Kata Pengantar

staripoh.com

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik

merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping

memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran,

Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan

dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya

mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang

berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran

menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat

berkembang.

Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah

menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping

penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan

pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang

berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru

melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan

Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR.

Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik

KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar

mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik,

teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk

latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan

tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan

meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan

pembelajaran Pendidikan Muzik.

Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha

menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi

penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHA RIFA H MAIMUNA H SYED ZI N

Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum,

Kementerian Pendidikan Malaysia


Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik

KBSR, pada peringkat aw al persekolahan.

Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam

menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada

beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural - kemahiran mendengar melalui lagu yang

dipelajari.

b) Fizikal - pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal.

c) Verbal - kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan

penguasaan bahasa.

d) Daya ingatan

muzikal

- kebolehan mengingat bunyi muzik dan

menghasilkannya semula.

e) Persembahan - menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan

peka dan tepat.

f) Interaksi sosial - berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam

kumpulan.

g) Komunikasi - menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui

nyanyian.

1


Pengenalan Rekoder

1. TEKNIK NYANYIAN

1.1 SEBUTAN

Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam

menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. Kejelasan sesuatu

sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut.

Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk

mulut yang betul akan menghasilkan sebutan, kualiti ton dan intonasi yang

baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas.

Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.

Bentuk mulut bagi bunyi vokal:

AH (a) A E (e) OO (u)

EE (i)

OH (o)

2


Pengenalan Rekoder

1.2 POSTUR

Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang

bermutu. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran

suara semasa menyanyi.

1.2.1 Postur Berdiri

Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika

menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut:

Kaki - berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit.

Lutut - dilonggarkan (rileks), tidak kaku.

Badan - belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus.

Dada - dinaikkan.

Bahu - ditarikkan ke belakang sedikit.

Dagu - selari dengan lantai.

Tangan - di sisi.

1.2.2 Postur Duduk

Secara konvensionalnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika

menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut:

Bahagian badan hingga kepala - keadaannya sama seperti postur

berdiri.

Belakang badan - tidak bersandar.

Punggung - terletak di tengah kerusi.

Kaki - diletak di atas lantai dengan satu kaki

ke hadapan sedikit.

Tangan - diletak di atas paha.

3


Pengenalan Rekoder

1.3 PERNA FASAN

Dengan pengurusan pernafasan yang baik, seseorang dapat menghasilkan

ton yang berkualiti, sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di

samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa.

Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk, abdomen

dan diafragma. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui

latihan. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau

latihan persediaan. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh

dijalankan. Antaranya adalah seperti berikut:-

a) Menghembus dan menarik nafas

Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda

diperlukan udara. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang.

b) Bernafas secara cepat

Biasanya apabila kita ter kejut, kita akan menarik nafas dengan cepat.

Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali.

c) Pernafasan staccato

Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang

sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat

dalam proses pernafasan. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot

tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan.

d) Hiss/Hoo

Sambil menar ik nafas secara perlahan, angkat kedua-dua tangan ke

atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”.

Contoh latihan:

hiss ss ss ss hiss

hoo hoo hoo hoo hoo

4


Pengenalan Rekoder

1.4 PENGHASILA N TON

Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ

vokal ( mulut, bibir, rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.

Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut:

a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a, e, i, o, u).

b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat.

c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Kemudian beransur-ansur

dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang.

Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong

terbuka.

Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah:

a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya.

b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’.

c) Mengajuk bunyi siren, angin, keretapi dan siulan.

d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut:

“Hee hee hee ! Apa khabar ?”

2. KAEDAH M ENGAJAR LAGU

Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. Kaedahkaedah

yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote

learning). Melalui kaedah ini, murid mempelajari sesebuah lagu secara

mengajuk. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural

memory) murid.

5


Pengenalan Rekoder

Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah:

a) Kaedah keseluruhan lagu

b) Kaedah baris demi baris

c) Kaedah solfege

2.1 Kaedah keseluruhan lagu

Sesuai untuk mengajar lagu pendek.

Langkah-langkah:

a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.

b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.

c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau

sebutan vokal a,e,i,o,u) berulang-ulang.

d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya.

e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

2.2 Kaedah baris demi baris

Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran

lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa, kemudiannya diikuti

dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir, dan menyanyi

keseluruhan lagu.

Langkah-langkah:

a) Memperdengar keseluruhan lagu.

b) Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara

humming.

c) Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris

demi baris.

d) Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is.

e) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.

f) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.

6


2.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan

Pengenalan Rekoder

Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan

bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan

sebagai sebutan pic. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak

(movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.

Misalnya dalam nada C major- minor, pic ‘do’ ialah not C. Manakala bagi

nada D major- minor, pic ‘do’ ialah not D.

Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu

pengajaran secara solfege. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat

tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi

muzik.

Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut:

• s m

• l s m

• l s m r

• l s m r d

• l s m r d l

• l s m r d l s

• l s f m r d

• t l s f m r d

• d` t l s f m r d

• d r m f s l t d`

7


Pengenalan Rekoder

3. SOLFA ISYARAT TANGAN

Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada

di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’

atas yang terletak di paras kepala.

Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah :

do re mi

Fa So La

Ti

Do’

8


Contoh Latihan Solfa

Pengenalan Rekoder

Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan.

a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.

b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. Ini dilakukan

secara baris demi baris.

4. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN

Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi, guru perlulah mengambil kira beberapa

perkara seperti berikut:

a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid.

b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud, tempo, bentuk irama, ekspresi

dan lirik lagu.

c) Memastikan postur, pernafasan, penghasilan ton, ekspresi yang betul

sew aktu menyanyi.

d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama,

melodi, ekspresi dan sistem notasi ).

e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. (Rujuk

perkara 2.1; 2.2; 2.3)

9


Pengenalan Rekoder

5. NOTA TAMBAHAN

5.1 Lagu Pusingan

Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 , 2 atau

4 bar kemudian, nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep

harmoni.

Langkah-langkah mengajar lagu pusingan:

a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat.

b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.

c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.

- Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.

- Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1

selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Aktiviti ini diteruskan

secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti.

Contoh lagu:

Anak Itik Tok Wi

Kumpulan 1 Kumpulan 2

Anak Itik Tok Wi

Mandi Dalam Kolam

Sakit Apa Tok Wi

Sakit Sendi Tulang

………………………

(hingga akhir lagu)

( rehat )

Anak Itik Tok Wi

Mandi Dalam Kolam

Sakit Apa Tok Wi

Sakit Sendi Tulang

……………………

(hingga akhir lagu)

* Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3.

10


Pengenalan Rekoder

5.2 Ostinato Melodi

Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi

bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu.

Langkah-langkah mengajar ostinato melodi:

a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari.

b) Guru mengir ingi nyanyian murid- murid.

c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.

d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan:

Kumpulan 1 - menyanyi lagu

Kumpulan 2 - menyanyi ostinato

(Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik

yang bermelodi, seperti glokenspiel, tone-block, melodian dan rekoder).

11


Pengenalan Rekoder

12


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 1

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.2 Pengalaman Muzik

2.2.1 Menyanyi secara Muzikal

• Pic – solfa so dan mi

Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 1

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

1. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu.

Murid pernah menepuk detik lagu.

1. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.

2. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo..’ tanpa isyarat tangan.

3. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan.

4. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.

5. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang

terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan.

6. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat.

Kontekstual

Kecerdasan Pelbagai

Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’, pita lagu, pemain pita lagu.

13


Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 2

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 2

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.3 Ekspresi:

1.3.1 Dinamik

- kuat ( f )

- lembut ( p )

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada

lagu yang diperdengar.

Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat

danlembut dalam pembelajaran yang lalu.

Aktiviti 1 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.

2 Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar.

3 Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan.

Contoh gerakan :

Dinamik lembut ( p )

• menggoyangkan kepala dengan lembut.

• duduk sambil menguncupkan badan.

Dinamik kuat ( f ).

• mengangkat tangan tinggi

• bangun sambil mendepakan tangan.

4 Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat

pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f

Elemen Strategi

Bahan

KBKK

• Membanding beza

Pita lagu, kibod dan carta lagu, radio-kaset, lagu- lagu pilihan guru.

14


Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 3

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 3

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.2 Pengalaman Muzik

2.2.1 Menyanyi :

- irama

- melodi

- ekspresi

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama,

melodi dan ekspresi.

Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang

betul secara berpandu.

1. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman.

2. Latihan menepuk irama lagu yang didengar.

3. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk.

4. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu.

5. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan.

7. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang

Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang

sama.

8. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan

ekspresi yang ditetapkan.

Kemahiran Berfikir

• Membuat gambaran mental

Belajar Cara Belajar

• Mengingat kembali

Kecerdasan Pelbagai

• Kinestetik

• Verbal linguistik

Bahan

Penyedut minuman, kerincing, pita lagu dan radio kaset.

15


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 4

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.2 Pengalaman Muzik

2.2.1 Menyanyi solfa – la, so,fa, mi, re, do

Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 4

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Menyanyikan pic la, so, fa, mi, re, do dengan betul secara

berpandu.

Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la, so, mi,

re, do.

Aktiviti 1. Mengulangkaji solfa dengan pic la, so, mi, re, do

dengan iringan kibod.

2. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.

3. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi

pic la, so, fa, mi, re, do.

4. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah

menggunakan pic la, so, fa, mi, re, do.

Elemen Strategi

Kecerdasan Pelbagai

• Muzik

• Interpersonal

Pemikiran Kritis

• Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun

Bahan

Pita lagu, carta lagu, kad imbasan solfa, carta isyarat tangan

Curwen.

16


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 5

Masa

4 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 5

2.1 Pengetahuan Teknik

2.1.1 Teknik dalam nyanyian

• Aplikasi Teknik - Sebutan

2.2.1 Menyanyi

• Kemahiran menyanyi – pic; tempo; dinamik

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

1. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

2. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,

tempo dan dinamik, dengan bimbingan.

Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru.

1. Perdengarkan lagu Malaysia Baru.

2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul.

3. Menyanyikan melodi lagu:

• baris demi baris

• rangkap demi rangkap

4. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan

lagu.

5. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang

betul.

6. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil:

Kumpulan 1

Menyanyi dengan melodi yang betul

Kumpulan 2

Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu

yang dinyanyikan.

Kecerdasan Pelbagai

• Muzik

• Kinestetik

Konstruktivis me

• Mengingat

Bahan

Pita lagu, kibod dan carta/ skor lagu.

17


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 6

Masa

6 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

Pengenalan Rekoder

Modul Nyanyian Tahun 6

1.1 Irama

1.1.4 Corak Irama

• Ostinato irama

1.2 Melodi

1.2.4 Har moni

• Lapisan suara – dron dan ostinato melodi

Pengalaman Muzikal

2.1 Pengalaman Muzik

2.2.1 Menyanyi secara muzikal

• Kemahiran menyanyi

Hasil

Pembelajaran

1. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang

diperdengar dengan betul.

2. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik

nyanyian dan instrumental dengan betul.

3. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic, tempo dan

dinamik secara berpandu.

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.

1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic,

tempo dan dinamik.

2. Latihan menyanyikan dron - do

3. Latihan menyanyikan ostinato - mi, re, do :

Kumpulan 1

Menyanyikan melodi lagu.

Kumpulan 2

Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do.

Kumpulan 3

Menyanyikan ostinato melodi - mi, re, do.

4. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan

panduan guru.

5. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik.

6. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi- do, so, do

7. Bertukar aktiviti antara kumpulan.

KBKK

• Membanding beza dan menghubung kait

Belajar Cara Belajar

• Kemahiran mengingat

Carta lagu dan kad imbasan.

18


Pengenalan Rekoder

19


Pengenalan Rekoder

20


Pengenalan Rekoder

21


Pengenalan Rekoder

22


Pengenalan Rekoder

23


Pengenalan Rekoder

23


Pengenalan Rekoder

24


Pengenalan Rekoder

25


Pengenalan Rekoder

26


Pengenalan Rekoder

27


Pengenalan Rekoder

PERKUSI

PENGENALAN

Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id

sekolah rendah. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui

pengalaman ber main muzik. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk

mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari.

Di samping itu, per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan

anggota badan mur id. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka

kreativiti mereka. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk

semangat kerjasama dan toleransi, disiplin, dan rasa tanggung jaw ab. Oleh yang

demikian, guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat

perkusi.

Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan

bunyi yang estetik. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan

sesuatu alat perkusi. Bagi mencapai tujuan itu, guru perlu menunjukkan cara

memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat

membina biasaan yang baik dari aw al lagi.

1


Pengenalan Rekoder

1. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI

Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting

bagi menghasilkan bunyi yang estetik. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik

memainkan alat-alat per kusi yang betul.

1.1 Kastanet

(a) Rupa bentuk

Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. Alat ini mempunyai dua

bahagian yang diikat dengan tali atau getah.

(b) Cara memegang dan memainkan kastanet

i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah

dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri.

ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan.

2


Pengenalan Rekoder

1.2 Loceng

(a)

Rupa bentuk

Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai.

Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng

logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan

menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang.

(b)

Cara memegang dan memainkan loceng

Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang

tidak berloceng. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang.

Genggam pemegang loceng dengan tangan kiri. Kemudian ketuk

pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan yang menggenggam

loceng.

3


Pengenalan Rekoder

1.3 Tik-Tok (Double-tone Block)

(a) Rupa bentuk

Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang

dan sebatang pengetuk. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut.

Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan

bunyi daripada bahagian kiri.

(b)

Cara memegang dan memainkan tik-tok

( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan

tangan kanan.

(ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.

4


Pengenalan Rekoder

1.4 Tamborin

(a) Rupa bentuk

Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu

atau plastik. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang

menghasilkan bunyi apabila digoncang. Lazimnya terdapat dua jenis

tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit.

Tamborin Berkulit

Tambor in Tanpa Kulit

(b) Cara memegang dan memainkan tamborin

Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu:

i) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke

kanan.

ii) Pegang tamborin dengan tangan kir i. Ketuk tepi tamborin atau kulit

tamborin dengan hujung jari tangan kanan.

5


Pengenalan Rekoder

1.5 Kerincing

(a) Rupa bentuk

Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga.

Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya.

Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Apabila diketuk, ia

menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring.

(b)

Cara memegang dan memainkan kerincing

i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di

tangan yang sebelah lagi. Pastikan tangan yang memegang tali

kerincing tidak menyentuh ker incing.

ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran

segitiganya dengan pengetuk kerincing. Ketukan boleh di sebelah luar

kerincing atau dalam kerincing.

Paluan Luar

Paluan Dalam

6


Pengenalan Rekoder

1.6 Dram Getar

(a) Rupa bentuk

Dram getar mempunyai dua per mukaan. Per mukaan baw ahnya terdapat

gegetar yang bergetar apabila diketuk. Sepasang kayu pemukul digunakan

untuk memainkannya.

(b)

Cara mengendali dan memainkan dram getar

i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa

dan pastikan badan tidak rapat dengan dram, atau

ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (Untuk

posisi di samping sahaja)

iii) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu

tersebut.

iv) Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir.

7


Pengenalan Rekoder

(c)

Teknik Memegang Kayu Dram

(i)

Genggaman Tradisional

Tangan Kanan

Tangan Kiri

(ii)

Genggaman Sepadan

Tangan Kiri

Tangan Kanan

8


Pengenalan Rekoder

1.7 Dram Tenor

(a) Rupa bentuk

Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Saiz dram tenor adalah

besar sedikit daripada dram getar. Sepasang pemukul digunakan untuk

memainkannya. Dram tenor tidak mempunyai gegetar.

(b)

Cara mengendali dan memainkan dram tenor

(i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Berdiri dengan selesa

dan tidak rapat dengan badan dram, atau

(ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang.

( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.

(iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah

atas.

9


Pengenalan Rekoder

1.8 Simbal

(a) Rupa bentuk

Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan

bahagian tengahnya bercembul. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat

pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. Apabila diketuk, simbal

menghasilkan bunyi lanjut.

(b)

Cara memegang dan memainkan simbal

Suspended Cymbal

Crash Cymbal

(i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal

dengan tangan kanan. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram

samping digunakan untuk memukul simbal.

(ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang

mengarah ke atas bergilir-gilir.

10


Pengenalan Rekoder

1.9 Glokenspiel

(a)

Rupa bentuk

Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam

yang berpic diatonik. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam

kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi, sepasang pemukul

digunakan untuk mengetuknya. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang

lanjut apabila diketuk.

(b) Cara memainkan Glokenspiel

Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan

ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk

(mallet ).

11


Pengenalan Rekoder

1.10 Tone Block

(a) Rupa bentuk

Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic

diatonik. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan

diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

(b)

Cara memegang dan memainkan tone block

Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara.

(i) Dimainkan secara satu set

(ii) Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.

(iii) Untuk menghasilkan bunyi, ketuk per mukaan logam pada tone block

menggunakan mallet yang ditetapkan.

12


Pengenalan Rekoder

1.11 Cowbell

(a) Rupa bentuk

Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang

berbentuk corong empat segi. Kayu dram digunakan bagi mengetuk

badan alat ini. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila

diketuk.

(b)

Cara memegang dan memainkan cowbell

Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk

badan cowbell menggunakan kayu dram.

13


Pengenalan Rekoder

2. PENYENGGARAAN

2.1 Cara Menjaga Alat Perkusi

(a) Dram

(i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.

(ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan.

(iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang

tajam.

(iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram.

(b) Tamborin

(i) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di

atas.

(ii) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin.

Alat-alat perkusi yang lain seperti :

- Kastanet, kayu tik-tok, kerincing

- Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.

2.2 Penyelenggaraan

i) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam

sebuah almari khas.

ii) Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan

betul selepas menggunakannya.

iii) Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab

terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang

kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan.

14


15

Pengenalan Rekoder


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 1

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.1 Pengetahuan Teknik

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

• Memegang dan mengendalikan

• Memainkan

Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 1

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

1. Memegang kastanet dengan betul.

2. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul.

1. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’.

2. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon.

1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet.

2. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik

sambil menepuk detik.

3. Memperkenal kastanet. Murid diberi peluang merasai

bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas

dengan iringan muzik.

4. Dengan bimbingan guru, murid memegang dan memainkan

kastanet dengan teknik yang betul.

5. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan

lagu ‘Telefonku’.

6. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet.

Contoh aktiviti kumpulan:

Kumpulan 1

memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam

lagu ‘Telefonku’.

Kumpulan 2

menyanyikan lagu.

Elemen Strategi

Bahan

(Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti).

Kontekstual

• Mengaplikasikan

Keratan gambar telefon, rakaman lagu ‘Telefon Ku’, kastanet dan

beberapa alat perkusi ringan lain.

16


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 2

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.1 Pengetahuan Teknik

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi

• Memegang dan mengendali

• Memainkan.

Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 2

Hasil Pembelajaran

Pengetahuan Sedia

Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

1. Memegang loceng dengan teknik yang betul.

2. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul.

1. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet.

2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun

Dua’.

1. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.

2. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas.

3. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara

memegang dan memainkannya.

4. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik

yang betul.

5. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng.

6. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan

bimbingan guru.

7. Aktiviti kumpulan:

Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan.

• Kumpulan 1 - Kastanet

• Kumpulan 2 - Loceng

• Kumpulan 3 - Menyanyikan lagu

( Kumpulan 1, 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti )

8. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi.

Kontekstual

• Mengaplikasi

Kastanet, kerincing, loceng, kad ikon corak irama, rakaman lagu

‘Kami Murid Tahun Dua’

17


Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 3

Mata Pelajaran

Pendidikan Muzik

Tahun 3

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.2 Melodi

1.2.2 Warna ton

- Alat perkusi

Hasil Pembelajaran Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang

sesuai.

Pengetahuan Sedia 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’.

Ada

2. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi,

kastanet dan kerincing.

Aktiviti

1. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari.

2. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan :

a) q q q q :

b) h h :

3. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan

dengan bimbingan guru.

Kastanet q q q q \ q q q q }

Kerincing h h \ h h }

Elemen Strategi

Bahan

3. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan

corak irama yang diberi:

Kastanet – berjalan jengket

Kerincing – burung terbang

( dengan iringan muzik )

5. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan :

Kumpulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet.

Kumpulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not

min im.

6. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan.

Kumpulan 1 – memainkan alat per kusi

Kumpulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’

Kumpulan 3 – membuat pergerakan

i. Berjalan jengket

ii. Burung terbang

Kecerdasan Pelbagai

• Muzik

• Kinestetik

• Visual Ruang

Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’, kastanet, kerincing dan

kad imbasan.

18


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 4

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 4

2.2 Per mainan Alat Perkusi

2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal

- Kemahiran ber main alat perkusi ringan; dram getar;

dram tenor.

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet

dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan.

1. Murid telah mempelajari

- Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h )

- Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’

Aktiviti

1. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’

2. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.

3. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan

irama Perancis.

i) Krocet - ta

ii) Minim - ta-a

4. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.

i) Dram getar – krocet

ii) Dram tenor – minim

5. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik

dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan

skor perkusi:

Dram getar – q q q q }

< -

Dram tenor – h h }

<

6. Aktivit kumpulan:

Kumpulan 1 – Dram getar

Kumpulan 2 – Dram tenor

Kumpulan 3 – Nyanyian

( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti )

Elemen Strategi

Bahan

Kontekstual

- Mengaplikasi

Konstruktivis me

• Seronok

Dram getar, dram tenor, kad imbasan, kibod, skor per kusi.

19


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 5

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.2 Per mainan Alat Perkusi

2.2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal

- Kemahiran ber main alat perkusi.

Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 5

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan dan

tempo.

1. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor.

2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’.

1. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik.

2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik

pertama berpandukan skor lagu.

3. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo :

i) cepat

ii) lambat

4. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik, tekanan dan

tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’.

(kastanet, kerincing, dram getar, dram tenor)

Elemen Strategi

Kecerdasan Pelbagai

• Muzikal

Konstruktivis me

• Seronok

Bahan

Skor lagu, alat perkusi, kibod dan pita rakaman.

20


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 6

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Ekspresi Kreatif

Item

3.3 Reka Cipta

3.31 Mencipta corak irama

• Ostinato irama

Pengenalan Rekoder

Modul Perkusi Tahun 6

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk

iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not

dan tanda rehat yang dipelajari.

Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.

1. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.

2. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat

perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 )

4

- Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet

( rangkap 1 dan 2 )

- Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.

( rangkap 3 dan 4 )

3. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter

3

)

4

- Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet

( baris 1 dan 2 )

- Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.

( baris 3 dan 4 )

4. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan

mengikut lagu yang ditetapkan. ( Tanjung Katong )

5. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta

dengan irama lagu yang ditetapkan.

Kontekstual

• Mengaplikasi

KBKK

• Menjana idea

Bahan

Dram tenor, kastanet, tambor in, kerincing, rakaman lagu, kad

imbasan detik lagu.

21


Pengenalan Rekoder

REKODER

PENGENALAN

Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik.

Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. Antaranya adalah rekoder

sopranino, soprano, alto, tenor dan bes. (Gambarajah 1)

Gambarajah 1

Alto

Tenor

Bes

Soprano

Sopranino

Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan

memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Pada masa yang sama pelajar

mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal.

Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan

kemahiran dan penguasaan bermain rekoder.

1


Pengenalan Rekoder

1. STRUKTUR REKODER

Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2.

Gambarajah 2

2. TEKNIK BERMAIN REKODER

Untuk bermain rekoder dengan baik, teknik permainan rekoder yang betul

perlu diamalkan.

2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder

2.1.1 Postur

• Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa

memegang rekoder.

2


Pengenalan Rekoder

• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan.

(Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau

membongkokkan badan.)

Gambarajah 3(a)

Gambarajah 3(b)

2.1.2 Cara Memegang Rekoder

Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan

memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder.

a. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian

pangkal.

b. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder.

c. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.

3


Pengenalan Rekoder

2.1.3 Penjarian

Gambarajah 4

Tangan Kiri

Tangan Kanan

3

2

1

4

5 6

7

0

Sistem Nombor Penjarian Rekoder

(a) Tangan Kiri

• Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder.

• Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama.

• Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua.

• Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.

(b) Tangan Kanan

• Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat.

• Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.

• Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam.

• Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh.

• Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7, terdapat dua lubang kecil.

Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet.

4


Pengenalan Rekoder

Gambarajah 5

Susunan jari pada lubang rekoder

Carta Penjarian Rekoder

5


REKODER TAHUN 4

Pengenalan Rekoder

Penjarian Not B, A, G, C’, D’

Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G

Penjarian not C'

Penjarian not D'

1


Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJARIAN

Latihan dengan tempo lambat, cepat dan sederhana.

Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).

Latihan 1

NOT B

Latihan 2

NOT A

Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b)

Latihan 4

NOT G

Latihan 5(a) NOT B, A dan G Latihan (b)

Latihan 6(a)

NOT B , A dan G

Latihan 6(b)

2


Pengenalan Rekoder

Latihan 7

NOT C'

Latihan 8

NOT D'

Latihan 9

NOT C' dan D'

Latihan 10

NOT B, A, G, C' dan D'

3


Pengenalan Rekoder

Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B, A dan G

Lagu 1

MARY HAD A LITTLE LAMB

Moderato

Lagu Kanak-kanak

Lagu 2

LULLABY

Andante

Lagu Kanak-kanak

4


Pengenalan Rekoder

Lagu 3

WAU BULAN

Andante

Lagu Rakyat

Lagu 4

HELLO MY KIDS

Andante

Lagu Rakyat

5


Pengenalan Rekoder

Lagu 7

BERGEMBIRA

Allegro

Sam

Lagu 8

INANG GEMBIRA

Moderato

Arifin Razak

7


Pengenalan Rekoder

Lagu 9

JONG JONG INAI

Allegro

Lagu Rakyat

Lagu 10

DOWN BY THE BAY

Swing. Moderato

Lagu Rakyat

8


REKODER TAHUN 5

Pengenalan Rekoder

PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B, A, G, C' dan D'

Untuk penjarian not B, A, G, C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.

CADANGAN AKTIVITI

Pengukuhan untuk not B, A, G, C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal

berikut.

1. Mengajuk pic

1.1 Guru membunyikan pic B, A, G, C' atau D'

1.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.

2. Mengajuk melodi 1 bar.

2.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan,

rekoder atau vokal.

2.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder.

(Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. Lagu : Selamat Tinggal

Rakanku.)

1


Pengenalan Rekoder

Lagu 1

SELAMAT TINGGAL RAKAN KU

(GOOD BYE MY FRIEND)

Lagu Rakyat German

Arahan

Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.

a) frasa 2 bar

b) tempat bernafas (, )

c) dinamik f dan p

4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1

4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder

dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).

Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid

dengan menggunakan rekoder.

2


Pengenalan Rekoder

Penjarian Not F dan E

Penjarian Not F

Penjarian Not E

CADANGAN AKTIVITI

1. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk.

2. Tuliskan kedudukan not pada baluk.

3


3. Tandakan penjarian not-not rekoder.

Pengenalan Rekoder

Penjarian not A

Penjarian not G

Penjarian not C’ Penjarian not D’

CADA NGAN AKTIVITI

Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut.-

a) Dinyanyikan secara solfa dahulu.

b) Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat, cepat, sederhana

c) Dimainkan dengan dinamik p dan f

4


Pengenalan Rekoder

LATIHAN PENJA RIA N

Latihan 1: NOT F

Latihan 2: NOT E

Latihan 3: NOT F dan E

Latihan 4

Latihan 5: NOT G, F dan E

Latihan 6

Latihan 7

5


Pengenalan Rekoder

Lagu 2

DAMAI

Yusri Hussain

PENJA RIA N NOT D dan C

Penjarian Not D

Penjarian Not C

6


Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

Pengenalan Rekoder

a) Dinyanyikan secara solfa dahulu.

b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat, cepat, sederhana.

c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f.

LATIHAN PENJARIAN

Latihan 8: NOT G F, E, D dan C

, ,

Latihan 9: NOT E, D dan C

, ,

Latihan 10

, ,

Latihan 11

, ,

Latihan 12

, ,

7


Lagu 3

Pengenalan Rekoder

LA VOLTA

Bryd

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi.

b) Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

8


Pengenalan Rekoder

Lagu 4

ETUDE

Moderato

9


Latihan Pengukuhan Untuk Not C, D, E dan F

Pengenalan Rekoder

Latihan 13

Latihan 14

Lagu 5

GOOSEY, GOOSEY, GANDER

Lagu Kanak-kanak

10


Pengenalan Rekoder

Lagu 6

THE PHEASANT AND THE BEAR

Lagu Kanak-kanak

11


PENJA RIA N NOT F #

Pengenalan Rekoder

Penjarian Not F #

CADA NGAN AKTIVITI

Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut.

a) Tempo yang berbeza: lambat, cepat.

b) Cara memainkan: legato.

Latihan Penjarian

Latihan 15: NOT G, F # dan E

12


Latihan 16: NOT D, E dan F #

Pengenalan Rekoder

Latihan 17: NOT D, E, F # , G dan A

Lagu 8

BUNYI ALAM

Moderato

Hj Abu Hassan

13


Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato

Pengenalan Rekoder

Latihan 18: Staccato

NOT D, E, F # , G dan A

Latihan 19: Staccato dan Legato

Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton

NOT G, F, F # dan A

Latihan 21: NOT G, F # dan D

14


Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder.

b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON

Moderato

Moritz Hauptmann

15


REKODER TAHUN 6

PENJA RIA N NOT G # dan C #

Penjarian Not G # Penjarian Not C #

Latihan Penjarian

CADA NGAN AKTIVITI

Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan

bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not

seterusnya adalah diperlukan.

Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut:

(a) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana.

(b) cara: legato.

(c) dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1


Latihan 1: Not G # dan A

Latihan 2: Not G # , B dan E

Latihan 3: Not G # , B, E, A dan F #

Latihan 4: Not G # dan A

Latihan 5:

Not E, F # , G # , A dan B

Latihan 6:

Not C # dan D

2


Latihan 7: Not A, C # , D’ dan B

CADA NGAN AKTIVITI

a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi

Lagu 1

LAVENDER’S BLUE

Lagu Rakyat England

3


Lagu 2

AKU BURUNG TIONG

Hamid Baharudin

4


PENJA RIA N NOT E’ DA N F’

Penjarian Not E’ Penjarian Not F’

PENJA RIA N NOT G’ DAN F #

Penjarian Not G’ Penjarian Not F #

5


Lagu 3

AYAM DIDIK

Lagu Rakyat

6


Lagu 4

BURUNG KAKAK TUA

Lagu Rakyat

7


Lagu 6

WAKTU FAJAR

Tradisional

9


Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5

Johannes Brahms

10


Lagu 8

WAU BULAN

Lagu Rakyat

11


Lagu 5

LARGO

Lagu Rakyat

8


Lagu 6

WAKTU FAJAR

Tradisional

9


Lagu 7

HUNGARIAN DANCE NO. 5

Johannes Brahms

10


Lagu 8

WAU BULAN

Lagu Rakyat

11


MODUL REKODER TAHUN 4

MATA

Pendidikan Muzik

PELAJARA N

Tahun 4

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.3 Per mainan Rekoder

2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal

• Kemahiran ber main dan membaca notasi

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi

menggunakan penjarian yang ditetapkan.

Murid telah mempelajari :

1. Meter

2 3 4

4 4 4

2. Nilai not ; q h

3. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G ,A , B , C’,

D’.

4. Dinamik p dan f . Mur id pernah menyanyi solfa.

Aktiviti

1. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak

irama.

2. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’.

diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru.

3. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut

dinamik dengan iringan muzik.

4. Aktiviti kumpulan:

Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam

kiraan minim.

Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor.

(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)

5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut

skor.

6. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu

‘ Inang Gembira’.

13


Elemen Strategi

Kontekstual

Kemahiran Berfikir.

• Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

Bahan

Rakaman lagu, rekoder dan alat perkusi ringan.

14


Modul Rekoder Tahun 5

MATA

Pendidikan Muzik

PELAJARA N

Tahun 5

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.3 Per mainan Rekoder

2.3.2 Ber main rekoder secara muzikal.

• Kemahiran ber main dan membaca notasi.

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul.

1. Pernah menepuk corak irama.

2. Murid telah mempelajari nilai not ; q q. h h .

Aktiviti 1. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan :

- menepuk , mengetuk atau petik jari mengikut corak irama

lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu, bar demi bar dan

frasa lagu).

2. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru.

3. Kenalkan penjarian not F # dan B b .

4. Murid membaca notasi pada skor.

5. Murid meniup rekoder penjarian not F # dan B b mengikut skor

yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru.

6. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder

dengan iringan muzik.

7. Aktiviti kumpulan:

Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor.

Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk

mengiringi lagu.

Elemen Strategi

Bahan

Kecerdasan Pelbagai

• Muzikal

Kemahiran Belajar

• Membaca notasi

Alat perkusi, rekoder dan carta penjarian not rekoder, skor lagu.

15


Mata Pelajaran

Pendidikan Muzik

MODUL REKODER TAHUN 6

Tahun 6

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Ekspresi Kreatif

Item

3.1 Penerokaan

3.1.1 Pelbagai bunyi.

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai

kesan bunyi yang ditetapkan.

Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.

1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman

atau law atan persekitaran.

2. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.

3. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi

menghasilkan pelbagai bunyi seperti:

i. Bunyi kicauan burung

ii. Bunyi angin

iii. Bunyi semboyan kapal

4. Aktiviti kumpulan:

Kumpulan A – bunyi kicauan burung

Kumpulan B – bunyi angin, dan

Kumpulan C - bunyi semboyan kapal

5. Persembahan kumpulan secara ensembel, hasil gubahan

daripada rekoder.

Elemen Strategi

Kontekstual

- Mengaplikasi

KBKK

- Kreativiti

Bahan

Pita rakaman , rekoder dan kibod

16


BA HASA MUZI K

PENGENALAN

Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR, Bahasa Muzik adalah perkara-perkara

yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik,

konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik,

dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara

tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca, menulis,

menganalisis dan menilai karya muzik.

1. KONSEP-KONSEP MUZIK

1. Irama, melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti.

2. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah

konsep-konsep utama tersebut.

Konsep Utama

Ira ma

Konsep Berkaitan

Det ik

Meter

Tekanan

Tempo

Corak irama

Tempoh masa (Nilai not)

Melodi

Pic

Skel

Frasa

Har moni

Warna ton

Tekstur

Bentuk

Ekspresi

Mud

Dinamik

1


1.1 IRAMA

Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan

tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Denyutan yang berulang dan

berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.

Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik

seperti dalam carta 1, 2 dan 3.

1.1.2 Meter

Secara konvensionalnya, detik dihimpukan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan

seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.

Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan

dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut:

2 3 4 6 3 2 4

4 4 4 8 8 2 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.

Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik

berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya.

Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim

(a)

Meter lazim

Meter

2 3

, dan

4

dikenali sebagai meter lazim.

4 4 4

2

Dalam meter lazim duaan , setiap bar mengandungi dua detik krocet ( q ).

4

q = e e

Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( ).

2


(b)

Meter Tak Lazim

6

Meter merupakan meter tak lazim duaan. Setiap detik mempunyai

8

persamaan nilai masa tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik

asas yang dinotasikan sebagai Setiap krocet bertitik ( ) mew akili tiga

kuaver ( ).

Contoh:

e e e

q . q . q .

1.1.3 Tekanan

Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali

terdapatdetik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan

yang lebih daripada detik-detik lain. Menguatkan detik tertentu

diertikan sebagai memberi tekanan. Simbol ( ^ dan > ) digunakan

sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.

Contoh:

1.1.4 Tempo

Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah

lagu. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat, lambat atau

sederhana. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti

Allegro, Andante dan Moderato. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk

digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut:

q h

q .

= 114 ; = 80 ; = 60

3


1.1.5 Corak Irama

Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun

menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.

Semasa menulis corak irama, pembahagian meter adalah penting sebagai

panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik

yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.

Contoh :

Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter

3 6

seperti dan .

4 8

( a ) Corak Irama Rentak

Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk

mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah

lagu sebagai lagu berentak Mac, Waltz, Inang, Masri, Asli, Sumazau

dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti

berikut :

i) Rentak Mac

atau

ii)

Rentak Waltz

4


iii)

Rentak Inang

iv)

Rentak Masri

v) Rentak Zapin

vi)

Rentak Joget

vii)

Rentak Sumazau

( b ) Corak Irama Ostinato

Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental

berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan

harmoni.

5


1.1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not

Carta 1

Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk

seperti

x e q h w

dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti

. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan

g

Nama not

Semibrif

Lambang Not Lambang Rehat Persamaan Nilai

Krocet

w

4 krocet

Minim

h

2 krocet

Krocet

Kuaver

q

e

1 krocet

½ krocet

Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.

Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.

Carta 2

Nama not

Lambang Not Lambang Rehat Persamaan Nilai

Krocet

.

Minim bertitik h 3 Krocet

Krocet bertitik q . 1½ krocet

6


Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut.

Carta 3

Not & Tanda

Rehat

w

Perbandingan Nilai Masa

4 bit

h

2 bit

q

1 bit

e

1bit

2

Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat.

Contoh:

h

q

boleh diw akili lambang

boleh diw akili lambang

1.2 MELODI

Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun

atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek

yang membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic

dan not diubah.

Contoh melodi:

Lenggang Kangkung

7


1.2.1 Pic

Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau

bunyi rendah.

Contoh:

&

q

Q

Pic rendah

Pic tinggi

Pic bergerak secara bertangga, melompat dan mendatar.

(i) Pergerakan

bertangga

(ii) Pergerakan

melompat

(iii) Pergerakan

mendatar

1.2.2 Skel

Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun

mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. Dalam

muzik KBSR, hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major

dan skel minor (harmonik).

(i) Skel Major

menaik

(ii) Skel minor

menaik

8


1.2.3 Frasa

Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik

yang signifikan atau satu keratan lagu. Dalam penulisan skor muzik, frasa

ditanda dengan simbol berikut:

Contoh:

1.2.4 Harmoni

Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau

lebih not yang berbunyi serentak. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri

daripada dua lapisan suara, dalam bentuk kaunter melodi, kord, dron dan

ostinato.

Contoh :

1.2.5 Warna ton

Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh

sesuatu alat muzik atau suara, sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.

Contoh :

i) Dram bes - bunyi berat

ii) Kastanet - bunyi ringan

9


1.2.6 Tekstur

Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam

sesebuah lagu. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada

bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.

1.2.7 Bentuk

Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik.

Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif, frasa dan seksyen. Segmensegmen

muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk

sesebuah karya muzik.

1.3 EKSPRESI

Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan

oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat

disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.

1.3.1 Mud

Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Ia selalu

dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud

lazimnya dinyatakan sebagai riang, sedih, bersemangat dan sebagainya.

1.3.2 Dinamik

Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang

dihasilkan. Dalam skor Iagu, dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat

dan istilah seperti beransur lembut (

) dan beransur kuat

( ).

10


Modul Bahasa M uzik Tahun 1

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 1

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.3 Ekspresi

1.3.1 Dinamik

• Lembut

• Kuat

( p )

( f )

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar

dengan betul.

1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”,

“Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.

1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat

atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar.

2. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.

3. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat

dan lembut.

4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik

kuat dan lembut.

5. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi

kuat dan lembut .

6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”, berpandukan

kad-kad yang melambangkan dinamik:

( p ) - lembut ( f ) - kuat

Contoh:

i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang.

ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa

7. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan

lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.

8. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang

melambangkan dinamik yang berbeza.

Contoh:

Watak-w atak kartun yang biasa ditonton.

Elemen Strategi

Bahan

Kecerdasan Pelbagai

• Kinestetik

Rakaman bunyi haiw an, rakaman muzik dan gambar w atak kartun.

12


Modul Bahasa Muzik Tahun 2

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 2

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.1 Irama

1.1.3 Corak irama

• Rentak – Mac; Masri

1.2 Melodi

1.2.2 Warna Ton

• Alat perkusi

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar

dengan betul.

2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi

yang dimainkan secara terasing.

Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami

Murid Darjah Dua”.

1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung”

dan “Kami Murid Darjah Dua”.

2. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu

“Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.

3. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu

tersebut yang berentak Mac dan Masri.

4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain

berentak Mac dan Masri yang diperdengar.

5. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid

Darjah Dua” dengan alat per kusi. (tamborin, kayu tik-tok dan

kastanet)

6. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi

tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

Belajar Cara Belajar

• Kemahiran mengingat

Kontekstual

• memindahkan

Bahan

Rakaman lagu, tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.

13


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 3

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.1 Irama

1.1.2 Tempo

• Perubahan tempo – lambat, cepat

Modul Bahasa Muzik Tahun 3

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang

diperdengar dengan betul.

1. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”.

2. Murid pernah menepuk detik.

1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”.

2. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu

lambat dan cepat.

3. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut.

(lambat dan cepat)

4. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat

kepada mur id.

5. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar.

6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu

“Sungai”.

7. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan

tempo cepat lagu “ Sungai “.

8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang

berjalan lambat dan cepat pada

lembaran kerja.

Kontekstual

• Mengaplikasi

Pita rakaman muzik, lembaran kerja dan kibod.

14


Modul Bahasa M uzik Tahun 4

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 4

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.4 Notasi

1.4.1 Simbol

• Not Minim

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Bahan

Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul,

tanpa skor.

1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan

irama Perancis.

2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’.

1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.

2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.

3. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad

imbasan yang ditunjukkan.

4. Memperkenal not minim dan nilainya.

5. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet.

6. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis.

7. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan

iringan lagu ‘Pengakap Muda’.

8. Murid membuat latihan menulis not minim.

Kontekstual

• Mengaplikasi

Kemahiran Berfikir

• Membanding beza

Kastanet, kerincing dan kad imbasan

15


Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 5

Masa

1 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.3 Ekspresi

1.3.2 Mud

• Riang, sedih, bersemangat

Modul Bahasa M uzik Tahun 5

Hasil

Pembelajaran

Pengetahuan

Sedia Ada

Aktiviti

Elemen Strategi

Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar, dengan

betul.

Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, “Geylang Si Paku

Geylang”, “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”.

1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si

Tanggang.

2. Perbincangan mengenai suasana riang, sedih dan

bersemangat di dalam cerita tersebut.

3. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi

riang, sedih dan bersemangat.

4. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, :Geylang Si Paku

Geylang”, “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah”

mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ).

5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud

lagu-lagu tersebut.

6. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang

menunjukkan mud yang berbeza.

Kecerdasan Pelbagai

• Kinestetik

KBKK

• Membanding beza

Bahan

Rakaman Lagu

16


M odul Bahasa Muzik Tahun 6

Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 6

Masa

2 x 30 minit

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.1 Irama

1.1.2 Meter

• 3 dan 4

4 4

Hasil

Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas.

Pembelajaran

4 4

Pengetahuan 1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4

Sedia Ada

4 4

2. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an.

Aktiviti

1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”.

2. Murid menyanyikan lagu tersebut.

3. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan.

q

3

4 >

q q

4. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”.

5. Murid menyanyikan lagu tersebut.

6. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan.

4

4 > -

q

q q q

7. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan:

Kumpulan A - menepuk detik lagu meter 3 an

“Waktu Fajar”

Kumpulan B - menepuk detik lagu meter 4 an

“Ayam Didik”

Elemen Strategi

(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)

8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu

dan murid mencatatkan meter lagu-lagu

tersebut di dalam lembaran kerja.

(meter 3 dan 4 )

4 4

Kecerdasan Pelbagai

• Muzik

Kemahiran Berfikir

• Membanding beza

Bahan

Skor Lagu, rakaman muzik, lembaran ker ja dan kibod.

17

More magazines by this user
Similar magazines