Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Tchèque

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač Tvar diaľkového ovládača, umiestnenie, dostupnosť a funkcia tlačidla na diaľkovom ovládači sa môže líšiť v závislosti od oblasti/ krajiny/modelu televízneho prijímača. Tlačidlá s číslami • Tieto tlačidlá slúžia na výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo stlačte ďalšiu číslicu. • V režime Text vyberte stránku zadaním trojciferného čísla stránky. EXIT Návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo opustenie ponuky. Keď je dostupná služba interaktívnej aplikácie, stlačením tohto tlačidla ju opustíte. Farebné tlačidlá Zobrazenia sprievodcu ovládaním (ak sú farebné tlačidlá k dispozícii). NETFLIX (Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch TV prijímačov.) Prístup k online službe „NETFLIX“. / (Informácie / zobrazenie textu) • Zobrazenie informácií. Jedným stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o sledovanom programe alebo vstupe. Opätovným stlačením tohto tlačidla odstránite zobrazenie z obrazovky. • V režime Text sa stlačením tohto tlačidla zobrazia skryté informácie (napr. odpovede na kvízové otázky). SLEEP Stláčajte opakovane, kým sa neobjaví čas v minútach ([Vyp.]/[15 min]/[30 min]/ [45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), počas ktorého má TV zostať zapnutý predtým, než sa vypne. Ak chcete časovač vypnutia zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP, kým sa neobjavé [Vyp.]. //// (Výber položky / Enter) • Výber alebo úprava položiek. • Potvrdenie vybraných položiek. / (Výber vstupu / zmrazenie textu) • Slúži na zobrazenie a výber zdroja vstupu. • V režime Text slúži na zmrazenie aktuálnej stránky. DIGITAL/ANALOG Prepnutie na digitálny alebo analógový vstup. RETURN • Návrat na predchádzajúcu obrazovku ktorejkoľvek zobrazenej ponuky. • Zastavenie prehrávania súboru fotografie, hudobného súboru alebo video súboru. HOME Zobrazenie alebo zrušenie ponuky. +/– (Hlasitosť) Úprava hlasitosti. 8 SK

AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčného zdroja alebo duálny zvuk pre aktuálne prehliadaný program (v závislosti od zdroja programu). (Titulky) Mení nastavenie titulkov (strana 22). /////// • Obsluha mediálneho obsahu na televíznom prijímači a pripojenom zariadení kompatibilným s funkciou BRAVIA Sync. • Toto tlačidlo možno používať aj na ovládanie prehrávania služby VOD (Video na požiadanie). Dostupnosť závisí od služby VOD. (len model KDL-48WD65x / 40WD65x / 32WD60x) / (Pohotovostný režim televízneho prijímača) Toto tlačidlo slúži na zapnutie televízneho prijímača alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu. SYNC MENU Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ponuku BRAVIA Sync a potom môžete z ponuky [Výber zariadenia] vybrať pripojené zariadenie HDMI. Z ponuky BRAVIA Sync môžete vybrať nasledujúce možnosti. Ovládanie zariadenia: Funkciu [Ovládanie zariadenia] používajte na ovládanie zariadenia kompatibilného s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync. Vyberte jednu z možností [Domov (ponuka)], [Možnosti], [Zoznam obsahu] a [Vypnúť] na ovládanie zariadenia. Reproduktor: Výber položky [Reproduktor TV] alebo [Audio systém] na výstup zvuku televízneho prijímača z reproduktora televízneho prijímača alebo z pripojeného audio zariadenia. Ovládanie TV: Použitie ponuky [Ovládanie TV] na ovládanie televízneho prijímača pomocou ponuky [Domov (ponuka)] alebo [Možnosti]. Vrátiť sa na TV: Výberom tejto možnosti sa vrátite na televízny program. (Text) Toto tlačidlo slúži na zobrazenie textového vysielania v režime Text. Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazenie cyklicky meniť nasledovne: Text Text na pozadí televízneho obrazu (zmiešaný režim) Žiadny text (ukončenie služby Text) GUIDE (EPG) Zobrazí sa Digitálna EPG (Electronic Programme Guide) (strana 17). OPTIONS Zobrazí sa zoznam, ktorý obsahuje skratky na niektoré ponuky nastavení. Uvedené možnosti sa líšia v závislosti od aktuálneho vstupu a obsahu. (Prejsť) Návrat na predchádzajúci kanál alebo vstup zobrazený dlhšie ako 15 sekúnd. PROG +/–/ / • Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (–) kanála. • V režime Text slúži toto tlačidlo na výber nasledujúcej ( ) alebo predchádzajúcej ( ) stránky. (Stlmiť) Stlmenie zvuku. Opätovným stlačením zvuk obnovíte. TITLE LIST Zoznam názvov. (Širokouhlý režim) Nastavenie zobrazenia na obrazovke. Opakovaným stláčaním tohto tlačidla vyberiete požadovaný širokouhlý režim (strana 14). Tip •Čísla 5, , PROG + a tlačidlá AUDIO majú dotykové body. Tieto dotykové body používajte ako referenčné body pri ovládaní televízneho prijímača. Poznámka • Ak sú vybrané titulky a používateľ spustí aplikáciu digitálneho textu pomocou tlačidla „Text“, zobrazovanie týchto titulkov sa za určitých okolností môže zastaviť. Keď používateľ zatvorí aplikáciu digitálneho textu, dekódovanie titulkov sa automaticky obnoví. 9 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38: Dźwięk Jakość obrazu jest dobra
 • Page 39 and 40: Nie mogę połączyć się z Intern
 • Page 41 and 42: Zasilanie, karta produktu i inne Wy
 • Page 43 and 44: 43 PL PL
 • Page 45 and 46: Úvod Děkujeme vám, že jste si v
 • Page 47 and 48: Umístění: • Venkovní prostor
 • Page 49 and 50: Součásti a ovládací prvky Telev
 • Page 51 and 52: AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného
 • Page 53 and 54: Typ 2: Zabezpečená síť bez nast
 • Page 55 and 56: Sledování televize Změna stylu z
 • Page 57 and 58: Používání televizoru v režimu
 • Page 59 and 60: Volby přehrávání Stisknutím č
 • Page 61 and 62: Barevná teplota Nastavuje bílé b
 • Page 63 and 64: Automatické ladění - rozsah [Nor
 • Page 65 and 66: Blokovat soubory cookie jiných spo
 • Page 67 and 68: První den v týdnu: Nastaví jako
 • Page 69 and 70: Nastavení sítě (pouze pro Spojen
 • Page 71 and 72: Kvalita obrazu • Kompozitní AV k
 • Page 73 and 74: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 75 and 76: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 77 and 78: Obecné Televizor se automaticky vy
 • Page 79 and 80: Napájení, informační list výro
 • Page 81 and 82: 39 CZ CZ
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Zakázané použitie Televízny pri
 • Page 87: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ak sa nedokážete pripojiť k inte
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Zoznam digit. Programov 1 V digitá
 • Page 99 and 100: Hudobný formát USB •LPCM (.wav)
 • Page 101 and 102: Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep
 • Page 103 and 104: Miera kombinácie Úprava hlavnej v
 • Page 105 and 106: Satelitný programový zámok Zablo
 • Page 107 and 108: Časové pásmo Umožňuje manuáln
 • Page 109 and 110: Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n
 • Page 111 and 112: Kvalita obrazu • Kompozitný AV k
 • Page 113 and 114: Zmena nastavenia pásma (pre odborn
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139:

  Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6

 • Page 140 and 141:

  Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE

 • Page 142 and 143:

  Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x

 • Page 144 and 145:

  A hangszóró hangját [Mono], [Szt

 • Page 146 and 147:

  Másodlagos választott nyelv Vála

 • Page 148 and 149:

  Műholdas program lezárása Letilt

 • Page 150 and 151:

  HDD be- és kiregisztrálásához a

 • Page 152 and 153:

  Takarékosság Törlés Az aktuáli

 • Page 154 and 155:

  Képminőség • AV kompozit kábe

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Alkalmazások nem érhetők el Ell

 • Page 162 and 163:

  Műszaki adatok Rendszer Megjelení

 • Page 164 and 165:

  Megjegyzések a digitális tv-funkc

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  Transportul • Înainte de a depla

 • Page 170 and 171:

  • Nu utilizaţi niciodată pastă

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă Forma, amplasarea, dis

 • Page 174 and 175:

  Conectarea televizorului la interne

 • Page 176 and 177:

  • Pentru a utiliza reţeaua cu IP

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Listă de progr. Digitale 1 Apăsa

 • Page 182 and 183:

  Notă • Redarea formatelor de fi

 • Page 184 and 185:

  Setează sunetul de la difuzor la [

 • Page 186 and 187:

  A doua limbă preferată Selectaţi

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  26 RO Oră Setează ora curentă. F

 • Page 192 and 193:

  Asistenţă pentru clienţi Numele

 • Page 194 and 195:

  Calitatea imaginii • Cablu AV com

 • Page 196 and 197:

  Notă • Dispozitivele care se con

 • Page 198 and 199:

  Informaţii suplimentare Depanare C

 • Page 200 and 201:

  Uneori, calitatea streamingului vid

 • Page 202 and 203:

  Specificaţii Sistem Tip de panou P

 • Page 204 and 205:

  Note privind televiziunea digitală

 • Page 206 and 207:

  Съдържание ВАЖНА З

 • Page 208 and 209:

  • На всяка цена изп

 • Page 210 and 211:

  Предпазни мерки Гл

 • Page 212 and 213:

  Части и управление

 • Page 214 and 215:

  RETURN • Връща към пре

 • Page 216 and 217:

  Свързване на телев

 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta