12.04.2017 Views

VAV vuosikertomus 2016

VAV Asunnot Oy tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille.

VAV Asunnot Oy tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VUOSIKERTOMUS <strong>2016</strong>


SISÄLTÖ<br />

4 Toimitusjohtajan katsaus<br />

6 <strong>VAV</strong> juhli 30-vuotistaivaltaan<br />

11 <strong>VAV</strong> kantaa vastuunsa ja rakentaa ekologisempaa<br />

tulevaisuutta<br />

14 Tukkilaisentien asukkaat lajittelevat tarkkaan ja säästävät<br />

16 Vuonna <strong>2016</strong> valmistui 105 asuntoa ja aloitettiin<br />

477:n rakentaminen<br />

18 Rakennuksien lämpötilaa ja kosteutta mittaavan<br />

automaattisen järjestelmän kehitystyö on loppusuoralla<br />

19 Suomen suurin Joutsenmerkki-talohanke käynnistyi<br />

20 Korjausrakentamisen kasvu jatkuu<br />

22 Vuokrien tasaus muuttuu 2017<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimintakertomus <strong>2016</strong><br />

24 Toimintakertomus<br />

32 Tuloslaskelmat<br />

33 Taseet<br />

35 Rahoituslaskelmat<br />

36 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot<br />

42 Tilintarkastuskertomus<br />

2<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Myyrmäkeen<br />

Loiskekuja 1:een<br />

valmistui 105<br />

uutta asuntoa.<br />

Rakentamisen<br />

aikana kosteusja<br />

lämpötilaarvoja<br />

seurattiin<br />

antureiden avulla.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 3


4<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


<strong>VAV</strong> on suurin<br />

yksittäinen<br />

vuokranantaja<br />

Vantaalla.<br />

Toimitusjohtajan katsaus <strong>2016</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on suurin yksittäinen<br />

vuokranantaja Vantaalla ja<br />

yksi niistä harvoista toimijoista, joka<br />

vielä keskittyy valtion tukemien<br />

vuokra-asuntojen tuotantoon ja<br />

kohtuuhintaiseen asuntotarjontaan.<br />

Vuokra-asuntotarjonta seudulla on<br />

kasvanut ja monipuolistunut, mutta<br />

kohtuuhintaisia asuntoja kysytään<br />

edelleen enemmän kuin mitä niitä<br />

rakentuu.<br />

<strong>VAV</strong>:n vuosi <strong>2016</strong> onnistui taloudellisesti<br />

hyvin. Jo vuosia jatkunut<br />

alhainen korkotaso ja tarkka<br />

taloudenpito tukivat edelleen hyvää<br />

taloudellista tulosta. Lisääntynyt<br />

korjaustoiminta näkyi sekä korjausmenojen<br />

hienoisena kasvuna<br />

että käyttöasteen pienenä laskuna<br />

edelliseen vuoteen verrattuna. Korjaustoiminnasta<br />

johtuvaa velkaantumista<br />

pyritään välttämään, mikä on<br />

taloudellisen vakauden ja vuokratason<br />

kohtuullisena pitämisen<br />

lisäksi yhtiön hallituksen keskeisiä<br />

linjauksia.<br />

Asuntoja kysytään edelleen<br />

enemmän kuin niitä on mahdollista<br />

tarjota, ja etenkin pientä asuntoa<br />

haluavien odotusajat ovat pitkiä.<br />

<strong>VAV</strong>:lle valmistui toimintavuonna<br />

105 uutta asuntoa ja se aloitti 477<br />

uuden asunnon rakentamisen.<br />

Vantaan kaupunki korotti yhtiön<br />

tuotantotavoitetta tuleville vuosille<br />

320 asuntoon vuositasolla, mikä<br />

on puolet enemmän kuin aiemmin.<br />

Taustalla on seudun ja valtion<br />

yhteinen sopimus (MAL-sopimus)<br />

asuntotuotannon lisäämisestä sopimuskunnissa.<br />

Lähivuosina uusien<br />

asuntojen tarjonta tulee siis selvästi<br />

kasvamaan.<br />

Yhtiö pyrkii toiminnassaan kehittämään<br />

ympäristön kestävyyttä<br />

tukevia ratkaisuja. Eritoten energiatehokkuus<br />

on ollut kehitystyön keskiössä.<br />

<strong>VAV</strong> on mukana viime vuonna<br />

uudistetussa valtakunnallisessa<br />

energiatehokkuussopimuksessa<br />

VAETSissa, minkä lisäksi yhtiössä<br />

on otettu käyttöön oma energiatehokkuusjärjestelmä<br />

(ETJ+). Näiden<br />

rinnalla vahvistuvat materiaalitehokkuus<br />

suunnittelussa ja kestävät<br />

ja turvalliset rakennusmateriaalit<br />

rakentamisessa. Käytännössä näitä<br />

kaikkia sovelletaan hankkeeseen,<br />

joka toteutetaan uudistuneet<br />

Joutsenmerkki-kriteerit täyttävänä<br />

asuinrakennuksena.<br />

Toimintavuosi oli juhlavuosi, sillä<br />

yhtiön perustamisesta tuli kuluneeksi<br />

30 vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin<br />

muun muassa historiikilla ja<br />

asukkaille tarjotuilla elokuvailloilla.<br />

Arjen aherrus oli kuitenkin pääosassa,<br />

ja siinä ammattitaitoinen ja upea<br />

henkilökunta onnistui hienosti, minkä<br />

tunnusluvutkin osoittavat. Yhtiön<br />

hallitusta haluan kiittää arvokkaasta<br />

tuesta ja hyvästä yhteistyöstä<br />

kaikissa eteen tulleissa tilanteissa.<br />

Laaja-alainen yhteistyö Vantaan<br />

kaupungin ja useiden muiden<br />

sidosryhmien sekä eritoten asukkaiden<br />

kanssa on yhtiön toiminnan<br />

ja kehittymisen kannalta välttämätöntä,<br />

ja näille kaikille esitän myös<br />

lämpimät kiitokseni.<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

<strong>VAV</strong>:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.<br />

Kuva: Timo Porthan<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 5


<strong>VAV</strong> Asunnot Oy juhli<br />

30-vuotistaivaltaan<br />

VANTAAN KAUPUNKI perusti vuonna<br />

1986 tytäryhtiön tavoitteenaan<br />

koota kaikki Vantaan kaupungin<br />

kokonaan omistamat asunnot yhden<br />

yrityksen alle helpommin hallittavaksi<br />

kokonaisuudeksi. Yhtiö nimettiin<br />

Vantaan Vuokra-asunnot Oy:ksi, ja<br />

vuonna 1997 nimi vaihtui nykyiseen<br />

muotoonsa <strong>VAV</strong> Asunnot Oy. Ensimmäisen<br />

tilikauden 1987 päättyessä<br />

yhtiön hoidossa oli 3 061 asuntoa.<br />

Kymmenen vuotta myöhemmin niitä<br />

oli jo yli 7 000, ja nykyisin asuntokanta<br />

on noin 10 000. <br />

Hansinkatu 1–3 marraskuussa 1989.<br />

6<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Asukasilta vuonna 2004.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 7


Variston Niittäjäntie 13:een<br />

valmistui 1989 rivitalokiinteistö.<br />

Viime syksynä <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy juhli yhteistyökumppanien ja<br />

henkilökunnan voimin 30-vuotista<br />

toimintaansa.<br />

<strong>VAV</strong>:n toiminnan käynnistyessä<br />

yhtiölle asetettiin kiinteistönpidon<br />

ja hallinnoinnin lisäksi<br />

vuosittaiset tuotantotavoitteet,<br />

aluksi 300–400 asuntoa vuodessa.<br />

Vantaan kaupunki vastasi rakennustoiminnasta<br />

vuoteen 1990, jonka<br />

jälkeen yhtiö on itse rakennuttanut<br />

asuntonsa.<br />

Suuren laman vuodet 1990-luvulla<br />

siirsivät rakentamisen painopistettä<br />

aravatuotantoon. Vuosi 1991<br />

on tähän asti ennätyksellinen, silloin<br />

valmistui peräti 755 uutta asuntoa.<br />

Yhtiön toisella vuosikymmenellä<br />

<strong>VAV</strong>:n omat toiminnot kehittyivät<br />

voimakkaasti. Tällöin painopiste<br />

alkoi myös siirtyä perusparantamiseen,<br />

kun 1970-luvun nopean<br />

rakentamisen ajan kiinteistöt tulivat<br />

korjausikään. Perusparantamisen<br />

suhde uuden rakentamiseen on<br />

luonnollisesti kasvanut vuosien<br />

kuluessa.<br />

Vuosituhannen vaihtuessa<br />

pääkaupunkiseudun asuntokysyntä<br />

alkoi muuttua voimakkaasti, ja<br />

tuo trendi jatkuu edelleen. Isojen<br />

perheasuntojen sijaan etsitään yhä<br />

enemmän yksiöitä. Eräs tärkeä lehti<br />

<strong>VAV</strong>:n historiassa kääntyi 2006, kun<br />

asukasvalinta kunnallisiin vuokraasuntoihin<br />

siirtyi kaupungilta <strong>VAV</strong>:n<br />

tehtäväksi.<br />

Asukasdemokratialla<br />

merkittävä rooli<br />

Asukasdemokratialla on aina ollut<br />

merkittävä rooli <strong>VAV</strong>:n toiminnassa,<br />

jo ennen 1991 voimaan tullutta<br />

yhteishallintolakia. Päätöksenteon<br />

kaari ulottuu asukastoimikunnista<br />

yhtiön hallitukseen, jossa on kaksi<br />

asukkaiden edustajaa.<br />

Asukastoimielimiin valitaan toista<br />

tuhatta asukkaiden edustajaa; luottamushenkilö,<br />

asukastoimikunnan<br />

puheenjohtaja ja jäsenet, ympäristöekspertti,<br />

kiinteistönhoidon, siivouksen<br />

ja viherhoidon yhdyshenkilöt,<br />

maahanmuuttajayhdyshenkilö sekä<br />

turvallisuus- ja väestönsuojavastaavat.<br />

<strong>VAV</strong>:n asukkaille järjestämä<br />

koulutustoiminta on säännöllistä<br />

ja asukasilloissa tieto on kaikkien<br />

ulottuvilla.<br />

Energiansäästöllä on merkitystä<br />

Kestävä kehitys kirjattiin Vantaan<br />

kaupungin ympäristöpoliittisen ohjelman<br />

johtolauseeseen 1994–1995.<br />

Ympäristöpoliittisessa ohjelmassa<br />

1995 esitettiin ympäristöasioista<br />

tulevan päätöksenteossa taloudellisten<br />

ja toiminnallisten näkökohtien<br />

kanssa samanarvoisia.<br />

<strong>VAV</strong> ryhtyi 1996 kouluttamaan<br />

asukkaiden omia energiaeksperttejä,<br />

vuodesta 2004 ympäristöeksperttejä.<br />

Taloussuunnitelmassa<br />

1996–1998 otettiin mukaan<br />

mittavat tavoitteet säästää lämmön<br />

ja veden kulutusta kymmenellä<br />

prosentilla sekä sähkön kulutusta<br />

viidellä prosentilla. Energiankulutuksen<br />

seuranta siirtyi kuukausitasolle<br />

2007. Samana vuonna <strong>VAV</strong> sai<br />

oman ympäristöohjelman. Koko<br />

toimintansa ajan yhtiö on korostanut<br />

energian säästämisen merkitystä<br />

kaikessa tiedottamisessaan.<br />

8<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Lämminhenkinen juhlailta<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY kutsui lokakuussa<br />

<strong>2016</strong> asukkaiden edustajat,<br />

yhteistyökumppanit ja yrityksen<br />

henkilökunnan 30-vuotisjuhlaan<br />

Hiekkaharjun ravintola Puistokulmaan.<br />

<strong>VAV</strong>:n hallituksen puheenjohtaja,<br />

eläkkeellä oleva Vantaan entinen<br />

kaupunginjohtaja Juhani Paajanen<br />

toivotti juhlavieraat tervetulleeksi<br />

juhlimaan yhtiön kolmekymmenvuotista<br />

taivalta ja nauttimaan<br />

pöydän antimista sekä tilaisuuden<br />

ohjelmasta.<br />

Puheen päätteeksi juhlavieraat<br />

kohottivat maljan <strong>VAV</strong>:n uudelle<br />

alkavalle vuosikymmenelle.<br />

Lämminhenkistä ja rentoa juhlaa<br />

vietettiin iloisten puheiden ja musiikkiesitysten<br />

merkeissä.<br />

Juhlaillan tervetuliaislaulun lauloivat<br />

Vantaan kaupunginhallituksen<br />

puheenjohtaja Tapani Mäkinen ja<br />

Vantaan vanhimman mieskuoron,<br />

vuonna 1962 perustetun Korson<br />

Mieslaulajien kvartetti.<br />

Illan musikaalinen ilottelu jatkui<br />

myös <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimitusjohtaja<br />

Teija Ojankosken esityksessä,<br />

joka perinteisen puheen sijasta<br />

puki sanottavansa laulun säveliin.<br />

Hän tavoitti hyvin Katri Helenan<br />

alkuperäisen, vuonna 1969 Euroviisukarsintoihin<br />

osallistuneen tutun<br />

laulun, ”Maailman pihamaat”, tunnelman.<br />

Myöhemmin illalla kuultiin<br />

vielä juhlivan yrityksen henkilökunnasta<br />

muodostetun kokoonpanon<br />

musiikkipotpuri, jossa laulujen<br />

ohella oli panostettu myös 1970-luvun<br />

tyyliseen pukeutumiseen ja<br />

esiintymiseen.<br />

Musiikkiesitysten välissä kuultiin<br />

yrityksen 30-vuotisesta taipaleesta<br />

koottua historiikkia, josta sen<br />

kirjoittaja Jukka Halonen poimi<br />

juhlayleisölle mielenkiintoisia välähdyksiä.<br />

Historiikki on luettavissa<br />

ja ladattavissa <strong>VAV</strong>:n verkkosivuilla.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:lle juhlan<br />

merkeissä annetut muistamiset<br />

pyydettiin ohjaamaan suoraan<br />

Suomen Icehearts ry:lle, joka tekee<br />

lastensuojelutyötä joukkueurheilun<br />

avulla. Iceheartsin nuoret olivat<br />

myös mukana juhlaillan järjestelyissä.<br />

Juhlaan oli kutsuttu niin asukkaita kuin asuntoalan<br />

edustajia. Kuvassa vasemmalta oikealla RAKLIn<br />

toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, <strong>VAV</strong>:n<br />

toimitusjohtaja Teija Ojankoski, ARAn ylijohtaja<br />

Hannu Rossilahti sekä SATOn liiketoimintajohtaja<br />

Tuula Entelä.<br />

Korson mieslaulajien kvartetti.<br />

Tommi Läntinen viihdytti juhlavieraita.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 9


Jukka Halosen <strong>VAV</strong>:n 30-vuotisesta<br />

taipaleesta kirjoittama historiikki<br />

julkaistiin myös näköisversiona<br />

<strong>VAV</strong>:n kotisivuilla.<br />

<strong>VAV</strong>:in hallituksen<br />

puheenjohtaja Juhani Paajanen<br />

piti 30-vuotisjuhlan juhlapuheen<br />

<strong>VAV</strong>:n jo kolme vuosikymmentä<br />

kestänyttä toimintaa voidaan pitää<br />

vantaalaisena menestystarinana.<br />

Yhtiölle asetetut tavoitteet on<br />

pystytty toteuttamaan keskeisten<br />

sidosryhmien osalta. Asukkaat ovat<br />

saaneet laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

asuntoja, asukastyytyväisyys<br />

on ollut hyvää tasoa. Vantaan<br />

kaupunki yhtiön omistajana on<br />

saanut asuntokantaansa valtion<br />

lainoittamia ja kohtuuhintaisia<br />

vuokra-asuntoja.<br />

Itsenäinen yhtiö on toiminut<br />

tehokkaasti ja yhtiön osaava<br />

henkilökunta on myös ollut tärkeä<br />

menestyksen tekijä. Se on voinut<br />

keskittyä toiminnan oleellisiin<br />

asioihin, mikä näkyy muun muassa<br />

henkilöstön kokonaismäärässä.<br />

Yhtiön perusliiketoimintaa voidaan<br />

pitää vakaana, liiketulosta pienet<br />

häiriöt eivät heiluta. Raskaasti<br />

lainoitetun asuntokannan lainoitus<br />

on korkotason osalta tulevaisuuden<br />

riskitekijä, alhainen korkokanta<br />

näyttää kuitenkin toistaiseksi jatkuvan.<br />

Tulevaisuuden turvaa antaa<br />

hyvä yhteistyö kaupunkikonsernin<br />

rahoitusyksikön kanssa, tämä<br />

yhteistyö ansaitsee yhtiön puolelta<br />

erityiskiitoksen.<br />

Hyvä ja avoin yhteistyö kaupungin<br />

kanssa on välttämätöntä. <strong>VAV</strong><br />

Asuntojen yhteistyö kaupungin<br />

sosiaalitoimen kanssa on toiminut<br />

hyvin.<br />

Uudistuotannon jatkuvuutta on<br />

viime vuosina varmistanut kaupungin<br />

maankäytön toimialan tonttiohjelma,<br />

se on tuonut pitkäjänteisyyttä<br />

hankkeitten valmisteluun.<br />

Rakentamista on saatu ohjattua<br />

suurempiin yksiköihin ja kaupunginosiin,<br />

joista on hyvät joukkoliikenneyhteydet.<br />

Yhtiön tulevien<br />

vuosien haasteita ovat yleiseen taloudelliseen<br />

kehitykseen, säätelyyn<br />

ja rahoitukseen liittyvät riskit sekä<br />

peruskorjaustyössä onnistuminen.<br />

Sote-uudistuksen vaikutukset<br />

palveluasumiseen ovat vielä avoinna.<br />

Hallituksen vuokrasopimusten<br />

määräaikaisuutta ja tulorajoja<br />

koskevat ratkaisut ovat nykyajalle<br />

outoja ja vaikuttavat nuorten<br />

ja yleensä työelämään siirtyvien<br />

asumiseen.<br />

Vantaan kaupungin valmisteilla<br />

oleva uusi asunto-ohjelma<br />

on yhtiön kehittämisen kannalta<br />

erittäin tärkeä, siinä tulisikin selkeästi<br />

viestittää omistajan näkemys<br />

siitä mihin suuntaan <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:n liiketoimintaa tulee kehittää.<br />

Kuntalain muutosten tuomaa<br />

konserniohjausta lisättäessä tulee<br />

myös muistaa, että yhtiö joutuu<br />

toimimaan osakeyhtiölain säännösten<br />

mukaisesti.<br />

Yhtiön toiminnan ja sen kehittämisen<br />

kannalta tärkeää on<br />

myös hyvä yhteistyö ja kehittämishankkeet<br />

asuntoviranomaisten ja<br />

erityisesti suurten kaupunkien niin<br />

sanottujen serkkuyhtiöiden kanssa.<br />

Haluan kiittää yhtiön henkilökuntaa<br />

hyvästä työstä sekä Vantaan<br />

kaupunkia ja kaikkia yhteistyökumppaneita,<br />

erityisesti rakentajia,<br />

kiinteistöpalvelujen tuottajia ja<br />

rahoittajia sekä yhtiön asukkaita<br />

hyvästä yhteistyöstä.<br />

Hyvät juhlavieraat, <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:n hallituksen puheenjohtajana<br />

toivotan teidän kaikki tervetulleeksi<br />

juhlimaan <strong>VAV</strong> Oy:n kolmekymmenvuotista<br />

taivalta ja nauttimaan<br />

pöydän antimista sekä tilaisuuden<br />

ohjelmasta.<br />

10 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Tavoitteena<br />

on vähentää<br />

vuosien<br />

2017−2025<br />

aikana<br />

asuintalojen<br />

energiankulutusta<br />

7,5<br />

prosenttia.<br />

<strong>VAV</strong> kantaa vastuunsa<br />

ja rakentaa<br />

ekologisempaa<br />

tulevaisuutta<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY on Vantaan suurin<br />

vuokranantaja: joka kymmenes vantaalainen<br />

asuu <strong>VAV</strong>-kodissa. Yhtiöllä on siis<br />

merkittävä asema kaupungin asuntomarkkinoilla,<br />

ja jo senkin vuoksi <strong>VAV</strong>:lle on<br />

tärkeää toimia vastuullisesti niin asuntojen<br />

vuokrauksessa kuin uusien talojen rakennuttamisessa<br />

ja nykyisten ylläpidossa. <strong>VAV</strong><br />

on Vantaan kaupungin tytäryhtiö, jonka<br />

tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vaan tarjota<br />

hyvää ja kohtuuhintaista asumista vantaalaisille.<br />

Kohtuuhintaisuuden ohella <br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 11


sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä<br />

asuminen on yhtiön toiminnassa<br />

keskeisellä sijalla.<br />

Energiatehokkuus kasvaa<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n toimitusjohtaja<br />

Teija Ojankoski allekirjoitti<br />

26.10.<strong>2016</strong> uuden VAETS-energiansäästösopimuksen,<br />

johon liittyi<br />

<strong>VAV</strong>:n lisäksi 34 muuta keskeistä<br />

vuokranantajaa. Kiinteistöalan<br />

yhteistyöjärjestö RAKLIn ja valtion<br />

neuvottelemalla sopimuksella pyritään<br />

tehostamaan vuokrataloyhtiöiden<br />

energiankäyttöä huomattavasti<br />

vuoden 2025 loppuun mennessä.<br />

Energiatehokkuussopimuksen<br />

tarkoituksena on edistää energian<br />

tehokasta käyttöä sekä täyttää EU:n<br />

Suomelle asettamat sitovat säästötavoitteet<br />

vuokra-asumisen osalta.<br />

Sopimukseen liittyneet vuokranantajat<br />

raportoivat vuosittain, miten<br />

ne ovat tehostaneet energiankäyttöään<br />

ja millaisia säästöjä ne ovat<br />

saavuttaneet.<br />

VAETS-sopimuksen mukaisesti<br />

<strong>VAV</strong>:n tavoitteena on vähentää vuosien<br />

2017−2025 aikana asuintalojen<br />

energiankulutusta 7,5 prosenttia.<br />

Yhtiö oli jo vuosina 2010−<strong>2016</strong><br />

mukana nykyistä sopimusta edeltäneessä<br />

vuokranantajien energiatehokkuussopimuksessa.<br />

<strong>VAV</strong>:lla<br />

on käytössään ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmä,<br />

joka yhdessä<br />

VAETS-sopimuksen kanssa täyttää<br />

suuren yrityksen lakisääteisen<br />

velvoitteen energiatehokkuuden<br />

jatkuvalle parantamiselle.<br />

Käytännössä ETJ+ -järjestelmä<br />

toimii <strong>VAV</strong>:lla työkaluna tehtäessä<br />

kiinteistökatselmuksia. Energiatehokkuutta<br />

seurataan vuosittaisilla<br />

<strong>VAV</strong>:n verojalanjälki vuonna <strong>2016</strong><br />

Tilitetyt verot (yht. 3,87 M€)<br />

Kiinteistövero 2,51 M€<br />

Ennakonpidätys<br />

palkoista 0,61 M€<br />

Oman käytön<br />

arvonlisävero 0,40 M€<br />

Myynnin arvonlisävero<br />

0,30 M€<br />

Sosiaaliturvamaksut<br />

0,05 M€<br />

Ostopalveluiden sisältämä arvonlisävero (yht. 16,75 M€)<br />

Uustuotannon<br />

investoinnit 9,14 M€<br />

Asumispalveluiden<br />

ostot 3,86 M€<br />

Vuosikorjaukset 3,75 M€<br />

katselmuksilla, joissa puututaan<br />

mahdollisiin kiinteistöistä löytyviin<br />

ongelmakohtiin ja selvitetään<br />

keinoja vähentää energiankulutusta.<br />

Yksittäisessä kiinteistössä on esimerkiksi<br />

voinut olla turhan korkea<br />

keskilämpötila johtuen venttiileissä<br />

olevasta viasta, mikä on katselmuksessa<br />

tunnistettu ja korjattu.<br />

Kiinteistöissä tehtyjen säätöjen<br />

ja korjausten vaikutusta voidaan<br />

seurata etänä <strong>VAV</strong>:n kiinteistöautomaatiojärjestelmässä.<br />

Järjestelmän<br />

kautta voidaan varmistaa tehtyjen<br />

toimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen,<br />

ja myös paikantaa<br />

mahdollisia ongelmakohtia, joissa<br />

energiankulutus poikkeaa liiaksi<br />

normista.<br />

Mittausten perusteella energiankäytön<br />

tehostamisella on<br />

ollut selkeä vaikutus. Esimerkiksi<br />

lämmitysenergian käyttö <strong>VAV</strong>:n<br />

kiinteistöissä laski vuonna <strong>2016</strong><br />

noin kolme prosenttia verrattuna<br />

vuoden 2015 lukemiin. Edellisvuoteen<br />

verrattuna energiaa säästettiin<br />

koko kiinteistökannan tasolla<br />

yhteensä 1 215 megawattituntia.<br />

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja<br />

Säätöjen ja korjausten lisäksi kiinteistöjen<br />

energiatehokkuutta on<br />

voitu lisätä ottamalla niihin käyttöön<br />

uusia teknologisia ratkaisuja.<br />

<strong>VAV</strong> on esimerkiksi halunnut eroon<br />

öljylämmityksestä niissä muutamassa<br />

rivitalokiinteistössään, jossa<br />

öljylämmitystä on vielä käytetty.<br />

Öljyn tilalle on otettu käyttöön<br />

ekologisempia lämmitysmuotoja.<br />

Askiston Tukkilaisentie 9:ssä<br />

sijaitsevaan rivitaloon asennettiin<br />

jo vuonna 2015 maalämpöpumppu,<br />

joka on siitä lähtien tuottanut<br />

kaiken kiinteistön tarvitseman<br />

lämmön. Vuoden <strong>2016</strong> joulukuussa<br />

aloitettiin vastaavan pumpun<br />

asennustyöt osoitteissa Kiitäjäntie<br />

6, Korennontie 39 ja Mehiläisenpolku<br />

17 sijaitsevassa rivitaloryppäässä.<br />

Maalämpö alkaa toimia<br />

tässä Nikinmäessä sijaitsevassa<br />

kiinteistössä keväällä 2017. Maalämpöpumppujen<br />

tuoman säästön<br />

on laskettu maksavan pumppujen<br />

asennuskustannukset takaisin noin<br />

kuudessa vuodessa.<br />

Ruskeasannassa sijaitsevassa<br />

rivitalokiinteistössä Malvatie 1–4<br />

otettiin lokakuussa <strong>2016</strong> käyttöön<br />

maalämpöä tuntemattomampi<br />

12 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


lämmitysratkaisu, vesi-ilmalämpöpumppu.<br />

Tässä järjestelmässä<br />

lämmitysveteen tarvittava<br />

lämpöenergia kerätään suoraan<br />

auringon lämmittämästä ilmasta.<br />

Vesi-ilmalämpöpumppua voidaan<br />

käyttää esimerkiksi kiinteistöissä,<br />

joissa maalämmön käyttö ei maaperän<br />

ominaisuuksista johtuen ole<br />

järkevää. Myös tämän lämmitysteknologian<br />

arvioidaan maksavan<br />

asennuskustannuksensa takaisin<br />

muutamassa vuodessa.<br />

<strong>VAV</strong> on saanut aikaan ympäristön<br />

kannalta hyviä tuloksia myös<br />

asentamalla vedensäästösuuttimia<br />

kylpyhuoneiden ja keittiöiden<br />

hanoihin sekä suihkuihin. Nämä<br />

vedenkulutusta hillitsevät suuttimet<br />

vähensivät vuonna <strong>2016</strong><br />

vedenkäyttöä yhteensä 4 821<br />

kuutiometriä verrattuna vuoden<br />

2015 kulutukseen. Kaiken kaikkiaan<br />

vedenkulutus <strong>VAV</strong>:n kiinteistöissä<br />

laski noin 2,7 prosenttia vuoden<br />

2015 lukemista.<br />

<strong>VAV</strong>:n strategiaan on kirjattu,<br />

että yhtiö painottaa ympäristönäkökulmaa<br />

uudisrakentamisessaan.<br />

Ympäristöystävällisyys näkyy sekä<br />

tavanomaisten uudiskohteiden<br />

rakentamisratkaisuissa että erilaisissa<br />

koerakennushankkeissa. Hyvä<br />

esimerkki jälkimmäisestä on uraauurtava<br />

Joutsenmerkki-talohanke,<br />

jonka urakkasopimus solmittiin<br />

rakennusyhtiö NCC:n kanssa joulukuussa<br />

<strong>2016</strong>. Valmistuessaan tämä<br />

uudiskohde tulee olemaan Suomen<br />

suurin Joutsenmerkin saanut<br />

asuintalo. Hankkeesta kerrotaan<br />

tarkemmin tämän vuosikertomuksen<br />

sivulla 19.<br />

Yhdenveroisuus etusijalla<br />

Vuoden <strong>2016</strong> aikana yhteensä<br />

1 280 <strong>VAV</strong>:n asuntoon tehtiin<br />

uusi vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen<br />

tekijöistä 22 prosenttia<br />

vaihtoi asuntoa <strong>VAV</strong>:n sisällä ja 78<br />

prosenttia muutti uuteen asuntoon<br />

<strong>VAV</strong>:n ulkopuolelta. Kun<br />

vuokralainen irtisanoo asuntonsa,<br />

valitsee <strong>VAV</strong> siihen uuden asukkaan<br />

asunnonhakijoiden jättämien<br />

hakemusten perusteella. Valtion<br />

tukemissa ara-asunnoissa asukkaat<br />

valitaan asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen<br />

ARA:n ohjeiden<br />

mukaisesti.<br />

Aran asukasvalintaohjeissa<br />

keskeisin periaate asunnon<br />

myöntämiselle on asunnonhakijan<br />

tilanteen kiireellisyys. Kiireellisimmässä<br />

tilanteessa ovat esimerkiksi<br />

asunnottomat tai sellaiset hakijat,<br />

joiden nykyinen vuokrasuhde on<br />

päättymässä ja jotka uhkaavat siksi<br />

jäädä asunnottomiksi.<br />

Asunnon tarpeen kiireellisyyden<br />

lisäksi huomioidaan muun muassa<br />

asunnonhakijan vähävaraisuus<br />

ja pienituloisuus. Syksyllä <strong>2016</strong><br />

Suomen hallitus päätti, että pääkaupunkiseudun<br />

ara-asunnoissa<br />

otetaan vuoden 2017 alussa käyttöön<br />

tulorajat. Hakijaruokakunta ei<br />

saa ylittää näitä rajoja voidakseen<br />

vuokrata valtion tukeman asunnon.<br />

Koska asukkaat vapautuviin<br />

asuntoihin valitaan asunnon tarpeen<br />

perusteella, ei <strong>VAV</strong>:n tekemissä<br />

valinnoissa ole sijaa minkäänlaiselle<br />

syrjinnälle. Hakijan kansallisuus,<br />

etninen tausta, sukupuoli,<br />

seksuaalinen tai sukupuolinen<br />

suuntautuminen, uskonto tai muu<br />

vastaava ominaisuus ei vaikuta<br />

asunnon saamiseen. Kantasuomalaiset<br />

ja maahanmuuttajataustaiset,<br />

miehet ja naiset, hetero- ja homoparit<br />

ovat kaikki yhdenveroisessa<br />

asemassa asunnonhakijoina, kuten<br />

myös <strong>VAV</strong>:n asukkaina.<br />

Asukasvalintojen läpinäkyvyyden<br />

takaamiseksi kaikki asuntohakemukset<br />

ja tehdyt valintapäätökset<br />

säilytetään <strong>VAV</strong>:n rekisterissä<br />

viisi vuotta. Näin ARA:n on mahdollista<br />

halutessaan tarkistaa, että<br />

päätökset on tehty oikeudenmukaisesti<br />

ohjeita noudattaen.<br />

Asukkaiden ja asunnonhakijoiden<br />

oikeudenmukainen kohtelu on kirjattu<br />

myös <strong>VAV</strong>:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan,<br />

joka<br />

päivitettiin vuonna <strong>2016</strong>. Suunnitelman<br />

mukaisesti <strong>VAV</strong> toteuttaa<br />

sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä<br />

eri ihmisryhmien yhdenvertaisuutta<br />

niin vuokranantajana kuin myös<br />

työnantajana. Esimerkiksi sukupuoli<br />

tai sukupuoleen liittyvät tekijät,<br />

kuten mahdollinen raskaus tai<br />

asevelvollisuus, eivät saa vaikuttaa<br />

yhtiön rekrytointeihin tai henkilöstöpolitiikkaan.<br />

<strong>VAV</strong> seuraa tasa-arvon ja yhdenveroisuuden<br />

toteutumista toiminnassaan<br />

erilaisilla tyytyväisyyskyselyillä,<br />

joita tehdään säännöllisin<br />

väliajoin sekä asukkaille että yhtiön<br />

henkilökunnalle.<br />

Sosiaalisesti<br />

ja ekologisesti<br />

kestävä<br />

asuminen<br />

on yhtiön<br />

toiminnassa<br />

keskeisellä<br />

sijalla.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 13


Tukkilaisentien asukkaat<br />

lajittelevat tarkkaan ja<br />

säästävät rahaa<br />

KUN ARJA WAHLSTRÖM muutti<br />

nykyiseen kotiinsa Askiston<br />

Tukkilaisentie 9:ään vuonna 2012,<br />

talon asumisviihtyvyys kaipasi parannuksia.<br />

Roskakatoksessa roskia<br />

oli kaikkialla muuallakin kuin niille<br />

tarkoitetuissa astioissa. Jätteitä ei<br />

lajiteltu kovin ahkerasti, sillä sekajäteastioita<br />

oli noin 50 asukkaan<br />

kiinteistössä viisi kappaletta. Pihakin<br />

kaipasi siistimistä.<br />

Wahlström asettui ehdolle<br />

seuraavassa asukaskokouksessa ja<br />

tuli valituksi kiinteistön luottamushenkilöksi<br />

– tai asukkaiden ja <strong>VAV</strong>:n<br />

yhdyshenkilöksi, kuten hän itse mieluummin<br />

sanoo. Yhdessä muiden<br />

asukastoimikunnan jäsenten kanssa<br />

hän laittoi tuulemaan roska-asioiden<br />

kuriin saamiseksi.<br />

Nyt roska-astiat puhuvat luonaan<br />

olevien kylttien kautta. Esimerkiksi<br />

kartonginkeräysastia kehottaa<br />

asukasta näin: ”Tee minusta litteä,<br />

pyytää pahvilaatikko”. Kevään <strong>2016</strong><br />

talkoiden yhteydessä Tukkilaisentien<br />

asukastoimikunta siivosi, opasti<br />

ja tiedotti. Talkookutsun kääntöpuolella<br />

oli tietovisa roska-asioista.<br />

– Kysymykset olivat hyvin helppoja,<br />

kuten ”montako sekajäteastiaa<br />

kiinteistössämme on?” Tarkoitus<br />

oli saada asukkaat avaamaan<br />

silmänsä jäteasioille. Vastanneiden<br />

kesken arvottiin herkkukori sekä<br />

pienempiä palkintoja, Wahlström<br />

kertoo.<br />

Toimeen tarttuminen kantoi hedelmää.<br />

Roskakatoksesta pystyttiin<br />

poistamaan lopulta kolme sekajäteastiaa.<br />

Tämä on myös merkittävä<br />

rahallinen säästö, sillä sekajäte on<br />

jätelajeista kallein. Yhden sekajäteastian<br />

poisto merkitsee Tukkilaisentie<br />

9:ssä yhden kaksion kuukausivuokran<br />

verran säästöä vuodessa.<br />

Tämä on Wahlströmin mieleen.<br />

Hänellä on asukastoiminnassa kaksi<br />

tärkeää periaatetta: hän haluaa ylläpitää<br />

hyvää yhteishenkeä asukkaiden<br />

kesken sekä pitää kustannuksia<br />

kurissa, eli ehkäistä vuokrien ja<br />

vesimaksujen nousua.<br />

– Jätteiden lajittelu ja veden<br />

käyttö ovat tärkeimmät keinot, joilla<br />

asukkaat voivat vaikuttaa kustannuksiin.<br />

Nuoria kaivataan<br />

asukastoimintaan<br />

Eläkkeellä olevalla Wahlströmillä<br />

on aikaa asukastoiminnalle. Oman<br />

kiinteistönsä asioiden hoitamisen<br />

lisäksi hän on YTE 1 -alueen eli Pähkinärinteen<br />

alueen puheenjohtaja.<br />

Hän puuhaa myös rautalankatöiden<br />

parissa ja hoitaa silloin tällöin maailmalla<br />

reissaavan tyttärensä koiraa.<br />

Wahlströmillä on kaksio, kuten<br />

useimmilla naapureillaankin.<br />

"Jätteiden lajittelu ja veden<br />

säästäminen ovat ne keinot,<br />

joilla asukkaat voivat vaikuttaa<br />

suoraan kustannuksiin."<br />

– Muuttaessani tänne olin niin<br />

onnellinen, että sain edullisen, kivan<br />

asunnon!<br />

Wahlström on tyytyväinen siihen,<br />

että asukastoimikuntaan on saatu<br />

mukaan myös nuorempia asukkaita,<br />

joille siirtää tehtäviä vähitellen.<br />

Esimerkki nuoresta polvesta on Taru<br />

Vainio, joka on äskettäin muuttanut<br />

Tukkilaisentielle. Hän lähti saman<br />

tien mukaan asukastoimikuntaan.<br />

– Halusin tietää, mitä täällä<br />

tapahtuu, Vainio kertoo.<br />

Robert Tammela on asunut Tukkilaisentiellä<br />

viisi vuotta ja on kolmas<br />

asukastoimikunnan jäsen. Hän<br />

osallistuu talkoisiin, haluaa tutustua<br />

naapureihin sekä luoda yhteishenkeä.<br />

11 vuotta talossa viihtynyt Juha<br />

Huvinen on ollut aiemmin asukastoimikunnassa<br />

ja osallistuu edelleen<br />

tiiviisti talkoisiin ja muuhun toimintaan.<br />

Kun piipahdamme roskakatoksessa,<br />

hän tarttuu heti toimeen<br />

repsottavan lampun korjaamiseksi<br />

– pienet hommat voi hoitaa itse,<br />

eikä tarvitse jäädä odottamaan<br />

huoltoyhtiön saapumista.<br />

Wahlström kehottaa kaikkia<br />

asukasaktiiveja hyödyntämään<br />

vanhojen konkarien kokemusta.<br />

Itse hän kertoo saaneensa tehtäviä<br />

aloittaessaan paljon tukea ja neuvoja<br />

Rajatorpassa toimivalta Raija<br />

Toivoselta, joka on ollut asukasaktiivi<br />

30 vuotta.<br />

– Ilman Raijan apua en tietäisi<br />

niin paljon. Sain apua muun muassa<br />

raporttien lukemiseen. Kun saa<br />

vähän tietoa pohjalle, on helpompi<br />

ymmärtää uusia asioita. Kokeneilla<br />

tekijöillä on paljon hiljaista tietoa.<br />

Wahlström tiivistää, miksi kannattaa<br />

lähteä mukaan asukastoimintaan:<br />

– Kivaa yhdessäoloa, pientä puu-<br />

14 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


hastelua, siistiä jälkeä, tutustumista<br />

naapureihin, ja talkoissa saa myös<br />

hyvää ruokaa!<br />

Talkoissa on mukava touhuta<br />

yhdessä<br />

Roska-asioiden kuriin laittamisen<br />

lisäksi Tukkilaisentiellä on ehditty<br />

tehdä monenlaista. Kesällä <strong>2016</strong><br />

maalattiin leikkitelineiden puuosat.<br />

Lisäksi varasto on siivottu ja<br />

pihaa haravoitu yhdessä. Pihalla on<br />

kasvatettu kurpitsoja, joista tehtiin<br />

talkoisiin keittoa. Varastoon on<br />

perustettu myös kierrätyspiste tavaroille.<br />

Yleensä vuosittain pidetään<br />

kevät- ja syystalkoot.<br />

– Noin 30 prosenttia asukkaista<br />

osallistuu talkoisiin, Wahlström<br />

kertoo.<br />

<strong>VAV</strong> tukee asukastoimintaa<br />

rahallisesti. Talkoisiin se kustantaa<br />

tarjoilut. Myös grilli, jolla tarjoiltavat<br />

herkut valmistetaan, sekä kerhotilassa<br />

sijaitseva kuntopyörä on<br />

hankittu <strong>VAV</strong>:n asukastoimikunnan<br />

määrärahoilla.<br />

<strong>VAV</strong> myös huolsi ilmastointikanavat<br />

sekä uusi lukot ja vesikourut viime<br />

vuoden aikana. Tarkan markan<br />

naisena Wahlström huomauttaa,<br />

että budjetissa pysyttiin aktiivisesta<br />

toiminnasta huolimatta.<br />

Vuoden 2017 keväälle on suunnitteilla<br />

talkoot toukokuun puolivälissä.<br />

Grilli otetaan ulos, herkkuja<br />

valmistetaan yhdessä ja paikkoja<br />

putsaillaan. Wahlström on miettinyt,<br />

että parkkipaikkojen viivat olisi hyvä<br />

maalata paremmin näkyviin.<br />

Hän haaveilee myös kerhotilan<br />

kohentamisesta, ehkä verhoilla.<br />

Asukastoimikunnan<br />

jäsenet loihtivat<br />

epäsiististä<br />

roskakatoksesta<br />

väljän, puhtaan<br />

ja lajittelemaan<br />

kannustavan<br />

jätepisteen.<br />

Kiinteistön alueella on myös pieni<br />

metsikkö, jota voisi harventamalla<br />

saada viihtyisämmäksi.<br />

Tiedossa on, että pihalle<br />

saadaan 2017 kesällä lisää pensasistutuksia.<br />

<strong>VAV</strong>:n hortonomi ja<br />

isännöitsijä tekivät kierroksen, jolle<br />

Arja Wahlström osallistui. Hän välitti<br />

toiveen pensaista, ja nyt siitä on<br />

tulossa totta.<br />

Asukasaktiivit Arja Wahlström (oikealla),<br />

Juha Huvinen ja Robert Tammela pistivät<br />

tuulemaan Tukkilaisentie 9:n roskakatoksessa.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 15


Vuonna <strong>2016</strong> valmistui 105 asuntoa<br />

ja aloitettiin 477:n rakentaminen<br />

VUONNA <strong>2016</strong><strong>VAV</strong>:lle nousi uusia<br />

asuintaloja edellisvuotta vähemmän.<br />

Asuntoja valmistui Loiskekuja<br />

1:n uudiskohteen myötä 105, kun<br />

2015 määrä oli kolmessa kohteessa<br />

yhteensä 273. Rakennustöitä tehtiin<br />

<strong>2016</strong> kuitenkin poikkeuksellisen vilkkaasti,<br />

sillä Loiskekujan lisäksi työt<br />

olivat käynnissä neljässä muussa<br />

kohteessa, joihin odotetaan valmistuvan<br />

yhteensä 407 asuntoa.<br />

Marsinkuja 1 Mikkolassa sai asukkaansa<br />

jo alkuvuodesta 2017, kun<br />

147 asunnon talo valmistui neljän<br />

puretun tilalle tammikuun lopussa.<br />

Muut vuonna 2017 valmistuvat kiinteistöt<br />

ovat Kivistön Jaspiskuja 7a<br />

ja Leinelän Auringonkierto 2, joiden<br />

rakennustyöt alkoivat maaliskuussa<br />

<strong>2016</strong>, sekä Martinlaaksonpolku<br />

3, jonka rakentaminen käynnistyi<br />

elokuussa.<br />

Toukokuussa valmistuvaksi arvioidun<br />

Jaspiskujan talossa on 109<br />

asuntoa. Talo on osa kehityshanketta,<br />

jossa <strong>VAV</strong> ja Fira Oy hyödyntävät<br />

ja kehittävät 3D-mallintamisen<br />

työkaluja asuinkiinteistöjen rakentamiseen<br />

ja ylläpitoon.<br />

Auringonkierto 2 on <strong>VAV</strong>:n<br />

ensimmäinen kohde Leinelän kaupunginosassa.<br />

Neljän rakennuksen<br />

kokonaisuuteen tulee yhteensä<br />

99 vuokra-asuntoa, joista noin<br />

puolet on paljon kysyttyjä yksiöitä.<br />

Kiinteistön odotetaan valmistuvan<br />

lokakuussa.<br />

Martinlaaksonpolku 3:n joulukuussa<br />

valmistuvaksi arvioidun<br />

kahdeksankerroksisen talon kokonaisasuntomäärä<br />

on 52. Näistä 15<br />

tulee olemaan kehitysvammaisten<br />

asumisyksikön käytössä.<br />

Joulukuun <strong>2016</strong> lopussa <strong>VAV</strong><br />

solmi myös kaksi merkittävää urakkasopimusta.<br />

Myyrmäen Ruukkukuja 8:aan<br />

rakennettava palvelutalo on yhtiön<br />

historian suurin rakennushanke.<br />

Valmistuessaan vuonna 2019 se<br />

tulee olemaan <strong>VAV</strong>:n suurin kiinteistö<br />

sekä asuntojen että neliöiden<br />

määrässä. Asumiskeskukseen tulee<br />

kaikkiaan 199 asuntoa, joista 135<br />

palveluasuntoja ja 64 ryhmäkotipaikkoja.<br />

Rakennustyöt on tarkoitus<br />

aloittaa kesän 2017 alussa.<br />

Yhtä kunnianhimoinen hanke on<br />

Kaskelantielle Hakunilaan nouseva<br />

127 asunnon kerrostalo. Kestävän<br />

kehityksen periaatteen ja pohjoismaisen<br />

Joutsenmerkin kriteerien<br />

mukaisesti rakennettava talo tulee<br />

valmistuessaan olemaan suurin<br />

joutsenmerkitty rakennus Suomessa.<br />

<strong>VAV</strong> osoittaa tämän hankkeen<br />

myötä olevansa ympäristöystävällisen<br />

rakentamisen edelläkävijä.<br />

Aikataulun mukainen valmistumisaika<br />

on syyskuussa 2018.<br />

<strong>VAV</strong>:n rakennushankkeista<br />

suunnitteluvaiheeseen etenivät<br />

vuonna <strong>2016</strong> Tikkurilan Orvokkirinne<br />

4 ja Veturikuja 8, Kiulukuja 7<br />

Havukoskella sekä <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:n kohde Koisotie 8 Koivuhaassa.<br />

Orvokkirinteessä vanhan kiinteistön<br />

purkaminen on aikataulutettu alkuvuoteen<br />

2018, ja uuden kiinteistön<br />

on tarkoitus valmistua 2019. Tilalle<br />

on tulossa 65 uutta asuntoa, joista<br />

15 olisi vammaispalveluiden ryhmäasuntoja.<br />

Kiulukujan ja Koisotien<br />

kohteiden arvioidaan valmistuvan<br />

vuoden 2018 aikana.<br />

<strong>VAV</strong> ja Fira Oy hyödyntävät ja<br />

kehittävät 3D-mallintamisen<br />

työkaluja asuinkiinteistöjen<br />

rakentamiseen ja ylläpitoon<br />

Jaspiskujan talossa.<br />

16<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


RAKENTEILLA JA SUUNNITTEILLA<br />

OLEVAT UUDISKOHTEET<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy,<br />

osa asunnoista erityisryhmille<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy<br />

Jaspiskuja 7a, 109 asuntoa. Valmistuu 2017.<br />

Auringonkierto 2, 99 asuntoa. Valmistuu 2017.<br />

Martinlaaksonpolku 3, 52 asuntoa. Valmistuu 2017.<br />

Kaskelantie, 127 asuntoa. Arvioitu valmistuminen 2018.<br />

Orvokkirinne 4, 65 asuntoa. Arvioitu valmistuminen 2018.<br />

Veturikuja 8. Arvioitu valmistuminen 2019.<br />

Kiulukuja 7. Arvioitu valmistuminen 2018.<br />

Koisotie 8. Arvioitu valmistuminen 2018.<br />

Ruukkukuja 8, 199 asuntoa. Arvioitu valmistuminen 2019.<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

17


Rakennuksien lämpötilaa ja kosteutta<br />

mittaavan automaattisen järjestelmän<br />

kehitystyö on loppusuoralla<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY ja Mexem<br />

Ky toteuttivat kesällä <strong>2016</strong> Loiskekujalle<br />

valmistuneen kiinteistön<br />

rakennustöiden yhteydessä pilottihankkeen,<br />

jossa kokeiltiin uutta automaattista<br />

lämpötilan ja kosteuden<br />

mittausjärjestelmää. Rakennuksen<br />

kaikkien märkätilojen lattioihin,<br />

talon vesikattoon, alapohjaan ja<br />

ulkoseinien sisään asennetuista<br />

antureista sekä mittakammiosta ja<br />

varausputkistosta koostuva järjestelmä<br />

lähettää reaaliaikaista tietoa<br />

rakenteiden lämpötilasta ja suhteellisesta<br />

kosteudesta.<br />

Helppokäyttöinen järjestelmä<br />

ei vaadi aktiivista seurantaa, vaan<br />

lämpötilan ja kosteuden suhteen<br />

voidaan asettaa hälytysarvot, joiden<br />

ylittyessä tieto välittyy sähköisesti<br />

ylläpitäjälle, esimerkiksi huoltoyhtiölle.<br />

Näin ollen mahdollisiin<br />

ongelmiin kyetään puuttumaan<br />

välittömästi. <strong>VAV</strong>:n projektipäällikkö<br />

Petri Kasurisen mukaan mittauksia<br />

on tehty aiemmin manuaalisesti,<br />

jolloin virheiden mahdollisuus on<br />

aina olemassa. Automaatio takaa<br />

sen, että tulokset ovat aina tarkkoja<br />

ja luotettavia.<br />

Loiskekujan rakennusvaiheen aikana<br />

testattiin myös lähetysyhteyksiä<br />

sekä erilaisten mitta-antureiden<br />

soveltuvuutta kyseiseen käyttöön.<br />

Kiinteistön valmistumisen jälkeen<br />

havaittiin kuuluvuusongelmia,<br />

mutta maaliskuun lopulla muissa<br />

projekteissa koekäytössä olleet<br />

uudet lähettimet ratkaisivat tämän<br />

ongelman. Järjestelmää voidaan<br />

tarvittaessa hyödyntää asumisaikaiseen<br />

rakenteen lämpötilan ja<br />

kosteuden seurantaan.<br />

Mittakammiolle ja varausputkistolle<br />

jätettiin viime vuoden lopulla<br />

patenttihakemus kehitystyössä<br />

mukana olleiden yhtiöiden toimesta.<br />

Keksijöinä ovat Petri Kasurinen,<br />

Tuomo Kovanen (Lujabetoni) ja<br />

Markku Peittola (Mexem). Päätöstä<br />

patentista odotetaan kevään<br />

2017 aikana. Kasurinen kertoo, että<br />

yhteinen hanke antaa <strong>VAV</strong>:lle mahdollisuuden<br />

käyttää myös tulevien<br />

projektien yhteydessä yhteistyökumppaneiden<br />

uusinta teknologiaa<br />

sekä innovaatioita.<br />

Kehitystyö on nyt loppusuoralla<br />

ja järjestelmää hiotaan käynnissä<br />

olevien rakennustöiden yhteydessä.<br />

Kunhan toimintavarmuus paranee,<br />

antureita, mittakammiota ja varausputkistoa<br />

on tarkoitus ryhtyä käyttämään<br />

laajemmassa mittakaavassa.<br />

Kaikille <strong>VAV</strong>:n työmaille järjestelmä<br />

ei ehkä ole tulossa, mutta se on<br />

herättänyt kiinnostusta myös muissa<br />

rakennusalan toimijoissa.<br />

Myyrmäkeen Loiskekuja 1:een<br />

valmistui 105 uutta asuntoa.<br />

Rakentamisen aikana kosteusja<br />

lämpötila-arvoja seurattiin<br />

antureiden avulla.<br />

18 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti<br />

rakennettava kerrostalo valmistuu Hakunilan<br />

Kaskelantielle. Rakennustyöt käynnistyivät<br />

maaliskuussa 2017, ja talon arvioidaan<br />

valmistuvan syyskuussa 2018.<br />

Suomen suurin<br />

Joutsenmerkki-talohanke käynnistyi<br />

<strong>VAV</strong> ja rakennusyhtiö NCC<br />

allekirjoittivat 30.12.<strong>2016</strong> urakkasopimuksen<br />

talosta, joka täyttää<br />

pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristöstandardin<br />

tiukat kriteerit.<br />

Alun perin idea ympäristöystävällisestä<br />

talosta syntyi <strong>VAV</strong>:n toimitusjohtaja<br />

Teija Ojankoskelle Joutsenmerkin<br />

järjestämässä tilaisuudessa<br />

elokuussa 2015.<br />

Sopimuksen mukaisesti NCC<br />

alkoi keväällä 2017 rakentaa<br />

<strong>VAV</strong>:lle uutta kerrostaloa, jonka on<br />

tarkoitus täyttää Joutsenmerkin<br />

ympäristökriteerit. Valmistuessaan<br />

se tulee olemaan suurin Suomessa<br />

toteutettu rakennus, jolle Joutsenmerkki<br />

myönnetään. 127 asunnon<br />

kiinteistö tulee myös olemaan<br />

ensimmäinen joutsenmerkitty kerrostalo<br />

Suomessa.<br />

Tuleva Joutsenmerkki-kerrostalo<br />

valmistuu Hakunilan Kaskelantielle,<br />

entisen tiehallinnon varikon alueelle<br />

nousevaan uuteen asuinkortteliin.<br />

Rakennustyöt käynnistyivät<br />

maaliskuussa, ja talon arvioidaan<br />

valmistuvan syyskuussa 2018. NCC<br />

vastaa sekä hankkeen suunnittelusta<br />

että toteutuksesta.<br />

Kaskelantien talohanke osallistuu<br />

myös ympäristöministeriön<br />

Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumukseen,<br />

jossa yritykset ja<br />

organisaatiot voivat sitoutua<br />

noudattamaan kestävän kehityksen<br />

periaatteita erilaisissa hankkeissaan<br />

ja projekteissaan.<br />

Vaikka kiinteistö toteutetaan<br />

Joutsenmerkin vaatimusten mukaisesti,<br />

ei tästä seuraa suurempia<br />

kustannuksia tuleville asukkaille.<br />

Talon 127 asuntoa valmistuvat kohtuuhintaisiksi<br />

vuokrakodeiksi, jotka<br />

vuokrataan samaan tapaan kuin<br />

muutkin <strong>VAV</strong>:n ara-asunnot.<br />

127 asunnon<br />

kiinteistö<br />

tulee olemaan<br />

ensimmäinen<br />

joutsenmerkitty<br />

kerrostalo<br />

Suomessa.<br />

19


Asuintalojen<br />

korjaussykli<br />

on normaalisti<br />

20−30 vuotta,<br />

joten jopa lähes<br />

puolet <strong>VAV</strong>:n<br />

kiinteistöistä<br />

on lähivuosina<br />

remontin<br />

tarpeessa.<br />

Korjausrakentamisen<br />

kasvu jatkuu<br />

<strong>VAV</strong>:n korjausrakentamisen volyymi<br />

on viime vuosina kasvanut vuosittain<br />

noin kymmenellä prosentilla,<br />

eikä <strong>2016</strong> ollut poikkeus. Korjaukset<br />

koskivat noin kuudesosaa <strong>VAV</strong>:n<br />

asunnoista. Korjausrakentaminen<br />

lisääntyy myös tulevina vuosina,<br />

sillä vilkkaan rakentamisen kaudella<br />

1990-luvun alussa valmistuneet kiinteistöt<br />

ovat tulleet korjausikään.<br />

Vuonna <strong>2016</strong> korjausrakentamiseen<br />

käytettiin yli 9,2 miljoonaa euroa.<br />

Peruskorjauskohteita ei ollut, vaan<br />

kiinteistöihin tehtiin osakorjauksia.<br />

Korjaukset perustuvat pitkän<br />

tähtäimen suunnitelmaan, johon<br />

tarvittaessa tehdään muutoksia<br />

kesken vuottakin. Puolet <strong>VAV</strong>:n<br />

rakennuskannasta on priorisointilistalla,<br />

jolla korjausvelan kertymistä<br />

pyritään taittamaan. Rakenteiden ikä<br />

ja luonnollinen kuluminen ratkaisevat<br />

korjaustahdin.<br />

Julkisivukorjauksia tehtiin 23 kiinteistössä<br />

yhteensä 552 319 eurolla.<br />

Kiinteistöä kohden keskimäärin<br />

24 014 euron julkisivukorjaukset<br />

olivat pääasiassa elementtisaumausten<br />

uusimisia, ikkunoiden huoltomaalauksia<br />

ja joitakin betonipintojen<br />

paikkakorjauksia.<br />

18 kiinteistössä korjattiin vesikattoa<br />

yhteensä 1 324 125 eurolla. Nämä<br />

olivat bitumitasakattojen uusimisia<br />

kaivoineen ja viemäreineen sekä pel-<br />

tikattojen huoltomaalauksia. Vesikaton<br />

korjaaminen maksoi kiinteistöä<br />

kohden keskimäärin 73 563 euroa.<br />

Lämmitysjärjestelmän uusiminen<br />

tuo lämpöpumpun<br />

Talotekniikkakorjauksia tehtiin<br />

yhdeksässä kiinteistössä yhteensä<br />

1 542 898 eurolla. Vesijohtojen<br />

uusimisia ja viemäreiden sukituksia<br />

tehtiin pääasiassa kylpyhuoneremonttien<br />

yhteydessä. Muut<br />

talotekniikkakorjaukset olivat<br />

lämmönjakokeskusten uusimisia ja<br />

lämmitysjärjestelmän muutoksia.<br />

Yksittäisissä <strong>VAV</strong>:n kohteissa ei ole<br />

tällä hetkellä taloudellista mahdollisuutta<br />

siirtyä kaukolämpöön<br />

johtuen lämpöverkkojen kaukaisesta<br />

sijainnista. Yksiportaisissa taloissa<br />

on taloudellisesti perusteltua siirtyä<br />

poistoilmalämpöpumppuun, joita<br />

vuonna <strong>2016</strong> asennettiin yhteen<br />

kohteeseen.<br />

Ensimmäinen maalämpöjärjestelmä<br />

asennettiin vuonna 2015, ja viime<br />

vuonna alkoi toisen <strong>VAV</strong>:n kohteen<br />

lämmitysjärjestelmän uusiminen<br />

maalämpötekniikkaan. Muissa kohteissa<br />

lämmitysjärjestelmiä uusittiin<br />

hybriditekniikalla, jossa on aina<br />

mukana lämpöpumppu. Järkevin<br />

ratkaisu valitaan kohdekohtaisesti.<br />

Vuonna <strong>2016</strong> tehtyjen korjausten<br />

jälkeen kokonaan öljylämmitteisiä<br />

taloja <strong>VAV</strong>:n kiinteistöistä on<br />

enää viisi. Talotekniikkakorjaukset<br />

maksoivat kiinteistöä kohden<br />

keskimäärin 317 854 euroa. Lähes<br />

kaikki <strong>VAV</strong>:n kiinteistöt kuuluvat<br />

talotekniikan osalta etävalvontajärjestelmään.<br />

Vuoden aikana rakennettiin yksi<br />

uusi ja kunnostettiin neljä hissiä.<br />

Näihin käytettiin 551 748 euroa,<br />

joka on kiinteistöjen 229 asuntoa<br />

kohden keskimäärin 2 409 euroa.<br />

Keittiötiloja uusittiin neljän kiinteistön<br />

267 asunnossa yhteensä<br />

1 276 393 eurolla, eli keskimäärin<br />

4 780 eurolla per keittiö. Keittiöremonteissa<br />

uusitaan keittiön kaikki<br />

pinnat lattiasta kattoon, kiintokalusteet<br />

ja tarvittaessa kodinkoneet.<br />

Uusina ominaisuuksina keittiöremontin<br />

yhteydessä tulevat yleensä<br />

liesikupu, paikka mikroaaltouunille<br />

ja lisää sähköpistorasioita.<br />

Märkätilojen korjaus on kalleinta<br />

Suurimman osuuden korjausrakentamisen<br />

budjetista veivät märkätilojen<br />

ja asuntosaunojen uusimiset.<br />

Viime vuonna kylpyhuoneremontteihin<br />

käytettiin yhteensä 3 932 992<br />

euroa 14 kohteessa, joissa kaikkiaan<br />

501 asuntoa. Asuntokohtaisen remontin<br />

keskihinta oli 7 850 euroa.<br />

Erityisesti 1990-luvulla rakennetuissa<br />

taloissa yleiset märkätilojen<br />

20 <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


Vellamonkuja 1:ssä uusittiin vuonna <strong>2016</strong> kylpyhuoneet. <strong>VAV</strong> teettää remontin 400–450 kylpyhuoneeseen vuosittain<br />

ja käyttää tähän noin 4 miljoonaa euroa.<br />

muovimatot, jotka useimmiten asennettiin<br />

yhtenäisenä mattona saunatilasta<br />

kylpyhuoneeseen, alkavat olla<br />

elinkaarensa päässä.<br />

Kylpyhuoneremontti kestää yleensä<br />

4–6 viikkoa, ja koska asunnon kylpyhuone<br />

on sen ajan poissa asukkaan<br />

käytöstä, asukkaalla on mahdollisuus<br />

saada remontin ajalta hyvitystä vuokrassa.<br />

Toisin kuin monella muulla<br />

vuokranantajalla, <strong>VAV</strong>:n kohteissa<br />

valmiiksi saatu remontti ei nosta<br />

asuntojen vuokraa.<br />

Kylpyhuoneremonttiin<br />

kannattaa varautua<br />

Kylpyhuoneremonteista tiedotetaan<br />

asukkaille kuusi kuukautta ennen<br />

remontin alkua, jotta myös he, joilla<br />

on erityistarpeita, ehtisivät tehdä<br />

tarvittavat järjestelyt ennen remontin<br />

alkua. Noin kuukausi ennen remonttia<br />

sen vaikutukset ja käytännön<br />

järjestelyt käydään läpi asukasillassa,<br />

jonka materiaali jaetaan asukkaille<br />

myös paperimuodossa. Remontin<br />

aikana tiedotusvastuu on urakoitsijalla.<br />

Korjausrakentamisessa <strong>VAV</strong> hoitaa<br />

rakennuttamisen omana työnä, ja<br />

kaikki urakat kilpailutetaan.<br />

<strong>VAV</strong> ei pysty järjestämään korvaavia<br />

asuntoja kylpyhuoneremontin<br />

ajaksi, koska asunnot on rakennettu<br />

normaaleiksi vuokra-asunnoiksi. Niinpä<br />

liikuntavammaisten, vanhusten,<br />

sairaiden ja omaishoitajien täytyy<br />

kääntyä viranomaisten puoleen esimerkiksi<br />

laitospaikan järjestämiseksi<br />

kylpyhuoneremontin ajaksi. Remontin<br />

aikana kerrostaloissa kiinteistön<br />

yhteiset saunatilat ovat käytettävissä<br />

peseytymiseen, ja paikalle tuodaan<br />

ekovessat tai kemialliset wc:t.<br />

Keittiöremonttien tavoin kylpyhuone-<br />

ja asuntosaunaremonteissa<br />

uusitaan kaikki pinnat, mikä tarkoittaa<br />

myös vesieristeitä ja tarvittaessa<br />

kiintokalusteita.<br />

Korjausrakentamisen<br />

kustannusten jakaantuminen<br />

vuonna <strong>2016</strong><br />

Märkätilat<br />

Talotekniikka<br />

Vesikatot<br />

Keittiöt<br />

Hissit<br />

Julkisivut<br />

43%<br />

14%<br />

6%<br />

14%<br />

6%<br />

17%<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY 21


<strong>VAV</strong>:n vuokraustoiminta<br />

ei tuota<br />

voittoa.<br />

Vuokrien tasauksessa<br />

otetaan<br />

huomioon myös<br />

kiinteistöjen ylläpidon<br />

kulut.<br />

Vuokrien tasaus<br />

muuttuu vuonna 2017<br />

VALTION korkotuella rakennettujen<br />

<strong>VAV</strong>:n vuokra-asuntokiinteistöjen,<br />

niin sanottujen ara-kiinteistöjen,<br />

vuokrien tasaus muuttuu. Aiemmin<br />

ara-kiinteistöjen kesken on tasattu<br />

vain pääomavuokra, eli kiinteistöjen<br />

rakentamis- ja korjauslainoista sekä<br />

niiden koroista aiheutuvat kulut.<br />

1.3.2017 alkavalla vuokranmaksukaudella<br />

tasaukseen otetaan<br />

mukaan myös hoitovuokra: kiinteistöjen<br />

ylläpidon kulut. Tasaus<br />

tehdään Asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n suositusten<br />

mukaisesti.<br />

Vuokranmääritys perustuu korkotukilakiin,<br />

jonka noudattamista<br />

ARA valvoo. Lain keskeisin periaate<br />

on vuokrien omakustanteisuus,<br />

jonka mukaan asunnoista saa periä<br />

vuokraa enintään sen määrän, ”joka<br />

tarvitaan muiden tuottojen ohella<br />

vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien<br />

tilojen rahoituksen ja hyvän<br />

kiinteistönpidon mukaisiin menoihin”<br />

(lainaus korkotukilain 1. luvun<br />

13. pykälästä).<br />

Käytännössä omakustannusvuokra<br />

tarkoittaa sitä, että <strong>VAV</strong>:n<br />

vuokraustoiminta ei tuota voittoa.<br />

Yhtiö kerää vuokrissaan ainoastaan<br />

sen rahamäärän, joka tarvitaan<br />

kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoon,<br />

hallinnoimiseen, vuokraamiseen ja<br />

korjaamiseen sekä rakentamis- ja<br />

perusparannuslainoihin.<br />

ARA on laatinut kiinteistöjen<br />

käyttöarvon mukaisen tasausmallin,<br />

jossa kiinteistöjen eri ominaisuuksille<br />

annetaan tietty painoarvo<br />

laskettaessa niiden kokonaiskäyttöarvoa.<br />

Tasausmalli esiteltiin <strong>VAV</strong>:n<br />

luottamushenkilöille keväällä <strong>2016</strong><br />

järjestetyissä kahdessa infotilaisuudessa.<br />

Tämän jälkeen <strong>VAV</strong> kartoitti<br />

kyselyllä heidän mielipiteitään<br />

mallista, jotta ne voitiin ottaa huomioon<br />

uuteen vuokrantasaukseen<br />

siirryttäessä.<br />

ARA:n tasausmallissa 45 prosenttia<br />

käyttöarvosta muodostuu<br />

asuinalueen luokittelusta: kiinteistön<br />

sijainnista, vajaakäytöstä,<br />

vaihtuvuudesta ja kysynnästä.<br />

Vaihtuvuus- ja tyhjyystiedot saadaan<br />

suoraan <strong>VAV</strong>:n kiinteistörekisteristä<br />

ja asuntojen kysyntä puolestaan<br />

<strong>VAV</strong>:lle jätetyistä asuntohakemuksista.<br />

Alueen yleisen vuokratason<br />

<strong>VAV</strong> saa puolestaan yhteistyökumppaninsa<br />

keräämistä tilastoista,<br />

joissa on laskettu alueen asuntojen<br />

keskivuokrat.<br />

Toiset 45 prosenttia kiinteistön<br />

käyttöarvosta saadaan sen teknisistä<br />

ominaisuuksista. Näistä 5 prosentin<br />

painoarvon saa talotyyppi,<br />

joita <strong>VAV</strong>:lla on kolme: kerrostalo,<br />

pienkerrostalo ja rivitalo. Kiinteistön<br />

teknisen iän painoarvo on puolestaan<br />

30 prosenttia. Sitä määritettäessä<br />

otetaan huomioon kiinteistön<br />

sisäpinnat ja kalusteet, ikkunat ja<br />

ovet, ulkopinnat ja runko sekä talo-,<br />

sähkö- ja teletekniikka. 10 prosentin<br />

painoarvo on kiinteistön laatu- ja<br />

varustetasolla, jota määritellessä<br />

arvioidaan julkisivun, yhteistilojen<br />

sekä asuntojen kylpyhuoneiden ja<br />

keittiöiden kunto. Lisäksi otetaan<br />

huomioon se, onko asunnoissa<br />

omat saunat ja lasitetut tai lasittamattomat<br />

parvekkeet. Myös hissi<br />

vaikuttaa laatu- ja varustetason<br />

arviointiin.<br />

Jäljelle jäävä 10 prosenttia on<br />

Aran suosituksessa vuokranantajan<br />

oma harkintakerroin. Sitä käyttämällä<br />

vuokranantaja voi pitää<br />

vuokratason kohtuullisena ja estää<br />

sen, etteivät muut käyttöarvoon<br />

vaikuttavat tekijät nosta yksittäisen<br />

kiinteistön vuokria kohtuuttomasti.<br />

<strong>VAV</strong> aikoo kuitenkin vuosina<br />

2017−2019 käyttää vähintään<br />

20 prosentin harkintakerrointa.<br />

Tällöin kiinteistön teknisten ominaisuuksien<br />

sekä sijainnin ja kysynnän<br />

osuudet käyttöarvosta olisivat molemmat<br />

40 prosenttia. Suurempaa<br />

harkintakerrointa käyttämällä <strong>VAV</strong><br />

voi varmistaa sen, etteivät uudistuksen<br />

aiheuttamat mahdolliset<br />

vuokrankorotukset ole yhdessäkään<br />

kiinteistössä enempää kuin kaksi<br />

prosenttia. Vuodesta 2020 alkaen<br />

harkintakerroin laskee suosituksen<br />

mukaiseen 10 prosenttiin.<br />

Vuokrien tasauksen ulkopuolelle<br />

jäävät vuokralaisilta perittävät<br />

vesimaksut sekä autopaikkamaksut,<br />

sillä ne vaihtelevat suuresti<br />

eri kiinteistöjen välillä. Myös<br />

asukastoimikuntien määrärahat ja<br />

niiden esittämät investoinnit ovat<br />

tasauksen ulkopuolella, koska asukastoiminnan<br />

aktiivisuus vaihtelee<br />

kiinteistöittäin. Lisäksi asukkaiden<br />

aktiivisuus vihertöissä otetaan<br />

erillisenä hyvityksenä huomioon<br />

niissä kiinteistöissä, joissa asukkaat<br />

tekevät nämä työt itse.<br />

22<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY


<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

toimintakertomus <strong>2016</strong><br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 23


HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS<br />

TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.<strong>2016</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin<br />

kokonaan omistama yhtiö,<br />

joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja.<br />

Vuoden <strong>2016</strong> päättyessä<br />

yhtiön ja sen tytäryhtiön omistuksessa<br />

oli eri puolilla Vantaata<br />

10 334 asuntoa, joissa asui noin<br />

20 000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden<br />

lukumäärä on 4 553 755.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna<br />

1986. Yhtiön perustamisen myötä<br />

fuusioitiin kaikki kaupungin kokonaan<br />

omistamat vuokrataloyhtiöt<br />

yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia<br />

koteja vantaalaisille.<br />

Kiinteistökannan suunnitelmallisilla<br />

korjauksilla varmistetaan niiden<br />

arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys<br />

yhteistyössä asukkaiden<br />

kanssa.<br />

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää<br />

vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena<br />

yleisistä taloudellisista<br />

heilahteluista huolimatta.<br />

Yhtiön sisällä on arava- ja korkotukirahoitteisten<br />

kiinteistöjen<br />

pääomakuluja tasattu.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n tytäryhtiö <strong>VAV</strong><br />

Hoivakiinteistöt Oy perustettiin<br />

5.5.2015 hallinnoimaan yhtiön<br />

palvelutalokiinteistöjä. Koko <strong>VAV</strong><br />

Konsernin palvelu- ja hoivakiinteistöjen<br />

liiketoiminta siirtyi liiketoimintasiirrossa<br />

1.6.2015 tytäryhtiöön<br />

nettoapporttisiirtona. <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:stä, perustettu 1.3.2011,<br />

tuli näin ollen <strong>VAV</strong> Hoivakiinteistöt<br />

Oy:n tytäryhtiö. Vantaan kaupungin<br />

sosiaali- ja terveystoimi vuokraa<br />

yhtiön ja sen tytäryhtiöiden asunnot<br />

erityisryhmien asumiskäyttöön.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n hallitus.<br />

Takarivissä vasemmalta oikealle: Hannu Ahonen, Ari Männikkö, Pentti Hakulinen, Marja<br />

Heikkinen, Ahti Kara, Jari Keränen, Arja Niemelä, Hannu Penttilä (asiantuntijajäsen).<br />

Eturivissä vasemmalta oikealle: Teija Ojankoski (toimitusjohtaja), Juhani Paajanen, Sirpa<br />

Pajunen, Eija Grönfors, Sirpa Tuuva, Johanna Zalagh, Sanna Lesch (hallituksen sihteeri).<br />

Yhtiön pyrkimyksenä<br />

on pitää<br />

vuokrataso<br />

kohtuullisena ja<br />

oikeudenmukaisena<br />

yleisistä<br />

taloudellisista<br />

heilahteluista<br />

huolimatta.<br />

24 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin<br />

16.3.<strong>2016</strong>.<br />

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen<br />

toimikausi on kaksi vuotta.<br />

Hallitus ajalla 1.1.–31.12.<strong>2016</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Pekka Virkamäki,<br />

varapuheenjohtaja<br />

Mika Niikko, 2. varapuheenjohtaja<br />

Hannu Ahonen, asukasjäsen<br />

Eija Grönfors, jäsen<br />

Pentti Hakulinen, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Ahti Kara, jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen<br />

Ari Männikkö, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Sirpa Pajunen, jäsen<br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Sirpa Tuuva, jäsen<br />

Johanna Zalagh, jäsen<br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Liisa Tilander, varajäsen<br />

Hannu Penttilä, asiantuntijajäsen<br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi<br />

Teija Ojankoski.<br />

Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri<br />

Sanna Lesch. Hallitus<br />

kokoontui kaksitoista (12) kertaa<br />

vuoden <strong>2016</strong> aikana.<br />

Tilintarkastajina toimivat tilintarkastusyhteisö<br />

Deloitte & Touche<br />

Oy vastuunalaisena tarkastajanaan<br />

Anu Servo, KHT, JHT sekä asukastilintarkastajana<br />

Heidi Vierros, KHT.<br />

<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2016</strong> 2015 2014<br />

Liikevaihto, M€ 88,3 88,6 84,1<br />

Liikevoitto, M€ 24,6 31,7 24,4<br />

Liikevoitto % liikevaihdosta 27,8 35,8 29,0<br />

Taseen loppusumma, M€ 623,0 617,3 597,6<br />

Pitkäaikaiset lainat, M€ 467,8 472,9 484,4<br />

Varaukset ja oma pääoma, M€ 95,6 81,0 62,4<br />

Oman pääoman tuotto % (emo) 64,8 85,4 55,3<br />

Omavaraisuusaste % (emo) 19,3 16,5 12,4<br />

Poistot, M€ 17,8 19,2 21,2<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€ 27,3 45,8 37,6<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) 0,6 1,0 1,1<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta 7,2 9,9 11,6<br />

Asunnot 10 334 10 223 10 056<br />

Asuinhuoneistoneliöt 602 091 588 340 587 468<br />

Valmistuneet asunnot 105 273 182<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 1 4 4<br />

Asuntojen käyttöaste, % (emo) 99,0 99,1 99,4<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,3 1,2 0,9<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, % 0,2 0,1 0,1<br />

Keskivuokra, €/m²/kk (emo) 11,90 11,72 11,45<br />

Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk (emo) 9,33–15,02 9,28–14,67 9,12–14,34<br />

Keskivuokra 1.3.2017 alkaen,€/m 2 /kk (emo) 11,90<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2017, kpl 105<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2017, kpl 1<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2017 alkaen, €/m²/kk (emo) 9,33– 15,02<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 25


KIINTEISTÖT<br />

Uustuotanto<br />

Toimintavuonna solmittiin neljän<br />

vuokratalo- ja palvelukohteen urakkasopimukset<br />

(Auringonkierto 2, Martinlaaksonkuja<br />

2 b, Kaskelantie 1 ja Myyrmäen<br />

asumiskeskus), yhteismäärältään 72,3<br />

miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen<br />

hankinta-arvo on 3 832 €/asm 2 .<br />

Myyrmäen asumiskeskus on palvelutalo<br />

ja Martinlaaksonkuja 2 b:n 15 asuntoa<br />

on varattu vaikeavammaisille. Näiden<br />

hankinta-arvoksi tulee 4 046 €/hym 2<br />

(alv 0 %).<br />

Toimintavuoden aikana valmistui uusia<br />

asuntoja 105 kpl, Loiskekuja 1.<br />

Vuonna <strong>2016</strong> aloitettiin rakentaminen<br />

osoitteissa: Auringonkierto 2 (99 asuntoa),<br />

Martinlaaksonkuja 2 b (52 asuntoa),<br />

Kaskelantie 1 (127 asuntoa) ja Myyrmäen<br />

asumiskeskus (199 asuntoa) eli yhteensä<br />

477 asuntoa. Auringonkierto 2 valmistuu<br />

lokakuussa 2017, Martinlaaksonkuja<br />

2b valmistuu tammikuussa 2018,<br />

Kaskelantie 1 valmistuu elokuussa 2018<br />

ja Myyrmäen asumiskeskuksen arvioitu<br />

valmistuminen on kesäkuu 2019.<br />

Vuonna <strong>2016</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla<br />

ja Asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja<br />

erityisryhmien investointiavustuksilla.<br />

Vuoden <strong>2016</strong><br />

aikana valmistui<br />

105 uutta<br />

asuntoa<br />

Loiskekujalle.<br />

Korjausrakentaminen<br />

Kiinteistöjen korjauskulut olivat 19,3<br />

miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten<br />

korjausten osuus oli 9,0 miljoonaa<br />

euroa, eli 47 %.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt<br />

toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman<br />

mukaisesti. Rahoitus<br />

toimintavuonna kerättiin korjattavien<br />

kiinteistöjen omarahoitusosuudella ja<br />

sisällyttämällä kaikkien kiinteistöjen<br />

vuokriin 1,00 €/m²/kk.<br />

Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset<br />

painottuivat edellisten vuosien<br />

tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin<br />

(40 %) ja keittiökorjauksiin (14 %). Lisäksi<br />

julkisivujen kunnostusten osuus korjauksista<br />

oli 14 % ja linjasaneerausten 17 %.<br />

Yhtiön kiinteistöjen omaisuus- ja vastuuvakuutukset<br />

ovat Pohjola Vakuutus<br />

Oy:ssä.<br />

Vuonna <strong>2016</strong> aloitettiin rakentaminen kohteessa Auringonkierto 2.<br />

Kiinteistöön valmistuu 99 asuntoa lokakuussa 2017.<br />

26 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 27


VUOKRA-ASUNNON<br />

HAKIJAT<br />

Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita<br />

oli rekisterissä noin 4 500.<br />

Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain<br />

4 350:n ja 5 000:n välillä.<br />

Hakijoista yli 60 % haki asuntoa<br />

yksin. Vuoden <strong>2016</strong> aikana asuntoja<br />

vapautui vuokrattavaksi keskimäärin<br />

98 kpl kuukaudessa ja uusia<br />

asuntoja valmistui 105 kpl, yhteensä<br />

1 280 kpl. Asuntojen vaihtuvuus<br />

vuonna <strong>2016</strong> oli 12,0 %. Vaihtuvuus<br />

laski yli prosentin edellisestä<br />

vuodesta lähinnä yhtiön asunnosta<br />

toiseen vaihtajien lukumäärän<br />

vähenemisen myötä. Hakijoista<br />

yhtiön asunnosta toiseen vaihtajia<br />

oli 267 kpl eli 22 % vaihdoista (ed.<br />

vuosi 32 %).<br />

Vuoden <strong>2016</strong><br />

aikana<br />

vuokrattavaksi<br />

valmistui ja<br />

vapautui<br />

1 280 asuntoa.<br />

Näistä 267 oli<br />

<strong>VAV</strong>:n sisäisiä<br />

asunnonvaihtoja.<br />

ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle<br />

asukkaalle mahdollisuuden<br />

osallistua oman talonsa hallintoon<br />

ja vaikuttaa maksamiinsa kustannuksiin.<br />

Toimintavuonna <strong>VAV</strong> Asunnot<br />

Oy:llä oli yhteensä 173 arava- tai<br />

korkotukilainoitettua vuokranmääritysyksikköä.<br />

Näistä kohteista asukastoimintaa<br />

oli 155 kiinteistössä.<br />

Yhtiö järjesti asukkaille tiedotustilaisuudet<br />

yhtiön talousarvioon<br />

sisällytetyistä suunnitelmista,<br />

tilinpäätöksen toteumasta kiinteistötalouden<br />

ja korjaustoiminnan<br />

näkökulmasta. Vuokranmäärityksen<br />

muutoksesta vuodelle 2017 järjestettiin<br />

tiedotustilaisuuksia vuokran<br />

määräytymisperusteista siirryttäessä<br />

käyttöarvoon perustuvaan<br />

vuokrien määrittämiseen.<br />

Uusia asukastoimikuntien jäseniä<br />

perehdytettiin asukastoimintaan<br />

keväällä toimikauden alkaessa.<br />

Myös ympäristöön ja kierrätykseen<br />

liittyvistä asioista järjestettiin asukastoimikunnille<br />

koulutusta.<br />

Opiskelijapariskunta Nona Jung ja Walid Ahmed muuttivat<br />

ensimmäiseen <strong>VAV</strong>:n asuntoonsa Loiskekujalle.<br />

28 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti <strong>VAV</strong>-viesti<br />

ilmestyi vuonna <strong>2016</strong> neljä kertaa.<br />

Asukaslehti toteutettiin yhteistyössä<br />

Omnipress Oy:n kanssa.<br />

Lokakuussa <strong>2016</strong> yhtiön 30-vuotisjuhlan<br />

kunniaksi julkaistiin kaksi<br />

<strong>VAV</strong>:n historiaa esittelevää videota<br />

ja kirjallinen historiikki sekä järjestettiin<br />

asukkaille kaksi elokuvanäytöstä.<br />

Videot toteutettiin<br />

yhteistyössä Vaisto Creative Oy:n<br />

kanssa ja historiikki Mediataju Oy:n<br />

kanssa.<br />

Talojen uudet<br />

luottamushenkilöt<br />

ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti:<br />

Jokaisella on oikeus<br />

hyvään kotiin<br />

Asukastoiminta on<br />

iloista yhteispeliä<br />

- viesti 2/<strong>2016</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n asukaslehti / www.vav.fi<br />

Pyörällä<br />

perille<br />

VANTAALLE RAKENNETAAN UUSIA PYÖRÄILYREITTEJÄ<br />

Asukaslehti <strong>VAV</strong>-viesti ilmestyy neljä<br />

kertaa vuodessa.<br />

TALOUS<br />

Toimintavuonna emoyhtiön liikevaihto<br />

oli 84,3 miljoonaa euroa.<br />

Liikevaihto väheni edelliseen<br />

vuoteen 1,8 %. Palveluasuntojen<br />

liiketoimintasiirto kesäkuussa<br />

2015 <strong>VAV</strong> Hoivakiinteistöt Oy:öön<br />

vaikutti edelleen. Myös uustuotannon<br />

tuloutusten määrä väheni.<br />

Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot<br />

olivat 80,4 miljoonaa<br />

euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja<br />

kertyi tuloutuksista<br />

0,5 miljoonaa euroa ja muut<br />

kiinteistötuotot olivat 3,1 miljoonaa<br />

euroa sisältäen 2,9 miljoonaa euroa<br />

vesimaksutuottoja.<br />

Vuokrausaste oli 99,0 %. Kiinteistöjen<br />

korjausten lisääntyminen<br />

aiheuttaa asuntojen tyhjäkäyttöä.<br />

Tilinpäätös sisältää vuokraustoiminnan<br />

luottotappioita 223 tuhatta<br />

euroa. Luottotappiot ovat pääosin<br />

vuoden 2015 käräjäoikeuden tuomioita.<br />

Luottotappioksi kirjattuja<br />

saatavia korkoineen tuloutettiin<br />

yhteensä 143 tuhatta euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat<br />

tilinpäätöksessä ovat 0,8<br />

miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan<br />

vahingonkorvausvaateita ja<br />

perinnän kuluja tilinpäätös sisältää<br />

0,3 miljoonaa euroa. Saatavat<br />

kasvoivat edellisvuodesta 1,8 %.<br />

Tilinpäätös sisältää 200 tuhannen<br />

euron luottotappiovarauksen<br />

odotettavissa olevien menetysten<br />

varalle.<br />

Tilinpäätöksessä on yhtiön<br />

saatavista alaskirjattu Lehtikallio<br />

2:n rakennusaikaisen vakuuden<br />

määrä 511 000 euroa. Pankkitakaus<br />

on Nordea Pankki Suomi Oyj:n<br />

antama. Lopullisesti menetyksen<br />

määrä selviää Quattrorakennus<br />

Oy:n konkurssipesän lopputilityksen<br />

yhteydessä vuonna 2017.<br />

Liikevoitto oli 23,0 miljoonaa euroa<br />

eli 28 % liikevaihdosta. Suunnitelman<br />

mukaisesti sillä kyettiin kattamaan<br />

pitkäaikaisten rakennus- ja<br />

korjauslainojen korkokulut. Lisäksi<br />

varauduttiin 16,7 miljoonan euron<br />

asuintalovarauksella kiinteistöjen<br />

tuleviin korjauksiin.<br />

Poistot tehtiin tasapoistoina<br />

poistoajan ollessa 22 tai 40 vuotta.<br />

Yhtiön poistosuunnitelma vastaa<br />

kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Kiinteistöt poistetaan suunnitelman<br />

mukaan 40 vuodessa. Yhtiö ilmoittaa<br />

erikseen sen laskennallisen<br />

poiston määrän, joka on laskettu<br />

vuoteen 2012 50 vuoden tasapoistolla<br />

ja vuodesta 2013 alkaen 30<br />

vuoden tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja<br />

tehtiin 16,7 miljoonaa euroa, joista<br />

rakennusten poistot ilman rakennusten<br />

kalustoa olivat 15,9 miljoonaa<br />

euroa.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />

<strong>2016</strong> 2015 2014<br />

50 48 46<br />

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />

Naisia Miehiä Yht.<br />

Hallinto 14 1 15<br />

Markkinointi ja asiakaspalvelu 7 1 8<br />

Kiinteistönpito<br />

ja rakennuttaminen 8 20 28<br />

Yhteensä 29 22 51<br />

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N LAINAT LAINATYYPEITTÄIN:<br />

M € % Vuosimuutos, M €<br />

Aravalainat 146 32 - 18<br />

Korkotukilainat 189 41 - 5<br />

Rahalaitoslainat 85 19 + 11<br />

Kaupungin lainat 36 8 0<br />

Yhteensä 456 100 - 12<br />

Valtiokonttorin vuosimaksulainoja konvertoitiin 5 miljoonalla<br />

eurolla. Puolet lainasalkusta on vaihtuvakorkoisia luottoja.<br />

Korkosuojauksia vaihtuvakorkoisiin lainoihin on tehty 20 %:in<br />

velkapääomasta.<br />

Lainatakaukset<br />

M € Vuosimuutos, M €<br />

Valtion täytetakaus 184 + 7<br />

Kaupungin omavelkainen takaus 30,4 - 9,6<br />

<strong>2016</strong> 2015 2014<br />

2,32 M € 2,19 M € 2,11 M €<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 29


Energiankulutusta<br />

seurataan<br />

kuukausittain<br />

ja käyttöön<br />

on otettu uusi<br />

ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmä.<br />

RAHOITUKSELLISET RISKIT<br />

YMPÄRISTÖ<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut<br />

noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin<br />

muutoksia. Indeksin<br />

muutos oli viime heinäkuussa<br />

0,5 %, joten vuosimaksulainojen<br />

hoitokuluja nostetaan vastaavasti.<br />

Vuosimaksulainojen markkinakorkoja<br />

korkeampi korkotaso ei mahdollista<br />

lainojen riittäviä lyhennyksiä<br />

ja korjausten rahoitus vaikeutuu.<br />

Konvertoitaessa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainoja valtion täytetakauksella<br />

tavallisiksi rahalaitoslainoiksi<br />

markkinakorkojen muutokset<br />

vaikuttavat pääomavuokraan<br />

täysimääräisesti. Yhtiön rahoitusrakenteesta<br />

johtuen pääomakulut<br />

kuitenkin pysynevät kokonaisuutena<br />

arvioidulla tasolla. Toimintavuonna<br />

ei tehty uusia korkosuojauksia,<br />

mutta osa edellisen<br />

vuoden korkosuojauksista vaikutti<br />

vasta toimintavuonna. Yhtiö on<br />

suojannut osan vaihtuvakorkoisista<br />

korkotukilainoista, joiden omavastuukorot<br />

ovat 3,4 %.<br />

Arava- ja korkotukilainojen pitkät<br />

takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien<br />

takapainoisuus vaikeuttavat<br />

korjaustoiminnan rahoitusta.<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden<br />

taloudelliset ongelmat aiheuttavat<br />

yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />

Yhtiössä on <strong>VAV</strong>:n oma ympäristöohjelma,<br />

jossa on määritelty<br />

seurattavat ympäristöä koskevat<br />

mittarit. Kuukausittain tapahtuvan<br />

energiaseurannan ja mittausten<br />

tuloksena saadaan kiinteistöjen<br />

energiatodistus suoraan kiinteistöohjelma<br />

Tampuurista.<br />

Energian ja veden kulutus<br />

<strong>2016</strong> 2015 2014<br />

Lämpö, kWh/rm 3 (normeerattu)<br />

45,3 46,7 46,5<br />

Vesi, l/rm 3<br />

475 488 486<br />

Sähkö, kWh/rm 3<br />

4,8 4,5 4,6<br />

Energiatehokkuus<br />

Energiatehokkuutta on parannettu<br />

käyttöönotetun ETJ+ (yrityksen<br />

energiatehokkuusjärjestelmä)<br />

-järjestelmän avulla, joka täydentää<br />

vuonna <strong>2016</strong> uudistettua VAETS<br />

(vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimus)<br />

-energiatehokkuussopimusta.<br />

Energiatehokkuusjärjestelmää<br />

auditoidaan vuosittain<br />

ETJ+ -ohjeistuksen mukaisesti.<br />

30 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja sen taloudellisen aseman<br />

arvioidaan pysyvän vakaana ja<br />

maksuvalmiuden hyvänä.<br />

Yhtiö jatkaa yhtiörakenteensa<br />

selkiyttämistä sulauttamalla<br />

palveluasumisliiketoimintansa<br />

samaan tytäryhtiöön sekä eriyttämällä<br />

luovutus- ja käyttörajoitusten<br />

alaiset kiinteistöt omaksi yhtiöksi.<br />

Muutokset toteutunevat vuoden<br />

2017 aikana.<br />

Yhtiö on sopinut Vantaan kaupungin<br />

kanssa tonttiohjelmasta,<br />

jolla varmistetaan tonttitarjonta<br />

lähivuosien asuntotuotantoon.<br />

Tavoitteena on kaupungin asuntoohjelman<br />

ja Valtion kanssa solmitun<br />

aiesopimuksen mukaisesti noin<br />

320 asunnon tuotanto vuosittain.<br />

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokraasuntokäytössä<br />

olevien asuntoosakkeiden<br />

myymistä sitä mukaa<br />

kun ne vapautuvat.<br />

Yhtiö myy yksittäisiä rajoituksista<br />

vapaita vuokra-asuntokäytössä<br />

olevia kiinteistöjä korjaustoiminnan<br />

ja uudistuotannon omien varojen<br />

rahoittamiseksi.<br />

Yhtiö myy täydennyskaavoituksen<br />

yhteydessä tonteilleen syntynyttä<br />

lisärakennusoikeutta silloin, kun se<br />

on tarkoituksenmukaista.<br />

Vuokra-asuntojen kysyntä<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan<br />

pysyvän suurena. Suurin kysyntä<br />

kohdistuu yksiöihin ja pieniin<br />

kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä<br />

huolimatta perheasuntojen kysynnän<br />

oletetaan pysyvän vähäisenä.<br />

Vuoden 2017 alusta voimaan<br />

tulleen asukasvalintojen tulorajoja<br />

koskevan lain vaikutusta kysyntään<br />

seurataan.<br />

Asuntojen korjaustoiminta<br />

Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina<br />

suunnitellut peruskorjaukset<br />

perustuvat kiinteistökannan<br />

kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja<br />

salkutukseen. Korjaamisen tarvetta<br />

priorisoidaan välttämättömyyden,<br />

käytettävissä olevan rahan,<br />

tehokkuuden sekä ennakoivan<br />

korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella<br />

tähdätään kiinteistön<br />

arvon säilyttämiseen sekä hyvien<br />

asumisolosuhteiden ja asuntojen<br />

vuokrattavuuden varmistamiseen.<br />

Yhtiön korjaustoiminnan painopiste<br />

on vuosina 1970–1975<br />

ja 1989 –1995 valmistuneissa tai<br />

peruskorjatuissa kiinteistöissä.<br />

Kiinteistöt muodostavat noin 55 %<br />

yhtiön kiinteistökannasta.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten<br />

hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin<br />

haetaan aina tarjolla olevia<br />

avustusta.<br />

Uudistuotanto<br />

Rakentamisen hintaa mittaavan<br />

tarjoushintasindeksin mukaan<br />

asuinrakentamisen hinnat olivat<br />

pääkaupunkiseudulla vuoden <strong>2016</strong><br />

syyskuussa 2 prosenttia suuremmat<br />

kuin vuotta aiemmin. Hintojen<br />

odotetaan lievästi nousevan<br />

alkuvuoden 2017 aikana. Kilpailu<br />

asuinrakennusurakoista näkyy pienentyneenä<br />

kiinnostuksena tarjota<br />

urakoita yhtiön urakkakilpailuissa.<br />

Yhtiö tulee käynnistämään vuoden<br />

2017 aikana arviolta 190 uuden<br />

asunnon rakentamisen.<br />

Kehittäminen<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin<br />

kanssa ja tukee omalla toiminnallaan<br />

kaupungin perustehtäviä.<br />

Uudistuotannossa painotetaan<br />

ympäristön kestävyyttä tukevia<br />

kehittämistoimia.<br />

Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan<br />

kehittämisessä painopisteenä<br />

on edelleen muun muassa<br />

viestintä-, energia- ja turvallisuusasiat.<br />

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön<br />

tilikauden voitto 98,47 euroa kirjataan vapaaseen omaan<br />

pääomaan.<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 31


TULOSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015<br />

LIIKEVAIHTO<br />

Vuokratuotot 84 612 86 144<br />

Käyttökorvaukset 3 126 450<br />

Rakennuttamistuotot 533 1 959<br />

Isännöintituotot 13 5<br />

88 284 88 558<br />

Muut kiinteistön tuotot 686 5 111<br />

80 404<br />

3 126<br />

533<br />

211<br />

84 273<br />

686<br />

83 364<br />

449<br />

1 959<br />

134<br />

85 907<br />

5 110<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -2 321 -2 189<br />

Eläkekulut -404 -389<br />

Muut henkilösivukulut -98 -79<br />

-2 824 -2 657<br />

Poistot -17 789 -19 198<br />

-2 321<br />

-404<br />

-98<br />

-2 824<br />

-16 708<br />

-2 189<br />

-389<br />

-79<br />

-2 657<br />

-18 348<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallinto -760 -781<br />

Käyttö- ja huoltopalvelut -2 670 -2 944<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -640 -604<br />

Siivouspalvelut -1 633 -1 597<br />

Lämmitys -7 227 -7 396<br />

Vesi- ja jätevesi -4 091 -3 999<br />

Sähkö -1 343 -1 227<br />

Jätehuolto -1 812 -1 829<br />

Vahinkovakuutukset -382 -362<br />

Vuokrat -59 -75<br />

Kiinteistövero -2 649 -2 624<br />

Korjaukset -19 242 -15 384<br />

./. Saadut esinevahinkokorvaukset - -<br />

Muut hoitokulut -498 -502<br />

-43 005 -39 323<br />

Luottotappiot -253 -165<br />

Muut kiinteistön kulut -510 -601<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 24 589 31 724<br />

-743<br />

-2 510<br />

-625<br />

-1 570<br />

-6 972<br />

-3 992<br />

-1 223<br />

-1 745<br />

-352<br />

-59<br />

-2 506<br />

-18 908<br />

472<br />

-494<br />

-41 697<br />

-253<br />

-510<br />

22 967<br />

-777<br />

-2 817<br />

-593<br />

-1 554<br />

-7 252<br />

-3 930<br />

-1 160<br />

-1 788<br />

-359<br />

-75<br />

-2 521<br />

-15 282<br />

638<br />

-500<br />

-37 968<br />

-165<br />

-601<br />

31 277<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 103 155<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -6 348 -8 938<br />

-6 244 -8 782<br />

103<br />

-5 894<br />

-5 791<br />

155<br />

-8 544<br />

-8 389<br />

VOITTO (TAPPIO) ENNEN<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 18 345 22 942<br />

17 177<br />

22 889<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -2 771 -4 555<br />

-<br />

-<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos - -<br />

Vapaaehtoisten varausten muutos - -<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 15 574 18 387<br />

-469<br />

-16 708<br />

-<br />

-<br />

-22 720<br />

169<br />

32 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


TASEET<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015<br />

VASTAAVAA<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

Koneet ja kalusto<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä<br />

Saamiset konsernin yrityksistä<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

106 476<br />

420 145<br />

297<br />

1 161<br />

52 950<br />

581 030<br />

14 191<br />

5 098<br />

19 290<br />

102 908<br />

414 283<br />

396<br />

1 306<br />

28 344<br />

547 238<br />

43 105<br />

5 367<br />

48 473<br />

99 238<br />

390 087<br />

287<br />

1 087<br />

52 685<br />

543 384<br />

414<br />

14 473<br />

5 098<br />

19 986<br />

95 671<br />

382 863<br />

382<br />

1 224<br />

28 286<br />

508 425<br />

414<br />

43 317<br />

5 367<br />

49 098<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä<br />

600 320<br />

595 711<br />

563 370<br />

557 523<br />

VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista<br />

Muut saamiset<br />

Siirtosaamiset<br />

867<br />

10 713<br />

313<br />

11 893<br />

873<br />

10 409<br />

591<br />

11 873<br />

865<br />

10 037<br />

159<br />

11 061<br />

873<br />

9 733<br />

590<br />

11 197<br />

Rahoitusarvopaperit<br />

Muut arvopaperit<br />

Rahat ja pankkisaamiset<br />

5 070<br />

5 789<br />

5 060<br />

4 624<br />

5 070<br />

1 514<br />

5 060<br />

1 186<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä<br />

22 753<br />

21 557<br />

17 645<br />

17 442<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ<br />

623 072<br />

617 267<br />

581 015<br />

574 966<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 33


<strong>VAV</strong>-konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.<strong>2016</strong> 1.1.–31.12.2015<br />

VASTATTAVAA<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma<br />

Ylikurssirahasto<br />

Muut rahastot<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

7 659<br />

15 929<br />

3 092<br />

26 679<br />

Edell. tilik.voitto/tappio<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-)<br />

54 102<br />

15 574<br />

69 677<br />

35 715<br />

18 387<br />

54 102<br />

118<br />

-<br />

118<br />

-51<br />

168<br />

118<br />

Oma pääoma yhteensä<br />

96 356<br />

80 782<br />

26 797<br />

26 797<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset<br />

469<br />

84 687<br />

-<br />

67 979<br />

PAKOLLISET VARAUKSET<br />

Pakolliset varaukset<br />

200<br />

225<br />

200<br />

225<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Pitkäaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Laskennalliset verot<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta<br />

Saadut ennakot<br />

Ostovelat<br />

Muut velat<br />

Siirtovelat<br />

Laskennalliset verot<br />

467 771<br />

14 561<br />

482 332<br />

29 381<br />

1 400<br />

4 857<br />

4 324<br />

1 451<br />

2 771<br />

44 184<br />

472 950<br />

10 006<br />

482 956<br />

37 215<br />

1 465<br />

3 957<br />

4 034<br />

2 079<br />

4 555<br />

53 305<br />

428 874<br />

27 945<br />

1 400<br />

4 738<br />

306<br />

4 261<br />

1 338<br />

39 988<br />

432 926<br />

35 483<br />

1 465<br />

3 864<br />

315<br />

3 989<br />

1 923<br />

47 038<br />

Vieras pääoma yhteensä<br />

526 516<br />

536 261<br />

468 862<br />

479 964<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ<br />

623 072<br />

617 267<br />

581 015<br />

574 966<br />

34 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


RAHOITUSLASKELMAT<br />

(1000 €)<br />

VASTAAVAA<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

<strong>VAV</strong>-konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2016</strong> 2015 <strong>2016</strong> 2015<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 88 229 88 856<br />

Tuloslaskelman liikevaihto 88 284 88 558<br />

Vuokraustoiminnan muista<br />

tuotoista saadut maksut 686 5 111<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 45 580 41 550<br />

Tuloslaskelman ostot 46 561 42 815<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta<br />

ennen rahoituseriä ja veroja 43 335 52 416<br />

Maksetut korot ja maksut<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 7 030 9 345<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut 6 348 8 938<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 91 127<br />

84 374<br />

84 273<br />

686<br />

44 316<br />

45 254<br />

40 743<br />

6 541<br />

5 894<br />

91<br />

85 829<br />

85 907<br />

5 110<br />

40 145<br />

41 316<br />

50 794<br />

8 753<br />

8 544<br />

127<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 36 396 43 198<br />

34 292<br />

42 168<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja<br />

aineettomiin hyödykkeisiin 51 581 22 546<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin -269 1 107<br />

Muut saamiset -29 092 14 918<br />

Rahoitusarvopaperit 11 24<br />

Muut velat - 30<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 22 231 38 625<br />

51 667<br />

-269<br />

-29 021<br />

11<br />

22 388<br />

-2 615<br />

1 492<br />

9 324<br />

25<br />

8 226<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 26 355 47 242<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -39 367 -51 404<br />

Saadut korot 13 28<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) -12 999 -4 134<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) 1 165 439<br />

Rahavarat tilikauden alussa 4 624 4 185<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 5 789 4 624<br />

1 165 439<br />

26 355<br />

-37 944<br />

12<br />

-11 577<br />

328<br />

1 186<br />

1 514<br />

328<br />

26 802<br />

-60 412<br />

28<br />

-33 582<br />

360<br />

826<br />

1 186<br />

360<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 35


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT<br />

31.12.<strong>2016</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy ja tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Hoivakiinteistöt<br />

Oy sekä sen tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy. Osakkuusyhtiö Asunto Oy Vantaan<br />

Normannilaaksoa ei ole huomioitu konsernitilinpäätöksessä, koska yhtiön omistuksesta ollaan<br />

luopumassa ja omistuksen merkitys konsernissa on vähäinen.<br />

Konserniin kuuluvia autopaikoitusyhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy, Asunto Oy Viljapelto<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki ja Metsolan Pysäköinti Oy - ei ole konsolidoitu.<br />

Yhtiöiden taseiden loppusummat ovat 2,0 M€ ja osuus omasta pääomasta on 0,7 M€.<br />

Konsernin osuus oman pääoman muutoksesta on 0,04 M€ ja tilikauden tappiosta<br />

noin 2 tuhatta euroa.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja<br />

velat eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen.<br />

Konsernisaamiset sisältävät varoja 14 191 498,85 euroa, jotka ovat osa Vantaan<br />

kaupungin konsernipankkitiliä.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />

ikä. Vuosina 1969–2003 valmistuneet kiinteistöt poistetaan 22 vuodessa ja vuosina<br />

2004–2015 valmistuneet kiinteistöt 40 vuodessa.<br />

Vuoteen 2014 poistosuunnitelma perustui lainojen lyhennyksiin, jotka omakustannusperiaatteen mukaan<br />

saadaan sisällyttää asuntojen vuokriin. Tasapoistoihin siirryttiin, jotta poistosuunnitelma paremmin<br />

vastaisi kiinteistöjen kulumista 40 vuoden laina-ajalla.<br />

Muista kuin asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2016</strong> 2015<br />

suunnitelmapoistot<br />

rakennukset ja rakennelmat 17 530 759,94 18 927 311,69<br />

koneet ja kalusto 99 090,26 129 787,37<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 159 498,00 141 185,35<br />

17 789 348,20 19 198 284,41<br />

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on yhtiön poistoalitus<br />

77 805 115 euroa (ed. vuosi alitus 59 645 179 €)<br />

Ennen vuotta 2014 poistosuunnitelmassa rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun.<br />

Vuodesta 2013 rakennukset poistetaan 30 vuodessa.<br />

36 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


<strong>2016</strong> 2015<br />

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa 26 679 276,85 26 679 276,85<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 54 102 358,25 35 715 103,95<br />

Tilikauden voitto 15 574 432,65 18 387 254,30<br />

* Saldo tilikauden lopussa 69 676 790,90 54 102 358,25<br />

Vapaa pääoma tilikauden lopussa 69 676 790,90 54 102 358,25<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 96 356 067,75 80 781 635,10<br />

Vähemmistöosuus 0,00 0,00<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta. Konsernitilinpäätöksessä<br />

vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen<br />

muodostusmahdollisuudet veromaksun toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2016</strong> 2015<br />

Laskennalliset verovelat<br />

tilinpäätössiirroista 17 331 446,17 14 560 925,14<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 37


<strong>2016</strong> 2015<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 102 908 393,74 97 088 691,93<br />

lisäys 3 567 635,02 6 335 806,62<br />

vähennys 0,00 -516 104,81<br />

* Saldo tilikauden lopussa 106 476 028,76 102 908 393,74<br />

Rakennukset ja rakennelmat<br />

tilikauden alussa 414 282 609,26 395 665 281,70<br />

lisäys 23 685 186,91 39 565 165,02<br />

vähennys -291 788,00 -2 020 525,77<br />

poisto -17 530 759,94 -18 927 311,69<br />

* Saldo tilikauden lopussa 420 145 248,23 414 282 609,26<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 396 360,99 546 689,13<br />

vähennykset 0,00 -20 540,77<br />

poisto -99 090,26 -129 787,37<br />

* Saldo tilikauden lopussa 297 270,73 396 360,99<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 1 306 216,85 884 470,76<br />

lisäys 14 432,00 563 653,19<br />

vähennys 0,00 -721,75<br />

poisto -159 498,00 -141 185,35<br />

* Saldo tilikauden lopussa 1 161 150,85 1 306 216,85<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 28 344 420,75 49 704 755,29<br />

lisäys 52 737 227,80 28 740 506,94<br />

vähennys -28 131 629,22 -50 100 841,48<br />

* Saldo tilikauden lopussa 52 950 019,33 28 344 420,75<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 43 105 215,23 29 012 114,24<br />

lisäys / vähennys -28 913 716,38 14 093 100,99<br />

* Saldo tilikauden lopussa 14 191 498,85 43 105 215,23<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 367 292,96 4 286 609,81<br />

lisäys 0,00 1 352 462,46<br />

vähennys (myynnit) -268 839,52 -271 779,31<br />

* Saldo tilikauden lopussa 5 098 453,44 5 367 292,96<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 600 319 670,19 595 710 509,78<br />

38 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

kpl osuus, % kp-arvo<br />

Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,6 5 624,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,4 74,84<br />

Koivu-yhtiöt Oy 874 6,3 3 132,77<br />

8 831,82<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,4 0<br />

Asunto Oy Viljapelto 21 23,3 2 628,04<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,8 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikat Oy 22 1,1 178 790,49<br />

Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 33,3 4 431,75<br />

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki 39 17,7 1 052 392,46<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35,5 661 202,10<br />

1 899 739,85<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Kivistön Putkijäte Oy, B-osake 5 015 3,13 % 300 499,00<br />

Yhtiö omistaa 13 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 997 967,29<br />

3 189 881,78<br />

Martinlaaksonpolku havainnekuva.<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 39


<strong>2016</strong> 2015<br />

VASTUUSITOUMUKSET<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 423 465 567 426 026 785<br />

Annetut kiinnitykset 958 672 537 915 578 637<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 31 778 399 41 490 553<br />

Velat, joissa HUS:in takaus 341 343 382 695<br />

JOHDANNAISSOPIMUKSET<br />

Yhtiön vaihtuvakorkoisia korkotukilainoja, joiden omavastuukorko on 3,4 %, on suojattu korkoriskiltä<br />

koronvaihtosopimuksin. Korkotason ollessa negatiivinen aiheuttaa myös negatiivinen korkoero maksuvelvoitteen.<br />

Sopimukset noudattavat lainojen ehtoja ja siksi ne esitetään taseen ulkopuolisena vastuuna.<br />

Korkojohdannaiset<br />

Koronvaihtosopimukset 1 - 4<br />

Korkotukilainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 19 847 447<br />

Sopimukset erääntyvät 2025<br />

Vaihtuva korko<br />

12 kk Euribor<br />

Kiinteä korko 1,034 % - 1,096 %<br />

Käypä arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -813 362<br />

Koronvaihtosopimukset 5 - 10<br />

Korkotukilainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 26 862 810<br />

Sopimukset erääntyvät 2025<br />

Vaihtuva korko<br />

6 kk Euribor<br />

Kiinteä korko 0,937 % -0,952 %<br />

Käypä arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -1 026 683<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, 264 kpl<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI<br />

SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2016</strong> 2015<br />

Rahalaitoslainat 89 363 778,79 69 704 703,86<br />

Vantaan kaupungin lainat 38 524 891,58 39 435 274,13<br />

Muut pitkäaikaiset velat 159 745 667,04 153 476 731,73<br />

287 634 337,41 262 616 709,72<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 151 099 058,84 167 776 119,31<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Saaminen Quattrorakennus Oy:n konkurssipesältä 0,00 511 000,00<br />

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta 138 303,11 0,00<br />

Muut siirtosaamiset 174 846,63 79 761,90<br />

313 149,74 590 761,90<br />

40 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


<strong>2016</strong> 2015<br />

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset<br />

Liittymismaksut 10 712 551,01 10 409 124,78<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Saamiset konsernin yrityksiltä 14 191 498,85 43 105 215,23<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista 867 030,62 873 238,04<br />

15 058 529,47 43 978 453,27<br />

Saamiset yhteensä 26 084 230,22 54 978 339,95<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 1 360 283,33 2 042 473,93<br />

Muut siirtovelat 91 035,10 36 701,40<br />

yhteensä 1 451 318,43 2 079 175,33<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lomapalkkavelat 428 972,00 422 455,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 624 725,70 3 386 899,86<br />

Muut velat 270 012,59 224 888,41<br />

yhteensä 4 323 710,29 4 034 243,27<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on vähennetty rakennuttamiseen ja vuokraustoimintaan liittyvää pakollista varausta<br />

25.000 euroa, joten pakollinen varaus on 200.000 euroa.<br />

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT<br />

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden<br />

Myyntivoitot 159 092,75 4 617 671,21<br />

Muut tuotot 526 673,45 492 935,66<br />

685 766,20 5 110 606,87<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskim. 50 48<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 191 372,00 180 584,00<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat <strong>2016</strong> 2015<br />

Vantaan kaupungin lainat 41 566 933,65 41 749 720,73<br />

- lyhytaikainen osuus 1 108 439,38 514 528,89<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 41


TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE<br />

Tilinpäätöksen tilintarkastus<br />

Lausunto<br />

Olemme tilintarkastaneet <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n (y-tunnus 0640915-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.<strong>2016</strong>. Tilinpäätös<br />

sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.<br />

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan<br />

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten<br />

mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.<br />

Lausunnon perustelut<br />

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan<br />

mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen<br />

tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien<br />

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden<br />

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi<br />

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.<br />

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa<br />

voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus<br />

ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen<br />

laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa<br />

toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös<br />

on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi<br />

jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.<br />

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa<br />

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai<br />

virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen<br />

varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän<br />

tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai<br />

virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan<br />

taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.<br />

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme<br />

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:<br />

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden<br />

riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme<br />

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä<br />

johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen<br />

virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä<br />

jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.<br />

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan<br />

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että<br />

pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.<br />

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten<br />

arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.<br />

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen<br />

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen<br />

siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää<br />

aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta<br />

esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin<br />

tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.<br />

Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin.<br />

Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan<br />

toimintaansa.<br />

42 <strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong>


• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä<br />

esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia<br />

siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.<br />

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai<br />

liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme<br />

antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja<br />

suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.<br />

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta<br />

sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,<br />

jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.<br />

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET<br />

Muu informaatio<br />

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän<br />

informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.<br />

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä<br />

ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa<br />

tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan<br />

olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen<br />

sovellettavien säännösten mukaisesti.<br />

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus<br />

on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.<br />

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa<br />

on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.<br />

Vantaalla, 16. maaliskuuta 2017<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

Tilintarkastusyhteisö<br />

KPMG Oy<br />

Tilintarkastusyhteisö<br />

Anu Servo<br />

Heidi Vierros<br />

KHT, JHT<br />

KHT<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KPMG Oy<br />

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki<br />

Puh. 020 755 500 Puh. 020 760 3000<br />

<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 14. päivänä helmikuuta 2017<br />

Juhani Paajanen (puheenjohtaja), Pekka Virkamäki, Mika Niikko, Hannu Ahonen, Eija Grönfors, Marja Heikkinen, Ahti Kara<br />

Jari Keränen, Ari Männikkö, Arja Niemelä, Sirpa Pajunen, Visa Tammi, Sirpa Tuuva, Johanna Zalagh, Teija Ojankoski (toimitusjohtaja)<br />

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ<br />

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 14. helmikuuta 2017<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Anu Servo, KHT, JHT<br />

Heidi Vierros, KHT<br />

<strong>VAV</strong> TOIMINTAKERTOMUS <strong>2016</strong> 43


<strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

p. 010 235 1450<br />

info@vav.fi<br />

Käyntiosoite: Veturikuja 7, Tikkurila<br />

PL 39, 01301 Vantaa<br />

Fax 010 235 1451<br />

TOTEUTUS: OMNIPRESS | ULKOASU: VAULA AUNOLA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!