BNO Könyv I kötet (kézirat) PDF változatban - ESKI

eski.hu

BNO Könyv I kötet (kézirat) PDF változatban - ESKI

A BETEGSÉGEK ÉS AZ

EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS

PROBLÉMÁK

NEMZETKÖZI STATISZTIKAI

OSZTÁLYOZÁSA

Tizedik revízió

I . K Ö T E T

Népjóléti Minisztérium

BUDAPEST

1995


Az egészségügyi Világszervezet 1992 évben Genfben kiadott angol nyelv

hivatalos kiadványa alapján, melynek eredeti címe:

ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

(Tenth Revision) Volume 1

Fordították: fcsoportonként a szakmailag illetékes országos orvosszakmai intézetek

Lektorálták: fcsoportonként az illetékes szakmai kollégiumok

Szerkesztette: NM GYÓGYINFOK

ISBN 92 4 154419 8

BNO-10 I. kötet Kódnövekv listák

II. kötet

Alkalmazási kézikönyv

III. kötet

Betrendes tárgymutató

A Népjóléti Minisztérium hivatalos kiadványa

2


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

Köszönetnyilvánítás

Az EVSz Betegségek Osztályozása Kollaboráló Központjai

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. Revíziós Konferenciájának jelentése

A három-karakteres tételek listája

A négy-karakteres altételek táblázatos listája

I. fcsoport: Fertz és parazitás betegségek

II. fcsoport: Daganatok

III. fcsoport: A vér és vérképz szervek betegségei és az immunrendszert érint bizonyos

rendellenességek

IV. fcsoport: Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek

V. fcsoport: Mentális és viselkedés zavarok

VI. fcsoport: Az idegrendszer betegségei

VII. fcsoport: A szem és függelékeinek betegségei

VIII. fcsoport: A fül és csecsnyúlvány megbetegedései

IX. fcsoport: A keringési rendszer betegségei

X. fcsoport: A légzrendszer betegségei

XI. fcsoport: Az emésztrendszer betegségei

XII. fcsoport: A br és bralatti szövet betegségei

XIII. fcsoport: A csont-izomrendszer és kötszövet betegségei

XIV. fcsoport: Az urogenitális rendszer megbetegedései

XV. fcsoport: Terhesség, szülés és a gyermekágy

XVI. fcsoport: A perinatális szakban keletkez bizonyos állapotok

XVII. fcsoport: Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszóma abnormitások

XVIII. fcsoport: Máshová nem osztályozott tünetek, jelek és kóros klinikai és laboratóriumi

leletek

XIX. fcsoport: Sérülés, mérgezés és a küls okok bizonyos egyéb következményei

XX. fcsoport: A morbiditás és mortalitás küls okai

XXI. fcsoport: Az egészségi állapotot és az egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot

befolyásoló tényezk

A daganatok morfológiája

A mortalitás és morbiditás speciális táblázatos listái

Fogalmi meghatározások

A nómenklatúrára vonatkozó szabályok

3


Bevezetés

A betegségek osztályozása olyan csoport-rendszerként határozható meg, amelyben az egyes

csoportokhoz kóros állapotokat rendelünk meghatározott ismérvek szerint. Az osztályozás

sokféle szempont szerint lehetséges, és hogy közülük melyikre esik a választás, azt az

összeállítandó statisztika felhasználási célja határozza meg. A betegségek statisztikai

osztályozásának a kóros állapotok teljes tartományát tartalmaznia kell, kezelhet számú

csoportba sorolva.

"A betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai

osztályozásának" tizedik revíziója a legújabb változat abban a sorozatban, amely eredetileg

1893-ban Bertillon-féle osztályozás vagy Nemzetközi haláloki lista néven jelent meg. A

második kötetben az osztályozás történeti hátterének teljes áttekintése megtalálható. Bár a

cím módosult annak érdekében, hogy világosabbá váljék a tartalom és a szándék, és

tükrözdjék az osztályozás által felölelt terület fokozatos bvülése - túl a betegségeken és

sérüléseken- a megszokottá vált BNO rövidítés megmaradt. A felújított osztályozási

rendszerben a kóros állapotok csoportosítása olyan módon történt, ahogy a

legmegfelelbbnek tnt az általános epidemiológiai felhasználás, ill. az egészségügyi ellátás

értékelése számára.

A tizedik revízió munkálatai 1983. szeptemberében kezddtek, amikor Genfben összehívták a

BNO-10 elkészít értekezletét. A munka menetét az EVSZ BNO Kollaboráló Központjai

vezetinek rendszeres összejövetelei irányították. A szakmai iránymutatást néhány speciális

találkozó, pl. a BNO tizedik revíziója szakérti bizottságának 1984-ben, ill. 1987-ben

megrendezett értekezlete biztosította.

A nagyszámú egyéni szakért és szakérti csoport által nyújtott szakmai segítség mellett sok

javaslat, vélemény érkezett az EVSZ tagállamoktól és a területi irodáktól is annak

köszönheten, hogy a revíziós javaslat-tervezeteket 1984-ben és 1986-ban is világszerte

közreadták. A beérkezett véleményekbl világosan kitnt, hogy a felhasználók nagy része

szeretné, ha a BNO a már megszokott (a legtágabb értelemben vett) "diagnosztikai

információn" kívül más típusú adatokat is tartalmazna. A felismert felhasználói igényekhez

való alkalmazkodásként merült fel egy osztályozási "család" megalkotásának a gondolata,

amelyben a központi hely a megszokott formájú és szerkezet BNO-t illetné. Maga a BNO így

kielégítené a szokásos célokat szolgáló, diagnosztikai információra vonatkozó igényeket.

Ugyanakkor a többi, hozzá kapcsolódó osztályozás ugyanannak az információnak más

irányból történ megközelítését szolgálná, vagy másfajta - nevezetesen orvosi és sebészi

beavatkozásokkal, valamint rokkantsággal kapcsolatos- információt biztosítana.

Tekintettel az osztályozás kilencedik revíziója kidolgozásának idején tett javaslatokra, melyek

szerint a nagyszámú és sokféle felhasználó igényeit jobban szolgálná egy másfajta

alapstruktúra, számos alternatív modellt vizsgáltak meg. Világossá vált azonban, hogy az

osztályozás hagyományos egyváltozós tengely felépítése, és szerkezetének egyéb olyan

vonásai, amelyek hangsúlyt helyeztek a gyakori, költséges, vagy az egészségügy számára

más oknál fogva lényeges állapotokra, kiállták az id próbáját, így sok felhasználó sajnálná,

ha felcserélnék az ajánlott új modellek valamelyikével.

Következésképpen - amint az a tizedik revízió tanulmányozása során tapasztalható- a

hagyományos BNO szerkezet megmaradt, az eddigi numerikus kódrendszert azonban

alfanumerikus kódrendszer váltotta fel. Ez utóbbi tágabb kódolási keretet nyújt anélkül, hogy a

számozási rendszert szét kellene tördelni, mint ahogy az a korábbi revíziók során történt.

A rendelkezésre álló tér lehet legjobb kihasználása érdekében az immunrendszer

rendellenességeinek néhány esetét a vér és a vérképz szervek betegségeihez sorolták (III.

fcsoport). Új fcsoportot hoztak létre a szem és függelékeinek betegségei, továbbá a fül és a

csecsnyúlvány betegségei számára. A küls okokra és az egészségi állapotot, valamint az

egészségügyi ellátás igénybevételét befolyásoló tényezkre vonatkozó - eddig kiegészítosztályozás

a f osztályozási rendszer részévé vált.

4


A bizonyos diagnosztikai megállapításoknál alkalmazott ketts osztályozás tr (†) - csillag (*)

jelölési rendszere, amit a kilencedik revízió során vezettek be, megmaradt és kibvült, és a

csillag szimbólummal jelölt tengelyt a homogén csoportok tartalmazzák a három-karakteres

szinten.

A BNO-10 három kötetének tartalma

Az osztályozás kiadványi formája megváltozott, jelenleg három kötetbl áll.

I. kötet - Közlési jegyzék

Ez a kötet tartalmazza a Tizedik Nemzetközi Revíziós Konferencia jelentését, magát az

osztályozást a három- és a négy-karakteres szinten, a daganatok morfológiájának

osztályozását, külön mortalitási és morbiditási közlési jegyzékeket, definíciókat és a

nomenklatúrára vonatkozó szabályozást.

II. kötet - Használati útmutató

Együtt tartalmazza az orvosi bizonyítvány kiállítására és az osztályozásra vonatkozó

megjegyzéseket, amelyek korábban az els kötetben szerepeltek. Ezen kívül megtalálható

benne a megváltozott háttérre vonatkozó információ, az I. kötet használatára, a táblázatba

foglalásra és a BNO használatának megtervezésére vonatkozó tanács és útmutatás, ami a

korábbi kötetekbl hiányzott. A korábban az I. kötet bevezetésében közölt történeti anyagot

szintén ez a kötet tartalmazza.

III. kötet - Betrendes tárgymutató

Magát a tárgymutatót tartalmazza bevezetvel és bvített használati utasítással kiegészítve.

* * *

Az osztályozást a Betegségek Nemzetközi Osztályozása Tizedik Revíziójának Nemzetközi

Konferenciája 1989-ben jóváhagyta, s a 43. Egészségügyi Világközgylés ezt elfogadva a

következ határozatot hozta:

A negyvenharmadik Egészségügyi Világközgylés,

a Betegségek Nemzetközi Osztályozása Tizedik Nemzetközi Revíziós Konferenciájának a

jelentését figyelembe véve;

1. Elfogadja a Konferencia által javasolt alábbi pontokat:

(1) A három-karakteres tételek, valamint a fakultatív négy-karakteres altételek részletes

jegyzékét, a mortalitási és morbiditási rövid közlési jegyzékkel, amelyek együttesen alkotják a

Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának

tizedik revízióját, amely 1993. január 1-tl lép életbe;

(2) Az anyai, magzati, perinatális és csecsem-halálozásra vonatkozó definíciókat,

szabványokat és bejelentési elírásokat;

(3) A halál alapjául szolgáló ok kódolásának és a morbiditásra vonatkozó f állapot

kódolásának szabályait és az erre vonatkozó utasításokat;

2. Felkéri a figazgatót a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi

statisztikai osztályozása kézikönyvének kiadására;

3. Támogatja a Konferenciának az alábbiakra vonatkozó ajánlásait:

(1) Az osztályozási család létrehozásának elve és megvalósítása a betegségek és az

egészségügyi kérdések osztályozása számára olymódon, hogy a Betegségek és a

kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása lenne az osztályozás

központi része, melyhez néhány kiegészít osztályozás és a Betegségek Nemzetközi

5


Nomenklatúrája kapcsolódna;

(2) Az osztályozási rendszer felfrissítésére szolgáló mechanizmus létrehozását a tízéves

revíziós cikluson belül.

6


Köszönetnyilvánítás

A BNO idrl-idre történ módosítása az 1948-ban elvégzett hatodik revízió óta az

Egészségügyi Világszervezet felügyelete alatt történik. Az osztályozás használatának

terjedésével érthet módon növekszik azoknak a felhasználóknak a száma, akik részt

kívánnak venni a revíziós munkálatokban. A tizedik revízió óriási nemzetközi erfeszítés,

együttmködés és kompromisszum eredményeként jött létre. Az EVSZ köszönetét fejezi ki

ezért a közremködésért a nagyszámú nemzetközi és nemzeti szakérti csoportnak és az

egyéni szakértknek szerte a világon.

7


Az EVSZ Betegségek Osztályozása Kollaboráló Központjai

Kilenc EVSZ kollaboráló központot hoztak létre azzal a céllal, hogy támogassák az országokat

az egészségüggyel kapcsolatos osztályozások fejlesztése, használata során felmerül

problémák megoldásában, és különösen a BNO alkalmazásában.

Fontos, hogy az országok a megfelel központ tudomására hozzák azt, ha bármilyen

lényeges kérdés merül fel a BNO használatával kapcsolatban, különösen akkor, ha egy olyan

új betegség válik gyakorivá, amelyhez a BNO nem biztosít megfelel osztályozási lehetséget.

Eddig a BNO-t nem frissítették fel a revíziók közötti idszakokban, most azonban javaslat

született arra, hogy a központok segítségével aktualizációs mechanizmust vezessenek be,

amely szükség esetén megfelel kódokat biztosítana az új kórképek számára.

A hivatalos EVSZ kollaboráló központokon kívül számos nemzeti referencia-központ is létezik.

Az egyéni felhasználóknak a probléma észlelésekor elször ezekkel a központokkal, vagy a

megfelel nemzeti hivatallal kell felvenniük a kapcsolatot.

Az angol nyelvet használók számára három központ létesült. A bejelentéseket az EVSZ-BNO

központ (WHO Collaborating Centre for Classification of Diseases) vezetjének kell címezni:

Australian Institute of Health

GPO Box 570

Canberra ACT 2601,

Australia

Office of Population Censuses and Surveys

St. Catherine's House

Kingsway 10

London WC2B 6JP

England

National Center for Health Statistics

6525 Belcrest Road

Hyattsville, MD 20782

United States of America

A többi hat központ mindegyike egy meghatározott nyelvet, ill. nyelvcsoportot használók

számára létesült és a következ intézetekben található:

Peking Union Medical College Hospital

Chinese Academy of Medical Sciences

Beijing 100730

China

(a kínai nyelvet használók számára)

INSERM

44 Chemin de Ronde

F-78110 Le Vésinet

France

(a francia nyelvet használók számára)

Department of Social Medicine

University Hospital

S-751 85 Uppsala

Sweden

(a skandináv országok számára)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de So Paulo

Avenida Dr Arnaldo 715

8


0255 So Paulo, SP

Brazil

(a portugál nyelvet használók számára)

The N. A. Semasko Institute,

U1. Obuha 12

Moscow B-120

Russian Federation

(az orosz nyelvet használók számára)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades

Edificio Sur, 9° Piso

M. S. A. S.,

Centro Simon Bolivar,

P. O. Box 6653

Caracas

Venezuela

(a spanyol nyelvet használók számára)

9


A Betegségek nemzetközi osztályozása tizedik

nemzetközi revíziós konferenciájának jelentése

A Betegségek nemzetközi osztályozásának tizedik nemzetközi revíziós konferenciája az

EVSZ genfi központjában tartotta ülését 1989. szeptember 26. és október 2. között. Az

Egészségügyi Világszervezet által összehívott konferencián 43 tagállam küldöttei vettek részt:

Amerikai Egyesült Államok

Angola

Ausztrália

Bahama-szigetek

Belgium

Brazília

Bulgária

Burundi

Ciprus

Dánia

Egyesült Arab Emírségek

Finnország

Franciaország

Hollandia

India

Indonézia

Izrael

Japán

Kanada

Kína

Koreai Köztársaság

Kuba

Kuvait

Luxemburg

Madagaszkár

Magyarország

Mali

Málta

Mozambik

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Német Demokratikus Köztársaság

Németországi Szövetségi Köztársaság

Niger

Portugália

Spanyolország

Svájc

Svédország

Szenegál

Szingapúr

Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége

Thaiföld

Uganda

Venezuela

Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az EVSZ területi

irodái és a Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek Tanácsa szintén képviseltette magát a

konferencián. Rajtuk kívül még tizenkét nem kormányzati szervezet, amelyek rákos

betegségek nyilvántartásával, süketekkel, epidemiológiával, családorvoslással, szülészettelngyógyászattal,

hipertóniával, egészségügyi nyilvántartással, preventív és társadalom

orvostudománnyal, ideggyógyászattal, elmegyógyászattal, rehabilitációval és a szexuális úton

terjed betegségekkel foglalkoznak, delegált képviselket a konferenciára.

10


A konferenciát a figazgató nevében Dr. J. P. Jardel figazgató helyettes nyitotta meg. Dr.

Jardel szólt a revíziós javaslatokra vonatkozóan folytatott széleskör tanácskozásokról és

elkészít munkáról, amelynek következtében a két revízió közötti idszak a szokásosnál

hosszabbra nyúlt. Megjegyezte, hogy a tizedik revízió új címet kap: "A betegségek és a

kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása", amely hangsúlyozza a

statisztikai rendeltetést, és tükrözi a felölelt terület kiszélesedését. Megmarad azonban a

praktikus BNO rövidítés. Említést tett az új alfanumerikus kódrendszerrl, amelynek

segítségével az egyes fcsoportok tartalma kiegyensúlyozottabb lett, s amely helyet biztosít

késbbi bvítéseknek, változtatásoknak, ill. lehetvé teszi a három-karakteres tételeket és

egy Betrendes tárgymutatót tartalmazó BNO kézikönyv létrehozását azokra az esetekre,

amikor a bonyolultabb, részletesebb négy-karakteres változat használata nem lenne

megfelel.

A Konferencia az alábbi tisztségviselket választotta meg:

Dr. R. H. C. Wells, Ausztrália (elnök)

Dr. H. Bay-Nielsen, Dánia (alelnök)

Dr. R. Braun, Német Demokratikus Köztársaság (alelnök)

Mr. R. A. Israel, Amerikai Egyesült Államok (alelnök)

Dr. R. Laurenti, Brazília (alelnök)

Dr. P. Maguin, Franciaország (jegyzkönyvvezet)

Ms. E. Taylor, Kanada (jegyzkönyvvezet)

A Konferencia titkársága:

Dr. J. P. Jardel, figazgató helyettes (EVSZ, Genf, Svájc)

Dr. H. R. Hapsara (Epidemiológiai Felügyelet, Egészségügyi Helyzet és Tendencia Felmérési

Fosztály vezetje, EVSZ, Genf, Svájc)

Dr. J. C. Alary (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály

forvosa, EVSZ, Genf, Svájc)

Dr. G. R. Brämer, (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály

orvosa, EVSZ, Genf, Svájc) titkár.

Mr. A. L’Hours (Epidemiológiai és Egészségügyi Statisztikai Szolgálat-Fejlesztési Osztály

munkatársa, EVSZ, Genf, Svájc)

Prof. W. Jänisch, (Német Demokratikus Köztársaság) idszaki tanácsadó

Mr. T. Kruse (Dánia) idszaki tanácsadó

Dr. K. Kupka (Franciaország) idszaki tanácsadó

Dr. J. Leowski (Lengyelország) idszaki tanácsadó

Ms. R. M. Loy (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága) idszaki tanácsadó

Mr. R. H. Seeman (Amerikai Egyesült Államok) idszaki tanácsadó

A Konferencia titkársága az EVSZ központ e témában érintett más szakmai egységeinek

képviselitl is kapott támogatást.

A Konferencia elfogadta a napirendet, amely a tizedik revízió fcsoportjainak tartalmára

vonatkozó javaslattal, a kiadásra kerül kézikönyvbe beépítend anyaggal, az osztályozás

bevezetésének folyamatával, valamint az osztályozási rendszer-családokkal, és egyéb, ehhez

kapcsolódó témákkal foglalkozott.

11


1. A Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) alkalmazásának

története és fejldése

A Konferencián megemlékeztek a statisztikai osztályozás tiszteletet parancsoló történetérl,

amelynek kezdete a XVIII. századba nyúlik vissza. Míg az osztályozás korábbi revíziói során

csupán a halálozás okaival foglalkoztak, az 1948-ban végrehajtott hatodik revízió során az

osztályozás körét kiterjesztették a nem halálos kimenetel kórképekre is. Az osztályozás által

felölelt területek bvítése a kilencedik revízió során folytatódott, bizonyos újításokat vezettek

be az egymástól jócskán különböz szervezetek statisztikai igényeinek kielégítése érdekében.

Ezen túlmenen a Kilencedik nemzetközi revíziós konferencia alkalmával (Genf, 1975.)

javaslatokat fogadtak el az orvosi beavatkozásokra, valamint a károsodásokra,

fogyatékosságokra, ill. rokkantságra vonatkozó kiegészít osztályozások kísérletképpen

történ bevezetésérl.

2. A BNO tizedik revíziójára tett javaslatok elkészítési folyamatának

áttekintése

A Konferencia elé terjesztett javaslatok az EVSZ központjában, ill. világszerte egyéb helyeken

elvégzett óriási munka eredményeként születtek meg. Az elkészítési tevékenységet az EVSZ

kollaboráló központok vezetinek rendszeres találkozói irányították. Az irányelvekre vonatkozó

tanácsadást néhány külön összejövetel, ill. a BNO Tizedik Revíziója Szakérti Bizottságának

1984-ben (2), ill.1987-ben (3) rendezett találkozója biztosította, amelyek során határozatokat

hoztak a munka további menetére, ill. a javaslatok végs formájára vonatkozóan.

Az elkészít tevékenység során nagy figyelmet fordítottak a BNO szerkezet

alkalmasságának a radikális felülvizsgálatára, amely lényegileg a betegségek és egyéb

egészségügyi kérdések olyan statisztikai osztályozása, amely megfelel a mortalitásra, ill. az

egészségügyi ellátásra vonatkozó adatokkal kapcsolatos szerteágazó igényeknek. Keresték a

kódrendszer stabilizálásának módját, hogy minél kisebb törés jöjjön létre az egymást követ

revíziók során, és tanulmányozták a BNO különböz fcsoportjai közötti kedvezbb tartalmi

egyensúly megteremtésének lehetségét.

Nyilvánvaló volt, hogy egyetlen osztályozási rendszer még új szerkezeti felépítés esetén sem

képes az összes, esetleg szélsséges követelménynek eleget tenni. Ezért alakult ki az az

elgondolás, hogy az osztályozások egy családját kell létrehozni. E család központi része a

BNO a hagyományos mortalitási és morbiditási statisztikák számára, ugyanakkor a

részletesebb, vagy éppen kevésbé részletes, esetleg eltér osztályozás és a velük

összefügg témák esetén a család más tagjait lehetne felhasználni.

A kollaboráló központok a BNO szerkezetének számos alternatív modelljét vizsgálták meg, de

mindegyiknél találtak elnytelen vonásokat és egyik sem bizonyult a jelenlegi szerkezettel

összehasonlítva lényegesen elnyösebbnek, ami indokolta volna a cserét.

A kilencedik revízió értékelésére megrendezett külön értekezletek megersítették azt a

véleményt, hogy bár vannak felhasználók, akik a BNO jelenlegi szerkezetét nem tekintik

megfelelnek, a felhasználók nagy csoportja elégedett, s felismerve a benne rejl elnyöket,

szeretné fenntartani jelenlegi formájában, kétségtelenül létez ellentmondásai ellenére is.

Különböz, alfanumerikus jelölést is magukba foglaló rendszereket vizsgáltak meg egy olyan

kódrendszer keretének létrehozása céljából, amelynek segítségével az egyes fcsoportok

kiegyensúlyozottabbá válnának, és elegend hely maradna a jövbeli kiegészítések és

változtatások számára is anélkül, hogy a kódok széttöredeznének.

A határozatok, amelyek ezekkel a témákkal kapcsolatosan születtek, elsegítették a tizedik

revízió fcsoportjaira vonatkozó javaslat-tervezetek kialakítását. Ezeket az anyagokat kétszer

is körbeküldték a tagállamokban véleményezés céljából, s a többi érintett testület, a BNO

központok vezetinek tanácskozása, valamint a Szakérti Bizottság szintén átnézte azokat.

Számos nemzetközi szakmai egyesület, specialisták, szakértk, az EVSZ-központ különböz

12


észlegei és a területi irodák adtak tanácsokat és útmutatást a BNO-ért felels EVSZ

osztálynak, ill. a kollaboráló központoknak a Konferencia elé terjesztend javaslatok és egyéb

anyagok elkészítésével kapcsolatban. Az EVSZ hálás köszönettel nyugtázta ezt a

közremködést.

3. A BNO javasolt tizedik revíziójának általános jellemvonásai és

tartalma

A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok legfbb újítása az alfanumerikus kódrendszer

használata, amelynek értelmében a négy-karakteres szinten egy bet és három szám

szerepel. Ez a kilencedik revízióval összehasonlítva több, mint kétszeresére növelte a

kódoláshoz rendelkezésre álló keretet, s ezen kívül lehetvé tette, hogy a fcsoportok

legnagyobb részéhez külön bett, vagy betcsoportot rendeljenek, amelyek mindegyike száz

három-karakteres tétel felállításához nyújt lehetséget. A rendelkezésre álló 26 betbl 25-öt

használtak fel, az U bett fenntartva a késbbi kiegészítések, változások számára, ill. az

esetleges ideiglenes osztályozásokra, amelyekkel megoldhatók lesznek a revíziók közötti

idszakban nemzeti, vagy nemzetközi szinten felvetd problémák.

Elrelátóan, a késbbi bvítések és revíziók számára fenntartottak néhány három-karakteres

tételt, ezek száma fcsoportonként változó: azok a fcsoportok, amelyekben az osztályozás

elssorban anatómiai szempontok alapján történik, kevesebb szabad csoporttal rendelkeznek,

mivel tartalmuk várhatóan kevésbé fog változni a jövben.

A kilencedik revízió 17 fcsoportot és 2 kiegészít osztályozást tartalmazott: "Sérülések és

mérgezések küls okai"-nak kiegészít osztályozása ("E" kód), és "Az egészségi állapotra

ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezk" kiegészít

osztályozása ("V" kód). A tizedik revízió elkészít értekezletének javaslata (Genf, 1983.) (4)

és az azt követ értekezletek jóváhagyása alapján e két fcsoportot ezentúl nem

kiegészítésnek, hanem az osztályozási rendszer szerves részének tekintik.

A fcsoportok sorrendje a tizedik revízió tervezetében eredetileg megegyezett a kilencedik

revízióban találhatóéval. A késbbiekben azonban a rendelkezésre álló hely kihasználása

érdekében az immunrendszer zavarait a vér és a vérképz szervek betegségeivel egy

fcsoportba sorolták, bár a kilencedik revízióban az endokrin, táplálkozási és anyagcserebetegségekkel

szerepeltek egy helyen. Az új fcsoport "A vér és a vérképz szervek

betegségei és az immunrendszer bizonyos zavarai" címmel a "Daganatok" cím fcsoportot

követi és azzal együtt a D betjelet kapta.

"Az idegrendszer és az érzékszervek betegségei" fcsoport kidolgozása során már a kezdet

kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet egyetlen betjelzéssel, száz három-karakteres

tételbe beleszorítani az összes szükséges részletet. Ezért megszületett a döntés három

különálló fcsoport létrehozásáról: "Az idegrendszer betegségei" cím fcsoport a G betjelet

kapta, míg a két másik fcsoport, "A szem és függelékeinek betegségei" és "A fül és a

csecsnyúlvány betegségei a H betjelzést.

"A húgy- és ivarrendszer betegségei", "A terhesség, szülés és gyermekágy", "A perinatális

idszakkal összefügg bizonyos állapotok", valamint a "Veleszületett abnormitások és

kromoszóma-rendellenességek, deformitások" cím fcsoportok ezentúl egymás után

következnek XIV-XVII-es sorszámmal.

Azáltal, hogy a korábban kiegészítésként szerepl osztályozások az osztályozási rendszer

szerves részévé váltak, s további két új fcsoport is létrejött, a tizedik revízió tervezete 21

fcsoportból tevdött össze. Néhány fcsoport címe megváltozott, hogy ezáltal hívebben

tükrözze a tartalmat.

Ahol a BNO módosítására vonatkozó javaslatok radikálisak voltak, a felölelt terület

felülvizsgálata vált szükségessé. A következ fcsoportok esetében került erre sor:

V. Elmezavarok és magatartási rendellenességek

XIX. Sérülések, mérgezések és küls okok bizonyos egyéb következményei

13


XX. Morbiditás és mortalitás küls okai

A II. fcsoport ("Daganatok") esetében szintén sor került ilyen felülvizsgálatra, jóllehet ebben a

fcsoportban a tartalmi változtatások csak kismértékek voltak.

A tizedik revízióra vonatkozó javaslatok néhány új vonása:

- A minden fcsoport elején megtalálható, s a kizárásra, kivételekre vonatkozó megjegyzések

kibvültek, hogy megvilágítsák a fcsoportok relatív hierarchiáját, s világossá váljon, hogy a

"speciális csoport" fcsoportok elsbbséget élveznek a "szerv és rendszer" fcsoportokkal

szemben, s hogy a "speciális csoport" fcsoportok közül a "Terhesség, szülés és

gyermekágy" és "A perinatális idszakkal összefügg bizonyos állapotok" elsbbséget

élveznek a többivel szemben.

- Minden fcsoport elején áttekintés található a három-karakteres tételekrl, és ahol

szükséges, a csillag szimbólummal jelölt csoportokról is. Ezáltal világosabbá válik a

fcsoportok felépítése és könnyebb a csillagos csoportok használata.

- A közlési jegyzékben szerepl megjegyzések érvényesek az osztályozás mindenfajta

felhasználásánál; ha egy megjegyzés csak a morbiditásra, vagy csak a mortalitásra

vonatkozik, akkor vagy a morbiditási, vagy a mortalitási kódolási szabályoknál szerepl

speciális megjegyzésekhez sorolták.

- A kilencedik revízió néhány állapotot gyógyszer hatására létrejött állapotként határozott meg;

a tizedik revízió tervezeteinek kidolgozása során folytatódott ez a fajta megközelítés, és

jónéhány ilyen állapot külön azonosítást kapott.

Jelents újításnak számít, hogy bizonyos fcsoportok végén az orvosi beavatkozások

következtében létrejött rendellenességek számára csoportokat alkottak. Ezekbe olyan

fontosabb kóros állapotok tartoznak, amelyek önmagukban is egészségügyi ellátási problémát

jelentenek, mint pl. a bizonyos szervek eltávolítása következtében kialakuló endokrin és

metabolikus zavarok, vagy más, specifikus állapotok, mint pl. a postgastrectomiás dumping

szindróma. Azokat az állapotokat, amelyek valamilyen beavatkozás következtében jönnek

ugyan létre, de nem specifikusak egy bizonyos szervre, szervrendszerre - idetartoznak az

azonnali szövdmények, mint pl. a légembólia, vagy a posztoperatív shock- továbbra is a

"Sérülések, mérgezések és küls okok bizonyos egyéb következményei" cím fcsoportba

sorolták.

További változás, hogy míg a kilencedik revízióban a négyszámjegy kódokhoz tartozó

tételeket gyakran a háromszámjegy kódokhoz tartozókkal együtt kellett elolvasni ahhoz, hogy

az altételek jelentése teljes mértékben világossá váljon, a Konferencia elé terjesztett

tervezetben a tétel-elnevezések szinte kivétel nélkül teljesek, és önmagukban is megállják a

helyüket.

A kilencedik revízióban bevezetett tr és csillag szimbólummal jelölt, az etiológia és a

manifesztáció számára készült ketts osztályozási sémát némi bírálat érte. Ez fleg annak

köszönhet, hogy az osztályozás a három- és négyszámjegy szinteken a manifesztációra

vonatkozó felvilágosítást gyakran egyéb információval keverve tartalmazta, sok esetben

ugyanazzal a diagnosztikai címszóval mindkét osztályozási sémában. Sokan állították e

rendszerrl azt is, hogy nem elég átfogó. Hogy ezek a problémák megsznjenek, a tizedik

revízió tervezetében a csillaggal jelölt információ 82 homogén, fakultatív használatra szolgáló

három-karakteres tételbe került. Ez a megoldás lehetvé tette, hogy azok a diagnosztikus

megállapítások, amelyek egy generalizált alapbetegségrl, és speciális szervi, vagy testtájék

szerinti manifesztációról, vagy szövdményrl egyaránt tartalmaznak információt, két kódot

kapjanak, s ezzel megoldható legyen a visszakeresés, vagy a táblázatba foglalás bármelyik

megközelítés szerint.

A tizedik revízió tervezetének e jellemvonásait a Konferencia elfogadta.

Minden fcsoport úgy került a Konferencia elé, hogy bemutatták a kilencedik revízió óta

bevezetett változásokat és felvilágosítást adtak néhány újítás hátterérl. A Konferencia

megvitatott bizonyos kérdéseket a fcsoportok szerkezetével és tartalmával kapcsolatban, és

megállapodás született arról, hogy a titkárság feladata lesz az állandó nyomonkövetés és

módosítás.

14


4. Az anyai és a gyermekhalálozással kapcsolatos szabványok és

definíciók

A konferencia érdekldéssel fogadta a tizedik revízió részére ajánlott definíciókat,

szabványokat, és adatközlési követelményeket az anyai, a magzati, a perinatális, az

újszülöttkori, és a csecsem-halálozásra vonatkozóan. Ezek a javaslatok egész sor külön

értekezlet és konzultáció eredményeként születtek meg, és céljuk az adatok

összehasonlíthatóságának fokozása volt.

A Konferencia egyetértett avval, hogy az élveszületés és a magzati halál definícióját a

kilencedik revízióban megjelent formában kívánatos megtartani.

Némi vitát követen a Konferencia egy munkabizottságot állított fel az anyai halálozás

témakörének vizsgálatára, és annak javaslata alapján úgy döntött, hogy az anyai halálozás

definíciója szintén a kilencedik revízióban megjelent formájában maradjon.

Annak érdekében, hogy az anyai halálozásra vonatkozó adatok minsége javuljon, és a

terhesség alatt, vagy azzal összefüggésben bekövetkez halálozással kapcsolatos

adatgyjtésre alternatív módszerek álljanak rendelkezésre, továbbá, hogy ösztönözzék a

szülészeti okra visszavezethet, a terhesség végétl számított 42 napon túl bekövetkez

halálozás nyilvántartását, a munkacsoport két újabb definíciót fogalmazott meg: "terhességgel

összefügg halálozás" és "kési anyai halálozás" (az ..... oldalon megtalálhatók).

A Konferencia

javasolta, hogy az országok mérlegeljék a jelen terhességre, ill. a halált megelz egy

éven belül lezajlott terhességre vonatkozó kérdéseknek a halálozási bizonyítványokban

történ feltüntetését.

Tekintettel arra, hogy az élveszületések száma sokkal általánosabban hozzáférhet adat, mint

az összes születések száma (élveszületés és magzati halálozás), a Konferencia egyetértett

avval, hogy az elbbit kell nevezként használni az anyai halálozásra vonatkozó arány esetén

(amint az a II. kötetben szerepel).

A perinatális, az újszülöttkori és a csecsemkori halálozás esetében a születési összes adat

alapján közölt arányokat tanácsos ilymódon meghatározni és differenciálni.

A Konferencia megersítette azt a gyakorlatot, hogy az életkort betöltött idegységekben

fejezik ki, így az élet els napja a "nulladik nap" elnevezést kapja.

A Konferencia

javasolja az anyai, a magzati, a perinatális, az újszülöttkori és a csecsemkori halálozás

definícióinak, szabványainak, ill. az adatok közlésére vonatkozó követelményeknek a

BNO tizedik revíziója kézikönyvébe történ felvételét.

5. Kódolási és kiválasztási szabályok, valamint közlési jegyzékek

5.1 A mortalitásra vonatkozó kódolási és kiválasztási szabályok

A Konferenciát tájékoztatták a halál alapjául szolgáló ok kiválasztására és módosítására

vonatkozó szabályoknak és az ehhez kapcsolódó megjegyzéseknek a felülvizsgálatáról,

ahogy azok a kilencedik revízióban megjelentek, aminek az alapján a szabályokra

vonatkozóan számos módosítási javaslat született, a megjegyzések tekintetében pedig átfogó

változtatásokat ajánlottak.

A Konferencia

15


javasolta, hogy az elsdleges halálozási közlési jegyzéknél alkalmazott, a halálok

kiválasztására szolgáló szabályoknak a kilencedik revízióban megjelent formáját a tizedik

revízióban szerepl változattal helyettesítsék (megtalálható a II. kötetben).

A Konferenciát arról is tájékoztatták, hogy a halál alapjául szolgáló ok kódolásánál

használható kiegészít magyarázatokra, ill. a halálokok címszavainak értelmezésére

vonatkozó tervezetek is megvitatásra kerültek. Mivel ezek a magyarázatok a kódolás

következetesebbé válását szolgálják, a Konferencia egyetértett a tizedik revízióba történ

beépítésükkel.

A Konferencia tudomásul vette a többszörös-állapot kódolásának és a halálokokkal

kapcsolatos elemzésének folyamatos használatát. Bátorítja az ilyen jelleg tevékenységet, de

nem javasolja, hogy a tizedik revízió bármilyen konkrét, követend elemzési módszert, vagy

szabályt tartalmazzon.

A haláloki orvosi bizonyítvány nemzetközi rlapjának vizsgálata során a szakérti bizottság

arra a megállapításra jutott, hogy a népesség öregedésével megnövekszik azoknak a

haláleseteknek az aránya, amelyek elidézésében több kóros folyamat is közrejátszik , ill. az

ehhez társuló terápiás beavatkozások hatása következtében növekszik a lehetséges

bejegyzések száma "a halál alapjául szolgáló ok" és "a halál közvetlen oka" között. Ez azt

jelenti, hogy sok országban növekszik a halotti bizonyítványokba bejegyzett kóros állapotok

száma. Ez késztette a bizottságot arra, hogy javaslatot tegyen egy további vonal (d)

beiktatására a bizonyítvány I. részében.

A Konferencia ezért

javasolta, hogy ahol erre igény van, az egyes országok fontolják meg egy további vonal

(d) beiktatását a haláloki orvosi bizonyítvány I. részébe.

5.2 A morbiditásra vonatkozó kódolási és kiválasztási szabályok

Els ízben a kilencedik revízió tartalmazott útmutatást a morbiditás nyilvántartásba vételére és

kódolására vonatkozóan, különös tekintettel a morbiditási statisztikák összeállításához

szükséges "egyetlen állapot" kiválasztására. A tapasztalatok, amelyeket a kilencedik

revízióban szerepl definíciók és szabályok használata során nyertek, bebizonyították ez

utóbbiak hasznosságát, és egyben megteremtették az igényt további finomításukra,

kidolgozásukra, a diagnosztikai információ egészségügyi dolgozók által történ regisztrálására

vonatkozóan, ill. egyes problematikus helyzetek kezelésére vonatkozó határozottabb

iránymutatásra.

A Konferencia jóváhagyta az 1975-ös revíziós konferencia javaslatait az egészségügyi ellátási

események egyetlen-állapot elemzéséhez kiválasztandó állapotra vonatkozóan, továbbá azt a

véleményét, hogy ahol ez megvalósítható, többszörös-állapot kódolást és elemzést kell

elvégezni a rutin statisztikák kiegészítéseként. Hangsúlyozta, hogy a tizedik revíziónak

világossá kell tennie, hogy az útmutatás jelents része csak akkor alkalmazható, ha egy

epizód "f állapotának" közlési jegyzékbe foglalása megfelel, s, ha maga az epizód fogalma

illik az adatgyjtés szervezési módszeréhez.

A Konferencia ennek megfelelen

javasolta, hogy a morbiditás megjelölésére és kódolására vonatkozó kiegészít útmutatás

kapjon helyet a tizedik revízióban, s a "f állapot" és az "egyéb állapot" definíciókat,

valamint egy nyilvánvalóan helytelenül megjelölt "f állapot"-tal kapcsolatos eljárásra

vonatkozó szabályok módosítását szintén foglalják bele. (a II. kötetben megtalálhatók).

A Konferencia

javasolta azt is, hogy amennyiben a "f állapot" a BNO által biztosított ketts osztályozási

rendszerbe tartozik, mind a tr, mind a csillag szimbólumhoz tartozó kódokat jelezni kell,

hogy így bármelyikkel elvégezhet legyen a táblázatba foglalás.

16


A Konferencia egyetértett azzal, hogy mindenre kiterjed megjegyzéseket és bséges példát

kell közölni további segítségként.

5.3 A mortalitás és a morbiditás közlési jegyzékei

A Konferenciát tájékoztatták a kilencedik revízióra alapuló közlési alapjegyzék használata

során felmerült nehézségekrl, és arról az - elssorban az EVSZ által végzett- munkáról, ami

a halálozási adatok táblázatba foglalásához és közléséhez szükséges új jegyzékek

létrehozása érdekében történt. E folyamat során világossá vált, hogy számos országban az 5

éven aluliak halálozása sokkal markánsabb indikátor, mint a csecsemkori halálozás, ezért jó

lenne, ha nem egyetlen csecsem-halálozási, hanem külön 5 éven aluli gyermekhalálozási és

külön csecsem-halálozási lista állna rendelkezésre.

Az általános halálozási, ill. a csecsem-, és gyermekhalálozási lista két változatát készítették

el a Konferencia számára. A második verzió fcsoportcímeket és visszamaradt tételeket

tartalmazott a fcsoportok számára, szükség szerint.

Mivel némi aggodalom jutott kifejezésre a bemutatott mortalitási jegyzékekkel kapcsolatban,

egy kislétszámú munkacsoportot hívtak össze, hogy fontolóra vegye néhány további tétel

beillesztését. A munkacsoport jelentését a Konferencia elfogadta, s az ..... oldalon található

halálozási jegyzékek tükrözik az eredményt.

A morbiditásra vonatkozóan a Konferencia áttekintett egy táblázatba foglalási jegyzékjavaslatot

és egy fcsoportcímeken alapuló közlési jegyzék-modellt, minden cím alatt

példaként válogatott tételekkel. Jelents aggály merült fel avval kapcsolatban, hogy vajon

mennyire alkalmazhatók az ilyen listák a legtágabb értelemben vett összes-morbiditás

esetében. Általános egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy a jegyzékek a bemutatott

formában inkább a fekvbeteg morbiditáshoz megfelelek, és további erfeszítéseket kell

tenni másfajta morbiditási adatok esetében is alkalmazható jegyzékek kifejlesztése

érdekében. Egyetértés volt abban a tekintetben is, hogy mind a mortalitási, mind a morbiditási

közlési jegyzékeket megfelel magyarázatokkal és használati utasításokkal kell ellátni a

tizedik revízióban.

A Konferencián felmerült aggodalmak, és a munkacsoport következtetései alapján a

Konferencia egyetértett avval, hogy a táblázatba foglalási és közlési listákat publikálni kell a

tizedik revízióban, és ugyanakkor világosabb, a tartalmat jobban tükröz címeket kell

megfogalmazni e jegyzékek számára. Arra vonatkozóan is megegyezés született, hogy a

csillaggal jelölt csoportok alternatív táblázatba foglalását megkönnyítend, létre kell hozni a

morbiditási táblázatba foglalási jegyzék második változatát, amely magába foglalja a csillag

szimbólummal jelölt csoportokat.

6.1 Az osztályozási családok elve

6. Osztályozási családok

Már a kilencedik revízió kidolgozása során kitnt, hogy a BNO egyedül nem képes az összes

szükséges információt magába foglalni, s hogy a betegségekkel és az egészséggel

kapcsolatos osztályozásoknak csak egy ún. családja elégítené ki a népegészségügy különféle

követelményeit. Az 1970-es évek végétl kezdve ezért különböz megoldásokat mérlegeltek.

Ezek közül az egyik egy alapnak tekinthet osztályozási rendszerbl (BNO) és több, ehhez

részben hierarchikus rend szerint, részben kiegészítésként csatlakozó osztályozási modul

sorozatból állt.

A különböz BNO központokkal együttmködve lefolytatott vizsgálatok és viták után

kidolgozták az "osztályozási család" elméletét, amit ezt követen a Szakérti bizottság 1987-

ben átdolgozott, és végül a következ oldalon található sémát ajánlotta.

A Konferencia

17


javasolta, hogy a betegségekkel és az egészséggel kapcsolatos osztályozások

családjának elvét az EVSZ kísérje figyelemmel.

A BNO integritásának fenntartása és az osztályozási család koncepciójának megvalósulása

érdekében a Konferencia

javasolta, hogy a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében ne hajtsanak végre

változtatásokat a tizedik revízió három-karakteres tételeinek és négy-karakteres

altételeinek (a címek által is jelzett) tartalmában a fordítások, vagy adaptációk során,

hacsak erre az EVSZ engedélyt nem ad. Az EVSZ titkársága felels a BNO-ért, és a

belle készült bármely kiadvány, vagy fordítás esetében - kivéve a nemzeti statisztikai

kiadványokat- központi ellenrz intézetként mködik. Az EVSZ-t azonnal értesíteni kell

minden fordításra, vagy adaptációra, vagy más, a BNO-val kapcsolatos osztályozásra

vonatkozó tervrl.

18


A betegségekkel és az egészséggel kapcsolatos osztályozások családja

AZ EGÉSZSÉGÜGYI

ALAPELLÁTÁS

INFORMÁCIÓS

TÁMOGATÁSA

• Nem szakértk által

készített jelentések

• Az egészségügy többi

társadalmi információs

rendszere

A BETEGSÉGEK ÉS A KAPCSOLT

EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁK

NEMZETKÖZI STATISZTIKAI

OSZTÁLYOZÁSA

BNO 3-KARAKTERES

BELS OSZTÁLYOZÁS

• Diagnózisok

• Tünetek

• Kóros laboratóriumi

leletek

• Sérülések, mérgezések

• A morbiditás és

mortalitás küls okai

• Az egészségi állapotot

befolyásoló tényezk

SZAKMAI

ADAPTÁCIÓK

• Onkológia

• Fogászat és

stomatológia

• Brgyógyászat

• Elmegyógyá-szat

• Ideggyógyá-szat

• Szülészet,

ngyógyászat

• Reumatológia és

ortopédia

• Gyermekgyógyászat

Rövid

táblázatos

listák

BNO 4-

karakteres

osztályozás

• Általános orvosi

gyakorlat

EGYÉB, EGÉSZSÉGGEL

KAPCSOLATOS

OSZTÁLYOZÁSOK

• Károsodás,

fogyatékosság, rokkantság

• Beavatkozások

• Az orvoshozfordulás okai

(panaszok)

A BETEGSÉGEK

NEMZETKÖZI

NOMENKLATÚRÁJA

(IND)

19


A Konferencia érdekldéssel fogadta azt a bemutatót, amelynek során megfigyelhették a BNO

család különböz tagjainak alkalmazását, egymáshoz való kapcsolódását az idskorúak

egészségi állapotának, mindennapi tevékenységének, ill. fizikális és szociális környezetének

orvosi-szociális és multidimenzionális szempontokból történ értékelése során.

Bebizonyosodott, hogy értékes információt ad a BNO és A rokkantság, a fogyatékosságok és

a károsodások nemzetközi osztályozása (ICIDH), és különösen a tizedik revízió javasolt XXI.

fcsoportjában található kódok használata.

6.2 Szakterületek szerinti adaptációk

A Konferenciát tájékoztatták azokról a tervekrl, amelyek a tizedik revízió elme-egészségügyi

programhoz történ adaptációjának kidolgozásával foglalkoznak. A pszichiátria területén

dolgozó klinikusok számára készült verzióhoz klinikai útmutató is tartozna; kutatási

kritériumokat ajánlanának az elme-egészségügyi problémák körében végzend

vizsgálatokhoz; a gyermekkori zavarokkal foglalkozók számára, ill. a felnttkori problémák

osztályozásához kidolgoznák a több-szempontú megközelítés lehetségét, s létrejönne egy

változat az általános orvosi gyakorlatot folytatók részére is. A pszichiátriára és a neurológiára

vonatkozó BNO kódok összeállítása szintén a korábban ebben a témában megjelent

publikációknak megfelelen történne.

A Konferencia értesült azokról a módszerekrl is, amelyeket a fogszakorvosok,

sztomatológusok számára létesül változat (ICD-DA) kidolgozásának kezdetén alkalmaztak

annak érdekében, hogy a BNO alapszerkezetét és funkcióját megrizzék. A Konferencia

tudomást szerzett arról is, hogy az ICD-DA újabb, átdolgozott, a tizedik revízióhoz kapcsolódó

változata a kidolgozás utolsó stádiumában van.

Említés történt az onkológia területén használatos BNO változat (ICD-O) második kiadásáról

is, amely olyan több-szempontú osztályozás, amelyben a daganatok topográfiája és

morfológiája is szerepel. Az ICD-O kódjait, amelyek hosszú idn keresztül formálódtak,

fejldtek, alaposan átnézték és felülvizsgálták az általuk felölelt területek szempontjából is. A

második kiadás topográfiai kódjai a tizedik revízió C00-C80 csoportjain alapulnának, ezért a

kiadással várni kell addig, amíg a tizedik revíziót jóvá nem hagyja az Egészségügyi

Világközgylés.

Egyetértés mutatkozott az általános orvosi gyakorlat céljait szolgáló adaptáció értékelését

illeten. A Konferencia arról is értesült, hogy az e területen dolgozó csoportok készségesen

együttmködnek az EVSZ-szel. A többi szakterület szerinti, minden valószínség szerint egyre

növekv számú adaptációra tekintettel az EVSZ-tl elvárt ellenrz, irányító szerepet

rendkívül jelentsnek ítélték.

6.3 Az egészségügyi alapellátás információs támogatása

Az 1975-ben lezajlott revíziós konferencia javaslatainak megfelelen az EVSZ Délkelet-ázsiai

Területi Irodája munkacsoport-ülést hívott össze 1976-ban, Delhiben. Tünetegyüttesek

részletes listáját állították össze, s ebbl két rövid jegyzéket készítettek, az egyiket a

halálokok, a másikat pedig az egészségügyi szolgálat igénybevételéhez vezet okok számára.

Az e rendszer által felölelt területre vonatkozó vizsgálatokat a régió országaiban végezték el,

és az eredmények alapján átdolgozták a tünetegyüttesek jegyzékét és a bejelent rlapokat.

Ezt a javított változatot az EVSZ 1978-ban a "Laikusoktól származó egészségügyi

adatszolgáltatás" (5) cím könyvecskében adta ki.

Az 1978-ban útjára indított "Egészséget mindenkinek 2000-re" elnevezés globális stratégia

számos feladatot vetett fel, nagy kihívást jelentett a tagállamok információs rendszerének

fejlesztése szempontjából. A Nemzetközi egészségügyi statisztikai konferencia (Bellagio,

Olaszország, 1982) (6) során a laikus jelentési rendszerek szélesebb-kör megvalósítását

bénító f problémaként a nem szakemberek által közvetített, és az egészségügyi irányítás

céljaira begyjtött és felhasznált egyéb információ integrációját jelölték meg. Az alapellátás

osztályozásával foglalkozó tanácskozás (Genf, 1985.) (7) hangsúlyozta, hogy olyan

megközelítésre van szükség, amely képes egységesíteni az információs támogatást, az

egészségügyi ellátás irányítását és a közösségi szolgáltatásokat a laikus jelentésekbl

származó - tágabb értelemben vett közösségi információként értelmezett- információ alapján.

20


A Konferenciát tájékoztatták az országok által a társadalmi egészségügyi információ - amely

magába foglalta az egészségügyi problémákat, szükségleteket, relatív rizikófaktorokat és az

erforrásokat egyaránt- fejlesztése és alkalmazása során nyert tapasztalatokról. Ez

alátámasztotta azt az elméletet , miszerint az egyes országokban közösségi szinten kell

kifejleszteni a hagyományostól eltér módszereket az információs hézagok pótlására, s

ersíteni, javítani kell az információs rendszereket. Hangsúlyozták, hogy mind a fejlett, mind a

fejld országoknak helyileg kell megvalósítaniuk ezeket a rendszereket, vagy módszereket,

amelyeket a különböz tényezk miatt, mint pl. a morbiditási struktúra, a nyelv és a kultúra

változatai, más területekre, más országokra ráerltetni, átadni nem szabad.

6.4 Károsodás, fogyatékosság, rokkantság

Az EVSZ 1980-ban kísérleti céllal adta ki angolul a Károsodások, fogyatékosságok és a

rokkantság nemzetközi osztályozása (ICIDH) cím munkát (8), az 1976-ban lezajlott

Egészségügyi Világközgylés WHA29.35 (9) sz. határozatának értelmében, az 1975-ös

revíziós konferencia javaslatának megfelelen. Azóta az osztályozással kapcsolatos kutatás

és fejlesztés különböz irányokban folytatódott.

A három tényez - károsodás, fogyatékosság, rokkantság- definiálása kétségtelenül

hozzájárult a fogyatékossággal kapcsolatos álláspont megváltozásához. A károsodás

definíciója - olyan terület, ahol jelents átfedés volt a BNO-ban szerepl kifejezésekkel- széles

körben elfogadottá vált. A fogyatékosság meghatározása nagyjából megfelelt a rehabilitációs

szakemberek és csoportok tevékenységi területének, bár felmerült az igény arra, hogy a

kódok vonatkozásában nagyobb figyelmet szenteljenek a súlyossági fokozatnak, amely

gyakran elre jelzi a rokkantságot. Növekv igény mutatkozott a rokkantság definíciójának

felülvizsgálatára is, továbbá arra, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a környezettel való

kölcsönhatás.

A fogyatékossághoz való hozzáállással kapcsolatosan elméleti és gyakorlati téren

megfigyelhet gyors fejldés nem tette lehetvé, hogy idben elkészülhessen és a

Konferencia elé kerülhessen az átdolgozott ICIDH. Az új verzió valószínleg nem jelenik meg

a tizedik revízió életbelépése eltt.

6.5 Orvosi beavatkozások

Az Orvosi beavatkozások nemzetközi osztályozását (ICPM) (10) az EVSZ 1978-ban adta ki

kísérleti céllal az 1975-ben lezajlott Revíziós konferencia javaslatai és az 1976-os

Egészségügyi Világközgylés WHA29.35 (9) határozata alapján. Néhány ország elfogadta ezt

az osztályozást, más országokban pedig a sebészi beavatkozások nemzeti osztályozásának

alapjául szolgált.

Az EVSZ-BNO kollaboráló központjainak vezeti felismerték, hogy az a folyamat, amely

javaslatok elterjesztésébl, véleménykérésbl, újabb elterjesztésbl és további

véleményezésbl tevdik össze, s amelyet az EVSZ szükségszeren végigjár mieltt

véglegesítésre és publikálásra kerülne sor, nem megfelel egy ilyen gyorsan fejld terület,

mint a beavatkozások esetében. A központok vezeti ezért azt javasolták, hogy a BNO tizedik

revíziójához kapcsolódóan az ICPM revíziójára ne kerüljön sor.

A Szakérti Bizottság 1987-ben kérte, hogy az EVSZ legalább a kísérleti ICPM 5.

fcsoportjának (Sebészi beavatkozások) vázlatát frissítse fel a tizedik revízió részére. E kérés

hatására, ill. válaszul arra, hogy néhány ország kifejezte erre vonatkozó igényét, a titkárság

kísérletet tett a beavatkozások táblázatba foglalási listájának kidolgozására.

Ezt a listát a központok vezetinek 1989-ben megrendezett találkozóján hozták

nyilvánosságra. A találkozó résztvevi egyetértettek azzal, hogy e jegyzék útmutatásul

szolgálhat a sebészi beavatkozások nemzeti statisztikáiból készült jelentések, kiadványok

számára, és az országok közötti összehasonlítást is megkönnyítheti. A jegyzék célja az volt,

hogy azonosítsa a beavatkozásokat és a beavatkozások csoportjait, és a nemzeti osztályozás

alapjául szolgáló definíciójukat is megadja, ezáltal fokozva az efféle osztályozások

összehasonlíthatóságát.

21


A Konferencia egyetértett azzal, hogy egy ilyen jegyzék értéket képvisel, és folytatódnia kell a

fejlesztésével kapcsolatos munkának még akkor is, ha az esetleges publikálásra csak a

tizedik revízió bevezetését követen kerülne sor.

6.6 A Betegségek nemzetközi nómenklatúrája

A BNO kiegészítéseként tervezett "Betegségek nemzetközi nómenklatúrája" (IND) cím

kiadvány kidolgozásában 1970. óta résztvett a Nemzetközi Orvostudományi Szervezetek

Tanácsa (CIOMS) is.

E nómenklatúra kialakításának legfbb célja az volt, hogy minden kórképnek egyetlen ajánlott

elnevezést biztosítson. Egy ilyen név kiválasztásánál az volt a legfontosabb szempont, hogy

az specifikus, egyértelm, a lehet legszemléletesebb és legegyszerbb, s azokban az

esetekben ahol erre lehetség van, etiológiai vonatkozású is legyen. Minden betegséget és

szindrómát, amelyhez nevet ajánlottak, a lehet legegyértelmbb módon, mégis a lehet

legrövidebben definiáltak. Minden definícióhoz szinonima jegyzéket is csatoltak.

A Konferencia idejére megjelentek az alsó légutak betegségeivel, a fertz betegségekkel

(vírusos, bakteriális, parazitás és gombás eredet kórképek), valamint a szív- és

érbetegségekkel foglalkozó kötetek. Az emésztrendszer, a ni nemi szervek, a húgyutak és

a férfi nemi szervek betegségeit, továbbá az anyagcsere- és endokrin betegségeket, a vér és

a vérképz szervek, az immunrendszer, valamint a csont- és izomrendszer, idegrendszer

betegségeit tartalmazó köteteken jelenleg még dolgoznak. Tervezik a pszichiátriai

kórképekkel, brbetegségekkel, orr-fül és gégebetegségekkel, valamint a szem és

függelékeinek kórképeivel foglalkozó kötetek kiadását is.

A Konferencia véleménye szerint a betegségek hivatalos, naprakész, nemzetközi

nómenklatúrájának összeállítása a BNO fejlesztése, ill. az egészségügyi információ

összehasonlíthatóságának javítása szempontjából egyaránt nagyon jelents lenne.

A Konferencia ezért

javasolta, hogy az EVSZ és a CIOMS kapjon támogatást ahhoz, hogy megtalálja a

gazdaságos módot egy ilyen nómenklatúra megfelel idben történ elkészítésére és

karbantartására.

7. A tizedik revízió gyakorlati alkalmazása

A Konferenciát tájékoztatták az EVSZ-nek arról a szándékáról, hogy a tizedik revízió

részletes, négy-karakteres változatát három kötetben jelenteti meg: az egyik kötet a Közlési

jegyzéket, a másik a hozzá kapcsolódó összes definíciót, szabványt és utasítást tartalmazza,

míg a harmadik kötetben a Betrendes tárgymutató kap helyet.

A Konferencia arról is értesült, hogy a tizedik revízió három-karakteres változata egyetlen

kötetben jelenne meg, mely a Közlési jegyzékben az összes beletartozásra - kizárásra

vonatkozó megjegyzést tartalmazná. Az összes kapcsolatos definíció, szabvány, szabály és

utasítás, továbbá egy rövidített betrendes tárgymutató szintén helyet kapna a kötetben.

Ha a tagállamoknak szándékukban áll a tizedik revíziót nemzeti nyelvükön megjelentetni, errl

a szándékukról értesíteniük kell az EVSZ-t. Az EVSZ biztosítaná a BNO tervezetek kópiáit (a

három-, ill. a négykaraketeres szinten) nyomtatott formában, vagy elektronikus média útján.

A Közlési jegyzék és a Betrendes tárgymutató oldalainak fizikai megjelenési formájával, ill. a

nyomtatási formátummal kapcsolatban a Konferenciát biztosították afell, hogy a központok

vezetinek javaslatait és a kódolást végzk megjegyzéseit figyelembe veszik, és mindent

elkövetnek annak érdekében, hogy a kilencedik revízióhoz képest javulás következzen be

ezen a téren.

22


Akárcsak a kilencedik revízió idején, most is elhatározták, hogy a kollaboráló központok

segítségével a gyakorlott kódolók számára továbbképzési anyagot állítanak össze. Az

esetleges tanfolyamokért az EVSZ területi irodái és az egyes országok lennének felelsek. A

tanfolyamokra 1991. végétl 1992. végéig kerülne sor, hogy a tizedik revízió bevezetése eltt

befejezdjenek.

A BNO új felhasználói számára tartandó alapfokú tanfolyamok anyagát szintén az EVSZ

állítaná össze, a tervek szerint azonban ezek a kurzusok 1993. eltt nem kezddnének el.

Az elbb említettek alapján az EVSZ készen állna a tizedik revízió (a Közlési jegyzéket és a

Betrendes tárgymutatót is beleértve) elektronikus médiákon történ biztosítására. A jövben

a kollaboráló központok közremködésével másfajta szoftver is hozzáférhetvé válhatna. A

kilencedik és a tizedik revízió oda-vissza konverziójára szolgáló kulcsnak a tizedik revízió

bevezetése eltt hozzáférhetvé kell válnia.

Mivel a Szakérti bizottság által támogatott fejlesztési munkák terv szerint haladnak, a

Konferencia

javasolta, hogy a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának tizedik revíziója 1993. január

1-tl lépjen érvénybe.

8. A BNO elkövetkezend revíziója

A Konferencia megvitatta a kilencedik revízió meghosszabbodott használati ideje során az új

kórképek felbukkanásával kapcsolatosan, ill. a beillesztésüket lehetvé tev felfrissít

mechanizmus hiánya következtében felmerült nehézségeket.

Különböz megoldási javaslatok kerültek megvitatásra azzal a szándékkal, hogy a tizedik

revízió használata során megoldhatók, ill. elkerülhetk legyenek ezek a problémák. Világossá

vált, hogy a tizedik revízió egységes használata érdekében folyamatos információcserére van

szükség az egyes országok között, s a tizedik revízió érvényességének idtartama alatt

bevezetett bármely változtatás nagy körültekintést igényel tekintettel az elemzésekre,

trendekre kifejtett hatására. Vita folyt arról, hogy milyen fórum alkalmas az effajta

módosítások, ill. a szabadon maradt U bet új, vagy ideiglenes kódolásra való

felhasználásának lehetségeit megvitatni. Egyetértés volt abban a tekintetben, hogy a revíziós

konferenciákat elegend tízévenként megrendezni.

A kifejezésre juttatott igények ismeretében, és abból a ténybl kiindulva, hogy a teendk

pontos elírására, definiálására irányuló próbálkozás hiábavaló lenne, a Konferencia

javasolta, hogy a következ nemzetközi revíziós konferenciára tíz év múlva kerüljön sor.

Javasolja továbbá, hogy az EVSZ támogassa a revíziók közötti felfrissítés koncepcióját,

és foglalkozzon egy esetleges aktualizáló mechanizmus bevezetésének lehetséges

módozataival.

9. A BNO Tizedik Revíziójának elfogadása

A Konferencia a következ javaslatot tette:

Figyelembe véve a Szervezet által a Betegségek Nemzetközi Osztályozása tizedik revíziójára

alakult Szakérti bizottság javaslatai alapján tett elterjesztéseket,

Elismerve, hogy a Konferencia során a tagállamok néhány részletkérdésben elterjesztett

véleménye alapján néhány további, kisebb módosítás vált szükségessé, a Konferencia

javasolta, hogy az elterjesztett és felülvizsgált fcsoportok a három-karakteres tételekkel

és a négy-karakteres altételekkel, valamint a Morbiditás és a mortalitás rövid közlési

23


jegyzékeivel együtt képezzék a Betegségek és a kapcsolódó egészségi problémák

nemzetközi statisztikai osztályozásának tizedik revízióját.

24


Irodalom

1. International Classification of Diseases, 1975. évi revízió, I. kötet. Genf, WHO, 1977. XIII-

XXIV. o.

2. Report of the Expert Comittee on the International Classification of Diseases-10. Revízíó:

First Meeting. Genf, WHO, 1984. (Nem publikált dokumentum DES/EC/ICD-10/84.34)

3. Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseasaes-10.

Revízíó: Second Meeting. Genf, WHO, 1987 (Nem publikált dokumentum

WHO/DES/EC/ICD-10/87.38)

4. Report of the Preparatory Meeting on ICD-10. Genf, WHO, 1983. (Nem publikált

dokumentum DES/ICD-10/83.19).

5. Lay reporting of health information. Genf, WHO,1978.

6. International Conference on Health Statistics for the year 2000. Budapest, KSH-kiadó.

1984.

7. Report of the Consultation on Primary Care Classifications. Genf, WHO, 1985. (Nem

publikált dokumentum DES/PHC/85.7).

8. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Genf, WHO. 1980.

9. WHO Official Records, No. 233,1976.18.o.

10. International Classification of Procedures in. Medicine. Genf, WHO,1978.

25


A HÁROM-KARAKTERES TÉTELEK LISTÁJA

I. FCSOPORT

FERTZ ÉS PARAZITÁS BETEGSÉGEK

(A00-B99)

Fertz betegségek (A00-A09)

A00 Kolera

A01 Hastífusz és paratífusz

A02 Egyéb salmonella fertzések

A03 Shigellosis

A04 Egyéb baktériumok által okozott bélfertzések

A05 Egyéb baktériumok által okozott ételmérgezések

A06 Amoebiasis

A07 Egyéb protozoon bélbetegségek

A08 Vírusos és egyéb meghatározott bélfertzések

A09 Feltételezetten fertz eredet hasmenés és gyomor- bélhurut

Gümkór (A15-A19)

A15 Bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt légúti gümkór

A16 Légzszervi gümkór, bakteriologiai vagy szövettani vizsgalattal nem igazolt

A17+ Az idegrendszer gümkórja

A18 Egyéb szervek gümkórja

A19 Miliaris tuberkulózis

Egyes bakteriális zoonosisok (A20-A28)

A20 Pestis

A21 Tularaemia

A22 Lépfene

A23 Brucellosis

A24 Takonykór és melioidosis

A25 Patkányharapás-lázak

A26 Erysipeloid

A27 Leptospirosis

A28 Egyéb, állatok terjesztette bakteriális betegségek m.n.o.

Egyéb baktériumok által okozott betegségek (A30-A49)

A30 Lepra[Hansen-betegség]

A31 Egyéb myycobacteriumok által okozott fertzés

A32 Listeriosis

A33 Tetanus neonatorum

A34 Szülészeti tetanusz

A35 Egyéb tetanusz

A36 Diftéria (diphtheria)

A37 Szamárköhögés (pertussis)

A38 Vörheny (scarlatina)

A39 Meningococcus fertzés

A40 Streptococcus septicaemia

A41 Egyéb septicaemia

26


A42 Actinomycosis

A43 Nocardiosis

A44 Bartonellosis

A46 Orbánc

A48 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o.

A49 Baktérium által okozott betegség k.m.n. lokalizációban

Fként szexuális úton terjed fertzések (A50-A64)

A50 Veleszületett szifilisz

A51 Korai szifilisz

A52 Kési szifilisz

A53 Egyéb és k.m.n. szifilisz

A54 Kankós fertzés (gonorrhoea)

A55 Chlamydia limphogranuloma (venereum)

A56 Szexuális úton terjed, chlamydiák által okozott egyéb betegségek

A57 Lágyfekély (ulcus molle)

A58 Granuloma inguinale

A59 Trichomoniasis

A60 Herpeszvírus [herpes simplex] okozta anogenitalis fertzés

A63 Egyéb, fleg szexuális úton terjed betegségek m.n.o.

A64 Szexuális úton terjed, nem meghatározott betegségek

Egyéb, spirochaeták által okozott betegségek (A65-A69)

A65 Nem-venereás szifilisz

A66 Framboesia

A67 Pinta [carate]

A68 Visszatér lázak

A69 Egyéb spirochaeta fertzések

Egyéb, chlamydiák által okozott betegségek (A70-A74)

A70 Chlamydia psittaci fertzés

A71 Trachoma

A74 Chlamydiák által okozott egyéb betegségek

Rickettsiosisok (A75-A79)

A75 Kiütéses tífusz (typhus exanthematicus)

A77 Foltos lázak [kullancs által terjesztett rickettsiosisok]

A78 Q-láz

A79 Egyéb rickettsiosisok

A központi idegrendszer vírusfertzései (A80-A89)

A80 Heveny poliomyelitis

A81 A központi idegrendszer slow-vírus fertzései

A82 Veszettség

A83 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

A84 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

A85 Egyéb vírusos agyvelgyulladás m.n.o.

A86 Vírusos agyvelgyulladás k.m.n..

A87 Vírusos agyhártyagyulladás

A88 A központi idegrendszer egyéb vírusfertzései m.n.o.

A89 A központi idegrendszer vírusfertzései k.m.n..

27


Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak (A90-A99)

A90 Dengue-láz [klasszikus dengue]

A91 Haemorrhagiás dengue-láz

A92 Egyéb, szúnyog által terjesztett vírusos láz

A93 Egyéb ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, m.n.o.

A94 Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz k.m.n..

A95 Sárgaláz

A96 Arenavirus haemorrhagiás láz

A98 Egyéb vírusos haemorrhagiás lázak

A99 Vírusos haemorrhagiás láz k.m.n..

A br és a nyálkahártya elváltozásával járó virusfertzések (B00-B09)

B00 Herpeszvírus [Herpes simplex] fertzések

B01 Bárányhiml

B02 Övsömör [herpes zoster]

B03 Himl (variola vera)

B04 Majomhiml

B05 Kanyaró

B06 Rózsahiml (rubeola)

B07 Vírusos szemölcsök

B08 A br és a nyálkahártya lézióival járó egyéb virusfertzések m.n.o.

B09 A br és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertzés k.m.n..

Vírusos májgyulladás (hepatitis virosa) (B15-B19)

B15 Heveny májgyulladás A

B16 Heveny májgyulladás B

B17 Egyéb vírusos heveny májgyulladás

B18 Idült vírusos májgyulladás

B19 Vírushepatitis k.m.n..

Humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegség (B20-B24)

B20 Fertz és parazitás betegségeket eredményez HIV-betegség

B21 Rosszindulatú daganatokat eredményez HIV-betegség

B22 Egyéb meghatározott betegségeket eredményez HIV-betegség

B23 Egyéb állapotokat eredményez HIV-betegség

B24 HIV-betegség k.m.n.

Egyéb virusbetegségek (B25-B34)

B25 Cytomegalia-virus betegség

B26 Parotitis epidemica (mumpsz)

B27 Mononucleosis infectiosa

B30 Vírusos köthártya-gyulladás

B33 Egyéb vírusos betegségek m.n.o.

B34 Nem meghatározott lokalizációjú vírusfertzés

Mycosisok (B35-B49)

B35 Dermatophytosis

28


B36 Egyéb felületes mycosisok

B37 Candidiasis

B38 Coccidioidomycosis

B39 Histoplasmosis

B40 Blastomycosis

B41 Paracoccidioidomycosis

B42 Sporotrichosis

B43 Chromomycosis és phaeomycoticus tályog

B44 Aspergillosis

B45 Cryptococcosis

B46 Zygomycosis

B47 Mycetoma

B48 Egyéb mycosisok m.n.o.

B49 Mycosis k.m.n..

Protozoonok által okozott betegségek (B50-B64)

B50 Plasmodium falciparum malária

B51 Plasmodium vivax malária

B52 Plasmodium malariae malária

B53 Egyéb, parazitológiai vizsgálattal igazolt malária

B54 Malária k.m.n..

B55 Leishmaniasis

B56 Afrikai trypanosomiasis

B54 Chagas-betegség

B58 Toxoplasmosis

B59 Pneumocystosis

B60 Egyéb protozoon betegségek m.n.o.

B64 Protozoon betegség k.m.n..

Helminthiasisok (B65-B83)

B65 Shistosomiasis [bilharziasis]

B66 Egyéb mételyfertzések

B67 Echinococcosis

B68 Taeniasis

B69 Cysticercosis

B70 Diphyllobotriasis és sparganosis

B71 Egyéb cestoda-fertzések

B72 Dracunculiasis

B73 Onchocerciasis

B74 Filariasis

B75 Trichinellosis

B76 Horogféreg-betegség

B77 Ascariasis

B78 Strongyloidosis

B79 Trichuriasis

B80 Enterobiasis

B81 Egyéb bél-helminthiasisok m.n.o.

B82 Bélparasitosis k.m.n..

B83 Egyéb helminthiasisok

Pediculosis, ascariasis és egyéb infesztációk (B85-B89)

B85 Tetvesség és lapostetvesség

B86 Rühesség (scabies)

B87 Légylárva okozta fertzések (myiasis)

B88 Egyéb infesztációk

29


B89 Parazita betegség k.m.n..

A fertz és élsdiek okozta betegségek következményei (B90-B94)

B90 A gümkór következményei

B91 A gyermekbénulás következményei

B92 A lepra következményei

B94 Egyéb és k.m.n. fertzések és élsdiek által okozott betegségek következményei

Baktériumok, vírusok és egyéb fertz ágensek (B95-B97)

B95 A streptococcus és staphylococcus, mint egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó okai

B96 Egyéb bakteriális ágensek, mint az egyéb fcsoportokba sorolt betegségek kiváltó okai

B97 Vírusok, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó okai

Egyéb fertz betegségek (B99)

B99 Egyéb és k.m.n. fertz betegségek

II. FCSOPORT

DAGANATOK

(C00-D48)

Rosszindulatú daganatok (C00-C97)

Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatai (C00-C14)

C00 Az ajak rosszindulatú daganata

C01 A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C02 A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C03 A fogíny rosszindulatú daganata

C04 A szájfenék rosszindulatú daganata

C05 A szájpad rosszindulatú daganata

C06 A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C07 A parotis rosszindulatú daganata

C08 Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata

C09 A mandula rosszindulatú daganata

C10 A szájgarat rosszindulatú daganata

C11 Az orrgarat rosszindulatú daganata

C12 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C13 A hypopharynx rosszindulatú daganata

C14 Rosszindulatú daganat az ajak, a szájüreg, a garat egyéb és rosszul meghatározott

részein

Az emésztszervek rosszindulatú daganatai (C15-C26)

C15 A nyelcs rosszindulatú daganata

C16 A gyomor rosszindulatú daganata

C17 A vékonybél rosszindulatú daganata

C18 A vastagbél rosszindulatú daganata

C19 A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20 A végbél rosszindulatú daganata

30


C21 A végbélnyílás és anus-csatorna rosszindulatú daganata

C22 A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata

C23 Az epehólyag rosszindulatú daganata

C24 Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C25 A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata

C26 Egyéb és rosszul meghatározott emésztszervek rosszindulatú daganata

A légz és intrathoracalis szervek rosszindulatú daganatai (C30-C39)

C30 Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata

C31 A melléküregek rosszindulatú daganatai

C32 A gége rosszindulatú daganata

C33 A légcs rosszindulatú daganata

C34 A hörg és tüd rosszindulatú daganata

C37 A csecsemmirigy rosszindulatú daganata

C38 A szív, a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata

C39 A légzszervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul meghatározott lokalizációjú

rosszindulatú daganatai

A csont és izületi porc rosszindulatú daganatai (C40-C41)

C40 A végtagok csontjának és izületi porcának rosszindulatú daganata

C41 Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedés csont és izületi porc rosszindulatú

daganata

Melanoma és a br egyéb rosszindulatú daganatai (C43-C44)

C43 A br rosszindulatú melanomája

C44 A br egyéb rosszindulatú daganata

A mesothelialis és lágyszövetek rosszindulatú daganatai (C45-C49)

C45 Mesothelioma

C46 Kaposi-sarcoma

C47 A perifériás idegek és az autonom idegrendszer rosszindulatú daganata

C48 Hashártya és retroperitoneum rosszindulatú daganata

C49 Egyéb kötszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata

Az eml rosszindulatú daganata (C50)

C50 Az eml rosszindulatú daganata

A ni nemi szervek rosszindulatú daganatai (C51-C58)

C51 A szeméremtest rosszindulatú daganata

C52 A hüvely rosszindulatú daganata

C53 A méhnyak rosszindulatú daganata

C54 A méhtest rosszindulatú daganata

C55 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C56 A petefészek rosszindulatú daganata

C57 A ni nemi szervek egyéb, nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C58 A méhlepény rosszindulatú daganata

A férfi nemi szervek rosszindulatú daganatai (C60-C63)

31


C60 A hímvessz rosszindulatú daganata

C61 A prostata rosszindulatú daganata

C62 A here rosszindulatú daganata

C63 Egyéb és nem meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata

A húgyrendszer rosszindulatú daganatai (C64-C68)

C64 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

C65 A vesemedence rosszindulatú daganata

C66 A húgyvezetéki rosszindulatú daganata

C67 A húgyhólyag rosszindulatú daganata

C68 Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú daganata

A szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú daganatai (C69-C72)

C69 A szem és függelékei rosszindulatú daganata

C70 Az agyburkok rosszindulatú daganata

C71 Az agy rosszindulatú daganata

C72 A gerinvel, az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú

daganata

A pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai (C73-C75)

C73 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

C74 A mellékvese rosszindulatú daganata

C75 Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek rosszindulatú daganata

Rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott lokalizációjú rosszindulatú

daganatok (C76-C80)

C76 Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú daganata

C77 A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott rosszindulatú daganata

C78 A légzszervek és emésztszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C79 Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata

C80 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

A nyirok- és vérképzszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai (C81-C96)

C81 Hodgkin-kór

C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma

C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma

C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n..tipusai

C88 Rosszindulatú immunoproliferativ betegségek

C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok

C91 Lymphoid leukaemia

C92 Myeloid leukaemia

C93 Monocytás leukaemia

C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia

C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C96 A nyirok-, a vérképz- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú

daganata

Független (elsdleges) többszörös lokalizációjú rosszindulatú daganatok (C97)

32


C97 Független többszörös lokalizációk (elsdleges) rosszindulatú daganata

In situ daganatok (D00-D09)

D00 A szájüreg, a nyelcs és a gyomor in situ carcinomája

D01 Egyéb és nem meghatározott emésztszervek in situ carcinomája

D02 A középfül és a légzrendszer in situ carcinomája

D03 Melanoma in situ

D04 A br in situ rákja

D05 Az eml in situ carcinomája

D06 A méhnyak in situ carcinomája

D07 Egyéb megnevezett, valamint meghatározatlan nemi szervek in situ carcinomája

D09 Egyéb meghatározott és k.m.n. lokalizációju in situ carcinoma

Jóindulatú daganatok (D10-D36)

D10 A száj és a garat jóindulatú daganata

D11 A nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D12 A vastagbél, a végbél, a végbélnyílás és anus-csatorna jóindulatú daganata

D13 Az emésztrendszer egyéb és rosszul meghatározott részének jóindulatú daganata

D14 A középfül és légzszervek jóindulatú daganata

D15 Egyéb és meghatározatlan mellüregi szervek jóindulatú daganata

D16 A csont és izületi porc jóindulatú daganata

D17 Jóindulatú zsírdaganatok

D18 Haemangioma lés lymphangioma bármely lokalizációban

D19 A mesothelialis szövet jóindulatú daganata

D20 A peritoneum és retroperitoneum lágyszövetének jóindulatú daganata

D21 A kötszövet és lágyszövet egyéb jóindulatú daganatai

D22 Festéksejtes naevusok

D23 A br egyéb jóindulatú daganatai

D24 Az eml jóindulatú daganata

D25 A méh simaizom-daganata

D26 A méh egyéb jóindulatú daganata

D27 A petefészek jóindulatú daganata

D28 A ni nemi szervek egyéb és k.m.n. jóindulatú daganata

D29 A férfi nemi szervek jóindulatú daganata

D30 A húgyszervek jóindulatú daganata

D31 A szem és függelékei jóindulatú daganata

D32 Az agy- és gerincburkok jóindulatú daganata

D33 Az agy és központi idegrendszer egyéb részeinek jóindulatú daganata

D34 A pajzsmirigy jóindulatú daganata

D35 Egyéb meghatározott és meghatározatlan endokrin mirigy jóindulatú daganatai

D36 Egyéb meghatározott és meghatározatlan lokalizációjú daganatok

Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatok (D37-D48)

D37 A szájüreg és az emésztszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D38 A középfül, a légz- és mellkasi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

D39 A ni nemi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D40 A férfi nemi szervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D41 A húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D42 Az agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D43 Az agy és központi idegrendszer bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D44 Az endokrin mirigyek bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D45 Polycythaemia vera

33


D46 Myelodysplasiás szindrómák

D47 A nyirok-, vérképz- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

D48 Egyéb és k.m.n. lokalizációk bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

III. FCSOPORT

A VÉR ÉS A VÉRKÉPZ SZERVEK BETEGSÉGEI ÉS AZ IMMUNRENDSZERT ÉRINT

BIZONYOS RENDELLENESSÉGEK

(D58-D89)

Táplálkozási anaemiák (D50-D53)

D50 Vashiányos anaemia

D51 B-12 vitaminhiány anaemia

D52 Folsavhiány anaemia

D53 Egyéb táplálkozási anaemiák

Haemolyticus anaemiák (D55-D59)

D55 Enzim rendellenességek okozta anaemia

D56 Thalassaemia

D57 Sarlósejtes rendellenességek

D58 Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák

D59 Szerzett haemolyticus anaemia

Aplasticus és egyéb anaemiák (D60-D64)

D60 Szerzett vörösvérsejt aplasia [erythroblastopenia]

D61 Egyéb aplasticus anaemiák

D62 Akut vérzés utáni anaemia

D63* Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben

D64 Egyéb anaemiák

Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65-D69)

D65 Disszeminált intravascularis koaguláció [defibrinációs szindróma]

D66 Örökletes VIII-as faktor hiány

D67 A IX-es aktor örökletes zavarai

D68 Egyéb alvadási zavarok

D69 Purpura és egyéb vérzéses állapotok

A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei (D70-D77)

D70 Agranulocytosis

D71 Polymorphonuclearis neutrophilek funkcionális zavarai

D72 Fehérvérsejtek egyéb rendellenességei

D73 A lép betegségei

D74 Methaemoglobinaemia

D75 A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei

D76 A lymphoreticularis szöveteket és reticulohistiocyta rendszert érint bizonyos

betegségek

D77* A vér és vérképz szervek egyéb rendellenességei máshova osztályozott

betegségekben

34


Az immunmechanizmust érint bizonyos rendellenességek (D80-D89)

D80 Immunhiány fként antitest defektusokkal

D81 Kevert immunhiányok

D82 Immunhiány egyéb jelents defektusokhoz társulva

D83 Közönséges kevert immunhiány

D84 Egyéb immunhiányok

D86 Sarcoidosis

D89 Az immunrendszert érint egyéb rendellenességek m.n.o.

IV. FCSOPORT

ENDOKRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE BETEGSÉGEK

(E00-E90)

A pajzsmirigy rendellenességei (E00-E07)

E00 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes

E01 Jódhiánnyal összefügg pajzsmirigy rendellenességek és rokon állapotok

E02 Szubklinikai jódhiány-hypothyreosis

E03 Egyéb hypothyreosis

E04 Egyéb nem-toxikus golyva

E05 Thyreotoxicosis [hyperthyreosis]

E06 Pajzsmirigy gyulladás

E07 A pajzsmirigy egyéb betegségei

Diabetes mellitus (E10-E14)

E10 Inzulin dependens cukorbetegség

E11 Nem inzulin dependens cukorbetegség

E12 Malnutritiohoz társuló cukorbetegség

E13 Egyéb megjelölt cukorbaj

E14 Cukorbetegség k.m.n..

A cukoranyagcsere szabályozás és hasnyálmirigy bels elválasztás egyéb

rendellenességei (E15-E16)

E15 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma

E16 A hasnyálmirigy bels elválasztású mködésének egyéb zavarai

Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei (E20-E35)

E20 Hypoparathyreosis

E21 A mellékpajzsmirigy túlmködése és egyéb betegségei

E22 Az agyalapi mirigy túlmködése

E23 Az agyalapi mirigy csökkent mködése és egyéb rendellenességei

E24 Cushing-szindróma

E25 Adrenogenitalis szindrómák

E26 Hyperaldosteronismus

E27 A mellékvese egyéb betegségei

E28 A petefészek mködési zavarai

E29 A here mködészavarai

E30 A nemi érés zavarai m.n.o.

35


E31 Több endokrin szerv kóros mködése

E32 A csecsemmirigy betegségei

E33 Egyéb endokrin rendellenességek

E35* A bels elválasztású mirigyek zavarai máshova osztályozott betegségekben

Malnutritio (E40-E46)

E40 Kwashiorkor

E41 Táplálkozási marasmus

E42 Marasmussal társuló kwashiorkor

E43 Súlyos fehérje- és energiahiányos alultápláltság k.m.n..

E44 Enyhe és közepes fehérje-energia hiányos alultápláltság

E45 Fejldés visszamaradás fehérje- és energiahiányos alultápláltság miatt

E46 Fehérje- és energiahiányos alultápláltság k.m.n..

Egyéb táplálkozási hiánybetegségek (E50-E64)

E50 A-vitamin hiány

E51 Thiamin hiány

E52 Niacin hiány [pellagra]

E53 Egyéb B-vitaminok hiánya

E54 Ascorbinsav hiány

E55 D-vitamin hiány

E56 Egyéb vitaminhiányok

E58 Táplálkozási calcium-hiány

E59 Táplálkozási szelén-hiány

E60 Táplálkozási cink-hiány

E61 Egyéb nyomelemek hiánya

E63 Egyéb táplálkozási hiányállapotok

E64 Az alultápláltság és egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei

Obesitas és egyéb túltápláltság (E65-E68)

E65 Helyi zsírlerakódás

E66 Elhízás

E67 Egyéb túltápláltság

E68 A túltápláltság következményei

Anyagcsere rendellenességek (E70-E90)

E70 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai

E71 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei

E72 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E73 Laktóz intolerancia

E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei

E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei

E76 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei

E77 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei

E78 A lipoprotein anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák

E79 A purin és pirimidin anyagcsere rendellenességei

E80 A porphyrin és bilirubin anyagcsere zavarai

E83 Az ásványi anyagcsere zavarai

E84 Fibrosis cystica

E85 Amyloidosis

E86 A testnedvek csökkenése, volumenhiány

E87 A folyadék- és elektrolit-háztartás, valamint a savbázis egyensúly egyéb zavarai

E88 Egyéb anyagcsere rendellenességek

36


E89 Beavatkozás utáni endokrin és anyagcsere betegségek m.n.o.

E90* Táplálkozási és anyagcsere zavarok máshova osztályozott betegségekben

V. FCSOPORT

MENTÁLIS- ÉS VISELKEDÉSZAVAROK

(F00-F99)

Organikus és szimptómatikus mentális zavarok (F00-F09)

F00* Dementia Alzheimer-betegségben

F01 Vascularis dementia

F02* Dementia egyéb, máshova osztályozott betegségekben

F03 Nem meghatározott dementia

F04 Organikus amnesztikus szindróma, amelyet alkohol vagy más pszihoaktiv szer okozott

F05 Delirium, amelyet nem alkohol vagy más pszihoaktiv szer okozott

F06 Egyéb mentális rendellenességek, amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi

megbetegedés okozott

F07 Agyi betegség, károsodás és diszfunkció által okozott személyiség- és

viselkedészavarok

F09 Nem meghatározott organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség

Pszihoaktiv szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19)

F10 Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok

F11 Opiátok használata okozta mentális- és viselkedészavarok

F12 Cannabis és származékai okozta mentális- és viselkedészavarok

F13 Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok

F14 Kokain használata által okozott mentális- és viselkedészavarok

F15 Egyéb stimulánsok használata által okozott mentális- és viselkedészavarok, beleértve a

koffeint

F16 Hallucinogének használata által okozott mentális- és viselkedészavarok

F17 Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok

F18 Illékony oldószerek okozta mentális- és viselkedészavarok

F19 Többféle drog és egyéb pszihoaktiv anyagok használata okozta mentális- és

viselkedészavarok

Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F20-F29)

F20 Schizophrenia

F21 Schizotypiás rendellenességek

F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek

F23 Akut és átmeneti pszihotikus rendellenességek

F24 Indukált delusionalis rendellenességek

F25 Schizoaffektiv rendellenességek

F28 Egyéb nem organikus pszihotikus rendellenességek

F29 Nem organikus pszihózis k.m.n..

Hangulatzavarok [affektiv rendellenességek] (F30-F39)

F30 Mániás epizód

F31 Bipoláris affektiv zavar

F32 Depressziós epizód

F33 Ismétld depressziós rendellenesség

F34 Perzisztáló hangulati [affektiv] rendellenességek

37


F38 Egyéb hangulati [affektiv] rendellenességek

F39 Nem meghatározott hangulati [affektiv] rendellenességek

Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek (F40-F48)

F40 Fóbiás szorongásos rendellenességek

F41 Egyéb szorongásos rendellenességek

F42 Obszesszív-kompulziv rendellenesség

F43 Súlyos stressz által kiváltott reakció és alkalmazkodási rendellenességek

F44 Disszociativ [konverziós] rendellenességek

F45 Szomatoform rendellenességek

F48 Egyéb neurotikus rendellenességek

Viselkedészavar-szindrómák, fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezkkel társulva (F50-

F59)

F50 Evési zavarok

F51 Nem organikus alvási rendellenességek

F52 Szexuális diszfunkció, amelyet nem szervi rendellenesség vagy betegség okozott

F53 Mentális és viselkedészavarok a gyermekágyhoz társulva, m.n.o.

F54 Pszihológiai tényezk és viselkedésformák, amelyek máshova osztályozott

rendellenességekhez vagy betegségekhez társulnak

F55 Dependenciát nem okozó anyagok abúzusa

F59 Nem meghatározott magatartási szindrómák, amelyek fiziológiai zavarokkal és fizikai

faktorokkal társulnak

A felntt személyiség és viselkedés rendellenességei (F60-F69)

F60 Specifikus személyiségi rendellenességek

F61 Kevert és egyéb személyiségzavarok

F62 Tartós személyiség-változások, melyek nem tulajdonithatók agyi károsodásnak vagy

betegségnek

F63 Szokási és impulzus rendellenességek

F64 A nemi identitás zavarai

F65 A szexuális preferencia rendellenességei

F66 A szexuális fejldéshez és orientációhoz társuló pszihológiai és viselkedési

rendellenességek

F68 A felntt személyiség és viselkedés egyéb rendellenességei

F69 A felntt személyiség és viselkedés k.m.n. rendellenességei

Mentális retardáció (F70-F79)

F70 Enyhe mentális retardáció

F71 Közepes mentális retardáció

F72 Súlyos mentális retardáció

F73 Igen súlyos mentális retardáció

F78 Egyéb mentális retardáció

F79 Mentális retardáció k.m.n..

A pszihés fejldés rendellenességei (F80-F89)

F80 A beszéd és a beszédnyelv specifikus fejldési rendellenességei

F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejldési rendellenességei

F82 A motoros funkció specifikus fejldési rendellenességei

F83 Kevert specifikus fejldési zavarok

38


F84 Pervaziv fejldési zavarok

F88 A pszihológiai fejldés egyéb rendellenességei

F89 A pszihológiai fejldés rendellenessége k.m.n..

Viselkedési és emocionális rendellenességek, rendszerint gyermek- vagy serdülkori

kezdettel (F90-F98)

F90 Hiperkinetikus zavarok

F91 Magatartási zavarok

F92 Kevert magatartási és emocionális zavarok

F93 Jellegzetesen gyermekkorban kezdd emocionális zavarok

F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülkorban kezdd zavarai

F95 Tic

F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülkorban kezdd viselkedési és emocionális

rendellenességek

Nem meghatározott mentális rendellenesség (F99)

F99 Másként nem meghatározott mentális rendellenesség

VI. FCSOPORT

AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI

(G00-G99)

A központi idegrendszer gyulladásos betegségei (G00-G09)

G00 Baktériumok okozta agyhártyagyulladás m.n.o.

G01* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben

G02* Agyhártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertz és parazitás betegségekben

G03 Egyéb, nem meghatározott eredet agyhártyagyulladás

G04 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G05* Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis máshova osztályozott betegségekben

G06 Koponyari és gerinccsatornai tályog és granuloma

G07* Intracranialis és intraspinalis tályog és granuloma máshova osztályozott betegségekben

G08 Koponyari és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G09 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei

A központi idegrendszert elsdlegesen érint szisztémás sorvadások (G10-G13)

G10 Huntington-kór

G11 Örökld ataxia

G12 Gerincveli izomsorvadás és rokon szindrómák

G13* Elsdlegesen a központi idegrendszert érint szisztémás sorvadások máshova

osztályozott betegségekben

Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G20-G26)

G20 Parkinson-kór

G21 Másodlagos parkinsonismus

G22* Parkinsonismus máshova osztályozott betegségekben

G23 A törzsducok egyéb elfajulásos betegségei

G24 Tonuszavar (dystonia)

G25 Egyéb extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

39


G26* Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Az idegrendszer egyéb degenerativ betegségei (G30-G32)

G30 Alzheimer-kór

G31 A központi idegrendszer egyéb elfajulásos betegségei m.n.o.

G32* Az idegrendszer egyéb degenerativ elváltozásai máshova osztályozott betegségekben

A központi idegrendszer demyelinisatiós betegségei (G35-G37)

G35 Sclerosis multiplex

G36 Egyéb heveny, disszeminált demyelinisatio

G37 A központi idegrendszer egyéb demyelinisatiós megbetegedései

Epizodikus és paroxysmalis rendellenességek (G40-G47)

G40 Epilepszia

G41 Status epilepticus

G43 Migrén

G44 Egyéb fejfájás szindrómák

G45 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA) és rokonszindrómák

G46* Agyi érszindrómák cerebrovascularis betegségekben

G47 Alvászavarok

Ideg, ideggyök és plexus rendellenességek (G50-G59)

G50 A n.trigeminus rendellenességei

G51 A n.facialis rendellenességei

G52 Egyéb agyideg betegségek

G53* Agyideg rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

G54 Ideg-gyök és- fonat (plexus) rendellenességek

G55* Ideggyök és plexus kompressziók máshova osztályozott betegségekben

G56 Fels végtagi mononeuropathiák

G57 Az alsó végtag mononeuropathiái

G58 Egyéb mononeuropathiák

G59* Mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben

Polyneuropathiák és a perifériás idegrendszer egyéb rendellenességei (G60-G64)

G60 Örökletes és idiopathiás idegbántalom

G61 Gyulladásos polyneuropathia

G62 Egyéb polyneuropathiák

G63* Polyneuropathia máshova osztályozott betegségekben

G64 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

A myoneuralis junkció és az izomzat betegségei (G70-G73)

G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G71 Elsdleges izombetegségek

G72 Egyéb izombántalmak

G73* A myoneuralis junkció és izmok megbetegedései máshova osztályozott betegségekben

Agyi bénulás és egyéb bénulásos szindrómák (G80-G83)

40


G80 Csecsemkori agyi bénulás

G81 Féloldali bénulás (hemiplegia)

G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia

G83 Egyéb bénulásos szindrómák

Az idegrendszer egyéb rendellenességei (G90-G99)

G90 Az autonóm idegrendszer rendellenességei

G91 Vízfejség (hydrocephalus)

G92 Toxikus encephalopathia

G93 Egyéb agyi megbetegedések

G94* Az agy egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

G95 A gerincvel egyéb megbetegedései

G96 A központi idegrendszer egyéb betegségei

G97 Beavatkozások utáni idegrendszeri rendellenességek m.n.o.

G98 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei

G99* Az idegrendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

VII. FCSOPORT

A SZEM ÉS FÜGGELÉKEINEK BETEGSÉGEI

(H00-H59)

A szemhéj, könnyszervek és szemgödör betegségei (H00-H06)

H00 Árpa és jégárpa

H01 A szemhéj egyéb gyulladása

H02 A szemhéj egyéb rendellenességei

H03* A szemhéj rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

H04 A könnyszervek rendellenességei

H05 A szemgödör rendellenességei

H06* A könnyszerv rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

A köthártya betegségei (H10-H13)

H10 Köthártyagyulladás

H11 A köthártya egyéb rendellenességei

H13* A köthártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

Az ín-, szaru- és szivárványhártya és a sugártest betegségei (H15-H22)

H15 Az ínhártya rendellenességei

H16 Szaruhártyagyulladás

H17 Szaruhártya hegek és homályok

H18 A szaruhártya egyéb elváltozásai

H19* Az ínhártya és a szaruhártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

H20 Iridocyclitis

H21 A szivárványhártya és sugártest egyéb rendellenességei

H22* A szivárványhártya és a sugártest rendellenességei máshova osztályozott

betegségekben

A szemlencse betegségei (H25-H28)

41


H25 Öregkori szürkehályog

H26 Egyéb szürkehályog

H27 A lencse egyéb rendellenességei

H28* Szürkehályog és más lencse-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Az ér és ideghártya betegségei (H30-H36)

H30 Ér- ideghártyagyulladás (choriorotinitis)

H31 Az érhártya egyéb rendellenességei

H32* Chorioretinealis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

H33 Ideghártya leválások és szakadások

H34 Ideghártya ereinek elzáródásai

H35 Ideghártya egyéb betegségei

H36* Ideghártya elváltozások máshova osztályozott betegségekben

Zöldhályog (glaucoma) (H40-H42)

H40 Zöldhályog

H42* Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben

Az üvegtest és a szemgolyó betegségei (H43-H45)

H43 Az üvegtest rendellenességei

H44 A szemgolyó rendellenességei

H45* Üvegtest és szemgolyó elváltozások máshova osztályozott betegségekben

A látóideg és a látópályák betegségei (H46-H48)

H46 Látóideg gyulladás

H47 Látóideg és látópálya egyéb rendellenességei

H48* Látóideg és látópálya elváltozások máshova osztályozott betegségekben

A szemizmok, binocularis szemmozgás, az alkalmazkodás és fénytörés betegségei

(H49-H52)

H49 Bénulásos kancsalság

H50 Egyéb kancsalság

H51 A binocularis szemmozgás egyéb rendellenességei

H52 Fénytörési és alkalmazkodási rendellenességek

Látászavarok és vakság (H53-H54)

H53 Látászavarok

H54 Vakság és csökkentlátás

A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei (H55-H59)

H55 Nystagmus és egyéb irreguláris szemmozgások

H57 A szem és függelékeinek egyéb rendellenességei

H58* A szem és függelékeinek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

H59 Beavatkozás utáni szem és szemfüggelék rendellenességek m.n.o.

42


VIII. FCSOPORT

A FÜL ÉS A CSECSNYÚLVÁNY MEGBETEGEDÉSEI

(H60-H95)

A küls fül betegségei (H60-H62)

H60 Külsfül-gyulladás

H61 A küls fül egyéb betegségei

H62* Külsfül rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

A középfül és a csecsnyúlvány betegségei (H65-H75)

H65 A középfül nem gennyes gyulladásai

H66 Gennyes és k.m.n. középfülgyulladás

H67* Középfülgyulladás máshova osztályozott betegségekben

H68 Az Eustach-kürt gyulladása és elzáródása

H69 Az Eustach-kürt egyéb betegségei

H70 Csecsnyúlvány-gyulladás és azzal összefügg állapotok

H71 A középfül cholesteatomája

H72 A dobhártya átfúródása

H73 A dobhártya egyéb betegségei

H74 A középfül és csecsnyúlvány egyéb betegségei

H75* Egyéb középfül- és csecsnyulvány betegségek máshova osztályozott betegségekben

A bels fül betegségei (H80-H83)

H80 Otosclerosis

H81 A vestibularis mködés rendellenességei

H82* Szédüléses szindrómák máshova osztályozott betegségekben

H83 A belsfül egyéb betegségei

A fül egyéb betegségei (H90-H95)

H90 Vezetéses típusú és idegi eredet hallásvesztés

H91 Egyéb hallásvesztés

H92 Fülfájás és fülfolyás

H93 A fül egyéb, máshova nem osztályozott betegségei

H94* Egyéb fül-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

H95 A fül és csecsnyúlvány beavatkozás utáni rendellenességei m.n.o.

IX. FCSOPORT

A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI

(I00-I99)

Heveny reumás láz (I00-I02)

I00 Reumás láz a szív érintettségének említése nélkül

I01 Reumás láz a szív érintettségével

I02 Reumás vitustánc (chorea)

Idült reumás szívbetegségek (I05-I09)

43


I05 A kéthegy billenty reumás betegségei

I06 Az aortabillenty reumás betegségei

I07 A háromhegy billenty reumás betegségei

I08 Többszörös billentybetegségek

I09 Egyéb reumás szívbetegségek

Magas vérnyomás (hypertensiv) betegségek (I10-I15)

I10 Magasvérnyomás-betegség (elsdleges)

I11 Hypertensiv szívbetegség

I12 Hypertensiv vesebetegség

I13 Magasvérnyomás eredet szív- és vesebetegség

I15 Másodlagos hypertonia

Ischaemiás szívbetegség (I20-I25)

I20 Angina pectoris

I21 Heveny szívizomelhalás

I22 Ismétld szívizomelhalás

I23 Heveny szívizomelhalást követ bizonyos egyidej szövdmények

I24 Egyéb heveny ischaemiás szívbetegségek

I25 Idült ischaemiás szívbetegség

Cor pulmonale és a tüdkeringés betegségei (I26-I28)

I26 Tüdembólia

I27 Egyéb tüderedet szívbetegségek

I28 A tüderek egyéb betegségei

A szívbetegség egyéb formái (I30-I52)

I30 Heveny szívburokgyulladás

I31 A szívburok egyéb betegségei

I32* Szívburokgyulladás máshova osztályozott betegségekben

I33 Heveny és félheveny szív-belhártyagyulladás

I34 A kéthegy billenty nem reumás betegségei

I35 Az aortabillenty nem reumás betegségei

I36 A háromhegy billenty nem reumás rendellenességei

I37 A pulmonalis billenty rendellenességei

I38 Szívbelhártya-gyulladás, billenty nem meghatározott

I39* Szív-belhártyagyulladás és szívbillenty rendellenességek máshova osztályozott

betegségekben

I40 Heveny szívizomgyulladás

I41* Szívizomgyulladás máshova osztályozott betegségekben

I42 Cardiomyopathia

I43* Cardiomyopathia máshova osztályozott betegségekben

I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk

I45 Egyéb ingervezetési zavarok

I46 Szívmegállás

I47 Paroxysmalis tachycardia

I48 Pitvari fibrillatio és flutter

I49 Egyéb ritmuszavarok

I50 Szívelégtelenség

I51 Szövdmények és rosszul meghatározott szívbetegségek

I52* Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

44


Cerebrovascularis betegségek (I60-I69)

I60 Pókhálóhártya alatti vérzés

I61 Agyállományi vérzés

I62 Egyéb nem traumás koponyari vérzés

I63 Agyi infarktus

I64 Szélütés (stroke), nem vérzésnek vagy infarktusnak minsitve

I65 A praecerebralis artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és szkülete

I66 Az agyi artériák agyi infarktust nem okozó elzáródása és szkülete

I67 Egyéb cerebrovascularis betegségek

I69 Cerebrovascularis betegségek következményei

Az artériák, arteriolák és hajszálerek betegségei (I70-I79)

I70 Atherosclerosis

I71 Aorta-aneurysma és dissectio

I72 Egyéb aneurysma

I73 Egyéb perifériás érbetegségek

I74 Artériás embólia és thrombosis

I77 Az artériák és arteriolák egyéb rendellenességei

I78 A hajszálerek betegségei

I79* Az artériák, arteriolák és kapillárisok rendellenességei máshova osztályozott

betegségekben

A viszerek, nyirokerek és nyirokcsomók máshol nem osztályozott betegségei (I80-I89)

I80 Phelebitis és thrombophlebitis

I81 Kapuvéna thrombosis

I82 Egyéb visszeres embólia és thrombosis

I83 Az alsó végtag viszértágulatai

I84 Aranyér (nodus haemorrhoidalis)

I85 Nyelcs varicositas

I86 Egyéb lokalizációjú varicositas

I87 A viszerek egyéb betegségei

I88 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás

I89 A nyirokerek és nyirokcsomók egyéb nem fertzéses rendellenességei

A keringési rendszer egyéb, nem meghatározott betegségei (I95-I99)

I95 Alacsony vérnyomás

I97 A keringési rendszer beavatkozást követ rendellenességei, m.n.o.

I98* A keringési rendszer egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

I99 A keringési rendszer egyéb és nem meghatározott rendellenességei

X. FCSOPORT

A LÉGZRENDSZER BETEGSÉGEI

(J00-J99)

Heveny fels légúti fertzések (J00-J06)

J00 Heveny orr-garatgyulladás [meghlés]

J01 Heveny melléküreggyulladás

J02 Heveny garatgyulladás

45


J03 Heveny mandulagyulladás

J04 Heveny gége- és légcsgyulladás

J05 Heveny obtruktiv laryngitis [croup] és epiglottitis

J06 Fels légúti fertzések több és nem meghatározott helyen

Influenza és tüdgyulladás (J10-J18)

J10 Identifikált influenzavirus okozta influenza

J11 Influenza, virus nem identifikált

J12 Vírusos tüdgyulladás m.n.o.

J13 Streptococcus pneumoniae okozta tüdgyulladás

J14 Haemophilus influenzae okozta tüdgyulladás

J15 Bakteriális tüdgyulladás m.n.o.

J16 Egyéb fertz organizmusok okozta tüdgyulladás m.n.o.

J17* Tüdgyulladás máshova osztályozott betegségekben

J18 Tüdgyulladás, kórokozó nem meghatározott

Egyéb heveny alsó légúti fertzések (J20-J22)

J20 Heveny hörghurut

J21 Heveny bronchiolitis

J22 Nem meghatározott alsó légúti fertzés

A fels légutak egyéb betegségei (J30-J39)

J30 Vasomotor és allergiás rhinitis

J31 Idült rhinitis, nasopharyngitis és pharyngitis

J32 Idült melléküreggyulladás

J33 Orrpolypus

J34 Az orr és orr-melléküregek egyéb rendellenességei

J35 A garat és orrmandulák idült betegségei

J36 Mandula körüli tályog

J37 Idült laryngitis és laryngotracheitis

J38 A hangszalagok és gége máshova nem osztályozott betegségei

J39 A fels légutak egyéb betegségei

Idült alsó légúti betegségek (J40-J47)

J40 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva

J41 Egyszer és mucopurulens idült bronchitis

J42 Nem meghatározott idült bronchitis

J43 Emphysema

J44 Egyéb idült obstruktiv tüdbetegség

J45 Asztma

J46 Status asthmaticus

Küls tényezk okozta tüdbetegségek (J60-J70)

J60 Szénbányászok pneumonoconiosisa

J61 Azbeszt és egyéb ásványi rostok okozta pneumonoconiosis

J62 Kvarctartalmú por okozta pneumonoconiosis

J63 Pneumonoconiosis egyéb szervetlen poroktól

J64 Nem meghatározott pneumonoconiosis

J65 Gümkórral társul pneumonoconiosis

J66 Meghatározott szerves por okozta légúti betegség

J67 Túlérzékenységi pneumonitis szerves portól

46


J68 Légzszervi állapotok vegyszerek, gázok, füstök és gzök belégzésétl

J69 Pneumonitis szilárd anyagoktól és folyadékoktól

J70 Légzszervi állapotok egyéb küls ágensektl

Egyéb légzrendszeri betegségek, amelyek fként a szövetközi állományt érintik (J80-

J84)

J80 Felnttkori légzési distress szindróma

J81 Tüdvizeny

J82 Pulmonalis eosinophilia m.n.o.

J84 Egyéb interstitialis tüdbetegségek

Az alsó légutak gennyedéses és elhalásos elváltozása (J85-J86)

J85 Tüd- és gátor-tályog

J86 Gennymell

A mellhártya egyéb betegségei (J90-J94)

J90 Mellüregi folyadékképzdés m.n.o.

J91* Mellüregi folyadékképzdés máshol osztályozott állapotokban

J92 Pleuralis callus

J93 Légmell

J94 Egyéb mellüregi állapotok

A légzrendszer egyéb betegségei (J95-J99)

J95 Beavatkozást követ légzési rendellenességek m.n.o.

J96 Légzési elégtelenség m.n.o.

J98 Egyéb légzési rendellenességek

J99* Légzési rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben

XI. FCSOPORT

AZ EMÉSZTRENDSZER BETEGSÉGEI

(K00-K93)

A szájüreg, nyálmirígyek és állcsontok betegségei (K00-K14)

K00 A fogfejldés és áttörés rendellenességei

K01 Retineált és impaktált fogak

K02 Fogszúvasodás

K03 A fog kemény szöveteinek egyéb betegségei

K04 A pulpa és a periapicalis szövetek betegségei

K05 Gingivitis és a periodontium betegségei

K06 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb betegségei

K07 Dentofacialis rendellenességek [malocclusiót is beleértve]

K08 A fogak és a támasztó szöveteik egyéb rendellenességei

K09 Szájkörüli cysták m.n.o.

K10 Az állcsontok egyéb betegségei

K11 A nyálmirigyek betegségei

K12 Stomatitis és rokon elváltozások

K13 Az ajkak és szájnyálkahártya betegségei

K14 A nyelv betegségei

47


A nyelcs, gyomor és nyombél betegségei (K20-K31)

K20 Nyelcsgyulladás

K21 Gastrooesophagealis reflux

K22 A nyelcs egyéb betegségei

K23* A nyelcs rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

K25 Gyomorfekély

K26 Nyombélfekély

K27 Peptikus fekély, nem jelzett helyen

K28 Gastrojejunalis fekély

K29 Gyomor- és nyombélgyulladás

K30 Dyspepsia

K31 A gyomor és nyombél egyéb betegségei

A féregnyúlvány betegségei (K35-K38)

K35 Heveny féregnyúlvány-gyulladás

K36 Egyéb féregnyúlvány-gyulladás

K37 Appendicitis k.m.n..

K38 A féregnyúlvány egyéb betegségei

Sérv (K40-K46)

K40 Lágyéksérv

K41 Combsérv

K42 Köldöksérv

K43 Hasfali sérv

K44 Rekeszsérv

K45 Egyéb hasi sérv

K46 Nem meghatározott hernia abdominalis

Nem fertzéses bél- és vastagbél-gyulladás (K50-K52)

K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis]

K51 Colitis ulcerosa

K52 Egyéb nem fertzéses gastroenteritis és colitis

A belek egyéb betegségei (K55-K63)

K55 A vékonybelek vascularis rendellenességei

K56 Bélhdés és bélelzáródás, sérv nélkül

K57 A belek diverticulosisa

K58 Irritábilis bél szindróma

K59 A belek egyéb mködési rendellenességei

K60 Az analis és rectalis táj fissurái és sipolyai

K61 Az analis és rectalis táj tályogja

K62 A végbél és végbélnyílás egyéb betegségei

K63 A belek egyéb betegségei

A hashártya betegségei (K65-K67)

K65 Hashártyagyulladás

K66 A hashártya egyéb betegségei

48


K67* A hashártya rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

A máj betegségei (K70-K77)

K70 Alkoholos májbetegség

K71 Toxikus májbetegség

K72 Májelégtelenség m.n.o.

K73 Idült májgyulladás m.n.o.

K74 Májfibrosis és májzsugorodás

K75 A máj egyéb gyulladásos betegségei

K76 Egyéb májbetegségek

K77* Májrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Az epehólyag, az epeutak és hasnyálmirigy betegségei (K80-K87)

K80 Epekövesség

K81 Epehólyag-gyulladás

K82 Az epehólyag egyéb betegségei

K83 Az epeutak egyéb betegségei

K85 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás

K86 A hasnyálmirigy egyéb megbetegedései

K87* Hasnyálmirigy rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Az emésztrendszer egyéb betegségei (K90-K93)

K90 Intestinalis malabsorptio

K91 Beavatkozások utáni emésztrendszeri rendellenességek m.n.o.

K92 Az emésztrendszer egyéb betegségei

K93* Egyéb emésztszervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

XII. FCSOPORT

A BR ÉS BRALATTI SZÖVET BETEGSÉGEI

(L00-L99)

A br és bralatti szövet fertzései (L00-L08)

L00 Staphylococcusos dermolysis szindróma

L01 Ótvar

L02 Br tályog, furunculus, karbunkulus

L03 Cellulitis

L04 Akut nyirokcsomó-gyulladás

L05 Pilonidalis cysta

L08 A br és bralatti szövetek egyéb helyi fertzései

Bullózus brbetegségek (L10-L14)

L10 Pemphigus

L11 Egyéb acantholyticus rendellenességek

L12 Pemphigoid

L13 Egyéb bullózus rendellenességek

L14* Bullózus rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

49


Brgyulladás és ekzema (L20-L30)

L20 Atopiás dermatitis

L21 Seborrhoeás dermatitis

L22 Pelenka dermatitis

L23 Allergiás kontakt dermatitis

L24 Irritativ kontakt dermatitis

L25 Nem specifikus kontakt dermatitis

L26 Exfoliativ dermatitis (erythroderma)

L27 Belsleg bevett anyagok okozta dermatitis

L28 Lichen simplex chronicus és prurigo

L29 Pruritus

L30 Egyéb dermatitisek

Papulosquamosus rendellenességek (L40-L45)

L40 Psoriasis

L41 Parapsoriasis

L42 Pityriasis rosea

L43 Lichen ruber planus

L44 Egyéb papulosquamosus rendellenességek

L45* Papulosquamosus rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Urticaria és erythema (L50-L54)

L50 Urticaria

L51 Erythema multiforme

L52 Erythema nodosum

L53 Egyéb erythematosus állapotok

L54* Erythema máshova osztályozott betegségekben

A br és bralatti szövet sugárkárosodása (L55-L59)

L55 Napozás okozta dermatitis

L56 Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut brelváltozások

L57 Tartós, nem ionizáló sugárzás okozta brelváltozások

L58 Radiodermatitis

L59 Sugárzással kapcsolatos egyéb br és subcutan rendellenességek

A br függelékeinek rendellenességei (L60-L75)

L60 Köröm rendellenességek

L62* Körömrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

L63 Alopecia areata

L64 Androgen alopecia

L65 Egyéb, hegesedéssel nem járó szrzetvesztés

L66 Heges alopecia [hegesedéssel járó szrzetvesztés]

L67 Hajszin és hajszál anomáliák

L68 Hypertrichosis

L70 Acne

L71 Rosacea

L72 A br és bralatti szövet follicularis cystái

L73 Egyéb follicularis rendellenességek

L74 Eccrin verejtékezési rendellenességek

L75 Apokrin verejték-rendellenességek

50


A br és bralatti szövet egyéb rendellenességei (L80-L99)

L80 Vitiligo

L81 A brfestenyzettség egyéb rendellenességei

L82 Seborrhoeás keratosis

L83 Acanthosis nigricans

L84 Brkeményedések és kérgesedések

L85 Egyéb epidermalis megvastagodások

L86* Keratoderma máshova osztályozott betegségekben

L87 Transepidermalis eliminációs rendellenességek

L88 Pyoderma gangraenosum

L89 Decubitus-fekély

L90 A br sorvadásos rendellenességei

L91 Túltengéses brrendellenességek

L92 A br és bralatti szövet granulomatosus rendellenességei

L93 Lupus erythematosus

L94 Egyéb lokalizált kötszöveti rendellenességek

L95 Brre lokalizált vasculitis, m.n.o.

L97 Az alsó végtag fekélye, m.n.o.

L98 A br és bralatti szövet egyéb, m.n.o. rendellenességei

L99* A br és bralatti szövet egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

XIII. FCSOPORT

A CSONT-IZOMRENDSZER ÉS KÖTSZÖVET BETEGSÉGEI

(M00-M99)

Arthropathiák (M00-M25)

Fertzéses arthropathiák (M00-M03)

M00 Izületi gyulladás pyogen kórokozók miatt

M01* Izület közvetlen fertzése máshova osztályozott fertz és parazitás betegségekben

M02 Reaktiv arthropathiák

M03* Fertzések utáni és reaktiv arthropathiák máshova osztályozott betegségekben

Gyulladásos polyarthropathiák (M05-M14)

M05 Szeropozitiv rheumatoid arthritis

M06 Egyéb rheumatoid arthritis

M07* Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák

M08 Fiatalkori izületi gyulladás

M09* Fiatalkori izületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben

M10 Köszvény

M11 Egyéb, kristály okozta arthropathiák

M12 Egyéb specifikus artropathiák

M13 Egyéb izületi gyulladás

M14* Arthropathiák máshova osztályozott betegségekben

Arthrosis (M15-M19)

M15 Polyarthrosis

M16 Coxarthrosis [csípizületi arthrosis]

M17 Gonarthrosis [térdizületi arthrosis]

M18 Az I.carpometacarpalis izület arthrosisa

51


M19 Egyéb arthrosis

Egyéb izületi betegségek (M20-M25)

M20 A kéz- és lábujjak szerzett torzulásai

M21 A végtagok egyéb szerzett deformitásai

M22 A térdkalács betegségei

M23 A térd bels zavarai

M24 Egyéb meghatározott izületi elváltozások

M25 Egyéb izületi rendellenességek, m.n.o.

Kötszöveti rendszerbetegségek (M30-M36)

M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok

M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák

M32 Szisztémás lupus erythematosus

M33 Dermatopolymyositis

M34 Szisztémás sclerosis

M35 A kötszövet egyéb szisztémás érintettsége

M36* A kötszövet szisztémás megbetegedései máshova osztályozott betegségekben

Dorsopathiák (M40-M54)

Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43)

M40 Kyphosis és lordosis

M41 Scoliosis

M42 Gerinc osteochondrosis

M43 Egyéb deformáló dorsopathiák

Spondylopathiák (M45-M49)

M45 Spondylosis ankylopoetica

M46 Egyéb gyulladásos gerincbetegségek

M47 Spondylosis

M48 Egyéb gerincbetegségek

M49* Spondylopathiák máshova osztályozott betegségekben

Egyéb dorsopathiák (M50-M54)

M50 A nyaki porckorongok rendellenességei

M51 Egyéb intervertebralis porckorong rendellenességek

M53 Egyéb dorsopathiák m.n.o.

M54 Hát-fájdalom

Lágyrész rendellenességek (M60-M79)

Az izmok rendellenességei (M60-M63)

M60 Myositis

M61 Az izmok meszesedése és csontosodása

M62 Egyéb izomrendellenességek

52


M63* Izomrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

A synovium és inak rendellenességei (M65-M68)

M65 Synovitis és tendosynovitis

M66 A synovium és in rupturája

M67 A synovium és az inak egyéb rendellenességei

M68* A synovium és inak rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

Egyéb lágyrész-rendellenességek (M70-M79)

M70 Lágyrész-rendellenességek erltetés vagy nyomás következtében

M71 Egyéb bursopathiák

M72 Fibroblastos rendellenességek

M73* Lágyrész-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

M75 Váll-elváltozások

M76 Az alsó végtag enthesopathiái, kivéve a lábfejet

M77 Egyéb enthesopathiák

M79 Egyéb, m.n.o. lágyrész-rendellenességek

Osteo- és chondropathiák (M80-M94)

A csontsrség és csontszerkezet rendellenességei (M80-M85)

M80 Osteoporosis pathologiás töréssel

M81 Osteoporosis pathologiás csonttörés nélkül

M82* Osteoporosis máshova osztályozott betegségekben

M83 Felnttkori csontlágyulás

M84 A csontfolytonosság rendellenességei

M85 A csontsrség és szerkezet egyéb rendellenességei

Egyéb osteopathiák (M86-M90)

M86 Csontvelgyulladás

M87 Csontelhalás

M88 A csontok Paget-kórja [osteitis deformans]

M89 Egyéb csontrendellenességek

M90* Osteopathiák máshova osztályozott betegségekben

Chondropathiák (M91-M94)

M91 A csip és medence juvenilis osteochondrosisa

M92 Egyéb fiatalkori osteochondrosis

M93 Egyéb osteochondropathiák

M94 A porc egyéb rendellenességei

A csont-izomrendszer és kötszövet egyéb rendellenességei (M95-M99)

M95 A csont-izomrendszer és a kötszövet egyéb szerzett deformitásai

M96 Beavatkozás utáni csont-izomrendszeri deformitások m.n.o.

M99 Biomechanikai károsodások m.n.o.

53


XIV. FCSOPORT

AZ UROGENITALIS RENDSZER MEGBETEGEDÉSEI

(N00-N99)

Glomerularis betegségek (N00-N08)

N00 Akut nephritis szindróma

N01 Gyors progressziójú nephritis szindróma

N02 Ismétld és perzisztáló haematuria

N03 Krónikus nephritis szindróma

N04 Nephrosis szindróma

N05 Nem meghatározott nephritis szindróma

N06 Izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással

N07 Hereditaer nephropathia m.n.o.

N08* Glomerularis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Renalis tubulo-interstitialis betegségek (N10-N16)

N10 Akut tubulo-interstitialis nephritis

N11 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis

N12 Tubulo-interstitialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak nem meghatározva

N13 Obstruktiv és reflux uropathia

N14 Gyógyszer- és nehézfém-indulkált tubulo-interstitialis és tubularis állapotok

N15 Egyéb tubulo-interstitialis betegségek

N16* Renalis tubulo-interstitialis rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

Veseelégtelenség (N17-N19)

N17 Heveny veseelégtelenség

N18 Krónikus veseelégtelenség

Urolithiasis (N20-N23)

N20 Vese- és uréterk

N21 Az alsó húgyutak kövessége

N22* K a húgyutakban máshova osztályozott betegségekben

N23 Vesekólika k.m.n..

A vese és ureter egyéb rendellenességei (N25-N29)

N25 A renalis tubularis funkció károsodása okozta rendellenességek

N26 Vesezsugorodás k.m.n..

N27 Ismeretlen okú kis vese

N28 A vese és uréter egyéb rendellenességei, m.n.o.

N29* A vese és uréter egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

A húgyrendszer egyéb betegségei (N30-N39)

N30 Cystitis acuta

N31 A húgyhólyag m.n.o. neuromuscularis dysfunctiója

N32 A húgyhólyag egyéb rendellenességei

N33* Húgyhólyag rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

N34 Húgycsgyulladás és urethra szindróma

54


N35 Húgycsszkület

N36 A húgycs egyéb rendellenességei

N37* Húgycs rendellenességek máshova osztályozott betegségekben

N39 A húgyrendszer egyéb rendellenességei

A férfi nemi szervek betegségei (N40-N51)

N40 Prostata túltengés

N41 A prostata gyulladásos betegségei

N42 A prostata egyéb rendellenességei

N43 Hydrocele és spermatocele

N44 Herecsavarodás

N45 Orchitis és epididymitis

M46 Férfi meddség

M47 Fitymatúltengés, phimosis és paraphimosis

N48 A hímvessz egyéb rendellenességei

N49 A férfi nemi szervek gyulladásos rendellenességei m.n.o.

N50 A férfi nemi szervek egyéb rendellenességei

N51* A férfi nemi szervek rendellenességei máshova osztályozott betegségekben

Az eml rendellenességei (N60-N64)

N60 Jóindulatú eml dysplasia

N61 Eml gyulladásos rendellenességei

N62 Eml hypertophia

N63 Emlben lév meghatározatlan képlet

N64 Az eml egyéb rendellenességei

A ni medencei szervek gyulladásos betegségei (N70-N77)

N70 Méhkürt és petefészek gyulladás

N71 Méhgyulladás, a méhnyak kivételével

N72 A méhnyak gyulladásos betegsége

N73 A ni kismedence egyéb gyulladásos betegségei

N74* A ni kismedence gyulladásos betegségei máshova osztályozott betegségekben

N75 A Bartholin-mirígy betegségei

N76 A hüvely és szeméremtest egyéb gyulladása

N77* A hüvely és szeméremtest kifekélyesedése és gyulladása máshova osztályozott

betegségekben

A ni nemi szervek nem-gyulladásos rendellenességei (N80-N98)

N80 Endometriosis

N81 A ni nemi szervek , prolpsusa

N82 A ni nemi szerveket érint sipolyok

N83 A petefészek, méhkürt és a széles méhszalag nem-gyulladásos rendellenességei

N84 A ni nemi szervek polypusa

N85 A méh egyéb, nem-gyulladásos rendellenességei, a méhnyak kivételével

N86 A méhnyak erosioja és ectropionja

N87 Dysplasia cervicis uteri

N88 A méhnyak egyéb, nem-gyulladásos rendellenességei

N89 A hüvely egyéb, nem-gyulladásos rendellenességei

N90 A szeméremtest és gát egyéb, nem-gyulladásos rendellenességei

N91 Hiányzó, csekély és ritka havivérzés

N92 Excesszív, gyakori, szabálytalan havivérzés

N93 Egyéb rendellenes méh- és hüvelyvérzés

N94 A ni nemi szervekkel és havivérzéssel kapcsolatos fájdalom és egyéb állapotok

55


N95 Menopausalis és egyéb, perimenopausalis rendellenességek

N96 Habitualis vetél

N97 Ni infertilitás

N98 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szövdmények

A húgy- ivar-rendszer egyéb rendellenességei (N99)

N99 Az urogenitalis rendszer beavatkozást követ rendellenességei, m.n.o.

XV. FCSOPORT

TERHESSÉG, SZÜLÉS ÉS A GYERMEKÁGY

(O00-O99)

Abortusszal végzd terhesség (O00-O08))

O00 Méhenkívüli terhesség

O01 Üszögterhesség

O02 A fogamzás egyéb rendellenes termékei

O03 Spontán vetélés

O05 Vetélés egyéb okból

O06 Vetélés k.m.n..

O07 Sikertelenül megkísérelt terhességmegszakitás

O08 Vetélést, méhenkivüli és üszögterhességet követ szövdmények

Oedema, proteinuria és magasvérnyomás terhességben, szülés alatt és a gyermekágy

folyamán (O10-O16)

O10 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló, a terhesség eltt is fennálló

magasvérnyomás

O11 Terhesség eltt ismert magasvérnyomás, rárakódott fehérjevizeléssel

O12 Terhességi vizeny és fehérjevizelés, magasvérnyomás nélkül

O13 Terhességi magasvérnyomás, a szignifikáns fehérjevizelés nélkül

O14 Terhességi magasvérnyomás, a szignifikáns fehérjevizeléssel

O15 Eclampsia

O16 Anyai magasvérnyomás k.m.n.

Egyéb, fként a terhességgel kapcsolatos anyai rendellenességek (O20-O29)

O20 Vérzés a terhesség els 3 hónapjában

O21 Terhességi excesszív hányás

O22 Vénás szövdmények terhesség alatt

O23 Az urogenitalis rendszer fertzései terhességben

O24 Cukorbetegség terhességben

O25 Hiányos táplálkozás terhességben

O26 Veszélyeztetett terhesség korábban fennálló állapotok miatt

O28 Antenatalis szrés során felfedezett kóros leletek

O29 Anaesthesiologiai szövdmények a terhesség folyamán

A terhes gondozása a magzat, az amniális r és a szüléssel kapcsolatos lehetséges

problémák miatt (O30-O48)

O30 Többes terhesség

O31 Többes terhességgel összefügg szövdmények

56


O32 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított rendellenes fekvése miatt

O33 Veszélyeztetett terhesség ismert vagy gyanított téraránytalanság miatt

O34 Veszélyeztetett terhesség a kismedencei szervek ismert vagy gyanított

rendellenességei miatt

O35 Veszélyeztetett terhesség a magzat ismert vagy gyanított betegségei miatt

O36 Veszélyeztetett terhesség egyéb ismert vagy gyanított magzati szövdmény miatt

O40 Hydramnion (polyhydramnion)

O41 A magzatvíz és a burkok egyéb rendellenességei

O42 Id eltti burokrepedés

O43 Lepényi rendellenességek

O44 Placenta praevia

O45 Korai lepényleválás [abruptio placentae]

O46 Vérzés a szülés megindulása eltt, m.n.o.

O47 Jóslófájások

O48 Túlhordás

A vajúdás és a szülés rendellenességei (O60-O75)

O60 Koraszülés

O61 Sikertelen szülésinditás

O62 A szülfájások rendellenességei

O63 Elhúzódó szülés

O64 Elakadt szülés a magzat tartási és fekvési rendellenessége miatt

O65 Elakadt szülés az anyai medence rendellenességei miatt

O66 Egyéb elakadt szülés

O67 Szülés alatti vérzéssel szövdött vajúdás és szülés m.n.o.

O68 Vajúdás és szülés magzati stresszel [distress] komplikálva

O69 Vajúdás és szülés köldökzsinór szövdményekkel

O70 Gátsérülés a szülés alatt

O71 Egyéb szülési sérülés

O72 Szülés utáni vérzés

O73 Placenta és burok visszamaradás, vérzés nélkül

O74 Anaesthesiologiai szövdmények a vajúdás és szülés alatt

O75 A vajúdás és szülés egyéb, m.n.o. szövdményei

Szülés (O80-O84)

O80 Egyes spontán szülés

O81 Egyes szülés fogómtéttel és vacuum extractioval

O82 Egyes szülés császármetszéssel

O83 Egyéb egyes szülés mfogással

O84 Többes szülés

Fleg a gyermekággyal kapcsolatos szövdmények (O85-O92)

O85 Gyermekágyi láz [puerperalis szepszis]

O86 Egyéb gyermekágyi fertzések

O87 Vénás szövdmények a gyermekágy alatt

O88 Szülészeti embólia

O89 Anaesthesiologiai szövdmények a gyermekágy alatt

O90 A gyermekágy szövdményei m.n.o.

O91 Az eml szüléshez társuló fertzései gyermekágy alatt szüléshez társulva

O92 Az eml tejelválasztás egyéb rendellenességei

Egyéb szülészeti állapotok, m.n.o. (O95-O99)

O95 Szülészeti halál ismeretlen okból

57


O96 Halál bármely szülészeti okból több, mint 42 nappal, de kevesebb, mint egy évvel a

szülés után

O97 Közvetlen szülészeti okok következményei okozta halál

O98 Máshova besorolható anyai fertz és parazitás betegségek, melyek a terhességet,

szülést és a gyermekágyat komplikálják

O99 Egyéb, máshova besorolható anyai betegségek, amelyek a terhességet, szülést és a

gyermekágyat komplikálják

XVI. FCSOPORT

A PERINATÁLIS SZAKBAN KELETKEZ BIZONYOS ÁLLAPOTOK

(P00-P96)

Az anyai tényezk, valamint a terhesség, vajúdás és szülési szövdmények révén

károsodott magzat és újszülött

(P00-P04)

P00 A magzat és az újszülött olyan állapota, amelyet az anya jelen terhességétl független

betegsége okozhatott

P01 A terhesség anyai komplikációja következtében megbetegedett magzat és újszülött

P02 A lepény, a köldökzsinór és a magzatburkok rendellenességei következtében

megbetegedett magzat és újszülött

P03 A vajúdás és szülés egyéb szövdményei miatt érintett magzat és újszülött

P04 A magzat és az újszülött károsodása a lepényen át vagy az anyatejjel bejutó károsító

anyagok következtében

A gesztáció tartamához és a magzat növekedéséhez kapcsolódó rendellenességek

(P05-P08)

P05 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság

P07 A rövid terhességi idtartammal és az alacsony születési súllyal kapcsolatos m.n.o.

rendellenességek

P08 Túlhordással és magas születési súllyal kapcsolatos rendellenességek

Szülési trauma (P10-P15)

P10 Szülési sérülés következtében létrejött koponyán belüli roncsolódás és vérzés

P11 A központi idegrendszer egyéb szülési sérülései

P12 A hajas fejbr sérülése

P13 A csontok szülési sérülése

P14 A perifériás idegrendszer szülési sérülése

P15 Egyéb szülési sérülések

A perinatális szak specifikus légzési és cardiovascularis rendellenességei (P20-P29)

P20 Méhen belüli hypoxia

P21 Szülési asphyxia

P22 Újszülött respiratiós distress szindrómája

P23 Veleszületett tüdgyulladás

P24 Újszülöttkori aspiratio-szindrómák

P25 Interstitialis emphysema és társuló állapotok a perinatális életkorban

P26 A perinatális idszakban keletkezett tüdvérzés

P27 A perinatális idszakban kialakuló krónikus légúti betegség

P28 Egyéb, a perinatális idszakban keletkez légúti megbetegedések

58


P29 A keringési rendszer perinatális korban keletkez rendellenességei

A perinatális szak specifikus fertzései (P35-P39)

P35 Veleszületett vírusbetegségek

P36 Újszülött bakteriális szepszise

P37 Veleszületett egyéb fertz és parazitás betegségek

P38 Az újszülött omphalitise enyhe vérzéssel vagy anélkül

P39 Egyéb, a perinatális idszakra jellemz fertzések

A magzat és az újszülött vérzéses és haematologiai rendellenességei (P50-P61)

P50 Magzati vérveszteség

P51 Köldökvérzés az újszülöttben

P52 A magzat és az újszülött nem traumás eredet koponyari vérzése

P53 A magzat és az újszülött vérzékenysége

P54 Egyéb újszülöttkori vérzések

P55 A magzat és az újszülött haemolyticus betegsége

P56 Haemolyticus betegség okozta hydrops foetalis

P57 Magicterus

P58 Újszülöttkori sárgaság egyéb excesszív haemolysis következtében

P59 Újszülöttkori sárgaság egyéb és nem meghatározott ok miatt

P60 Disszeminált intravascularis coagulatio a magzatban és az újszülöttben

P61 Egyéb perinatális haematologiai rendellenességek

A magzat és az újszülött specifikus, átmeneti endokrin és anyagcsere rendellenességei

(P70-P74)

P70 A magzatra és az újszülöttre jellemz átmeneti cukor anyagcsere zavarok

P71 A calcium és magnézium anyagcsere átmeneti újszülöttkori rendellenességei

P72 Egyéb átmeneti újszülöttkori endokrin rendellenességek

P74 Egyéb átmeneti elektrolit- és anyagcsere-zavarok az újszülöttkorban

A magzat és az újszülött emésztrendszeri rendellenességei (P75-P78)

P75* Meconium ileus

P76 Egyéb újszülöttkori bélelzáródás

P77 Enterocolitis necrotisans a magzatban és az újszülöttben

P78 Egyéb emésztrendszeri rendellenességek a perinatális életkorban

A magzat és az újszülött kültakarót és hmérséklet-szabályozást érint állapotai (P80-

P83)

P80 Az újszülött hypothermiája

P81 Az újszülött hszabályozásának egyéb zavarai

P83 A kültakaró egyéb, a magzatra és az újszülöttre jellemz állapotai

Egyéb, a perinatális szakban keletkez egyéb rendellenességek (P90-P96)

P90 Újszülöttkori görcsök

P91 Az újszülött agyi állapotának egyéb zavarai

P92 Táplálási problémák az újszülöttben

P93 Reakciók és mérgezések a magzatnak és az újszülöttnek adott szerektl

P94 Az újszülött izomtónusának rendellenességei

59


P95 A magzat elhalása nem meghatározott ok miatt

P96 A perinatális szakban keletkez egyéb állapotok

XVII. FCSOPORT

VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK, DEFORMITÁSOK ÉS KROMOSZÓMA

ABNORMITÁSOK

(Q00-Q99)

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00-Q07)

Q00 Agyvelhiány és hasonló fejldési rendellenességek

Q01 Agyvelsérv

Q02 Kisfejség

Q03 Veleszületett vízfejség

Q04 Az agy egyéb veleszületett rendellenességei

Q05 Gerinchasadék (spina bifida)

Q06 A gerincvel egyéb veleszületett fejldési rendellenességei

Q07 Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

A szem, fül, arc és nyak veleszületett rendellenességei (Q10-Q18)

Q10 A szemhéjak, könnyszervek és szemüreg veleszületett rendellenességei

Q11 Szemhiány, kisszemség, nagyszemség

Q12 A szemlencse veleszületett rendellenességei

Q13 A szem elüls szegmentjének veleszületett rendellenességei

Q14 A szem hátsó szegmentjének veleszületett rendellenességei

Q15 A szem egyéb veleszületett rendellenességei

Q16 A fül veleszületett, hallászavart okozó rendellenességei

Q17 A fül egyéb veleszületett rendellenességei

Q18 Az arc és nyak egyéb veleszületett rendellenességei

A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20-Q28)

Q20 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei

Q21 A szívsövények veleszületett rendellenességei

Q22 A háromhegy és tüdverér billentyk veleszületett rendellenességei

Q23 Az aorta- és kéthegy billentyk veleszületett rendellenességei

Q24 A szív egyéb veleszületett rendellenességei

Q25 A nagy artériák veleszületett rendellenességei

Q26 A nagyvénák veleszületett rendellenességei

Q27 A perifériás érrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

Q28 A keringési szervrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

A légzrendszer veleszületett rendellenességei (Q30-Q34)

Q30 Az orr veleszületett rendellenességei

Q31 A gége veleszületett rendellenességei

Q32 A légcs és hörgk veleszületett rendellenességei

Q33 A tüd veleszületett rendellenességei

Q34 A légzrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajk és farkastorok) (Q35-Q37)

60


Q35 Szájpadhasadék

Q36 Ajakhasadék

Q37 Szájpad-ajakhasadék

Az emésztrendszer egyéb veleszületett rendellenességei (Q38-Q45)

Q38 A nyelv, száj és a garat egyéb veleszületett rendellenességei

Q39 A nyelcs veleszületett rendellenességei

Q40 A tápcsatorna fels szakaszának egyéb veleszületett rendellenességei

Q41 A vékonybél veleszületett hiánya, elzáródása, szkülete

Q42 A vastagbél veleszületett hiánya, elzáródása és szkülete

Q43 A bél egyéb veleszületett rendellenességei

Q44 Az epehólyag, epevezetékek és máj veleszületett rendellenességei

Q45 Az emésztrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

A nemi szervek veleszületett rendellenességei (Q50-Q56)

Q50 A petefészkek, petevezetk és széles szalagok veleszületett rendellenességei

Q51 A méh és méhnyak veleszületett rendellenességei

Q52 A ni nemi szervek egyéb veleszületett rendellenességei

Q53 Nem descendált here

Q54 Hypospadiasis

Q55 A férfi nemi szervek egyéb veleszületett rendellenességei

Q56 Határozatlan nemség és pseudohermaphroditismus

A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60-Q64)

Q60 A vese agenesise és egyéb, veseállomány-csökkenéssel járó elváltozások

Q61 Cystás vesebetegség

Q62 A vesemedence veleszületett, elzáródást okozó rendellenességei és a húgyvezeték

veleszületett malformatiói

Q63 A vese egyéb veleszületett rendellenességei

Q64 A húgyrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

A csont-izomrendszer veleszületett rendellenességei és deformitásai (Q65-Q79)

Q65 A csip veleszületett deformitásai

Q66 A lábak veleszületett rendellenességei

Q67 A fej, arc, gerinc és mellkas csont-izomrendszerének veleszületett rendellenességei

Q68 A csont- és izomrendszer egyéb veleszületett deformitásai

Q69 Számfeletti ujjak (polydactylia)

Q70 Összentt ujjak (syndactylia)

Q71 A fels végtag redukciós defektusai

Q72 Az alsó végtag redukciós defektusai

Q73 Nem meghatározott végtag redukciós defektusai

Q74 Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek

Q75 Az agy- és arckoponya csontjainak egyéb veleszületett rendellenességei

Q76 A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei

Q77 Csont-porcképzdési zavarok (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és

gerinccsontok növekedési defektusával

Q78 Egyéb osteo-chondrodysplasiák

Q79 A csont-izomrendszer m.n.o. veleszületett rendellenességei

Egyéb veleszületett rendellenességek (Q80-Q89)

Q80 Ichthyosis congenita

61


Q81 Epidermolysis bullosa

Q82 A br egyéb veleszületett rendellenességei

Q83 Az eml veleszületett rendellenességei

Q84 A kültakaró egyéb veleszületett rendellenességei

Q85 Phakomatosisok, m.n.o.

Q86 Veleszületett malformatiós szindrómák ismert küls ok miatt, m.n.o.

Q87 Egyéb meghatározott, több szervrendszert érint malformatiós szindrómák

Q89 Egyéb veleszületett, m.n.o. rendellenességek

Kromoszóma abnormitások m.n.o. (Q90-Q99)

Q90 Down-szindróma

Q91 Edwards-szindróma és Patau-szindróma

Q92 Egyéb autoszomális, m.n.o. részleges vagy teljes triszómiák

Q93 Az autoszómák m.n.o. monoszómiái és deletiói

Q95 Kiegyenlített átrendezdések és szerkezeti markerek m.n.o.

Q96 Turner-szindróma

Q97 Egyéb szex-kromoszóma rendellenességek, ni fenotipussal, m.n.o.

Q98 Egyéb szex-kromoszóma rendellenességek, férfi fenotipussal, m.n.o.

Q99 Egyéb kromoszóma rendellenességek, m.n.o.

XVIII. FCSOPORT

MÁSHOVA NEM OSZTÁLYOZOTT TÜNETEK, JELEK ÉS KÓROS KLINIKAI ÉS

LABORATÓRIUMI LELETEK

(R00-R99)

A keringési és légzési rendszert illet tünetek és jelek (R00-R09)

R00 A szívverés rendellenességei

R01 Szívzörejek és egyéb szíveredet hangjelenségek

R02 Üszkösödés m.n.o.

R03 Abnormis vérnyomásérték diagnózis nélkül

R04 Vérzés a légutakból

R05 Köhögés

R06 A légzés rendellenességei

R07 Torok- és mellkasfájdalom

R09 A keringési és légzési rendszert illet egyéb tünetek és jelek

Az emésztrendszert és hasat illet tünetek és jelek (R10-R19)

R10 Hasi és medencei fájdalom

R11 Hányinger és hányás

R12 Gyomorégés

R13 Dysphagia

R14 Flatulentia és rokon állapotok

R15 Széklet incntinentia

R16 Máj- és lépmegnagyobbodás m.n.o.

R17 Sárgaság k.m.n..

R18 Ascites

R19 Az emésztrendszert és hasat illet egyéb tünetek és jelek

A brt és bralatti szövetet illet tünetek és jelek (R20-R23)

R20 A br érzészavarai

62


R21 Kiütések és egyéb nem specifikus brjelenségek

R22 A br és bralatti szövet lokalizált dúzzanata és képlete

R23 Egyéb brelváltozások

Az ideg- és csont-izomrendszert illet tünetek és jelek (R25-R29)

R25 Rendellenes akaratlan mozgások

R26 A járás és mobilitás rendellenességei

R27 A koordináció egyéb hiányossága

R29 Az ideg- és csont-izomrendszert illet egyéb és k.m.n. tünetek és jelek

A húgyrendszert illet tünetek és jelek (R30-R39)

R30 Vizeléshez társuló fájdalom

R31 Vérvizelés k.m.n.

R32 Vizelet-incontinentia k.m.n..

R33 Retentio urinae

R34 Anuria és oliguria

R35 Polyuria

R36 Húgycs-váladékozás

R39 A húgyrendszert illet egyéb és nem meghatározott tünetek és jelek

A felismerést, percepciót, érzelmi állapotot és magatartást illet tünetek és jelek (R40-

R46)

R40 Aluszékonyság, stupor és coma

R41 A kognitiv funkciókat és a tudatosságot illet egyéb tünetek és jelek

R42 Szédülékenység

R43 A szaglás és ízlelés zavarai

R44 Az általános érzést és érzékelést illet egyéb tünetek és jelek

R45 Az érzelmi állapotot illet tünetek és jelek

R46 A küls megjelenést és magatartást illet tünetek és jelek

A beszédet és hangot illet tünetek és jelek (R47-R49)

R47 Beszédzavarok m.n.o.

R48 Dyslexia és egyéb jel-diszfunkciók m.n.o.

R49 Beszédhang zavarok

Általános tünetek és jelek (R50-R69)

R50 Ismeretlen eredet láz

R51 Fejfájás

R52 Fájdalom m.n.o.

R53 Rossz közérzet és fáradtság

R54 Szenilitás

R55 Syncope és collapsus

R56 Görcsök m.n.o.

R57 Schock m.n.o.

R58 Vérzés m.n.o.

R59 Nyirokcsomó megnagyobbodás

R60 Oedema m.n.o.

R61 Hyperhidrosis

R62 A normális élettani fejldés hiánya

R63 A táplálkozást és folyadékfelvételt illet tünetek és a jelek

63


R64 Cachexia

R68 Egyéb általános tünetek és jelek

R69 A morbiditás ismeretlen és k.m.n. okai

A vérvizsgálat kóros eredményei diagnózis nélkül (R70-R79)

R70 Gyorsult vörösvérsejt-süllyedés és a plazmaviszkozitás rendellenességei

R71 Vörösvérsejt rendellenességek

R72 Fehérvérsejt rendellenességek m.n.o.

R73 Emelkedett vércukorszint

R74 Abnormis szérum enzimszintek

R75 Humán immunhiány-virus [HIV] laboratóriumi evidenciája

R76 Egyéb kóros immunológiai leletek a szérumban

R77 A plazmafehérjék egyéb abnormitásai

R78 A vérben élettanilag nem elforduló gyógyszerek és anyagok

R79 A vér egyéb rendellenes kémiai leletei

Kóros vizeletvizsgálati leletek diagnózis nélkül (R80-R82)

R80 Izolált fehérjevizelés

R81 Cukorvizelés

R82 A vizelet egyéb kóros leletei

Egyéb testfolyadékok, szövetek vizsgálatának kóros leletei diagnózis nélkül (R83-R89)

R83 A liquor cerebrospinalis kóros leletei

R84 A légzszervekbl és mellkasból származó anyagok kóros leletei

R85 Az emésztrendszerbl és hasüregbl származó anyagok kóros leletei

R86 A férfi nemi szervekbl származó anyagok kóros leletei

R87 A ni nemi szervekbl származó anyagok kóros leletei

R89 Egyéb szervekbl, szervrendszerekbl és szövetekbl származó anyagok kóros leletei

Diagnosztikus képalkotó és funkcionális vizsgálatok kóros leletei diagnózis nélkül

(R90-R94)

R90 A központi idegrendszer diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek

R91 A tüd diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek

R92 Az eml diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek

R93 Egyéb testrészek diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek

R94 Funkcionális vizsgálatok kóros eredményei

A halálozás rosszul meghatározott és ismeretlen okai (R95-R99)

R95 Hirtelen csecsemhalál szindróma

R96 Egyéb hirtelen halál ismeretlen okból

R98 Halál tanú nélkül

R99 A halálozás rosszul meghatározott, ill. k.m.n. okai

XIX. FCSOPORT

SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS KÜLS OKOK BIZONYOS EGYÉB KÖVETKEZMÉNYEI

(S00-T98)

64


Fejsérülések (S00-S09)

S00 A fej felületes sérülése

S01 A fej nyílt sebe

S02 A koponya és az arccsontok törése

S03 A fej izületeinek és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S04 Az agyidegek sérülése

S05 A szem és szemgödör sérülése

S06 Intracranialis sérülés

S07 A fej zúzódásos sérülése

S08 A fej részleges traumás amputációja

S09 A fej egyéb és k.m.n. sérülései

A nyak sérülései (S10-S19)

S10 Felületes nyaki sérülés

S11 A nyak nyílt sebe

S12 A nyak törése

S13 Ficam, dislocatio és distorsio a nyak szintjében

S14 Ideg- és gerincvel-sérülés a nyak szintjében

S15 Érsérülés a nyak szintjében

S16 Izom- és ínsérülés a nyak szintjében

S17 A nyak összenyomatása

S18 Traumás amputáció a nyak szintjében

S19 A nyak egyéb és k.m.n. sérülései

A mellkas sérülései (S20-S29)

S20 A mellkas felületes sérülése

S21 A mellkas nyílt sebe

S22 Borda (-ák), szegycsont és háti gerinc törése

S23 A mellkas izületeinek és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S24 Ideg- és gerincvel-sérülés a mellkas szintjében

S25 A mellkasi erek sérülése

S26 A szív sérülése

S27 Egyéb és k.m.n. intrathoracalis szervek sérülése

S28 Mellkasi összenyomatás, mellkasi traumás csonkolás

S29 A mellkas egyéb és k.m.n. sérülései

A has, a hát alsó része, az ágyéki gerinc és medence sérülései (S30-S39)

S30 A has, az ágyék és a medence felületes sérülése

S31 A has, az ágyék és a medence nyílt sebe

S32 Az ágyéki gerinc és a medence törése

S33 Az ágyéki gerinc és a medence izületeinek és szalagjainak ficama, dislocatioja és

distorsiója

S34 Idegek és az ágyéki gerincvel sérülése a has, az ágyék és a medence szintjében

S35 Érsérülések a has, az ágyék és a medence szintjében

S36 A hasüregi szervek sérülése

S37 A medencei szervek sérülése

S38 A has, az ágyék és a medence összenyomatásos sérülése, részleges traumás

amputációja

S39 A has, az ágyék és a medence egyéb és k.m.n. sérülései

A váll és a felkar sérülései (S40-S49)

S40 A váll és a felkar felületes sérülése

65


S41 A váll és a felkar nyílt sebe

S42 A váll és a felkar törése

S43 A vállöv izületeinek és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S44 Idegsérülés a váll és felkar szintjében

S45 Erek sérülése a váll és a felkar szintjében

S46 Izom- és ínsérülés a váll és a felkar szintjében

S47 A váll és felkar összenyomatása

S48 A váll és a felkar traumás amputációja

S49 A váll és a felkar egyéb és k.m.n. sérülései

A könyök és alkar sérülései (S50-S59)

S50 Az alkar felületes sérülése

S51 Az alkar nyílt sebe

S52 Alkartörés

S53 A könyökizület és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S54 Idegsérülés az alkar szintjében

S55 Erek sérülése az alkar szintjében

S56 Izom- és ínsérülés az alkar szintjében

S57 Az alkar zúzódása

S58 A könyök és az alkar traumás amputációja

S59 Az alkar egyéb és k.m.n. sérülései

A csukló és a kéz sérülései (S60-S69)

S60 A csukló és kéz felületes sérülése

S61 A csukló és a kéz nyílt sebe

S62 Törés a csukló és kéz szintjében

S63 Ficam, dislocatió és distorsió a csukló és kéz szintjében

S64 Idegsérülés a csukló és kéz szintjében

S65 Erek sérülése a csukló és kéz szintjében

S66 Izom- és ínsérülés a csukló és kéz szintjében

S67 A csukló és kéz zúzódása

S68 A csukló és a kéz traumás amputációja

S69 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. sérülései

A csip és comb sérülései (S70-S79)

S70 A csip és comb felületes sérülése

S71 A csip és comb nyílt sebe

S72 Combcsonttörés

S73 A csípizület és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S74 Idegsérülés a csip és comb szintjében

S75 Erek sérülése a csip és comb szintjében

S76 Izom- és ínsérülés a csip és comb szintjében

S77 A csip és comb zúzódása

S78 A csip és comb traumás amputációja

S79 A csip comb egyéb és k.m.n. sérülései

A térd és lábszár sérülései (S80-S89)

S80 A lábszár felületes sérülése

S81 A lábszár nyílt sebe

S82 A lábszár törése, beleértve a bokát

S83 A térd ficama, dislocatiója és distorsiója

S84 Idegsérülés a lábszár szintjében

S85 Erek sérülése a lábszár szintjében

66


S86 Izom- és ínsérülés a lábszár szintjében

S87 A lábszár zúzódása

S88 A lábszár traumás amputációja

S89 A lábszár egyéb és k.m.n. sérülései

A boka és láb sérülései (S90-S99)

S90 A boka és lábfej felületes sérülése

S91 A boka és lábfej nyílt sebe

S92 Lábtörés

S93 A lábfej izületeinek és szalagjainak ficama, dislocatiója és distorsiója

S94 Idegsérülés a boka és lábfej szintjében

S95 Erek sérülése a boka és lábfej szintjében

S96 Izom- és ínsérülés a boka és lábfej szintjében

S97 A boka és a lábfej zúzódása

S98 A boka és lábfej traumás amputációja

S99 A boka és lábfej egyéb és k.m.n. sérülései

Több testtájra terjed sérülések (T00-T07)

T00 Több testtájra terjed felületes sérülések

T01 Több testtájra terjed nyílt sebek

T02 Több testtájra terjed törések

T03 Több testtájra terjed ficamok, dislocatiók és distorsiók

T04 Több testtájra terjed zúzódások

T05 Több testtájra terjed traumás amputációk

T06 Több testtájra terjed sérülések m.n.o.

T07 Többszörös sérülések k.m.n.

A törzs, végtag vagy más testtájék k.m.n. részeinek sérülése (T08-T14)

T08 Gerinctörés, szintje nem meghatározott

T09 A gerinc és törzs egyéb sérülése, szintje nem meghatározott

T10 A fels végtag törése, szintje nem meghatározott

T11 A fels végtag egyéb sérülései, szintje nem meghatározott

T12 Az alsó végtag törése, szintje nem meghatározott

T13 Az alsó végtag egyéb sérülései, szintje nem meghatározott

T14 Nem meghatározott testtájék sérülése

Természetestest nyílásokon behatolt idegentest hatásai (T15-T19)

T15 Idegentest a szem küls részében

T16 Idegentest a fülben

T17 Idegentest a légztraktusban

T18 Idegentest az emészttraktusban

T19 Idegentest a húgy-ivarszervekben

Égések és maródások (T20-T32)

A testfelület meghatározott helyének égései és maródásai (T20-T25)

T20 A fej és nyak égése és maródása

T21 A törzs égése és maródása

T22 A váll és felkar égése és maródása, kivéve a csuklót és kezet

T23 A csukló és kéz égése és maródása

67


T24 A csip és alsó végtag égése és maródása, kivéve a bokát és lábfejet

T25 A boka és lábfej égése és maródása

A szemre és a bels szervekre korlátozódó égések és maródások (T26-T28)

T26 A szemre és függelékeire korlátozódó égés és maródás

T27 A légztraktus égése és maródása

T28 Egyéb bels szervek égése és maródása

Több és nem meghatározott testtájék égései és maródásai (T29-T32)

T29 Több testtájék égései és maródásai

T30 Égés és maródás, testtájék k.m.n.

T31 Égések, az érintett testfelület terjedelmének megfelelen osztályozva

T32 Maródások, az érintett testfelület terjedelmének megfelelen osztályozva

Fagyás (T33-T35)

T33 Felületes fagyás

T34 Fagyás szövetelhalással

T35 Több testtájékra terjed és k.m.n. fagyás

Drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok által okozott mérgezések (T36-T50)

T36 Szisztémás antibiotikumok által okozott mérgezés

T37 Egyéb szisztémás fertzés elleni szer és antiparazitikum által okozott mérgezés

T38 Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik által okozott mérgezés, m.n.o.

T39 Nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók és antirheumaticumok által okozott mérgezés

T40 Narkotikumok és pszihodiszleptikus szerek [hallucinogének] által okozott mérgezés

T41 Anaestheticumok és terápiás gázok által okozott mérgezés

T42 Antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek által okozott mérgezés

T43 Pszihotrop szerek által okozott mérgezés, m.n.o.

T44 Elsdlegesen az autonóm idegrendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés

T45 Elsdlegesen szisztémás és haematologiai szerek által okozott mérgezés, m.n.o.

T46 Elsdlegesen a szív-érrendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés

T47 Elsdlegesen a gyomor-bél rendszerre ható gyógyszerek által okozott mérgezés

T48 Elsdlegesen a sima- és csontvázizmokra és a légzszervekre ható gyógyszerek által

okozott mérgezés

T49 Elsdlegesen a brre és nyálkahártyákra ható anyagok, valamint szem- , fül-, orr-,

gégegyógyászatban használt szerek által okozott mérgezés

T50 Diuretikumok és egyéb k.m.n. szerek, gyógyszerek és biológiai anyagok által okozott

mérgezés

Elssorban nem gyógyszerként használt anyagok toxikus hatása (T51-T65)

T51 Az alkohol toxikus hatása

T52 Szerves oldószerek toxikus hatása

T53 Alifás és aromás szénhidrogének halogén származékainak toxikus hatása

T54 Maró anyagok toxikus hatása

T55 Szappanok és detergensek toxikus hatása

T56 Fémek toxikus hatása

T57 Egyéb szervetlen anyagok toxikus hatása

T58 Szén-monoxid toxikus hatása

T59 Egyéb gázok, gzök és párák toxikus hatása

T60 Peszticidek toxikus hatása

T61 Tengeri eredet ártalmas élelmiszerek toxikus hatása

68


T62 Egyéb ártalmas élelmiszerek toxikus hatása

T63 Mérges állatok által okozott toxikus reakció

T64 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezk toxikus hatása

T65 Egyéb és k.m.n. anyagok toxikus hatása

Küls okok egyéb és k.m.n. hatásai (T66-T78)

T66 Sugárhatás k.m.n.

T67 A hség és a fény hatásai

T68 Hypothermia

T69 A csökkent hmérséklet egyéb hatásai

T70 A lég- és víznyomás hatásai

T71 Megfulladás

T73 Egyéb hiányok hatásai

T74 Rossz bánásmód szindrómák

T75 Egyéb küls okok hatásai

T78 Máshova nem osztályozott káros hatások

A trauma bizonyos korai szövdményei (T79)

T79 A trauma bizonyos korai szövdményei, m.n.o.

Az orvosi kezelés máshova nem osztályozott szövdményei (T80-T88)

T80 Infúziót, transzfúziót és terápiás injekciót követ szövdmények

T81 Eljárások szövdményei m.n.o.

T82 Protetikus szív- és éreszközök, implantátumok és graftok szövdményei

T83 Protetikus húgy-ivarszervi eszközök, implantátumok és graftok szövdményei

T84 A bels protetikus ortopéd eszközök, implantátumok és graftok szövdményei

T85 Egyéb bels protetikus eszközök, implantátumok és graftok szövdményei

T86 Transzplantátum-elégtelenség és kilökdés

T87 Visszaültetett végtagra vagy amputációra jellemz szövdmények

T88 A sebészi, ill. orvosi kezelés máshova nem osztályozott szövdményei

A sérülések, mérgezések és egyéb küls okok következményei (T90-T98)

T90 A fejsérülés következményei

T91 A nyak- és törzssérülés következményei

T92 Felsvégtag-sérülések következményei

T93 Alsóvégtag-sérülések következményei

T94 Többszörös és nem megjelölt testtájak sérülésének következményei

T95 Égések, maródások és fagyás következményei

T96 Kábítószerek, gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés következményei

T97 Az elssorban nem gyógyszerként használt anyagok okozta mérgezés következményei

T98 A küls okok egyéb és k.m.n. hatásainak következményei

XX. FCSOPORT

A MORBIDITÁS ÉS MORTALITÁS KÜLS OKAI

(V01-Y98)

Közlekedési balesetek (V01-V99)

Gyalogos sérülése közlekedési balesetben (V01-V09)

69


V01 Gyalogos sérülése kerékpárral való összeütközéstl

V02 Gyalogos sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel ütközéstl

V03 Gyalogos sérülése gyalogos és autó vagy teherautó közötti összeütközésben

V04 Gyalogos sérülése gyalogos és nehéz nehézjárm vagy autóbusz közötti

összeütközésben

V05 Gyalogos sérülése gyalogos és személy- vagy tehervonat közötti összeütközésben

V06 Gyalogos sérülése gyalogos és egyéb, nem motoros járm közötti összeütközésben

V09 Gyalogos sérülése gyalogos egyéb és k.m.n. közlekedési balesetében

Kerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V10-V19)

V10 Kerékpáros sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

V11 Kerékpáros sérülése másik kerékpárossal ütközésben

V12 Kerékpáros sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel ütközésben

V13 Kerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V14 Kerékpáros sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V15 Kerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V16 Kerékpáros sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V17 Kerékpáros sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V18 Kerékpáros sérülése nem ütközéses balesetben

V19 Kerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben

Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben (V20-V29)

V20 Motorkerékpáros sérülése motorkerékpáros és gyalogos vagy állat közötti

összeütközésben

V21 Motorkerékpáros sérülése kerékpárral ütközésben

V22 Motorkerékpáros sérülése két- vagy háromkerek jármvel ütközésben

V23 Motorkerékpáros sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V24 Motorkerékpáros sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V25 Motorkerékpáros sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V26 Motorkerékpáros sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V27 Motorkerékpáros sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V28 Motorkerékpáros sérülése közlekedési balesetben ütközés nélkül

V29 Motorkerékpáros sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben

Háromkerek motoros járm utasának sérülése közlekedési balesetben (V30-V39)

V30 Háromkerek motoros járm utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

V31 Háromkerek motoros járm utasának sérülése kerékpárral ütközésben

V32 Háromkerek motoros járm utasának sérülése két- vagy háromkerek motoros

jármvel ütközésben

V33 Háromkerek motoros járm utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V34 Háromkerek motoros járm utasának sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal

ütközésben

V35 Háromkerek motoros járm utasának sérülése személy- vagy tehervonattal

ütközésben

V36 Háromkerek motoros járm utasának sérülése egyéb, nem motoros jármvel

ütközésben

V37 Háromkerek motoros járm utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal

ütközésben

V38 Háromkerek motoros járm utasának sérülése nem közlekedési balesetben

V39 Háromkerek motoros járm utasának sérülése egyéb és k.m.n. szállítási balesetben

Autó utasának sérülése közlekedési balesetben (V40-V49)

V40 Autó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

70


V41 Autó utasának sérülése kerékpárral ütközésben

V42 Autó utasának sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel ütközésben

V43 Autó utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V44 Autó utasának sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V45 Autó utasának sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V46 Autó utasának sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V47 Autó utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V48 Autó utasának sérülése közlekedési balesetben, összeütközés nélkül

V49 Autó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben

Teherautó utasának sérülése közlekedési balesetben (V50-V59)

V50 Teherautó utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

V51 Teherautó utasának sérülése kerékpárral ütközésben

V52 Teherautó utasának sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel ütközésben

V53 Teherautó utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V54 Teherautó utasának sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V55 Teherautó utasának sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V56 Teherautó utasának sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V57 Teherautó utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V58 Teherautó utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül

V59 Teherautó utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben

Nehéz szállitó-járm utasának sérülése közlekedési balesetben (V60-V69)

V60 Nehéz szállitójárm utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

V61 Nehéz szállitójárm utasának sérülése kerékpárral ütközésben

V62 Nehéz szállitójárm utasának sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel

ütközésben

V63 Nehéz szállitójárm utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V64 Nehéz szállítójárm utasának sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V65 Nehéz szállítójárm utasának sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V66 Nehéz szállítójárm utasának sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V67 Nehéz szállítójárm utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V68 Nehéz szállítójárm utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül

V69 Nehéz szállítójárm utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben

Autóbusz utasának sérülése közlekedési balesetben (V70-V79)

V70 Autóbusz utasának sérülése gyalogossal vagy állattal ütközésben

V71 Autóbusz utasának sérülése kerékpárral ütközésben

V72 Autóbusz utasának sérülése két- vagy háromkerek motoros jármvel ütközésben

V73 Autóbusz utasának sérülése autóval vagy teherautóval ütközésben

V74 Autóbusz utasának sérülése nehéz jármvel vagy autóbusszal ütközésben

V75 Autóbusz utasának sérülése személy- vagy tehervonattal ütközésben

V76 Autóbusz utasának sérülése egyéb, nem motoros jármvel ütközésben

V77 Autóbusz utasának sérülése rögzített vagy állandó objektummal ütközésben

V78 Autóbusz utasának sérülése szállítási balesetben összeütközés nélkül

V79 Autóbusz utasának sérülése egyéb és k.m.n. közlekedési balesetben

Egyéb szárazföldi közlekedési balesetek (V80-V89)

V80 Állaton lovagló személy vagy állat által húzott járm utasának sérülése közlekedési

balesetben

V81 Személy- vagy tehervonat utasának sérülése közlekedési balesetben

V82 Villamos utasának sérülése közlekedési balesetben

V83 Speciális ipari járm utasának sérülése közlekedési balesetben

71


V84 Speciális mezgazdasági járm utasának sérülése közlekedési balesetben

V85 Speciális épit-járm utasának sérülése közlekedési balesetben

V86 Terepjáró járm vagy elsdlegesen nem közúti használatra tervezett motoros járm

utasának sérülése közlekedési balesetben

V87 Megjelölt típusú közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen

V88 Megjelölt típusú, nem közlekedési baleset, de az áldozat közlekedési módja ismeretlen

V89 Motoros vagy nem motoros jármbaleset, a járm típusa nincs megjelölve

Vízi közlekedési balesetek (V90-V94)

V90 Vízbefúlást vagy elmerülést okozó, vízi jármvet ért baleset

V91 Egyéb sérülést okozó, vízi jármvet ért baleset

V92 Egyéb elmerülés vagy vízbefúlás a vízi közlekedésben, vízi jármbaleset nélkül

V93 Elmerülést vagy vízbefúlást nem okozó baleset a vízi járm fedélzetén , a vízi járm

balesete nélkül

V94 Egyéb és k.m.n. vízi szállítási baleset

Légi és rszállítási balesetek (V95-V97)

V95 Légi járm utasának sérülése a motoros légi járm balesete miatt

V96 Utas sérülése nem motoros légi járm balesetében

V97 Egyéb légi szállítási baleset

Egyéb és k.m.n. közlekedési balesetek (V98-V99)

V98 Egyéb közlekedési balesetek

V99 Közlekedési baleset k.m.n.

A baleseti sérülés egyéb küls okai (W00-X59)

Esések (W00-W19)

W00 Esés ugyanazon a szinten hóra vagy jégre

W01 Esés ugyanazon a szinten megcsúszás, botlás miatt

W02 Esés korcsolyával, sível, görkorcsolyával vagy gördeszkával

W03 Egyéb esés ugyanazon a szinten, más személlyel való összeütközés vagy más

személy általi lökés miatt

W04 Esés más személy általi szállítás vagy támogatás közben

W05 Leesés tolószékrl

W06 Leesés ágyról

W07 Leesés székrl

W08 Leesés egyéb bútorról

W09 Leesés játszótéri berendezésekrl

W10 Esés lépcssor(ról)(ra) vagy lépcsfok(ról)(ra)

W11 Esés létrá(ról)(ra)

W12 Esés állványzat(ról)(ra)

W13 Esés épület(bl)(rl) vagy épitmény(bl)(rl)

W14 Leesés fáról

W15 Leesés szikláról

W16 A vízbe történ beugrásból vagy lemerülésbl származó baleset, a vízbefúlás vagy

elmerülés kivételével

W17 Egyéb esés egyik szintrl a másikra

W18 Egyéb esés ugyanazon szinten

W19 Esés k.m.n.

72


Élettelen mechanikai erk által okozott baleset (W20-W49)

W20 Ütés dobott, ltt vagy es tárgytól

W21 Nekiütdés vagy ütés sportszertl

W22 Nekiütdés vagy ütés egyéb tárgytól

W23 Beszorulás, becsipdés, összezúzódás tárgyak közé (között)

W24 Emel és transzmissziós munkagépek által okozott balesetek m.n.o.

W25 Éles üveg által okozott baleset

W26 Kés, kard vagy tr által okozott baleset

W27 Nem motoros kéziszerszámok által okozott baleset

W28 Motoros fnyíró által okozott baleset

W29 Egyéb motoros kéziszerszámok és háztartási készülékek által okozott baleset

W30 Mezgazdasági munkagépek által okozott baleset

W31 Egyéb és k.m.n. készülékek által okozott baleset

W32 Kézi lfegyver lövedéke

W33 Sörétes vadászfegyver, huzagolt csöv lfegyver és nagyobb lfegyver lövedéke

W34 Egyéb és k.m.n. lfegyver lövedéke

W35 Bojler robbanása vagy repedése

W36 Gázpalack robbanása vagy repedése

W37 Nyomás alatt lév abroncs, cs és töml robbanása vagy repedése

W38 Egyéb nyomás alatt lév eszköz robbanása vagy repedése

W39 Tzijáték lövedéke

W40 Egyéb anyagok robbanása

W41 Magasnyomású fecskend által okozott baleset

W42 Zajártalom

W43 Vibrációs ártalom

W44 A szembe vagy testnyílásba behatoló idegentest

W45 A brön keresztül behatoló idegentest vagy tárgy

W49 Egyéb és k.m.n. élettelen mechanikai erk által okozott baleset

Él mechanikai erk által okozott baleset (W50-W64)

W50 Balesetszer nekiütdés, ütés, rúgás, harapás vagy karmolás más személytl

W51 Beütdés vagy nekiütdés más személy(be) (nek)

W52 Összenyomás vagy taszítás tömeg vagy tülekedés által

W53 Patkányharapás

W54 Kutyaharapás

W55 Egyéb emlsök harapása

W56 Tengeri állat által okozott sérülés

W57 Nem mérges rovarok és egyén nem mérges arthropodák csípése vagy harapása

W58 Krokodil vagy alligátor harapása

W59 Egyéb hüllk harapása vagy marása

W60 Növényi tüske vagy tövis vagy éles levél által okozott sérülés

W64 Egyéb és k.m.n. él mechanikai erk által okozott baleset

Balesetszer vizbefulladás és elmerülés (W65-W74)

W65 Vízbefulladás és elmerülés fürdkádban

W66 Vízbefulladás vagy elmerülés fürdkádba esést követen

W67 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencében

W68 Vízbefulladás vagy elmerülés úszómedencébe esést követen

W69 Vízbefulladás és elmerülés természetes vízben

W70 Vízbefulladás vagy elmerülés természetes vízbeesést követen

W73 Egyéb vízbefulladás és elmerülés

W74 Vízbefulladás vagy elmerülés k.m.n.

Egyéb balesetszer légzési veszélyeztetettség (W75-W84)

73


W75 Balesetszer fulladás és strangulatio ágyban

W76 Egyéb balesetszer akasztás és strangulatio

W77 Elzáródás vagy fulladás beomlás, leomló föld vagy egyéb anyag miatt

W78 Gyomortartalom inhalációja

W79 Étel inhalációja vagy aspirációja által okozott obstrukció a légutakban

W80 Egyéb tárgyak inhalációja vagy aspirációja által okozott légúti obstrukció

W81 Bezáródás vagy bezárás alacsony oxigéntartalmú környezetbe

W83 Egyéb fulladás

W84 Fulladás k.m.n.

Elektromos áram, sugárzás, szélsséges környezeti hmérséklet és légnyomás által okozott

ártalmak (W85-W99)

W85 Elektromos vezetékek által okozott baleset

W86 Egyéb elektromos áram által okozott baleset

W87 Elektromos áram által okozott baleset k.m.n..

W88 Ionizáló sugárzás által okozott ártalom

W89 Látható és ibolyántúli sugárzás által okozott ártalom

W90 Egyéb, nem ionizáló sugárzás által okozott ártalom

W91 Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom

W92 Mesterséges eredet excesszív hség által okozott ártalom

W93 Mesterséges eredet excesszív hideg által okozott ártalom

W94 Magas és alacsony légnyomás és légnyomás változások által okozott ártalom

W95 Egyéb és k.m.n. mesterséges környezeti tényezk által okozott ártalom

Füst, tz és lángok hatásai (X00-X09)

X00 Ellenrzés alatt nem álló tz épületben vagy építményben

X01 Ellenrzés alatt nem álló tz nem épületben vagy építményben

X02 Ellenrzött tz épületben vagy építményben

X03 Ellenrzött tz nem épületben vagy építményben

X04 Nagymértékben gyúlékony anyagok meggyulladása

X05 Éjszakai ruházat meggyulladása vagy megolvadása

X06 Egyéb ruházat vagy viselet meggyulladása vagy megolvadása

X08 Egyéb füst, tz vagy láng által okozott baleset

X09 Füst, tz vagy láng által okozott baleset k.m.n.

Érintkezés izzó és forró anyagokkal (X10-X19)

X10 Forró ételek, italok, zsírok és fzolajok által okozott ártalom

X11 Forró csapvíz által okozott ártalom

X12 Egyéb forró folyadékok által okozott ártalom

X13 Forró gzök és párák által okozott ártalom

X14 Forró leveg vagy gázok által okozott ártalom

X15 Forró háztartási készülékek által okozott ártalom

X16 Forró ftberendezések, hsugárzók és csövek által okozott ártalom

X17 Forró motorok, gépezetek vagy szerszámok által okozott baleset

X18 Egyéb forró fémek által okozott baleset

X19 Egyéb forró és izzó anyagok által okozott baleset

Érintkezés mérgez állatokkal és növényekkel (X20-X29)

X20 Mérges kígyók és gyíkok által okozott mérgezés

X21 Mérges pókok csípése

X22 Skorpió csípése

X23 Méhek, lódarazsak és darazsak csípése

74


X24 Százlábú és mérges százlábú (trópusi) csípése

X25 Egyéb mérges arthropodák csípése

X26 Mérges tengeri állatok és növények csípése

X27 Egyéb mérges állatok csípése

X28 Egyéb mérges növények csípése

X29 Mérges állat vagy növény csípése k.m.n.

Természeti erk által okozott balesetek (X30-X39)

X30 Természetes eredet excesszív hség által okozott ártalom

X31 Természetes eredet excesszív hideg által okozott ártalom

X32 Napsugárzás által okozott ártalom

X33 Villámcsapás áldozata

X34 Földrengés áldozata

X35 Vulkánkitörés áldozata

X36 Lavina, földcsuszamlás és egyéb földmozgás áldozata

X37 Elemi csapás jelleg vihar áldozata

X38 Árvíz áldozata

X39 Egyéb és k.m.n. természeti erk által okozott ártalom

Káros anyagok által okozott balesetszer mérgezés (X40-X49)

X40 Balesetszer mérgezés nem opiát fájdalom- és lázcsillapítók, antirheumaticumok által

X41 Balesetszer mérgezés antiepilepticum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és

pszihotrop gyógyszerek által m.n.o.

X42 Balesetszer mérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által

m.n.o.

X43 Balesetszer mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által

X44 Balesetszer mérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által

X45 Balesetszer mérgezés alkohol által

X46 Balesetszer mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és

gzei által

X47 Balesetszer mérgezés egyéb gázok és gzök által

X48 Balesetszer mérgezés peszticidek által

X49 Balesetszer mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgez anyagok által

Túlerltetés, utazás és nélkülözés hatásai (X50-X57)

X50 Kimerülés fokozott erfeszítés vagy ismétld mozgás által

X51 Utazási és helyzetváltoztatási betegség

X52 Elhúzódó tartózkodás súlytalansági állapotban

X53 Élelemhiány

X54 Vízhiány

X57 Nélkülözés k.m.n.

Egyéb és k.m.n. környezeti tényezk hatásai (X58-X59)

X58 Egyéb tényezk által okozott sérülés

X59 K.m.n. tényezk által okozott sérülés

Szándékos önártalom (X60-X84)

X60 Szándékos önmérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítókkal,

antirheumaticumokkal

X61 Szándékos önmérgezés antiepileptikum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és

pszihotrop drogok által m.n.o.

75


X62 Szándékos önmérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által,

m.n.o.

X63 Szándékos önmérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által

X64 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok által

X65 Szándékos önmérgezés, alkohol által

X66 Szándékos önmérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai

és gzeik által

X67 Szándékos önmérgezés egyéb gzök és gázok által

X68 Szándékos önmérgezés peszticidek által

X69 Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgez anyagok által

X70 Szándékos önártalom akasztás, zsinegelés és megfojtás által

X71 Szándékos önártalom vízbefulladás és elmerülés által

X72 Szándékos önártalom kézi lfegyverrel

X73 Szándékos önártalom sörétes és huzagolt csöv lfegyverrel és katonai lfegyverrel

X74 Szándékos önártalom egyéb és k.m.n. lfegyverrel

X75 Szándékos önártalom robbanóanyagokkal

X76 Szándékos önártalom tzzel, füsttel és lángokkal

X77 Szándékos önártalom forró gzzel és tárgyakkal

X78 Szándékos önártalom éles eszközzel

X79 Szándékos önártalom tompa tárggyal

X80 Szándékos önártalom magas helyrl leugrás által

X81 Szándékos önártalom mozgó objektum elé ugrás vagy fekvés által

X82 Szándékos önártalom motoros jármtl való összezúzatás által

X83 Szándékos önártalom egyéb megjelölt módon

X84 Szándékos önártalom k.m.n.

Testi sértés (X85-Y09)

X85 Gyógyszerekkel, kábítószerekkel és biológiai anyagokkal elkövetett testi sértés

X86 Maró anyagokkal elkövetett testi sértés

X87 Peszticidekkel elkövetett testi sértés

X88 Gázokkal és gzökkel elkövetett testi sértés

X89 Egyéb vegyszerek és mérgez anyagok által elkövetett testi sértés

X90 K.m.n. vegyszerrel és mérgez anyaggal elkövetett testi sértés

X91 Akasztás, zsinegelés és megfojtás által elkövetett testi sértés

X92 Vízbefojtás és elmerülés által elkövetett testi sértés

X93 Kézi lfegyverrel elkövetett testi sértés

X94 Sörétes vadászfegyverrel, huzagolt csöv és katonai lfegyverrel elkövetett testi sértés

X95 Egyéb és k.m.n. lövéssel elkövetett testi sértés

X96 Robbanóanyagokkal elkövetett testi sértés

X97 Füsttel, tzzel és lángokkal elkövetett testi sértés

X98 Forró gzökkel és tárgyakkal elkövetett testi, sértés

X99 Éles eszközökkel elkövetett testi sértés

Y00 Tompa tárggyal elkövetett testi sértés

Y01 Magas helyrl való lelökés által elkövetett testi sértés

Y02 Mozgó objektum elé lökés vagy helyezés által elkövetett testi sértés

Y03 Motoros jármvel való összezúzatás által elkövetett testi sértés

Y04 Testi ervel elkövetett testi sértés

Y05 Testi ervel elkövetett szexuális testi sértés

Y06 Elhanyagolás és elhagyás

Y07 Egyéb rossz-bánásmód szindrómák

Y08 Egyéb megjelölt módon elkövetett testi sértés

Y09 K.m.n. módon elkövetett testi sértés

Nem meghatározott szándékú esemény (Y10-Y34)

Y10 Mérgezés nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, antirheumaticumok által, nem

meghatározott szándékú

76


Y11 Mérgezés antiepilepticum, altató-nyugtató és antiparkinson szerek és pszihotrop

gyógyszerek által m.n.o., nem meghatározott szándékú

Y12 Mérgezés narkotikumok és pszihodiszleptikumok [hallucinogének] által m.n.o. nem

meghatározott szándékú

Y13 Mérgezés az autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek által, nem meghatározott

szándékú

Y14 Mérgezés egyéb és k.m.n. drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok által, nem

meghatározott szándékú

Y15 Mérgezés alkohol által, nem meghatározott szándékú

Y16 Mérgezés szerves oldószerek és szénhidrogének halogén származékai és gzeik által,

nem meghatározott szándékú

Y17 Mérgezés egyéb gázok és gzök által, nem meghatározott szándékú

Y18 Mérgezés peszticidek által, nem meghatározott szándékú

Y19 Mérgezés egyéb és k.m.n. vegyszerek és mérgez anyagok által, nem meghatározott

szándékú

Y20 Akasztás, zsinegelés és megfulladás, nem meghatározott szándékú

Y21 Vízbefulladás és elmerülés. nem meghatározott szándékú

Y22 Sérülés kézi lfegyverek által, nem meghatározott szándékú

Y23 Sérülés sörétes vadászfegyver, huzagolt csöv és katonai lfegyver által, nem

meghatározott szándékú

Y24 Sérülés egyéb és k.m.n. lfegyver által, nem meghatározott szándékú

Y25 Sérülés robbanóanyagok által, nem meghatározott szándékú

Y26 Füst, tz és lángok hatása, nem meghatározott szándékú

Y27 Sérülés forró gzök és tárgyak által, nem meghatározott szándékú

Y28 Sérülés éles tárgyak által, nem meghatározott szándékú

Y29 Sérülés tompa tárgy által, nem meghatározott szándékú

Y30 Esés, ugrás vagy lelöketés magas helyrl, nem meghatározott szándékú

Y31 Mozgó objektum elé esés vagy aláfekvés, vagy el-, illetve nekifutás, nem meghatározott

szándékú

Y32 Motoros jármvel ütközés, roncsolódás, nem meghatározott szándékú

Y33 Egyéb megjelölt, nem meghatározott szándékú esemény

Y34 K.m.n. esemény, nem meghatározott szándékú

Törvényes beavatkozás és háborús események (Y35-Y36)

Y35 Törvényes beavatkozás

Y36 Háborús cselekmények

Az orvosi kezelés szövdményei (Y40-Y84)

Drogok, gyógyszerek és biológiai anyagok káros hatásai a gyógykezelés során (Y40-Y59)

Y40 Szisztémás antibiotikumok

Y41 Egyéb szisztémás fertzés elleni szerek és antiparazitikumok

Y42 Hormonok és szintetikus pótszereik és antagonistáik m.n.o.

Y43 Elsdlegesen szisztémás szerek

Y44 Elsdlegesen a vér alkotóelemeire ható anyagok

Y45 Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek

Y46 Antiepileptikumok és antiparkinson szerek

Y47 Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkent szerek

Y48 Anaestheticumok és terápiás gázok

Y49 Pszichotrop szerek m.n.o.

X50 Központi idegrendszeri stimulánsok m.n.o.

X51 Elsdlegesen az autonóm idegrendszerre ható szerek

X52 Elsdlegesen a szív-érrendszerre ható szerek

X53 Elsdlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek

Y54 Elsdlegesen a vízháztartásra, ásványi és húgysav-anyagcserére ható szerek

77


Y55 Elsdlegesen a sima- és csontvázizmokra és a légzrendszerre ható szerek

Y56 Elsdlegesen a brre és nyálkahártyákra ható topikus szerek, valamint szem-, fül-, orr-,

gégegyógyászati és fogászati szerek

X57 Egyéb és k.m.n. szerek és gyógyszerek

Y58 Bakteriális oltóanyagok

Y59 Egyéb és k.m.n. oltó és biológiai anyagok

Mtéti és gyógykezelési balesetek (Y60-Y69)

Y60 Akaratlan vágás, szúrás, perforáció vagy vérzés a mtét vagy gyógykezelés során

Y61 A mtét és gyógykezelés alatt akaratlanul a testben hagyott idegentest

Y62 A sterilitás feltételeinek elégtelensége a mtét és gyógykezelés alatt

Y63 Dozirozási hibák a mtét és gyógykezelés alatt

Y64 Szennyezett orvosi vagy biológiai anyagok

Y65 Egyéb balesetek mtéti és kezelési ellátás során

Y66 Mtét vagy gyógykezelés elmulasztása

Y69 K.m.n. baleset a mtét vagy gyógykezelés során

Mtéti vagy gyógykezelési balesetek készülékekkel vagy berendezésekkel kapcsolatban

(Y70-Y82)

Y70 Anaesthesiologiai eszközök okozta ártalmak

Y71 Szív- és érsebészeti eszközök okozta ártalmak

Y72 Fül-, orr-, gégegyógyászati eszközök okozta ártalmak

Y73 Gastro-enterológiai és urológiai eszközök okozta ártalmak

Y74 Általános kórházi és személyzeti használati eszközök okozta ártalmak

Y75 Neurológiai eszközök okozta ártalmak

Y76 Szülészeti és ngyógyászati eszközök okozta ártalmak

Y77 Szemészeti eszközök okozta ártalmak

Y78 Radiológiai eszközök okozta ártalmak

Y79 Ortopédiai eszközök okozta ártalmak

Y80 Fizikoterápiai eszközök okozta ártalmak

Y81 Általános és plasztikai sebészeti eszközök okozta ártalmak

Y82 Egyéb és k.m.n. orvosi eszközök okozta ártalmak

Mtéti és gyógykezelési eljárások, mint a betegnél fellép rendellenes reakció vagy kési

szövdmény okai, a kezelés ideje alatti baleset emlitése nélkül (Y83-Y84)

Y83 Mtétek és egyéb sebészeti eljárások, int a betegnél fellép rendellenes reakció vagy

kési szövdmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül

Y84 Egyéb orvosi eljárások, mint a betegnél fellép rendellenes reakció vagy kési

szövdmény okai, az eljárás ideje alatti baleset említése nélkül

A morbiditás és mortalitás küls okainak következményei (Y85-Y89)

Y85 Közlekedési balesetek következményei

Y86 Egyéb balesetek következményei

Y87 Szándékos önártalom, testi sértés és nem meghatározott szándékú esemény

következményei

Y88 Mtéti és gyógykezelési eljárás, mint küls ok, következményei

Y89 Egyéb küls okok következményei

A morbiditás és mortalitás máshova osztályozott okainak kiegészit tényezi (Y90-Y98)

Y90 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az alkoholszint alapján

Y91 Alkoholos befolyásoltság meghatározása az intoxikáció mérve alapján

78


Y95 Nosocomialis állapot

Y96 Munkával összefügg állapot

Y97 Környezet-szennyezéssel összefügg állapot

Y98 Életmóddal összefügg állapot

XI. FCSOPORT

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOKKAL VALÓ

KAPCSOLATOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZK

(Z00-Z99)

Az egészségügyi szolgáltatásokat vizsgálat és kivizsgálás céljából igénybe vev

személyek (Z00-Z13)

Z00 Panaszmentes és kórisme nélküli személyek általános vizsgálata és kivizsgálása

Z01 Panaszmentes és kórisme nélküli személyek egyéb speciális vizsgálata és kivizsgálása

Z02 Vizsgálat .és feljegyzés adminisztratív okból

Z03 Orvosi megfigyelés és kiértékelés feltételezett betegségek és állapotok miatt

Z04 Vizsgálat és megfigyelés egyéb okból

Z08 Követ vizsgálat rosszindulatú daganat kezelése után

Z09 Követ vizsgálat nem rosszindulatú daganatos állapotok kezelése után

Z10 Meghatározott népességcsoport általános egészségügyi rutin ellenrzése

Z11 Speciális szrvizsgálat fertz és parazitás betegségek vonatkozásában

Z12 Speciális szrvizsgálat daganatok vonatkozásában

Z13 Speciális szrvizsgálat egyéb betegségek és rendellenességek vonatkozásában

Fertz betegségek potenciális egészségügyi kockázatának kitett személyek (Z20-Z29)

Z20 Fertz betegségekkel való kontaktus és kitettség

Z21 HIV fertzés tünetmentes állapota

Z22 Fertz betegség hordozó

Z23 Egy baktériumféleségtl okozott betegség elleni immunizáció szükségessége

Z24 Egyetlen vírusféleségtl okozott bizonyos betegségek elleni immunizáció

szükségessége

Z25 Egyetlen vírusféleségtl okozott egyéb betegségek elleni immunizáció szükségessége

Z26 Egyéb, egyetlen kórokú fertz betegség elleni immunizáció szükségessége

Z27 Fertz betegségek kombinációja elleni immunizáció szükségessége

Z28 Immunizálás elvégzése nem történt meg

Z29 Egyéb profilaktikus eljárások szükségessége

Az egészségügyi szolgálatot reprodukciós körülmények miatt igénybe vev személyek

(Z30-Z39)

Z30 Fogamzásgátlás

Z31 Terhességet elsegít ellátás

Z32 Terhességi vizsgálat és teszt

Z33 Véletlen észlelt terhes állapot

Z34 Terhesgondozás

Z35 Veszélyeztetett terhes gondozása

Z36 Antenatalis szrés

Z37 Szülés

Z38 Élveszületett csecsemk a szülés helyén

Z39 Szülés utáni ellátás és vizsgálat

79


Az egészségügyi szolgálatokat specifikus eljárások és egészségügyi kezelés végett

igénybe vev személyek

(Z40-Z54)

Z40 Profilaktikus mtét

Z41 Egyéb, nem az egészségügyi állapot kezelése céljából végzett eljárások

Z42 Gondozás plasztikai mtét után

Z43 Mesterséges testnyílás ellenrzése

Z44 Küls protetikus eszközök felszerelése és beállítása

Z45 Implantált eszközök beállítása és kezelése

Z46 Egyéb eszközök felszerelése és beállítása

Z47 Ortopédiai gondozás

Z48 Sebészeti kvetés, gondozás

Z49 Dialízissel kapcsolatos ellátás

Z50 Rehabilitációs mveletekkel kapcsolatos ellátás

Z51 Egyéb orvosi ellátás

Z52 Szerv- és szövetdonorok

Z53 Az egészségügyi szolgálatot specifikus eljárások végett igénybe vev személyek,

akiknél az eljárás nem történt meg

Z54 Lábadozás

Szocioökonomiai és pszihoszociális körülmények potenciális egészségügyi

kockázatának kitett személyek (Z55-Z65)

Z55 Az iskolázással és írás-olvasással kapcsolatos problémák

Z56 A foglalkoztatással és nem-foglalkoztatással kapcsolatos problémák

Z57 A foglalkozással kapcsolatos kockázati tényezk

Z58 A fizikai környezettel kapcsolatos problémák

Z59 Lakással és gazdasági körülményekkel kapcsolatos problémák

Z60 A szociális környezettel kapcsolatos problémák

Z61 A gyermekkor negatív élményeihez kapcsolódó problémák

Z62 A neveltetéshez kapcsolódó egyéb problémák

Z63 Egyéb, az els ellátási környezethez kapcsolódó problémák, beleértve a családi

körülményeket

Z64 Bizonyos pszihoszociális körülményekkel kapcsolatos problémák

Z65 Egyéb, pszihoszociális körülményekkel kapcsolatos problémák

Az egészségügyi szolgálatokat egyéb körülményekben igénybe vev személyek (Z70-

Z76)

Z70 Konzultáció a szexuális szokást, magatartást és orientációt illeten

Z71 Az egészségügyi szolgálatokat egyéb konzultáció és orvosi tanács végett igénybe vev

személyek, m.n.o.

Z72 Az életvitellel kapcsolatos problémák

Z73 Az életirányitás nehézségeivel kapcsolatos problémák

Z74 A gondozótól való függséggel kapcsolatos problémák

Z75 Egyéb, orvosi ellátással kapcsolatos problémák

Z76 Az egészségügyi szolgálatokat egyéb körülmények között igénybe vev személyek

A családi és személyes kórelzménnyel kapcsolatban egészségileg potenciális

kockázatú személyek és az egészségi állapotot befolyásoló bizonyos tényezk (Z80-

Z99)

Z80 Rosszindulatú daganat a családi anamnézisben

Z81 Mentális és viselkedési rendellenességek a családi anamnézisben

Z82 Rokkantsághoz vezet eltérések és idült betegségek a családi anamnézisben

Z83 Egyéb specifikus rendellenességek a családi anamnézisben

80


Z84 Egyéb állapotok a családi anamnézisben

Z85 Rosszindulatú daganat a személyes anamnézisben

Z86 Bizonyos egyéb betegségek a személyes anamnézisben

Z87 Egyéb betegségek és állapotok a személyes anamnézisben

Z88 Szerekkel, gyógyszerekkel és biológiai anyagokkal kapcsolatos túlérzékenység a

személyes anamnézisben

Z89 Végtag szerzett hiánya

Z90 Szervek szerzett hiánya, m.n.o.

Z91 Rizikó-tényezk a személyes anamnézisben, m.n.o.

Z92 Orvosi kezelés a személyes anamnézisben

Z93 Mesterséges testnyílás

Z94 Transzplantált szerv és szövet

Z95 Szív- és ér-implantátumok és graftok jelenléte

Z96 Egyéb funkcionális implantátumok jelenléte

Z97 Egyéb eszközök jelenléte

Z98 Egyéb mtét utáni állapotok

Z99 Függség az életvitel-alkalmassághoz szükséges gépektl és eszközöktl, m.n.o.

81


I. Fcsoport

FERTZ ÉS PARAZITÁS BETEGSÉGEK (A00-B99)

Beleértve: azokat a betegségeket, amelyeket fertznek, vagy átvihetnek ismerünk.

Kivéve:

valódi vagy feltételezett bacilusgazdák (Z22.-);

egyes lokalizált fertzések, L.a szervekre vonatkozó fcsoportokat,

szülést és gyermekágyat komplikáló fertz és élsdiek okozta

betegségek

(O98.-)

a tetanuszt és a humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegséget]

a perinatális idszakra jellemz fertz és élsdiek által okozott betegségek

tetanus neonatorum, veleszületett szifilisz, perinatális gonococcus

fertzés és

perinatális humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegséget] (P35-P39)

influenza és egyéb heveny légúti fertzések (J00-J22).

Ez a fcsoport a következ csoportokat tartalmazza:

A00-A09

A15-A19

A20-A28

A30-A49

A50-A64

A65-A69

A70-A74

A75-A79

A80-A89

A90-A99

B00-B09

B15-B19

B20-B24

B25-B34

B35-B49

B50-B64

B65-B83

B85-B89

B90-B94

B95-B97

B99

Fertz bélbetegségek

Gümkor

Egyes bakteriális zoonozisok

Egyéb bacteriumok által okozott betegségek

Fként szexuális úton terjed fertzések

Egyéb, spirochéták által okozott betegségek

Egyéb, chlamydiák által okozott betegségek

Rickettsiosisok

A központi idegrendszer vírusfertzései

Ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak és vírusos vérzéses lázak

A br és a nyálkahártya elváltozásával járó vírusfertzések

Vírusos májgyulladás

Humán immunodeficiencia vírus [HIV] betegség

Egyéb vírusbetegségek

Mycosisok

Protozoonok által okozott betegségek

Helminthiasisok

Pediculosis, ascariasis és egyéb infesztációk

Fertz és élsdiek okozta betegségek következményei

Bacteriumok, vírusok és egyéb fertz ágensek

Egyéb fertz betegségek

82


FERTZ BÉLBETEGSÉGEK

(A00-A09)

A00

Kolera

A00.0 Kolera (vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta)

Klasszikus kolera

A00.1 Kolera (vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta)

Kolera El Tor

A00.9 Kolera k.m.n.

A01

Hastífusz és paratífusz

A01.0 Hastífusz (typhus abdominalis)

Salmonella typhi okozta fertzés

A01.1 Paratífusz „A"

A01.2 Paratífusz „B"

A01.3 Paratífusz „C"

A01.4 Paratífusz k.m.n.

Salmonella paratyphi k.m.n. okozta fertzés

A02

Egyéb salmonella fertzések

Beleértve: bármely salmonella faj - kivéve S.typhi és S.paratyphi - okozta

fertzés vagy ételmérgezés.

A02.0 Salmonella bélhurut

Salmonellosis

A02.1 Salmonella szepszis

A02.2+

Salmonella helyi fertzések

Salmonella:

• izületi gyulladás (M01.3*)

• agyhártyagyulladás (G01*)

83


• csontvelgyulladás (M90.2*)

• tüdgyulladás (J17.0*)

• tubulo-interstitialis vesebetegség (N16.0*)

A02.8 Egyéb meghatározott salmonella fertzések

A02.9 Salmonella fertzés k.m.n.

A03

Shigellosis (vérhas)

A03.0 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta

A-csoportú shigellosis [Shiga-Kruse dysenteria]

A03.1 Shigellosis Shigella flexneri miatt

B-csoportú shigellosis

A03.2 Shigellosis, Shigella boydii miatt

C-csoportú shigellosis

A03.3 Shigellosis, Shigella sonnei miatt

D-csoportú shigellosis

A03.8 Egyéb shigellosis

A03.9 Shigellosis k.m.n.

Bacillaris shigellosis k.m.n.

A04

Egyéb bacteriumok által okozott bélfertzések

Kivéve: bacteriumok által okozott ételmérgezések (A05.-)

gümkóros bélhurut (A18.3)

A04.0 Enteropathogén Escherichia coli fertzés

A04.1 Enterotoxikus Escherichia coli fertzés

A04.2 Enteroinvazív Escherichia coli fertzés

A04.3 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertzés

A04.4 Egyéb Escherichia coli okozta bélfertzés (escherichia coli enteritis, k.m.n.)

Esherichia coli bélhurut k.m.n.

A04.5 Campylobacter okozta bélhurut

84


A04.6 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut

Kivéve: extraintestinalis Yersiniosis (A28.2)

A04.7 Clostridium difficile okozta vékony-és vastagbélgyulladás

A04.8 Egyéb meghatározott bacteriumok által okozott bélfertzések

A04.9 Bacteriumok által okozott bélfertzés k.m.n.

Bakteriális bélhurutk.m.n.

A05

Egyéb bacteriumok által okozott ételmérgezések

Kivéve: Escherichia coli fertzés (A04.0-A04.4)

listeriosis (A32.-)

salmonella ételmérgezés és fertzés (A02.-)

egészségre ártalmas élelmiszerek mérgez hatása (T61-T62)

A05.0 Staphylococcus által okozott ételmérgezés

A05.1 Botulizmus

Klasszikus ételmérgezés Clostridium botulinum következtében

A05.2 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés

Nekrotizáló bélhurut

Pig-bel

A05.3 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés

A05.4 Bacillus cereus ételmérgezés

A05.8 Egyéb meghatározott bacteriumok által okozott ételmérgezések

A05.9 Baktériális ételmérgezés, k.m.n.

A06

Amoebiasis

Beleértve: Entamoeba histolytica által okozott fertzés

Kivéve:egyéb protozoon által okozott bélbetegségek (A07.-)

A06.0 Heveny amoebás dysenteria

Heveny amoebiasis

Bél amoebiasis k.m.n.

85


A06.1 Idült bél amoebiasis

A06.2 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó

A06.3 Bél amoeboma

Amoeboma k.m.n.

A06.4 Amoebás májtályog

A máj amoebiasisa

A06.5+

Amoebás tüdtályog (J99.8*)

A tüd (és a máj) amoebás tályogja

A06.6+

Amoebás agytályog (G07*)

Az agyvel (máj) (tüd) amoebás tályogja

A06.7 Br amoebiasis

A06.8 Egyéb lokalizációjú amoebás fertzés

Amoebás:

• féregnyúlványlob

• balanitis+ (N51.2*)

A06.9 Amoebiasis k.m.n.

A07

Egyéb protozoon bélbetegségek

A07.0 Balantidiasis

Balantidiasis dysenteria

A07.1 Giardiasis [lambliasis]

A07.2 Cryptosporidiosis

A07.3 Isosporiasis

Isospora belli és isospora hominis által okozott fertzés

Bél coccidiosis

Isosporosis

A07.8 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek

Bél trichomoniasis

Sarcocystosis

Sarcosporidiosis

86


A07.9 Protozoon bélbetegség k.m.n.

Flagellata hasmenés

Protozoon:

• vastagbélgyulladás

• hasmenés

• vérhas

A08

Vírusos és egyéb meghatározott bélfertzések

Kivéve: influenza az emésztcsatorna érintettségével (J10.8, J11.8)

A08.0 Rotavírus bélhurut

A08.1 Norwalk agens által okozott heveny gyomor-bélbetegség

Kicsiny, körszerkezet vírus bélhurut

A08.2 Adenovírus okozta bélhurut

A08.3 Egyéb vírusos bélhurut

A08.4 Vírusos bélfertzés k.m.n.

Vírusos:

• bélhurut k.m.n.

• gyomor-bélhurut k.m.n.

• gyomor-bélbetegség k.m.n.

A08.5 Egyéb meghatározott bélfertzések

A09

Feltételezetten fertz eredet hasmenés és gyomor-bélhurut

Megjegyzés: Azokban az országokban, ahol az A09-ben felsoroltak további

specifikációk nélkül szerepelnek, úgy értékelendk, hogy nem

fertz eredetek és ezeket a K52.9-be kell sorolni.

Bélhurut }

Colitis }

Enteritis

Gastroenteritis }

Hasmenés:

• k.m.n.

• dysenteriás

• járványos

} k.m.n. vérzéses szeptikus

Fertz hasmenéses betegség k.m.n.

87


GÜMKÓR

(A15-A19)

Kivéve: bacterium, protozoon, vírus és egyéb fertz kórokozó miatt (A00-A08)

nem fertz eredet hasmenés (K52.9)

• újszülöttkori (P78.3)

Beleértve: Mycobacterium tuberculosis és

Kivéve:

Mycobacterium bovis okozta fertzések

veleszületett gümkór (P37.0)

gümkórral társult pneumoconiosis (J65)

gümkór következményei (B90.-)

silicotuberculosis (J65)

A15

Bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt légúti gümkor

A15.0 Tüdgümkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel, vagy

anélkül igazolt

Gümkóros:

• hörgtágulat }

• tüdfibrosis

} a köpet mikroszkópos vizsgálatával,

• tüdgyulladás } tenyésztéssel vagy anélkül igazolt

• légmell }

A15.1 Tüdgümkór, csak tenyésztéssel igazolt

Az A15.0-ban felsorolt állapotok csak tenyésztéssel igazolva

A15.2 Tüdgümkór, szövettani vizsgálattal kimutatott

Az A15.0-ban felsorolt állapotok szövettani vizsgálattal igazolva

A15.3 Tüdgümkór, k.m.n. módon igazolt

Az A15.0-ban felsorolt állapotok, vagy bakteriológiai vagy szövettani vizsgálatal

igazolva

A15.4 A mellkasi nyirokcsomók gümkórja, bakteriológiai és szövettani

vizsgálattal igazolt

A nyirokcsomok gümkórja:

• hilusi }

• gátori

• tracheobronchialis }

Kivéve: ha elsdlegesnek jelölték (A15.7)

} bakteriológiailag és szövettanilag igazolt

88


A15.5 A gége, légcs és hrgk gümkórja, bakteriológiai és szövettani

vizsgálattal igazolt

Gümkór:

• a hörgök }

• a hangrés

• a gége }

• a légcs }

} bakteriológiai és szövettani vizsgálattal igazolt

A15.6 Gümkóros mellhártyagyulladás, bakteriológiai és szövettani vizsgálattal

igazolt

Gümkóros mellhártyagyulladás

Gümkóros mellüregi gennygyülem

} bakteriológiai és szövettani

} vizsgálattal igazolt

Kivéve: elsdleges légzszervi gümkór, bakterológiai és szövettani vizsgálattal

igazolt (A15.7)

A15.7 Elsdleges légzszervi gümkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálattal

igazolt

A15.8 Egyéb légzszervi gümkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálattal

igazolt

Gátori gümkór }

Orrgarati gümkór

• az orr

• az orrmelléküreg [bármely] }

} bakteriológiai és szövettani

} vizsgálattal igazolt

A15.9 Nem meghatározott légzszervi gümkór, bakteriológiai és szövettani

vizsgálattal igazolt

A16

Légzszervi gümkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálattal nem

igazolt

A16.0 Tüdgümkór, negatív bakteriológiai és szövettani vizsgálati eredménnyel

Gümkóros:

• hörgtágulat }

• tüdfibrosis } bakteriológiai és szövettani vizsgálattal negatív

• tüdgyulladás }

• légmell }

A16.1 Tüdgümkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül

Az A16.0-ban közölt állapotok, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül

A16.2 Tüdgümkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül

Tüdgümkór }

Gümkóros: }

89


• hörgtágulat }

• tüdfibrosis

• tüdgyulladás

• légmell }

} k.m.n. (bakteriológiai vagy szövettani)

} vizsgálat említése nélkül)

A16.3 A mellkasi nyirokcsomók gümkórja, bakteriológiai vagy szövettani

vizsgálat említése nélkül

A nyirokcsomók gümkórja:

• hilusi }

• mellkasi

• gátori

• tracheobronchialis }

} k.m.n. (bakteriológiai vagy szövettani)

} vizsgálat említése nélkül)

Kivéve: ha elsdlegesnek jelölték (A16.7)

A16.4 A gége, légcs és hörgk gümkórja, bakteriológiai vagy szövettani

vizsgálat említése nélkül

Gümkór:

• hörg }

• hangrés

• gége

• légcs }

} k.m.n. (bakteriológiai vagy szövettani)

} vizsgálat említése nélkül)

A16.5 Gümkóros mellhártyagyulladás, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat

említése nélkül

Gümkóros mellhártyagyulladás }

Gümkóros: }

• mellüregi gennygyülen

• mellhártyagyulladás

Kivéve: elsdleges légúti gümkór (A16.7)

} k.m.n. (bakteriológiai vagy szövettani)

} vizsgálat említése nélkül

A16.7 Primér légzszervi gümkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat

említése nélkül

Elsdleges:

• légzszervi gümkór k.m.n.

• primér, güms komplexum

A16.8 Egyéb légzszervi gümkor, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat

említése nélkül

Gátor gümkór }

Orr-garat gümkór } k.m.n. (bakteriológiai vagy szövettani igazolás említése

nélkül)

• orr }

• orrmelléküreg }

90


A16.9 Légzszervi gümkór k.m.n., bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat

említése nélkül

Légzszervi gümkór k.m.n.

Gümkór k.m.n.

A17+ Az idegrendszer gümkórja

A17.0+

Gümkóros agyhártyagyulladás (G01*)

Az agyhártyák (agyi) (gerinc) gümkórja

Leptomeningitis tuberculosa

A17.1+

Az agyhártyák tuberculomája (G07*)

A17.8+

Az idegrendszer egyéb gümkórja

Az agy (G07*)

} tuberculomája

A gerincvel (G07*) } tuberculosisa

Gümkóros:

• agytályog (G07*)

• agyvel- agyhártyagyulladás (G05.0*)

• gerincvelgyulladás (G05.0*)

• polyneuropathia (G63.0*)

A17.9+ Az idegrendszer gümkórja k.m.n. (99.8*)

A18

Egyéb szervek gümkórja

A18.0+

A csontok és izületek gümkórja

A csontok és izületek gümkórja

• csíp (M01.1*)

• térd (M01.1*)

• gerinc (M49.0*)

Gümkóros:

• izületi gyulladás (M01.1*)

• csecsnyúlvány gyulladás (H75.0*)

• csontnekrózis (M90.0*)

• csontgyulladás (M90.0*)

• csontvelgyulladás (M90.0*)

• synovitis (M68.0*)

• tenosynovitis (M68.0*)

A18.1+

A húgy-ivarszervek gümkórja

91


Gümkór:

• húgyhólyag (N33.0*)

• méhnyak (N74.0*)

• vese (N29.1*)

• férfi nemiszervek (N51.-*)

• ureter (N29.1*)

A ni medence gümkóros gyulladásos betegsége (N74.1*)

A18.2 Gümkóros perifériás nyirokcsomó betegség

Gümkóros mirigygyulladás

Kivéve: a nyirokcsomók gümkórja:

• intrathoracalis (A15.4, A16.3)

• mesenterium és retroperitoneum (A18.3)

Gümkóros tracheobronchialis adenopathia (A15.4, A16.3)

A18.3 A bél, a hashártya és a bélfodri mirígyek gümkórja

Gümkór:

• végbélnyílás és végbél+ (K93.0*)

• bél (vastag) (vékony)+ (K93.0*)

• retroperitoneális nyirokcsomók

Gümkóros:

• ascites

• bélhurut+ (K93.0)

• hashártyagyulladás+ (K67.3*)

A18.4 A br és a bralatti szövet gümkórja

Gümkóros erythema induratum

Lupus:

• excedens

• vulgaris

• k.m.n.

• szemhéj+ (H03.1*)

Scrophuloderma

Kivéve: lupus erythematosus (L93.-)

• szisztémás (M32.-)

A18.5+

A szem gümkórja

Gümkóros:

• chorioretinitis (H32.0*)

• episcleritis (H19.0*)

92


• keratitis interstitialis (H19.2*)

• iridocyclitis (H22.0*)

• keratoconjunctivitis (interstitialis) (phlyctaenularis) (H19.2*)

Kivéve: a szemhéj közönséges lupusa (A18.4)

A18.6+

A fül gümkórja

Gümkóros küzépfülgyulladás (H67.0*)

Kivéve: a csecsnyúlvány gümkóros gyulladása (A18.0+)

A18.7+

Mellékvesék gümkórja (E35.1*)

Addison-kór

A18.8+

Egyéb szervek gümkórja

Gümkór:

• szívbelhártya (I39.8*)

• szívizom (I41.0*)

• nyelcs (K23.0*)

• szívburok (I32.0*)

• pajzsmirígy (E35.0*)

Gümkóros agyi verérgyulladás (I68.1*)

A19

Miliáris gümkór

Beleértve: Tuberculosis:

• disseminata

• generalisata

Gümkóros polyserositis

A19.0 Heveny miliáris gümkór egy meghatározott helyen

A19.1 Heveny miliáris gümkór több helyen

A19.2 Heveny miliáris gümkór k.m.n.

A19.8 Egyéb miliáris gümkór

A19.9 Miliáris gümkór k.m.n.

EGYES BAKTERIÁLIS ZOONOZISOK

(A20-A28)

A20

Pestis

93


A20.0 Bubopestis

Beleértve: a Yersinia pestis által okozott fertzést

A20.1 Cellulocutan pestis

A20.2 Tüdpestis

A20.3 Pestises agyhártyagyulladás

A20.7 Pestises septicaemia

A20.8 Egyéb pestis kórformák

Abortív pestis

Tünetmentes pestis

Pestis minor

A20.9 Pestis k.m.n.

A21

Tularaemia

Beleértve: szarvaslégyláz

Francisella tularensis által okozott fertzés

nyúlláz

A21.0 Tularaemia ulceroglandularis

A21.1 Tularaemia oculoglandularis

Szem tularaemia

A21.2 Tüd tularaemia

A21.3 A gyomor-bélrendszer tularaemiája

Hasi tularaemia

A21.7 Generalizált tularaemia

A21.8 Tularaemia egyéb formái

A21.9 Tularaemia k.m.n.

A22

Lépfene

A22.0 Br anthrax

Beleértve: a Bacillus anthracis által okozott fertzést

94


Rosszindulatú:

• karbunkulus

• pustula

A22.1 Tüd anthrax

Lépfene belégzés által

Rongyszedk betegsége

Gyapjúválogatók betegsége

A22.2 Gyomor-bél anthrax

A22.7 Anthrax septicaemia

A22.8 Az anthrax egyéb formái

Lépfene-agyhártyagyulladás+ (G01*)

A22.9 Lépfene k.m.n.

A23

Brucellosis

Beleértve: láz:

• máltai

• mediterrán

• unduláló

A23.0 Brucella melitensis által okozott brucellosis

A23.1 Brucella abortus által okozott brucellosis

A23.2 Brucella suis által okozott brucellosis

A23.3 Brucella canis által okozott brucellosis

A23.8 Egyéb brucellosis

A23.9 Brucellosis k.m.n.

A24

Takonykór és melioidosis

A24.0 Takonykór

Pseudomonas mallei okozta fertzés

Malleus

A24.1 Heveny és fulmináns lefolyású melioidosis

95


Melioidosisos:

• tüdgyulladás

• septicaemia

A24.2 Félheveny és idült melioidosis

A24.3 Egyéb melioidosis

A24.4 Melioidosis k.m.n.

Pseudomonas pseudomallei okozta k.m.n. fertzés

Whitmore-betegség

A25

Patkányharapás lázak

A25.0 Patkányharapási láz, spirillosis

Sodoku

A25.1 Streptobacillosis

Erythema arthriticum epidemicum

Haverhill-láz

Patkányharapás-láz Streptobacillus fertzés miatt

A25.9 Patkányharapás láz k.m.n.

A26

Erysipeloid

A26.0 Br erysipeloid

Erythema migrans

A26.7 Erysipelothrix septicaemia

A26.8 Az erysipeloid egyéb formái

A26.9 Erysipeloid k.m.n.

A27

Leptospirosis

A27.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-betegség]

Leptospirosis, Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae okozta

fertzés

A27.8 Leptospirosis egyéb formái

A27.9 Leptospirosis k.m.n.

96


A28

Egyéb, állatok terjesztette bakterialis betegségek, m.n.o.

A28.0 Pasteurellosis

A28.1 Macskakarmolás betegség

Macskakarmolás-láz

A28.2 Extraintestinalis yersiniosis

Kivéve: Yersinia enterocolitica okozta enteritis (A04.6)

pestis (A20.-)

A28.8 Egyéb, más osztályba nem tartozó, állatok terjesztette bakteriális

betegségek

A28.9 Bacteriumok által okozott, állatok terjesztette betegség k.m.n.

EGYÉB BACTERIUMOK ÁLTAL OKOZOTT

BETEGSÉGEK

(A30-A49)

A30

Lepra [Hansen-betegség]

Beleértve: a Mycobacterium leprae által okozott fertzést

Kivéve: lepra következményei (B92)

A30.0 Lepra [Hansen-betegség] k.m.n.

I. lepra

A30.1 Tuberculoid lepra

TT lepra

A30.2 Határeset tuberculoid lepra

BT lepra

A30.3 Határeset lepra

BB lepra

A30.4 Határeset lepromatosus lepra

BL lepra

A30.5 Lepromatosus lepra

LL lepra

A30.8 Lepra egyéb formái

97


A30.9 Lepra k.m.n.

A31

Egyéb mycobacteriumok által okozott fertzés

Kivéve: lepra (A30.-)

gümkór (A15-A19)

A31.0 Tüd mycobacterium fertzés

Fertzés mycobacterium:

• aviumtól

• intracellularetól [Battey-bacillus]

• kansasiitól

A31.1 Br mycobacterium fertzés

Buruli fekély

Mycobacterium:

• marinum

• ulcerans okozta fertzés

A31.8 Egyéb mycobacterium által okozott fertzések

A31.9 Mycobacterium fertzés k.m.n.

Atipusos mycobacterium fertzés k.m.n.

Mycobacteriosis k.m.n.

A32

Listeriosis

Beleértve: a listeriás ételmérgezést (fertzést)

Kivéve: újszülöttkori (disszeminált) listeriosis (P37.2)

A32.0 Br listeriosis

A32.1+

Listeria meningitis és meningoencephalitis

Listeria:

• meningitis (G01*)

• meningoencephalitis (G05.0*)

A32.7 Listeria septicaemia

A32.8 Listeriosis egyéb formái

Listeria okozta:

• agyi verérgyulladás+ (I68.1*)

• szívbelhártya gyulladás+ (I39.8*)

98


Oculoglandularis listeriosis

A32.9 Listeriosis k.m.n.

A33

Tetanus neonatorum

A34

Szülészeti tetanusz

A35

Egyéb tetanusz

Tetanusz (merevgörcs) k.m.n.

Kivéve: tetanusz:

• újszülöttkori (A33)

• szülészeti (A34)

A36

Diftéria (diphteria)

A36.0 Torokdiftéria

Torok álhártyás diftéria

Mandula diftéria

A36.1 Orrgarat diftéria

A36.2 Gége diftéria

Diftériás gége-és légcsgyulladás

A36.3 Br diftéria

Kivéve:erythrasma (L08.1)

A36.8 Egyéb diftéria

Diftériás:

• köthártyagyulladás+ (H13.1*)

• szívizomgyulladás+ (I41.0*)

• sokideggyulladás+ (G63.0*)

A36.9 Diftéria k.m.n.

A37

Szamárköhögés (pertussis)

A37.0 Szamárköhögés, Bordetella pertussis miatt

A37.1 Szamárköhögés, Bordetella parapertussis miatt

99


A37.8 Szamárköhögés, egyéb Bordetella fajok miatt

A37.9 Szamárköhögés k.m.n.

A38

A39

Vörheny (scarlatina)

Kivéve: streptococcus okozta torokgyulladás (J02.0)

Meningococcus fertzés

A39.0+

Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*)

A39.1+

Waterhouse-Friderichsen szindróma (E35.1*)

Adrenalitis haemorrhagica meningococcica

Meningococcus adrenális szindróma

A39.2 Heveny meningicoccaemia

A39.3 Idült meningococcaemia

A39.4 Meningococcaemia k.m.n.

Meningococcus okozta bacteriaemia, k.m.n.

A39.5+

A szív meningococcusos betegsége

Meningococcus eredet:

• szívgyulladás k.m.n. (I52.0*)

• szívbelhártya gyulladás (I39.8*)

• szívizomgyulladás (I41.0*)

• szívburokgyulladás (I32.0*)

A39.8 Egyéb meningococcus okozta fertzések

Meningococcus eredet:

• izületi gyulladás+ (M01.0*)

• köthártyagyulladás+ (H13.1*)

• agyvelgyulladás+ (G05.0*)

• retrobulbaris neuritis+ (H48.1*)

Meningococcus fertzést követ izületi gyulladás+ (M03.0*)

A39.9 Meningococcus okozta fertzés k.m.n.

Meningococcus okozta betegség k.m.n.

A40

Streptococcus septicaemia

Kivéve: szülés alatt (O75.3)

100


az alábbiakat követen:

• abortust vagy méhen kivüli, vagy mola terhességet (O03-O07,

O08.0)

• immunizálást (T88.0)

• infúziót, transfúziót vagy terápiás injekciót (T80.2)

újszülöttkori (P36.0-P36.1)

beavatkozást követen (T81.4)

gyermekágyi (085)

A40.0 Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt

A40.1 Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt

A40.2 Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt

A40.3 Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt

Pneumococcus septicaemia

A40.8 Egyéb sterptococcus okozta septicaemia

A40.9 Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n.

A41

Egyéb septicaemia

Kivéve: bacteriaemia k.m.n. (A49.9)

szülés alatt (O75.3)

az alábbiakat követen:

• abortust, méhen kivüli, vagy mola terhességet (O03-O07, O08.0)

• immunizálást (T88.0)

• infúziót, transzfúziót, vagy terápiás injekciót (T80.2)

septicaemia:

• sugárgomba-fertzés (A42.7)

• lépfene (A22.7)

• gomba (B37.7)

• erysipelothrix (A26.7)

• extraintestinalis yersiniosis (A28.2)

• gonococcus (A54.8)

• herpeszvírus (B00.7)

• listeria (A32.7)

• meningococcus (A39.2-A39.4)

• újszülöttkori (P36.-)

• beavatkozást kveten (T81.4)

101


• gyermekágyi (085)

• streptococcus (A40.-)

• tularaemia (A21.7) miatt

septicaemia:

• melioidosisban (A24.1)

• pestisben (A20.7)

toxicus shock szindróma (A48.3)

A41.0 Staphylococcus aureus okozta septicaemia

A41.1 Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia

Coagulase-negatív staphylococcus okozta septicaemia

A41.2 Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia

A41.3 Haemophilus influenzae okozta septicaemia

A41.4 Anaerob kórokozók okozta septicaemia

Kivéve: gázgangrena (A48.0)

A41.5 Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt

Gram-negatív septicaemia, k.m.n.

A41.8 Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval

A41.9 Septicaemia, k.m.n.

Szeptikus shock

A42

Actinomycosis

Kivéve: actinomycetoma (B47.1)

A42.0 Tüd actinomycosis

A42.1 Has actinomycosis

A42.2 Nyaki-arci actinomycosis

A42.7 Actinomyces septicaemia

A42.8 Sugárgomba fertzés egyéb formái

A42.9 Sugárgomba fertzés k.m.n.

A43

Nocardiosis

102


A43.0 Tüd nocardiosis

A43.1 Br nocardiosis

A43.8 Nocardiosis egyéb formái

A43.9 Nocardiosis k.m.n.

A44

Bartonellosis

A44.0 Szisztémás bartonellosis

Oroya láz

A44.1 A br, ill. a br és nyálkahártya bartonellosisa

Verruga peruviana

A44.8 Bartonellosis egyéb formái

A44.9 Bartonellosis k.m.n.

A46

Orbánc (erysipelas)

Kivéve: szülés utáni vagy gyermekágyi orbánc (O86.8)

A48

Egyéb bacteriumok okozta betegségek m.n.o.

Kivéve: actinomycetoma (B47.1)

A48.0 Gáz-gangréna

Clostridium:

• cellulitis

• myonecrosis

A48.1 Legionárius betegség

A48.2 Nem pneumoniás legionárius betegség [Pontiac-láz]

A48.3 Toxikus shock szindróma

Kivéve:endotoxin shock k.m.n. (R57.8)

septicaemia k.m.n. (A41.9)

A48.4 Brazil purpurás láz

Szisztémás Haemophilus aegyptus fertzés

A48.8 Egyéb bacteriumok okozta betegségek m.n.o.

103


A49

Bacterium által okozott betegség k.m.n. lokalizációban

Kivéve: egyéb fcsoportokba sorolt betegségeket okozó bacteriumok

(B95-B96)

chlamidia fertzés k.m.n. (A74.9)

meningococcus fertzés k.m.n. (A39.9)

rickettsia fertzés k.m.n. (A79.9)

spirochaeta fertzés k.m.n. (A69.9)

A49.0 Staphylococcus fertzés k.m.n.

A49.1 Streptococcus fertzés k.m.n.

A49.2 Haemophilus influenzae fertzés k.m.n.

A49.3 Mycoplasma fertzés k.m.n.

A49.8 Egyéb bakteriális fertzések k.m.n. lokalizációban

A49.9 Bacterium fertzések k.m.n.

Bacteriaemia k.m.n.

FKÉNT SZEXUÁLIS ÚTON TERJED FERTZÉSEK

(A50-A64)

Kivéve:

A50

HIV-betegség (B20-B24)

aspecifikus és nem-gonorrhoeás urethritis (N34.1)

Reiter-kór (M02.3)

Veleszületett szifilisz

A50.0 Friss, veleszületett szifilisz, tünetekkel

Veleszületett szifiliszes állapot, amelyet korainak jelöltek, vagy a születés után 2

éven belül manifesztálódik

Korai, veleszületett szifilisz:

• br

• br és nyálkahártya

• zsigeri

Korai, veleszületett szifiliszes:

• gégegyulladás

• szembántalom

• osteochondropathia

• garatgyulladás

• tüdgyulladás

104


• orrnyálkahártya gyulladás

A50.1 Korai, veleszülett szifilisz, latens

Veleszületett szifilisz klinikai tünetek nélkül, pozitív szerológiai reakcióval és

negatív liquor lelettel, születés után 2 éven belül

A50.2 Korai veleszületett szifilisz, k.m.n.

Veleszületett szifilisz k.m.n., a születés után 2 éven belül

A50.3 Kési veleszületett szifiliszes szembetegség

Kési, veleszületett szifiliszes interstitialis keratitis+ (H19.2*)

Kési, veleszületett szifiliszes szembántalon, m.n.o. (H58.8*)

Kivéve: Hutchinson-triász (A50.5)

A50.4 Kési veleszületett neuroszifilisz [juvenilis neuroszifilisz]

Dementia paralytica juvenilis

Juvenilis:

• paresis generalis

• tabes dorsalis

• tabopareticus neurosyphilis

Kési veleszületett szifiliszes:

• agyvelgyulladás+ (G05.0*)

• agyhártyagyulladás+ (G01*)

• polyneuropathia+ (G63.0*)

Szükség esetén kiegészít kód használható a társult mentális rendellenesség

megjelölésére

Kivéve: Hutchinson-triász (A50.5)

A50.5 Egyéb kési veleszületett szifilisz, tünetekkel

Bármely kongenitális, szifiliszes állapot, ha késinek jelölték, vagy a születés

után több mint két vagy több éven át fennáll.

Clutton-féle izületek+ (M03.1*)

Hutchinson féle:

• fogak

• triász

Kési veleszületett:

• szív-érrendszeri szifilisz+ (I98.0*)

• szifiliszes:

• izületi bántalom+ (M03.1*)

• osteochondropathia+ (M90.2*)

Szifiliszes nyeregorr

105


A50.6 Kési veleszületett szifilisz, latens

Veleszületett vérbaj klinikai tünetek nélkül, pozitív szerológiai reakcióval és

negatív liquor lelettel a születés után több, mint 2 vagy több évvel.

A50.7 Kési veleszületett vérbaj, k.m.n.

Veleszületett vérbaj k.m.n. születés után több, mint 2 vagy több évvel

A50.9 Veleszületett vérbaj, k.m.n.

A51

Korai szifilisz

A51.0 Az ivarszervek elsdleges szifilisze

Vérbajos sánker k.m.n.

A51.1 A végbél elsdleges szifilisze

A51.2 Elsdleges szifilisz, egyéb lokalizációban

A51.3 A br és a nyálkahártya másodlagos szifilisze

Condyloma latum

Szifiliszes:

• alopecia+ (L99.8*)

• leukoderma+ (L99.8*)

• nyálkahártya folt

A51.4 Egyéb másodlagos szifilisz

Másodlagos szifiliszes:

• ni medence gyulladásos betegsége+ (N74.2*)

• iridocyclitis+ (H22.0*)

• nyirokcsomó bántalom

• agyhártyagyulladás+ (G01*)

• izomgyulladás+ (M63.0*)

• szembetegség, m.n.o.+ (H58.8*)

• csonthártyagyulladás+ (M90.1*)

A51.5 Friss vérbaj, latens

Szerzett vérbaj klinikai tünetek nélkül, pozitív szerológiai reakcióval és negatív

liquor lelettel, fertzés után 2 éven belül

A51.9 Friss vérbaj k.m.n.

A52

Kési szifilisz

106


A52.0+

Szív-és érrendszeri szifilisz

Szív-érrendszeri szifilisz k.m.n. (I98.0*)

Szifiliszes:

• aorta-aneurysma (I79.0*)

• aorta elégtelenség (I39.1*)

• aortitis (I79.1*)

• agyi verérgyulladás (I68.1*)

• szívbelhártyagyulladás k.m.n. (I39.8*)

• szívizomgyulladás (I41.0*)

• szívburokgyulladás (I32.0*)

• pulmonalis regurgitácio (I39.3*)

A52.1 Szimptómás neuroszifilisz

Charcot-féle izületi bántalom (M14.6*)

Kési szifiliszes:

• hallóideggyulladás+ (H94.0*)

• agyvelgyulladás+ (G05.0*)

• agyhártyagyulladás+ (G01*)

• szemidegsorvadás+ (H48.0*)

• polyneuropathia+ (G63.0*)

• neuritis retrobulbaris+ (H48.1*)

Szifiliszes parkinsonismus+ (G22*)

Tabes dorsalis

A52.2 Aszimptomatikus neuroszifilisz

A52.3 Neuroszifilisz k.m.n.

A központi idegrendszer

} gumma syphiliticája k.m.n.

} kési szifilisze k.m.n.

} syphilomája k.m.n.

A52.7 Egyéb kési vérbaj

Glomerularis betegség szifiliszben+ (N08.0*)

Gumma (syphilitica)

} bármely lokalizációban, kivéve az

Kési vagy tercier szifilisz } A52.0-A52.3-ba tartozókat

Kési szifiliszes:

• bursitis+ (M73.1*)

• chorioretinitis+ (H32.0*)

• episcleritis+ (H19.0*)

• ni medencei gyulladásos betegség+ (N74.2*)

107


• leukoderma+ (L99.8*)

• szembántalom, m.n.o.+ (H58.8*)

• hashártyagyulladás+ (K67.2*)

Nem meghatározott stádiumú:

• csont+ (M90.2*) }

• máj+ (K77.0*) }

• tüd+ (J99.8*)

• izom+ (M63.0*) }

• synovia+ (M68.0*) }

A52.8 Kési latens vérbaj

} syphilis

Szerzett vérbaj klinikai tünetek nélkül, pozitív szerológiaireakcióval és negatív

liquor lelettel, a fertzés után több, mint 2 évvel.

A52.9 Kési vérbaj, k.m.n.

A53

Egyéb és k.m.n. szifilisz

A53.0 Vérbaj k.m.n. friss vagy kési

Latens vérbaj k.m.n.

Pozitív szifilisz szerológiai reakció

A53.9 Vérbaj k.m.n.

Treponema pallidum okozta fertzés k.m.n.

Szerzett vérbaj k.m.n.

Kivéve: 2 éves kor alatt halált okozó vérbaj k.m.n. (A50.2)

A54

Kankós fertzés (gonorrhoea)

A54.0 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertzése, a húgycskörüli

vagy a járulékos mirigyek tályogja nélkül

Kankós:

• méhnyakgyulladás k.m.n.

• húgyhólyaggyulladás k.m.n.

• húgycsgyulladás k.m.n.

• vulvovaginitis k.m.n.

Kivéve: a húgyivarrendszeri mirigyek tályogjával (A54.1)

húgycs körüli tályoggal (A54.1)

A54.1 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertzése, a húgycs körüli

és járulékos mirigyek tályogjával

A Bartholin-mirigy kankós tályogja

108


A54.2+

Kankós medencei hashártyagyulladás és a húgyivarrendszer egyéb

kankós fertzései

Kankós:

• mellékhere-gyulladás (N51.1*)

• ni medencei gyulladásos betegség (N74.3*)

• heregyulladás (N51.1*)

• prostatagyulladás (N51.0*)

Kivéve: kankós hashártyagyulladás (A54.8)

A54.3 A szem kankós fertzése

Kankós:

• köthártyagyulladás+ (H13.1*)

• iridocyclitis+ (H22.0*)

Újszülöttkori kankós szemgyulladás

A54.4+

A csont-izomrendszer kankós fertzése

Kankós:

• izületi gyulladás (M01.3*)

• nyálkatöml gyulladás (M73.0*)

• csontvelgyulladás (M90.2*)

• synovitis (M68.0*)

• inhüvelygyulladás (M68.0*)

A54.5 Kankós torokgyulladás

A54.6 A végbélnyílás és a végbél kankós fertzése

A54.8 Egyéb kankós fertzések

Kankós:

• agytályog+ (G07*)

• szívbelhárgyagyulladás+ (I39.8*)

• agyhártyagyulladás+ (G01*)

• szívizomgyulladás+ (I41.0*)

• szívburokgyulladás+ (I32.0*)

• hashártyagyulladás+ (K67.1*)

• tüdgyulladás+ (J17.0*)

• septicaemia

• brelváltozások

Kivéve: kankós medencei hashártyagyulladás (A54.2)

A54.9 Kankós fertzés k.m.n.

109


A55

Chlamydia lymphogranuloma (venereum)

Trópusi bubó

Durand-Nicolas-Favre betegség

Esthiomene

Lyphogranuloma inguinale

A56

Szexuális úton terjed, chlamydiák által okozott egyéb

betegségek

Beleértve: Chlamydia trachomatis által okozott, szexuális úton terjed

betegségek

Kivéve:

chlamydiás:

• lymphogranuloma (A55)

• újszülöttkori:

• köthártyagyulladás (P39.1)

• tüdgyulladás (P23.1)

az A74.- tételben felsorolt állapotok

A56.0 A húgyivarrendszer alsó szakaszának chlamydia fertzése

Chlamydiás:

• méhnyakgyulladás

• húgyhólyaggyulladás

• húgycsgyulladás

• vulvovaginitis

A56.1+

A medencei hashártya és egyéb húgyivarrendszeri szervek chlamydia

fertzése

Chlamydiás:

• mellékheregyulladás (N51.1*)

• ni medencei gyulladásos betegség (N74.4*)

• heregyulladás (N51.1*)

A56.2 A húgyivarrendszer chlamydiás fertzése k.m.n.

A56.3 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertzése

A56.4 A garat chlamydiás fertzése

A56.8 Egyéb lokalizációjú, szexuális úton terjed chlamydia-fertzés

A57

A58

Lágyfekély (ulcus molle)

Granuloma inguinale

110


Donovanosis

A59

Trichomoniasis

Kivéve: a bél trichomoniasisa (A07.8)

A59.0 A húgyivarrendszer trichomoniasisa

Fehér folyás (hüvelyi)

} Trichomonas (vaginalis) okozta

Prostata gyulladás+ (N51.0*) }

A59.8 Egyéb lokalizációjú trichomoniasis

A59.9 Trichomoniasis k.m.n.

A60

Herpeszvírus [herpes simplex] okozta anogenitális fertzés

A60.0 A nemi és a húgyivari szervek herpeszvírus fertzése

Az ivarszervek herpeszvírus fertzése:

• nknél+ (N77.0-N77.1*)

• férfiaknál+ (N51.-*)

A60.1 A végbélnyílás körüli br és a végbél herpeszvírus fertzése

A60.9 Anogenitális herpeszvírus fertzés k.m.n.

A63

Egyéb, fleg szexuális úton terjed betegségek, m.n.o.

Kivéve: molloscum contagiosum (B08.1)

méhnyak papilloma (D26.0)

A63.0 Anogenitális (venerás) csomók

A63.8 Egyéb meghatározott, fként szexuális úton terjed betegségek

A64

Szexuális úton terjed, nem meghatározott betegségek

Nemibetegség k.m.n.

EGYÉB SPIROCHEATÁK ÁLTAL OKOZOTT

BETEGSÉGEK

(A65-A69)

Kivéve:

A65

leptospirosis (A27.-)

szifilisz (A50-A53)

Nem venereás szifilisz

111


Bejel

Endémiás szifilisz

Njovera

A66

Framboesia

Beleértve: bouba

framboesia (tropica)

pian

A66.0 Korai framboesiás elváltozások

Framboesiás fekély

Korai vagy elsdleges framboesia

Korai framboesiás fekély

Anya framboesiája

A66.1 Multiplex papilloma és „wet crab" framboesia

Framboesioma

Pianoma

Framboesia papilloma a talpon vagy a tenyéren

A66.2 Egyéb korai framboesiás brléziók

Br framboesia a fertzést követ 5 éven belül

Friss framboesia (cutanea) (macularis) (maculopapularis) (micropapularis)

(papularis)

Korai framboesid framboesia

A66.3 Framboesiás hyperkeratosis

Vámpírkéz

Hyperkeratosis, tenyéri vagy talpi (korai) (kési) framboesia miatt

"Féreg-rágta" talpak

A66.4 Framboesiás gummák és fekélyek

A66.5 Gangosa

Gummás framboesid

Kési noduláris (kifekélyesedett) framboesia

Rhinopharyngitis mutilans

A66.6 Csont és izületi framboesiás léziók

Framboesiás (korai) (kési): ganglion

izületi folyadékgyülem

csontgyulladás

112


csonthártyagyulladás (hypertrophiás)

Kési framboesiás: goundou

csont gumma

gummás csontgyulladás vagy csonthártyagyulladás

A66.7 Egyéb framboesiás manifesztációk

Juxtaarticularis framboesia csomók

Nyálkahártya-framboesia

A66.8 Látens framboesia

Framboesia klinikai tünetek nélkül, pozitív szerológiai lelettel

A66.9 Framboesia k.m.n.

A67

Pinta [carate] [Treponema carateum fertzés]

A67.0 Elsdleges léziók pintában

Pinta [carate]: sánker (primér)

papula (primér)

A67.1 Közbüls léziók pintában

Pinta [carate]:

Pintidek

{ erythematosus plakkok

{ hyperchrom léziók

{ hyperkeratosis

A67.2 Kési léziók pintában

Kési { Szív-érrendszeri lézió+ (I98.1*)

{ Br léziók:

• Pinta [carate]:

• achrom

• heges

• dyschrom (a bör pigmentácios zavara)

A67.3 Vegyes léziók pintában

Pinta [carate]: achrom, hyperchrom brléziókkal

A67.9 Pinta k.m.n.

A68

Visszatér lázak

Beleértve: febris recurrens

Kivéve: Lyme-betegség (A69.2)

113


A68.0 Tet által terjesztett visszatér láz

Visszatér láz Borrellia recurrentis miatt

A68.1 Kullancs által terjesztett visszatér láz

Visszatér láz egyéb, nem B.recurrentis borellia miatt

A68.9 Visszatér láz k.m.n.

A69

Egyéb spirochaeta fertzések

A69.0 Nekrotizáló fekélyes stomatitis

Cancrum oris

Fusospirochaeta gangraena

Noma

Stomatitis gangraenosa

A69.1 Egyéb Vincent-tipusú fertzés

Fusospirochaeta által okozott torokgyulladás

Nekrotizáló ulceratív (heveny):

• gingivitis

• gingivostomatitis

Spirochaeta által okozott stomatitis

Lövészárok száj

Vincent:

• angina

• gingivitis

A69.2 Lyme kór

Idült erythema migrans Borrelia burgdorferi miatt

A69.8 Egyéb meghatározott spirochaeta fertzés

A69.9 Spirocheta fertzés, k.m.n.

EGYÉB, CHLAMYDIÁK ÁLTAL OKOZOTT

BETEGSÉGEK

(A70-A74)

A70

Chlamydia psittaci fertzés

Ornithosis

Papagáj láz

114


Psittacosis

A71

Trachoma

Kivéve: trachoma következményei (B94.0)

A71.0 Trachoma kezdeti szakasza

Trachoma dubium

A71.1 Trachoma aktív szakasza

Granuláris köthártyagyulladás (trachomás)

Trachomás:

• conjuctivitis (follicularis)

• pannus

A71.9 Trachoma, k.m.n.

A74

Chlamydiák által okozott egyéb betegségek

Kivéve: chlamydiás tüdgyulladás (J16.0)

újszülöttkori chlamydiás:

• köthártyagyulladás (P39.1)

• tüdgyulladás (P23.1)

szexuális úton terjed chlamydiasisok (A55-A56)

A74.0+

Chlamydiás köthártyagyulladás (H13.1*)

Paratrachoma

A74.8 Egyéb chlamydia okozta betegségek

Chlamydia okozta hashártyagyulladás+ (K67.0*)

A74.9 Chlamydia fertzés, k.m.n.

Chlamydiasis, k.m.n.

RICKETTSIOSISOK

(A75-A79)

A75

Kiütéses tífusz (typhus exanthematicus)

Kivéve: Ehrlichia sennetsu rickettsiosis (A79.8)

A75.0 Rickettsia prowazeki okozta, tet által terjesztett kiütéses tifusz

Klasszikus kiütéses tífusz

Járványos (tet által terjesztett) kiütéses tífusz

115


A75.1 Kiújuló (visszatér) kiütéses tífusz [Brill-kór]

Brill-Zinsser betegség

A75.2 Rickettsia typhi fertzés

Patkány, egér (bolha) által terjesztett (murin) tífusz-láz

A75.3 Rickettsia tsutsugamusi okozta kiütéses tífusz

Atka által terjesztett kiütéses tífusz

Tsutsugamushi láz

A75.9 Kiütéses tífusz k.m.n.

Tífuszos láz k.m.n.

A77

Foltos lázak [kullancs által terjesztett rickettsiosisok]

A77.0 Foltos láz Rickettsia rickettsi miatt

Rocky Mountain spotted fever

Sao Paulo láz

A77.1 Foltos láz Rickettsia conorii miatt

Afrikai kullancs tífusz

Boutonneuse láz

Indiai kullancs tífusz

Kenyai kullancs tífusz

Marseillei láz

Mediterrán kullancsláz

A77.2 Foltos láz Rickettsia siberica miatt (szibériai foltos láz)

Észak-Ázsiai kullancsláz

Szibériai kullancsláz

A77.3 Foltos láz Rickettsia australis miatt

Queensland kullancsláz

A77.8 Egyéb foltoslázak

A77.9 Foltos láz k.m.n.

Kullancs által terjesztett tífusz k.m.n.

A78

Q láz

Fertzés Coxiella burnetii miatt

Nine Mile fever

116


Quadrilateral fever

A79

Egyéb rickettsiosisok

A79.0 Lövészárok láz

Febris quintana (ötödnapos láz)

Wolhyniai láz

A79.1 Rickettsiahiml Rickettsia akari miatt

Kew Garden láz

Hólyagos rickettsiosis

A79.8 Egyéb meghatározott rickettsiosisok

Rickettsiosis Ehrlichia sennetsu miatt

A79.9 Rickettsiosis k.m.n.

Rickettsia fertzés, k.m.n.

A KÖZPONTI IDEGRENDSZER VÍRUSFERTZÉSEI

(A80-A89)

Kivéve:

A80

polyomyelitis következményei (B91)

vírusos encephalitis következményei (B94.1)

Heveny poliomyelitis

A80.0 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében

A80.1 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt

A80.2 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi

A80.3 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n.

A80.4 Heveny, nem bénulásos poliomyelitis

A80.9 Heveny poliomyelitis k.m.n.

A81

A központi idegrendszer slow vírus fertzései

A81.0 Creutzfeldt-Jakob betegség

Subacut spongiform agyvelbántalom

A81.1 Subacut sclerotizáló panencephalitis

117


Dawson-féle, zárványtestes agyvelgyulladás

Van Bogaert-féle sclerotizáló leukoencephalopathia

A81.2 Progresszív, multifokális leukoencephalopathia

Multifokális leukoencephalopathia k.m.n.

A81.8 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertzései

Kuru

A81.9 A központi idegrendszer slow vírus fertzés, k.m.n.

Slow vírus fertzés k.m.n.

A82

Veszettség [rabies, lyssa]

A82.0 Erdei veszettség

A82.1 Városi veszettség

A82.9 Veszettség k.m.n.

A83

Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

Beleértve: szúnyog által terjesztett vírusos meningoencephalitis

Kivéve: venezuelai lóencephalitis (A92.2)

A83.0 Japán encephalitis

A83.1 Nyugati ló-encephalitis

A83.2 Keleti ló-encephalitis

A83.3 Saint Louis encephalitis

A83.4 Ausztrál encephalitis

Kunjin vírus betegség

A83.5 Kaliforniai encephalitis

Kaliforniai meningoencephalitis

La Crosse encephalitis

A83.6 Rocio-vírus betegség

A83.8 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

A83.9 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelgyulladás k.m.n.

118


A84

Kullancs által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

Beleértve: a kullancs által terjesztett vírusos meningoencephalitis

A84.0 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis]

A84.1 Közép-európai kullancs encephalitis

A84.8 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelgyulladás

Louping ill („kerge-kór")

Powassan-vírus betegség

A84.9 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelgyulladás k.m.n.

A85

Egyéb vírusos agyvelgyulladás, m.n.o.

Beleértve: meghatározott vírusos:

• agy-gerincvelgyulladás, m.n.o.

• agyvel-agyhártyagyulladás, m.n.o.

Kivéve: jóindulatú myalgias (G93.3)

agyvelgyulladás:

• herpesz [herpes simplex] (B00.4)

• kanyaró vírusos (B05.0)

• mumpsz vírusos (B26.2)

• poliomyelitis vírusos (A80.-)

• zoster vírusos (B02.0)

lymphocytás choriomeningitis (A87.2)

A85.0+

Enterovírus okozta agyvelgyulladás (G05.1*)

Enterovírus által okozott meningoencephalitis

A85.1+

Adenovírus okozta agyvelgyulladás (G05.1*)

Adenovírus által okozott meningoencephalitis

A85.2 Izeltlábúak által terjesztett agyvelgyulladás, k.m.n.

A85.8 Egyéb meghatározott vírusos agyvelgyulladás

Encephalitis lethargica

Von Economo-Cruchet betegség

A86

Vírusos agyvelgyulladás k.m.n.

Vírusos:

• encephalomyelitis k.m.n.

119


• meningoencephalitis k.m.n.

A87

Vírusos agyhártyagyulladás

Kivéve: agyhártyagyulladás:

• herpesz vírusos [herpes simplex] (B00.3)

• kanyaró vírusos (B05.1)

• mumpsz vírusos (B26.1)

• poliomyelitis vírusos (A80.-)

• zoster (B02.1)

• A87.0+ Enterovírus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

Coxsackie-vírus által okozott agyhártyagyulladás

Echovírus által okozott agyhártyagyulladás

A87.1+

Adenovírus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*)

A87.2 Lymphocytás choriomeningitis

Lymphocytás meningoencephalitis

A87.8 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás

A87.9 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n.

A88

A központi idegrendszer egyéb vírusfertzései m.n.o.

Kivéve: vírusos:

• agyvelgyulladás k.m.n. (A86)

• agyhártyagyulladás k.m.n. (A87.9)

A88.0 Enterovírus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz]

A88.1 Járványos szédülés

A88.8 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertzései

A89

A központi idegrendszer vírusfertzései k.m.n.

ÍZELTLÁBÚAK ÁLTAL TERJESZTETT VÍRUSOS LÁZAK

ÉS VÍRUSOS VÉRZÉSES LÁZAK

(A90-A99)

A90

Dengue láz [klasszikus dengue]

Kivéve: haemorrhagiás dengue láz (A91)

120


A91

Haemorrhagiás dengue láz

A92

Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos láz

Kivéve: Ross River betegség (B33.1)

A92.0 Chikungunya vírus betegség

Chikungunya (haemorrhagiás) láz

A92.1 O'nyong-nyong láz

A92.2 Venezuelai ló-láz

Venezuelai ló:

• agyvelgyulladás, vírusos

• encephalomyelitis, vírusos

A92.3 Nyugat-Nilusi láz

A92.4 Rift Valley láz

A92.8 Egyéb meghatározott, szúnyog által terjesztett vírusos lázak

A92.9 Szúnyog által terjesztett vírusos láz, k.m.n.

A93

Egyéb ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, m.n.o.

A93.0 Oropouche vírus betegség

Oropouche láz

A93.1 Phlebotomus papatasii láz

Pappataci láz

Phlebotomus láz

A93.2 Kolorádói kullancs-láz

A93.8 Egyéb meghatározott, ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak

Piry vírus betegség

Vírusos vesicularis stomatitis [Indiana láz]

A94

Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, k.m.n.

Arbovírus láz k.m.n.

Arbovírus fertzés k.m.n.

121


A95

Sárgaláz (febris flava)

A95.0 Erdei sárgaláz

Dzsungel sárgaláz

A95.1 Városi sárgaláz

A95.9 Sárgaláz k.m.n.

A96

Arenavírus haemorrhagias láz

A96.0 Junin haemorrhagiás láz

Argentin haemorrhagiás láz

A96.1 Machupo haemorrhagiás láz

Boliviai haemorrhagiás láz

A96.2 Lassa-láz

A96.8 Egyéb arenavírus haemorrhagiás lázak

A96.9 Arenavírus haemorrhagiás láz k.m.n.

A98

Egyéb vírusos haemorrhagiás lázak, m.n.o.

Kivéve:chikungunya haemorrhagiás láz (A92.0)

dengue haemorrhagiás láz (A91)

A98.0 Krimi-Kongói haemorrhagiás láz

Közép-Ázsiai haemorrhagiás láz

A98.1 Omszki haemorrhagiás láz

A98.2 Kyasanur Forest betegség

A98.3 Marburg vírus betegség

A98.4 Ebola vírus betegség

A98.5 Haemorrhagiás láz veseszindrómával

Haemorrhagiás láz:

• járványos

• koreai

• orosz

122


Hantaan vírus betegség

Nephropathia epidemica

A98.8 Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak

A99

Vírusos haemorrhagiás láz, k.m.n.

A BR ÉS NYÁLKAHÁRTYA ELVÁLTOZÁSÁVAL JÁRÓ

VÍRUSFERTZÉSEK

(B00-B09)

B00

Kivéve:

Herpeszvírus [herpes simplex] fertzések

a végbél és a nemiszervek herpeszvírus fertzése (A60.-)

veleszületett herpeszvírus fertzés (P35.2)

gammaherpeszvírus mononucleosis (B27.0)

herpangina (B08.5)

B00.0 Eczema herpeticum

Kaposi (bárányhimlszer) kiütés

B00.1 Herpesz vírus által okozott hólyagos brgyulladás

Herpes simplex:

• arc

• ajak

• fül } hólyagos brgyulladása,

• ajak } human (α) herpeszvírus-2 miatt

B00.2 Herpeszvírus által okozott-gingivo-stomatitis és pharyngotonsillitis

Herpeszvírus torokgyulladás

B00.3+

Herpeszvírus agyhártyagyulladás (G02.0*)

B00.4+

Herpeszvírus agyvelgyulladás (G05.1*)

Herpeszvírus meningoencephalitis

Majom B-betegség

B00.5+

A szem herpeszvírus betegsége

Herpeszvírus okozta:

• köthártyagyulladás (H13.1*)

• szemhéj dermatiti (H03.1*)

• iridocyclitis (H22.0*)

123


• iritis (H22.0*)

• keratitis (H19.1*)

• keratoconjunctivitis (H19.1*)

• uveitis anterior (H22.0*)

B00.7 Disszeminált herpeszvírus betegség

Herpeszvírus szepszis

B00.8 Herpeszvírus fertzés egyéb formái

Herpeszvírus okozta:

• májgyulladás+ (K77.0*)

• hólyagos körömágygyulladás

B00.9 Herpeszvírus fertzés, k.m.n.

Herpes simplex fertzés k.m.n.

B01

Bárányhiml

B01.0+

Agyhártyagyulladás bárányhiml miatt (G02.0*)

B01.1+

Agyvelgyulladás bárányhiml miatt (G05.1*)

Agyvelgyulladás bárányhiml után

Encephalomyelitis bárányhiml miatt

B01.2+

Tüdgyulladás bárányhiml miatt (J17.1*)

B01.8 Bárányhiml egyéb szövdménnyel

B01.9 Bárányhiml szövdmény nélkül

Bárányhiml k.m.n.

B02

Övsömör [herpes zoster]

Beleértve: övsömör (shingles)

övsömör (zóna)

B02.0+

Zoster agyvelgyulladás (G05.1*)

Zoster meningoencephalitis

B02.1+

Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*)

B02.2+

Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

Herpesz utáni:

124


• ganglion geniculatum gyulladás (G53.0*)

• polyneuropathia (G63.0*)

• trigeminus neuralgia (G53.0*)

B02.3+

A szem zoster-betegsége

Zoster:

• blepharitis (H03.1*)

• conjunctivitis (H13.1*)

• iridocyclitis (H22.0*)

• iritis (H22.0*)

• keratitis (H19.2*)

• keratoconjunctivitis (H19.2*)

• scleritis (H19.0*)

B02.7 Disszeminált zoster

B02.8 Zoster egyéb szövdményekkel

B02.9 Zoster szövdmény nélkül

Zoster k.m.n.

B03

Himl (variola vera)

B04

Majomhiml

B05

Kanyaró

Morbilli

Kivéve: subacut sclerotizáló panencephalitis (A81.1)

B05.0+

Agyvelgyulladással szövdött kanyaró (G05.1*)

Kanyaró utáni agyvelgyulladás

B05.1+

Agyhártyagyulladással szövdött kanyaró (G02.0*)

Kanyaró utáni agyhártyagyulladás

B05.2+

Tüdgyulladással szövdött kanyaró (J17.1*)

Kanyaró utáni tüdgyulladás

B05.3+

Középfülgyulladással szövdött kanyaró (H67.1*)

Kanyaró utáni középfülgyulladás

B05.4 Bélszövdményekkel járó kanyaró

125


B05.8 Kanyaró egyéb szövdményekkel

Kanyaró keratitisszel, keratoconjunctivitissel+ (H19.2*)

B05.9 Kanyaró szövdmény nélkül

Kanyaró k.m.n.

B06

Rózsahiml (rubeola)

Kivéve: veleszületett rubeola (P35.0)

B06.0+

Rózsahiml idegrendszeri szövdményekkel

Rubeola:

• agyvelgyulladás (G05.1*)

• agyhártyagyulladás (G02.0*)

• meningoencephalitis (G05.1*)

B06.8 Rózsahiml egyéb szövdményekkel

Rubeolás:

• izületi gyulladás+ (M01.4*)

• tüdgyulladás+ (J17.1*)

B06.9 Rózsahiml szövdmény nélkül

Rubeola k.m.n.

B07

Vírusos szemölcsök

Verruca:

• simplex

• vulgaris

Kivéve: a végbél és a nemiszervek (venereás) szemölcsei (A63.0)

papilloma:

• húgyhólyag (H41.4)

• méhnyak (D26.0)

• gége (D14.1)

B08

A br és a nyálkahártya lézióival járó egyéb vírusfertzések,

m.n.o.

Kivéve: vesicularis stomatitis vírus-betegség (A93.8)

B08.0 Egyéb orthopox vírusfertzések

Tehénhiml

Orf vírus betegség

126


Pseudocowpox (tehenészcsomó)

Vaccinia

Kivéve: majomhiml (B04)

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthema subitum [hatodik betegség]

B08.3 Erythema infectiosum [ötödik betegség]

B08.4 Enterovírusos vesicularis stomatitis kiütéssel

A kéz, láb és a száj betegsége

B08.5 Enterovírusos hólyagos torokgyulladás

Herpangina

B08.8 A br és nyálkahártya lésióival járó egyéb, meghatározott vírusfertzések

Enterovírusos lymphonodularis torokgyulladás

Száj-és körömfájás

Tanapox vírusbetegség

Yaba pox vírusbetegség

B09

A br és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertzés k.m.n.

Vírusos:

• enanthema

• exanthema

VÍRUSOS MÁJGYULLADÁS (HEPATITIS VIROSA)

(B15-B19)

Kivéve:

B15

cytomegalia vírus hepatitis (B25.1)

herpeszvírus [herpesz simplex] hepatitis (B00.8)

vírushepatitis következményei (B94.2)

Heveny májgyulladás A

B15.0 A-típusú hepatitis májkomával

B15.9 A-típusú hepatitis májkoma nélkül

Hepatitis A (heveny) (vírusos) k.m.n.

B16

Heveny májgyulladás B

B16.0 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, (együttfertzés) májkomával

127


B16.1 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, (együttfertzés) májkoma nélkül

B16.2 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül, májkomával

B16.9 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májkoma nélkül

B-típusú hepatitis (heveny) (vírusos) k.m.n.

B17

Egyéb vírusos heveny májgyulladás

B17.0 Hepatitis B hordozó heveny Delta- (felül-) fertzése

B17.1 Heveny hepatitis C

B17.2 Heveny hepatitis E

B17.8 Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás

Hepatitis non-A, non-B (heveny) (vírusos), m.n.o.

B18

Idült vírusos májgyulladás

B18.0 Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágenssel

B18.1 Idült vírusos B-tipusú hepatitis delta-ágens nélkül

Idült (vírusos) hepatitis B

B18.2 Idült vírusos C-tipusú hepatitis

B18.8 Egyéb idült vírusos májgyulladás

B18.9 Idült vírusos májgyulladás k.m.n.

B19

Vírushepatitis k.m.n.

B19.0 Vírushepatitis komával k.m.n.

B19.9 Vírusos hepatitis koma nélkül k.m.n.

Vírusos májgyulladás k.m.n.

128


HUMÁN IMMUNODEFICIENCIA VÍRUS (HIV)

BETEGSÉG

(B20-B24)

Megjegyzés: a B20-B23 negyedik karakteres alosztályai arra az esetre szolgálnak amikor

nem lehet vagy nem kívánatos a többszörös kódolás a specifikus állapot

megjelölésére.

Kivéve:

tünetmentes HIV-fertzés állapota (Z21)

B20

Fertz és parazitás betegségeket eredményez HIV betegség

Kivéve: heveny-HIV fertzés szindróma (B23.0)

B20.0 Mycobacterialis fertzést eredményez HIV betegség

Gümkórt okozó HIV betegség

B20.1 Egyéb bakteriális fertzést eredményez HIV betegség

B20.2 Cytomegalovírus betegséget eredményez HIV betegség

B20.3 Egyéb vírusfertzést eredményez HIV betegség

B20.4 Candidiasist eredményez HIV betegség

B20.5 Egyéb gombás fertzést eredményez HIV betegség

B20.6 Pneumocystis carini tüdgyulladást eredményez HIV betegség

B20.7 Többféle fertzést eredményez HIV betegség

B20.8 Egyéb fertz és parazitás betegséget eredményez HIV betegség

B20.9 K.m.n. fertz vagy parazitás betegséget eredményez HIV betegséget

eredményez

HIV betegség, k.m.n. fertzést eredményez

B21

Rosszindulatú daganatokat eredményez HIV betegség

B21.0 Kaposi sarcomát eredményez HIV betegség

B21.1 Burkitt lymphomát eredményez HIV betegség

B21.2 Egyéb non-Hodgkin lymphomát eredményez HIV betegség

B21.3 A nyirok, vérképz és kapcsolt szövetek egyéb rosszindulatú daganatait

eredményez HIV betegség

129


B21.7 Többféle rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség

B21.8 Egyéb rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség

B21.9 Nem meghatározott rosszindulatú daganatot eredményez HIV betegség

B22

Egyéb meghatározott betegségeket eredményez HIV

betegség

B22.0 Agyvelbántalmat eredményez HIV betegség

HIV dementia

B22.1 Lymphoid interstitialis pneumonitist eredményez HIV betegség

B22.2 Fogyásos szindromát eredményez HIV betegség

A növekedést gátló HIV betegség

Slim-betegség

B22.7 Többféle, máshova osztályozott betegséget eredményez HIV betegség

B23

Egyéb állapotokat eredményez HIV betegség

B23.0 Heveny HIV-fertzés tünetcsoport

B23.1 Generalizált perzisztáló lymphadenopathiát okozó HIV betegség

B23.2 M.n.o. haematológiai és immunológiai rendellenességeket okozó HIV

betegség

B23.8 Egyéb meghatározott állapotokat okozó HIV betegség

B24

HIV betegség k.m.n.

Szerzett immunhiányos szindróma [AIDS] k.m.n.

AIDS related complex [ARC]

EGYÉB VÍRUSBETEGSÉGEK

(B25-B34)

B25

Kivéve:

B25.0+

Cytomegalovírus betegség

veleszületett cytomegalovírus fertzés (P35.1)

cytomegalovírus mononucleosis (B27.1)

Cytomegalovírus pneumonitis (J17.1*)

130


B25.1+

Cytomegalovírus májgyulladás (K77.0*)

B25.2+

Cytomegalovírus hasnyálmirigygyulladás (K87.1*)

B25.8 Egyéb cytomegalovírus betegségek

B25.9 Cytomegalovírus betegség k.m.n.

B26

Parotitis epidemica (mumpsz)

Beleértve: fültmirigy gyulladás:

• járványos

• fertz

B26.0+

Mumpsz-orchitis (N51.1*)

B26.1+

Mumpsz-meningitis (G02.0*)

B26.2+

Mumpsz-encephalitis (G05.1*)

B26.3+

Mumpsz-pancreatitis (K87.1*)

B26.8 Járványos parotitis egyéb szövdményekkel

Mumpszos:

• izületi gyulladás+ (M01.5*)

• szívizomgyulladás+ (I41.1*)

• vesegyulladás+ (N08.0*)

• polyneuropathia+ (G63.0*)

B26.9 Járványos parotitis szövdmény nélkül

Mumpsz:

• k.m.n.

• parotitis k.m.n.

B27

Mononucleosis infectiosa

Beleértve: mirigyláz

monocyta angina

Pfeiffer-betegség

B27.0 Gammaherpeszvírus mononucleosis

Epstein-Barr vírus okozta mononucleosis

B27.1 Cytomegalovírus mononucleosis

131


B27.8 Egyéb fertz mononucleosis

B27.9 Fertz mononucleosis k.m.n.

B30

Vírusos köthártyagyulladás

Kivéve: szembetegség:

• herpeszvírus [herpesz simplex] (B00.5)

• zoster (B02.3)

B30.0+

Keratoconjunctivitis adenovírus miatt (H19.2*)

Járványos keratoconjunctivitis

Hajógyári szembetegség

B30.1+

Köthártyagyulladás adenovírus miatt (H13.1*)

Heveny adenovírusos follicularis conjunctivitis

Uszodai conjunctivitis

B30.2 Vírusos pharyngoconjunctivitis

B30.3+

Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (enterovírusos) (H13.1*)

Conjunctivitis:

• coxsackievírus 24

• enterovírus 70

Vérzéses conjunctivitis (heveny) (járványos)

B30.8+

Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*)

Newcastle conjunctivitis

B30.9 Vírusos conjunctivitis k.m.n.

B33

Egyéb vírusos betegségek, m.n.o.

B33.0 Myalgia epidemica

Bornholm betegség

B33.1 Ross River betegség

Járványos sokizületi gyulladás és kiütés

Ross River láz

B33.2 Vírusos carditis

B33.3 Retrovírus fertzések, m.n.o.

132


Retrovírus fertzés k.m.n.

B33.8 Egyéb meghatározott vírusbetegségek

B34

Nem meghatározott lokalizációjú vírusfertzés

Kivéve: cytomegalovírus betegség k.m.n. (B25.9)

herpeszvírus [herpes simplex] fertzés k.m.n. (B00.9)

retrovírus fertzés k.m.n. (B33.3)

vírus ágensek máshova osztályozott betegségek okaként (B97.-)

B34.0 Adenovírus fertzés k.m.n.

B34.1 Enterovírus fertzés k.m.n.

Coxsackievírus fertzés k.m.n.

Echovírus fertzés k.m.n.

B34.2 Coronavírus fertzés k.m.n.

B34.3 Parvovírus fertzés k.m.n.

B34.4 Papovavírus fertzés k.m.n.

B34.8 Egyéb vírusfertzések nem meghatározott helyen

B34.9 Vírusos fertzés k.m.n.

Viraemia k.m.n.

MYCOSISOK

(B35-B49)

Kivéve:

B35

hypersensitív pneumonitis szerves portól (J67.-)

mycosis fungoides (C84.0)

Dermatophytosis

Beleértve: favus

epidermophyton, mikroscopum, trichophyton okozta fertzések

ótvar bármely tipusa, kivéve B36.-ban sorolt

B35.0 Tinea barbae és tinea capitis

Szakáll tinea

Kerion

Tinea a hajas fejbrön

Gombás sycosis

133


B35.1 Tinea unguium

Onychia dermatophytica

A köröm dermatophytosisa

Onychomycosis

Tinea a körmökön

B35.2 Tinea a kézen

A kéz dermatophytosisa

B35.3 Tinea a lábon

Atlétaláb

A láb dermatophytosisa

B35.4 Tinea a testen

B35.5 Tinea imbricata

Tokelau

B35.6 Tinea a lábszáron

Dhobi viszketés

Lágyéki tinea

Zsoké viszketés

B35.8 Egyéb dermatophytosisok

Dermatophytosis:

• disszeminált

• granulomatosus

B35.9 Dermatophytosis, k.m.n.

Tinea k.m.n.

B36

Egyéb felületes mycosisok

B36.0 Pityriasis vesicolor

Tinea:

• flava

• versicolor

B36.1 Tinea nigra

Keratomycosis nigricans palmaris

Microsporosis nigra

Pityriasis nigra

134


B36.2 Fehér piedra

Tinea blanca

B36.3 Fekete piedra

B36.8 Egyéb meghatározott felületes gombás brbetegségek

B36.9 Gombás felületes brbetegség, k.m.n.

B37

Candidiasis

Beleértve:candidosis

moniliasis

Kivéve: újszülöttkori candidiasis (P37.5)

B37.0 Candidiasisos stomatitis

Szájpenész

B37.1 Tüd candidiasis

B37.2 A br és a köröm candidiasisa

Candida:

• onychia

• paronychia

Kivéve: pelenka okozta brgyulladás (L22)

B37.3+

A hüvely és a vulva candidiasisa (N77.1*)

Candida okozta vulvovaginitis

Moniliasis vulvovaginitis

Hüvelypenész

B37.4+

Egyéb húgyivarszervi lokalizációjú candidiasis

Candida okozta:

• balanitis (N51.2*)

• húgycsgyulladás (N37.0*)

B37.5+

Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*)

B37.6+

Candida okozta endocarditis (I39.8*)

B37.7 Candida szepszis

B37.8 Egyéb lokalizációjú candidiasis

Candida okozta:

135


• cheilitis

• bélhurut

B37.9 Candidiasis, k.m.n.

Penész, k.m.n.

B38

Coccidioidomycosis

B38.0 Heveny pulmonalis coccidioidomycosis

B38.1 Idült pulmonalis coccidioidomycosis

B38.2 Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n.

B38.3 Br coccidioidomycosis

B38.4+

Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*)

B38.7 Diszeminált coccidioidomycosis

Generalizált coccidioidomycosis

B38.8 Coccidioidomycosis egyéb formái

B38.9 Coccidioidomycosis, k.m.n.

B39

Histoplasmosis

B39.0 Heveny pulmonális histoplasmosis capsulati

B39.1 Idült pulmonális histoplasmosis capsulati

B39.2 Pulmonális histoplasmosis capsulati k.m.n.

B39.3 Disseminált histoplasmosis capsulati

Generalizált histoplasmosis capsulati

B39.4 Histoplasmosis capsulati k.m.n.

Amerikai histoplasmosis

B39.5 Histoplasmosis duboisii

Afrikai histoplasmosis

B39.9 Histoplasmosis, k.m.n.

136


B40

Blastomycosis

Kivéve: Braziliai blastomycosis (B41.-)

keloid blastomycosis (B48.0)

B40.0 Heveny pulmonalis blastomycosis

B40.1 Idült pulmonalis blastomycosis

B40.2 Pulmonalis blastomycosis, k.m.n.

B40.3 Br blastomycosis

B40.7 Diszeminált blastomycosis

Generalizált blastomycosis

B40.8 Blastomycosis egyéb formái

B40.9 Blastomycosis, k.m.n.

B41

Paracoccidioidomycosis

Beleértve: Braziliai blastomycosis

Lutz-betegség

B41.0 Tüd paracoccidioidomycosis

B41.7 Diszeminált paracoccidioidomycosis

Generalizált paracoccidioidomycosis

B41.8 Paracoccidioidomycosis egyéb formái

B41.9 Paracoccidioidomycosis, k.m.n.

B42

Sporotrichosis

B42.0+

Tüd sporotrichosis (J99.8*)

B42.1 Lymphocutan sporotrichosis

B42.7 Disszeminált sporotrichosis

Generalizált sporotrichosis

B42.8 Sporotrichosis egyéb formái

B42.9 Sporotrichosis, k.m.n.

137


B43

Chromomycosis és phaeomycoticus tályog

B43.0 Br chromomycosis

Dermatitis verrucosa

B43.1 Phaeomycoticus agytályog

Agyi chromomycosis

B43.2 Br alatti phaeomycoticus tályog és cysta

B43.8 Chromomycosis egyéb formái

B43.9 Chromomycosis, k.m.n.

B44

Aspergillosis

Beleértve: aspergilloma

B44.0 Invazív tüd aspergillosis

B44.1 Egyéb tüd aspergillosis

B44.2 Tonsilla aspergillosis

B44.7 Diszeminált aspergillosis

Generalizált aspergillosis

B44.8 Aspergillosis egyéb formái

B44.9 Aspergillosis, k.m.n.

B45

Cryptococcosis

B45.0 Tüd cryptococcosis

B45.1 Agyi cryptococcosis

Cryptococcus agyhártyagyulladás+ (G02.1*)

Meningocerebralis cryptococcosis

B45.2 Br cryptococcosis

B45.3 Csont cryptococcosis

B45.7 Diszeminált cryptococcosis

Generalizált cryptococcosis

138


B45.8 Cryptococcosis egyéb formái

B45.9 Cryptococcosis, k.m.n.

B46

Zygomycosis

B46.0 A tüd mucormycosisa

B46.1 Rhinocerebralis mucormycosis

B46.2 Gastrointestinalis mucormycosis

B46.3 Br mucormycosis

Br alatti mucormycosis

B46.4 Diszeminált mucormycosis

Generalizált mucormycosis

B46.5 Mucormycosis, k.m.n.

B46.8 Egyéb zygomycosisok

Entomophthoromycosis

B46.9 Zygomycosis, k.m.n.

Phycomycosis k.m.n.

B47

Mycetoma

B47.0 Eumycetoma

Maduraláb, gombás

Maduromycosis

B47.1 Actinomycetoma

B47.9 Mycetoma, k.m.n.

Maduraláb, k.m.n.

B48

Egyéb mycosisok, m.n.o.

B48.0 Lobomycosis

Keloid blastomycosis

Lobo betegség

139


B48.1 Rhinosporidiosis

B48.2 Allescheriasis

Pseudallescheria boydii okozta fertzés

Kivéve: eumycetoma (B47.0)

B48.3 Geotrichosis

Geotrichum stomatitis

B48.4 Penicillosis

B48.7 Opportunista gombás fertzések

Ebbe a csoportba azok a gombás fertzések tartoznak, amelyeket olyan

alacsony virulenciájú gombák okoznak, amelyek a fertzést csak olyan tényezk

következményeként hozzák létre, mint pl.: legyengülést okozó betegség, vagy

immunszupresszív és egyéb terápiás ágensek adagolása, vagy besugárzásos

terápia alkalmazása. A betegségeket okozó gombák többsége a talajban és

bomló vegetációban általában saprophyta.

B48.8 Egyéb meghatározott gombás fertzések

Adiaspiromycosis

B49

Mycosis k.m.n.

Fungaemia k.m.n.

PROTOZOONOK ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK

(B50-B64)

Kivéve:

B50

amoebiasis (A06.-)

egyéb protozoon bélbetegségek (A07.-)

Plasmodium falciparum malária

Beleértve: Plasmodium falciparum és bármely egyéb Plasmodium faj által

okozott kevert fertzés

B50.0 Plasmodium falciparum malária agyi szövdményekkel

Cerebrális malária, k.m.n.

B50.8 Egyéb súlyos és szövdményes Plasmodium falciparum malária

Súlyos vagy szövdményes Plasmodium falciparum malária, k.m.n.

B50.9 Plasmodium falciparum malária, k.m.n.

B51

Plasmodium vivax malária

140


Beleértve: Plasmodium vivax és egyéb Plasmodium fajok- kivéve Plasmodium

falciparum - által okozott kevert fertzések

Kivéve: ha Plasmodium falciparummal kevert (B50.-)

B51.0 Plasmodium vivax malária léprepedéssel

B51.8 Plasmodium vivax malária egyéb szövdményekkel

B51.9 Plasmodium vivax malária szövdmény nélkül

Plasmodium vivax malária, k.m.n.

B52

Plasmodium malariae malária

Beleértve: Plasmodium malariae és egyéb Plasmodium fajok - kivéve

Plasmodium

falciparum és Plasmodium vivax - által okozott társult

fertzéseket

Kivéve: ha társult:

• plasmodium falciparummal (B50.-)

• plasmodium vivax-al társult (B51.-)

B52.0 Plasmodium malariae malária nephropathiával

B52.8 Plasmodium malariae malária egyéb szövdményekkel

B52.9 Plasmodium malariae malária szövdmény nélkül

Plasmodium malariae malária, k.m.n.

B53

Egyéb parazitológiai vizsgálattal igazolt malária

B53.0 Plasmodium ovale malária

Kivéve: ha társult:

• plasmodium falciparummal (B50.-)

• plasmodium malariae-val (B52.-)

• plasmodium vivax-szal (B51.-)

B53.1 Malária majom plasmodium fertzést

Kivéve: ha társult:

• plasmodium falciparummal (B50.-)

• plasmodium malariae-val (B52.-)

• plasmodium ovale-val (B53.0)

• plasmodium vivax-szal (B51.-)

B53.8 Egyéb parazitológiai vizsgálattal igazolt malária, m.n.o.

141


Parazitológiai vizsgálattal igazolt malária, k.m.n.

B54

Malária k.m.n.

Klinikailag diagnosztizált malária parazitológiai igazolás nélkül

B55

Leishmaniasis

B55.0 Zsigeri leishmaniasis

Kala-azar

Kala-azar-t követ brleishmaniasis

B55.1 Br leishmaniasis

B55.2 Br-nyálkahártya leishmaniasis

B55.9 Leishmaniasis, k.m.n.

B56

Afrikai trypanosomiasis

B56.0 Gambiai trypanosomiasis

Trypanosoma brucei gambiense által okozott fertzés

Nyugat-Afrikai álomkór

B56.1 Rhodeziai trypanosomiasis

Kelet-Afrikai álomkor

Tripanosoma brucei rhodesiense által okozott fertzés

B56.9 Afrikai trypanosomiasis, k.m.n.

Álomkór, k.m.n.

Trypanosomiasis k.m.n. azokon a helyeken, ahol az afrikai trypanosomiasis

elterjedt

B57

Chagas-betegség

Beleértve: Amerikai trypanosomiasis

Trypanosoma cruzi által okozott fertzés

B57.0+

Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)

Heveny Chagas-kór:

• szív-érrendszeri érintettséggel, m.n.o. (I98.1*)

• szívizomgyulladással (I41.2*)

B57.1 Heveny Chagas-betegség a szív érintettsége nélkül

142


Heveny Chagas betegség, k.m.n.

B57.2+

Chagas kór (idült) a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*)

Amerikai trypanosomiasis, k.m.n.

Chagas betegség (idült):

• k.m.n.

• szív-érrendszeri érintettséggel, m.n.o. (I98.1*)

• szívizomgyulladással (I41.2*)

Trypanosomiasis k.m.n., olyan helyeken, ahol a Chagas-kór gyakori

B57.3 Chagas-kór (idült) az emésztrendszer érintettségével

B57.4 Chagas-kór (idült) az idegrendszer érintettségével

B57.5 Chagas-kór (idült) egyéb szervek érintettségével

B58

Toxoplasmosis

Beleértve: Toxoplasma gondii által okozott fertzés

Kivéve: veleszületett toxoplasmosis (P37.1)

B58.0+

Toxoplasma által okozott szembetegség

Toxoplasma chorioretinitis (H32.0*)

B58.1+

Toxoplasma hepatitis (K77.0*)

B58.2+

Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.2*)

B58.3+

Pulmonális toxoplasmosis (J17.3*)

B58.8 Toxoplasmosis egyéb szervek érintettségével

Toxoplasma:

• szívizomgyulladás+ (I41.2*)

• izomgyulladás+ (M63.1*)

B58.9 Toxoplasmosis, k.m.n.

B59

Pneumocystosis

Pneumocystis carinii okozta tüdgyulladás

B60

Egyéb protozoon betegségek, m.n.o.

Kivéve: cryptosporidiosis (A07.2)

isosporiasis (A07.3)

143


B60.0 Babesiosis

Piroplasmosis

B60.1 Acanthamoebiasis

Acanthamoeba okozta conjunctivitis+ (H13.1*)

Acanthamoeba okozta keratoconjunctivitis+ (H19.2*)

B60.2 Naegleriasis

Elsdleges amoebás meningoencephalitis+ (G05.2*)

B60.8 Egyéb meghatározott protozoon betegségek

Microsporidiosis

B64

Protozoon betegség, k.m.n.

HELMINTHIASISOK

(B65-B83)

B65

Schistosomiasis [bilharziasis]

Beleértve: csigaláz

B65.0 Schistosoma haematobium által okozott schistosomiasis [a hugyutak

schistosomiasisa]

B65.1 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél schistosomiasis]

B65.2 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis

Ázsiai schistosomiasis

B65.6 Cercariás brgyulladás

Úszók viszketegsége

B65.8 Egyéb schistosomiasisok

Schistosoma:

• intercalatum

• mattheei

• mekongi

okozta fertzés

B65.9 Schistosomiasis, k.m.n.

B66

Egyéb mételyfertzések

144


B66.0 Opisthorchiasis

Fertzés:

• macska májmétely miatt

• opisthorchis (felineus) (viverrini) miatt

B66.1 Clonorchiasis

Kinai májmétely betegség

Clonorchis sinensis okozta fertzés

Keleti májmétely betegség

B66.2 Dicrocoeliasis

Dicrocoelium dendriticum okozta fertzés

Lándzsamétely fertzés

B66.3 Fascioliasis

Fasciola:

• gigantica

• hepatica

• indica

okozta fertzés

Birka májmétely betegség

B66.4 Paragonimiasis

Paragonimus fajok által okozott fertzés

Tüdmétely betegség

Tüd distomiasis

B66.5 Fasciolopsiasis

Fasciolopsis buski okozta fertzés

Bél distomiasis

B66.8 Egyéb meghatározott mételyfertzések

Echinostomiasis

Heterophyiasis

Metagonimiasis

Nanophyetiasis

Watsoniasis

B66.9 Mételyfertzés, k.m.n.

B67

Echinococcosis

145


Beleértve: hydatidosis

B67.0 A máj echinococcus granulosus fertzése

B67.1 A tüd echinococcus granulosus fertzése

B67.2 A csont echinococcus granulosus fertzése

B67.3 Echinococcus granulosus fertzés egyéb és több helyen

B67.4 Echinococcus granulosus fertzés, k.m.n.

B67.5 A máj echinococcus multilocularis fertzése

B67.6 Echinococcus multilocularis fertzés, egyéb és több helyen

B67.7 Echinococcus multilocularis fertzés, k.m.n.

B67.8 A máj echinococcosisa, k.m.n.

B67.9 Echinococcosis, egyéb és k.m.n.

Echinococcosis k.m.n.

B68

Taeniasis

Kivéve: cysticercosis (B69.-)

B68.0 Taenia solium taeniasis

Disznó galandféreg fertzés

B68.1 Taenia saginata taeniasis

Marha galandféreg fertzés

Kifejlett Taenia saginata féreg okozta fertzés

B68.9 Taeniasis, k.m.n.

B69

Cysticercosis

Beleértve: Taenia solium lárvája által okozott cysticercus fertzés

B69.0 A központi idegrendszer cysticercosisa

B69.1 A szem cysticercosisa

B69.8 Egyéb lokalizációjú cysticercosis

B69.9 Cysticercosis, k.m.n.

146


B70

Diphyllobothriasis és sparganosis

B70.0 Diphyllobothriasis

Diphyllobothrium (kifejlett) (latum) (pacificum) fertzés

Hal galandféreg fertzés

Kivéve: diphyllobothrium lárvája által okozott fertzés (B70.1)

B70.1 Sparganosis

Fertzés:

• Sparganum (mansoni) (proliferum)

• Spirometra lárva miatt

Lárva által okozott diphyllobothriasis

Spirometrosis

B71

Egyéb cestoda fertzések

B71.0 Hymenolepiasis

Törpe galandféreg fertzés

Patkány galandféreg fertzés

B71.1 Dipylidiasis

Kutya galandféreg fertzés

B71.8 Egyéb meghatározott cestoda fertzések

Coenurosis

B71.9 Cestoda fertzés, k.m.n.

Galandféreg fertzés, k.m.n.

B72

Dracunculiasis

Guinea féreg fertzés

Dracunculus medinensis által okozott fertzés

B73

Onchocerciasis

Onchocerca vulvulus fertzés

Onchocercosis

Folyami vakság

B74

Filariasis

Kivéve: onchocerciasis (B73)

147


tropusi (pulmonalis) eosinophilia, k.m.n. (J82)

B74.0 Wuchereria bancrofti okozta filariasis

Bancrofti:

• elephantiasis

• filariasis

B74.1 Brugia malay okozta filariasis

B74.2 Brugia timori okozta filariasis

B74.3 Loiasis

Calabar dúzzanat

Afrikai szemféreg betegség

Loa loa fertzés

B74.4 Mansonelliasis

Mansonella:

• ozzardi

• perstans

• streptocerca

okozta fertzés

B74.8 Egyéb filariasisok

Dirofilariasis

B74.9 Filariasis, k.m.n.

B75

Trichinellosis

Trichinella fajok okozta fertzés

Trichinosis

B76

Horogféreg betegség

Beleértve: uncinariasis

B76.0 Ancylostomiasis

Ancylostoma fajok okozta fertzés

B76.1 Necatoriasis

Necator americanus okozta fertzés

B76.8 Egyéb horogféreg betegségek

148


B76.9 Horogféreg betegség, k.m.n.

Vándorló brlárva, k.m.n.

B77

Ascariasis

Beleértve: ascaridiasis

orsógiliszta fertzés

B77.0 Ascariasis bélszövdménnyekkel

B77.8 Ascariasis egyéb szövdménnyekkel

B77.9 Ascariasis, k.m.n.

B78

Strongyloidiasis

Kivéve: trichostrogyliasis (B81.2)

B78.0 Bél strongyloidiasis

B78.1 Br strongyloidiasis

B78.7 Diszseminált strongyloidiasis

B78.9 Strongyloidiasis, k.m.n.

B79

Trichuriasis

Trichocephaliasis

Ostorféreg (betegség) (fertzés)

B80

Enterobiasis

Oxyuriasis

Végbélgiliszta fertzés

Cérnagiliszta fertzés

B81

Egyéb bél helminthiasisok, m.n.o.

Kivéve: Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis (B83.2)

B81.0 Anisakiasis

Anisakis lárva okozta fertzés

B81.1 Bél capillariasis

Capillariasis, k.m.n.

149


Capillaria philippinensis okozta fertzés

Kivéve: máj capillariasis (B83.8)

B81.2 Trichostrongyliasis

B81.3 Bél angiostrongyliasis

Parastrongylus costaricensis okozta angiostrongyliasis

B81.4 Kevert bél helminthiasisok

A B65.0-B81.3 és B81.8-ban megjelölt, több mint egy tételébe tartozó bélférgek

által okozott fertzés.

Kevert helminthiasis, k.m.n.

B81.8 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok

Fertzés:

• Oesophagostomum faj [oesophagostomiasis] miatt

• Ternidens diminutus [ternidensiasis] miatt

B82

Bélparasitosis k.m.n.

B82.0 Bél helminthiasis, k.m.n.

B82.9 Bélparazitosis, k.m.n.

B83

Egyéb helminthiasisok

Kivéve: capillariasis:

• k.m.n. (B81.1)

• bél (B81.1)

B83.0 Zsigeri vándorló lárva

Toxocariasis

B83.1 Gnathostomiasis

Vándorló dúzzanat

B83.2 Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis

Eosinophil meningoencephalitis+ (G05.2*)

Kivéve: bél angiostrongyliasis (B81.3)

B83.3 Syngamiasis

Syngamosis

B83.4 Bels hirudiniasis

150


Kivéve: küls hirudiniasis (B88.3)

B83.8 Egyéb meghatározott helminthiasisok

Acanthocephaliasais

Gongylonemiasis

Máj capillariasis

Metastrongyliasis

Thelaziasis

B83.9 Helminthiasis, k.m.n.

Férgek, k.m.n.

Kivéve: bél helminthiasis, k.m.n. (B82.0)

PEDICULOSIS, ACARIASIS ÉS EGYÉB INFESZTÁCIÓK

(B85-B89)

B85

Tetvesség és lapostetvesség

B85.0 Fejtet (pediculus humanus capitis) által okozott tetvesség

Fejtet fertzés

B85.1 Ruhatet (pediculus humanus corporis) okozta tetvesség

Ruhatet fertzés

B85.2 Tetvesség, k.m.n.

B85.3 Lapostetvesség

Fertzés:

• ráktet

• lapostet

által okozott

B85.4 Kevert tetvesség és lapostetvesség

A B85.0-B85.3 alatt felsorolt, egynél több tételbe tartozó infesztáció

B86

Rühesség (scabies)

Rühatka által okozott viszketés

B87

Légylárva okozta fertzések (myiasis)

B87.0 Br myiasis

Beleértve: légylárva által okozott fertzés

151


Kúszó myiasis

B87.1 Seb myiasis

Traumás myiasis

B87.2 Szem myiasis

B87.3 Orr-garat myiasis

Gége myiasis

B87.4 Fül myiasis

B87.8 Egyéb lokalizációjú myiasisok

A húgyivarrendszer myiasisa

A bél myiasisa

B87.9 Myiasis, k.m.n.

B88

Egyéb infesztációk

B88.0 Egyéb atkás fertzések

Atka okozta brgyulladás

Dermatitis:

• Demodex fajok

• Dermanyssus gallinae

• Liponyssoides sanguineus miatt

Trombiculosis

Kivéve: scabies (B86)

B88.1 Tungiasis [homoki bolha infesztáció]

B88.2 Egyéb ízeltlábúak által okozott fertzések

Scarabiasis

B88.3 Küls hirudiniasis

Piócáktól okozott fertzés, k.m.n.

Kivéve: bels hirudiniasis (B83.4)

B88.8 Egyéb meghatározott fertzések

Vandellia cirrhosa által okozott ichthyoparasitismus

Linguatulosis

Porocephaliasis

152


B88.9 Parazita fertzés k.m.n.

A br fertzései, k.m.n.

Atkák által okozott fertzések, k.m.n.

A br élsdiek által okozott fertzései, k.m.n.

B89

Parazita-betegség, k.m.n.

FERTZ ÉS ÉLSDIEK OKOZTA BETEGSÉGEK

KÖVETKEZMÉNYEI

(B90-B94)

Megjegyzés: E csoportok az A00-B89 csoportok állapotainak, mint a következmények

okainak megjelölésére szolgálnak, melyek maguk máshol osztályozottak. A

„következmények", mint olyanok, meghatározott állapotokat foglalnak

magukba. Így a fenti csoportokba osztályozható betegségek kési hatásait is,

ha nyilvánvaló, hogy maga a betegség már nem áll fenn. E csoportok

használatához utalni kell a morbiditás és mortalitás kódolási szabályaira és

magyarázataira a II. kötetben

B90

A gümkór következményei

B90.0 A központi idegrendszer gümkórjának következményei

B90.1 A húgyivarrendszer gümkórjának következményei

B90.2 A csontok és izületek gümkórjának következményei

B90.8 Egyéb szervek gümkórjának következményei

B90.9 Légzszervi és k.m.n. gümkór következményei

A gümkór következményei k.m.n.

B91

A gyermekbénulás következményei

B92

A lepra következményei

B94

Egyéb és k.m.n. fertzések és élsdiek által okozott

betegségek következményei

B94.0 Trachoma következményei

B94.1 A vírusos agyvelgyulladás következményei

B94.2 A vírusos májgyulladás következményei

153


B94.8 Egyéb meghatározott fertzések és élösdiek által okozott betegségek

következményei

B94.9 K.m.n. fertz és élsdiek által okozott betegségek következményei

BACTERIUMOK, VÍRUSOK ÉS EGYÉB FERTZ

ÁGENSEK

(B95-B97)

Megjegyzés: E csoportok sosem használhatók primér kódolásra. Ezek oly kiegészít vagy

addicionális kódként alkalmazandók amelyek, szükség esetén, a fertz

ágens (-ek) megjelölésére szolgálnak a máshova osztályozott betegségekben.

B95

A Streptococcus és Staphylococcus, mint egyéb

fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó okai

B95.0 Streptococcus, A csoport, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B95.1 Streptococcus, B csoport, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B95.2 Streptococcus, D csoport, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B95.3 Streptococcus pneumoniae, mint az egyéb fcsoportokba tartozó

betegségek kiváltó oka

B95.4 Egyéb streptococcus fajok, mint az egyéb fcsoportokba tartozó

betegségek kiváltó oka

B95.5 Streptococcus, k.m.n., mint az egyéb osztályba fcsoportokba tartozó

kiváltó oka

B95.6 Staphylococcus aureus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B95.7 Egyéb staphylococcus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B95.8 Staphylococcus, k.m.n., mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B96

Egyéb bakteriális ágensek, mint az egyéb fcsoportokba

tartozó betegségek kiváltó okai

B96.0 Mycoplasma pneumoniae mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

154


Pleuro-pneumonia-like organizmus [PPLO]

B96.1 Klebsiella pneumoniae mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B96.2 Escherichia coli mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó

oka

B96.3 Haemophilus influenzae mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), mint az egyéb fcsoportokba tartozó

betegségek kiváltó oka

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), mint az egyéb

fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

B96.6 Bacillus fragilis mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó

oka

B96.7 Clostridium perfringens mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

B96.8 Egyéb meghatározott baktérialis ágensek, mint az egyéb fcsoportokba

tartozó betegségek kiváltó oka

B97

Vírusok, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó okai

B97.0 Adenovírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

B97.1 Enterovírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

Coxsackievírus

Echovírus

B97.2 Coronavírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó okai

B97.3 Retrovírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

Lentivírus

Oncovírus

B97.4 Respiratorikus syncytialis vírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó

betegségek kiváltó oka

B97.5 Reovírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

B97.6 Parvovírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka

155


B97.7 Papillomavírus, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek kiváltó

oka

B97.8 Egyéb vírus ágensek, mint az egyéb fcsoportokba tartozó betegségek

kiváltó oka

EGYÉB FERTZ BETEGSÉGEK

(B99)

B99

Egyéb és k.m.n. fertz betegségek

156


II. Fcsoport

DAGANATOK (C00-D48)

Ezen fcsoport a daganatok következ nagyobb csoportjait tartalmazza :

C00-C75

C76-C80

C81-C96

Megnevezett lokalizációk megállapítottan vagy feltételezetten elsdleges

rosszindulatú daganatai, a nyirokszövet, vérképzszövetek és járulékos szövetek

kivételével.

C00-C14 Az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatai

C15-C26 Az emésztszervek rosszindulatú daganatai

C30-C39 A légz- és intrathoracalis szervek rosszindulatú daganatai

C40-C41 A csont és izületi porc rosszindulatú daganatai

C43-C44 Melanoma és a br egyéb rosszindulatú daganatai

C45-C49 Mesothelioma és a és lágyszövetek rosszindulatú daganatai

C50

Az eml rosszindulatú daganata

C51-C58 A ni nemiszervek rosszindulatú daganatai

C60-C63 A férfi nemiszervek rosszindulatú daganatai

C64-C68 A húgyrendszer rosszindulatú daganatai

C69-C72 A szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindulatú

daganatai

C73-C75 A pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú daganatai

Rosszul meghatározott másodlagos és nem meghatározatlan lokalizációjú

rosszindulatú daganatok.

A nyirok-és vérképzszervek és rokon szövetek rosszindulatú daganatai

C97 Független (elsdleges) többszörös lokalizációjú elsdleges rosszindulatú

daganatok

D00-D09

D10-D36

In situ daganatok.

Jóindulatú daganatok.

D37-D48 Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatok [lásd: Megjegyzés ....

oldal].

Megjegyzések:

1. Elsdleges, rosszul meghatározott, másodlagos és meghatározatlan lokalizációjú

rosszindulatú daganatok.

A C76-C80 csoportok olyan rosszindulatú daganatokat foglalnak magukban, melyeknél a

rák kiindulási helyére nincs világos utalás, vagy a rákot „diszeminált"-ként vagy „szórodott"-

ként jelölték meg, az elsdleges elhelyezkedés említése nélkül. Mindkét esetben

ismeretlenként kell figyelembe venni az elsdleges lokalizációt.

2, Funkcionális aktívítás

Minden daganat ezen fcsoportban van osztályozva, függetlenül attól, hogy funkcionálisan

aktívak-e vagy nem. Járulékos kód alkalmazható szükség esetén a IV. fcsoportból,

bármely daganat funkcionalis aktívításának jelölésére.

157


Például, a mellékvese katecholamin termel rosszindulatú phaeochromocytomája

kódolható a C74-be az E 27.5 járulékos kóddal, az agyalapi mirigy basophil adenomája

Cushing szindrómával kódolható a D 35.2-be, az E 24.0 járulékos kóddal.

3, Morfológia

A rosszindulatú daganatoknak több nagyobb morfológiai (szövettani) csoportja van: rákok;

ideértve a laphám- és mirigyhámrákokat; sarcomák, egyéb lágyrész daganatok; ideértve a

savóshártyadaganatokat is; lymphomák (Hodgkin és non-Hodgkin); leukaemiák; egyéb

megnevezett és lokalizációspecifikus típusok; meghatározatlan rákok. A „rák", „cancer"

olyan általános meghatározás, mely bármelyik felsorolt csoportra használható, bár a

nyirok- és, vérképzszövetekre ritkán alkalmazzák.

A II. fcsoportban a daganatok túlnyomóan a lokalizáció szerint vannak osztályozva, a

viselkedés szélesebb csoportjain belül.

Néhány kivételes esetben a csoport vagy tétel címe a morfológiát is jelöli.

Azok számára, akik a daganat szövettani típusát is meg akarják határozni, a .........

oldalakon külön morfológiai kódok állnak rendelkezésre. Ezen morfológiai kódokat az

International Classification of Diseases for Oncology (ICD-0) második kiadásából vettük át,

ami egy kétirányú osztályozás, független kódrendszert biztosítva a topográfiának és a

morfológiának. A morfológiai kódok hat jegyek: az els négy jegy a szövettani típust

határozza meg; az ötödik jegy a viselkedési kód (rosszindulatú elsdleges; rosszindulatú

másodlagos azaz áttétes; in situ; jóindulatú; ill. bizonytalan, hogy rosszindulatú vagy

jóindulatú); a hatodik jegy a differenciáltság fokának kódja a szolid tumoroknál, de

speciális kódként használják a lymphomák és leukaemiák esetében is.

4, A tételek alkalmazása a II. fcsoportban

Ezen fcsoportban figyelmet fordítottak a .8 tétel speciális alkalmazására (lásd:

Megjegyzés 5.). Ahol tételt kellett biztosítani „egyéb" számára, ezeket általában .7 tétellel

jelölték.

5, Lokalizáció: határokon túlterjed rosszindulatú daganatok és a .8 tétel (átfed

elváltozások)

A C00-C75 csoportok az elsdleges rosszindulatú daganatokat kiindulási pontjuknak

megfelelen osztályozzák. Sok három-karakteres tétel a szóban lev szerv megnevezett

részei szerint további altételekre van bontva. Azt a daganatot, amely a három-karakteres

tételen belül átfed két vagy több összefügg lokalizációt, és melynek kiindulási pontja nem

határozható meg, a .8 tételbe kell sorolni („átfed elváltozás"), hacsak nincs a kombináció

másutt speciálisan kódolva. Például, a nyelcs és a gyomor carcinoma speciális kódja a

C16.0 (cardia), míg a nyelv csúcsának és alsó felszínének carcinomáját a C02.8-ba kell

kódolni. Másrészt a nyelv csúcsának azon rákját, mely kiterjedése során az alsó felszínt is

bevonta a folyamatba, a C02.1-be kell kódolni, mivel a kiindulási pont, a nyelv csúcsa,

ismert. Az „átfedés" utal arra is, hogy az érintett lokalizációk egymással határosak. A

számjegyekben egymást követ altételek gyakran anatómiailag egymással határosak, de

ez nem mindig van így (pl. hólyag C67.-) és a kódolónak szüksége lehet arra, hogy

anatómiai leírást vegyen igénybe a topográfiai összefüggések meghatározásához.Néha

egyes szervrendszereken belül a daganat átfedi a három-karakteres tétel határait. Az

alábbi altételek arra szolgálnak, hogy erre figyelmet lehessen fordítani:

C02.8 A nyelv átfed elváltozása

C08.8 A nagy nyálmirigyek átfed elváltozása

C14.8 Az ajak, szájüreg, garat átfed elváltozása

C21.8 A végbél, végbélnyílás és csatornája átfed elváltozása

C24.8 Az epeutak átfed elváltozása

C26.8 Az emésztszervek átfed elváltozása

C39.8 A légzszervek és mellüregi szervek átfed elváltozása

C41.8 A csont és izületi porc átfed elváltozása

158


C49.8 A kötszövet és lágyrészek átfed elváltozása

C57.8 A ni nemiszervek átfed elváltozása

C63.8 A férfi nemiszervek átfed elváltozása

C68.8 A húgyszervek átfed elváltozása

C72.8 A központi idegrendszer átfed elváltozása

Ennek egy példája a gyomor és vékonybél carcinomája, amit a C26.8-ba kell kódolni (az

emésztszervek átfed elváltozása).

6, Az ectopiás szövetek rosszindulatú daganatai

Az ectopiás szövetek rosszindulatú daganatait a vonatkozó lokalizációhoz kell kódolni, pl.

ectopiás hasnyálmirigy rosszindulatú daganatát a hasnyálmirigy k.m.n.-be (C25.9).

7, A betrendes tárgymutató alkalmazása a daganatok kódolásánál

A daganatok kódolásánál a lokalizáció mellett a morfológiát és a viselkedést is figyelembe

kell venni és elssorba utalni kell a morfológiai leírásnak a betrendes indexbeli címszóra.

A III. kötet bevezet oldalain általános útbaigazítások találhatók a tárgymutató helyes

használatához. A II. fcsoport csoportjainak és tételeinek helyes alkalmazásához

figyelembe kell venni a daganatokra vonatkozó speciális útbaigazításokat és példákat.

8, Az International Classification of Diseases for Oncology (ICD-0) második kiadásának

használata.

A II. fcsoport csak jelentsen korlátozott topográfiai osztályozást tartalmaz egyes

morfológiai típusokra, vagy egyáltalán semmit. Az ICD-0 topográfiai kódjai alapveten

ugyanazon három ill. négy-karakteres altételeket alkalmazzák a rosszindulatú daganatok

számára, (C00-C77, C80), mint a II. fcsoport, fokozott specificitást nyújtanak egyéb

neoplasmák lokalizációja számára (rosszindulatú másodlagos azaz áttétes, jóindulatú, in

situ és bizonytalan vagy ismeretlen). Ezért ajánlatos, hogy azok akik egyaránt érdekeltek a

lokalizáció és morfológia meghatározásában (pl. rákregiszterek, rákkórházak, pathológiai

osztályok és más, rákkérdésben specializált szervezetek) használják az ICD-0-t.

ROSSZINDULATÚ DAGANATOK

(C00-C97)

AZ AJAK, A SZÁJÜREG ÉS GARAT ROSSZINDULATÚ

DAGANATAI (C00-C14)

C00

Az ajak rosszindulatú daganata

Kivéve: ajakbr (C43.0, C44.0)

C00.0 Fels ajak, küls felszín

Fels ajak:

• k.m.n.

• ajakpír

• ajakpírszegély

C00.1 Alsó ajak küls felszín

159


Alsó ajak:

• k.m.n.

• ajakpír

• ajakpírszegély

C00.2 Ajak, k.m.n.

Ajakpírszegély, k.m.n.

C00.3 Fels ajak, bels felszín

Fels ajak:

• buccalis felszín

• fék

• nyálkahártya

• szájüregi felszín

C00.4 Alsó ajak, bels felszín

Alsó ajak:

• buccalis felszín

• fék

• nyálkahártya

• szájüregi felszín

C00.5 Ajak, nem meghatározott bels felszín

Ajak, bels felszín, a fels vagy alsó megjelölése nélkül:

• buccalis felszín

• fék

• nyálkahártya

• szájüregi felszín

C00.6 Ajakzug

C00.8 Az ajak átfed elváltozása

C00.9 Ajak, k.m.n.

[Lásd: Megjegyzés 5., a .....oldalon.]

C01

A nyelvgyök rosszindulatú daganata

A nyelvgyök háti felszine

A nyelv rögzített része, k.m.n.

A nyelv hátsó harmada

160


C02

A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú

daganata

C02.0 A nyelv háti felszíne

A nyelv els kétharmadának háti felszíne

Kivéve: a nyelvgyök háti felszíne (C01)

C02.1 A nyelv széle

A nyelv csúcsa

C02.2 A nyelv alsó felszíne

A nyelv els kétharmadának alsó felszíne

Nyelvfék

C02.3 A nyelv els kétharmada, nem meghatározás része

A nyelv középs harmada k.m.n.

A nyelv mobilis része k.m.n.

C02.4 Nyelvmandula

Kivéve: mandula k.m.n. (C09.9)

C02.8 A nyelv átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A nyelv olyan rosszindulatú daganata, melynek kiindulási pontja nem minsíthet

a C01-C02.4 közötti egyik csoportba se

C02.9 Nyelv, k.m.n.

C03

A fogíny rosszindulatú daganata

Beleértve: az alveolaris nyálkahártya

a fogíny

Kivéve: rosszindulatú odontogén daganatok (C41.0-C41.1)

C03.0 Fels fogíny

C03.1 Alsó fogíny

C03.9 Fogíny, k.m.n.

C04

A szájfenék rosszindulatú daganata

C04.0 A szájfenék els része

A kisörl - szemfog határ eltt

161


C04.1 A szájfenék oldalsó része

C04.8 A szájfenék határt átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C04.9 Szájfenék, k.m.n.

C05

A szájpad rosszindulatú daganata

C05.0 Kemény szájpad

C05.1 Lágy szájpad

C05.2 Nyelvcsap

Kivéve: a lágy szájpad orrgarati felszíne (C11.3)

C05.8 A szájpad átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C05.9 Szájpad, k.m.n.

C06

A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú

daganaa

C06.0 Pofanyálkahártya

Buccalis nyálkahártya, k.m.n.

Pofa bels felszíne

C06.1 Szájtornác

Pofabarázda (fels) (alsó)

Ajakbarázda (fels) (alsó)

C06.2 Örlfogak mögötti terület

C06.8 A szájüreg egyéb és meghatározatlan részének átfed daganata

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C06.9 Száj k.m.n.

Kis nyálmirigy meghatározatlan lokalizáció

Szájüreg, k.m.n.

C07

A parotis rosszindulatú daganata

162


C08

Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek

rosszindulatú daganata

Kivéve:kisebb meghatározott nyálmirigyek rosszindulatú daganatai, melyek

anatómiai elhelyezkedésük szerint vannak besorolva

kisebb nyálmirigyek rosszindulatú daganata k.m.n. (C06.9)

parotis (C07)

C08.0 Submandibularis nyálmirigy

Glandula submaxillaris

C08.1 Nyelv alatti nyálmirigy

C08.8 A nagyobb nyálmirigyek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A nagy nyálmirigyek olyan rosszindulatú daganata, melynek kiindulási pontja nem

osztályozható a C07-C08.1 csoportok egyikébe se

C08.9 Nagy, nyálmirigy k.m.n.

C09

A mandula rosszindulatú daganata

Kivéve: nyelvmandula (C02.4)

C09.0 Mandula árok

garatmandula (C11.1)

C09.1 Mandulaív (mells ill. hátsó)

C09.8 A mandula átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C09.9 Mandula, k.m.n.

Mandula:

• k.m.n.

• garatmandula

• szájpadi mandula

C10

A szájgarat rosszindulatú daganata

C10.0 Vallecula

Kivéve: mandula (C09.-)

C10.1 A gégefed mells felszíne

Az epiglottis szabad határa

163


Glossoepiglotticus red (-k)

Kivéve: epiglottis, k.m.n. (nyelvcsont feletti rész) (C32.1)

C10.2 A szájgarat oldalsó fala

C10.3 A szájgarat hátsó fala

C10.4 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék

Branchiogen cysta [a daganat helye]

C10.8 A szájgarat átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A szájgarat határterülete

C10.9 Szájgarat k.m.n.

C11

Az orrgarat rosszindulatú daganata

C11.0 Az orrgarat fels fala

Az orrgarat boltozata

C11.1 Az orrgarat hátsó fala

Adenoid

Garatmandula

C11.2 Az orrgarat oldalfala

Rosenmüller árok

Fülkürt (Eustach kürt) nyílása

Garatred

C11.3 Az orrgarat mells fala

Orrgaratfenék

A lágyszájpad orrgarati mells ill. hátsó felszíne

Az orrkagylók ill. orrsövény hátsó széle

C11.8 Az orrgarat átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C11.9 Orrgarat k.m.n.

Orrgaratfal, k.m.n.

C12

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

Fossa pyriformis

164


C13

A hypopharynx rosszindulatú daganata

Kivéve: sinus pyriformis (C12)

C13.0 Gyrporc mögötti terület

C13.1 Aryepiglotticus red hypopharynx felli oldala

Aryepiglotticus red:

• k.m.n.

• határzóna

Kivéve: az aryepiglotticus red gége felli oldala (C32.1)

C13.2 A hypopharynx hátsó fala

C13.8 A hypopharynx átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C13.9 Hypopharynx k.m.n.

Hypopharynx fal k.m.n.

C14

Rosszindulatú daganat az ajak, a szájüreg, a garat egyéb és

rosszul meghatározott részein

Kivéve: szájüreg, k.m.n. (C06.9)

C14.0 Garat, k.m.n.

C14.1 Laryngopharynx

C14.2 Waldeyer-gyr

C14.8 Az ajak, a szájüreg és a garat átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

Az ajak, a szájüreg és a garat olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási

pontja nem osztályozható egyik csoportba sem a C00-C14.2 -be

AZ EMÉSZTSZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C15-C26)

C15

A nyelcs rosszindulatú daganata

Megjegyzés:

Két alternatív szubklasszifikáció lehetséges:

.0-.2 anatómiai megnevezés szerint

.0-.5 harmadok szerint

165


Ez szándékos eltérés attól az alapelvtl, hogy az egyes csoportok kölcsönösen

zárják ki egymást, mivel mindkét terminológiát használják, de az azokból

következ anatómiai felosztás nem analóg.

C15.0 A nyelcs nyaki szakasza

C15.1 A nyelcs mellüregi szakasza

C15.2 A nyelcs hasi szakasza

C15.3 A nyelcs fels harmada

C15.4 A nyelcs középs harmada

C15.5 A nyelcs alsó harmada

C15.8 A nyelcs átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C15.9 Nyelcs k.m.n.

C16

A gyomor rosszindulatú daganata

C16.0 Gyomorszáj

Cardia szájadék

Cardio-oesophagealis junctio

Gastro-oesophagealis junctio

Nyelcs és gyomor

C16.1 Gyomorfundus

C16.2 Gyomorcorpus

C16.3 Antrum pylori

Antrum ventriculi

C16.4 Pylorus

Praepylorus

Pylorus csatorna

C16.5 Gyomor kisgörbület k.m.n.

A kisgörbület olyan daganata, amely nem osztályozható a C16.1-C16.4-be.

C16.6 Gyomor nagygörbület k.m.n.

A nagygörbület olyan daganata, amely nem osztályozható a C16.0-C16.4-be.

166


C16.8 A gyomor átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C16.9 Gyomor k.m.n.

Gyomorrák k.m.n.

C17

A vékonybél rosszindulatú daganata

C17.0 Duodenum

C17.1 Jejunum

C17.2 Ileum

Kivéve: ileocoecalis billenty (C18.0)

C17.3 Meckel - féle diverticulum

C17.8 A vékonybél átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C17.9 Vékonybél k.m.n.

C18

A vastagbél rosszindulatú daganata

C18.0 Vakbél (coecum)

Ileocoecalis billenty

C18.1 Féregnyúlvány

C18.2 Colon ascendens

C18.3 Flexura hepatica

C18.4 Colon transversum

C18.5 Flexura lenalis

C18.6 Colon descendens

C18.7 Colon sigmoideum

Sigma (hajlat)

Kivéve: rectosigmoidealis határ (C19)

C18.8 A vastagbél átfed elváltozása

167


[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C18.9 Vastagbél k.m.n.

Colon k.m.n.

C19

A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

Colon a rectummal

Rectosigmoid (vastagbél)

C20

A végbél rosszindulatú daganata

Ampulla recti

C21

A végbélnyílás és anus csatorna rosszindulatú daganata

C21.0 Végbélnyílás k.m.n.

Kivéve: analis:

• határszél (C43.5, C44.5)

• br (C43.5, C44.5)

perianalis br (C43.5, C44.5)

C21.1 Canalis analis

Sphincter ani

C21.2 Cloakogen zóna

C21.8 A rectum, az anus és a canalis analis átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

Anorectalis határ

Anorectum

A rectum, az anus és a canalis analis olyan rosszindulatú daganata, melynek

kiindulási pontja nem osztályozható a C20-C21.2 csoportok egyikébe se

C22

A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata

Kivéve: epeutak, k.m.n. (C24.9)

a máj másodlagos rosszindulatú daganata (C78.7)

C22.0 Májsejt rák

Hepatocellularis carcinoma

Hepatoma (malignus)

C22.1 Intrahepaticus epeút rák

168


Cholangiocarcinoma

C22.2 Hepatoblastoma

C22.3 A máj angiosarcomája

Kupffer-sejt sarcoma

C22.4 A máj egyéb sarcomái

C22.7 A máj egyéb meghatározott rákjai

C22.9 Máj, k.m.n.

C23

Az epehólyag rosszindulatú daganata

C24

Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek

rosszindulatú daganata

Kivéve: intrahepaticus epeut (C22.1)

C24.0 Extrahepaticus epeút

Epeút vagy epevezeték, k.m.n.

Ductus choledochus

Ductus cysticus

Ductus hepaticus

C24.1 Papilla (ampulla) Vateri

C24.8 Az epeutak átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

Olyan rosszindulatú daganat, amely mind az intrahepaticus, mind az

extrahepaticus epeútra terjed

Az epeutak olyan rosszindulatú daganata, melynek kiindulási pontja nem

osztályozható a C22.0-C24.1 csoportok egyikébe se

C24.9 Epeút, k.m.n.

C25

A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata

C25.0 Hasnyálmirigy fej

C25.1 Hasnyálmirigy test

C25.2 Hasnyálmirigy farok

169


C25.3 Hasnyálmirigy vezeték

C25.4 Endokrin pancreas

Langerhans - szigetek

C25.7 A hasnyálmirigy egyéb részei

Hasnyálmirigy nyak

C25.8 A hasnyálmirigy átfed daganata

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C25.9 Hasnyálmirigy, k.m.n.

Pancreas, k.m.n.

C26

Egyéb és rosszul meghatározott emésztszervek

rosszindulatú daganata

Kivéve: hashártya és retroperitoneum (C48.-)

C26.0 A bélcsatorna nem meghatározott része

C26.1 Lép

Bél, k.m.n.

Kivéve: Hodgkin kór (C81.-)

non-Hodgkin lymphoma (C82-C85)

C26.8 Az emésztszervek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

Az emésztszervek olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási pontja

nem osztályozható a C15-C26.1 csoportok egyikébe se

Kivéve: cardio-oasophagealis junctio (C16.0)

C26.9 Rosszul meghatározott lokalizáció az emésztszerveken belül

Emésztszervek, k.m.n.

Gyomor - bél-traktus, k.m.n.

A LÉGZ-ÉS INTRATHORACALIS SZERVEK

ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C30-C39)

Beleértve: középfül

Kivéve:

mesothelioma (C45.-)

C30

Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata

170


C30.0 Orrüreg

Orrporc

Orrkagyló

Orr bels része

Orrsövény

Vestibulum

Kivéve: orrcsont (C41.0)

orr, k.m.n. (C76.0)

bulbus olfactorius (C72.2)

a septum és orrkagylók hátsó széle (C11.3)

az orr bre (C43.3, C44.3)

C30.1 Középfül

Eustach kürt

Bels fül

Mastoid légsejtek

Kivéve: (küls) hallójárat (C43.2, C44.2)

fülcsont (hallójárat) (C41.0)

fülporc (49.0)

(küls) fül bre (C43.2, C44.2)

C31

A melléküregek rosszindulatú daganatai

C31.0 Arcüreg

Highmore vagy maxillaris üreg

Sinus maxillaris

C31.1 Rostacsonti üreg

Sinus ethmoidalis

C31.2 Homloküreg

Sinus fromtalis

C31.3 Ékcsonti üreg

Sinus sphenoidalis

C31.8 A melléküregek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C31.9 Melléküreg, k.m.n.

C32

A gége rosszindulatú daganata

171


C32.0 Glottis

A gége belseje

Hangszalag (valódi), k.m.n.

C32.1 Supraglotticus rész

Aryepiglotticus red gége felli felszíne

Epiglottis nyelvcsont feletti része, k.m.n.

Gége küls része

Álhangszalag

Az epiglottis hátsó (gége felli) felszíne

Ventricularis kötegek

Kivéve: az epiglottis mells felszíne (C10.1)

aryepiglotticus red:

• k.m.n. (C13.1)

• hypopharyngeális felszine (C13.1)

• széli terület (C13.1)

C32.2 Subglotticus rész

C32.3 Gégeporc

C32.8 A gége átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C32.9 Gége, k.m.n.

C33

A légcs rosszindulatú daganata

C34

A hörg és tüd rosszindulatú daganata

C34.0 Fhörg

Carina

Hilus

C34.1 Fels lebeny, hörg vagy tüd

C34.2 Középs lebeny, hörg vagy tüd

C34.3 Alsó lebeny, hörg vagy tüd

C34.8 A hörg és tüd átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

172


C34.9 Hörg vagy tüd, k.m.n.

C37

A csecsemmirigy (thymus)rosszindulatú daganata

C38

A szív, a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata

Kivéve: mesothelioma (C45.-)

C38.0 Szív

Szívburok

Kivéve: nagy erek (C49.3)

C38.1 Elüls gátor

C38.2 Hátsó gátor

C38.3 Gátor k.m.n.

Mediastinum k.m.n.

C38.4 Mellhártya

C38.8 A szív, a gátor és mellhártya átfed elváltozása

[Lásd; Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C39

A légzszervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul

meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganatai

Kivéve: mellüregi, k.m.n. (C76.1)

mellkasi, k.m.n. (C76.1)

C39.0 Fels légutak nem meghatározott része

C39.8 A légzszervek és mellüregi szervek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A légzszervek és mellüregi szervek olyan rosszindulatú daganata, amelynek

kiindulási pontja nem osztályozható a C30-C39.0 csoportok egyikébe se

C39.9 Rosszul meghatározott lokalizáció a légzszerveken belül

Légzszervek, k.m.n.

A CSONT ÉS IZÜLETI PORC ROSSZINDULATÚ

DAGANATAI

(C40-C41)

Kivéve:

csontvel, k.m.n. (C96.7)

173


synovia (C49.-)

C40

A végtagok csontjának és izületi porcának rosszindulatú

daganata

C40.0 Lapocka és a fels végtag hosszú csontjai

C40.1 A fels végtag rövid csontjai

C40.2 Az alsó végtag hosszú csontjai

C40.3 Az alsó végtag rövid csontjai

C40.8 A végtagok csontjának és izületi porcának határt átfed daganata

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C40.9 Végtagcsont és izületi porc, k.m.n.

C41

Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedés csont és izületi

porc rosszindulatú daganata

Kivéve: végtagcsontok (C40.-)

porc:

• fül (C49.0)

• gége (C32.3)

• végtag (C40.-)

• orr (C30.0)

C41.0 A koponya és az arc csontjai

Maxilla (fels állcsont)

Fels szemüregi csont

Kivéve: carcinoma bármely formája

kivéve az intraosseálist vagy odontogént:

• sinus maxillaris (C31.0)

• fels állkapocs (C03.0)

alsó állkapocscsont (C41.1)

C41.1 Mandibula (alsó állkapocs)

Alsó állkapocs

Kivéve: carcinoma bármely formája

kivéve az intraossealist vagy odontogént:

• állkapocs k.m.n. (C03.9)

• alsó (C03.1)

174


fels állcsont (C41.0)

C41.2 Gerinc

Kivéve: keresztcsont és farokcsont (C41.4)

C41.3 Bordák, szegycsont és kulcscsont

C41.4 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont

C41.8 Csont és izületi porc átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A csont és izületi porc olyan rosszindulatú daganata, melynek kiindulási pontja

nem osztályozható a C40-C41.4 egyikébe se

C41.9 Csont és izületi porc, kmm.

MELANOMA ÉS A BR EGYÉB ROSSZINDULATÚ

DAGANATAI

(C43-C44)

C43

A br rosszindulatú melanomája

Beleérve: az M872-M879 morfológiai kódok, a /3 viselkedési kóddal

Kivéve: a nemiszervek brének rosszindulatú melanomája (C51-C52, C60.-,

C63.-)

C43.0 Az ajak rosszindulatú melanomája

Kivéve: ajakszegély (C00-C00.2)

C43.1 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C43.2 A fül és küls hallójárat rosszindulatú melanomája

C43.3 Az arc egyéb és em meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C43.4 A hajas fejbr és nyak rosszindulatú melanomája

C43.5 A törzs rosszindulatú melanomája

Végbélnyílás:

• szegélye

• bre

Perianalis br

Eml bre

Kivéve: anus, k.m.n. (C21.0)

175


C43.6 A fels végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C43.7 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípt

C43.8 A br átfed rosszindulatú melanomája

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C43.9 A br rosszindulatú melanomája, k.m.n.

(Malignus) melanoma, k.m.n.

C44

A br egyéb rosszindulatú daganata

Beleértve: rosszindulatú daganat:

• faggyúmirigyek

• verejtékmirigyek

Kivéve: Kaposi sarcoma (C46.-)

a br rosszindulatú melanomája (C43.-)

a nemiszervek bre (C51-C52, C60.-, C63.-)

C44.0 Az ajak bre

Az ajak basaliomája

Kivéve: az ajak rosszindulatú daganata (C00.-)

C44.1 A szemhéj bre, beleértve a szemzugot

Kivéve: a szemhéj kötszövete (C49.0)

C44.2 A fül és a küls hallójárat bre

Kivéve: a fül kötszövete (C49.0)

C44.3 Az arc egyéb és nem meghatározott részének bre

C44.4 A hajas fejbr és a nyak bre

C44.5 A törzs bre

Végbélnyílás:

• szegélye

• bre

Perianalis br

Eml bre

Kivéve: anus, k.m.n. (C21.0)

C44.6 A fels végtag bre, beleértve a vállat

C44.7 Az alsó végtag bre, beleértve a csípt

176


C44.8 A br átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C44.9 A br rosszindulatú daganata k.m.n.

A MESOTHELIALIS ÉS LÁGYSZÖVETEK

ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C45-C49)

C45

Mesothelioma

Beleértve: az M905 morfológiai kód a /3 viselkedési kóddal

C45.0 A mellhártya mesotheliomája

Kivéve: a mellhártya egyéb rosszindulatú daganata (C38.4)

C45.1 A hashártya mesotheliomája

Mesenterium

Mesocolon

Omentum

Hashártya (fali) (medencei)

Kivéve: a hashártya egyéb rosszindulatú daganata (C48.-)

C45.2 A szívburok mesotheliomája

Kivéve: a szívburok egyéb rosszindulatú daganata (C38.0)

C45.7 Mesothelioma egyéb lokalizációban

C45.9 Mesothelioma, k.m.n.

C46

Kaposi sarcoma

Beleértve: az M9140 morfológiai kód a /3 viselkedési kóddal

C46.0 A br Kaposi sarcomája

C46.1 A lágyrészek Kaposi sarcomája

C46.2 A szájpad Kaposi sarcomája

C46.3 A nyirokcsomók Kaposi sarcomája

C46.7 Kaposi sarcoma egyéb lokalizációban

C46.8 Több szerv Kaposi sarcomája

177


C46.9 Kaposi sarcoma, k.m.n.

C47

A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer rosszindulatú

daganata

Beleértve: a szimpatikus és a paraszimpatikus idegek és ganglionok

C47.0 A fej, az arc és a nyak perifériás idegei

Kivéve: az orbita perifériás idegei (C69.6)

C47.1 A fels végtag perifériás idegei, beleértve a vállat

C47.2 Az alsó végtag perifériás idegei, beleértve a csípt

C47.3 A mellkas perifériás idegei

C47.4 A has perifériás idegei

C47.5 A medence perifériás idegei

C47.6 A törzs perifériás idegei, k.m.n.

C47.8 A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer átfed elváltozásai

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C47.9 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer, k.m.n.

C48

Hashártya és reproperitoneum rosszindulatú daganata

Kivéve: Kaposi sarcoma (C46.1)

C48.0 Retroperitoreum

mesothelioma (C45.-)

C48.1 A hashártya meghatározott részei

Mesenterium

Mesocolon

Omentum

Peritoneum:

• fali

• medencei

C48.2 Hashártya, k.m.n.

C48.8 A retroperitoneum és a hashártya átfed elváltozása

178


[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C49

Egyéb kötszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata

Beleértve: vérér

bursa

porc

fascia

zsir

szalag, kivéve a méhszalagok

nyirokér

izom, izületi savóshártya, ín (ínhüvely)

Kivéve: Porc:

• izületi (C40-C41)

• gége (C32.3)

• orr (C30.0)

az eml kötszövete (C50.-)

Kaposi sarcoma (C46.-)

mesothelioma (C45.-)

perifériás idegek és autonom idegrendszer (C47.-)

hashártya (C48.-)

retroperitoneum (C48.0)

C49.0 A fej, az arc és a nyak kötszövete és lágyrészei

Kötszövet:

• fül

• szemhéj

Kivéve: orbita kötszövete (C69.6)

C49.1 A fels végtag kötszövete és lágyrészei, beleértve a vállat

C49.2 Az alsó végtag kötszövete és lágyrészei, beleértve a csípt

C49.3 A mellkas kötszövete és lágyrészei

Hónalj

Rekeszizom

Nagyerek

Kivéve: eml (C50.-)

szív (C38.0)

gátor (C38.1-38.3)

csecsemmirigy (C37)

179


C49.4 A has kötszövete és lágyrészei

Hasfal

Hypochondrium

C49.5 A medence kötszövete és lágyrészei

Tompor (farpofa)

Ágyék

Gát

C49.6 A törzs kötszövete és lágyrészei k.m.n.

Hát, k.m.n.

C49.8 A kötszövet és lágyrészek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A kötszövet és a lágyrészek olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási

pontja nem osztályozható a C47-C49.6 csoportok egyikébe se

C49.9 Kötszövet és lágyrész k.m.n.

AZ EML ROSSZINDULATÚ DAGANATA

(C50)

C50

Az eml rosszindulatú daganata

Beleértve: az eml kötszövete

Kivéve: az eml bre (C43.5, C44.5)

C50.0 Mellbimbó és bimbóudvar

C50.1 Az eml központi része

C50.2 Az eml fels - bels negyede

C50.3 Az eml alsó - bels negyede

C50.4 Az eml fels - küls negyede

C50.5 Az eml alsó - küls negyede

C50.6 Az eml hónalji része

C50.8 Az eml átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

180


C50.9 Eml, k.m.n.

A NI NEMISZERVEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C51-C58)

Beleértve: a ni nemiszervek bre

C51

A szeméremtest rosszindulatú daganata

C51.0 Nagy szeméremajak

Bartholini mirigy

C51.1 Kis szeméremajak

C51.2 Csikló

Clitoris

C51.8 A szeméremtest átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C51.9 Szeméremtest, k.m.n.

Vulva k.m.n.

Küls ni nemiszerv, k.m.n.

Pudendum

C52

A hüvely rosszindulatú daganata

C53

A méhnyak rosszindulatú daganata

C53.0 Endocervix

C53.1 Exocervix

C53.8 A méhnyak átfed elváltozása

[Lásd; Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C53.9 Méhnyak, k.m.n.

C54

A méhtest rosszindulatú daganata

C54.0 A méh isthmusa

A méhtest alsó szegmentuma

181


C54.1 Endometrium

C54.2 Myometrium

C54.3 Méhfundus

C54.8 A méhtest átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C54.9 Méhtest, k.m.n.

C55

A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C56

A petefészek rosszindulatú daganata

C57

A ni nemiszervek egyéb, nem meghatározott részének

rosszindulatú daganata

C57.0 Tuba Fallopii

Petevezeték

Tuba uterina

C57.1 Széles méhszalag

Ligamentum latum

C57.2 Kerek méhszalag

Ligamentum rotundum

C57.3 Parametrium

Méhszalag k.m.n.

C57.4 Méhfüggelékek, k.m.n.

C57.7 Egyéb meghatározott ni nemiszervek

Wolff-féle test vagy vezeték

C57.8 A ni nemiszervek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A ni nemiszervek olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási pontja nem

osztályozható a C51-C57.7, C58 csoportok egyikébe se

Tubo-ovarialis

Utero-ovarialis

182


C57.9 Ni nemiszerv, k.m.n.

Ni urogenitalis szervek, k.m.n.

C58

A méhlepény rosszindulatú daganata

Choricarcinoma, k.m.n.

Chorionepithelioma, k.m.n.

Kivéve: chorioadenoma (destruens) (D39.2)

mola hydatidosa:

• k.m.n. (O01.9)

• invazív (D39.2)

• rosszindulatú (D39.2)

A FÉRFI NEMISZERVEK ROSSZINDULATÚ

DAGANATAI

(C60-C63)

Beleértve: a férfi nemiszervek bre

C60

A hímvessz rosszindulatú daganata

C60.0 Fityma

Elbr

C60.1 Hímvessz makkja

C60.2 Hímvessz barlangos teste

Corpus cavernosum

C60.8 A hímvessz átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C60.9 Hímvessz, k.m.n.

Hímvessz bre, k.m.n.

C61

A prostata rosszindulatú daganata

C62

A here rosszindulatú daganata

C62.0 Nem descendált here

Ectopiás here [a daganat helye]

Retineált here [a daganat helye]

C62.1 Descendált here

183


Here a scotumban

C62.9 Here, k.m.n.

C63

Egyéb és nem meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú

daganata

C63.0 Mellékhere

Epididymis

C63.1 Ondózsinór

Funiculus spermaticus

C63.2 Herezacskó

Herezacskó bre

C63.7 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek

Vesicula seminalis

Tunica vaginalis

C63.8 A férfi nemiszervek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A férfi nemiszervek olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási pontja

nem osztályozható a C60-C63.7 csoportok egyikébe se

C63.9 Férfi nemiszerv, k.m.n.

Férfi húgy-ivar szervek, k.m.n.

A HÚGYRENDSZER ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C64-C68)

C64

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

Kivéve: vese:

• kelyhek (C65)

• medence (C65)

C65

A vesemedence rosszindulatú daganata

Pyelo-ureteralis átmenet

Vesekelyhek

C66

A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

Kivéve: a húgyvezeték beszájadzása a hólyagba (C67.6)

184


C67

A húgyhólyag rosszindulatú daganata

C67.0 Húgyhólyag trigonuma

C67.1 Húgyhólyag tet (vertex)

C67.2 Húgyhólyag oldalfala

C67.3 Húgyhólyag mells fala

C67.4 Húgyhólyag hátsó fala

C67.5 Húgyhólyag nyaka

A húgycs húgyhólyagi nyílása.

C67.6 Húgyvezeték nyílás (orificium)

C67.7 Urachus

C67.8 A húgyhólyag átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C67.9 Húgyhólyag, k.m.n.

C68

Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú

daganata

Kivéve: genitourinaris k.m.n.:

• ni (C57.9)

• férfi (C63.9)

C68.0 Húgycs

Urethra

Kivéve: a húgycs húgyhólyagi szájadéka (C67.5)

C68.1 Paraurethralis mirigyek

C68.8 A húgyszervek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

A húgyszervek olyan rosszindulatú daganata, amelynek kiindulási pontja nem

osztályozható a C64-C68.1 csoportok egyikébe se

C68.9 Húgyszerv, k.m.n.

Húgyrendszer k.m.n.

185


A SZEM, AGY ÉS KÖZPONTI IDEGRENDSZER EGYÉB

RÉSZEINEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C69-C72)

C69

A szem és függelékei rosszindulatú daganata

Kivéve: a szemhéj kötszövete (C49.0)

szemhéj(br) (C43.1, C44.1)

látóideg (C72.3)

C69.0 Köthártya

Conjunctiva

C69.1 Szaruhártya

Cornea

C69.2 Ideghártya

Retina

C69.3 Érhártya

Chorioidea

C69.4 Szemgolyó

Sugártest

Corpus ciliare

C69.5 Könnymirigy és könnyvezeték

Glandula lacrimalis

Könnyzacskó

Ductus nasolacrimalis

Dacryocysta

C69.6 Szemüreg (orbita)

A szemüreg kötszövete

Szemgolyó küls izma

A szemüreg perifériás idege

Retrobulbaris szövet

Retroocularis szövet

Kivéve: orbita csontja (C41.0)

C69.8 A szem és függelékeinek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

186


C69.9 Szem, k.m.n.

C70

Az agyburkok rosszindulatú daganata

C70.0 Agyburkok

C70.1 Gerincvel burkok

C70.9 Meninx, k.m.n.

C71

Az agy rosszindulatú daganata

Kivéve: agyidegek (C72.2-C72.5)

retrobulbáris szövet (C69.6)

C71.0 Nagyagy a lebenyek és kamrák kivételével

Corpus callosum

Supratentorialis, k.m.n.

C71.1 Homloklebeny

C71.2 Halántéklebeny

C71.3 Fali lebeny

C71.4 Nyakszírti lebeny

C71.5 Agykamra

C71.6 Kisagy

Kivéve: negyedik agykamra (C71.7)

C71.7 Agytörzs

Negyedik agykamra

Infratentorialis, k.m.n.

C71.8 Az agy átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C71.9 Agy, k.m.n.

C72

A gerincvel, az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb

részeinek rosszindulatú daganata

Kivéve: agyburkok (C70.-)

187


C72.0 Gerincvel

perifériás idegek és autonóm idegrendszer (C47.-)

C72.1 Cauda equina

C72.2 Szaglóideg

C72.3 Látóideg

Bulbus olfactoricus

Nervus opticus

C72.4 Hallóideg

Nervus statoacusticus

C72.5 Egyéb és k.m.n. agyidegek

Agyideg, k.m.n.

C72.8 Az agy és központi idegrendszer egyéb részeinek átfed elváltozása

[Lásd: Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

Az agynak és a központi idegrendszernek olyan rosszindulatú daganata, melynek

kiindulási pontja nem osztályozható a C70-C72.5 csoportok egyikébe se.

C72.9 Központi idegrendszer, k.m.n.

Idegrendszer, k.m.n.

A PAJZSMIRIGY ÉS EGYÉB ENDOKRIN MIRIGYEK

ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C73-C75)

C73

A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

Struma maligna

C74

A mellékvese rosszindulatú daganata

C74.0 Mellékvesekéreg

C74.1 Mellékvesevel

C74.9 Mellékvese, k.m.n.

C75

Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek rosszindulatú

daganata

188


Kivéve: mellékvese (C74.-)

hasnyálmirigy endokrin szövete (C25.4)

petefészek (C56)

here (C62.-)

csecsemmirigy (C37)

pajzsmirigy (C73)

C75.0 Mellékpajzsmirigy

Parathyreoidea

C75.1 Agyalapi mirigy

Hypophysis

C75.2 Craniopharyngealis vezeték

C75.3 Tobozmirigy

Corpus pineale

C75.4 Carotis-test

Glomus caroticum

C75.5 Aorta-test és egyéb paraganglionok

Glomus aorticum

C75.8 Több mirigyre kiterjed elváltozás, k.m.n.

Megjegyzés: Ha a többszörös elváltozás egyes lokalizációi ismertek, akkor

külön-külön kell osztályozni azokat

C75.9 Endokrin mirigy, k.m.n.

ROSSZUL MEGHATÁROZOTT, MÁSODLAGOS ÉS NEM

MEGHATÁROZOTT LOKALIZÁCIÓJÚ

ROSSZINDULATÚ DAGANATOK

(C76-C80)

C76

Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú

daganata

Kivéve: rosszindulatú daganat:

• genitourinaris traktus, k.m.n.:

• ni (C57.9)

• férfi (C63.9)

• nyirok, vérképz és kapcsolódó szövetek (C81-C96)

189


• k.m.n.lokalizáció (C80)

C76.0 Fej, arc, nyak

Pofa, k.m.n.

Orr, k.m.n.

C76.1 Mellkas

Hónalj, k.m.n.

Mellüreg, k.m.n.

Mellkas, k.m.n.

C76.2 Has

C76.3 Medence

Lágyék, k.m.n.

A medencén belüli átfed lokalizációk:

• rectovaginalis (septum)

• rectovesicalis (septum)

C76.4 Fels végtag

C76.5 Alsó végtag

C76.7 Egyéb k.m.n. lokalizáció

C76.8 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfed elváltozása

[Lásd; Megjegyzés 5., a .... oldalon.]

C77

A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott

rosszindulatú daganata

Kivéve: a nyirokcsomók meghatározott elsdleges rosszindulatú daganata

(C81-C88, C96.-)

C77.0 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomói

Supraclavicularis nyirokcsomók

C77.1 Intrathoracalis nyirokcsomók

C77.2 Intraabdominalis nyirokcsomók

C77.3 A hónalj és a fels végtag nyirokcsomói

Pectoralis nyirokcsómok

C77.4 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomói

190


C77.5 Medencei nyirokcsomók

C77.8 Több régió nyirokcsomói

C77.9 Nyirokcsomó, k.m.n.

C78

A légzszervek és emésztszervek másodlagos rosszindulatú

daganata

C78.0 A tüd másodlagos rosszindulatú daganata

C78.1 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C78.2 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C78.3 Egyéb és k.m.n. légzszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C78.4 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C78.5 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C78.6 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

Malignus ascites, k.m.n.

C78.7 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C78.8 Egyéb és k.m.n. emésztszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C79

Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata

C79.0 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C79.1 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C79.2 A br másodlagos rosszindulatú daganata

C79.3 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C79.4 A központi idegrendszer egyéb és k.m.n. részének másodlagos

rosszindulatú daganata

C79.5 A csontok és csontvel másodlagos rosszindulatú daganata

C79.6 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

191


C79.7 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C79.8 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C80

Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Carcinoma }

Carcinomatosis }

Generalizált: }

• rák

• malignoma }

Malignitás }

Multiplex rák }

Malignus cachexia

Elsdleges lokalizáció ismeretlen

} nem meghatározott lokalizáció (elsdleges) (másodlagos)

A NYIROK- ÉS VÉRKÉPZSZERVEK ÉS ROKON

SZÖVETEK ROSSZINDULATÚ DAGANATAI

(C81-C96)

Megjegyzés: A non-Hodgkin lymphoma C82-C85 csoportjaiban alkalmazott meghatározások

annak a Munka Formulációnak felelnek meg, amelyik közös alapot kíván találni a

különböz nagyobb klasszifikációs sémák között.Az e sémákban használt

terminusok nem szerpelnek a Táblázatos Listán, de megjelennek a Betrendes

tárgymutatóban. Igy pontos azonosság a Táblázatos Lista meghatározásaival

nem mindig lehetséges.

Beleértve: az M959-M994 morfológiai kódok a /3 viselkedési kóddal

Kivéve: másodlagos és nem meghatározott nyirokcsomódaganatok (C77-)

C81

Hodgkin kór

Beleértve: az M965-M966 morfológiai kódok a /3 viselkedési kóddal

C81.0 Nyiroksejt túlsúly

Lymphocyta-histiocyta predominancia

C81.1 Nodularis sclerosis

C81.2 Kevert sejtesség

C81.3 Nyiroksejtes kimerülés

C81.7 Hodgkin-kór egyéb formája

C81.9 Hodgkin kór, k.m.n.

192


C82

Follicularis [nodularis] non- Hodgkin lymphoma

Beleértve: follicularis non-Hodgkin lymphoma diffúz területekkel vagy nélkül,

morfológiai kód M969 a /3 viselkedési kóddal

C82.0 Osztodó kis sejtes, follicularis

C82.1 Kevert lasitott kis sejtes és nagysejtes, follicularis

C82.2 Nagysejtes, follicularis

C82.7 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C82.9 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

Nodularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C83

Diffúz non-Hodgkin lymphoma

Beleértve: az M9593, M9595, M967-M968 morfológiai kódok a /3 viselkedési

kóddal

C83.0 Kis-sejtes (diffúz)

C83.1 Hasított kis-sejtes (diffúz)

C83.2 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C83.3 Nagy sejtes (diffúz)

Reticulum-sejt sarcoma

C83.4 Immunoloblastos (diffúz)

C83.5 Lymphoblastos (diffúz)

C83.6 Differenciálatlan (diffúz)

C83.7 Burkitt-lymphoma

C83.8 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C83.9 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C84

Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

Beleértve: a M970 morfológiai kód, a /3 viselkedés kóddal

C84.0 Mycosis fungoides

193


C84.1 Sézary-kór

C84.2 T-zónás lymphoma

C84.3 Lymphoepitheliális lymphoma

Lennert lymphoma

C84.4 Perifériás T-sejtes lymphoma

C84.5 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

Megjegyzés: ha egy meghatározott lymphomával kapcsolatban T-sejtes eredet

vagy részvétel is említésre kerül, akkor a jellemzbb leírás szerint kell

kódolni

C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. tipusai (200.202)

Beleértve: az M9590-M9592, M9594, M971 morfológiai kódok, a /3 viselkedés

kóddal

C85.0 Lymphosarcoma

C85.1 B-sejtes lymphoma, k.m.n.

Megjegyzés: ha egy meghatározott lymphomával kapcsolatban B-sejtes eredet

vagy részvétel is említésre kerül, akkor a jellemzbb leírás szerint kell

kódolni.

C85.7 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

Malignus:

• reticuloendotheliosis

• reticulosis

Microglioma

C85.9 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

Lymphoma k.m.n.

Malignus lymphoma k.m.n.

Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C88

Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek

Beleértve: az M976 morfológiai kód a/3 viselkedés kóddal

C88.0 Waldenström macroglobulinaemia

C88.1 Alfa nehézlánc-betegség

C88.2 Gamma nehézlánc-betegség

194


Franklin kór

C88.3 Immunoproliferatív vékonybél betegség

Mediterrán lymphoma

C88.7 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek

C88.9 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.

Immunoproliferatív betegség k.m.n.

C90

Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok

Beleértve: az M973, M9830 morfológiai kód, a /3 viselkedés kóddal

C90.0 Myeloma multiplex

Kahler kór

Myelomatosis

Kivéve: solitaer myeloma (C90.2)

C90.1 Plasmasejtes leukaemia

C90.2 Plasmocytoma, extramedullaris

Rosszindulatú plazmasejtes daganat k.m.n.

Plasmocytoma k.m.n.

Solitaer myeloma

C91

Lymphoid leukaemia

Beleértve: az M982, M9940-M9941 morfológiai kódok, a /3 viselkedés kóddal

C91.0 Heveny lymphoblastos leukaemia

Kivéve: a krónikus lymphocytás leukaemia akut exacerbatiója (C91.1)

C91.1 Krónikus lymphocytás leukaemia

C91.2 Subacut lymphocytás leukaemia

C91.3 Prolymphocytás leukaemia

C91.4 Szrös-sejtes leukaemia

Leukaemiás reticuloendotheliosis

C91.5 Felnttkori T-sejtes leukaemia

C91.7 Egyéb lymphoid leukaemia

195


C91.9 Lympoid leukaemia, k.m.n.

C92

Myeloid leukaemia

Beleértve: leukaemia:

• granulocytás

• myelogen

az M986-M988, M9930 morfológiai kódok, a /3 viselkedés kóddal

C92.0 Akut myeloid leukaemia

Kivéve: a krónikus myeloid leukaemia akut exacerbációja (C92.1)

C92.1 Krónikus myeloid leukaemia

C92.2 Subacut myeloid leukaemia

C92.3 Myeloid sarcoma

Chloroma

Granulocytás sarcoma

C92.4 Acut promyelocytás leukaemia

C92.5 Acut myelomonocytás leukaemia

C92.7 Egyéb myeloid leukaemia

C92.9 Myeloid leukaemia k.m.n.

C93

Monocytás leukaemia

Beleértve: monocytoid fehérvérség

az M989 morfológiai kód, a /3 viselkedés kóddal

C93.0 Acut monocytás leukaemia

Kivéve: Krónikus monocytás leukaemia heveny exacerbációja (C93.1)

C93.1 Krónikus monocytás leukaemia

C93.2 Subacut monocytás leukaemia

C93.7 Egyéb monocytás leukaemia

C93.9 Monocytás leukaemia, k.m.n.

C94

Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia

196


Beleértve: az M984, M9850, M9900, M9910, M9931-M9932 morfológiai kódok, a

/3 viselkedési kóddal

Kivéve: leukaemiás reticuloendotheliosis (C91.4)

plasmasejtes leukaemia (C90.1)

C94.0 Acut erythraemia és erythroleukaemia

Akut erythraemiás myelosis

Di Guglielmo-kór

C94.1 Krónikus erythraemia

Heilmeyer-Schöner-kór

C94.2 Akut megakaryoblastos leukaemia

Leukaemia:

• megakaryoblastos (akut)

• megakaryocytás (akut)

C94.3 Hízósejtes leukaemia

C94.4 Acut panmyelosis

C94.5 Acut myelofibrosis

C94.7 Egyéb meghatározott leukaemiák

Lymphosarcoma-sejtes leukaemia

C95

Meghatározatlan sejttípusú leukaemia

Beleértve: az M980 morfológiai kód, a /3 viselkedés kóddal

C95.0 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

Blast-sejtes leukaemia

s-sejtes leukaemia

Kivéve: meghatározatlan idült leukaemia akut exacerbációja (C95.1)

C95.1 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C95.2 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia

C95.7 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C95.9 Leukaemia, k.m.n.

C96

A nyirok-, a vérképz- és kapcsolódó szövetek egyéb és

meghatározatlan rosszindulatú daganatai

197


Beleértve: az M972, M974 morfológiai kód. a /3 viselkedés kóddal

C96.0 Letterer-Siwe betegség

Nem lipid:

• reticuloendotheliosis

• reticulosis

C96.1 Malignus histiocytosis

Histocytás medulláris reticulosis

C96.2 Malignus hizósejtes daganat

Rosszindulatú:

• mastocytoma

• mastocytosis

Hízósejtes sarcoma

Kivéve: hízósejtes leukaemia (C94.3)

mastocytosis (cutan) (Q82.2)

C96.3 Valódi histiocytás lymphoma

C96.7 A nyirok-, vérképz- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott

rosszindulatú daganatai

C96.9 A nyirok-, vérképz- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata,

k.m.n.

FÜGGETLEN (ELSDLEGES) TÖBBSZÖRÖS

LOKALIZÁCIÓJÚ ROSSZINDULATÚ DAGANATOK

(C97)

C97

Független többszörös lokalizációk (elsdleges) rosszindulatú daganata

Megjegyzés: Ezen csoport alkalmazásához utalni kell a halálozási kódolási

szabályokra és irányelvekre , L. a II. kötetben.

IN SITU DAGANATOK

(D00-D09)

Megjegyzés: Sok in situ daganat úgy tekinthet, mint átmenet a dysplasia és invazív rák

morfológiai elváltozásai között. Igy például a cervicalis intraepithelialis neoplasia

(CIN) három fokozatát határozzuk meg, közülük a harmadik (CIN III) mind a

súlyos dysplasiát, mind az in situ carcinomát magába foglalja. A fokozati

beosztás ezen rendszere egyéb szervekre is kiterjed mint pl. a vulva és a hüvely.

A III. fokozatú intraepithelialis neoplasia, függetlenül a súlyos dysplasia

említésétl vagy nem említésétl, ebbe a csoportba tartozik. Az I.és II. fokozat az

érintett szervrendszer dysplasiajaként határozható meg és a megfelel

testrendszer fcsoportjához kódolható.

198


Beleértve: Bowen betegség

erythroplasia

morfológiai kódok, a /2 viselkedési kóddal

Queyrat-féle erythroplasia

D00

A szájüreg, a nyelcs és a gyomor in situ carcinomája

Kivéve: melanoma in situ (D03.-)

D00.0 Ajak, szájüreg, garat

Aryepiglotticus red:

• k.m.n.

• hypopharynx felli oldal

• széli zóna

• ajakpírszegély

Kivéve: aryepiglotticus red gége felli oldala (D02.0)

epiglottis:

• k.m.n. (D02.0)

• suprahyoidalis rész (D02.0)

az ajak bre (D03.0, D04.0)

D00.1 Nyelcs

D00.2 Gyomor

D01

Egyéb és nem meghatározott emésztszervek in situ

carcinomája

Kivéve: melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Vastagbél

Colon

Kivéve: rectosigmoidalis átmenet (D01.1)

D01.1 Rectosigmoidalis átmenet

D01.2 Végbél

Rectum

D01.3 Végbélnyílás és csatornája

Anus és canalis analis

Kivéve: végbélnyílás:

• szegélye (D03.5, D04.5)

199


• bre (D03.5, D04.5)

perianalis br (D03.5, D04.5)

D01.4 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszai

Kivéve: papilla (ampulla) Vateri (D01.5)

D01.5 Máj, epehólyag és epeutak

Papilla (ampulla) Vateri

D01.7 Egyéb meghatározott emésztszervek

Hasnyálmirigy

D01.9 Emésztszerv k.m.n.

D02

A középfül és a légzrendszer in situ carcinomája

Kivéve: melanoma in situ (D03.-)

D02.0 Gége

Aryepiglotticus red gége felli felszíne

Epiglottis (suprahyoid rész)

Kivéve: aryepiglotticus red:

• k.m.n. (D00.0)

• hypopharynx felli felszín (D00.0)

• széli zóna (D00.0)

D02.1 Légcs

D02.2 Hörg és tüd

D02.3 A légzrendszer egyéb részei

Melléküregek

Középfül

Orrüregek

Kivéve: fül (küls) (br) (D03.2, D04.2)

orr:

• k.m.n. (D09.7)

• br (D03.3, D.04.3)

D02.4 Légzrendszer, k.m.n.

D03

Melanoma in situ

Beleértve: az M872-M879 morfológiai kódok, a /2 viselkedés kóddal

200


D03.0 Az ajak in situ melanomája

D03.1 A szemhéj, szemzug in situ melanomája

D03.2 A fül és a küls hallójárat in situ melanomája

D03.3 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája

D03.4 A hajas fejbr és a nyak in situ melanomája

D03.5 A törzs in situ melanomája

Végbélnyílás:

• szegélye

• bre

Eml(br) (lágyszövet)

Perianalis br

D03.6 A fels végtag és a váll in situ melanomája

D03.7 Az alsó végtag és a csíp in situ melanomája

D03.8 Egyéb lokalizációjú in situ melanoma

D03.9 Melanoma in situ k.m.n.

D04

A br in situ rákja

Kivéve: a hímvessz Queyrat-erythroplasiája, k.m.n. (D07.4)

melanoma in situ (D03.-)

D04.0 Az ajak bre

Kivéve: ajakpírszegély (D00.0)

D04.1 A szemhéj és szemzug bre

D04.2 A fül és a küls hallójárat bre

D04.3 Az arc egyéb és meghatározatlan részének bre

D04.4 A hajas fejbr és a nyak bre

D04.5 A törzs bre

Végbélnyílás:

• szegélye

201


• bre

Perianalis br

Eml bre

Kivéve: végbélnyílás k.m.n. (D01.3)

nemiszervek bre (D07.-)

D04.6 A fels végtag és a váll bre

D04.7 Az alsó végtag és a csíp bre

D04.8 A br egyéb lokalizációi

D04.9 Br k.m.n.

D05

Az eml in situ carcinomája

Kivéve: az eml brének in situ carcinomája (D04.5)

D05.0 Lobularis in situ carcinoma

az eml brének in situ melanomája (D03.5)

D05.1 Intraductalis in situ carcinoma

D05.7 Az eml egyéb in situ carcinomája

D05.9 Az eml in situ carcinomája k.m.n.

D06

A méhnyak in situ carcinomája

Beleértve: a méhnyak intraepithelialis neoplasiája,[CIN - III] súlyos fokú

dysplasiával vagy anélkül.

D06.0 Endocervix

Kivéve: a méhnyak in situ melanomája (D03.5)

a méhnyak k.m.n. súlyos dysplasiája (N87.2)

D06.1 Exocervix

D06.7 A méhnyak egyéb részei

D06.9 Méhnyak k.m.n.

D07

Egyéb megnevezett valamint meghatározatlan nemiszervek in

situ carcinomája

Kivéve: melanoma in situ (D03.5)

202


D07.0 Endometrium

D07.1 Szeméremtest

D07.2 Hüvely

A vulva [VIN] III. fokozat, intraepithelialis neoplasiája, súlyos fokú dysplasiával

vagy nélkül.

Kivéve: a vulva súlyos dysplasiaja k.m.n. (N90.2)

Vaginalis intraepithelialis [VAIN] III. fokozatú, intraepithelialis neoplasia súlyos

fokú dysplasiával vagy anélkül.

Kivéve: a hüvely súlyos dysplasiája k.m.n. (N89.2)

D07.3 Egyéb és k.m.n. ni nemiszervek

D07.4 Hímvessz

D07.5 Prostata

Queyrat-féle erythroplasia, k.m.n.

D07.6 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek

D09

Egyéb meghatározott és k.m.n. lokalizációjú in situ carcinoma

Kivéve: melanoma in situ (D03.-)

D09.0 Húgyhólyag

D09.1 Egyéb és k.m.n. húgyszervek

D09.2 Szem

Kivéve: szemhéj bre (D04.1)

D09.3 Pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek

Kivéve: endokrin pancreas (D01.7)

petefészek (D07.3)

here (D07.6)

D09.7 Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma

D09.9 In situ carcinoma k.m.n.

JÓINDULATÚ DAGANATOK

(D10-D36)

Beleértve: morfológiai kódok a /0 viselkedése kóddal

203


D10

A száj és a garat jóindulatú daganata

D10.0 Ajak

Ajak (ajakfék) (ajak bels felszín) (nyálkahártya) (ajakpírszegély)

Kivéve: az ajak bre (D22.0, D23.0)

D10.1 Nyelv

Nyelvmandula

D10.2 Szájfenék

D10.3 A száj egyéb és meghatározatlan részei

Kis nyálmirigyek, k.m.n.

Kivéve: jóindulatú odontogén daganatok (D16.4-D16.5)

ajaknyálkahártya (D10.0)

lágyszájpad orrgarati felszíne (D10.6)

D10.4 Mandula

Mandula (torok) (szájpad)

Kivéve: nyelvmandula (D10.1)

garatmandula (D10.6)

mandula:

• árok (D10.5)

• szájpadi ívek (D10.5)

D10.5 A szájgarat egyéb részei

Epiglottis, mells felszín

Mandula:

• árok

• szájpadi ívek

Vallecula

Kivéve: epiglottis :

• k.m.n. (D14.1)

• nyelvcsont feletti rész (D14.1)

D10.6 Orrgarat

Garatmandula

Az orrsövény és orrkagylók hátsó széle

D10.7 Hypopharynx

D10.9 Garat, k.m.n.

204


D11

A nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata

D11.0 Parotis

Kivéve: azon kis nyálmirigyek jóindulatú daganatai, amelyeket anatómiai

elhelyezkedésüknek megfelelen osztályoznak.

kis nyálmirigyek jóindulatú daganatai k.m.n. (D10.3)

D11.7 Egyéb nagy nyálmirigyek

Mirigy:

• sublingualis

• submandubularis

D11.9 Nagy nyálmirigy, k.m.n.

D12

A vastagbél, a végbél, a végbélnyílás és anus csatorna

jóindulatú daganata

D12.0 Vakbél (coecum)

Ileocoecalis billenty

D12.1 Féregnyúlvány (appendix)

D12.2 Colon descendeus

D12.3 Colon transversum

Flexura hepatica

Flexura lienalis

D12.4 Colon descendeus

D12.5 Colon sigmoideum

D12.6 Colon k.m.n.

Vastagbél adenomatosis

Vastagbél, k.m.n.

Vastagbél (örökletes) polyposisa

D12.7 Rectosigmoidealis átmenet

D12.8 Végbél

D12.9 Végbélnyílás és anuscsatorna

Kivéve: végbélnyílás:

205


• szegélye (D22.5, D23.5)

• bre (D22.5, D23.5)

perianalis br (D22.5, D23.5)

D13

Az emésztrendszer egyéb és rosszul meghatározott részének

jóindulatú daganata

D13.0 Nyelcs

D13.1 Gyomor

D13.2 Patkóbél

Duodenum

D13.3 Vékonybél egyéb és k.m.n. részei

D13.4 Máj

Májon belüli epeutak

D13.5 Májon kivüli epeutak

D13.6 Hasnyálmirigy

Kivéve: endokrin pancreas (D13.7)

D13.7 Endokrin pancreas

Szigetsejt-daganat

Langerhans-szigetek

D13.9 Emésztrendszer rosszul meghatározott részei

Emésztszerv, k.m.n.

Bél, k.m.n.

Lép

D14

A középfül és légzszervek jóindulatú daganata

D14.0 Középfül, orrüreg és melléküregek

Orrporc

Kivéve: küls hallójárat (D22.2, D23.2)

Csontok:

• fül (D16.4)

• orr (D16.4)

fülporc (D21.0)

206


fül (küls) (bre) (D22.2, D23.2)

Orr:

• k.m.n. (D36.7)

• bre (D22.3, D23.3)

bulbus olfactorius (D33.3)

Polypus:

• melléküregi (J33.8)

• középfüli (H74.4)

• orrüregi (J33.-)

septum és orrkagylók hátsó szegélye (D10.6)

D14.1 Gége

Epiglottis (nyelvcsont feletti része)

Kivéve: epiglottis mells felszíne (D10.5)

hangszalag és gége polypja (J38.1)

D14.2 Légcs

D14.3 Hörg és tüd

D14.4 Légzszerv k.m.n.

D15

Egyéb és meghatározatlan mellüregi szervek jóindulatú

daganata

Kivéve: mesothelialis szövet (D19.-)

D15.0 Csecsemmirigy

D15.1 Szív

D15.2 Gátor

Kivéve: nagy erek (D21.3)

D15.7 Egyéb megnevezett mellüregi szervek

D15.9 Mellüregi szerv k.m.n.

D16

A csont és izületi porc jóindulatú daganata

Kivéve: kötszövet:

• fül (D21.0)

• szemhéj (D21.0)

• gége (D14.1)

207


• orr (D14.0)

synovia (D21.-)

D16.0 Lapocka és a fels végtag hosszú csontjai

D16.1 A fels végtag rövid csontjai

D16.2 Az alsó végtag hosszú csontjai

D16.3 Az alsó végtag rövid csontjai

D16.4 A koponya és az arc csontjai

Maxilla

Csontos orbita

Kivéve: mandibula (D16.5)

D16.5 Alsó állkapocs

D16.6 Gerinc

Kivéve: keresztcsont és farkcsont (D16.8)

D16.7 Bordák, szegycsont és kulcscsont

D16.8 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont

D16.9 Csont és izületi porc, k.m.n.

D17

Jóindulatú zsírdaganatok

Beleértve: az M885-M888 morfológiai kódok a /0 viselkedés kóddal

D17.0 A fej, az arc és a nyak bre és br alatti kötszövete jóindulatú zsírszöveti

daganata

D17.1 A törzs brének és br alatti kötszövetének jóindulatú zsírszöveti

daganata

D17.2 A végtagok brének és br alatti kötszövetének jóindulatú zsírszöveti

daganata

D17.3 Egyéb meghatározott és meghatározatlan területek brének és br alatti

kötszövetének jóindulatú zsírszöveti daganata

D17.4 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata

D17.5 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata

208


Kivéve: hashártya és retroperitoneum (D17.7)

D17.6 Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata

D17.7 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata

Peritoneum

Retroperitoneum

D17.9 Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.n.

Lipoma, k.m.n.

D18

Haemangioma és lymphangioma, bármely lokalizációban

Beleértve: az M912-M917 morfológiai kódok, a /0 viselkedés kóddal

Kivéve: kék vagy pigmentált naevus (D22.-)

D18.0 Haemangioma, bármely lokalizációban

Angioma, k.m.n.

D18.1 Lymphangioma bármely lokalizációban

D19

A mesothelialis szövet jóindulatú daganata

Beleértve: a M905 morfológiai kód a /0 viselkedés kóddal

D19.0 A mellhártya mesotheliális szövete

D19.1 A hashártya mesotheliális szövete

D19.7 Egyéb lokalizációk mesotheliális szövete

D19.9 Mesotheliális szövet, k.m.n.

Benignus mesothelioma, k.m.n.

D20

A peritoneum és retroperitoneum lágyszövetének jóindulatú

daganata

Kivéve: a hashártya és retroperitoneum jóindulatú lipomatosisa (D17.7)

D20.0 Retroperitoneum

mesothelialis szövet (D19.-)

D20.1 Peritoneum

D21

A kötszövet és lágyszövet egyéb jóindulatú daganatai

209


Beleértve: vérér

izületi nyáktöml

porc

izompólya

zsir

szalag, kivéve a méhét

nyirokút

izom

izületi savóshártya

in (-hüvely)

Kivéve: porc:

• izületi (D16.-)

• gége (D14.1)

• orr (D14.0)

eml kötszövete (D24)

haemangioma D18.0)

zsirdaganat (D17.-)

lymphangioma (D18.1)

perifériás idegek és vegetatív idegrendszer (D36.1)

hashártya (D20.1)

reproperitoneum (D20.0)

méh:

• leiomyoma (D25.-)

• bármely szalag (D28.2)

érszövet (D18.-)

D21.0 A fej, arc, nyak kötszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú da ata

Kötszövet:

• fül

• szemhéj

Kivéve: a szemüreg kötszövete (D31.6)

D21.1 A fels végtag és a váll kötszövete és egyéb lágyszövete

D21.2 Az alsó végtag és a csíp kötszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú

daganata

D21.3 A mellkas kötszövete és egyéb lágyszövete

Hónalj

Rekeszizom

Nagyerek

210


Kivéve: szív (D15.1)

gátor (D15.2)

csecsemmirigy (D15.0)

D21.4 A hasüreg kötszövete és egyéb lágyszövete

D21.5 A medence kötszövete és egyéb lágyszövete daganata (215.6)

Kivéve: méh:

• leiomyoma (D25.-)

• bármely szalag (D28.2)

D21.6 A törzs k.m.n. kötszövete és egyéb lágyszövete

Hát, k.m.n.

D21.9 Kötszövet és egyéb lágyszövet, k.m.n.

D22

Festéksejtes naevusok

Beleértve: az M872-M879 morfológiai kódok, a /0 viselkedés kóddal

naevus:

• k.m.n.

• kék

• szrös

• festékes

D22.0 Az ajak festéksejtes naevusai

D22.1 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai

D22.2 A fül és a küls hallójárat festéksejtes naevusai

D22.3 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai

D22.4 A hajas fejbr és a nyak festéksejtes naevusai

D22.5 A törzs festéksejtes naevusai

Végbélnyílás:

• szegélye

• bre

Perianalis br

Eml bre

D22.6 A fels végtag és váll festéksejtes naevusai

211


D22.7 Az alsó végtag és csíp festéksejtes naevusai

D22.9 Festéksejtes naevus k.m.n.

D23

A br egyéb jóindulatú daganatai

Beleértve: jóindulatú daganat:

•hajtüszk

•faggyúmirigyek

•izzadtságmirigyek

Kivéve: jóindulatú zsirszöveti daganatok (D17.0-D17.3)

festéksejtes naevusok (D22.-)

D23.0 Ajak bre

Kivéve: ajakpírszegély (D10.0)

D23.1 A szemhéj, szemzug bre

D23.2 A fül és a küls hallójárat bre

D23.3 Az arc egyéb és k.m.n. részének bre

D23.4 A hajas fejbr és nyak bre

D23.5 A törzs bre

Végbélnyílás:

• szegélye

• bre

Perianalis br

Eml bre

Kivéve: végbélnyílás, k.m.n. (D12.9)

nemi szervek bre (D28-D29)

D23.6 A fels végtag és váll bre

D23.7 Az alsó vétag és csíp bre

D23.9 Br k.m.n.

D24

Az eml jóindulatú daganata

Eml:

• kötszövete

• lágyrésze

212


Kivéve: jóindulatú eml dysplasia (N60.-)

eml bre (D22.5, D23.5)

D25

A méh simaizom daganata

Beleértve: a méh jóindulatú daganatai az M889 morfológiai kóddal, /0

viselkedési kóddal

fibromyoma uteri

D25.0 A méh submucosus leiomyomája

D25.1 A méh intramuralis leiomyomája

D25.2 A méh subserosus leiomyomája

D25.9 A méh leiomyomája, k.m.n.

D26

A méh egyéb jóindulatú daganata

D26.0 Méhnyak

D26.1 Méhtest

D26.7 A méh egyéb részei

D26.9 Méh, k.m.n.

D27

A petefészek jóindulatú daganata

D28

A ni nemiszervek egyéb és k.m.n. jóindulatú daganata

Beleértve: polypus adenomatosus

ni nemiszervek bre

D28.0 Szeméremtest

Vulva

D28.1 Hüvely

Vagina

D28.2 Petevezet és szalagok

Tuba Fallopii

Méhszalag (széles) (kerek)

D28.7 Egyéb meghatározott ni nemiszervek

213


D28.9 Ni nemiszerv k.m.n.

D29

A férfi nemiszervek jóindulatú daganata

Beleértve: a férfi nemiszervek bre

D29.0 Hímvessz

Penis

D29.1 Prostata

Kivéve: prostata (adenomatosus) hyperplasiája (N40)

prostata:

• adenoma (N40)

• megnagyobbodás (N40)

• hypertrophia (N40)

D29.2 Here

Testis

D29.3 Mellékhere

Epididymis

D29.4 Herezacskó

Herezacskó bre

D29.7 Egyéb férfi nemiszervek

Ondóhólyag

Ondóvezeték

Tunica vaginalis

D29.9 Férfi nemiszervek k.m.n.

D30

A húgyszervek jóindulatú daganata

D30.0 Vese

Kivéve: vese:

• kelyhek (D30.1)

• medence (D30.1)

D30.1 Vesemedence

D30.2 Ureter

Kivéve: húgyvezeték hólyagi beszájadzása (D30.3)

214


D30.3 Húgyhólyag

Húgyhólyagi szájadék:

• urethra

• ureter

D30.4 Húgycs

Kivéve: a húgycs húgyhólyagi nyílása (D30.3)

D30.7 Egyéb húgyszervek

Paraurethralis mirigyek

D30.9 Húgyszerv k.m.n.

Húgyrendszer, k.m.n.

D31

A szem és függelékei jóindulatú daganata

Kivéve: a szemhéj kötszövete (D21.0)

látóideg (D33.3)

a szemhéj bre (D22.1, D23.1)

D31.0 Köthártya

Conjunctiva

D31.1 Szaruhártya

Cornea

D31.2 Ideghártya

Retina

D31.3 Érhártya

Chorioidea

D31.4 Sugártest (corpus ciliare)

Szemgolyó (bulbus)

D31.5 Könnymirigy és könnyvezeték

Glandula lacrimalis

Könnyzacskó

Dacryocysta

Ductus nasolacrimalis

D31.6 Szemüreg k.m.n.

Orbita k.m.n.

215


A szemüreg kötszövete

Extraocularis izom

A szemüreg perifériás idegei

Retrobulbaris szövet

Retroocularis szövet

Kivéve: orbitális csont (D16.4)

D31.9 Szem k.m.n.

D32

Az agy - és gerincburkok jóindulatú daganata

D32.0 Agyburkok

D32.1 Gerincvelburkok

D32.9 Meninx k.m.n.

Meningeoma, k.m.n.

D33

Az agy és a központi idegrendszer egyéb részeinek jóindulatú

daganata

Kivéve: angioma (D18.0)

meninxek (D32.-)

perifériás idegek és autonom idegrendszer (D36.1)

szem mögötti szövet (D31.6)

D33.0 Supratentorialis agy

Agykamra

Agy

Frontalis }

Occipitalis }

Parietalis } lebeny

Temporalis }

Kivéve: negyedik agykamra (D33.1)

D33.1 Infratentorialis agy

Agytörzs

Kisagy

Negyedik agykamra

D33.2 Agy k.m.n.

D33.3 Agyidegek

216


Bulbus olfactorius

D33.4 Gerincvel

D33.7 A központi idegrendszer egyéb meghatározott részei

D33.9 Központi idegrendszer k.m.n.

Idegrendszer (központi), k.m.n.

D34

A pajzsmirigy jóindulatú daganata

D35

Egyéb meghatározott és meghatározatlan endokrin mirigy

jóindulatú daganatai

Kivéve: endokrin pancreas (D13.7)

petefészek (D27)

here (D29.2)

csecsemmirigy (D15.0)

D35.0 Mellékvese

Glandula suprarenalis

D35.1 Mellékpajzsmirigy

Parathyreoidea

D35.2 Agyalapi mirigy

Hypophysis

D35.3 Ductus craniopharyngealis

D35.4 Tobozmirigy

Corpus pineale

D35.5 Carotistest

Glomus caroticum

D35.6 Aortatest és egyéb paraganglionok

Glomus aorticum

D35.7 Egyéb meghatározott endokrin mirigyek

D35.8 Több endokrin mirigy

D35.9 Endokrin mirigy k.m.n.

217


D36

Egyéb meghatározott és meghatározatlan lokalizációjú

daganatok

D36.0 Nyirokcsomók

D36.1 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer

Kivéve: a szemüreg perifériás idegei (D31.6)

D36.7 Egyéb meghatározott lokalizációk

Orr, k.m.n.

D36.9 Jóindulatú daganat, k.m.n.

BIZONYTALAN VAGY ISMERETLEN VISELKEDÉSÚ

DAGANATOK

D37-D48)

Megjegyzés: A D37-D48 csoportok a bizonytalan vagy ismeretlen viselkedés daganatokat

lokalizációjuk szerint osztályozzák, ha kétséges, hogy a daganat rossz vagy

jóindulatú. Az ilyen daganatokat a /1 viselkedési kóddal jelezzük a daganatok

morfológiai klasszifikálásában.

D37

A szájüreg és az emésztszervek bizonytalan és ismeretlen

viselkedés daganata

D37.0 Ajak, szájüreg, garat

Aryepiglotticus red:

• k.m.n.

• hypopharyngeális felszín

• széli zóna

Nagy és kis nyálmirigyek

Ajakpír szegély

Kivéve: aryepiglotticus red gége felli felszíne (D38.0)

epiglottis:

• k.m.n. (D38.0)

• suprahyoid rész (D38.0)

ajak bre (D48.5)

D37.1 Gyomor

D37.2 Vékonybél

D37.3 Féregnyúlvány

218


D37.4 Vastagbél

D37.5 Végbél

Rectosigmoid átmenet

D37.6 Máj, epehólyag, epeutak

Vater-papilla (ampulla)

D37.7 Egyéb emésztszervek

Végbélnyílás:

• csatornája

• záróizomzata

Végbélnyílás, k.m.n.

Bél, k.m.n.

Nyelcs

Hasnyálmirigy

Kivéve: végbélnyílás:

• szegélye (D48.5)

• bre (D48.5)

perianalis br (D48.5))

D37.9 Emésztszerv, k.m.n.

D38

A középfül, a légz - és mellkasi szervek bizonytalan és

ismeretlen viselkedés daganata

Kivéve: szív (D48.7)

D38.0 Gége

Aryepiglotticus red, gége felli oldal

Epiglottis (suprahyoid rész)

Kivéve: aryepiglotticus red:

• k.m.n. (D37.0)

• hypopharyngeális felszín (D37.0)

• széli zóna (D37.0)

D38.1 Légcs, hörg és tüd

D38.2 Mellhártya

D38.3 Gátor

D38.4 Csecsemmirigy

219


D38.5 Egyéb légzszervek

Melléküregek

Orrporc

Középfül

Orrüregek

Kivéve: fül (küls) (br) (D48.5)

orr:

• k.m.n. (D48.7)

• br (D48.5)

D38.6 Légzszerv, k.m.n.

D39

A ni nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

D39.0 Méh

D39.1 Petefészek

D39.2 Méhlepény

Placenta

Chorioadenoma destruens

Mola hydatidosa:

• invazív

• rosszindulatú

Kivéve: mola hydatidosa k.m.n. (O01.9)

D39.7 Egyéb ni nemiszervek

Ni nemiszervek bre

D39.9 Ni nemiszerv, k.m.n.

D40

A férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

D40.0 Prostata

D40.1 Here

D40.7 Egyéb férfi nemiszervek

A férfi nemiszervek bre

D40.9 Férfi nemiszerv, k.m.n.

220


D41

A húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

D41.0 Vese

Kivéve: vesemedence (D41.1)

D41.1 Vesemedence

D41.2 Húgyvezeték (ureter)

D41.3 Húgycs (urethra)

D41.4 Húgyhólyag

D41.7 Egyéb húgyszervek

D41.9 Húgyszerv, k.m.n.

D42

Az agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedés daganata

D42.0 Agyburkok

D42.1 Gerincvelburkok

D42.9 Meninx, k.m.n.

D43

Az agy és a központi idegrendszer bizonytalan és ismeretlen

viselkedés daganata

Kivéve: perifériás idegek és az autonom idegrendszer (D48.2)

D43.0 Supratentorialis agy

Agykamra

Agy

Frontalis }

Occipitalis }

Parietalis } lebenyek

Temporalis}

Kivéve: negyedik agykamra (D43.1)

D43.1 Infratentorialis agy

Agytörzs

Kisagy

Nagyedik agykamra

221


D43.2 Agy, k.m.n.

D43.3 Agyidegek

D43.4 Gerincvel

D43.7 A központi idegrendszer egyéb részei

D43.9 Központi idegrendszer, k.m.n.

Idegrendszer (központi) k.m.n.

D44

Az endokrin mirigyek bizonytalan és ismeretlen viselkedés

daganata

Kivéve: endokrin pancreas (D37.7)

petefészek (D39.1)

here (D40.1)

csecsemmirigy (D38.4)

D44.0 Pajzsmirigy (glandula thyreoidea)

D44.1 Mellékvese (glandula suprarenalis)

D44.2 Mellékpajzsmirigy (glandula parathyreoidea)

D44.3 Agyalapi mirigy (hypophysis)

D44.4 Ductus craniopharyngealis

D44.5 Tobozmirigy (corpus pineale)

D44.6 Carotistest (glomus caroticum)

D44.7 Aortatest (glomus aorticum) és egyéb paraganglionok

D44.8 Több endokrin mirigyre kiterjed elváltozás

Több endokrin mirigy adenomatosisa

D44.9 Endokrin mirigy, k.m.n.

D45

Polycythaemia vera

Az M9950 morfológiai kód a /1 viselkedési kóddal

D46

Myelodysplasiás szindrómák

Beleértve: az M998 morfológiai kód a /1 viselkedési kóddal

222


D46.0 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D46.1 Refrakter anaemia sideroblastokkal

D46.2 Refrakter anaemia blast - túlsúllyal

D46.3 Refrakter anaemia blast - túlsúllyal, transformációval

D46.4 Refrakter anaemia, k.m.n.

D46.7 Egyéb myelodysplasiás szindrómák

D46.9 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.

Myelodysplasia, k.m.n.

Praeleukaemia (szindróma), k.m.n.

D47

A nyirok - vérképz - és kapcsolt szövetek bizonytalan és

ismeretlen viselkedés daganata

Beleértve: az M974, M976, M996-M997 morfológiai kódok /1 viselkedés kóddal

D47.0 Bizonytalan és ismeretlen természet histiocytás és hízósejtes daganatok

Hízósejt daganat, k.m.n.

Mastocytoma, k.m.n.

Kivéve: mastocytosis (cutan) (Q82.2)

D47.1 Idült myeloproliferatív betegség

Myelofibrosis (myeloid metaplasiával)

Myeloproliferatív betegség, k.m.n.

Myelosclerosis (megakaryocytás) myeloid metaplasiával

D47.2 Monoclonalis gammopathia

D47.3 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

Idiopathiás haemorrhagiás thrombocythaemia

D47.7 A nyirok, vérképz - és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan

és ismeretlen természet daganatai

D47.9 A nyirok -, vérképz - és kapcsolt szövetekek bizonytalan és ismeretlen

természet daganata, k.m.n.

Lymphoproliferatív betegség, k.m.n.

D48

Egyéb és k.m.n. lokalizációk bizonytalan és ismeretlen

viselkedés daganata

223


Kivéve: neurofibromatosis (nem malignus) (Q85.0)

D48.0 Csont és izületi porc

Kivéve: porc:

• fül (D48.1)

• gége (D38.0)

• orr (D38.5)

szemhéj kötszövete (D48.1)

synovia (D48.1)

D48.1 Egyéb kötszövet és lágyszövet

Kötszövet:

• fül

• szemhéj

Kivéve: porc:

• izületi (D48.0)

• gége (D38.0)

• orr (D38.5)

az eml kötszövete (D48.6)

D48.2 Perifériás idegek és autonom idegrendszer

Kivéve: a szemüreg perifériás idegei (D48.7)

D48.3 Retroperitoneum

D48.4 Peritoneum

D48.5 Br

Végbélnyílás :

• szegélye

• bre.

Perianalis br

Eml bre

Kivéve: végbélnyílás, k.m.n. (D37.7)

nemiszervek bre (D39.7, D40.7)

ajakpírszegély (D37.0)

D48.6 Eml

Eml kötszövete

Cystosarcoma phylloides

Kivéve: eml bre (D48.5)

224


D48.7 Egyéb meghatározott lokalizációk

Szem

Szív

Szemüreg perifériás idegei

Kivéve: kötszövet (D48.1)

szemhéj bre (D48.5)

D48.9 Bizonytalan és ismeretlen természet daganat, k.m.n.

"Növedék", k.m.n.

Neoplasma, k.m.n.

Új növedék, k.m.n.

Tumor, k.m.n.

225


III. Fcsoport

A VÉR ÉS A VÉRKÉPZ SZERVEK BETEGSÉGEI ÉS

AZ IMMUNRENDSZERT ÉRINT BIZONYOS

RENDELLENESSÉGEK (D50-D89)

Kivéve:

autoimmun betegség (szisztémás) k.m.n. (M35.9)

bizonyos, a perinatális idszakból ered kórképek (P00-P96)

terhesség, szülés és a gyermekágy szövdményei (O00-O99)

veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszóma rendellenességek

(Q00-Q99)

endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90)

HIV betegség (B20-B24)

sérülés, mérgezés és bizonyos egyéb küls okok következményei (S00-T98)

daganatok (C00-D48)

máshová nem osztályozott tünetek, jelek, kóros klinikai és laboratóriumi leletek

(R00-R99)

A fcsoport az alábbi csoportokat tartalmazza:

D50-D53

D55-D59

D60-D64

D65-D69

D70-D77

D80-D89

Táplálkozási anaemiák

Haemolyticus anaemiák

Aplasticus és egyéb anaemiák

Véralvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok

A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei

Az immunmechanizmust érint bizonyos rendellenességek

A fcsoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok:

D63* Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben

D77* A vér és a vérképz szervek egyéb máshova osztályozott betegségei

TÁPLÁLKOZÁSI ANAEMIÁK

(D50-D53)

D50

Vashiányos anaemia

Beleértve: anaemia:

• asideroticus

• hypochrom

D50.0 Vashiányos anaemia vérveszteségtl (krónikus)

Vérzés utáni krónikus anaemia

226


Kivéve: vérzés miatti akut anaemia (D62)

congenitalis anaemia magzati vérveszteség miatt (P61.3)

D50.1 Sideropeniás dysphagia

Kelly-Paterson-szindróma

Plummer-Vinson-szindróma

D50.8 Egyéb vashiány anaemiák

D50.9 Vashiány anaemia k.m.n.

D51

B12-vitaminhiány anaemia

Kivéve: B12-vitaminhiány (E53.8)

D51.0 B12-vitaminhiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt

Anaemia:

• Addison

• Biermer

• vészes vérszegénység, veleszületett

Veleszületett intrinsic faktor hiány

D51.1 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt, proteinuriával

Imerslund (-Gräsbeck) szindróma

Megaloblastos örökletes anaemia

D51.2 Transzkobalamin-II hiány

D51.3 Egyéb vérszegénység étrendi B12-vitaminhiány miatt

Vegan-anaemia

D51.8 Egyéb B12 vitamin hiány miatti anaemia

D51.9 B12-vitaminhiány miatti anaemia, k.m.n.

D52

Folsavhiány anaemia

D52.0 Folsavhiány-anaemia, táplálkozási

Táplálkozási megaloblastos anaemia

D52.1 Gyógyszer indukált folsavhiány anaemia

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D52.8 Egyéb folsavhiány anaemiák

227


D52.9 Folsavhiány anaemia k.m.n.

Folát-hiány anaemia k.m.n.

D53

Egyéb táplálkozási anaemiák

Beleértve: megaloblastos anaemia, mely nem reagál B12 vitamin vagy folsav

terápiára

D53.0 Fehérjehiány anaemia

Aminosav-hiány anaemia

Orotaciduriás anaemia

Kivéve: Lesch-Nyhan szindróma (E79.1)

D53.1 Egyéb megaloblastos anaemiák, m.n.o.

Megaloblastos anaemia k.m.n.

Kivéve: Di Gugliemo-féle betegség (C94.0)

D53.2 Skorbutos anaemia

Kivéve: skorbut (E54)

D53.8 Egyéb meghatározott táplálkozási anaemiák

Anaemia az alábbiak hiányával:

• réz

• molibdén

• cink

Kivéve: táplálkozási hiányok, anaemia említése nélkül:

• rézhiány (E61.0)

• molibdén hiány (E61.5)

• cink hiány (E60)

D53.9 Táplálkozási anaemia, k. n. m.

Egyszer krónikus anaemia

Kivéve: anaemia k.m.n. (D64.9)

HAEMOLYTICUS ANAEMIÁK

(D55-D59)

D55

Enzim rendellenességek okozta anaemia

Kivéve: gyógyszer elidézte enzim hiány anaemia (D59.2)

D55.0 Glükóz-6-foszfát dehidrogenáz [G6PD] hiány okozta anaemia

Favismus

228


G6PD hiány anaemia

D55.1 A glutation anyagcsere egyéb zavara miatti anaemia

Anaemia:

• hexóz monofoszfát [HMP] shunt enzimhiányai, kivéve G6PD

• nem-sphaerocytás haemolyticus (örökletes), I-es típusú

D55.2 Glükolitikus enzimdefektusok miatti anaemia

Anaemia:

• haemolyticus nem-sphaerocytas (örökletes), II-es típusú

• hexokináz hiány

• piruvát kináz [PK] hiány

• trióz-foszfát izomeráz hiány

D55.3 Anaemia a nukleotid anyagcsere zavarai miatt

D55.8 Egyéb anaemiák enzimhiány miatt

D55.9 Anaemia enzimhiány miatt, k.m.n.

D56

Thalassaemia

D56.0 α-thalassaemia

Kivéve: Hydrops feotalis miatti haemolyticus betegség (P56.-)

D56.1 Béta-thalassaemia

Cooley anaemia

Súlyos béta-thalassaemia

Sarlósejtes béta-thalassaemia

Thalassaemia:

• intermedia

• major

D56.2 Delta-béta-thalassaemia

D56.3 Thalassaemia jelleg

D56.4 Magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH]

D56.8 Egyéb thalassaemiák

D56.9 Thalassaemia, k.m.n.

Mediterrán (egyéb haemoglobinopathiával)

229


Thalassaemia (minor) (mixta) (egyéb haemoglobinopathiával)

D57

Sarlósejtes rendellenességek

Kivéve: egyéb haemoglobinopathiák (D58.-)

sarlósejtes béta-thalassaemia (D56.1)

D57.0 Sarlósejtes anaemia krízissel

Haemoglobin-SS betegség krízissel

D57.1 Sarlósejtes anaemia krízis nélkül

Sarlósejtes:

• anaemia }

• betegség } k.m.n.

• rendellenesség }

D57.2 Ketts heterozygotás sarlósejtes zavarok

Betegség:

• haemoglobin SC

• haemoglobin SD

• haemoglobin SE

D57.3 Sarlósejtes jelleg

Haemoglobin-S jelleg

Heterozygota haemoglobin S

D57.8 Egyéb sarlósejtes rendellenességek

D58

Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák

D58.0 Örökletes sphaerocytosis

Acholuricus familiaris sárgaság

Veleszületett (sphaerocytás) haemolyticus icterus

Minkowski-Chauffard-szindróma

D58.1 Örökletes elliptocytosis

Elliptocytosis (veleszületett)

Ovalocytosis (veleszületett) (örökletes)

D58.2 Egyéb haemoglobinopathiák

Abnormális haemoglobin k.m.n.

Veleszületett Heinz-test anaemia

Betegség:

230


• Hb-C

• Hb-D

• Hb-E

Haemoglobinopathia k.m.n.

Labilis haemoglobin miatti haemolyticus betegség

Kivéve: familiaris polycythaemia (D75.0)

Hb-M betegség (D74.0)

magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] (D56.4)

nagy magassági polycythaemia (D75.1)

methaemoglobinaemia (D74.-)

D58.8 Egyéb meghatározott örökletes haemolyticus anaemiák

Stomatocytosis

D58.9 Örökletes haemolyticus anaemia, k.m.n.

D59

Szerzett haemolyticus anaemia

D59.0 Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D59.1 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák

Autoimmun haemolyticus betegség (hideg típus) (meleg típus)

Krónikus hideg-haemagglutinin betegség

Hideg-haemagglutinin:

• betegség

• haemoglobinuria

Haemolyticus anaemia:

• hideg típus (másodlagos) (szimptómás)

• meleg típus (másodlagos) (szimptómás)

Kivéve: Evans-szindróma (D69.3)

a magzat és az újszülött haemolyticus betegségei (P55.-)

hideg hemoglobinuria, paroxismalis (D59.6)

D59.2 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia

Gyógyszer-indukált enzimhiány anaemia

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D59.3 Haemolyticus-uraemiás szindróma

D59.4 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák

231


Haemolyticus anaemia:

• mechanikus

• microangiopathias

• toxikus

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D59.5 Rohamokban jelentkez éjjeli haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli]

Kivéve: haemoglobinuria k.m.n. (R82.3)

D59.6 Egyéb küls ok okozta haemolysis miatti haemoglobinuria

Haemoglobinuria:

• megerltetés miatt

• menetelés miatt

• paroxysmalis, hidegtl

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

Kivéve: haemoglobinuria k.m.n. (R82.3)

D59.8 Egyéb szerzett haemolyticus anaemiák

D59.9 Szerzett haemolyticus anaemia, k.m.n.

Krónikus idiopathiás haemolyticus anaemia

APLASTICUS ÉS EGYÉB ANAEMIÁK

(D60-D64)

D60

Szerzett vörösvérsejt aplasia [erythroblastopenia]

Beleértve: vörösvérsejt aplasia (szerzett) (felnttkori) (thymomával)

D60.0 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia

D60.1 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia

D60.8 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák

D60.9 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n.

D61

Egyéb aplasticus anaemiák

Kivéve: agranulocytosis (D70)

D61.0 Konstitúcionális aplasticus anaemia

Vörösvérsejt aplasia (tiszta):

• elsdleges

232


• gyermekkori

• veleszületett

Blackfan-Diamond-szindróma

Familiaris hypoplasticus anaemia

Fanconi-féle anaemia

Pantocytopenia deformitássokkal

D61.1 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia

Szükség esetén kiegészít kódot használható (XX. fcsoport) az ok

megjelölésére

D61.2 Aplasticus anaemia egyéb küls ok miatt

Szükség esetén kiegészít kódot használható (XX. fcsoport) az ok

megjelölésére

D61.3 Idiopathiás aplasticus anaemia

D61.8 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák

D61.9 Aplasticus anaemia k.m.n.

Hypoplasticus anaemia k.m.n.

Csontvel hypoplasia

Panmyelopthisis

D62

Akut vérzés utáni anaemia

Kivéve: veleszületett anaemia magzati vérveszteség miatt (P61.3)

D63* Anaemia máshova osztályozott krónikus betegségekben

D63.0*

Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+)

D63.8*

Anaemia egyéb, máshova osztályozott krónikus betegségekben

D64

Egyéb anaemiák

Kivéve: refrakter anaemia:

• k.m.n. (D46.4)

• sok blasttal (D46.2)

• transzformációval (D46.3)

• sideroblastokkal (D46.1)

• sideroblastok nélkül (D46.0)

D64.0 Örökletes sideroblastos anaemia

233


Nemhez kötött hypochrom sideroblastos anaemia

D64.1 Másodlagos sideroblastos anaemia betegség miatt

Szükség esetén kiegészít kód használható, a betegség megjelölésére

D64.2 Másodlagos sideroblastos anaemia gyógyszerek és toxinok miatt

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D64.3 Egyéb sideroblastos anaemiák

Sideroblastos anaemia:

• k.m.n.

• piridoxinra érzékeny

D64.4 Öröklött diserythropoeticus anaemia

Anaemia dyshaematopoetica (veleszületett)

Kivéve: Blackfan-Diamond-szindróma (D61.0)

Di Gugliemo-betegség (C94.0)

D64.8 Egyéb megjelölt anaemiák

Pseudoleukaemia infantilis

Anaemia leukoerythroblastica

D64.9 Anaemia k.m.n.

ALVADÁSI DEFECTUSOK, PURPURA ÉS EGYÉB

VÉRZÉSES ÁLLAPOTOK

(D65-D69)

D65

Disszeminált intravasculáris koaguláció [defibrinációs

szindróma]

Afibrinogenaemia, szerzett

Consumptiós coagulopathia

Diffúz vagy disszeminált intravasculáris koaguláció [DIC]

Fibrinolyticus vérzés, szerzett

Purpura:

• fibrinolyticus

• fulmináns

Kivéve: ha szövdmény:

• vetélés, méhenkívüli vagy mola terhességben (O00-O07, O08.1)

• újszülötteknél (P60)

• terhesség, gyermekszülés és gyermekágy kapcsán (O45.0, O46.0,

O67.0,

O72.3)

234


D66

Örökletes VIII-as faktor hiány

VIII-as faktor hiány (funkcionális defektussal)

Haemophilia:

• K.m.n.

• A

• klasszikus

Kivéve: VIII-as faktor hiány érfal defektussal (D68.0)

D67

A IX-es faktor örökletes zavarai

Christmas betegség

Hiány:

• IX. faktor (funkcionális defektusokkal)

• plazma tromboplasztin komponens [PTC]

Hemophilia B

D68

Egyéb alvási zavarok

Kivéve: szövdményként:

• vetélés, méhenkívüli vagy mola terhesség kapcsán (O00-O07,

O08.1)

• terhességben, szülésnél és gyermekágyban (O45.0, O46.0, O67.0,

O72.3)

D68.0 Von Willebrand betegség

Angiohaemophilia

VIII-as faktor hiány vascularis defektussal

Vascularis haemophilia

Kivéve: kapilláris fragilitás (örökletes) (D69.8)

VIII-as faktor hiány:

• k.m.n. (D66)

• funkcionális defektussal (D66)

D68.1 Örökletes XI-es faktor hiány

Haemophilia C

Plazma tromboplasztin antecedens [PTA] hiány

D68.2 Egyéb véralvadási faktorok örökletes hiánya

Veleszületett afibrinogenaemia

Hiány:

• AC globulin

• proaccelerin

235


Faktor hiány:

• I [fibrinogén]

• II [prothrombin]

• V [labilis]

• VII [stabil]

• X [Stuart-Prower-féle]

• XII [Hageman-féle]

• XIII [fibrin stabilizáló]

Dysfibrinogenaemia congenita

Hypoproconvertinaemia

Owren-féle betegség

D68.3 Vérzéses zavarok kering antikoagulánsok miatt

Hyperheparinaemia

Emelkedett szint:

• antitrombin

• anti-VIIIa

• anti-IXa

• anti-Xa

• anti-XIa

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az antikoaguláns

megjelölésére

D68.4 Szerzett véralvadási faktor hiány

Alvadási faktor hiánya alábbi okból:

• májbetegség

• K-vitamin hiány

Kivéve: újszülött K-vitamin hiánya (P53)

D68.8 Egyéb meghatározott véralvadási defektusok

Szisztémás lupus erythematosus [SLE] inhibítor jelenléte

D68.9 Véralvadási defektus k.m.n.

D69

Purpura és egyéb vérzéses állapotok

Kivéve: jóindulatú hyper-gammaglobulinaemiás purpura (D89.0)

cryoglobulinaemiás purpura (D89.1)

esszenciális (vérzéses) thrombocythaemia (D47.3)

purpura fulminans (D65)

thromboticus thrombocytopeniás purpura (M31.1)

236


D69.0 Allergiás purpura

Purpura:

• anaphylactoid

• Henoch (-Schönlein)

• nem thrombocytopeniás:

• haemorrhagiás

• idiopathiás

• vascularis

• allergiás érgyulladás

D69.1 Vérlemezkék minségi rendellenességei

Bernard-Soulier [giant platelet] szindróma

Glanzmann-féle betegség

Szürke vérlemezke szindróma

Thromboasthenia (vérzéses) (örökletes)

Thrombocytopathia

Kivéve: von Willebrand-féle betegség (D68.0)

D69.2 Egyéb nem thrombocytopeniás purpura

Purpura:

• k.m.n.

• senilis

• simplex

D69.3 Idiopathicus thrombocytopeniás purpura

Evans-szindróma

D69.4 Egyéb primér thrombocytopenia

Kivéve: thrombocytopenia hiányzó radiussal (Q87.2)

átmeneti újszülöttkori thrombocytopenia (P61.0)

Wiskott-Aldrich-szindróma (D82.0)

D69.5 Másodlagos thrombocytopenia

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) az ok megjelölésére

D69.6 Thrombocytopenia k.m.n.

D69.8 Egyéb meghatározott vérzéses állapotok

Kapilláris fragilitás (örökletes)

Vascularis pseudohaemophilia

D69.9 Vérzéses állapot k.m.n.

237


A VÉR VÉRKÉPZ SZERVEK EGYÉB BETEGSÉGEI

(D70-D77)

D70

Agranulocytosis

Angina agranulocytotica

Csecsemkori genetikus agranulocytosis

Kostmann-féle betegség

Neutropenia:

• k.m.n.

• veleszületett

• ciklikus

• gyógyszer okozta

• periodikus

• splenica (primer)

• toxikus

Neutropeniás lépmegnagyobbodás

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport) a gyógyszer

megjelölésére

Kivéve: átmeneti újszülöttkori neutropenia (P61.5)

D71

Polymorphonuclearis neutrophilek funkcionális zavarai

Sejtmembrán receptor komplex [CR3] defektus

Krónikus (gyerekkori) granulomás betegség

Veleszületett dysphagocytosis

Progresszív szeptikus granulomatosis

D72

Fehérvérsejtek egyéb rendellenességei

Kivéve: basophilia (D75.8)

immunzavarok (D80-D89)

neutropenia (D70)

praeleukaemia (szindróma) (D46.9)

D72.0 Leukocyták öröklött anomáliái

Anomália vagy szindróma (granulocyták) (granuláció):

• Alder-féle

• May-Hegglin-féle

• Pelger-Huët-féle

Örökletes:

• leukocyta:

238


• hiperszegmentáció

• hiposzegmentáció

• leukomelanopathia

Kivéve: Chediak (-Steinbrinck)-Higashi szindróma (E70.3)

D72.1 Eosinophilia

Eosinophilia:

• allergiás

• örökletes

D72.8 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei

Leukaemoid reakció:

• lymphocytás

• monocytás

• myelocytás

Leukocytosis

Lymphocytosis tüneti

Lymphopenia

Monocytosis tüneti

Plasmacytosis

D72.9 Fehérvérsejtek betegségei k. m. n

D73

A lép betegségei

D73.0 Hyposplenia

Asplenia, mtét utáni

Lép atrophia

Kivéve: léphiány (veleszületett) (Q89.0)

D73.1 Hypersplenia

Kivéve: splenomegalia:

• k.m.n. (R16.1)

• veleszületett (Q89.0)

D73.2 Krónikus congestiv splenomegalia

D73.3 Léptályog

D73.4 Lépcysta

D73.5 Infarctus lienis

239


Léprepedés, nem traumás

Lép torsio

Kivéve: traumás léprepedés (S36.0)

D73.8 A lép egyéb betegségei

Lépfibrosis k.m.n.

Perisplenitis

Splenitis k.m.n.

D73.9 Lépbetegség k.m.n.

D74

Methaemoglobinaemia

D74.0 Congenitalis methaemoglobinaemia

Veleszületett NADH-methaemoglobin reduktáz hiány

Haemoglobin-M [Hb-M] betegség

Methaemoglobinaemia, örökletes

D74.8 Egyéb methaemoglobinaemiák

Szerzett methaemoglobinaemia (sulfhaemoglobinaemiával)

Toxikus methaemoglobinaemia

Szükség esetén kiegészít kód használható (XX. fcsoport), az ok megjelölésére

D74.9 Methaemoglobinaemia k.m.n.

D75

A vér és a vérképz szervek egyéb betegségei

Kivéve: megnagyobbodott nyirokcsomók (R59.-)

hypergammaglobulinaemia k.m.n. (D89.2)

nyirokcsomó-gyulladás:

• k.m.n. (I88.9)

• akut (L04.-)

• krónikus (I88.1)

• mesenterialis (akut) (krónikus) (I88.0)

D75.0 Familiaris erythrocytosis

Polycythaemia:

• jóindulatú

• familiaris

Kivéve: örökld ovalocytosis (D58.1)

D75.1 Másodlagos polycythaemia

240


Polycythaemia:

• szerzett

• mint következmény:

• erythropoietin

• plazmatérfogat csökkenés

• nagy magasság

• stressz

• érzelmi

• hypoxaemiás

• nephrogen

• relatív

Kivéve: polycythaemia:

• újszülöttkori (P61.1)

• vera (D45)

D75.2 Esszenciális thrombocytosis

Kivéve: esszenciális (haemorrhagiás) thrombocythaemia

(D47.3)

D75.8 A vér és a vérképzszervek egyéb meghatározott betegségei

Basophilia

D75.9 A vér és a vérképzszervek betegségei k.m.n.

D76

A lymphoreticularis szöveteket és reticulohistiocyta rendszert

érint bizonyos betegségek

Kivéve: Letterer-Siwe betegség (C96.0)

malignus histiocytosis (C96.1)

reticuloendotheliosis vagy reticulosis:

• medullaris histiocytás (C96.1)

• leukaemiás (C91.4)

• lipomelanoticus (I89.8)

• malignus (C85.7)

• nonlipid (C96.0)

D76.0 Langerhans-sejt histiocytosis, m.n.o.

Eosinophil granuloma

Hand-Schüller-Christian-betegség

Histiocytosis X (krónikus)

D76.1 Haemophagocytás lymphohistiocytosis

Familiaris haemophagocytás reticulosis

241


Nem Langerhans-sejt mononuclearis phagocyták histiocytosisa k.m.n.

D76.2 Fertzéshez társult haemophagocytas szindróma

Szükség esetén kiegészít kód használható a fertz ágens vagy betegség

megjelölésére

D76.3 Egyéb histiocytosis szindrómák

Reticulohistiocytoma (óriás-sejtes)

Sinus histiocytosis masszív lymphadenopathiával

Xanthogranuloma

D77* A vér és vérképz szervek egyéb rendellenességei máshova osztályozott

betegségekben

Lép fibrosis schistosomiasisban [bilharziasis] (B65.-+)

AZ IMMUNMECHANIZMUST ÉRINT BIZONYOS

RENDELLENESSÉGEK

(D80-D89)

Beleértve: komplement rendszer defektusai

Kivéve:

immunhiányos rendellenességek, kivéve a HIV-betegséget

sarcoidosis

autoimmun betegség (szisztémás) k.m.n. (M35.9)

a polymorphonucleáris neutrophilek funkcionális

rendellenességei (D71)

HIV-betegség (B20-B24)

D80

Immunhiány fként antitest defektusokkal

D80.0 Örökletes hypoglammaglobulinaemia

Autosomalis recessziv agammaglobulinaemia (svájci típusú)

X-kötdés agammaglobulinaemia [Bruton] (növekedési hormon hiánnyal)

D80.1 Nem familiáris hypogammaglobulinaemia

Agammaglobulinaemia immunglobulin-hordozó B-lymphocytákkal

Agammaglobulinaemia, közönséges [CVAgamma]

Hypogammaglobulinaemia k.m.n.

D80.2 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya

D80.3 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya

D80.4 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya

242


D80.5 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett

D80.6 Antitest hiány közel normális immunglobulin szinttel vagy

hyperimmunoglobulinaemiával

D80.7 Csecsemkori átmeneti hypogammaglobulinaemia

D80.8 Egyéb immunhiányok fként antitest defektusokkal

Kappa könny-lánc hiány

D80.9 Immunhiány fként antitest defektusokkal k.m.n.

D81

Kevert immunhiányok

Kivéve: autosomalis recesszív agammaglobulinaemia (svájci típus) (D80.0)

D81.0 Súlyos kevert immunhiány [SCID] reticularis dysgenesissel

D81.1 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony T- és B-sejtszámmal

D81.2 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony vagy normális B-sejt számmal

D81.3 Adenozin deamináz [ADA] hiány

D81.4 Nezelof-szindróma

D81.5 Purin nukleozid foszforiláz [PNP] hiány

D81.6 Major hisztokompatibilitási komplex [MHC] I. osztály hiánya

Csupasz lymphocyta szindróma

D81.7 Major hisztokompatibilitási komplex [MHC] II. osztály hiánya

D81.8 Egyéb kevert immunhiányok

Biotin-függ karboxiláz hiány

D81.9 Kevert immunhiány k.m.n.

Súlyos összetett immunhiány rendellenesség [SCID] k.m.n.

D82

Immunhiány egyéb jelents defektusokhoz társulva

Kivéve: ataxia teleangiectatica [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Wiskott-Aldrich-szindróma

Immunhiány thrombocytopeniával és eczemával

243


D82.1 Di George-szindróma

Garattasak szindróma

Thymus:

• alymphoplasia

• aplasia vagy hypoplasia immunhiánnyal

D82.2 Immunhiány rövid-végtag állapottal

D82.3 Immunhiány Epstein-Barr vírusra adott örökletes defektív válasszal

X-kapcsolású lymphoproliferatív betegség

D82.4 Hyperimmunoglobulin E [IgE] szindróma

D82.8 Immunhiány egyéb meghatározott fbb defektusokkal együtt

D82.9 Immunhiány fbb defektussal, k.m.n.

D83

Közönséges kevert immunhiány

D83.0 Közönséges kevert immunhiány fként B-sejtszám és funkció

abnormitásokkal

D83.1 Közönséges kevert immunhiány fként immunregulációs T-sejt

rendellenességekkel

D83.2 Közönséges kevert immunhiány B- vagy T-sejt elleni autoantitestekkel

D83.8 Egyéb közönséges kevert immunhiány

D83.9 Közönséges kevert immunhiány k.m.n.

D84

Egyéb immunhiányok

D84.0 Lymphocyta funkció antigén-1 [LFA-1] defektus

D84.1 Defektusok a komplement rendszerben

C1 észteráz gátló [C1-INH] hiány

D84.8 Egyéb meghatározott immunhiányok

D84.9 Immunhiány k.m.n.

D86

Sarcoidosis

244


D86.0 Tüd sarcoidosis

D86.1 Nyirokcsomó sarcoidosis

D86.2 Tüd és nyirokcsomó sarcoidosis együtt

D86.3 Br sarcoidosis

D86.8 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban

Iridocyclitis sarcoidósisban+ (H22.1*)

Többszörös agyideg bénulás sarcoidosisban+ (G53.2*)

Sarcoid:

• arthropathia+ (M14.8*)

• szívizomgyulladás+ (I41.8*)

• izomgyulladás+ (M63.3*)

Uveoparoticus láz [Heerfordt]

D86.9 Sarcoidosis k.m.n.

D89

Az immunrendszert érint egyéb rendellenességek m.n.o.

Kivéve: hyperglobulinaemia k.m.n. (R77.1)

monoklonális gammopathia (D47.2)

sikertelen transzplantáció és kilökdés (T86.-)

D89.0 Polyclonalis hypergammaglobulinaemia

Jóindulatú hypergammaglobulinaemiás purpura

Polyclonalis gammopathia k.m.n.

D89.1 Cryoglobulinaemia

Cryoglobulinaemia:

• esszenciális

• idiopathicus

• kevert

• elsdleges

• másodlagos

Cryoglobulinaemiás:

• purpura

• vasculitis

D89.2 Hypergammaglobulinaemia k.m.n.

D89.8 Az immunrendszert érint egyéb meghatározott rendellenességek m.n.o.

245


D89.9 Immunrendszert érint rendellenesség k.m.n.

Immunbetegség k.m.n.

246


IV. Fcsoport

ENDOKRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS ANYAGCSERE-

BETEGSÉGEK

(E00-E90)

Megjegyzés:valamennyi daganatot, functionális aktivitástól függetlenül, a II. fcsoport

tartalmazza.E fcsoport megfelel kódjai (E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-)

járulékos-kódként használhatók a daganat vagy ectopiás endokrin szövet

functionális aktivitásának jelölésére.

Kivéve:

terhességi, szülési és gyermekágyi szövdmények (O00-O99)

máshol nem sorolt tünetek, jelek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-

R99)

jellemzen magzati vagy újszülöttkori, átmeneti endokrin-és anyagcsererendellenességek

(P70-P74)

A fcsoport az alábbi csoportokat tartalmazza:

E00-E07

E10-E14

E15-E16

E20-E35

E40-E46

E50-E64

E65-E68

E70-E90

A pajzsmirigy rendellenességei

Diabetes mellitus

A cukoranyagcsere szabályozás és hasnyálmirigy bels elválasztás egyéb

rendellenességei

Egyéb endokrin mirigyek egyéb rendellenességei

Malnutritio

Egyéb táplálkozási hiánybetegségek

Obesitas és egyéb túltápláltság

Anyagcsere rendellenességek

A fcsoporthoz tartozó csillaggal jelölt csoportok:

E35* A bels elválasztású mirigyek rendellenességei máshova osztályozott

betegségekben

E90* Táplálkozási és anyagcsere rendellenességek máshova osztályozott

betegségekben

A PAJZSMIRIGY RENDELLENESSÉGEI

(E00-E07)

E00

Veleszületett jódhiány tünetegyüttes

Beleértve: endemiás állapotok környezeti jódhiányhoz társulva, közvetlenül vagy

az q anyai jódhiány következményeként.Némely állapot nem jelent

szokványos

hypothyreosist, hanem a fejlöd magzat elégtelen

pajzsmirigyhormon

elválasztásának következménye.

Környezeti strumogén tényezk is szerepet játszhatnak.

247


Szükség esetén kiegészít kód (F70-F79) alkalmazható a társult mentális

retardatio megjelölésére.

Kivéve: szubklinikai jódhiányos hypothyreosis (E02)

E00.0 Veleszületett jódhiány-szindróma, idegrendszeri típus

Endémiás cretenismus, idegrendszeri típusú

E00.1 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, myxoedemás típus

Endémiás cretinismus:

• pajzsmirigy elégtelenséggel

• myxoedemás típus

E00.2 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, kevert típus

Endémiás cretinismus, kevert típus

E00.9 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, k.m.n.

Veleszületett jódhiány okozta csökkent pajzsmirigy müködés, k.m.n.

Endémiás cretinismus, k.m.n.

E01

Jódhiánnyal összefügg pajzsmirigy rendellenességek és

rokon állapotok

Kivéve: veleszületett jódhiány tünetegyüttes (E00.-)

szubklinikai jódhiány-hypothyreosis (E02)

E01.0 Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva

E01.1 Jódhiányhoz társuló multinoduláris (endémiás) golyva

Jódhiányhoz társuló göbös golyva

E01.2 Jódhiányhoz társuló (endémiás) golyva, k.m.n.

Endémiás golyva, k.m.n.

E01.8 Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok

Szerzett jódhiányos pajzsmirigy elégtelenség, k.m.n.

E02

Szubklinikai jódhiány-hypothyreosis

E03

Egyéb hypophyreosis

Kivéve: jódhiányhoz társuló hypothyreosis (E00-E02)

beavatkozások utáni hypothyreosis (E89.0)

E03.0 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával

248


Veleszületett (nem toxikus) golyva:

• k.m.n.

• parenchymás

Kivéve: veleszületett átmeneti golyva normális mködéssel (P72.0)

E03.1 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül

Pajzsmirigy aplasia (myxoedemával)

Veleszületett:

• pajzsmirigy sorvadás

• hypothyreosis k.m.n.

E03.2 Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok okozta hypothyreosis

A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészit kód használható (XX.

fcsoport).

E03.3 Infectiók utáni hypothyreosis

E03.4 Pajzsmirigy sorvadás (szerzett)

Kivéve: veleszületett pajzsmirigy atrophia (E03.1)

E03.5 Myxoedemás coma

E03.8 Egyéb hypothyreosis

E03.9 Hypothyreosis, k.m.n.

Myxoedema, k.m.n.

E04

Egyéb nem-toxikus golyva

Kivéve: veleszületett golyva:

• k.m.n. }

• diffúz } (E03.0)

• parenchymás }

jódhiányhoz társuló golyva (E00-E02)

E04.0 Nem-toxikus diffúz golyva

Golyva, nem-toxikus:

• diffúz (kolloid)

• egyszer

E04.1 Nem-toxikus pajzsmirigy göb

Kolloid (cystás) (pajzsmirigy) göb

Nem toxikus solitaer golyvagöb

249


Pajzsmirigy göb (cystosus) k.m.n.

E04.2 Nem toxikus többgöbös golyva

Cystás golyva, k.m.n.

Többgócú (cystás) golyva, k.m.n.

E04.8 Egyéb nem-toxikus golyva

E04.9 Nem-toxikus golyva, k.m.n.

Golyva, k.m.n.

Göbös (nem toxikus) golyva, k.m.n.

E05

Thyreotoxicosis [hyperthyreosis]

Kivéve: krónikus thyreoiditis átmeneti thyreotoxicosissal (E06.2)

újszülöttkori thyreotoxicosis (P72.1)

E05.0 Tryreotoxicosis diffúz golyvával

Exophtalmusszal kisért vagy toxikus golyva, k.m.n.

Graves-Basedow kór

Toxikus diffúz golyva

E05.1 Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel

Thyreotoxicosis egygócú toxikus golyvával

E05.2 Thyreotoxicosis multinoduláris toxikus golyvával

Toxikus göbös golyva, k.m.n.

E05.3 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében

E05.4 Mvileg kiváltott thyreotoxicosis

E05.5 Thyreotoxikus krizis

E05.8 Egyéb thyreotoxicosis

Pajzsmirigy stimuláló hormon (TSH) fokozott termelése

A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (XX.

fcsoport).

E05.9 Thyreotoxicosis k.m.n.

Hyperthyreosis, k.m.n.

Thyreotoxikus szívbetegség+ (I43.8*)

E06

Pajzsmirigygyulladás

250


Kivéve: szülés utáni thyreoiditis (090.5)

E06.0 Heveny pajzsmirigygyulladás

Pajzsmirigy tályog

Thyreoiditis:

• gennyes

• beolvadó

A fertz ágens megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (B95-

B97).

E06.1 Subacut pajzsmirigy gyulladás

Thyreoiditis:

• de Quervain

• óriás-sejtes

• granulomatosus

• nem gennyes

Kivéve: autoimmun thyreoiditis (E06.3)

E06.2 Idült pajzsmirigy gyulladás átmeneti thyreotoxicosissal

Kivéve: autoimmun thyreoiditis (E06.3)

E06.3 Autoimmun thyreoiditis

Hashimoto thyreoiditis

Hashitoxicosis (átmeneti)

Lymphadenoid golyva

Lymphocytás thyreoiditis

Struma lymphomatosa

E06.4 Gyógyszer okozta pajzsmirigygyulladás

A küls ok megjelölésére szükség esetén kiegészít kód használható (XX.

fcsoport).

E06.5 Egyéb idült pajzsmirigygyulladás

Thyreoiditis:

• krónikus:

• lignosus

• fibrosus

• k.m.n.

• Riedel-féle

E06.9 Pajzsmirigy gyulladás, k.m.n.

251


E07

A pajzsmirigy egyéb betegségei

E07.0 Fokozott calcitonin elválasztás

Pajzsmirigy C-sejt hyperplasia

Thyreocalcitonin túltermelés

E07.1 Hormonképzés defektusával társuló golyva

Familiáris hormonképzési defektushoz társuló golyva

Pendred-szindróma

Kivéve: veleszületett átmeneti golyva, normális functióval (P72.0)

E07.8 A pajzsmirigy egyéb betegségei

Pajzsmirigyhormon-köt globulin rendellenesség

Pajzsmirigy bevérzés

Pajzsmirigy infarctus

Sick euthyreoid szindróma

E07.9 Pajzsmirigy betegség, k.m.n.

DIABETES MELLITUS

(E10-E14)

Szükség esetén a gyógyszer okozta esetekben kiegészít küls oki kód (XX. fcsoport)

használható a szer megjelölésére.

Az alábbi negyedik karakteres alosztályozás az E10-E14 csoportokkal alkalmazandó:

.0 Kómával

Diabeteses:

• kóma ketoacidosissal vagy anélkül

• hyperosmolaris kóma

• hypoglycaemiás kóma

Hyperglycaemiás kóma, k.m.n.

.1 Ketoacidosissal

Diabeteses:

• acidosis }

• ketoacidosis

}kóma említése nélkül

.2+ Vese szövdményekkel

Nephropathia diabetica (N08.3*)

Intracapillaris glomerulonephrosis (N08.3*)

Kimmelstiel-Wilson szindróma (N08.3*)

.3+ Szem szövdményekkel

252


Diabeteses:

• cataracta (H28.0*)

• retinopathia (H36.0*)

.4+ Idegrendszeri szvdményekkel

Diabeteses:

• amyotrophia (G73.0*)

• autonom neuropathia (G99.0*)

• mononeuropathia (G59.0*)

• polyneuropathia (G63.2*)

• autonom (G99.0*)

.5 Perifériás keringési szövdményekkel

Diabeteses:

• gangraena

• perifériás angiopathia+ (I79.2*)

• fekély

.6 Egyéb megnevezett szvdményekkel

Diabeteses arthropathia+ (M14.2*)

• neuropathiás+ (M14.6*)

.7 Többszörös szvdménnyel

.8 Nem meghatározott szvdményekkel

.9 Szövdmények nélküli

E10 Inzulin-dependens cukorbetegség [felosztást lásd a 000

oldalon]

Beleértve: diabetes (mellitus):

• labilis

• juvenilis kezdet

• ketozisra hajlamos

• I. tipus

Kivéve: diabetes mellitus:

• malnutritióhoz társuló (E12.-)

• újszülöttkori (P70.2)

• terhesség, szülés alatti és gyermekágyi (O24.-)

glycosuria:

• k.m.n. (R81)

• renalis (E74.8)

csökkent glucose tolerancia (R73.0)

253


mtét utáni hypoinsulinaemia (E89.1)

E11 Nem inzulin-dependens cukorbetegség [felosztást lásd a 000

oldalon]

Beleértve: diabetes (mellitus) (elhízás nélkül) (elhízással):

• felnttkori kezdet

• serdülkori kezdet

• ketosis nélküli

• stabil

• II. tipus

fiatalkori, nem inzulin-dependens diabetes

Kivéve: diabetes mellitus:

• malnutritióhoz társuló (E12.-)

• újsz