Oulun Golf Oy:n yhtiöjärjestys

golfpiste.com

Oulun Golf Oy:n yhtiöjärjestys

OULUN GOLF OY YHTIÖJÄRJESTYS11 § Yhtiön toiminimi on Oulun Golf Oy ja kotipaikka Oulu.2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja muutoin hallita Oulun kaupungilta tai yksityisiltävuokrattavia maa-alueita ja ylläpitää kyseisillä alueilla golfkenttää. Lisäksi yhtiö voiomistaa tai muutoin hallita alueelle rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaaniissä golf- ja ravintolatoimintaa sekä välineiden myyntitoimintaa tai vuokrausta.3 § Yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistatuhatta (16.000) euroa ja enimmäispääoma onkuusikymmentäneljätuhatta (64.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaankorottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.Yhtiössä on sarjamerkinnöillä A, B ja C varustettuja osakkeita.A-sarjan osakkeilla ei ole pelioikeutta, B- ja C-sarjan osakkeilla on yksi (1) pelioikeus.C-sarjan pelioikeuden voi vaihtaa 40 pelikuponkiin, jotka oikeuttavat kukin yhteenpelikertaan ja ovat vapaasti käytettävissä.Muutoin C-pelioikeus on henkilökohtainen, kuten B-oikeuskin.Näiden henkilökohtaisten pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiöllepelikausittain.A-sarjaan kuuluvia osakkeita on 0 - 300 kappaletta; B-sarjaan kuuluvia osakkeita on0 - 1500 kappaletta ja C-sarjaan kuuluvia osakkeita on 0-350 kappaletta.Osakkeen nimellisarvo on kuusitoista euroa kahdeksankymmentäkaksi senttiä (16,82).Yhtiöllä voi olla lisäksi rakennusrahasto.4 § Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johonkuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2)varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä kokoontuupuheenjohtajan kutsusta.Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolleista onkannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.Yhtiökokous voi antaa hallitukselle valtuudet myöntää pelioikeuksia 3 §:stäpoikkeavalla tavalla kentän kapasiteetin niin salliessa.Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on puheenjohtajan ja sihteerinallekirjoitettava.


5 § Yhtiön osakkaat ovat A-sarjaa lukuunottamatta velvolliset maksamaan yhtiöllevastiketta, jonka suuruuden yhtiökokous päättää käyttäen perusteena 3 §:ssä mainittujapelioikeusmääriä.Yhtiövastikkeet jaetaan rahoitusvastikkeisiin ja hoitovastikkeisiin.5 a § Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle lukuunottamatta A-sarjaa 3 §:ssämainittujen pelioikeusmäärien suhteessa laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisistalainoista.Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuuden kokonaanmaksaneilta osakkeenomistajilta perittävä hoitovastike lasketaan vastaamaan hänenosuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellisessä momentissa mainituista menoista.Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainasuoritukset yhtiön on viimeistään lainojaseuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joitaosakkeenomistajat ovat tarkoittaneet. Lainaosuudet on määrättävä siten, ettäosuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavanlyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kaikki muut lainaan liittyvät maksutlaskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Josyhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuinosakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvatayhtiölle aiheutunut lisämeno.Lainaosuuden suoritukset on merkittävä osakas- ja osakerekisteriin.6 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden jamääräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikinyksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaatoiminimenkirjoitusoikeuden.8 § Yhtiössä on 2 tilintarkastajaa ja 2 varamiestä.Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiinamaaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensahallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistämuistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessäyhtiökokoukselle.10 § Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässäOulussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtuaaikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.11 § Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, toinen viimeistään huhtikuunloppuun mennessä ja toinen viimeistään joulukuun loppuun mennessä.2


3Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se lainmukaan on pidettävä.Viimeistään huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä yhtiökokouksessa on1) esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksensekä tilintarkastuskertomuksen;2) päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;3) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaaaihetta ja5) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.Viimeistään joulukuun loppuun mennessä pidettävässä yhtiökokouksessa on6) määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus;7) määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;8) vahvistettava talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;9) valittava hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi;10) valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavankalenterivuoden tilejä ja hallintoa;11) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.12 § Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake kahteenkymmeneen (20)ääneen ja jokainen muihin sarjoihin kuuluva osake yhteen ääneen.13 a § Yhtiön hallitus voi osakkeenomistajan pyynnöstä muuttaa A-sarjan osakkeita B-sarjanosakkeiksi.13 § Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset on tehtävä kaksikolmasosan (2/3)äänten enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuistaosakkeista.14 § Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa oleviaosakeyhtiöstä annettujen lakien säännöksiä.

More magazines by this user
Similar magazines