12.07.2015 Views

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Arvisura JegyzetekAz ARVISURA regében az EGYisten-hit,az IGE is a Földre szálló ÉGIekkel érkezett.Armogour és Ardvisura-Anyahita utolsóhárom fia, ÚR, ÉL és a 25 karéjos VAN-ATON az egyisten-hit igehirdetői,vallásalapítói lettek. Ha azt hinnéd, hogyezek nem beszélő nevek, akkor figyelmedbeajánlom, hogy e három vallásalapítógyermek tanításairól a tűzszerzésilegendában mi is szerepel. ÚR az ERőt képviselte, egyisten-hite a hatalmas <strong>Is</strong>ten erejét,Úr<strong>Is</strong>ten hatalmát hirdette, az Úr<strong>Is</strong>ten-hitet alapozta meg. ÉL a köztünk élő-LELket képviselte,egyisten-hite az élő, eleven <strong>Is</strong>ten jóságát hirdette, a JÓságos Él<strong>Is</strong>ten-hitet alapozta meg. Van-Aton képviselte a szellemiséget, egyisten-hite a minden ember számára elérhető szellem erejétés hatalmát, az ősi TAN, a TUDás mindenhatóságát hirdette, a Van<strong>Is</strong>ten-hitet alapozta meg.S mit rögzítettek az utódok a káldi-szumír biblia teremtés legendájában a kezdetek előttiidőkről, miről is beszélnek ott e nevek? AZ, az egy igaz ÉGI IZTEN [ISTEN] maga is az„ERő”, a „lÉLek” [LIL] és a „szellem” [TAN] szent háromságát örökkön-örökké hordozó IZ[IS-ŐS] és az „ősanyag”, az „ősvíz” és az „ősélet” SZENT háromságának lehetőségét jelentőTEN [CSEND] egyesüléséből született, amit a káldi-szumír-mahgar ékiratokon (határozottan,mint mi a mai névelőnkkel) AZ-ként jelöltek. [! EGY ≡ AZ ≡ ISTEN !]Álljunk meg egy szóra! Hányszor olvastuk már, hogy a szumír és magyar nyelvnekegymáshoz köze nincsen! S mit hoz a „véletlen”? Az ősi mondat éppen annyira szumír, mintamennyire magyar, s éppen annyira három szó, mint amennyire egyet jelent szerre ésegyszerre, hiszen EGY és AZ és ISTEN csak egyet jelent, éppen azt az egyet! Véletlen?Ardvisura-Anyahita beavatott gyermekeivel, ÚR-ERŐ, ÉL-LÉLEK, VAN-ATON hitőrzőkkeltehát, az egyisten-hit szent háromsága is újjászületett, s a kis ÉA-TÜNde nevű lányávalTENmaga folytonossága sem szakadt meg. Nos, e három vallás, e három egyisten-hitbékességes együttélésének példája, hogy Van az Úr<strong>Is</strong>ten, Él<strong>Is</strong>ten és Van<strong>Is</strong>ten vallása szerinthárom, azaz ATOM-ATON-ÓTON nevet is viselt önmagával és fivéreivel testvéri, lelki ésszellemi szövetségben. Három fivérével és három nevével EGYet hirdetve! Véletlen?Armogur fejedelemnek és Anyahitának e regében több gyermeke is született, akik a földiekéletében nagy változásokat hozó égi tudományokra tanították az ataiszi népeket. Elsőgyermekük a fejedelemséget, az uralkodást tanította meg. Ő lett a következő ataiszi fejedelem.Véletlen, hogy elsőnek született, s hogy a neve éppen ARMOGUR lett [AR-MoG-UR < ARd-MaG-Ur, azaz „teremtő földi” úr, vagy AR-MAh-GaR, azaz az „égi rend őre”]? A másodikgyermek a KEreskedést tanította meg, mint egy örEG, majd AGg medve állandóan KÓszálva,KÓborolva, KAlandozva, KAlmárkodva az ataiszi törzsek között. Véletlen lenne, hogy amásodik gyermek neve éppen AGABA lett [AG-ABA avagy AGg-ABA, azaz örEG medve]? Aharmadik fiú, azaz negyedik gyermek a teraszos növénytermesztést, csatornázást és öntözésesgazdálkodást tanította a népeknek, s az első várost ő építette követőivel, a róla elnevezettURUK avagy uruki néppel. Véletlen, hogy város e tudományok nélkül nem létezhet, s hogy avárosairól híres AVAR nép neve e névre annyira rímel [URUK > UARUOK > VAROK >AVAROK]? Ötödik gyermekük az állattenyésztést, s abban a legfontosabb termelő, közlekedőés katonai eszköz, a ló tenyésztését terjesztette el főként a hunnak nevezett népek között aSZKÍta puszta SZÉKein. Talán véletlen, hogy a neve SAKA lett? Nem hiszem. A hetedik ésnyolcadik gyermekük a kalászos földművelést és a kézműves tudományokat honosította mega már egyébként is nagy állattenyésztő népek körében. A földművelés kézműves ipar nélkül, akézművesség a portékáikat rendszeresen felhasználó földműves gazdaság és város nélkül nem<strong>Ata</strong>isziÉgiVAN-ATONregéje:IZ avagyATA-IS(ősatya)EREjébőlÚR,LELkébőlÉL ésTANából,szellemébőlVAN-ATONszületettEGY AZÉGI IGE,EGY IGAZISTEN VANAHatalmasAtyaÚRISTEN,Jóságos ÉlőJÓISTEN,ÉLISTEN,ÉrthetőBölcsTanítóVANISTENSZENTHáromságaazEGYbenArmogurésArdvisuraAnyahitagyermekei:Több, mintnevek,általukrend éskereskedésszületett,megvárosok,legelők,mezők ésműhelyek2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!