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.<br />

Produkt:<br />

Einschlägige EG-Richtlinien:<br />

- Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

EN 61508:2001<br />

- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Datum / Unterschrift<br />

Einbau- und Bedienungsanleitung, Comfort 220.2 blueline D (#89098) 103


1. Meaning of symbols<br />

Advice<br />

Type plate<br />

Caution!<br />

Danger of personal injury!<br />

The following safety advice must be<br />

observed at all times so as to avoid<br />

personal injury!<br />

Attention!<br />

Danger of material damage!<br />

The following safety advice must be<br />

observed at all times so as to avoid<br />

material damage!<br />

Advice / Tip<br />

Check<br />

Reference<br />

Type: ________________________________________________<br />

Art. No.: _____________________________________________<br />

Product No.: __________________________________________<br />

2. Table of contents<br />

1. Meaning of symbols . . . . . . . . . . . . . . . . .104<br />

2. Table of contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104<br />

3. General safety advice . . . . . . . . . . . . . . . .105<br />

4. Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106<br />

4.1 Comfort 220.2 blueline<br />

supply package . . . . . . . . . . . . . . . . .106<br />

4.2 Door variations . . . . . . . . . . . . . . . . .108<br />

5. Preparation for mounting . . . . . . . . . . . .108<br />

6. Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109<br />

6.1 Installing the motor unit and<br />

rive boom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109<br />

6.2 Installation on the door . . . . . . . . . . .110<br />

6.3 Installation on the ceiling . . . . . . . . . .111<br />

6.4 Lighting, signal light connection<br />

(optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111<br />

6.5 Release . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112<br />

6.6 Connection of control elements . . . .113<br />

7. Hand transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114<br />

7.1 Operation and accessories . . . . . . . . .114<br />

7.2 Hand transmitter coding . . . . . . . . . .115<br />

8. Initial operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116<br />

8.1 Connecting the operator system . . . .116<br />

8.2 Overview of the control unit . . . . . . .116<br />

8.3 Overview of the display functions . . .117<br />

8.4 Express programming . . . . . . . . . . . . .117<br />

8.5 Function test . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119<br />

9. Extended operator functions . . . . . . . . . .120<br />

9.1 Programming structure for extended<br />

operator functions (Example for Level 2,<br />

Menu 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120<br />

9.2 General overview of the programmable<br />

functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121<br />

9.3 Functions overview for the levels . . . .123<br />

10. Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133<br />

10.1 Malfunctions without error messages .133<br />

10.2 Malfunctions with error messages . . .134<br />

11. Attachment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136<br />

11.1 Technical Data for<br />

Comfort 220.2 blueline . . . . . . . . . . .136<br />

11.2 Declaration of incorporation . . . . . . .137<br />

11.3 EC Declaration of Conformity . . . . . .137<br />

104 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


3. General safety advice<br />

Please read carefully!<br />

Target group<br />

This operator system may only be installed, connected and put into<br />

operation by qualified and trained professionals!<br />

Qualified and trained specialist personnel are persons<br />

- who have knowledge of the general and special safety regulations,<br />

- who have knowledge of the relevant electro-technical regulations,<br />

- with training in the use and maintenance of suitable safety equipment,<br />

- who are sufficiently trained and supervised by qualified electricians,<br />

- who are able to recognise the particular hazards involved when<br />

working with electricity,<br />

- with knowledge regarding applications of the EN 12635 standard<br />

(installation and usage requirements).<br />

Warranty<br />

For an operations and safety warranty, the advice in this instruction<br />

manual has to be observed. Disregarding these warnings may lead<br />

to personal injury or material damage. If this advice is disregarded,<br />

the manufacturer will not be liable for damages that might occur.<br />

Batteries, fuses and bulbs are excluded from warranty.<br />

To avoid installation errors and damage to the door and operator<br />

system, it is imperative that the installation instructions are followed.<br />

The system may only be used after thoroughly reading the respective<br />

mounting and installation instructions.<br />

The installation and operating instructions are to be given to the<br />

door system user, who must keep them safe.<br />

They contain important advice for operation, checks and maintenance.<br />

This item is produced according to the directives and standards<br />

mentioned in the Manufacturer's Declaration and in the Declaration<br />

of Conformity. The product has left the factory in perfect condition<br />

with regard to safety.<br />

Power-operated windows, doors and gates must be checked by an<br />

expert (and this must be documented) before they are put into<br />

operation and thereafter as required, but at least once a year.<br />

Correct use<br />

The operator system is designed exclusively for opening and closing<br />

garage doors.<br />

The operator must be used in a dry place.<br />

The maximum push and pull force must be observed.<br />

Door requirements<br />

The door must:<br />

- stand still alone (by balance of springs),<br />

- run smoothly.<br />

Beside the advice in these instructions, please observe the<br />

general safety and accident prevention regulations!<br />

Our sales and supply terms and conditions are effective.<br />

Information on installing the operator system<br />

• Ensure that the door is in good mechanical condition.<br />

• Ensure that the door can stop in any position.<br />

• Ensure that the door can be easily moved in the OPEN and CLOSE<br />

directions.<br />

• Ensure that the door opens and closes properly.<br />

• Remove all unnecessary components from the door (e.g. cables,<br />

chains, brackets).<br />

• Render any installations inoperable that will no longer be needed<br />

after the operator system has been installed.<br />

• Before commencing cabling works it is very important to disconnect<br />

the operator system from the electricity supply.<br />

Ensure that the electricity supply remains disconnected throughout<br />

the cabling works.<br />

• Adhere to the local protection regulations.<br />

• Lay the electricity supply cables and control cables; these MUST be<br />

laid separately. The controls voltage is 24 V DC.<br />

• Install the operator system with the door in the CLOSED position.<br />

• Install all the impulse transmitters and control devices (e.g. remote<br />

control buttons) within sight of the door and at a safe distance<br />

from the moving parts of the door. A minimum installation height<br />

of 1.5 m must be observed.<br />

• Permanently fix the warning signs, which advise of the danger of<br />

becoming trapped, at conspicuous locations.<br />

• Ensure that no part of the door extends across public footways or<br />

roads when the installation is complete.<br />

Information on commissioning the operator system<br />

After initial operation, the persons responsible for operating the door<br />

system, or their representatives must be familiarised with the use of<br />

the system.<br />

• Make sure that children cannot access the door control unit.<br />

• Before moving the door, make sure that there are neither persons<br />

nor objects in the operating range of the door.<br />

• Test all existing emergency command devices.<br />

• Never insert your hands into a running door or moving parts.<br />

• Pay attention to any parts of the door system that could cause<br />

crushing or shearing damage or accidents.<br />

The EN 13241-1 regulations must be observed.<br />

Information on servicing the operator system<br />

To ensure proper operation, the following items must be checked<br />

regularly and repaired if necessary.<br />

Before any works to the door system are undertaken, the operator<br />

system must be disconnected from the mains.<br />

• Check once a month to ensure that the operator system reverses<br />

if the door encounters an obstacle.<br />

Depending on the operational direction of the door, place a<br />

50 mm high/wide obstacle in its path.<br />

• Check the settings of the OPEN and CLOSE automatic cut-out<br />

function.<br />

• Check all movable parts of the door and operator system.<br />

• Check the door system for signs of wear or damage.<br />

• Check whether the door can be easily moved by hand.<br />

Information on cleaning the operator system<br />

Never use water jets, high pressure cleaners, acids or bases for<br />

cleaning.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 105


4. Product overview<br />

4.1 Comfort 220.2 blueline supply pakkage<br />

Standard package<br />

4.1 / 1 1<br />

2<br />

3<br />

1 Comfort 220.2 blueline motor unit<br />

2 Support plate<br />

3 Door link<br />

4 Boom clamps (2x)<br />

4.1 / 2<br />

4<br />

6<br />

7<br />

5 Suspension cramps (2x)<br />

6 Door connector element<br />

7 Door link bracket (2x)<br />

5<br />

8 Fixing materials for the boom<br />

9 Adapter sleeve<br />

10 Screw 4.0 x 10<br />

11 Screw 6 x 14 (4x)<br />

12 Hexagonal head screw M6 x 20 (2x)<br />

13 Self-tapping screw 6.3 x 16 (4x)<br />

14 Bolt A8 with locking plate<br />

106 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

4.1 / 3<br />

4.1 / 4<br />

4.1 / 5<br />

!1<br />

!”<br />

8<br />

9<br />

!#<br />

!¯<br />


4. Product overview<br />

4.1 / 6<br />

!5<br />

15 Mini hand transmitter<br />

16 Transmission plug<br />

17 Sun visor clip flap<br />

18 Attachment piece<br />

19 Modular antenna<br />

20 Sun visor clip<br />

4.1 / 7<br />

„1<br />

!6<br />

!7<br />

21 Warning sign for disengaging<br />

22 Warning sticker<br />

23 Sticker for express programming<br />

!9<br />

!8 „¯<br />

„”<br />

„3<br />

In addition to the components included in the standard<br />

package, the following accessories are required for the<br />

installation:<br />

- drive boom<br />

Drive booms<br />

The motor unit can be combined with various types of<br />

drive boom.<br />

Rail type 1<br />

24 Operator rail<br />

25 Lintel joining plate, rail type 1<br />

26 Screw B4 4.2 x 13 (2x)<br />

27 Securing sleeve, short<br />

28 Bolt 8 x 12.5<br />

29 M6 nut, self-locking<br />

Rail type 2<br />

30 Operator rail<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 107<br />

4.1 / 8<br />

„4<br />

„5<br />

4.1 / 9<br />

„6<br />

§0<br />

„7<br />

„9<br />

„8


4. Product overview<br />

4.2 Door variations<br />

The standard package with the appropriate operator<br />

boom is suitable for the following types of door.<br />

Swing out retractable up-and-over door<br />

4.2 / 1<br />

Sectional door, up to 3 m wide<br />

4.2 / 2<br />

Special accessories are necessary for the following door<br />

type.<br />

Non-swing out retractable up-and-over door<br />

4.2 / 3<br />

Sectional door, greater than 3 m wide<br />

4.2 / 4<br />

5. Preparation for mounting<br />

Attention!<br />

In order to guarantee correct<br />

mounting, carry out the following<br />

checks before installing.<br />

Supply package<br />

• Check the package to ensure that all the parts are<br />

included.<br />

• Check that you have all the additional components<br />

that are necessary for your particular installation<br />

requirements.<br />

Garage<br />

• Check whether your garage has a suitable mains<br />

connection and a mains disconnection facility.<br />

Door system<br />

Attention!<br />

For garages without a second entrance:<br />

the garage door must be fitted with an<br />

emergency release system to allow<br />

access to the garage if a fault occurs.<br />

If a release kit is used:<br />

• Check that the door locks are functioning correctly.<br />

The door locks may not be disabled under any<br />

circumstances.<br />

If a release kit is not used:<br />

• Dismantle or disable the door locks.<br />

• Check that the door to be operated fulfils the<br />

following conditions:<br />

- the door must be easily moveable by hand,<br />

- the door should automatically remain in every<br />

position into which it was moved.<br />

Reference:<br />

When using and installing accessories,<br />

always observe the specific instructions<br />

included with the equipment.<br />

108 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


6. Installation<br />

6.1 Installing the motor unit and<br />

drive boom<br />

Installation, rail type 1<br />

6.1 / 1<br />

6.1 / 2<br />

6.1 / 3<br />

1<br />

Install door link.<br />

1. Fit securing sleeve.<br />

2. Install lintel joining plate<br />

2<br />

Release sliding carriage.<br />

Attention!<br />

The drive boom (C) must be carefully<br />

mounted on the motor unit (F).<br />

Do not use force, as this could damage<br />

the gear teeth!<br />

6.1 / 4<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 109<br />

6.1 / 5<br />

2<br />

1<br />

Installation, rail type 2<br />

6.1 / 6<br />

1. Push the adapter sleeve onto the drive shaft.<br />

2. Mount the rail on the motor housing.<br />

1. Fit release pin.<br />

2. Install door link<br />

2 1<br />

1. Fit securing sleeve<br />

2. Install lintel joining plate<br />

2<br />

1


6. Installation<br />

6.1 / 7<br />

6.1 / 8<br />

2<br />

Release sliding carriage.<br />

Attention!<br />

The drive boom (C) must be carefully<br />

mounted on the motor unit (F).<br />

Do not use force, as this could damage<br />

the gear teeth!<br />

1. Push the adapter sleeve onto the drive shaft.<br />

2. Mount the rail on the motor housing.<br />

6.2 Installation on the door<br />

Caution!<br />

The drive system must be prevented<br />

from falling before it has been properly<br />

fixed.<br />

Attention!<br />

In order to ensure that the door balance<br />

is correct:<br />

- the lintel joining plate for the operator<br />

rail must be mounted at the mid<br />

point, above the door connector,<br />

- at the highest point reached by the door,<br />

the upper edge of the door leaf must<br />

be 10 - 50 mm below the horizontal<br />

underside of the operator rail.<br />

Installation on the up-and-over door.<br />

Installation on the sectional door.<br />

10 - 50 mm<br />

10 - 50 mm<br />

110 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

6.2 / 1<br />

6.2 / 2


6. Installation<br />

6.3 Installation on the ceiling<br />

6.3 / 1<br />

6.3 / 2<br />

6.3 / 3<br />

Determine mounting positions 1 and 2.<br />

Mount the suspension cramps at the<br />

mounting positions.<br />

15°- 30°<br />

2<br />

1<br />

Bend the support plate and fix it to the ceiling.<br />

6.4 Lighting,<br />

signal light connection (optional)<br />

1. Fit energy saving bulb.<br />

2. Screw on lamp cover.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 111<br />

6.4 / 1<br />

Connection of signal light (optional)<br />

Connect signal light.<br />

1<br />

2<br />

The connection of a signal light is only possible with a<br />

signal light relay (not included in the scope of delivery).<br />

6.4 / 2<br />

Attention!<br />

To avoid damaging the cable insulation,<br />

the cable must be laid in such a way<br />

that it does not come into contact with<br />

the illuminant in the motor unit.<br />

Reference:<br />

The programming of the signal light is<br />

described in level 1, menu 7 and in<br />

level 3, menu 7.


6. Installation<br />

6.5 Release<br />

• Construct a physical barrier to limit the extent of the<br />

door travel in the opening direction.<br />

• Check that the release pull cord is at a minimum<br />

height of 1.8 m.<br />

• Attach the “release warning sign” to the release pull<br />

cord.<br />

Rail type 1<br />

6.5 / 1<br />

1<br />

Caution!<br />

- Uncontrolled door movements may<br />

occur when the release function is<br />

activated:<br />

- if the door springs are weak or<br />

broken;<br />

- - or if the door is not balanced.<br />

When opening the door manually,<br />

the carriage can collide with the motor<br />

unit.<br />

If the door has been released, it should<br />

only be moved at a moderate speed!<br />

1. Disconnect door from the motor unit.<br />

2. Reconnect door and motor unit.<br />

2<br />

1<br />

2<br />

Rail type 2<br />

1. Disconnect door from the motor unit.<br />

2. Reconnect door and motor unit.<br />

112 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

6.5 / 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2


6. Installation<br />

6.6 Connection of control elements<br />

Caution!<br />

Danger of electric shock:<br />

Before any cabling works begin, it must<br />

be ensured that the cables are<br />

disconnected from the power supply.<br />

During cabling works, it must be<br />

ensured that the cables remain<br />

disconnected from the power supply at<br />

all times (e.g. prevent reconnection).<br />

Attention!<br />

In order to avoid damaging the<br />

controls:<br />

- The local safety regulations must be<br />

complied with at all times.<br />

- It is very important that mains cables<br />

are laid separately from control<br />

cables.<br />

- The controls voltage must be 24 V DC.<br />

- If external voltages are applied at<br />

terminals XW40, XB20 or XB02, the<br />

entire electronic system will be<br />

destroyed.<br />

- Only potential-free normally open<br />

contacts may be connected to<br />

terminals 1 and 2 (XB02).<br />

- The shorting plug should never be<br />

plugged into the XW40 system socket!<br />

Reference:<br />

When installing external control<br />

elements, or safety and signal<br />

equipment, the relevant instructions<br />

must be observed.<br />

Advice:<br />

Before connecting a control element to<br />

the terminals with system sockets, the<br />

corresponding shorting plug must first<br />

be removed.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 113<br />

6.6 / 1<br />

XB20<br />

XB02<br />

Label Type / function<br />

XB02<br />

XB20<br />

XW40<br />

XW40<br />

Connection of external control<br />

elements without system cabling<br />

and two-wire photocell<br />

Connection of external control<br />

elements with system cabling<br />

Connection for future bussystems.<br />

(without function in<br />

stand-by mode).<br />

XB71<br />

XB71 Connection of modular antenna 8.1<br />

6.6 / 2,<br />

9.3 /<br />

Level 5 /<br />

Menu 1<br />

-<br />

9.3 /<br />

Level 8


6. Installation<br />

Terminal XB02<br />

6.6 / 2<br />

M09E011<br />

Label Type / function<br />

1 24 V DC (max. 50 mA)<br />

2 Impulse<br />

3 GND<br />

70 GND<br />

70 + 71 Two-wire photocell<br />

RX Receiver for the two-wire photocell<br />

Sb1<br />

External impulse button<br />

(if applicable)<br />

TX Transmitter for the two-wire photocell<br />

Advice:<br />

If a photocell with a standard function<br />

or door frame function is used, it must<br />

be disconnected from the mains before<br />

installing it and taking it into service.<br />

After switching on the mains voltage,<br />

the photocell is only detected automatically<br />

by the controls if the path of the<br />

photocell beam remains uninterrupted<br />

for at least 5 seconds.<br />

Otherwise the photocell must be<br />

programmed after installation.<br />

7. Hand transmitter<br />

7.1 Operation and accessories<br />

Caution!<br />

- Children are not allowed to operate<br />

the hand transmitters!<br />

- Before operating the hand transmitter,<br />

make sure that there are neither<br />

persons nor objects in the operating<br />

range of the door.<br />

Overview.<br />

A Operating button - large<br />

B Operating button - small<br />

C Battery - transmission control light<br />

D Transmission socket<br />

E Reverse side of the hand transmitter<br />

F Battery 3V CR 2032<br />

Accessory sun visor clip.<br />

114 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

7.1 / 1<br />

7.1 / 2<br />

7.1 / 3<br />

D C<br />

B<br />

Replace battery.<br />

F<br />

E<br />

A<br />

D


7. Hand transmitter<br />

7.2 Hand transmitter coding<br />

7.2.1 Transfer the coding<br />

7.2.1 / 1<br />

7.2.1 / 2<br />

Connect hand transmitter.<br />

• Actuate the master transmitter and hold the button.<br />

The transmitter LED lights up.<br />

7.2.1 / 3<br />

Operating the master transmitter.<br />

Transferring the code.<br />

• Whilst keeping the button on the master transmitter<br />

depressed, press the desired button on the other<br />

hand transmitter. The LED flashes.<br />

After 1 - 2 seconds, the LED on the newly programmed<br />

transmitter lights up permanently. The programming<br />

procedure is complete.<br />

• Remove the transmission plug.<br />

7.2.2 Change coding<br />

7.2.2 / 1<br />

Changing the code.<br />

• Connect one end of the transmission plug to the<br />

hand transmitter.<br />

• At the free end of the transmission plug, short-circuit<br />

one of the outer pins with the centre pin adjacent to<br />

it (e.g. using a screw driver).<br />

• Press the desired button on the hand transmitter.<br />

A new code is then generated by the integrated<br />

random coding facility.<br />

The LED flashes quickly.<br />

As soon as the LED lights up permanently, the hand<br />

transmitter has been programmed with a new code.<br />

The button can then be released and the transmission<br />

plug removed.<br />

Advice:<br />

- After the hand transmitter has been<br />

re-programmed, the operator system<br />

must also be re-programmed to<br />

respond to the new code.<br />

- For multi-channel transmitters, the<br />

programming process must be carried<br />

out for each button separately.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 115


8. Initial operation<br />

8.1 Connecting the operator system<br />

8.1 / 1<br />

8.1 / 2<br />

Plugging in the module antenna.<br />

Connecting to the power supply.<br />

8.2 Overview of the control unit<br />

Operating elements<br />

Label Type / function<br />

A B D<br />

116 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

8.2 / 1<br />

C<br />

A Carousel display 8.3<br />

B<br />

C<br />

D<br />

Overview of the control unit.<br />

OPEN button (+)<br />

(e.g. to drive the door to<br />

the OPEN position or to<br />

increase parameters when<br />

programming)<br />

CLOSE button (-)<br />

(e.g. to drive the door to<br />

the CLOSED position or to<br />

decrease parameters when<br />

programming)<br />

Button (p)<br />

(e.g. to switch to<br />

programming mode or<br />

to save parameters)<br />

-<br />

-<br />

-


8. Initial operation<br />

8.3 Overview of the display functions<br />

LED displays in operating mode<br />

Legend:<br />

LED off<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Photocell or the CESD has been interrupted<br />

Door moving towards OPEN position<br />

Door in OPEN position<br />

Door is at intermediate position<br />

Door moving towards CLOSED position<br />

Door in CLOSED position<br />

Reference point is switched<br />

Permanent actuation of an external control<br />

element<br />

Remote control is actuated<br />

Ready for operation<br />

Not possible –<br />

8.4 Express programming<br />

Advice:<br />

For proper initial operation of the<br />

operator system, the express<br />

programming procedure must be<br />

carried out.<br />

This applies for the initial operation and<br />

after resetting.<br />

Preconditions<br />

The following conditions must be assured before<br />

express programming can commence:<br />

- the door must be in the CLOSED end position.<br />

- the carriage must be connected up.<br />

Advice:<br />

When programming the OPEN and<br />

CLOSED door positions, the reference<br />

point must be passed.<br />

The controls are programmed using the plus (+),<br />

minus (-) and (P) buttons.<br />

If no buttons are pressed within 120 seconds while in<br />

programming mode, the controls revert to operating<br />

mode. A corresponding message is displayed.<br />

Reference:<br />

The messages are explained in<br />

Section 10.<br />

• Carry out the express programming according to the<br />

following procedure.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 117


8. Initial operation<br />

Operating<br />

mode<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Start express<br />

programming /<br />

Programme the door<br />

OPEN end position<br />

Drive the door to the OPEN<br />

position<br />

Correct the OPEN door<br />

position using (+) and (–)<br />

Save the OPEN door<br />

position /<br />

Programme the CLOSED<br />

door position<br />

Drive the door to the<br />

CLOSED position<br />

Correct the CLOSED door<br />

position using (+) and (–)<br />

Save the CLOSED door<br />

position /<br />

Programme the remote<br />

control<br />

Press the hand transmitter<br />

button<br />

Release the hand transmitter<br />

button<br />

Save the remote control<br />

settings /<br />

End the express<br />

programming procedure<br />

118 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


8. Initial operation<br />

8.5 Function test<br />

8.5.1 Learning run for determining<br />

the driving power<br />

The operator system determines the maximum required<br />

driving power during the first two runs after setting<br />

the end positions of the door.<br />

• Operate the operator system (with the door coupled)<br />

to drive the door once from the CLOSED position to<br />

the OPEN position and back to the CLOSED position<br />

without interruption.<br />

During this learning run, the operator system<br />

determines the maximum push and pull forces and the<br />

reserve power required to move the door.<br />

Test:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

Check:<br />

After express programming and after<br />

making changes to the programming<br />

menu, the following learning runs and<br />

checks must be carried out.<br />

After pressing the (+) button:<br />

The door must open and travel to the<br />

saved OPEN end position.<br />

After pressing the (–) button:<br />

The door must close and travel to the<br />

saved CLOSED end position.<br />

After pressing the hand transmitter<br />

button: The operator system must move<br />

the door in either the OPEN or CLOSE<br />

direction.<br />

After pressing the hand transmitter<br />

button while the operator system is<br />

running:<br />

The operator system must stop.<br />

When the button is pressed again,<br />

the operator system moves in the<br />

opposite direction.<br />

8.5.2 Checking the automatic cut-out<br />

Caution!<br />

The automatic cut-out must be<br />

correctly programmed for the CLOSE<br />

and OPEN directions to prevent damage<br />

to persons or property.<br />

Automatic cut-out, OPENING<br />

For drive systems where the door has openings in the<br />

door wing (diameter of opening > 50 mm):<br />

• Apply a load of 20 kg to the middle of the lower<br />

edge of the door whilst the door is running.<br />

The door must stop immediately.<br />

Automatic cut-out, CLOSING<br />

• Place a 50 mm high obstacle on the ground.<br />

• Drive the door towards the obstacle.<br />

The drive system must stop and reverse when it<br />

comes into contact with the obstacle.<br />

Legend:<br />

LED off<br />

Advice:<br />

The parameter settings are still saved<br />

if the power supply is disconnected.<br />

Only a reset causes the driving power<br />

settings for the OPEN and CLOSE<br />

directions to revert to the factory<br />

settings.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 119<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


9. Extended operator functions<br />

9.1 Programming structure for extended operator functions<br />

(Example for Level 2, Menu 2)<br />

Operating<br />

mode<br />

> 10 sec.<br />

Levels<br />

Level 3<br />

Menu<br />

Level 4 Menu 3<br />

Level 2<br />

Level 1<br />

Levels-Exit<br />

Level 8<br />

Menu 2<br />

Menu 1<br />

Menu-Exit<br />

(Level 2)<br />

Menu 8<br />

Parameter<br />

Higher value<br />

Parameter<br />

Lower value<br />

> 5 sec.<br />

> 5 sec.<br />

> 5 sec.<br />

End<br />

programming<br />

120 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


9. Extended operator functions<br />

9.2 General overview of the programmable functions<br />

Level 1 – Basic functions<br />

Level 2 – Operator settings<br />

Level 3 – Automatic closing timer<br />

Level 4 – Remote programming<br />

Level 5 – Special function<br />

Level Menu Factory default setting<br />

Menu 3: Intermediate position OPEN –<br />

Menu 4: Intermediate position CLOSE –<br />

Menu 7: Relay output Signal light<br />

Menu 8: RESET No reset<br />

Menu 1: Required driving power OPEN Setting 8<br />

Menu 2: Required driving power CLOSE Setting 8<br />

Menu 3: Automatic cut-out OPEN Setting 8<br />

Menu 4: Automatic cut-out CLOSE Setting 8<br />

Menu 1: Automatic closing timer Deactivated<br />

Menu 3: Door open duration 2 Seconds<br />

Menu 4: Warning time 1 Seconds<br />

Menu 5: Start-up warning 0 Seconds<br />

Menu 7: Signal light<br />

Menu 2: Intermediate position OPEN –<br />

Menu 3: Intermediate position CLOSE –<br />

Menu 1: Programmable impulse input Impulse<br />

Menu 4: Lighting duration 180 Seconds<br />

Door movement /<br />

Warning: flashing<br />

Door stoppage: off<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 121


9. Extended operator functions<br />

Level 6 - Variable speed<br />

Level 8 – System settings<br />

Level Menu Factory default setting<br />

Menu 1: Speed OPEN Setting 16<br />

Menu 2: Soft run speed OPEN Setting 7<br />

Menu 3: Soft run position OPEN –<br />

Menu 4: Speed CLOSE Setting 16<br />

Menu 5: Smart run speed, CLOSE Setting 16<br />

Menu 6: Soft run speed CLOSE Setting 7<br />

Menu 7: Smart run position, CLOSE –<br />

Menu 8: Soft run position CLOSED –<br />

Menu 1: Photocell Operation without photocell<br />

Menu 3: Function of the automatic cut-out<br />

Menu 4: Operating modes<br />

Door stops (OPEN)<br />

Door reverses a little (CLOSE)<br />

Press-and-release<br />

(OPEN/CLOSE)<br />

Menu 5: Function of the direction command transmitters Not active<br />

Menu 6: Function of the impulse command transmitters<br />

STOP only, then standard<br />

sequence<br />

122 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


9. Extended operator functions<br />

9.3 Functions overview for the levels<br />

Caution!<br />

Important factory default settings can be changed using the extended functions.<br />

All the parameters must be set correctly to avoid damage to persons or property.<br />

Level 1 – Basic functions<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Intermediate position OPEN<br />

Menu 4: Intermediate position CLOSE<br />

Set using the (+ / OPEN) and (- / CLOSE) buttons<br />

“Intermediate position OPEN” – closing function is possible with automatic closing timer<br />

Set using the (+ / OPEN) and (- / CLOSE) buttons<br />

Menu 7: Relay output (only programmable with optimum signal light relay)<br />

Menu 8: RESET<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 – – – – –<br />

A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 – – – – – – – – –<br />

Attention!<br />

After a reset, all the parameters revert to the factory settings.<br />

In order to ensure that the controls operate properly:<br />

- all the required functions must be re-programmed,<br />

- the remote control unit must be re-programmed,<br />

- the drive system must be driven once to the OPEN and CLOSED door positions.<br />

Advice:<br />

- Only the intermediate position that was programmed last can be used.<br />

- If an automatic closing timer is activated (Level 3 / Menu 1), the relay output (Level 1 / Menu 7) cannot<br />

be programmed.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 123


9. Extended operator functions<br />

Reference:<br />

If changes are made in Menus 3 and 4 in Level 1, a new performance check must be carried out<br />

(Section 8.5).<br />

Menu 7: Relay output<br />

Setting Function (with optional signal light relay only) Explanation / Advice<br />

A7 Signal light Function<br />

B7 Door position: OPEN - -<br />

C7 Door position: CLOSED - -<br />

D7 Intermediate position OPEN - -<br />

E7 Intermediate position CLOSED - -<br />

F7 Drive system starts running Wiping impulse 1 second -<br />

G7 Problem - -<br />

H7 Lighting Lighting duration<br />

I7 Automatic locking release Drive system is running -<br />

J7 Lock release<br />

Drive system starts running /<br />

Wiping impulse 3 seconds<br />

K7 Push-open security device - -<br />

Menu 8: Reset<br />

Setting Function Explanation / Advice<br />

A8 No reset unchanged -<br />

B8 Reset control unit * Factory default setting -<br />

C8 Reset remote control Messages are deleted -<br />

D8 Reset extension, automatic closing timer level 3, menu 1-7 -<br />

E8 Reset extended operator functions only *<br />

except door OPEN/CLOSED positions and remote<br />

control impulse<br />

F8 Reset safety devices * Photocell -<br />

G8 Reset bus modules The connected bus modules are learned -<br />

* All connected and operational safety devices are recognised automatically after resetting.<br />

Level 3<br />

Menu 7<br />

Level 5 /<br />

Menu 4<br />

124 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

-<br />

-


9. Extended operator functions<br />

Level 2 – Operator settings<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Required driving power OPEN (sensitivity in increments*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Required driving power CLOSE (sensitivity in increments*)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Automatic cut-out OPEN (sensitivity in increments**)<br />

OFF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 4: Automatic cut-out CLOSE (sensitivity in increments**)<br />

OFF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

* The higher the setting, the higher the driving power.<br />

** The lower the setting, the more sensitive the automatic cut-out.<br />

Caution!<br />

To exclude any risk of injury, the automatic cut-out (Menus 3 and 4) may only be switched to OFF if a<br />

photocell barrier or closing edge safety device is installed.<br />

Legend:<br />

LED off<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 125<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


9. Extended operator functions<br />

Level 3 - Automatic closing timer<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Automatic closing timer<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 – – – – – – – –<br />

Menu 3: Door open duration (in seconds)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Menu 4: Warning time (in seconds)<br />

1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70<br />

Menu 5: Start-up warning (in seconds)<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – –<br />

Menu 7: Signal light<br />

A7 B7 C7 D7 E7 F7 – – – – – – – – – –<br />

Advice:<br />

- The automatic closing timer can only be programmed if a photocell barrier is connected.<br />

- The functions in Menu 1 can be altered as desired via the time settings in Menus 3 and 4.<br />

Legend:<br />

LED off<br />

126 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


9. Extended operator functions<br />

Menu 1: Automatic closing timer<br />

Setting<br />

Door open<br />

duration<br />

(seconds)<br />

Warning time<br />

(seconds)<br />

Automatic<br />

closing timer<br />

Other functions<br />

A1 - - deactivated -<br />

B1 15 5 activated<br />

C1 30 5 activated<br />

D1 60 8 activated<br />

E1 15 5 activated<br />

F1 30 5 activated<br />

G1 60 8 activated<br />

H1 unlimited 3 activated<br />

Menu 7: Signal light<br />

Extension of door OPEN time only through impulse signal<br />

(button, hand transmitter)<br />

Interruption of the door open duration after the photocell<br />

barrier has been driven past<br />

Closes after the photocell barrier has been driven past /<br />

closing prevention<br />

Advice:<br />

Without a connected photocell or closing prevention device, only parameter A1 can be adjusted.<br />

Setting Door movement / Warning Door stoppage<br />

A7 flashing OFF (Electricity saving)<br />

B7 lighting OFF (Electricity saving)<br />

C7 flashing flashing<br />

D7 lighting lighting<br />

E7 flashing lighting<br />

F7 lighting flashing<br />

Reference:<br />

The signal light connection can be adjusted in level 1, menu 7.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 127


9. Extended operator functions<br />

Level 4 – Remote programming<br />

Menu 2: Intermediate position OPEN<br />

Menu 3: Intermediate position CLOSE<br />

Level 5 – Special function<br />

Menu 1: Programmable impulse input<br />

LED 7 flashes slowly -> press the hand transmitter button -> LED 7 flashes quickly<br />

LED 7 flashes slowly -> press the hand transmitter button -> LED 7 flashes quickly<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Programmable impulse input - Terminal 1/2<br />

A1 B1 C1 D1 E1 F1 – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Lighting duration (in seconds)<br />

2 5 10 15 20 25 30 35 40 50 80 100 120 150 180 255<br />

Setting Function (with optional signal light relay only) Explanation / Advice<br />

A1 Impulse normally open contact only<br />

B1 Automatic on/off normally open contact only<br />

C1 closing prevention device only in CLOSE direction – normally closed contact only<br />

D1 closing prevention device only in CLOSE direction – normally open contact only<br />

E1 Impulse OPEN induction loop - normally open contact only<br />

F1 Stop normally closed contact only<br />

Reference:<br />

- The programming of the special function is dependent on terminal XB01.<br />

Terminal XB01 is described in Section 6.6.<br />

- The lighting duration programmed is only active when the relay output (Level 1 / Menu 7) is<br />

programmed for lighting (H7).<br />

128 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


9. Extended operator functions<br />

Level 6 - Variable speed<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Speed OPEN (in increments)<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 2: Soft run speed OPEN (in increments)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 3: Soft run position OPEN<br />

Menu 4: Speed CLOSE (in increments)<br />

Set using the (+ / OPEN) and (- / CLOSE) buttons<br />

– – – – – – 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 5: Smart run speed, CLOSE (in increments)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 6: Soft run speed CLOSE (in increments)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 7: Smart run position, CLOSE<br />

Menu 8: Soft run position CLOSED<br />

Set using the (+ / OPEN) and (- / CLOSE) buttons<br />

Set using the (+ / OPEN) and (- / CLOSE) buttons<br />

Reference:<br />

If changes are made in Menus 1, 2, 3, 4, 6 and 8 in Level 6, a new performance check must be carried<br />

out (Section 8.5).<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 129


9. Extended operator functions<br />

Level 8 – System settings<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

Menu 1: Photocell<br />

A1 B1 C1 – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 3: Function of automatic cut-out<br />

A3 B3 C3 D3 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 4: Operating modes<br />

A4 B4 C4 D4 – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 5: Function of the direction command transmitters<br />

A5 B5 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Menu 6: Function of the impulse command transmitters<br />

A6 B6 – – – – – – – – – – – – – –<br />

Attention!<br />

If a photocell is connected, it is automatically recognised by the controls after MAINS ON.<br />

The photocell can be reprogrammed later.<br />

Legend:<br />

LED off<br />

130 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


9. Extended operator functions<br />

Menu 1: Photocell<br />

Setting<br />

Menu 3: Function of automatic cut-out<br />

Setting Door movement, OPEN Door movement, CLOSE<br />

A3 Door stops Door reverses a little 1<br />

B3 Door reverses a little 1<br />

Door reverses a little 1<br />

C3 Door stops Door reverses completely 2<br />

D3 Door reverses completely 2<br />

Menu 4: Operating modes<br />

Photocell<br />

(Connection XB02 - Terminal 70/71)<br />

Door movement, CLOSE<br />

A1 Operation without photocell<br />

External photocell<br />

(Connection XB02 - Terminal 70/71)<br />

Door movement, CLOSEU<br />

B1 Door reverses completely 2 not active<br />

C1 not active Door reverses completely 2<br />

Door reverses completely 2<br />

Setting OPEN CLOSE<br />

A4 press and hold press and hold<br />

B4 automatic closing press and hold<br />

C4 press and hold automatic closing<br />

D4 automatic closing automatic closing<br />

1 Door reverses a little: The drive system moves the door a short distance in the opposite<br />

direction in order to free an obstacle.<br />

2 Door reverses completely: The drive system moves the door to the opposite end position.<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 131


9. Extended operator functions<br />

Menu 5: Function of the direction command transmitter<br />

Setting Direction command transmitters Explanations<br />

A5 not active<br />

B5 STOP only<br />

Menu 6: Function of the impulse command transmitter<br />

The direction command transmitters only give a command<br />

when the door is stationary.<br />

A moving door is stopped by every direction command<br />

transmitter.<br />

Setting Impulse command transmitters Explanations<br />

A6 not active<br />

B6 STOP only, then standard sequence<br />

The impulse command transmitters only give a command<br />

when the door is stationary.<br />

A moving door is stopped by every impulse command<br />

transmitter. The next command starts the drive system<br />

running in the opposite direction<br />

(OPEN - STOP - CLOSE - STOP - OPEN).<br />

132 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


10. Messages<br />

10.1 Malfunctions without error messages<br />

Error Cause Solution<br />

LED 8 does not light up.<br />

LED 8 does not flash in standby<br />

mode.<br />

- No voltage. - Check that the mains power supply is operational.<br />

- Check the connection to the mains power supply.<br />

- Thermal overload protection in power<br />

transformer was activated.<br />

- Allow the power transformer to cool down.<br />

- Defective control unit. - Have the operator system checked.<br />

No reaction on impulse. - The connection terminals for the<br />

“impulse” button were by-passed,<br />

e.g. due to a short-circuit or flattened<br />

terminals.<br />

No reaction on impulse from<br />

hand transmitter.<br />

Operator reverses when<br />

the door frame photocell<br />

is interrupted.<br />

- Try temporarily disconnecting any key switches or interior<br />

push buttons that are connected to the control unit<br />

(Section 6.6): remove the cable from socket XB20, insert<br />

the shorting plug and look for cabling errors.<br />

- Module antenna is not plugged in. - Connect the module antenna to the control unit<br />

(Section 8.1).<br />

- The hand transmitter coding does not<br />

correspond to the receiver coding.<br />

- Activate hand transmitter again (Section 8.4).<br />

- Hand transmitter battery is empty. - Insert new battery (Section 7.1).<br />

- Defective hand transmitter, control<br />

unit electronics or module antenna.<br />

- Programming was not<br />

carried out correctly.<br />

- Have all 3 components checked.<br />

- Carry out a reset of the safety devices<br />

(Section 9.4, / Level 1 / Menu F8),<br />

carry out express programming again (Section 8.4).<br />

Legend:<br />

LED off<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 133<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


10. Messages<br />

10.2 Malfunctions with error messages<br />

Error Cause Solution<br />

Message 7 - If no buttons are pressed within 120 seconds, the programming mode terminates automatically.<br />

- OPEN and CLOSED door positions programmed without passing the reference point.<br />

Message 8 - Reference point button defective. - Have the operator system checked.<br />

Message 9 - No speed sensor impulses,<br />

drive system is blocked.<br />

Message 10 - Door movement too stiff.<br />

- Door blocked.<br />

- Maximum driving power setting is too<br />

low.<br />

- Have the operator system checked.<br />

- Ensure that the door moves easily.<br />

- Have the max. driving power (Section 9.3 / Level 2 /<br />

Menu 1+2) checked by an expert.<br />

Message 11 - Excess travel stop. - Have the operator system checked.<br />

Message 15 - External photocell interrupted or<br />

defective.<br />

- Programmed for photocell, but no<br />

photocell is connected.<br />

Message 16 - Power sensor for the automatic<br />

cut-out is defective.<br />

- Remove obstacle or have the photocell checked.<br />

- Deactivate or connect the photocell.<br />

- Have the motor unit checked.<br />

134 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


10. Messages<br />

Error Cause Solution<br />

Message 26 - Undervoltage, operator system<br />

overloaded at maximum power<br />

setting, 16.<br />

Message 28 - Door movement too stiff or irregular.<br />

- Door blocked.<br />

- Automatic cut-out is set to be too<br />

sensitive.<br />

- Have the external power supply checked.<br />

- Ensure that the door moves easily.<br />

- Check the path of the door and ensure that the door moves<br />

easily.<br />

- Have the automatic cut-out facility checked by an expert<br />

(Section 9.3 / Level 2 / Menu 3+4).<br />

Message 35 - Electronics are defective. - Have the operator system checked.<br />

Message 36 - Shorting plug removed, although a<br />

stop button is not connected.<br />

- Closed circuit is interrupted.<br />

- Connect stop button or insert shorting plug (Section 6.6).<br />

Legend:<br />

LED off<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 135<br />

LED on<br />

LED flashes slowly<br />

LED pulses<br />

LED flashes quickly<br />

Factory default setting<br />

Not possible –


11. Attachment<br />

11.1 Technical Data for Comfort 220.2 blueline<br />

Electrical data<br />

Nominal voltage *) V 230 / 260<br />

Nominal frequency Hz 50 / 60<br />

Power consumption A 1,1<br />

Power input - operation KW 0,25<br />

Power input - stand-by W < 0,3<br />

Operating mode (operating time) Min. KB 2<br />

Control voltage V DC 24<br />

Protection category, motor unit IP 20<br />

Protection class II<br />

*) subject to country-specific alternations<br />

Mechanical data<br />

Max. push and pull force N 600<br />

Travel speed mm/sec. 140<br />

Opening time (door specific) sec. 15<br />

General data<br />

Motor unit dimensions mm 220x125x395<br />

Weight kg 3,8<br />

Temperature range °C -20 to +60<br />

Supply package *)<br />

Motor unit<br />

Comfort 220.2 blueline<br />

with integrated electronic controls<br />

Multibit remote control, 868 MHz,<br />

Digital 302 mini hand transmitter, 2-channel,<br />

*) subject to country-specific alternations<br />

Features / Safety functions<br />

Reference point technology x<br />

Soft-Start / Soft-Stop x<br />

Delay safety device x<br />

Automatic cut-out x<br />

Blocking protection x<br />

Undervoltage protection x<br />

Excess travel stop x<br />

Electronic travel cut-out x<br />

Connection for pushbuttons, code buttons and key switches x<br />

Connection of potential-free limit switch message system x<br />

Error messages x<br />

Accessories<br />

Modular antenna, 868 MHz, IP 65 x<br />

Mounting supports for sectional doors x<br />

Release kits for swinging doors x<br />

Adapter arm for retractable up-and-over doors x<br />

Fittings for winged doors x<br />

Photocells x<br />

Emergency release x<br />

Relay for flashing signal light when the automatic<br />

closing timer is operational x<br />

Retrofit kit for potential-free limit switches<br />

OPEN/CLOSE/LIGHT x<br />

Push button x<br />

Key switch x<br />

Code switch x<br />

136 Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098)


11. Attachment<br />

11.2 Declaration of incorporation 11.3 EC Declaration of Conformity<br />

We hereby declare that the product sold by us and mentioned<br />

below corresponds in its design, construction and version to the<br />

relevant and basic health and safety requirements of the<br />

following EC regulations: EMC Directive, Machinery Directive<br />

and Low Voltage Directive.<br />

On request of the authorized inspection authorities,<br />

the documentation is available as hardcopy.<br />

Product changes made without our consent will render this<br />

Declaration void.<br />

Product: Garage door operator Comfort 220.2 blueline<br />

Relevant EC Regulations:<br />

- Machinery Directive 2006/42/EC<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

Cat.2 / PLC for the functions of power limitation and end<br />

position detection<br />

EN 61508:2001<br />

Essential health and safety requirements according to Annex 1:<br />

General principles 1<br />

No. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.6,<br />

1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.14,<br />

1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4<br />

- Electromagnetic compatibility 2004/108/EC<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Low Voltage Directive 2006/95/EC<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Scope of these installation and operating instructions:<br />

Date of manufacture 01.12.2009 - 31.12.2010<br />

01.12.2009 ppa. K. Goldstein<br />

Management<br />

Manufacturer and document management<br />

<strong>Marantec</strong> Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG<br />

Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany<br />

Tel +49 (52 47) 7 05-0<br />

We hereby declare that the product sold by us and mentioned<br />

below corresponds in its design, construction and version to the<br />

relevant and basic health and safety requirements of the<br />

following EC regulations: EMC Directive, Machinery Directive<br />

and Low Voltage Directive.<br />

Product changes made without our consent will render this<br />

Declaration void.<br />

Product:<br />

Relevant EC Regulations:<br />

- Machinery Directive 2006/42/EC<br />

EN 60204-1:2007<br />

EN ISO 12100-1:2003<br />

EN ISO 13849-1:2008<br />

EN 61508:2001<br />

- Electromagnetic compatibility 2004/108/EC<br />

EN 55014-1<br />

EN 61000-3-2:2006 (2008)<br />

EN 61000-3-3:2009<br />

EN 61000-6-2:2006<br />

EN 61000-6-3:2007<br />

- Low Voltage Directive 2006/95/EC<br />

EN 60335-1:2002<br />

EN 60335-2-103:2004<br />

Date / Signature<br />

Installation and Operating Instructions, Comfort 220.2 blueline <strong>GB</strong> (#89098) 137


Česky Chráněno autorskými právy.<br />

Dotisk, i jen částí, možný pouze s naším svolením.<br />

Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.<br />

Slovensky Chránené autorským právom.<br />

Tlač, aj čiastočná, iba s naším súhlasom.<br />

Zmeny, ktoré slúžia technickému pokroku, vyhradené<br />

Deutsch Urheberrechtlich geschützt.<br />

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.<br />

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.<br />

English Copyright.<br />

No part of this manual may be reproduced without our prior consent.<br />

Subject to changes which are in the interest of technical improvements.<br />

Stand: 09.2009<br />

#89098<br />

1 - <strong>CZ</strong>/<strong>SK</strong>/D/<strong>GB</strong> 360283 - M - 0.5 - 0308

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!