07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KAIP

SAVANORIAUTI?

Kultūristu tapti padės „Kaunas 2022“ savanorystės

programa, skirta padėti kiekvienam

auginti asmeninį „kultūrinį raumenį“, sėkmingai

prisijungti prie įdomių veiklų ir su savimi

išsinešti įspūdingų atsiminimų.

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!