Garis Panduan AI-PBT 2011.indd - Youblisher.com

kpkt.gov.my

Garis Panduan AI-PBT 2011.indd - Youblisher.com

Muka 1


KANDUNGANTujuan Garis Panduan 3Anugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT) 3Tujuan 3Syarat-Syarat Permohonan 3Proses Penilaian dan Pemilihan Pemenang AIPBT 4Kriteria Penilaian 4Tatacara Permohonan 7LampiranA – Borang Permohonan 8B – Format Laporan Inovasi AIPBT 2011 9C – Senarai Semak AIPBT 2011 10Muka2


GARIS PANDUAN PERMOHONANANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (AIPBT) 2011TUJUAN GARIS PANDUANGaris Panduan (GP) ini bertujuan untuk membantu Pihak Berkuasa Tempatanmengemukakan permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Pihak BerkuasaTempatan (AIPBT) 2011. GP ini menggariskan syarat kelayakan, tatacara permohonan,format laporan pemohonan dan kriteria penilaian AIPBT 2011.ANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN(AIPBT) 2011TujuanAnugerah Inovasi Pihak Berkuasa Tempatan (AIPBT) 2011 bertujuan memberikanpengiktirafan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang telah menunjukkankecemerlangan pembudayaan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan.Syarat-syarat Permohonan• Pencalonan adalah dibuka kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) diMalaysia (termasuk agensi yang diberi kuasa sebagai PBT).• Pencalonan adalah untuk inovasi yang bermula pada 1 Januari 2010.• Inovasi yang dicalonkan untuk AIPBT tidak boleh menyertai Anugerah Inovasi SektorAwam (AISA) dalam sektor yang lain.• Inovasi yang dicalonkan perlu terdiri dari perkhidmatan teras PBT yang memberifaedah kepada rakyat secara langsung.Inovasi yang dicalonkan hendaklah• terdiri dari inovasi terbaik yang telahdimuktamadkan oleh Pengurusan Tertinggi PBT.Muka 3


Proses Penilaian dan Pemilihan Pemenang AIPBTSemua permohonan yang diterima akan ditapis untuk memastikan permohonanmemenuhi syarat-syarat penyertaan dan tatacara permohonan. Inovasi yang disenaraipendek akan dijemput bagi memberi pembentangan mengenai inovasi masing-masinguntuk dinilai oleh Panel Penilai.Kriteria PenilaianKriteria Penilaian AIPBT adalah seperti berikut :BIL KRITERIA UTAMA SUB-KRITERIA MARKAH1 IDEA KreativitiKriteria ini bertujuan untuk melihat sejauh manaprojek inovasi yang dihasilkan memenuhiciri-ciri keaslian dan adaptasi. Peneranganmengenai kriteria ini perlu mempunyai ciri-ciriberikut :10• KeaslianInovasi yang dihasilkan adalah idea yangasli.• Adaptasi (dengan penambahbaikan/pengubahsuaian)Inovasi yang dihasilkan merupakanpenambahbaikan atau pengubahsuaianidea sedia ada.• 100% AdaptasiInovasi diadaptasi secara keseluruhandari sumber asal tanpa sebarangpenambahbaikan atau pengubahsuaian.Muka4


BIL KRITERIA UTAMA SUB-KRITERIA MARKAH2 TAHAPPELAKSANAANKriteria ini bertujuan untuk melihat sejauh manatahap pelaksanaan inovasi yang dihasilkansama ada ia telah berjaya dilaksanakansehingga ke peringkat seperti berikut :• Secara Penuh(melepasi peringkat percubaan)• Secara Percubaan(di peringkat prototaip)153 REPLICABILITY Kriteria ini bertujuan untuk melihat sejauh manainovasi yang dihasilkan memenuhi ciri-cirireplicability dan terdapat bukti inovasi bolehdiguna pakai oleh agensi-agensi lain sepertiberikut :10• Boleh dilaksanakan secara terus di pelbagaitempat.• Boleh dilaksanakan dengan pengubahsuaianmengikut keperluan dengan kos yangberpatutan.4 IMPAK KEPADAPELANGGANPeningkatan tahap kepuasan pelanggan :• Pengurangan dalam bilangan aduanpelanggan• Hasil kajian maklum balas pelanggan yangpositif.15Muka 5


BIL KRITERIA UTAMA SUB-KRITERIA MARKAH5 IMPAK KEPADASTAKEHOLDERMemenuhi ekspektasi Stakeholder denganlebih efektif :• Keperluan stakeholder boleh dipenuhidengan lebih cekap, cepat, tepat danmudah.• Peningkatan faedah kepada agensi.106 OUTCOME Kriteria ini juga bertujuan untuk menilai sejauhmana inovasi yang dihasilkan memenuhi ciriciriefisien iaitu yang dapat menyumbangkepada :20• Penjimatan masa• Penjimatan kos• Penggunaan Sumber Manusia secaraoptimum• Mudah digunakan ( user-friendly)7 KOMITMENPENGURUSANATASANKomitmen dalam sumber manusia :• Mewujudkan persekitaran yangmenggalakkan percambahan inovasi dikalangan warga.• Mengiktirafinovasi.warga yang menghasilkanKomitmen dalam pengurusan kewangan :• Menggunakan bajet sedia ada dalampenghasilan inovasi.• Menilai inovasi mempunyai unsur value formoney untuk pulangan yang optimum.Komitmen dalam peralatan :• Bantuan dari segi peralatan untukmenghasilkan inovasi.10Muka6


BIL KRITERIA UTAMA SUB-KRITERIA MARKAH8 AMALAN BAIK(BENCHMARKING)Jemputan untuk berkongsi penghasilan inovasidengan agensi lain (dijadikan sebagai amalanbaik).59 PROMOSI(HEBAHAN)Hebahan dibuat menggunakan kaedah-kaedahseperti berikut :• Suratkhabar;• Majalah/buletin;• Taklimat/ roadshow;• Majlis/perhimpunan;• Radio;• Televisyen; dan• Jurnal.5JUMLAH 100Tatacara PermohonanPBT yang berminat untuk menyertai AIPBT perlu mengambil langkah-langkah berikut:• Melengkapkan borang permohonan menyertai AIPBT seperti di Lampiran A denganditandatangani Datuk Bandar/Yang Dipertua/Pengerusi• Menyediakan empat (4) salinan Laporan AIPBT bersama-sama softcopy dalambentuk PDF berdasarkan format di Lampiran B.• Mengisi senarai semak permohonan AIPBT seperti di Lampiran C; danPencalonan perlu dikemukakan• (bersama laporan inovasi yang dicalonkan) kepadaUrusetia AIPBT di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui alamatberikut:Ketua SetiausahaKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanBahagian KorporatAras 20, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,62100 Putrajaya(u.p. : Puan Fatmah binti Illadad Khan)Emel: fatmah@kpkt.gov.myFaks : 03-8891 3088Tel : 03-8891 5088Muka 7


LAMPIRAN ABORANG PERMOHONANANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN 20111. Inovasi yang dicalonkan :________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Maklumat PBT :Nama : __________________________________________________Alamat : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Maklumat Pegawai yang boleh dihubungi :Nama : __________________________________________________Jawatan : __________________________________________________No. Tel. Pejabat : _____________________________________________No. Tel. Bimbit : _____________________________________________No. Faks : _____________________________________________E-mel : _____________________________________________4. Pengesahan Ketua JabatanSaya mengesahkan bahawa inovasi ini adalah dihasilkan berasaskan idea asal PBT ini._______________________Tandatangan Datuk Bandar/Yang Dipertua/Pengerusi_________________CopNama :Jawatan : Tarikh :


FORMAT LAPORAN INOVASIANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2011LAMPIRAN BFormat laporan penilaian ini adalah garis panduan yang umum. Pihak Berkuasa Tempatan(PBT) perlu memberikan maklumat mengenai setiap kriteria penilaian seperti di bawah.Format ini disediakan sebagai panduan dan maklumat tambahan seperti gambar inovasi,statistik dan carta boleh disertakan mengikut keperluan PBT.Setiap laporan perlu merangkumi:1. Ringkasan Eksekutif (1-2 mukasurat)2. Laporan penuh yang merangkumi semua kriteria utama di bawah (dicadangkansetiap kriteria dihuraikan dalam Bab yang berbeza):BIL KRITERIA UTAMA MARKAH1 IDEA 102 TAHAP PELAKSANAAN 153 REPLICABILITY 104 IMPAK KEPADA PELANGGAN 155 IMPAK KEPADA STAKEHOLDER 106 OUTCOME 207 KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN 108 AMALAN BAIK (BENCHMARKING) 59 PROMOSI (HEBAHAN) 5JUMLAH 100Rumusan mengenai kelebihan inovasi3. yang dicalonkan dan hujah-hujah mengapainovasi yang dicalonkan wajar dipertimbangkan untuk memenangi AIPBT.


LAMPIRAN CSENARAI SEMAK BAGI PERMOHONANAIPBT 2011Saya dengan ini mengesahkan bahawa perkara-perkara tersebut di atas telah dipatuhidalam mengemukakan borang permohonan AIPBT :(Sila tandakan / bagi yang berkenaan)Menyertakan borang permohonan AIPBT seperti di Lampiran A yangtelah ditandatangai oleh Datuk Bandar/Yang Dipertua/PengerusiMenyertakan 4 salinan Laporan AIPBT berdasarkan Lampiran B dalambentuk hardcopyMenyertakan salinan softcopy Laporan AIPBT dalam bentuk PDF_______________________TandatanganNama :Jawatan :Cop Jabatan : Tarikh :

More magazines by this user
Similar magazines