12.07.2015 Views

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

Ata-Is-Ten - Levente Vezér honlapja

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Arvisura JegyzetekLássuk rendezve most már e források egymástól „független?”, de egymásba gabalyodótörténeteit és elnevezéseit, majd azután foglalkozzunk a szabír és szavárd népekkel!Név,szerep,fogalom(ŐsAtya)ŐS-IS(ŐsAnya)TEN(Égfia)VANATON(Églánya)ÉvAŐSERŐÚrLÉLEKÉlSZELLEMVanATON(Ősmag)KÁM(Ősnép)KUS(Ősjegy)KOSKÁL(Ősúr)Káldeus Bibliaszumír ékiratokonKr.e. 6000-igŐsAtya szerepű teremtőisteni szent háromság, azörökkévalóság és világossághordozója, IZŐsAnya szerepű teremtőisteni szent háromság,az ősanyag, -víz és -életlehetőségének TEN-MAG-A1: <strong>Is</strong>ten megnyilvánulása,ragyogó világossága2: az élet tava, a négy folyóforrásvidéke és egyben3: Adamu és Héve élőhelye1: Nagyboldogasszonylegkisebb virága, Nin-Ti, ki2: a Földre szálló SUZIANNA,3: Héve, Adamu párjaŐsAtya szerepű teremtőégi szent háromságnakegyik őselemeŐsAtya szerepű teremtőégi szent háromságnakegyik őselemeŐsAtya szerepű teremtőégi szent háromságnakegyik őselemeaz égi hármas mennyeibirodalma, az Égi Kosvezetésével innen száll aFöldre Adamu és Héve1: Az első emberpárszülötte Héve-Kus2: és kosi népe, a kusok1: a csillagkép, amiből azégi hármas, az első ember2: és a szárnyas Égi Kos aFöldre száll [EM-BAR-AN]1: főpap2: templomtorony3: templomhegyARVISURAaz ataiszi tűzszerzési regébenKr.e. 13508 körül1: ATA-IS, Nap Atya2: az 1. Égi Birodalom, azazÚr<strong>Is</strong>ten Birodalmának első ura,azaz 1. Armogur fejedelem1: Káltes-asszony, a Szíriusz és2: Jóli-Tórem, a Föld úrnője3: Kemi-asszony, a Hold úrnője4: Ardvisura-Anyahita, káltesiAnyahita legmagasabb fokú égibeavatott gyermeke, Atom-Aton-Óton néven a tudásmindenhatóságának tanítója1: Éa, Anyahita egyetlenbeavatottnak született lánya,másik nevén Tünde2: KisboldogasszonyArmogur-Aton és Anyahita elsőbeavatott fia, Úr, a teremtő<strong>Is</strong>ten hatalmának hirdetőjeAnyahita második beavatottfia, Él, aki a jóságos élő <strong>Is</strong>tenlélekemelő tanát hirdetiVan<strong>Is</strong>ten-hit hirdetőjeLásd: VAN!A teremtés legendák összefüggéseinekARVISURA magyarázata:1. <strong>Ata</strong>iszi Ardvisura Anyahita regéje:Kr.e. 13508, Égiek érkeznek; kialakul azegyisten-hit, Úr-, Él- és Van<strong>Is</strong>ten-hit2. Káldeai kusok legendája: Kr.e. 5750Szavárdi kosi vitézei partra szállnakARVISURAaz Özönvíz legendáibanKr.e. 6000-40001: ATA-IS, Nap Atya2: az 1. Égi Birodalom, azazÚr<strong>Is</strong>ten Birodalmának utolsóura, 12. Armogur fejedelemAnyahita-Ilgaré, az <strong>Ata</strong>iszutolsó égi nagyasszonya (aGaré-istenhit névadója)(szíriuszi) égi beavatottA Nagy Özönvíz utánszületett első Égi beavatott,Ada-Ádám-Aton, aki Éával,párjával kiűzetik Úrból, s aVan-tó vidékére vándorolÉa, Ada-Ádám-Aton párja,akivel kiűzetnek Úrból, s aVan-tó vidékére vándorolvajelennek meg Káldi-földönÚr és Uruk városa a hatalmasÚr<strong>Is</strong>ten emlékére épül AninaómromjainUruki Birodalom = Él<strong>Is</strong>tenBirodalma, Anyahita égi fia,Mitra tiszteletéreLásd: Ada-Ádám-Aton-- uruki menekültek vezére aNagy Özönvíz után, kitőlKus és fia, oroszlános Nimrudszármazik-- 1: Kám fia és Nimrud atyja2: A 2. Égi Birodalom avagyÉl<strong>Is</strong>ten (uruki) Birodalmánaklakosai (kusok, „lukus”-ok);Káldeában; újrakezdik az időszámítást, ésmegalakul az első templomgazdaság3. Özönvíz legendája: Kr.e. 5038, asüllyedő <strong>Ata</strong>iszról hajóikon menekülőkkáldeai segítséggel megalapítják Uruk-- Szavárdi vezér vezetésével aVan-tó vidékére érkező Koscsillagképben születettek, a 2.Égi Birodalom alapítóatyáiBirodalmát, melynek központjából, Úrbólaz első égi beavatott, Ádám párjával,Éával a változó holdhónapok világábaűzettetik, ahonnan egy Kost követvejutnak el a Kusi paradicsomi birodalomba-- 1: Káldi, a 2. Égi (uruki)Birodalom első királya, kálja2: Káldi kosi népének földje,Káldi-föld vagy Káldea4. Hun törzsszövetség: Kr.e. 4040; Kámfia Kus fia oroszlános Nimrud legendája5. Paradicsomi történet születése: Kr.e.2000 után Úrban beavatást nyerő Ábrámakkád hagyománnyá fejleszti az égibirodalom történeteit Atontól GilgamesigAkkád Bibliamai változataKrisztusigAtya(Szent Atya), azÚr, maga az<strong>Is</strong>tenSzűz Mária(Szent Anya),<strong>Is</strong>ten fiánakszülőanyja1: Ádám,az első ember2: Szűz Máriaelső gyermeke,<strong>Is</strong>ten fiaÁdám oldalbordájábólteremtett elsőasszonyAtyaSzent háromságelsőjeSzent lélekSzent háromságharmadikjaFiúSzent háromságmásodjaNoé fia, kitőlKus és NimródnagyvadászszármazottKám fia, azaz abibliai Nimródatyja1: kos, melynekvéráldozatát azÚr elfogadja2: kusok, kosok1: Káldeusok,Káldea népe2: égi KirÁLyNos, a fentiek csupán felvetések. Azonban egyértelműen rávilágítanak arra, hogy azegymástól függetlenként kezelt regékben tagadhatatlanok az egymásra épülő, vagy kölcsönösösszefüggések. S éppen az összefüggések keresése miatt olvassuk e regéket, mert nem atényszerűségük, nem a történéseik, hanem az olvasóknak, az értelmező embereknek szántÜZENET érdemel figyelmet. S az üzenetét tekintve semmi kifogásolni valót nem találni azARVISURA regében, sőt, átfogó rendszerbe foglalja a hiedelmeket, melyek egyenként olykönnyen hangolnák egymás ellen híveiket.A szumír, akkád és ataiszi családfa alig tér el egymástól, csupán a kezdet megjelölésekülönbözik. Adam ideje ugyanoda esik, ám míg a szumírok és akkádok szemében vele5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!