Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Hongrois

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Hongrois

ez omezení,

ez omezení, reprodukcí, výstupů nebo výtahů či jiných odvozených prací v libovolné formě) pro účely zapůjčení či pronájmu, ať už s licenčním poplatkem nebo bez něj. Některé jurisdikce neumožňují omezení těchto práv a v takovém případě se vás výše uvedená omezení nemusejí týkat. Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a rozebírání. Nesmíte (i) extrahovat SOFTWARE z VÝROBKU, (ii) reprodukovat, kopírovat, upravovat, přenášet, překládat nebo vytvářet odvozené práce ze SOFTWARU jako celku nebo jeho části, a (iii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat SOFTWARE jako celek nebo jeho část libovolnými prostředky a k jakémukoli účelu. Některé jurisdikce neumožňují omezení těchto práv a v takovém případě se vás výše uvedené omezení nemusí týkat. Ochranné známky a upozornění: Nesmíte odstraňovat, upravovat, zakrývat nebo narušovat čitelnost jakýchkoli ochranných známek nebo informací o autorských právech k SOFTWARU. Datové soubory. SOFTWARE může pro svoji vlastní potřebu automaticky vytvářet datové soubory. Jakékoli takové datové soubory se budou považovat za součást SOFTWARU. Přenos SOFTWARU. Všechna svá práva v rámci této LICENCE můžete trvale přenést pouze jako součást prodeje nebo předání VÝROBKU, a to za podmínky, že si neponecháte žádné kopie SOFTWARU, předáte veškerý SOFTWARE (včetně všech kopií (pouze v případě, že je kopírování povoleno podle odstavce „Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a rozebírání“ výše), komponent, médií a tištěných materiálů, všech verzí a případných aktualizací SOFTWARU a této LICENCE), a že příjemce potvrdí souhlas s podmínkami této LICENCE. Ukončení. Bez ovlivnění jakýchkoli ze svých ostatních práv může společnost SONY ukončit platnost této LICENCE, pokud porušíte její podmínky. V takovém případě musíte ukončit používání SOFTWARU a všech jeho součástí. Ustanovení částí „AUTORSKÁ PRÁVA“, „VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI“, „VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE“, „OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“, „ZÁKAZ EXPORTU“, „ODDĚLITELNOST“ a „ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE“ v této LICENCI, odstavce „Utajení informací“ v této Části a tohoto Odstavce zůstávají v platnosti i po vypršení nebo ukončení platnosti této LICENCE. Utajení informací. Souhlasíte s tím, že budete držet v tajnosti informace obsažené v SOFTWARU, které nejsou veřejně známy, a nebudete tyto informace sdělovat dalším osobám bez předchozího písemného schválení společnosti SONY. 88 CZ AUTORSKÁ PRÁVA Veškeré zákonné nároky a autorská práva související se SOFTWAREM (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli mapových dat, obrazů, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby, textu a „apletů“, jež jsou integrovány do SOFTWARU) a libovolné kopie SOFTWARU jsou vlastnictvím společnosti SONY, poskytovatelů licencí a dodavatelů společnosti SONY a jejich příslušných poboček (tito poskytovatelé licencí a dodavatelé společnosti SONY spolu s příslušnými pobočkami jsou souhrnně označováni termínem „Poskytovatelé licencí společnosti SONY“). Všechna práva, která nejsou specificky udělena v rámci této LICENCE, si vyhrazuje společnost SONY nebo poskytovatelé licencí společnosti SONY. VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI SOFTWARE není odolný vůči chybám a není navržen, vyroben ani určen pro použití v nebezpečných prostředích vyžadujících funkci zajištěnou proti poruchám, jako jsou například provozy jaderných elektráren, letecké navigace nebo komunikační systémy, systémy řízení leteckého provozu, přístroje pro podporu základních životních funkcí nebo zbraňové systémy, u nichž by selhání SOFTWARU mohlo způsobit smrt, zranění nebo závažnou škodu na zdraví či životním prostředí (dále „Vysoce rizikové činnosti“). SONY, její pobočky, příslušní dodavatelé a poskytovatelé licencí společnosti SONY výslovně vylučují jakoukoli přímou či odvozenou záruku vhodnosti k Vysoce rizikovým činnostem. VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že SOFTWARE používáte na své vlastní riziko. SOFTWARE se poskytuje „JAK JE“ bez záruky jakéhokoli druhu. SONY, její pobočky, její a jejich odpovídající dodavatelé a poskytovatelé licencí společnosti SONY (v této části se společnost SONY, její pobočky, jejich odpovídající dodavatelé a poskytovatelé licencí společnosti SONY označují souborně jako „SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINAK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK KVALITY, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, A ŽE FUNKCE SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÁ A BEZCHYBNÁ. SONY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SOFTWARU V SOUVISLOSTI S JEHO SPRÁVNOSTÍ, PŘESNOSTÍ SPOLEHLIVOSTÍ NEBO JINAK. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS NEMUSEJÍ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ PLATIT.

Výslovně berete na vědomí, že data v SOFTWARU mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace z důvodu zastarání, změny okolností, použitých zdrojů nebo povahy sběru komplexních geografických dat, které mohou vést k získání nepřesných výsledků. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V TÉTO ČÁSTI JSOU SONY, JEJÍ POBOČKY A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SPOLEČNOSTI SONY SOUHRNNĚ OZNAČOVÁNI TERMÍNEM „SONY“ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ. SPOLEČNOST SONY NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI NÁROK, POŽADAVEK NEBO KROK, BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY NÁROKU, POŽADAVKU NEBO KROKU, KTERÉ VYPOVÍDAJÍ O JAKÉKOLI ZTRÁTĚ ČI POŠKOZENÍ, AŤ JIŽ PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, JEŽ MOHOU VYPLÝVAT Z POUŽITÍ NEBO VLASTNICTVÍ SOFTWARU, ANI NEZODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKŮ, VÝNOSŮ, SMLUV NEBO ÚSPOR, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, JAKÉKOLI ZÁVADY NA SOFTWARU ČI PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ JIŽ PŘI AKCI V RÁMCI SMLOUVY NEBO PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SONY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO ZÁMĚRNÉHO PROHŘEŠKU SPOLEČNOSTI SONY, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ A ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VADNOU POVAHOU VÝROBKU. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, KROMĚ VÝJIMEK UVEDENÝCH VÝŠE, JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY V RÁMCI LIBOVOLNÉHO USTANOVENÍ TÉTO LICENCE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTERÁ BYLA SKUTEČNĚ ZAPLACENA A PŘEDSTAVUJE POMĚRNÝ PODÍL SOFTWARU NA CELKOVÉ HODNOTĚ VÝROBKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH ČI NAHODILÝCH ŠKOD, A PROTO SE NA VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT. ZÁKAZ EXPORTU BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POUŽITÍ SOFTWARU V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, REGIONECH, OBLASTECH ČI ZAŘÍZENÍCH, NEBO VÝVOZ VÝROBKŮ ZE ZEMÍ, PRO JEJICHŽ TRH JSOU TAKOVÉ VÝROBKY URČENY, MOHOU BÝT OMEZENY NEBO ZAKÁZÁNY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT NEBO BUDETE VYVÁŽET VÝROBKY V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY, SMĚRNICEMI, PRAVIDLY A PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH ZEMÍ, REGIONŮ, OBLASTÍ A ZAŘÍZENÍ. ODDĚLITELNOST Bude-li jakákoli část této LICENCE shledána neplatnou nebo neprosaditelnou, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE Tato LICENCE se řídí zákony Japonska, aniž by to mělo vliv na ustanovení plynoucí z konfliktu ustanovení zákonů nebo Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Výhradním místem konání případných sporů souvisejících s touto LICENCÍ bude oblastní soud Tokio. Smluvní strany tímto souhlasí s místem konání a jurisdikcí tohoto soudu. SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ PRÁVA NA POROTNÍ ŘÍZENÍ S OHLEDEM NA JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO LICENCE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PRÁVA NA POROTNÍ ŘÍZENÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ PLATIT. JEDINÁ SMLOUVA Tyto podmínky představují jedinou smlouvu mezi společností SONY a vámi týkající se předmětné záležitosti a jako celek nahrazují jakékoli a všechny předchozí písemné nebo ústní dohody mezi námi s ohledem na předmětnou záležitost. VLÁDNÍ KONCOVÍ UŽIVATELÉ Pokud SOFTWARE získává vláda Spojených států amerických nebo jakýkoli jiný subjekt, který se snaží uplatnit či uplatňuje práva podobná právům běžně nárokovaným vládou Spojených států, nebo je SOFTWARE získáván jejich jménem, pak je SOFTWARE „komerčním předmětem“ tak, jak tento termín definuje zákon č. 48 C.F.R. (dále jen „FAR“ (Zákon o vládních zakázkách)), § 2.101, je na něj poskytnuta licence podle této LICENCE a dodaný nebo jinak poskytnutý SOFTWARE bude příslušným způsobem označen a bude obsahovat následující „Upozornění o užívání“, jak určí společnost SONY a/ nebo její pobočky, a bude s ním nakládáno v souladu s tímto upozorněním. Informace o autorských právech a ochranných známkách 1993-2011 NAVTEQ 2012 ZENRIN CO., LTD. 89 CZ Ostatní/rejstřík

 • Page 1 and 2:

  4-418-120-41(1) Nadzór nad dystryb

 • Page 3 and 4:

  KLIENCI Z EUROPY Niniejszym Sony Co

 • Page 5 and 6:

  Przy włączonym zasilaniu kamery p

 • Page 7 and 8:

  Spis treści Ważne informacje. . .

 • Page 9 and 10:

  Zapisywanie obrazów przy użyciu z

 • Page 11 and 12:

  Antena GPS (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ

 • Page 13 and 14:

  Przed przystąpieniem do nagrywania

 • Page 15 and 16:

  Czynności wstępne Elementy zestaw

 • Page 17 and 18:

  Ładowanie akumulatora z wykorzysta

 • Page 19 and 20:

  Czas nagrywania, czas odtwarzania (

 • Page 21 and 22:

  Wyłączanie zasilania Zamknąć ek

 • Page 23 and 24:

  Przygotowanie nośnika zapisu Na ek

 • Page 25 and 26:

  Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie D

 • Page 27 and 28:

  Zoom, poziom naładowania akumulato

 • Page 29 and 30:

  Uwagi Palec należy przez cały cz

 • Page 31 and 32:

  Nazwa wydarzenia Czas nagrywania/li

 • Page 33 and 34:

  Przyciski operacji podczas odtwarza

 • Page 35 and 36:

  Operacje zaawansowane Rejestrowanie

 • Page 37 and 38:

  Wykrywanie dźwięków: Kamera wykr

 • Page 39 and 40:

  Rejestrowanie obrazów w wybranej j

 • Page 41 and 42:

  Rejestrowanie obrazów w trybie pri

 • Page 43 and 44:

  Stan triangulacji GPS Szukanie sate

 • Page 45 and 46:

  Gdy nie można uzyskać informacji

 • Page 47 and 48:

  W celu usunięcia punktów wystarcz

 • Page 49 and 50:

  Odtwarzanie obrazów na ekranie odb

 • Page 51 and 52:

  Dostęp do menu kamery można uzysk

 • Page 53 and 54:

  Edycja Edycja z poziomu kamery

 • Page 55 and 56:

  Poniżej podano rozmiary przechwyco

 • Page 57 and 58:

  Przygotowanie komputera (Windows) E

 • Page 59 and 60:

  3 Odłączyć przewód USB. W

 • Page 61 and 62:

  Uwagi Oprogramowanie, które może

 • Page 63 and 64:

  Urządzenia, na których można odt

 • Page 65 and 66:

  2 Włożyć utworzoną płytę do r

 • Page 67 and 68:

  Zapisywanie obrazów na zewnętrzny

 • Page 69 and 70:

  W przypadku kamery do dyspozycji je

 • Page 71 and 72:

  Szybkie odnajdywanie opcji menu Men

 • Page 73 and 74:

  Zoom cyfrowy................. Ustaw

 • Page 75 and 76:

  Połączenie USB............... Opc

 • Page 77 and 78:

  Kamera niespodziewanie się wyłąc

 • Page 79 and 80:

  Karta pamięci jest chroniona przed

 • Page 81 and 82:

  Przy standardowej rozdzielczości o

 • Page 83 and 84:

  Szybkość transmisji i liczba reje

 • Page 85 and 86:

  zabezpieczające kamery uruchamiane

 • Page 87 and 88:

  Ekran LCD Zbyt mocne naciskanie

 • Page 89 and 90:

  Dane techniczne Uwaga dotycząca po

 • Page 91 and 92:

  107,5 mm 87,5 mm 161,5 mm (szer./

 • Page 93 and 94:

  UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃC

 • Page 95 and 96:

  INNYCH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH,

 • Page 97 and 98:

  Wskaźniki na ekranie Przy zmianie

 • Page 99 and 100:

  Indeks A Active Interface Shoe.....

 • Page 101 and 102:

  Pozostałe informacje/Indeks PL 101

 • Page 103 and 104:

  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stutt

 • Page 105 and 106:

  V této příručce se disk DVD zaz

 • Page 107 and 108:

  Nahrávání snímků s vybranou kv

 • Page 109 and 110:

  Součásti a ovládací prvky Čís

 • Page 111 and 112:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 113 and 114:

  Začínáme Dodané součásti Čí

 • Page 115 and 116:

  Nabíjení modulu akumulátoru pomo

 • Page 117 and 118:

  Nabíjení modulu akumulátoru v za

 • Page 119 and 120:

  Vypnutí napájení Zavřete obrazo

 • Page 121 and 122:

  Příprava záznamového média Na

 • Page 123 and 124:

  Záznam/přehrávání Nahrávání

 • Page 125 and 126:

  Zoom, zbývající akumulátor Po

 • Page 127 and 128:

  Poznámky Držte prst na páčce f

 • Page 129 and 130:

  Název události Doba záznamu/poč

 • Page 131 and 132:

  Ovládací tlačítka při přehrá

 • Page 133 and 134:

  Pokročilé operace Detailní nahr

 • Page 135 and 136:

  Detekce zvuku: Videokamera zjišťu

 • Page 137 and 138: Nahrávání snímků s vybranou kv
 • Page 139 and 140: Snímání obrazů v režimu priori
 • Page 141 and 142: Stav zaměřování GPS Vyhledává
 • Page 143 and 144: Pokud nelze získat údaje o aktuá
 • Page 145 and 146: Poznámky Scény přehrávání pr
 • Page 147 and 148: Přehrávání obrazů na televizor
 • Page 149 and 150: Funkce „BRAVIA“ Sync se liší
 • Page 151 and 152: Úpravy Úpravy na videokameře
 • Page 153 and 154: Ukládání videoklipů a fotografi
 • Page 155 and 156: 3 4 Ve Windows 7 klikněte na [Play
 • Page 157 and 158: Spuštění softwaru „PlayMemorie
 • Page 159 and 160: Zařízení, na kterých lze přehr
 • Page 161 and 162: Poznámky Videoklipy ve vysokém (
 • Page 163 and 164: Ukládání obrazů na externí za
 • Page 165 and 166: Pokud videokamera nerozpozná exter
 • Page 167 and 168: Rychlé vyhledání položky nabíd
 • Page 169 and 170: Obličej Detekce obličejů........
 • Page 171 and 172: Dálkové ovládaní........... Akt
 • Page 173 and 174: Videokamera ukládá právě zaznam
 • Page 175 and 176: Doba nahrávání videoklipů/poče
 • Page 177 and 178: Videokamera využívá formátu VBR
 • Page 179 and 180: V nadměrném horku, zimě či vlhk
 • Page 181 and 182: Při nahrávání videoklipů s ext
 • Page 183 and 184: Nabíjení vestavěného dobíjecí
 • Page 185 and 186: Projektor (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740
 • Page 187: „ “ a „PlayStation“ jsou re
 • Page 191 and 192: Indikátory na obrazovce Při změn
 • Page 193 and 194: Rejstřík Symboly 5,1kanálový pr
 • Page 195 and 196: 95 CZ Ostatní/rejstřík
 • Page 197 and 198: 108- 0075 Japán). EMC- és termék
 • Page 199 and 200: A videokamera és a tartozékok for
 • Page 201 and 202: Képek készítése a kiválasztott
 • Page 203 and 204: Részegységek és kezelőszervek A
 • Page 205 and 206: HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/
 • Page 207 and 208: Az első lépések Mellékelt tarto
 • Page 209 and 210: Az akkumulátor töltése számít
 • Page 211 and 212: Felvételi idő, lejátszási idő
 • Page 213 and 214: A készülék kikapcsolása Csukja
 • Page 215 and 216: A felvételi adathordozó előkész
 • Page 217 and 218: Felvétel/lejátszás Felvétel Az
 • Page 219 and 220: Zoom, akkumulátor töltöttségi s
 • Page 221 and 222: Megjegyzések Ujját tartsa a moto
 • Page 223 and 224: Esemény neve Felvételi idő/fény
 • Page 225 and 226: Lejátszás közben használható m
 • Page 227 and 228: Műveletek haladóknak Éles felvé
 • Page 229 and 230: Videokamera rázkódásának észle
 • Page 231 and 232: Képek készítése a kiválasztott
 • Page 233 and 234: Megjegyzések Az írisz visszaáll
 • Page 235 and 236: GPS-helymeghatározás állapota H
 • Page 237 and 238: Ha az aktuális tartózkodási hely
 • Page 239 and 240:

  Megjegyzések A megjelöléses lej

 • Page 241 and 242:

  Felvételek megtekintése televízi

 • Page 243 and 244:

  A „BRAVIA” Sync funkció haszn

 • Page 245 and 246:

  A vezeték nélküli távirányít

 • Page 247 and 248:

  1 2 Videó felosztása A videolejá

 • Page 249 and 250:

  Videók és fényképek mentése sz

 • Page 251 and 252:

  3 4 Windows 7 operációs rendsze

 • Page 253 and 254:

  A „PlayMemories Home” szoftver

 • Page 255 and 256:

  Az eszközök, amelyeken lejátszha

 • Page 257 and 258:

  A művelet befejezése után válas

 • Page 259 and 260:

  Képek mentése külső adathordoz

 • Page 261 and 262:

  Normál felbontású (STD) képmin

 • Page 263 and 264:

  Menüpont gyors elérése A [Kamera

 • Page 265 and 266:

  Arc Arcfelismerés.................

 • Page 267 and 268:

  Bekapcsolás LCD-vel* 5 ...........

 • Page 269 and 270:

  A videokamera automatikusan kikapcs

 • Page 271 and 272:

  Videók felvételi ideje/ rögzíth

 • Page 273 and 274:

  HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/ PJ760VE

 • Page 275 and 276:

  Tudnivalók a videokamera kezelés

 • Page 277 and 278:

  tasakba, és ügyeljen arra, hogy a

 • Page 279 and 280:

  A készülék házának karbantart

 • Page 281 and 282:

  Effektív (fénykép, 16:9): körü

 • Page 283 and 284:

  Védjegyek A „Handycam” és a

 • Page 285 and 286:

  „ALKALMAZANDÓ JOG és BÍRÓSÁG

 • Page 287 and 288:

  Nagy-Britannia Contains Ordnance Su

 • Page 289 and 290:

  Alsó terület Jelzés Jelentés [M

 • Page 291 and 292:

  Ö Ön itt van.....................

 • Page 293 and 294:

  Deutschland GmbH, Hedelfinger Stras

 • Page 295 and 296:

  Dizajn a technické parametre kamko

 • Page 297 and 298:

  Nahrávanie záberov vo vybratej kv

 • Page 299 and 300:

  Súčasti a ovládače Čísla v z

 • Page 301 and 302:

  HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/

 • Page 303 and 304:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 305 and 306:

  Nabíjanie batérie pomocou počít

 • Page 307 and 308:

  Čas nahrávania, Čas prehrávania

 • Page 309 and 310:

  Vypnutie napájania Zatvorte obrazo

 • Page 311 and 312:

  Príprava nahrávacieho média Nahr

 • Page 313 and 314:

  Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani

 • Page 315 and 316:

  Zaostrenie a sledovanie (33) Pribl

 • Page 317 and 318:

  Poznámky Prst musí byť stále n

 • Page 319 and 320:

  Názov udalosti Čas nahrávania a

 • Page 321 and 322:

  Použiteľnosť tlačidiel pri preh

 • Page 323 and 324:

  Zložitejšie operácie Nahrávanie

 • Page 325 and 326:

  Detekcia zvuku: Kamkordér rozlišu

 • Page 327 and 328:

  Nahrávanie záberov vo vybratej kv

 • Page 329 and 330:

  Snímanie záberov s režimom prior

 • Page 331 and 332:

  Stav výpočtu polohy pomocou funkc

 • Page 333 and 334:

  Ak nie je možné získať údaje o

 • Page 335 and 336:

  Poznámky Scény prehrávania výb

 • Page 337 and 338:

  Prehrávanie záberov v televízore

 • Page 339 and 340:

  Ponuku kamkordéra môžete ovláda

 • Page 341 and 342:

  Úpravy Vykonávanie úprav v kamko

 • Page 343 and 344:

  Ukladanie videozáznamov a fotograf

 • Page 345 and 346:

  3 4 V systéme Windows 7 vyberte po

 • Page 347 and 348:

  Spustenie softvéru „PlayMemories

 • Page 349 and 350:

  Zariadenia umožňujúce prehrávan

 • Page 351 and 352:

  Prehrávanie disku v zapisovači DV

 • Page 353 and 354:

  Poznámky Zábery nemôžete kopí

 • Page 355 and 356:

  Ak chcete kopírovať zábery, ktor

 • Page 357 and 358:

  Rýchle vyhľadanie položky ponuky

 • Page 359 and 360:

  Auto Back Light.............. Autom

 • Page 361 and 362:

  General Settings Beep..............

 • Page 363 and 364:

  Stlačením tlačidla START/STOP al

 • Page 365 and 366:

  S bleskom nie je niečo v poriadku.

 • Page 367 and 368:

  HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/PJ760VE V

 • Page 369 and 370:

  Informácie o manipulácii s kamkor

 • Page 371 and 372:

  Ak je kamkordér pripojený k poč

 • Page 373 and 374:

  používaniu chemikálií, napríkl

 • Page 375 and 376:

  Objektív: Carl Zeiss Vario-Sonnar

 • Page 377 and 378:

  Ochranné známky „Handycam“ a

 • Page 379 and 380:

  AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk

 • Page 381 and 382:

  Indikátory na obrazovke Japonsko P

 • Page 383 and 384:

  Register Čísla 5,1-kanálový pri