26.04.2013 Views

1 Ajuntament de Rafelcofer MINUTA Núm. 1/2012 SESSIÓ ...

1 Ajuntament de Rafelcofer MINUTA Núm. 1/2012 SESSIÓ ...

1 Ajuntament de Rafelcofer MINUTA Núm. 1/2012 SESSIÓ ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

ASSISTENTS<br />

Alcal<strong>de</strong>ssa-Presi<strong>de</strong>nta<br />

Mª Carmen Pérez Llibrer<br />

Regidors/res<br />

Gustavo Frasquet Escrivá<br />

Natalia Llinares Mas<br />

Mª Amparo Sancho Esteban<br />

Juan Bautista Negre Pons.<br />

Rafael Sanjerónimo Benavent<br />

José Ribes Cerdá<br />

Marta Escrivá Crespo<br />

Pepa Izquierdo Sales<br />

SECRETÀRIA<br />

Mª Luz Poyatos Boigues<br />

<strong>MINUTA</strong> <strong>Núm</strong>. 1/<strong>2012</strong><br />

<strong>SESSIÓ</strong> ORDINÀRIA<br />

Dia 25 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> <strong>2012</strong><br />

A la sala <strong>de</strong> sessions <strong>de</strong> l'<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong>, 25 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> dos mil dotze.<br />

Degudament convocats i notificats en forma <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong>l dia que comprèn els assumptes que<br />

s'han <strong>de</strong> tractar, es reuneixen en primera convocatòria, sota la presidència <strong>de</strong> la Sra.<br />

alcal<strong>de</strong>ssa-presi<strong>de</strong>nta Mª Carmen Pérez Llibrer, assistida per la secretària Mª Luz Poyatos<br />

Boigues, els regidors esmentats més amunt, per celebrar sessió ordinària.<br />

Oberta la sessió a les vint hores, s’informa a la corporació <strong>de</strong>ls assumptes que comprèn<br />

l'ordre <strong>de</strong>l dia i s’adopten els següents acords:<br />

1


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ ACTA DE LA <strong>SESSIÓ</strong> DE 30 DE<br />

NOVEMBRE DE 2011.<br />

El Plenari <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong>, per unanimitat <strong>de</strong>ls seus membres, acorda aprovar l’ acta <strong>de</strong> la<br />

sessió que va tenir lloc el dia 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> 2011 i l’alcal<strong>de</strong>ssa-presi<strong>de</strong>nta or<strong>de</strong>na la<br />

seua transcripció al Llibre d’Actes.<br />

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.<br />

Resolució 101/2011 per la qual s’aprova la relació <strong>de</strong> pagaments RP 13/2011.<br />

Resolució 104/2011 per la qual es faculta al Servei <strong>de</strong> Defensa en Juí <strong>de</strong> Diputació a<br />

interposar Inci<strong>de</strong>nt Excepcional <strong>de</strong> nulitat d’actuacions.<br />

Resolució 105/2011 per la qual s’aprova certificació d’obra.<br />

Resolució 106/2011 per la qual s’aprova certificació d’obra.<br />

Resolució 107/2011 per la qual s’aprova certificació d’obra.<br />

Resolució 108/2011 per la qual s’aprova la relació <strong>de</strong> pagaments RP 14/2011.<br />

Resolució 109/2011 per la qual s’aprova certificació d’obra.<br />

Resolució 110/2011 per la qual s’aprova certificació d’obra.<br />

Resolució 111/2011 per la qual es concedix llicència d’obres.<br />

Resolució 112/2011 per la qual es concedix llicència d’obres.<br />

Resolució 113/2011 per la qual es concedix llicència d’obres.<br />

Resolució 114/2011 per la qual s’autoritzen baixes <strong>de</strong> guals.<br />

Resolució 115/2011 per la qual s’aprova la relació <strong>de</strong> pagaments RP 15/2011.<br />

Resolució 116/2011 per la qual se sol·licita inclusió d’obra en el PPOS <strong>2012</strong>.<br />

Resolució 117/2011 per la qual es concedix llicència ambiental.<br />

Resolució 118/2011 per la qual es concedix llicència ambiental.<br />

3. EXPEDIENT APROVACIÓ ESCUT MUNICIPAL.<br />

Vista la proposta d’Alcaldia que literalment transcrita diu:<br />

«Resultant que per acord <strong>de</strong>l Ple, celebrat en sessió ordinària el dia 12 <strong>de</strong> març <strong>de</strong>l 2008, es<br />

va encarregar que es redactara una Memòria històrica justificativa que continguera un<br />

projecte-dibuix <strong>de</strong> l'escut <strong>de</strong>l municipi <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong> al Consell tècnic d'Heràldica, que<br />

siga fi<strong>de</strong>l a la història <strong>de</strong>l municipi basant-se en les normes que marca la ciència heràldica.<br />

Resultant el Consell Tècnic d'Heràldica va emetre un informe sobre l'escut municipal<br />

<strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong>, i entregat a este <strong>Ajuntament</strong> el dia 5 <strong>de</strong> maig <strong>de</strong>l 2009.<br />

Consi<strong>de</strong>rant que <strong>de</strong> conformitat amb l'article onze apartat 1. Del Decret 116/94, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong><br />

juny, <strong>de</strong>l Govern Valencià, pel qual es regulen els símbols, tractaments i honors <strong>de</strong> les<br />

entitats locals <strong>de</strong> la Comunitat Valenciana “L'escut <strong>de</strong> l'entitat local haurà <strong>de</strong> fonamentarse<br />

en els seus antece<strong>de</strong>nts històrics”<br />

2


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

Consi<strong>de</strong>rant que <strong>de</strong> conformitat amb l'article 13.2 Del Decret 116/1994 “El projecte <strong>de</strong>l<br />

símbol <strong>de</strong> l'entitat local serà aprovat pel ple <strong>de</strong> la corporació corresponent. L'acord plenari<br />

contindrà una <strong>de</strong>scripció <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong>l projecte d'escut o ban<strong>de</strong>ra adoptat, així com <strong>de</strong> les<br />

raons justificatives <strong>de</strong>l mateix.<br />

A l'expedient s'unirà una certificat emesa pel secretari <strong>de</strong> la corporació acreditativa <strong>de</strong><br />

l'acord adoptat.”<br />

Consi<strong>de</strong>rant que <strong>de</strong> conformitat amb l'article 14.1 Del Decret 116/1994, “L'expedient serà<br />

sotmés a informació pública pel termini d'un mes, per mitjà d'anuncis en el tauler d'edictes<br />

<strong>de</strong> l'entitat local i en el Diari Oficial <strong>de</strong> la Comunitat Valenciana, a efectes que tots els<br />

tinguen interés que en l'assumpte Puguen examinar-lo i al·legar el que estimaren<br />

convenient. El Ple <strong>de</strong> la corporació resoldrà les al·legacions.”<br />

Consi<strong>de</strong>rant que <strong>de</strong> conformitat amb l'article 15.1. “Transcorregut el termini d'informació<br />

pública i una vegada resoltes, si és el cas, les possibles al·legacions al projecte, l'entitat<br />

local interessada remetrà la totalitat <strong>de</strong> l'expedient tramitat a la Conselleria d'Administració<br />

Pública, als efectes que Sol·licite dictament al Consell Tècnic. L'òrgan competent per a<br />

tramitar l'expedient és la Direcció General <strong>de</strong> Cohesió Territorial, corresponent la seua<br />

aprovació a la Conselleria competent.<br />

ATÈS.- que en data 9 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2009 es va adoptar acord <strong>de</strong>l Ple pel que s’acordava:<br />

“…PRIMER. Aprovar la Memòria Històrica justificativa <strong>de</strong> l'escut municipal <strong>de</strong><br />

<strong>Rafelcofer</strong> basant-se en l'informe sobre l'escut municipal aprovat pel Consell Tècnic<br />

d'Heràldica i <strong>de</strong> la Generalitat Valencian en sessió <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong>l 2009, al qual li va<br />

ser encarregada la seua redacció amb data 12 <strong>de</strong> març <strong>de</strong>l 2008:<br />

“Informe <strong>de</strong> l´escut municipal <strong>de</strong> RAFELCOFER<br />

A la comarca <strong>de</strong> la Safor, el poble <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong>, que s´estén al peu <strong>de</strong>l puig <strong>de</strong> Rabat, fou<br />

a l´Edat Mitjana originàriament lloc <strong>de</strong> població mudèjar, més tard <strong>de</strong> cristians nous,<br />

extingits amb l´expulsió <strong>de</strong> 1609. Va pertànyer al domini jurisdiccional <strong>de</strong>l noble llinatge<br />

<strong>de</strong>ls Centelles, senyors d´Oliva, creats comtes <strong>de</strong>l mateix nom el 1448. La carta <strong>de</strong><br />

població, atorgada per aquells, és <strong>de</strong> data <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> març <strong>de</strong> 1368. Al seu terme es troba el<br />

llogaret <strong>de</strong> l´Alcudiola.<br />

En l´àrea eclesiàstica, forma part <strong>de</strong> l´arxidiòcesi <strong>de</strong> València, dins <strong>de</strong> l´arxiprestat <strong>de</strong><br />

Gandia. La seua església fou elevada a rectoria el 1535, segregant-la <strong>de</strong> la jurisdicció<br />

parroquial d´Oliva. Són els seus titulars sant Antoni <strong>de</strong> Pàdua i sant Dídac d´Alcalà.<br />

El topònim <strong>Rafelcofer</strong> apareix per primera vegada segons es coneix pel moment, en una<br />

ordre <strong>de</strong>l rei Pere III el Gran al procurador <strong>de</strong>l regne <strong>de</strong> València referent a les ren<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

3


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

l´alqueria <strong>de</strong> Rahalcofén, que llavors corresponien als hereus <strong>de</strong> Sanç Roís <strong>de</strong> Corella<br />

(donada a conèixer per Jesús E. Martínez Ferrando, 1934). L´etimologia <strong>de</strong>l nom, que es<br />

consolida en la forma Rafalcofer o <strong>Rafelcofer</strong>, no és segura: prové <strong>de</strong> l´àrab “rahal<br />

Qufáyl”, que es tradueix pel domini o propietat rústica <strong>de</strong> Qufayl, segons l´arabista Carme<br />

Barceló. El terme Rafal forma part també <strong>de</strong>l nom d´altres poblacions <strong>de</strong>l Regne <strong>de</strong><br />

València.<br />

No disposa el municipi <strong>de</strong> blasó. Al registre <strong>de</strong> l´any 1876 conservat a l´Arxiu Històric<br />

Nacional <strong>de</strong> Madrid, es constata que l´<strong>Ajuntament</strong> usava per símbol en el seu segell una<br />

panoràmica <strong>de</strong>l poble composta <strong>de</strong> les figures <strong>de</strong> l´església i una casa, amb un fons<br />

paisatgístic d´arbres, com s´ha seguit utilitzant fins a hui per la corporació, i que no té<br />

caràcter heràldic. Per tal motiu, és forçós elaborar una armeria municipal nova, sobre les<br />

bases que es consi<strong>de</strong>ren legítimes i representatives.<br />

Atesa la manca <strong>de</strong> tradició pròpia, el Consell Tècnic d´Heràldica i Vexil·lologia Local creu<br />

aconsellable la utilització <strong>de</strong> l´etimologia <strong>de</strong>l topònim <strong>Rafelcofer</strong>, ensems amb les armes<br />

<strong>de</strong>ls antics senyors territorials, els Centelles, comtes d´Oliva, abans <strong>de</strong> la incorporació <strong>de</strong>l<br />

comtat, per aliança matrimonial, al patrimoni <strong>de</strong>ls ducs <strong>de</strong> Gandia a l´època mo<strong>de</strong>rna. En<br />

conseqüència, proposa la següent composició per a l´escut d´armes <strong>de</strong>l municipi:<br />

“Escut quadrilong <strong>de</strong> punta redona, truncat. Primer, en camper d´atzur, una<br />

casa heràldica d´argent, maçonada i aclarida <strong>de</strong> sable. Segon, losanjat d´or i<br />

gules, que és Centelles. Timbrat d´una corona reial oberta, segons la tradició<br />

valenciana”.”<br />

ATÈS: Que l’anunci d’informació pública <strong>de</strong> l’aprovació <strong>de</strong> la Memòria Històrica<br />

justificativa amb el dibuix <strong>de</strong>l projecte <strong>de</strong>l nou escut que es pretén adoptar en el municipi<br />

juntament amb l’expedient tramitat a l’efecte va estar Publicat en el Diari Oficial <strong>de</strong> la<br />

Comunitat Valenciana <strong>Núm</strong>. 6209 <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong> 2010 i en el tauler d'anuncis <strong>de</strong><br />

l'<strong>Ajuntament</strong>, durant el termini d’ un mes, perquè puguen presentar-se les al·legacions que<br />

s'estimen pertinents i durant dit termini no va presentar cap al·legació.<br />

ATÈS: L’acord <strong>de</strong> la sessió <strong>de</strong>l Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia Local <strong>de</strong> la<br />

Generalitat Valencina, <strong>de</strong> data 28 d’octubre 2011, relatiu a la Revisió <strong>de</strong>l dibuix <strong>de</strong> l’escut<br />

municipal remès per la Direcció General d’Administració Local en data 20 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre,<br />

23 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> registre d’entrada <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> segons el qual “Vista la<br />

representació gràfica <strong>de</strong> l’escut municipal <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong>, esta és correcta i d’acord amb la<br />

seua <strong>de</strong>scripció,….” que és la corresponent a l'informe sobre l'escut municipal aprovat pel<br />

Consell Tècnic d'Heràldica i <strong>de</strong> la Generalitat Valencian en sessió <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong>l<br />

2009, que va ser exposat al públic i que s’unix a la present resolució.<br />

4


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

Esta Alcaldia proposa al Ple l'adopció <strong>de</strong>l següent<br />

ACORD<br />

PRIMER. Adoptar com a escut d'este Municipi el que es <strong>de</strong>scriu en la Memòria històrica<br />

justificativa <strong>de</strong> l'escut municipal <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong> que es conté en l'informe sobre l'escut<br />

municipal aprovat pel Consell Tècnic d'Heràldica i <strong>de</strong> la Generalitat Valencian en sessió<br />

<strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong>l 2009, al qual li va ser encarregada la seua redacció amb data 12 <strong>de</strong><br />

març <strong>de</strong>l 2008 l'òrgan competent <strong>de</strong> la Comunitat Autònoma.<br />

SEGON. Remetre, a l'òrgan competent <strong>de</strong> la Comunitat Autònoma Valenciana, certificat<br />

d’este acord juntament amb certificat <strong>de</strong> la secretaria <strong>de</strong> la corporació acreditatiu <strong>de</strong>l<br />

compliment <strong>de</strong>l tràmit d’exposició pública i un dibuix <strong>de</strong>l projecte <strong>de</strong>l símbol aprovat.<br />

Finalitzat el torn d’intervencions el Ple per unanimitat nou vots a favor (PSOE, PP i<br />

BLOC) <strong>de</strong>ls nou que formen la corporació i que constituïx majoria absoluta legal acorda:<br />

PRIMER. Adoptar com a escut d'este Municipi el que es <strong>de</strong>scriu en la Memòria històrica<br />

justificativa <strong>de</strong> l'escut municipal <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong> que es conté en l'informe sobre l'escut<br />

municipal aprovat pel Consell Tècnic d'Heràldica i <strong>de</strong> la Generalitat Valencian en sessió<br />

<strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> febrer <strong>de</strong>l 2009, al qual li va ser encarregada la seua redacció amb data 12 <strong>de</strong><br />

març <strong>de</strong>l 2008 l'òrgan competent <strong>de</strong> la Comunitat Autònoma.<br />

SEGON. Remetre, a l'òrgan competent <strong>de</strong> la Comunitat Autònoma Valenciana, certificat<br />

d’este acord juntament amb certificat <strong>de</strong> la secretaria <strong>de</strong> la corporació acreditatiu <strong>de</strong>l<br />

compliment <strong>de</strong>l tràmit d’exposició pública i un dibuix <strong>de</strong>l projecte <strong>de</strong>l símbol aprovat.<br />

4.- INFORMES D’ALCALDIA.<br />

La Sra. alcal<strong>de</strong>ssa assabenta a la resta <strong>de</strong> la Corporació <strong>de</strong> diverses qüestions relaciona<strong>de</strong>s<br />

amb el municipi.<br />

A l’empar d’allò establert a l’article 91.4 <strong>de</strong>l ROF la Sra. Alcal<strong>de</strong>ssa, conclòs l’examen<br />

<strong>de</strong>ls assumptes inclosos a l’Or<strong>de</strong> <strong>de</strong>l dia i abans <strong>de</strong> passar al torn <strong>de</strong> propostes i qüestions,<br />

pregunta si cap grup polític <strong>de</strong>sitja sotmetre a la consi<strong>de</strong>ració <strong>de</strong>l Ple per raons d’urgència<br />

cap assumpte que no tinga cabuda en el punt <strong>de</strong> proposte i qüestions.<br />

La portaveu <strong>de</strong>l grup polític BLOC, Sra. Izquierdo Sales pren la paraula per a manifestar<br />

que <strong>de</strong>sitja presentar una moció relativa al tema <strong>de</strong> instar al govern valencià a la retirada<br />

<strong>de</strong>l <strong>de</strong>cret-llei 1/<strong>2012</strong>, <strong>de</strong> mesures per a la reducció <strong>de</strong>l dèficit públic, al·legant per a<br />

justificar la urgència <strong>de</strong> la moció que personalment no ha pogut presentar-la abans i<br />

consi<strong>de</strong>ra que ajornar-la fins el proper plenari ordinari no tindria cap sentit per la seua<br />

plena actualitat.<br />

5


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

L’Alcal<strong>de</strong>ssa sotmet a votació la <strong>de</strong>claració d’urgència <strong>de</strong> l’assumpte i procedència <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>bat i el Ple amb el vot favorable <strong>de</strong> la majoria absoluta <strong>de</strong>l nombre legal <strong>de</strong> membres <strong>de</strong><br />

la Corporació <strong>de</strong>clara la urgència i procedència <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat.<br />

ASSUMPTE NO INCLÓS EN L’ORDE DEL DIA: MOCIÓ DEL GRUP<br />

MUNICIPAL BLOC PER A INSTAR AL GOVERN VALENCIÀ A LA RETIRADA<br />

DEL DECRET LLEI 1/<strong>2012</strong>, DE 5 DE GENER, DE MESURES URGENTS PER A<br />

LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA.<br />

Es dóna compte <strong>de</strong> la Moció que presenta el Grup Municipal <strong>de</strong>l BLOC que literalment<br />

transcrita diu:<br />

“Pepa Izquierdo Sales, com a portaveu <strong>de</strong>l Grup Municipal <strong>de</strong>l BLOC: Coalició Municipal<br />

Compromís a l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong> i d'acord amb l’article 97.3 <strong>de</strong>l Reglament<br />

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic <strong>de</strong> les Entitats Locals, proposa al Ple <strong>de</strong> la<br />

corporació <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong> l'aprovació <strong>de</strong> la següent:<br />

MOCIÓ<br />

EXPOSICIÓ DE MOTIUS<br />

Recentment la Generalitat Valenciana ha aprovat El Decret llei 1 / <strong>2012</strong>, <strong>de</strong> 5 gener, <strong>de</strong>l<br />

Consell, <strong>de</strong> mesures urgents per a la Reducció <strong>de</strong>l Dèficit en la Comunitat Valenciana, Que<br />

afecta greument <strong>de</strong>ls drets laborals i retributius <strong>de</strong> centenars <strong>de</strong> milers <strong>de</strong> valencians i<br />

valencianes.<br />

Aquestes mesures es justifiquen per la greu situació econòmica que pateix la Generalitat<br />

Valenciana.<br />

L’ actual crisi mundial, tot i afectar <strong>de</strong> forma generalitzada, està tenint més repercussió en<br />

uns estats que en altres i en el nostre, <strong>de</strong> manera diferent entre les diverses comunitats<br />

autònomes que el conformen.<br />

Les Mesures utilitza<strong>de</strong>s per a contrarestar els efectes negatius al conjunt <strong>de</strong> la ciutadania<br />

estan sent també diferents segons els estats (Islàndia, Brasil, Alemanya, Espanya, etc) o en<br />

les diferents Regions i Nacionalitats <strong>de</strong>l nostre Estat (Catalunya, Euskadi, País Valencià,<br />

Extremadura, etc.)<br />

La gestió realitzada, abans i durant la crisi, <strong>de</strong>ls diferents governs, també ha estat diferent i<br />

com a conseqüència d’aquesta gestió, la situació ha es<strong>de</strong>vingut més o menys greu en cada<br />

àmbit i territori.<br />

La crisi no la han provocada els treballadors i les treballadores, ni tampoc la ciutadania en<br />

general. Està acceptat que la causa ha estat la especulació <strong>de</strong>l capital realitzada per aquells<br />

que el controlen (grups <strong>de</strong> pressió, banca, etc.).<br />

6


<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Rafelcofer</strong><br />

C/ Major, 45 – 46716 <strong>Rafelcofer</strong> (València)<br />

CIF: P4621000A Telf.: 962 800 368<br />

Correu-e: rafelcofer@cv.gva.es FAX: 962 800 282<br />

Així doncs, si els causants <strong>de</strong> la crisi no han estat els treballadors i les treballadores, i si la<br />

situació al nostre país és més greu que en altres regions, <strong>de</strong> cap manera es pot justificar que<br />

els governants <strong>de</strong> la Generalitat Valenciana (els mateixos durant molts anys) puguen<br />

adoptar mesures per a combatre el <strong>de</strong>ute en solitari, perjudicant principal i majoritàriament<br />

als més febles, els assalariats i els empleats públics, és per això que l'<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Rafelcofer</strong><br />

ACORDA<br />

- Instar el Govern <strong>de</strong> la Generalitat per a que retire <strong>de</strong>l Decret Llei <strong>de</strong> forma immediata.<br />

- Obrir una veritable negociació amb els sindicats per a intentar optimitzar les plantilles,<br />

els serveis i racionalitzar l'Administració sense disminuir els serveis.<br />

- Reduir el <strong>de</strong>ute eliminant els grans events <strong>de</strong>ficitaris, tot i estudiant alternatives d'ús<br />

per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la <strong>de</strong>volució <strong>de</strong>ls diners <strong>de</strong>fraudats a<br />

l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures fiscals que graven<br />

l'especulació, recuperant els impostos <strong>de</strong> donacions, successions i patrimoni,<br />

<strong>de</strong>fenestrant els gestors irresponsables que han portat a les empreses públiques a la<br />

fallida tècnica, eliminar els sobre costos incommensurables en la construcció d'edificis<br />

emblemàtics, no comprant empreses amb <strong>de</strong>senes <strong>de</strong> milions <strong>de</strong> <strong>de</strong>ute.<br />

- Donar compte <strong>de</strong>l present acord, al Presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Generalitat i als grups parlamentaris<br />

<strong>de</strong> les Corts Valencianes”.<br />

Obert el torn d’intervencions ....<br />

Finalitzat el torn d’intervencions el Ple <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong>, per majoria , set vots a favor<br />

(PSOE i BLOC) i tres en contra (PP), acorda aprovar la moció transcrita, elevant les<br />

propostes que conté a la categoria d’acords.<br />

5.- PROPOSTES I QÜESTIONS.<br />

Es van formular diverses preguntes que van ser contesta<strong>de</strong>s.<br />

I ja que no hi ha altres assumptes per tractar, la Sra. alcal<strong>de</strong>ssa-presi<strong>de</strong>nta alça la sessió, a les<br />

vint-i-una hores i quinze minuts. De tot això, com a secretària, CERTIFIQUE.<br />

L'alcal<strong>de</strong>ssa La secretària<br />

Mª Carmen Pérez Llibrer Mª Luz Poyatos Boigues<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!