07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KĄ VEIKIA

KULTŪRISTAS?

Tikrą savanorystės skonį ir mokymų naudą

patirsi tik nepabijojęs imtis pirmosios savo, kaip

Kultūristo, „misijos“. Prie „Kaunas 2022“ programos

Kultūristas prisidėti gali dviem būdais:

prisidėdamas prie renginių organizavimo bei

atlikdamas praktiką vienoje iš „Kaunas 2022“

turinio programų.

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!