27.03.2014 Views

Virtuali paroda. Įženk.

Virtuali paroda. Įženk.

Virtuali paroda. Įženk.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lietuvos istorija<br />

knygose iš dr. K. Pemkaus kolekcijos<br />

Parengė:<br />

D. Steponavičiūtė<br />

I. Kislauskas<br />

KU biblioteka<br />

2013


Vijūkas-Kojelavičius,<br />

Albertas.<br />

Historiæ Litvanæ: pars prior:<br />

de rebus Litvanorum ante<br />

fusceptam Christianam<br />

religionem...<br />

Dantisci [i.e. Danzig]:<br />

Sumptibus Georgii Försteri,<br />

1650, [12], 399 p.: iliustr.


Vasiliauskas, A.<br />

Saulės-Šiaulių kautynės 1236<br />

metais: (paskaita).<br />

Kariuomenės štabo spaudos ir<br />

švietimo skyrius.<br />

Kaunas: Spindulys, 1936, 23 p.


Gabrys-Paršaitis, Juozas.<br />

Vytauto ir lietuvių veikmė didžioje<br />

karėje ir kovoje ties Griunvaldu: (keli<br />

praeities ruožai).<br />

Kaunas: S. Banaičio spaustuvė,<br />

1912, 85 p.: iliustr.


Alseika, Danielius.<br />

Vytauto Didžiojo sumanymas<br />

vainikuotis Lietuvos karaliaus<br />

vainiku: (Vytauto asmens ir jo<br />

politikos istorinė studija).<br />

Vilnius, 1924, 47 p.


Alseika, Danielius.<br />

Lietuvos unija su Lenkija Jogailos ir<br />

Vytauto Didžiojo laikais.<br />

Vilnius: Ruch sp. 1927, 23 p.


Jablonskis, Konstantinas.<br />

Nauji Vytauto laikotarpio aktai.<br />

Kaunas, 1932, 39, [1] p. + archyvinės<br />

smulkmenos 12 p.


Ivinskis, Zenonas.<br />

Jogaila: jo santykiai su Kęstučiu ir<br />

Vytautu.<br />

Kaunas: b.l., 1935, 37 p.


Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda.<br />

Žalgirio mūšis: 550 metų sukakčiai<br />

atžymėti.<br />

Boston: Keleivis,<br />

1960, 24 p.: iliustr.


Liubavskij, M.<br />

Lietuvos istorija ligi Liublino unijos.<br />

Vilnius: Lietuvių mokslo draugija,<br />

1920.


Gilius, P.<br />

Kokia nauda Lietuvai iš unijos -<br />

sąjungos su Lenkija.<br />

Raseiniai, b.m.: 16 p.


Gabrys-Paršaitis, Juozas.<br />

Lietuvių-lenkų unija:<br />

keli praeities ruožai paminėjimui<br />

500 m. sukaktuvių Gardelio unijos<br />

(1413-1913).<br />

Philadelphia: b.l. 1915, 67 p.


Bružas, Antanas.<br />

Kodėl lietuviai su lenkais<br />

nesusitaiko: ką dėdė Jeraminas savo<br />

kaimynams kalbėjo apie Lietuvių-<br />

Lenkų santykius.<br />

Kaunas: [Valstybės sp.], 1921, 69 p.


Matrosovas, E. N.<br />

Padejimas lietuviu tautos rusu vieszpatysteje:<br />

socijologiszkas paiszinys.<br />

Shenandoah, Pa, 1896, 59 p.


Dembskis, Vladislovas.<br />

Kaip Maskolija persekioja Lietuvą.<br />

Pagal "L'oppression Russe en<br />

Lithuanie“.<br />

Papiešė V. Dembskis.<br />

Chicago, Ill.: Spauda "Lietuvos",<br />

1900, 15 p.


Biržiška, Mykolas.<br />

Lietuvos sukilimas 1794 metais.<br />

Vilnius: Bajevskio sp. 1919, 32 p.


Janulaitis, Augustinas.<br />

Valstiečiai ir 1831 m. revoliucija<br />

Lietuvoje:<br />

(Iš Šiaulių ekonomijos archyvo).<br />

Vilnius, 1910, 29 p.


Janulaitis, Augustinas.<br />

Baudžiava Lietuvoje / parašė<br />

Žmogus.<br />

Chicago (Ill.): Spauda "Lietuvos",<br />

1901, 76 p.


Basanavičius, Jonas.<br />

Baudžiava Lietuvoję. Bartininkų<br />

kraštas.<br />

Vilnius: M. Kuktos sp. 1907, 50 p.


Gabrys-Paršaitis, Juozas.<br />

Lietuvių tautos memorialas:<br />

induotas Tautų (Rasių) Kongresui<br />

Londone liepos 26-26 d., 1911 m.<br />

Vertimas iš prancuzų kalbos / J.<br />

Gabrys. Wilkes-Barre - Chicago,<br />

Ill., 1911-1913.


Klimas, Petras.<br />

Lietuva: jos gyventojai ir sienos.<br />

Vilnius, 1917, 62 p.: 1 žml.


Vaižgantas.<br />

Tiesiant kelią Lietuvos<br />

nepriklausomybei 1916-17 m.<br />

Vilnius, 1919, 40 p.


Antroji Lietuvos valstybės konferencija:<br />

[1919 vasario 16-22 d., Kaune].<br />

Kaunas: Šviesos sp. 1919, 72 p.


Žilius, Jonas.<br />

Lietuvos rubežiai:<br />

istoriškai etnografiška studija.<br />

B.v.: b.l. 1920, 20 p.: žml.


Kovo 20 diena: Mažosios Lietuvos<br />

prisiglaudimui paminėti.<br />

Kaunas: Lietuvos Valstybės Taryba,<br />

1921, 140 p., [20] iliustr.<br />

lap.: iliustr., portr.


Angarietis, Zigmas.<br />

Nepriklausomos Lietuvos kalėjimuose<br />

arba baltojo teroro aukos.<br />

Brooklyn, N. Y.: Laisvės<br />

spauda, 1922, 64 p.


Aleksa, Jonas Pranas.<br />

Lietuvių tautos likimo klausimu.<br />

Kaunas, 1925.


Dešimts nepriklausomos Lietuvos metų:<br />

leidinys paminėjimui dešimties metų Lietuvos<br />

nepriklausomybės sukaktuvių, vasario 16 dieną<br />

1928 metais / pateikė Lietuvių Tautinis<br />

Komitetas.<br />

Chicago, Ill.: Lietuvių tautinis komitetas,<br />

1928, 26 p.: portr.


Binkis, Kazys.<br />

Kaip Vytautas Didysis<br />

sutriuškino kryžiuočių<br />

galybę: istorijos vaizdelis.<br />

Kaunas: Pažanga, 1930, 64 p.


Dičpetris, Aleksandras.<br />

Lietuva - Tėvynė mūsų.<br />

Kaunas: Pažanga, 1931, 64 p.


Šeinius, Ignas.<br />

Kas tu esi, lietuvi?<br />

Klaipėda: Rytas, 1938, 166 p.


Abekas, Fredas.<br />

Lietuva 1935 metais: darbininkų<br />

ir valstiečių kovos prieš Ant.<br />

Smetonos diktaturą, ir Lietuvių<br />

Kongresas Kaune.<br />

Chicago: Vilnis,<br />

1935, 64 p.: iliustr.


Grinius, Kazys.<br />

Apie 1926 m. gruodžio 17-os<br />

dienos perversmą.<br />

Chicago: [s.n.],<br />

1954, 285 p.: iliustr.


Kviklys, Bronius.<br />

Lietuvių kova su naciais.<br />

Memmingenas: Mintis,<br />

1946, 48 p.: iliustr.


Kamoljo, Konstantino.<br />

Lietuva kankinė.<br />

Dro P. M. versta iš italų kalbos.<br />

Kaunas, 1929, 22 p.


Barauskas, Kazimieras.<br />

Bolševizmo siaubas Lietuvoje: ką<br />

pasakoja persekiojimų ir teroro<br />

ištremtasis.<br />

Chicago: Draugas, 1941, 64 p.


Prunskis, Juozas.<br />

Lietuva nacių ir bolševikų vergijoje.<br />

Chicago, Ill.: s.n, 1944, 51 p.: iliustr.


Babickas, Petras.<br />

Lietuva bolševikų okupacijoj.<br />

Buenos Aires: Liet. inform.<br />

centras P. Amerikoje,<br />

1948, 136 p.


Römeris, Mykolas.<br />

Lietuvos sovietizacija 1940 - 1941 m.<br />

Augsburgas: Lietuvos teisininkų<br />

tremtinių draugija,<br />

1949, 48 p.


Amerikos lietuviai ir Lietuva: pirmoji<br />

A. L. T. Sandaros paskaita 1922 m.<br />

Boston: Sandara, [1922], 25 p.


Biržiška, Mykolas.<br />

Amerikos lietuviai.<br />

Kaunas: [Varpo sp.],<br />

1932, 79 p.: iliustr.


Šapoka, Adolfas.<br />

Gegužės 3 d. konstitucija ir Lietuva.<br />

Kaunas: Antano Smetonos<br />

lituanistikos instituto Lietuvos<br />

istorijos skyrius, 1940, 74 p.


Skirmunt, Konstancya.<br />

Istorija Lietuwos: trumpai apsakyta.<br />

New York, 1887, 143 p.


Daukantas, Simonas.<br />

Lietuvos istorija: nuo seniausių<br />

gadynių iki Gediminui D.L.K.<br />

parašyta 1850 m. Simano Daukanto<br />

buvusiojo Vilniaus Universiteto<br />

Philozophijos Magistro.<br />

Plymouth, Pa: b.l. 1893.


Maironis.<br />

Lietuvos istorija: su kunigaikščių<br />

paveikslais ir žemlapiu.<br />

3-čią kartą atspausta ir<br />

partaisyta.<br />

Petropilis: b.l., 1906, 259 p.<br />

iliustr.


Matulaitis, Stasys.<br />

Trumputė Lietuvos istorija.<br />

2-as patais. leid.<br />

Vilnius: Martyno Kuktos sp.<br />

1908, 79 p.


Klimaitis, Pranas.<br />

Lietuvos istorija:<br />

vadovėlis pradedamoms mokykloms.<br />

Vilnius, 1912, 104 p., 1 žml.<br />

lap.: iliustr.


Karuža, Romanas.<br />

Iš Lietuvos historijos: lietuvių tautos<br />

historijos apžvalga.<br />

New York: [b.l.], 1917, 68 p.


Alekna, Antanas.<br />

Lietuvos istorija: 11-20 tukstantįs.<br />

2-oji pataisytoji ir padidintoji laida,<br />

su 4 spalv. žml.<br />

Kaunas: S. Banaičio sp.<br />

1918, 132 p.: žml.


Klimas, Petras.<br />

Lietuvių senobės bruožai.<br />

Vilnius, 1919, 169, [1] p.


Alekna, Antanas.<br />

Lietuvos istorija: 21-30 tukstantis.<br />

3-oji laida (trumpesnioji) su 4 spalv.<br />

žml.<br />

Kaunas: Šviesos sp.<br />

1920, 79 p.: iliustr., žml.


[Michelsonas], Iksas.<br />

Lietuvos Respublikos istorija: nuo<br />

1905 m. revoliucijos iki šių dienų.<br />

So. Boston: Keleivio sp.,<br />

1921, 96 p.


Klimaitis, Pranas.<br />

Lietuvos istorija:<br />

vadovėlis pradedamosioms<br />

mokykloms. 5-sis leid.<br />

Kaunas: b.l. 1921, 89 p., 1 žml.<br />

lap.: iliustr.


Biržiška, Mykolas.<br />

Lietuvos istorijos pradžiamokslis.<br />

2-asis leid. Kaunas: Švyturys,<br />

1923, 103 [1] p.: iliustr.


Matulaitis, Stasys.<br />

Lietuvių tautos istorija.<br />

Kaunas - Vilnius: b.l., 1923, 260 p.


Alekna, Antanas.<br />

Lietuvos istorija.<br />

2-a praplatintoji laida su 5 žml.<br />

Tilžė: J. Reylenderio ir sūnaus sp.,<br />

1923, 236 p.: žml.


Alekna, Antanas.<br />

Lietuvos istorija.<br />

4-a trumpesnioji laida su 4 spalv. žml.<br />

Tilžė: J. Reylenderio ir sūnaus sp.<br />

1923, 103 p.: žml.


Valentas, Petras.<br />

Trumpi Lietuvos istorijos bruožai.<br />

Brooklyn, N.Y.: Vienybė,<br />

1933, 15 p.: iliustr.


Šležas, P., Malinauskas, Ig.<br />

Lietuvos istorija:<br />

pradžios mokyklai ir pirmosioms<br />

gimnazijos klasėms.<br />

Kaunas: Sakalo b-vė,<br />

1934, 120 p.: iliustr.


Alekna, Antanas.<br />

Lietuvos istorija. 6- tas trumpesnysis<br />

patais. leid. su 4 spalv. žml.<br />

Kaunas: [Šviesos sp.],<br />

1934, 96 p.: žml.


Šležas, P., Čižiūnas, V.<br />

Lietuvos istorija: šeštam pradžios<br />

mokyklos skyriui.<br />

Kaunas: Sakalas, 1936, 151 p.<br />

iliustr.


L.V.C.A. [Lietuvos Vyčių Chicagos<br />

Apskritis].<br />

Trumpa Lietuvos istorija paveiksluose.<br />

Chicago: Draugas,<br />

[1937], 24 p.: iliustr., žml.


Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda.<br />

Istorijos vadovėlis: penktam ir šeštam<br />

pradžios mokyklos skyriui.<br />

[Kaunas]: Sakalas,<br />

[1938], 228 p.: iliustr., 5 žml.


Šležas, P., Malinauskas, Ig.<br />

Lietuvos istorija: pirmosioms<br />

gimnazijos klasėms.<br />

2-ji papildyta laida.<br />

Kassel-Mattenberg: Giedra,<br />

1947, 138 p.: žml.


Matjošaitis, Stasys.<br />

Istorija senų senovė: Lietuvos<br />

istorija: vadovėlis ketvirtajam<br />

pradinės mokyklos skyriui.<br />

Dillingenas ties Dunojum,<br />

1948, 109 p.: iliustr.


Redagavo A. Šapoka.<br />

Lietuvos istorija / Fellbach /<br />

Wurttemberg: Patria,<br />

1950, XXVIII, 697 p.: iliustr.<br />

+ 3 įkl. žml.


Vijūkas-Kojelavičius, Albertas.<br />

Lietuvos istorija. 2-as leid.<br />

Vilnius: Vaga, 1989, 820 p.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!