11.07.2015 Views

Yhdistyksen jäsenlehti 4/11, PDF tiedosto - Helsingin ...

Yhdistyksen jäsenlehti 4/11, PDF tiedosto - Helsingin ...

Yhdistyksen jäsenlehti 4/11, PDF tiedosto - Helsingin ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry:nKEVÄTKOKOUSAika <strong>11</strong>.4.20<strong>11</strong> klo 18.30Paikka Rakennusmestarien talo, ravintolasaliFredrikinkatu 51-53, HelsinkiAsialista1. Kokouksen avaus2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa jaääntenlaskijat sekä sihteeri läsnä olevista3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen5. Esitetään vuoden 2010 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle jatilivelvollisille7. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta8. Käsitellään liiton ja piirin käsiteltäviksi esittämät muut asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa9. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiatHuomionosoitukset- Kunniajäseneksi kutsuminenSääntömuutosesitysNiilo Tapanisen esitys: <strong>Yhdistyksen</strong> sääntöjen 9 §:n 2:sta momentista tulee poistaa hallituksenjäsenten yhtämittaisen toiminta-ajan rajoitukset.Hallituksen yksimielinen esitys: Sääntöjä ei muuteta ja kyseessä oleva kohta säilytetään ennallaan.Erovuorossa ollut voidaan valita uudestaan, kuitenkin niin että yhtämittainen hallituksenjäsenen ja puheenjohtajan toiminta-aika on kolme kaksivuotiskautta eli kuusi vuotta.<strong>11</strong>. Kokouksen päättäminenHUHTIKUUN MESTARI-ILTAHeti Kevätkokouksen jälkeen samassa paikassa.Mestariurheilijan ja Lassen pyttyjen jako • Jäsenistön vapaa sana• Ilmoitusasiat • IltapalaTervetuloa!hrmy3


Puheenjohtajan palstaTalvi on taittunut mukavasti kevääseen. Meille rakentajilleaina niin haasteellinen talvi ennätyksellisin lumisateineensekä pakkasineen on toivottavasti takanapäin.<strong>Yhdistyksen</strong> hallitus on aloittanut toimintansa uudellakokoonpanollaan. Hallitus on järjestäytynyt, valinnutuudet varapuheenjohtajat ja muodostanut keskuudestaantoimikunnat. Uusien puheenjohtajien ja hallituksenuuden koostumuksen johdolla on toiminnassa mielestänimukavasti uutta energiaa ja innostusta sekoitettunasopivasti vanhalla kokemuksella.Hallituksen alkuvuosi on mennyt toiminnan suunnittelussasekä tietysti normaalien hallituksen rutiinien hoidossa.Alkuvuonna olemme mestari-illoissa keskittyneetammatillisiin aiheisiin. Tammikuussa MuottikolmioOy kävi esittelemässä Isodrän-järjestelmää, helmikuussaSuomen Rakennuslehti Oy ja RKL kävivät esittäytymässä,maaliskuussa jäsenemme Anna-Riitta Kallinentulee esittelemään nykyisen työnantajansa Kopio NiiniOy:n toimintaa rakentamista palvelevana yrityksenä.Huhtikuussa pidetään yhdistyksen kevätvuosikokous jatoukokuussa kuulemme esitelmän rakennusten vaipanilmatiiveydestä ja ilmatiiveyden mittaamisesta. Sen tuleepitämään asiantuntija lehtori Sauli Paloniitty.Syyskuun jäsenlehden mukana on tarkoitus julkaista joperinteinen rakentamisen teemalehti. Tämän vuotuisenteemalehden aiheena on tällä kertaa pientalorakentaminen.Halukkailla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuusosallistua lehden artikkelikirjoittamiseen ottamalla yhteyttälehden päätoimittaja Sirkka Saariseen ja sopimaanaiheista hänen kanssaan.Syksy aikana on myös tarkoitus tarjota yhdistyksen jäsenillehieman viihteellisempää ohjelmaa teatteri- jaelokuvaesitysten muodossa sekä järjestää myös teatteriesitysperhetapahtumana. Näistä syksyn ohjelmistatiedotamme jäsenlehdessä kun esitysten ajankohdatvarmistuvat.Kevään aikana olemme käyneet myös rakennusmestariopiskelijoidenkanssa jääkiekko-ottelussa. Opiskelijoidenosallistumisprosentti jääkiekko-ottelussa oli hyvinkorkea aikaisempiin tapaamisiin verrattuna. Lisäksiopiskelijoiden kanssa sovittiin jatkotapaamisista, joistayhtenä on heidän vierailunsa isommalla joukolla jossakinsyksyn mestari-illassa.Loppuvuonna on tulossa myös RKL:n liittokokous, jossatänä vuonna on tarkoitus valita liitolle uusi puheenjohtaja.Liiton nykyinen puheenjohtaja kansanedustajaEero Reijonen on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissäkyseiseen tehtävään. Kiitos Eerolle kuluneestakuudesta vuodesta ja erityinen kiitos tietysti hänen panoksestaanrakennusmestarikoulutuksen uudelleenkäynnistämisessä. <strong>Helsingin</strong> yhdistyksen ja piirin kannaltaon tietysti tärkeää miettiä asetammeko oman ehdokkaanliiton puheenjohtajaksi vai asetummeko jonkunpiirimme ulkopuolisen ehdokkaan taakse.Valitettavaa on todeta, että puheenjohtajaehdokkaaksiei ainakaan vielä ole virallisesti asettautunut yhtään ehdokasta.Omasta mielestäni olisi tärkeää mahdollisimmanaikaisessa vaiheessa käydä keskustelua ehdokkaidenvälillä mm. liiton toiminnan kehittämisestä ja tulevaisuudenhaasteiden visioimisessa. Toivon, että yhdistyksemmejäsenet miettisivät puheenjohtajaehdokas-asiaa keskuudessaan ja toisivat mielipiteensä avoimestihallituksen tai puheenjohtajan tietoon.Hyvää kevään odotusta kaikilleAri AutioHallituksen puheenjohtajahrmy4hrmy


Maaliskuun Mestari-illassatietoiskurakennuspiirustuspalveluistaMaaliskuun Mestari-illassa oli pitkästä aikaa esitelmöimässäyhdistyksen oma jäsen. Kopio Niini Oy:ssä tuotepäällikkönätyöskentelevä, rakennusinsinööri Anna-Riitta Kallinen esitteliyrityksen monipuolista rakennuspiirustuspalvelua.Anna-Riitta Kallinen kertoi Kopio NiiniOy:n monipuolisista rakennuspiirustuspalveluista.Anna-Riitta aloitti Kopio NiiniOy:ssä viime syksynä. Totutteluaikaahän ei tainnut tarvita, sillätaustanaan hänellä on 8,5 vuodentyöura Rakennustieto Oy:ssä nimenomaancad-asiantuntijana.Kopio Niini on vuonna 1957 perustettuperheyritys, jonka kaksi tukijalkaaovat painopalvelut ja rakennuspiirustuspalvelut.Viimeksi mainittupuolestaan sisältää cad-tulostuksetja kopioinnin, skannauksenja vektoroinnin, uudelleen piirtämisen,3D- ja BIM-mallinnuksen, projektipankinsekä lähettipalvelut.Paperitulosteitakintarvitaan edelleenVaikka paperittomaan maailmaanon pyritty jo pitkään, paperitulosteitatullaan työmaalla tarvitsemaanjatkossakin. Osa tulostetaan tietystipaikan päällä, mutta varsinkin isotlakanat ja isot sarjat on Anna-Riitanmukaan kustannustehokkaampaateettää alan ammattilaisella. ”Myöslaatu on parempi”, hän korosti.Uudelleen piirtämisestä hännäytti esimerkin, jossa parikymmentävuotta vanhoista varsin suttuisistapiirustusten palasista oli uudelleenhrmypiirretty selkeä kerrostalon pohja.Sitä oli sitten jatkettu mallintamallakoko taloksi. Kuva oli tosin vielä kesken:suunnittelijalta odotettiin lisätietoatodellisista kattorakenteista.Kun vanha piirustus on piirrettyuudestaan, suunnittelua voidaanjatkaa suoraan piirustukseen cadohjelmilla.Vektoripalveluista Anna-Riittakertoi, että kuva kannattaa muuttaavektoriformaattiin, jos alkuperäiseenpaperi- tai muovipiirustukseenon tarvetta tehdä muutoksia tai kuvanpäälle halutaan piirtää sähkötaiLVI-suunnitelmat. ”Vektoriformaatitkäsittelevät kuvan kaikkiaobjekteja vektoreina, joten niitä onhelppo muokata.”Anna-Riitta kannusti tutustumaanmyös yrityksen PrintItNow-tilausjärjestelmään.Internetissä toimivajärjestelmä on hänen mukaansahelppokäyttöinen ja sähköpostianäppärämpi ja turvallisempi.Niinin Arkki-PRIS on puolestaanprojektipankki- ja hallintajärjestelmä,jonka avulla hankkeen osapuoletsaavat reaaliaikaisesti käyttöönsäsovitut asiakirjat ja tiedon esimerkiksipiirustusten viimeisistämuutoksista.513 uutta jäsentäJari Raukko veti esitelmän jälkeenmaaliskuun Mestari-illan. Edeltävässähallituksen kokouksessa oliyhdistykseen hyväksytty peräti 13uutta jäsentä. Hieno juttu! Jari kertasimyös tulevia tapahtumia: yhdistyksenjäsenillä on nyt mahdollisuushakea viidelle erilaiselle ja erikohderyhmille suunnatulle matkalle.Tietoa matkoista löytyy mm. tästäjäsenlehdestä.Huhtikuussa on tulossa kurssivuorovaikutustaidoista, sinne Jaritoivoi runsasta osanottoa. Sisäpiirintietona hän myös kertoi, että kurssinluennoitsija on erittäin hyvä.Ennen iltapalaa Pentti Paavolamuistutti Veteraanikerhon keväänohjelmasta; huhtikuussa Viimsi jatoukokuussa kuukausikokous Kallioniemessä.Jari puolestaan muistutti,että toimisto muuttaa remontinajaksi kakkoskerrokseen.Jukka Multanen kertoi syksynuimatulokset ja paikalla olleet pokkasivatpalkintonsa.Sirkka Saarinen


KIRAlta kiinteistö- ja rakennusalanhallitusohjelmatavoitteetTalousrikollisuuden ja harmaan taloudenvuoksi yhteiskunnalta jäävuosittain saamatta useita miljardejaeuroja veroja ja muita lakisääteisiämaksuja. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumiKIRA vaatii, että seuraavahallitus panee täytäntöön toimet,jotka on jo aiemmin esitettymuun muassa valtioneuvoston hyväksymässätalousrikollisuudentorjuntaohjelmassa.”Jotta harmaan talouden rikollisettoimijat saadaan kunnolla vastuuseen,tulee eri tahoilla tapahtuvaanvalvonta- ja tutkintatyöhönsaada lisää resursseja. Rikollistenkiinnijääminen on varmistettava”,toteaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitontoimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.”Teemat vaikuttavat olennaisestielämänlaatuumme ja kansakuntammekilpailukykyyn. Siksi pidimmetärkeänä laatia kattavat ja yksimielisettavoitteet”, korostaa KIRA-fooruminjohtoryhmän puheenjohtaja,Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtajaTarmo Pipatti.Tavoitteissa korostuu osaavantyövoiman saatavuus suurten ikäluokkieneläköityessä.”Koulutuksen aloituspaikkojenriittävä määrä tulee varmistaa erityisestityövoimavaltaisilla kiinteistöpalvelu-ja rakentamisaloilla”, kertooKiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtajaPia Gramén.Energiatehokkuudessapäähuomio nykyisiinrakennuksiinKiristyvät normit ja alan yritystenomaehtoinen toiminta parantavatmerkittävästi uusien rakennustenenergiatehokkuutta. Toisaalta puoletvuonna 2050 käytössä olevista rakennuksistaon jo nyt rakennettu. Siksipäähuomio energiatehokkuuden parantamisessaon kiinnitettävä ole-KIRA-foorumin13 jäsenjärjestöä ovat koonneet yhteiset hallitusohjelmatavoitteensakevään eduskuntavaaleja varten. Talousrikollisuudentorjumisen lisäksi tavoitteissa keskitytäänkolmeen teemaan: energiatehokkuuden parantamiseen,osaamisen ja työvoiman saannin turvaamiseen sekä rakennetunympäristön ministeriön perustamiseen. Uudessa ministeriössäyhdistyisivät nykyiset maankäytön, rakentamisen,asumisen ja liikenteen hallinnonalat eri ministeriöistä. Tavoitteetjulkistettiin helmikuun lopussa.massa olevien rakennusten käytönkehittämiseen, ylläpitoon ja korjausrakentamiseen.Toimenpiteiden tuleeolla järkeviä ja kustannustehokkaita.”Rakennusten kaikkiin merkittäviinremontteihin tulisi kuulua myösenergiatehokkuuden ja sisäympäristönparantamisen tarkastelu”, toteaatoimitusjohtaja Ilkka Salo LVItalotekniikkateollisuudesta.Kiinteistö- ja rakentamisalallatyöskentelee yli puoli miljoonaahenkilöä, joista merkittävä osa onyrittäjiä. Suomen kansallisvarallisuudestanoin 70 prosenttia on rakennetussaympäristössä, ja alanvuotuisen toiminnan arvo on noin50 miljardia euroa.Rakennusten osuus suomalais-KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteetten energiankulutuksesta on noin 40prosenttia ja hiilidioksidipäästöistänoin kolmannes. Meistä jokainenviettää elämästään yli 90 prosenttiarakennetussa ympäristössä.KIRAn taustajärjestöt: ArkkitehtitoimistojenLiitto ATL ry, Asunto-, toimitila-ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,Isännöintiliitto, KiinteistövälitysalanKeskusliitto ry, Kiinteistöpalvelut ry,LVI-Talotekniikkateollisuus ry, RakennusteollisuusRT ry, RakennustietosäätiöRTS, Suomen Kiinteistöliittory, Suomen RakennusinsinöörienLiitto RIL ry, Suunnittelu- jakonsulttitoimistojen Liitto SKOL ry,Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STULry, Viherympäristöliitto ry – SS• Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa• Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen• Talousrikollisuuden torjunta• Rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen6 hrmy


TILASTOKESKUS:Uudisrakentamisen volyymikasvoi lähes 14 prosenttiavuonna 2010Vuonna 2010 uudisrakentamisen volyymi oli Tilastokeskuksen ennakkotietojenmukaan 13,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009. Volyymi kasvoi asuinrakentamisessa46,8 prosenttia ja julkisissa palvelurakennuksissa10,3 prosenttia vuonna 2010. Maatalousrakentamisen volyymi pysyi vuoden2009 tasolla. Kaikissa muissa rakennusryhmissä käynnissä olevan rakennustuotannonkiinteähintainen arvo väheni vuonna 2010 vuodesta 2009.Uudisrakentamisen volyymi kasvoivuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä29,2 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymikasvoi neljännellä neljänneksellä49,6 prosenttia. Kasvua olierityisesti rivi- ja ketjutalojen sekäasuinkerrostalojen volyymissa. Rivijaketjutalojen volyymi yli kaksinkertaistuija asuinkerrostalojenkin volyymikasvoi 63,3 prosenttia vuoden2009 viimeisestä neljänneksestä.Erillisten pientalojen volyymi kasvoivastaavalla ajanjaksolla 40,3 prosenttiaja muun kuin asuinrakentamisenvolyymi 12,4 prosenttia. Viimeiselläneljänneksellä myös liikejatoimistorakennukset ylsivät <strong>11</strong>,5prosentin kasvuun. Teollisuus- javarastorakennusten volyymi kääntyivuoden 2008 lopusta asti kestäneenlaskukauden jälkeen kasvuun,ollen 7,4 prosenttia suurempi kuinneljäs neljännes vuonna 2009.Vuonna 2009 asuinrakentamisenvolyymi oli erityisen alhaisella tasolla,joka vaikuttaa nyt muutosprosentteihin.Rakennusyritysten liikevaihtokasvoi yli 9 prosenttialoka-joulukuussaRakennusyritysten liikevaihto kasvoivuoden 2010 loka–joulukuussa9,3 prosenttia vuoden takaiseenvastaavaan kolmen kuukauden jaksoonverrattuna. Talonrakentamisenliikevaihto kasvoi tuoreimmallaajanjaksolla 9,9 prosenttia ja maajavesirakentaminen 2,0 prosenttia.Erikoistunut rakennustoiminta kasvoi<strong>11</strong>,4 prosenttia edellisvuodenloka–joulukuuhun verrattuna.Vuonna 2010 rakennusyritystenliikevaihto kasvoi 3,6 prosenttiavuodesta 2009. Talonrakentamisenliikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia jaerikoistuneen rakennustoiminnan4,6 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisenliikevaihto laski 7,2 prosenttia.Rakennusyritysten myynninmäärä kasvoi 16,1 prosenttia loka–joulukuussa vuodentakaiseen vastaavaanajanjaksoon verrattuna.Vastaavalla ajanjaksolla talonrakennusyritystenmyynnin määrä suureni17,9 prosenttia, maa- ja vesirakentaminensupistui 0,7 prosenttiaja erikoistuneen rakennustoiminnanmyynnin määrä puolestaan kasvoi19,4 prosenttia.Yritysten myynnin määräindeksilasketaan poistamalla liikevaihdonindeksisarjasta hintojen muutostenvaikutus.Rakennuskustannukset nousivathelmikuussa 2,8 prosenttiaRakennuskustannukset nousivat2,8 prosenttia vuoden 20<strong>11</strong> helmikuussaedellisen vuoden helmikuuhunverrattuna. Rakentamisen työkustannuksetnousivat 0,4 prosenttiaja tarvikepanosten hinnat 4,1prosenttia. Muiden kustannustenhinnat nousivat 3,3 prosenttia. Tiedotkäyvät ilmi Tilastokeskuksenrakennuskustannusindeksistä.Tammikuusta helmikuuhun rakennuskustannustenkokonaisindeksinousi 0,3 prosenttia. Työpanostenhinnat pysyivät ennallaan.Tarvikepanosten hinnat nousivat0,3 prosenttia ja muiden panostenhinnat 0,8 prosenttia.– SShrmy7


Uudenmaan työturvallisuuskilpailunvuoden 2010 parhaatUudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2010 parhaatyritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin kunniakirjoin 15.2.20<strong>11</strong> Helsingissä.YrityssarjaArviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaidenturvallisuuden taso TR- ja MVR-mittareilla mitattunaja yrityksessä sattuneiden vähintään yhden poissaolopäivänaiheuttaneiden työtapaturmien määrä.Talonrakennusyritykset1. Rakennusosakeyhtiö Hartela, Helsinki2. NCC Rakennus Oy, Helsinki3. Peab Oy, HelsinkiInfra-alan yritykset1. Skanska Infra Oy, Helsinki2. Lemminkäinen Infra Oy, Helsinki3. Destia Oy, VantaaTyömaasarja / talonrakennusTyömaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaanTR -indeksien perusteella (suluissa oleva lukuarvo).PientalotYIT Rakennus Oy, As Oy Ratamestari (79,7)AsuinkerrostalotTYL Leppävaara 2, Asunto Oy Espoon Sellonhuippu,Espoo (94,6)Liike-, toimisto- ja julkinen rakentaminenNCC Rakennus Oy, Airport Plaza III Pilke, Vantaa (95,5)Teollisuusrakennukset, varastot ja pysäköintilaitoksetRakennustuote Oy, <strong>Helsingin</strong> Energia, SARP-Salmisaarensivutuoterakennus, Helsinki (94)KorjaustyömaatSkanska Talonrakennus Oy, City Center Rakennusvaihe9-<strong>11</strong> Helsinki (95,3)Työmaasarja / infra-alaTyömaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaanMVR -indeksien perusteella (suluissa oleva lukuarvo).VäylätSkanska Infra Oy, Kilpilahden uusi tieyhteys, Kilpilahti (96)Insinöörirakenteet ja pohjarakennusLemminkäinen Infra Oy, Kehäradan itäisen suuaukonrakennusurakka, Vantaa (94,7)KalliorakenteetSkanska Infra Oy, Kehäradan louhintaurakka, Vantaa (97,3)Kunnallistekniikka ja verkotYIT Rakennus Oy, Kirkkojärventien katujen ja puistonrakentaminen, Espoo (92,7)RakennuttajatRakennuttajien osalta kilpailussa arvioitiin rakennuttajantehtäviin sisältyvien työturvallisuusvelvoitteiden hoidontasoa. Palkittuja rakennuttajia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.TalonrakennusalaAsunto Oy Espoon Sellonhuippu, EspooRakennuttajakonsultti Sweco PM Oy / As Oy EspoonSellonhuippuInfra-alaLiikennevirasto / Kehärata Aviapolis RakennuttajakonsulttiAhma insinöörit Oy / Kehärata AviapolisAliurakoitsijatEtelä-Suomen Imubetoni Oy, Jokioisten Maanrakennus Oy,Putkiset OyAliurakoitsijoita ei asetettu paremmuusjärjestykseen.KiertopalkinnotRakennusosakeyhtiö HartelaLemminkäinen Infra OyTilaisuudessa jaettiin kunniamaininnat myös kahdellevuoden 2010 valtakunnallisessa ”Turvallisuus alkaa minusta”-työturvallisuuskilpailussa omat turvallisuustehtävänsähyvin hoitaneelle rakennuttajaorganisaatiolle.Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Rautkylä KonsultointiOy saivat kunniakirjat Asunto Oy <strong>Helsingin</strong> Viikinportinturvallisuustehtävien hyvästä hoidosta ja SpondaOyj Helsingissä sijaitsevan City Center Rakennusvaihe09 -<strong>11</strong>:n turvallisuustehtävien mallikkaasta suorittamisesta.Kilpailuilla ja mittareilla hyviä tuloksiaTyömaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomenaluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat.Rakennustyömaan työturvallisuuden tasonmittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla jamerkitsemällä oikein väärin havainnot. Havaintokohteitavoi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso onsuhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataankaikkiin havaintoihin (oikein + väärin -havainnot).Työturvallisuuskilpailut ovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamistaja vaikuttaa rakennusalan työturvallisuus-8 hrmy


asenteisiin. Kilpailujen saavuttamaan menestyksen syynäon muun muassa hyvä yhteistyö rakennusteollisuuden,ammattijärjestöjen ja työsuojeluhallinnon kesken.Erityisesti kilpailu on lisännyt yritysjohdon motivaatiotaturvallisuustavoitteiden asettamiseen. Myös työntekijätovat kokeneet positiiviseksi omien työolojensa kehittämisenja mahdollisuuden vaikuttaa työoloihin. Kilpailujatkuu Uudellamaalla myös vuonna 20<strong>11</strong>.Työturvallisuuskilpailun järjestivät TalonrakennusteollisuudenUudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, AmmattiliittoPRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelunvastuualue, Työturvallisuuskeskus ja Asunto-,toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.Tapaturmat on saatava minimiinRakentamisen tapaturmataajuus on vuosia pysytellytlukeman 80 tasolla kun muussa teollisuudessa on oltupuolet pienemmällä tasolla. Tapaturmatilastojen mukaanrakentamisessa vuonna 2008 tapaturmataajuusputosi alle 80 ja vuonna 2009 taajuus putosi lukeman 70tuntumaan.Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa parhaimpien talonrakennus-ja maarakennusyritysten tapaturmataajuusluvutolivat vuonna 2010 alle 20 tapaturmaa miljoonaatyötuntia kohden. Kymmenen parhaan kilpailuunosallistuneen talonrakennusyrityksen keskimääräinentapaturmataajuus oli vajaat 40.Positiivisesta kehityksestä huolimatta tapaturmia sattuurakennustyömailla yhä liikaa. Tilanteen korjaamiseksioman jäsenistönsä piirissä Rakennusteollisuus RT ry:nhallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaanliiton eri toimialojen jäsenyritysten tulee saadatyötapaturmat minimiin vuoteen 2020 minimissä. Tavoitettatukemaan liitto perusti kymmenvuotisen Nolla tapaturmaa2020 -kehityshankkeen.Hankkeelle on laadittu toimintasuunnitelma ensimmäiselleviidelle vuodelle. Suunnitelmassa on määritelty netoimet, joilla edistetään tavoitteen toteutumista RakennusteollisuusRT ry:n piirissä yhdessä liittoyhteisönkaikkien toimialojen ja jäsenyritysten kanssa.”Esimerkiksi talonrakennustoimialalla tulemme keräämäänkeskitetysti jäsenyrityksistämme tapaturmataajuustiedotnykytilanteen kartoittamiseksi mahdollisimmantarkasti kehittämistoimien suunnittelua varten. Lisäksikäynnistämme turvallisuuskoulutuksen kehittämisenyhdessä alueen oppilaitosten kanssa järjestämällämuun muassa teemapäiviä oppilaitoksissa. Myös kampanja-ja kilpailutoiminta jatkuu tehostetusti”, kuvaileealuepäällikkö Hannu J Mäkinen muutamia työturvallisuudenkehittämistoimia Uudellamaalla vuonna 20<strong>11</strong>.KOULUTUSTAVAKUUTTAVAT ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOTAika: 12.4.20<strong>11</strong> klo 17.00Paikka: Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, HelsinkiOsaatko esittää asiasi vakuuttavasti, luottamusta herättävästi ja tuloksellisesti?Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat olennainen ja tärkeä osa työtaitoja. Niiden tärkeys korostuu viestittäessä suuremmalle yleisölle,mutta ne ovat myös osa jokapäiväistä toimintaamme omassa työyhteisössämme, tiimissämme tai vaikkapa kahdenkeskisessäneuvottelussa. Hyvät esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat siis avain erinomaisiin tuloksiin. Näitä taitoja voi ja kannattaa kehittää.Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää työssä tarvittavia esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.Koulutuksessa käsitellään mm.- Erilaiset vuorovaikutustyylit ja niiden tunnistaminen - Oma vuorovaikutustyylini- Erilaisten vuorovaikutustyylien huomioiminen kommunikaatiossa - Aktiivinen kuuntelu- Sama aaltopituus – ratkaiseva tekijä - Sanaton ja sanallinen viestintäKouluttaja: Optimitraining Oy, Ulla Maija MarjamäkiIlmoittautuminen: 4.4.20<strong>11</strong> mennessä www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutusOsallistumismaksu:• RKL:n jäsenille puolenpäivän kurssi 50 euroa• Ei-jäsenille puolenpäivän kurssi 150 euroa.• Hinnat sisältävät mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseensekä yhdistyksen jäsenmaksun 20<strong>11</strong> ja RKL:n vuosimaksun 20<strong>11</strong>.hrmy9


RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiäRISTEILYLLE PIETARISTA MOSKOVAAN <strong>11</strong>.–16.7.20<strong>11</strong>Pietari–Nevajoki–Laatokka–Syväri–Ääninen–Kizhi–Goritsy–Uglich–MoskovaKauniiden maisemien lisäksi matkan varrelle mahtuu historiallisia kaupunkeja ja tarinantäyteisiä nähtävyyksiä:Kizhin karjalaistalot ja puunauloin rakennettu sipulikirkko, Goritsyn luostarit ja Uglichin historiallinen kaupunki Volganrannalla. Matkan lopuksi vielä kiertoajelu Moskovassa ennen paluulentoa Helsinkiin.Stipendejä voivat hakea <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n veteraanijäsenet. Hakijan tulee ollahyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin.Stipendiin sisältyy bussikuljetus Hki–Pietari–Hki, ruokailu Suomen rajalla, viisumi, majoitus 1-hengen hytissä, täysihoitolaivalla ilman ruokajuomia, paluulento Moskovasta Helsinkiin, tutustumiskierrokset suomea puhuvan oppaanjohdolla ja matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.Vapaamuotoiset hakemukset, jossa selvitys hakijasta sekä yhteystiedot, tulee toimittaa säätiön toimistoonperjantaihin 15.4.20<strong>11</strong> mennessä osoitteeseen:Rakennusmestarien SäätiöFredrikinkatu 51-53 A00100 HELSINKItai kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fiMahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa AhoStipendin arvo on 1.280 €. Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle myöntämänsä yli 1.000 €:n stipendit,myös stipendin saajan edellytetään ilmoittavan verottajalle saamastaan stipendistä.<strong>Helsingin</strong> yhdistys on varannut 30 lippua jäsenille puolisoineenPyynikin kesäteatteriin21.6.20<strong>11</strong> klo 18.00Näytöksenä Paavo Haavikon romaaniin perustuva RAUTA-AIKA.Näytelmän ohjaa Kari Heiskanen.Yhdistys maksaa teatterimatkan bussikulut.Lipun hinta on 30 € sisältäen väliaikakahvit.Liput maksetaan HRMY:n tilille 204418-647<strong>11</strong>.Tarkemmat tiedot ja bussin lähtöajat ilmoitetaanjäsenlehdessä myöhemmin.Ilmoittautua voi myös ennakkoonMikko Ojala 0400 961 664 jaEino Menlös 045 678 1933.Tervetuloa teatterimatkalle Tampereelle!hrmy<strong>11</strong>


<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarien Kulttuurikerhojärjestää lauantaina 9.4.20<strong>11</strong> kello <strong>11</strong>.00 alkaentutustumiskäynnin Sinebrychoffin taidemuseossa esillä olevaan”luonto opettajana, maisemamaalaus Düsseldorfissa” -näyttelyyn.Düsseldorfin taideakatemia nousi vuodesta 1819lähtien nopeasti merkittäväksi taidekouluksi, jonkamaine houkutteli opiskelijoita ulkomaita myöden.Werner Holmberg saapui opiskelemaan Düsseldorfiinkesällä 1853 ja kirjoitti serkulleen olevansa ”maisemamaalauksenluvatussa maassa”.Akatemian maisemamaalausluokan johtavina professoreinatoimivat Johann Wilhelm Schirmer,Hans Gude, Oswald Achenbach ja Eugen Dücker.Heidän vaikutuspiirissään syntyi realistinen maisemamaalauksensuuntaus, joka poikkesi vallinneestaromanttisesta taidesuuntauksesta. Luonnossamaalaamista korostettiin. Joukko suomalaisia taitelijoitaseurasi Holmbergin esimerkkiä, kuten VictoriaÅberg, Fanny Churberg, Berndt Lindholm,Hjalmar Munsterhjelm, Elias Muukka ja Victor Westerholm.Berndt Lindholm (1841–1914), Koivumaisema,Ateneumin taidemuseo, Helsinki © VTM / KKA / Antti KuivalainenNäyttely esittelee rinnakkain Düsseldorfissa toimineidensuomalaisten, saksalaisten ja norjalaistentaitelijoiden teoksia. Museovierailla on tilaisuus tutustuataiteilijajoukkoon, joka vaikutti merkittävästiSuomen maisemamaalaukseen.Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhonjäsen. Jäsenille sisäänpääsy näyttelyyn on ilmainen.Etusija on jäsenillä mutta mikäli paikkojajää niin kumppanisi on myös tervetullut, mutta hänenosaltaan maksu on 8 €. Pyydämme ilmoittamaanosallistumishalukkuutesi Kirsi Takkiselle puh.646 343 mahdollisimman pian. Ilmoita samalla ehdottomastikännykkänumerosi.Ryhmään mahtuu 25 ensiksi ilmoittautunutta.Jos ilmoittautumisen jälkeen tulee este, ilmoitavälittömästi Raimo Järvelälle 0400-168 870 taiAnna-Riitta Kalliselle 040-7709799,niin tilalle voidaan ottaa joku toinen.Tavataan Sinebrychoffin taidemuseossa osoitteessaBulevardi 40 lauantaina 9.4.20<strong>11</strong> klo <strong>11</strong>.Pyrkikää olemaan paikalla ajoissa, koskaliput pitää ostaa ennen opastuksen alkua.Werner Holmberg (1830–1860), Saksalainen maisema,Touko Palojoen kokoelma, Porin kaupunki. Kuva Erkki Valli-JaakolaTERVETULOAKulttuurikerho12 hrmy


RKL-viestiHyvät palkinnot jäsenhankintakilpailussaRKL :n jäsenyhdistysten jäsenten kesken on käynnissäjäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien,uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita palkitaan.Pääpalkintona arvotaan kolmen eniten uusia varsinaisiajäseniä hankkineiden kesken viikonloppupaketti (pe-su)johonkin Euroopan kaupunkiin. Jäsenhankintakilpailujatkuu 15. marraskuuta 20<strong>11</strong> asti.Jäsenhakulomake löytyy netistä www.rkl.fi >Avaintiedot.Huom! Uuden jäsenen hankkinut kirjoittaa nimensäja jäsennumeronsa lomakkeen kohtaan: Kuka ehdottijäseneksi liittymistä?Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon tulleet jäsenhakemukseton kirjattu ja uudet jäsenet ovat maksaneet liitonvuosimaksun 20<strong>11</strong>, jäsenten hankkijoita palkitaanseuraavasti:Kun hankkii yhden uuden RKL:n vuosimaksun maksavanjäsenen, voi valita jonkun seuraavista palkinnoista:Rakentajain kalenteri 2010. Arvo 60 €. Startteri / autonakun laturi/ ilman täyttäjä. Arvo 50 €. S-ryhmän/Stockmanninlahjakortti. Arvo 50 €Kun hankkii kaksi uutta RKL:n vuosimaksun maksavaajäsentä, voi valita jonkun seuraavista kolmestapalkinnosta: Kerrostalot 1880 - 2000 -kirja. Arkkitehtuuri,rakennustekniikka, korjaaminen, 288 s. Arvo 75 €.Sykemittari. Arvo n. 75 € . S-ryhmän/Stockmannin lahjakortti.Arvo 70 €Kun hankkii vähintään kolme uutta RKL:n vuosimaksunmaksavaa jäsentä, voi valita jonkun seuraavistakolmesta palkinnosta: Tekniikan maailman vuosikerta,22 lehteä. Arvo 139 €. TomTom-navigaattori. Arvo n.135 €. S-ryhmän/ Stockmannin lahjakortti. Arvo 130 €.Uusille jäsenille annetaan liittymislahjana RKL:n historiakirja”Mestarien matkassa”.RKL:n kesäpäivät Joensuussa 18. - 19.6.RKL:n kesätapahtuma järjestetään Joensuussa 18.-19.kesäkuuta 20<strong>11</strong>. Järjestävä yhdistys on Joensuun Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry. Lauantaina 18. 6.pidetään RKL:n kesäkisat ja liittohallituksen kokous.Jäsenyhdistysten edustajille (1/yhdistys) järjestetäänkesätapahtuman yhteydessä sunnuntaina 19.6. koulutustilaisuusklo 9.30 alkaen. Teemana on Mikä kiinnostaamediaa? Yhteistyökumppanina järjestelyissä onRakennuslehti.Kutsu ja ohjelma lähetetään huhtikuussa.Ryhmäopintomatkalle Edinburghiin 9.-13.9.RKL järjestää ryhmäopintomatkan Edinburghiin, Skotlantiin9.–13. syyskuuta 20<strong>11</strong>. Ilmoittautuminen matkallejoko s-postilla hannu.ahokanto@rkl.fi tai soittamalla, puh.09 8770 6514. Matkalle otetaan 10 stipendiaatin lisäksi n.20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä onetuoikeus seuralaisiin nähden. Matkan hinta jaetussa 2Hhuoneessaon 1 200 € ja 1H-huoneessa 1 400 €.RKL jakaa 10 stipendiä á 1000 € syksyn ryhmäopintomatkalle.Liiton jäsenyhdistyksen puoltama kirjallinenmatkastipendihakemus tulee toimittaa RKL:n toimistoonHannu Ahokannolle 15.4. mennessä. Huomionosoitustoimikuntakäsittelee hakemukset ja tekee niistäesityksen.Alustava ohjelma:Pe 9.9. Aamulento Helsinki – Lontoo – Edinburgh,kaupunkikierros ja käynti Edinburghin linnassaLa 10.9. Tutustuminen skottilaisen tuotteenvalmistukseen, lounasSu <strong>11</strong>.9. The Royal Burgh of Beebles(skottilaiset urheilukisat), kokopäiväretkiMa 12.9. Ammatilliset kohteet, yhteinen illallinenTi 13.9. Vapaa-aikaa,iltalento Edinburgh – Lontoo- HelsinkiWUORIOLAN KEVÄTTALKOOTLauantaina 7.5.20<strong>11</strong> klo 10.00 alkaen. Osoite: Vanha Koikkalantie 162, 03400 VihtiKaikki mukaan talkoisiin!Maukasta purtavaa ja virvokkeita aiempaan tapaan on luvassa ja saunakin lämpiää halukkaille.Jatketaan talkooperinnettä edelleenkin ja kehitetään yhdessä Wuoriolaa. Lämpimästi tervetuloa!Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKLJoni Jääskeläinenhrmy13


HELSINGINRAKENNUSMESTARIKLUBI RYKlubin <strong>11</strong>5:s vuosikokous pidettiin 1.2.20<strong>11</strong>.Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.Esa AnnalapuheenjohtajaRaikas Rissanen varapuheenjohtajaHeikki Lehmusmies sihteeriVeikko Saukko klubimestariVäinö Itkonen jäsenHannu Marttila jäsenMikko OjalajäsenJorma Rissanen jäsenRaimo Järvelä varajäsenTaisto Malinen varajäsenTilintarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja Hannu Wartiala, varalleNiilo Tapaninen ja Pauli Pesonen. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeriKirsi Takkinen.Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin- varsinaisten = <strong>Helsingin</strong> yhdistyksen jäsenten vapaaehtoismaksunsuositus 10 €- varsinaiset kannattajajäsenet 20 €- <strong>Helsingin</strong> kunnalliset rakennusmestarit 10 €- Oppilaskerhon jäsenet 0 €- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset rakennusmestarit 10 €Vuoden 2009 jäsenmaksutulot kattoivat niukasti menot.Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00 - 16.30 alkaen.Pelitila on jäsenten käytössä päivittäin klo 10.00- 23.00 välisenä aikana.Tilassa voi pitää muutaman hengen pienimuotoisia kokouksia. Tilassaon mahdollisuus myös pub-tikan heittoon. Tilaan oikeuttavan avaimenvoi käydä hakemassa yhdistyksen toimistosta, jonne se on myös palautettavaheti käytön jälkeen.Perinteiset ”mustakasi” biljardit tullaan pelaamaan vakiintuneen tavanmukaan toukokuussa ja joulukuussa.Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten tilisiirtotietojen mukaan pankkiinsekä yhdistyksen toimistoon.HallitusJäitkö ilmanjäsenlehteä?Jäsenlehti kolmonen olipostitettu painosta vahingossavanhoilla osoitteilla.Jos jäit ilman lehteä,pyydä se toimistoltakirsi.takkinen@hrmy.fitai (09) 646 343.Rakennusmestaritja -insinöörit 3•<strong>11</strong>J Ä S E N L E H T IH E L S I N G I NMuistakoulutuksetmaaliskuussa jahuhtikuussa!Uudetrakennusmestaritjo työmaallaHRI<strong>11</strong>03_kannet.indd 1 17.2.20<strong>11</strong> 8:07:40Hattu vaihtui –sateenvarjo hukassa?Tuntuuko Sinusta, että lähdit helmikuunVeteraanikerhon kokouksestaväärä lippahattu päässä? Jos, niinpalautatko sen toimistolle, jossaoma hattusi odottaa Sinua.Toimistolle on muutenkin kertynytlöytötavaraa: sateenvarjoja, päähineitäja kaulahuiveja. Tarkista seuraavallakäynnillä, onko niistä jokuomasi.Syksyllä taas perhetapahtuma:22.10.20<strong>11</strong>Kolme iloista rosvoaKaupunginteatterinpäivänäytöksenäLisätietoja seuraavassajäsenlehdessä.14 hrmy


YHDISTYS tiedottaaUusia jäseniäAlexander Espiosa Romero Kari Lauri Markus Jussila Tero Eero Koppinen Anne-Maija LindströmPentti Niska Tapio Paukkeri Juha Petri Ratilainen Pekka Juhani RaunioHeikki Olavi Räsänen Kirsti Kaija Hannele Siitonen Lauri Tuomas Sirviö Pentti TurtiainenJorma Olavi WesterlundUusia opiskelijajäseniäJuuso Henrik Autio Toni Allan Raesalmi Tervetuloa!RakennusmestarienRouvat14.4. tutustumme Postimuseoon(<strong>Helsingin</strong> pääpostitalo, Asema-aukio 5 H)Opastettu kierros alkaa huom! klo 16.00.Sisäänpääsymaksu 3 €.Varautukaa kahvilassa käyntiin (paikka avoin)näyttelyn jälkeen.Tapaamisiin postitalon ala-aulassa klo 15.45toivottaa N–Y kirjainryhmäKevään talkoolauantaitKALLIONIEMESSÄ9. ja 16. huhtikuuta alk. klo 10Tervetuloa!RakennusmestariklubiRyPerinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaantiistaina 3.5.20<strong>11</strong> klo 16.30 alkaenmukaan pääsee kello 17.30 asti.Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51–53,Helsinki.Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.HallitusVETERAANIKERHO14.-17.4 Virkistysmatka Viroon Viimsi Tervis SPAhan16.5. Kuukausitapaaminen Kallioniemessä klo 13.00Tervetuloa!HALLITUKSEN JÄSENTENYHTEYSTIEDOT VUONNA 20<strong>11</strong>PuheenjohtajaAri Autio 050-4412 000ari.autio@consrak.fi1. varapuheenjohtajaJari Raukko 040-3182 132/t., 040-7777 075jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi2. varapuheenjohtajaTimo Saarikko 0400- 356 818timo.saarikko@yit.fiKalevi Hiltunen 040-8261 008kalevi.hiltunen@yit.fiKai Juurtela 041-5107 714kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fiKari Mikonsaari 050-3673 <strong>11</strong>0kari.mikonsaari@ncc.fiJukka Multanen 050-4013 682/t., 040-7358 266/k.jukka.multanen@edu.hel.fiMikko Ojala 0400-961 664, 6983 966/k.mikko.ojala3@luukku.com, mikko.ojala@hotmail.comHannu Pekkarinen 044-5852 782hannu.pekkarinen@luja.fiMartti Saarinen 050-5580 639martti.saarinen@saunalahti.fiEsa Säntti 050-3900 925esa.santti@yit.fiJari Tiimonen 040-7594 339jari.tiimonen@welho.com, jari.tiimonen@rakennuspartio.fihrmy15


URHEILUAGOLF-JAOSTOVUOSIKOKOUSpidetään maanantaina <strong>11</strong>.4.2010 klo 17.00Rakennusmestarien talon kokoustilassa, A-porras, 2. kerros(Rakennusmestarien Säätiö)Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä tulevan kesän tapahtumat.Lopuksi kauden 2010 mestaruuskilpailujen mitalien jako.<strong>Yhdistyksen</strong> mestaruuskilpailujen tuloksiaA-sarja,lyöntipeli ilman tasoituksia1. Taavi Kenkkilä2. Jouni Hasu3. Erkki LirkkiB-sarja, PB <strong>11</strong>. Jouni Hasu2. Erkki Lirkki3. Taavi KenkkiläC-sarja, PB 21. Seppo Kuokkanen2. Vesa Merisalo3. Raimo KostiainenVeteraanit1. Esko Hiltunen2. Raimo Sormunen3. Jouko PentikäinenTervetuloa joukolla mukaan keskustelemaanja tekemään päätöksiä!Ampujienkilpailut 20<strong>11</strong>Sipoo klo 17.00Metsästysammunta26.5.20<strong>11</strong>, SMY rataSkeet ammunta8.6.20<strong>11</strong>, SMY rataTrap ammunta10.8.20<strong>11</strong>, SMY rataHirvi ammunta17.8.20<strong>11</strong>, SSG rataKeskusliiton kisat18.6.20<strong>11</strong> JoensuussaYHDISTYKSEN HIIHTO-MESTARUUSKILPAILUTVapaan tyylin hiihtomestaruudetratkottiin 10.2.20<strong>11</strong> Paloheinänmaastossa -<strong>11</strong> asteen pakkasessa.Ladut olivat eriomaisessakunnossa. Matkoina oli rouvilla jayli 70-vuotiailla 3 km ja muilla 5 km.Tulokset:Rouvat1. Eila Hartonen 13,19,6m 451.Ari Rantamaa 16,57,0m 501. Jukka Rahkonen15,31,2m 601. Raimo Hartonen17,24,62. Paavo Tomminen17,38,4m 651. Ilkka Wastimo 19,27,72. Esko Kuoksa 19,40,33. Kalevi Vikman 19,46,8m 701. Taisto Malinen 12,58,02. Jaakko Virtanen13,39,8m 751. Kalevi Vartiainen17,18,5HIIHTO- JA YLEISURHEILU-JAOSTON toimintaaKEVÄT MAASTOJUOKSU-MESTARUUSKILPAILUTPirkkolan pururadalla torstaina 28.4.20<strong>11</strong> klo 18.00Sarjat 5-vuoden välein.Matkat yl-55 v, 6 km 60-65 v,naiset ja rouvat 4 km yli 70 v 2 kmEnnakkoilmoittautumiset Raimolle 0400-416 833tai rharton1@welho.com.Kilpailupaikalla viimeistään klo 17.15. Kilpailupaikallailmoittautuessasi muista mainita, että olet yhdistyksenjäsen, koska samassa yhteydessä on myösSporttiveteraanien mestaruuskilpailut.YLEISURHEILUMESTARUUS-KILPAILUTPukinmäen kentällä lauantaina 3.9.20<strong>11</strong> klo <strong>11</strong>.00SYYSMAASTOJUOKSUTPirkkolan pururadalla torstaina 29.9.20<strong>11</strong> klo 18.00Tervetuloa myös oppilasjäsenet!16 hrmy


Leikkaa tästäMestaruuskilpailukalenteri 20<strong>11</strong>10.05.20<strong>11</strong> H:gin RIA mestaruuskilpailut07.06.20<strong>11</strong> Pitkät matkat / H:gin RKM yhdistys– yritysten välinen joukkuekilpailu28.06.20<strong>11</strong> RKM-viesti / kiertopalkinto Arkinkannu.* auki Rakentajien SM-suunnistukset,16.08.20<strong>11</strong> H:gin RKM yhd. ja Espoon RKM yhd.16.08.20<strong>11</strong> RIL:n mestaruuskilpailut30.08.20<strong>11</strong> RakRas ry mestaruuskilpailut20.09.20<strong>11</strong> Yö-mestaruuskilpailutA- ja B sarjat. Lähdöt klo 20.00 jälkeenHistoriaSuunnistuksissamme 38 vuoden aikana onkertynyt 89443 kilpailusuoritusta.Tervetuloa mukaan!Lisätietoja saa toimikunnan jäseniltä.34 RKM–VIESTIUutela28.06.20<strong>11</strong>Viestin lähtö klo 17.003 x 3 km mies / naisjoukkuein.Kiertopalkinto Arkin kannu.Palkinnonjaon yhteydessä yllätyspalkintojaMaksu 15 € / joukkueRakentaja-Rastit ry tili 801307-10274638Ilmoittautuminen viimeistään 21.06.20<strong>11</strong>ARVO HYVÖNEN puh. 044 363 6066Liity Rakentaja-Rastit ry:n jäseneksiKotisivultammehttp://www.kolumbus.fi/rakentaja-rastit.ry/löytyy Jäsenhakemus ja Muutosilmoitus lomake.Sen avulla voit liittyä jäseneksi ja ilmoittaamuuttuneita tietoja.Muista ilmoittaa muutokset.Rakentaja-Rastit ry:nHallitus 20<strong>11</strong>Olkkonen, Arvo 050 309 7802 kunnia pj- arvo.olkkonen@pp.inet.fiMuikku, Kauko 040 722 0574 pj- kauko.muikku@kolumbus.fiPärssinen, Matti 050 546 6285 siht- matti.parssinen@finnmapcons.fiCederlöf, Bror-Erik 050 501 0402- bror.cederlof@kolumbus.fiForstén, Bjarne 0400 406 829Heikkinen, Juha 050 349 0178- juha.heikkinen@ncc.fiHeikkinen, Sakari 050 354 3085- sakari.heikkinen@hel.fiHelenius, Timo 040 189 7058- timo.helenius@finnmapcons.fiLuoma, Simo 050 407 08<strong>11</strong>- simohelena.luoma@gmail.comMäättä, Raino 0400 870 533- raino.maatta@mnrakennuspalvelu.fiNyman, Pekka 040 768 10<strong>11</strong>- rakentaja-rastit.ry@kolumbus.fiSnellman, Jouko 040 726 8702- jouko.snellman@hel.fiWastimo, Ilkka 045 270 2201- elina.wastimo@elisanet.fiVäyrynen, Eero 0400 706 904- mikko.e.vayrynen@saunalahti.fiSuunnistusmatkoja 20<strong>11</strong>___________________________________________WMOC 20<strong>11</strong>Veteraanien MM-kisat 28.6–8.7.<strong>11</strong>Pécs, Unkari__________________________________________Ilmoittautumiset – esitteetWORLDWIDE COMPASS Oye-mail: kyosti.saksman@pp1.inet.fiPuh. 040-900 3938Rakentaja – Rastit20<strong>11</strong>hrmy17


X = HUOMIOI, että suunnistat oikella radalla mestaruuskilpailussa ( ks. v. 20<strong>11</strong> käsiohjelman mestaruuskilpailukalenteri )HUOMIOI, Suunnistus paikojen opastus tietoihin saattaa tulla muutoksia. Tarkista opastus aina www.kolumbus.fi/rakentaja-rastit.ry, kohdasta = Ajo-ohjeJukola = 18 - 19. 6. 20<strong>11</strong> Virolahden RavijoellaEniro (v. 2010) 40 / DQ / 73Keulakuvantienpäässä Rakentaja-Rastit Ry KMPäättäjäiset 27. 9Muikku KaukoHelgträskKnutersintie 200, Sipoo SVKuusijärven UlkoilukeskusKuusujärventie 3, Vantaa PihkaniskatVeikkkolan TeollisuusalueTeollisuustie 6, Kirkkonummi MesikPetikkoTallimäentie, Vantaa LeSiSalmenkallioTalosaarentie 108, Helsinki RaHaKallioniemiYö-suun. x 20. 917 13. 9Helenius Timo Petikontieltä16 6. 9Eniro (v. 2010) 82 - 83 DT - DU / 90Lahdentie 140 ja Kuusijärventien risteys Rak.liike Reponen Oy JHTuruntie <strong>11</strong>0Veikkolan keskusta Fenestra Oy KMHeikkinen Juha15 x 30. 8Heikkinen Sakari14 23. 813 x x 16. 8Vuotien ja Itäreimarintien risteyksestäNCC-Rakennus Oy Vihdintie 120, 37 km HelsingistäVihdintien ja Salmentien Nurmijärvi - Nukaritie nro Raalantieltä, Keikkumäentien CBEKunnarlantien ja Oittaantie RIL KMVuosaari JHristeys YIT- Oyj KM/JH1321risteyksestä Pöyry Finland Oy risteyksestäEspoo OK 77Wastimo IlkkaOittaa, Espoo12 9. 8Martinkylän kouluMartinkyläntie 485, Sipoo KeUUutelaItäreimarintie, Helsinki MesikSalmen ulkoilualueVihti Rasti-VihtiAli - SantapohjaKeikumäentien 205, Nurmijärvi RRCederlöf Bror-Erik<strong>11</strong> 2. 8Snellman JoukoHeikkinen Juha200 m lännestä ja idästä ennen Martinkyläntie 485 Telinekymppi SK9 14. 6Nupurintie <strong>11</strong>0 ja Karhuniityntien risteyksestän. 2.5 km kehä III:lta länteen AL-Katot Oy KMOK 77Wastimo IlkkaKarhusuo, Espoo8 x 7. 6PaloheinäPakilantie 124, Helsinki RaHaSiikajärven uimarantaSiikajärvetie 99, Espoo JyryLuukkiLuukintie 33, Espoo HSVierumäen kouluSaviontien 9, Vantaa PihkaniskatLångvikStenkalvintie 276 (Tervon puutarh LynxPuolarmaariPuolarmaari 7, Espoo EsAkFlisbergRajakulmantie <strong>11</strong>8 Sipoo JäPaGumbostrandGumbontie 120, Sipoo SV7 31. 5JärvenpääTeiden 140 ja 146 risteys HKR, VTT KMLuoma Simo6 24. 55 17. 5Nupurintie<strong>11</strong>0Nupurintien ja Siikajärventien risteys Rakennus Oy Hartela KMVihdintie 12023 km Helsingistä Wienerberger Oy Ab OLKorsontien ja Saviontien risteysSaviontie 1, Vantaa HeRIA KMJorvas tie 51Ericssonin risteys SRV Rakennus Oy EVVäyrynen Eero4 x 10. 5Heikkinen Sakari3 3. 5Luoma Simo2 26. 4Snellman Jouko1 19. 4Helenius TimoKILPAILU PVM Kilpailukeskuksen paikka JÄRJESTÄVÄ YHTEYSHENKILÖ Opastus alkaa KILPAILUJEN TUKIJA HUOMNRO (TIISTAI) Kilpailukeskuksen osoite SEURA Osoite josta opastus alka ( SPONSORI )Huom! Kartta osoittaa mistä kilpailupaikan opastus alkaa.A-rata on tarkoitettu alle H 45.Radan pituus 7–8 km.Pitkät matkat 10-<strong>11</strong> km.B-rata on tarkoitettu sarjoille H 45–H 60.Radan pituus 5–6 km.Pitkät matkat 7-8 km.C-rata on tarkoitettu naisille sekä miehille,sarjat H 65 –.Radan pituus 2,5–3,5 km.Pitkät matkat 4,5–5 km.Suunnistusradat ovat seuraavat:Radat kansallisten kilpailujen tasoa.Kilpailusta ei peritä osanottomaksua.Suunnistuksen osanotto-oikeus kaikilla rakennusalallatyöskentelevillä henkilöillä perheenjäsenineen.RAKENTAJA-RASTIT RyKaikilla radoilla seuraavat kilpailut:1. Kaikkien osallistujien välinen sarjakilpailuhuomioidaan 12 parasta kilpailua.2. Kaikkien osallistujien välinen kausikilpailu,huomioidaan kaikkien kilpailujen tulokset.Sarjakilpailut A, B ja C -radoilla / palk.RakRas ryPalkinnot:1. Kaikkiin 17 kilpailuun osallistuneet palkitaantinapikarilla.2. Kaikkien niiden kesken, jotka ovat osallistuneetvähintään 12 kilpailuun, arvotaan 250 €arvoinen lahjakortti.Tulokset lasketaan siten, että sarjan voittaja saa1000 pistettä ja jokainen 10 sekunnin häviövoittajalle merkitsee yhden (1) pisteen menetystä.Kilpailupaikan opasteet ovat paikoillaan klo15.45. Lähtö 16.15–18.30 välisenä aikana,syyskuussa 16.15–17.30___________________________________________KOTISIVUT JA TULOSPALVELUOsoite:http://www.kolumbus.fi/rakentaja-rastit.ryVäyrynen Eero PuolarintieltäPaloheinän maja Finnmap Consulting Oy THForsten Bjarne Tie 170 / Gumbontie <strong>11</strong>67710Cederlöf Bror-Erik21. 6MartinkyläntieltäRKM-viesti x 28. 6Keulakuvantie 18, Helsinki RakRas ry.Forsten Bjarne Tie 170 / Knutersintie <strong>11</strong>636 (Landbo)Helenius Timo Itäväylän 170 ja Talosaarentien risteyksestäSRV Rakennus Oy EVSkanska Talonrakennus Oy KMRKM-yhdistys SHEsp.kaup.tekn.keskus KMKnauf Oy KMRAKENTAJA - RASTIT RY SUUNNISTUSOHJELMA v - 20<strong>11</strong> 21.2.20<strong>11</strong>18 hrmy


HIMOKSELLE JÄSENETUNA<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella.Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloinpatikointia, marjastusta, sienestystä.Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissamajoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistostaKirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja-lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta.Varausmaksu 20<strong>11</strong>viikot 1 – 17 ja 49 - 52: 300 €/viikkoviikot 18 - 48: 150 €/viikkoNESTORI -majaVihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.Hinta syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppuVaraukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELIYhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rinnalleenkulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) taikulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita,teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalvelujasellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löytyymyös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteestawww.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. <strong>Helsingin</strong> seudullakäyttöpaikkoja on runsaasti!hrmy19


HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RYT O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 01 0 5 . t o i m i n t a v u o s iYLEISTÄAsuntorakentamisen elpyminen alkoi näkyäjo alkuvuodesta 2010. Rakentamisenpääpaino siirtyi valtion tukemasta vuokraasuntotuotannostavapaarahoitteisiinomistusasuntoihin.Maa- ja vesirakentamisen puolella ei vielänähty samanlaista nousua kuin asuntorakentamisessa.Nousun odotetaan alkavanvuoden 20<strong>11</strong> puolella.Rahoitusmarkkinoilla ei tapahtunut suurtamuutosta. Asuntolainojen korot lähtiväthienoiseen nousuun vuoden 2010 alussa jasiitä johtuen asuntovelallisten tilanne huononiverrattuna vuoteen 2009.Noin 15 vuoden odottelun jälkeen valmistuijälleen rakennusmestareita (AMK). Uudetrakennusmestarit aloittivat opintonsasyksyllä 2007. 0piskeluaika on noin 3,5vuotta ja tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.Syksyllä 2010 uusia koulutuspaikkoja tuliTurun, Saimaan (Lappeenranta) ja Tampereenammattikorkeakouluihin. Koulutuspaikkojenlisääntyminen tulee helpottamaantyömaiden kärsimää mestaripulaa.Näkymät vuodelle 20<strong>11</strong> näyttävät hyvältä,toivomme saavamme mahdollisimmanmonet ”uudet” mestarit mukaan aktiiviseentoimintaan.YHDISTYSTOIMINTAVuosi 2010 oli yhdistyksen 105. toimintavuosi.Helmikuun 7. päivänä kutsuttiin yhdistyksenjäsenet perheineen Tennispalatsin elokuvateatteriin.Kokonainen sali täyttyi pienemmistäja suuremmista elokuvanystävistä,jotka näkivät ennakkoesityksenä elokuvanRisto Räppääjä ja polkupyörävaras.Keväällä koulutusiltojen aiheina oli 16.2.Kuluttajasopimukset rakennustöissä ja13.4. Louhintatekniikka.Jäseniä seuralaisineen kävi 18.3. katsomassaTimo Koivusalon ohjaaman Täällä Pohjantähdenalla -elokuvan Tennispalatsissa.<strong>Yhdistyksen</strong> työikäisille jäsenille olisi järjestetty24.-28.3. stipendimatka Tukholmaan,jossa oli Skandinavian suurimmat Nodbygg-rakennusmessut.Matka jouduttiinperumaan, koska stipendihakemuksia eitullut riittävästi.Toukokuun jäsenlehden mukana postitettiinkorjausrakentamista käsittelevä teemalehti.Kesäkuun 18. päivänä yhteensä 30 yhdistyksenjäsentä ja seuralaista vieraili TampereellaPyynikin kesäteatterissa, jossa esitettiinnäytelmä Häräntappoase. Menomatkallamatkaajat pysähtyivät tutustumaanIdeaparkkiin.Perinteinen asuntomessumatka Kuopioonjärjestettiin 4.8. <strong>Helsingin</strong> RIAlaisten kanssa.Hallituksen jäsenet suunnittelivat tulevaayhdistystoimintaa 3.-4.9. Tallinnassa.20.9. järjestettiin Täällä Pohjantähden allaII -osan ennakkonäytös Tennispalatsissa.Syksyllä koulutusohjelmassa olivat Rakennusfysiikanpäivitetty kurssi 25.10. ja Rakentamisentärinät 15.<strong>11</strong>.23.10. järjestettiin syksyn perhetapahtumaRisto Räppääjä ja villi kone -teatteriesitys<strong>Helsingin</strong> Kaupunginteatterissa.RKL:n <strong>Helsingin</strong> piirin kokous pidettiin25.10 yhdistyksen toimiston kokoustilassa.<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenet seuralaisineen viettivätteatteri-illan <strong>11</strong>.<strong>11</strong>. <strong>Helsingin</strong> Kaupunginteatterissa.Siellä nähtiin Koljatti -uutuusnäytelmä.RKL:n liittokokoukseen 13.-14.<strong>11</strong>. yhdistyksennimeämät kokousedustajat matkasivatRovaniemelle. Rovaniemen yhdistys täytti80 vuotta. <strong>Yhdistyksen</strong> edustajat onnittelivatmerkkipäiväänsä viettävää Rovaniemenyhdistystä.Pikkujoulua vietettiin 5.-6.12. Tallinnassa.Metropolian opiskelijoille järjestettiin yhdessäRKL:n kanssa viikonloppumatka Himokselle.Keväällä osallistuttiin valmistuvienrakennusmestareiden päättötilaisuuteen,jossa jaettiin yhdistyksen myöntämätkaksi stipendiä.<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenten käytössä on Himoksellasijaitsevat lomamajat Himoslakka A jaB, vapaa-ajan viettopaikka Kallioniemi <strong>Helsingin</strong>Laajasalossa ja Nestori-maja Vihdissä.Jäsenten käytössä on myös RakennusmestarienKuntokeskuksen omistama PuolanganKonkaalla sijaitseva Konkaan kämppä.Vuoden aikana on jäsenetuja monipuolistettuhankkimalla 1.9. lähtien myös kulttuurisetelitliikuntasetelien lisäksi jäsenten jaoppilasjäsenten käyttöön. Oppilasjäsenetvoivat halutessaan hankkia seteleitä puoletsiitä määrästä mitä yhdistyksen jäsenilläon mahdollisuus käyttää vuoden aikana.MESTARI-ILLAT JA VUOSIKOKOUKSET• Vuoden ensimmäisen perinteisen Mestari-illansijasta vietettiin Mestaripäivää30.1. Yhdistys kutsui vieraakseen Turunyhdistyksen jäsenet seuralaisineen. Ohjelmassaoli Rakenna ja Remontoi MessutVantaan Myyrmäki-hallissa, jonkajälkeen osallistujat siirtyivät <strong>Helsingin</strong>keskustassa sijaitsevalle Grand Casinolleseuraamaan ”Tribute to Elvis” esitystäruokailun ohessa.• Helmikuussa 8.2. Mestari-ilta pidettiinpoikkeuksellisesti <strong>Helsingin</strong> Rakennuskeskuksenyhteydessä olevassa Rakennustietosalissa,koska Rakennusmestarientalon ravintolassa oli remontti edelleentyön alla. Toimitusjohtaja Ronnie20 hrmy


Neva-aho Tehoc Oy:stä kertoi suurtehoimuroinninja korkeapainepesun käytöstäsaneerausrakentamisessa.• Maaliskuussa 8.3. pidetyssä Mestari-illassaaiheena oli ”Hyvillä tavoilla tavoitteisiin”.Kouluttaja Merja Helaniemi HyvätTavat Oy:stä syvensi tietämystä suomalaisestatapakulttuurista ja hyvien tapojennoudattamisesta yhteisillä pelisäännöillä.• Huhtikuussa oli yhdistyksen virallinenKevätkokous 12.4, jossa puheenjohtajaoli kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori.Kokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiintilinpäätös ja toimintakertomus,luettiin tilintarkastajien lausuntosekä myönnettiin vastuuvapaudet vuodelta2009. Arvo Olkkonen kutsuttiinyhdistyksen kunniajäseneksi. RKL:n toimitusjohtajaAhti Junttila yhdessä RaimoSeppäsen kanssa jakoi liittoon 50 ja25 vuotta kuuluneille jäsenille 25- ja50-vuotismerkit. Olli Heire vastaanottiRKL:n hopeisen ansiomerkin. Valtiollisethuomionosoitukset luovutettiinMartti Rissaselle ja Eino Menlösille. Kevätkokouksenjälkeen pidettiin Mestariilta,jossa Lasse Taimiselle luovutettiinLassen pytty ja vuoden 2009 Mestariurheilijantitteli pokaaleineen.• Toukokuussa <strong>11</strong>.5. Mestari-illan aiheenaoli korjausrakentaminen liittyen Korjausrakentaminen-teemalehden sisältöön.Raimo Seppänen ja Janne HartikainenYIT:stä esittelivät Energianeroputkiremonttia.• Syyskuussa 13.9 tuotepäällikkö Olli RojonMetsäliiton Puuteollisuudesta aiheenaoli Puurakentamisen uudet mahdollisuudet.• Lokakuussa <strong>11</strong>.10. pidettiin yhdistyksenSyyskokous ja Mestari-ilta. Syyskokouksessapuheenjohtajana oli yhdistyksenkunniajäsen Asko Järvinen. Kokouksessavahvistettiin vuoden 20<strong>11</strong> toimintasuunnitelmaja tulo- ja menoarvio. AriAutio valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksija ehdokkaaksi liittohallituksen.Arin varamiesehdokkaaksi liittohallitukseenvalittiin Kai Juurtela. Hallitukseenuusiksi jäseniksi valittiin KaleviHiltunen, Martti Saarinen ja Jari Tiimonen.RKL:n Huomionosoitustoimikunnanehdokas on Mikko Ojala varamiehenäänEino Menlös ja UrheilutoimikuntaanRaimo Hartonen varamiehenäänLeif Wilenius. Mestari-ilta, jossa ampujillejaettiin palkinnot, pidettiin hetiSyyskokouksen jälkeen.HALLITUS<strong>Yhdistyksen</strong> hallitus on kokoontunut kertomusvuodenaikana yhdeksän kertaa. Hallitukseenovat kuuluneet seuraavat jäsenetja he ovat osallistuneet kokouksiin seuraavasti:Puheenjohtaja Raimo SeppänenI varapuheenjohtaja Ari AutioII varapuheenjohtaja Esa SänttiErovuorossa 31.12.2010Ari Autio 9Eino Menlös 8Jukka Multanen 8Pentti Paavola 8Jari Raukko 5Raimo Seppänen 7Esa Säntti 5Erovuorossa 31.12.20<strong>11</strong>Kai Juurtela 9Kari Mikonsaari 7Mikko Ojala 6Hannu Pekkarinen 5Timo Saarikko 9Kunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori jaMika Kuukkanen Metropoliasta ovat osallistuneetkokouksiin kutsuttuina. Sihteerinäon toiminut Kirsi TakkinenHallituksen ryhmäjakoTaloustoimikuntaRaimo Seppänen pj.Ari AutioKai JuurtelaRyhmä on seurannut yhdistyksen taloudellisentilanteen kehittymistä tehden hallitukselleehdotuksia tarkoituksenmukaisistatoimenpiteistä talouden hoitamiseksisekä valmistellut yhdistyksen talousarvionja tilinpäätöksen.Jäsen- ja huomionosoitustoimikuntaAri Autio pj.Eino MenlösJukka MultanenPentti PaavolaRyhmä on valmistellut ja esittänyt hallitukselleyhdistyksen myöntämät huomionosoituksetsekä RKL:lle lähetettävät huomionosoitusanomukset.Ryhmä on myöskäsitellyt ja esitellyt hallitukselle jäsenhakemuksetsekä jäsenmaksujen vapautusanomukset.Ammatti- ja koulutustoimikuntaAri Autio pj.Kari MikonsaariJari RaukkoEsa SänttiRyhmä on vastannut ammatillisen osaamisenmarkkinoinnista sekä suunnitellut ohjelmatja hankkinut esitelmöitsijät kokouksiin.Tiedotus- ja ohjelmatoimikuntaEsa Säntti pj.Mikko OjalaHannu PekkarinenTimo SaarikkoRyhmä on huolehtinut yhdistyksen sisäiseenja ulkoiseen tiedottamiseen liittyvätasiat ja koordinoinut toimintakertomuksenkokoamista.Projekti- ja työryhmätEsa Säntti pj.PuheenjohtajistoPuheenjohtajisto hoiti sääntöjen määräämiäasioita, kuten valmisteli hallitukselleesitettävät asiat ja hoiti edustustehtävät.Puheenjohtaja Raimo SeppänenI varapuheenjohtaja Ari AutioII varapuheenjohtaja Esa Säntti• Marraskuun Mestari-illan sijasta oli <strong>11</strong>.<strong>11</strong>.yhdistyksen järjestämä Koljatti -teatteriesitysKaupunginteatterissa.• Joulukuussa ei Mestari-iltaa pidetty.Sen sijaan matkustettiin PikkujoulumatkalleTallinnaan 5.-6.12.<strong>Yhdistyksen</strong> hallitus 2010: Eturivissä Kai Juurtela, Ari Autio 1. varapuheenjohtaja, Raimo Seppänenpuheenjohtaja ja Kirsi Takkinen järjestösihteeri. Takarivissä Jari Raukko, Hannu Pekkarinen,Timo Saarikko, Pentti Paavola, Kari Mikonsaari ja Eino Menlös.Kuvasta puuttuvat Jukka Multanen, Mikko Ojala ja Esa Säntti 2. varapuheenjohtaja.hrmy21


ToimistoJärjestösihteeri Kirsi TakkinenTilintarkastajatVarsinaiset KHT Asko Vuorenalusta,Rkm Olli HeireVaratilintarkastajat Asko Vuorenalustan varahenkilöon Reijo Peltola JHTT ja Olli Heirenvarahenkilö on Jouko Karjalainen.Julkaisut”<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit”-lehti on ilmestynyt 60 vuoden ajan.Kertomusvuonna jäsenjulkaisu ilmestyi yhdeksänkertaa. Keväällä ilmestyi lisäksi erillinenteemanumero Korjausrakentaminen,joka postitettiin yhdessä toukokuun jäsenlehdenkanssa. Päätoimittaja oli Sirkka Saarinen.<strong>Yhdistyksen</strong> kunniajäsenetVuosiluku ilmoittaa kunniajäseneksi nimeämisvuodenKunniapuheenjohtaja Paavo Ruusuvuori2009KunniajäsenetMauri Kivikoski 1983 k. 16.5.2010Paavo Ruusuvuori 1987Niilo Tapaninen 1991Aatos Lehtonen 1992 k. 29.4.2010Lasse Taiminen 1996Kalervo Eskola 2002Esa Levänen 2006Reijo Saarenoja 2006Asko Järvinen 2009Arvo Olkkonen 2010IsännistötKallioniemen isännistöKai Juurtela puheenjohtajaJouni HiltunenHannu MarttilaKari MikonsaariHannu PekkarinenWuoriola/Nestori-majan isännistöOlavi JärviMika Jaatinen<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenet LiitohallituksessaHallitukseen kuuluivat Ari Autio 3. puheenjohtajavarajäsen Kai Juurtela ja Jari Raukkovarajäsen Esa Säntti.<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenet LiittohallituksenvaliokunnissaAmmattiasianvaliokuntaAri Autio pj varajäsen Kai Juurtela, JariRaukko varajäsen Esa Säntti<strong>Yhdistyksen</strong> jäsenet RKL:n toimikunnissaja projektiryhmissäUrheilutoimikuntaRaimo Hartonen pj. varajäsen Leif WileniusKulttuuri- ja perinnetoimikunta KUPEAri Angervuori pj.Raimo Järvelä varapj.Senioritoimikunta RKL-SenioritRaimo Järvelä kunniapuheenjohtajaMikko Ojala pjTyömaajohtotoimikuntaHarri SirénSääntötoimikuntaAri AngervuoriProjektiryhmätKai JuurtelaValtiolliset huomionosoituksetKalevi Berlin Suomen ValkoisenRuusun 1.lkan mitalikultaristeinHannu Wartiala Suomen ValkoisenRuusun 1.lkan mitalikultaristeinRKL:n huomionosoituksetHopeinen ansiomerkkiTapani MäkipääRaimo SeppänenUrheilun ansiomerkkiIlkka WastimoMyönnetyt stipenditRami Järvinen 1000 €Mika Kuukkanen 200 €Tapio Taponen 200 €Metropolian opiskelijoita on tuettu150 €:lla.RKLn 50-vuotismerkin saajatVilho Akseli Ahola, Pentti Elias Ala-Lahti,Reino Johannes Antola, Raimo Ensio Eilimo,Kai Ragnar Hagelberg, Toimi Hallenberg,Pauli Arimo Heikkilä, Taavi Aatos Kivinen,Arvo Antero Kyynäräinen, VeikkoAugusti Kähärä, Risto Olavi Lahtinen, OlaviLeinonen, Usko Jalmari Mattila, Tapio PaavoMurtomaa, Urho Vilho Johannes Mustalahti,Pertti Tapani Mäkipää, Kari OlaviMäkinen, Eino Martti Johannes Papinniemi,Matti Johannes Riikonen, Unto KaleviSutinen, Lauri Tuomas Syrjänen, Matti SakariTuominenRKLn 25-vuotismerkkien saajatJarmo Matias Haapalehto. Eino Taneli Halonen,Ilkka Mikael Huuskonen, Hannu JuhaniIsoniemi, Juha Tapio Kulmala, Veli-Pekka Leinonen, Matti Rainer Paatero,Pertti Juhani Puhakka, Kaj Yrjö HenrikReth, Timo Olavi Rissanen, Eila KaarinaSirppiniemi, Sanna Syrjänen,Risto MarkusTanninen, Leena Marjatta Teelahti, KirsiTuulikki Teittinen, Oiva Tapani VirtanenJÄSENISTÖJäsenmäärä 1.1.2010 1385Liittyneet 32Kuolleet 31Eronneet 27Jäsenmäärä 31.12.20<strong>11</strong> 1359Muutoksia jäsenistössäUudet jäsenetRaul Ruben Ahllund, Jouni Tapio Antikainen,Kaarina Ekman, Markku Arimo Hacklin,Kyösti Tapani Huhtala, Aki Markus Juntunen,Timo Topias Karpov, Jari Pertti JuhaniKiema, Timo Ilmari Koivisto, Janne JuhaniKoskinen, Sami Petteri Kuikka, EskoJuhani Lahtinen, Toni Matias Liikanen, JarmoJuha Kalervo Liimatainen, Harri KaleviLindholm, Mikko Aimo Metsola, Petri Karl-Erik Nordman,Leo Nurminen, Pauli TapioPartia, Juha Ossi Pitkänen, Jarmo SanteriRannikko, Ilkka Tapani Rapinoja, Nina HelenaMerjola-Repo, Risto Repo, Kari KaleviRyöti, Tommi Ilmari Siren, Sanna Syrjänen,Pauli Petteri Vaahtoranta, Matti Yrjänä Vuojala,Pentti Onni Juhani Wahrman ja RistoOlavi Wiik ja Karri Tapani Åhs.Jäsenmaksun maksamattomuuden johdostatodetaan eronneiksiPekka Sakari Ilmari Autero, Tommi MikaelGrön, Mika Harri Helenius, Mikko KaleviJuottonen, Asko Veli Jussila, Veli Matti Kangas,Jukka Johannes Kansanoja, Eira IrmeliKaskela, Ismo Tapani Kirves, Sami PetteriKuikka, Timo Pellervo Kurkela, Kalervo UoleviLaamanan, Toni Matias Liikanen, HannuMatti Manninen, Meri-Tuuli Myllylä, JuhaUntamo Mähönen, Mikko Pentti K.Parkkonen, Arja Hannele Pekkala, HeikkiVilho Ilmari Pihlama, Aila Marjatta Pyhältö,Martti Keijo Tapio Rautiainen, Antti ArvidRenholm, Jouni Petteri Ring, Taru AnnikkiSuonto ja Kaija Helena TenkanenMuista syistä eronneetEsko Kuulas ja Ville Pekka Juhani HuovinenKuolleetRisto Ala-Heikkilä, Veikko Bergman, KaarloForsström, Aarre Hallanoro, Harry Henell,Ahti Hynninen, Onni Issakainen, Helge Jaale,Gunvald Jacobsson, Viljo Kalttonen, YrjöKeränen, Taisto Kirveslahti, Tauno Kivelä,Mauri Kivikoski, Eero Koistinen, SeppoKumpulainen, Martti Kytönen, Kalevi Kärki,Aatos Lehtonen, Tarmo Lehtonen, RainerLindholm, Ragnar Lindqvist, Matti Puha,Aarne Pyykkönen, Rauno Pöysti, LauriRäsänen, Feliks Saario, Soini Sirén, HansSundberg, Matti Teittinen ja Mikko Wirtanen22 hrmy


MERKKIPÄIVÄT 201018.01. Pauli Juhani Koskinen 95 v.01.01. Olavi Leinonen 80 v.10.01. Kyösti Kalevi Keronen 80 v.01.01. Jaakko Johannes Laine 75 v.<strong>11</strong>.01. Aarre Johannes Kolistaja 75 v.12.01. Pentti Armas Holopainen 75 v.26.01. Markku Viljami Haikola 75 v.02.01. Pekka Aaro Morko 60 v.17.01. Esko Kuulas 60 v.21.01. Seppo Pentti Lahdenpää 60 v.25.01. Pauli Juhani Nevalainen 60 v.28.01. Risto Matti Aaltonen 60 v.10.01. Jari Juhani Kylmänen 50 v.14.01. Kari Mikael Luoma 50 v.29.02. Antti Uolevi Paavolainen 90 v.19.02. Sven Erik Holm 85 v.06.02. Onni Iivari Jämsä 85 v.16.02. Alvi Issakainen 80 v.16.02. Kalevi Herman Ilmonen 75 v.17.02. Sakari Aleksis Järvelä 75 v.05.02. Timo Eemeli Saari 70 v.22.02. Saulin Yrjö Äikäs 70 v.29.02. Kalevi Eino Rinne 70 v.07.02. Väinö Anselmi Pesonen 60 v.17.02. Markku Kalevi Rasmus 60 v.23.02. Carl-Erik Lehtevä 60 v.28.02. Heimo Antero Pulkkinen 60 v.08.02. Juha Tapio Kulmala 50 v.18.02. Ilkka Tapani Toukkari 50 v.26.02. Risto Tapani Vuorio 50 v.29.03. Eino Henrik Stenberg 90 v.30.03. Olavi Matias Hyyppä 90 v.04.03. Teuvo Pellervo Aaltonen 85 v.21.03. Artturi Erland Meriläinen 85 v.30.03. Usko Vihtori Suolaniemi 85 v.14.03. Kaarlo Emil Forström 80 v.21.03. Raimo Allan Siljander 75 v.21.03. Aarno Olavi Hietanen 75 v.24.03. Veikko Olavi Salonen 75 v.28.03. Paavo Armas Nurminen 75 v.13.03. Paavo Eemeli Kemppainen 70 v.16.03. Pauli Ensio Lyytinen 70 v.18.03. Seppo Sakari Taitonen 70 v.28.03. Arto Jaakko Teerimäki 70 v.29.03. Mikko Timo Tuliainen 70 v.04.03. Raoul-Erik Rafael Kullberg 60 v.12.03. Tarmo Kullervo Rajavuori 60 v.02.03. Kari Johannes Virkamäki 50 v.22.04. Elias Waldemar Alho 85 v.01.04. Eino Antero Juntunen 80 v.04.04. Eero Edward Lehtinen 80 v.27.04. Toivo Johannes Aro 80 v.27.04. Jouko Veikko Juhani Laitinen 75 v.14.04. Erkki Kalervo Ensio Numminen 75 v.06.04. Setti Veli Antero Tervonen 70 v.01.04. Seppo Juhani Koskelainen 60 v.18.04. Pirjo Seija Anneli Väistö 60 v.20.04. Veijo Erkki Antero Toivonen 60 v.24.04. Kimmo Markus Huotari 60 v.25.04. Mauri Pekka Juhani Punnonen 60 v.26.04. Markku Kalevi Koponen 60 v.02.04. Jorma Lautala 50 v.08.04. Antti Arvid Renholm 50 v.18.05. Erkki Matti Liski 85 v.23.05. Aimo Abraham Rouhiainen 85 v.28.05. Gunvald Georg Jacobsson 85 v.01.05. Arvo Johannes Vihtilä 80 v.16.05. Paavo Pauli Kalevi Vuorinen 80 v.03.05. Erkki Olavi Veijonen 75 v.05.05. Teuvo Olavi Vasarainen 75 v.18.05. Urpo Ensio Ruokonen 75 v.27.05. Alpo Kalevi Salmi 75 v.16.05. Pekka Savolainen 70 v.24.05. Hannu Juhani Wartiala 70 v.02.05. Ulla Mehik 60 v.04.05. Rauno Kalevi Mäkilä 60 v.16.05. Risto Mauno Juhani Salmela 60 v.26.05. Seppo Reino Juhani Halminen 60 v.30.05. Martti Viljami Rissanen 60 v.04.06. Risto Sulo Syrjänen 85 v.13.06. Ilmari Nikunen 85 v.02.06. Toivo Antero Säämänen 80 v.23.06. Leo Helmeri Holmström 80 v.04.06. Osmo Juhani Gabriel Anttila 75 v.04.06. Sulo Johannes Lehti 70 v.19.06. Reijo Antero Korhonen 70 v.25.06. Timo Leo Pallas 70 v.09.06. Ismo Carl Juhani Appelroth 60 v.10.06. Hans-Olof Baarman 60 v.15.06. Veikko Allan Kivelä 60 v.23.06. Matti Juhani Sorsa 60 v.25.06. Juhani Ensio Vaajanen 50 v.14.07. Abuld Rashid Nasretdin 90 v.06.07. Simo Wilhelm Salmivalli 85 v.19.07. Oiva Otto Räsänen 80 v.10.07. Arvo Antero Kyynäräinen 75 v.29.07. Kai Ragnar Hagelberg 75 v.06.07. Esa Kaarlo Levänen 70 v.16.07. Raimo Tauno Kekkonen 70 v.07.07. Osmo Antero Kauppinen 60 v.31.07. Jouko Juhani Hirvonen 60 v.08.07. Antti Petri Kalliomaa 50 v.08.07. Ari Olavi Tallberg 50 v.27.07. Kari Tapani Laitinen 50 v.28.07. Pekka Antero Myllylä 50 v.12.08. Juhani Johan Peter Savolainen 90 v.15.08. Tarmo Robert Lehtonen 85 v.15.08. Rauno Torkkeli 80 v.02.08. Veikko Tauriainen 75 v.14.08. Jorma Juhani Nevavuo 75 v.31.08. Tauno Aulis Mettälä 75 v.18.08. Sirpa Marketta Utunen 60 v.31.08. Jukka Rudolf Petersohn 50 v.26.09. Reino Kustaa Haaparanta 90 v.12.09. Eino Antero Haapakorpi 85 v.28.09. Lennart Siivo Tuomi 85 v.02.09. Martti Jehkonen 80 v.05.09. Pauli Sakari Penttinen 80 v.07.09. Paavo Antero Perälä 80 v.08.09. Paavo Antero Keski-Korpela 75 v.15.09. Kalevi Albert Vartiainen 75 v.24.09. Pentti Ilpo Makkonen 70 v.20.09. Eero Juhani Tiinus 60 v.13.09. Matti Yrjänä Vuojala 50 v.26.09. Kari Ilmari Suomala 50 v.26.09. Juha Matti Tuominiemi 50 v.30.10. Aarne Matti Ukonmäki 90 v.13.10. Reino Lauri H. Sarkola 85 v.26.10. Hilkka Sisko O. Kolari 85 v.27.10. Reino Johannes Anttola 85 v.04.10. Rauni Artturi Iilomo 80 v.05.10. Erkki Jaakko Mikael Luoma 80 v.05.10. Mikko Ilmari Tyrylahti 80 v.07.10. Matti Ilmari Lammasniemi 80 v.08.10. Åke Herbert Lund 80 v.08.10. Eino Kalevi Jokinen 80 v.09.10 Mauri Antero Virtanen 50 v.25.<strong>11</strong>. Eelis Aleksi Ahtiainen 95 v.20.<strong>11</strong>. Arvi Rikhard Kivivuori 90 v.20.<strong>11</strong>. Jaakko Hakola 85 v.03.<strong>11</strong>. Paavo Siitonen 75 v.23.<strong>11</strong>. Helge Martti Hjalmar Rignell 75 v.26.<strong>11</strong>. Pertti Tapani Mäkipää 75 v.16.<strong>11</strong>. Lasse Tapani Piipari 70 v.19.12. Gunnar Vilhelm Olin 90 v.03.12. Martti Lehtoaro 80 v.16.12. Lauri Johannes Kivimäki 80 v.14.12. Kauno Juhani Pollari 75 v.22.12. Mauno Kalevi Lemmetyinen 75 v.24.12. Väinö Juhani Pirnes 75 v.31.12. Tauno Kalevi Anttila 75 v.01.12. Taisto Kalevi Juhani Seppänen 60 v.<strong>11</strong>.12. Hannu Lauri Salo 60 v.20.12. Matti Antero Jortikka 60 v.29.12. Kauko Martti Kekkonen 60 v.04.12. Reino Tapani Savolainen 50 v.hrmy23


<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r yTuloslaskelma 31.12.20092010 2009VARSINAINEN TOIMINTAJulkaisutoimintaTuotot 120,00Kulut -43.066,89 -42.574,4542.454,45KoulutustoimintaTuotot 580,00Kulut -632,00 -676,51-96,51KallioniemiVuokratuotot 3.256,00 5.961,00Muut tuotot 679,78 652,65Toiminta-avustus 16.940,00 10.550,0020.875,78 17.163,35Kulut -22.291,47 -23.732,25-1.415,69 -6.568,60Nestori-majaTuotot 1.615,00 1.105,00Toiminta-avustus 4.000,00 6.500,005.615,00 7.605,00Kulut -4762,21 -3.384,08852,79 4.220,92AmmuntaTuotot 330,00Toiminta-avustus 2.180,00 1.350,002.510,00Kulut -837,20 -1.000,101.672,80 349,90GolfTuotot 2.500,00 2.500,00Toiminta-avustus 5.400,00 5.900,007.900,00 8.400,00Kulut -6.289,20 -7.032,401.610,80 1.367,60Hiihto- ja yleisurheiluMuut tuotot 90,00Toiminta-avustus 5.020,00 3.920,004.010,00Kulut -1.526,60 -1.646,403.493,40 2.363,60LasketteluToiminta-avustus 1.500,00 1.000,00Kulut -4<strong>11</strong>,05 -493,6<strong>11</strong>.088,95 506,39LentopalloToiminta-avustus 1.000,00 505,00Kulut -594,86 -476,00405,14 29,00HimosTuotot 6.500,00 7.200,00Kulut -22.423,90 -19.484,59-15.923,90 -12.284,5924 hrmy


RakennusmestariveteraanitTuotot 7.837,77 2.173,55Toiminta-avustus 8.750,00 5.500,0016.587,77 7.673,55Kulut -12.241,16 -5.881,674.346,61 1.791,88Rakennusmestarien RouvatTuotot 3.314,94 5.329,07Toiminta-avustus 1.000,00 550,004.314,94 5.879,07Kulut -3639,35 -5.442,25675,59 436,82SuunnistusTuotot 2,65 4,69Toiminta-avustus 3.000,00 3.000,003.002,65 3.004,69Kulut -651,00 -3.297,202.351,65 -292,51Kulttuuri- ja perinnekerhoToiminta-avustus 3.100,00 2.500,00Muut tuotot 8<strong>11</strong>,003.9<strong>11</strong>,00Kulut -4.525,44 186,92-614,44 2.686,92UintiToiminta-avustus 4.100,00 6.050,00Kulut -895,70 -3.990,103.204,30 2.059,90Henkilöstökulut -45.475,54 -43.156,87PoistotKalusto -75.82 -75,82Hallinnon kulut -20.578,88 -15.827,23Kokoukset -23.279,34 -25.277,24Muut kulut -40.425,87 -57.420,74Varsinainen toiminta -171.786,34 - 187.633,23MailapelijaosToiminta-avustus 1.390,00Kulut -76,001.314,00VARAINHANKINTAJäsenmaksut 14.065,00 14.946,63Muut tuotot 577,81 74,26SijoituksetOsinkotuotot 209,<strong>11</strong> 31.599,41Elisa Communications 315,56Satunnaiset tuotot ja kulutTuotot 63,07 108,14Kulut -52,16 -129,50-21,36AVUSTUKSETToiminta-avustusRakennusmestarien Säätiö 225.000 173.850,47- toiminta-avustus alaosastoille -56.080 -47.325,00168.920 126.525,47TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIOTilikauden tulos 13.626,05 -14.508,45hrmy25


<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r yTase 31.12.20092010 2009Käyttöomaisuus ja muutpitkävaikutteiset menotAineelliset hyödykkeetKalusto 1.1.2010 151,67 227,49Kalusto 31.12.2010 75,85 151,67./. Kaluston poisto -75,82 -75,82Pitkäaikaiset sijoituksetArvopaperitOsakkeet156873kpl Cramo Oyj 79.503,98 79.503,98177 kpl Nordic Baltic Holding FDR 552,85 552,85343 kpl Elisa Bank FGR 426,23 426,2380.483,06 80.483,06SaamisetTilisaamiset 5.448,53 7.544,96Jäsenmaksusaamiset 523,33 455,00Siirtosaamiset 1.832,53Mestari-Laulajat ry 50,60 50,60Rakennusmestariveteraanit 1.120,36 316,36Rakennusmestarien Rouvat 1.000,00Kulttuuri- ja perinnekerho 981,00 786,00Rakennusmestariklubi ry <strong>11</strong>3,85 <strong>11</strong>3,85Rakennusmestariveneilijät ry 724,9<strong>11</strong>1.070,20 9.991,68RAHAT JA PANKKISAAMISETKassa 726,47 3.774,07Kassa Rkm Rouvat 612,97 4<strong>11</strong>,67Rkm. Veteraanit 70,67Kassa Kulttuuri- ja perinnekerho 47,60 47,60Kassa Suunnistusjaos 150,00 150,00Kassa Ampumajaos 8,00 8,00Nordea 204418-647<strong>11</strong> 21.399,52 9.933,90Sampo-pankki 800014-96179 1.406,65 1.406,65Nordea 123330-101248 Rkm Rouvat 354,72 890,89Nordea 132350-78326 Rkm Rouvat 3.648,33 3.637,87Nordea 204418-16055 Rkm Veteraanit <strong>11</strong>.640,82 6.169,15Nordea 101030-204084 Suunnistus 3.759,97 1.408,32Nordea 101030-6100366 Kulttuuri- ja perinne 4.734,90 4.078,54Nordea 101730-204480 Orkesteri 964,08 962,1349.454,03 32.949,46RAHOITUSOMAISUUS 60.524,23 42.941,14VASTAAVAA YHTEENSÄ 141.083,14 123.575,8726 hrmy


VASTATTAVAAOma pääomaToimintapääoma -79.754,27 -79.754,27Muu oma pääomaEdellisten tilikausien voitto -34.314,98 -48.823,43Tilikauden ali/ylijäämä -13.626,05 14.508,45Oma pääoma -127.695,30 -<strong>11</strong>4.069,25Vieras pääomaLyhytaikainenEnnakko -1.030,00 -1.030,00Ostovelat -7.174,72 -7.227,70Ostovelat Veteraanit -456,23Ostovelat Kulttuuri- ja perinnekerho -1.365,66 -94,86Muut lyhytaikaiset velatSelvitystili -92,91Ennakonpidätykset -428,71 129,19Sotu-maksut -50,78 -40,08RKL 963,00 -963,00HYRA -177,61 -177,61Mestari-Laulajat ry -30,00Rakennusmestariveteraanit -<strong>11</strong>5,66TAEL -102,56 -102,56Siirtovelat 1.000,00Siirtovelat Rakennusmestariveteraanit 400,00Vieras pääoma -13.387,84 -9.506,62VASTATTAVAA YHTEENSÄ -141.083,14 -123.575,87hrmy27


28 hrmy


A L A O S A S T O J E N T O I M I N TA K E R T O M U KS ETHELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI RYKulunut vuosi oli Klubin <strong>11</strong>4:s toimintavuosi.Vuosikokous pidettiin 2.2.2010.Kokouksissa valittu hallitus on ollut:valittu 2009Esa Annala puheenjohtajaHeikki Lehmusmies sihteeriHannu MarttilaRaikas RissanenTaisto Malinen varajäsenvalittu 2010Väinö ItkonenMikko OjalaJorma Rissanen varapuheenjohtajaVeikko Saukko klubimestariRaimo Järvelä varajäsenHallitus on kokoontunut toimikautena4 kertaa.Tilintarkastajana on ollut Voitto KorkeamäkiHannu Wartiala sekä varalla Pauli Pesonenja Niilo Tapaninen. Tilikirjanpidon ontehnyt rouva Helena Rissanen.Pöydän paikka on ollut joulukuun 2003 lopultalähtien keskellä kiinteistöä kellarikerroksessa.Klubin toiminta on ollut lähinnäbiljardin peluuta ja tilassa on ollut muutamayksityistilaisuus.Tilinpäätös on ylijäämäinen 25,89 €. Käteiskassavarannoton pidetty erillisessä kassalippaassapankkikulujen takia.Kesäkasi kilpailtiin <strong>11</strong>.5.2010. Tulokset: 1 TimoMatomaa, 2. Heikki Lehmusmies 3. EsaAnnala. Kinkkubiljardi kisa pelattiin lauantaina<strong>11</strong>.12.2010. Kisan tulokset: 1. Esa Annala2.Heikki Lehmusmies, 3.Seppo Nuolikoski.Pelit olivat erittäin tasaisia ja lopullinenjärjestys ratkesi vasta viimeisessä pelissä.Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit,piparit ja kahvit vanhan tavan mukaisesti.Viikkobiljardin pelipäivä on ollut tiistai.RAKENNUSMESTARIVETERAANITKerhon hallitus vuonna 2010Puheenjohtaja Mikko OjalaVarapuheenjohtaja Pentti PaavolaSihteeri Eino MenlösHallituksen jäsenet: Heikki Autio, RaimoJärvelä ja Reino KukkonenToimintavuoden aikana hallitus kokoontuiyhdeksän kertaa.Kerhon toimintaa toteutettiin laaditun toimintasuunnitelmanmukaisesti kuukausitapaamisten,tutumiskäyntien ja retkien sekäkunto- virkistysmatkojen muodossa.• 16.01.2010 vierailu Meilahden taidemuseoon.Kävimme yhdessä Kulttuurikerhonkanssa tutustumassa ”Finlandia - suomalainenmuotokuva” näyttelyyn vuosilta1809 - 2009. Teoksia näyttelyssä olinoin 120 ja taiteilijoita 80. Mukana vanhatmestarit Robert Ekmannista ja AlbertEdelfeltistä Akseli Gallen-Kallelaan.• 25.01.2010 Kerhon sääntömääräinen kevätvuosikokous.Kokouksessa hyväksyttiin kerhon vuoden2009 toimintakertomus. Todettiin,että toimintasuunnitelma ja talousarviovuodelle 2010 on vahvistettu kerhonvuosikokouksessa 28.09.2009. Kokouksessaoli läsnä 23 veteraania.• 15.02.2010 kuntoilu-ulkoilupäivä Paloheinänladuilla ja maastossa.Mukana oli 8 veteraania kirpeässä pakkassäässäja ulkoilun jälkeen kahvia jamuita pöydän antimia nautiskellen.• 22.02.2010 kuukausitapaaminen ja mielenkiintoinenesitelmä veteraaneille.Neurologian erikoislääkäri Päivi Paavolapiti esitelmän aiheesta: ”Milloin pitääepäillä dementiaa ja hakeutua hoitoon”.Kuulijoita oli paikalla kolmekymmentä.• 6.03.2010 vierailu rakennusmestari LauriReizin kotimuseoon.Yhdessä Kulttuurikerhon kanssa kävimmetutustumassa museon arvokkaaseentaidekokoelmaan. Kokoelmastalöytyi mm. Edelfeltin, Gallen-Kallelan,Schjerfbeckin, Wrightin, Viikin ym. maalauksiaja muita taideteoksia. Lauri Reitzkuului aikanaan myös yhdistyksemmehallitukseen ja oli perustamassa RakennusmestarienSäätiötä ja kuului sen hallitukseenvuosina 1952 - 1959.• 18.03.2010 yhdistys järjesti elokuvaillanTennispalatsin Finnkino-salissa.Kävimme katsomassa Timo Koivusalonohjaaman Väinö Linnan romaanitrilogiaanperustuvan elokuvan ”Täällä Pohjantähdenalla”. Tarina on realistinen jakertomus ihmiskohtaloista 1800-luvunlopulta 1950-luvulle.• 22.03.2010 kuukausitapaaminen ja ulkoilupäiväPaloheinän majan maastossa.Ulkoilun ja kuntoilun jälkeen joimme kokouskahvitmajan kerhohuoneen tiloissa.Kuntoilijoita ja ulkoilijoita oli paikalla 15.• 18.04 - 22.04.2010 teimme kuntoilu-virkistymatkanViroon.Varsinainen matkakohde oli Pirita TOPSpa hotelli, joka sijaitsee meren rannallaTallinnan Olympiapurjehduskeskuksessa.Hotellissa on erinomaiset mahdollisuudetmonenlaisiin virkistys - jakuntohoitoihin, vapaasti käytössä onmm. 25 m uima-allas, useita saunoja jamonipuolisin laittein varustettu kuntosali.Matkanjohtajana toimi ansiokkaastiMikko Ojala. Reippaita kuntoilijoita olimatkalla kolmekymmentä.• 26.04.2010 kuukausitapaaminen toimistonkerhotiloissa.Evl Anssi Vuorenmaa piti mielenkiintoisenmeitä veteraaneja kiinnostaneen esitelmän”Sotaa Äänisellä”. Vuorenmaahavainnollisti esitelmäänsä hyvällä kuvaaineistolla.Kuulijoita oli paikalla 24.• 8.05.2010 retki Tuusulan Rantatien Kulttuurikohteisiin.Kulttuurikerhon mukana tutustuimmeSibeliuksen kotiin Ainolaan, Pekka Halosentaiteilijakotiin Halosenniemeen, J.H.Erkon taiteilijakotiin Erkkolaan ja SyvärannanLottamuseon erikoisnäyttelyyn”Finlandia News Service - Talvisota suomalaisenuutistoimiston silmin”. Tyytyväisiäretkeläisiä oli mukana 35.• 17.05.2010 kevätkauden viimeinen kuukausitapaaminenKallioniemessä.Vietimme aurinkoisen iltapäivän saunoen,uiden ja makkaroita grillaten. Merivesioli vielä kylmää, mutta sauna sensijaan sopivan kuuma. Grillimestarinatoimi Pentti Paavola. Mukana kymmenenveteraania.• 8 - 10.06.2010 RKL-seniorien kesäretki.Useita kerhomme jäseniä osallistui Oulunseudulle suuntautuneelle retkelle.Matkan johtajana toimi ansiokkaastikerhomme puheenjohtaja Mikko Ojala.• 18.06.2010 yhdistyksen teatteriretkiTampereelle.Kävimme katsomassa Pyynikin kesäteatterinesittämän Anna-Leena Härkösenkirjoittaman hauskan komedian ”Häräntappoase”.Näytöksen väliajalla nautimmeTampereen yhdistyksen tarjoamatpullakahvit. Matkan varrella pysähdyimmeostoksille ja kahville LempäälänIdeaparkissa Retkeläisiä oli mukana 41.hrmy29


• 20.09.2010 yhdistyksen toinen elokuvailtaTennispalatsissa.”Täällä Pohjantähden alla II-osa” olisuoraa jatkoa maaliskuussa nähdylle I-osalle. Tämä ennakkonäytöksenä nähtyfilmi Timo Koivusalon ohjaamana oli riipaisevankoskettava kuvaus ihmiskohtaloistasodan ja rauhan aikana.• 27.09.2010 Kerhon sääntömääräinenvuosikokous toimiston kokoustiloissa.Vahvistettiin vuoden 20<strong>11</strong> toimintasuunnitelmaja talousarvio. Kerhon hallituksenpuheenjohtajaksi kaudelle 20<strong>11</strong> - 2012valittiin Pentti Paavola. Hallituksen jäseniksikaudelle 20<strong>11</strong> - 2012 valittiin HeikkiAutio, Mikko Ojala ja Martti Saarinen.Hallituksessa jatkavat toimintakauden20<strong>11</strong> Raimo Järvelä, Reino Kukkonen jaEino Menlös. Kokouksen päätteeksi <strong>Helsingin</strong>Leijonan toimitusjohtaja Kari Tohmoesitelmöi mielenkiintoisesta aiheesta”Eloa <strong>Helsingin</strong> Torikortteleihin”. Kuulijoitaoli paikalla 27.• 16.10.2010 Kulttuurikerhon kanssa Sinebrychoffintaidemuseossa.Olimme tutustumassa Flaamilaisen taiteennäyttelyyn. Ehkä kuuluisimmat belgialaisetmestarit olivat Peter Paul Rubens,Jan Brueghel ja Jacob Jordaens.• 23.10.2010 yhdistyksen järjestämä perhetapahtuma<strong>Helsingin</strong> kaupunginteatterissa.Huippuhauska lasten musikaalikomediaseikkailu”Risto Räppääjä ja Villi Kone”.Katsomossa näkyi myös useita veteraanejalastenlapsineen.• 25.10.2010 kuukausitapaaminen toimistonkokoustiloissa.Heikki Multaharju ja Jarmo Karhu esitelmöivätmeitä veteraaneja kiinnostavastaaiheesta ”Nivelsairaudet ja niidenhoito”. Kuulijoita oli paikalla 27.• <strong>11</strong>.<strong>11</strong>.2010 yhdistyksen järjestämä toinenteatteri-ilta <strong>Helsingin</strong> kaupunginteatterissa.Kävimme katsomassa Jari Tervon nykyaikaansijoittuvan uutuusnäytelmän”Koljatti”. Sami Keski-Vähälän dramatisoimassanäytelmässä seikkailee pääministeriPekka Lahnanen Nurmijärveläinenkeskustapoliitikko. Kokonaisuudessaannäytelmä on armoton satiiri tämänpäivän suomalaisesta yhteiskunnasta.• 13 - 14.<strong>11</strong>.2010 RKL:n liittokokous ja RKL-seniorien vuosikokous Rovaniemellä.Kerhon vuosikokousedustajina paikallaolivat hallituksen phj. Mikko Ojala ja hallituksenjäsenet Heikki Autio, PenttiPaavola ja Reino Kukkonen.• 20.<strong>11</strong>.2010 kulttuurikerhon mukana Riihimäenlasimuseossa ja Villa Kokkosessa.• 22.<strong>11</strong>.2010 kuukausitapaaminen toimistonkokoustiloissa.Matti Vuorensola kertoi kokemuksiaanja näytti lukuisan määrän valokuvia viimekesän varsin helteiseltä risteilyltään”Laatokan ja Äänisen aalloilla”. Kuulijoitaoli paikalla 21.• 1.12.2010 kulttuurikerhon kanssa AteneumissaViiva Italia -näyttelyssä.Näyttelyssä olivat edustettuina keskeiset1900-luvun modernia italialaista taidettauudistaneet suunnat ja tekijät.Mukana olivat mm. Giorgio Morandi,Massimo Cimpigli, Marino Marini jaGiorgio de Chirico. Esillä oli kolmisensataateosta: grafiikkaa, piirustuksia ja akvarelleja42 taiteilijalta.• 5.12.2010 yhdistyksen pikkujoulu TallinkSPA Conference hotellissaTallinnassa.Matkalla oli mukana useita veteraanikerhonjäseniä puolisoineen.• 20.12.2010 Veteraanikerhon ja Kulttuurikerhonyhteinen Pikkujoulu.Vietimme yhdessä joulujuhlaa perinteisestätarjoilusta nautiskellen. Tilaisuudenaikana meitä viihdytti lauluyhtyeSakarat hanurin säestyksellä. Juhlijoitaoli paikalla 29.Vuoden 2010 on Mikko Ojala toiminut RKLsenioritoimikunnanpuheenjohtajana.<strong>Helsingin</strong> yhdistyksen hallituksessa ovatvuoden 2010 aikana toimineet Mikko Ojala,Eino Menlös ja Pentti Paavola.RAKENNUSMESTARIEN ROUVATToimintavuosi 2010 toteutui suunnitelmienmukaisesti. Jäsenistö osallistui toimintaanjokseenkin samalla tavalla kuin vuonna2009.Vuosi 2010 jää mieliimme erilaisena moniinvuosiin nähden. Sää oli kaikkien puheissa,ennätys pakkasineen, lumeen, myrskytuhoineenja sitten kesällä ennätys helteet.Koimme ne ilmastonmuutos tulossa -ajatuksella.Avustuksemme kohde oli vuonna 2010 NäkövammaistenKeskusliitto/Lapset. Avustusoli 500 euroa.Varsinainen toimintaJohtokunnan kokouksetJohtokunta on kokoontunut kuusi (6) kertaa.Kaikki päätökset ovat olleet yksimielisiä.Jäsenet ovat osallistuneet kokouksiinseuraavasti: Haatainen 0, Kirjavainen 5, Lianko5, Luoma 5, Nissinen 4, Penttilä 5 kertaa.Puheenjohtaja Toivonen 6 ja varapuheenjohtajaKorkeamäki 6 kertaa.ToimikunnatAskartelija Enni ja käsityöläiset ovat kokoontuneetaina keskiviikkona. Ohjelmatoimikuntaon järjestänyt kaksi ohjelmailtaa.Matkailutoimikunta järjesti kevätretkenRaaseporiin ja ympäristöön.Ohjelmaillat• Toimintavuosi alkoi vuosikokouksella21.01., läsnä oli 15 jäsentä.• <strong>11</strong>.02. ohjelmatoimikunta järjesti ”vitsikkäänillan”, 14 läsnä.• <strong>11</strong>.03. kirjainryhmä A-K:n ilta. Esittelyssäoli magneettisia koruja. Saimmemaistaa ”magneettivettä”, joka myösmaistui. Ja sitten Junnulainen ja Kaasalainenesittivät ”Täti Monikaa” riemullisesti!14 läsnä• 08.04. kirjainryhmä L-M oli järjestänytkäynnin Amos Anderssonin museoon jasieltä kerholle kahville, 14 mukana• 8.05. kevätretki Raaseporiin, Tammisaarija ympäristö. Tavattoman hyväopas, varmaan mitään ei jäänyt sanomattaja hauskasti vielä.• 09.09. syyskauden avajaiset, jotka johtokuntajärjesti. Oli soppaa, vaahtokarkkejaja kuohuvaa, 13 jäsentä mukana.• 14.10. ohjelmatoimikunnan ”Peli-ilta”,10 ”pelaajaa”.• <strong>11</strong>.<strong>11</strong>. kirjanryhmä N-Y oli kutsunut sairaanhoitajaAnnaliisa Tuohenmaan kertomaanAfrikasta, jossa hän oli työskennellytkymmeniä vuosia. Mielenkiintoinenesitys, 15 läsnä.• 09.12. joulujuhla N-Y kirjainryhmän järjestämänä.Syötiin perinteiset jouluherkut.Juhlan aikana oli ”pieni joulukonsertti”,nautittavaa. Joulupukkikin kävi,19 jäsentä mukana.Muu toiminta• 25.09. Rouvat olivat järjestäneet teatterin”Viimeinen valssi”; <strong>Helsingin</strong> Kaupunginteatteriin,19 katsomassa.• 21.<strong>11</strong>. myyjäiset. Ensi tunnelma oli, etteimyyntiä, mutta lopputulos olikin sittenonnistunut. Netto oli 1643,30 euroa.Kaikkiin tapahtumiin ja toimintaan osallistuinoin 190 Rouvaa.Pitkäaikainen jäsenemme Anni Lähde onnukkunut pois 22.12.2009. KunniapuheenjohtajammeKerttu Pohjola nukkui pois09.02.2010. Muistamme Heitä kunnioituksella.Jäsenmäärä vuonna 2010 oli 60. Toimintavuodenjäsenmaksu oli <strong>11</strong> euroa ja kertakaikkinen100 euroa.ToimihenkilötPuheenjohtaja Tuula ToivonenVarapuheenjohtaja Aune Korkeamäki30 hrmy


Johtokunnan jäsenetLeena HaatainenPirkko KirjavainenEnni LiankoMaila LuomaAnja PenttiläSihteeri Pirkko KirjavainenRahastonhoitaja Maila LuomaTilintarkastajat Raija Lehtola jaMarjatta NiemiVaratilintarkastajat Paula Widing jaIrma NevalainenToimikunnat:- Ohjelma Raija Lehtola- Käsityö Pirkko Kirjavainen- Askartelu Enni Lianko- Matkailu Aune KorkeamäkiKirjainryhmien yhdyshenkilöt:- A–K Leena Haatainen ja Liisa Kaasalainen- L–M Raija Lehtola ja Maila Luoma- N–Y Anja Penttilä ja Marjatta NiemiVuosi 2010 oli ilmastollisesti niin erilainen,että varmasti jää vahvasti muistoihimme.Myös voimakkaat maanjäristykset ja tulvatovat vielä muistissamme. Johtokunta toivottaakaikille jäsenille Hyvää Uutta Vuotta20<strong>11</strong> ja kiittää vuodesta 2010.HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJÄT HRV RYHallitus ja toimihenkilötKommodori: Kaj GrönroosKunniakommodori: Pauli PesonenVarakommodori: Hannu MarttilaRahastonhoitaja: Mirjam PesonenSihteeri: Sirpa Sääski-Rintamäki1.-satamakapteeni: Jorma HokkanenHallituksen jäsenet:Markku SiikanenKimmo SaloJouni HiltunenJorma LindströmTilintarkastajat:Heikki KylliäinenMartti KutvonenVaratilintarkastajat:Marita OksmanAntti LaineKatsastuspäällikkö:Kimmo SaloVuosi oli Rakennusmestariveneilijät HRVry:n 34. toimintavuosi. Sääntömääräinenkevätkokous pidettiin torstaina 4.3. Kallioniemessä.Veneilykauden ja Kallioniemenavajaiset ja lipunnosto pidettiin 8. toukokuuta.Kausi päätettiin MVS:läisten seurassasyyskokoukseen 23:nä lokakuuta.Tammikuussa kerrattiin ensiaputaitoja veneilijöidenEA-kertauskurssilla 23.1.2010.Kurssi oli yhteinen MVS:n kanssa.Jäsenien merkkipäiviä muistettiin toimintavuonnakuusi kertaa, joko adressein, lyhdyintai pienoisperälipuin.Kallioniemen sekä laitureiden kunnostustalkoitapidettiin keväällä kolmena ja syksylläkahtena lauantaipäivänä. Sukeltajattarkistivat laiturien ankkurointeja elokuussa.Hallitus on käynyt esittelemässä laiturinsiirtosuunnitelmia kaupungin virkamiehilleja talven 20<strong>11</strong> aikana on tarkoitus päästä toteuttamaansuunnitelmia.Perinteinen juhannuksen vastaanotto Kallioniemessäkeräsi tänäkin vuonna jäseniäyhteiseen juhlaan. Yhteistoiminta MerihaanVeneseuran kanssa jatkui Onaksensaaritukikohdassa, jossa monena viikonloppunavieraili veneitämme. 7. - 8.8. vietimmeOnaksessa viikonloppua teemalla”byggarit tarjoaa”. HRV:stä mukana oli viisivenettä.Kesäkuussa seuramme jäsenet ja kaikkiKallioniemen käyttäjät tavoitti suru-uutinen.Pitkäaikainen talonmiehemme KaukoMäkinen oli lyhyen sairauden jälkeen siirtynytpurjehtimaan taivaisiin joukkoihin. Hallitusvälitti seuran surunvalittelut leskelle;Marja-Liisa Mäkiselle. Mäkinen jatkoi menetyksestäänhuolimatta urheasti kaudenloppuun Kallioniemen talonmiehenä.Yövartioinnit jatkuivat satamassamme elokuunlopusta syyskuun loppuun. Kaksi häiriötäkirjattiin, joista toiseen jouduttiin hälyttämäänpoliisit paikalle.Uusia jäseniä emme saaneet vuonna 2010.Jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 68.Laitureissamme oli veneilykaudella 2010kolme purjevenettä ja 12 moottorivenettä.Kaikki satamassa olevat veneemme katsastettiin,kahta lukuun ottamatta, seurammeomien katsastajien voimin touko- ja kesäkuussa.Runkokatsastukset tehtiin talkoidenyhteydessä huhtikuussa. Seuralaistenlisäksi satamassamme vietti kesää kaksi kesäpaikkalaista.Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta veneilykaudestasekä satamamme ja Kallioniemeneteen tehdyistä talkootunneista. Hallituskiittää Kallioniemen isännistöä ja Marja-LiisaMäkistä hyvästä yhteistyöstä kuluneenavuotena.HIMOS<strong>Helsingin</strong> yhdistyksen jäsenten käytössä oliRakennusmestarien Säätiön omistamat HimoslakkaA- ja B-nimiset vapaa-ajanasunnot.Ne sijaitsevat Jämsän Länsi-HimoksenHimoslaaksossa osoitteessa Laaksolankuja10. Asunnoissa on 3 huonetta, keittiö, ruokailu-ja saunatilat sekä avara parvi, asuinpinta-alaon 88 neliötä.<strong>Yhdistyksen</strong> varsinaiset jäsenet voivat varatakohteita viikoksi kerrallaan hallituksenvahvistamaan käyttökustannuksia vastaavaanomakustannushintaan.Himoksen alue sopii oivallisesti ympärivuotiseenkäyttöön. Laskettelumahdollisuuksienohella Himoksella on parannettu erityisestilatuverkostoa. Himoksen maastotsopivat talvikauden ulkopuolella oivallisestipatikointiin, marjastukseen ja sienestykseen.Vapaa-ajanasunnot ovat olleet hyvin suosittujavarsinkin talvikaudella. Jäsenistönkäytön lisäksi tiloissa on järjestetty viikonlopunpituinen oppilastilaisuus sekä laskettelujaoksentapahtuma. Molemmissa asunnoissaon käytössä myös kaksi yhdistyksennimellä olevaa hissilippua. A-majan kalustustauusittiin toimintavuoden aikana.Vuoden 20<strong>11</strong> viikkoja koskevat ennakkovarauksetotettiin vastaan 2010 lokakuun loppuunmennessä. Vapaaksi jääneitä ja vapautuviaviikkoja voi hakea pitkin vuottatoimittamalla varaushakemuksen noinkuukautta ennen aiottu käyttöä.hrmy31


KALLIONIEMI<strong>Yhdistyksen</strong> vapaa-ajan kiinteistö Kallioniemisijaitsee Laajasalon rannassa osoitteessaKeulakuvantie 18.Käyttötarkoituksensa mukaisesti Kallioniemion ollut kesäkauden 2010 yhdistyksenjäsenkunnan ja sen alaosastojen käytössä.Keväällä ja syksyllä pidettiin kahdet kiinteistönhoitoa ja ylläpitoa koskevat talkootja sen lisäksi alaosastot ovat voineet kokoontuasiellä vapaasti. Tätä mahdollisuuttavoisi käyttää useamminkin.Myös muita jäsenistön tilaisuuksia oli useita.Vuokranantajan perinteeseen kuuluvan ns.kiinteistökatselmuksen <strong>Helsingin</strong> Kiinteistölautakuntapiti Kallioniemessä tavoistaanpoiketen vasta 10.8. Yleensä katselmuson ollut keväisin.Kallioniemen vuokrasopimuksen jatkoneuvotteluttilakeskuksen kanssa alkavat ensivuonna.Kallioniemi toimii edelleen <strong>Helsingin</strong> RakennusmestariveneilijätHRV ry:n kotisatamana,Kallioniemessä sen käytössä onmessirakennus. Veneilijät ovat talkoilla pitäneethuolta kiinteistön huolto- ja korjaustöistä.HRV ry on myös syksyisin 1½ kuukautta hoitanutkiinteistön yövartioinnin. Viime vuosinavartiointitarve on lisääntynyt.Toimintavuoden aikana uusittiin paikan kalustoaja tarvikkeita, rakennettiin pihavessauudelleen, tehtiin normaaleja huoltotoimenpiteitäkiinteistölle kuten tulisijojennuohous.Kallioniemen toimintaa hoiti viisihenkinenisännistö. Isännistö kokoontui vuoden aikana5 kertaa. Kallioniemen isännistöön onkuulunut: Kai Juurtela pj, Hannu Marttila,Kari Mikonsaari, Jouni Hiltunen ja HannuPekkarinen.Kiinteistönhoitajan tehtäviä hoitivat Marja-Liisa ja Kauko Mäkinen. Talonmies KaukoMäkinen poistui alkukesällä keskuudestamme.Uusi kiinteistönhoitajasopimus saatiin solmittualoppuvuodesta uuden yrittäjän TuulaHalosen kanssa.NESTORI-MAJANestori-majan käyttöaste ja vuokrat ovatpysyneet edellisvuosien tasolla. Majankunto on hyvä, ainoastaan tiskipöydän kaapinpohjalevy on vaihdettava tänä vuonna.Majaan on hankittu uusi 21” TV, joka sisäl-tää myös DVD-soittimen. Kevät- ja syystalkoissaon tehty pieniä huolto- ja kunnostustöitä,kuten polttopuut, pihatyöt, veneetym.Majan eristys ja lämmitys ei ole mitoitettukoville pakkasille. 10 - 15 o C:ssa vielä juuritarkenee villasukat jalassa, mutta lämmityskestää melko kauan.Mökkivaraus ja hintatiedot yhdistyksen toimistoltaMESTARI-LAULAJAT ryMestari-Laulajat -kuoron 95. toimintavuonnaylläpidettiin ja kehitettiin jäsenten kuorolauluharrastusta,järjestettiin konserttejaja muita esiintymistilaisuuksia sekä osallistuttiinmahdollisuuksien mukaan rakennusmestariyhteisöjentilaisuuksiin.Vuoden kohokohta oli kulttuurimatka Kiinaanja Japaniin yhdessä Rakennusmestaritja -insinöörit AMK RKL:n kanssa. Keskeisiäasioita olivat myös osallistuminen <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinöörit AMKry:n tilaisuuksiin, neljä joulukonserttia japerinteinen kirkkokonsertti Pyhäinpäivänä.Kaikkiaan esiinnyttiin julkisesti 18 kertaa.Kuoron kevätlaulukausi alkoi keskiviikkona13. tammikuuta harjoituksilla ja päättyi19.5. Syyslaulukausi alkoi <strong>11</strong>.8. ja päättyi22.12. Vakituiset harjoitukset pidettiin keskiviikkoisinalkaen kello 17.30 RKL:n toimitalossaLänsi-Pasilassa.Kuoro oli <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry:n ja Suomen Mieskuoroliiton/SULASOLin jäsen. Kuorossa oli 55 jäsentä.Jäsenmaksu oli 50 euroa. Kunniapuheenjohtajaja kaksi kunniajäsentä olivatvapautetut jäsenmaksusta.<strong>Yhdistyksen</strong> puheenjohtajana oli LasseSuomi, varapuheenjohtajana Hannu Ahokanto,isäntä Martti Vähätalo. Muut hallituksenjäsenet olivat: Jouko Kuusela, OssiLaurila, Timo Mettälä, Arvo Mähönen, EskoNiemi, Esa-Pekka Pennanen, Erkki Saaritsja Reino Väljä. Hallitus kokoontui seitsemänkertaa.Kuoron kunniapuheenjohtaja oli Risto Louhos,kunniajäsenet Pentti Autere ja MattiYlitalo.Kuoron toiminnantarkastajina olivat KajEklund ja Pentti Koskinen.Toimihenkilöt olivat sihteeri Taito Itkonen,tiedotussihteeri Eino Uikkanen, rahastonhoitajaYrjö Liimatainen, joka toimi myösarkistonhoitajana yhdessä Jorma Honkaniemenkanssa. Honkaniemi huolehti lisäksikuoron nuotistosta.Äänten valvojina olivat I tenorista ReinoVäljä ja Taito Itkonen, II tenorista Esko Niemija Aulis Kinnunen. I bassosta Pentti Koskinenja Kari Ryöti ja II bassosta Raimo Vankaloja Matti Ylitalo.Kuoron taloudellinen tulos oli kertomusvuonnatyydyttävä ja talousarvion mukainen.Konserttituotot olivat lähes edellisenvuoden tasoa. Syyskuussa tehdylle Kiinanja Japanin -matkalle osallistui 37 kuorolaistalaulunjohtaja mukaan lukien sekä 25kuorolaisten seuralaista. Matka voitiin toteuttaaRakennusmestarien Säätiön myöntämällämatka-avustuksella ja käyttämällätaseessa olleita matkavarauksia.Vuoden 2010 tapahtumataikajärjestyksessä• 31.1. Perinteinen vierailu Espooseen, sotaveteraanienKuusikotiin. Tilaisuuttakunnioitti läsnäolollaan mm. entinenpuolustusvoimain komentaja kenraaliLauri Sutela. Ohjelmaan sisältyi mm. Sotilaskuorooopperasta Faust ja Veteraaniniltahuuto. Solistina esiintyi UskoBackman.• 10.4. Esiinnyttiin Espoon keskuksen K-Raudassa.Viihdepitoinen ohjelma neljä kertaanoin kahden ja puolen tunnin aikana.32 hrmy


• 12.4. Vierailu <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n vuosikokouksessa.Perinteinen laulutervehdys jatuulahdus tulevana syksyn Kiinan ja Japanin-matkan ohjelmistosta, mm. lauluJapanin kielellä.• 16.4. Kevättempaus järjestettiin RavintolaKaisaniemessä tunnuksin ”SoutuvenheelläKiinaan” Nautittiin ”Silkkitien”buffet illallinen ja pidettiin KariRyötin juontaessa hauskaa kevään ja tulevanmatkan odotuksen merkeissä. Illansolistina esiintyi Iiro Rannema ja illantanssimusiikista vastasi Kimmo Kolanorkesteri.• 23.5. Osallistuttiin Käpylän kyläjuhliinesiintymällä Käpylän seurakunnan ulkoilmamessussaAkseli Toivosen kentällä.Näin maksettiin joulukonsertin kirkkosalintilavuokra. Vaikka vesisade yllättija kastelikin juuri ennen tilaisuuden alkua,sen ropina loppui messun alettuaja aurinko pilkisteli tilaisuuden aikana.• 29.7. Esiinnyttiin ykköstenoriveli Kai Hagelberginmerkkipäivillä, jolloin häntäytti 75 vuoden iän. Lukuisa määrämestari-laulajia saapui onnittelemaanpäivän sankaria <strong>Helsingin</strong> TöölöönMamma Rosa -ravintolaan. Onnittelutervehdystenjälkeen kuoro esitti vielämm. Rakentajan laulun ja serenadin syntymäpäiväsankarinpuolisolle.• 10.8. Vierailtiin perinteiseen tapaan <strong>Helsingin</strong>rakennusmestarien ja -insinöörienkesäpaikan Kallioniemen kiinteistökatselmuksessa.• <strong>11</strong>.8. Syyskauden harjoitukset alkoivat.• 3.-13.9. Tehtiin yhdessä RKL:n kanssakaukomatka Kiinaan. Pääkohteena oliShanghain maailmannäyttely Expo2010, jossa esiinnyttiin kaksi kertaa Suomenpaviljongissa ja kerran Eurooppaaukiolla.Shanghaita ennen käytiin Pekingissä,jossa esiinnyttiin Take 5 -nimisessäravintolassa. Osa kuorolaisistaseuralaisineen jatkoi matkaa 13.9. Japaniinkohteinaan Kioto ja Tokio, jossaosallistuttiin suurlähettiläs Gustafssoninvastaanotolle Suomen lähetystössä.Paluulento Helsinkiin tapahtui 18.9.Matkaa varten tehtiin 4-värijulkaisu, jossaohjelma ym. tarkemmin. Matkaanosallistui 36 kuorolaista ja 60 hengenseurue. Matkanjohtajana Kiinassa toimiHannu Ahokanto. RakennusmestarienSäätiöltä saatiin matkakustannuksienkattamiseen tuntuva avustus.• <strong>11</strong>.10 Esiinnyttiin laulutervehdyksin <strong>Helsingin</strong>Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry:n syyskokouksessa Rakennusmestarientalossa.• 3.<strong>11</strong>. Pidettiin sääntömääräinen syyskokous.Hannu Ahokanto valittiin Mestari-Laulajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi1.1.20<strong>11</strong> alkaen. Puheenjohtaja LasseSuomen ja kunniapuheenjohtaja RistoLouhoksen johdolla onniteltiin 50vuotta täyttävää kuoron laulunjohtajaMärt Ratasseppiä. Lopuksi nautittiin perinteinensilakkalaatikkoateria päivänsankarinjärjestämän kahvitarjoilun kera.• 6.<strong>11</strong>. Kuoron järjestyksessä 39. pyhäinpäivänkonsertti pidettiin Temppeliaukionkirkossa. Ohjelmistoon sisältyi kuoronoman kvintetin esittämänä kaksinegrospirituaalia. Konsertissa vierailleetAet Ratassepp, Greta Ernesaks jaTapio Tiitu esittivät J. Rheinbergerinsarjan viululle, sellolle ja uruille. Konsertinurkusäestyksestä vastasi Tapio Tiitu.Kuultiin myös pastori Eeva Tikan puhe.Juonnosta vastasi Esa-Pekka Pennanen.• 12.<strong>11</strong>. Kunniapuheenjohtaja Risto Louhosja puheenjohtaja Lasse Suomi edustivatkuoroa laulunjohtaja Märt Ratasseppin50-vuotisjuhlassa Tartossa. Päivänsankarilleluovutettiin kuoron myöntämäkoulutusstipendi.• 1.12. Osakuoro vieraili <strong>Helsingin</strong> Pakilakodissaesittäen jouluisen tervehdyksenkodin asukkaille ja henkilökunnalle sekäkodissa asuvalle kuoron kunniajäsenellePentti Autereelle.• 15.12. Ensimmäinen joulukonsertti pidettiinKirkkonummen Pyhän Mikaelinkirkossa. Yleisöä oli vain noin sata henkilöä.Laulunjohtaja Märt Ratasseppesitti konsertin aluksi J. S. Bachin urkusoolon.Solisteina esiintyivät JohannaTuomi ja kuoron riveistä Lasse Suomi.Juonnosta vastasi Esa-Pekka Pennanen.Puheen piti kirkkoherra Timo Posti.• 18.12. Toinen joulukonsertti pidettiin 15.kerran <strong>Helsingin</strong> Käpylän kirkossa lähestäydelle salille. Aluksi kuultiin kanttoriHannu Leskisen urkusoolo. Solisteinaesiintyivät Johanna Tuomi ja kuoronomista riveistä Lasse Suomi. Laulun tauonaikana kuultiin lääninrovasti ReijoKatajan puhe. Ohjelman juonsi Esa-PekkaPennanen. Kuoron ahkerat Ladytvastasivat maittavasta kahvitarjoilustatauon aikana sekä kukittamisesta. Lämminhenkinentilaisuus päättyi yhdessäyleisön kanssa laulettuun Maa on niinkaunis. Konsertin lopuksi kuoro halusikiittää erityisesti pitkäaikaista solistiaanJohanna Tuomea esittämällä hänelleloppukuorokohtauksen oopperastaBorgy ja Bess: Oh, Lord, I´m on My Way.• 20.12. Osakuoro esiintyi <strong>Helsingin</strong> Johanneksenkirkossa Meri Sikströmin siunaustilaisuudessa.• 21.12. Kolmas joulukonsertti pidettiin<strong>Helsingin</strong> Agricolan kirkossa lähes täydellesalille. Aluksi kuultiin Ville Urposenesittämänä urkusoolo. Solistina toimioopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja puheenpiti pastori Yrjö Ikonen. Juonnostavastasi Hannu Ahokanto. Väliajallayleisölle ja kuorolaisille oli kirkon kryptassakuoron Ladyjen järjestämänä kahviaja virvokkeita. Tilaisuuden päätyttyäkuoron puheenjohtaja Lasse Suomi kiittikuorolaisia hyvästä lauluvuodesta jakokosi kuorosta ”tonttuja”, jotka jakoivatkukkapuketin jokaiselle paikalla olleelleladylle.• 22.12. Neljäs joulukonsertti pidettiin <strong>Helsingin</strong>Tuomiokirkossa myös lähes täydellesalille. Urkusoolon esitti Ville Urponen,tuomiorovasti Matti Poutiainenpiti puheen. Solistina toimi oopperalaulajaJaakko Ryhänen. Konsertin juonsiHannu Ahokanto.KULTTUURI- JA PERINNEKERHOVuonna 1964 perustettu Taidekerho toimiinykyisin <strong>Helsingin</strong> RakennusmestarienKulttuuri- ja perinnekerho (Hels. RKM-KU-PE) -nimisenä. Tavoitteena on saada enemmänkulttuurin ja perinteen harrastajia mukaanvarsinaisten taiteilijoiden lisäksi osallistumaankerhon toimintaan. Jokainen<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK:n jäsen on myös kerhon jäsen.Kerho saa vuotuisen toiminta-avustuksenYhdistykseltä/ Rakennusmestarien Säätiöltä.Pidemmillä ja kalliimmilla retkillä osanottajiltaon kerätty retkikohtaisesti päätettyomakustannusosuus.Kaikilla näyttely-, museo- ja muilla käynneillämeillä on yleensä ollut asiantuntevaopastus, joten olemme saaneet irti näkemästämmepaljon enemmän kuin yksityisestitutustuen.Vuonna 2010 kerhon puheenjohtajana toimiRaimo Järvelä, varapuheenjohtajanaHeikki Autio ja sihteerinä Anna-Riitta Kallinen,muina johtokunnan jäseninä Harri Holopainen,Eino Menlös ja Martti Saarinen.• Vuoden alkupuolella tehtiin opastettututustumiskäynti Meilahden taidemuseossaolleeseen FINLANDIA 200 - Suomalainenmuotokuva -näyttelyyn ja samallatutustuimme muihinkin esillä olleisiintaideteoksiin.• Maaliskuussa tutustuttiin opastetullakäynnillä rakennusmestari Lauri Reitzinkotimuseoon ja arvokkaisiin taide-esineisiin.Lauri Reitz on toiminut myösuseita vuosia ansiokkaasti yhdistyksemmehallituksessa ja varapuheenjohtajana.Hän oli myös perustamassa RakennusmestarienSäätiötä ja kuului sen johtokuntaansekä toimi edusmiehenämmemyös monissa muissakin järjestöissä.• Toukokuussa tutustuttiin oppaan johdollaautokiertoajelulla koko päivän ret-hrmy33


kellä Tuusulaan Rantatiehen ja sen moniinnähtävyyksiin. Tarkempia tutustumiskohteitaolivat: Sibeliuksen koti Ainola,Pekka Halosen ateljeekoti Halosenniemi,J.H. Erkon taiteilijakoti Erkkolaja Syvärannan Lottamuseossa esillä olluterityisnäyttely ”Finlandia News Service- Talvisota suomalaisen uutistoimistonsilmin”.• Kesäkuussa osallistuttiin yhdistyksenjärjestämään retkeen Tampereelle PYY-NIKIN kesäteatteriin, jossa nähtiin näytelmäIso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsäKalle.• Elokuussa tutustuttiin oppaan johdollaSinebrychoffin taidemuseossa näyttelyynFlaamilaiset mestarit.• Lokakuussa pidettiin kirjoituskurssiEväät vaikuttavaan kirjoittamiseen.• Marraskuussa kerhon jäsenet osallistuivatrunsaslukuisasti <strong>Yhdistyksen</strong> järjestämäänteatteri-iltaan KOLJATTI <strong>Helsingin</strong>kaupunginteatterissa. Marraskuussatehtiin myös koko päivän opastetturetki Riihimäen lasimuseon l00-vuotisnäyttelyynja Järvenpäähän, jossa tutustuttiinAlvar Aallon suunnittelemaan VillaKokkoseen, jossa meille esiteltiin talonarkkitehtuuria, design ja kuulimmeelävää korkeatasoista musiikkia.• Joulukuussa vietettiin pikkujoulua yhdessäRakennusmestariveteraanienkanssa. Useat kerhon jäsenet kävivätkuuntelemassa Mestari-Laulajien joulukonsertteja.Kerhon vuosikokous pidettiin lokakuussaja käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiinv. 20<strong>11</strong> toimihenkilöt. Hallituksen kokouksiapidettiin v.2010 yhteensä 7.<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarien Kulttuuri- japerinnekerhon puheenjohtaja Raimo Järvelätoimi v. 2010 RKL:n Kulttuuri- ja perinnetoimikunnan(RKL-KUPE) jäsen.URHEILUTOIMIKUNTAUrheilutoimikunta muodostuu urheiluaharrastavien alaosastojen edustajista.Urheilutoimikunnan puheenjohtajana toimiRaimo Hartonen. Kunniapuheenjohtajaon Lasse Taiminen. Jaostot toimivat itsenäisestija valitsevat Lassen pyttyjen saajatsekä päättävät omista kilpailuistaan.Urheilutoimikunnan tavoite on ylläpitää jakehittää yhdistyksen urheilutoimintaa sekätehdä tarvittaessa ehdotuksia yhdistykselletai liiton urheilutoimikunnalle.RKL:n urheilutoimikunnan puheenjohtajanatoimi Raimo Hartonen.<strong>Yhdistyksen</strong> urheilutoimikunta valitseevuosittain vuoden mestariurheilijan. Vuoden2010 mestariurheilijaksi valittiin jälleenÅke Lund, jolla oli jälleen sekä kansainvälistäettä kotimaista menestystä yleisurheilussa.Åken saavutuksia oli kansainvälisellätasolla veteraanien pohjoismaiden hallimestaruuskilpailuissakaksi kultaa ja kaksihopeaa. Suomen mestaruuskilpailuissasaavutuksena <strong>11</strong> kultaa, 3 hopeaa ja 1pronssi. Åke Lundin sarja on tällä hetkelläm 80.LASKETTELULaskettelujaos järjesti tammikuun lopullalasketteluviikonlopun Himoksella. Sunnuntainahalukkaille oli laskettelukoulu. Laskettelujaoksenyhdyshenkilönä toimii TimoArrasvuori.HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTOHiihto- ja yleisurheilujaoston tehtävänä onhuolehtia yhdistyksen jäsenten hiihdon,maastojuoksun ja yleisurheilun kilpailutoiminnanjärjestämisestä yhdistyksen jäsenillesekä harrastustoiminnan ylläpitämisestä.Hiihto- ja yleisurheilujaostoon kuuluivat:Lasse Taiminen, kunniapuheenjohtajaRaimo Hartonen, puheenjohtaja ja sihteeriÅke LundKalevi VikmanKalevi VartiainenKauko WiraIlkka WastimoJaakko VirtanenEsko KuoksaTalvi 2009-2010 oli hiihtämisen kannaltaerittäin hyvä. Lunta oli riittävästi ja pääkaupunkiseudunladut erinomaisessa kunnossapitkän ajan.RKL:n hiihtomestaruuskilpailut pidettiinperinteisellä hiihtotyylillä 13.-14.3 JoensuunPärnävaaran hiihtokeskuksessa. Yhdistyksestämmeoli 7 kilpailijaa mukana. Parhaitenmenestyivät m 35 sarjan Marko Hartonen,m 60 sarjan Raimo Hartonen ja rouvienEila Hartonen jotka voittivat sekä sprintin,että normaalimatkan. Viestin A-sarjanvoitto tuli joukkueella Raimo Hartonen, IlkkaWastimo ja Marko Hartonen.Finlandia hiihdon yhteydessä suoritettiinperinteisellä tyylillä hiihdetty RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruuskilpailu jossa kaksoisvoitonm 60 sarjassa saavuttivat RaimoHartonen ja Esko Kuoksa.<strong>Yhdistyksen</strong> molemmat hiihtomestaruuskilpailutpidettiin Paloheinän maastossa.Perinteisellä tyylillä hiihdettiin 2.2. Osallistujiaoli 10. Vapaalla tyylillä hiihdettiin <strong>11</strong>.2.Osallistujia oli 8.Maastojuoksumestaruuskilpailut pidettiinPirkkolan pururadalla. Kevät maastojuoksuoli 29.4 ja syysmaastojuoksu 23.9. Keväälläosallistujia oli <strong>11</strong> ja syksyllä 8.RKL:n kesäpäivien yhteydessä pidettiin liitonyleisurheilun ja maastojuoksun mestaruuskilpailut12.6Seinäjoella. Yhdistykses-34 hrmy


tämme oli näissä lajeissa mukana 6 kilpailijaa.Paraiten menestyivät m 70 sarjan KaleviHänninen ja m 60 sarjan Raimo Hartonen,jotka voittivat maastojuoksun ja 1000metriä. Lisäksi yleisen kuulan voitti Aki Airusalo.<strong>Yhdistyksen</strong> yleisurheilun mestaruuskilpailutpidettiin <strong>11</strong>.9 Pukinmäen kentällä. Lajeinaolivat 100 m, 1500 m, pituus ja kuula.Osallistujia oli 14. Lajisuorituksia kertyi 34.Lassen pytyt saivat vuodeksi haltuun yleisurheilussaÅke Lund, hiihdossa ja maastojuoksussaRaimo Hartonen. Pistekilpailunvoitti Ilkka Wastimo.Jaoston toimintaa haittaa ”ukkoutuminen”,sillä vanhojen poistuessa uusia eitahdo tulla mukaan.Toivomme saavamme myös nuorempiamukaan toimintaan. Kilpailumme ovatavoimia kaikille yhdistyksemme jäsenille jamyös oppilasjäsenille. Erillistä osallistumismaksuaei peritä.Mukaan voi tulla ihan kuntoilumielessä eikä”veren maku” suussa.HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RYKausi 2009-2010Kulunut toimintakausi oli seuramme 51. jase noudatti jo perinteeksi tullutta edellistenvuosien ohjelmaa. KolmikaupunkiottelutTurun ja Tampereen rkm-keilaajia vastaan(Turussa ja Tampereella) kuuluvat joseuramme pitkiin keilaperinteisiin, kutenmyös joka syksy ja kevät Talissa pelattavatottelut mm. HakPa’a, Telaa ja MTH’a vastaan.Seuramme sisäisiä kilpailuja olivat kuukausikilpailu,kolmannen keskiviikon kilpailu,pudotuskilpailu ja Kinkkukisa. Keväällä heitettiinRemonttikisa.Kilpailusuorituksia nähtiin tällä kertaa 378kpl. Aikaisempien vuosien tapaan osallistuimmeaktiivisesti <strong>Helsingin</strong> Bowlingliitonsarjoihin useilla joukkueilla.HBL:n veteraanimestaruuden voitti ArviKorhonen.Seuran mestaruuden voitti A-sarjassa OlaviArminen, B-sarjassa Harri Lindholm ja veteraaneissaRaimo Säde. Pudotuskilpailunvoitti Seppo Rautiainen. Kolmannen keskiviikonkilpailun voitti Timo Matomaa.Seurassamme oli kauden alussa 79 jäsentä,joista rekisteröityjä 54. Seuraan liittyi kaksiuutta jäsentä. Keskuudestamme poistuiAatos Lehtonen 29.4.2010.Kuukausikokoukset pidettiin perinteisestijoka kuukauden toisena keskiviikkona. Kokouksiinosallistui keskimäärin 27 jäsentä.Kokouksia oli yhdeksän.Hallitus kokoontui kauden aikana 10 kertaa.Remonttikisan järjestelyistä vastasipääosin järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajanatoimi edellisvuosien tapaanRaimo Toivanen.Hallitus:KunniapuheenjohtajaElias AhoPuheenjohtajaMarkku Pennanen(osallistui 9 kokoukseen)VarapuheenjohtajaRaimo Toivanen (10)JäsenetVesa Heikkola (9)Ilkka Jaakkola (5)Tauno Lahikainen (10)Leo Paananen (7)Raimo Säde (10)Lars Ånäs (10)ToimihenkilötSihteeriKari Nordqvist (8)RahastonhoitajaVeijo Piispanen (7)Palkintojen hoitajaVesa HeikkolaJulkaisutoimintaTauno LahikainenPankki- ja vakuutusasiatMarkku PennanenTilintarkastajatMauno LemmetyinenRisto KoistinenVaratilintarkastajatReijo SyteläRatamestaritTauno LahikainenJouni JauhiainenKilpailutoimintaValtakunnansarja 1-joukkue jaHBL:n sarja 1-joukkue - Ilkka JaakkolaHBL:n muut sarjat - Vesa HeikkolaSeuraottelut - Raimo ToivanenRKL:n, SKL:n, HBL:n ja RKM:n mestaruuskilpailut- Leo PaananenSeuran sisäiset kilpailut – Tauno LahikainenVeteraanitoiminta – Raimo SädeNoviisit-Vihtorit – Timo NieminenSeniorit (valtak. sarja + HBL) – ReijoHeinänen5 x 5 sarjaa – Raimo SädeHallituksen erovuoroiset jäsenet ovat VesaHeikkola, Leo Paananen ja Lars Ånäs. hallituksessajatkavat Ilkka Jaakkola, Tauno Lahikainenja Raimo Säde.Seuramme jäseniä on toiminut mm. seuraavissaluottamustehtävissä:Timo Nieminen Rakennusmestarien Säätiönhallituksen jäsenKauden aikana ovat merkkipäiviään viettäneetseuramme jäsenet:90 v. Aatos Lehikoinen85 v. Elias Aho80 v. Kyösti Keronen ja Eero Lehtinen75 v. Erkki Numminen70 v. Kalevi Rinne60 v. Raimo Toivanen, Vesa Heikkola jaPekka PunnonenSeuran huomionosoitukset:5-vuotismerkki Timo Matomaa nro 194hrmy35


AMPUJATVuosi 2010 oli ampujien 42. toimintavuosi.Ammunnassa oli tavanomaisia harjoituksiaja kilpailujakin käytiin. Taantuma näkyy jonkinverran myös harrastusaktiivisuudessa,mutta aktiivisuuttakin vielä löytyy.Vuoden ammunnat sujuivat SipoossaSMY:n radalla haulikon merkeissä. 26.05.metsästysammunnalla, 02.06 skeet ammunnalla.Jatkuen <strong>11</strong>.08. metsästystrapilla.18.08. ammuttiin hirviammunnan täyskilpailueli 4+6+10 laukausta. Ammunnoissaoli tällä kertaa säiden haltija myötä ja sadekelinkilpailuja ei nähty.Keskusliiton Kesäkisat pidettiin Pohjanmaallaperäseinäjoella.12.6. Tulokset löytyvätRKL:n nettisivuilta.Useimmat harrastajista ovat metsästystaustaisiaja siksi olemme liikkeellä hyvinkinopastavalla ja kannustavalla asenteella.Ratakäyttäytymistä ja turvallisuutta korostetaanja olemme niissä valmiita myösopastamaan ja neuvomaan niin uusia kuinjo kokemusta omaavia harrastajia. Kilpailutovat vähemmän verenmaku suussa tapauksia.Olemme paikalla koska tämä laji on haastavaja haastaja löytyy korvien välistä.Vuoden 20<strong>11</strong> Keskusliiton kesäpäivien yhteydessäpidettävät kilpailut järjestetäänKotkassa. Kisoihin valmistautuminen alkaakun radat taas avataan ja aurinko kiipeääkorkeammalle. Reippain ottein uutta ratakauttakohti!SUUNNISTUSKuntosuunnistuksia pidettiin vuonna 2010tiistaisin 17 kertaa ja yhdet yökisat kaudenpäätteeksi Kuusijärvellä Vantaalla. Kävijämäärätapahtumissa oli keskimäärin <strong>11</strong>5kuntoilijaa ja yhteensä 1954 kilpasuoritusta.Tiistaisuunnistusten yhteydessä pidettiinpitkienmatkojen-, RIL-, HeRia-, Hrmy-, ErmyjaRakentaja-Rastien mestaruuskilpailut.Tiistaisten kilpailujen tulokset olivat kaikkienluettavissa pääsääntöisesti saman viikonkeskiviikkona Internet-kotisivuilta ositteessawww.kolumbus.fi/rakentaja-rastit.ry.Perinteiset yhteenvetolistat kesän suunnistuksistaovat nähtävillä ja saatavilla (printattavissa)samoilta sivuilta.Rakentajien SM-suunnistuskilpailuja ei ollut.Vuorotteluperiaatteella toimivaa järjestävääyhdistystä ei löytynyt.Kauden päättäjäiset vietettiin Kallioniemessä21.09.2010. Tilaisuudessa jaettiin mitalitja palkinnot. Nautittiin saunan löylystäja maukkaista pöydän antimista. Käytiin vilkastakeskustelua kesän tapahtumista jahuvittavista sekoiluista rasteilla.Suunnistusjaosto piti useita puhelinkokouksiavuoden aikana.SuunnistusjaostoKunniapuheenjohtaja Lasse TaiminenEsimies/rahastonhoitaja Sakari HeikkinenJäsenet Lea AsmiEero VäyrynenBjarne ForsténArvo OlkkonenUINTIUimakilpailut pidettiin vaihteeksi HelsingissäMäkelänrinteen uintikeskuksessa lokakuussa.Järjestäjinä olivat Esa Sievinen jaJukka Pikkarainen. Keskusliiton uimakilpailutpiti järjestää liittokokouksen yhteydessäRovaniemellä mutta kilpailu oli peruttu,ilmeisesti pitkä kilpailumatka verotti osanottajia.Lisäksi uimarit osallistuivat perinteiseen500 m kuntouintitapahtumaan.Vuoden 20<strong>11</strong> keskusliiton kisat pidetäänKotkassa 19.<strong>11</strong>., kisaan toivotaan runsastaosanottoa. <strong>Yhdistyksen</strong> uintikisat pidetäänlokakuussa.LENTOPALLOLentopalloa harrastavat ammattikunnanedustajat ovat kokoontuneet Viikin monitoimihallissaharjoituksiin torstaisin klo17.00. Jälkipelit on puitu heti saunassa jayläkerran kahvilan pöydässä.Kevätkauden harjoitukset ja valmistautuminentähtäsi hyvään kesäkuntoon, muttakesäkisojen ohjelmaan ei lentopallo edesmahtunut. Syynä oli todennäköisesti olettamusja tieto osallistujien puuttumisesta.Näin jo kolmantena vuonna peräkkäinjoukkueita ei Suomesta saatu koottua. Tulitaas esiin koko harrastustoimintaa vaivaavaosanottajien vähyys ja samalla ikääntyminen.Jos mitään ihmerohtoa ei keksitä,saadaan kesäkisojen lentopallomittelötlaittaa muistojen suohon.Kaikesta huolimatta jatkamme pallon pompotteluaja pisteistä taistelua hurtilla huumorillaViikissä. Tervetuloa mukaan kaikkiasiasta kiinnostuneet.36 hrmy


MAILAPELIJAOSTenniksen peruskurssin peruuntuessa tammikuussa2010 vähäisen osanottajamääränvuoksi käytimme varatut vuorot 2 + 2 tuntiajäsentemme aktiivisten pelaajien harjoitteluun.Pelaajat maksoivat pelituntinsa itse.Keväällä toinen jaoksemme vetäjistä MarttiRissanen järjesti Laajasalon Tenniskeskuksessa”Kalakukko tennisturnauksen”,johon osallistui neljä yhdistyksemme pelaajaaja lukuisa joukko muita rakennusalallatoimivia tenniksen harrastajia.Ulko- ja sisäpelikaudella yhdistyksemmetenniksen harrastajat pelasivat eri Tenniskeskuksistavaraamillaan vuoroilla maksaenpelituntinsa itse.Syksyllä sisäpelikauden aluksi saimme varattuakolme tuntia Laajasalon Tenniskeskuksesta.Näillä vuoroilla pelasimme 4-peliotteluja.Tenniksen vakiovuorojen saanti työssäkäyvillejäsenillemme on vaikeaa, vapaat vuorotpääkaupunkiseudulla ovat klo 21.00 -23.00 välisinä aikoina. Sisäpelikauden vapaideniltavuorojen haku eri Tenniskeskuksistajatkuu.Päivävuoroja sisäpelikaudelle on saatavissaeri Tenniskeskuksissa, näitä vuoroja voisimmetulevaisuudessa tarjota ikääntyvienjäseniemme ja Veteraanikerhon käyttöön.Useat yhdistyksemme kilpailevat jäsenetovat osallistuneet Tenniskeskusten järjestämiinhallisarjoihin. Muutamat pelaavatmyös Suomen Tennisliiton sisä- ja ulkopelisarjoissasekä myös kansallisissa kilpailuissa.Tenniksen harrastajien liikuntasetelienkäyttöetu on myös hankalaa, koska läheskäänkaikki Tenniskeskukset eivät hyväksyniitä maksuksi.Etsimme jäsenistömme joukosta edelleensulkapallokurssin vetäjää.GOLF<strong>Yhdistyksen</strong> golf-jaos on perustettu keväällä1991. Päättynyt kesä oli jaoksen 20:stoimintakausi.Jaoksen tarkoituksena on antaa jäsenillemahdollisuus harrastaa yhdessä yhtä suosituimmistaliikuntamuodoista eli golfiaharjoitusten ja kilpailujen merkeissä. Poiketenmuiden lajien osanottajakadosta ongolffareiden määrä vain lisääntynyt.Golf, jota aikaisemmin on pidetty elitistisenälajina, on nyttemmin laajasti hyväksyttyliikuntamuoto, joka sopii kaikenikäisilleharrastajille.Jaoksemme ei ole golf-seura, vaan jäsenistömmekuuluu noin 40:een eri golf-seuraan.Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää,että ainakin pari kertaa kesässä saammejäsenet yhteisiin kilpailuihin ja siten tutustumaantoisiinsa. Näin kohotamme mestareidenurheilu- ja yhteishenkeä.Jaoston puheenjohtajana on toiminut RaimoKostiainen, sihteerinä Leif Wilenius jakilpailutoiminnan vetäjänä Matti Väätänen.JäsenistöJaoston jäsenmäärä oli kauden päättyessä85.KokouksetJaoston vuosikokous pidettiin 12.4.2010.Vuosikokouksen lisäksi kokouksen valitsematyöryhmä on pitänyt omia palavereitaanja monia puhelin- ja sähköpostineuvotteluja.KilpailutJatkoimme neljän kaupungin yhdistystenkesken pelattavaa kaupunkiotteluiden sarjaa.Kilpailu pidettiin 3.8.2010 LappeenrannassaEtelä-Saimaan Golfin kentällä Lappeenrannanyhdistyksen vastatessa järjestelyistä.Voittajaksi selvisi Helsinki, toiseksituli Pohjois-Kymi, kolmanneksi Kotka janeljänneksi Lappeenranta. <strong>Helsingin</strong> joukkueessapelasivat: Raimo Kostiainen, KariHaavisto, Vesa Merisalo ja Seppo Kuokkanen.Toinen kaupunkiottelu käytiin <strong>11</strong>.8. <strong>Helsingin</strong>ja Tampereen yhdistysten kesken Tampereenyhdistyksen järjestämänä. Pelipaikkanaoli Golf Pirkkalan kenttä. Tämän ottelunvoitti Helsinki joukkueella: Jouko Pentikäinen,Jouni Hasu, Taavi Kenkkilä ja SeppoKuokkanen.RKL:n golf-mestaruudet ratkottiin 21.8.Golf Pirkkalan kentällä Tampereen yhdistyksenjärjestämänä. Kisoissa oli runsasosanotto ja ne saatiin vietyä loppuun kauniinsään vallitessa. Kisan osallistujamääräoli <strong>11</strong>5 pelaajaa, joista oman yhdistyksemmejäseniä oli mukana 24. <strong>Helsingin</strong> joukkueestakuuden parhaan joukkoon sijoittuneetsarjoittain:- A-sarjan voitti Taavi Kenkkilä ja 6. oliPekka Punnonen.- B-sarjan 4. oli Raimo Kostiainen. C-sarjan3. oli Vesa Merisalo ja 6. SeppoKuokkanen. Seniorisarjan 55v. 4. oli ErkkiLirkki. Veteraanit 65 v. mestariksi tuliJouko Pentikäinen, 2. oli Anssi Mäkeläja 5. Raimo Sormunen.- Joukkuekilpailun voitti <strong>Helsingin</strong> yhdistysjoukkueella: Anssi Mäkelä, JoukoPentikäinen ja Taavi Kenkkilä.<strong>Yhdistyksen</strong> omat mestaruuskilpailut järjestettiinKeimolan kentällä 23.09.2010.Osallistujia oli tällä kertaa 32.- Seuran mestariksi SCR-sarjassa tuli TaaviKenkkilä, 2. Jouni Hasu ja 3. Erkki Lirkki- Pistebogey 1-sarjan 0-18,voitti Jouni Hasu,2. Erkki Lirkki ja 3. Taavi Kenkkilä- Pistebogey 2-sarjassa 18-36 voittaja oliSeppo Kuokkanen, 2. Vesa Merisalo ja3. Raimo Kostiainen- Veteraanisarjan voitti Esko Hiltunen, 2.Raimo Sormunen ja 3. Jouko Pentikäinen.TalousGolf-jaos on saanut <strong>Helsingin</strong> yhdistykseltäosittaista avustusta kilpailuihin osallistuvienjäsenten matka-, majoitus- ja osanottomaksuihin.Muuten jäsenet ovat maksaneetkaikki harjoitus- ja kilpailukulunsa itse.TiedottaminenJaosto tiedottaa kokouksistaan ja kilpailuistaanpääsääntöisesti jäsenlehdessä sekäjäsenille postitetuilla tiedotteilla ja sähköposteilla.hrmy37


R A K E N N U S M E S TA R I E N S Ä ÄT I Ö NT O I M I N TA K E R T O M U S 2 0 1 05 9 . T O I M I N TAV U O S IYLEINEN TOIMINTAEdellisen vuoden 2009 tilinpäätös vahvistettiinhallituksen varsinaisessa sääntömääräisessäkokouksessa helmikuun 10.päivänä 2010. Vahvistetun tilikauden 2009tulos osoitti ylijäämää 1.231.613,76 €, jostasäätiön sääntöjen mukaisesti päätettiin 20% siirtää peruspääomaan, eli 246.322,76 €ja käyttörahastoon 80 %, siis 985.291 €.Puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisestiMarkku Niemi ja varapuheenjohtajaksiJouko Karjalainen.Varsinaisessa kokouksessa toimitettiinmyös hallituksen täydennysvaali. Vuodesta1983 säätiön hallituksen jäsenenä toiminutKalervo Eskola oli syksyllä 2009 pyytänytterveydellisistä syistä eroa jäsenyydestäänja hänen tilalleen valittiin yksimielisesti kolmesta<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry:n hallituksen esittämistä ehdokkaistarkm Ari Autio.Rakennusmestarien talon vuokralaisetSäätiön vuokralaisina Rakennusmestarientalon kolmannen kerroksen toimistotiloissatoimivat Maestro Ravintolat Oy ja TilitoimistoLehtinen Oy, joka muutti toisiin tiloihinsyyskuun viimeisenä päivänä alkavan,koko kolmannen kerroksen kattavan peruskorjausremontintieltä.Seure Henkilöstöpalvelut Oy oli edelleentalon suurin vuokralainen, jonka käytössäoli B-portaan ala-aula vuoden loppuunsaakka sekä koko neljäs ja kuudes kerros,yhteensä 2.383 m 2 . Energiateollisuus rytoimi vuokralaisena talon 5. kerroksessa,joka on suuruudeltaan 1.407 m 2 . Liikehuoneistojenvuokralaisina katutasossa olivatedelleen Fotoyks Oy, Kampaamo SaloneBella Testa ja HTH Keittiöforum Oy.Ravintolatilojen vuokralaisina olivat EerikinkadunKulttuuriravintola Oy ja Ravintola<strong>Helsingin</strong> Kaivohuone Oy alkuvuoden nimelläRavintola Burlesky ja syyskauden nimelläFredan Tivoli. <strong>Helsingin</strong> KaivohuoneOy:n kanssa tehtiin helmikuussa muutos alkuperäiseenvuokrasopimukseen pidentämälläsopimusta viidellä vuodella tietyinehdoin.Kiinteistön korjauksetRakennusmestarien talossa suoritettiin tilikaudenaikana mittavia korjaustöitä, joitasäätiö maksoi suoraan yhteensä noin61.600 € ja yhtiövastikkeen kautta kiinteistöyhtiöllenoin 330.000 €.Energiateollisuus ry:n tiloissa tehtiin uusienhuoneiden saamiseksi väliseiniä ja työnkustannukset jaettiin tasan vuokralaisen jasäätiön kesken. Kesän ja alkusyksyn aikanakiinteistöyhtiö uusi talon kuparikatot ja vesikourut.Jo keväällä aloitettiin suunnittelu koko kolmannenkerroksen tilojen ajanmukaistamisesta,jotta tilat saadaan vastaamaan nykypäivänvaatimuksia ja siten vuokrattua pysyvillevuokralaisille. Osa kerroksen tiloistapidettiin tyhjillään jo edellisestä vuodestaja Tilitoimisto Lehtisen muutettua pois varsinainensaneeraustyö aloitettiin joulukuunalussa. Koko kerroksen on tarkoitusolla käyttökunnossa vuoden 20<strong>11</strong> juhannukseenmennessä.Muut vuokralaisetSäätiön omistuksessa oli vuoden alussa 17asuinhuoneistoa, joista neljä oli vuokrattuna<strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry:n jäsenelle ja muut ulkopuolisille.Helmikuussa säätiö osti vielä yhden huoneistonAs Oy <strong>Helsingin</strong> Ventuksesta, jokaoli kuudes säätiön omistama asunto ko. yhtiössä.Vuoden lopussa kaikki asunnot olivatvuokrattuina ja, koska asunnot ovatmelko uusia, niistä ei ole aiheutunut mitäänkorjauskustannuksia.Vuoden 2010 stipendit ja avustukset:Rakennusmestarien Säätiön tarkoituksenaon saamansa ja hoitamansa omaisuudentuotolla tukea maamme rakennusmestariammattikuntaa.Sääntöjen mukaisen tarkoituksentoteuttamiseksi säätiö pyrkii tukemaanrakennusalan hyväksi työskenteleviäyhteisöjä ja henkilöitä avustuksin ja stipendein.Lisäksi säätiö avustaa vuosittainlahjakirjan velvoittamana <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n ja senalaosastojen toimintaa.Tilikauden 2010 aikana säätiö jakoi avustuksiaja stipendejä seuraavasti:• Säätiö on tukenut <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n toimintaaantamalla lahjakirjan mukaisesti yhdistyksenkäyttöön toimisto- (154 m 2 ),kerho- (26 m 2 ) sekä kokous- ja varastotilatRakennusmestarien talossa veloituksetta,joiden arvioitu vuosivuokra olinoin 40.080 €. Samoin yhdistyksen käyttöönveloituksetta annettujen Himoksellasijaitsevien vapaa-ajanasuntojenarvioitu vuokra vuoden ajalta oli noin52.000 €.• <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry– toiminnan tukemiseen 2010,225. 000,00 €• Mestari-Laulajat ry– toiminnan tukemiseen 2010,13.800,00 €– matka-avustus 12.600,00 €• <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarikeilaajat ry– toiminnan tukemiseen 2010,3.000,00 €– kiertopalkinto 55,00 €• RKL:n Seniorit– matka-avustus 3.435,00 €• Turun RKM Seniorit– toiminnan tukemiseen2010, 1.200,00 €• Pioneeriaselajin Liitto ry– Pioneerimuseon toiminnantukemiseen 2010, 10.000,00 €• Aurinkorannikon Rakentajat ry– toiminnan tukemiseen 2010,3.000,00 €• Sporttiveteraanit ry– toiminnan tukemiseen 2010,2.500,00 €• Rakennusmestarien Kuntoliitto ry– rakennusten kunnossapitoonja korjauksiin 1.800,00 €• Espoon Rakennusmestariyhdistys ry– yhdistyksen vapaa-ajanmökinkunnostukseen 5.000,00 €• Sanna-Kaisa Pylvänäinen– vuoden 2010 nuorimestari/insinööri 500,00 €• Rovaniemen Rakennusmestarit ja -insinööritAMK ry– 80-vuotisjuhla 8.000, 00 €• Riihimäen Rakennusmestarit ja-insinöörit AMK ry– 70-vuotisjuhla 7.000,00 €StipendimatkatToimintavuoden aikana järjestettiin edelleenkolme stipendimatkaa.Laatokan ja Äänisen risteily 05.-10.07.2010Ahllund Raul, Harjumaaskola Mauri, HeireOlli, Lindström Paul, Morko Pekka, PapinniemiEino, Pykäläinen Auvo, Päkki Jorma,Vuorensola Matti, Väistö Arto10 x 999,20 €, yht. 9.992,00 €Stipendimatka oli tarkoitettu <strong>Helsingin</strong> Rakennusmestaritja -insinöörit AMK ry:n seniorijäsentenhaettavaksi.Hoito- ja virkistysmatka Viron Pärnuun22.08. - 05.09.2010Hämäläinen Seppo, Kassinen Eino, KekkonenKauko, Kilpinen Auvo, Kivistö Reijo,Kuoksa Esko, Myllymäki Onni, Nahkuri Ee-38 hrmy


o, Nurmi Seppo, Posti Seppo, PulkkinenReijo, Repo Eljas, Tapaninen Niilo, VattulainenHeino14 x 980,00 €, yht.13.720,00 €Hoito- ja virkistysmatkaa oli mahdollisuushakea sekä <strong>Helsingin</strong>, että Uudenmaan piirienyhdistysten veteraani- seniorijäsenet.Virkistys- ja opintomatka EspanjanFuengirolaan 14.-21.10.2010Heiskanen Jouni, Hartonen Raimo, HataraOssi, Jauhiainen Jouni, Kostiainen Raimo,Kuokkanen Seppo, Lindholm Harri,MäättäRaino, Paulamäki Tapani, Penttilä Jussi,Pennanen Markku,, Pirhonen Juhani, PäivinenTapio, Ronkainen Kalervo, SaarenojaHeikki, Saarikko Timo, Turpeinen Pekka,Turunen Hannu, Vieheriäranta Timo19 x 980,03 €, yht. 18.620,50 €Työikäisten virkistysmatkaa oli mahdollisuushakea vain <strong>Helsingin</strong> yhdistyksen jäsenet.Säätiö jakoi rahallista avustus tilivuoden2010 aikana yhteensä 339 222,50 €Keväällä hallitus päätti stipendiryhmän esityksestätoteuttaa keväällä 20<strong>11</strong> kaksi valtakunnallisestihaettavaa stipendikiertomatkaa,toinen alkuvuodesta Egyptiin jatoinen loppukeväästä Espanjan Andalusiaan.Matkoille valitaan jokaisesta RKL:n piiristäyksi ja <strong>Helsingin</strong> piiristä kymmenen stipendinsaajaa.Säätiön hallitus suoritti valinnatstipendinsaajista piirien esityksienpohjalta marras-joulukuussa.Rakennusmestarien Säätiön henkilöluettelo vuonna 2010HallitusRkm Markku NiemiRkm Jouko KarjalainenRkm Kalevi BerlinRkm Ari AutioRkm Asko JärvinenRkm Voitto KorkeamäkiRakennusneuvos Timo NieminenRkm Juhani NurminenKiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriIns. AMK Raimo SeppänenToimistoKaisa AhopuheenjohtajavarapuheenjohtajajäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsenjäsentoimistonhoitajaTilintarkastajatVarsinaiset: KHT Asko Vuorenalusta, Rkm Olli HeireVaralla: KHT, JHHT Reijo Peltola, Rkm Antero LatvaJohtoryhmäRkm Markku NiemiRkm Jouko KarjalainenKiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriStipendiryhmäRakennusneuvos Timo NieminenRkm Ari AutioRkm Voitto KorkeamäkiRkm Juhani NurminenKiinteistöryhmäRkm Asko JärvinenRkm Kalevi BerlinIns. AMK Raimo SeppänenKirjanpidon tositteiden tarkastajaIns. AMK Raimo SeppänenpuheenjohtajajäsenjäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenpuheenjohtajajäsenjäsenSÄÄTIÖN EDUSTAJAT ERI HALLITUKSISSA VUONNA 2010Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 51-53Rkm Kalevi BerlinRkm Markku NiemiIns. AMK Raimo SeppänenRkm Asko JärvinenKiinteistö Oy Hevoshaanpolku 1Kiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriRkm Voitto KorkeamäkiRkm Juhani NurminenAs Oy Leppäsuon PalvelutaloRkm Jouko KarjalainenpuheenjohtajajäsenjäsenvarajäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenKiinteistö Oy LumikeloRkm Markku NiemiKiinteistö Oy Jämsän Himos TimiRkm Jouko KarjalainenIns. AMK Raimo SeppänenRkm Kalevi BerlinRakennusmestarien Retkeilykeskus OyRkm Jouko KarjalainenRkm Kalevi BerlinRkm Ari AutioKiinteistöneuvos Paavo RuusuvuoriIns. AMK Raimo SeppänenpuheenjohtajapuheenjohtajajäsenvarajäsenpuheenjohtajajäsenjäsenjäsenjäsenAs Oy <strong>Helsingin</strong> VentusRakennusneuvos Timo NieminenAsunto Oy <strong>Helsingin</strong> TuutinkiRkm Asko JärvinenAs Oy <strong>Helsingin</strong> Villa RuukkiRkm Ari AutiopuheenjohtajajäsenjäsenSäätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana <strong>11</strong> kertaa, johtoryhmä10 kertaa, stipenditoimikunta 10 kertaa sekä kiinteistöryhmämyös 10 kertaa.Hallituksen jäsenyys on sääntöjen mukaisesti luottamustoimi eikäsiitä makseta palkkiota.hrmy39


tapahtumakalenteri 20<strong>11</strong>Huhtikuu9.4. Talkoot Kallioniemessä, alk. klo 10<strong>11</strong>.4. Kevätkokous ja Mestari-ilta,Rakennusmestarien talo,ravintolasali klo 18.30<strong>11</strong>.4. Golf-jaos, Vuosikokous12.4. Koulutusta:Vakuuttavat esiintymis- ja vuorovaikutustaidot,Rakennusmestarien talo, ravintolasali,Fredrikink. 51-53, klo 17.0014.4. Rakennusmestarien Rouvat,tutustuminen Postimuseoon klo 16.0016.4. Talkoot Kallioniemessä, alk. klo 1014.-17.4. Virkistysmatka Viroon, Veteraanikerho28.4. <strong>Yhdistyksen</strong> Kevätmaastojuoksumestaruuskilpailu,Pirkkolan pururata klo 18.00Toukokuu3.5. Kesäkasi -biljardikisa, Rakennusmestariklubi,Fredrikinkatu 51-53, klo 16.307.5. Kevättalkoot Wuoriolassa / RKL, alk. klo 1016.5. Veteraanikerho,kuukausitapaaminen Kallioniemessä26.5. Ampujat, MetsästysammuntaKesäkuu8.6. Ampujat, Skeet ammunta18.6. RKL:n kesäkisat, Joensuu21.6. Teatterimatka Pyynikin kesäteatteriinElokuu10.8. Ampujat, Trap ammunta17.8. Ampujat, Hirvi ammunta27.8. RKL:n golfmestaruuskisat,Hämeenlinna Tawast-golf&Country club27.-28.8. RKL:n suunnistusmestaruuskisa, PoriSyyskuu3.9. <strong>Yhdistyksen</strong> Yleisurheilumestaruuskilpailut,Pukinmäen kenttä klo <strong>11</strong>.0029.9. <strong>Yhdistyksen</strong> Syysmaastojuoksut,Pirkkolan pururata klo 18.00<strong>Yhdistyksen</strong> toimisto on remontissa4. huhtikuuta lähtien.Järjestösihteeri Kirsi Takkisen tavoittaa sen jälkeenRakennusmestarien Säätiön tiloista. Katuosoite on sama,mutta kerros yhtä alempi eli toinen. Puhelin ja sähköpostipysyvät remontin ajan entisinä. Remontoituihin tiloihinpalataan kesäkuun lopulla.YHDYSHENKILÖT 20<strong>11</strong><strong>Helsingin</strong> Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ryYHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT 20<strong>11</strong>MESTARI-LAULAJAT RYHannu Ahokanto 040 5318063RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RYMarkku Pennanen 040-590 1466RAKENNUSMESTARIKLUBI RYEsa Annala 0400-400 636, 8392 3413RKM-VENEILIJÄT HRV RYKaj Grönroos 0400-946 070AMPUJATEsa Säntti 050-390 0925GOLFRaimo Kostiainen 0400-409 800HIIHTO- JA YLEISURHEILURaimo Hartonen 09-530 8050/t, 0400-416 833KALLIONIEMIKai Juurtela 7745 2146, 041-510 7714KULTTUURI- JA PERINNEKERHORaimo Järvelä 09-728 2469, 0400-168 870LASKETTELUTimo Arrasvuori 040-465 9190LENTOPALLOErkki Ahvenainen 0400-217 614MAILAPELITEino Menlös 045-678 1933, 09-726 1316/kNESTORI-MAJAOlavi Järvi 050-341 7502RAKENNUSMESTARIEN ROUVATTuula Toivonen 050-435 <strong>11</strong>27RKM-VETERAANITPentti Paavola 0400-933 003SUUNNISTUSSakari Heikkinen 050-354 3085UINTI JA SUKELLUSKari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282Ari Laamanen 0400-502 771 (sukellus)Täydennykset tapahtumakalenteriin:kirsi.takkinen@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!