bt i !\jøbrnboun i - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

bt i !\jøbrnboun i - Hovedbiblioteket.info

EX LIBRISKllJB EN HAVNSRAADHUS­BIBLIOTEKEH


o~erbt i !\jøbrnboun i ~Ilrtt 1853afbodbebe ~crfoner,tnbtb,olbenbebt'fd frø.,." ~tø1lb, ~Ib,r øg Æ)eb.bøg.!Udi : 24 /J .... ,. .-, ..•~~ft 1 ~. @. flhiU'l1 lllogtTPUrci.


Wo t o t b.~fttr nt ben n(minbdigr Eunb!)eb~ti!~n11b, ifølge "Uge[ftiitfor ~æger", ba\lbe \lættt gob ltaabe i !!nai og ben før~e ~nhlt't>etl af Ulli !!naancb b. ~., moblog -


man b lItb .polmen .p a n ~ oP a n f e n ~ $fone, " m:at gammel,ble\l et .offet ben 25be ,Snni.(fftet bi~ie fOt~e Iilfælbe og ~ob~falb tiltog ll)øbt1iQbt~ben i bøi tab. !l'læt\lætenbc Ijorttgnelje inbt~olbtt !l'l (\l) n,5t a II b og m: I b et og tt IDobjbagfll faa\l!bt muligt allgilld.IDet tl en Elefll olge, at bell olbfombeb ~llonlltb


••~rnfffn, !J. ~ , mogttrlltnb, 77 Xor. 26 !Juni.!lnbtrftn, 1))., I))tnftonif} Iltb .plm., 59 Xor.11 !Juli.Xnbtrfrn, DIt, XrbtibGmanb, 32 Xor. 12 !JulI.2m, 3. x., mluurfotnb, 5 Xor. :> 3uli.Xnberftn. Dit, .!tleinfmebfll., 5 1(or. 5 !JUli.1(nbrr(cn, m., euen!! rolotroC, 26 lCar.4 ~Mi,2{nbtt(tn, 'K., ~inf!!DIatroS, 24 1ror. 8 !Juli.'Knbtrfen, .p., Opuartn!n9SParl, 51 lCar. 7 !Juli.1!nbtrftn, !J. a., XtbriUm. X'tI .!tont, 52 1(ot.12 !Juli.1!nbcrftn, (f., Xrbcib,m. lC'~.!tont, 31 lCar. 15 !Juli.'Knbtrftn, .p., !Bub i Jtri9dminif}rritt, 49 Xor.16 !Juli.1(n9clo, e., fobt .pooft, 39 XO[. /9 !Juli.Xnbttftn, e .. \Tallnef«lter, 5 'Kar.15 !JUli.'Karup, G. lll3., 2(rbeibGm , 27 Xor.15 !JUlI.Xo~trmann, X. Iptttrfen, 2Crbeib&m., n 2(or. /6 !Juli.Xnbrrftn, li.,


2'llnbrrfen, Jt., (Bonglone, 5t 1!ar.24 3uli.1(nbtffrn, D. Jt., 'llrbtibGm. 2('~ Jtone, 53 lCor. 26 3uli.lnbcrfen, 3. 1))., eanbbonblet 'lPG e,n, 5} 1.(ar. 26 3ull.Xnbnftn, Ull., (,inre, 74 1!ar. 26 3uli.lCnbrrfrn, 1(. e., (,inlt, 54 lCor.26 3uli.1!nbrrfcn, sp., .opoorfrr IlCb (;i~arlottfnb. - 20 3ull.Xnbtrhn, ~, .oPllomr 1!'i\ .!eone. - 20 3uli.lCnber!tn, tB., .Dpoorttr 1!'iI Dotta, It 1(0[. 20 3ull.Xtbetf, 3. (;i., .opllottningilfont. -23 3uli.1!nbtrfen, 1!., ~obG,66 1!or. 24 3uli.Xtbiniu', 3. !3. ID., UnbmOfll. af 10be i1otl., 23 1(or.25 3uli.lCnberfen, ml., Xrbtibilm. X"(,in te, 57 llor. 21 !Juli.1!nbtr[en, Xnne D, eem, 73 2!Ol.21 3uli.1!nbtrfen, .!toltn, eem, 66 leor. 26 3uli.1!4P, -tlelrne lID., !!tm, 58 1(or. 25 3u1I.1(nbtr[tn, m, 'llrbtibilm., 39 2(or. 23 3uli.2lnbtrfen, .o., 2:øimogerloenb, 67 Xor. 26 ~Mi.Xnbtrfen, ml., 'llrbtib4m., 46 Xor.25 3uli.1!nl'trlcn, 3. (,i. ~., -tløter 11" Darter, 31 1(or. 22 3uli.lCnlltrfen, ~ .. .pøler 'X'iI Datter, 5 ~ør.21 3ul!.lLbtlt, ml. iDl., @jlljomfru, :18 'llor. 18 3uli.lCnbcrfcn, ml. ~., Q!nft, 66 Xør. 20 3uli.!Iltrup, 2:., SJ)enjionilt i e.tloten, 63 1!O[.27 3uli.1(nber[tn, 1)). Gi., 2:ømmrrm. otb .plm., 46 lCor.27 3uII.:lCnbrr[en, X" l(r~tib'm. oeb .plm., 37 "af. 24 Suli.1!munb[en, 3., I))enfionilt i eørtaten. 65 Xør. 26 Sull.~nberfen,Gi. IDl., 1.Irbeibilm. 'tI'G .!eone, 51 1(or. 26 3ull.lntlerfrn, (,ilfe 3., !!rm, 65 lCor.20 3uli.Xlltrem, 3nger, !!em, 75 lCor.26 3uli.Xuguft, 21ne mlotie ml., eem. ~I 'Xar. 24 ,3uli.Xnbtr[tn, IDloren, !!em, 7 1(or. 'J.7 ,3ull.l{nberlen, Jt., eribiltemrrr, 54 ~or.21 3uli.1!nber[tn, (J., 1l rbtibilmonb, 51 ~or.2 3uli.1(nbtrfrn, 3., lfrbtibGmonb, 44 1.Ior. 27 ,3uli.1!nberlen, e., øromogermeOcr, 45 1for.27 3uli.Xnberltn, ~.,.pøhr, 36 1(ar. 29 3uti.Xnberlen, ~. ~, (MQ[l)trfllenb, 3 1far. 28 3uli.Xnbcrfrn, ~.,!lIeroer 2t'tI Datter, 10 'Uar. 27 3uli.lrnbtrlen, (,i., !lIaIler 21'6 ,!fonr, 38 'Ual'.27 !3uli.Xnbrtfen, (,i. ~. '!lIerIler 1('8 Dattrr, 4. !ar. 27 !3uli.lrnbtrfen, @j. !& .. Bmtbtfu. l'G ,!font, 35 2(or.28 3uli.Xnbtrfen, l1nt, (,inPt, 42 1far. 1 2tuguO.l(lbrct, IP. (,i., S}lltie&orn, l 2Ior.'26 !luli.Xnberfen, 1l. IP, ePlbtlcopit. 1( G Jtone, 24 2(or. 27 ~Mi .lI&ro~an\fen, 'H" '2lrbribtlmonb, 53 '2lor. 28 3uli.XrenQtn, 1)). IDortnto, 30mfru, 44 '2(or.1 lfuguft.1!~lilrem, ~, (SJrollfmebfo, 25 lCor l '2{ug.1!ogoorb, (Mobrltl, !lIartou tlfrm, 73 1(or.t lCu9.lrnberlen, IDl., IDrollrtubj? !l'G Jtont. 35 1I0r.4 '2(u9·lrnbrrfcn, !DI., 8htbflogn; urb .plm. 1!'G Jtont, 35 2(at. 3 lIIS-


Xnbtrftn, e" :;t.mmtrm. tltb 4). X'~ ~otcrr,J5 2(at. 31 3uli.Xnbtrftn, G. &. :;t.mwtrmonb tltb ~olmen,50 Xor. 1 '!lug.Xnbtcfen, lL G., ~rbeib'm. 'J{ ti .!tont, 5-4 2(0t. 26 3ull.Xuntc, (f. ID., elfomogetfb. li'd ~amr, 19 lCot.23 3uli.llbra~amltn, !B., .Kttinfmebfll. !!l'd .!I:ont, 25 1.(0t'. 27 3u(i.Xbd, ei. Jt., :;teimagerfll. 2('~ Jtone, 55 l(or 25 3uti.lCnberfrn, ~.,21rbribemanb. 43 l(ar. 3t 3ull.1.(nbtrlen, lD., e'omagerfll. li'~ ,\ton t, 50 1.(ar. 28 3ull.Xnbrrfen,


5~tlf, ~. eor[tn, eem, i5 lor. 22 3uli.ruldiu., eOIl~ft,fem, i6 !or. 23 3ul!.!B.~m, ~tfåobtt~ !Dl., eem, 65 9lar. 21 3uIL!Bjming, .Kirpint, eem, ili ~ar 'lO !Juli.!Bill1ft, 3. 1»., etomoger[lltnb, 24 2l0c.23 !Juli.~ir


6!Borgttren, 3tn4, martou~lcm, 67 21ør. 1 ~uguft.!Brun, ~. 5'., Sfræbetillrnb !B'G one, 39 lat. 27 3ull.!Bjarnebatter, Giat~rine,aftol/flcm, 8'2 laf. 31 3uli.IB u fr, 3uliane, mOttOUGIem, ~ 'ilar. 31 3uli.lIogO" I, . ~., @lmebtroenb/ 3 2(ar. 4 2(ug.lBou, @j. !Dl., eneMerilltnb m'G Dotter, 2 2(ar.7 2I'ug.§Bang, m. {)., entb!trfoenb, 33 \\lar.9 2lug.mruun, 3 . .t>., &nft, !i9 2!ar.5 !ug.lBtocfmann, D., fBolttflClger m'G Jtont, 53 2(af. 6 2lu .


7rc!er, ml. ml., 2!rbrib'nlanb lB', ~onr, 50 2tac. Wug.mUUtmann, .t>. ml .. mlurfurnb, 33 ~ar.5 2lug.otbo .


"G~tifltnftn, -tl., lllcrgttt G'6 @Sen, 2 2(ar. 17 !Mi.G~rillrnfrn, .it. ~., 2(rbtfb6m. G'G one, 30 1(0(. t5 3uli.Glouftn, 3., :.trabonblrr, 43 2(o1r. t 3uli.Gbrillionftn, ,lt., lllcrgtrr G'd -tlullru, 33 2(or.J 6 3uli.G~rilltnftn, 2( . .It., :.teimogtrfll, G'G Jtont, 40 '2Car. 17 3Uli.Gbrllltnftn, 3., eemonb G'G .\lone, 20 2(or.1 3nll.G~rilltnfen, !B. G., 2(rbtlbGm. GS'd Jtont, 37 2(ar. 19 3uli.G~rlllfnrrn, 3., con Il. :.tolboGfift" 53 2(or. 1 .3uli.G41btrg, m. 3., IDloltrfll., 3-i 1{4t'.16 .3uli.Golbsng, ~. G., !Bøbhrfo., 55 llar. 18 3uli.Gbriflionfen, !B. (g., YlrbtibGm. G'G ~otter,l iar. 13 ,3U[t.CoSbr!llop~rrftn, 3., !pont!crtttr (I'4 ont, 39 21or. l !luli.(,S~rifltnfen, (,S., jt[ubll'frt (,S'a &nh, 54 21M. 17 .3uli.(,Sorlftn 21.., :.tøi~lIu'lirutn., 66 2lar. l!> !luli.([brilltnftn, sp. olm., 2 2l0r. 1 3uli.(Slortlo, :.t. sp., ~illj((artur, 52 2for. Hl !3uli.Gbriflionfen, & . .p., (5jro~rm Gi 'G .itont, 41 ~or. 14 3uli.Gltmmrnftn, e. (§., &nte, 49 2lar.16 3uli.Gbrillrnfen, ~., !llægtrr, 2(or. 20 !:lul!.(§~rijttnftn, &. Gi.,


(;i~rilltnrrn, • a., 41. tt a'~


10olbinS, 3. iT., lto(boGIiIt. ~'Il .\tont, 57 21or. 21 'lug.~btllttnhn, G. 11:., I»ltltborn t 2(or. 20 'lug.~~riltenltn, 91. \j. 3., efomogrr[ocnb, 4 21or. t eeptbc.~ .iDe IJlloct, 21. ~.,erm, 16 2(or. 9 SUlt.lI)\)Iltrbing, \j. ~ . , ~lIrh)., 73 21or. 13 3uli.Did], D, .!tlcrbeoQ'oerfo., 55 21ot.14 3ull.Domm, ~., efomogetfo., 49 ~or. 15 3uli.Do~(, lB. 3., l8ogbolbeT, 37 '2{ac.16 3uli.lI)orfner, -\l .• erm, 60 'ila. 16 !Jul!.1I)0un, 18. ~ .. ~tm, 65 'ilor. 15 3ulilOom, 30~annt 3 ., er m, 7 'ilor.15 3uli.1I)0~I, lt., etipper, 53 2(at. 16 3uti.:Degtnloto, {) .. IJlcrltbutftt / 49 'ilar.15 3uli.lI)egellfoto, !B. IJJl., (,inIt, 53 'lat. 17 3uti.Dibriffen, G • .!t., enrbferm. D'G D./ føbt !BilfenG, (jnhfrut, 2{ac. 24 3uli.J!)lIbn, !B., l8agerfo. >D'G eell, 7 2!OT.2 SUli.lO!nrlen, ml. lt., I}:lenfionifi >D'G .\tont, 73 ~ar.22 3uli.Di~tl, !Dl. ~ . , etl)rmanb D'G Jtone, 1\1 2(Ot. 25 !)uli.DUUG, {). 18., eieutcnont i eettalrn, 22 ll(or.'21 3uti.ID\)rins, eo ro, lBortoUGltm,'2 'ilar. IH !luli.lOebn, 3. 21., l8agerfo. D'G Søn, 13 2!ar. 27 uti.lOutlunb, tT., ~rlteib6manb >D'G (jnfr, . 7 2lor. 30 uH.Dobl, ,It., etl)rmanb D'G (jnh, 74 (ar.30 3uli.i)ooibftn, Irbrine, lJ)igt, 60 2{ar. 30 uli.Due, ~., erræberm. :0'4 .!tone, 37 2{aT. l 2(ug.lOering, 3 . .p. ~., ~rb!ibGm . , 5 21ar. 31 uli.$Detin!!, D'G een. &01'. J ~ug.1Olldtrt, 3., emtbelu. u . .p. lO'G Jtone, 50 2!~r. 2 2lu .1I)0nitl[en, ll(. Jr. :itemmrrfo. D'd .!tone, 37 2{or. 2 uli.lOom, {)., tYG Datter, 6 2(or.30 !)uli.lDufbotf, 2{., (jn!rn D'G Datter. :1 2{ar.3 ~ug.lOi~te, 2l • .!t., !Borrou4Itm, 6 ~at. 6 2(ug.lOam, D. 3., !Bartou~lrm, 73 2(or 2(ug_D\Jbr, \))l., eeilocrorr D'G (jnfe i2 &or.3 21l1g.$Duttert/ 1Jl., emtb orb ~olmrn, 51 2!Ot. 5 2(ug.!l)ibrleren, 1»., )Uært bUlla~" 5 2{ar. 21ug.


11~Q~lbrrg, 3., efiblcopit., 45 ~at. J'2 2(ug.~lIling, Cl • .!t., mlord}anbifrt ~', Cln!t, 65 ar. 1'2 ug.~a~lman, !p., 30m fru, 54 lar. 9 lug.!Droit, e. l., nrt, 71 lat. 1'2 lug.1)au, 3. IDI., U~rmogtt 1)', (jnft, 60 lar. 19 lu .1)anfrlftn, ~ t., IlIrtbflastr!o., '2 2!ar. '24 lug.(lnfDolbltn, l. es., IB,brtrfDrnb Cl' • .t>ullru, '27 ar. 11 3uli.


12~Ililbrtn, 2{ .. Qopir. ~'4 :Dafttr, -f ~Qr. 4 ~U9'(.ftidJftn, Q. ~., !lJluurfllcnb (.f'G il)o!trr, 2 !far. 6 ug.(.figaarb, .!t. (.f., maller (.f', .!tont, 24 2(or.6 '-fug.


13un , • ., fobt IDlorr, Urt fr. on , 5 ar. '20 ;juli.rtbrrlffrn, • nl., lllartou(tm, 61 ~ar. 'l. SUli.rtbrrld/frn, • .. ~nft, 61 &ar. '26 uli.jJttbrrld/rtn, \'IR. ., !pIrirbarn, ~ Waf. 23 3uli.ijrom, (~. !J:., oi>aanbDcrr!rr Drb oiuattn, 30 ~ar 21 3uli.jJrur,irfrAQarb, e. e.rrnfrn, !l'rainfublf, '23 ~ar. '24 ;juli.jJrancf, ,. !Dl., 30mfrur, 56 ~Qr. O 3uli.ri , G. G. ti., ~urlDrn " • ar. '25 3uli.rtbrri'rrn, ., 'rbrib4manb " onr, 5~\ ~ar. 3 uli.jJifIVrr, ., emrbllDtnb 'G J\onr, 3'2 ar. 23 3uli.Wranbrtn, 1»., e'omagtrfDrnb, 3:i 2(ar. 2 3uli.ijifd/tf, e. . D., ommrrraab (j' Datttr, 6 ar. '; uli.1ja!)tf, • (j., Urlrfr. l!" ont, 35 ar. 9 uli.rrblri!fln, \'IR. (!, agrrm. W'G J(onr, 3-l 2(ar. 29 SUli.abtr, arcrHt, , 37 ar. 3 ~ug.jJrrbrriHrn, m., !rcrbtrmefltr \j" Ston" j9 ar. 29 uh.iJibt, eouifr, nfr, 60 ~ar. 31 3ul!.(5ubrrlUrn, . ., .tl9frr, 6 ar. 2(uq.IJrifcb, • IDl., etrcrbtt I 'c ont, :) 1 ~Qr.. uli.Wifd/rr. in. ~., elagtrr iJ'4 ont, 4.> ~Qt, .}. ~ug oiJogt, abrifliallt G .• ~rm, 67 ~ar. 2 ~U9'\Jrii'. nr IDl., rm, 52 ~af. '2 ~u •I rngrr, e,m, i7 at. 4 ug.ljranb[rn. sp. o, !BaabGm. o. ~Im. ' e.n, 3! at. u •riiS, • IDl, 0tolrmagtf 'o" Ollt, fo Juli.oltmJr, QS, etrer trmrllrr, 55 ar. \ 2fu.WIl)grnring, IDI. (5., n b!rrfotnb "nlr, 2(af. < u .ranhl, 1», ., uf/eu' " .!tonr. ~9 'l(ar. 32!uB.Wa\lclng, • , etib.t9mrtr, 60 'l(af. 9 lCug.WfiiC, Cl., 'manb, ;'1 • af. 3 ~ug,jlranbf n. O .• ~ltntflrtarl, 'n ~or. IO .lug.aro, ., anbman If' (jnft, i .Iar. II 2lug.oAbt, aUlinr, Uøift, 6 21ar. 17 2I'U'l.'Orom, &. ., etipptr 'S ont, i Jf.;; Wug.~riiPou, 1». ., aa~~manb5mo, 4 af. 16 ug.dr'. a. ~., lao binbrf, 46 ar. I ug.1J0grlflrem, (5. , ~ro\lfmrbr\lrnb (j'~ on,, ' -l 21llr. 'Xu •Wtbbrr,


14SlOtin, ~. ~., 21\'beib~manb, 41 2fot. 28 "ug.\Jriflrup, 3., ~nh, 67 ~a\'. 26 1(ug.\Jrrbttiffen, !D? \J., ~ieneflepfllt, j 7 la\'. 2 0tptbt.æ.Glr.nning, es., ~nh, 73 21or. 24 Suni.QSram. 3., !I~tattrcontroUeur (Sjram4 .!tone, 53 ~ar. 29 3unl.&runbt, sp., 2tl)rmanb, 33 2Iar. 3 3uli.QSeot'gi, lID. ~., emtbe!\). &'~ {lUnru, ~o ~at. 7 SUl i.QSunberftn, !D?, lrbtibGm. QS'd -t>ullru, 36 !la\'. 5 SI/Ii.&Imup, !l • .(l., Exam. jur., 3nfp. urb IJrue ~tbb., 46 !lo\'. 9 3uli.Glube, etlnt, ~jtnefhpi9t, 27 2l0t. 12 3uli.QSulbbel'q, ~. \J., !IolbaGfifhnt, 53 2(al'. 9 3uli.QS.n', 2I. l'm., I!tnl. 70 2(at. 10 3uli.QSrirft. 3. es., Unbtrjæger af åte 3æqetcotp4, 22 2(ar. 14 3uli.QSmnaa, es. m. {l., Unbtrj. af 11lt 3ægtrCotpe, 23 !lat. 163uli.QSregoriuC, U' o 2Il'bfib~m(lnb, 6i !lal'. 16 3ulf.QSl'rlloriu~, S. \J., 21rbfibGmonb QS'e .!tont, 67 !la\'. 16 311tt(Sjl)Uinll, 3., .!tadfmr, 59 2(al'. t9 nU.QSr.nlllnb, ,f). Gi., spolitibctjrnt, ~5 !lal'. 15 3uli.QSl'ø~n, !I. ~., !Dluur!\)tnb (Sj'A lOatttr, 14 !lal'. 16 3\1cI.(Betdjen, es., 21rbeibdm. QS'G .!tone, 4 2(ør. 17 3uti.QSunbd, 3. ~., 21rbtibdm. &'4 $tont, 20 2(at. 16 3uli.QSul~brønbftn, !j. ~., @jIJrtlrrfutnb, 35 2(ot. 15 3uli.QSunbd, 1(. ~., ~n te, 69 1(Of. 20 3\1li.($joninIl, sp., !J:.mmrr[urnb, 62 21at. 2 t 3uCf.($jrouermann, I!., 9trømpcuæuetfuenb, 34 XQr. 25 3uli.@ømborg, !Dl., ($jartntr ($j'G .!tOIlt, 5 1(01'. 20 3uli.&rom, es., etrl1'btrflltnb, 4 21or. '2 uli.QSul~orn, !lllortll, etm, 69 21at. 24 3ulf.(Sjepfer, l'm. !lB., l!Jælltrfllrnb QS'G lOotter, 4 ~Ot. 22 3uli.QSranbt, m m., ~uurfllenb 'G ~on" 39 2101', 20 3uli.@itnbrup, 3., ~I)rbebct (Sj" ~ntt, 53 2lor. 'li 3uli.~nubOmann, 3. e., ~orfr. &'~ ~nre, 45 2(0[. n !Juli.($jautrftn, ~. 3., Ollrrh)(uCl'r!ct, 48 21.11'. 21 !Juli.(3!ammtlgoarb, 91., I):>rtrrfcn, lBæu(cllltnb, 57 2(ar. 22 !Juli.OJ~nblIJrt, ~., I!otftn, ~onft.1brl, 25 2lor. 26 3uli.($jram, l'm., ~omfru, 60 21,lr. 26 3uli.QSeann, !I. ol.mtll, 51 2(0[. 25 3ull.&unbtl, Gi., 30mfrllr, 41 2(ar. 24 3uli.Ø,l.1!tmtl)lf, (S. \J. ~., !1Ittbfloget Utb .pormtn, 29 2(Ot. 2 !Juli.&rubtr, 3. ~., 2(rl'rib6manb, 46 2(at. 30 3uli.~uDmanbftn, .p., lBært~~u~~olbtr, 47 !Qt. 30 3uli.QSeann, o m., l'murfotnb QSI, ESen, 11 2(0". 30 !Juli.($jran!lo, Ine,


15abr, G., IDlrrl~onbltr, 35 !lar. 27 3uli.unbrrg, 3., -bonlrn. 5nrbttrmrjlrr, 61 !lor. 2 Xug.rotb, e. ., en bttrfotnb æ'4 .!tont, 35 !lor. 29 3nli.ulbogrr. 3. 3., Drrirrfornb 'c Dattrr, '2 !lar. 31 3ulLanbrl, !'. ~., Ugift. 27 !lar. 'li Su!i.rorg, I.Iooib, Ij)rnfionift otb ~olmrn, 61 2{ar. 'li 3uli.Qlrim!trup, 2{.


16.tonnid?, (i. W., mogtlfmebfo., 35 !Cat.I I 3uti.~atb, 'X. 1))1., ugift, 56 !Car. 6 uci.~onfen, ml., &nfe, 49 Xor. 6 uli.~otmgrcfn, .It., enrbfrrm. ~'G (hft. - uli.~olm, m. !I., IDlurf'O, .1;>" l)attrr, 3 Xac, l I 3uli.-"anftn tatt ~t!mtG, X. Wl., ';jormanb, ~'~ ~uftru . 10 3ull.~einron, (l. ';j., !Iømmtrfu., 51 'Xar. 1\ uli •.{;)ergttt, D. ~., .!tleinfmebf\l. ~" 6en. - 12 3uli.~øtm, e. !I .. l))1uur[o. ~" eøn, 2 'Xar. 12 3ul\ ..{;)I~, e., $iUorbbølbn, å '!or. IO uti •.ton ren, .. etipprr fro eugt, 60 'Kor. 3ull •.t)tnrif[m, m., ~ørf\lingtr ~'G &ntt, 62 'l!ar. SUli ..pollnbom, ~. ';j, Q5røofmrbhltnb, 40 'Kor. IO Suli ..per~og, !Ul. (i., l))1aaler ~ . ~ ønr, 5i 'Kor. lf> 3ulj.~ølmtr, ~. ~., m(l'rr'~lIuGbo{btr, 46 'l!ar. 16 uli.~jort~, 1». ~., ullit~rQctb, vtcøimcnt'd?irur ; 6\1 'Xar. 16 uli.~onren, 3., mcrrt6~uu&bølber 'ti .!tone, 61 'Xor. 16 3uti.~oorleo, $., Xrbtib~monb, 31 ?cat·. 16 Suti •.po1m, llR., !Ijme:fhpige, 3 11"or. 16 3uli ..{;)oo$, (i. 1))1 ., Dtconom ~ ' 4 ønc, 5 'Xår. 17 3Uli •.ponren, 'Xne ., \!em, 75 'XO[. 17 3u/I •.{;)t((tmonn, .ponne, etm, 66 Xar. 17 3tlli.~onfen, 3. ~., gftfrut of IO atl. 27 lectt. 1 3Uli.~anrrn, ~., 2;ømmerfomb, 'H 'Xor. 1 nli •.{;)augeru'P, 1).1. I))? .. ';jilt~ugGtr, 56 leOt. 12 3uU •.{;)olmlltull, ~. Dlfen, 'l!rbeib4manb, 49 'Xat. 12 Suli •.{;)onfen, 3. I))? 1).1., 2:eimogtrf'O. ~ . ~ een, l 'XOt. 14 3u!l.~olm, W. !I. ~., errcrberfllrnb. 62 'XO[. 16 3uli.~od)bronbr, e. ~ . , I))?ægler ~ '~ @lon, I 'Kor. 16 3111i •.t)anfen, W. ~., rolarleitllUr i!rl)brnlllnb' 8en, 'X01:. 17 !Juli.~øcbbrilnbt, 3 1(. !I., IDlClC\fcr ~'I! @Sen, 3 'leo r ,li uli,~anftl1, ~ . , lPo.tnr., 59 'Kar. 17 uli.~onltn, 3., 'Krbtibllmanb, 52 Xat. 16 Suli.~anftn . ~ . \))l., enfbtcrflltnb. 5å 'l!ar. 16 3uli.~offmann, 3. In. es., !Iølmagtrflltnb, 72 '2{or. I "'uli...t)oIAtr, ~. 1»., lCtbrib'mallb, 60 'Kar. I uli.~llibmanl1, 3. ~., e)to(tmagftmeller, 39 'Xar. t .luIi.-tlanllbattrr, 'Kne, 'Xrb.tibllmonb 'Il .!tøne, 56 'Kar. l7 3uti.~ølf!', ~ •• &n!t, 69 'Kor. 16 3uli.~Qnftn, . U., @j(ogtermtllft ~ 't1 .!tont, 53 '2{ar. 19 ulI.~ougrtul), .!t.• ';jifrb1l90tt ~'Il .!toor, 56 'Xar. 1'2 3uti.od)braubt, ~. (,j., \DI(\'gltr ~'I! øne, 69 Xar. 14 3Uli.~anffn, ~. ~. (i.• ugift. 51 'Kar. 14 uli ..t)onbberg, 3., forben efomager, 61 'XOt. 15,Sulf.~ollrtn, ~ . e., '2(rbribl!monb, 53 '2(or. 16 ~Mi ..{;)onftn, ~., '2(rbtiMmanb, 4 'Xat. 15 3uli.~tlgtrfen, D., .!tltin fmtbllltnb, 35 '2{or. I SUlt •.t)anfen, (j. e . .p., encbhrmelltt ~'4 @Sen, '2 llar. 17 3uli.~ø\)cr, ~. ~., Dlltr!ononm ' I! ont. 35 'Xar. I~ 31t1i.~alb, e. ~., Olltrtømmetmanb .p'1! (jnh, 76 'Kat. 16 3ull.


17~olm, • G., !l.mmtrm. IItb .oolmtn, o ar. 1 3uli ..oolb.U, !Ul. (;S., !J:.mrtr ~ " Datttr, 3 '2Car. 17 3uli •.ornbritftn, 3. \Dl., !ptnfionill .o" ., ~irntr, ' 6 '2Cor. 19 3uli.~anfrn, lrr ,p'. onr, 47 '2Car. 2å uli.,panlen, !Ul., ,pehr ~"


18.{;lol~ll'ei4pg, sp., ~nft, 75 1.(ar. '2 3ull.~rrmon, ~ . , 1.(tbeibGmonb, '2 Xor. 25 3uli.~egtr, 3., 1.(tbeib~monb, 35 Xor. '20 3uli.~anren, 3. ~., 1.(tbrib~monb, 41 Xo\". '21 3U1i.~tlm4, 1.(., enebftrfotnb ~" (inh. 56 Xor. 21 3uli.,tleGfc, (I., !BllrtG~uu~~olbcr ~'& (!n!t, 60 Xar. '21 SUli.~anfen, sp., 2!tIJggcdarl, 40 'Hnr. '2'2 3ull •.{;lo1m, sp. ~, Urtefrllmmet, 36 'li ar. '2 3\111.~onfrn, s.m., 2(rbeibGmanb ~!G .!tont, 52 2(ar. n 3uli •.{;lanfen, .{;l., !3:jenefhpillf, 27 1.(0[. '23 3uti.~onftn, p. e., IrbribStnanb ~ ' G ane. 50 liat. '25 3uli.~anfrn, 3. s.m., (!2imrb urb {:lIm. {:l" Datter, 3 'Hat. 'lO 3uII..{;lennlngfen, e., erom'lgtrmet1er, 42 ~lor. 20 3ull.~o(m, O. (i., 1.(rbrib~manb ~'G .!tont, '2 'Hor. 20 3ull.~a(oorftn, I})., e1nebftrroenb. 51\ leor. '23 3ull.~enritfen, 3. m., ~irneftepige, '2'2 le ør. '26 ~Mi.


19-t>un!tod), 2lugufl, \\rm, 7 t 2Ior. 26 Suli.-t>anftn, e., eem, 7 2(ar. 28 !luri.~l1gin, 3. !l., "tn~ontttt @Strgrant, 67 1{ar. 27 !lulL-t>arm'. 3. -t>. e" !Dluurlutnb, 37 2Iar. 27 !lul i..f,lelbt, e., efib41ll'gt .f,l'6 (Jnre, 71} 1{or. '2 !luli•.f,lanlrn, e. !JR•• emtbr[utnb ~'4 -Stone. 56 1{ar. 2 !luli•.f,lolm, mit", 1{rbeibsmanb, 66 1(0[. 29 !luri.~.!trr.j"b, .f,lan4 DlfCh, !3:rainfubfl, 24 1{ar. 30 !luli.~onrrn, G~r., ubll, 30 2ear. 30 !luli.~tr~, (.!j ., .f,l"ftr, 50 1{or. 31 !luli.f,li!rflutb, eoui[E (j., ecmrinbt, 54 2(or. 27 !luli.pommtr, (i., e!omagermrfter, '2 1{or. '2 !lull.-t>an!rn, .f,l. !p., eromogtrf1.1tnb. 35 1{0[. 27 !luli.-t>olfl, e. ~., efomagrrmtfttr .f,l'4 ont, 5 2(or. 2 !Juli.~on!en, 1»., mranbt~anbter, 43 2(0[. 2 3Uli,-t>onftn, '4 Stont, 37 1{ ar. 2 iug ..oanfen, 1». (,S., mranbeDiin4branbtt', 66 2(at. 1 1{ug ..oolfmann, 2(. 3, JU6nlmtb[Dtllb, 37 1{ar. 31 !luli.-t>olfmonn, 3. (i., 2:.mmermr!ter, 41 1{olr. 2 1(ug ..f,lelfinge, (,S. !Dl. e., ()pf\)n'manb {l" Jtone, 43 1{ar. 31 3uCi •.f,lan[en, ~. W •• lBoobeb\Jggtr ueb .f,lolmtn, 19 1(0[. 2 1{ug •.{lt!a, !l. \Dl., 1(rbeib4manb .f,l'G -Stone, 35 1(0\,. 3 1{ug •.f,lrnrif[en. !l. m., I»wjionifl i eodoten, 58 Xor. 2 Xug.-t>tljingtr, (,SlIrI, ()pf\JnGmanb {l'S eon. Il 2(or. '28 !luli..f,looct, (,S. (,Sbtiflionftn. Jtonflruction','lC4fihtnt, 55 1(or. 27 3ull.{lolieet, x. G., (in h, 69 Xar. 29 !luli..od Inger, 1(. !3:, ()pfllnGmonb .f,l'tI Datter, 8 Xar. 28 3uli.-t>anftn, sp., 'IIrbtib4mant-. 5 Xac. 29 !lilli.{lanftn, X, Iptnfionifl Iltb .plm. .p'6 Jtone, 51 Xor. 29 3uli •.(>alllorftn, (,S. iB., XrbtibSm. Il. ~Im . .(> ' ~ ~otter, '2 1{or. 3t 3ul! •.orlbt, D. O., stomagermtfltr, 53 1{or. '25 !luli.-t>anfen, Xnber4, mortou4ftm, 69 1{or. 27 3ull •.(>olm. !Dl. 1{., lBtithnjlogrrfu'nb -l>'~ Øen, 2 Xor. 30 !luU•.\)olm, (,S., milf.tnfCogrr ~'(; Dotrrr, 2 Xor. 30 !luli.,t)onftn, 2ocob. maotrflltnb, 30 Xo,. 31 !luU..{ltintrUIl, ~. e., 2irbribllmonb, 42 1{ar. l 2(u9 ..{loare, W. W·, 21rl>eib4monb. 40 2(0,. 1 1{ua.~anfrn, e. \j., etomogerfllrnb ~ ' 4 .!tont. 'lO 1[0,. 28 !luli.{loi~uu4 , 21. .(>., (intrn .p ' ~ [:Iattcr, il 1{ar. 30 3uli •.t>.icr, 1{. \Dl., (Jntt, 69 Xar. 3t !luri..(>u!ib, (,Sommonb. .p't! Dotttr, 60 1{or. t 2{ug.~.icr, 3 . .p., Wlaltrfurnb. 4'2 1.Cor. 30 3uli.~a[up, W. m., enebftrfDtnb. '22 Xat. 5 Xug ..(>onrrn, 1{ • .It., mortouGftm, 6 Xar. i 1{ug.~anftn, .(>. ~., m'bfrrmrfltr, 4 XQr. 7 1{ug.~onren, 3., &ulbfmeb, 36 1{ar. 30 3uli.


20-tlangbotUll, li. 't! ont, 52 l!ar. 4, l!u~~angborup, ~. sp., 'llrbribllmanb, 4 1far. 4 Xug. •~anftn -t>«le, 'imma, eemanb .p'~ )Dattn, 4 lar. 3 !lug.~Jn[m, ml. cr., 2lrbriMmanb -t>'1I ont, 40 ~ar. 4 2lug.-t>olll, sp. 91., .ltornmoolrr, 71 21ar. 1 2lug.-t>olll, .!tornmoalrr -t>'1S 'intr, ;5 2lar. f> 2lug •.panren, ml. 3., ~rbeibtlmanb -t>'6 Jtone, 53 !lar. 5 !.ug.-t>trlllo, &. ~., ®ri(ltltemrer -t>'6 'infe, 3 !.ar. ~ug ..panlen, sp., etomagrr!ornb, 26 21ar. ii 2(ug •.ptGler, ~., ID/arfmanb .p'G .!tone, 62 2lar. 9 2lug •.pr~r, ~. ~., ®ribG'emrrt -t>'1I 'inft, f>9 2(ar. 9 21ug •.{)trmann, l'rrbrrit, spcnnonift, 76 ~ar. 21 3uli.-t'0lll, e. ~. , 2lrbeib~m\lnb ~ ' G Øen, I ~or. 4 2lug.-t>aloorftn, ~ ., 'Penfionift .p' 1l .!tant, 65 2(at. 6 2fug,~tibr, ~. ~., 2lrbeib&manb, 45 2lar. 6 2luq.-t>ailing, ~ . &., ®fr«btrfocnb ~'tl een, 8 ~ar. ;, 21ug.-t>ritmann, W. ~., spltirbarn, ~ 2lar. 3 2Iug.-t>annottrr, &. ml., Gntc, 56 2lar. 3 2lug.~1)olfør, ml. 2lrbtiMmonb {l'G .!ton t, 52 2lar. :> 2(ug ..ptlbrrg, 2l. cr, 'inre, 59 lar. 4 2lug.-t>anfrn,.It. enttlftr ,Q't! .!I:Qnt, 2' 2(or. 3 2lug.-t>iort, .It. ml., -t>Q[ttmogrr -t> ' ~ ~ner, 70 2lor. 5 2lug.~olm, mlarir, 'infr, 54 2(ot. 4 2lllg.-t>tnbdf!rn, 2(., &nte, 49 2lar. 4 2Iug ..panlen, mlorie, 'inft, 5 2lar. 4 2lug.-t>ribe, 21rbribtlmanb ~ ' 6 )Datter, 2 \Ul oanrbrr. 5 2lug ..ponfrn, t!rnt, &nfr, 5 21or. 4 21U9.-t>ermanfen, &Iif, (,in te, 60 2lar. 6 2(ug.~anfen, G. e., ~1I't-etbanbltr, 42 2lar. H 21ug ..panrrn, 3., 2lrbrib~monb, 60l ~ ~ r. 2(u9.~anfrn, ~., enrMer[ornb, ~ 2lar. 2luQ ..pOl m, In. ~., efomagtr[otnb, 53 2lar. 7 2(ug.-t>on!rn, 2l. e., t!rm, 70 lar. 7 2(ug.-t>an!rn, (,infr, 58 l or. ~ 2lug.{lurrlqtarl, lBarbttr -t>'t! tlotrtr, '21 2lar. 8 21ug.~onftn, 3. (J., @)mebtfutnb .p' oS onr. 36 2lar. 9 21ug ~-tlolbtr, ~. ml., (,ir, re, 5:1 !lor 'O 2lug ..panllttll, ~. ~ . , lBcrotrflltnb, 9 ~ar. Il 2(u9.-tlo1mt>o, lBollrrmf/hr, 29 2lar. 11 !lug ..ponlrn, ~., ~rb e ib~1l\anb .p' 1! een, 17 )Dagr. 15 ~ug ..pjtmbrcP, .!to rI utb !3ernbanto, 3 2laf. 16 2lug.~Qnltn . ~ . !B., lBOttou6llm, 73 ~ .1r. 1 2luq •.tIan!rn, 21ot, lBorroutltm, ti 2lar. 2 2lug ..pan!tn, Q5unl.b lBQrt;)u~(tm, 77 2lar. ti 'ug•.tIanftn, ~nt .It, 18~muGltm, 67 'af. ti 1ug.-t>ofmtl)tr, !Jltbtfta, 71'1 ~Qr. 5 2luq ..pon!tn, ml arir, ~ntt, 73 2lar. Il lug.~an!rn, rolarit IJllritbarn, IO Ugtr. J J lug.-tlanfrn, Gontorbio, 'pltiebarn, IO uger. 13 l!ug.~Qnftn, 8!oGmint, 30mfeu, 62 laf. 9 ~ug.


21anfcn, cnt, !{rbclb~manb, o\". 9!lu.~anlcn, rnd)eU, G. !J., S»lcltbarn, 11 IDIaone tr. '2 'KUB..pofmeifttr, rrberirt" 30mfru, 13 1(or. '25 1(ug ..(;la Ih, rebtrir, etm, 57 '2!ar. '27 2(uR •.(;>eibtmann, {3j. (i., OIrollfmtbfD. {l" een, 14 !Dlaan. '2 6rplbr.4;)anftn, ear', 2frbtlbdmanb, ~3 'l(or. 6 etptbr.{ledmann, Garl, {lobolfl {l'd een, t 4 !lor. 1 eeptbr.4;)anlen, anS, 'Krb ibSmanb, r. !laf. 1 eeptbr.~t3.rgmren, W1., 'l!rbcibtlm. 3'15 {luftru, '2!ar. '23 3uni.3acobltn, !B., 'Krbeib!m. 't! Datter, '2 I 'leat. 'l 3uni.3enfrn, 'K .. 'Krbrib6m., '2 'l!lIr. 30 uni.3enhn, e., e;rræberfll., o '2!ar. '29 3uni.$enfen, W., '2!rbtiblm., O 'lear. 30 3uni.3bltn, !p., ~,mmtrID . , 53 'Kar. '2 3uli ••


223tnftn, ~., ~rbeib~m., 53 ~ar. 5 !JulI.3t~tI, ~9Qt~t, Organill 3'~ .pufltu, 41} 1Car. 4 !Juli.!Jenftn, fI. W·, mlobom, 62 1(or. -!Jenftn, !J., !lIognmonbeforl 3'1\ .puflru, 43 1Cat. 3uli.!Jenfen, tY. !li, 1l:ømmtrm. \)tb .po 1m. ~n een, 15 1Car. t I 3u(i.!Jergenfen, fI. \j., 21rbtibllm. "tb .polmen, 52 ~at. 11 3uli.!Jocobftn, ~. ro?, æangfone pao ee~o6pitaltt, 59 2Cat. 12 ~uli.3enftn, .p., !lIognmanbSr., 56 liar. 13 !Juli.!Je~en , .panne, ~ientllp., 51 1Cor. 13 3ulL3ocfumftll, li . .11:., ~nre, 61 liar. J3 !Suli.!Jenfen, Jt., Op"artningGfont poo \j reb . .potlp., 56 liat. i 3uli.!Jlfenfen, m., ugift, 67 2Car. !,3uH.!Juul, lC., febt Olftn, ~omOlanbetrf. 3 ' ~ StoDe, 41~ 2(ar. 12 !Suli.!Jtnlen, fI., E5tolema!ltrft> .• 49liat.!.luli.!.lenftn, fR., 7(rbribGmontl, 4:' 1Car. 10 3uli.!Jenfen, !J., efræbtrfDenb, 42 1(0[. I f 3uti.!Jtnftn, D. 1C. II., StomogerfD. !J'6 :Datter, 5} 2{ar. ;) !Suli!Jacobfen, ~., Sntbferm., 44 liar. 12 3uli.!Jacobftn, .11:. lp .. !macd}anbiftr. &or. 12 !luli.!Jo~anftn, ml., !llægtet paa æGrnf . .potlp., ~5 1COt. 15 !Suli.!Jtnfen, IDl. ., .peter 3'4 Jtone, 42 2!or. 15 3uli.!Jacobfen, !J., .peftr, 54 &or. J5 3uli.!JUUl, e. @uemma, iI)rofdJe!ublf !S'~ Stont, 34 1Car. I,) !Suli.!Jtnftn, .p. !J., l»tamferet 45 !Ot. 16 !Juli.,3ocobfen, ~. ~nh . 62 ~Ot. 16 3ulI.!Jacobftn, G:, ~orrntr, 44 lior. 18 uli.,3ergtnfen, e., DDetgraDtr Dtb @jarnf. .I1:irfe, 65 liat.,3enfen, .p., 1{rbtlbtlmanb, 64 liar. I 3uli.!Jtppefen, .p., ~ortn f r Dtb \jr. .potlpt., 016 2lar. 1 !Juli.3tppefen, ,3., ~icnelltearl, 33 1!at. l !Juli.!JeSfen, ,3. II.. !pto(urator. 60 1(ac. t 9 3uli.!Juft, 1!. fI., enMerfD" 55 1!a1'. 19 3uU.,3enfen, 3. ml., 1!tbeib~m. 3'd JCone, 50 2Ca1'. 19 !.luli.,3enfen, 3., 1!rbrib~m" 34 liar. J3 Uli.!Jobnfrn, !li., 'llrbeibdm., 30 1!ac. 15 3uti.!Jenfen, le. e., \}Heitbarn, q '1(ar. 16 !:Juli.3rnlen, O., (Sfræberfo., 40 !lal'. 16 3uli.!Jtnfen, 3. ~., eem, 70 1Car. 16 31l1i.!Jeppeftn, micolint, eem, 53 1!ar. 15 uli.!Jtnlen, .p. ,3., 1.{rbeibllm., 46 liaT.17 3uli.,3ø1'genftn, ml., enebferfu. 3'a .I1:one, 47 1.{a1'.,3eppeftn, e., ~ l'beibGm. 3'8 one, 29 ltar. I!Jørgenfen, 3., .pøler 3''; on e, 37 1!ar. 17!Jcnfrn, !macie, ~net, 6'2 2(a1'. 17 3uli.!JUUl, 1!. ~. , @lnebferfD. !J'~ one, 55 1!a1'. 17 uri.!Jacobfrn, 1C. e" ~nfe, 41 1!ar. 1:1 3uli.3rnfrn, 'IR., lCrbrib'm., 44 1!at. 16 !:Juli.16 31l1i.uli.uti.3enfrn, !J., 1!rbeibtlm., '2 1!ar. 17 !Juli.3o~anftn, .p., ~ienefhtarl. '26 1!aT. 17 3uli •.3acobftn, W. cr. ~., ~ub ,3'4 eøn, I~ 1!ar. 16 uli.!Juli.


233tnftn, ~. sp., Xcbe : b~m., 47 lear. 1;, 3uli.3Gron, IP. \)ginb, lCrbribGm., 47 leor. 19 3uli.3ftrftn, Z. 'le., 4'rtf~uu~l). ertdltn' ettbf.n, II~ 'leer. 193ull.3.rgen!tn, sp., Dpfigt ~tt1., ~3 '/far. 19 uli.!:Jtn!rn, 3., e., 1!rb Ib~m. '~ 2)atrrr, I ~ lIar. I Suli.!:Jacobltn, ., ub 3', .Ront, '21 1!or. 15 SUIi.3tnltn, 3. IP., IJ)cnfionifl, 6 1(or. 15 uli.3erQmftn, 1Jl. ~., 'lUrlllrnt Dtb !Dl!)ntrn, 32 Xa[. 17 Suli.!:JUUl, (J., t)p\)Jrtning~tont I) b r. -t>oC t. 4 1[ar. 17 Suli.~arobltn, !Dl. ~., llr~ Ib~m. 03'6 ont, 54 '210\'. 16 Sull.!:Jm!tn, S. (5. (5., t)lltrconfl. 'd J\onr, '26 'lear. t9 Sul!.o3.rBtnl n, D., !lrbtibGm. 3'd een, '2 lear. 21 SultStII!tn, sp. D., 1(rbtib~m. '~ ~.n, J l 1[0\'. 20 Suti.Stnren, (5., ~.t r, 57 1[ar. 21 u(i.o3tnrtn, 3. 'P, cm, (j~ ~al·. 20 uli.Sr'ltn, ~Qrl~, I!tm, 5'~ 1!or. 23 SUli.So~nfrn, Xnnt 1)., t!rm, ~4 1(0[. l u Ii.S.rgtnftn, !Jl., ~lrbtibdm., 44 1(or. 23 SUli.Srnfen, (5., ~Ørrr, 44 lIar. 23 Suli.Sacobltn, e. (5. G., U)?olrrfll. S" e.n, It lear. 24 Suli.Socob!cn, 1(. entbfrr!ll .. 20 1(ar. 25 uli.Sm! n, 91irld, eripprr fra 9lefln b, 39 2(or. 24 Suli.Stnrfn, 91., efcmogrr[u., 57 'l((!r. 25 SUli.fCgfnrW, 1(. e., o~btrrm. '~ 3u(i.Stnfrn, 1[nr e., etol, 1 lear. '2!:JUli.Sr~ftn, 'le. a., ante, 49 1[or. 2 3uli.Stn'bottrr, ectlrrint, !!jtnrlltp., 2 t leor. 25 3u((.Stnrrn, ~ . , ., -t>otfr • Dattrr. 2 1 lent. 26 3uli.S.rø nftn,.(:>. ., momulb~DCI'tlcrfll. ' ~2)otttr, 2 1(or. 26 3ulI.Scn!tn, e. ff., ~onbfltma9rrro. S'd onr, 36 1(ar. 2 3uli.Sergen! n, ., encbtrrlo. '1\ .KolIt, 49 2Cat. 25 3ull.Srnltn, ., Somrr., ;'2 lfar. 23 uH.Stnfrn, ~. (., 2Crbtib~m . 4 ar. 25 uli.Stnftn, 3. (5., 2Cr b ti~ 111, 'tI one,!f3 1[ar. 27 !:Ju(i.Stnren, . ij, etomag, rm., 5'/. 2Car. 25 uH.S.tgrnf n, !li. (L, 'lCrbribtln\. S'd ~nt, 47 '2(ar. 24 Sur!.Stn[tn, 2C. \])l., IDlrtlb,1nbltr "


243.tgen[rn, !li. 3. !li., !l:jenrtlep., 39 lat. 23 !Juli.3tnfrn, {>. 1))., mlenig urb 10bc mat!, '25 lar. 24 3uli.3tnlen l., Oorrcon!tobel urb !l:øirtaten, 53 lør. 24 !Juli.3rn[en, 3., ~rbeib~m., 57 ~ar. 24 3uli.S.rgenjtl1, !lin!r, -'25 !:luli.3rnfen S. nrbferfn., 36 2lar. 26 31111.30ban[en, ~., 2{rbeibam. 1) • .plm. S" one, il 2lar. 26 $uli.3ørgrnjen, 3., Wofitibetj. 3" stone. 63 2lar. '24 SUlt3ergenfen, 2(. {>., 2frbrib6monb 3'~ Datter. 7 2(or. 2 3uli.3enjen, ~., !;tømmerjn., 40 &Qt. 23 3uli.Sunctrr, o. ~. IDl., leinfmebm. 3'~ Datter, t 2(ar. 2 SUli.3ørgtnfen &ne, )8Qrtou~leml 65 2(or. 27 !Juli.So~nftn, IV. ~., lBaotr[u. 50 2{or. 29' !Jllli.30n, i~riftion, 2(rbeibdmanb, 30 ~Cor . 2 2ufi.3tnfen, cr, )8., etomogtrfo., 49 2!af. '2 Suli.Stnfen, \}:l., 2lrbeib6m. 5'2 2(or. 31 ull.Stmfen, IDI., 2{rbeibAmonb S'A @nh, lil 2(or. 2i 3uli.SItger, ml. ml., e>tomaqfo. 3'd &nfe, 56 2{at. '29 Suli.3tnftn, 3 .. elemonb 3'd lI)otter, Il !ar. 31 3uli.3oCobjen, ml. . lY. e, ~r&tibGmonb 3'4 iDoltt'C, 2 2(ar. 2 !lUI!.Stilren, 5'. &., @Smrbefo., 29 &or. t 1!ug.


tnftn, ~'/ arttma9trf".,30 ar. 31 uH.Sugtnfto, S., emtbtm., 7' War. 2 SUIi.Sanftn, e., eroma~rtf"., 47 !far. 2 Wug.!lodjumftn a., Wrbtlbsm., 5 2l1lr. 2 2lug.tnftn, Gt, Wrbtib'm., i ar. 2 ulf.!la~n, sp. !B., spltttmr, ilO War. 27 SUli.S.rgtnftn, ~'/ !Dluurfll. 50 ar. 2 Sul!So~nftn, !lobannt abrjffint, 61> 2lar. '2 Suli.!lo~anftn, !l. a., rbcib'm. !l'a ont, 6 !lat. JO !lilli.SObanftn, sp., !lrbtfblm., \lar. 31 Suli.!lottftn, IDI. !Dl./ ~ntt/ 61 ~ar. 1 !lug.Stn!tn/ m., errcrbtrfll / 2 2{ar. 31 ulf.Sngtmann, S. -il./ sparnfmagfr, 6 !lar. 3S"trftn, !l. (j., .lIømmtrm. Il. ~Im. S'~ ont, !lar. 4 !rug.Sod/umftn, IDI. e., ~rbtib'm. Il. ~Im. 2" ont, 3 !l'ar. 3 !l'ug.3tnftn, ~ . !Dl., 2lrbeib~m. Il. ~lm. S" [latttr, 6 2lat'. 2 SUIi.Sarobftn, .II., -ilof:Snlltumentmagtr, 42 !far. 2 uli.30~anftn, a. e., IDIaltrfll. '. eon, !far. 29 SUIi.3ugtnftn, .p. !n., 2ltbtib4m. S'c e.n, 3 !far. 29 SuliStnftn, ~., entbftrj".,:\ 2I'ar. 29 ~uli.!lobanftn, tf.. ogtrl)fttr!Il., Xar. 2 !luli.3tnlid, !r. m., IDIoltr!"., :~O &Ot. :Juli.Stn!tn, !r. IDI., (,fnh, 53 2!or. 'li uli.3tnftn, lB., «rt'buu.~.' ont,·17 !lor. 27 3Uli.3tn!to, S" ~n!rn ',)Datter l' 2!or. 2 Sull.3tnftn, !Dl./ Itiebarn, t I 2fat. 2 Suli.Stofen, W. IDI., !2JartoUGlem, 67 !laf. '29 ull.3tnftn, 3. IP./ eigormogtr, 26 ~ar t .Iug.~tnftn,!Dl. ./ omfru, 67 2(or. 29 uli.S.rgtnftn, a., etrcrbtt 3" ont, i 'Xar. JO !lull.3tnftn, . IDI., IDIurfll. " ont/ 32 2!ac. '2 !luli.Stnftn, S·/ efrabttfo., :1' !far. &u .Stnftn, e. ~.,


263tnftn, liS., !Bagrrf'O. 3'6 on" 30 2[or. 7 21Ull.3tnffn, @S., Jtottuntrl)rttr, 72 i'{flr. 7 2[11on6, erm, 64 2lur. 25 211lg.3ørgen[en, 3., etræbtrftlenb, 21 2Ior. 26 2(ug.30(obfrn, Olt, forben ~l)rrrr0btr, 72 2Ior. l Srptbr.3enfen, 9thl', 2(rbeio~lI1anb, 6'1 21or. 6 eeptbr.3enfrn, 2lllt !m., mognmonbgtJrl 3 6 Jtone. :15 2(0[. 6 Gtptbr.3ergenfen, 21. ~., I}lltitbarn, 6 \»Ioontbrr. 2 Øtptbr.3tnfrn, I}>tter, 2I~btib~II1Qnb, 45 2lar. () Sept.~.Jtofob, .p., 2Irbtib'monb .ff'~ .R'one, 46 2(ar. '2 3uni.ors, .It., Urtcfræmmer '~.p ullru, 5'2 2(or. 2 uli.nubien, {>. 3., efomogrr Jt'a een, 1 %lal'. 3 3uII.


27oppC, 2( !Dl., 2(rbtib'manb '. Jtont, 42 ~ar. Juli.Jtronbacf, • s.m., Cinh, 42 2(af. 2 3uli.ag, l. ., af • !Dlaf!inmeft r 'S it)atter. Hl 2lar. 11 3uli.nUbren, lP. ~ . , efrabtr 'S emtr, G., aørrmu[icu 'S een, '2~ 2(ar. 24 3uli.rafring, • a., ~r&tib'm a r.b, 56 'ar. 2 J uriubfrn,~. ., !tommmn " nft, 7 2(ar. ti uli.od>, &., ®rrabrc " nte, 50 ~ar. 19 ull.aarunb, 1m. ., elntbftrfotnb !t'6 onr, 3 ~or. '21 3uri.lingtnbtrg, (f. s.m., ~nft, 9 2(or. '10 uli.ramtr, ~., it)agtont, '29 ar. 20 3uli.tlfdJmtr, ~., a bebt opt(mu Icu4 'l\1)olltr, 5 ~ar. 25 3uli.nltp, 213. ., og~rrornb "it)aCCtr, 3t 'Har. 25 3uri •.!trur,., . ., 2{rbtibSmanb " ont, 2 ~ar. 2- uli.rl)9tr, e., ~u'Jomfrut, ' 2(or, 22 uli.


:1ttognup,!I. ., &jorbtmobtr, 70 • ar. "lI 3uli •.!truU, 3., f.bt !BrnOr, enrbftr.ln ont, 39 ~ot. 2 3uH.Jttobbt, G., fra lJllolmør, Ijargrmonb, 3 ~ar. ~3 3uH.;ltjrbtrntr6, !I. ~onftn, 2:rolnfubll, 26 ~ar. 25 uli.Jtitr'goorb, 9t G., lJllurfornb, 45 ~ar. t9 3uH.Jttog~, æ., !lrbtib4manb i @Se tattn .It', ~nh, 59Jhtlfr, G., !B"rU uGbolbft ,R'G ont, 7. ar. 2.!t.fttr, W., !Bart'~UGbOlbtr 'G ;Datm. 5 !lal'. '2ar. '26 3uH.3UI!.uli.Jtnubftn, ;Dort~to, !Barlou'hm, 7 !lal'. 27 31l1i.Jerurt, (fH!abrt~, (fnh,;; !lal'. 30 3uli.tufe, . W. !I., !lrbribGmanb .!t'G es n, 2 2(or. 27 !luli.JtjarGgaarb. 1». m., 2:llpograpb, 29 2{ar. '27 3uli.jelftab, \Dl., etrabrrmtf!tr, 59 !lør. '1 3uH.arup,


29.ltolfttup, 21. !m., lBO'tt~6u~~otbtr .It'G (;jnh, 64 21ar. 14 2!ug_Jtrognio, !Dlogbtltnc. Ugift, 50 2laf. II lug.rag, ~., I}lrO'lltbatter, i2 !lat. 10 ~ug.rule, m., @5nrbferl'Oenb, 56 !Ot. 17 ~ug.JtolAtt, IDl. !1l?, &ro'Ojmrbjoenb IS ont, ·J6 21017. 22ftug ..!to fob, Int, !tjtnellrpigt, 30 2lor. n 2lug.Jtemp, ., 2!rbribdnlono, 19 !lar. 29 ~ug ..!tO f ob, 3. W., @5mrbemtllrr .lI:'G Jtone, 45 ~at. 26 lug.Jtiel, !luliane \!Oop~ir, IÆnft, 63 !ar. 1 \!Orpt.2.ear[en, ~~rillrn, !r6cib'monb \)eb ~olmrn, 59 lCor. 16 !lu ni. *)1I!arfen, lBirtbt, OpoortnP. paa @5etfot6. ~o'pit., 4 lol'. 1 !lull.hnb, ~., !timelærer, 51 lear. '2 !luli.hnb, lBObil €oP6ir, erm, 46 Xor. 4 !luli..earftn, !l. IDI., epollbub e'6 ~uftru, 37 Xot. 4 !lu Li.I!arjrn, fJ/., 2!r~eib6mont', 35 2lar. 8 !lu li.eau, Q'nft, - 6 3uli.~e\lgrttn, IDI, ugift ~., 60 2(017. !luli.eorltn, G'. (i., etomoQrt e'G ~ullru, 6ti Xor. 9 3uli.eafentaine. !l., Wormanb 'Otb bf! Jtgl. ::.tbrotet, 70 2lar. 9 !luti.eQ~, ~., etl)rmonb, 32 liar. 12 3uli.eo'!tn, Jf. G., f. !lof)on!tn, Op[l)n6m. e'G one, 67lCor. 143uli.I!o~n, X., l!olbcontrOUtUf, 40 l(or. 15 3uli.!!tbmann, 2. 21., erm, 71 2Ior. 11 3Uli.eunbgmn, m. easr,n, e,m, 74 71017. I 3uli.earltn, ~. Dam, e,m, 76 2(017. 16 3uli.eo~monn. ~. sp., lBogbinberfoenb, 59 l(or. 15 3uli.eiibcmonn, ~. 3. ~., Unbrrj. af 5tt ,3"gerc., 24 21or. 16 3ulieunb, IDl. ., !toprttrl)fter I! ' ~ JtOht, 26 2(or. 16 3Uli.ear[en, 2t. !Dl., OpoortningMont, l ~or. 16 3uli.earftn, e' l IDlenig af J7bt mari., - t9 3uli.eunb, In. !j., ~ntbPtr!\lenb, 31 ~Qr. 15 3uli.\!ongt, ~. ~ . , '.Dlurfutnb, - 17 Uli.\!arren, e., 9?tbjIQger \!'~ Jtont, ~aI. 14 3uli.ear!en l e" ~rbeib4monb e'G ~onr, 36 'Har. j.! 3ul!.~unb, ~. sp., ~rbfib~monb, 53 ~Ot . 15 !,luIi.eunb, 91. G'., @)Pomagrrmtflrr, 45 2tar. 17 3uli.eamt, ~. ep., :aemmrrr'Otnb, 36 Xar. 16 3uti.~øuflrøm, 1))1 • .!t., mobrr~rfont, 61 'Har. 15 3uli.eunb, !m., eO'!grPone. 'i 71017. 15 ,3uti.\!rumann, ~nnt, ~nrr, 'ilar. 18 !lUll.~o~!tn, 'it. 9Jl., 1)ogtont otb Wrtb.:~oGP., 55 lCaI. 13 2uli~\!unb, .l!., JhigGaG!rG!or, 61 ~ar. 15 ,3uli.~unbing, ~. tl. IDI., e"Qfcanbibat, 27 'har. 17 2uli.') Drllr b ~ r ~tI . erOt O{ftr rUt • Ibtmitn.


30\!ongrbetf, !E" !Entr. 49 leor. 12 3uli.eirbmonn, ~. IS • .\)., I»rofcMor e'~ .!\ont, 29 '2Cor.18 Suli.eonggmn, 91. 3., ~liftrnfIogfrfurnb. 34 1(or. 17 3uli.eunb, '2C. ~., 30mfrue, 42 1(ar. 19 3uIl.el)~oro, e., maobmonMmotb S'& .!tone, 32 '2Cor. J5 3ull.eunb, 21. !B., ~onflabe( e'lI Jtont, 23 '2Cor. 17 3uli.t!mogtr, W., \l)tn[ionil't e'~ !Entr, 63 '2Coc. 16 3uli.eUnb, 3. ;DQllibltn, ~~;ripprr utb .\)olmrn, 6~ 1(or. 1 ,3uli.t!odlen, lY. 1$., !3uflitaquomtrm. e'i! eøn, 4 2Ior. 16 Suli.eanqgaatb. '2C., ~00bebl)9!ler, 38 '2Car. 1 3uli.Sifde, ~. ~., Jtrigtroab e'i! one, 52 '2Cor. 16 ~Mi.el)ngr, Jt., .!tononter e'~ Aone, 27 !tor. 19 !,lu Ii.t!o~mollll, 3. e., eatai e'a .!tont, 39 '2Cnr. 17 3uli.eirb, 3acobillt, ugift, 50 21or. 19 !,luli.eorrtn, 1'1>., entbferlurnb, 25 ~or. 21 3uli.eaertn, ~., \DløUcrfutnb, 50 2l0r. 19 3ull.ernA, 1». ~., Urttframmerfllenb, 60 2Ior. t i 3ult.ea,rtn, 3. (1., mauerfucnb, 42 '2Cor. 21 3uli.earren, ~ . \J., '2Crbrlbllmonb e'll S"n, 7 '2Car. 22 3ull.eabøt, affl. ~olb&ttjent, 56 !lar. 22 3urf.earren, ~., enebferj1lenb e'G Sen, {!ac. 2l 3uli.eipm, ~. IDI., 91ogdfmebmrlltr, 25 '2Cac. 25 3uli.1!adren, 3., Smrber1lrnb e's .!tont, 43 2Ior. 20 3ull.-;earrtn, 21. 16., '2Crbeib4monb S'll .front, 50 '2Car. 20 !,luCi.1!arfen, !R., I6nrbtrrrllfnb e'd .front. - 19 3uli.eoudQen, \J. e., '2Crbeibllmanb S's Jtont, 50 !lor. 22 3uli.~allren. IS. ~., &ntt, 53 !lar. 'lI 3uC!.earrtn, IDl., &ntr, 60 l(or. 20 3uli.eaMen, \Dl. &•• !Ente, 63 2Iar. 20 3uCI.enØ, !Bobil \Dl .. erm, 76 1(ar. 23 3uli.earren, Q~riflion, etm, 6 ~ar. 22 ~3ul1.eunbgmn, '2C. 16 .• ~anQrone paa 211m •• .\)o'~., - 23 3uti.~atftn, 2. \Dl., \Dlrel~anb[rr e'G ;Datter, 'li lat. 22 3uli.~rimann, .\).. IDlur(llenb e'lI Stone, 32 '2Cnr. 23 3uli.eunlo, !l. \Dl., efraber \!'4 one, 4'2 ?lar. 23 3Ull.eorren, !l., I»nla!oag.ter e'G Jtone, 5 !tar. 25 3uli.earftn, ~., ~(\n9fone, 62 l(ar. '23 3ufi.e\)ngbl) 3. St., enebttrromb e'8 Deltter, 7~ '2Car. 26 3uli.earren, 2t •• IDltet~anbler e'll .front, 27 'Xor. 26 !Juli.eunbgmn, ~ . e., I}lCeirbarn, 6 ;DaQe. 21 3uli.eor~, 1» • .\)., \Dlor~anbirer, 42 l(ar. '16 3uli.eorenocn, \Dl., ®frabrr. 76 '2Car. 20 3uli.ee1lin(en, &• .\)., I».ttlor e'll .frone, 35 'l{ar. t9 3uli.earren, \Dl. '1(. .\)., ~rola9ger \!'Il Datter, 3 '2Car. 26 3uli.eunb, lCne &., !Bartou~ltm, 72 '2Car. 23 3uli.eebmann. Je. ~., gI. .ltubjf e', &nfe, 76 '2Car. 20 3uli.ea~frn, ti. 91., IDlenig af 7bt !Batl., 27 '2Car. 21 3uli.ea~ltn, lC. @j., ler&eib~manb e', Jtone, i8 '2Cat. 21 3uli.l!unb!lrøm, 3 ., IStrcrberfllenb, 47 'ar. 21 3ult.easlen, ,. ~. !j., Dpllo'Ctning&!one, 40 lat'. 22 3uli.


toAltn, \li! , ehmogtrmtf'ttr,;, 2!Of. 23 3uti.eorltn, In., .ftr I!'~ ont, 61 2(or. 23 3uri.etibthr, W., o&ri'or&cibtrjlt, 30 2(or. '26, uli.earrtn, 3. a., lBUb e', ont, å ar. '26 3uli.eunb, m. 2(nbtr!tn, 65 2(or. '24 3uII.eolrtn, e. !m., Ugift, 532(ar. '26 3uli.eaertn, 2(. ., (jnh, 66 2(l1r. '23 u li.e'QUt, e. e., afb. GOllitoin ~" lDarrer, 60 2(or. 23 3uli.eor!tn, e. 3., S»tnftonifl i eeftottn, 4'2 Ol'. '25 3uli.eunb, 2(. G., 3uflit~qoartttrm. 'ø on~, 46 or. 27 3uri.einbru», ~., IJ)tnilonift otb ,f)olm. e G ont, 52 2(or. 27 3uli.eoul, l)., sptn,lonifl I e.Hottn Il', ont, 53 2(ar. 27 3ull.e.lrftn, 3tnrint ., Ugift, 30 ar. 26 3uli.eunbtl, e ., etomogtr e', (ln't, 7 or. 26 3uli.hnb, 2(. lB, 3uOir~qoartttrm. e'6 e.n, '2 ar. 25 3uli.einb, !C. "'/ IJ)tn!1onifl, 62 2(l1r. 23, uli.hnb, 2(, Slll" Ihmmtrm. otb ~olm. e't\ ont, 5 ar. 26 3ull,euboi./ !l:oornllallttr, 5' ar. 2 3uli.eonbrr, . \»., 4>onb(ftmagrr, 59 2(ar. 29 3uli.ear!tn, ~ . , ;nu., emtbtfotnb I!'~ ;[)ottrr, ~ 2(or. 2 3uli.hnbo(bt, Jt. .. efonlogtr e" .$tont, 59 2(Ot. 29 3ull.eunb, ~ . .It., l!lart6bu'bolbtr e', (lnft, 7 2(or. 31 3Uli.l'unbtl, ml., !8ebftrflltnb e'c . ont. 3 2(or 30 3uli,earltn, . ;[)., IBebftrfotnb, e'. ont, 30 2(or. 31 ufi.ei»»trt, 3. (,I., enrbPrrfotnb e', ont, 31 2(or. 2 2(u •eorftn, • e., !l:oornoagttr e', ;[)ntttr, 'lI ar. 1 ug.eom&t'f~t, 2(., !8lirPtnjlagtrm ~'G ;notttr, o\'. 2 2(U9.eirbft, 3. lY., Slllurfornb, 4a • ar. 31 !Juli.ea'!tn, 3tn', 'G'Qrbebtr, 60 ~or. 27 3uli.eafonn', \». ~., oUt Cbtrftlitlltnant, 75 laf. 31 ~Mi.eagtrleo, 3. Ij)., 4>anb!ltmaqrr[lltnb, 30 lar. 2 ;.,uli.einbtgaorb, 2(uqulta, !:n.t, laf. '2 3uli.btfltr, G. 3. ~., ;[)t(ort. Sllloltr, - 2 u Ii.~arrtn, 2(nt Slll . .It., (lnrt, 56 lor. I 2(uq.t!ou, ~I&mint, ~itntntpi9" 2Q !Car. I ~ug.~05rfn, elufannr, .t>.hr e'ø ont, 63~ 2(or. 2 2(ug.


,eongt, e. ~., !ll«lIer fil tnb, 74 21or. 21 !:Juli.!oeren, !m. St., 18unbtmagrrioenb e', Ront, -to lor. 29 !:Juli.t!tonbtt, 3, i3olttjlogtr otb .tJlm. e', Stonr, &5 lor. 2 1(ug.32t!unb, ~~rifllone, 18ortou4ltm, 76 ~ar. 31 3uli.einb, G. ~ • .tJ., enebPtL'fotnb t! . ~ Stont 51 lor. '2 lug.t!ortnQtn, ml. !:J., 9ieebjlogtrfoenb (!'G itonr, 33 2(ar. 4 !ug_t!orfen, Wlorrn, ugift, ~o 2(at. 1 !'ug.hnb, ~. ~i(olint, !BattoUGltm, 77 21aT. 2 2(u9.earftn, 3. G., II'brib6monb, 54 2lor. 2 !:Juli.eiiQau, ~. ir., !l:obaUbinbrrfoenb, ;i2 2(ar. 30 3uli.eor!en, 2(. \m., Ootrhnonm e'G ~nte, 64 lat. 30 ~uli.emnOen, ~. O., Gonfiobtl n ~otter, 3 !lar. 30 3uftbden, 30'0&, ~agtlfmrbiotnb, 4~ 21or. 26 ~uli.eorfen, .p. G., epomoger!oenb, 5 2la\'. 2/01 3uU.\!orfrn, 1)). G., ~r&rib'manb, 29 2lar. 29 3ull:eaTlen, sp. ~., 9!ttbfloqrrlotnb, 31 "ar. '27 3uli.!aritn, e., Si/Pe, og StIClbe~onbler t!'5 Jone, " lar. 27 3ulr.earlen, !R. sp., !B(l'ttG~olG~olbtr, 45 lar. 31 3uli.t!unbt, ~ • .p., !Dlalu'mefier tl'G Øen, 5 2lar. t lug.~unb, C;}. 3., IDlurfornb, 55 2!or. I 2(ug •.{!unb, ~. I., etrømptoClOtr e', eeu, 10 2!ar. 1 lug.~inb , ~arl, ~roolmrb(lIrnb, 25 2(ar. t !lug.eunbflrem, 3. ro?, !pigt, 48 2lar. 29 3uli.t!unb, D. St., !Dlalcr e't! Jont, 56 !lar. 31 3uli.eortnOrn, O. !m., !R~tbflagtr e'G Stone, 21ar. 3t 3uti.Sinbbtrg, G., eem, 76 2lar. 1 21ug.eatltn, 21., ~nh, 55 2(ar. '2 lug.t!inbqui!t, e. e., Dreitrfuenb e', tont, 62 2l0r. 3 lug.einb, rol., &nPt, 65 2lar. ii 2lug.eor!en, Uggrlø(e, !Bortou'lrm, 67 2(at. 5 2(ug.earrtn, ~., .pehr, 47 2lnr. 7 2(uq.!ou,


33-t!arftn, es. ,,!Bunbtmogtr .\!'4 Datter, '!Roonebtr. 14 2(ug.e mnig, es. ~., Dhfrut, :!2 2Car. 11 1{U9.øllftn, IDlatio, :Iøarnu(fgttr tl'4


34!DIe\) r, .t>. !B., lar«nbelliinGbrænber ml" ont, -16 ar. 11 3uli.ml.Uer, lC. lm . .t>., 'lIrbtib4man~ IDl'4 nUer, 3l 'hr. Il !Juli.mlaol.e, (,l. lC., IJ)ropriet ~ ir, eanbll~ing'manb, O lor. 14 !,l n Ii.~Ihgetorum, lC. lC. lJ)etec\rn, !Refrut af 7 !Bat!., 22 lac. 16 !Jult.mlllm, (il mi, etibGcopirain, 32 lCac. 16 !JUlI.IDlognu'frn, ~ • .p., ltrbribSmonb, 37 IJr. Il !,luli.mlabfrn, 11:., 2Crbrib'manb, 3 !lar. l-l !Juli.!DIommtUf, \j. .ponfint, 2(or. l-l !,luli.ml.Urr, es e~uife, tm,' !l~r. 16 3uli.!DIatbirftn, !JobJnne $., erm. 7 l !lar. 19 3uli.!DIi!htlen, '21. ., etm, 76 lar. 18 !lul!.mIline, aorl,. &rollfmrb[tlenb, 6'2 2(oc. 17 !Juli.!DIotlJicfrn,!B. ,'l{rb ib4monb rol'G one, ~3 !lor. 15 3uli.!DItl)tr, 9t., Øtrcl'btr[\)tnb ml'S one, 40 lor. t6 !Juli.ihUer, iD., (in!t, ar. 16 !,luli.!DIoten, . m" ige, I !lar. 1 !Juli.!DI.Urr, a. ., (jn!t, 60 2(ar. 13 !Juli.!DI.U r. iD. (,}., enebtlrflltnb ml', (lort, 2lor. 14 3uli.!DIidjrlftn, sp., laub, 51 lar 17 3Uli.mlat~iofrn, (,}.,


35ml.Uet, m. W., Gjororrfoenb ml', .lfonr, 54 2(or. 22 3uli.ml.Urt, IDI. jll'fllgoorll, (hh, 59 io1'. 24 3uli.Wlerc!, Gi. ~., (jntr, '2 2101'. 25 3uli.ml.Ur1', 3. 2{., ~nren !O!'\! ll)octrr, 10 2101'. 25 3uti.!Dlellrr, ., 2!r&tibl!tnonb ml'lI .!tont, 46 iOf. 26 3uti.ml.Uer, • ~., f.bt ~rone, ~ntr[ruc, 65 2(01'. 24 3uli.IDIogrn[,n, 0 ., etomagermelhr, 57 'Hor. 25 3uli.IDIt!)tt, ro1. ~., føbt IDIritt, Øtn'tbcrm. ro1'lI (Ænte, 712(or. 253uli.IDIott,nfen, 3., 1»0rtne1', 5 2101'. 23 3\111.mleGfmann, IDI. ., 9lQolrm0'.lr1' ml'd oor, 56 2(01'. 25,3uI{,IDIolmlhtn, CSbriflionr, IDortou\!ltm, 'l 21ar. 26 3uli.IDlt!)r., ~. ml. Ugift, 45 2(0r. 20 3uli.IDlobfen, ~. ID., Snrbt"1'mejlfr IDI't! .Kone, 53 2(or. 20 3uli.IDIobfell, ro1., eolll! IDI'~ ll)olttr, 31 2(01'. 21 3uli.m?ø«t1', 3. ~., mrlrut af 7bf )lIatt., 23J 2(01'. 22 3uli.IDltitr, ll). ~., ufurmogtr '.Dl" "nt, 69 2101'. 23 3uli.IDlogrn!tn, @, Dott[piUrmonb af 1 31l'gtrrorpl!, 44 2{or. 26 3uTt.m?Utr, ~'J efib4capirain \})'l'1! (latter, Ul 2(01'. 20 3ufi.!DIogcn!en, 3. \J., Jt'ltin!mrb!oenb '.Dl'~ ll)ortt1', 2 !lar. 21,3uli.IDleUrr, CS. W., ulmaoler, 41 2(or. 25 31111. •.IDIab!rn, 2(., lrbtib6mor.b IDI'6 ont, ()9 ~or. 22 3ufi.IDIorttnren, (5. &., (jnEr, 6 ~Qr. 22 3\111. 1IDlab(rn, ~. m .. !pleiebarn, 1~ 1{Ot. 21 3uli.ID?ognuHen, 6. ~., .!tononm i eeetatrn, 39 ~o\'. 20 3uli.!mortinG, 'li. ~., .p.ter Wc'G elon, 6 2Ior. 27 3uli.mlobfrn, !r. &., 2Irbtlb4monb \})'l'1! een, (il 2101'. 20 3ull.m?eUtr, !. ' ., febt Iftn, &ntrfrur, 59 2101'. 16 3uli.ID?erd, -:l. In, ~bbirebrl)gqtr !m G onr, 42 2Ior. 20 3uli.~oblrn, 21. ~., @nft, 74 2(or. 'lO 3uli.!Dln)tr, 'H., Inognmonb ID?'~ .tont, 2 21ar. 24 3uli.Wlognu'f,n, ~. ~., \}lrnftonift i (i3øtto((n, 67 2101'. 24 3uli.IDIotlrr, 21., ~rbdb'monb ID?'~ one, 52 2Iot'. 22 3ull.~rirr, ~. ~., Ino'.lnmon~ \})'l" een, 3l 2(ar. 21 3uli.Sl'leirr, .p. \}l., €mrbrrDrnb Dtb .polmen. fl:~ 'Hor. 20 :JulI.'J)/obr, e. ~., !moler!ornb, 26 2Iar. 27 3uli.!mobfen, .p rn brt t, mQrtou~ltm. - 31 3uli.Wlidjtlfrn, eoulrr, !Bortoulllrm, 6 210 r . '29 3u!i.IDlø!mq ill, jllorrnttnr, !Bortoudlrm, 70 ~Qr. 29 3uII.ID? Urr, 21. ~., 21rbdb~mQnb \})'l'~ een. [) 2{or. '.!~ 3u!i.Ull,Ufl', \}l. ~., e;:obelmogtrl»enb ID'!'\! ll)omr, 13 ~QT. I llug.ID'!ogrnfrn, !Rofine, !Brollægtrt mI'd Jtone, 44 2101'. I ing.IDlortenirn, Cf. !lJl. ~., 2lrbdHmonb \})'l'G ll)oUrr, 3~ ~or. 2 Wug.!mellrt', Ipmr, I!rnl, 55 2(oT. '2 2luq.IDIeUrr, 1». ~, eobelmO$tr[oenb, 45 2(0\,. 31 3uli.UllatbHn, 1(., ~fi~~rQplt~ln, fro mUlllonb, 60 !ar. '2 21l1g.IDlobfrn, ~ ml., 2(rbcib~monb IJJn .bnr, 2i 2Iar. 2 3uli.IDlorttnlrn, ~. e., puortninCl~tonr . 4H 2101'. '2 3uli.mltng. 3. Coi .. ID?tniO af 10 e !Bat!, 23 'lfar. 31 3ull.j)!untmr, W., .:rjm/flepigt, 25 !lal'. 27 3ull.IDlf\l)t, Coi. ~., $ulbtager, 36 War. 29 3uli.3*


36•rolr\)tt, ~., ~atl. ~~irurg, 7 "Xar. 29 !:Mi.rologtnftn, 3. Gi •• &nft, 60 ~ar. 1 !!ug.9:Rilo, entn, encbPtrmrfttr, å2 Xor. 1 2{U\l.mlif~t, 3. iD., ~.mmer[ tnb, ;0 ~ar. 21ug.mlarttnl, iD. G., o.oartt'rmanb 9:R" nft, 70 ~ar. 30 uli.mltl)tr. l. &., ~omb. (lapi!. ml'l onr,' !lar. 2 !lug.mlorttn[tn, ml., ~ rf,tib~m,lnb l" .Aont, ., "Xllr .Iug.ml,rt, 3. 3., ~bbitrbr\)qgrr, rolajor, 4 1(ar. 21 uli.IDIrl)tr, ml., Gomb. (lallit. i eøttattn, 56 "ar. 2 'Xug.mløUtr, 91. 1»., !l.mnmmanb i eøttattn, 5 'Xar. 31, uli.9Relltt, 3o~an, efomagrrfllcnb, 42 lar. uli.roltl)tr, ~. W., emtbtlutnb, 32 Xa\: '2 3ull.mlttlftrem, O. ti., etrcrbrr[ornll, 5 lear. 29 3u(l.rol.Utt, (J., 2{rbriUrnanb 'I onr,' 7 lat. 27 3uli.rolatllig, !I. ~ .. IDluurfocnb, S 1 lat. :i0 uri.WlrlbOla, 3. lB., 6nrbfct[lltnb ml'4 e.II, 2 lIar. 31 uli.Wltl)tt, a., e.ornagcrrntftrr ml'G (Jnft, 10 at. 30 3uH.mlabftn, ., (JnPt, lear. 29 3ull.GeUtr, ~. !l., !l)rnrftrpigt, 30 ~ar. JI 3uli.!Dltl)cr, 'li. 0;, Cinhn 9Jl'4 Datter 1 'Xar. '29 3uli.mladu4frn, ml •• e5ntb.tr 9:R'i ont, 5 lat. 30 uli.IDlabftn, W., elagttrfotnb ml" onr, 5'2 Xar. 31 3ulI.gJabftn, J ., !UcrrtG~uu~~olbtr ml'4 ~ont, 56 In. 31 !:Juli.mltlanb, l • .It., Clntt, H7 Xar. 2 ug.lDleUtr, X 1Dl., !UartouSltm, 6 lea\'. 2 !lug.lDlarfulftn, 3. Cl., !UartouGttm, 67 ~ar. 4 'aug.mlidjtlftn, e, IPrnlionift, n !lat. ~u.9:Rt~bu', m. a, 3trnftobtt, 5 1(ar. 3 lug.lDlønfttt, Gi., 1(rbtibGmanb 47 lat. 3 lug.9:R,Utr, -tl. ., !UcrrtG~UU'~olb(r, 76 ar. 6 "Xug.lDleUtr, 3. 3, 2l\'bri~6mQnb rol', Sen, 3 lar. 7 lug.lDlori" 3. G., encbtttfornb, 2 lar. [) lug.IDlt\)tr, 3., !Ucrrtd~u'~olber, 69 lat. 4 lug.IDl,atr. Xnt ~., I»tnlionHt ron CinPt. 61 Xa\'. 6 ug.G.llrr, X. 1»., 1)latr04 ron ont, 35 l1ar. 6 leug.IDtcl)tr, W e., I»roft'lor rol'G ont, 6 "21ar. 9 leug.lDlorlO, ~. G. Clnetn rol', en, 1 lear. 1I:ug.mlab[tn, {)., Eil.!gtrrflltnb.;), X~t. 'l !lug.mWtb, 3., Xrbrib'manb, 4å 1I:ar. 4 XU9·IDl.Urt, (i., 30lllfru, ;li "2{a\,. . ~ug.IDllln~enbtr9, Ci. ~., 2illtbttrmr!hr • on" 46 !at. 3 ug.~.!bftn, Gllrolint, Cintt, 4' !lar. 6 'lIu9·IDlarcuii!tn, 3 .. entbttrfornb, 46 ~af. ti 2(ug.IDltlbol., • G.. ntbtttfllcnb rul'd onr, J~ Xaf. 6 .2(ug.IDhUtf, ml., 9)latfd)anbi[tr ron OM, 69 ar. 7 "2{ug.mlab[cn, ettlftn, 1I:rbribdmanb. 55 ~ar. II Xug.lDlorttnfrn, 1Jl .. 1I:rbtibGrnanb. 4) ~lr. 15 XU\1.lDlel)tr, Olt, lLrt>e!bGmanb, "Xar. 17 1I:ug.IDl,Urr, mad)tI, !Uartodltm, ;5 1!ar. 30 3uli.IDlabfcn, ip., lllcrrt&~uu'~olbtr, 60 "ar. 119·


37mlQn~rim, ,e,. W·, lSobr[mogtrmrj'ter, 39 Xo... 4 lug.ml,Urr, ID!. Cl.,


389ttuttbon, .It. ~., QSong!ont, 50 '-Cal'. 16 ~u(i.9titlfm, &., ugiir. 63 Xor. 15 3uli.9titlfen, I}>., XrbtiMmonb, '29 Xor. I ~3uli.~itlfrn, 1.1». n. ~., Smtbefllcnb 9r4 &ntr, 49 1(or. 16 3Ulf.\neoe, ~. e., e'Om3gtr W'd Ji:ont, 60 1(Ot. 18 3uli.\n/elrm, ~. ;m., Ij)tnjtonitl 9l'A Dotttr, '2;') 'liat. 15 ~uli.91itlftn, ~ . .p., eemanb syn lOotrer, 94 1(or. 1~ !:Juli.9hragtr, 3 . ~., ~rbeib6m. 59 1(ar. 16 3UIl.9l/flftn, e. ~ . , emebefocnb W'$ .Itone, 35 2(or. 17 !Juti.mlttftn, \lR., ~emmrrm. I)PS fraf!ilrt .Itone, 59 ~Iar. 19 3uCi.9tirtftn. W., enrbterfotnb, 37 ·liar. 19 3uti.mic[fen, e" !Brøbbanbtt\',' 1!or. 19 3Uli.mirlfrn, Ij)., I»leitbarn, t 1(ar. 21 3uli.\nfdfrn, Q" etrCl'btrfoenb, 36 1(or. 23 ~uli.9titl[tn, Ij)., magter, 33 'Xar. 23 3uli.9littfrn, \n 1»., ~rbeib4monb 9/'6 eJen, l' 1!ar. 23 3uli.9?l)goarb, Q., etomagtrm .• 60 1(01'. 23 3uli.9Utlfrn, ~. ~., &nten W'd eon, 4 Xor. 23 3ull.~ielfrn, .It .. ~rbeib'mnnb W', Jtone, 49 1!ac. 18 3uti.morbborg, 3. cr., :a:jenrtlrlligf, 3;, Xar. t 3ull.mitlfen, x . .p., @5ntbhrfornb W'~ \Datter, I ~ 1(0[. 23 ~u[j.\nidfen, l., eaugfPjO'ret 9t'~ .!tont, 44 ~Ot. 25 3uli9tl)goorb, &, el)1l1ge. 36 ~ar. 25 SulimitHtn, 2f • .It.. febt !)ll)ba~l, ~aarbfafltr 9N &n'r, 73 2(or. 23 3uli.\nidfen, 3., ll!ognmonbatarl, 27 ~ar. 24 3uli.mellt, Q. lY. D., e'omagerfrimtftrr, 60 ~Qr. 23 3uli.meUtmon, \lR., lBebhrentc, 70 ~h[. 20 3ull.9l,rtcgoarb, e., Ij)ortnrr, 64 lar. 20 Sull.91ittfen, .!r. a., ~rbefb'm. \n'G Jeone, 76 2far. 20 3uII.mitl!en, Q., !rbtib6m., 7H 2(0[. 20 SUli.mirtftn, ø. ~, tfn!e. 74 !or. 21 Sull.9!irHtn, 2fnr 001., eem, 45 ~or. 'l! 3uli.mltHtn, 2(nr, eem, 2Lar. 21 3uli.9lfr[ftn, 6. !fi., Qomm,lObttr[ergrant urb2(rtiUrrirr, 54 ~at. 21 3uli.9leffent\)tb. Q. tnfjonijl i eettat. 9l'~ .!tone, 4; !lor. 26 3ul!.mitlfrn. tf., Ij)rnfioniji, 55 2!ar. 20 Suli.m})TUIl, IDl. Jf., Opfnn4manb 9l'G .!font 7'l !(or. 2b Sut!.9lielftn, ~ . , ~rbeib$m., 47 !(ar. 27 3uti.


39mlrl!rn, $p., IDlcrtft~anbler, 1 af. 30 2uti.miet!rn, iB. G., ~~mb'co itain !]l'G


409lirllrn, Iprafhenfr, 70 2{ar. 11 !lug.!R!rlfen, ~., 'i)lrirbarn, 11~. 13 !lug.!R!tlfrn, IP., ~nr~n W" e.n, 3 ~ar. '20 !lug.!Rirlfrn. !luguft !Dlattin, 6 !lar. I 2Iug.!R.r~~Ur, !Dl. sp. 3., Unbtrjl1'grr, '2'2 !lar. 2~ !lU!!.!Rirlfrn, WlelG, !lrbeib'mon~, 'H ~ar. 16 !lug.!Rielfrn, (JI[e, GJnfr, 60 !lar. 'lJ !lug.!Rie[frn, ~an~. !lrbrlbSmanb, 7 !lar. 19 !lug.!Rirlfrn, !Dlarit, Ugift, 56 !lar. 21 l(ug.!RIrlftn, ~. !Dl., ~irnetlrvigr, 32 2(or. 23 !lug.Wirlfrn, .!taun, (hh 6 2lat. '2 !lug.Witlfrn, 9'lirl', mognmanbGr., 'il !lar. 1 ervt.orren, \J., 9)latro', 17 !lar. '29 3uni.Dlfrn, 3., !lrb ib'manb, 4,* !lar. :IO 3uni.Olfrn, ml • .$JJlarir, i5 !lar. 12 uli.Olfrn, 3. 3, (Jommanbrtrftrgcant D'' one, 33 !lar. 14 uliOt!m. 3. 2B., etomagtrmrtltr. 35 !lar. 15 3uli.~nl'ft, .pan~, mctrutcontla~e[ 'Deb l tle !lrt. mrg. - utlOlfen, 3. 3·, !lrbeib.m. 34 1!ar. 12 3uli.O'Dtrbll, 3. e., @5nrbfrt!oenb,;\ ar. 14 3ull.O'Drrb\). ~., @5nebftrf". O', Øen, l !lnr. 13 3uli.DUen, {5., enrbfrrf", '2 l{or. Ii uli.Olfrn, !l. Jtirtlinr, (Jnrt, 47 !lar. 153uli.Olfen, !Dl., I}lenfionitl D'' .kone, 67 21or. 15 3uli •.Dffermann, !l. lp., !lrbribGm~nb, 26 2lar. 19 uli.Olfrn, !l. !Dl., !lrb ibGm. O', J\ont, 6 [!lar. 1 3uli.Ollen"!Baggr, ~ . .f.>., ond. D1fd. cilj~ ., '2i 21ar. 15 3u[i.Dlfrn, .t>., !lrbeib'manb, 4 !lar. 17 uli.Olfen, 21., !!aarnocrgter D"


41Ol fe n, 3o~anne, eem, I Xar. '10 !:Juli.O!fen, Ole, enflonifl iO ~ar. '24 3uli.OCanbtr, .{:l. G., e'omagtrfo nb D'6 one, 39 Xar. 23 3uli.O~nenlen, 2{. ., eem, 91 llar. '1 !:Juli.Olien, !moriane, !Bortoucle,", i ar. 29 uli.Ol!en 3o~annt mortoull m, 73 2(ar. 30 3111i.Olftn, æenr~, !Iemmttfoen , 23 Mor. 7 ~uli.Olfen, 3. G., .l\ornmaalcr 0'6 (!lIre, i. 21ar. I 2{ug.Olfen, G., 2!rbeibGm. D" Cln,e, i I Xar. '2 2(ug.OHrn, (f., (jorg1)tbtr, 25 1! or. 2 2{ug.Olfen, Gart, 8tibGcopitain, :i 1(ar. .10 uli.Otto\3rttn, 2(. 1\, 31 X ar. 2 uli.Oorrgaorb, spoflllrioer, 30 2(ar. 31 3111i.Ol!en, ~nDtrG, 2t'rbtibGm., 5 2(ar. 1 2(u .Olftn, \j., fomager 0'8 €len, 3 2!ar. ;{ l 3uli.Ol[en, ., !muurfo, 24 • ar. ilu.Ooergaarb, lJJl 1JJl., >poftilriorr O'~ !Dart r, Mar. 31 3uti.Otfrn, Cl., 2t'rbtibAmanb O" 1)atttr, 6 2(or. 4 ug.Olftn, laf, 6 !lat. 5 2(trg.Olrtn, G. a, !Iømmrrmanl', '1 '!Car. .j 21u!\.Otfrn, 30Qanne ø., etm, ;9 ilar. 3 2(U\3.Otterflrem, 1'0rrbta, etm, 16 2!ar. i'I 2Cug.Ol{en, ~., 2!rbtibGmonb, 3 2(or. 3 ug.Otftn, !I. IDl., 2(rbribGll1anb .o., l)atter, l 2Car. i 2lug.Ooergaorb, 21., 'Poflrrrioer O'~ een, 6 .(ilr. 3 '2Cug.Ol!en. ~. ~., .{:leter, 53 2!ar. 7 Ul!.0&1&. et enbllggerfo., 30 XOI'. 1!ug.tfen, (jti'obrt~, spigt, 51 Xar. 4 ug.OHen, lB. 3., IDluurfotnb O'G ont, 30 ~r. [) ug.Ollrn, 3. \))l., !Bcrrt'bu,~olber o', 2)atttr, '2Car. 6 ug.tlrn, ~ouift, !Bartou'lem, i 2(ar. 6 ug.Olien. {ib,lt, Ugift, 4 2(ar. 11 2!u .Olfen, 3. 21., ilab4manb6m. 'G it'atttr, 2 ar. 12 ug.Iftn, .It., ammtrtjentr 0'1\ Gn , 72 • at. 13 Mug.Ol[en, 2{. ml., \Snrt, 6 2{ar. I 21U9'Olfen, e. G., etomaqtrm., 4 2{or. 20 21u!l.OLIen, O. ., 2!rbeib~manb O'G lOalter, I • ar. 29 2!ug.Orrtn, G., 2LrtiUrrift .0'6 ont,.jO. ar. '}.j ug.~.aulflrllp, W. 9t1elfen, lInberj. Il. 1 flt agtre., '2 2!at. 2 !Juni.lPettr!tn, 21. ~., oertan i eeet. 'G $onr, 3' Xar. 29 3uni.spetrrren, e., Xrb ibGmanb," !tor. '2 3uti.speteden . .. !Bcrilfer SP'I! ent, 1(ar.· !:JUli.'Peterfrn, 21. G., (fntr, 53 • ar. 3 3uli.etrrfrn, .m., !:Jomfru t,'Prl,., 21., !IeimalJtrfoenb 'I! onr, &or. 4 uli.spmrrrn, m" ~etrr, 43 !lar. ;) u Ii.'Ptterfen, Cillft, '2 !lar. 7 ul!.~eterren, 1»., ormanb pall ~olbbob n,' ar. 6 uli.


42"derlen, ~., &nre, 60 lor. 11 3uli."Wrlen, 3. &., @intbhr!llenb, 24 1!ar. 7 3uli.S»tterlen, 9l., :;rjcntr. 34 1!ar. 9 Suli."ettrfm, sp., 1!rbdb~manb, 67 1!ar. 9 3uli."etrrftn, 3., Vlr~eib~mant>, 53 lal'. 9 3uli.iJ)tirl~, 3., eem, 46 1!a\'. 13 3ufi.Sjltterlen, &. ml., &nfe, 6-l ~ar. 13 3Uli.spderltn, !p. ~., spenlionmt ~orporal, 38 2Iør. 13 Su(i.Sjloulfen, 3. ~., Got\.lllffriutr I»'G .!tone, 4\ Illa\'. 15 3uli.I»tterG, sp. ~., Wlenig af Gobgarben, 2' ~ar. 16 SUli.S»derfen, WI. ~., !ll}rll'tst og emeb, 45 1!af. 16 3uti."mrfen, '.Dl. ~. jJ., :;rapettrl)Prer \}l" one, 3J lal'. 17 3uH.-5pmrfcn, m., \)3rcrnbemoater, 46 2(ar. 16 3uli.S» la t, Cl. lJlt. 2(" du, Jtammer~trreinbe, 76 ~ar. 16 3uli.S»Wrfen, ~., 2IrbtibGmanb, 65 Xur. I G 3uti.S»tterfen, ~. D., 2(rbeib~mano, 33 2[ar. 19 3uli.speter!en, 9t sp., Drclcrlllenb, 32 1! ar. 13 3utl.speterfrn, sp. lI. m., Gisarmagtr !p't! een, ~ Xar. 16 uti.Sjltterfrn, ~., 2(rbfibåmanb, 50 2(ar. 15 3ull.\}ltferftlt, G., Ipleiebarn, 1~ 2(or. 16 3uti.speUrfen, ~., :;remmerfIlenb, 4\ 2(01'. 16 Sut!.sperrimorb, 3. ml., &nPe, 65 ~ar. l:) Suli.I»ttcrfen, 3., mognmonb4lubfP, 45 '2(or. 1 3uli.\}leterlen, 3obanne, lÆnP,. 85 2{or. I 3ull.speteden, &. 3., spigt, 18 ~ar. 16 Suli."rtbn, e., entbferiuenb SP'!! :iDømr, 15 2(ar. 1-% 3uli.,spre9n. e, ~., encbPtrfuenb i}.\'G .!tone, 47 lCar. 13 3uli.'$pecnitn, 9)1., 2(rbeibGmanb SP'!! .!tant, 39 1!or. 13 3uli.$pdrrfen, Gi. &., ,s;t)ll)onb[fr 'p'G .!tant, 33 lfor. 15 Sul!.Sjlertrfen, cr. 21./ 'Har. J 3uli.!ptterfrn, "P. mlil ~., etm, 66 ~or. '20 3uli.I})tferfrn, 2(. ml .• .!lononm !p'e &nPt, 69 21or.19 Sul!.


3ou1lrn, m. sp., spenfionllt, 76 ar. t9 uli.sprtrrlrn, ~. le .. IDlurfoenb, 49 2lar. 21 3uli.sprttrlrn, .{>. ~., @ifrabrrmrflrr, 36 2!ar. 21 3uli."rimt, 3. le. \j., IBe&ftmagrrfoenb, 5' 2!0r. 22 3ulttpoullrn, sp. (l., lllart&~uG~olbfr, 72 ~ar. 23 Suli.spmrltn, ., IDlal!e~onblrr, 37 lar. 23 3ull.spmrlrn, 3uhanr Gi., l!rm, 6 ar. 2t 3uCi.sprtrrfrn, 30~an 3 .• 76 2!ar. 21 3uli.'Prtrrlen, eoui!r, erm, 75 2(or. 2 J Suli.spttrrlen, 30~ann(" erm, 70 2!ar. 26 3uli.spetrrfrn, 91., \Dlurfornb, 46 'Xar. 23 3uli.!prttrfrn, (,i., !lJoagt!onr SP'& Øen, 4 2(ar. 24 3uli.~aluban, l1!admu', !lJartou~lrm, 73 ~ar. 26 Suti.spetrrlrn, e. j /., Ojang!onr poa 2!tm ••.p04p., 40 2!ar. 23 Sul!.spmrfrn, G. , (fnh 54 2lar. 23 Sull.iprterfrn, S., 2!r&rib4manb 1J)'6 onr, 59 2!ar. 23 3uli.!pmrfrn,!)l. '1 2(rbrib4manb IJ)', ont, 31 2Iar. 26 3ull."derlrn, ~., for~. \Dltubrt~onb(fr, 63 2!ar. 21 uli.'Prtrrfrn, atlrmogrrlorn P'4 on" 43 'lat. 2 3uli.'Prtrrlrn, IJ)., lerbrib~manb SP'. ont, t '2Cor. 27 3uli.sprtrrlm es., 2:jrnr!trpigr, '2Car. 29 3uti."rterfrn, 3. ~., .!tommaQ r IJ)'I lOattrr, 6" 'l!Qt'. 30 3uli.


44I))tUr[rn, !l. lB., Jtommogrr 1»'8 eon. 3t 2lor. 30 !Ju[i.I))tttr[tn. ~. ~., errctber[llrnb ',een. q 2Car. '2 !lug.I))ou([r/l, ~, en bt rlllrnb I»'d J{'ont, 49 Xar. :iO uli.IPrtrr[rn, ~. !lB., stomagrr "Do mr. I ~ ar. 3t !luli.I»etrrfrn, 'Dl., efraber[nrn~, 41 ~ar. 3 'Kug.I))eterfrn, IB. (!, ~lribdbl'{lningfffr. I»'d J{'onr, 5 I 2101'. 31 !Juli.!plrinborbt, 2C. ~., Unbrrolrac. nrb ~elmen. å9 ar. '2 !lug.I))tterfen. ~. !R.• :mur[nrnb 1»', Datter, 13 'ar. 29 !Juli.I))rtrr[tn, •• !Banrrfurnb, 50 "liar. 26 ~ uli.sprtr1'frn, e., 'Krbcibdmønb, 7 21or. 29 !,'lIlli.'Prp", !l., efomøgrrmtftrr. 7 !lar. '2 uli.I))rttrfrn, e·, "ltrbribilmonb ;P' ~ iOattrr, 2 lior. 27 !Juli.I))rtrtfrn. 3 .• !Balltrfllrnb :O'd onr, 52 'Kar. 26 !,'luli.I))uncfr. ,., 0trab rfnrnb, 7 'Kar. '2 uli.>Vrttr[en, (!. (l, rtrrfrn, mlara,


..\5speurren, e. ., 'lerbeib~lMnb ~'. een, i ar. 13 'leuB.spettr!en, e., D ti(u5, 59 ar. IO uB.!peterren, a~rifliant, Crronom utb abol"'\?OC;1., O ar. 1'2 lig.tttrlen, 3. !'Dl., 'lerb Ib6manb 'V" ont, 50 ~t1r. JO !lug.spmr!en, a. a., Øtilmagrr!ucnb IJ!" one, '2 ar. I !lug.speter!en, i)., rbribCm nb, 32 ~ar. 10 ~u9'speUrfrn, li. !m., eut11anb !p'G en, 5 21ar. Hi lCug.spttcrlrn,


49f,nnoll), 2{. a., ~ftbflogrrfornb ~" onr, 3i lat. 15 3uli.8lo~bt, IJ). Ø"rnblrn, IJ)rn lonin "tb .polmrn, 60 rar. 15 3uli.~o'mu'!rn, .p., I})cnjioni[t Drb .polmrn, 69 !or. 1 !,lull.~0'fin9' .p. 3., IJ) njionin "tb ~o:mrn, 53 Xar. 16 3uli.~a4mua!rn, a., ~C1'gttr Dtb ~olmrn, -l4 rar. 1 3uli.»laGmu4!tn, 3. Ij., Unbrrtononrrt ~'. Datttr, '2{or. 19 3uliM~a~mu'ltn, u!iont, Ugift, 36 Xar. 18 3ul!.3tøamu~lrn, !I., eebtr "rb aetta!rn, 54 1(l1r. 19 3uli~o!tn!ri, 1Jl. :3:,imøgtr[utnl>, 67 2lar. j !Juli.»lubtl, 3., \1l?udotn~, -lO ~ør. 20 !,lUlLma4mu~lrn, IJ). e., IrbtibGmanb 'd een, J l1ar. 2'! !JulI.~ebff. lO. 3., lBogerfDtnb, 56 !lar. 21 !Jul!.mamle!t, o 3., 2trbtib'manb, 2 1!ar. 21 3Ult.3/l)brrg, !l. IDl., ~trbflagfrlotnb, 39 !lar. 20 3ull.9ta'mudf n, 3., e'omøgermtlltr, 50 Xar. 22 !JUl!.9l11', 9l. 1Jl, etomagrriOtnb, 52 2Cor. 24 'Juli.!R.btr', \j., Xrbtib.manb, 44 1(or. 24 3ul!.mOlanb, . 2C., XrbtibGm~nb ~'. Jhnt, 42 Xor. 17 3uli.m,btte- 1Jl. !,l., erm, 69 !tor. J 5 3uli.mo!rlbt, ma4mu4 ~onfrn, l!tm, 65 Xor. · 23 !,luCi.DlofenPilbr. ~. ESamutl, erm, 55 21or. '2 !Juli.ma4mu~frn, 5//., I})igr, 24 !or. 19 3u1I.8laGmu'fen, (.i. ., .peter ~' •• ont, 39 !Qr. 19 !Juli.Slingbtrg, . X., etolrmagrr !Il' • .Ilonr, -l9 Xac. 20 !Juli.~ofrnbec9,


47!RQlmu6!rn, e. (j., 2(cbtlb6manb 91'1 Dattrr, t Xar. 29 !JulI.8!aun, 3. ~., eimrbriornb 8N ODr, 3 2(ar. 29 !Juli.lRofrnbttf, e., >Øfoma trfotnb lR'I .!tont, 53 Xar. t 2(ug.lRabtl, X. G , Smtbr!utnb !JI" ~ntc, 56 ar. 2 Xug.!JInbrl, e. IJI., emtbrflltnb, 46 lear. 31 3uli.'!J!a4mulftn, 3. IP . .p., etomagtrlornb 91" e.n, t Xaf. 3 'ug.!Ra'muMtn, 3., 2(rbriblmanb, 50 2(ar. 3 1(ug.9!alf, 9lirll, ~rbtibCm.,nb, Olear. 1 ~UB'!RoSmu6rcn,!l. ., .pefer !R'C Ilnft, 66 'lar. 29 !Juli.~a6mulfrn, e., einrbPrr!otnb 9!'G een, t I 2(ar. 30 3uli.!JIo~bt, Dottbra, !J:~ratrrcontroUtur 91'1 ont, 5 2lar. 2 2(ug.9!almu6ftn,


(511i$er, 4,'Iannt, !Jomfru, 57 ~Qr. 3 !Juli.eUfnb[rn. ml., !lnfe. 5'2 War. 9 !Juli.S~nfu, 3· ~ .• IJ)rnfjonill i eøetattn, 56 \lor. 12 !Juli.e,lttn[tn. IR., )llognmanb, 45 ~Qr. 7 3uIl.eøgaarb, 3. ml., 57 !ar. 9 3uli.entn!tn, ~. ~ . , erm, 66 ~ !Juli.euanr, 3., 8!rirllrllger, 40 ~ar. 3 3uli-€ilimmingr, 2l -9al1frn, IDIrnig af 10bt lBat!. 32 !lal'. t 3ull.eiaRing, .It., erm, 1'> 2(or. J !Juli.eiiutrtftn, 21. Jtirllinc, \'em. 50 lac. 10) 3uli,Ød)rrf, 3obannr, erm, 61 !lar. 16 3uli.ealomon, ID. :D'I., eem, 79 2(ar.ei~oo, 3. IDI., .3:itnrllrpige. 32 !lac. 15 3uli.eimonfen, IB. D., Jtje&manb e'~ IDatttr, 1 ~ar. t5 3uli.'~ertnltn , !. $t .. !lnft tfm )llognmoob ø., 54 ~or. 15 !Juli.eilltnbftn, 21., 2'jtnellrpigt, 22 !ar. t5 !Juli.6obetup, E5. 21nbrrltn, ~onfiabrt af -9aanbo. !lIat., '23l ~ar. 17 Sut! .Sommrr, ~. 15., (Jnh, 70 !ac. 17 3uti.ed)ltlarQfol1ff, !m. ~ .. Unbtrlcrge, 40 2(ar. 17 3uli.eenn!rn, Dpllartning,eone. - 1 3ull.e.rrn~, (J. j!., lJ)owUain'banbler, 37 Xar. 19 3uli.E5pact, !l., !D?ur!ufnb, 4-4 2(oc. 15 3uli.eurnb!lrup, 3· 9l, €;ntbfrrfutnb, 53 !ar. t6 3uII.e~tcf, 3. ~. ~., etomoRfclo., 73 !lat. 16 3uli.6d]røbec, 2!r&ribdm., 30 ~or . 17 3uli.@;pad), !l. !l., !J)\uur[urnb e'G ID~tttr, 3 lar. 16 3uli.øeib!), sp. 'li., !lnhn eti&!)~, eØn, 2~ ~Qr. t8 3uli.øtorl1, !{'. ml., (hh, n 2(ar. 14 !Juli.6torct, 3. !m., ~øttcmogtr (!;'~ .!tone, 33 ~ar. 14 3ut!.ESlitffn, ~. IDI, etfcrbcr[orllb e 'tI OIlC, 65 lor. 15 3tH!Ødjenn, IDI., 3:olba4fjjltnt e'G


49.ellrnbrrn, e., !llI1'Rtrr, 41 Xor. 14 3uli.d)uI$. e., 'P nrionitt e'A onr 3 21ar. 15 3uli.ellrnHrn, ml. e. X., oob'~onb "Jfonr, 36 1 Xor. 15 3u((.GdI"'jfrr, X. !Dl. (E., IJ)rnjionlft e't! onr, 65 '2{or. t7 3uIl.ed)oubl). ~. {T" 30mlru, 67 llor. 16 3uli.enrnfrn, 23., !prnfionift Iltb ~olmrn, 69 Xor. 1 3ull.en bftrup, 3. ~. m., !lrbribAmonb e'. :namr, 5 Xor. 17 3uU.e.rm!rn, !p .• IJ)rnfioni!t i S.rtattn, 73 Xar. 1 3uli.etrnbrup, ~., I»tnjionitl, 6t Xor. 1 3111i.etrert,!I. ., orlnanb e', stone, 62 !lar. t9 3uli.etiUinCj, l[)ort~ra (E., I!cm, 55 Xar. 16 !Juli.edjrrfig, mlcolai, ~rm, i7 llar. 22 !31111.e.rtnrrn, ~aroHnr !t, erm, 53 '2(ar. 2 !3uli.ed)nrU, ~. æ., IInbrrolficrrr tlrb .oolmrn, 70 '2(0[. 19 !luli.tum, 91. 1Jll., Otlrrfanonttt 6" ont, 60 '2(ar. 19 3uri.ed)mitb, (51., !la[tlrrf"tnb, 29 '2(ar. 20 3uli.etaal, 3. ~., lJJlalrrrornb, 33 '2(ar. 22 uli.etrambor. . e. 1»., '2(rbrib'm nb, 5-* Xar. 23 3uli.eommrr, O., '2(rbfib'manb, 45 ~~r. 23 !Juli.Gd)ublrr, ml. Jf., !l:emmrrfotnb e', onr, 52 Xar.ed)mibt~, (J., (jnfr, 59 !lar. 1 !Juli.14 3uli.ed)rebrr, m., lPigr, 52 !lar. 21 3uli.e,rrnrtn, . 1JJl., ~irnrtltpigt. 2 9lar. 20 3ull.e"tnbfrn, G. 911., Xrbrib'monb e', l[)llthr, 4. lar. 19 3uli.e.rtnlrn, '2!. 1JJl., C!nh, 5 llat. 20 !Juli.ellanr, le. ml., Ugift, 35 Xar. 22 !3uli.etampr, 3. ~. G, 3crgtrmrfttr e', l[)attrr, 6 1rar. 21 3uli.e.rtnrtn, . !p., !lJ1trlbanblrr e', lOatttr, i 1rar. '21 !Juli.ed),nigrr, x. !Dl., E5nrbht ~5" .fronr, 55 !lar. 25 3uli.ef/.n, ml .. efomagir[ornb 0" onr, 46 Xar. '24 !Juli.eri.n, 91., efomagrrfornb, 44 Xar. 26 3111i.ed)ul, . •• f.bt lJltimann, ~emlnrrrtl. $" .!tonr, 40! !lar. 253ull.edjl)broltl!l'I), \l., æliftrnjlagrrmrfhr, 54 'Xar. 20 3ull.edlmibt, ~ . 1))., 1Crbtib'manb. 29 llar 19 3ull.eanbtlrb, e., etrcrbrrmrtlrr, 70 llar. 'lI 3UIi.ed)immrl, 3. ml., lICjitltnt orb alm. ~o~pitol, 51 1rar. 20 3uli.eanbftrb, 1JJl. ml .. errcrbrrmrtlrr e', (Jnft, 66 Xat. 23 3ull.edjlnibt, G. X., (3Iro'fmr. 72 1(ar. 'lO !Jut!.efotlbullC, 3enl Xnbrrrtn, 3ullit'unbrroffitttr, 53 1rar. 'lO 3u((.etorct, 3. G., !llcrt:rr, ;4 Xar. 20 3uli.e.rrnhn, . \])I., 2:jrnrllrpiC}r, 46 Xar. 'lO 3u!i.E5d)mibt, !Dl. e .. etubrnt e', lOottrr, 12 Xar. 'lI 3uli.ed)mibt, ml. (J. IDI., elagtrr e', Stont, 53 !lar. 21 !Juli.etaun&rrg. e. !R., forbrn !llcrrt'bulI'bolbrr, 50 !lat. 21 3uli.E5d)mfrn, ~rainfublf. - 'lI ~uli.etrnbrr, !Rrfrut af 16be æatl. - '22 3uli.erlbrntorp, !Dl. Gatbrlnr, 61 'Xar. 22 3uli.elunb!)r, X. U., !prbr! e', Jtonr, 60 liar. 22 3UILed/ul., e., OpllortnlngUonr, '24 !lar. 24 3ulI.ed)ou, ~., 'Xr&rfb.monb e', Jfont, 35 'laf. 20 !lull •


oES.nberb , tl. \ll? !B., Opf! t6betjtnt er, Dotttr, 14 2l0r. 'H uti.eerrn!rn, ., esfom09rrmefhr, "lror. '2~ 3uli.EStougoorb, l. Gbtitlenfrn, IIJrnrfhfarl, -t9 11'0r. '24 3uli.e.nnlen, !.m., ~.hr es', onr, o ?tor. '26 3ull.e~ul~, G. GS., 3nllolib, 6 "lrar. '2 !Juli.edjrUlng, Gbrlflof r., t!rm, 70 1!or. '21 3uli.ES~ou, \ll?orgrrt~r :n., eem, O 21or. '20 3uli.ellu!bfen, .stirfllnr, etm, 71 "lror. 19 3uli.e~ebin, "lr. 3. G., estomogrrlllrnb e', iDo tur , ~ 2(or. '2/ 3u1I.ES~.tt, G. "lr. , ranbrlliinGbranbrr e', onr, 70 710r. 22 uli.e.unlrn, !.m. G .. emMer e'G .!tone,;' 21or. 21 3l1ti.ESd)mibt, 3. (l., efomagrrllltnb es'G DaltIr. 9 11'0r. n !Juli.ed)oebe, 2l. ~., efomogrrmrfitt, 50 1(ar. 2'2 3uH.e~ulo, Gat~rint Cl., etm, jO 1!or. 27 3UIl.e~i.br, !.maren milGmu'lrn, etm, 77 "lror. '20 3ul!.ed/au, ~rttr !.marit, t!rm, 75 "lror. '20 !Juli.etetn, sp. :m., ll!trbfIo tr e'G e.n, 13 !ar. 26 3uli.e~mibt, 3. G., \ll?Urrlllrnb e', @S.n, ~ 11'0[. 26 !Juli.eimi}e, G. ~., rOlllmebfllrnb e'B e.n, 9 "lra[. 2 3ull.e~llrbe, ~. e .. esromoqer e'G ane, 55 "lrar. 22 uli.ettinbolf), G. sp., etagtermrflrr, 56 "lror. '20 3uti.elf}mibt, 3 (S., ~ømmrrmrflrr e'G .n, 7 at. 21 3uli.Sunbt, ~. W. (S , 21rbrlbGtn. Il .plm. a', e.n, 9 2(ar. 23 3ulLeunbt, 3. W·, 2I'rbribSmanb Nb ~olmtn, 50 2(or. ~6 3uli.e~mlbt, -\'l. ~, (,fnfr, 53 2I'or. ~6 3uti.ellGftmbtl,2I'. . !.m., lI.mmrrm. IItb ~lm.e'G.!tonr, 32 2lar. '2u !Juli.elf}lrOlng, ro/., (infr, 79 21'or. 201 !Juli.ed/It~ig, t!. ml., l:.mmrrmoub e'G anr, 7 21or. 25 !Juli.EStrnbrup, !., enfionifl, 5i !or. 2'. 3uli.ESlf}mibt, \m. ., \!.brr en onr, 44 2lar. 21 3uh.e~mibt, (S. (L {!eber, 45 2(or. 22 3111i.elf}roarmrr, cr. ,':tommeriornb, 47 2(or. 2' 3uli.eeren!,n, !m., t!rm, 05 ar. '26 3ull.etrnbrup, (i, \!rm, i7 \!lar. 2 _ uli.eobror, II. I!., IBoonbfobrifont, tf ar. '29 !Juli.ed)mibt, Dortbra ., !Bartou"rm, il 21or. 2 uli.etrem, \m., ~ran'lotrur, 4 2(or. ;\1 !Juli.e.ernltn, 30rob, lUortou"rm, 6 !lar. 29 3uli.ESllrnblrn, spmr, !BarrouGlrm, 57 ar. 1 2(ug.eutforo, 3. ~., angtone i !Bartou, [)4 2lar. 2 uli.eubtrg, !m. G., ~olbrontroUtur e'G OM, 73 ar. 31 3ull.ES.nbrrgaarb, \m. Jt, (inft, 73 2lor. 31 3uli.ESd).tt, 1». !.m., \ll?uurlllenb e'G Dattrr, 6 2(or. 'li uH.ESaobo, ., enrbtrrfrimrflrr e'G (inft, 6-4 2(ar. 2 Ulf.ESdjart9, !.m., elagtrrmrflrr e'iI .!tonr, 37 2(or. 29 3uli.ES~UIO, G. ml. ~, opijt es's .!tonr, 36 2(ar. 30 3uli.ESd/artir, G. !. \m., Olirm.Utr 'S" onr, 30 21or. 30 !lull.ellrnbfrn, e., IrbribCmllnb e'G antr, 67 !or. 2 lug.ESurrfbgr, eJ, llllllItrmrllrr, 64 lor, 1 lug.EStunbom, ~ulla\), e.monb, 50 IQr. 1 ug.


51ubrrup, Gi. 9?, CSfomogtrfdmrflrr, 67 WOf. 27 !Juli.elltnbfon, Olau!, et\)rmanb. - '19 Suti.ettenbrup, jV. G, ~rbribSmanb e'a ane, 6 2(or. 3t 3uli.I!1Srlmer,


52EStiGbtfg, ~. ~., eitolrmogcr ø', on" 3i 2(or. .. 1(u9.e~olmonn, ~., !llogblnbet, i'2 '2Cor. 2 1(ug.edjon~, e. ~., mlojmnPt, 1!or. 'hug.eolbfrg, 3. w. ., 23 2(or. 9 1(u9.eunbbrrg, ~. W., (S\Jmnof!irlartr, 30 1(or. 3 '2Cug.ed.!ul&, .t>. -%>., '2CrbtlbSmonb, 0\ '2Cor. 4 '2Cug.etHnbrrg, 3uflit'roob, 7 '2Cor. 2. ug.e.rrnr,n, '2C. ~., 9!trbfIogtrfornb e', ~nfr, 39 '2Cor. 3 '2Cug.ed}rebrr, lll3., !lrbrib&monb, 40 1(or. .. '2Cug.etrem, O. ~., 1{rbrib'mol1b, 7 1{or. 4 '2Cug.eunbberg, e. 2(., (S\Jmnofliflarn e'tl :natrtr, l iDag. i '2Cug.ed}ou, \}l. (L, eribsrømm, 63 1{ar. 7 1{ug.E5i,~olm, emrbtme!ttr, 7 !lor. 5 '2Cug.0d}mibt, a., emrberllrnb, 2 '2Cor. 9 l1ug.eørenfrn, a. m., aonflobrl e', iDamr, l 'liar. 5 '2Cug.eornbrrn, I}>., ~mtb Iltb .t>olmtn, 52 'liar. 1(ug.etum, .t>. 3., 'lirbtibGmonb ~" iDatter, 21 1(or. 9 1(u9.eroubl), I}>. m., ~otrr, 53 '2Car. IO 21ug.etum, 3bo, trtr m. X., Ihmmrrro. e'. e.n, 2' 1{or.12 lCug.~itol r, aorl, I}>lritbllrn, l 1!Qr. 15 2(ug.eertnfrn, 1!., 1!rbeib4monb, 35 1{or. 1 1{ug.eornbf n, ~. a. ~., ffiubfIogrrm. og aopit, 45 1!or. 15 'l1'ug.e~ou, (3., Obetf!lirufnont " onr, 59 2(or. 16 '2Cug.elorttfrn, . (J., '2CrbribGmanb e'. e,n, i 'l1'or. 'u lCug.@)iorrtfen, e. O., 2!rbclbØmonb e'G Dotter, l '2Car.e~mibt, 20 bit, (inf" 6 !tOt. O '2!ug.e.nnren, 3. I}>., ::tømmnfotnb, 43 2!ar. J9 2(ug.24 Xug.e~ul~, W. ., lllællrrfornb, 51 1{0'C. 22 1!ug.e~UI~, ~. ml., lBdftmogrrf. otb {lolmrn, 1!or. 24 2(ug.S~aO i g, l)oguemtl)pifl,' 2Ia'C. t 'l1'u9.E5prd}t, ~. a., ~Qgerfoenb, 51 ~Qr. 19 '2Cug.


5361ltnbftn, ~., 9!ttbf[agetmtfhr, 80 lCor. 19 lug.61lingtlbtrg, ~., err«bn!Utnb e'~ ont, 52 lCor. 19 lCug~e~røbtt, ,t, lBæotr!l>enb S'~ .!tone. 38 lCor. 20 lCug.eerenlen, lC , 9loroægtn i :J:iool!, 37 lCot. 30 liug.@SoUl, ~. e., 2:jentptpige, 65 liar. 26 !lug.eotnbfen, li. tl., IDlotroG e'~ ~nh, 49 lCor. 26 lCuB.e~rebt, ~. {>., :J:ømmn!otlll>, 27 Ylar. 24 1(ug.e~mibt, !J., mefrut af 16bt ~otl'7 22 1(0[. 24 !ug ~e~inbltr, ~. ~., \;'rifcur, 43 lCor. 4 eept.Stimer, ~ •• \Ulurfocnb, 26 lCor. 6 eept.st.2:imm, \Ul., !lrbtib~monb, 66 ~or. 5 Suli.2:borlrn, Q:. \Ul., \!tm, 76 2lor. 9 Suli.2:9berg. ~. 3., 2lrbeibAmonb otb {>olmrn, 52 1(or. 11 SuIi.:;tim, ø. \Ul., CJnte, 63 &or. IO Suli.:J:edlel\1, 9R., \Ulur!ornb XG J\':one, 3 'XOt. 12 !,lull.:J:~etring, l. 9l. 1(., !llætttl~u6~. 2:'\1 Jtone, 47 1(or. 14 !Juli.2:oinbPrup, !R. !R., 9!efrut af l Ile Sægtre., 22 ~o[. 16 !,luli.2:tOlo!f, \J. iJ, obt-etfmcbfotnb, 37 2{or. 16 !,luli.2:rol)rl, e. !1l'I., ~nfeftue, 2 1(or. 16 3uli.:J:eUefen, 3., Opoortning6fone, 50 Wor. 17 !,lull,2:bot, 3. G., ef rift peber :J:'A Jtont, 61 '11'0[. 18 !J_li.2:bomftn, nn., l(rbeibCmonb, 4 1l0r. 1!j 3uli.2:emmerbl), 9l., 2:l)Pogtoø~, 45 2{Ot. 16 !Juli.2:etfrlfrn, e. 5B .• 2(rblibGmanb 2:'6 ~ol1e, 34 ~ar. 15 3uti.2:~om f rn, efr«berfotnb. 56 2{0[. li !,lu li.~rue, roI. 9litlfen, ~øttr, 60 !!Iot. ! 7 !Juli.2:bo!fen, ~. \Ul., 6fræbrr a'lI Olle, 46 1(0[. I !Juli.2:borup, . ., ID'lutfornb ~'~ .!tont, 37 2{or. 17 !Juli.2:obæuG, e., €fomogttfoenb. 'lI &01'. 17 !Juli.2:ranberg, G. ~., &rbtibllmonb. 51 ~or. 17 !Juli.lIerfilbfen, ~ . , enebferfoenb, 46 ~or. 14 3uli.2:bront, \Ul., obberfmebme!ltt ~'ø ont, 41 XOt. 19 !Juli.2:oeto, 3., !BtiHenflogrrlu(n~, 23 1(\lf. J6 !JUli.2:oeto, ~., ~mhnflagttruenb ~'~ J\':one, 23 '2!øt'. 16 3uli.2:lecf, 'li., ~emmrt fornb, 54 2{ør. I6 SU(i.lIøpfer, '2!. W., einebfetmtper, 5 2{Ot. 16 !Juli.a~ol, !R., ~tatt!raQb og !profeMot', 6 1Cot'. 16 !,lu Ii.a~ofh:up, ~ ~., !pælrbu!hr, 53 'XaT. Hj !,lul!.2:~orllrnren, .p. .st., e!omagerfotnb .Il" J!:llnf, 58 2(Qt. 19 !,luli..)t~orfen, e. O., lI.mmtr[oenb. '19 'HOf. 21 Sull.~~omrtn, ~., efornagetfotnb, 2 ~or. 20 !,luli.~~orngmn, e. ml., !Brolægger ~. , .!tone, '29 2{or. 19 3uli ..2:opln, 'X. !m., V!rbtibemonb 2:', .!tonf, 50 'Hat. 20 3uli.Zr6!0!f, 3. W., e!rcrbtr ~ ' G J!:onr, 36 (Ot. '20 3ull.2:rrnG, ~., lBagrrfuenb lI'G ltont, 38 '2!Ot. 20 !,lull.Zbutfen, 9Rot'Brtl~e, eem, 65 '2!Ot. 21 !Juli.Z~urø, 2lne, eem, 65 1(Qt. 26 3uti.


54lIimme, (1. It., f.M mronbt, Jtj.&m. lI'g .!tont, 42 1l0t. 24 !Jull.lIimmt, 3. a. (I., II.bmanb lI'~ i!)alrer, '2 1l0r. 25 !Juli.lIratou, ~. ,It., erræber !;t'~ Gn~t, 75 llar. 26 3uli.lI~l)bttg, O., lI.mmermanb !.t',


55stimm, !l. 3., Dllfigt betjent st'G Datter, 5 'lar. '29 2!ug.stimm, 1.3;. ~., Dpfiqt4bcttmt 2:'4 .!tont, iiO 1[ar. '29 1[u9.stofte, 3. ~.


56!Btitbl), 3. sperer[en, Xrbeil> mar.b, 31 2Car. 29 3uli.!Binbtl)uu~, ~. eatftn, 'lIrofibSmanb Ilrl> .polmen, 50 laf. 2 21ug.!Bogt, (i!i obtt~, ~omfru, 6 21 ar. 26 :juli.!BlUe, e. !S., 2trbeibamanb m'~ lonr, ~6 1(or. 27 3uti.miUrnbrup, ml. St., !Bagrr[utnb '4 ont, 41 Xat'. 27 !Juli.!Biåler, IR. ~ , el omagerm. m' eøn, 12 1(or. 31 3uli!Barbe,


Zlti,r,57. S., (in h, 65 1(or. 2:> :Juli.eirs, . S., (in'" • 1(or.. 26 3uli.m.litte, 3. {I. O., srræberfo., 31 2l0f. 203uti.lIDrrnft, 1). !})l., (in'e. 65 2laf. '22 3uli.iUum(en, {I. sp., !BognmQnb :ID', Søn, 16 liar. '20 3utl.~a(borlf, 3· ~. 3·, lIemmermanb 1> • .pI. ~'G Søn, 3ll1or. 223ult.m.ll)tt, 30~on, !BarlouGlem, 77 1[Of. 31 3uli~ibt, ID1afgftt~t (S., !BaftouGlelll, 7 2(or. '2 3uti.~ofbemo~(, m. (S., ltinfmtbfuenb !ID'G one, 59 l{ot. '29 3uIL.Zl(tti~, 21. 1)., {lonb!l'emoger ~,~ one, 31 'Kor. '29 3Uli.lIDolflrup, 2(ne e., !BarlouGtem, 59 2(af. 1 2(ug.!mIImann, ~. ~., etomogtrf". !!In eøn. 4 Uoc. 31 3uli.~eile, e. 3., 9!etrut utb tftt 3ægm .• 23 !!Iac. 29 3uli.2Be&rr, 1».3. (i., OOlalrrf"enb nH Søn, 7~ 2(ar. '2U 3uli.~objljær, \D1. \D1., @n efrue, 68 1(or. 30 2uli.lmeber, (S. 3·, OO1alerfornb, 33 2(or. 30 3uti.2Binbbrrg e., e'omo!ltrmellef. 65 l!Ior. 31 3uli.lIDerner, O., lIømmftmonb 2B G 1)atter, J 1 2(of. 2 1(ug.mlegner. m. 001., &nfe, 65 1(af. 2 2(ug.lIDorm, \!., sp., Unbefojficttr i eOt!attn, 57 2(l1f. 29 3uti.lIDi4man, 1». 3., Smebeforman~, 42 1(ar. 27 3uli.lIDagntr, • lI., (in'ro !m'G eon, 4. "liar. 27 3uti.lIDribl)c, 3., Scifmaqcr lID'G IZnh iO 2(ar. 30 3uli.lIDil~tlm4, IDI. !B., .pedrammer lID" :t)attcr, J 1)ag. 2 3uli.lIDulfbtgtl. S. ~ . , rolater lID" (inte, 57 1(ar. 31 3ufi.mla!terbauftn,~. ., (inte, 2 2(ar. 1 2(u9.mo~tflrup, 5. !BactouGlcm, 6\ 2(or. l 2(u9'5lBiUoume, (i. (,i., 6ntbhrf1>enb jffi'G ., 45 2Ior. 8 2lug.IIDctterlfrem . 1)., urormager ~'4 OM, 35 2lac. 12 !/lug.lmritb, 3 ~., ~omlltb6"æ1>er, 54 2l0r. I 2(ug.lIDetterllrem, ~. QS., urøemogtr ~'4 il)a!rtr, ! 2Car. 20 '1(u9.~rlltr!)etg, ~. !m.• 6tljrmanb. 36 21or. 17 2(ug.!ille(blng~, 3. ij., OO1ajor mn (inte, 42 1(or. 28 21119.g ..BltIiglt, 21., 1)Qgtonr pao Wreberit6 .poGpita(, .15 21or.311>itr, Sopbir, (inte. 66 21or. iH 3uli.;ltniud, • {l., lJorllflubrnt, 19 2Ior. 'i. !Juli.3immrrmonn, ml . .It.,


5 ,~fbltmmer af bfn 6"at6ølfPt roltniøfJtb, fo.Uf 1Iobt øf 6"6oltrø.t~mrrt, Sophit, !tjtntllrpi ~, 17 ar. 'i Sun i.!JGrrl, !betonico, SI pigt, at. 6 uH.etilin , ~otbatina, !titnrlltpigr, 3 ar. 1 !Juli.Spt ltr, '.!Jla\'ia or~arlno .


59)Brebj'iru\>, ~'q. lDlabftl1, ~I 2(Of. 13 !lu ri.!putrfrn, ~. 2(., 49 2lar. la 3uli.IJ!tlerfrn, 21., 70 21ar. J 3 Suli.2('[cntojtf, ~. 9?iel[en, 62 21or. 14 3uli.30rr[tn, 3. ~briflion, '2 2(ar. 14 3uli.~rimonn, Samuel, 67 2(or. J 3uli.oo[tern, !p. Wttbtrit, 52 2{ar. 14 3uli.Rura, !poIIl, . 21of. H 3uli.€ioomp, (!df, 33 2{ar. U uli.91 l} f up, S. Qortn~, 70 21or. 1 ~ !lilli.~anitn, .pan4, 07 2(Of. 14 uli.:3:bimtrotb, 9lieIS, 37 2{ar. t 3uli.~ie(fen, IDl. 9Jlot~io~, 63 !laf. 1-4 3uli.QHot~tntbllr, 3 . .p. ., 40 !lar. U 3uri.Jtlogtti, 3 . .peinrir, o-l 2!or. 1-4 3uli./SWer, .penti., 56 2{or. Io Suli.IMrafltb, ~. !pttc rftl1 , iJribOt, 55 !lar. 15 3uti.3rnfen, mmttl, 56 !lor. 15 3ul!.!pettrfen, 18. 9lubolpb, -40 2!ar. 16 3uli.I!ungff, !3. (j. 3m!tn, 55 Wor. 16 SUli.j!lrnrin9t, 3. ~nbrrftn, 6 2(or. 17 3uli.~ulttrfen, rnrif, 69 2!or. 17 3uli ..po n [en, 2(nbtd, 70 2{or.. l 3uli.~ict, 3. (SJorfreb, 5 2(or. 18 Suli..øme[r, !p. !pmrfen, 53 2for. 19 3uH.~~rifhnrtn, g? \l) tte r, .J3 iOf. 19 Suli.mirl[en, ~. ~., ' 2{af. 19 3uti.mirI hil, 1:'lt, 53 210f. 20 3uli.~obbl)r, e. ~on[tn, 55 2(or. 20 3ull.I:unb, en 3tnftn, 49 2{ar. 20 3uli.«lin, \l 3 . ~., 41 2(ar. 20 3uli.~rretftnf 9t !prttr, 40 2(Of. '20 3Uli.(jalthn, 9t. mirl!'tn, 5 2{or. 20 3uli.lBrrbaQI, lJiirl4 Soco/), 25 2(or. 2 l 3uli.9?lrlfrn, t;l~riflolftr, 36 ~af. 22 3uli.il ib ri trrn, DIt lOonitI, 56 lIar. 22 3uli.!,ltnfm, {lon4, 39 !o\'. 23 2(ug.lmiUabfen, (SJrrman, '0 2lar. 2 ~u9'


~fttrat602itltn ober famtU~t 'l'l\be lille fluttet, m tnbnu Wør.gtnbt, beth~ tiltomnt, beds ollttftttr lItb n,tninUtn af btfortgaaen t ~ tf..l tQtlirt, 3. ml., !r&elblm4nb \leb .{:lIm. 0.'1


11111111111111111111111111111111111111111115 9 11 7 6 7 8 1 rn 101KØBENHAVNSKOMMUNESBIBlIOTEKER

More magazines by this user
Similar magazines