07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KAIP

SAVANORIAUTI?

Kultūristu tapti padės „Kaunas 2022“ savanorystės

programa, skirta padėti kiekvienam

auginti asmeninį „kultūrinį raumenį“, sėkmingai

prisijungti prie įdomių veiklų ir su savimi

išsinešti įspūdingų atsiminimų.

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!