07.06.2021 Views

Savanoriu-Leidinys-V5-_digital

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KAS YRA

EUROPOS

KULTŪROS

SOSTINĖ?

Europos kultūros sostinė – didžiausias kultūros projektas Europoje, siekiantis

atkreipti dėmesį į vis kito miesto kultūrą, atskleidžiant jo ryšį su Europa.

KAUNUI TAI:

1 2

Galimybė per visus metus trunkančią programą

parodyti savo kultūrinį išskirtinumą Europai ir

pasauliui, atkreipti dėmesį į save, supažindinti

su Kaunu ir Kauno rajono miesteliais tuos, kurie

jo nepažinojo, paskatinti čia atvykti.

Galimybė ir mums patiems, kauniečiams, suvokti,

koks nepaprastai turtingas savo istorija

ir pilnas kultūros yra mūsų miestas visos Europos

kultūros kontekste ir didžiuotis juo. Europa

nėra kažkur toli, ji čia – Kaune.

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!