13.07.2015 Views

BORANG TC 2012

BORANG TC 2012

BORANG TC 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

URUSAN SERI PADUKA BAGINDABAYARAN POS JELASPOSTAGE PAIDPEJABAT POS BESARKUALA LUMPURMALAYSIANO. WP0218GUNAKAN PEN MATA BULATBERDAKWAT HITAM & JANGAN LIPATBORANG TC 2012Untuk Maklumat Lanjut:-Cawangan LHDNMTalian Utama : 1-300-88-3010Talian Utama – Panggilan Dari Luar Negara : 603-4289-3500Laman Web: http://www.hasil.gov.myJika Tidak Sampai, Kembalikan Kepada:LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIAPUSAT PEMPROSESANKARUNG BERKUNCI 1101850990 KUALA LUMPURMALAYSIA


LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIAPUSAT PEMPROSESANARAS 10-18, MENARA C, PERSIARAN MPAJJALAN PANDAN UTAMA, PANDAN INDAHKARUNG BERKUNCI 1101850990 KUALA LUMPURCP5CSULITTelefon : 1-300-88-3010Faks : 03-42893400Laman Web : http://www.hasil.gov.myKepadaNo. Rujukan (No. Pendaftaran)No. Cukai PendapatanTarikh::::NOTA IRINGAN BORANG TC BAGI TAHUN TAKSIRAN 20121. Borang TC merupakan:suatu penyata di bawah seksyen 77A Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967);pengiraan cukai pendapatan di bawah subseksyen 77A(3) ACP 1967; dandianggap sebagai notis taksiran di bawah subseksyen 90(2) Akta yang sama.2. Tuan dikehendaki:(a)(b)(c)(d)mengisi borang nyata ini dengan lengkap dan jelas. Sila rujuk “Kriteria Borang Nyata Cukai Pendapatan(BNCP) Dianggap Tidak Lengkap” di laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).membuat pengiraan cukai berdasarkan akaun beraudit dan merujuk kepada nota penerangan ataubuku panduan yang boleh dicetak dari laman web LHDNM. Walau bagaimanapun, helaian kerja yangdigunakan untuk pengiraan tidak perlu dikembalikan bersama-sama borang nyata ini tetapi perludisimpan selama tujuh (7) tahun bermula dari akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telahdikemukakan, untuk tujuan rujukan dan semakan LHDNM.mengemukakan helaian kerja berikut yang boleh dicetak dari laman web sekiranya layak menuntutbayaran balik seperti di ruang C8 atau CA6 borang nyata ini:-(i)Helaian Kerja HK-3 (dilampirkan) berkenaan tolakan cukai di bawah seksyen 51 Akta Kewangan2007 (dividen);(ii) Helaian Kerja HK-6 berkenaan tolakan cukai di bawah seksyen 110 (lain-lain);(iii) Helaian Kerja HK-8 / HK-9, jika berkenaan, berhubung dengan potongan cukai yang telah dibuat dinegara asing.menjelaskan baki cukai (jika ada) seperti di ruang D3 borang nyata ini dengan menggunakan SlipPengiriman Bayaran (CP207) yang dilampirkan.3. Sila ceraikan Slip Pengiriman Bayaran (CP207) sebelum mengembalikan Borang TC. Borang TC yanglengkap diisi hendaklah dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan kepada LHDNM di alamat seperti diatas.4. Hanya borang nyata asal sahaja akan diterima. Penghantaran borang nyata melalui faks tidak dianggapdikemukakan di bawah ACP 1967.Sekian, terima kasih.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”“BERSAMA MEMBANGUN NEGARA”Ketua Pengarah Hasil Dalam NegeriLembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia


BorangTCLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIABORANG NYATA UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHDI BAWAH SEKSYEN 77A AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967Borang ini ditetapkan di bawah seksyen 152 Akta Cukai Pendapatan 1967TAHUN TAKSIRAN2012CP2A [Pin. 2012]123Nama UnitAmanah /AmanahHarta TanahNo. Rujukan(No. Pendaftaran) [jika ada]No. Cukai Pendapatan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?TC >>>>>>>?Kedudukan Cukai (dari muka surat 8)(Tandakan ‘X’ dalam petak yang berkenaan)Bayaran balik(ruang C8 / CA6 yang manaberkenaan)Cukai terlebih bayar(ruang D4)Ada baki cukai kena dibayar(ruang C7 / CA5 / D3 yang manaberkenaan)Tidak kena cukai / Tiada baki(jika C7 / C8 / CA5 / CA6 / D3 / D4 = ‘0’)[Laporkan dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM)]BAHAGIAN A:A1A3A4A6A8A10A11Mastautin di MalaysiaJenis AmanahTarikh PendaftaranTarikh Mula AkaunKetetapanUmum DipatuhiKelulusanPengecualian CukaiNo. KelulusanPengecualianCukai (jika ada)MAKLUMAT UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAH1 = Ya (Isi Bahagian B dan C)2 = Tidak (Isi Bahagian BA!dan CA)!>>>>>? - -Hari Bulan TahunA21 = Unit Amanah 2 = Amanah Harta Tanah>>>>>? - ->>>>>?Hari Bulan TahunA5A7Negara MastautinTarikh Tutup Akaun


NamaA12A13Alamat BerdaftarUnit Amanah/ Amanah Harta TanahPoskodNegeriAlamat Surat-MenyuratUnit Amanah /Amanah Harta TanahPoskodNegeriAlamat Di Mana Rekod Unit Amanah /A14Amanah Harta Tanah Disimpan !No. Cukai Pendapatan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>? >>>>>>>>>>>>?Bandar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?1 = Alamat seperti di A122 = Alamat seperti di A133 = Selain daripada alamat di A12 dan A13>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?Bandar>>? >>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?A15Alamat Lain(jika A14 = 3)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?Poskod Bandar>>? >>>>>>>>>>>>?Negeri>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?2


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?A16Maklumat Pemegang Amanah / Pengurus DanaA16aNamaPemegangAmanah>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?Pengurus Dana>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?A16btidakberkenaanPemegangAmanahPengurus DanaNo. Pendaftaran Syarikat>>>>>>>>>?>>>>>>>>>?A16cPemegangAmanahNo. Cukai PendapatanC>>>>>>>?Pengurus Dana C >>>>>>>?A16dPemegangAmanahNo. TelefonPengurus Dana>>>>>>>>>>?->>>>>>>>>>?-A17A18Nama BankNo. Akaun Bank>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?3


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?NOTA: Jika A1 = 1, isi Bahagian B dan C bagi Unit Amanah / Amanah Harta Tanah yangBERMASTAUTIN di Malaysia. (Bahagian BA dan CA tidak perlu diisi)BAHAGIAN B:PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATANPENDAPATAN BERKANUNB1B2B3B4B5B6B7B8B11B12B13B14B15DividenFaedah dan diskaunSewa, royalti dan premiumAnuiti dan bayaran berkala lainApa-apa perolehan atau keuntungan lainPENDAPATAN AGREGAT ( B1 hingga B5 )TOLAK: Perbelanjaan LainPerbelanjaan dibenarkan untuk unit amanah di bawah seksyen 63BJUMLAH ( B6 – B7 )TOLAK: Derma / Hadiah / Sumbangan / ZakatHadiah artifak, manuskrip atau lukisanHadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepadaperpustakaanHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai senilukis negeriZakat perniagaan(terhad kepada 2.5% pendapatan agregat di B6)PENDAPATAN BERCUKAI [ B8 – ( B9 hingga B14 ) ](Isi ‘0’ jika nilai negatif)4B1B2B3B4B5B6B7B8B11B12B13B14B15Amaun (RM)_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,B9 Hadiah wang kepada Kerajaan / Kerajaan Tempatan B9_>>_>>_>>?, , ,B10AB10BB10CHadiah wang kepada institusi atau organisasi yangdiluluskan_>>_>>_>>?, , ,Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepadaaktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan_>>_>>_>>?, , ,Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepadaprojek berkepentingan negara yang diluluskan olehMenteri Kewangan_>>_>>_>>?, , ,Terhad kepada7% daripada B6B10_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,


NamaBAHAGIAN C:C1C2C3C4C5C6C7C8CUKAI ATAS KADAR 25% ( B15 x 25% )TOLAK:Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen)Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain)Pelepasan cukai seksyen 132Pelepasan cukai seksyen 133Jumlah tolakan dan pelepasan ( C2 hingga C5 )CUKAI KENA DIBAYAR * ( C1 – C6 )ATAUCUKAI KENA DIBAYAR BALIK * ( C6 – C1 )[Bagi kes ‘Cukai Kena Dibayar Balik’,sila isi ruang A17 dan A18 di muka surat 3]CUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIKTerhad kepada C1No. Cukai PendapatanC1C2C3C4C5C6C7C8>>>>>>>?->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .5


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?NOTA: Jika A1 = 2, isi Bahagian BA dan CA bagi Unit Amanah / Amanah Harta Tanah yang TIDAKBERMASTAUTIN di Malaysia. (Bahagian B dan C tidak perlu diisi)BAHAGIAN BA:PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATANPENDAPATAN BERKANUNBA1BA2BA3BA4BA5BA6BA7BA8BA9BA10ABA10BBA10CBA11BA12BA13BA14BA15DividenDiskaunSewa dan premiumAnuiti dan bayaran berkala lainApa-apa perolehan atau keuntungan lainPENDAPATAN AGREGAT ( BA1 hingga BA5 )TOLAK: Perbelanjaan LainPerbelanjaan dibenarkan untuk unit amanah di bawah seksyen 63BJUMLAH ( BA6 – BA7 )TOLAK: Derma / Hadiah / Sumbangan / ZakatHadiah wang kepada Kerajaan / Kerajaan TempatanHadiah wang kepada institusi atau organisasi yangdiluluskan_>>_>>_>>?, , ,Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepadaaktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan_>>_>>_>>?, , ,Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepadaprojek berkepentingan negara yang diluluskan olehMenteri Kewangan_>>_>>_>>?, , ,Hadiah artifak, manuskrip atau lukisanHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai senilukis negeriZakat perniagaan(terhad kepada 2.5% pendapatan agregat di BA6)JUMLAH [ BA8 – ( BA9 hingga BA14 ) ](Isi ‘0’ jika nilai negatif)Terhad kepada7% daripada BA6Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepadaperpustakaanBA1BA2BA3BA4BA5BA6BA7BA8BA9BA10BA11BA12BA13BA14Amaun (RM)_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,BA15_>>_>>_>>?, , ,6


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?BA16BA16aBA16bBA16cBA16dBA17Pendapatan kasar yang tertakluk kepada kadar cukai lainFaedahRoyaltiPendapatan kelas khas di bawah seksyen 4APendapatan lain (sila nyatakan………...………………………..)JUMLAH PENDAPATAN / PENDAPATAN BERCUKAI( BA15 hingga BA16d )BAHAGIAN CA:BA16aBA16bBA16cCUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,BA16d_>>_>>_>>?, , ,BA17_>>_>>_>>?, , ,CA1CA1aCA1bCA1cCA1dCA1eCA1fCA1gCA2CA3CA4CA5CA6PENGIRAAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKANPembahagian pendapatan bercukai mengikut ketetapan kadar cukai masing-masingPendapatan Bercukai Kadar (%) Cukai Yang DikenakanCUKAI ATAS KADAR 25% ( BA15 x 25% )Pendapatan kasar tertakluk kepada kadar cukai lain_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN ( CA1a hingga CA1g )TOLAK:Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen)Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain)CUKAI KENA DIBAYAR * ( CA2 – CA3 – CA4 )ATAUCUKAI KENA DIBAYAR BALIK * ( CA3 + CA4 – CA2 )[Bagi kes ‘Cukai Kena Dibayar Balik’,sila isi ruang A17 dan A18 di muka surat 3]2558101215>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .7


Nama*BAHAGIAN D: KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2012D1D2D3D4BAHAGIAN E:E1E2E3Cukai kena dibayar ( dari C7 atau CA5 )TOLAK: Ansuran yang telah dibayarBaki cukai kena dibayar * ( D1 – D2 )ATAUCukai terlebih bayar * ( D2 – D1 )PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKANBayaranBagi Tahun Jenis Pendapatan Amaun Kasar>?>?>?No. Cukai PendapatanD1D2D3D4>>>>>>>?->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .->>_>>_>>_>?, , , .Sila isi kedudukan cukai ( C7 / C8 / CA5 / CA6 / D3 / D4 yang mana berkenaan ) dalam ruang‘Kedudukan Cukai’ di muka surat 1._>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,BAHAGIAN F: PELUPUSAN ASET DI BAWAH AKTA CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH 1976F1 Telah melupuskan aset?Ya Tidak!F2Telah melaporkan pelupusan kepada LHDNM?(Jika F1 = ‘Ya’)BAHAGIAN G: MAKLUMAT PENDAPATAN UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHYa!Tidak!!(Tandakan ‘X’ dalam petak yang berkenaan)G1G1aG1bG1cG1dG1eG2G2aG2bMAKLUMAT CUKAI PEGANGANBayaran kasar dalam tempoh asas kepada bukan pemastautin yang melibatkan cukai pegangan di bawah seksyen 107A,109, 109A, 109B dan 109F.Jumlah cukai yang dipegangSeksyenJumlah kasar dibayardan diremit kepada LHDNM107A109109A109B109FTOLAKAN KHAS PERBELANJAAN MODAL YANG LAYAK BAGI PENDAPATAN SEWA DI BAWAH SEKSYEN 63A ATAUTOLAKAN KHAS PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN DI BAWAH SEKSYEN 63BSeksyen63A63B_>>_>>_>>? , , , _>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , , _>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>? , , , _>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>? , , , _>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>? , , , _>>_>>_>>?, , ,Perbelanjaan modal yang layak bagi pendapatansewa Unit Amanah / Amanah Harta TanahPerbelanjaan yang dibenarkan untukUnit Amanah / Amanah Harta Tanah8Tolakan Dituntut_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,


NamaBAHAGIAN H:MAKLUMAT KEWANGAN UNIT AMANAH / AMANAH HARTA TANAHPENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAANH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22Keuntungan/Rugi jualan pelaburanPERBELANJAAN:Fi pemegang amanahFi pengurusanFi auditPengendalian daftar pemegang unitPendaftaran sahamPenyediaan perakaunanTelefon, percetakan, alatulis dan posPerbelanjaan-perbelanjaan lainJUMLAH PERBELANJAAN ( H2 hingga H9 )UNTUNG / RUGI BERSIHPerbelanjaan yang tidak dibenarkanKUNCI KIRA-KIRAASET TETAP:Tanah dan bangunanLoji dan jenteraAset tetap lainJUMLAH ASET TETAP ( H13 hingga H15 )PELABURAN:Sekuriti ekuiti tersiarhargaSekuriti ekuiti asing tersiarhargaDerivatif tersiarhargaSekuriti pendapatan tetap tersiarhargaSekuriti pendapatan tetap tidak tersiarhargaDeposit dalam institusi kewanganH23 JUMLAH PELABURAN ( H17 hingga H22 )H2H3H4(Tandakan ‘X’ jika nilai negatif)H13H14H15H1(Tandakan ‘X’ jika nilai negatif)H5H6H7H8H9H17H18H19H20H21H22No. Cukai Pendapatan!_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H10_>>_>>_>>?, , ,H11! _>>_>>_>>?, , ,H12_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H16_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H23_>>_>>_>>?, , ,9>>>>>>>?


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?H24H25H26H27H28 JUMLAH ASET SEMASA ( H24 hingga H27 )H29H30H31H32H33H34H35H36H37H38H39H40J1J2J3J4ASET SEMASA:Penghutang daganganPenghutang lainBaki tunai dan baki dalam bankAset semasa lainLIABILITI:Pemiutang daganganPemiutang lainLiabiliti semasa lainLiabiliti jangka panjangJUMLAH LIABILITI ( H29 hingga H32 )DANA PEMEGANG UNITModal pemegang unitH26(Tandakan ‘X’ jika nilai negatif)PENDAPATAN TIDAK DIAGIHKAN:Baki bawa hadapanPendapatan bersih tahun semasaTOLAK:Pengagihan pendapatanAKAUN RIZABH24H25!H27H29H30H31H32H35H36H37BAKI HANTAR HADAPAN ( H35 + H36 – H37 )JUMLAH DANA PEMEGANG UNIT ( H34 + H38 + H39 )BAHAGIAN J:DividenFaedahSewaPendapatan lain(termasuk keuntungan daripada realisasi pelaburan)_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H28_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H33_>>_>>_>>?, , ,(Tandakan ‘X’ jika nilai negatif)10H34J1J2J3_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,H38_>>_>>_>>?, , ,H39! _>>_>>_>>?, , ,,H40_>>_>>_>>?, , ,MAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKANJ4_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,_>>_>>_>>?, , ,


NamaSayaNo. Kad Pengenalan /Polis / Tentera / Pasport *( * Potong yang tidak berkenaan )No. Cukai Pendapatan>>>>>>>?AKUAN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>?dengan ini mengakui bahawa borang nyata ini mengandungi maklumat yang benar, lengkap dan betul mengenai cukai pendapatan unitamanah / amanah harta tanah yang tersebut di atas bagi Tahun Taksiran 2012 seperti mana yang dikehendaki di bawah Akta CukaiPendapatan 1967.TandatanganJawatanTarikh>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>?Hari Bulan TahunabcdefMAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA ININama FirmaAlamat FirmaNo. TelefonNo. Telefon Bimbite-MelPoskodNegeriNo. Kelulusan Ejen Cukai>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?Bandar>>? >>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?>>>>>>>>>>>>?Tarikh>>>>>?Hari Bulan TahunTandatangan11


NamaNo. Cukai Pendapatan>>>>>>>?Sila baca peringatan di bawah sebelum menurunkan tandatangan tuanPERINGATANPastikan tuan telah membuat pengiraan cukai dan mengisi butiran kewangan berdasarkan akaunberaudit dalam borang nyata ini dengan lengkap dan teratur. Sila semak semua butiran dengan telitisebelum menyerahkannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.Pastikan perkara-perkara berikut telah dilakukan (Tandakan ‘’ di petak yang berkenaan):Membuat pengiraan cukai di atas lampiran / helaian kerja yang telah disediakan (berdasarkan notapenerangan dan buku panduan) dan memindahkan amaun berkenaan ke dalam Borang TC inidengan tepat dan betul.Menyimpan semua lampiran / helaian kerja, rekod dan dokumen dengan teratur untuk semakanLHDNM.Mengisi dengan terang dan jelas semua butiran dalam ruang yang disediakan.Mengisi nama unit amanah / amanah harta tanah dan nombor cukai pendapatan di bahagian atasborang nyata ini dan juga lampiran / helaian kerja yang berkaitan.Jika terdapat baki cukai kena dibayar, sila buat bayaran seperti berikut:Pembayaran boleh dibuat di:(a) Bank - kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB), MalayanBanking Berhad (Maybank) dan Affin Bank Berhad (ABB) dengan menggunakanslip bayaran yang disediakan oleh bank.- perbankan internet PBB, Maybank, Hong Leong Bank & Citibank dan perbankantelefon Maybank.- Auto Teller Machine (ATM) PBB dan Maybank.(b) LHDNM - e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM,http://www.hasil.gov.my- kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos:Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada KetuaPengarah Hasil Dalam Negeri. Gunakan Slip Pengiriman Bayaran (CP207)apabila membuat bayaran.Sila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahuntaksiran dan kod bayaran di belakang instrumen bayaran.Bayaran melalui CEK / KIRIMAN WANG / WANG POS / DRAF BANKhendaklah dihantar secara berasingan ke alamat LHDNM seperti di bawah.Bayaran secara TUNAI tidak boleh dibuat melalui pos.(c) Pos Malaysia Berhad- kaunter dan Pos OnlineSEMENANJUNG MALAYSIASABAH & WP LABUANSARAWAKAlamat PosLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan Pungutan, Tingkat 15, Blok 8AKompleks Bangunan Kerajaan, Jalan DutaKarung Berkunci 1106150990 Kuala LumpurLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan Kota KinabaluWisma HasilJalan Tunku Abdul Rahman88600 Kota KinabaluLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan KuchingAras 17, Wisma HasilNo. 1, Jalan Padungan93100 KuchingKaunter BayaranTingkat Bawah, Blok 8AKompleks Bangunan KerajaanJalan DutaKuala LumpurTingkat BawahWisma HasilJalan Tunku Abdul RahmanKota KinabaluAras 1, Wisma HasilNo. 1, Jalan PadunganKuching12


SLIP PENGIRIMAN BAYARANKepada: KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERIBersama-sama ini disertakan cek/kiriman wang/wang pos/draf bank sebagai bayaran cukai pendapatan.CP207 [Pin. 1/2012]NO. CUKAI PENDAPATAN KOD BAYARAN NO. ANSURAN TAHUN TAKSIRAN086 99 2012Amaun Bayaran RM !!!!!!!!!!!!, , , .Nama dan Alamat PosNo. Rujukan(No. Pendaftaran)No. Cek danLain-lainNama BankPembayarNo. TelefonTarikh :


CUKAI PENDAPATAN MALAYSIASlip Pengiriman Bayaran1. Pembayaran boleh dibuat di:1.1 Bank - kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB), Malayan Banking Berhad (Maybank) dan Affin BankBerhad (ABB) dengan menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh bank.- perbankan internet PBB, Maybank, Hong Leong Bank & Citibank dan perbankan telefon Maybank.- Auto Teller Machine (ATM) PBB dan Maybank.1.2 LHDNM - e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman web LHDNM, http://www.hasil.gov.my- kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos:Cek, kiriman wang dan draf bank hendaklah dipalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Gunakan SlipPengiriman Bayaran (CP207) apabila membuat bayaran.1.3 Pos Malaysia Berhad - kaunter dan Pos OnlineAlamat PosKaunter BayaranSEMENANJUNG MALAYSIASABAH & WP LABUANSARAWAKLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan Pungutan, Tingkat 15, Blok 8AKompleks Bangunan Kerajaan, Jalan DutaKarung Berkunci 1106150990 Kuala LumpurLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan Kota KinabaluWisma HasilJalan Tunku Abdul Rahman88600 Kota KinabaluLembaga Hasil Dalam Negeri MalaysiaCawangan KuchingAras 17, Wisma HasilNo. 1, Jalan Padungan93100 KuchingTingkat Bawah, Blok 8AKompleks Bangunan KerajaanJalan DutaKuala LumpurTingkat BawahWisma HasilJalan Tunku Abdul RahmanKota KinabaluAras 1, Wisma HasilNo. 1, Jalan PadunganKuching2. Sila catatkan nama, alamat, nombor telefon, nombor cukai pendapatan, tahun taksiran dan kod bayaran di belakang instrumen bayaran.3. Semak resit/slip bayaran bank sebelum meninggalkan kaunter bayaran.SURAT TIDAK DAPAT DISERAHKANSila tandakan ‘X’ di petak yang berkenaanTiada nama jalan ini Alamat tidak lengkap Sudah pindahTiada nombor premis Tidak dituntut Meninggal duniaTiada penghuni Tidak dikenali TermusnahTiada nama penerimaEnggan terimaAlamat yang boleh dihubungi (jika ada)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!