19.08.2015 Views

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

Reunie2.pdf Reunie2 - Ben van der Linden/Loring

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Helmond - Mierlo-Hout Auteurs en samenstellers: Harrie Löring en Frits <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Linden</strong> ‘O - Umlaut’ 20 augustus 2012Ome <strong>Ben</strong> – een herinneringOme <strong>Ben</strong> is geboren te Helmond op 24 februari 1912 alseerste zoon <strong>van</strong> opa en oma Löring. Ome <strong>Ben</strong> volgde deambachtsschool en samen met zijn broer Jan en va<strong>der</strong> opaLöring startte hij in 1928 met wat ‘De Werkplaats’ genoemdwerd. Deze werkplaats nam in zijn leven een zeer belangrijkeplaats in.Met deze informatie betreffende de jongste telgen kan destamboom compleet gemaakt worden. Er is heel wat toe tevoegen aan de versie zoals opgenomen in de vorige editie <strong>van</strong>‘O-Umlaut’. Bijgaand figuur laat zien hoe het kleinkind <strong>van</strong>Jeannette en Peter <strong>van</strong> Hoof - <strong>van</strong> <strong>der</strong> <strong>Linden</strong> (tante Corrie enome Frits) in onze familie past.Ome <strong>Ben</strong>Ome <strong>Ben</strong> hebben wij gekend als iemand, die niet op devoorgrond trad, maar altijd aan het werken was. Niemanddeed ooit tevergeefs een beroep op hem. Juist door zijnzachtmoedigheid werd er veel te vaak een beroep op hemgedaan, waaraan hij zich nooit heeft willen onttrekken. Naarhet voorbeeld <strong>van</strong> zijn va<strong>der</strong> heeft hij zich met hart en ziel aanhet bedrijf gewijd, dat zij samen uit het niets geschapenhebben. Toen zijn jongere broers hun plaats in het bedrijfgingen innemen heeft hij hun totaal in het vak ingewijd, zodathun kundigheid tot in de verre omtrek bekend en gewaardeerdwerd. Voordat zijn krachten afnamen hield hij er<strong>van</strong> om metzijn honden rond te zwerven in de vrije natuur als het werkaan de kant was.Ome <strong>Ben</strong> is altijd vrijgezel gebleven en samen met zijnjongste zus in het ou<strong>der</strong>lijk huis blijven wonen. Een bezoek<strong>van</strong> ons aan opa en oma betekende ook een bezoek aan ome<strong>Ben</strong>. Graag liet hij zijn gedachten gaan over vele dingen waarhij graag heel diep op inging. Na veertig jaar arbeid voelde hijzijn krachten min<strong>der</strong>en en langzaamaan trok hij zich terug inhuis, waar hem toch niet veel ontging.Veel te vroeg is zijn levenskaars opgebrand; hij voelde zijneinde na<strong>der</strong>en en is 4 september 1978 overleden te HelmondMierlo-Hout. Onze ome <strong>Ben</strong> was een voorbeeld voor ons waarwe trots op kunnen zijn. Hij laat ons mooie herinneringen na.Herhaalde OproepGraag <strong>van</strong> jullie voor een <strong>van</strong> de volgende edities <strong>van</strong>‘O - Umlaut’ een kort stukje <strong>van</strong> jullie eigen familie en of <strong>van</strong>jezelf. Alles is welkom. Interessante gebeurtenissen,anekdotes, etc. Van vroeger of <strong>van</strong> nu eventueel met eenillustratieve foto. Graag half augustus in ‘word’ toesturen aanf.<strong>van</strong><strong>der</strong>linden@fontys.nlOproep- Jonge TelgenWie <strong>van</strong> ons neven en nichten heeft al kleinkin<strong>der</strong>en? Omduidelijk te zijn: achterachterkleinkin<strong>der</strong>en <strong>van</strong> opa en omaLöring. Graag <strong>van</strong> onze generatie opa’s en oma’s informatieover hun kleinkin<strong>der</strong>en voor de volgende editie <strong>van</strong> ‘O-Umlaut’. Lees ver<strong>der</strong> bovenin de rechterkolom.Graag uiterlijk 20 augustus in ‘word’ toesturen aanf.<strong>van</strong><strong>der</strong>linden@fontys.nlDe oudste Löring ooitVoor lange tijd was ome Jan, voor zover bekend, ‘de oudsteooit’ in de familie Löring. Hij was erg trots op zijn leeftijd.Ome Jan werd geboren te Helmond op 30 december 1913 enoverleed aldaar op 20 april 2005. Hij heeft de Löringrecordleeftijd gevestigd <strong>van</strong> 91 jaren en 111 dagen. Eenrespectabele leeftijd!Ome Jan in zijnjonge jaren. Hij is91 jaren oudgeworden. Voorzover bekend de opéén na ‘oudsteLöring ooit’Tante Dora, geboren te Helmond op 25 mei 1918, heeft ditrecord geëvenaard op 13 september 2009 en zet ie<strong>der</strong>e dag eennieuw record neer. Het ziet er niet naar uit dat ze hetrecordhou<strong>der</strong>schap de komende jaren af zal geven. Tante Dorawoont in een verzorgingshuis in Terborg en maakt het goed.Ze weet nog alles <strong>van</strong> vroeger, eet alsof ze zojuist ‘de hof nogomgespit heeft’ en drinktgraag een borrel. We hopendat ze nog jaren on<strong>der</strong> onsmag zijn.Tante Dora is 94 jarenoud. Voor zover bekend de‘oudste Löring ooit’. Ze zetie<strong>der</strong>e dag een nieuwrecord neer!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!