30.11.2014 Views

Informe 2/2005 - Generalitat de Catalunya

Informe 2/2005 - Generalitat de Catalunya

Informe 2/2005 - Generalitat de Catalunya

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Informe</strong> 2/<strong>2005</strong><br />

Compte general <strong>de</strong> les<br />

corporacions locals<br />

Exercici 2004<br />

Sindicatura <strong>de</strong> Comptes<br />

<strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>


Sindicatura <strong>de</strong> Comptes<br />

<strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong><br />

MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general <strong>de</strong> la Sindicatura<br />

<strong>de</strong> Comptes <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>,<br />

C E R T I F I C O:<br />

Que a Barcelona, el dia 18 <strong>de</strong> setembre <strong>de</strong> 2007, reunit el Ple <strong>de</strong> la Sindicatura<br />

<strong>de</strong> Comptes, sota la presidència <strong>de</strong>l síndic major, l’Excm. Sr. Joan<br />

Colom i Naval, amb l’assistència <strong>de</strong>ls síndics Sr. Agustí Colom i Cabau, Sr.<br />

Alexandre Pedrós i Abelló, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, Sr. Ernest Sena i<br />

Calabuig, Sr. Jaume Amat i Reyero, i Sr. Jordi Pons i Novell, actuant-hi com a<br />

secretària la secretària general <strong>de</strong> la Sindicatura, Sra. Montserrat Vendrell i<br />

Tornabell, i com a ponent el síndic Sr. Alexandre Pedrós i Abelló, amb<br />

<strong>de</strong>liberació prèvia s’acorda aprovar l’informe <strong>de</strong> fiscalització 2/<strong>2005</strong>, relatiu al<br />

Compte general <strong>de</strong> les corporacions locals, exercici 2004.<br />

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest<br />

certificat, amb el vistiplau <strong>de</strong>l síndic major.<br />

Barcelona, 5 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> 2007<br />

Vist i plau<br />

El síndic major<br />

Joan Colom i Naval<br />

Av. Litoral, 12-14<br />

08005 Barcelona<br />

Tel. 93 270 11 61<br />

Fax 93 270 15 70<br />

sindicatura@sindicatura.org<br />

www.sindicatura.org


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

ÍNDEX<br />

ABREVIACIONS......................................................................................... 9<br />

1. INTRODUCCIÓ I CONCLUSIONS .......................................................... 11<br />

1.1. INTRODUCCIÓ .............................................................................. 11<br />

1.1.1. Objectius ..................................................................... 11<br />

1.1.2. Abast .......................................................................... 12<br />

1.1.3. Limitacions................................................................... 20<br />

1.1.4. Metodologia ................................................................. 21<br />

1.2. CONCLUSIONS ............................................................................. 23<br />

1.2.1. Observacions................................................................ 24<br />

1.2.2. Recomanacions............................................................. 28<br />

2. DIPUTACIONS I ENS DEPENDENTS ...................................................... 32<br />

2.1. RESULTATS DE COMPLIMENT ............................................................ 32<br />

2.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ........................... 45<br />

2.2.1. Format......................................................................... 45<br />

2.2.2. Contingut..................................................................... 45<br />

2.2.3. Aprovació .................................................................... 46<br />

2.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ........................................................... 46<br />

3. CONSELLS COMARCALS I ENS DEPENDENTS ....................................... 47<br />

3.1. RESULTATS DE COMPLIMENT ............................................................ 47<br />

3.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ........................... 58<br />

3.2.1. Format......................................................................... 58<br />

3.2.2. Contingut..................................................................... 58<br />

3.2.3. Aprovació .................................................................... 60<br />

3.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ........................................................... 60<br />

4. MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENS DEPENDENTS.......................... 61<br />

4.1. RESULTATS DE COMPLIMENT ............................................................ 61<br />

4.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ........................... 68<br />

4.2.1. Format......................................................................... 68<br />

5


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

4.2.2. Contingut..................................................................... 68<br />

4.2.3. Aprovació .................................................................... 70<br />

4.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ........................................................... 70<br />

5. ENTITATS METROPOLITANES I ENS DEPENDENTS................................ 71<br />

5.1. RESULTATS DE COMPLIMENT ............................................................ 71<br />

5.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ........................... 79<br />

5.2.1. Format......................................................................... 79<br />

5.2.2. Contingut..................................................................... 79<br />

5.2.3. Aprovació .................................................................... 79<br />

5.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ........................................................... 79<br />

6. AJUNTAMENTS I ENS DEPENDENTS.................................................... 80<br />

6.1. RESULTATS DE COMPLIMENT ............................................................ 80<br />

6.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ......................... 107<br />

6.2.1. Format....................................................................... 107<br />

6.2.2. Contingut................................................................... 107<br />

6.2.3. Aprovació .................................................................. 110<br />

6.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ......................................................... 111<br />

6.3. ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA................................... 111<br />

7. ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I ENS DEPENDENTS ..... 116<br />

7.1. RESULTATS DE COMPLIMENT .......................................................... 116<br />

7.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA ......................... 121<br />

7.2.1. Format....................................................................... 121<br />

7.2.2. Contingut................................................................... 121<br />

7.2.3. Aprovació .................................................................. 121<br />

7.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa ......................................................... 122<br />

8. INCIDÈNCIES ................................................................................... 122<br />

8.1. INCIDÈNCIES DE LES CORPORACIONS LOCALS MATRIU ............................. 122<br />

8.2. INCIDÈNCIES DE LES SOCIETATS MERCANTILS....................................... 125<br />

6


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

9. INDICADORS I RÀTIOS ..................................................................... 127<br />

10. ANNEXOS ....................................................................................... 130<br />

10.1. SOCIETATS MERCANTILS PARTICIPADES ÍNTEGRAMENT PER LES<br />

CORPORACIONS LOCALS................................................................ 130<br />

10.1.1. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les<br />

diputacions ................................................................ 130<br />

10.1.2. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament pels<br />

consells comarcals ...................................................... 130<br />

10.1.3. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les<br />

entitats metropolitanes ................................................ 130<br />

10.1.4. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament pels<br />

ajuntaments ............................................................... 131<br />

10.2. SOCIETATS MERCANTILS PARTICIPADES MAJORITÀRIAMENT PER LES<br />

CORPORACIONS LOCALS................................................................ 136<br />

10.2.1. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per<br />

les diputacions............................................................ 136<br />

10.2.2. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament pels<br />

consells comarcals....................................................... 137<br />

10.2.3. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per<br />

les mancomunitats <strong>de</strong> municipis.................................... 137<br />

10.2.4. Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament pels<br />

ajuntaments ............................................................... 137<br />

10.3. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PER LES DIPUTACIONS I ELS<br />

SEUS ENS DEPENDENTS ................................................................. 139<br />

10.4. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PELS CONSELLS COMARCALS I<br />

ELS SEUS ENS DEPENDENTS ............................................................ 140<br />

10.5. ORGANISMES AUTÒNOMS DELS CONSELLS COMARCALS QUE NO HAN<br />

TINGUT ACTIVITAT DURANT L’EXERCICI 2004...................................... 142<br />

10.6. CONSELLS COMARCALS I ENS DEPENDENTS QUE NO HAN ENVIAT CAP<br />

COMPTE DE L’EXERCICI 2004 ......................................................... 142<br />

10.7. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PER LES MANCOMUNITATS DE<br />

MUNICIPIS I ELS SEUS ENS DEPENDENTS.............................................. 143<br />

10.8. MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENS DEPENDENTS QUE NO HAN TINGUT<br />

ACTIVITAT DURANT L’EXERCICI 2004 ............................................... 145<br />

7


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

10.9. MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENS DEPENDENTS QUE NO HAN ENVIAT<br />

CAP COMPTE DE L’EXERCICI 2004 ................................................. 145<br />

10.10. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS<br />

METROPOLITANES I ELS SEUS ENS DEPENDENTS .................................. 146<br />

10.11. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PELS AJUNTAMENTS I ELS<br />

SEUS ENS DEPENDENTS ............................................................... 146<br />

10.12. ORGANISMES AUTÒNOMS DELS AJUNTAMENTS QUE NO HAN TINGUT<br />

ACTIVITAT DURANT L’EXERCICI 2004 ............................................. 183<br />

10.13. AJUNTAMENTS I ENS DEPENDENTS QUE NO HAN ENVIAT CAP COMPTE DE<br />

L’EXERCICI 2004 ..................................................................... 185<br />

10.14. ESTAT DE SITUACIÓ DELS COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS<br />

MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I ELS SEUS ENS DEPENDENTS............... 190<br />

10.15. ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I ENS DEPENDENTS QUE NO<br />

HAN ENVIAT CAP COMPTE DE L’EXERCICI 2004.................................. 191<br />

10.16. INCIDÈNCIES PRESENTADES PER LES CORPORACIONS LOCALS .................. 192<br />

10.17. SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS DE LES CORPORACIONS LOCALS,<br />

EL CAPITAL DE LES QUALS ESTÀ EN SITUACIÓ IRREGULAR ...................... 216<br />

10.18. INDICADORS I RÀTIOS DE LES CORPORACIONS LOCALS.......................... 218<br />

Nota: Els annexos <strong>de</strong> comptes individualitzats <strong>de</strong> cada ens local figuren separadament<br />

en nou documents PDF que, en el cas <strong>de</strong> la versió en paper<br />

(enqua<strong>de</strong>rnada) d’aquest informe, es presenten en un CD-ROM col·locat al final.<br />

8


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

ABREVIACIONS<br />

AP Aprovació<br />

BS Balanç <strong>de</strong> situació<br />

CR Compte <strong>de</strong> resultats o Compte <strong>de</strong> pèrdues i guanys<br />

ED Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute<br />

EPEL Entitat pública empresarial local<br />

ET Estat <strong>de</strong> tresoreria<br />

ICAL Instrucció <strong>de</strong> comptabilitat per a l’Administració local, aprovada<br />

mitjançant l’Ordre (Ministeri d’Economia i Hisenda) <strong>de</strong> 17 <strong>de</strong> juliol<br />

<strong>de</strong> 1990<br />

ICALS Instrucció <strong>de</strong> comptabilitat <strong>de</strong>l tractament especial simplificat per a<br />

entitats locals d’àmbit territorial amb població inferior a 5.000 habitants,<br />

aprovada mitjançant l’Ordre (Ministeri d’Economia i Hisenda)<br />

<strong>de</strong> 17 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 1990<br />

TRLOCC Text refós <strong>de</strong> la Llei <strong>de</strong> l’organització comarcal <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>, aprovat<br />

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong> novembre<br />

LP Liquidació pressupostària<br />

LRHL Llei 39/1988, <strong>de</strong> 28 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre, reguladora <strong>de</strong> les hisen<strong>de</strong>s locals<br />

LT Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats<br />

m€ Milers d’euros<br />

OAA Organismes autònoms administratius<br />

OAICF Organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs<br />

PDF Portable Document Format (format <strong>de</strong> document electrònic)<br />

RP Resultat pressupostari<br />

RPL Reglament pressupostari local, aprovat mitjançant el Reial <strong>de</strong>cret<br />

500/1990, <strong>de</strong> 20 d’abril, pel qual es <strong>de</strong>senvolupa el capítol 1r <strong>de</strong>l<br />

títol 6è <strong>de</strong> la LRHL en matèria <strong>de</strong> pressupostos<br />

RT Romanent <strong>de</strong> tresoreria<br />

SM Societat(s) mercantil(s)<br />

TRLMRLC Text refós <strong>de</strong> la Llei municipal i <strong>de</strong> règim local <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>, aprovat<br />

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, <strong>de</strong> 28 d’abril<br />

TRLRHL Text refós <strong>de</strong> la Llei reguladora d’hisen<strong>de</strong>s locals, aprovat mitjançant<br />

el Reial <strong>de</strong>cret legislatiu 2/2004, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> març<br />

TRRL Text refós <strong>de</strong> les disposicions legals vigents en matèria <strong>de</strong> règim<br />

local, aprovat mitjançant el Reial <strong>de</strong>cret legislatiu 781/1986, <strong>de</strong> 18<br />

d’abril<br />

**.** Operació aritmètica que com a resultat presenta una in<strong>de</strong>finició o<br />

ten<strong>de</strong>ix a infinit o que produeix un <strong>de</strong>sbordament<br />

9


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

1. INTRODUCCIÓ I CONCLUSIONS<br />

1.1. INTRODUCCIÓ<br />

L’article 9, apartat 2, <strong>de</strong> la Llei 6/1984, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> març, <strong>de</strong> la Sindicatura <strong>de</strong><br />

Comptes, segons la redacció donada per la Llei 15/1991, <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong> juliol, estableix<br />

que la Sindicatura ha <strong>de</strong> formar i unir el Compte general <strong>de</strong> les corporacions<br />

locals, el qual ha <strong>de</strong> ser conegut pel Parlament. El present informe dóna compliment<br />

a aquest precepte <strong>de</strong> la llei.<br />

Aquest apartat <strong>de</strong> l’informe inclou com a introducció algunes explicacions i<br />

da<strong>de</strong>s <strong>de</strong> caràcter general, l’explicació <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong>ls objectius establerts, l’abast<br />

contemplat, les limitacions al treball realitzat, la metodologia utilitzada, i un resum<br />

<strong>de</strong> les principals conclusions i recomanacions que se’n <strong>de</strong>sprenen <strong>de</strong>l treball<br />

efectuat.<br />

1.1.1. Objectius<br />

Els objectius a assolir són els mateixos que els establerts per als exercicis anteriors.<br />

Aquests objectius són els següents:<br />

1) Rebre el major nombre possible <strong>de</strong> comptes anuals <strong>de</strong> les corporacions locals,<br />

els quals han <strong>de</strong> ser retuts a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes.<br />

2) Que els comptes anuals retuts s’ajustin al que disposa la normativa quant a<br />

integrants, comptes que els formen, contingut i justificants.<br />

3) Que els comptes retuts estiguin <strong>de</strong>gudament aprovats en forma (tràmits d’aprovació<br />

complerts) i en temps (compliment <strong>de</strong>ls terminis).<br />

4) Que les da<strong>de</strong>s numèriques bàsiques <strong>de</strong>ls comptes i estats quadrin i siguin<br />

consistents entre elles.<br />

És important remarcar que es tracta d’una revisió limitada que permet elaborar<br />

certes observacions respecte al compliment en el retiment <strong>de</strong>ls comptes a la<br />

Sindicatura, sobre alguns aspectes formals i sobre les xifres agrega<strong>de</strong>s que en<br />

resulten així com també algunes recomanacions que es consi<strong>de</strong>ren d’interès. En<br />

canvi, no es tracta d’una fiscalització <strong>de</strong>ls comptes retuts.<br />

11


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

1.1.2. Abast<br />

L’abast temporal <strong>de</strong> l’informe és l’exercici econòmic <strong>de</strong> 2004. Pel que fa a<br />

l’abast material cal fer la distinció expressa entre les corporacions locals i els<br />

seus organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>l <strong>de</strong> les societats mercantils <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts<br />

<strong>de</strong> les mateixes corporacions locals.<br />

El tractament <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong> les corporacions locals i organismes<br />

autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts s’ha fet d’acord amb les regles 416 i 425 <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong><br />

17 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 1990, <strong>de</strong>l Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual s’aprova la<br />

Instrucció <strong>de</strong> comptabilitat per a l’Administració local (ICAL), i les regles 230 i<br />

237 <strong>de</strong> la Instrucció <strong>de</strong> comptabilitat <strong>de</strong>l tractament especial simplificat per a<br />

entitats locals d’àmbit territorial amb població inferior a 5.000 habitants,<br />

aprovada per l’Ordre <strong>de</strong> 17 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 1990 (ICALS), centrant-se en els<br />

comptes i estats següents:<br />

• Liquidació pressupostària (LP)<br />

• Resultat pressupostari (RP)<br />

• Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats (LT)<br />

• Estat <strong>de</strong> tresoreria (ET)<br />

• Romanent <strong>de</strong> tresoreria (RT)<br />

• Balanç <strong>de</strong> situació (BS)<br />

• Compte <strong>de</strong> resultats (CR)<br />

S’ha continuat prestant una atenció diferenciada a la presentació <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong>l<br />

<strong>de</strong>ute (ED), per a les corporacions locals amb població superior a 5.000<br />

habitants.<br />

Els comptes que, referits a 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2004, s’haurien d’integrar i unir<br />

en aquest apartat 1.1.2 són els corresponents als tipus i nombre d’entitats<br />

locals següents, així com <strong>de</strong>ls seus ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts:<br />

Cens <strong>de</strong> les corporacions locals matriu<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions 4 - - 4<br />

Consells comarcals 41 - - 41<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis 64 2 2 64<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2<br />

Ajuntaments 946 - - 946<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s 56 2 - 58<br />

Total 1.113 4 2 1.115<br />

12


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Les variacions produï<strong>de</strong>s són les altes <strong>de</strong> la Mancomunitat Intermunicipal <strong>de</strong><br />

municipis <strong>de</strong> Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort constituïda el 5 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong><br />

2004 i la Mancomunitat Intermunicipal <strong>de</strong>l Car<strong>de</strong>ner constituïda el 28 <strong>de</strong> març<br />

<strong>de</strong>l 2004, per una banda, i les entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Tornafort<br />

i Seana, ambdues crea<strong>de</strong>s el mes <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> l’any 2004 però que no van iniciar<br />

la seva activitat fins a l’exercici <strong>2005</strong>, per l’altra. Així mateix s’ha dissolt la<br />

Mancomunitat <strong>de</strong> municipis <strong>de</strong>l Bages per a l’Abocador (dissolta l’1 <strong>de</strong> juny <strong>de</strong>l<br />

2003 i transferida al Consorci <strong>de</strong>l Bages) i la Mancomunitat Zona Industrial<br />

conjunta <strong>de</strong>ls municipis <strong>de</strong> Vilassar <strong>de</strong> Mar i <strong>de</strong> Cabrils (dissolta el 31 <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2003).<br />

La Llei 57/2003, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> l’Administració General <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong><br />

mesures per a la mo<strong>de</strong>rnització <strong>de</strong>l govern local, estableix que les corporacions<br />

locals podran gestionar directament els seus serveis públics mitjançant<br />

organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i/o societats<br />

mercantils el capital social <strong>de</strong> les quals pertanyi íntegrament a la corporació<br />

local. En la disposició transitòria tercera la mateixa llei s’establia un règim<br />

transitori per als organismes autònoms administratius (OAA) i els industrials,<br />

comercials financers i anàlegs (OAICF) per tal que s’a<strong>de</strong>qüessin a l’esmentada<br />

Llei 1 .<br />

Posteriorment, l’Ordre 105/<strong>2005</strong>, <strong>de</strong> 9 <strong>de</strong> febrer, modificà el sistema <strong>de</strong><br />

codificació <strong>de</strong> les entitats locals, ens <strong>de</strong> gestió, consorcis i societats amb<br />

participació pública local per tal <strong>de</strong> constituir un sistema harmonitzat <strong>de</strong><br />

codificació. Per aquesta raó, en el <strong>de</strong>curs <strong>de</strong> l’any 2004 algunes corporacions<br />

van canviar no sols la naturalesa <strong>de</strong>ls seus organismes autònoms sinó també els<br />

seus codis i fins i tot, en alguns casos, el nom.<br />

Tot i que l’abast temporal <strong>de</strong> l’<strong>Informe</strong> és l’exercici 2004, en aquells casos en<br />

què hi ha constància <strong>de</strong>l canvi efectiu <strong>de</strong> codi i/o nom en el registre oficial d’ens<br />

locals a la data <strong>de</strong> redacció <strong>de</strong> l’<strong>Informe</strong>, s’ha optat per fer constar la nova<br />

codificació. Aquests canvis afecten especialment la codificació <strong>de</strong>ls ens<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions locals.<br />

1. Disposició transitòria tercera. Règim transitori <strong>de</strong>ls organismes autònoms locals. Els Plens <strong>de</strong>ls ajuntaments<br />

disposaran d’un termini <strong>de</strong> sis mesos <strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’entrada en vigor d’aquesta llei per a a<strong>de</strong>quar els<br />

organismes autònoms i per a adaptar els seus estatuts al règim jurídic que s’arreplega en l’article 85 bis <strong>de</strong><br />

la Llei 7/1985, <strong>de</strong> 2 d’abril, reguladora <strong>de</strong> les bases <strong>de</strong> règim local, en els termes següents: a) A<strong>de</strong>quació<br />

<strong>de</strong>ls actuals organismes autònoms <strong>de</strong> caràcter administratiu a l’organisme autònom local previst en aquesta<br />

llei. b) A<strong>de</strong>quació <strong>de</strong>ls actuals organismes autònoms <strong>de</strong> caràcter comercial, industrial, financer o anàleg a<br />

l’organisme autònom local o a l’entitat pública empresarial previstos en aquesta llei. Una vegada efectuada<br />

l’adaptació i a<strong>de</strong>quació, les referències contingu<strong>de</strong>s en les disposicions legals i reglamentàries als<br />

organismes autònoms administratius i als organismes autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs,<br />

s’entendran referi<strong>de</strong>s a l’organisme autònom local o a l’entitat pública empresarial, segons correspongui.<br />

13


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Per tant, en el <strong>de</strong>curs <strong>de</strong> l’exercici 2004 les variacions en el nombre, codificació<br />

i/o noms <strong>de</strong>ls organismes autònoms administratius <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions<br />

locals han estat nombroses, tot i que encara molts d’ells no l’han canviat.<br />

En el següent quadre es mostra el nombre d’organismes autònoms segons l’ens<br />

matriu <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen indicant aquelles variacions que han suposat un canvi<br />

substancial en el nom i/o funcions <strong>de</strong> l’organisme; no s’han comptabilitzat<br />

aquells canvis que sols han comportat modificació <strong>de</strong>l nom o <strong>de</strong>l codi <strong>de</strong> l’ens<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt però no així <strong>de</strong> les seves funcions ni continuïtat.<br />

Cens d’organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions 16 4 1 19<br />

Consells comarcals 29 1 2 28<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis - - - -<br />

Entitats metropolitanes 1 - - 1<br />

Ajuntaments 465 7 19 453<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s 1 - - 1<br />

Total 512 12 22 502<br />

Pel que fa a les variacions en els organismes autònoms administratius, aquestes<br />

venen dona<strong>de</strong>s per les altes i baixes següents:<br />

Altes produï<strong>de</strong>s en el cens d’organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts respecte a l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

800084 Diputació <strong>de</strong> Barcelona<br />

3 06 Institut d’Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals (IUHAL) (29.4.2004)<br />

3 04 Patronat d’Apostes* (17.6.2004)<br />

3 01 Institut d’Edicions* (18.11.2004)<br />

800176 Diputació <strong>de</strong> Girona<br />

3 01 Xarxa Local <strong>de</strong> Tributs<br />

810069 Consell Comarcal <strong>de</strong> l’Anoia<br />

3 01 Consell Econòmic i Social <strong>de</strong> la Comarca <strong>de</strong> l’Anoia (CESCA) (29.4.2004)<br />

080305 Cabrils<br />

3 01 Organisme Autònom Local Museu-Arxiu Municipal <strong>de</strong> Cabrils (24.10.2002)<br />

250962 La Fuliola<br />

1 02 Patronat <strong>de</strong> Promoció Econòmica Polígon Industrial (22.3.2004)<br />

251207 Lleida<br />

3 01 Institut Municipal d’Acció Cultural <strong>de</strong> Lleida (IMAC) (29.9.2004)<br />

3 02 Institut Municipal d’Acció Esportiva <strong>de</strong> Lleida (IMAE) (24.9.2004)<br />

430944 Móra la Nova<br />

3 01 Organisme Autònom <strong>de</strong> Comunicació Audiovisual Local <strong>de</strong> Móra la Nova<br />

(24.12.2004)<br />

081803 Ripollet<br />

3 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> Comunicació <strong>de</strong> Ripollet (30.9.2004)<br />

082634 Sant Vicenç <strong>de</strong>ls Horts<br />

3 01 Institut Municipal d’Esports <strong>de</strong> Sant Vicenç <strong>de</strong>ls Horts* (26.5.2004)<br />

* Durant l’exercici 2003 eren organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs.<br />

14


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Baixes produï<strong>de</strong>s en el cens d’organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts respecte a l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

800084 Diputació <strong>de</strong> Barcelona<br />

1 05 Escola Superior d’Agricultura <strong>de</strong> Barcelona (31.12.2003)<br />

810038 Consell Comarcal <strong>de</strong> l’Alt Penedès<br />

1 03 Patronat <strong>de</strong>ls Pèlags <strong>de</strong> Vilobí <strong>de</strong>l Penedès (31.12.2003)<br />

810115 Consell Comarcal <strong>de</strong>l Baix Llobregat<br />

1 01 Patronat per a la Promoció Agrícola <strong>de</strong>l Baix Llobregat (26.6.1998)<br />

430120 Altafulla<br />

1 05 Jardí d’Infància d’Altafulla<br />

080057 Ametlla <strong>de</strong>l Vallès<br />

1 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> Cultura i Esplai<br />

080193 Barcelona<br />

1 15 Institut Municipal <strong>de</strong> Salut Pública <strong>de</strong> Barcelona (19.11.2002)<br />

080333 Cal<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Montbui<br />

1 03 Patronat Municipal Centre <strong>de</strong> Salut <strong>de</strong> Cal<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Montbui (11.12.2002)<br />

250729 Cervera<br />

1 02 Patronat Municipal Fira <strong>de</strong> Sant Isidre <strong>de</strong> Cervera (31.12.1998)<br />

439018 Deltebre<br />

1 01 Patronat Municipal d’Esports (31.12.1997)<br />

251001 Gósol<br />

1 01 Museu <strong>de</strong> Gósol<br />

170926 Llançà<br />

1 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> Turisme (1.1.2004)<br />

431233 Reus<br />

1 02 Museu Comarcal Salvador Vilaseca <strong>de</strong> Reus<br />

431331 Roquetes<br />

1 04 Patronat Municipal Escola Taller l’Escorxador <strong>de</strong> Roquetes (31.3.2003)<br />

1 03 Patronat Municipal Escola Taller Roquetes Torre d’en Gil II (31.3.2003)<br />

081878 Saba<strong>de</strong>ll<br />

1 10 Institut Municipal Ràdio Saba<strong>de</strong>ll (1.1.2003)<br />

171609 Sant Feliu <strong>de</strong> Guíxols<br />

1 01 Hospital Municipal <strong>de</strong> Sant Feliu <strong>de</strong> Guíxols (31.12.2003)<br />

1 06 Patronat Municipal <strong>de</strong> l’Ermita <strong>de</strong> Sant Elm <strong>de</strong> Sant Feliu <strong>de</strong> Guíxols<br />

(31.12.2003)<br />

082114 Sant Feliu <strong>de</strong> Llobregat<br />

1 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> Cultura <strong>de</strong> Sant Feliu <strong>de</strong> Llobregat (31.12.2003)<br />

082824 Tiana<br />

1 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> l’Habitatge (31.12.1996)<br />

082830 Tona<br />

1 01 Patronat Municipal Casal d’Avis <strong>de</strong> Tona (1.1.2003)<br />

431554 Tortosa<br />

1 07 Patronat Municipal d’Habitatge (23.9.2003)<br />

082140 Vilassar <strong>de</strong> Dalt<br />

1 01 Patronat Municipal <strong>de</strong> Llars d’Infants <strong>de</strong> Vilassar <strong>de</strong> Dalt (31.12.1998)<br />

El nombre <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions locals es mostren, segons l’ens matriu <strong>de</strong> què<br />

<strong>de</strong>penen, en el quadre següent:<br />

15


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Cens d’organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions 5 - 3 2<br />

Consells comarcals 4 - - 4<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis 1 - 1 -<br />

Entitats metropolitanes - - - -<br />

Ajuntaments 21 - 4 17<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s - - - -<br />

Total 31 - 8 23<br />

Pel que fa a les variacions <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials,<br />

financers o anàlegs, aquestes venen dona<strong>de</strong>s per les altes i baixes següents:<br />

Baixes produï<strong>de</strong>s en el cens d’organismes autònoms industrials, comercials, financers o<br />

anàlegs respecte a l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

800084 Diputació <strong>de</strong> Barcelona<br />

2 06 Institut <strong>de</strong> Promoció d’Equipaments Turístics d’Oci <strong>de</strong> la Diputació <strong>de</strong> Barcelona<br />

(27.7.2000)<br />

2 02 Organisme Autònom Patronat d’Apostes <strong>de</strong> la Diputació <strong>de</strong> Barcelona (1)<br />

(17.6.2004)<br />

2 01 Institut d’Edicions (18.11.2004) (1)<br />

900312 Mancomunitat <strong>de</strong> Municipis <strong>de</strong> l’Àrea Metropolitana <strong>de</strong> Barcelona<br />

2 01 Institut Metropolità <strong>de</strong>l Sòl (IMPSOL) (2)<br />

430385 Cambrils<br />

2 01 Gestió-Planificació d’Aparcament i Via Pública <strong>de</strong> Cambrils (31.12.2001)<br />

081249 Mollet <strong>de</strong>l Vallès<br />

2 01 Institut Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació <strong>de</strong> Mollet <strong>de</strong>l<br />

Vallès (31.12.2003)<br />

082634 Sant Vicenç <strong>de</strong>ls Horts<br />

2 01 OA. Piscina M. Coberta <strong>de</strong> Sant Vicenç <strong>de</strong>ls Horts (26.5.2004) (1)<br />

2 02 Centre <strong>de</strong> Petita Infància i Família (30.6.2004)<br />

(1) Durant l’exercici 2003 eren organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs i en el <strong>de</strong>curs <strong>de</strong><br />

l’exercici 2004 varen ser requalificats i van passar a ser organismes autònoms locals.<br />

(2) Durant l’exercici 2004 va passar a ser l’entitat pública empresarial 900312 4 01 Institut Metropolità <strong>de</strong> Promoció <strong>de</strong><br />

Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)<br />

Per altra banda, al llarg <strong>de</strong> l’exercici 2004 es van crear quatre entitats públiques<br />

empresarials locals (EPEL): la Xarxa Audiovisual Local (800084 4 01) creada el<br />

29.4.2004 <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Diputació <strong>de</strong> Barcelona, l’Institut Barcelona Esports<br />

(080193 4 01) creat el 24.11.2004 <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Ajuntament <strong>de</strong> Barcelona i<br />

Granollers Mercat (080961 4 01) creat el 21.12.2004 <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Ajuntament<br />

<strong>de</strong> Granollers, totes elles noves, i, l’Institut Metropolità <strong>de</strong> Promoció <strong>de</strong> Sòl<br />

i Gestió Patrimonial (IMPSOL) (900312 4 01) <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Mancomunitat <strong>de</strong><br />

Municipis <strong>de</strong> l’Àrea Metropolitana <strong>de</strong> Barcelona, com a requalificació <strong>de</strong><br />

l’OAECIF Institut Metropolità <strong>de</strong>l Sòl (900312 2 01).<br />

16


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

El nombre <strong>de</strong> les entitats públiques empresarials <strong>de</strong> les corporacions locals es<br />

mostra en el quadre següent:<br />

Cens d’entitats públiques empresarials locals<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions - 1 - 1<br />

Consells comarcals - - - -<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis - 1 - 1<br />

Entitats metropolitanes - - - -<br />

Ajuntaments - 2 - 2<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s - - - -<br />

Total - 4 - 4<br />

El tractament <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> les societats mercantils amb participació total <strong>de</strong><br />

les corporacions locals –que són els que s’integren en el Compte general,<br />

mentre que els <strong>de</strong> les societats amb participació majoritària tan sols cal adjuntarlos–,<br />

s’ha fet d’acord amb el que indica la regla 434 <strong>de</strong> la ICAL, centrant-se en<br />

els comptes i estats següents:<br />

• Balanç (BS)<br />

• Compte <strong>de</strong> pèrdues i guanys (CR)<br />

El nombre <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s per les corporacions locals <strong>de</strong><br />

forma íntegra o majoritària es mostra, segons l’ens matriu <strong>de</strong>l què <strong>de</strong>penen, i<br />

diferenciant segons la participació <strong>de</strong> l’ens matriu sigui íntegra o majoritària, en<br />

els quadres següents:<br />

Cens <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les corporacions locals<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions 1 - - 1<br />

Consells comarcals (1) 9 1 - 10<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis - - - -<br />

Entitats metropolitanes 4 - - 4<br />

Ajuntaments 174 10 3 181<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s - - - -<br />

Total 188 11 3 196<br />

(1) Correspon l’empresa Servicis Ambientaus <strong>de</strong>ra Val d’Aran, SL <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’organisme autònom<br />

Patronat <strong>de</strong> Dinamització Economicosociau <strong>de</strong>ra Val d’Aran <strong>de</strong>l Consell General d’Aran.<br />

Pel que fa a les variacions <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament<br />

per les corporacions locals, aquestes venen dona<strong>de</strong>s per les altes i baixes<br />

següents:<br />

17


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Altes produï<strong>de</strong>s en el cens <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament respecte<br />

<strong>de</strong> l’exercici <strong>de</strong> 2003<br />

Codi Nom<br />

810398 Aran<br />

5 04 Aran Salut, Servicis Assistencials Integrats, SL (5.1.2004)<br />

250077 Albatàrrec<br />

5 01 Distribuïdora Elèctrica d’Albatàrrec, SL (23.11.2000)<br />

430496 Cornu<strong>de</strong>lla <strong>de</strong> Montsant<br />

5 01 Cingles <strong>de</strong> Montsant, SLM (25.3.2004)<br />

430555 Falset<br />

5 01 Priorat Social, SL (3.1.2002)<br />

080863 Les Franqueses <strong>de</strong>l Vallès<br />

5 99 Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL (13.9.2001)<br />

080919 Gelida<br />

5 01 Gelida Iniciatives, SA (14.10.2004)<br />

081629 Hostalets <strong>de</strong> Pierola<br />

5 01 HOSERPI, SL (15.1.2004)<br />

251581 Palau d’Anglesola<br />

5 01 Empresa Municipal <strong>de</strong> Serveis <strong>de</strong>l Palau d’Anglesola, SL (28.7.2003)<br />

081878 Saba<strong>de</strong>ll<br />

5 03 Promoció Econòmica <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, SL (30.12.2003)<br />

081960 Sant Andreu <strong>de</strong> la Barca<br />

5 01 SAB-URBÀ, SL (23.12.2004)<br />

083073 Vilanova i la Geltrú<br />

5 05 Companyia d’Aigües <strong>de</strong> Vilanova i la Geltrú, SAM (10.9.2004)<br />

Baixes produï<strong>de</strong>s en el cens <strong>de</strong> societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament respecte<br />

<strong>de</strong> l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

082520 Barberà <strong>de</strong>l Vallès<br />

5 03 Activida<strong>de</strong>s Integradas, SA (31.12.2002)<br />

080193 Barcelona<br />

5 08 Pro Nou Barris, SA* (21.7.2004)<br />

5 10 22 Arroba BCN, SA* (21.7.2004)<br />

* En data 21.7.2004, per acord <strong>de</strong>l Consell Plenari <strong>de</strong> l’Ajuntament <strong>de</strong> Barcelona es traspassa el 100% <strong>de</strong>l<br />

capital propietat <strong>de</strong> l’Ajuntament a Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA<br />

El nombre <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les<br />

corporacions locals es mostra en el quadre següent:<br />

Cens <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les corporacions locals<br />

Corporacions locals <strong>de</strong> què <strong>de</strong>penen Exercici 2003 Altes Baixes Exercici 2004<br />

Diputacions 1 - - 1<br />

Consells comarcals 4 - - 4<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis 1 - - 1<br />

Entitats metropolitanes - - - -<br />

Ajuntaments 45 1 7 39<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s - - - -<br />

Total 51 1 7 45<br />

18


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Pel que fa a les variacions <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament<br />

per les corporacions locals, aquestes venen dona<strong>de</strong>s per les altes i baixes<br />

següents:<br />

Altes produï<strong>de</strong>s en el cens <strong>de</strong> societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament respecte<br />

<strong>de</strong> l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

252038 Seu d’Urgell<br />

5 99 Turisme <strong>de</strong> la Seu, SA (25.9.2004)<br />

Baixes produï<strong>de</strong>s en el cens <strong>de</strong> societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament<br />

respecte <strong>de</strong> l’exercici 2003<br />

Codi Nom<br />

080193 Barcelona<br />

8 95 Foment <strong>de</strong> Ciutat Vella, SA* (21.7.2004)<br />

5 06 Proeixample, SA* (21.7.2004)<br />

080462 Car<strong>de</strong><strong>de</strong>u<br />

5 99 Societat Municipal d’Habitatge <strong>de</strong> Car<strong>de</strong><strong>de</strong>u, SL (9.7.2003)<br />

081629 Hostalets <strong>de</strong> Pierola<br />

5 99 Societat Municipal d’Habitatge d’Hostalets <strong>de</strong> Pierola, SL (15.5.2003)<br />

081593 Parets <strong>de</strong>l Vallès<br />

8 77 Societat Municipal d’Habitatge <strong>de</strong> Parets, SL -en liquidació- (24.4.2003)<br />

081810 La Roca <strong>de</strong>l Vallès<br />

5 99 Societat Municipal d’Habitatge <strong>de</strong> la Roca <strong>de</strong>l Vallès, SL (12.11.2003)<br />

431482 Tarragona<br />

5 04 Empresa Mixta <strong>de</strong> Serveis Fúnebres Municipals <strong>de</strong> Tarragona, SA (16.2.1999)<br />

* En data 21.7.2004, per acord <strong>de</strong>l Consell Plenari <strong>de</strong> l’Ajuntament <strong>de</strong> Barcelona es traspassa el 51% <strong>de</strong>l<br />

capital propietat <strong>de</strong> l’Ajuntament a Barcelona d’Infrastructures Municipals, SA.<br />

Els annexos 10.1 i 10.2 mostren, respectivament, la relació <strong>de</strong> les societats<br />

mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament o majoritària per les corporacions locals.<br />

El nombre <strong>de</strong> corporacions locals i ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts existents a 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre<br />

<strong>de</strong> 2004 es mostra en el quadre resum següent:<br />

Nombre <strong>de</strong> corporacions locals i ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts a 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> 2004<br />

Concepte<br />

Corporacions OA OAICF (a EPEL SM<br />

locals<br />

extingir)<br />

(1) (2)<br />

Diputacions 4 19 2 1 1 1 28<br />

Consells comarcals 41 28 4 - 10 4 87<br />

Mancomunitats <strong>de</strong> municipis 64 - - 1 - 1 66<br />

Entitats metropolitanes 2 1 - - 4 - 7<br />

Ajuntaments 946 453 17 2 181 39 1.638<br />

Entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s 58 1 - - - - 59<br />

Total 1.115 502 23 4 196 45 1.885<br />

Font: Elaboració pròpia.<br />

Notes:<br />

(1) Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les corporacions locals.<br />

(2) Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les corporacions locals.<br />

19<br />

Total


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

1.1.3. Limitacions<br />

Les limitacions al treball realitzat més importants a <strong>de</strong>stacar són les que fan<br />

referència als aspectes següents:<br />

a) Revisió <strong>de</strong>ls comptes<br />

La revisió <strong>de</strong>ls comptes és limitada pel fet que no es realitza en cap cas una<br />

fiscalització in situ <strong>de</strong> cadascun <strong>de</strong>ls comptes integrants <strong>de</strong>l Compte general<br />

<strong>de</strong> les corporacions locals i, per tant, no es po<strong>de</strong>n seguir normes i procediments<br />

<strong>de</strong> fiscalització <strong>de</strong>l sector públic generalment acceptats.<br />

Aquest fet impossibilita emetre una opinió sobre els comptes individualitzats, i<br />

no permet emetre un dictamen sobre un conjunt <strong>de</strong> comptes d’ens diferents<br />

pertanyents a grups heterogenis. Hi ha tants comptes generals com comptedonants<br />

atès que no hi ha un únic responsable <strong>de</strong> la gestió economicofinancera<br />

<strong>de</strong>l sector públic local.<br />

b) Incompliments en la tramesa o en el contingut <strong>de</strong>ls comptes<br />

No totes les entitats locals incloses en aquest apartat han complert l’obligació<br />

<strong>de</strong> retre els comptes directament a la Sindicatura abans <strong>de</strong> la data límit <strong>de</strong>l<br />

termini fixat legalment per a 2004, 15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>, ni tampoc abans<br />

<strong>de</strong> la data <strong>de</strong> tancament d’aquest informe a efectes <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar lliurats els<br />

comptes, 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

No totes les entitats locals que han lliurat comptes els presenten <strong>de</strong>gudament<br />

aprovats pel Ple <strong>de</strong> la corporació.<br />

El fet que el sistema d’informació comptable gairebé obligui a la utilització<br />

<strong>de</strong>ls mitjans informàtics per a la formació <strong>de</strong>ls llibres i estats comptables fa<br />

que la documentació, en aquells casos en què ha estat lliurada, presenti un<br />

format bastant homogeni quant a forma i contingut. Tot i això, la tramesa<br />

<strong>de</strong>ls comptes en alguns casos és encara incompleta malgrat les reitera<strong>de</strong>s<br />

reclamacions <strong>de</strong> documentació efectua<strong>de</strong>s per la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes.<br />

Pel que fa al grup <strong>de</strong> mancomunitats i organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts es<br />

repeteix el fet que algunes d’elles estaven inoperants durant l’exercici objecte<br />

<strong>de</strong> fiscalització o bé es trobaven en procés <strong>de</strong> dissolució, la qual cosa, en<br />

alguns casos, s’ha fet saber a aquesta Sindicatura mitjançant escrit indicant la<br />

impossibilitat <strong>de</strong> retre els comptes.<br />

Aquests ens i organismes inoperants es po<strong>de</strong>n trobar en tres situacions:<br />

20


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

• Ens i organismes constituïts formalment durant l’any 2004 però que encara<br />

no havien iniciat la seva activitat ni havien aprovat cap pressupost.<br />

• Ens i organismes constituïts en anys anteriors al 2004 però que mai no<br />

havien tingut activitat ni havien aprovat mai cap pressupost.<br />

• Ens i organismes constituïts en exercicis anteriors al 2004 que en algun<br />

exercici van tenir activitat però que en l’exercici 2004 eren inactius i per<br />

tant no havien aprovat el pressupost.<br />

Els ens que es troben en aquest últim cas, malgrat que no tenen moviments<br />

pressupostaris ni patrimonials, sí que haurien <strong>de</strong> presentar <strong>de</strong>terminats estats<br />

que integren el Compte general, com són, entre altres, el Balanç <strong>de</strong> situació,<br />

el Romanent <strong>de</strong> tresoreria o l’Estat <strong>de</strong> tresoreria. No obstant això, cap d’ells<br />

no ha presentat els estats esmentats.<br />

Atès que la majoria d’organismes no especifiquen si han tingut activitat o no<br />

en exercicis anteriors, en aquest informe s’ha consi<strong>de</strong>rat com si no n’haguessin<br />

tingut mai.<br />

En aquest sentit, els annexos 10.5, 10.9, i 10.13 indiquen els organismes<br />

autònoms <strong>de</strong>ls consells comarcals, les mancomunitats i <strong>de</strong>ls ajuntaments,<br />

respectivament, que no han tingut activitat durant l’exercici 2004.<br />

1.1.4. Metodologia<br />

Per a l’exercici 2004 s’ha continuat fent un tractament diferenciat <strong>de</strong>ls comptes,<br />

basat en la població <strong>de</strong>ls ens locals, segons corresponguessin a entitats majors o<br />

menors <strong>de</strong> 5.000 habitants, i per tant, s’ha tingut en compte que en aquest<br />

darrer cas els pot ser d’aplicació la ICALS.<br />

La revisió limitada <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong>ls ens locals s’ha realitzat, com en exercicis<br />

anteriors, <strong>de</strong>s d’un enfocament d’anàlisi qualitativa i quantitativa. Per al primer<br />

cas s’han utilitzat qüestionaris amb els punts <strong>de</strong> control escaients per tal <strong>de</strong><br />

comprovar que els comptes s’a<strong>de</strong>qüen a la normativa legal vigent; i, per al segon<br />

cas, s’han homogeneïtzat els estats comptables retuts, <strong>de</strong> manera que fossin<br />

consistents entre ells, i així fer possible la seva agregació.<br />

Aquest doble enfocament pretén cobrir objectius diferents en cada cas. Mentre<br />

l’anàlisi qualitativa se centra en la consecució <strong>de</strong>ls objectius 2 i 3 enunciats en el<br />

punt 1.1.1 <strong>de</strong> l’informe, l’anàlisi quantitativa se circumscriu al darrer objectiu <strong>de</strong>l<br />

mateix punt.<br />

21


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Per tal <strong>de</strong> garantir l’assoliment <strong>de</strong>ls tres primers objectius, referits al retiment<br />

<strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> l’exercici <strong>de</strong> 2004, s’han emprès les mesures següents:<br />

a) Publicació al web <strong>de</strong> la Sindicatura d’un escrit el 3 <strong>de</strong> març <strong>de</strong> <strong>2005</strong>, amb la<br />

finalitat <strong>de</strong> recordar la necessitat <strong>de</strong> convocar la Comissió Especial <strong>de</strong><br />

Comptes com a tràmit inicial <strong>de</strong>l procés d’aprovació <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong><br />

cada entitat local, així com <strong>de</strong> retre els comptes, <strong>de</strong>gudament aprovats, directament<br />

a la Sindicatura, abans <strong>de</strong>l 15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

En l’escrit també s’indicaven els comptes i els estats anuals que s’havien <strong>de</strong><br />

lliurar preceptivament i, entre aquests estats, aquells que, en cas <strong>de</strong> no ser<br />

tramesos, serien reclamats per la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes pel fet <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>rats<br />

documentació mínima indispensable. Finalment, també s’informava<br />

sobre els tràmits a seguir per a la seva aprovació.<br />

S’ha continuat insistint en el lliurament <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong> 2004 en suport<br />

informàtic; en aquest sentit, la Sindicatura continua facilitant la informació<br />

que calgui als usuaris <strong>de</strong>ls diferents subministradors <strong>de</strong>l sector que hi puguin<br />

estar interessats.<br />

b) Lliurament d’un escrit <strong>de</strong> requeriment, <strong>de</strong> data 4 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>, per a<br />

totes aquelles entitats locals que no havien tramès el Compte general un cop<br />

exhaurit el termini legal establert, perquè l’enviessin (15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>).<br />

c) Enviament a les corporacions matrius, d’un escrit <strong>de</strong> justificant <strong>de</strong> recepció <strong>de</strong><br />

la documentació lliurada en cada tramesa relativa al Compte general <strong>de</strong><br />

l’exercici <strong>de</strong> 2004 rebuda a la Sindicatura, amb indicació, si esqueia, <strong>de</strong>ls<br />

estats, tràmits i/o justificants consi<strong>de</strong>rats indispensables que hi mancaven.<br />

També s’han enviat els quadres resultants <strong>de</strong>l tractament <strong>de</strong> les da<strong>de</strong>s que<br />

consten annexes a aquest informe.<br />

A efectes <strong>de</strong> l’elaboració <strong>de</strong> l’informe, s’han agregat les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls diferents<br />

comptes i estats anuals presentats, segons els grups d’entitats locals i a més a<br />

més, per al cas <strong>de</strong>ls ajuntaments, també s’ha realitzat una estimació <strong>de</strong> les<br />

xifres globals <strong>de</strong> la Liquidació pressupostària, segons els diferents estrats <strong>de</strong><br />

població <strong>de</strong>finits.<br />

Així mateix també s’han agregat els comptes corresponents als <strong>de</strong>ls organismes<br />

autònoms administratius i als <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials,<br />

financers o anàlegs, <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> diputacions, consells comarcals, entitats<br />

metropolitanes, mancomunitats o ajuntaments. Tots aquests agregats s’han fet<br />

constar en els apartats corresponents als diferents grups d’ens locals.<br />

22


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

El resultat <strong>de</strong> tot el treball efectuat en relació amb els grups <strong>de</strong> les diputacions,<br />

consells comarcals, mancomunitats <strong>de</strong> municipis, entitats metropolitanes, ajuntaments<br />

i entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s es mostra, respectivament, en<br />

els apartats 2 a 7 <strong>de</strong>l present informe.<br />

De tots els comptes rebuts fins al 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong> es faciliten també<br />

els quadres <strong>de</strong> <strong>de</strong>tall individualitzats en diferents volums, or<strong>de</strong>nats segons el<br />

grup d’entitat local al qual corresponguin. Tots aquests annexos es faciliten en<br />

el suport informàtic que s’adjunta a l’informe.<br />

Com a actuació complementària i per tal d’assolir el quart objectiu esmentat en<br />

el punt 1.1.1 d’aquest informe i alhora informar els ens locals sobre aspectes<br />

puntuals amb relació a l’aplicació <strong>de</strong>l sistema d’informació comptable vigent, la<br />

Sindicatura <strong>de</strong> Comptes ha lliurat a cada entitat local matriu una relació <strong>de</strong> les<br />

incidències <strong>de</strong>tecta<strong>de</strong>s un cop efectuada la revisió formal <strong>de</strong>ls comptes retuts.<br />

En la majoria <strong>de</strong>ls casos es tractava d’errors comptables o d’inconsistència entre<br />

les da<strong>de</strong>s. Amb aquesta mesura es pretén millorar el reflex <strong>de</strong> la informació<br />

comptable, comunicant a l’entitat local els possibles errors o incongruències que<br />

presenta en els seus comptes i estats anuals per tal que siguin esmenats.<br />

Aquesta informació consta en l’apartat 8 <strong>de</strong>l present informe i el seu <strong>de</strong>tall<br />

individualitzat es mostra en l’annex 10.16 classificat segons es tracti <strong>de</strong><br />

diputacions, consells comarcals, mancomunitats, entitats metropolitanes, ajuntaments<br />

i entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s. En aquest mateix apartat i pel que<br />

fa als comptes presentats per les societats mercantils, s’ha fet constar l’annex<br />

10.17 on es <strong>de</strong>tallen aquelles societats mercantils <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions<br />

locals en situació <strong>de</strong> dissolució obligatòria segons la legislació mercantil<br />

vigent.<br />

Finalment, i a partir <strong>de</strong>ls comptes i estats anuals lliurats pels ens locals s’han<br />

calculat tota una sèrie d’indicadors i ràtios financeres que es tracten i es<br />

mostren en l’apartat 9 <strong>de</strong> l’informe. El <strong>de</strong>tall individualitzat es facilita en l’annex<br />

10.18.<br />

1.2. CONCLUSIONS<br />

En aquesta part <strong>de</strong> l’informe s’inclouen aquelles observacions i recomanacions<br />

que es <strong>de</strong>sprenen <strong>de</strong> l’anàlisi <strong>de</strong>ls resultats obtinguts en el retiment <strong>de</strong>ls comptes<br />

i estats anuals retuts per les corporacions locals, així com <strong>de</strong> l’agregació <strong>de</strong>ls<br />

esmentats comptes.<br />

23


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

1.2.1. Observacions<br />

Les observacions més importants que es <strong>de</strong>sprenen <strong>de</strong>l treball efectuat en relació<br />

amb les corporacions locals abans esmenta<strong>de</strong>s són les que s’indiquen tot<br />

seguit:<br />

Lliurament <strong>de</strong>ls comptes<br />

El quadre que segueix és un resum <strong>de</strong> les da<strong>de</strong>s ofertes en els quadres 2.1.A,<br />

3.1.A, 4.1.A, 5.1.A, 6.1.A i 7.1.A i mostra quin ha estat el grau <strong>de</strong> compliment<br />

en la presentació <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong>ls ens locals a la Sindicatura.<br />

Ens locals<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %<br />

Diputacions 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100<br />

Consells comarcals 39 95 39 95 39 95 39 95 39 95 38 93 38 93<br />

Mancomunitats 32 50 32 50 32 50 33 52 33 52 32 50 32 50<br />

Entitats metropolitanes 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100<br />

Ajuntaments 741 78 739 78 735 78 738 78 738 78 737 78 730 77<br />

Entitats municipals<br />

<strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s<br />

38 66 38 66 38 66 38 66 38 66 38 66 38 66<br />

Total 856 77 854 77 850 76 854 77 854 77 851 76 844 76<br />

En conjunt, el grau <strong>de</strong> compliment pel que fa als comptes i estats anuals,<br />

assoleix prop d’un 77%.<br />

En els gràfics següents es presenta l’evolució <strong>de</strong>l compliment en el retiment <strong>de</strong>ls<br />

comptes per a cadascun <strong>de</strong>ls diferents grups d’ens locals, en el cas <strong>de</strong>ls tres<br />

darrers anys.<br />

100<br />

Gràfic 1: Compliment diputacions<br />

80<br />

60<br />

40<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

20<br />

0<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

24


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

100<br />

Gràfic 2: Compliment consells comarcals<br />

80<br />

60<br />

40<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

20<br />

0<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Gràfic 3: Compliment mancomunitats<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

Gràfic 4: Compliment entitats metropolitanes<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

0<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

25


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

85<br />

Gràfic 5: Compliment ajuntaments<br />

80<br />

75<br />

70<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

65<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

Gràfic 6: Compliment entitats municipals<br />

<strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s<br />

80<br />

75<br />

70<br />

65<br />

% exercici 2002<br />

% exercici 2003<br />

% exercici 2004<br />

60<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

Per grups d’entitats, en el cas <strong>de</strong> les diputacions i les entitats metropolitanes<br />

s’han mantingut els valors amb un compliment total, tant a nivell <strong>de</strong> compliment<br />

en el retiment <strong>de</strong> comptes com en el percentatge <strong>de</strong> població representada. Cal<br />

remarcar que el nivell <strong>de</strong> compliment <strong>de</strong>ls ajuntaments ha millorat respecte a<br />

l’any anterior.<br />

Pel que fa al compliment <strong>de</strong>l retiment <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong>ls ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les<br />

corporacions locals, els resultats es mostren, respectivament, per a organismes<br />

autònoms, per a entitats públiques empresarials i per a les societats mercantils,<br />

en els quadres següents:<br />

26


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Organismes autònoms<br />

Organismes autònoms<br />

administratius<br />

Organismes autònoms<br />

industrials, comercials,<br />

financers o anàlegs<br />

LP RP LT ET RT BS CR<br />

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %<br />

363 72 358 71 351 70 358 71 360 72 358 71 355 71<br />

18 78 16 70 15 65 16 70 18 78 16 70 16 70<br />

Total 381 73 374 71 366 70 374 71 378 71 374 71 371 71<br />

Entitat pública empresarial<br />

BS<br />

CR<br />

Núm. % Núm. %<br />

Entitat pública empresarial 2 50 2 50<br />

Societats mercantils<br />

BS<br />

CR<br />

Núm. % Núm. %<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament 176 90 176 90<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament 35 78 35 78<br />

Total 211 88 211 88<br />

Compliment normatiu<br />

En termes generals, el nivell <strong>de</strong> compliment normatiu <strong>de</strong> les entitats que han<br />

tramès el Compte general és acceptable, tot i que és millorable en els punts que<br />

s’esmenten en aquest apartat relatiu a observacions.<br />

S’ha continuat observant un alt percentatge d’incompliment <strong>de</strong> la tramesa <strong>de</strong>ls<br />

estats <strong>de</strong> compromisos <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses amb càrrec a exercicis futurs.<br />

Pel que fa a l’Estat <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses amb finançament afectat el nivell <strong>de</strong> lliurament<br />

d’aquest estat formalitzat continua essent extremadament baix; això és greu,<br />

atesa la importància que té la quantificació <strong>de</strong> les <strong>de</strong>sviacions <strong>de</strong> finançament<br />

existents, en relació amb la correcta <strong>de</strong>terminació <strong>de</strong>l Resultat ajustat i <strong>de</strong>l<br />

Romanent <strong>de</strong> tresoreria.<br />

També continua essent baix el lliurament <strong>de</strong> la memòria justificativa <strong>de</strong>l cost i<br />

rendiment <strong>de</strong>ls serveis públics prestats, i <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong>l grau <strong>de</strong> compliment<br />

<strong>de</strong>ls objectius programats que preveu la normativa que han d’incloure en<br />

el Compte general aquelles entitats locals amb una població superior a 50.000<br />

habitants.<br />

Un alt percentatge d’aquests ens no presenta cap <strong>de</strong> les dues memòries i <strong>de</strong> les<br />

memòries presenta<strong>de</strong>s pels ens locals i enregistra<strong>de</strong>s com a tals, es consi<strong>de</strong>ra<br />

que moltes d’elles no s’ajusten a l’enunciat que assenyala la normativa vigent,<br />

tot i que informen d’altres aspectes <strong>de</strong> la situació econòmica <strong>de</strong> l’entitat.<br />

27


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Aprovació <strong>de</strong>ls comptes<br />

En el cas <strong>de</strong> les diputacions provincials i <strong>de</strong> les entitats metropolitanes el 100%<br />

<strong>de</strong> corporacions ha tramès els Compte general <strong>de</strong>gudament aprovat pel Ple,<br />

mentre que per al cas <strong>de</strong>ls consells comarcals, mancomunitats <strong>de</strong> municipis,<br />

ajuntaments i entitats municipals <strong>de</strong>scentralitza<strong>de</strong>s, el percentatge <strong>de</strong> comptes<br />

<strong>de</strong>finitivament aprovats se situa, respectivament, en un 87%, un 70%, un 83%<br />

i un 92%.<br />

Compliment <strong>de</strong> terminis<br />

Continua essent freqüent l’incompliment <strong>de</strong>ls terminis, tant pel que respecta a la<br />

data d’aprovació <strong>de</strong>l Compte general, que s’hauria d’haver formalitzat abans <strong>de</strong><br />

l’1 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>, com pel que fa a la tramesa <strong>de</strong>ls comptes a la<br />

Sindicatura, que s’hauria d’haver efectuat abans <strong>de</strong>l 15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

1.2.2. Recomanacions<br />

Tot seguit es presenten les recomanacions, que coinci<strong>de</strong>ixen, en gran part, amb<br />

les <strong>de</strong>ls informes <strong>de</strong>ls anys anteriors.<br />

a) A les corporacions locals<br />

Retiment <strong>de</strong> comptes<br />

S’ha <strong>de</strong> posar un èmfasi especial en el tema <strong>de</strong> la responsabilitat que implica<br />

retre comptes, un cop aprovats pel Ple <strong>de</strong> la corporació, i retre’ls amb els<br />

informes preceptius <strong>de</strong> la Comissió Especial <strong>de</strong> Comptes <strong>de</strong> l’entitat, la qual<br />

hauria <strong>de</strong> veure reforçat el seu paper.<br />

La Comissió Especial <strong>de</strong> Comptes caldria que efectués un seguiment periòdic <strong>de</strong><br />

l’execució <strong>de</strong>l pressupost i <strong>de</strong>ls diferents estats comptables <strong>de</strong> la corporació, <strong>de</strong><br />

tal manera que afavorís l’emissió <strong>de</strong> l’informe sobre el Compte general. Fins i tot<br />

en el cas <strong>de</strong>ls ens locals amb <strong>de</strong>terminada grandària i pressupost aquesta<br />

Comissió hauria <strong>de</strong> disposar <strong>de</strong> recursos tècnics suplementaris que facilitessin la<br />

tasca encomanada.<br />

A més a més, fóra convenient que els comptes anessin acompanyats d’una memòria<br />

d’execució <strong>de</strong> l’exercici corresponent, com a part integrant <strong>de</strong> la memòria<br />

anual <strong>de</strong> la corporació, que hauria <strong>de</strong> tenir una àmplia difusió.<br />

28


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Administració i control intern<br />

Les corporacions locals haurien <strong>de</strong> potenciar, en la mesura que les seves<br />

disponibilitats pressupostàries ho permetin, les respectives àrees d’administració,<br />

comptabilitat i gestió economicofinancera, així com el seu control intern,<br />

amb la finalitat <strong>de</strong> millorar els resultats a obtenir i que els comptes reflecteixin<br />

raonablement la situació economicofinancera i patrimonial d’aquestes entitats, i<br />

a més, siguin un instrument vàlid per a la millora <strong>de</strong> la gestió.<br />

Aquesta prioritat s’hauria d’orientar envers la consecució <strong>de</strong>l respecte al<br />

compliment <strong>de</strong> la legislació vigent i envers un més estricte rigor i una major<br />

responsabilització en matèria econòmica.<br />

També fóra bo que en aquestes mateixes àrees s’avancés molt més a establir<br />

una clara diferenciació entre les funcions polítiques i les que corresponen al<br />

nivell tècnic. En les entitats més complexes o que gestionen un pressupost<br />

important, caldria plantejar-se la necessitat d’instaurar la figura <strong>de</strong>l gerent com a<br />

nexe d’unió entre el component polític i el tècnic <strong>de</strong> la gestió.<br />

Organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions locals<br />

Una gran part <strong>de</strong>ls organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions locals<br />

informen que són inoperants i en altres es <strong>de</strong>tecta un nivell d’activitat molt<br />

reduït la qual cosa fa recomanable que els ens matrius examinin la necessitat <strong>de</strong><br />

l’existència d’aquests organismes i, si escau, s’extingeixin.<br />

Per altra banda, fora convenient que tal com estableix la Llei 57/2003, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sembre, <strong>de</strong> mesures per a la mo<strong>de</strong>rnització <strong>de</strong>l govern local s’a<strong>de</strong>qüin els<br />

organismes autònoms <strong>de</strong> caràcter administratiu a l’organisme autònom local i els<br />

organismes autònoms <strong>de</strong> caràcter comercial, industrial, financer o anàleg a<br />

l’organisme autònom local o a l’entitat pública empresarial, que escaigui, atès<br />

que el termini <strong>de</strong> sis mesos establert en la disposició transitòria tercera <strong>de</strong><br />

l’esmentada llei es troba àmpliament superat.<br />

Societats mercantils <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> les corporacions locals<br />

Les corporacions locals titulars <strong>de</strong> societats en situacions irregulars pel que fa al<br />

seu patrimoni haurien <strong>de</strong> prendre les mesures adients per tal <strong>de</strong> regularitzar<br />

aquesta situació. Així mateix, també s’hauria <strong>de</strong> revisar la viabilitat d’aquelles<br />

societats, la principal font d’ingressos <strong>de</strong> les quals siguin les subvencions<br />

corrents que reben <strong>de</strong> la mateixa corporació local.<br />

29


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Sanejament comptable i estimació <strong>de</strong> saldos <strong>de</strong>utors <strong>de</strong> dubtosa cobrabilitat<br />

Des <strong>de</strong>l punt <strong>de</strong> vista comptable i <strong>de</strong> la gestió pressupostària, s’aprecia la<br />

necessitat <strong>de</strong> practicar una contínua <strong>de</strong>puració <strong>de</strong>ls saldos d’operacions<br />

d’exercicis ja tancats, i d’esbrinar el que realment correspon a drets i obligacions<br />

reconeguts, <strong>de</strong>terminar els que estan afectats per prescripció, i en el cas<br />

particular <strong>de</strong>ls ingressos, efectuar les <strong>de</strong>claracions <strong>de</strong> fallits i d’insolvències un<br />

cop exhaurida la via executiva.<br />

En el cas <strong>de</strong>ls ingressos pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament, tant d’exercicis tancats com <strong>de</strong><br />

l’exercici corrent, com també <strong>de</strong>ls extrapressupostaris, un cop s’hagi assegurat<br />

que realment siguin drets exigibles, cal fer, d’acord amb l’article 191.2 <strong>de</strong>l Reial<br />

<strong>de</strong>cret legislatiu 2/2004, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> març, pel qual s’aprova el text refós <strong>de</strong> la Llei<br />

reguladora d’hisen<strong>de</strong>s locals (TRLRHL) i l’article 103 <strong>de</strong>l Reglament pressupostari<br />

local, aprovat mitjançant el Reial <strong>de</strong>cret 500/1990, <strong>de</strong> 20 d’abril, pel qual es<br />

<strong>de</strong>senvolupa el capítol 1r <strong>de</strong>l títol 6è <strong>de</strong> la LRHL en matèria <strong>de</strong> pressupostos<br />

(RPL), l’estimació d’aquells imports que es consi<strong>de</strong>rin <strong>de</strong> difícil recaptació i així<br />

es minori correlativament el Romanent <strong>de</strong> tresoreria per tal <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>terminar<br />

el Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a <strong>de</strong>speses generals.<br />

Aquesta estimació, sempre que sigui possible, és convenient que es faci<br />

mitjançant una anàlisi individualitzada <strong>de</strong>ls saldos pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament i, en<br />

cas que no es practiqui aquest tipus d’anàlisi, aplicant un tant alçat coherent<br />

amb l’experiència i l’estadística <strong>de</strong>ls anys anteriors.<br />

Incidències presenta<strong>de</strong>s en els comptes<br />

Respecte a l’aprovació i execució pressupostària cal dir que els incompliments,<br />

errors i febleses que es posen <strong>de</strong> manifest en l’aprovació, tramitació, liquidació i<br />

enregistrament comptable <strong>de</strong> les operacions relatives a les previsions i<br />

modificacions <strong>de</strong>l pressupost i <strong>de</strong> la seva execució, requereixen per a la seva<br />

<strong>de</strong>saparició que aquests pressupostos gau<strong>de</strong>ixin d’una millor base tècnica,<br />

s’explicitin els objectius <strong>de</strong>sitjats, i que la seva materialització es dugui a terme<br />

amb major cura que l’observada.<br />

Programari utilitzat<br />

Els ajuntaments haurien d’obtenir <strong>de</strong> les empreses informàtiques distribuïdores<br />

<strong>de</strong>l programari que utilitzen per a dur la comptabilitat el compromís i la garantia<br />

d’esmenar i re<strong>de</strong>finir aquells aspectes <strong>de</strong> l’aplicació informàtica que provoquen<br />

incorreccions en la presentació <strong>de</strong>ls comptes i estats anuals.<br />

Per altra banda, s’hauria <strong>de</strong> potenciar la formació <strong>de</strong>l personal responsable <strong>de</strong><br />

l’explotació <strong>de</strong> l’aplicació quan les incorreccions es produeixen com a<br />

conseqüència d’una errònia utilització <strong>de</strong>l programari per part <strong>de</strong> l’usuari.<br />

30


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Mancomunitats<br />

Algunes mancomunitats <strong>de</strong> municipis segueixen inactives i no operen com a tals<br />

en haver finalitzat l’objectiu o motiu pel qual foren crea<strong>de</strong>s, sense que s’hagin<br />

dissolt ni donat <strong>de</strong> baixa en el Registre d’entitats locals <strong>de</strong>l Departament <strong>de</strong><br />

Governació.<br />

Els integrants d’aquelles mancomunitats <strong>de</strong> municipis que durant un perllongat<br />

perío<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la seva creació no hagin iniciat la seva activitat o<br />

bé ja hagin <strong>de</strong>ixat <strong>de</strong> ser operatives, haurien d’examinar la necessitat <strong>de</strong> la seva<br />

existència i iniciar, si escau, els corresponents tràmits <strong>de</strong> dissolució.<br />

b) Als ens locals supramunicipals<br />

Serveis d’assistència i col·laboració municipal<br />

Per millorar el nivell <strong>de</strong> compliment <strong>de</strong> les corporacions locals <strong>de</strong> l’obligació <strong>de</strong><br />

retre els comptes anuals a la Sindicatura, en <strong>de</strong>guda forma i temps, és<br />

imprescindible que els ens locals supramunicipals intensifiquin les seves<br />

actuacions en la prestació <strong>de</strong>ls serveis <strong>de</strong> cooperació i d’assistència municipals,<br />

previstos en els articles 28 <strong>de</strong>l text refós <strong>de</strong> la Llei <strong>de</strong> l’organització comarcal <strong>de</strong><br />

<strong>Catalunya</strong>, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong> novembre<br />

(TRLOCC) i 91.1 i 2.b <strong>de</strong>l text refós <strong>de</strong> la Llei municipal i <strong>de</strong> règim local <strong>de</strong><br />

<strong>Catalunya</strong> (TRLMRLC) aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, <strong>de</strong> 28<br />

d’abril. L’Administració <strong>de</strong> la <strong>Generalitat</strong> ha <strong>de</strong> facilitar i coordinar aquesta<br />

assistència i cooperació, d’acord amb l’article 184 <strong>de</strong> l’esmentat TRLMRLC.<br />

c) Als òrgans legislatius corresponents<br />

Regulació complementària sobre els estats i comptes anuals<br />

Fóra convenient que la regulació <strong>de</strong> les finances locals establís la necessitat<br />

d’adjuntar als comptes i estats anuals, com un annex més, un estat <strong>de</strong><br />

conciliació que mostrés i justifiqués les diferències entre el resultat pressupostari<br />

abans d’efectuar els ajustaments i el resultat <strong>de</strong> l’exercici, corresponent a la<br />

comptabilitat financera.<br />

També caldria disposar que les operacions <strong>de</strong> refinançament es reflectissin<br />

comptablement com a extrapressupostàries i només s’enregistressin pressupostàriament<br />

les diferències en excés o <strong>de</strong>fecte <strong>de</strong>l nou en<strong>de</strong>utament respecte a<br />

l’operació afectada. Aquesta opció és preferible a la d’aplicar el principi general<br />

<strong>de</strong> pressupost brut o íntegre, atès que no distorsiona les xifres <strong>de</strong> la liquidació,<br />

ni els indicadors pressupostaris.<br />

31


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

D’altra banda, caldria que la previsió <strong>de</strong> l’article 166, punt 1, apartat a) <strong>de</strong>l<br />

TRLRHL, relativa al fet que al Pressupost general s’hi uniran com a annex els<br />

plans i programes d’inversions i finançament que po<strong>de</strong>n formular els ens locals<br />

per a un termini <strong>de</strong> quatre anys, passi a ser obligatòria per a aquelles entitats<br />

que reuneixin <strong>de</strong>terminats requisits <strong>de</strong> volum <strong>de</strong> població o <strong>de</strong> pressupost.<br />

Finalment, en relació amb la tramitació <strong>de</strong> l’aprovació <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong><br />

qualsevol corporació local, regulada en l’article 212 <strong>de</strong>l TRLRHL, caldria que la<br />

referència que es fa que el Compte general es lliurarà, <strong>de</strong>gudament aprovat, a<br />

l’òrgan <strong>de</strong> control extern corresponent, s’ampliés amb la menció explícita que es<br />

lliuri còpia completa <strong>de</strong> l’expedient d’aprovació on constin tots els tràmits<br />

preceptius.<br />

Memòries complementàries<br />

Totes aquelles entitats locals amb una població <strong>de</strong> dret superior a 50.000 habitants<br />

estan obliga<strong>de</strong>s a formular les memòries justificatives <strong>de</strong>l cost i rendiment<br />

<strong>de</strong>ls serveis públics, així com les <strong>de</strong>mostratives <strong>de</strong>l grau en què s’hagin complert<br />

els objectius programats, i adjuntar-les al Compte general.<br />

Atès que el compliment d’aquesta obligació és insatisfactori i que, en part això<br />

pot venir motivat per la manca <strong>de</strong> normes sobre com elaborar les esmenta<strong>de</strong>s<br />

memòries i <strong>de</strong>terminar quin ha <strong>de</strong> ser el seu contingut mínim, amb <strong>de</strong>finició<br />

d’indicadors inclosos, fóra necessària la seva regulació.<br />

L’obligació <strong>de</strong> retre aquestes memòries seria aconsellable que s’ampliés a tots<br />

aquells ens locals que fossin clarament prestadors <strong>de</strong> serveis, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntment<br />

<strong>de</strong> la seva grandària, com pot ser el cas <strong>de</strong> moltes mancomunitats <strong>de</strong> municipis i<br />

algunes altres entitats locals <strong>de</strong> segon grau.<br />

2. DIPUTACIONS I ENS DEPENDENTS<br />

Aquest apartat mostra els resultats <strong>de</strong>l treball efectuat en relació amb el compte<br />

general <strong>de</strong> les quatre diputacions catalanes corresponent a l’exercici 2004.<br />

2.1. RESULTATS DE COMPLIMENT<br />

El quadre 2.1.A recull la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats<br />

i el grau <strong>de</strong> compliment que això representa.<br />

32


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Aquest quadre 2.1.A es compon <strong>de</strong> vuit subquadres, un per a cada un <strong>de</strong>ls<br />

estats i comptes anuals (LP, RP, LT, ET, RT, BS, CR i ED) consi<strong>de</strong>rats a efectes<br />

<strong>de</strong> l’elaboració <strong>de</strong>l present informe, que contenen una doble informació:<br />

• En primer lloc, s’indica el nombre d’ens matrius i <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts que han tramès<br />

els diferents comptes, ja sigui dins el termini establert per la Sindicatura (30<br />

<strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>) o amb posterioritat a aquest termini, però abans <strong>de</strong> la<br />

data <strong>de</strong> tancament d’aquest informe (31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>). Per diferència<br />

consta el nombre d’ens matrius i <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts que no han tramès algun<br />

<strong>de</strong>ls respectius comptes.<br />

• En segon lloc, es mostra el grau <strong>de</strong> compliment en el retiment <strong>de</strong>ls comptes,<br />

mesurat en percentatge, fins al 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>. S’ofereix també el<br />

grau <strong>de</strong> compliment basat en la població que representen respecte <strong>de</strong>l total<br />

d’habitants <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> 2 , per al cas <strong>de</strong> les entitats matrius.<br />

Quadre 2.1.A: Resultats <strong>de</strong> compliment en la presentació <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> les diputacions<br />

Liquidació pressupostària Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2<br />

-<br />

- 2 100 - -<br />

Total Liquidació pressupostària 25 - - 25 100 - -<br />

Resultat pressupostari Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 16 0 3 19 84 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

0 0 2 2 0 - -<br />

Total Resultat pressupostari 20 0 5 25 80 - -<br />

2. Les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la població són les <strong>de</strong>l padró municipal d’habitants referi<strong>de</strong>s a 1 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> 2004<br />

<strong>de</strong>clara<strong>de</strong>s oficials mitjançant Reial <strong>de</strong>cret 2348/2004, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre. Font: Instituto Nacional <strong>de</strong><br />

Estadística a través <strong>de</strong> la seva web www.ine.es.<br />

33


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 - - 2 100 - -<br />

Total Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats 25 - - 25 100 - -<br />

Estat <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 - - 2 100 - -<br />

Total Estat <strong>de</strong> tresoreria 25 - - 25 100 - -<br />

Romanent <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 - - 2 100 - -<br />

Total Romanent <strong>de</strong> tresoreria 25 - - 25 100 - -<br />

Balanç <strong>de</strong> situació Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 - - 2 100 - -<br />

Entitats públiques empresarials 1 - - 1 100 - -<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

1 - - 1 100 - -<br />

1 - - 1 100 - -<br />

Total Balanç <strong>de</strong> situació 28 - - 28 100 - -<br />

34


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Compte <strong>de</strong> resultats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 19 - - 19 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 - - 2 100 - -<br />

Entitats públiques empresarials 1 - - 1 100 - -<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

1 - - 1 100 - -<br />

1 - - 1 100 - -<br />

Total Compte <strong>de</strong> resultats 28 - - 28 100 - -<br />

Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Diputacions 4 - - 4 100 6.813.319 100<br />

Organismes autònoms 16 0 3 19 84 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

1 0 1 2 50 - -<br />

Total Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute 21 0 4 25 84 - -<br />

Nota:<br />

(1) Total població <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> segons els diferents padrons municipals a 1 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> l’any 2004: 6.813.319<br />

habitants.<br />

En l’annex 10.3 s’indica la situació en la tramesa <strong>de</strong>ls comptes per part <strong>de</strong> les<br />

diputacions i els ens que en <strong>de</strong>penen.<br />

En els quadres 2.1.B.1 i 2.1.B.2 es presenta l’agregació <strong>de</strong> la Liquidació pressupostària,<br />

<strong>de</strong>l Resultat pressupostari, <strong>de</strong> la Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats i<br />

<strong>de</strong>l Romanent <strong>de</strong> tresoreria, per una banda i l’agregat <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong> tresoreria, <strong>de</strong>l<br />

Balanç <strong>de</strong> situació i <strong>de</strong>l Compte <strong>de</strong> resultats, per l’altra, <strong>de</strong> les quatre diputacions<br />

catalanes.<br />

El mateix s’ha fet per al total <strong>de</strong>ls organismes autònoms que en <strong>de</strong>penen<br />

diferenciant segons es tracti d’organismes autònoms pròpiament dits, quadres<br />

2.1.C.1 i 2.1.C.2, d’organismes autònoms industrials, comercials, financers o<br />

anàlegs, quadres 2.1.D.1 i 2.1.D.2 o d’entitats públiques empresarials locals,<br />

quadre 2.1.E.<br />

Per al cas <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament o majoritària per<br />

les diputacions catalanes s’han elaborat els corresponents agregats <strong>de</strong>ls<br />

balanços i els comptes <strong>de</strong> pèrdues i guanys que s’han retut, que es mostren en<br />

els quadres 2.1.F i 2.1.G respectivament.<br />

35


Quadre 2.1.B.1. Agregat <strong>de</strong> les diputacions<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

EXERCICI: 2004<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

36<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

42.675.000,00<br />

0,00<br />

9.040.377,09<br />

636.815.236,23<br />

6.967.426,88<br />

2.470.020,03<br />

3.647.462,00<br />

5.405.480,27<br />

44.200.000,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

2,7<br />

8,5<br />

2,1<br />

0,0<br />

44,0<br />

***,*<br />

25,1<br />

42.675.000,00<br />

0,00<br />

9.280.466,61<br />

690.673.721,03<br />

7.117.024,41<br />

2.470.020,03<br />

5.251.335,77<br />

287.981.304,32<br />

55.310.603,04<br />

751.221.002,50 349.538.472,71 46,5<br />

1.100.759.475,21<br />

823.736.501,42 100,0 74,8<br />

760.226.684,01<br />

751.221.002,50 349.538.472,71<br />

751.221.002,50<br />

751.221.002,50<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

240.089,52<br />

53.858.484,80<br />

149.597,53<br />

0,00<br />

1.603.873,77<br />

282.575.824,05<br />

11.110.603,04<br />

349.538.472,71<br />

349.538.472,71<br />

4,7<br />

24,6<br />

-6,8<br />

27,2<br />

133,4<br />

223,6<br />

190,8<br />

5,4<br />

46,5<br />

46,5<br />

46,5<br />

199.183.394,39<br />

123.162.312,25<br />

23.527.642,09<br />

328.672.087,05<br />

135.862.831,29<br />

227.832.231,73<br />

15.759.478,55<br />

46.759.497,86<br />

1.100.759.475,21<br />

122.336.413,38<br />

65.523.331,44<br />

11.402.597,70<br />

555.576.371,44<br />

8.647.013,32<br />

3.795.418,12<br />

2.005.168,19<br />

8.214.217,07<br />

46.235.970,76<br />

191.072.104,22<br />

94.796.858,16<br />

14.194.741,85<br />

258.163.549,30<br />

62.077.162,93<br />

93.767.003,91<br />

8.207.026,37<br />

46.633.330,02<br />

768.911.776,76<br />

823.736.501,42<br />

768.911.776,76<br />

24,8<br />

12,3<br />

1,8<br />

33,6<br />

8,1<br />

12,2<br />

1,1<br />

6,1<br />

190.756.238,46<br />

75.409.550,08<br />

13.997.993,64<br />

222.677.773,52<br />

47.325.595,52<br />

75.570.278,13<br />

8.207.026,37<br />

45.911.964,62<br />

679.856.420,34<br />

24.387.100,64<br />

392.754,00<br />

1.385.161,18<br />

8.981.162,56<br />

1.531.557,66<br />

286.100,00<br />

64.608,31<br />

1.134.373,06<br />

25.347.000,00<br />

63.509.817,41<br />

89.055.356,42<br />

0,00 0,00 0,00 54.824.724,66 80.370.263,67<br />

-25.545.539,01<br />

14,9<br />

8,0<br />

1,4<br />

67,4<br />

1,0<br />

0,5<br />

0,2<br />

1,0<br />

5,6<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

286,7<br />

***,*<br />

122,9<br />

80,4<br />

121,5<br />

153,7<br />

38,2<br />

2,9<br />

83,6<br />

95,9<br />

77,0<br />

60,3<br />

78,5<br />

45,7<br />

41,2<br />

52,1<br />

99,7<br />

69,9<br />

74,8<br />

69,9<br />

97.949.312,74<br />

65.130.577,44<br />

10.017.436,52<br />

546.595.208,88<br />

7.115.455,66<br />

3.509.318,12<br />

1.940.559,88<br />

7.079.844,01<br />

20.888.970,76<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

760.226.684,01<br />

679.856.420,34<br />

80,1<br />

99,4<br />

87,9<br />

98,4<br />

82,3<br />

92,5<br />

96,8<br />

86,2<br />

45,2<br />

92,3<br />

99,8<br />

79,5<br />

98,6<br />

86,3<br />

76,2<br />

80,6<br />

100,0<br />

98,5<br />

88,4<br />

92,3<br />

88,4<br />

315.865,76<br />

19.387.308,08<br />

196.748,21<br />

35.485.775,78<br />

14.751.567,41<br />

18.196.725,78<br />

0,00<br />

721.365,40<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

79.198.510,07<br />

72.914.792,96<br />

13.703.572,60<br />

10.243.124,14<br />

32.825.803,06<br />

127.793.516,59<br />

3.286.185,23<br />

343.458,67<br />

291.194,74<br />

441.904,55<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-2.525.894,76<br />

-381.433,63<br />

-3.442.681,89<br />

-1.955.257,40<br />

-8.077.958,18<br />

-611.504,09<br />

-180,84<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

76.672.615,31 44.746.109,94 31.926.505,37<br />

72.533.359,33<br />

10.260.890,71<br />

8.287.866,74<br />

24.747.844,88<br />

65.963.793,97<br />

4.800.939,32<br />

3.789.220,74<br />

4.653.200,23<br />

6.569.565,36<br />

5.459.951,39<br />

4.498.646,00<br />

20.094.644,65<br />

208.885.802,83 -16.383.225,86 192.502.576,97 123.953.264,20 68.549.312,77<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

190.306.764,35<br />

98.823.015,99<br />

25.238.901,88<br />

258.458.455,11<br />

58.205.342,27<br />

70.414.394,28<br />

5.420.006,00<br />

44.354.122,62<br />

Saldo<br />

total<br />

127.182.012,50<br />

3.286.004,39<br />

343.458,67<br />

291.194,74<br />

441.904,55<br />

8.876.630,04<br />

24.339.296,26<br />

-1.711.259,79<br />

70.213.631,94<br />

77.657.489,02<br />

157.417.837,45<br />

10.339.472,55<br />

2.405.375,24<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

117.785.628,21<br />

2.977.598,59<br />

129.221,01<br />

227.808,93<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

9.396.384,29<br />

308.405,80<br />

214.237,66<br />

63.385,81<br />

441.904,55<br />

132.156.259,78 -611.684,93 131.544.574,85 121.120.256,74 10.424.318,11<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

1.100.759.475,21<br />

1.100.759.475,21<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

823.736.501,42<br />

768.911.776,76<br />

54.824.724,66<br />

22.746.305,38<br />

5.604.552,90<br />

146.248.044,13<br />

0,00<br />

0,00<br />

183.931.016,31<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

63.509.817,41<br />

89.055.356,42<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

140.558.753,55<br />

63.509.817,41<br />

68.549.312,77<br />

0,00<br />

0,00<br />

39.907.802,06<br />

31.342.819,28<br />

65.359,41<br />

151.923.502,37<br />

89.055.356,42<br />

10.424.318,11<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

52.485.287,25<br />

41.459,41<br />

338.314.390,54<br />

0,00<br />

22.456.177,62<br />

304.493.464,10<br />

326.949.641,72


Quadre 2.1.B.2. Agregat <strong>de</strong> les diputacions<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 680.344.576,86<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 121.120.256,74<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

260.348,71<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ............................................... 2.901.854,34<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors ............................................................. 116.092.180,01<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ............................................................... 86.122.082,66<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ......................................... 807.957.448,90<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 1.800.653.620,35<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat ..........................................................<br />

1.649,88<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................ 1.001.961,53<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ........................................................................... 4.819.183,68<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

3.621.275.163,66<br />

338.314.390,55<br />

3.959.589.554,21<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

760.487.032,72<br />

123.953.264,20<br />

488.156,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

149.408.116,77<br />

85.469.593,31<br />

808.094.127,87<br />

1.800.653.620,35<br />

1.649,88<br />

947.226,58<br />

4.828.778,25<br />

3.734.331.566,45<br />

225.257.987,76<br />

3.959.589.554,21<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

37<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 362.657.253,40 30,1<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................ 6.658.492,47 0,6<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general ............................. 253.951.141,27 21,1<br />

Immobilitzat financer .......................................................... 48.860.344,00 0,6<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 36.581.306,61 3,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

140.465.634,52<br />

0,0<br />

11,7<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

339.133.611,81 28,2<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

14.947.959,03<br />

0,0<br />

1,2<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

1.203.255.743,40 100,0<br />

45.250.523,57 59,0<br />

31.425.472,11 41,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 76.675.995,68 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

393.494.257,13 32,7<br />

77.860.186,07 6,5<br />

0,00 0,0<br />

496.194.904,44 41,2<br />

152.565.967,25 12,7<br />

65.359,41 0,0<br />

1.770.411,58 0,1<br />

81.304.657,52 6,8<br />

1.203.255.743,40 100,0<br />

45.250.523,57 0,0<br />

31.425.472,11 41,0<br />

76.675.995,68 100,0<br />

%<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Ens: 4 Població: 6.813.319<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 29,00 0,0<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

191.872.768,54 26,5<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

14.232.141,89 2,0<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

1.435.171,90 0,2<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

90.705.211,91 12,5<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................ 76. Transferències corrents ....................................................................<br />

1.770.864,69 0,2<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 0,00 0,0<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 258.053.484,05 35,6<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital .................................................. 93.836.702,36 12,9<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions .................. 54.114.694,44 7,5<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 706.021.068,78 97,4<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 2.215.626,19 0,3<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................. 16.841.790,51 2,3<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

725.078.485,48<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

90.823.867,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

81.304.657,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.816.760,19<br />

8.080.284,08<br />

118.916.573,23<br />

76.259.122,64<br />

0,00<br />

548.333.643,86<br />

0,00<br />

1.079.656,24<br />

33.358.896,02<br />

796.844.936,26<br />

8.336.167,26<br />

131.789,90<br />

1.070.249,58<br />

806.383.143,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

1,3<br />

1,0<br />

14,7<br />

9,5<br />

0,0<br />

68,0<br />

0,0<br />

0,1<br />

4,1<br />

98,8<br />

1,0<br />

0,0<br />

0,1<br />

100,0


Quadre 2.1.C.1. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms <strong>de</strong> les diputacions<br />

EXERCICI: 2004<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

Organismes: 19<br />

38<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.239.573,75<br />

18.605.855,68<br />

263.855,62<br />

0,00<br />

97.000,00<br />

103.200,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

3,8<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

***,*<br />

0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.240.847,01<br />

19.320.095,67<br />

263.855,62<br />

0,00<br />

97.000,00<br />

9.345.796,35<br />

0,00<br />

22.309.485,05 9.958.109,60 44,6<br />

32.267.594,65<br />

24.492.215,62 100,0 75,9<br />

16.859.439,34<br />

22.309.485,05 9.958.109,60<br />

22.309.485,05<br />

22.309.485,05<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.273,26<br />

714.239,99<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.242.596,35<br />

0,00<br />

9.958.109,60<br />

9.958.109,60<br />

1,7<br />

33,5<br />

***,*<br />

69,3<br />

128,6<br />

368,5<br />

34,1<br />

0,0<br />

44,6<br />

44,6<br />

44,6<br />

12.676.534,46<br />

5.817.120,26<br />

150.877,53<br />

5.844.442,66<br />

1.324.998,42<br />

6.315.221,32<br />

138.400,00<br />

0,00<br />

32.267.594,65<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.869.145,69<br />

20.237.305,49<br />

187.564,44<br />

0,00<br />

97.000,00<br />

101.200,00<br />

0,00<br />

11.956.649,86<br />

4.162.269,51<br />

149.935,03<br />

3.301.767,76<br />

396.342,36<br />

1.377.068,13<br />

106.000,00<br />

0,00<br />

21.450.032,65<br />

24.492.215,62<br />

21.450.032,65<br />

55,7<br />

19,4<br />

0,7<br />

15,4<br />

1,8<br />

6,4<br />

0,5<br />

0,0<br />

11.956.649,86<br />

3.209.404,49<br />

149.935,03<br />

2.534.482,15<br />

293.960,82<br />

1.193.990,55<br />

106.000,00<br />

0,00<br />

19.444.422,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

73.660,42<br />

7.439.602,53<br />

30.919,96<br />

0,00<br />

0,00<br />

88.593,37<br />

0,00<br />

7.632.776,28<br />

2.005.609,75<br />

0,00 0,00 0,00 3.042.182,97 -2.584.983,56<br />

5.627.166,53<br />

0,0<br />

0,0<br />

15,8<br />

82,6<br />

0,8<br />

0,0<br />

0,4<br />

0,4<br />

0,0<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

119,4<br />

104,7<br />

71,1<br />

0,0<br />

100,0<br />

1,1<br />

0,0<br />

94,3<br />

71,6<br />

99,4<br />

56,5<br />

29,9<br />

21,8<br />

76,6<br />

0,0<br />

66,5<br />

75,9<br />

66,5<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.795.485,27<br />

12.797.702,96<br />

156.644,48<br />

0,00<br />

97.000,00<br />

12.606,63<br />

0,00<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

16.859.439,34<br />

19.444.422,90<br />

0,0<br />

0,0<br />

98,1<br />

63,2<br />

83,5<br />

0,0<br />

100,0<br />

12,5<br />

0,0<br />

68,8<br />

100,0<br />

77,1<br />

100,0<br />

76,8<br />

74,2<br />

86,7<br />

100,0<br />

0,0<br />

90,6<br />

68,8<br />

90,6<br />

0,00<br />

952.865,02<br />

0,00<br />

767.285,61<br />

102.381,54<br />

183.077,58<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

8.660.018,49<br />

2.238.584,00<br />

113.517,82<br />

183.113,89<br />

22.232,98<br />

1.308.398,04<br />

7.487,55<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-15.199,44<br />

-11.728,30<br />

0,00<br />

-3.309,32<br />

0,00<br />

-506,51<br />

-5.083,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.644.819,05 6.253.368,05 2.391.451,00<br />

2.226.855,70<br />

113.517,82<br />

179.804,57<br />

22.232,98<br />

2.130.866,18<br />

101.980,66<br />

179.419,93<br />

21.580,88<br />

95.989,52<br />

11.537,16<br />

384,64<br />

652,10<br />

11.217.467,18 -30.237,06 11.187.230,12 8.687.215,70 2.500.014,42<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

12.465.825,52<br />

4.358.616,93<br />

1.280,00<br />

3.452.987,50<br />

579.643,01<br />

1.347.932,09<br />

103.200,00<br />

0,00<br />

Saldo<br />

total<br />

1.307.891,53<br />

2.404,05<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

210.708,94<br />

1.458.503,33<br />

149.597,53<br />

2.391.455,16<br />

745.355,41<br />

4.967.289,23<br />

35.200,00<br />

0,00<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

1.285.395,30<br />

2.404,05<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

22.496,23<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.315.885,59 -5.590,01 1.310.295,58 1.287.799,35 22.496,23<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

32.267.594,65<br />

32.267.594,65<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

Organismes: 19 Organismes: 16 Organismes: 19<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

24.492.215,62<br />

21.450.032,65<br />

3.042.182,97<br />

106.464,99<br />

58.072,84<br />

3.038.351,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.032.142,64<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

7.632.776,28<br />

2.005.609,75<br />

9.554.208,05<br />

7.632.776,28<br />

2.500.014,42<br />

0,00<br />

0,00<br />

37.089,92<br />

615.672,57<br />

0,00<br />

10.813.084,04<br />

2.005.609,75<br />

22.496,23<br />

1.238,48<br />

0,00<br />

7.338.337,50<br />

1.445.402,08<br />

0,00<br />

13.874.267,61<br />

0,00<br />

80.083,24<br />

12.535.308,38<br />

12.615.391,62


Quadre 2.1.C.2. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms <strong>de</strong> les diputacions<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 19.445.021,99<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 1.287.799,35<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

4.103,02<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

244.421,99<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens ..................................... 51.439.916,26<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu ................................. 51.439.916,26<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

99.978,88<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors ............................................................. 82.602.186,33<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ............................................................... 14.145.775,15<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ......................................... 106.532.145,20<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 97.420.323,33<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat ..........................................................<br />

3.200,76<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................<br />

385,66<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

0,00<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

424.665.174,18<br />

13.874.267,71<br />

438.539.441,89<br />

Organismes: 19<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

16.863.542,36<br />

8.687.215,70<br />

599,09<br />

50.878.413,52<br />

0,00<br />

51.439.916,26<br />

0,00<br />

82.457.774,67<br />

14.143.564,25<br />

106.608.179,41<br />

97.420.323,33<br />

3.200,76<br />

385,66<br />

0,00<br />

428.503.115,01<br />

10.036.326,88<br />

438.539.441,89<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Organismes: 19<br />

39<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 20.738.320,10 35,9<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

104.197,12 0,2<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general .............................<br />

17.480,44 0,0<br />

Immobilitzat financer ..........................................................<br />

601,00 0,0<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 0,00 0,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

22.904.325,09<br />

0,0<br />

39,7<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

13.874.370,97 24,0<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

75.367,82<br />

0,0<br />

0,1<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

57.714.662,55 100,0<br />

1.679.400,21 28,1<br />

4.297.183,94 71,9<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 5.976.584,15 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

30.254.410,04 52,4<br />

1.212.185,10 2,1<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

22.945.258,43 39,8<br />

607.200,54 1,1<br />

0,00 0,0<br />

2.695.608,44 4,7<br />

57.714.662,55 100,0<br />

1.679.400,21 0,0<br />

4.297.183,94 71,9<br />

%<br />

5.976.584,15 100,0<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Organismes: 19<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 0,00 0,0<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

12.069.708,23 55,9<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

149.935,03 0,7<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

659,61 0,0<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

4.064.315,83 18,8<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

0,00 0,0<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 0,00 0,0<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 3.301.767,76 15,3<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital .................................................. 1.377.068,13 6,4<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions ..................<br />

610.944,90 2,8<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 21.574.399,49 99,9<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 4.800,00 0,0<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats ..................<br />

24.647,27 0,1<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

21.603.846,76<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

2.723.056,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

2.695.608,44<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.332.516,63<br />

628.040,10<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.998.946,31<br />

1.177.762,18<br />

156.432,33<br />

3.757,64<br />

24.297.455,19<br />

2.000,01<br />

0,00<br />

0,00<br />

24.299.455,20<br />

0,0<br />

0,0<br />

13,7<br />

2,6<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

78,2<br />

4,8<br />

0,6<br />

0,0<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0


Quadre 2.1.D.1. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs <strong>de</strong> les diputacions<br />

EXERCICI: 2004<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

Organismes: 2<br />

40<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

655.761,51<br />

1.822.215,65<br />

6.205,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

***,*<br />

0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

655.761,51<br />

1.822.215,65<br />

6.205,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

282.465,88<br />

0,00<br />

2.484.182,16 282.465,88 11,4<br />

2.766.648,04<br />

912.805,68 100,0 33,0<br />

912.132,29<br />

2.484.182,16 282.465,88<br />

2.484.182,16<br />

2.484.182,16<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

282.465,88<br />

0,00<br />

282.465,88<br />

282.465,88<br />

0,0<br />

42,8<br />

0,0<br />

46,6<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

11,4<br />

11,4<br />

11,4<br />

1.792.890,67<br />

919.284,07<br />

0,00<br />

21.809,82<br />

32.663,48<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.766.648,04<br />

0,00<br />

0,00<br />

713,13<br />

911.106,00<br />

986,55<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

556.160,19<br />

88.392,13<br />

0,00<br />

144,27<br />

11.050,19<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

655.746,78<br />

912.805,68<br />

655.746,78<br />

84,8<br />

13,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

1,7<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

532.577,83<br />

71.495,61<br />

0,00<br />

144,27<br />

11.050,19<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

615.267,90<br />

0,00 0,00 0,00 257.058,90 296.864,39<br />

-39.805,49<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,1<br />

99,8<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,1<br />

50,0<br />

15,9<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

31,0<br />

9,6<br />

0,0<br />

0,7<br />

33,8<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

23,7<br />

33,0<br />

23,7<br />

0,00<br />

0,00<br />

39,74<br />

911.106,00<br />

986,55<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

123.522,10<br />

36.024,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

54.931,27<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

0,00<br />

0,00<br />

25.759,10<br />

27.000,63<br />

19.141,71<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

123.522,10 24.423,95<br />

99.098,15<br />

36.024,45<br />

25.759,10<br />

27.000,63<br />

19.141,71<br />

0,00<br />

10.153,27<br />

0,00<br />

0,00<br />

36.024,45<br />

15.605,83<br />

27.000,63<br />

19.141,71<br />

159.546,55 71.901,44 231.447,99 34.577,22 196.870,77<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

1.792.890,67<br />

643.746,33<br />

0,00<br />

14.881,68<br />

32.663,48<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Saldo<br />

total<br />

54.931,27<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

54.931,27<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

275.537,74<br />

0,00<br />

6.928,14<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

54.931,27 0,00 54.931,27 54.931,27 0,00<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

2.766.648,04<br />

2.766.648,04<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

Organismes: 2 Organismes: 0 Organismes: 2<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

---<br />

912.132,29<br />

615.267,90<br />

0,0<br />

0,0<br />

5,6<br />

100,0<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

99,9<br />

95,8<br />

80,9<br />

0,0<br />

100,0<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

93,8<br />

99,9<br />

93,8<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

0,00<br />

0,00<br />

673,39<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

673,39<br />

23.582,36<br />

16.896,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

40.478,88<br />

673,39<br />

40.478,88<br />

174.946,24<br />

673,39<br />

196.870,77<br />

0,00<br />

0,00<br />

49.224,79<br />

71.822,71<br />

0,00<br />

89.449,42<br />

40.478,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

48.970,54<br />

0,00<br />

1.394.504,55<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.480.001,37<br />

1.480.001,37


Quadre 2.1.D.2. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs <strong>de</strong> les diputacions<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent .........................<br />

615.307,64<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 54.931,27<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

0,00<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors .............................................................<br />

92.144,19<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ...............................................................<br />

75.098,91<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .........................................<br />

1.638,12<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 0,00<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat ..........................................................<br />

2.461,67<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................<br />

107,74<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

73.564,04<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

915.253,58<br />

1.394.504,55<br />

2.309.758,13<br />

Organismes: 2<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

912.132,29<br />

34.577,22<br />

39,74<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

118.214,10<br />

8.908,97<br />

1.718,12<br />

0,00<br />

2.461,67<br />

107,74<br />

73.564,04<br />

1.151.723,89<br />

1.158.034,24<br />

2.309.758,13<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Organismes: 2<br />

41<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material ..........................................................<br />

41.015,43 2,5<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

2.761,47 0,2<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general .............................<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat financer ..........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 0,00 0,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

174.946,24<br />

0,0<br />

10,8<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

1.394.504,55 86,4<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

1.613.227,69 100,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 0,00 0,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

1.319.671,92 81,8<br />

28.305,40 1,8<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

89.449,42 5,5<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

175.800,95 10,9<br />

%<br />

1.613.227,69 100,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Organismes: 2<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 0,00 0,0<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

549.163,72 74,5<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

0,00 0,0<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

0,00 0,0<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

187.841,01 25,5<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

0,00 0,0<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 0,00 0,0<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 0,00 0,0<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital ..................................................<br />

0,00 0,0<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions ..................<br />

0,00 0,0<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 737.004,73 100,0<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 0,00 0,0<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats ..................<br />

0,00 0,0<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

737.004,73<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

103.900,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

175.800,95<br />

0,00<br />

0,00<br />

-71.901,44<br />

986,55<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

911.106,00<br />

0,00<br />

713,13<br />

0,00<br />

840.904,24<br />

0,00<br />

0,00<br />

71.901,44<br />

912.805,68<br />

0,0<br />

0,0<br />

-7,9<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

99,8<br />

0,0<br />

0,1<br />

0,0<br />

92,1<br />

0,0<br />

0,0<br />

7,9<br />

100,0


Quadre 2.1.E. Agregat <strong>de</strong> les entitats públiques empresarials locals <strong>de</strong> les diputacions<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. ECIF 2003: 0<br />

Núm. ECIF 2004: 1<br />

Exercici actual<br />

Exercici actual<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................<br />

0,00 Capital subscrit ................................<br />

0,00<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

Despeses establiment .............................<br />

0,00 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

12.171,09 Reserves ........................................<br />

0,00<br />

Immobilitzat material ............................<br />

88.343,07 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

0,00<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

0,00 Pèrdues i guanys ................................<br />

1.686,25<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 0,00 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00<br />

Existències ......................................<br />

0,00<br />

Deutors ..........................................<br />

88.924,12<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

0,00<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00<br />

Tresoreria .......................................<br />

887.794,16<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

0,00<br />

264.261,44<br />

0,00<br />

0,00<br />

811.284,75<br />

0,00<br />

42<br />

TOTAL ACTIU .........................................<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

1.077.232,44<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

1.077.232,44<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici actual<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

1.306.803,37<br />

479.039,89<br />

1.905,26<br />

0,00<br />

368.308,93<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis ..................<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

40.803,55<br />

2.106.087,15<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ<br />

..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

907,98<br />

0,00<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

-9.166,75<br />

9.855,72<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.905,26<br />

0,00<br />

0,00<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI<br />

.............................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes <strong>de</strong> les entitats.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

1.686,25<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00


Quadre 2.1.F. Agregat <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les diputacions<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. soci 2003: 1<br />

Núm. soci 2004: 1<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................<br />

357.842,64 322.405,01 35.437,63 11,0 Capital subscrit ................................<br />

60.200,00 60.200,00 0,00 0,0<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Despeses establiment .............................<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

2.876,21 5.033,36<br />

-2.157,15 -42,9 Reserves ........................................<br />

469.194,03<br />

393.071,00<br />

76.123,03 19,4<br />

Immobilitzat material ............................<br />

354.966,43 317.371,65<br />

37.594,78 11,8 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0 Pèrdues i guanys ................................<br />

2.748,68<br />

75.894,66 -73.145,98 -96,4<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 0,00 0,00 0,00 0,0 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Existències ......................................<br />

225.307,90<br />

191.111,20<br />

34.196,70 17,9<br />

Deutors ..........................................<br />

145.228,18<br />

134.649,06<br />

10.579,12 7,9<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Tresoreria .......................................<br />

95.476,21<br />

250.482,30 -155.006,09 -61,9<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

466.012,29 576.242,56 -110.230,27 -19,1<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

532.142,71 529.165,66 2.977,05 0,6<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

291.712,22 369.481,91 -77.769,69 -21,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

43<br />

TOTAL ACTIU<br />

.........................................<br />

823.854,93<br />

898.647,57 -74.792,64 -8,3<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

823.854,93 898.647,57 -74.792,64 -8,3<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici anterior<br />

Diferència<br />

% dif.<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

376.056,95 330.033,93 46.023,02 13,9<br />

574.471,11 525.134,15<br />

49.336,96 9,4<br />

58.408,22<br />

35.221,41<br />

23.186,81 65,8<br />

991,37<br />

2.020,55<br />

-1.029,18 -50,9<br />

415.594,13 299.381,02 116.213,11 38,8<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis ..................<br />

625.903,65<br />

536.724,63 89.179,02<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

794.950,29 714.428,93<br />

80.521,36<br />

16,6<br />

11,3<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

0,00 59.362,50 -59.362,50 -100,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

8,27<br />

228,37<br />

-220,10 -96,4<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

-4.667,84 0,00 -4.667,84 *****,*<br />

785,46 1.834,03 -1.048,57 -57,2<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

6.639,33 14.926,50 -8.287,17 -55,5<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI .............................<br />

2.748,68 75.894,66 -73.145,98 -96,4<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les societats mercantils.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00 0,00 0,00 0,0


Quadre 2.1.G. Agregat <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les diputacions<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. soci 2003: 1<br />

Núm. soci 2004: 1<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................<br />

948.265,14 985.725,95 -37.460,81 -3,8 Capital subscrit ................................<br />

978.147,03 978.147,03 0,00 0,0<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Despeses establiment .............................<br />

25,37 326,07<br />

-300,70 -92,2 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

40.503,37 40.543,13<br />

-39,76 -0,1 Reserves ........................................<br />

70.416,91<br />

42.849,66<br />

27.567,25 64,3<br />

Immobilitzat material ............................<br />

905.958,58 943.078,93<br />

-37.120,35 -3,9 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

1.777,82 1.777,82<br />

0,00 0,0 Pèrdues i guanys ................................<br />

10.023,04<br />

27.567,26 -17.544,22 -63,6<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 0,00 0,00 0,00 0,0 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Existències ......................................<br />

136.114,17<br />

264.986,73 -128.872,56 -48,6<br />

Deutors ..........................................<br />

522.907,08<br />

493.655,78<br />

29.251,30 5,9<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

0,00<br />

168,15<br />

-168,15 -100,0<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Tresoreria .......................................<br />

36.461,28<br />

2.168,96<br />

34.292,32 1581,0<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

1.880,46<br />

3.819,12<br />

-1.938,66 -50,8<br />

0,00<br />

107.408,45<br />

0,00<br />

56.958,66<br />

0,00<br />

50.449,79<br />

0,0<br />

88,6<br />

697.362,99 764.798,74 -67.435,75 -8,8<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

1.058.586,98 1.048.563,95 10.023,03 1,0<br />

20.578,43 697,50 19.880,93 2850,3<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

207.459,84 282.463,91 -75.004,07 -26,6<br />

466.411,33 475.757,99 -9.346,66 -2,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

44<br />

TOTAL ACTIU .........................................<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

1.753.036,58<br />

1.807.483,35 -54.446,77 -3,0<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

1.753.036,58 1.807.483,35 -54.446,77 -3,0<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici anterior<br />

Diferència<br />

% dif.<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

611.296,35 177.394,05 433.902,30 244,6<br />

794.284,21 723.951,06<br />

70.333,15 9,7<br />

96.900,24<br />

159.699,01<br />

-62.798,77 -39,3<br />

204,54<br />

80.474,14<br />

-80.269,60 -99,7<br />

259.326,57 248.626,63 10.699,94 4,3<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis .................. 1.593.742,73 1.333.562,90 260.179,83<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

187.527,39 157.924,97<br />

29.602,42<br />

19,5<br />

18,7<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

19.258,21 101.342,98 -82.084,77 -81,0<br />

8.764,12<br />

12.183,93<br />

-3.419,81 -28,1<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

6.035,81 61.861,21 -55.825,40 -90,2<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

13,86 9,29 4,57 49,2<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

5.550,90 260,13 5.290,77 2033,9<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI .............................<br />

10.023,04 27.567,26 -17.544,22 -63,6<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les societats mercantils.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00 0,00 0,00 0,0


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

2.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA<br />

2.2.1. Format<br />

Per a la tramesa <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong> les corporacions locals corresponent a<br />

l’exercici <strong>de</strong> 2004 s’ha seguit fent possible la tramesa <strong>de</strong>ls comptes en suport<br />

informàtic, però tan sols la Diputació <strong>de</strong> Lleida i la <strong>de</strong> Tarragona l’ha tramès en<br />

aquest suport, mentre que les altres dues diputacions ho ha fet en suport paper.<br />

2.2.2. Contingut<br />

Respecte al contingut <strong>de</strong> la documentació enviada per les diputacions i pel que<br />

fa referència a la Liquidació pressupostària, s’ha <strong>de</strong> tenir present que totes<br />

quatre diputacions l’han tramès segons la classificació econòmica, amb un <strong>de</strong>tall<br />

a nivell <strong>de</strong> capítol i d’article i pel que fa a les obligacions també a nivell <strong>de</strong> grups<br />

<strong>de</strong> funció.<br />

També totes quatre diputacions han adjuntat l’Estat <strong>de</strong> modificació <strong>de</strong>ls crèdits,<br />

als estats anuals, amb les <strong>de</strong>speses agrupa<strong>de</strong>s a nivell <strong>de</strong> grups <strong>de</strong> funció així<br />

com a nivell <strong>de</strong> capítols.<br />

Les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls estats <strong>de</strong>mostratius <strong>de</strong> les obligacions a pagar i <strong>de</strong>ls drets a<br />

cobrar proce<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pressupostos tancats es presenten també a nivell <strong>de</strong> capítol,<br />

a nivell d’article i a nivell <strong>de</strong> grup <strong>de</strong> funció, pel que fa a les <strong>de</strong>speses, així<br />

com a nivell d’exercici en tots quatre casos.<br />

Totes quatre diputacions presenten l’Estat <strong>de</strong> compromisos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa adquirits<br />

amb càrrec a exercicis futurs, mentre que pel que fa al mateix estat en el cas <strong>de</strong>ls<br />

ingressos, la Diputació <strong>de</strong> Barcelona ha indicat que no escau lliurar aquest estat.<br />

L’Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute ha <strong>de</strong> reflectir les operacions <strong>de</strong> creació, amortització, pagament,<br />

extinció, conversió i canvi <strong>de</strong> capitals, així com les <strong>de</strong> reconeixement,<br />

pagament i extinció <strong>de</strong>ls interessos meritats. Tot i això, les corporacions locals<br />

majors <strong>de</strong> 5.000 habitants, que han d’unir aquest estat al Compte general, el<br />

conceben, majoritàriament, com el quadre <strong>de</strong> situació, <strong>de</strong> noves disposicions i<br />

d’amortització <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>utament <strong>de</strong> l’ens local, <strong>de</strong> tal forma que permet fer el<br />

seguiment previst en la Regla 235 <strong>de</strong> la ICAL, i així l’han presentat les<br />

diputacions <strong>de</strong> Barcelona i Girona.<br />

La presentació, però, <strong>de</strong>l Balanç <strong>de</strong> comprovació, juntament amb l’Estat d’origen<br />

i aplicació <strong>de</strong> fons ha permès a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes elaborar aquest estat<br />

com la variació <strong>de</strong>ls préstecs rebuts <strong>de</strong> dins i <strong>de</strong> fora <strong>de</strong>l sector públic, així com<br />

<strong>de</strong>ls emprèstits, amb indicació <strong>de</strong>ls seus saldos inicials i finals, en el cas <strong>de</strong> la<br />

Diputació <strong>de</strong> Lleida i la <strong>de</strong> Tarragona.<br />

45


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Així mateix, totes quatre diputacions han presentat l’Estat <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses amb<br />

finançament afectat, el Quadre <strong>de</strong> finançament anual i el Balanç <strong>de</strong> comprovació<br />

a 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre.<br />

Respecte a les dues memòries que la normativa preveu que les corporacions<br />

locals d’àmbit superior incloguin en el Compte general: una <strong>de</strong> justificativa <strong>de</strong>l<br />

cost i rendiment <strong>de</strong>ls serveis públics que presten i una altra <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong>l<br />

grau <strong>de</strong> compliment <strong>de</strong>ls objectius programats, cal dir que han presentat la Memòria<br />

justificativa <strong>de</strong>l cost i rendiment <strong>de</strong>ls serveis públics les diputacions <strong>de</strong> Barcelona,<br />

Lleida i Tarragona, amb un contingut que s’ajusta a l’enunciat que assenyala<br />

la normativa vigent. Cal <strong>de</strong>stacar especialment la Memòria presentada per la<br />

Diputació <strong>de</strong> Tarragona, tant pel seu contingut com per la seva presentació.<br />

Pel que fa a la Memòria <strong>de</strong>l grau <strong>de</strong> compliment <strong>de</strong>ls objectius programats, l’han<br />

presentat les diputacions <strong>de</strong> Barcelona i Tarragona. Es consi<strong>de</strong>ra adient la<br />

Memòria presentada per la Diputació <strong>de</strong> Tarragona. En canvi, la Memòria presentada<br />

per la Diputació <strong>de</strong> Barcelona conté força informació, però no cobreix<br />

l’objectiu d’aquest tipus <strong>de</strong> memòria.<br />

La Diputació <strong>de</strong> Girona no ha presentat cap <strong>de</strong> les dues memòries preceptives.<br />

En conclusió, i a partir <strong>de</strong>l que s’acaba d’exposar, es facilita la relació següent,<br />

que il·lustra quina ha estat la situació <strong>de</strong> les diputacions pel que fa referència al<br />

retiment d’ambdues memòries corresponents a l’exercici 2004.<br />

Nom<br />

Població<br />

Cost i rendiment<br />

serveis públics<br />

Grau <strong>de</strong> compliment<br />

objectius programats<br />

Retuda Ajustada Retuda Ajustada<br />

Barcelona 5.117.885 Sí Sí Sí No<br />

Girona 636.198 No - No -<br />

Lleida 385.092 Sí Sí No -<br />

Tarragona 674.144 Sí Sí Sí Sí<br />

2.2.3. Aprovació<br />

El Compte general <strong>de</strong> les quatre diputacions catalanes ha estat presentat a la<br />

Sindicatura <strong>de</strong> Comptes <strong>de</strong>gudament aprovat i amb la constància que s’han<br />

complert tots els tràmits legalment fixats i que aquesta aprovació s’ha dut a<br />

terme abans <strong>de</strong> finalitzar el termini legal, que acabava l’1 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

2.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa<br />

Totes quatre diputacions han retut el Compte general a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes<br />

abans <strong>de</strong>l 15 d’octubre <strong>de</strong> l’exercici següent.<br />

46


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

3. CONSELLS COMARCALS I ENS DEPENDENTS<br />

Aquest apartat mostra els resultats <strong>de</strong>l treball efectuat en relació amb el Compte<br />

general <strong>de</strong>ls consells comarcals corresponent a l’exercici 2004.<br />

3.1. RESULTATS DE COMPLIMENT<br />

El quadre 3.1.A recull, amb la mateixa estructura que per al cas <strong>de</strong> les diputacions,<br />

la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats, en aquest<br />

cas, però, pels consells comarcals, així com el grau <strong>de</strong> compliment que això<br />

representa.<br />

Quadre 3.1.A: Resultats <strong>de</strong> compliment en la presentació <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong>ls consells<br />

comarcals<br />

Liquidació pressupostària Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 39 2 - 41 95 6.524.262 96<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Liquidació pressupostària 62 2 9 73 85 - -<br />

Resultat pressupostari Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 39 2 - 41 95 6.524.262 96<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Resultat pressupostari 62 2 9 73 85 - -<br />

Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 39 2 - 41 95 6.524.262 96<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats 62 2 9 73 85 - -<br />

47


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 39 2 - 41 95 6.524.262 96<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Estat <strong>de</strong> tresoreria 62 2 9 73 85 - -<br />

Romanent <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 39 2 - 41 95 6.524.262 96<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Romanent <strong>de</strong> tresoreria 62 2 9 73 85 - -<br />

Balanç <strong>de</strong> situació Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 38 2 1 41 93 6.452.554 95<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

10 - - 10 100 - -<br />

3 0 1 4 75 - -<br />

Total Balanç <strong>de</strong> situació 74 2 11 87 85 - -<br />

Compte <strong>de</strong> resultats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Consells comarcals 38 2 1 41 93 6.452.554 95<br />

Organismes autònoms 21 0 7 28 75 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

10 - - 10 100 - -<br />

3 0 1 4 75 - -<br />

Total Compte <strong>de</strong> resultats 74 2 11 87 85 - -<br />

48


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

(2)<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(3)<br />

Consells comarcals 35 2 3 40 88 5.808.753 85<br />

Organismes autònoms 20 0 7 27 74 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

2 0 2 4 50 - -<br />

Total Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute 57 2 12 71 80 - -<br />

Notes:<br />

(1) Total població <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> segons els diferents padrons municipals a 1 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> l’any 2004: 6.813.319<br />

habitants.<br />

(2) Sols s’han consi<strong>de</strong>rat aquells consells comarcals amb població superior a 5.000 habitants.<br />

(3) Total població <strong>de</strong>ls consells comarcals amb 5.000 habitants o més segons els padrons municipals <strong>de</strong> l’any<br />

2004: 6.809.523 habitants.<br />

En l’annex 10.4 s’indica la situació en la tramesa <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong>ls consells<br />

comarcals i els ens que en <strong>de</strong>penen.<br />

Pel que fa als organismes autònoms <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts, hi ha un total <strong>de</strong> sis d’aquests<br />

organismes que han comunicat a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes que no han estat<br />

operatius durant l’exercici 2004. El <strong>de</strong>tall d’aquests organismes consta en<br />

l’annex 10.5 <strong>de</strong>l present informe.<br />

En l’annex 10.6 figuren els ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>ls consells comarcals que no han<br />

retut els comptes a la Sindicatura. No consten en l’esmentat annex el consell<br />

comarcal <strong>de</strong> l’Alt Empordà i el <strong>de</strong>l Segrià atès que tot i que no van retre els<br />

comptes abans <strong>de</strong>l 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong> i no han estat, per tant,<br />

processats, sí que ho van fer amb posterioritat als terminis establerts per la<br />

Sindicatura.<br />

En els quadres 3.1.B.1 i 3.1.B.2 es presenta l’agregació <strong>de</strong> la Liquidació pressupostària,<br />

<strong>de</strong>l Resultat pressupostari, <strong>de</strong> la Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats,<br />

<strong>de</strong>l Romanent <strong>de</strong> tresoreria, per una banda i l’agregat <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong> tresoreria, <strong>de</strong>l<br />

Balanç <strong>de</strong> situació i <strong>de</strong>l Compte <strong>de</strong> resultats, per l’altra, per a tots aquells<br />

consells comarcals que han presentat alguns d’aquests estats. El mateix s’ha fet<br />

per al total <strong>de</strong>ls organismes autònoms que en <strong>de</strong>penen, diferenciant segons es<br />

tracti d’organismes autònoms pròpiament dits, quadres 3.1.C.1 i 3.1.C.2, o<br />

d’organismes autònoms industrials, comercials, financers o anàlegs, quadres<br />

3.1.D.1 i 3.1.D.2.<br />

També per al cas <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament o majoritàriament<br />

pels consells comarcals s’han elaborat els corresponents agregats<br />

<strong>de</strong>ls balanços i els comptes <strong>de</strong> pèrdues i guanys que s’han retut, que es mostren<br />

en els quadres 3.1.E i 3.1.F, respectivament.<br />

49


Quadre 3.1.B.1. Agregat <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

EXERCICI: 2004<br />

Ens: 39 Població: 6.524.262<br />

50<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

32.926.895,98<br />

191.216.247,02<br />

2.547.894,54<br />

106,00<br />

83.076.015,99<br />

151.194,12<br />

3.512.388,94<br />

0,0<br />

0,0<br />

12,5<br />

20,6<br />

0,3<br />

***,*<br />

52,7<br />

***,*<br />

10,9<br />

0,00<br />

0,00<br />

37.029.661,49<br />

230.533.058,28<br />

2.554.537,44<br />

2.106,00<br />

126.887.062,07<br />

81.086.068,75<br />

3.893.488,60<br />

313.430.742,59 168.555.240,04 53,8<br />

481.985.982,63<br />

331.723.932,03 100,0 68,8<br />

213.980.031,64<br />

312.985.206,69 168.611.678,16<br />

313.430.742,59<br />

312.985.206,69<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

4.102.765,51<br />

39.316.811,26<br />

6.642,90<br />

2.000,00<br />

43.811.046,08<br />

80.934.874,63<br />

381.099,66<br />

168.555.240,04<br />

168.611.678,16<br />

16,9<br />

24,1<br />

9,5<br />

51,9<br />

116,9<br />

120,3<br />

915,1<br />

1,6<br />

53,9<br />

53,8<br />

53,9<br />

63.782.733,13<br />

147.784.967,37<br />

884.045,76<br />

72.378.068,89<br />

75.642.203,91<br />

118.445.598,53<br />

450.908,35<br />

2.228.358,91<br />

481.596.884,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

38.443.892,28<br />

211.105.457,65<br />

2.340.183,95<br />

6.347.031,48<br />

69.429.669,38<br />

36.999,13<br />

4.020.698,16<br />

57.801.838,22<br />

121.811.524,20<br />

553.426,21<br />

53.659.464,19<br />

34.542.869,09<br />

51.675.509,04<br />

401.734,08<br />

2.124.173,46<br />

322.570.538,49<br />

331.723.932,03<br />

322.570.538,49<br />

17,9<br />

37,8<br />

0,2<br />

16,6<br />

10,7<br />

16,0<br />

0,1<br />

0,7<br />

56.922.592,93<br />

86.325.876,11<br />

539.895,20<br />

40.316.036,29<br />

20.351.714,68<br />

28.977.444,43<br />

401.734,08<br />

2.075.463,13<br />

235.910.756,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.152.158,23<br />

62.976.272,06<br />

797.126,97<br />

4.027.613,17<br />

35.585.271,68<br />

18.643,93<br />

2.186.814,35<br />

117.743.900,39<br />

86.659.781,64<br />

445.535,90 -56.438,12 389.097,78 9.153.393,54 -21.930.725,21<br />

31.084.118,75<br />

0,0<br />

0,0<br />

11,6<br />

63,6<br />

0,7<br />

1,9<br />

20,9<br />

0,0<br />

1,2<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

103,8<br />

91,6<br />

91,6<br />

***,*<br />

54,7<br />

0,0<br />

103,3<br />

90,6<br />

82,4<br />

62,6<br />

74,1<br />

45,7<br />

43,6<br />

89,1<br />

95,3<br />

67,0<br />

68,8<br />

67,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

26.291.734,05<br />

148.129.185,59<br />

1.543.056,98<br />

2.319.418,31<br />

33.844.397,70<br />

18.355,20<br />

1.833.883,81<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

213.980.031,64<br />

235.910.756,85<br />

0,0<br />

0,0<br />

68,4<br />

70,2<br />

65,9<br />

36,5<br />

48,7<br />

49,6<br />

45,6<br />

64,5<br />

98,5<br />

70,9<br />

97,6<br />

75,1<br />

58,9<br />

56,1<br />

100,0<br />

97,7<br />

73,1<br />

64,5<br />

73,1<br />

879.245,29<br />

35.485.648,09<br />

13.531,01<br />

13.343.427,90<br />

14.191.154,41<br />

22.698.064,61<br />

0,00<br />

48.710,33<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

104.466.751,07<br />

32.859.084,92<br />

9.415.737,62<br />

3.475.025,71<br />

6.908.304,15<br />

88.747.769,53<br />

16.086.082,68<br />

4.996.973,36<br />

1.776.237,92<br />

2.864.511,91<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-249.133,28<br />

-1.418.070,38<br />

-618.890,05<br />

-408.720,11<br />

-358.672,07<br />

-196.075,79<br />

-128.818,40<br />

-146.346,30<br />

-343.476,74<br />

-200.360,93<br />

104.217.617,79 80.070.562,00 24.147.055,79<br />

31.441.014,54<br />

8.796.847,57<br />

3.066.305,60<br />

6.549.632,08<br />

16.451.721,99<br />

4.903.250,32<br />

1.480.399,61<br />

2.664.910,08<br />

14.989.292,55<br />

3.893.597,25<br />

1.585.905,99<br />

3.884.722,00<br />

157.124.903,47 -3.053.485,89 154.071.417,58 105.570.844,00 48.500.573,58<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

54.579.745,31<br />

119.071.990,15<br />

807.551,25<br />

47.660.614,15<br />

34.873.058,93<br />

53.755.462,33<br />

44.420,12<br />

2.192.364,45<br />

Saldo<br />

total<br />

88.551.693,74<br />

15.957.264,28<br />

4.850.627,06<br />

1.432.761,18<br />

2.664.150,98<br />

9.202.987,82<br />

28.712.977,22<br />

76.494,51<br />

24.717.454,74<br />

40.769.144,98<br />

64.690.136,20<br />

406.488,23<br />

35.994,46<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

72.020.103,07<br />

9.521.611,93<br />

2.810.289,54<br />

686.596,39<br />

425.413,40<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

16.531.590,67<br />

6.435.652,35<br />

2.040.337,52<br />

746.164,79<br />

2.238.737,58<br />

114.471.575,40 -1.015.078,16 113.456.497,24 85.464.014,33 27.992.482,91<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

481.985.982,63<br />

481.596.884,85<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

331.723.932,03<br />

322.570.538,49<br />

9.153.393,54<br />

42.458.732,49<br />

16.702.225,00<br />

41.487.046,98<br />

0,00<br />

0,00<br />

24.883.933,03<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

117.743.900,39<br />

86.659.781,64<br />

Ens: 39 Població: 6.524.262<br />

Ens: 39 Població: 6.524.262<br />

Ens: 39 Població: 6.524.262<br />

168.261.206,47<br />

117.743.899,92<br />

48.500.573,58<br />

0,00<br />

5.806.435,43<br />

3.371.179,49<br />

2.923.235,69<br />

4.237.646,26<br />

137.606.070,22<br />

86.659.781,95<br />

28.028.655,94<br />

148.986,95<br />

3.000,00<br />

7.666.667,43<br />

15.688.028,82<br />

589.050,87<br />

65.616.296,31<br />

0,00<br />

78.886.956,25<br />

17.384.476,31<br />

96.271.432,56


Quadre 3.1.B.2. Agregat <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 236.409.663,35<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 85.464.014,82<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

382.189,07<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens ..................................... 73.214.085,12<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu ................................. 10.302.794,44<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors ............................................................. 40.487.378,47<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ............................................................... 14.328.875,68<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ......................................... 12.380.363,91<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 208.980.673,20<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat .......................................................... 1.622.268,11<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................ 1.590.939,17<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ........................................................................... 1.460.894,86<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

686.624.140,20<br />

65.581.024,86<br />

752.205.165,06<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

EXERCICI:<br />

Ens: 39 Població: 6.524.262<br />

2004<br />

214.361.742,15<br />

105.570.844,00<br />

507.487,75<br />

43.662.873,66<br />

29.939.020,46<br />

10.314.565,13<br />

0,00<br />

39.762.021,72<br />

16.874.744,82<br />

13.278.643,77<br />

208.980.373,00<br />

1.620.826,43<br />

1.615.256,70<br />

1.518.149,12<br />

688.006.548,71<br />

64.176.299,98<br />

752.182.848,69<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Ens: 38 Població: 6.452.554<br />

51<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 127.928.419,79 23,2<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

828.245,60 0,2<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general ............................. 67.725.447,70 12,3<br />

Immobilitzat financer .......................................................... 23.901.480,00 4,3<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 2.260.114,38 0,4<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

185.909.847,54<br />

0,0<br />

33,7<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

65.476.686,51 11,9<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

177.019,22<br />

77.198.038,07<br />

0,0<br />

14,0<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

551.405.299,12 100,0<br />

14.683.256,04 45,4<br />

17.665.703,32 54,6<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 32.348.959,36 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

75.615.452,15 13,7<br />

286.337.300,96 51,9<br />

0,00 0,0<br />

15.151.802,70 2,7<br />

156.180.608,50 28,3<br />

9.155.448,36 1,7<br />

2.583.187,01 0,5<br />

6.381.499,21 1,2<br />

551.405.298,89 100,0<br />

15.303.856,34 0,0<br />

17.665.703,32 53,6<br />

32.969.559,66 100,0<br />

%<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Ens: 38 Població: 6.452.554<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 18.850,29 0,0<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

59.096.920,68 20,3<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

521.501,59 0,2<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

1.088.092,40 0,4<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

115.565.587,24 39,7<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

351.078,20 0,1<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 292.169,38 0,1<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 56.249.011,33 19,3<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital .................................................. 44.828.416,88 15,4<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions .................. 7.801.274,00 2,7<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 285.812.901,99 98,3<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 2.440.757,57 0,8<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................. 2.523.816,58 0,9<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

290.777.476,14<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

-10.405.028,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

-14.647.349,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.741.802,56<br />

4.093.423,04<br />

31.684,61<br />

0,00<br />

7.556.535,21<br />

220.265.404,84<br />

0,00<br />

21.002.838,09<br />

1.716.185,71<br />

275.407.874,06<br />

270.397,78<br />

0,00<br />

451.854,40<br />

276.130.126,24<br />

0,0<br />

0,0<br />

7,5<br />

1,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

2,7<br />

79,8<br />

0,0<br />

7,6<br />

0,6<br />

99,7<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,2<br />

100,0


Quadre 3.1.C.1. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

EXERCICI: 2004<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

Organismes: 21<br />

52<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

508.898,10<br />

5.639.136,05<br />

1.778,06<br />

1.750.000,00<br />

204.323,87<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

6,1<br />

6,6<br />

0,0<br />

45,9<br />

***,*<br />

***,*<br />

0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

540.076,10<br />

6.013.146,39<br />

1.778,06<br />

2.552.811,00<br />

0,00<br />

212.700,20<br />

0,00<br />

8.104.136,08 1.216.375,67 15,0<br />

9.320.511,75<br />

6.730.926,02 100,0 72,2<br />

4.885.231,04<br />

8.104.136,08 1.216.375,67<br />

8.104.136,08<br />

8.104.136,08<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

31.178,00<br />

374.010,34<br />

0,00<br />

802.811,00<br />

-204.323,87<br />

212.700,20<br />

0,00<br />

1.216.375,67<br />

1.216.375,67<br />

7,7<br />

10,0<br />

0,1<br />

5,5<br />

-25,1<br />

45,9<br />

0,0<br />

0,0<br />

15,0<br />

15,0<br />

15,0<br />

4.005.495,93<br />

2.195.009,58<br />

26.054,51<br />

239.918,42<br />

254.028,56<br />

2.552.811,00<br />

0,00<br />

47.193,75<br />

9.320.511,75<br />

0,00<br />

0,00<br />

443.311,14<br />

5.419.008,64<br />

2.192,32<br />

0,00<br />

866.413,92<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.753.262,90<br />

1.722.902,44<br />

10.767,84<br />

220.154,79<br />

78.848,33<br />

866.413,92<br />

0,00<br />

15.999,78<br />

6.668.350,00<br />

6.730.926,02<br />

6.668.350,00<br />

56,3<br />

25,8<br />

0,2<br />

3,3<br />

1,2<br />

13,0<br />

0,0<br />

0,2<br />

3.705.902,02<br />

1.451.578,99<br />

8.740,41<br />

131.268,14<br />

43.532,82<br />

675.070,99<br />

0,00<br />

12.364,12<br />

6.028.457,49<br />

0,00<br />

0,00<br />

37.523,95<br />

1.492.692,01<br />

0,08<br />

0,00<br />

315.478,94<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.845.694,98<br />

639.892,51<br />

0,00 0,00 0,00 62.576,02 -1.143.226,45<br />

1.205.802,47<br />

0,0<br />

0,0<br />

6,6<br />

80,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

12,9<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

82,1<br />

90,1<br />

123,3<br />

0,0<br />

***,*<br />

0,0<br />

0,0<br />

93,7<br />

78,5<br />

41,3<br />

91,8<br />

31,0<br />

33,9<br />

0,0<br />

33,9<br />

71,5<br />

72,2<br />

71,5<br />

0,00<br />

0,00<br />

405.787,19<br />

3.926.316,63<br />

2.192,24<br />

0,00<br />

550.934,98<br />

0,00<br />

0,00<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

4.885.231,04<br />

6.028.457,49<br />

0,0<br />

0,0<br />

91,5<br />

72,5<br />

100,0<br />

0,0<br />

63,6<br />

0,0<br />

0,0<br />

72,6<br />

98,7<br />

84,3<br />

81,2<br />

59,6<br />

55,2<br />

77,9<br />

0,0<br />

77,3<br />

90,4<br />

72,6<br />

90,4<br />

47.360,88<br />

271.323,45<br />

2.027,43<br />

88.886,65<br />

35.315,51<br />

191.342,93<br />

0,00<br />

3.635,66<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

1.594.717,34<br />

48.189,52<br />

638.247,85<br />

20.580,51<br />

2.341,90<br />

561.893,76<br />

10.109,15<br />

339.492,74<br />

108.000,82<br />

248.816,23<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-13.498,89<br />

-27,05<br />

-6.010,12<br />

0,00<br />

0,00<br />

-2.500,00<br />

-3.005,00<br />

-6.010,12<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.581.218,45 1.488.232,63<br />

92.985,82<br />

48.162,47<br />

632.237,73<br />

20.580,51<br />

2.341,90<br />

11.858,87<br />

0,00<br />

0,00<br />

210,10<br />

36.303,60<br />

632.237,73<br />

20.580,51<br />

2.131,80<br />

2.304.077,12 -19.536,06 2.284.541,06 1.500.301,60 784.239,46<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

3.719.919,12<br />

1.994.579,61<br />

26.037,45<br />

227.387,92<br />

339.018,23<br />

1.750.000,00<br />

0,00<br />

47.193,75<br />

Saldo<br />

total<br />

559.393,76<br />

7.104,15<br />

333.482,62<br />

108.000,82<br />

248.816,23<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

474.930,42<br />

6.654,15<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

285.576,81<br />

200.429,97<br />

17,06<br />

12.530,50<br />

-84.989,67<br />

802.811,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

84.463,34<br />

450,00<br />

333.482,62<br />

108.000,82<br />

248.816,23<br />

1.268.312,70 -11.515,12 1.256.797,58 481.584,57 775.213,01<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

9.320.511,75<br />

9.320.511,75<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

Organismes: 21 Organismes: 21 Organismes: 21<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

6.730.926,02<br />

6.668.350,00<br />

68.746,11<br />

14.363,20<br />

183.193,65<br />

0,00<br />

0,00<br />

62.576,02<br />

191.386,76<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

1.845.694,98<br />

639.892,51<br />

2.468.984,14<br />

1.845.694,98<br />

784.239,46<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.305,53<br />

8.467,46<br />

161.788,37<br />

2.004.235,60<br />

639.892,51<br />

775.213,01<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

590.397,41<br />

1.267,33<br />

177.779,87<br />

0,00<br />

68.746,11<br />

573.782,30<br />

642.528,41


Quadre 3.1.C.2. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 6.027.055,73<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 481.584,57<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

3.674,19<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors .............................................................<br />

971.155,94<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ...............................................................<br />

157.619,80<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .........................................<br />

598.909,91<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 750.372,90<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat ..........................................................<br />

0,00<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................<br />

0,00<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

18.119,52<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

9.008.492,56<br />

181.213,04<br />

9.189.705,60<br />

Organismes: 21<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

4.888.905,23<br />

1.500.301,60<br />

54,50<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.035.728,39<br />

222.240,66<br />

656.489,03<br />

750.372,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.119,52<br />

9.072.211,83<br />

115.516,86<br />

9.187.728,69<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Organismes: 21<br />

53<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 3.150.510,26 31,3<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

16.346,72 0,2<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general .............................<br />

204.716,88 2,0<br />

Immobilitzat financer ..........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 0,00 0,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

2.672.686,03<br />

0,0<br />

26,5<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

179.047,20 1,8<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

3.853.986,91<br />

0,0<br />

38,2<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

10.077.294,00 100,0<br />

0,00 0,0<br />

75.049,55 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 75.049,55 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

3.688.870,82 36,6<br />

4.020.478,32 39,9<br />

0,00 0,0<br />

114.268,04 1,1<br />

2.047.416,45 20,3<br />

161.788,37 1,6<br />

0,00 0,0<br />

44.472,00 0,4<br />

10.077.294,00 100,0<br />

%<br />

0,00 0,0<br />

75.049,55 100,0<br />

75.049,55 100,0<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Organismes: 21<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 0,00 0,0<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

3.853.748,32 57,4<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

16.079,18 0,2<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

645,47 0,0<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

1.625.144,14 24,2<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

1.065,00 0,0<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 3.500,00 0,1<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 207.398,66 3,1<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital ..................................................<br />

866.413,92 12,9<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions ..................<br />

128.752,68 1,9<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 6.702.747,37 99,8<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 0,00 0,0<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats ..................<br />

11.025,94 0,2<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

6.713.773,31<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

-834.160,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

-838.791,63<br />

0,00<br />

0,00<br />

392.515,32<br />

46.782,14<br />

0,00<br />

0,00<br />

762.313,85<br />

4.658.794,31<br />

0,00<br />

4.106,48<br />

4.075,58<br />

5.868.587,68<br />

3.389,00<br />

0,00<br />

3.005,00<br />

5.874.981,68<br />

0,0<br />

0,0<br />

6,7<br />

0,8<br />

0,0<br />

0,0<br />

13,0<br />

79,3<br />

0,0<br />

0,1<br />

0,1<br />

99,9<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,1<br />

100,0


Quadre 3.1.D.1. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials i financers <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

EXERCICI: 2004<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

Organismes: 2<br />

54<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

95.123,37<br />

9.270.288,67<br />

5.600,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

184,0<br />

3,3<br />

0,0<br />

0,0<br />

***,*<br />

***,*<br />

0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

270.123,37<br />

9.574.996,13<br />

5.600,00<br />

0,00<br />

30.456,22<br />

1.194.006,06<br />

0,00<br />

9.371.012,04 1.704.169,74 18,2<br />

11.075.181,78<br />

9.907.690,06 100,0 89,5<br />

8.705.625,53<br />

9.371.012,04 1.704.169,74<br />

9.371.012,04<br />

9.371.012,04<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

175.000,00<br />

304.707,46<br />

0,00<br />

0,00<br />

30.456,22<br />

1.194.006,06<br />

0,00<br />

1.704.169,74<br />

1.704.169,74<br />

120,8<br />

53,6<br />

29,4<br />

-4,9<br />

140,4<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

18,2<br />

18,2<br />

18,2<br />

1.321.336,83<br />

2.933.317,14<br />

2.200,00<br />

6.329.643,44<br />

488.684,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.075.181,78<br />

0,00<br />

0,00<br />

290.102,90<br />

9.574.995,65<br />

12.135,29<br />

0,00<br />

30.456,22<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.224.841,22<br />

2.884.847,24<br />

1.569,88<br />

6.216.634,82<br />

53.503,41<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.381.396,57<br />

9.907.690,06<br />

10.381.396,57<br />

11,8<br />

27,8<br />

0,0<br />

59,9<br />

0,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

1.224.209,12<br />

2.774.762,69<br />

1.569,88<br />

5.474.492,04<br />

53.503,41<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.528.537,14<br />

0,00<br />

0,00<br />

19.885,87<br />

1.159.843,84<br />

0,00<br />

0,00<br />

22.334,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.202.064,53<br />

852.859,43<br />

0,00 0,00 0,00 -473.706,51 -822.911,61<br />

349.205,10<br />

0,0<br />

0,0<br />

2,9<br />

96,6<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,3<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

107,4<br />

100,0<br />

216,7<br />

0,0<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

92,7<br />

98,3<br />

71,4<br />

98,2<br />

10,9<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

93,7<br />

89,5<br />

93,7<br />

0,00<br />

0,00<br />

270.217,03<br />

8.415.151,81<br />

12.135,29<br />

0,00<br />

8.121,40<br />

0,00<br />

0,00<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

8.705.625,53<br />

9.528.537,14<br />

0,0<br />

0,0<br />

93,1<br />

87,9<br />

100,0<br />

0,0<br />

26,7<br />

0,0<br />

0,0<br />

87,9<br />

99,9<br />

96,2<br />

100,0<br />

88,1<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

91,8<br />

87,9<br />

91,8<br />

632,10<br />

110.084,55<br />

0,00<br />

742.142,78<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

634.698,15<br />

582.981,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

876.679,01<br />

1.772,32<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-392,99<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

634.305,16 367.140,09 267.165,07<br />

582.981,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

582.981,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.217.679,15 -392,99 1.217.286,16 950.121,09 267.165,07<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

598.537,43<br />

1.909.281,17<br />

1.700,00<br />

6.658.243,44<br />

203.250,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Saldo<br />

total<br />

876.679,01<br />

1.772,32<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

722.799,40<br />

1.024.035,97<br />

500,00<br />

-328.600,00<br />

285.434,37<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

851.990,01<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

24.689,00<br />

1.772,32<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

878.451,33 0,00 878.451,33 851.990,01 26.461,32<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

11.075.181,78<br />

11.075.181,78<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

Organismes: 2 Organismes: 2 Organismes: 2<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

9.907.690,06<br />

10.381.396,57<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.194.006,06<br />

0,00<br />

0,00<br />

-473.706,51<br />

720.299,55<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

1.202.064,53<br />

852.859,43<br />

1.469.229,60<br />

1.202.064,53<br />

267.165,07<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

977.456,99<br />

852.859,43<br />

26.461,32<br />

12.670,54<br />

0,00<br />

0,00<br />

85.465,70<br />

0,00<br />

243.887,19<br />

0,00<br />

0,00<br />

735.659,80<br />

735.659,80


Quadre 3.1.D.2. Agregat <strong>de</strong>ls organismes autònoms industrials, comercials i financers <strong>de</strong>ls consells comarcals<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 9.528.537,14<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 851.990,01<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

8.474,10<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors .............................................................<br />

465.505,40<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ...............................................................<br />

0,00<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .........................................<br />

0,00<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588<br />

Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 0,00<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473<br />

IVA suportat ..........................................................<br />

0,00<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478<br />

IVA transferit ........................................................<br />

0,00<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

0,00<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

10.854.506,65<br />

243.887,19<br />

11.098.393,84<br />

Organismes: 2<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

8.714.099,63<br />

950.121,09<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

473.822,47<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10.138.043,19<br />

960.350,65<br />

11.098.393,84<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Organismes: 2<br />

55<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material ..........................................................<br />

780.487,94 24,6<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

90.351,15 2,8<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general .............................<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat financer ..........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 0,00 0,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

0,00 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

1.469.229,60<br />

0,0<br />

46,3<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

243.887,19 7,7<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

591.306,86<br />

0,0<br />

18,6<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

3.175.262,74 100,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 0,00 0,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

2.163.492,04 68,1<br />

30.456,22 1,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

977.456,99 30,8<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

3.857,49 0,1<br />

%<br />

3.175.262,74 100,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,0<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Organismes: 2<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 694.065,82 6,6<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

1.253.377,78 12,0<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

950,45 0,0<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

11.279,54 0,1<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

2.150.304,01 20,6<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

661,31 0,0<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 0,00 0,0<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 6.216.634,82 59,5<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital ..................................................<br />

0,00 0,0<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions ..................<br />

123.726,52 1,2<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 10.451.000,25 100,0<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 0,00 0,0<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats ..................<br />

392,99 0,0<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

10.451.393,24<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

-586.437,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

-586.829,94<br />

0,00<br />

0,00<br />

204.080,53<br />

12.135,29<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.574.995,65<br />

0,00<br />

73.351,83<br />

0,00<br />

9.864.563,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.864.563,30<br />

0,0<br />

0,0<br />

2,1<br />

0,1<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

97,1<br />

0,0<br />

0,7<br />

0,0<br />

100,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0


Quadre 3.1.E. Agregat <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament pels consells comarcals<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. soci 2003: 9<br />

Núm. soci 2004: 10<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................ 11.696.710,72 4.895.688,57 6.801.022,15 138,9 Capital subscrit ................................ 3.372.472,03 3.367.472,03 5.000,00 0,1<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Despeses establiment .............................<br />

2.325,96 1.800,00<br />

525,96 29,2 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

43.990,05 41.426,79<br />

2.563,26 6,2 Reserves ........................................ 12.266.151,58 10.619.407,42 1.646.744,16 15,5<br />

Immobilitzat material ............................ 10.739.089,83 3.833.119,08 6.905.970,75 180,2 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

-23.269,97<br />

-9.633,08 -13.636,89 -141,6<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

541.431,88 561.564,70<br />

-20.132,82 -3,6 Pèrdues i guanys ................................ 15.256.732,03 1.633.107,27 13.623.624,76 834,2<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 369.873,00 457.778,00 -87.905,00 -19,2 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Existències ...................................... 100.201.992,93 75.009.292,64 25.192.700,29 33,6<br />

Deutors .......................................... 15.576.653,57 23.628.422,64 -8.051.769,07 -34,1<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

121.902,71<br />

125.378,58<br />

-3.475,87 -2,8<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Tresoreria ....................................... 2.316.417,92 602.491,33 1.713.926,59 284,5<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

-44.126,96<br />

-50.225,82<br />

6.098,86 12,1<br />

0,00<br />

159.033,19<br />

0,00<br />

61.713,35<br />

0,00<br />

97.319,84<br />

0,0<br />

157,7<br />

118.172.840,17 99.315.359,37 18.857.480,80 19,0<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

30.872.085,67 15.610.353,64 15.261.732,03 97,8<br />

6.206.487,57 47.995,35 6.158.492,22 12831,4<br />

1.795.448,00 1.734.941,00 60.507,00 3,5<br />

6.965.545,74 10.414.032,15 -3.448.486,41 -33,1<br />

84.189.017,10 76.465.439,15 7.723.577,95 10,1<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

56<br />

TOTAL ACTIU<br />

.........................................<br />

130.028.584,08<br />

104.272.761,29 25.755.822,79 24,7<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

130.028.584,08 104.272.761,29 25.755.822,79 24,7<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici anterior<br />

Diferència<br />

% dif.<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

24.043.027,01 21.061.501,27 2.981.525,74 14,2<br />

11.663.087,93 5.668.433,73 5.994.654,20 105,8<br />

478.274,62<br />

325.153,02<br />

153.121,60 47,1<br />

1.226.375,44 596.517,42<br />

629.858,02 105,6<br />

3.628.013,86 2.572.645,99 1.055.367,87 41,0<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis .................. 48.672.391,96 31.933.402,42 16.738.989,54<br />

Altres ingressos d'explotació ...................... 9.531.383,67 2.008.187,32 7.523.196,35<br />

52,4<br />

374,6<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

17.164.996,77 3.717.338,31 13.447.658,46 361,8<br />

1.630.933,49 1.307.330,29<br />

323.603,20 24,8<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

270,66 0,00 270,66 *****,*<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

5.991,75 639.103,77 -633.112,02 -99,1<br />

239.296,87<br />

268.059,54<br />

-28.762,67 -10,7<br />

88.385,96<br />

-32.427,87<br />

120.813,83 372,6<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

35.090,40 52.500,98 -17.410,58 -33,2<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

2.978,88<br />

0,00<br />

2.978,88 *****,*<br />

385,00 2.712,00 -2.327,00 -85,8<br />

7.709,71 596,71 7.113,00 1192,0<br />

10.450,00 42.025,00 -31.575,00 -75,1<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI ............................. 15.256.732,03 1.633.107,27 13.623.624,76 834,2<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les societats mercantils.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00 0,00 0,00 0,0


Quadre 3.1.F. Agregat <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament pels consells comarcals<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. soci 2003: 4<br />

Núm. soci 2004: 3<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................ 32.311.697,24 18.689.666,77 13.622.030,47 72,9 Capital subscrit ................................ 10.242.476,84 10.374.696,84 -132.220,00 -1,3<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Despeses establiment .............................<br />

65.215,47 89.196,96<br />

-23.981,49 -26,9 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat immaterial .......................... 28.952.942,08 14.612.690,71 14.340.251,37 98,1 Reserves ........................................<br />

291.443,62<br />

115.591,12 175.852,50 152,1<br />

Immobilitzat material ............................ 3.291.142,90 3.437.203,87 -146.060,97 -4,2 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

0,00 -400.317,28 400.317,28 100,0<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

2.396,79 550.575,23 -548.178,44 -99,6 Pèrdues i guanys ................................<br />

916.644,82<br />

638.906,29 277.738,53 43,5<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 0,00 0,00 0,00 0,0 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Existències ...................................... 7.417.112,14 11.862.665,27 -4.445.553,13 -37,5<br />

Deutors .......................................... 6.658.097,98 4.175.997,25 2.482.100,73 59,4<br />

Inversions financeres temporals .................. 5.092.365,00<br />

1.304,71 5.091.060,29 *****,*<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Tresoreria ....................................... 1.533.990,74 701.782,72<br />

832.208,02 118,6<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

0,00<br />

9.022,17<br />

-9.022,17 -100,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.701.565,86 16.750.772,12 3.950.793,74 23,6<br />

0,0<br />

0,0<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

11.450.565,28 10.728.876,97 721.688,31 6,7<br />

20.851.419,45 10.435.684,07 10.415.735,38 99,8<br />

0,00 12.890,37 -12.890,37 -100,0<br />

1.877.638,63 1.847.280,04 30.358,59 1,6<br />

18.833.639,74 12.415.707,44 6.417.932,30 51,7<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

57<br />

TOTAL ACTIU<br />

.........................................<br />

53.013.263,10<br />

35.440.438,89 17.572.824,21 49,6<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

53.013.263,10 35.440.438,89 17.572.824,21 49,6<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici anterior<br />

Diferència<br />

% dif.<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

1.446.843,46 1.388.943,88 57.899,58 4,2<br />

1.078.813,15 1.594.000,56 -515.187,41 -32,3<br />

99.373,07<br />

116.089,05<br />

-16.715,98 -14,4<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

536.583,69 1.284.148,27 -747.564,58 -58,2<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis .................. 3.394.416,84 5.121.017,99 -1.726.601,15 -33,7<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

39.978,02 23,73<br />

39.954,29 *****,*<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

272.781,49 737.859,96 -465.078,47 -63,0<br />

16.054,55<br />

12.111,77<br />

3.942,78 32,6<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

127,53 2.234,74 -2.107,21 -94,3<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

160,48 7.095,42 -6.934,94 -97,7<br />

19.654,41<br />

0,00<br />

19.654,41 *****,*<br />

116.937,37<br />

101.608,47<br />

15.328,90 15,1<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

84.484,60 9.727,44 74.757,16 768,5<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

13.213,45 14.334,90 -1.121,45 -7,8<br />

654.505,01 34,39 654.470,62 *****,*<br />

44.594,61 0,00<br />

44.594,61 *****,*<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI .............................<br />

916.644,82 638.906,29 277.738,53 43,5<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les societats mercantils.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00 0,00 0,00 0,0


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

3.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA<br />

3.2.1. Format<br />

Del total <strong>de</strong> trameses rebu<strong>de</strong>s pels consells comarcals, 25 eren en suport<br />

informàtic la qual cosa suposa el 64% (25/39) <strong>de</strong>l total.<br />

3.2.2. Contingut<br />

Respecte al contingut <strong>de</strong> la documentació enviada pels consells comarcals i pels<br />

seus organismes autònoms s’han <strong>de</strong> tenir presents les observacions que es<br />

<strong>de</strong>tallen a continuació.<br />

La Liquidació pressupostària es dóna, segons la classificació econòmica, amb un<br />

<strong>de</strong>tall a nivell <strong>de</strong> capítol i d’article en un 100% (39/39) 3 <strong>de</strong>ls casos. El mateix<br />

percentatge s’assoleix pel que fa a la presentació <strong>de</strong> les obligacions a nivell <strong>de</strong><br />

grups <strong>de</strong> funció.<br />

Dels consells comarcals majors <strong>de</strong> 5.000 habitants, que han d’adjuntar l’Estat<br />

<strong>de</strong> modificació <strong>de</strong>ls crèdits als estats anuals, ha complert aquesta obligació un<br />

95% <strong>de</strong>ls casos (37/39), tant pel que fa a la presentació <strong>de</strong> les <strong>de</strong>speses agrupa<strong>de</strong>s<br />

a nivell <strong>de</strong> grups <strong>de</strong> funció, com pel que fa a nivell <strong>de</strong> capítols.<br />

Les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls estats <strong>de</strong>mostratius <strong>de</strong> les obligacions a pagar i <strong>de</strong>ls drets a cobrar<br />

proce<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pressupostos tancats es presenten a nivell <strong>de</strong> capítol, d’article i<br />

<strong>de</strong> grup <strong>de</strong> funció en un 95% <strong>de</strong>ls casos (37/39) mentre que a nivell d’exercici<br />

aquest percentatge assoleix el 100% (39/39).<br />

Un 87% (34/39) <strong>de</strong>ls consells comarcals presenten l’Estat <strong>de</strong> compromisos <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>spesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs. El mateix estat pel que fa a<br />

ingressos l’han retut un 85% (33/39) <strong>de</strong>ls consells comarcals majors <strong>de</strong> 5.000.<br />

No obstant això, d’aquests percentatges, en un 88% (30/34) <strong>de</strong>ls casos pel que<br />

fa a les <strong>de</strong>speses, i en un 91% (30/33) pel que fa als ingressos, amb càrrec a<br />

exercicis futurs, es presentaven els estats sense formalitzar, alhora que<br />

s’indicava la inexistència d’aquests tipus <strong>de</strong> compromisos.<br />

Pel que fa a l’Estat <strong>de</strong> tresoreria, en un 100% (39/39) <strong>de</strong>ls casos, s’ha presentat<br />

estructurat <strong>de</strong> forma resumida amb els cobraments i els pagaments realitzats<br />

3. El nombre total <strong>de</strong> consells comarcals que han lliurat qualsevol <strong>de</strong>ls comptes i estats que configuren el<br />

Compte general és <strong>de</strong> 39.<br />

58


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

agrupats en pressupostaris i no pressupostaris, i amb indicació <strong>de</strong> les existències<br />

inicials i les finals en la tresoreria.<br />

La presentació <strong>de</strong>l Balanç <strong>de</strong> comprovació, juntament amb l’Estat d’origen i aplicació<br />

<strong>de</strong> fons ha permès a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes elaborar l’estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute<br />

com la variació <strong>de</strong>ls préstecs rebuts <strong>de</strong> dins i <strong>de</strong> fora <strong>de</strong>l sector públic, així com<br />

<strong>de</strong>ls emprèstits, amb indicació <strong>de</strong>ls seus saldos inicials i finals, en un 95%<br />

(37/39) <strong>de</strong>ls consells comarcals majors <strong>de</strong> 5.000 habitants.<br />

Respecte a l’Estat <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses amb finançament afectat 4 s’ha retut en un 74%<br />

(29/39) <strong>de</strong>ls casos, si bé, d’aquests, un 38% (11/29) ha tramès l’estat sense<br />

formalitzar, indicant la inexistència <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses afecta<strong>de</strong>s o el no seguiment <strong>de</strong><br />

la seva execució.<br />

Pel que fa referència als estats i comptes anuals que complementen la<br />

documentació financera, <strong>de</strong>ls consells comarcals majors <strong>de</strong> 5.000 habitants que<br />

han tramès algun <strong>de</strong>ls comptes que configuren el Compte general, un 74%<br />

(29/39) ha tramès el Quadre <strong>de</strong> finançament anual i el 93% (37/40) presentava<br />

el Balanç <strong>de</strong> comprovació a 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre.<br />

La normativa preveu que les entitats locals d’àmbit superior incloguin en el<br />

Compte general dues memòries: una <strong>de</strong> justificativa <strong>de</strong>l cost i rendiment <strong>de</strong>ls<br />

serveis públics que presten i una altra <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong>l grau <strong>de</strong> compliment<br />

<strong>de</strong>ls objectius programats. En canvi, no s’indica quin ha <strong>de</strong> ser el contingut<br />

d’aquestes memòries.<br />

Dels 20 consells comarcals majors <strong>de</strong> 50.000 habitants segons els padrons<br />

municipals corresponents a l’any 2004, el 55% (11/20) no ha tramès cap <strong>de</strong> les<br />

dues memòries. Tan sols el 30% (6/20), en concret els consells comarcals <strong>de</strong><br />

l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Tarragonès i Vallès Oriental<br />

han tramès la Memòria justificativa <strong>de</strong>l cost i rendiment <strong>de</strong>ls serveis públics així<br />

com la Memòria <strong>de</strong>mostrativa <strong>de</strong>l grau <strong>de</strong> compliment <strong>de</strong>ls objectius programats<br />

mentre que el Consell comarcal <strong>de</strong>l Bages, Baix Empordà i Vallès Occi<strong>de</strong>ntal<br />

únicament han tramès una d’elles.<br />

Tot i això, cap <strong>de</strong> les memòries presenta<strong>de</strong>s i enregistra<strong>de</strong>s com a tals, no es<br />

po<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rar ajusta<strong>de</strong>s a l’enunciat que assenyala la normativa vigent, ja<br />

que no inclouen la informació suficient.<br />

4. Estat aquest que ha d’acompanyar obligatòriament els estats anuals, d’acord amb les regles 425 <strong>de</strong> la<br />

ICAL i 237 <strong>de</strong> la ICALS.<br />

59


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Nom<br />

Població Cost i rendiment<br />

serveis públics<br />

Grau <strong>de</strong> compliment<br />

objectius programats<br />

Retuda Ajustada Retuda Ajustada<br />

Alt Empordà 112.439 No - No -<br />

Alt Penedès 89.444 Sí No Sí No<br />

Anoia 101.748 No - No -<br />

Bages 165.123 No - Sí<br />

Baix Camp 161.090 No - No -<br />

Baix Ebre 71.708 No - No -<br />

Baix Empordà 115.566 Sí No Sí No<br />

Baix Llobregat 741.024 Sí No Sí No<br />

Baix Penedès 73.665 No - No -<br />

Barcelonès 2.193.380 Sí No Sí No<br />

Garraf 122.229 Sí No Sí No<br />

Gironès 154.274 No - No -<br />

Maresme 386.573 No - No -<br />

Montsià 61.989 No - No -<br />

Osona 138.630 No - No -<br />

Segrià 176.618 No - No -<br />

Selva 136.738 No - No -<br />

Tarragonès 202.662 Sí No Sí No<br />

Vallès Occi<strong>de</strong>ntal 790.432 Sí No No -<br />

Vallès Oriental 350.566 Sí No Sí No<br />

3.2.3. Aprovació<br />

Un 87% (34/39) <strong>de</strong>ls consells comarcals varen presentar el Compte general<br />

<strong>de</strong>gudament aprovat. Del 13% (5/39) restant, un 60% (3/5) no ha presentat cap<br />

document relatiu a l’aprovació; per tant, la Sindicatura no té constància <strong>de</strong> l’inici<br />

o acabament o realització <strong>de</strong>ls tràmits preceptius.<br />

Pel que fa als terminis fixats per a l’aprovació <strong>de</strong>ls comptes, en un 74% (25/34)<br />

<strong>de</strong>ls casos <strong>de</strong> què es té constància <strong>de</strong> l’aprovació <strong>de</strong>ls comptes, aquesta s’ha<br />

dut a terme abans <strong>de</strong> finalitzar el termini legal, que acabava l’1 d’octubre <strong>de</strong><br />

<strong>2005</strong>.<br />

3.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa<br />

Un 72% (28/39) <strong>de</strong>ls consells comarcals que han lliurat comptes ho han fet<br />

abans <strong>de</strong> la data límit, 15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

60


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

4. MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I ENS DEPENDENTS<br />

Aquest apartat mostra els resultats <strong>de</strong>l treball efectuat en relació amb el Compte<br />

general <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis corresponent a l’exercici 2004.<br />

4.1. RESULTATS DE COMPLIMENT<br />

El quadre 4.1.A recull la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats<br />

per les mancomunitats <strong>de</strong> municipis i el grau <strong>de</strong> compliment que això<br />

representa.<br />

Quadre 4.1.A: Resultats <strong>de</strong> compliment en la presentació <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> les<br />

mancomunitats <strong>de</strong> municipis<br />

Liquidació pressupostària Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 32 0 32 64 50 4.581.410 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Liquidació pressupostària 32 0 32 64 50 - -<br />

Resultat pressupostari Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 32 0 32 64 50 4.580.232 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Resultat pressupostari 32 0 32 64 50 - -<br />

Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 32 0 32 64 50 4.580.232 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats 32 0 32 64 50 - -<br />

61


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 33 0 31 64 52 4.583.268 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Estat <strong>de</strong> tresoreria 33 0 31 64 52 - -<br />

Romanent <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 33 0 31 64 52 4.583.268 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Romanent <strong>de</strong> tresoreria 33 0 31 64 52 - -<br />

Balanç <strong>de</strong> situació Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 32 0 32 64 50 4.580.232 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Entitats públiques 1 - - 1 100<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

- - - - - - -<br />

1 - - 1 100 - -<br />

Total Balanç <strong>de</strong> situació 34 0 32 66 52 - -<br />

Compte <strong>de</strong> resultats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Mancomunitats 32 0 32 64 50 4.580.232 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Entitats públiques 1 - - 1 100<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

- - - - - - -<br />

1 - - 1 100 - -<br />

Total Compte <strong>de</strong> resultats 34 0 32 66 52 - -<br />

62


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

(2)<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(3)<br />

Mancomunitats 22 0 24 46 48 4.559.635 68<br />

Organismes autònoms - - - - - - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

0 0 1 1 0 - -<br />

Total Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute 22 0 25 47 47 - -<br />

Notes:<br />

(1) Total població <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis segons els padrons municipals a 1 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> l’any 2004:<br />

6.715.295 habitants.<br />

(2) Sols s’han consi<strong>de</strong>rat aquelles mancomunitats amb població superior a 5.000 habitants.<br />

(3) Total població <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis amb 5.000 habitants o més segons els padrons municipals<br />

<strong>de</strong> l’any 2004: 6.669.066 habitants.<br />

En l’annex 10.7 s’indica la situació en la tramesa <strong>de</strong>ls comptes per a les mancomunitats<br />

<strong>de</strong> municipis i els ens que en <strong>de</strong>penen.<br />

L’annex 10.8 mostra aquelles mancomunitats <strong>de</strong> municipis que han comunicat a<br />

la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes que no han estat operatives durant l’exercici 2004.<br />

Mentre que en l’annex 10.9 figuren aquelles mancomunitats <strong>de</strong> municipis que no<br />

han retut els comptes anuals a la Sindicatura.<br />

En els quadres 4.1.B.1 i 4.1.B.2 es presenta l’agregació <strong>de</strong> la Liquidació<br />

pressupostària, <strong>de</strong>l Resultat pressupostari, <strong>de</strong> la Liquidació <strong>de</strong> pressupostos<br />

tancats i <strong>de</strong>l Romanent <strong>de</strong> tresoreria i l’agregat <strong>de</strong> l’Estat <strong>de</strong> tresoreria, <strong>de</strong>l Balanç<br />

<strong>de</strong> situació i <strong>de</strong>l Compte <strong>de</strong> resultats, per a totes aquelles mancomunitats <strong>de</strong><br />

municipis que han presentat alguns d’aquests estats. El mateix s’ha fet per a<br />

l’entitat pública empresarial que en <strong>de</strong>pèn i que ha presentat comptes, quadre<br />

4.1.C.<br />

També per al cas <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les<br />

mancomunitats <strong>de</strong> municipis, s’han fet constar en el quadre 4.1.D el Balanç i el<br />

Compte <strong>de</strong> pèrdues i guanys.<br />

63


Quadre 4.1.B.1. Agregat <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

EXERCICI: 2004<br />

Ens: 32 Població: 4.581.410<br />

64<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.512.347,60<br />

127.415.941,65<br />

1.933.399,44<br />

10,00<br />

2.866.871,60<br />

0,00<br />

634.061,12<br />

0,0<br />

0,0<br />

3,5<br />

0,8<br />

0,7<br />

***,*<br />

238,1<br />

***,*<br />

23,1<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.915.345,31<br />

128.390.003,73<br />

1.947.000,28<br />

2.310,00<br />

9.692.545,73<br />

55.738.997,81<br />

780.594,38<br />

144.362.631,41 64.104.165,83 44,4<br />

208.466.797,24<br />

153.962.879,57 100,0 73,9<br />

110.719.624,90<br />

144.362.630,69 64.098.421,83<br />

144.362.631,41<br />

144.362.630,69<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

402.997,71<br />

974.062,08<br />

13.600,84<br />

2.300,00<br />

6.825.674,13<br />

55.738.997,81<br />

146.533,26<br />

64.104.165,83<br />

64.098.421,83<br />

3,6<br />

15,6<br />

-3,5<br />

2,6<br />

49,8<br />

204,7<br />

0,0<br />

1,3<br />

44,4<br />

44,4<br />

44,4<br />

24.677.814,46<br />

31.577.301,71<br />

3.678.399,76<br />

30.268.673,34<br />

50.204.381,11<br />

61.868.489,67<br />

0,00<br />

6.185.992,47<br />

208.461.052,52<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.900.050,89<br />

131.908.721,42<br />

2.254.462,30<br />

12.017,24<br />

7.055.277,81<br />

0,00<br />

832.349,91<br />

23.531.194,71<br />

27.165.480,92<br />

2.701.482,12<br />

29.772.036,21<br />

19.023.773,95<br />

31.459.121,63<br />

0,00<br />

6.182.112,44<br />

139.835.201,98<br />

153.962.879,57<br />

139.835.201,98<br />

16,8<br />

19,4<br />

1,9<br />

21,3<br />

13,6<br />

22,5<br />

0,0<br />

4,4<br />

23.243.699,88<br />

19.695.539,56<br />

2.463.722,64<br />

24.297.306,60<br />

17.355.905,69<br />

31.111.652,27<br />

0,00<br />

6.176.076,47<br />

124.343.903,11<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.083.056,10<br />

36.352.776,23<br />

15.995,19<br />

0,00<br />

3.791.427,15<br />

0,00<br />

0,00<br />

43.243.254,67<br />

15.491.298,87<br />

0,72 5.744,00 5.744,72 14.127.677,59 -13.624.278,21<br />

27.751.955,80<br />

0,0<br />

0,0<br />

7,7<br />

85,7<br />

1,5<br />

0,0<br />

4,6<br />

0,0<br />

0,5<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

0,0<br />

0,0<br />

99,9<br />

102,7<br />

115,8<br />

520,2<br />

72,8<br />

0,0<br />

106,6<br />

95,4<br />

86,0<br />

73,4<br />

98,4<br />

37,9<br />

50,8<br />

0,0<br />

99,9<br />

67,1<br />

73,9<br />

67,1<br />

0,00<br />

0,00<br />

8.816.994,79<br />

95.555.945,19<br />

2.238.467,11<br />

12.017,24<br />

3.263.850,66<br />

0,00<br />

832.349,91<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

110.719.624,90<br />

124.343.903,11<br />

0,0<br />

0,0<br />

74,1<br />

72,4<br />

99,3<br />

100,0<br />

46,3<br />

0,0<br />

100,0<br />

71,9<br />

98,8<br />

72,5<br />

91,2<br />

81,6<br />

91,2<br />

98,9<br />

0,0<br />

99,9<br />

88,9<br />

71,9<br />

88,9<br />

287.494,83<br />

7.469.941,36<br />

237.759,48<br />

5.474.729,61<br />

1.667.868,26<br />

347.469,36<br />

0,00<br />

6.035,97<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

38.688.341,06<br />

8.737.411,83<br />

5.661.144,59<br />

3.881.265,64<br />

16.450.057,26<br />

14.325.543,35<br />

440.817,77<br />

146.590,20<br />

55.412,84<br />

1.263.853,69<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-202.547,92<br />

-70.777,52<br />

-17.151,39<br />

-3.137,14<br />

-1.663.439,07<br />

-3.072,75<br />

-37.230,85<br />

4.880,22<br />

0,01<br />

-18.030,36<br />

38.485.793,14 31.410.929,69 7.074.863,45<br />

8.666.634,31<br />

5.643.993,20<br />

3.878.128,50<br />

14.786.618,19<br />

5.191.494,45<br />

3.602.735,12<br />

2.345.808,30<br />

4.646.965,98<br />

3.475.139,86<br />

2.041.258,08<br />

1.532.320,20<br />

10.139.652,21<br />

73.418.220,38 -1.957.053,04 71.461.167,34 47.197.933,54 24.263.233,80<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

23.822.879,01<br />

27.307.221,68<br />

3.811.146,19<br />

29.488.010,10<br />

33.522.737,80<br />

20.303.058,30<br />

0,00<br />

6.107.577,61<br />

Saldo<br />

total<br />

14.322.470,60<br />

403.586,92<br />

151.470,42<br />

55.412,85<br />

1.245.823,33<br />

854.935,45<br />

4.270.080,03<br />

-132.746,43<br />

780.663,24<br />

16.681.643,31<br />

41.565.431,37<br />

0,00<br />

78.414,86<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

13.542.770,87<br />

307.264,66<br />

130.416,40<br />

10.444,54<br />

38.310,82<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

779.699,73<br />

96.322,26<br />

21.054,02<br />

44.968,31<br />

1.207.512,51<br />

16.232.217,85 -53.453,73 16.178.764,12 14.029.207,29 2.149.556,83<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

208.466.797,24<br />

208.461.052,52<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

154.112.661,18<br />

139.989.813,12<br />

14.122.848,06<br />

18.481.316,80<br />

697.025,23<br />

33.330.452,86<br />

0,00<br />

0,00<br />

29.669.009,35<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

43.243.254,67<br />

15.491.298,87<br />

Ens: 32 Població: 4.580.232<br />

Ens: 32 Població: 4.580.232<br />

Ens: 33 Població: 4.583.268<br />

66.732.609,21<br />

43.382.018,14<br />

24.461.671,28<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.589.985,53<br />

1.489.550,90<br />

1.211.514,84<br />

21.330.228,04<br />

15.603.501,63<br />

2.392.008,80<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.334.634,14<br />

-83,47<br />

30.642.383,68<br />

0,00<br />

30.163.413,45<br />

45.881.351,40<br />

76.044.764,85


Quadre 4.1.B.2. Agregat <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 125.019.680,74<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 14.129.657,17<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

49.818,11<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors ............................................................. 13.225.993,41<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ............................................................... 2.109.666,11<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ......................................... 114.718.873,65<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 57.543.400,91<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat .......................................................... 1.506.318,00<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................ 1.285.823,29<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

3.618,47<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

329.592.849,86<br />

30.642.383,68<br />

360.235.233,54<br />

Ens: 33<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

Població: 4.583.268<br />

111.022.336,25<br />

47.392.850,66<br />

438.830,85<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12.735.332,86<br />

2.351.079,49<br />

115.625.424,80<br />

57.543.400,91<br />

1.500.423,11<br />

1.290.868,35<br />

2.391,72<br />

349.902.939,00<br />

10.394.270,13<br />

360.297.209,13<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Ens: 32 Població: 4.580.232<br />

65<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 53.538.335,25 26,8<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................<br />

985.586,68 0,5<br />

Inversions en infraestructures i béns d'ús general ............................. 24.661.662,55 12,3<br />

Immobilitzat financer .......................................................... 7.532.439,00 3,9<br />

Altres en concepte d'immobilitzat .............................................. 13.932.046,38 7,0<br />

Despeses a cancel·lar ...........................................................<br />

11.477,63 0,0<br />

Existències ....................................................................<br />

Deutors ........................................................................<br />

0,00<br />

67.524.562,49<br />

0,0<br />

33,8<br />

Comptes financers ..............................................................<br />

30.587.320,28 15,3<br />

Situacions transitòries <strong>de</strong> finançament .........................................<br />

0,00 0,0<br />

Ajustaments per periodificació .................................................<br />

Resultats pen<strong>de</strong>nts d'aplicació .................................................<br />

0,00<br />

1.122.517,63<br />

0,0<br />

0,6<br />

Total actiu ....................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ...............................................<br />

Comptes d'ordre ................................................................<br />

199.895.947,92 100,0<br />

23.533.699,78 81,1<br />

5.481.851,01 18,9<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0 ....................................................... 29.015.550,79 100,0<br />

Total comptes <strong>de</strong>l grup 0<br />

%<br />

PASSIU<br />

Patrimoni i reserves<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital<br />

........................................................................<br />

......................................................................<br />

Provisions ...................................................................................<br />

Deutes a llarg termini ......................................................................<br />

Deutes a curt termini .......................................................................<br />

Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ...............................................................<br />

Ajustaments per periodificació ..............................................................<br />

Resultats ...................................................................................<br />

Total passiu<br />

................................................................................<br />

Comptes <strong>de</strong> control pressupostari ............................................................<br />

Comptes d'ordre .............................................................................<br />

....................................................................<br />

29.142.933,44 14,6<br />

24.296.854,34 12,2<br />

0,00 0,0<br />

61.156.496,40 30,6<br />

25.695.993,02 12,9<br />

1.211.778,94 0,6<br />

32.206.767,16 16,1<br />

26.185.124,60 13,1<br />

199.895.947,90 100,0<br />

23.533.699,78 0,0<br />

5.481.851,01 18,9<br />

29.015.550,79 100,0<br />

%<br />

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)<br />

DEURE<br />

Ens: 32 Població: 4.580.232<br />

% HAVER<br />

%<br />

3. Existències inicials .......................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici) ...........<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

3. Existències finals .........................................................................<br />

39. Provisions per <strong>de</strong>preciació d'existències (dotació <strong>de</strong> l'exercici anterior) ..................<br />

60. Compres .................................................................... 284.633,52 0,2<br />

70. Ven<strong>de</strong>s .....................................................................................<br />

61. Despeses <strong>de</strong> personal .......................................................<br />

21.951.320,35 18,2<br />

71. Renda <strong>de</strong> la propietat i <strong>de</strong> l'empresa .......................................................<br />

62. Despeses financeres ........................................................<br />

72. Tributs lligats a la producció i la importació .............................................<br />

2.938.980,32 2,4<br />

63. Tributs ....................................................................<br />

73. Impostos corrents sobre la renda i el patrimoni ............................................<br />

64. Treballs, subministraments i serveis exteriors .............................<br />

153.356,83 0,1<br />

75. Subvencions d'explotació ...................................................................<br />

65. Prestacions socials ........................................................<br />

29.447.018,96 24,4<br />

76. Transferències corrents ....................................................................<br />

7.053,21 0,0<br />

66. Subvencions d'explotació ................................................... 2.273,96 0,0<br />

77. Impostos sobre el capital ..................................................................<br />

67. Transferències corrents .................................................... 24.338.524,36 20,2<br />

78. Altres ingressos ...........................................................................<br />

68. Transferències <strong>de</strong> capital .................................................. 36.030.895,97 29,9<br />

79. Provisions aplica<strong>de</strong>s a la seva finalitat ...................................................<br />

69. Dotacions <strong>de</strong> l'exercici per a amortitzacions i provisions .................. 3.481.223,70 2,9<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure ................................................................ 118.635.281,18 98,4<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

82. Resultats extraordinaris .................................................... 77.857,98 0,1<br />

82. Resultats extraordinaris ...................................................................<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors ..............................................<br />

0,00 0,0<br />

83. Resultats <strong>de</strong> cartera <strong>de</strong> valors .............................................................<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................. 1.815.732,27 1,5<br />

84. Modificació <strong>de</strong> drets i obligacions <strong>de</strong> pressupostos tancats .................................<br />

Suma <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ure .................................................................<br />

120.528.871,43<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

800. Resultat corrent <strong>de</strong> l'exercici ...............<br />

100,0<br />

Pèrdues i guanys nets totals ......................<br />

27.425.097,00<br />

Suma <strong>de</strong> l'haver ...............................................................................<br />

25.909.363,88<br />

0,00<br />

0,00<br />

11.079.057,57<br />

2.250.594,60<br />

12.891,10<br />

0,00<br />

20.446.437,15<br />

111.333.965,51<br />

48.833,97<br />

847.001,78<br />

41.596,72<br />

146.060.378,40<br />

363.705,30<br />

0,00<br />

14.151,61<br />

146.438.235,31<br />

0,0<br />

0,0<br />

7,6<br />

1,5<br />

0,0<br />

0,0<br />

14,0<br />

76,0<br />

0,0<br />

0,6<br />

0,0<br />

99,7<br />

0,2<br />

0,0<br />

0,0<br />

100,0


Quadre 4.1.C. Agregat <strong>de</strong> les entitats públiques empresarials locals <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. ECIF 2003: 0<br />

Núm. ECIF 2004: 1<br />

Exercici actual<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................<br />

0,00 Capital subscrit ................................<br />

Prima d'emissió .................................<br />

Despeses establiment .............................<br />

0,00 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

0,00 Reserves ........................................<br />

Immobilitzat material ............................<br />

198.857,11 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

697,34 Pèrdues i guanys ................................<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 220.374,05 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital .......<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00<br />

Existències ......................................<br />

26.453.882,34<br />

Deutors ..........................................<br />

6.724.524,39<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

0,00<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00<br />

Tresoreria .......................................<br />

3.092.774,41<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

-101.735,83<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

0,00<br />

3.981.119,38<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

84.107,53<br />

0,00<br />

0,00<br />

52.438,04<br />

0,00<br />

13.324.004,05<br />

16.709.282,64<br />

2.438.422,17<br />

66<br />

TOTAL ACTIU<br />

.........................................<br />

36.589.373,81<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

36.589.373,81<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici actual<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

32.512.544,23<br />

1.290.928,41<br />

9.083,11<br />

1.979.371,68<br />

951.145,10<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis ..................<br />

36.387.101,85<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

1.036.969,95<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

680.999,27<br />

785.088,60<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

183.046,08<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

0,00<br />

18.668,21<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

352.574,73<br />

0,00<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI .............................<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les entitats.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

84.107,53<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00


Quadre 4.1.D. Agregat <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s majoritàriament per les mancomunitats<br />

BALANÇ (imports en euros)<br />

ACTIU<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

PASSIU<br />

EXERCICI: 2004<br />

Núm. soci 2003: 1<br />

Núm. soci 2004: 1<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif<br />

ACCIONISTES PER DESEMBORSAMENTS NO EXIGITS<br />

IMMOBILITZAT ........................................<br />

518.492,34 466.256,99 52.235,35 11,2 Capital subscrit ................................<br />

180.303,63 180.303,63 0,00 0,0<br />

Prima d'emissió .................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Despeses establiment .............................<br />

33.686,32 38.846,30<br />

-5.159,98 -13,3 Reserva <strong>de</strong> revaloració ..........................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat immaterial ..........................<br />

1.662,38 2.480,83<br />

-818,45 -33,0 Reserves ........................................ 2.754.347,86 2.674.801,40<br />

79.546,46 3,0<br />

Immobilitzat material ............................<br />

439.943,64 381.729,86<br />

58.213,78 15,2 Resultats d'exercicis anteriors .................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Immobilitzat financer ............................<br />

43.200,00 43.200,00<br />

0,00 0,0 Pèrdues i guanys ................................<br />

120.558,39<br />

79.546,46 41.011,93 51,6<br />

Accions pròpies ..................................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0 Divi<strong>de</strong>nd a compte lliurat en l'exercici .........<br />

0,00 0,00<br />

0,00 0,0<br />

Deutors per operacions <strong>de</strong> tràfic a llarg termini . 0,00 0,00 0,00 0,0 Accions pròpies per a reducció <strong>de</strong> capital ....... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

ACTIU CIRCULANT<br />

..........<br />

..........<br />

.....................................<br />

Accionistes per <strong>de</strong>semborsaments exigits ..........<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Existències ......................................<br />

575.571,23<br />

496.714,36<br />

78.856,87 15,9<br />

Deutors .......................................... 2.046.168,75 1.309.047,96<br />

737.120,79 56,3<br />

Inversions financeres temporals ..................<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

Accions pròpies a curt termini ................... 0,00 0,00 0,00 0,0<br />

Tresoreria ....................................... 1.983.124,40 1.956.715,54<br />

26.408,86 1,3<br />

Ajustaments per periodificació ...................<br />

168.061,27<br />

177.034,18<br />

-8.972,91 -5,1<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

2.200,14<br />

0,00<br />

-2.200,14<br />

0,0<br />

-100,0<br />

4.772.925,65 3.939.512,04 833.413,61 21,2<br />

FONS PROPIS<br />

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES<br />

CREDITORS A LLARG TERMINI<br />

CREDITORS A CURT TERMINI<br />

........................................<br />

.......<br />

.................<br />

..........................<br />

...........................<br />

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES A CURT TERMINI ..<br />

3.055.209,88 2.934.651,49 120.558,39 4,1<br />

0,00 384,46 -384,46 -100,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 73.767,02 -73.767,02 -100,0<br />

2.236.208,05 1.399.166,20 837.041,85 59,8<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

67<br />

TOTAL ACTIU<br />

.........................................<br />

5.291.417,99<br />

4.407.969,17 883.448,82 20,0<br />

TOTAL PASSIU<br />

.......................................<br />

5.291.417,93 4.407.969,17 883.448,76 20,0<br />

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (imports en euros)<br />

DEURE<br />

HAVER<br />

Exercici actual<br />

Exercici anterior<br />

Diferència<br />

% dif.<br />

Exercici actual Exercici anterior Diferència % dif.<br />

Consums d'explotació ................................<br />

Despeses <strong>de</strong> personal ................................<br />

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat .......<br />

Variació provisions tràfic i pèrdues crèdits incobrab.<br />

Altres <strong>de</strong>speses d'explotació ........................<br />

3.764.791,41 3.279.796,03 484.995,38 14,8<br />

911.599,88 883.090,62<br />

28.509,26 3,2<br />

99.745,79<br />

150.185,62<br />

-50.439,83 -33,6<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

1.878.981,25 1.637.062,38 241.918,87 14,8<br />

Import net <strong>de</strong> la xifra <strong>de</strong> negocis .................. 6.518.906,14 5.999.898,25 519.007,89<br />

Altres ingressos d'explotació ......................<br />

122.373,16 12.833,51 109.539,65<br />

8,7<br />

853,5<br />

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ ..............................<br />

Despeses financeres i assimila<strong>de</strong>s ...................<br />

Variació provisions inversions financeres ...........<br />

Diferències negatives <strong>de</strong> canvi ......................<br />

Variació provisions immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues proce<strong>de</strong>nts immob. immat., mat. i cartera cont.<br />

Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròp.<br />

Despeses extraordinàries ............................<br />

Despeses i pèrdues d'altres exercicis ...............<br />

Impost sobre societats ..............................<br />

Altres impostos .....................................<br />

0,00 62.597,11 -62.597,11 -100,0<br />

8.811,58<br />

10.498,03<br />

-1.686,45 -16,1<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00 851,27 -851,27 -100,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

22.500,17 0,00 22.500,17 *****,*<br />

0,00<br />

6.129,82<br />

-6.129,82 -100,0<br />

9.442,10<br />

6.348,59<br />

3.093,51 48,7<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ ...............................<br />

Ingressos financers ................................<br />

Diferències positives <strong>de</strong> canvi .....................<br />

Beneficis en alienació immob. imm., mat. i cart. cont.<br />

Beneficis per operacions amb accions i obligac. pròp.<br />

Subvencions <strong>de</strong> capital transf. al resultat <strong>de</strong> l'ex.<br />

Ingressos extraordinaris ...........................<br />

Ingressos i beneficis d'altres exercicis ...........<br />

-13.839,03 0,00 -13.839,03 *****,*<br />

128.392,97 33.474,49 94.918,48 283,6<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00 0,0<br />

0,00 0,00 0,00 0,0<br />

46.758,30 42,13 46.716,17 *****,*<br />

0,00 7.260,44<br />

-7.260,44 -100,0<br />

BENEFICI DE L'EXERCICI .............................<br />

120.558,39 79.546,46 41.011,93 51,6<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pels comptes<strong>de</strong> les societats mercantils.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats per la Sindicatura.<br />

PÈRDUES DE L'EXERCICI ..............................<br />

0,00 0,00 0,00 0,0


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

4.2. FORMAT, CONTINGUT, APROVACIÓ I DATA DE TRAMESA<br />

4.2.1. Format<br />

S’han rebut 18 trameses <strong>de</strong>l Compte general <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis<br />

en suport informàtic, la qual cosa suposa un 55% (18/33) <strong>de</strong>l total.<br />

4.2.2. Contingut<br />

Respecte al contingut <strong>de</strong> la documentació enviada per les mancomunitats <strong>de</strong><br />

municipis i pel que fa referència a la Liquidació pressupostària s’ha lliurat,<br />

segons la classificació econòmica, amb un <strong>de</strong>tall a nivell <strong>de</strong> capítol i nivell<br />

d’article en un 97% (32/33) 5 i en un 94% (31/33) <strong>de</strong>ls casos, respectivament.<br />

Pel que fa a les obligacions, a nivell <strong>de</strong> grups <strong>de</strong> funció, s’ha assolit un<br />

compliment <strong>de</strong>l 91% (30/33).<br />

De les 33 mancomunitats que han retut documentació relativa al Compte<br />

general <strong>de</strong> 2004, 25 tenien una població d’àmbit superior als 5.000 habitants,<br />

segons l’agregació <strong>de</strong>ls habitants <strong>de</strong>ls diferents municipis que les conformaven i<br />

per tant han d’adjuntar l’Estat <strong>de</strong> modificació <strong>de</strong>ls crèdits als estats anuals. Han<br />

complert aquesta obligació un 88% <strong>de</strong>ls casos (22/25), tant pel que fa a la<br />

presentació <strong>de</strong> les <strong>de</strong>speses agrupa<strong>de</strong>s a nivell <strong>de</strong> grups <strong>de</strong> funció com pel que<br />

fa a nivell <strong>de</strong> capítols.<br />

Les da<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls estats <strong>de</strong>mostratius <strong>de</strong> les obligacions a pagar i <strong>de</strong>ls drets a<br />

cobrar proce<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pressupostos tancats es presenten a nivell <strong>de</strong> capítol, a<br />

nivell d’article i a nivell <strong>de</strong> grup <strong>de</strong> funció, pel que fa a les <strong>de</strong>speses, en el<br />

97%(32/33) <strong>de</strong>ls casos, així com a nivell d’exercici.<br />

Un 82% (27/33) <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis ha presentat l’Estat <strong>de</strong><br />

compromisos <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa adquirits amb càrrec a exercicis futurs. El mateix estat<br />

pel que fa a ingressos 6 l’han retut un 92% (23/25) <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong><br />

municipis majors <strong>de</strong> 5.000 habitants. No obstant això, d’aquests percentatges,<br />

en un 89% (24/27) <strong>de</strong>ls casos pel que fa a les <strong>de</strong>speses, i en un 87% (20/23)<br />

pel que fa als ingressos, amb càrrec a exercicis futurs, es presentaven els estats<br />

sense formalitzar, alhora que s’indicava la inexistència d’aquests tipus <strong>de</strong><br />

compromisos.<br />

5. El nombre total <strong>de</strong> mancomunitats <strong>de</strong> municipis que han lliurat qualsevol <strong>de</strong>ls comptes i estats que configuren<br />

el Compte general és <strong>de</strong> 33.<br />

6. Només és obligatori que el retin les corporacions locals majors <strong>de</strong> 5.000 habitants, d’acord amb la Regla<br />

425 <strong>de</strong> la ICAL.<br />

68


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Pel que fa a l’Estat <strong>de</strong> tresoreria, en un 100% (33/33) <strong>de</strong>ls casos, s’ha presentat<br />

estructurat <strong>de</strong> forma resumida amb els cobraments i els pagaments realitzats<br />

agrupats en pressupostaris i no pressupostaris, i amb indicació <strong>de</strong> les existències<br />

inicials i les finals en la tresoreria.<br />

La presentació <strong>de</strong>l Balanç <strong>de</strong> comprovació, juntament amb l’Estat d’origen i aplicació<br />

<strong>de</strong> fons ha permès a la Sindicatura <strong>de</strong> Comptes elaborar l’Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute<br />

com la variació <strong>de</strong>ls préstecs rebuts <strong>de</strong> dins i <strong>de</strong> fora <strong>de</strong>l sector públic, així com<br />

<strong>de</strong>ls emprèstits, amb indicació <strong>de</strong>ls seus saldos inicials i finals, en un 88%<br />

(22/25) <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis majors <strong>de</strong> 5.000 habitants.<br />

Respecte a l’Estat <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses amb finançament afectat 7 s’ha retut en un 82%<br />

(27/33) <strong>de</strong>ls casos, si bé, d’aquests, un 81% (22/27) ha tramès l’estat sense<br />

formalitzar, alhora que indicava la inexistència <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses afecta<strong>de</strong>s o el no<br />

seguiment <strong>de</strong> la seva execució.<br />

Pel que fa referència als estats i comptes anuals que complementen la documentació<br />

financera, <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis majors <strong>de</strong> 5.000 habitants<br />

que han tramès algun <strong>de</strong>ls comptes que configuren el Compte general, un 68%<br />

(17/25) ha tramès el Quadre <strong>de</strong> finançament anual mentre que el 88% (22/25)<br />

<strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis presentava el Balanç <strong>de</strong> comprovació a 31<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre.<br />

De les 19 mancomunitats <strong>de</strong> municipis que, segons els padrons municipals corresponents<br />

a l’exercici 2004, superen l’àmbit <strong>de</strong>l 50.000 habitants, només 10<br />

han lliurat algun estat abans <strong>de</strong>l 30 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>. D’aquestes 10, un<br />

30% (3/10) no presenta cap <strong>de</strong> les dues memòries obligatòries, mentre que <strong>de</strong>l<br />

70% (7/10) restant, totes elles presenten les dues memòries llevat <strong>de</strong> la<br />

Mancomunitat <strong>de</strong> la Conca d’Ò<strong>de</strong>na que no presenta la Memòria <strong>de</strong>l grau <strong>de</strong><br />

compliment <strong>de</strong>ls serveis prestats.<br />

Tot i això, cap <strong>de</strong> les memòries presenta<strong>de</strong>s i enregistra<strong>de</strong>s com a tals, no es<br />

po<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rar ajusta<strong>de</strong>s a l’enunciat que assenyala la normativa vigent, en no<br />

incloure la informació suficient, o bé perquè la informació és incompleta.<br />

7. Estat que ha d’acompanyar obligatòriament els estats anuals, d’acord amb les regles 425 <strong>de</strong> la ICAL i<br />

237 <strong>de</strong> la ICALS.<br />

69


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Nom<br />

Municipis <strong>de</strong> l’Àrea Metropolitana <strong>de</strong><br />

Barcelona<br />

Població<br />

Cost i rendiment<br />

serveis públics<br />

Grau <strong>de</strong> compliment<br />

objectius programats<br />

Retuda Ajustada Retuda Ajustada<br />

2.979.942 Sí No Sí No<br />

Bages per al Sanejament 106.088 Sí No Sí No<br />

El Camp 220.226 Sí No Sí No<br />

Intermunicipal <strong>de</strong> la Conca d’Ò<strong>de</strong>na 58.446 Sí No No -<br />

Intermunicipal <strong>de</strong>l Penedès i Garraf 209.916 Sí No Sí No<br />

Municipal Can Sellarès 103.275 No - No -<br />

Municipis <strong>de</strong> Premià <strong>de</strong> Dalt, Premià<br />

<strong>de</strong> Mar i Vilassar <strong>de</strong> Dalt per Serveis<br />

Deixalleria<br />

Per a Atenció i Assistència <strong>de</strong> Minusvàlids<br />

Psíquics <strong>de</strong> la Comarca <strong>de</strong>l<br />

Garraf<br />

Per a l’atenció <strong>de</strong>ls minusvàlids<br />

psíquics <strong>de</strong> la Comarca <strong>de</strong> l’Anoia<br />

Serveis Mancomunats d’Incineració<br />

<strong>de</strong> Residus Urbans<br />

55.725 No - No -<br />

122.229 No - No -<br />

90.422 Sí No Sí No<br />

305.765 Sí No Sí No<br />

4.2.3. Aprovació<br />

Respecte al tràmit d’aprovació <strong>de</strong>l Compte general, cal dir que un 70% (23/33)<br />

<strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis varen presentar el Compte general <strong>de</strong>gudament<br />

aprovat.<br />

El 30% (10/33) restant, es <strong>de</strong>sglossa <strong>de</strong> la forma següent: en un 20% (2/10)<br />

<strong>de</strong>ls casos es feia constar que els tràmits per a l’aprovació s’havien iniciat, però<br />

es trobaven pen<strong>de</strong>nts d’aprovació <strong>de</strong>finitiva; en un 20% (2/10) <strong>de</strong>ls casos es<br />

tractava únicament <strong>de</strong> la liquidació pressupostària aprovada pel Ple <strong>de</strong> la<br />

corporació, mentre que per al 60% (6/10) restant, simplement es tractava <strong>de</strong> la<br />

Liquidació <strong>de</strong>l pressupost formada per l’interventor i signada pel presi<strong>de</strong>nt.<br />

Pel que fa als terminis fixats per a l’aprovació <strong>de</strong>ls comptes, en un 61% (14/23)<br />

<strong>de</strong>ls casos <strong>de</strong> què es té constància <strong>de</strong> l’aprovació <strong>de</strong>ls comptes, aquesta s’ha dut<br />

a terme abans <strong>de</strong> finalitzar el termini legal que acabava l’1 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

4.2.4. Data <strong>de</strong> tramesa<br />

Un 48% (16/33) <strong>de</strong> les mancomunitats <strong>de</strong> municipis que han lliurat comptes ho<br />

ha fet abans <strong>de</strong> la data límit, el 15 d’octubre <strong>de</strong> <strong>2005</strong>.<br />

70


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

5. ENTITATS METROPOLITANES I ENS DEPENDENTS<br />

Aquest apartat mostra els resultats <strong>de</strong>l treball efectuat en relació amb el Compte<br />

general <strong>de</strong> les entitats metropolitanes corresponent a l’exercici 2004.<br />

5.1. RESULTATS DE COMPLIMENT<br />

El quadre 5.1.A recull la informació relativa al nombre d’estats comptables presentats<br />

i el grau <strong>de</strong> compliment que això representa.<br />

Quadre 5.1.A: Resultats <strong>de</strong> compliment en la presentació <strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> les entitats<br />

metropolitanes<br />

Liquidació pressupostària Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 1 - - 1 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Liquidació pressupostària 3 - - 3 100 - -<br />

Resultat pressupostari Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 1 - - 1 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Resultat pressupostari 3 - - 3 100 - -<br />

Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 0 0 1 1 0 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Liquidació <strong>de</strong> pressupostos tancats 2 0 1 3 67 - -<br />

71


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 0 0 1 1 0 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Estat <strong>de</strong> tresoreria 2 0 1 3 67 - -<br />

Romanent <strong>de</strong> tresoreria Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 1 - - 1 100 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Romanent <strong>de</strong> tresoreria 3 - - 3 100 - -<br />

Balanç <strong>de</strong> situació Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 0 0 1 1 0 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

- - - - - - -<br />

4 - - 4 100 - -<br />

- - - - - - -<br />

Total Balanç <strong>de</strong> situació 6 - 1 7 86 - -<br />

Compte <strong>de</strong> resultats Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 0 0 1 1 0 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

íntegrament<br />

Societats mercantils participa<strong>de</strong>s<br />

majoritàriament<br />

- - - - - - -<br />

4 - - 4 100 - -<br />

- - - - - - -<br />

Total Compte <strong>de</strong> resultats 6 0 1 7 86 - -<br />

72


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/<strong>2005</strong><br />

Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute Presentació <strong>de</strong> documentació Grau <strong>de</strong> compliment a 30.11.05<br />

Grup<br />

Rebuts<br />

fins al<br />

30.11.05<br />

Posterior<br />

al<br />

30.11.05<br />

No rebuts<br />

abans <strong>de</strong>l<br />

31.12.05<br />

Total<br />

ens<br />

Total<br />

rebuts<br />

(%)<br />

Total<br />

població<br />

Població<br />

(%)<br />

(1)<br />

Entitats metropolitanes 2 - - 2 100 5.808.303 100<br />

Organismes autònoms 0 0 1 1 0 - -<br />

Organismes autònoms industrials,<br />

comercials, financers o anàlegs<br />

- - - - - - -<br />

Total Estat <strong>de</strong>l <strong>de</strong>ute 2 0 1 3 67 - -<br />

(1) Total població <strong>de</strong> les entitats metropolitanes segons els padrons municipals a 1 <strong>de</strong> gener <strong>de</strong> l’any 2004:<br />

5.808.303 habitants.<br />

En l’annex 10.10 s’indica la situació en la tramesa <strong>de</strong>ls comptes per a cada entitat<br />

metropolitana i els seus ens <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts.<br />

L’agregat <strong>de</strong> les dues entitats metropolitanes així com <strong>de</strong> l’organisme autònom<br />

es presenta en els quadres 5.1.B.1 i 5.1.B.2 pel que fa a les entitats matriu i<br />

5.1.C.1 i 5.1.C.2 pel que fa als organismes autònoms.<br />

També per al cas <strong>de</strong> les societats mercantils participa<strong>de</strong>s íntegrament per les<br />

entitats metropolitanes s’han elaborat els corresponents agregats <strong>de</strong>ls balanços i<br />

<strong>de</strong>ls comptes <strong>de</strong> pèrdues i guanys que s’han retut, que es mostren en el quadre<br />

5.1.D.<br />

73


Quadre 5.1.B.1. Agregat <strong>de</strong> les entitats metropolitanes<br />

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)<br />

EXERCICI: 2004<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

74<br />

1.Capítols ingressos<br />

1.Impostos directes ..........................<br />

2.Impostos indirectes ........................<br />

3.Taxes i altres ingressos....................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

5.Ingressos patrimonials......................<br />

6.Alienació inversions reals..................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total ingressos.............................<br />

2.Capítols <strong>de</strong>speses<br />

1.Remuneració personal........................<br />

2.Compres béns i serveis......................<br />

3.Interessos..................................<br />

4.Transferències corrents.....................<br />

6.Inversions reals............................<br />

7.Transferències capital......................<br />

8.Variacions actius financers.................<br />

9.Variacions passius financers................<br />

Total <strong>de</strong>speses..............................<br />

52.013.299,77<br />

0,00<br />

92.050.878,32<br />

109.290.284,07<br />

581.076,42<br />

0,00<br />

58.426.620,00<br />

0,00<br />

270.000,00<br />

0,0<br />

0,0<br />

1,7<br />

1,2<br />

0,0<br />

***,*<br />

37,7<br />

***,*<br />

***,*<br />

52.013.299,77<br />

0,00<br />

93.577.716,16<br />

110.629.549,53<br />

581.076,42<br />

600,00<br />

80.468.778,22<br />

25.588.195,69<br />

16.470.000,00<br />

312.632.158,58 66.697.057,21 21,3<br />

379.329.215,79<br />

303.940.534,60 100,0 80,1<br />

219.747.429,22<br />

312.632.158,58 66.697.057,21<br />

312.632.158,58<br />

312.632.158,58<br />

PREVISIÓ<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Cobrat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.526.837,84<br />

1.339.265,46<br />

0,00<br />

600,00<br />

22.042.158,22<br />

25.588.195,69<br />

16.200.000,00<br />

66.697.057,21<br />

66.697.057,21<br />

1,8<br />

14,7<br />

-3,3<br />

4,0<br />

27,7<br />

115,0<br />

0,0<br />

490,1<br />

21,3<br />

21,3<br />

21,3<br />

7.350.981,52<br />

112.770.647,98<br />

1.788.508,30<br />

144.977.486,96<br />

60.910.024,90<br />

32.025.813,85<br />

0,00<br />

19.505.752,28<br />

379.329.215,79<br />

57.834.326,31<br />

0,00<br />

89.933.839,08<br />

104.206.679,26<br />

440.111,89<br />

600,00<br />

35.324.978,06<br />

0,00<br />

16.200.000,00<br />

7.079.901,26<br />

92.124.771,01<br />

1.141.230,43<br />

135.235.799,81<br />

26.621.021,03<br />

10.857.260,55<br />

0,00<br />

3.305.742,67<br />

276.365.726,76<br />

303.940.534,60<br />

276.365.726,76<br />

2,6<br />

33,3<br />

0,4<br />

48,9<br />

9,6<br />

3,9<br />

0,0<br />

1,2<br />

7.075.644,22<br />

76.033.384,02<br />

1.129.803,01<br />

119.443.565,87<br />

25.300.923,28<br />

8.327.961,73<br />

0,00<br />

3.305.742,67<br />

240.617.024,80<br />

16.486.779,99<br />

0,00<br />

24.058.055,82<br />

22.081.296,15<br />

3.584,12<br />

600,00<br />

21.562.789,30<br />

0,00<br />

0,00<br />

84.193.105,38<br />

35.748.701,96<br />

0,00 0,00 0,00 27.574.807,84 -20.869.595,58<br />

48.444.403,42<br />

19,0<br />

0,0<br />

29,6<br />

34,3<br />

0,1<br />

0,0<br />

11,6<br />

0,0<br />

5,3<br />

100,0<br />

EXECUCIÓ<br />

111,2<br />

0,0<br />

96,1<br />

94,2<br />

75,7<br />

100,0<br />

43,9<br />

0,0<br />

98,4<br />

96,3<br />

81,7<br />

63,8<br />

93,3<br />

43,7<br />

33,9<br />

0,0<br />

16,9<br />

72,9<br />

80,1<br />

72,9<br />

41.347.546,32<br />

0,00<br />

65.875.783,26<br />

82.125.383,11<br />

436.527,77<br />

0,00<br />

13.762.188,76<br />

0,00<br />

16.200.000,00<br />

Inicial Modificació (a) Definitiva Liquidació (b) (c) Pagat (d) Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

219.747.429,22<br />

240.617.024,80<br />

71,5<br />

0,0<br />

73,2<br />

78,8<br />

99,2<br />

0,0<br />

39,0<br />

0,0<br />

100,0<br />

72,3<br />

99,9<br />

82,5<br />

99,0<br />

88,3<br />

95,0<br />

76,7<br />

0,0<br />

100,0<br />

87,1<br />

72,3<br />

87,1<br />

4.257,04<br />

16.091.386,99<br />

11.427,42<br />

15.792.233,94<br />

1.320.097,75<br />

2.529.298,82<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.Situació econòmica Inicial Modificació (a) Definitiva Final (c) Moviments <strong>de</strong> fons (d) Deutors/Creditors<br />

Total ingressos............................<br />

Total <strong>de</strong>speses.............................<br />

Diferències................................<br />

INGRESSOS<br />

66.059.989,03<br />

13.344.922,27<br />

15.816.110,74<br />

3.125.323,74<br />

9.601.543,56<br />

36.666.714,70<br />

7.023.735,72<br />

157.431,55<br />

125.554,58<br />

3.452.236,38<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cobrament<br />

Exerc. Saldo inicial Rectificacions Saldo Cobraments<br />

a 1.1.2004<br />

i altres total realitzats<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

DESPESES<br />

Exerc.<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

1999<br />

i ant.<br />

Total<br />

-1.626.908,41<br />

-167.476,40<br />

-88.178,08<br />

-340.906,31<br />

-861.125,45<br />

-97.733,32<br />

-0,35<br />

-622,01<br />

-5.255,66<br />

-0,02<br />

64.433.080,62 55.413.419,21 9.019.661,41<br />

13.177.445,87<br />

15.727.932,66<br />

2.784.417,43<br />

8.740.418,11<br />

2.295.122,27<br />

1.268.554,24<br />

533.174,89<br />

239.377,06<br />

10.882.323,60<br />

14.459.378,42<br />

2.251.242,54<br />

8.501.041,05<br />

107.947.889,34 -3.084.594,65 104.863.294,69 59.749.647,67 45.113.647,02<br />

Saldo inicial<br />

a 1.1.2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> pagament<br />

Rectificacions<br />

i altres<br />

7.219.464,03<br />

98.292.593,84<br />

1.850.438,30<br />

139.373.687,03<br />

47.694.672,10<br />

14.895.551,00<br />

0,00<br />

3.305.752,28<br />

Saldo<br />

total<br />

36.568.981,38<br />

7.023.735,37<br />

156.809,54<br />

120.298,92<br />

3.452.236,36<br />

131.517,49<br />

14.478.054,14<br />

-61.930,00<br />

5.603.799,93<br />

13.215.352,80<br />

17.130.262,85<br />

0,00<br />

16.200.000,00<br />

Pagaments<br />

realitzats<br />

36.157.906,49<br />

244.554,52<br />

85.408,22<br />

111.436,52<br />

38.534,13<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

cobrament a<br />

31.12. 2004<br />

Pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

pagament a<br />

31.12.2004<br />

411.074,89<br />

6.779.180,85<br />

71.401,32<br />

8.862,40<br />

3.413.702,23<br />

47.425.672,93 -103.611,36 47.322.061,57 36.637.839,88 10.684.221,69<br />

Font: Elaboració pròpia a partir <strong>de</strong> la informació facilitada pel Compte general <strong>de</strong> l'ens local.<br />

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.<br />

379.329.215,79<br />

379.329.215,79<br />

Percentatges: (a) Ín<strong>de</strong>x <strong>de</strong> modificació; (b) Estructura <strong>de</strong> la liquidació; (c) Grau d'execució <strong>de</strong>l pressupost; (d) Grau <strong>de</strong> realització <strong>de</strong>l cobrat/pagat.<br />

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)<br />

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)<br />

1.Drets reconeguts nets ...............<br />

2.Obligacions reconegu<strong>de</strong>s netes .......<br />

3.Resultat pressupostari ..............<br />

4.Desviacions positives <strong>de</strong> finançament.<br />

5.Desviacions negatives <strong>de</strong> finançament.<br />

6.Despeses finança<strong>de</strong>s amb romanent<br />

<strong>de</strong> tresoreria .......................<br />

7.Resultat d'operacions comercials ....<br />

8.Altres ..............................<br />

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)....<br />

303.940.534,60<br />

276.365.726,76<br />

27.574.807,84<br />

19.418.273,62<br />

366.676,48<br />

8.793.644,43<br />

0,00<br />

0,00<br />

17.316.855,13<br />

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

1.Deutors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cobrament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos altres ens púb...<br />

.d'operacions no pressupost...<br />

(-) saldos <strong>de</strong> dubtós cobrament<br />

(-) cob. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

2.Creditors pen<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> pagament<br />

.<strong>de</strong>l pressupost corrent ......<br />

.<strong>de</strong> pressupostos tancats .....<br />

.<strong>de</strong>l pressupost d'ingressos ..<br />

.d'operacions comercials .....<br />

.<strong>de</strong> recursos d'altres ens púb.<br />

.d'operacions no pressupost.<br />

(-) pag. pen<strong>de</strong>nts aplic. <strong>de</strong>f..<br />

3.Fons líquids en la tresoreria...<br />

4.Altres .........................<br />

5.Romanent <strong>de</strong> tresoreria afectat a<br />

<strong>de</strong>speses amb finançament afectat<br />

6.Romanent <strong>de</strong> tresoreria per a<br />

<strong>de</strong>speses generals (1-2é3é4-5) ..<br />

7.Romanent <strong>de</strong> tresoreria total (1-2+3+4=5+6)<br />

84.193.105,38<br />

35.748.701,96<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

96.255.467,11<br />

84.193.105,38<br />

45.113.647,02<br />

0,00<br />

0,00<br />

3.352.653,13<br />

36.267.005,71<br />

136.932,71<br />

49.080.393,15<br />

35.748.701,96<br />

10.684.221,69<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

9.514.768,44<br />

6.867.298,94<br />

9.953.450,85<br />

0,00<br />

18.021.160,20<br />

39.107.364,61<br />

57.128.524,81


Quadre 5.1.B.2. Agregat <strong>de</strong> les entitats metropolitanes<br />

EXERCICI:<br />

2004<br />

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

PAGAMENTS<br />

1. Pressupostaris<br />

1. Pressupostaris<br />

410,417 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong>l pressupost corrent ......................... 263.310.438,25<br />

430 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong>l pressupost corrent ..........................................<br />

411 Pressupost <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses <strong>de</strong> pressupostos tancats ........................ 36.637.839,88<br />

431 Pressupost d'ingressos <strong>de</strong> pressupostos tancats .........................................<br />

420 Devolució d'ingressos pressupostaris ..................................<br />

6.887,78<br />

417 Reintegrament <strong>de</strong> <strong>de</strong>speses pressupostàries ..............................................<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

2. Recursos d'altres ens<br />

421 Devolució <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................<br />

0,00<br />

460 Cobraments <strong>de</strong> recursos d'altres ens ....................................................<br />

463 Pagament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .....................................<br />

0,00<br />

463 Reintegrament <strong>de</strong> recursos d'altres ens .................................................<br />

466 Pagaments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................<br />

0,00<br />

466 Cobraments <strong>de</strong> compte corrent d'efectiu .................................................<br />

3. D'operacions comercials<br />

3. D'operacions comercials<br />

450 D'operacions comercials ...............................................<br />

0,00<br />

455 D'operacions comercials ................................................................<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

4. D'operacions no pressupostàries <strong>de</strong> tresoreria<br />

475,477 Creditors ............................................................. 14.996.162,53<br />

475,477 Creditors ..............................................................................<br />

479,51<br />

479,51<br />

472,474,56 Deutors ............................................................... 7.835.487,97<br />

472,474,56 Deutors ................................................................................<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ......................................... 266.147.329,19<br />

550,554,555 Parti<strong>de</strong>s pen<strong>de</strong>nts d'aplicació ..........................................................<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ....................................... 270.663.300,47<br />

588 Moviments interns <strong>de</strong> tresoreria ........................................................<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

5. Impost sobre el valor afegit<br />

473 IVA suportat .......................................................... 4.948.184,38<br />

473 IVA suportat ...........................................................................<br />

478 IVA transferit ........................................................ 4.078.512,38<br />

478 IVA transferit .........................................................................<br />

6. Altres ...........................................................................<br />

0,00<br />

6. Altres ............................................................................................<br />

Total pagaments .....................................................................<br />

Existències finals ..................................................................<br />

Total <strong>de</strong>ure .........................................................................<br />

868.624.142,83<br />

9.953.450,85<br />

878.577.593,68<br />

COBRAMENTS<br />

Total cobraments .....................................................................................<br />

Existències inicials .................................................................................<br />

Total haver ..........................................................................................<br />

219.754.317,00<br />

59.749.647,67<br />

22.693.413,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20.016.121,64<br />

7.810.128,84<br />

259.102.769,06<br />

270.663.300,47<br />

4.948.180,44<br />

4.078.512,38<br />

0,00<br />

868.816.390,95<br />

9.761.202,73<br />

878.577.593,68<br />

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)<br />

Ens: 2 Població: 5.808.303<br />

75<br />

ACTIU<br />

Immobilitzat material .......................................................... 213.764.910,91 39,5<br />

Immobilitzat immaterial ........................................................ 1.381.953,05 0,3<br />

Inv