Views
9 months ago

Pareeksha vijayi Final

R 12 Veto follow us:

R 12 Veto follow us: facebook.com/vetotrivandrum 2 2017-18 B\pImenIw 1. lnam-NÂ{]tZ-insâ ]pXnb apJy-a{´n? Pbdmw Xm¡qÀ 2. ASp-¯nsS A´-cn¨ C´y³ Un.-F³.-F. ^nwKÀ{]nânw- Knsâ ]nXmhv F-dn-b-s¸- Sp hyàn? emÂPn knwKv 3. C´y³ Hfn-¼nIv Atkm-kntb-jsâ ]pXnb {]kn-Uâ v? \co-µÀ _{X 4. 11-þmaXv WTO Ministerial Conference thZn? _yqW-kv Atbgvkv (AÀPâo-\) 5. 31þmaXv aqÀ¯o-tZhn ]pckvIm-c-¯n\v AÀl-\mb BZy _wKmfn Ihn? tPmbv tKmkzman 6. C´y-þ-am-en-Zzo]v kwbpà anen-ädn A`ym-k-amb EKUVERIN-2017 sâ thZn? s_e-Kmhn (IÀWm-S-I) 7. BZy-ambn A´m-cm{ã hoÂsN-bÀ {In¡äv SqÀWsaân\v thZn-bmb cmPyw? t\¸mÄ 8. 2017 Global Partnership Summit thZn? \yqUÂln 9. ASp-¯nsS temIm-tcmKy kwL-S\ t]mfntbm hnapà cmPy-ambn {]Jym-]n-¨Xv? Kmt_m¬ 10. 2017 Zp_mbv _mUvan⬠kq¸À kocokv tPXmhv? Akane Yamaguchi (Japan) 11. Golden Peacock Innovation Award 2017 t\Sn-bXv? Joda East Iron Mine 12. ASp-¯nsS `n-enw-K-¡mÀ¡v s]³j³ \ÂIm³ Xocp-am -\n¨ kwØm\w? B{Ôm-{]-tZiv 13. 12-þmaXv ae-bm-äqÀ ]pc-kvIm-c- ¯n\v AÀl-\m-bXv? kXojv _m_p ]¿-qÀ 14. Global Innovation Index 2017  C´y-bpsS Øm\w? 60 15. B¸nÄ I¼-\n-bpsS ]pXnb C´y skbnÂkv slUv Bbn \nb-an-X-\mb hyàn? ssa¡Â Ipfw]v 16. ASp-¯nsS cmPn-h¨ tIc-f- ¯n \npÅ cmPy-k-`mwKw? Fw.-]n.-ho-tc-{µ-Ip-amÀ 17. ASp-¯nsS tZim-`n-am\n ]pckvIm-c-¯n\v AÀl-\m-bXv? Sn. ]ß-\m-`³ 18. tIcf kwØm\ ]«n-I-Pm-Xn-þ- ]-«n-I-hÀ¤ I½o-jsâ ]pXnb sNbÀam³? _n.-F-kv.-am-thmPn 19. Nnen-bpsS ]pXnb {]kn-Uâ v? Sebastian Pinera 20. 2017 ASEAN - India Connectivity Summit \v thZn-bm-Ip-Xv? \yqUÂln 21. RBI bpsS ]pXnb FIvkn-Iyq- «ohv Ub-d-ÎÀ? Dam i¦À 22. Ipssh-änse C´y-bpsS ]pXnb Aw_m-kn-UÀ? Poh kmKÀ sI. 23. ASp-¯nsS FIFA hne¡v ]n³hen¨ cmPyw? Ipsshäv 24. ASp-¯nsS A´-cn¨ Z£n- Wm-{^n-¡³ kzmX-{´y-k-ac tk\m-\n-bm-bn-cp C´y³ hwi-P³? Laloo Chiba 25. 2017 hymk- k-½m-\-¯n\v AÀl-bm-bXv? Mamta Kalia 26. tIcf apJy-a{´n ]nW-dmbn hnP-b³ BgvN-bn Hcn-¡Â P\-§-fp-ambn kw-hZn-¡p sSen-hn-j³ ]cn-]mSn? \mw aptm«v 27. ASp-¯nsS temIm-tcmKy kwL-S\ at\m-tcmKw kw_- Ôn¨ hnj-b-ambn ]cn-K-Wn- ¨Xv? Gaming Disorder 28. ASp-¯nsS ]¨-¡dn IÀj- IÀ¡p-th≠ n Bhavantar Bharpayee Yojana Bcw-`n¨ kwØm\w? lcn-bm\ 29. IÀj-IÀ¡v 24 aWn-¡qdpw kuP-\y-ambn sshZypXn \ÂIm³ Xocp-am-\n¨ C´ybnse BZy kwØm\w? sXe-¦m\ 30. 105þmaXv (2018) C´y³ kb³kv tIm¬{K-Ênsâ thZn? aWn-¸qÀ sk³{S bqWn-th-gvknän 31. ap¯-emJv _n (Protection of Rights on Marriage Bill) temIv k` ]mkm-¡n-bXv? 2017 Unkw-_À 28 32. C´y³ F¡-tWm-anIv Atkmkn-tb-jsâ 100-þmaXv tIm¬^d³kn\v thZn-bm-bXv? Kp ≠qÀ (B-{Ôm-{]-tZ-iv) 33. sse_o-cn-b-bpsS ]pXnb {]kn-Uâ v? George Weah 34. 25-þmaXv \mj-W NnÂ{U³kv kb³kv tIm¬{K-knsâ thZn? Al-½-Zm-_mZv 35. ASp-¯nsS Heritage Cabinet Bcw-`n-¡m³ Xocp-am-\n¨ kwØm\w? HUoj 36. ASp-¯nsS 100 hÀjw ]qÀ¯nbm-¡nb C´y³ Id³kn t\m«v? Hcp cq] t\m«v (1917 \hw-_À 30 -\v) 37. ASp-¯nsS UN sâ Environmental Goodwill Ambassador for India Bbn \nb-an-X-\m-bXv? Znb anÀk 38. 2017 temI FbvUvkv Zn\- ¯nsâ {]tabw? Right to Health 39. ASp-¯nsS A´-cn¨ ap³ kp{]ow-tIm-SXn No^v PÌnkv? F.-F-kv. B\µv 40. temIvk-`-bpsS ]pXnb sk{I- «dn P\-dÂ? kvt\l-eX {iohmkvXh 41. 7þmaXv temI anen-ädn sKbnw-kn\v thZn-bm-Ip cmPyw? ssN\ 42. 2019 HmSp IqSn Zbm-h-[-¯n\v \nb-am-\p-aXn \ÂIm³ Xocp-am-\n¨ cmPyw? Bkvt{S-enb 43. temI-¯nse BZy Sanskrit 3D Film? A\p-càn 44. C´y-bpsS 15-þmaXv [\-Imcy I½o-j³ sNbÀam³? F³.-sI. knMv 45. Gjy³ I_Un Nmw]y³jn¸v 2017 ]pcp-j-hn-`mKw hnPbn? C´y 46. 2017 se t^m_vkv dnt¸mÀ«v A\p-k-cn¨v temI-¯n Gähpw IqSp-X {]Xn-^ew hm§p KmbnI? Beyonce 47. C´y³ \mhn-I-tk-\-bnse BZy h\nXm ss]eäv? ip`mwKn kzcq]v (UP) 48. ASp-¯nsS kptJmbv 30 MKI bp²-hn-am-\-¯n \npw ]co-£n¨ ansskÂ? {_tÒmkv 49. I-®qÀ kÀh-I-em-im-e-bpsS ]pXnb sshkv Nm³kn-eÀ? tUm. tKm]n-\mYv cho-{µ³ 50. ASp-¯nsS cmPn-h¨ knw_m_vsh {]kn-Uâ v? tdm_À«v apKms¼

Team ]co£mhn-Pbn Managing Director Jerro Netto Managing Editor Adv. Madhu Sopanam Chief Editor Ratheesh Thellikkachal Idea Conceived by Hareesh Kesav Vellanikkal Associate Editor N. Radhakrishna Pillai Editors Darshan Unni S.G. Adarsh V. Nair Rekha Mohan Co-ordinator Geetha Kumari Lay out & Design Sumaletha S.L. Type Setting Reeja Suresh Rejani Rajeev Circulation Manager Vinduja Devan Business Office Incharges Aparna Ajith Sunitha Suresh Marketing Assistants Rajendran Priji Jayachandran Praseeda Sumi Soniya R Veto Office Address Veto, S.S. Kovil Road Thampanoor, Trivandrum-01 Phone: 9447145603 9645003352 Email: chiefeditorqa@gmail.com Website: www.vetopsc.org Printed and Published by Jerro Netto on behalf of Veto Publications Trivandrum. ©All rights reserved. Reproduction in any form is prohibited. director's blog I AM THE GREATEST ‘‘Rms\´mhWsav \n§fm{Kln¡ppthm AXmhm³ Fs¡n«nÃ. F\n¡v Rm\mbncn¡m\pff kzmX{´yap ≠v...’’ Idp¯hÀ¡v AhImi§Ä \ntj[n¨ Atacn¡³ `cWIqSt¯mSpff Hcp Idp¯ hÀ¤¡mcsâ {]Xntj[ambncpp Icp¯pä Cu hm¡pIÄ. t_mIvknMv dn§n apjvSnsIm≠ pw dnwKn\p shfnbn hm¡pIÄ sIm≠ pw \nc´cw s]mcpXns¡m≠ ncp Hcp a\pjy³.. tXm¸n¡m\mhm¯ ssI¡cp¯nsâ t]cnepw hensb km{amPyt¯mSv CSn¨p \n \ne]mSpIfpsS t]cnepwtemI {]ikvX \mb Hcp a\pjy³.. ‘‘Iymjykv amÀskekv t¢’’... apl½Zen Fv ]noSv B a\pjys\ temIw hmgv¯n...! ImWmXmb Xsâ ssk¡nÄ Is ≠¯pXn\mbn 12þmw hbÊn Cd§n¯ncn¨ Aen t_mIvknwMv dnwKn F¯pXv XnI¨pw bmZrÝnIambmWv. ssk¡nÄ At\zjn¨p \S Aensb tPm amÀ«n³ F t]meokpImc\mWv Xsâ Pnwt\jy¯n tNÀ¯v t_mIvknwKv ]Tn¸n¨Xv shÃphnfnIÄ GsäSp¯v FhnsSbpw hnPbn¡m\pff hminam{Xw ssIapXem bpff Aen, BdmgvNbv¡Iw Xs t_mIvknwKn hnPb¡pXn¸v XpS§n. Icnbdn BsI 61 t]mcm«§Ä... 56þepw hnPbw... 37þepw t\m¡u«v hnPb§Ä... 3 XhW slhnshbväv Nmw]y³... Hfnw]nIv kzÀ® saU tPXmhv... hnPb§fn \nv hnPb§fnte¡v CSn¨pIbdpt¼mÄ AXncp Ihnª Bßhnizmkt¯msSbpw HcÂ]w Al¦mct¯msSbpw At±lw temIt¯mSp hnfn¨p ]dªp... ‘‘Abmw Z t{KäÌv’’ FÃmhcpsSbpw PohnX¯n Hcp ‘Turning Point’ D≠ mIpw... AenbpsS PohnX- ¯nse B Turning Point Bbncpp tPm amÀ«ns\ ]cnNbs¸«Xv... t_mIvknwKns\ Hcp shÃphnfnbmbpw PohnXs¯ Hcp NqXm«ambpw Ben kss[cyw GsäSp¯p... shÃphnfnIÄ GsäSp¡m¯hÀ PohnX¯n Hpamhnsà Xncn¨dnhv DÄs¡m≠psIm≠ p Xs... shÃphnfnIsf GsäSp¡pI... kss[cyw aptm«v t]mhpI... Hcp Turning Point Bbn ]co£ hnPbn F {]kn²oIcWw \n§tfmsSm¸w D ≠mIpw... kvt\l]qÀÆw sPtdm s\täm amt\PnMv UbdIvSÀ DÄt¸-Pp-I-fn Current Affairs (2016 - 2017) 2 Start up for beginners (National & International Days) 4 Big 5 (PSC ap³hÀj-§-fnse 5 5 tNmZy-§fpw hni-Zo-I-c-W-§fpw) Operation Salute (PSC ap³hÀj-§-fnse LGS ]co-£-I-fnse dm¦v ta¡nwKv tNmZy-§Ä) 7 Previous Questions (Civil Excise Officer) 9 Rare 50 (Rank Making Questions 2016-17 Degree Level Exams) 11 Maths (Clock) 13 English (Previous Questions & Explanations) 15 Malayalam 17 Previous Questions@50 18 Comp/Corp-Asst. Model Exam 20 Topic Master (IT) 22

Whats%20On%20-%20July-Dec%202013%20(Final)
Media Pack 2012 41% AB - IPC | Advertising
Economic Developments and Outlook - Budget 2013
Peggy Guggenheim Collection, Venice - Guggenheim Museum
Wallpaper* Media Information 2011
2013/14 school year - SVIZ
Olympic Calendar 2010 International Society of Olympic Historians
IT’S GOING DOWN!
|2016