Kronologi Bahagian Perancangan Wilayah

townplan.gov.my

Kronologi Bahagian Perancangan Wilayah

Pengenalan: Kronologi Bahagian Perancangan WilayahBahagian Perancangan WilayahBPW) telah ditubuhkan pada 1hb.Januari, 2003. Ia memainkanperanan utama dalammelaksanakan fungsi baru dibawah peruntukan Seksyen 6AAkta Perancangan Bandar danDesa, 1976 (Akta 172) iaitumenubuhkan JawatankuasaPerancang Wilayah (JPW) bagisesuatu wilayah yang terdiridaripada satu kawasan yangterletak di dalam dua Negeri ataulebih.Bahagian PerancanganWilayahSelain dari itu, tugas dan fungsiutama Jawatankuasa PerancangWilayah adalah untukmenyediakanRancanganWilayah secara komprehensifbagi memandu dan menguruspembangunan, sesuatu wilayahseperti yang dinyatakan dalamsub seksyen 6A(5)(b) Akta 172.Bahagian Perancangan Wilayahdulunya dikenali sebagai unitprojek-projek khas . Sebelum iniBPW terletak di Ibu Pejabat.Pada tahun 2003, BPW telahditempatkan secara rasmi diTingkat 22, Wisma TunSambanthan, Kuala Lumpur.Projek-projek yang telahdijalankan termasuk :i. Pelan Pembangunan PusatPentadbiran Persekutuan(PPP) Rambungan, Sarawak.ii.Garis Panduan Reka BentukBandar (PPP) RambunganSarawak.Wisma Tun Sambanthaniii. Kajian Kesan CadanganPembangunan Monorail diCyberjaya.iv. Mengaudit keberkesananpelaksanaan Garis Panduandan Piawai Pembangunan diKoridor Utama Multimediadimana bahagian ini terlibatdalam perancangan fizikal.v. Maklumat bagi SempadanBandar (KESBAN).vi.Kajian Tahap Tampungandan Garis PanduanPembangunan Pulau untuk :a. Pulau Langkawib. Pulau Tiomanc. Pulau Redangd. Pulau Sibue. Pulau TinggiMuka Surat 1Bahagian Perancangan Wilayah


Bermula Februari 2006, tugas bahagian lebihterlibat dengan penyelidikan dan sebagai rujukankepada Kerajaan Persekutuan, Pihak BerkuasaTempatan dan Negeri dalam mengukuhkan lagiperanan Jawatankuasa Perancang Wilayah(JPW). BPW juga telah berunding dengan PihakBerkuasa Negeri dalam membuat penubuhan inidiluluskan oleh Majlis Perancangan FizikalNegara. Output utama adalah kertas konsepJPW bagi Conurbation Utama Negara yangdiberi nama KL Conurbation, George TownConurbation dan Kuantan Conurbation.Bahagian ini juga memberi pelbagai inputkepada beberapa kementerian :i. Perancangan di Wilayah Persekutuantermasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjayadan Wilayah Persekutuan Labuan.ii. Koridor Pembangunan Wilayah di WilayahUtara dan Timur di dalam Rancangan MalaysiaKe9.Pulau Langkawi3 kajian dilaksanakan bagi Rangka KerjaPembangunan Wilayah seperti:i. Rangka Kerja Penyelarasan PengurusanPertumbuhan - Kuantan Conurbation.ii. Rangka Kerja Penyelarasan PengurusanPertumbuhan -Kuala Lumpur Conurbation.iii. Rangka Kerja Penyelarasan PengurusanPertumbuhan -George Town Conurbation.Penyediaan pangkalan data GIS bagi 3 kajian diatas telah disediakan oleh bahagian. Pada masayang sama, bahagian juga menyediakan 2 kajianRancangan Wilayah iaitu :Pulau Tiomani. Central Forest Spine I: Pelan IndukRangkaian Ekologiii. Central Forest Spine II: Pelan IndukRangkaian EkologiKajian Tahap Tampungan dan Garis PanduanPembangunan Pulau untuk Pulau Pangkor diPerak dan Pulau Balambangan di Sabah telahsiap disediakan.Pelan Pulau Tinggi dan Pulau SibuMuka Surat 2Bahagian Perancangan Wilayah


Kronologi : Pengukuhan Bahagian Perancangan danPerundanganTahun Pembentukan Jabatan Perancangan Dan Enakmen1921 Jabatan Perancangan Bandar di Kuala Lumpur (18 Januari)1923 Enakmen Perancangan Bandar1925 Cawangan Jabatan Perancangan Bandar di Ipoh1927 Enakmen Perancangan Bandar (Digubal 1923)1937 CAP 1937 of Sanitary Board Enactment1947 Perang Dunia Ke 2 ; Jabatan Ditutup1955-1956 Pejabat Wilayah di Johor Bahru, Ipoh dan PenangTahun Pembentukan Jabatan Perancangan Bandar NegeriSelepas Kemerdekaan1958 Perak, Johor dan Selangor1959 Penang1960 Pahang1963 Kelantan1965 Kedah1969 Terengganu1974 Pejabat Perancangan Wilayah di Kuantan1976 Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Akta 172)1977 Melaka1978 Perlis1981 Unit Landskap di Ibu Pejabat1987 Pejabat projek di Alor Setar, Kuala Lumpur, Melaka danKuantan1990 Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan Taman Awam di IbuPejabat1993 Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) (Akta A866)1995 Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) (Akta A933)1995 Akta Perancang Bandar (Akta 538)1996 Jabatan Landskap Negara2001 Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) (Akta A1129)Muka Surat 3Bahagian Perancangan Wilayah


Perancangan Wilayah dalam Sistem Hierarki Pelan PembangunanNegaraKoridor Wilayah EkonomiNegeriRancangan Wilayah pada‘Conurbation’ / ‘City Region’Penekanan utama adalah untukmemberi peluang kepada negerinegeriyang mundur untukmembangunkandanmeningkatkan taraf hidupmasyarakat di pendalaman.Penekanan utama adalah untukmenyelaras pengurusanpertumbuhan seperti penyediaanperkhidmatan pembandaran danmenyeragamkan garis panduandan piawaian untuk mewujudkankawasan pembandaran denganlebih efisyen dan cekap.Muka Surat 4Bahagian Perancangan Wilayah


Objektif Bahagiani. Melaksanakan peruntukan Seksyen6A, Akta Perancangan dan Wilayah1976 (Akta 172) danmenggerakkan fungsi-fungsiJawatankuasa PerancanganWilayah (JPW).ii.Mengukuhkan pembangunanwilayah dari segi fizikal, sosial danekonomi selaras denganPembangunan Nasional melaluipenyediaan rancangan wilayah.iii. Menasihat dan membantuJawatankuasa PerancangNegeri dan Pihak BerkuasaTempatan dalam wilayahselari dengan dasar-dasarnegara.iv. Membantu Jabatan di dalammerangka dan merancangprojek-projek berkepentingannational .Muka Surat 5Bahagian Perancangan Wilayah


Fungsi Bahagian Perancangan WilayahTiga Fungsi Utama Bahagian Perancangan WilayahUnit Urusetia JawatankuasaPerancangan Wilayah (JPW)Unit RancanganWilayahUnit ProjekBerkepentinganNasional1. Menjalankan tugas-tugasmengenaiPenubuhanJawatankuasa PerancanganWilayah dan pewartaan wilayahberkenaan dan keahlian JPW olehMenteri yang bertanggungjawabdalam bidang perancangan bandardan desa.2. Menjalankan tugas-tugaskeurusetiaan JawatankuasaPerancangan Wilayah.3. Membantu Pihak-PihakBerkuasa Negeri dan Pihak-PihakBerkuasa Perancang Tempatandalam melaksanakan RancanganWilayah.4. Menyelaras polisi, garispanduan dan penggunaan tanah dikawasan sempadan.5. Membantu menjalankanpenyelidikan yang perlu bagisesuatu wilayah.6. Membantu mewujudkan prosesdan tatacara yang seragam untukdigunakan oleh KerajaanPersekutuan dan Kerajaan Negeriserta Pihak Berkuasa PerancangTempatan bagi wilayah berkenaan.1. Menyediakan RancanganWilayah yang komprehensif /Regional Functional Plan(mengikut subjek) untukmemandu dan menyelaraspembangunan wilayahberkenaan.2. Membangunkan pangkalandata untuk kegunaanperancangan danpembangunan wilayah.3. Menyediakan RancanganKawasan Khas bagi kawasanmelampaui sempadan negeri.4. Menterjemah danmelaksanakan RancanganFizikal Negara di peringkatwilayah.1. Melaksanakan tugasperancangan danpemantauan sertapenyelidikan untukprojek-projekBerkepentingan Nasional.2. Menyediakanperkhidmatan kepakaranteknikal dan menawarkanperkhidmatan kepadapihak-pihak yangmemerlukan.3. Perancangan sempadanantarabangsa.Muka Surat 6Bahagian Perancangan Wilayah


Apa itu ‘Conurbation’?Merujuk kepada Wikipedia, “AConurbation is an urban areacomprising a number of cities,large towns and larger urbanareas that, through populationgrowth and expansion, havephysically merged to form onecontinuous built up area. It isthus a polycentric form ofagglomeration.”Secara amnya, ‘Conurbation’dikenali sebagai kawasanpembangunan wilayah yangmelampaui lebih dari satunegeri dalam mewujudkankawasan pertumbuhan pesatdiikuti dengan penambahanpenduduk yang mempunyaibeberapa ciri-ciri berikut :George Town Conurbationbeberapa ciri-ciri berikut :1) Mempunyai pusat bandar dankawasan luar bandar salingbersepadu dalam kontek sosialdan ekonomi.Pembangunan sosioekonomi yang pesat di pusatBandaraya Kuala Lumpur.2) Jangkamasa perjalanan didalam bandar dan luar bandarhanya mengambil masa 30 minit.3)Mempunyaipusatpembangunan sebagai ‘core’dengan sekurang-kurangnya50,000 penduduk.George Town Conurbation, KuantanConurbation dan Kuala LumpurConurbation adalah merupakanPertumbuhan Conurbation Negara.Keluasan kawasan kajian George TownConurbation meliputi kawasan seluas4444 km persegi dimana ia meliputiseluruh Penang, Kedah di bahagianselatan (Kuala Muda, Daerah Kulim,Daerah Bandar Baharu, sebahagianDaerah Yan, Perak di bahagian utara(Daerah Kerian, Daerah Selama, DaerahLarut dan Daerah Matang). Ia jugamelibatkan 10 Pihak Berkuasa Tempatan.Muka Surat 7Bahagian Perancangan Wilayah


Kuala Lumpur ConurbationKuala Lumpur Conurbationmeliputi 3 buah negeri, 2Wilayah Persekutuan dan 13daerah Wilayah PersekutuanKuala Lumpur, WilayahPersekutuan Putrajaya danseluruh Negeri Selangor kecualiSabak Bernam. DaerahSeremban dan Port Dickson diNegeri Sembilan dan DaerahBentong di Negeri Pahang jugatermasuk di dalam conurbationini. Jumlah keseluruhan yangterlibat di dalam conurbation iniadalah 17 Pihak BerkuasaTempatan dan 46 buah bandar.Bandar Kuala Lumpur.Kuantan ConurbationKuantan Conurbation meliputikawasan seluas 3.851 kmpersegi dimana Daerah Kuantandan Daerah Pekan di Pahang,dan Daerah Kemaman danDaerah Dungun di Terengganuyang melibatkan 4 PihakBerkuasa Tempatan dan 17petempatan utama.Muka Surat 8Bahagian Perancangan Wilayah


Central Forest Spine (CFS 1 dan CFS 2) – Pelan Induk RangkaianEkologiCentral Forest Spine (CFS)meliputi kumpulan kawasankawasanhutan yang terdapat diSemenanjung Malaysia. CFSdikenalpasti di dalam RancanganFizikal Negara di mana iamerupakan tulang belakangkawasan sensitif alam sekitarSemenanjung Malaysia yangmeliputi 4 hutan komplek utamaiaitu :i. Banjaran Titiwangsa—Banjaran Bintang - BanjaranNakawan.ii.Taman Negara - BanjaranTimur.iii. Selatan Timur Pahang, Chinidan Lembah Bera.iv. Taman Endau Rompin -Rizab Hidupan Liar Kluang.CFS 1 dan CFS 2 – Pelan Indukbagi Rangkaian Ekologi meliputibahagian utara dan selatan CFSSemenanjung Malaysia termasuk8 buah negeri iaitu NegeriPahang, Johor, Negeri Sembilan,Selangor, Perak, Kedah,Kelantan dan Terengganu.Rangkaian Ekologi CFSRangkaian ekologi dikenalpastisebagai kawasan yang pentinguntuk mewujudkan sambunganyang kukuh bagi membentukCFS. Dua jenis rangkaianekologi iaitu Rangkaian Utamadan Rangkaian Sekunder.Rangkaian Utama merupakanjajaran koridor habitat hutanyang berterusan dan dihubungidengan kepulauan hutan.Rangkaian Sekunder pulamerupakan sebagai ‘steppingstones’ untuk pelbagai jenishabitat binatang dan kebiasaanyaia direka mengikut koridorsungai.CFS= Central Forest Spine‘Linear Corridors’Rangkaian Utama• Paling kritikal• Penting kepadamamalia besar• Jajaran koridorRangkaian Sekunder• Keadaan di mana ‘PrimaryLinkages’ tidak sesuaidiwujudkan• Spesis burung dan mamaliakecil• Pendekatan secara ‘steppingstones’Muka Surat 9Bahagian Perancangan Wilayah


Kajian Tahap Tampungan & Garis Panduan Pembangunan PulauSelaras dengan keputusan Menyuarat Jawatankuasa Kabinet pada bulan September 1993, JabatanPerancangan Bandar dan Desa bertanggungjawab dalam penyediaan pelan pembangunan dimana kawalanpembangunan dan garis panduan perlu lebih menekankan kualiti kemudahan, pengekalan dan melindungialam semulajadi bagi mencapai pembangunan yang mampan. Pelan pembangunan bagi pulau-pulau telahdisediakan pada tahun 1997.Pulau Langkawi—PembangunanPulauPulau Tioman -Pulau Taman LautPulau Redang -Pulau Taman LautProjek Printisuntuk LimaPulau telah siapdisediakanPulau Sibu -Pulau Taman LautPulau Tinggi -Pulau Taman LautMesyuarat Jawatankuasa Kabinet ke 8 bagi kordinasi bagi pembangunan tanah tinggi dan pulau (JKKTTP)telah diadakan pada 5hb. Oktober 2006 telah memutuskan kajian perlu dilakukan ke atas Pulau Pangkor diNegeri Perak, Pulau Balambangan dan Pulau Mabul di Sabah dan Pulau Patuk di Sarawak.Muka Surat 10Bahagian Perancangan Wilayah


RumusanSecara ringkasnya, BPW adalahmenguruskan kajian yangmelibatkan dua atau lebihdaripada dua buah negeri. Didalam Akta Perancangan BandarDan Desa 1976 (Akta 172),Jawatankuasa PerancangWilayah adalah penting bagimengimplimentasikan fungsibagi membantu JawatankuasaPerancang Negeri dan PihakBerkuasa Tempatan di dalampelan pembangunan bagi setiapwilayah yang terlibat denganPolisi Negara.Muka Surat 11Selain daripada itu, BPW jugamembuat polisi dan pelankomprehensif wilayah dalammembangunkan sesuatu wilayah.Tidak dinafikan lagi,Jawatankuasa PerancangWilayah (JPW) adalah pentingdan mengkordinasikaninfrastruktur dan kemudahansesuatu wilayah. Tujuan utamaJPW adalah membuat kajianbagi keperluan perancanganwilayah.Dengan itu, fungsi BPW adalahsangat penting dalammenyelesaikan masalah yangmelibatkan dua atau lebihdaripada dua buah negeri.BPW juga berperanan dalammenyelesaikan isu-isu yangmelibatkan sempadan negeriyang mempunyai kepentingan didalam sesuatu wilayah.Bahagian Perancangan Wilayah

More magazines by this user
Similar magazines