Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Hongrois

Preprava • Pred

Preprava • Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky káble. • Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja alebo traja ľudia. • Pri prenášaní držte televízny prijímač tak, ako je to znázornené nižšie. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným namáhaním. Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani predmetmi ako noviny a pod. Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu. Cirkulácia vzduchu je zablokovaná. Stena Stena • Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi alebo nadmernými vibráciami. • Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní zabaľte televízny prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu. Predchádzanie prevrhnutiu 10 mm - 12 mm VS M6 Vetranie • Nikdy nevkladajte nič do skrine. • Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na ilustrácii dolu. • Rozhodne odporúčame použiť montážnu konzolu na stenu značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu. Nainštalovaný na stene 30 cm 10 cm Nainštalovaný na podstavci 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1,5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm} 10 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. 6 cm Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor. • Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu: Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho hlavou dolu, dozadu ani nabok. Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do skrine. Sieťový kábel Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom: Používajte iba sieťové káble dodávané spoločnosťou Sony, nie od iných dodávateľov. Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky. Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220 V - 240 V AC. Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite, že napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových konektorov. Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky. Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla. Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar. Poznámka • Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným zariadením. • Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla. • Napájací kábel neupravujte. • Neklaďte na napájací kábel nič ťažké. • Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel. • Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke. • Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku. POZNÁMKA K SIEŤOVÉMU ADAPTÉRU Varovanie Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkosťou, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Neumiestňujte na zariadenie objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Toto zariadenie neumiestňujte do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný priestor. • Uistite sa, že elektrická zásuvka je nainštalovaná v blízkosti zariadenia a že je ľahko dostupná. • Používajte dodaný sieťový adaptér a napájací kábel. • Nepoužívajte žiaden iný napájací adaptér. Môže to spôsobiť poruchu. • Sieťový adaptér pripojte k ľahko dostupnej elektrickej zásuvke. • Napájací kábel neomotávajte okolo sieťového adaptéra. Drôt sa môže zlomiť a/alebo to môže spôsobiť poruchu mediálneho prijímača. • Nechytajte sieťový adaptér mokrými rukami. • Ak si všimnete nejakú abnormalitu na sieťovom adaptéri, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. • Zariadenie nie je odpojené od zdroja napájania, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie vypli. • Sieťový adaptér sa pri dlhšom používaní zahrieva. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. 4 SK

Zakázané použitie Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v prostredí alebo v situáciách uvádzaných ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu. Umiestnenie: • Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme. • Ak sa TV prijímač umiestni do šatne verejnej plavárne alebo termálnych prameňov, môže sa poškodiť sírou prenášanou vzduchom atď. • Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu. • TV prijímač neprenášajte z chladného prostredia do teplého. Náhle zmeny teploty miestnosti môžu zapríčiniť kondenzáciu vlhkosti. Výsledkom toho môže byť nekvalitný obraz a/alebo nekvalitné farby. Ak sa tak stane, pred zapnutím napájania TV prijímača nechajte vlhkosť celkom vypariť. Prostredie: • Televízny prijímač neinštalujte na miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta kam môže preniknúť hmyz; vystavené mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod. • TV prijímač neumiestňujte do vlhkého a prašného prostredia alebo do priestorov s výskytom olejového dymu alebo výparov (v blízkosti kuchynských pracovných stolov alebo zvlhčovačov). Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický šok alebo deformácie. • Televízor neumiestňujte na miesta vystavené extrémnym teplotám, ako priame slnečné žiarenie, blízko radiátorov alebo ohrievačov. Televízor sa môže v takýchto podmienkach prehriať a následne sa môže zdeformovať kryt alebo sa môže vyskytnúť porucha. Situácia: • Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od sieťovej zásuvky a od antény. • TV prijímač neinštalujte tak, aby trčal do otvoreného priestoru. Môže to spôsobiť poranenie alebo poškodenie nárazom do TV prijímača. Rozbité kúsky: • Do televízneho prijímača nič nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže nárazom poškodiť a spôsobiť vážny úraz. • Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť k úderu elektrického prúdu. Ak sa prijímač nepoužíva • Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a bezpečnosti. • Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky. • Niektoré televízne prijímače môžu mať funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom režime. Pre deti • Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač. • Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechať v dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom prehltnuté. Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy... Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel. Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač skontroloval odborník. Keď: Napájací kábel je poškodený. Sieťová zásuvka je uvoľnená. Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo predmetom, ktorý naň dopadol. Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný predmet. Informácie o teplote televízneho prijímača s LCD Keď televízny prijímač s LCD používate dlhší čas, okolité časti panela sa zahrejú. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. Preventívne pokyny Sledovanie televízneho programu • Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči. • Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu. Obrazovka LCD • Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a nejde o jej poruchu. • Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD. • Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú. • Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť. • Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy. • Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Pri likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy. Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke. Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady. • Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho prostriedku. • Nikdy nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na televízor. Môže kvapkať na spodnú časť obrazovky alebo vonkajších častí a dostať sa do televízora, pričom môže spôsobiť poškodenie televízora. 5 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34: Używanie urządzeń audio i wideo
 • Page 35 and 36: Montaż telewizora na ścianie W te
 • Page 37 and 38: Dźwięk Jakość obrazu jest dobra
 • Page 39 and 40: Nie mogę połączyć się z Intern
 • Page 41 and 42: Zasilanie, karta produktu i inne Wy
 • Page 43 and 44: 43 PL PL
 • Page 45 and 46: Úvod Děkujeme vám, že jste si v
 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54: Typ 2: Zabezpečená síť bez nast
 • Page 55 and 56: Sledování televize Změna stylu z
 • Page 57 and 58: Používání televizoru v režimu
 • Page 59 and 60: Volby přehrávání Stisknutím č
 • Page 61 and 62: Barevná teplota Nastavuje bílé b
 • Page 63 and 64: Automatické ladění - rozsah [Nor
 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70: Nastavení sítě (pouze pro Spojen
 • Page 71 and 72: Kvalita obrazu • Kompozitní AV k
 • Page 73 and 74: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 75 and 76: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 77 and 78: Obecné Televizor se automaticky vy
 • Page 79 and 80: Napájení, informační list výro
 • Page 81 and 82: 39 CZ CZ
 • Page 83: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ak sa nedokážete pripojiť k inte
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Zoznam digit. Programov 1 V digitá
 • Page 99 and 100: Hudobný formát USB •LPCM (.wav)
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135:

  2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta