2010.g. oktobris, novembris Nr.2 - Jelgavas 1. ģimnāzija

1gim.jelgava.lv

2010.g. oktobris, novembris Nr.2 - Jelgavas 1. ģimnāzija

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJAS AVĤZE

NR/ 1

K √ A D R Ā T S A K N E

Okto b ris/

No v e mb ris

2010 Nr. 2

AVĤZI SAGATAVOJA

Redaktors, maketētājs: V.Buraka 12.h

Žurnālisti: A.Allika 12.h, A.R.Tomase 11.m,

M.Grīnberga 10.i, L.Mangule 11.m,V.Buraka

12.h, K.Dzidzēviča 12.m1, Z.Šauva 12.h

NUMURĀ LASIIET::

Kas ieguva prezidenta pilnvaras

Izvērtējām iesvētību „+” un „-”

Skolēni devās ceļojumā uz Slovēniju

Kāpēc mūsu skolniece mācās Vācijā

1.ģimnāzija piedalās valsts svētkos


Notikumi

Tika ievēlēts jauns skolas prezidents

Viktorija Buraka 12.h:

Novembris sākās ar skolēnu

pašpārvaldes prezidenta vēlēšanām,

kurās kandidēja Lauris Laukakmens

(10.h), Sandra Jurēviča(11.h), Kitija

Tīruma(11.m) un Sabīne Zīle(11.i).

Jelgavas 1.ģimnāzijas prezidenta

pilnvaras ar 140 vēlētāju balsīm

ieguva LAURIS LAUKAKMENIS,

tāpēc „Kvadrātsakne” noskaidroja

viņa idejas un turpmākos mērķus.

Kā radās doma kandidēt skolas prezidenta

amatam

Kad uzzināju, ka tiks atjaunota „vecā” kandidātu

sistēma, kur katrs pretendents pārstāv pats sevi,

sapratu, ka noteikti jāpiedalās. Ideja par savas

kandidatūras izvirzīšanu brieda jau kādu laiku, taču

tagad bija iespēja to īstenot.

Vai vēlētāju balsu pārsvars tavā labā bija

negaidīts vai prognozējams rezultāts

Iznākums bija drīzāk negaidīts, jo biju domājis, ka

kandidātu vēlēšanu rezultāti būs ļoti līdzīgi.

Kādi ir tavi nākotnes plāni un ieceres saistībā ar

uzticētajām pilnvarām

Pirmkārt – pierādīt visiem skeptiķiem, ka viņi

kļūdās, uzskatot mūsu pašpārvaldi par kaut kādu

joku. Mēs savu darbu uztveram ļoti nopietni, tāpēc

rezultātus es varu garantēt. Otrkārt – attaisnot

cerības, kas tiek liktas uz šo kandidātu sistēmu.

Treškārt – strādāt pie vecu un jaunu projektu

izstrādes, kā arī uzlabot skolas sabiedrisko dzīvi.

Kas tev patika vai nepatika iepriekšējā prezidenta pārvaldē

Man grūti spriest, jo es nebiju iepriekšējā pašpārvaldē, bet pēc

dzirdētā un novērotā man nepatika zema darba ētika, kas bija

dažiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka nedrīkst pieļaut tādu

nestrādāšanu vai sēžu neapmeklēšanu tikai negribēšanas vai

slinkuma dēļ, jo darbs pašpārvaldē ir liela atbildība. Jāstrādā

skolai un skolēniem, viņi uzticas, tāpēc ir jāattaisno viņu cerības

– to nekad nedrīkst aizmirst. Turpretī patika daudzas idejas,

kuras tika izstrādātas iepriekšējās pašpārvaldes laikā.

Ko vajadzētu mainīt esošajā padomes darbībā

Uzskatu, ka to vajag nevis mainīt, bet gan uzlabot. Pašpārvalde

mēģinās darīt visu, lai rosinātu skolēnos aktivitāti. Ja mums tas

izdosies, tad arī rezultāti neizpaliks.

Vai ir zināmi kandidāti pašpārvaldes darbam

Jā, amati jau tika sadalīti šādi: prezidenta vietniece – Sabīne

Zīle, kultūras ministre, kura pārrauga arī informācijas apriti,

iekšlietas, ārlietas – Sandra Jurēviča, kultūras ministres vietniece

– Marta Bratkus, tehnisko lietu ministre – Kitija Tīruma un

tehnisko lietu ministres vietnieks – Edijs Ansons.

VIEDOKĻI UN NOVĒLĒJUMI JAUNAI SKOLAS PAŠPĀRVALDEI:

IIZE PIERHUROVIČA (direktores vietniece audzināšanas darbā):

Būdama skolēnu pašpārvaldes konsultante, jau 5 gadus vēroju viņus darbībā. Kad pilnvaru laiks beidzas, bieži vien

prezidents un komanda tikai tā pa īstam sāk strādāt, jo darbs un laiks dara darītājus.

Jaunajai valdībai, īpaši Laurim, novēlu būt saticīgiem, diplomātiskiem savstarpējās attiecībās. Precīzi un laikā pildīt

savus solījumus, lai uzlabotu Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēnu dzīvi.

DĀVIS VECMUKTĀNS (skolas prezidents 2009./2010.m.g.):

Būdams skolas pašpārvaldē, esmu guvis pieredzi, strādājot kopā ar skolēniem, pasākumu organizēšanā un citās jomās.

Nenoliedzami, lai arī kāda, bet tā bija pieredze, kura vienmēr būs vērtīga.

Jaunajam skolas prezidentam novēlu izturību un darba sparu. Lai viņa vadībā jaunā pašpārvalde spētu daudz paveikt

skolēnu un skolas labā! √

2


Notikums

Kā tas ir pieņemts, katru gadu

10.klašu skolēni tiek iesvētīti jeb,

tā teikt, uzņemti vidusskolēnu

pulkā. Šogad pasākums notika

22.oktobrī. Lai gan skolēniem

bija gara mācību diena un visas

pārbaudes notika pēc stundām,

viņi tajās iesaistījās ar drosmi un

neizsīkstošu enerģiju.

Vai desmitajiem tas paliks

atmiņā uz visu mūžu

3

3

g

e

3

Alĥna Roze Tomase 11.m

Pēdējā laikā tiek noteikti arvien lielāki ierobežojumi šo pasākumu

rīkotājiem, taču nevienam nav noslēpums, ka aizliegumi vēl jo

vairāk mudina paveikt ko nelāgu. Stundu laikā daži neizspruka no

ūdens šaltīm, un kāds 3.stāva gaitenī bija pazaudējis olu, bet tas,

par laimi, būtiski neizmainīja turpmākos dienas plānus. Pastāv

mīts, ka 11.klašu skolēni aktīvi iesaistās iesvētību organizēšanā, jo

vēlas atmaksāt paši par savām ciešanām, kuras pārdzīvoja

iepriekšējā gadā. Bet patiesībā vienpadsmito mērķis ir veidot

jautru un skolai neikdienišķu atmosfēru, īpaši nespīdzinot un

nepazemojot jauniņos. Visgrūtāk ir izdomāt aizraujošas,

noslēpumainas un vēl nebijušas atrakcijas, kuras desmitajiem

paliktu atmiņā uz visu mūžu.

10.klašu skolēniem bija jānobauda

dažādi „gardumi”, jāsavieno prāts

un ķermeņa lokanība atjautības

uzdevumos, kā arī jāpārvar

piņķerīgā un grūtā dzīves ceļa

imitācija, ložņājot pa

šķēršļiem.Paskatoties uz jaunajiem

vidusskolēniem pēc pasākuma,

11.klašu skolēni varēja justies

patiesi gandarīti par savu veikumu

– ar flomāsteriem un lūpu krāsu

noziestie desmitie izskatījās kā no

vēsturisku kauju aprakstiem

izkāpuši, jo arī pēc lielām cīņām ne

jau visi ir gandarīti par to norisi un

rezultātiem.

Viens nu gan ir skaidrs – desmitie ir

guvuši vienpadsmito svētību,

izturību, drosmi un cīņassparu, lai

stātos pretī visam, kas tos sagaida

triju gadu garumā. √


Pārdomas

Izvērtējam iesvētĥbu

„+” un „-”

Par šī gada iesvētībām

no skolēniem tika

dzirdētas dažādas

atsauksmes un iespaidi.

„Kvadrātsakne” centās

apkopot un izanalizē

pozitīvos, gan negatīvos

iespaidus.

Māra Grĥnberga 10.i

Tātad mūs, 10. klašu skolēnus, kopumā iesvētīja

piecas vienpadsmitās klases un divi uzdevumi bija

no skolēnu pašpārvaldes. Iespaids nav visai labs, un

liels jautājums ir, kāpēc mūsu skolēni nespēj

izdomāt uzdevumus un sportiskās aktivitātes bez

cieņu aizskarošiem un mantas bojājošiem

uzdevumiem

Tas, ka 11.a klase mums lika ar galvām nirt mīklas

bļodā un pēc tam vēl no etiķūdens vilkt dažādus

priekšmetus ārā, ir pāri visām robežām, jo vēl

nebija apdomāts, kā pēc tam sakopties. Liela daļa

skolēnu atteicās to darīt, jo tas bija cieņu aizkarošs

uzdevums. Kā arī 11.m klases izdarības atstāja lielas

negācijas, jo daudziem skolēniem tika sabojātas

drēbes ar lūpu krāsu, kas nav izmazgājama.

Protams, lielu nepatiku izraisīja, ka to pašu lūpu

krāsu smērēja ausīs, uz sejām un zobiem, kā arī zem

drēbēm un uz tām. Bija vēl viens negatīvs aspekts,

ka skolēnu pašpārvalde mums lika rakņāties skolā

savāktos un apkopotos atkritumos. Kāpēc gan

mums bija kaut kas tāds jādara un tā jāpazemojas

Tas bija nekrietni no skolēnu pašpārvaldes puses.

Iesvētības nebija īsti izdevušās, jo daudz mazu

nianšu nebija pārdomātas. Par piemēru var ņemt

pašpārvaldes otru uzdevumu, kas pārkāpa drošības,

kā arī ētikas normas, jo uzdevumā bija jāpārceļ pāri

augstai latiņai klases skolēniem citam citu.

Nebija padomāts par to, ka skolā mācās dažādu svaru

kategorijas skolēni, kuri šajā uzdevumā tika praktiski

pazemoti, jo kā gan skolēnam, kas sver vairāk par

saviem vienaudžiem, var nerasties kompleksi, ja

kādam viņš jāceļ pāri augstai latiņai. Bet tā bija neliela

nianse.

Protams, visam negatīvajam nāk klāt arī pozitīvais.

Piemēram, skolotājas I.Spārītes klase bija pārdomājusi

uzdevumus, lai klasi saliedētu, nevis pazemotu.

Skolotājas A.Dunces klase bija izveidojoši uzdevumu

par elementārām Jelgavas 1.ģimnāzijas skolēnu

zināšanām par skolotājiem. Lielu sajūsmu izraisīja

skolotājas V.Hermanes klase ar izdomāto baiso stāstu

un elementiem, kas to paspilgtināja un padarīja reālu.

Kopumā uzskatu, ka skolēnu pašpārvalde līdz galam

neveica savu uzdevumu un neparūpējās par to, lai

vienpadsmitās klases ievērotu visus noteikumus un

ētikas normas.

Varu secināt , ka mūsu skolā pagaidām ir maz

skolēnu, kas spētu izdomāt uzdevumus, kas nevis

pazemotu, bet gan parādītu to, cik klases kolektīvs ir

spēcīgs, atjautīgs un saliedēts. Pagaidām uzskatu, ka

daudzi mūsu skolēni nav spējīgi noorganizēt

interesantu pasākumu, kas veicinātu skolas dzīvi, kā

arī visu klašu savstarpējo sadarbību un cieņu citam

pret citu. √

4


Pasākums

Šādu un vēl citus

zvērestus deva 10.klases

skolēni iesvētību

noslēgumā, bet pirms

tam norisinājās radošākā

iesvētību daļa –

priekšnesumi, kurus

rādīja visas 10.klases.

Pasākuma noslēguma daļu vadīja Maija Bārzdaine un

bijušais skolas prezidents Dāvis Vecmuktāns. Pirms

klašu priekšnesumiem uzstājās divi viesi, kas rādīja

Kapueras paraugdemonstrējumus cīņu stilā. Bija

manāma publikas sajūsma par dejas cīņu

akrobātiskajiem elementiem, kas izraisīja satraucošas

emocijas. Pēc aizraujošā demonstrējuma sekoja

iepazīšanās ar žūriju, kuras pārstāvji bija Agnese no

11.h, Guna no 11.m, Evelīna no 11.i, Eva no 11.h un

Reinis no 11.h klases.

Pirmā uzstājās 10.a klase, bet pirms tam vadītāji bija

sagatavojuši nelielu uzdevumu – mēmo šovu, kur klases

audzinātāja atveido vārdu, bet klase min. Skolotāja

Linda Stepana veiksmīgi mēģināja attēlot mājsaimnieci,

un klasei izdevās atminēt vārdu. Priekšnesumā 10.a

klase bija sagatavojuši humora pilnu uzvedumu, kura

laikā dejoja kopā ar audzinātāju pie Britnijas Spīrsas

dziesmas “Toxic” un pozitīvi iesāka pasākuma

noslēguma daļu. Maksimālais punktu skaits bija 3, un

visi žūrijas pārstāvji 10.a klases priekšnesumu novērtēja

ar divām ballēm.

Otrie bija 10.h klase, kuru audzinātāja Dzintra Ozola

precīzi un korekti atainoja celtnieci, kas bija arī vadītāju

dotais uzdevums. Priekšnesumā klase dejoja pie

dziesmas The Village People “YMCA”, bet galveno lomu

un lielākos aplausus ieguva audzinātāja Dz.Ozola, kura

spēja uzmundrināt skatītājus ar savu humora izjūtu.

PĀRBAUDĪJUMOS

PRIEKŠNESUMOS

1.vieta 10.i 10.m

2.vieta 10.m 10.h

3.vieta 10.h 10.a

4.vieta 10.a 10.i

10. klases apsola bojāt skolas

Anna Allika 12.h

inventāru

5

Nenoliedzami, visiem patika, un Dzintra Ozola tika atzīta par

aktīvāko skolotāju. Žūrijas vērtējums 10.h klasei bija šads –

3,2,2,2,3.

10.i klases audzinātāja Ilvija Bauska prasmīgi attēloja

stjuarti, kas nav nemaz tik viegli izdarāms, bet bez vārdiem

skolotāju saprata tikai viņas pašas audzināmā klase, kas tūlīt

vārdu arī atminēja. Priekšnesuma tēma bija cieši saistīta ar

inženieru profesiju, auto, instrumentiem. Un fonā skanēja

Borowas MC dziesma „Baba Toņa inženieris” – atbilstošs

temats klases novirzienam un interesants uzvedums, bet

žūrija bija skarba vērtēšanā, ieliekot 2,2,1,3,1.

Pēdējie uzstājās 10.m klases pārstāvji, kas skaisti noslēdza

priekšnesumu pasākumu. Bet vispirms audzinātāja Baiba

Balode - Lukjanska ataino dāmu ar sunīti, bet matemātiķiem

šī uzdevuma atrisināšana neradīja problēmas.

Noslēpumainību radīja tumsa un baisais stāsts, pēc kura

sekoja spoku bari ar lukturīšiem, kuri dejo pie Ray Parker Jr

dziesmas

17.02.10,

„Ghostbusters”.

jaukā rudens dienā,

Pec tam

9.a

sekoja

klase kopā

spoku

ar

dzinēji

klases

unikālos audzinātāju tērpos apmeklēja ar ieročiem, Latvijas gaismām, Republikas un noslēgumā Saeimu. bija Mēs

Lady bijām Gaga, vienīgā kā arī klase Supermens. no skolas, Žūrijai kura patika aizbrauca un novērtēja šādā

izcili ekskursijā. - 3,3,3,3,3.

Pasākuma nobeiguma daļā visas klases saņēma klinģeri un

nostājās, Pirms došanās lai varētu uz iemūžināt mūsu valdības kopējā ēku, fotogrāfijā mēs pabijām šo svarīgo kara

brīdi, muzejā bet . tas Tur vēl varēja nebija apskatīt viss... Atlika dažādus pati ieročus, galvenā kaujas daļa –

zvērests. ekipējumus, Visi desmito formas tērpus klašu audzēkņi , varēja noskatīties krita ceļos, filmu pacēla par kara

rokas sākumu. un pēc katra vadītāja nosauktā zvēresta punkta

klanījās

Kad nokļuvām

un sauca:”ZVĒRU!”.

līdz Saeimai, visai klasei bija jāiziet

pastiprināta drošības pārbaude. Pēc pārbaudes sekoja

ZVĒRESTS SKANĒJA APMĒRAM ŠĀDI:

Saeimas nama ēkas apskatīšana. Kāpjot augšup pa marmora

Zvēru, ka stundu laikā iešu uz ēdnīcu un ēdīšu.

kāpnēm, nokļuvām dāvanu zālē, kurā glabājas visas citu

Zvēru, ka traukus ēdnīcā nenovākšu.

valstu

Zvēru,

pārstāvju

ka runāšu

dāvanas.

pretī skolotājiem.

Skolēni apskatīja Saeimas nama

telpas Zvēru, - zaļo, ka kavēšu brūno stundas.

balto zāli. Pabijām arī kamīnzālē un

viesu Zvēru, pieņemšanas ka bojāšu skolas telpās. inventāru. Viena no interesantākajiem

mums Zvēru, likās ka pīpēšu sēžu zāle. starpbrīžos. Ļoti pārsteidza saeimas bibliotēka,

kurā Zvēru, bija ka vairāk apcelšu nekā pamatskolēnus.

9000 grāmatu.

Ekskursija

Zvēru, ka

bija

zagšu

interesanta,

krītu, lai apzīmētu

jo mums

skolas

izdevās

sienas.

iejusties

Zvēru, ka neapmeklēšu pasākumus.

deputātu Zvēru, ka darba klausīšos vidē! mūziku. √

Zvēru, ka neievērošu iepriekš minētos noteikumus. √

5

3

g

e


Pamatskolas aktivitātes

Krista

Dzidzēviča

12.m

Sievišķīgas kurpītes puišu

kājās, lidmašīnu locīšana,

ekstrasensu cīņas un

dzimumu maiņa – kas tās par

muļķībām Tie nav nekādi

joki, bet gan 7.klašu

iesvētības. Kā tās vērtēja tie,

kas vēroja, vadīja un

piedalījās

Iespaidos dalījās 7.a klases

skolnieces DANA LOŠAKA (D.L.) un

MARTA LĀCĪTE (M.L.):

Kurš pārbaudījums patika vislabāk

D.L.: Tas, kur mums piesprauda knaģus

un otram, protams, bija jāatrod un

jāatāķē.

M.L: Kad zēniem ar meiteņu kurpēm bija

jāskrien, tas bija patiešām smieklīgi,

vismaz varbūt tagad viņi sapratīs, cik

grūti to darīt ir mums.

Vai patika skolas ballīte pēc

iesvētībām

D.L.: Par iesvētību ballīti sākumā biju

mazliet šokā, jo domāju, ka būs kaut kas

efektīgāks, bet, kad sapulcējās mazliet

vairāk cilvēku un kad es iejutos šajā

atmosfērā, gāja ļoti jautri. Vēlāk vairs

nebija svarīgi, cik daudz cilvēku tur bija

un kāda mūzika skanēja, jo biju savā

kompānijā, kurai es arī vēlētos pateikt

lielu paldies!

M.L.:Ļoti interesanti un smieklīgi bija tas,

ka vairākas reizes gāju fotografēties, jo

cilvēks, kurš fotografēja, jau bija gandrīz

dusmīgs, ka jāfotografē tikai mani un

manus draugus. Kopumā gāja ļoti jautri.

Cerams, ka šādu pasākumu būs daudz

vairāk!

Kā vērtējat priekšnesumus

D.L.: Man priekšnesumi īpaši

neieinteresēja, toties vadītāji bija lieliski

visu sagatavojuši un kopumā pasākums

bija izdevies.

M.L.: Man patika 7.b un, protams, manas

klases priekšnesums.

6

Viedokļi par 7.klašu

iesvētĥbām

Savu vērtējumu izteica arī bijušais skolas prezidents DĀVIS

VECMUKTĀNS (12.c):

Kādi Tev likās 7. klašu pārbaudījumi

Man patika, jo iesvētību mērķis bija saliedēt klašu kolektīvus, iziet visus

pārbaudījumus, lai sagatavotos kopīgajai klases dzīvei’. Uzskatu, ka mums

tas izdevās!

Kā vērtē priekšnesumus

Vislabāk man patika 7.a klases priekšnesums, tas bija radošākais, bija

ieguldīts visvairāk darba.

Vai uzskati, ka jaunieši izbaudīja skolas ballīti

Ceru, ka viņi labi pavadīja laiku pēc padarītā darbiņa.

Pasākuma vadītāja ELĪNA SMILGAINE (9.a):

Vai tu uzskati, ka jūsu sagatavotais pārbaudījums patika

Jā, mūsu pārbaudījums, manuprāt, viņiem patika vislabāk. Bija jānodzēš

svece ar kliedzienu, kā arī bija vēl citas interesantas aktivitātes.

Kurš priekšnesums tev pašai vislabāk patika

Visi bija ļoti labi, skolotāja Kruglauža bija fantastiska raganiņa!

Kā tu kopumā vērtē pasākuma kvalitāti

Es tikko paspēju laikā uz skolu atbraukt, jo pārstāvēju skolu peldēšanas

sacensībās, kur izcīnīju 3. vietu, bet beigu beigās visu paguvu un vēl

novadīju vakaru, nu re, ja labi grib, visu var!

Direktores vietnieces ILZES PIERHUROVIČAS viedoklis par 7.klašu

iesvētību pasākumu:

Vai, Jūsuprāt, šogad iesvētības izdevās

Jā, šogad uzdevumi bija gan saistīti ar skolas dzīvi, gan arī pārbaudīja

skolēnu erudīciju, piemēram, bija jāpasaka, kā sauc valsts prezidentu, ar ko

nozīmīgs oktobris.Viens pārbaudījums bija komisks – „šausmu istaba”, kad

četrus ieveda citā telpā un tiem bija jākliedz, lai nopūstu sveci, šie ar

centušies, cik spēj, bet pārējie aiz durvīm trīcošām kājām gaidīja savu

kārtu uz „mocīšanu”. Stafetes gan varēja būt vairāk, jo jaunieši ir ļoti aktīvi

un kustīgi, tāpēc nākošgad noteikti izmantosim vairāk bumbu, riņķu sporta

aktivitātēs un uzdevumos. Gribu uzslavēt 9. klašu skolēnus, kuri mani

pārsteidza ar savu apņemšanos, centību un organizētību iesvētību

veidošanā, regulāri apmeklējot sapulces, uzrakstot scenāriju, izrotājot aktu

zāli un kvalitatīvi novadot vakara pasākumu, tāpēc izdevās septītajiem

sarīkot neaizmirstamas iesvētības. Priecājos, ka divos gados mums ir

izaugusi laba vidusskolas maiņa, kura ir aktīva un grib darboties! √


Intervija

Viktorija Buraka 12.h

1.ģimnāzijā mācās skolēni ar

dažādām interesēm un neparastiem

hobijiem, par kuriem daudzi nemaz

nenojauš. Tāpēc „Kvadrātsakne”

uzņēmās katrā numurā atklāt retāk

sastopamus skolēnu brīvā laika

pavadīšanas veidus. Šoreiz par

interesantu aizraušanos stāsta

KRISTĪNE VĪKSNIŅA (12.h), kura

guvusi ievērojamus panākumus

sporta tūrismā, alpīnismā un klinšu

kāpšanā.

Vai Latvijā var nodarboties ar

alpĥnismu

7

3

g

e

7

Pastāsti, lūdzu, par savu hobiju!

Ja jautā par manu hobiju, tad ir tā – es varu stāstīt stundām

ilgi par to, jo hobiju man ir daudz. Patīk visu apgūt, ko vien

dzīve piedāvā. Bet pašreiz primārais, kas mani visvairāk

aizrauj, ir sporta tūrisms, alpīnisms un klinšu kāpšana – trīs

vienā. Šajā jomā attīstu sevi jau trešo gadu, sākot ar

2008.gada septembri.

Kāpēc izvēlējies šādu brīva laika pavadīšanas iespēju

Šī ideja radās ļoti spontāni. Pārvākusies uz dzīvi Jelgavā, gada

laikā iepazinu pilsētu. Kad pielāgojos pilsētas dzīvei, jutos

drošāk un sapratu, ka jāsāk kaut kā sevi nodarbināt, tad

devos uz Bērnu un jauniešu centru ''Junda”. Tur izpētīju

plakātu ar pulciņu piedāvājumu: tautas dejas, līnijdejas,

dziedāšana, radošā darbnīca, mākslas studija, modeļu skola,

to visu jau biju pamēģinājusi, tāpēc gribējās kaut ko pavisam

jaunu. Tiklīdz ieraudzīju – SPORTA TŪRISMS, ALPĪNISMS UN

KLINŠU KĀPŠANA, nodomāju, ka tas ir kaut kas vēl nebijis un

nedzirdēts, izklausās baisi, bet iespaidīgi. Arī pieteikšanās

bija pēc divām dienām, neko nebiju nokavējusi. Mana nostāja

vienmēr ir: kāpēc gan nepamēģināt Mēs dzīvojam vienreiz!

Tāpēc aizgāju, apguvu, sāku trenēties, un te nu es esmu.

Vai ir sasniegti kādi ievērojami rezultāti

Mājās istabas siena noklāta ar diplomiem, sertifikātiem un

daudz, daudz dažādām medaļām, kuras izcīnītas gan Latvijas,

gan Lietuvas mērogā. Sākot ar pirmajām otrās un trešās

vietas medaļām pirmajā gadā, beidzot ar zelta medaļām, ko

cītīgi vedu mājās, sākot ar 2010.gada maiju. Šķiet, esmu

sasniegusi virsotni, trenējoties trešo gadu, jo arī no

visgrūtākajām alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma

sacensībām, kuras norisinājās Lietuvā pilsētā Varnikai šī gada

septembrī, atvedu pirmo zeltu.

Kā tev tas izdodas

Galvenais ir attieksme. Man piemīt stiprs

gribasspēks un uzņēmība, arī spītība. Ja rezultāti

nav spīdoši, tad jātrenējas, jātrenējas un vēlreiz

jātrenējas, tad šīs zelta virsotnes ir sasniedzamas.

Kādas ir ieceres, mērķi un nākotnes plāni

Bez plāniem, iecerēm un izvirzītajiem mērķiem

tālākajam laika posmam neiztikt šajā jomā. Es

zinu, ka pirmais, ko noteikti izdarīšu, ir došos uz

Alpu kalniem Francijā, kur kā iesildīšanos, lai

sasniegtu tālākos mērķus, izkāpšu trošu ceļus, kuri

ir daudzu metru garumā pa kalniem. Noteikti arī

mēģināšu kādreiz pievarēt kalnu Nanga parbatu no

Rupulas sienas puses, kur ir ~ 4,5km vertikālā

kāpšana. Neiztikt arī bez Everesta, Gersherbumu II

un varbūt pat K-2 iekarošanas. Viens no mērķiem,

kuru noteikti vēlos sasniegt, ir sporta tūrisma,

klinšu kāpšanas un alpīnisma popularizēšana 9 –

18 gadīgu skolēnu vidū. Kā to panākšu, lai paliek

noslēpums. Jūs par mani pēc gadiem 5-10 vēl

dzirdēsiet, esmu par to pārliecināta! Bez tam

nākotnē pēc vai paralēli studijām augstskolā

noteikti specializēšos – kļūšu trenere šajā jomā, jo

šķiet, ka tāds „papīrs” varētu noderēt. Pagaidām

tas ir tikai lielos vilcienos, jo nemaz jau tā visu

nevar stāstīt, citādi nekas neizdosies. Bet cik no tā

man izdosies realizēt – dzīvosim, redzēsim!


Pulciņi

Vai tāds aizņemts grafiks netraucē mācību procesam

Pilnvērtīgai mācību priekšmetu apguvei tas kopumā

netraucē. Ja tam visam prot pieiet no pareizās puses,

tad arī izdodas. Atvēlēt laiku tam visam ir ļoti

vienkārši. Man nepatīk mājās sēdēt, tāpēc katru dienu

nedēļā esmu saplānojusi no ''a'' līdz ''z''. Protams, sākot

ar skolu un mācībām rīta stundās, turpinot ar

popgrupas ''Lai skan'', ansambļa vai skolas kora

mēģinājumiem (kas nu kuru dienu) pēcpusdienas

stundās, un vakara stundās treniņi, treniņi, treniņi. Pēc

tā visa vēl mājas darbu izpildīšana, sagatavošanās

skolai u.tml.

Varbūt tev ir kāda maģiska recepte – kā pareizi

saplānot laiku

Ir tā – katru dienu dzīvo tā, it kā tā būtu pēdējā! Tādā

veidā es arī sevi motivēju nenogurt no ikdienas grafika,

vienmēr smaidīt un priecāties. Jo vairāk pozitīvisma

izstarosi visapkārt, jo mazāks būs nogurums līdz brīdim,

kad būsi kļuvis pasīvs. Tādā gadījuma iedrošināt var arī

mans mīļākais izteiciens: „VISS IR IESPĒJAMS!”

Vai tu kādam ieteiktu nodarboties ar šādu sporta

veidu Kāpēc

Es iesaku nodarboties ar sporta tūrismu un alpīnismu

tiem cilvēkiem, kuri ir atvērti plašajai pasaulei. Tiem,

kuri ir mērķtiecīgi un nepadodas pie pirmajām

grūtībām, bet cīnās. Tādiem, kuriem patīk piedzīvojumi.

Alpīnismā var iegūt jaunas iemaņas, prasmes,

zināšanas, lielisku fizisko formu, protams, jaunus

draugus no Latvijas un Lietuvas sporta tūrisma klubiem.

Vai Latvijā var nodarboties ar

alpĥnismu

Viktorija Buraka 12.h

Tāpat arī alpīnismā iepazīsi cilvēkus, kuriem vari uzticēt savu

drošību, jo viens tu neko daudz nespēsi paveikt, tas iespējams

tikai izņēmuma gadījumos. Mēs trenējamies, cīnāmies un

uzvaram kopā - četru cilvēku komandā. Iedomājies Lieliska

brīvā laika pavadīšana, kur sevi uzturi labā fiziskajā formā, kā

arī tiek gūti ievērojami panākumi, uzticami komandas biedri,

brīnišķīga atmosfēra, pozitīvs un zinošs treneris, kurš vienmēr

atbalstīts un audzinās tevi kā nākamo Latvijas čempionu, jo

Jelgavā sporta tūrisma klubs „REMOSS” ir labākais pēc

sasniegtajiem rezultātiem Latvijā! √

Ar zirgiem būs saistĥta visa mana dzĥve

AGNESE RITUMA 12.h:

„Ar jāšanas sportu nodarbojos

jau astoņus gadus. Trenējos

Brankās, stallī ‘’Reiteri’’, pie

Sanitas Dombrovskas. Uz

treniņiem eju piecas reizes

nedēļā, regulāri braucu uz

sacensībām. Piedalos mačos jau

vairāk nekā sešus gadus, bet

pagājusī sezona bija

visnopietnākā, jo startēju Mazās

balvas shēmā, kura ir viena no

augstākajām iejādes disciplīnas

shēmām. Sezonas beigās ieguvu

titulu - Latvijas labākais jātnieks

2010, jauniešu konkurencē.

8

Domāju, ka ar jāšanas

sportu un zirgiem būs

saistīta visa man dzīve, jo

zirgi ir kā slimība, protams,

labā nozīmē. Manis dēļ arī

visa mana ģimene un

daudzi draugi ir šajā

nodarbē iesaistījušies–

brauc man līdz uz

sacensībām, atbalsta mani

vai vienkārši atbrauc uz

stalli pavizināties ar zirgu,

jo tā, manuprāt, ir

visideālākā relaksācija

dienas beigās.” √


Pasākums

Krista Dzidzēviča 12.m

Saldais ēdiens kultūras

gardēdim

9

3

g

e

9

Rīgas Jaunā teātra lielajā zālē vēl izslaucīja pēdējās starprindu grīdas strēles, kamēr mēs, pāris mākslas

izslāpuši jelgavnieku, kavējoties pie ekstravagantajiem uzrakstiem, citātiem un bildēm no izrādēm,

lēnām iesoļojām teātra zālē.

Tā ir salīdzinoši maza, īsākajiem grūtāk pārskatāma un ar

radošu domu pavedienu pārblīvēta telpa (sajūta –

lieliska!), apsēdāmies un gaidījām ko pacilājošāku par

ierastajiem ceturtdienas mājas darbiem, pēcstundām un

augstskolu mājas lapu adresēm, kas nu jau pārņēmušas

visu mūsu bookmark. Izrāde bija ļoti savdabīga, tāpat kā

tās galvenais varonis – I.Ziedonis, cilvēks, kuru pēc skata

pazīt var katrs sevi cienījošs latvietis. Dzejnieks vienmēr ir

izpaudis savu viedokli, kurš bieži atšķīrās no vairākuma

domām, bet tas raksturīgs vai katrai izcilai personībai.

Kasparam Znotiņam iejusties viņa „ādā (un matos)” bija

pārsteidzoši perfekti izdevies, jo, līdzko priekškars bija

atvēries, likās, ka I.Ziedonis pats bija ieradies pie mums.

Balss, stāja, gaita, aprises-kā īsts. Šoreiz priekšnesums

nebija ierastajās dzejas rindās tīts biogrāfisks stāsts, kā

gaidījām. Viss bija sadalīts 44 mazākās etīdēs, kuras, savā

starpā dažbrīd pat nesaistītas, skatītājiem atklāja ko jauna

par Ziedoni. Krelles, kurās bija savērtas dzejas rindas,

milzīgie sirmie mati, dzīves gudrības un mūsu vidējā

latvieša spoguļattēls, kopā saturēja veselīga humora aukla,

jo smaids nepameta ne mirkli.

Pirmais, kas piesaistīja manu nevērīgo aci, bija tas, ar cik

minimāliem līdzekļiem režisors Alvis Hermanis bija panācis

maksimālu efektu. Piemēram, skatuves otrajā plānā

novietoto motociklu dažbrīd kā milzīgu pulksteni iešūpoja,

te atkal galdu par durvīm un gultu pārbūra. Un vai Jūs

zinājāt, ja celofāna maisiņus pūš pa gaisu vairāki cilvēki, tā

patiesi kā dvēselīte izskatās Manu uzmanību piesaistīja arī

lieliski atveidotā personības dalīšanās, kas vairakkārt

parādījās izrādes laikā. Trīs tējas krūzītes pie balta dārza

galdiņa, trīs sirmas galvas un trīs Ziedoņi–es, es un es.

Pirmais Ziedonis it kā bija šis visiem redzamais un

aptaustāmais ikdienas Imants, otrais - „mūžam

pretrunīgais”, un trešais-klusais novērotājs. Skatoties šajās

debatēs ar sevi, mazliet pārņēma sajūta, cik „Kristas” ir manī

pašā un cik bieži tās viena otrai oponē, meklējot atbildes

šajā krustvārdu mīklā, ko par dzīvi dēvējam

Es teātra izrādes vērtēju pēc personīgās pēcgaršas, ja vēl

trīs stundas pēc iesēšanās autobusā, lai brauktu mājās, manī

strāvo Ziedoņa domu graudi, uzdotie jautājumi un vizuālais

tēls, tad secinu, ka izrāde ir izdevusies. Vai tev garšotu

Ziedonis un Visums

Kas var būt labāks nekā pilna porcija mūsu latviešu dižgara

atspoguļojuma humoristiski smeldzīgā izrādē, kas apbērta

ar domu graudiņu skaidām un mērcēta mazliet vēstures

garšā Īsts saldais ēdiens ikvienam kultūras gardēdim! √

Imants Ziedonis teica – dzejolis ir dzīvs, tas elpo, bet

līdzko tu to pieraksti, tas mirst. Un tad tev paliek

tikai pilna grāmatiņa miroņu. Lasot kāda cita dzeju,

mēs tikai meklējam DNS šūnas mūmijās, tāpēc

nelasiet dzeju, radiet to!


Pasākums

Viktorija Buraka 12.h

Jaunieši piedalās

„Zaļās nakts” nometnē

Jaunieši no Jelgavas skolām oktobrī

iesaistījās projektā „Zaļā nakts”, kas ne

vien izglīto, bet arī veicina jauniešu

interesi par dabas procesiem Latvijā un

pasaulē. 170 komandu konkurencē

iespēju piedalīties „Zaļās nakts” nometnē

Jūrmalā ieguva tikai 20 komandas no

visas Latvijas, tostarp arī pieci Jelgavas

pārstāvi – KRISTĪNE VĪKSNIŅA

(1.ģimnāzija 12.h), VIKTORIJA BURAKA

(1.ģimnāzija 12.h), LĀSMA MEDAINE

(1.ģimnāzija 12.c), LIENE VAITKEVIČA

(Valsts ģimnāzija) un NAURIS HOFMANIS

(Spīdolas ģimnāzija) ar pārliecinošu devīzi

„Dzīvo zaļi - esi vesels!”.

Uz Latvijas Zaļā punkta nometni 29.oktobrī

tika aicinātas komandas, kuras pierādīja savas

zināšanas, sniedzot atbildes uz jautājumiem

par vidi un aprakstot savu motivāciju

piedalīties „Zaļajā naktī”. Tā kā projekta

mērķis ir rosināt saturīgi pavadīt brīvo laiku,

izzinot sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi,

vispirms nometnē jaunieši zinošu speciālistu

vadībā tika apmācīti piecās darbnīcās:

10

„Pētnieciskā vides žurnālistika Latvijā”

(vadītājs - žurnālists Sandijs

Semjonovs);

„Atkritumi: reduce, reuse, recycle jeb

samazini, izmanto atkārtoti un

nodrošini pārstrādi” (vadītāja - Latvijas

Zaļā punkta Mārketinga un

komunikācijas projektu vadītāja Rita

Bubina);

„Dabasgāze – sākums labai enerģijai”

(vadītājs – AS „Latvijas Gāze” mācību

centra inženieris lektors Kaspars

Šampiņš );

„Ekodzīve” (vadītāja – radio raidījuma

„Zināmais nezināmajā” vadītāja Anitra

Tooma);

„Āra dzīve. Izdzīvošana. Komunikācija”

(vadītājs – āra dzīves apmācību centra

„Pelēkais vilks” instruktors Nils Klints).

Pēc lekciju noklausīšanas visi nometnes dalībnieki piedalījās

aizraujošās, pasniedzēju sagatavotajās sacensībās. Tika

pārbaudītas gan teorētiskas zināšanas par vides aizsardzību, gan

praktiskas iemaņas izdzīvošanai ekstremālā vidē, atkritumu

šķirošanā un pat vides žurnālistikas raksta prezentācija.

Dalībnieki ar savu komandu meklēja atbildes, sprieda, domāja,

atcerējās darbnīcās un skolā iemācīto, iegūstot punktus par

katru pareizi izpildītu uzdevumu.

Rīgas 2.ģimnāzijas komanda saņēma vislielāko punktu skaitu, līdz

ar to arī galveno nometnes balvu — dāvanu karti ekskursijai 200

latu vērtībā, kuru uzvarētājiem nodrošina AS „Latvijas Gāze”. Lai

gan Jelgavas komandas dalībnieki neieguva godalgotu vietu,

jaunieši atzīst, ka uzzināja interesantu un noderīgu informāciju

par vides aizsardzību un jautri pavadīja laiku, aktīvi iesaistoties

ne tikai izglītojošā nometnes programmā, bet arī piedaloties

dažādos konkursos televīzijas, radio raidījumu vadītāja un

mūziķa Kaspara Zlidņa vadībā.

„Nometnē es pārliecinājos par to, ka sarežģīto konkursa anketu

bija vērts aizpildīt, jo pasākums bija pārdomāts, organizēts un tik

tiešām iedvesmojošs. Protams, liels prieks arī bija par iegūtajiem

sertifikātiem, kuri apliecina, ka esam piedalījušies un

noklausījušies daudz dažādu lekciju, kuras vadījuši pazīstami

vides speciālisti. Noteikti iesaku nākamgad visiem zinātkārajiem

aizpildīt anketu un izturēt lielo konkurenci, lai piedalītos kādā no

''Zaļās nakts'' nometnēm,” iespaidos dalās Jelgavas komandas

kapteine Kristīne Vīksniņa. √


11

Pasākums

Viktorija Buraka 12.h

„Kvadrātsakne” piedalās seminārā

augstskolu medijiem

11

3

g

e

Devīto gadu pēc kārtas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) portāla un žurnāla

„Plēsums” rīkotājā seminārā augstskolu medijiem piedalījās Latvijas augstskolu un Jelgavas

vidusskolu preses izdevumu un portālu veidotāji. Šogad profesionālas mediju pārstāvju lekcijas

Jelgavas pils Sudraba zālē noklausījās ap 50 dalībnieku, tostarp arī „Kvadrātsaknes” žurnālisti.

Semināru atklāja LLU filozofijas un retorikas

lektore Elīna Apsīte ar Ice-break spēli, kura palīdzēja

dalībniekiem iepazīties savā starpā.

Informatīva ziņu portāla www.tvnet.lv mārketinga

direktore Linda Saulīte interneta medijos strādā jau

10 gadus. Viņa stāstīja, ka interneta vidē pastāvīgi

notiek izmaiņas, tāpēc svarīgi ievērot

pamatprincipus, kuri atvieglo darbu, piesaistot

apmeklētājus savas izglītības iestādes interneta

portālam.

„Svarīgi, lai ziņa dotu rezultātu sabiedrībā, tāpēc

jāapzinās mērķauditorija un tās lojalitāte. Jādomā

arī, kā piesaistīt un noturēt auditoriju – ar ziņas

operativitāti, veidu, vizuālu noformējumu vai arī

pašu lasītāju ziņām un komentāriem,” preses

pārstāvjiem atklāja L. Saulīte. Tāpat portāla

mārketinga direktore aicināja neuztraukties par

portāla mīnusiem, bet gan koncentrēties uz to, kas

svarīgs, attīstot stiprās puses.

Turpretī sabiedrisko attiecību aģentūras „GA's”

vadītājs Ģirts Avotiņš savā prezentācijā stāstīja par

eksperimentiem un netradicionālām pieejām

sociālajos tīklos.

Pēc viņa prognozēm, daudzas ekscentriskas

publisko attiecību metodes drīzumā kļūs tik pat

ierastas kā šī brīža tradicionālie PR rīki.

„Ar „partizānu marketingu” ir jāuzmanās –

rezultāts var būt gan labvēlīgs, gan arī

atsevišķos gadījumos neattaisnot kampaņas

mērķi. Tādas netradicionālas pieejas kā flash

mob neko nemaksā, tomēr riska faktors ir

pietiekami augsts,” atzina PR speciālists, par

piemēru minot Tele2 skandalozo meteorīta

akciju, kura zināmā mērā nomelnoja gadiem

veidoto tēlu.

Ģ.Avotiņš akcentēja sadarbības nozīmi ar

partneriem – citiem medijiem, veidojot

pozitīvas attiecības ar citiem žurnālistiem, kuras

nepieciešamas ziņu izplatīšanai plašākā

mēroga. Tāpat viņš uzsvēra dalību pasākumos,

kas veicina sabiedrības interesi un popularizē

izdevumu.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki vienojās par

lekciju kopsavilkumu, kā arī prezentēja atbildes

uz jautājumiem par veiksmīgiem informatīviem

līdzekļiem dažādās situācijās. √


Lekcijas

Zane Šauva 12.h

Kas ir svarĥgākas –

izjūtas vai zināšanas

Skolas viesmīlīgo aktu zāli pagodināja kādas spilgtas personas klātbūtne, proti, Visvaldis

Bebrišs, kurš ir gan sporta ārsts, gan jauno māmiņu zīdaiņu dakteris, gan ieguvis pedagoģijas

maģistru un izdevis vairākas grāmatas par veselīgu dzīvesveidu.

Par sevi viņš saka, ka neesot lecīgs un ļoti novērtē

cilvēkos punktualitāti, kā arī Bebriša kungs centās

īpaši domāt par gramatiski pareizu runāšanu, lai

iepriecinātu mums pazīstamo skolotāju

I.Pierhuroviču. No sākuma Bebriša kunga lekcijas

mērķis nebija saprotams, līdz sākās praktiskā daļa,

kur tika iesaistīti auditorijā sēdošie skolēni. Kā pirmā

drosminiece bija Guna Grunte, kura tika novietota uz

medicīnas gultas. Gunai tika pārbaudīti spriedzes

muskuļi, piebilstot, ka muskuļus vajag vingrināt un ka

silts muskulis stiepjas garāks. Kāpēc šļupstētāji

šļupst Viņu mēlē ir muskuļu vājums. Veicot

vingrinājumu, beidzot izdodas gaidītais rezultāts,

pagriežot galvu, Gunas muskuļi stiepjas garāki. Ne

tikai ar vingrinājumu palīdzību tika pierādīta muskuļu

iedarbības spēks. Visvaldis Bebrišs pierādīja, cik liels

spēks ir domām un taisnībai.

Visi klātesošie bija liecinieki tam, kā muskuļu darbība

uzlabojās, to vien darot, kā sakot taisnību, tāpēc sporta ārsts

piebilst, ka ar šodienu jāsāk teikt 54 % taisnību.Vai tad tas ir

daudz prasīts Taisnība kolorītajai personai - Bebriša

kungam – patīk, tas uzreiz bija redzams, jo par jauniešu

lielāko kaislību – smēķēšanu viņš runāja bez aplinkiem un

nosodījuma. Tā vietā viņš pārliecinoši apgalvoja, lai skolēni

turpina smēķēt, pierādot ar 3 argumentiem smēķēšanas

plusus.

1) Pie smēķētāja nenāk zagļi, jo smēķēšana izraisa klepu un

aizdzen zagļus, un tie zina, ka smēķētājam nav naudas.

2) Smēķētājiem suņi nekož, jo tiem ir sašaurināti asinsvadi

un muskuļi.

3) smēķētāji nenoveco, jo nomirst, nesasnieguši

vecumdienas.

Ar šo humoristisko plusu kopumu skolēni varēja saprast, ka

tie ir diezgan mazsvarīgi un nenozīmīgi salīdzinājumā ar

visām negatīvajām parādībām, ko smēķēšana nodara

cilvēku veselībai.

Vai esi domājis, kāda būs tava nākotnes profesija, beidzot vidusskolu

Kāda profesija būs pieprasīta un kā sasniegt labākus rezultātus

attiecīgajā jomā Tev vēl ir laiks domāt, kamēr tiks iegūtas attiecīgās

zināšanas un nostiprināsies ekonomiskais stāvoklis.

Darba vietu skaits palielināsies lēni, līdz ar to konkurence pieaugs, tāpēc ir

svarīgi būt izcilam savā jomā un ne tikai. Ir nepieciešams iet un darīt, būt

uzņēmīgam. Sāc ar brīvprātīgo darbu, lai arī ar naudu tas nav atalgots,

tomēr tas dos ko vērtīgāku : pieredzi, nodarbinātību un lielāku iespēju

atrast atalgotu darbu. Ne mazāk svarīgi ir sekot savam aicinājumam, jo

tikai darbs, kas rada prieku un patiešām padodas, nes vislabākos

rezultātus. Noteikti dzīvo pilnvērtīgi un plāno savu laiku, lai katra minūte

atstāj mazu daļiņu tavām izaugsmes iespējām. Un, protams, izvirzi mērķi,

lai tiektos uz izcilību. Ļoti nozīmīgs faktors karjeras attīstībā ir izglītība,

tieši tāpēc rūpīgi jāapsver izglītības piedāvātās iespējas un, stājoties

attiecīgajā augstskolā, noteikti jāņem vērā :

12

Kā pareizi izvēlēties savu nākotni

programmu klāsts,

akreditācijas ilgums,

budžeta vietas un stipendijas,

absolventu atsauksmes,

lekcijas un pasniedzēji,

pievienotās vērtības studiju maksai.

Zane Šauva 12.h

Kā jau noskaidrojām, izglītība ar karjeru

ir ļoti saistītas savā starpā, tāpēc ne tikai

augstskolas izvēlei ir jāpievērš uzmanība.

Ir ļoti būtiski vadīties pēc izvēlētās

jomas perspektīvām un pieprasījuma,

tāpēc piedāvāju ielūkoties darba jomās,

kuras solās būt perspektīvas nākamajos

gados :

zinātne un tehnoloģija (inženieri),

medicīna (juristi, kas specializējušies

medicīnas jomā),

multimediji (datorgrafika, žurnālisti),

bizness un finanses (konsultanti un

loģistikas menedžeri).

Bet , ja tomēr māc šaubas par savu

nākotnes profesiju, iesakām apmeklēt

mājaslapu www.prakse.lv un gūt

atbildes uz sev nezināmajiem

jautājumiem. √


Projekts

Laura Mangule 11.m

Ceļojumā uz Slovēniju

13

3

g

Ir noslēdzies kārtējais

ceļojums kopā ar

projektu "Comenius".

Šoreiz skolotāja

DZINTRA OZOLA,

LAURA MANGULE (11.m)

un LAURIS

LAUKAKMENS (10.h)

devās uz Slovēniju. Īsti

nezinājām, ko gaidīt no

šīs valsts – tā ir pavisam

maza un tālu prom, taču

mēs ieguvām ļoti daudz.

e

13

NEPATIKA TIKAI VIENS – BIJA JĀBRAUC PROM

Ieradāmies naktī, kad apkārtni īsti nevarēja saskatīt.

Lidostā mūs laipni sagaidīja, taču līdz mājām bija vēl

divu stundu brauciens. Mūs ļoti pārsteidza nākamais rīts,

kad beidzot varēja ieraudzīt, cik apkārt ir skaisti - daudz

kalnu, zaļumi, mājas, līkumaini ceļi, kalnos aitas, zirgi,

govis. Pilsētas ir ļoti mazas, bet skaistas. Taču vēl vairāk

mūs pārsteidza paši cilvēki. Visi slovēņi, kurus sastapām,

bija vienkārši lieliski. Patīkami, draudzīgi un jautri ļaudis.

Sastapām arī pārējos projekta dalībniekus no Francijas,

Itālijas, Vācijas, Zviedrijas, Spānijas un Polijas. Kopā

piedalījāmies skolas pasākumos un darbos, kā arī

ekskursijās. Izstaigājām Slovenj Gradec, Postojnska

Jama (alas), Ljubljanu, devāmies piknikos, spēlējām

boulingu, nobaudījām slovēņu virtuvi. Vakaros

izklaidējāmies ar projekta dalībniekiem, labāk iepazinām

cits citu. Kaut arī citi tik labi nepārzināja angļu valodu,

tika atrasti veidi, kā sazināties. Neviens netika atstāts

novārtā vai atgrūsts, cilvēki bija laipni, atvērti un

draudzīgi. Mums nepatika tikai tas, ka bija jābrauc prom,

bija tik grūti atvadīties, mēs pat apraudājāmies.

MILZĪGA VĒRTĪBA IR JAUNIEGŪTIE DRAUGI

Šis projekts ir vienreizēja iespēja cilvēkiem no

dažādām valstīm sastapties, dalīties pieredzē,

zināšanās, uzzināt daudz ko jaunu par citām kultūrām.

Milzīga vērtība ir sastaptie cilvēki un jauniegūtie

draugi, kuri ir tik dažādi nu interesanti. Katrs no mūsu

skolēniem var iesaistīties projektā, lai gūtu kaut ko no

šīs pieredzes. Nākamie ceļojumi ir uz Vāciju un

Zviedriju. Bet jau aprīlī pie mums notiks pēdējā

tikšanās ar šiem lieliskajiem cilvēkiem. Katrs no jums ir

aicināts uzņemt pie sevis skolēnus no šīm 6 valstīm, lai

jūs palīdzētu viņiem labāk iepazīt Latviju, lai jūs

iepazītu viņus, iegūtu jaunus draugus un labi pavadītu

laiku. Jāatzīmē, ka šajā nedēļā esat atbrīvoti no

mācību stundām. Atgādinām, ka konkrētā Comenius

daudzpusējās skolu partnerības projekta mērķis ir

iepazīt vietējo arhitektūru un to salīdzināt ar pārējām

partnervalstīm, uzlabot angļu valodas un

datorzināšanas, saskarsmi, iepazīt citas tautas un to

kultūru. Jāsaka liels paldies skolotājiem,

organizatoriem un tiem, kas to visu atbalsta. √


Projekts

Vai Jūs zināt, kas ir apmaiņas

programma Daudzi jaunieši vēl

joprojām nav informēti, kas tas ir,

kādas ir priekšrocības un vai tas ir

droši vienam pašam doties uz svešu

zemi. Pieredzē dalījās mūsu skolas

11.m klases skolniece ZANE

REINFELDE, pastāstot detaļās, kā ir

dzīvot citā vidē un mācīties svešā

skolā, zinot tikai vācu valodas

pamatus.

„Daru tikai sevis pašas dēļ – man vācu valoda

ļoti noderēs nākotnē”

Jelgavas 1.ģimnāzijā es faktiski mācos arī tagad, bet reāli

mācības atsākšu Latvijā ar otro semestri. Mūsu skolā mācos

11.m klasē, un mana klases audzinātāja ir Vita Hermane.

Iesākās tas pavisam nenopietni, jo es par apmaiņu ierunājos

tikai tā starp citu, bet audzinātāja to uztvēra pavisam nopietni

un teica, lai es tikai atrodu, uz kurieni es gribu doties un uz cik

ilgu laiku. Sākumā domāju izmantot kādu no mācību

aģentūrām, bet tad secināju, ka man īsti nav laika iet citiem

stāstīt un skaidrot, kas es esmu un ko man patīk darīt. Zināju, ka

mūsu skolai ir sadarbība, ja nemaldos, kopumā ar divām vācu

skolām, tāpēc es ieminējos savai klases audzinātājai par

apmaiņu, un viņa visu uzzināja. Sākumā skatījos skeptiski uz to,

ka apmaiņā došos uz Vāciju, jo cerēju, ka mūsu skolai ir

sadarbība ar kādu no Anglijas skolām, bet, par nelaimi, nē. Un tā

kā mani vecāki teica, ka es to daru tikai sevis pašas dēļ, jo man

vācu valoda ļoti noderēs nākotnē, tad nu beidzot pieņēmu

lēmumu, ka braukšu uz Vāciju, lai apgūtu labā līmeni valodu.

Visus dokumentus ar manu skolu nokārtoja skolotāja Gāle un

skolotāja Dzidzēviča, viņām man ir jāsaka liels paldies, pašai

man atlika vien uzrakstīt nelielu stāstiņu par sevi un tad pēcāk

atbildēt uz vēstulēm.

„Šajā skolā ir ļoti stingri noteikumi, kuri ir

jāievēro”

Īsti nemāku pateikt, kas man šeit, Vācijā, patīk labāk par to, kā ir

Latvijas skolās, to pat salīdzināt nevar. Es mācos Louisenlundes

ģimnāzijā, dzīvoju internātā. Šī ir privātā ģimnāzija, tāpēc ir

atbilstoša maksa un nodrošinājums ar pašu jaunāko tehniku, tas

ir, visās klasēs ir smart board tāfeles, viss ir elektronisks. Viss ir

pēc jaunākajām tehnoloģijām. Man ļoti patīk tas, ka, dzīvojot

internātā, mēs cits citu redzam visu dienu, dažkārt tas ir mazliet

apnicīgi, jo tu nekad neesi viens, tev vienmēr apkārt ir daudz

cilvēku. Šajā skolā ir ļoti stingri noteikumi, kuri ir jāievēro,

piemēram, uz brokastīm iet ir pienākums līdz 12.klasei, un katru

rīta ir jāatzīmējas, ka tu esi bijis brokastīs, katru pirmdienu

mugurā jābūt skolas džemperim (man tāda vēl nav, un nezinu,

vai es tādu saņemšu, jo es esmu tikai apmaiņas skolniece.

14

Mūsu skolniece mācās

Vācijas ģimnāzijā

Anna Allika 12.h

„Kas vēl man šeit patīk labāk nekā

Latvijas skolās ĒDIENS!!!”

Pilnīgi noteikti, šeit mēs ēdam vienkārši nenormāli

garšīgi, tas Latvijas skolām tiešām jāpamācās.

Līdzīga ar Latvijas skolām ir maz, drīzāk viss ir

pilnīgi atšķirīgs, un zinu, ka slikti tā ir teikt, bet viss

ir arī daudz labāk. Skolotāji ir atsaucīgi, skolēni arī,

visi ir ļoti draudzīgi, sākumā nevarēju pierast pie

cilvēkiem ar tik izteiktu laipnību, bet nu tagad jau

esmu iejutusies.

„Iegūstu jaunus draugus visā

pasaulē!”

Sākumā man bija lielas problēmas ar valodu, jo

nemācēju pateikt gandrīz neko, jo viss izklausījās tik

dīvaini, tagad es jau runāju samērā normāli un

esmu ļoti labi iejutusies, protams, trūkst tas, ka

nedzirdu apkārt latviski runājošos, bet arī tas ir

stimuls, lai mācītos un nepadotos, jo es no šī visa

pasākuma iegūstu ļoti daudz jaunus draugus visā

pasaulē – Filipīnās, Uzbekistānā, Polijā, Berlīnē,

Hamburgā u.c.. Vēl iegūstu valodu, pieredzi,

apgūstu šeit arī daudz ko jaunu, piemēram, šeit

spēlēju indoor hockey, ko nekad mūžā nebiju

darījusi, eju uz mākslas nodarbībām, kori,

sčulercafe, skola piedāvā ļoti daudz iespēju, ko darīt

brīvajā laikā, tajā skaitā, burāšanu, golfu, tenisu un

daudzus citus pulciņus.

Nobeigumā Zane atzīst, ka nespēj visu izstāstīt,

un tas ir ticami, jo tas ir jāizjūt pašam. Tāpēc

gaidīsim Zani atpakaļ un varēsim uzdot milzum

daudz jautājumu, lai saprastu, ka pašiem ir vērts

pamēģināt to, ko nepiedāvā katram

garāmgājējam. Novēlam veiksmi un izaugsmi

Vācijā mūsu 11.m klases skolniecei Z.Reinfeldei!


Svētki

1.ģimnāzija piedalās valsts svētkos

Viktorija Buraka 12.h

Šogad valsts svētkos aktīvi iesaistījās

Jelgavas 1.ģimnāzijas audzēkņi un

pedagogi. Lāčplēša dienā – piedalījās

lāpu gājienā, Latvijas Republikas

proklamēšanas 92.gadskārtas svinībās –

veidoja sveču kompozīciju „Latvija

uguns zīmēs” pilsētas centrālajā

laukumā. Tāpēc „Kvadrātsakne”

apkopoja zīmīgākos svētku fotomirkļus.

15

a

g

e

15


Radoši

PALDIES visiem autoriem par uzdrīkstēšanos atklāt savus radošus darbus! Saskati arī

savas dzīves krāsas un ietērp tās vārdos – dzejoļos, stāstos un sūti uz

kvadratsakne_1.gim@inbox.lv. MĒS TOS PUBLICĒSIM!

„Kvadrātsaknes” redaktore

16


PASAULE TIK NIKNA LIEKAS MUMS,

BET PAŠI MĒS NIKNUMU RADĀM.

TĀ TIK ŠĶIET, KA MĒS ESAM

CIETĒJI.

BET PATIESĪBĀ MĒS ESAM NEMIERA

CĒLĀJI.

UN KĀ TAD ĪSTENĪBĀ IR

VAI VISI PRET MUMS

VAI MĒS PRET VISIEM

UN KĀ DOMĀJAT JŪS

UN TĀ TIKAI ŠĶIET, KA VISI DZEN

MŪS,

BET VARBŪT MĒS DZENAM JŪS

KĀ MŪŽĪGĀ APLĪ SĒŽAM MĒS

UN SPĒLĒJAM SPĒLI – KAĶIS UN

PELE.

UN KAS TAD IR VAINĪGS

VAI ES, VAI TU,

VAI ARĪ MĒS VISI

ANDREJS ŠTEINBURGS 8.AVĀRDI

Vakars iemieg sapņu saldās skavās

Laternas un zvaigznes tumsā mirdz,

Bez vārdiem tiem, ko sacīji tik klusu

Šo vakaru tik mīļu nesajustu sirds

Ūdens atspulgā slīkst auto uguns stari,

Ne tikai divus krastus vieno tilts.

Bez vārdiem tiem, tas šķistu tikai vakars,

Ko izskaistināt vēlas romantiķes sirds.

Asfalts nodreb jūtot pirmo salu,

Vējš pilsētai arlabunakti čukst

Bez mīlestības laime šķiet tik tālu,

Ir patīkami kaut ko tādu just.

Jau zvaigznes aizsedz mēness pīpes

dūmi,

Viss pilsētā tik drūms un pelēks šķiet,

Bet manī tā kā kamīns telpas stūrī

Tavu vārdu mīļums siltums būs.

LAURA KOZULE 12.MAtturība

Lūkoties, kad esi tālu,

Uztraukties, kad tuvāk nāc.

Pieglausties, kad soli speru,

Aizmirsties, kad sapni ķeru.

Mierināt ik stundu sevi-

Attālumā turēt tevi.

Cik grūti sajust tevi vienu,

Ja priekšā redzu tikai sienu.

Tumšā naktī domāt lieku,

Un vasarā vien redzēt sniegu.

To es varu tikai viena-

Lūk, tā atnāk mana diena.

Atturībā dzīvot prieku-

Tā var dabūt tikai trieku!

ALĪNA BRAZAUSKA 11.HBRĪVĪBA

ES PAVEROS DEBESĪS,

PARAUGOS SAULĒ.

ES IERAUGU PUTNU,

KAS BRĪVĪBU BAUDA.

ES VĒLOS IZJUST UN SAJUST ŠO

BAUDU.

KĻŪT PAR PUTNU UN AIZMIRST,

KA RAUDU.

ES VĒLĒTOS AIZLIDOT PROM NO

DZĪVES –

UN ATTAPTIES, KAD SKAUJ

MANI DEBESU DZĪLES.

ES AIZVĒRTU ACIS UN

PIEKĻAUTOS,

KĀDA NO BARIEM IEKĻAUTOS.

SAJUSTU BRĪVĪBU, SAJUSTU

MIERU.

UN LĒNĀM NO VISA

PAMOSTOS.

ALĪNA BRAZAUSKA 11.H


Kaspars Lejiņš


Radoši

12.M 1 KLASES SKOLNIECES LIVITAS BĒRZIŅAS STĀSTA TURPINĀJUMS:

STĀSTA PIRMO DAĻU LASIET „KVADRĀTSAKNES” SEPTEMBRA NUMURĀ!

● ● ●

„NETĪĪŠĀ SLEPKAVĪĪBA”

g

(..) NĀKAMAJĀ PIETURĀ AUTOBUSĀ IEKĀPA MANA DRAUDZE LĪNA. VIŅA IR VIDĒJA AUGUMA, AR GAIŠI BRŪNIEM VIĻŅOTIEM MATIEM. LĪNAI IR

PELĒKAS ACIS, GAIŠI BRŪNAS UZACIS UN GARAS SKROPSTAS. ŠODIEN MUGURĀ VIŅAI IR ZILAS BIKSES, PELĒKI PUSZĀBACIŅI UN BRŪNA VĒJJACIŅA.

DĪVAINI, VIŅA PARASTI TIEK VESTA UZ SKOLU. TĀPĒC ES BIJU ĻOTI IZBRĪNĪTA UN JAUTĀJU, KĀPĒC VIŅA NEBRAUCA AR MAMMU

e

MANA MAMMA IR APSLIMUSI, - VIŅA BĒDĪGI ATBILDĒJA, BET TĒVS NEGRIB MANI VEST SAVAS ALERĢIJAS DĒĻ.

TĀ NU ES KOPĀ AR LĪNU UN VĒL BARIŅU JAUNIEŠU AIZBRAUCU UZ SKOLU. TĀ BIJA GARLAICĪGA KĀ PARASTI. DRAUDZENE VISU DIENU BIJA

NELAIMĪGA UN SAPĪKUSI, BET, TĀ KĀ ES ESMU PESIMISTE, BET VIŅA OPTIMISTE, NEVARĒJU IZDOMĀT, KĀ LĪNU IEPRIECINĀT. PLUS VEL ANGLENES

STUNDĀ VIŅAI UZBĻĀVA PAR GULŠŅĀŠANU. LĪNA, NEGULI , APZAGS! - SKOLOTĀJS KALNIŅŠ SKAĻĀ BALSĪ NOTEICA.

- ES NEMAZ NEVARĒTU PAGULĒT, PAT JA GRIBĒTU! - MEITENE NOSKUMUSI ATBILDĒJA.

MAN JAU LIKĀS, KA KAUT KAS NAV KĀRTĪBĀ, JO MĀTES SLIMĪBA NEVARĒJA TĀ IETEKMĒT VIŅAS PAŠSAJŪTU. VISA DIENA BIJA SABOJĀTA, JO LĪNA

17

PARASTI BIJA TĀ, KURAS DĒĻ ES DAŽREIZ PASMAIDĪJU. DODOTIES MĀJĀS, VIŅAI PAKAĻ ATBRAUCA TĒVS. ĻOTI TUMSNĒJAS ĀDAS KRĀSAS, TUMŠI

BRŪNĀM ACĪM , NEDAUDZ ATĻUKUŠĀM AUSĪM UN MELNIEM MATIEM. JA VIŅŠ STĀVĒTU KĀJĀS, DROŠI VIEN IZSKATĪTOS ARĪ KĀDUS DIVUS METRUS

GARŠ, KĀ TAS PATIESĪBĀ GANDRĪZ ARĪ BIJA.

- VAI VARU BRAUKT KOPĀ AR JUMS - ES JAUKI PAJAUTĀJU. UĢIS DOMĪGI PASKATĪJĀS UZ LĪNU, TAD UZ MANI UN VILCINĀDAMIES

ATBILDĒJA.

- LABI , KĀP IEKŠĀ.

MĀJUP CEĻŠ BIJA KLUSS. LĪNA LIKĀS MAZLIET SATRAUKTA UN NOBIJUSIES. DROŠI VIEN ALKOHOLA SMAKAS DĒĻ, KAS NĀCA NO VIŅAS TĒVA MUTES.

VIŅŠ TAČU NEDZER, CIK ES ZINU. DĪVAINI ...

TAD UĢIS MANI IZLAIDA TUVĀKAJĀ PIETURĀ UN ES DEVOS MĀJĀS. VAKARĀ IZPILDĪJU MĀJAS DARBUS UN PALASĪJU KRIMIĶI. KĀ JAU PAREDZĒJU,

MĀTE ATKAL MAN UZMĀCĀS AR SAVU MĪLESTĪBU.

- MĪĻĀ, KĀ GĀJA PA SKOLU

- LABI ... – ES DOMĪGI ATBILDĒJU.

VIŅA IZŅĒMA MAN NO ROKĀM AGATAS KRISTĪ „ERKILS PUARO” UN NORAIZĒJUSIES SACĪJA

- MĪĻĀ LAINE, ES DOMĀJU, KA TEV NEVAJADZĒTU LASĪT ŠĀDAS GRĀMATAS.

- ES TAČU PĒC DAŽU TRILLERU IZLASĪŠANAS NETAISOS SĀKT SLEPKAVOT! - AR NELIELU SMĪNU ES IESAUCOS, BET MANA MĀTE NESAPRATA

TĀDUS JOCIŅUS. VIŅA DOMĪGI PASKATĪJĀS UN DEVĀS PROM.

- ARLABUNAKTI LAINE, NEPALIEC ILGI AUGŠĀ. -

ES IZLASĪJU GRĀMATAI VĒL VIENU NODAĻU UN DEVOS GULĒT.

RĪTS BIJA TIKPAT GARLAICĪGS, BET SKOLAS LAIKS PAVISAM VIENMUĻŠ, LĪNAS NEBIJA SKOLĀ. IR ĻOTI GARLAICĪGI, JA SKOLĀ NAV LABĀKĀS

DRAUDZENES, JO PĀRĒJIE TIK UN TĀ TEVI NESAPROT KĀ PATIESĀ DRAUDZENE, AR KURU IR DAUDZ KAS KOPĪGS UN AR KURU TU VARI JOKO PAT PAR

STULBĪBĀM. TĀ KĀ ES DOMĀJU, KA VIŅA IR SASLIMUSI AR TO PAŠU GRIPU AR, KURU VIŅAS MĀTE, ES VAKARĀ LĪNAI PIEZVANĪJU.

- NU ČAVIŅA. KĀ AR VESELĪBU

- MAN... ĒEE ... LAIKAM LABI, - LĪNA NOVILKA

- KĀPĒC SKOLĀ NEBIJI- ES NEIZPRATNĒ VAICĀJU

- ĒEE. ES SLIKTI JUTOS, BET TAGAD MAN JAU IR LABĀK.

- TAD JAU TU RĪT BŪSI SKOLĀ

- NĒE.. ES BASTOŠU, MAN KAUT KĀ NEGRIBAS PAGAIDĀM IET UZ SKOLU,- LĪNA KLUSĀM ČUKSTĒJA.

- JA ŽĒL. – LAIKAM JAU ,KĀPĒC, NEBIJA VĒRTS PRASĪT , TĀPĒC ATVADĪJOS UN GĀJU GULĒT.

NĀKAMAJĀ RĪTA NEMAZ NEGAIDĪJU, KA LĪNA BŪS SKOLĀ, UN VIŅA ARĪ NEBIJA. NEVARĒJU SAPRAST BASTOŠANAS IEMESLU UN KĀPĒC VIŅA MAN

ČUKSTĒJA. JA JAU VIŅA IR SLIMA, TAD VIENA DIENA VAIRĀK VAI MAZĀK ĀRSTA ZĪMĒ NEKO NEMAINĪTU. PĒC SKOLAS SĒŽOT PIETURĀ, NESPĒJU

BEIGT DOMĀT PAR LĪNU UN LĪDZ AR TO NEVARĒJU KONCENTRĒTIES UZ GRĀMATAS TEKSTU. KAMĒR ES SĒDĒJU, GRĀMATU TURĒDAMA UN DAUDZ

KO PĀRDOMĀDAMA, PIE MANIS PIENĀCA KĀDS MANA VECUMA ZĒNS, KURŠ GRIBĒJA MANI PAKAITINĀT. VIŅŠ BIJA DIEZGAN GARA AUGUMA UN, CIK

VARĒJU CAUR PUIŠA MELNO CEPURI REDZĒT, VIŅAM BIJA GAIŠI MATI.

- SVEIKA! – VIŅŠ ĶIRCINOŠI UZSAUCA. ES CENTOS PUISI IGNORĒT, BET VIŅŠ NELIKĀS MIERĀ.

– KAS IR KO KLUSĒ- ZĒNS TURPINĀJA

- KO TEV VAJAG! – ES DUSMĪGI ATTRAUCU, JO VIŅŠ MANI IZSITA NO DOMAS.

- MMM.. TU LASI KRIMIĶUS. TĀPAT KĀ ES!

- KĀDA TEV TUR DAĻA, KO ES DARU, – ES VIŅAM SKARBI ATTEICU.

- UN PAR TEVI MAN IR TĪRI VIENALGA!

- UH CIK PIKTA..- VIŅŠ SMĒJĀS. IZRĀVIS MAN NO ROKĀM GRĀMATU, SĀKA TO ŠĶIRSTĪT.

– SAKI... VAI TU TIKAI LASI PAR SLEPKAVĪBĀM VAI ARĪ ESI KĀDU NOGALINĀJUSI PĒC GRĀMATAS MOTĪVIEM- PUISIS NESPĒJA VALDĪT SMIEKLUS.

TURPINĀJUMS SEKOS NĀKAMAJĀ „KVADRĀTSAKNES” NUMURĀ!!!

17

3


Humors

- Nežēlīgi likšu vieniniekus!

- Divpirkstu pierīte tu mana.

Portāla draugiem.lv domubiedru grupā „Jelgavas 1.ģimnāzija”

tika attīstīta diskusija, kurā skolēni un absolventi dalījās ar

dažādu skolotāju raksturīgākajiem izteicieniem, nejaušaušām

frāzēm un atziņām. „K√adrātsakne” ieskatījās šajā diskusijā.

- (skolēna vārds) es tev pavelu mosties!

- Sēdies divi (skolēna vārds)!

- Vai, nu nedrīkst taču vairs neko tādu teikt, atkal

tur internetā ierakstīsiet!

- Asinis pa griestiem, un tad ir game over.

- Šinī stundā karaliene esmu es!

Info dēlis

Tavā dzīvē notika kaut kas smieklīgs vai

neparasts! Tu vēlies dalīties par to ar

citiem, lai kopīgi apspriestu atgadījumu!

Uzraksti un mēs publicēsim tavu vēstuli

jau nākamajā „K√adrātsaknes” numurā.

Iesniedz to 315.kabinetā vai sūti uz e-

pastu: kvadratsakne_1.gim@inbox.lv

Anonimitāti garantējām!

„K√adrātsaknes” redakcija

Vēlies oriģināli apsveikt savu draugu,

klasesbiedru vai skolotāju jubilejā Vai

vienkārši pateikt kādam „Paldies” Bet

varbūt tu gribi atzīties mīlestībā!

Izdari to ar mūsu avīzes palīdzību!

Iesniedz savu sludinājumu, apsveikumu

315.kabinetā vai sūti uz e-pastu:

kvadratsakne_1.gim@inbox.lv.

„K√adrātsaknes” redakcija

Aicinām skolēnus un skolotājas, kas apveltīti ar enerģiju, apņēmību un vēlmi

izpausties piedalīties „radošajā darbnīcā” – zīmēt karikatūras vai komiksus,

iepriecināt ar smieklīgiem domu graudiem, kā arī izpaust savas jūtas dzejā vai

cita žanra literārā sacerējumā. Savus mākslas darbus iesniegt 315.kabinetā vai

sūtīt uz e-pastu: kvadratsakne_1.gim@inbox.lv.

„K√adrātsaknes” redakcija

18

More magazines by this user
Similar magazines