12.07.2015 Views

Klusā grāmata - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Klusā grāmata - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Klusā grāmata - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rainis- 5 -Klusā grāmataPilna mūsu sētiņaTērauda puisīšu,Zaļa vara vīru,Sudrabainu zēniņu -Sudrabainu zēniņu,Vai manu, vai!Pilna mūsu sētiņaĀbolainu kumeļu,Sarkanu gotiņu,Baltiņu aitiņu -Baltiņu aitiņu,Vai manu, vai!Pilna mūsu sētiņaVasaras darbiņu:Rudzu, miežu, kviesīšu,Piena, siera, maizītes -Piena, siera, maizītes,Vai manu, vai!Pilna mūsu sētiņaDebesu spīdekļu:Saulītes, mēneša,Sīku, smalku svaigzņišu -Sīku, smalku svaigznīšu,Vai manu, vai!Pilna mūsu sētiņaSvešu tautu ļautiņu,Vilkaču, sumpurņuAsiņainiem purniem -Asiņainiem purniem,Vai manu, vai!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 6 -NABAGA BRĀLISRomanceTēvs, māte, bērniņi, līdzbiedri -Ak, viņi visu man ņēmuši!Kas manim paliek, mans brāli!?Nabaga brāli, to viņi spēj;Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt,- Tas tevim paliek, mans brāli!* * *Ak, viņi liks manim rokas siet,Ka asinis zilas - no pirkstiem riet,Brāli, mans brāli!Nabaga brāli, to viņi spēj;Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt!* * *Ak, viņi cietumā liks mani sviest,Tur manas mūža dieniņas dziest,Brāli, mans brāli!Nabaga brāli, to viņi spēj;Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt!* * *Ak, viņi tuksnešos liks mani dzīt,Kur salam <strong>un</strong> badam būs mani rīt;Brāli, mans brāli!Nabaga brāli, to viņi spēj;Vienu tie nespēj: likt tevim vaidēt!* * *Ak, viņi liks mani lodēm šaut,Sirdi <strong>un</strong> dzīslas pušu man raut!Brāli, mans brāli, mans brāli!Klusā grāmataLatvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 9 -Klusā grāmataLēni veļu upe viļņus trauc,Sarkanmelnas putas veļi jauc -Daudz, daudz, vēl daudz . . .Tilpums veļu laivai pilnam krauts,Dzīves sējums veļu pļaujā pļauts -Daudz, daudz, vēl daudz . . .Balsis veļu upē žēli sauc,Krastā veļu vilki gari kauc -Daudz, daudz, vēl daudz . . .Veļu Daugavā viss līdzi rauts;Zilas veļu rokas klusi žņaudz -Daudz, daudz, vēl daudz . . .Melna veļu laiva lēni brauc,Zaļas veļu aires rakstā klaudz. -Daudz, daudz, vēl daudz . . .Daudz, daudz, vēl daudz . . .ZIEMEĻBLĀZMARitēja rasa-Gaismas sviedri.No rītus agriputniņš dziedāja -AGRA GAITABiedra piemiņaiNo rītus agri putniņš dziedāja,Kad tikko pirmā vājā gaisma svīda;Vēl klusums klēpī skumjas auklēja,Vēl laukos nenoteiktas ēnas klīda.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 10 -Klusā grāmataViens varons rītā agri izgāja;No viņa bēgot tumsa alās liela;Viņš pierē rīta zvaigzni nēsāja.Tie abi neredzēja dienas gala:Tos agri kāva negaisi <strong>un</strong> salu.ROMANCEViņa vaigs ir ciets kā tērauds,Viņa acis mīlas pilnas,Saka viņš ar maigu balsi:«Neizkustini man kāpšļus,Rādot man, cik viņi trusli;Nedar' slidenu man ceļu,Laistīdama savām asrām:Neaizturi manu roku,Kad tā augšup spraišļa sniedzas!Zinu es, ka spraišļi vāji,Ka šis ceļš ir gluži nedrošs,Mani aizsargāt tu gribi,Bet mans ceļš top vēl jo grūtāks.Ja man lemts ir krist no kalna, -Labāk krist no paša gala: -Ātra, salda aizmiršanāsMīļāka par kropļa mūžu;- Un būs rādīts darbs <strong>un</strong> gaita!»PAR PIEMIŅU ĀDOLFAM HERTELIM4. janv. 1871. - 1. sept. 1908.Tas tēls, ko dzelžos saslēdzāt,Mums līdzi staigā brīvs;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 11 -Klusā grāmataTas acu skats, ko izdzēsāt,Mūs vada stalts <strong>un</strong> spīvs;Tas zaļais spēks, ko salauzāt,Tas varonis, ko nokāvāt -Pie mums ir mūžam dzīvs!BRONZAS STATUADrūmi stāv debešuTērauda griesti;Skrejoši mākoņiPāri tev kliesti;Nemiers <strong>un</strong> niknumsKrūtīs tev valstās,Roka uz akmeniMierīgi balstās.Drūms tu <strong>un</strong> bezbailīgsStāvi bez vārda, -Pērkons <strong>un</strong> zibensDebešus ārda.VIENS ACUMIRKLISBiedrenes skolnieces piemiņaiViens acumirklis lielās drošsirdības,Viens brīvs <strong>un</strong> skanīgs dvēsles sauciens!Kad skaistā aizrautībā sirdsTev neturēja pārplūstošās jūtas,Kad visu priekšā toreiz nostājies - -To priekšā, kurus mūžam bījājiUn drebot cienīji kā paraugus,Kas teicās ceļu tevim rādotUz visu labu, cēlu, daiļu;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 12 -Klusā grāmataKas lika vārdus darbiem apliecinātUn visu savu laimi mestPriekš viena lielā iecerētā mērķa.Bet toreiz bija piepildījies laiks,Un viss, kas labs <strong>un</strong> cēls, <strong>un</strong> daiļš,Kā pumpurs uzplauka ar saldu smaršu.Ar gavilēm tu laikam pretim metiesPar viņu atdot visu savu laimi. - -Tad viņi stāvēja <strong>un</strong> rēķināja,Bet nesaprazdama tu lūkojies -Un tava pirmā ticība tev lūza.Tu kuslā, smalkā, sīkā meitenīte,Vēl visās miesās trīsot, nosarkstot,Tad viņu priekšā toreiz nostājies -Un devi liecību par visu,Kas labs <strong>un</strong> cēls, <strong>un</strong> daiļš:Viens acumirklis lielās drošsirdības,Viens brīvs <strong>un</strong> skanīgs dvēsles sauciens.Un gļēvā ikdienības apkārtneAr miega acīm, aizkritušām ausīm,No miera traukta, uzrāvāsUn brīnumus <strong>un</strong> briesmas izdzirda,Ko savu mūžu nebij dzirdējusi.Un vērās, acis mirkšķinot,Uz tevi, kā tu priekšā stāvēji:Ar lepnu galvu, acīs dzirksteles,Viss vaigs no gara apskaidrots,Viss stāvs kā pacilāts <strong>un</strong> izaudzis,No bērna vienā acumirklī vērtiesPar pilnu cilvēku <strong>un</strong> varoni. -* * *Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 13 -Klusā grāmataKad tevi minu apskaidrotā gaismā,Es zinu tūkstotes, kas jūt tāpat,Kas visu savu laimi iespēj mestPriekš viena lielā iecerētā mērķa;Es zinu vairāk:Ka līdz ar jums mēs sasniegsim to mērķi.LAIKSKā krislīts gaisā spīd zvaigznīte,Bet, ja tu viņu rokā ņemi, -Tas krislīts ir vesela pasaule,Daudz lielāka par mūsu zemi.Kur nezinot kāda dvēslīte mīt,Bet, ja tu, laiks, to rokā ņemi:Tā varone top <strong>un</strong> deg, <strong>un</strong> spīd,Kā komēts pārliesmo pār zemi.LIELAIS MIERĀKad cīņa viskarstāk kūso,Tad rāma top šī sirds,Man sāpes atkrīt no krūtīmUn laime atkal mirdz.Es plūstu pulkā līdziKā koks, no straumes rauts,Kad ziedoņa plūdos niedresUn dūņas aiznes strauts.Kurp eju? Ka gribu? Kas notiks?Gan straume zin, kur plūst -Man aizrit senās mokasUn slepenās asaras žūst:Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 14 -Klusā grāmataAk, tumsā izlauzt ceļu,Kad biju no visiem šķirts! -- Nu plūst uz jūru straumeUz lielo brīvi sirds.Un lielais miers nāk krūtīsKā Jāņu dienas rīts,Es laižos pa gaisu pulkāKā zeltīts mākonīts.SAVĀDĀ VALODAKo jūs brīnāties daudz?Jums liekas nedabiski <strong>un</strong> savādi,Ka cilvēki r<strong>un</strong>ā ar tauru skaņām,Ar zelta mēlēm,Ar staru vārdiem,Ar ug<strong>un</strong>s dvašu,Ar uztrauktu balsi, aizrautām domām,Ar tāli skanošiem sudraba zvaniemAugstu r<strong>un</strong>u par augsto darbu. -Ikdienā neskan tā augstā r<strong>un</strong>a,Ikdiena nespēj viņu ne saprast;Tie lielie vārdi jums nedzirdēti;Jums nedabiski tie šķietUn liekuļoti, <strong>un</strong> smejami arī, -Jums taisnība ir:Kad jūs tos mutē ņemat, tie vārdi skanI nedabiski; i liekuļoti,I smejami arī;Jo pēc tās augstās r<strong>un</strong>as vajgaNākt vēl augstākam, lielākam darbam,Un tas nau pa spēkam - jums.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 15 -Klusā grāmataBet tie mazie <strong>un</strong> zemie, <strong>un</strong> nabagie,Lielais nepārredzamais pūlis,Kuru jūs niecināt nevarat beigt,Kuram jūs raduši dotApsmieklu tikai <strong>un</strong> darbu,Tas to nesaprotamo r<strong>un</strong>u protUn viņu r<strong>un</strong>ā, kad atnāk laiks:Prot tauru skaļas <strong>un</strong> zelta mēles,Un staru vārdus, <strong>un</strong> sudraba zvanus,Un ug<strong>un</strong>sdvašā tas skaļi r<strong>un</strong>āTo savādo valodu, kura piederVaroņiem vien.Un tas prot vairāk: to lielāko darbu,Kuru vienīgi darīt ir vērts,No kura ja<strong>un</strong>as pasaules ceļasUn kuru izved <strong>un</strong> veicVaroņi vien.TEIKU ĻAUDISRomanceTik reizi vien priekāMums ietrīsēt -Nekas mūs nespēsVairs atturēt:Ne liesmas, ne svelmesMūs nebaidīs,Līdz nākotnes piliAcs ieraudzīs.Caur muklājiem cauriMēs bridīsim,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 16 -Klusā grāmataLīdz solīto zemiSasniegsim.Mēs tūkstoši esam,Mēs miljoni;Jo ejam, jo topamTik vairāki.Pār klintīm, pār aizāmMēs rāpsimies,Viens otram pāriStiepsimies.No mūsu kauliemLai tiltus ceļ,Ar miesām lai plaisasPilnas veļ.Ar mūsu pleciemLai sienas grauj,No mūsu locekļiemSkanstis lai krauj;Mums kvēlošās sirdisIz krūtīm lai griež,Lai naidnieku jumtosKā liesmas tās sviež,Tur izšausies ug<strong>un</strong>s,Kas cietoksni rīs.Mūsu nopūtu vējiTo ug<strong>un</strong>i dzīs.Tais kvēlēs vaļņiKā ledus dils:Būs mūsu uz mūžiemTā nākotnes pils!*Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 17 -Klusā grāmataTik reizi vien priekāMums ietrīsēt,Nekas vairs nespēsMūs atturēt.Caur ūdeņiem cauriMēs bridīsim,Līdz solīto zemiSasniegsim.DZĪVES SĒJĒJSBalādeApstulbis tu domās stāvi,Acis skatās stīvi:«Viņš, kas sēja dzīvi,Tagad ievācis ir nāvi!?»Viņš, kas devis visu labu,Tagad saņem ļa<strong>un</strong>u,Tagad izcieš ka<strong>un</strong>u,Projām vests uz moku stabu.Viņš, kas lielo vaļu paudis,Tagad sietām rokāmIet uz nāves mokām,Un to ved tie paši ļaudis!Jā, tie ļaudis ir tie paši,Kas pie viņa nācaKlausīt, kā tas māca:Brīvi gūt <strong>un</strong> celties plaši!»Apstulbis tu domās stāvi,Acis skatās stīvi:«Bij i tie reiz brīvi!»- Un tu pats, ko tu to ļāvi?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 18 -Klusā grāmataViņa vaigs, tik mīļš <strong>un</strong> cildens -Saplēsts, sāpēs viebjas,Asiņots, ka riebjas,Bāls <strong>un</strong> atbaidošs kā ģildens.Apstulbis tu domās stāvi,Acis skatās stīvi:«Viņš, kas sējis dzīvi,Pats sev ievācis ir nāvi!?»RĪTA RASAKad gaisma svīda,Bij gaisi ģiedri;Tad ritēja rasa -Gaismas sviedri.No cīņas ar naktiTā sviedru rasa:To zelta traukāSaulīte lasa.SAULES KRĒSLĀKlusi šalko jūra bālēdama.Saules soļi smagāk vilkās kāpjot -Saules soļi smagāk vilkās kāpjot,Garā cīņasdienā piekusuši: -Taisni gaisā, stāvu debesjumāUzvelt gaismas smago ug<strong>un</strong>slodi!*Pretī gaisa kārtas sablīvējas:Tvaiki, tvana, garaiņi <strong>un</strong> dūmi,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 19 -Klusā grāmataCeļa putekļi <strong>un</strong> purvu miglas,Sīkie spēki, ikdienības dvaša,Visi melnie zemes elpojumi,Kuros saule izbrien sadugusi.Saule pagurst vienas dienas cīņā:Kāpj no augšas lejā jūraslaukā -Lielā liesma bezgalīgā plūsmā,Lielā dvēsle bezgalīgā masā,Tversmi atrast tur, kur pati cēlās.Bet no iztālēm jau seko miglas,Sejas slēpjot pelēcīgās segās;Lasās debeši <strong>un</strong> palien laukā;Tālē tumsa glūn ar melnām acīm.Saule grimstot laižas mēļā miglāLīdzi sarkan-satveicētai lodei,Kurai dūmi apkārt savēlušies.Lodei pāri gareniski stiepjasMaiņus sarkanas <strong>un</strong> zilas švītras:- Versmē atsprāgušās mākoņšķilas.Jau ir saule cauri izgrimusi,Kaist uz jūras glāzes, kura atspīdSpilgti dzeltenpelēka pret miglu.Bet aizvien jo biezāk migla biezē;Līdz kā dzirnu akmens sali saspiežPlakaniski bezveidīgā klaipāUn ar varu iedzen dimantjūrā.Klusi šalko jūra bālēdama;Sīki drebuļi pār glāzi pārskrien;Smalkas dimantskaidas vizuļojotTāļi apkārt izbirst tumšā klēpī.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 20 -Klusā grāmataAugšā uzliesmo uz mirkli debess;Nosarkst sārti mākoņkalnu gali;Gaisa kārtas dzeltē, zalgo, bālē,Palsas, nespodras: top juma vidū, -Izgaist rītapuses zilā dzesnā.Skaistās ainas aizrauts, mēmi skatāsĻaužu dzimums - krūtīs rīta zvaigzne.PĀREJAS LAIKSKad neder sajūsmaKā ierocis,Lai nāk tad satīraUn kritiķis.Tagadne tukša,Nākotne tāļa-ISATĪRASŪSU DIENASTagadne tukša,Nākotne tāļa,Pagātne aizgājaVakara blāzmā.Tukšuma laukosVirpulis pārskrien:Bēdīgās lapiņasNegrības aizskart.Dzīve tik sekla -Smiltis <strong>un</strong> smiltis,Ko te lai plūkā?Ko te lai vētī?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 21 -Klusā grāmataTikko vēl pagātneIzsēja graudus,Mestus pa rokaiNegaisa laikā.Retam jau rādāsAsniņu zaļums:Strādnieks jau vēro,Saimnieks jau skaita.Pagātne aizgājaVakara blāzmā, -Nāks ja<strong>un</strong>a blāzmaAustruma pusē:Virpulis pārskriesPilnuma laukus,Darbā <strong>un</strong> cīņāZiedošu tautu.KĀRTĪBAS PARTIJASMums miera tagad vajga,Jo veikals jātaisa;Lai apklust drauds <strong>un</strong> klaiga,Mums pietiek cīniņa.Mēs visu panākuši,Kas daudzmaz svarīgāks:Mēs vietās ietikuši,No kurām nauda nāks.Vēl, protams, viss nau rokās,Vēl daudz ko piedomāt;Šur tur vēl jāpalokāsUn jāpielien ir klāt.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 22 -Klusā grāmataPar darbiniekiem arīNo mums pēc gādāts taps,Kad rims tik nemiergariUn viss būs kluss kā kaps -KAD LABI BŪSNu, labie jūs <strong>un</strong> prātīgie,Nu, piekritēji mērenie, -Kurš vien tik redz, ka vāji iet,Ka lēnāk vajdzēja mazliet, -- Nu, šaujaties kājās <strong>un</strong> uzmanat,Pie laika nomaļus nostājat, - -Jo labi vairs nau.Jūs tiešām teicāt to arvien,Jūs brīdinājāt katru dien`:Ka lieta nopietna var kļūt,Ka pieticīgiem vajdzēja būt,Ka ug<strong>un</strong>s <strong>un</strong> idejas rotaļaPriekš ja<strong>un</strong>iešiem ir bīstama - -Nu labi vairs nau.Nu krustu tik priekšā aizmetat,Tik skaļāk velnu noliedzat;Varbūt ka biķers jums secen ies,Pa pulku par jums būs aizmirsies;Tad varēsat noskatīt mierīgi,Kā postā aiziet tie ja<strong>un</strong>ieši,Kad labi vairs nau.Un, kurš no jums vēl gudrāks būs,Mazliet par nodevēju kļūs;Mazliet tik, jo dūšas daudz vajagaTam, kas to piekopj pēc amata.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 23 -Klusā grāmataBet labi nu gan ikreiz tas ir,Ka sevi nost no ļa<strong>un</strong>ajiem šķir,Kad labi vairs nau.Jums nau vairs i laika priekš idejas,Pie nopietna darba jums jādodas:Ir jāapdomā, ko ēst <strong>un</strong> ko dzert,Kur vēl kādu lieku grasīti ķert.Ar ieleju veikals vēl izputēs,Un tad jau - i muļķis to saprast spēs -Tad labi vairs nau.Jūs tagad mierīga darbība sauc:Krāt kapitālu daudz jo daudz:Tur arī jums vajaga brīvības,Bet, protams, kas celta uz kārtības, -Lai idejas nespētu darbību jaukt,Lai kultūra varētu sekmīgi plaukt -- Tad labi būs. -MIERA LĪDZĒJIVilks iznāca klajās ganībās;Prom aitas bailīgi aizmetās.«Ko, nelgas, bēgat, jūs aitas <strong>un</strong> a<strong>un</strong>i!Es nekodīšu, man pašam iet ļa<strong>un</strong>i.»Tik tikko vilks kājas pavilka,No muguras asins tecēja.«Lūk, kā es piekauts, jūs a<strong>un</strong>i <strong>un</strong> aitas!To darīj' man mežabrāļi, tie maitas.»Un aitas bēgot apstājās,Tām nabaga vilka žēl palikās.Pulks labiņu aitiņu, prātīgu a<strong>un</strong>uKliedz: «Kā nu tā var! Tas ir par ka<strong>un</strong>u!»Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 24 -Klusā grāmata«Jā,» vilks teic, «i jums tie ņems kažokus;Pret tādiem mums jāturas vienkopus!Mums viena dzimtene, viena māja:Bez vienprātības mums klāšanās vāja.»No prieka aitiņas palēcāsUn a<strong>un</strong>i zemīgi klanījās:«K<strong>un</strong>gs vilks gan bargs, bet taisnīgs <strong>un</strong> žēlīgs.»Dažs aitiņas skats bij tik ka<strong>un</strong>īgs <strong>un</strong> vēlīgs.«Mums biedrība jāslēdz,» vilks turpina,«Jo tuvāka būs tā, jo labāka.»Brēc aitas: «Jā, būsim no visas tiesasKā viena dvēsle <strong>un</strong> vienas miesas!»Teic vilks vēl: «Tad vajaga līgumu slēgt,Ka aitām man jātic <strong>un</strong> nedrīkst vairs bēgt.»«Jā, jā, k<strong>un</strong>gs, - kad mēs tādos augstos rados,Tad katrs par jums vai dzīvību atdos!»«Nu labi!» teic vilks, «lai paliek tā!» - -Un ēd vienu aitiņu brokastā;Vēl pamāca: «Nu tik mēs būsim no tiesasKā viena dvēsle <strong>un</strong> vienas miesas.»MODERNS ĀRSTSNāc, ļaužu glābējs, dziedinātājs!Nāc, ārste, sāpju remdinātājs!- Še cilvēks gabalos top raustīts,Ar divi simti kokiem šaustīts!«Eh, ko! Tur ļa<strong>un</strong>uma nekāda!Var piecsimts ar, tiem bieza āda;No pēriena prasts zemnieks nenomirst!»- Tev, smalkam ārstam, tad var divtik cirst?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 25 -BEZPARTEJISKS POLITIĶISTev liekas par straujuAplam tā skriet;Gluži kā uz kaujuRindās iet.Pret redzamu nāviTīšu prātu stāt, -Labāk tu jau stāvi,Kur netiek klāt.Tu nogaidīt vari,Kurš kuru veiks?Tad tu iznāksi arī:«Uzvarētāj, sveiks!»Klusā grāmataBALSSTIESĪBALai miljons mutes jums būtuUn balsis kā bazūnes,Tās nevērotu vairākKā pīkstošas pelītes.Jo jūsu balsis, cik skaļas,Ir bez balsstiesības;Vai jūs tur kliedzat, vai raudat,Neviens jūs neklausās.Caur jūsu lāstiem <strong>un</strong> draudiem,Caur visām vaimanām,Caur lielo troksni cauriSkan balss ar tiesībām.«Kas tā par varenu balsi?»Jūs īgni prasāt man.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 26 -Klusā grāmata- Nu, uzklausāties labi,Kā zelta nauda skan.DEJAS SPOKSBrauc viesi kopā lūgtās viesībās;Spīd karietes, zviedz zirgi, dāmas smaida.Pie durvīm ļaužu bari klusi gaida,Pusbalsī čukstas, brīnās, noskatās.Bet skaļas skaņas gavilē tur zālē:Tur dej <strong>un</strong> dzer, ka dimd, pēc uzvaras;Jo nomierināts viss: spoks aizdzīts tālē.Tik bailīgākie čukst: «Spoks tomēr nāks,Kad tie tur ārā arī deju sāks.»MODERNA INTELIĢENCEJūs esat tā kā lapas,Ko vējš ir atrāvis, -Kur jūsu balsts <strong>un</strong> pieturs?Dzīvs sakars iziris.Kur uzpūš kāda strāvaVai nieka vēsmiņa,Jūs aizklīstat tām līdziBez paša satura.Tik daudz jūs gaisos griezti,Ka gluži apjūkat,Ka vairs nevienai vēsmai,Ne strāvai neticat:Ka paši savus dievus,Ko vakar cēluši,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 27 -Klusā grāmataJau šodien metat zemēKā bērni lellīti.Jums gars ir ticis neassUn spējas sīkušas,Vairs neizšķirat strāvuNo sīkas vēsmiņas.Bet lielā gaisa strāvaArvien <strong>un</strong> straujāk plūst,Jūs sānis met <strong>un</strong> dziļākUz pašu zemi grūst.VĒLĪNS DZIMUMSLaiks ir seklis tā kā dīķis;Pārplūstošais avots aizbērts.Spainīšiem <strong>un</strong> biķerīšiemŪdeni nes vēlīns dzimums,Sasmalsta no paltu paltīm,Lūdz <strong>un</strong> zog no kaimiņmājām;Pūlas dīķi pieliet pilnuUn par jūru apdzied dīķi.Acis mirkšķinot, stāv apkārtGudri ļaudis r<strong>un</strong>ādamies:«Katras pūles atzīstamas -Centīgs gars ir latvju tautai -Nepagurstat, darbenieki! -Katra ūdens pile dārga,Tautas avotam lai krājam!» -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 28 -PIEDZĒRUSI TAUTAPa lielceļu trokšņodamsReibums iet,Ceļmalā raudotGaudīgums sēd,Un nešķīstībaPa grāvi valstās.Kur ir tava griba,Un kur tavs gars?Vai, darba salauzti,Gultā guļ?Nu saki man, tauta!Un vai tev mājāsIr arī vēl ka<strong>un</strong>s?Vai aizkrāsnē slēpjas?Vai zemē lien?Kur ir tavs ja<strong>un</strong>ekļuSvaigais spēks?Vai rādās tik krogā,Uz galda sitot?Un tikai skrienotMeitenēm pakaļ?Vai gļēvums <strong>un</strong> nespēksTev tagad ir gods?Un panīcis baudītājsSkaitās jau vīrs?Tev mērķis zudis?Un cenšanās beidzas?Izmisums grābisPar pazaudēto?Klusā grāmataLatvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 29 -Klusā grāmata- Tad arī jau laiks:Un izmist pietiek!Bet rāmā garāSmejas man prāts:«Vai tā ir tauta,Ko tu tur redzi!?»Jautrs es redzu:Es alojos, tauta!Tā neesi tu,Tie smalkie ļaudisTur kūleņus met,Un reibums streipuļoMelnos svārkos,Un nešķīstība,Kas grāvī valstās,Ir tērpta zīdā.Bet darba tautai,Tev vaļas nauSkatīties ērmos,Tev laiks! - Pie darba!IIEPIGRAMMASPĀREJAS ZĪMESLaiks <strong>un</strong> cilvēki ir aizgājuši,Riebjas redzēt tos, kas uznākuši:Kā tie līksmojas, ka paši dzīvi,Ka no tikuma <strong>un</strong> prāta brīvi!Dzer <strong>un</strong> neķītro, <strong>un</strong> nodod brāli,Gļēvuls, nodevējs tiem ideāli;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 30 -Klusā grāmataSmiedamies tie spriež, ka gādājamsTautai, kas tai trūkst, - liels prieka nams.KĀ STĀRKSTas kara stāvoklisStāv, kā stāvējis, -Vai rauga to celt,Vai rauga to velt,Uz vietas ir palicis,Kā stārks, tik kāju pārmijis.VIDUSVĪRSTu brīvību cieni, bet kartavas arī,I tautai, i prettautai kalpot tu vari,Ar apdomu visu, ar gudrību dari, -Ej vidus ceļu starp kreisiem <strong>un</strong> labiemUn beigās - pērienu dabū no abiem.ES AR!«E, lielais laiks mūs licis ka<strong>un</strong>ā!Pat sajūsma mums nāca ļa<strong>un</strong>ā;Es tagad visu atsaucu <strong>un</strong> liedzu.»Tā, - ko tad tu priekš l a i k a darīji?Kā darbos sajūsmu tu rādīji?«Es? - visās sapulcēs «lai dzīvo!» kliedzu.»TĀRPIŅŠNeesi tārpiņš, kas lokās,Kad tevi min,Kas pretī min -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 31 -Klusā grāmataTo zin' -Tam tabāk sokas.BIROKRĀTS UN ORDENSCik vien spēji, tu zagi <strong>un</strong> rāvi,Līdi, spiegoji, bendēji, kāvi,Kas vien ir ka<strong>un</strong>s, to tu darīji,Nu tev ir jāslēpj šie traipekļi -Ej, uzkārs tiem virsū - ordeni.IDEĀLSTeic, liberāls,Kāds ir tavs ideāls?- «Mans karogs <strong>un</strong> mans svētumsIr gaisma, patiesība, - darba lētums!»TAUTAS APLAIMOTĀJSTu gribi tautu aplaimot.Pats sevi viņai ziedam nesi, -Ļauj tevi drusku aplūkot,Cik vērts, cik krietnis pats tu esi?Cik tautai nesīs labumaTā tava dāvana?LABA MĀCĪBA VAIRĀK VĒRTS NEKĀ ZELTSLabsirdīgs k<strong>un</strong>gs iet nabagam garām,Aptura soļus, liek atskanēt varamUn saka: «Še, dodu tev kapeiku,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 32 -Klusā grāmataBet zini, ka nauda vien cilvēkuNeiespēj darīt laimīgu!»NETAISNA MANTA«Netaisna manta svētības nenes!»Tā mācība laikam nenāk no šenes:Še līdzīgi svētīgus procentus dodPar naudu, ko darbā vai nedarbā rod.DIŽTĒVA ZĒNAMTā tev būs darīt,Dižtēva zēnam:Ēst, dzert pa pilnam,Strādāt pa lēnam,Nedarīt šodien,Ko paspēsi parīt -Tā tev būs darīt!NEGROZĀMS SPRIEDUMSEs zinu tavu spriedumuKā skaidru, negrozāmu, cietu;Nekad tu aptumšot to neietuCaur iepazīšanos ar pašu lietu.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 33 -VECAS GUDRĪBASKo līdz tev krāt pa gadu gadiemTās gudrības no radu radiem:Jo vairāk ir tev viņu skaitā,Jo kodes ēd <strong>un</strong> rūsa maitā;Ar gadiem zūd tām katra jauda,Tās nau kā gadiem krāta nauda.Klusā grāmataVĀRDIKur darba nava,Tur vieta priekš vārda:Tam viena slava,Ka veco ārda.darbā liks,asuma tiks?Vārdi, jūs zobensVai jums zobensDIVIEŠICEĻŠ UZ JAUNUSargaties maldīgi cerēt,Ka viss jau no sevis kļūs labi;Vecais ar laiku taps ja<strong>un</strong>s,Tagadnē nākotne augs.Vecais ne mūžam vairs neaugs,Tas nomirstot vien tik spēj vērsties;Veco būs noārdīt nost,Tai tikai ja<strong>un</strong>am būs ceļš.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 34 -PAR RŪGTUMUNepalikt rūgtumā stāvotUn bijušā lieluma miņā:Dzīve rit tālāk aizvien,Nākotne uzvar aizvien.Rūgtumu izmest iz sirdsUn riebumu noglabāt dziļāk,Dzīvē iet darboties līdz,Dzīvi vilkt lielumā līdz.Klusā grāmataPAR K<strong>LU</strong>SUMUIeslēdzat dvēselē dziļi,Cik naida jūs jūtat <strong>un</strong> mīlas;Dziļumā dusmas lai kvēl,Svētumā sāpes lai smeldz.Ziņkāras ausis lai nedzird,Un glūnošas acis lai neredz:Klusi lai nākotne gail,Piepeši uzliesmo šalts.PAR NĀKOTNINākotne uzvar arvien,Bet ka<strong>un</strong>s var aiz uzvaras lodāt:P<strong>un</strong>durs var varoni veikt,Ritens var atpakaļ slīgt.Nākotnei lielākai jātop,Lai varētu viņu mēs cienīt:Saknes tai dziļāk būs laist,Zarus tai plašāk būs plest.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 35 -MAZIE DARBINenogrimt mazajos darbosUn ikdienā nezaudēt zvaigznes;Dūmains <strong>un</strong> putekļains darbs,Gaišas lai debesis stāv.Sīkumos izšķiežas darbi,Velk cilvēku sīkumu līdzi, -Lieluma mērķis tik vienSīkumiem nozīmi dod.Klusā grāmataPAR LIE<strong>LU</strong>MUCīniņš ir cīniņa vērts,Kad lielums to iedveš <strong>un</strong> nēsā:Masā tik lielums <strong>un</strong> spēks,Masā tik mērķis <strong>un</strong> ceļš.Personu vardarbi kaitē,Un atšķeltas drupatas sadrūp,Lielumā masu būs celt,Kopībā apņemt <strong>un</strong> tvert.PALTISPārskrēja varenā straume,Un paltis tik palika pāri;Nekustošs ielejā stāvŪdens pa smiltīm <strong>un</strong> sūt.Stāvošais ūdens grib sauktiesPar pēcteci varenai straumei -Atliekas teic vēl: mēs viss,Vardarbi teic vēl: mēs karš.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 36 -BRĪVE GLĀBĒJA«Brīve, ak, brīve! » es dzirduJūs nopūtās mūžam tā saucat;Cerībās, ilgās aizvienGaidāt, lai glābēja nāk.Brīve jūs nedzird nekad,Kaut i skaļi jūs sauktu ar balsi,Pati tā nebrīvē smok,Ejat jūs glābēju glābt.Klusā grāmataBET UN TOMĒRŠaubās <strong>un</strong> neziņas bailēs,Un ikdienas bezspēka gribāVisu jūs sākat ar: «Ak!»Visu jūs beidzat ar: «Bet -».Šaubas tā mūžam jūs kratīsUn ikdiena nelaidīs brīvus, -Brīvi dod vienīgais vārds:«Tomēr!» tik sakat, tad būs.LIELĀKI PAR ROMULīdzi ar lielākiem mērķiemAug lielumā spēki <strong>un</strong> tikums;Varena romiešu mērsNesasniegts vēsturē stāv.Proletiem jāaug pār mēru;Jums lielākiem jābūt par Romu;Pasaules verdzība tur,Pasaules brīvība šeit!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 37 -UZVARĀ MIERSIevērojat to vārdu,Kad prāts jums jau īgnis sāk palikt,Kad jums ir jādzird aizvien:«Ienaidnieks uzveica jūs!»Roma gan zaudēja kaujas,Bet nebeidza karot, līdz veica.Tāds arī jums lai ir karš,Uzvarā vien tik ir miers.PAŠDARBĪBADroša ir cīņa, jā gan!Mēs zinām nu vēstures gaitu.Akli tā gāja līdz šim,Tagad mēs spējam to vērst.Droša ir cīņa, jā gan!Bet tā saka mums: «Cīnies, cik spēka!Akli var vēsture iet,Pasauli postā var gāzt.»Klusā grāmataPAR ATJAUNOTĀJUStraumē viss pacēlās līdzi,Nu atsēdās gluži <strong>un</strong> smilts;Vietām pār laukiem tās sniedz,Zemnieks par saukumu kliedz.Uznestās smiltis drīz zudīs,Drīz asni tām lauzīsies cauri:Spēcināts taču viss lauks,Atja<strong>un</strong>ots simtkārt viss plauks.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 38 -SPĒKA AVOTIIzmisums bēg manas dziesmas,Un nāve tur neatrod vietas:Cerība, pretspars <strong>un</strong> spēks,Dusmas <strong>un</strong> ug<strong>un</strong>s, <strong>un</strong> spīts.Kā tu to spēji šais dienās,Kad nelaime staigā pa mājām?Nākotnes doma - mans sargs,Darbnieku tauta - mans spēks.IISENTENCESSEKMESCelies, ko gaud?Sev mērķi spraud,Tad sekmes gaidīt vari,Bet darbu dari.Klusā grāmataSASKALDĪTSSaskaldi sevi pa gabalam,Izdodi visu līdz pēdējam, -Bet, ja iz tevis vairs nebūs ko smelt:- «Ko šis? Uz tādu cerēt ir velt'!»PASAULES GRIBAPasaule grib, lai to malda,Grib, lai stingri to valda.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 39 -Klusā grāmataKo darīt? - Gudrie <strong>un</strong> stiprie teic:«Ej maldot <strong>un</strong> valdot sev pasauli veic!»Es gribu jums citu atbildi dot:«Ej pasaules gribu pārlabot.»APGRIEZTA PASAULEJa<strong>un</strong>maltusiānistiem, kas sludina bērnu nedzimstību.Ābele lai sārti zied, -Tikai vien lai nenes augļu;Pļava zaļokšņa lai zeļ, -Tikai vien lai nedod siena;Lai ir skaista saldā mīla,Tikai vien lai nedod laba.JAUNA CĒLĒJSUz gudriem vīriem neatsaucies,Pats visā iegremdēties traucies;Kas pats zin atrast labu, ļa<strong>un</strong>u,Tas pasauli zin celt par ja<strong>un</strong>u.RUNAS UN DARBSR<strong>un</strong>as ir garas,Darbs ir īss;No darba varasLiktens trīs.DIVKĀRŠS PIENĀKUMSAr vienu nepietiek,Tev jāprot abi:Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 40 -Klusā grāmataVest dzīvi tā, ka brāļiem labi,Un mirt, kad liktens liek.PATET JANUA, EXIJa esi apnicis šo dzīvi, -Durvis stāv vaļā, - izej brīvi;Tik neej tās durvis, kurp Seneka raida,Tur nāve no paša rokas gaida;Ej otrās, kur nomet ikdienu,Kur atdod priekš brāļiem dzīvību, -Tur pati nāve ir gaiša <strong>un</strong> smaida.VITAM, NON MORTEM RECOGITADomā uz dzīviUn ne uz nāviUn sities par brīvi,Kamēr vēl stāvi.Brīvi vajaga vest,Nāve pati nāk,Tad darbu vajga mest,Kaut tikko to sāk.SOLIDARITĀTEVai cīniņāLīst asins vai sviedri, -Lai iet vai kā,Tik neatstāj biedri!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 41 -KREISĀ PUSĒSirds, kas vārgam līdzi jūt,Zobens, kas spēj aizsargs būt -Kurā pusē tāda sirds?Kurā pusē zobens mirdz?Kreisā abiem īstā vieta,Tur ir cilvēcības lieta.Klusā grāmataAKMENS NAMSUz akmens celts mūsu nams,Tas akmens ir krams,No tērauda lieti ir stabi, -Mūsu lieta stāv labi.ZEMES SAPNISVai tas nojautējs <strong>un</strong> vēstnieksnācis?Vai mans gadsimteņu ziedonstuvu?Zemesmāte trūkās dziļā miegā -Zemes māte trūkās dziļā miegā,Dīvains sapnis bij tai parādījies;Pus no prieka, pus no briesmām drebot,Lūko atjēgties <strong>un</strong> aptvert sevi;Mēmā mute velti vārdus meklē.Tumšās saknēs ilgi mitinājies,Pēkšņi izplauka no zemes pumpurs,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 42 -Klusā grāmataMilzu zariem zemes vaigu segdams,Zaļu gaismu starodams no lapām,Saldu smaršu sūtīdams kā ilgas.Pumpurs raisījās ar rīta gaismu,Brīnumziedons zemē uzziedēja.Drīz vēl spilgtāk spīd, vēl siltāk staro;Skaistais rīts top karsta saules diena.Zaļais pumpurs zelta ziedā vēršas;Zelta gaismā gaviles bez gala.Ziedu smarša reibinoši apņemVisu radību ar laimes jūtām.Lielā sludinātā ja<strong>un</strong>ā sauleIzraisījusies kā zieds no zemes.Drīz vēl karstāk atspīd zelta stari;Skaistā saules diena liesmās kvēlo,Zelta zieds kā ug<strong>un</strong>sversme sarcis.Sviedri sarkani no zieda lāso,Zieda lapas raucas, deg <strong>un</strong> nokrīt,Zelta gaisma plok, nāk melna tumsa,Šausmas iekliedzas pār visu zemi,Drebuls dreb, kur sviedri pāri plūda.Pus no prieka, pus no briesmām drebot,Dziļā miegā trūkās Zemes māte,Lūko atjēgties <strong>un</strong> aptvert sevi;Mēma mute velti vārdus meklē.«Kas man mieru traucē tiku tikām?Nakti sapņiem grābj <strong>un</strong> dienu ilgām?Neapjausti saldām ziedoņjūtām?Vai tas nojautējs <strong>un</strong> vēstnieks nācis?Kas man sludināts bij senās teikās,Dziļās dziesmās dziedāts man no mūžiem?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 43 -Klusā grāmataJa<strong>un</strong>a dzimšana <strong>un</strong> cita saule?- Ko tās briesmas cēlās vienā reizē?Stāj tām cieti klāt kā nakts pie dienas?»Pus no prieka, pus no briesmām trīsot,Dziļās domās grima Zemes māte.Vai tu nezini to, Zemes māte,- Zieds ar augli zarā nesastopas,Ziedam jākrīt pirms lai auglis augtu.Vēl nau piepildījies viss tavs sapnis,Tev ir laika diezgan gadus gaidītJa<strong>un</strong>u dzimsnu <strong>un</strong> citu sauli,-Mūsu gads tev ir kā viena st<strong>un</strong>da,Gadusmiteņi vēl nau ne dienas.Mums nau laika gaidīt, drīz mēs gribamJa<strong>un</strong>o dzimšanu <strong>un</strong> citu sauli.UZ DARBA DIENUSvētku tērpu liekat nost,Tikai svētku spēkajostuNepiemirstat darbā jozt.Ej uz galu, laiks -* * *Ej uz galu, laiks!Lejā, vecā saule, grimsti,Vienās asnīs bradāt rimsti!Rītos zilgans vārās tvaiks:Ja<strong>un</strong>ā saule, dzimsti, dzimsti!Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 44 -DIENAS AUSMANau taisnība tām senām sērām;Ka mūžam laimes atnāks;Nē, drīz jau gaisma spīdēt sāks,Mēs viņai logus vaļā vērām -Un kaut ar diena asiņaina aust:Tā tomēr diena ir, <strong>un</strong> nau ko gaust!Klusā grāmataSAULES GRIEŽIPagāja rudens,Pagāja ziema, arī,Saule lēni, griežasUz pavasari:Laukos vēl vienmērBalta nāve staigā,Melnos baros tai pakaļVārnas klaigā.Lēni, lēni sauleGriežas uz pavasari, -To neatturēs ne nāve,Ne vārnu bari.JAUNAIS NAMSMēs vienu mācījāmies šinīs briesmās:Ka mūžam mūsu spēks nau pārvarams;Ka pērkoņgrāvienos <strong>un</strong> ug<strong>un</strong>s liesmāsSveiks ja<strong>un</strong>ās atnākošās šķiras nams.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 46 -Klusā grāmataStaigā pa kalniemŠurpu <strong>un</strong> turpu.Un tu, tu, ērksīt,Mūs atturēt gribi?!Ieķēries svārkuZemajā vīlē,Atpakaļ rauj!TĒRAUDSTērauda asmens.Vaidēdams lūza,Dusmās mētājaUg<strong>un</strong>s dzirksteles:«Dzīvodams griezu,Mirdams zibsnīju,-Zibens dzirakstele;Tā mana dvēsele;Tā zilās ug<strong>un</strong>īs:Pretvaru degs!»Mēs esam tērauds.AKMENSAkmens krūtisSkrambotas šņirkstēja;Izlēca ug<strong>un</strong>s,Atlēca kalts:«Klints mana māte,Kalns mans tēvs,Galvu ceļ debešos,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 47 -Klusā grāmataZemē rok saknes;Pasaules pamatiGuļ manā klēpī.»Mēs esam akmens.ATKAL NAKTSVisapkārt bij reiz nakts,Un nekustoties visi snauda klusu,No bailēm mākti; - dziļo, spiesto dusuVēl aizsargāja vakts.Kur ieskanējās balss,Tā klīda vientulīgi, tāļi, žēli;Tik mēmi cēlās balti miglas tēli: -«Ak, nakts! kad būs tev gals?»Nu atkal apkārt nakts;Un briesmu vētras šņāc, <strong>un</strong> asins līņā,Bet vīri modri stāv <strong>un</strong> turas cīņā;Tiem kaļot noskan lakts:«Mūs modrē ja<strong>un</strong>a balss;Mēs dienu redzējām, kaut arī īsu:Mēs gaitu nebeigsim, <strong>un</strong> nebūs trīsu,Līdz naktij reiz būs gals.»DARBU DARBSSūtījums draugiem uz mājām...Mēs vienu posmu esam zaudējuši,Ir vieni darba sīki jānoliek.Kad cirvis atcirties, vai jābeidz darbs?No viena ceļa mums ir jāatstājas, -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 48 -Klusā grāmataKad mērķis paliek, vai var ceļu trūkt?Un mērķis mums ir likts ne izgudrēm,Bet pate dzīves gaita iet uz viņu.No darba vietas namdars neaiziet,Kad roka sadurta no skabargas;Neviena sīka darba neatmetTik tādēļ vien, ka labi nepaveicās;Vai arājs atlaižas no aršanas,Kad debess samācies <strong>un</strong> negaiss draud?Un mēs lai mestu lielo mūža darbu?Kurš vien mums cerību <strong>un</strong> spēku dod,Caur kuru vien mēs spējam dzīvi nestUn kuru nedarot mēs nebūtu!Un tādēļ vien lai mēs to nedarītu,Ka vienu posmu esam zaudējuši!Ka lielais karstums tagad pārskrējis,Ka laiks jums liekas esam neizdevīgsUn atkrīt nost tie līdzitecētāji? -Vai tie mums pulkā bij tie svarīgākie?Tie ne. - Nu tad: ko esam zaudējuši?Kas tagad neatlaižas, tie tie dārgie,Jo tie spēj izturēt līdz uzvarai. -Ko spēku tērēt līdzitecētājiem,Kad tā priekš pamatšķiras nepietiek?Celt visu pašapziņu pamatšķirā.Un laiks jums liekas esam neidevīgs?Nau dzīve gan kā roku taisīts pulkstens;Ko uzvilkt var <strong>un</strong> nostādīt, kā grib,Bet izprast, piemēroties, pavērst varam,To darbu darot, kurš tam laikam der,Jo taču cilvēks vien ir dzīves viela.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 49 -Klusā grāmataUn viens ir darāms darbs ikvienā laikā,Vai rāms <strong>un</strong> kluss, vai nospiedošs <strong>un</strong> draudošs,Vai kaut pa nakti pēkšņi apsviestos:Celt visu pašapziņu pamatšķirā.Tā viena ir, kas spēj to galā vest,Tai vien tas darbs nau laika kavēklis;.Nau veikals, izlīgums, bet pate dzīveBez žēlastības <strong>un</strong> bez liecībām.Tā vien i brīva taps caur pašas spēkiem,Bet visu cilvēci sev līdzi vedīs.Tur ir tā izeja <strong>un</strong> darbu darbs.SAULES STARSIet spilgts <strong>un</strong> sildošs saules starsPār mežiem, dumbriem <strong>un</strong> paltīm,Un galvu paceļ dažs nolīcis zars,Kāpj kūpot garaiņi šaltīm.Mans saules stars, tev darba daudzCelt zarus <strong>un</strong> paltis sūkt sausas,Pēc tevis visi brēc <strong>un</strong> sauc,Viss vārgs tev jāuzklausās.Vēl augšienē blāķiem guļ mākoņi,Tik tikko tu izspiedies cauri;Tik mierināt vari tu steidzīgiUn solīt, ka zaļos drīz mauri.Vēl galotnes vien tavā spīdumā dzirkstUn spēcīgi siltumā plešas,Bet drēgnumā drebot pazares mirkst,Tām gaisma <strong>un</strong> ausa ir svešas.Mans saules stars, tev darba daudzCelt zarus <strong>un</strong> paltis sūkt sausas:Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 51 -DZĪVĪBAS TRAUKSJau sīkie putniņi mosties sāk,Pusmiegaini čivina laukā;Vēl kāda st<strong>un</strong>da, tad saule nāk,Nes dzīvību zeltainā traukā.Ap melno zemi to lēni sniedz,Un visi dzer to bez galaUn smejas, <strong>un</strong> skūpstās, <strong>un</strong> trokšņo, <strong>un</strong> kliedz:Tie glābti no nakts <strong>un</strong> sala.Ar ilgām dziestošās: acis griežUz augšu vārgie <strong>un</strong>: bālie;Nāk visi, kas sēro, kas asaras riež,Nāk nākdami tuvie <strong>un</strong> tālie.Un lielais dzīvības siltums plūstPār bālajiem vaigiem uz leju,Viss asaru mārks pa lēnītēm žūst,Vairs grumbas nevago seju.- Jau debesu vidū stāv saule <strong>un</strong> kaist,Un baltās ug<strong>un</strong>īs garo:Vaids, izmisums, šausmas iz sirdīm gaist,Prieks acīs atkal staro.Tu, stiprā saule, tu, dzīvības trauks,Dod veldzi mums, drosmi <strong>un</strong> spēku -Mēs veiksim tumsu, mums diena plauks,Tad uzcelsim nākotnes ēku.Klusā grāmataDAUGAVAS KRASTISkalo savus krastus, Daugava,Tavi krasti skalojami gan;Gadu gadus ūdens skalojotLatvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 52 -Klusā grāmataNenotīrīs tos no traipekļiemViļņo, putodama dusmojies, -Tavas putas baltas mirdzēs:Pašā saulesgaišā dienvidūVakarblāzmas krāsā burbuļos.Skalo ātrāk krastus, Daugava,No tām neminamām atmiņām,No tiem vergu laiku riebumiem;Taviem bērniem abās krastmalāsPāri nodarīts pie dzīvības.Kad tev ūdens trūkst, ko skaloties,Sasmel kopā bērnu asaras.Skalo ātrāk krastus, Daugava,Lai reiz brīvi viļņi viļņojas,Līdzi brīvu domu laidumam,SIEVIETES DVĒSLEVai mātes muteLai saka labu,Kad dēlu aizvedUz nāves stabu?Vai ja<strong>un</strong>avas acisLai laipni smaida,Kad mīļo aizved,Kur viena vaida?Vai māsas vaigiLai netop bāli,Kad aizved, aizvedUz mūžu brāli?Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 53 -Klusā grāmata- Vēl sievietes sirdīLīdzjūta mājo,Žēlot <strong>un</strong> pacelt,Un stiprināt vājo.Vēl sievietes dvēsliSajūsma silda,Viss cēls <strong>un</strong> taisns,Un spēcīgs to pilda.Lai aizved <strong>un</strong> deldē,Ko vien rod brīvu, -Iz sievietes dvēslesTo izcels dzīvu.BĒRNU MUTEAr bērnu mutiDzied nākotne dziesmas,No viņas vecamDraud lielākās briesmas.Ar maigām skaņām,Ar mīlīgu vaigu,Ar nevainībuTie dara baigu,Kas šodien beidzies,Tas rītu sāksies,Tos sapņus par dzīviPārvērst nāksies.Vēl balstiņas sīkas,Jau sirsniņas lielas,Skan dziesmas mājās,Drīz skanēs uz ielas.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 54 -Klusā grāmataAr bērnu mutiDzied nākotne dziesmas,No dzirkstēm vējiUzpūtīs liesmas.ROKASMana roka asa,Mani pirkstu gali nau smalkjūtīgi,Man acis nau maigas,Mani vaigu panti nau gludi <strong>un</strong> gla<strong>un</strong>i,Un mana r<strong>un</strong>a nau glāstoši glaima.Es maigās mākslās neesmu vingrojies,Nau vajadzīgs bijis,Un es tās neesmu pazinis daudz.Bet ienaidniekiem ganEs esmu mūžam skatījies vaigā:Es esmu tur redzējis visu; kas zems,Visdziļāko ka<strong>un</strong>u cilvēces dzimtai,Neizprotamu zvērisku naidu,Aizlaiku aizmirstu žēlību.Un viltību, <strong>un</strong> asinskāri,Un neģēlību riebjas pat vilkam,Un skaudību visam, kas augsts.Es neesmu redzējis cilvēcības,Kas žēlo <strong>un</strong> jūt;Es neesmu redzējis cilvēku sejas,Kur nebūtu rakstīs ar dziļām grumbām:«Tu esi zvērs!»Tad tapa asa mana rokaUn pirkstu gali bez smalkjūtības, -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 55 -Klusā grāmataVai zvērus glaudīt ar zīda cimdiem?Vai maigām acīm viņus žēlot?Kad viņi savus upurus plosaUn kad vēl mielojas no miesām,Kas viņu cilts?Man vajga reizi cilvēkus redzēt,Man, vajga cilvēkus cienīt spēt,Lai viņus: atkal mīlēt spētu.Līdz šim es mīlu tik savus brāļus,Kas izmisumā raujas laukāNo savu mocītāju nagiemUn, asins pārplūduši, ceļasUz galīgo cīņu.Kurš ir gan maigsUn, galvu pacēlis, skaisti dzied,No rozēm; smaršodams garām staigā,Kad viņa priekšā no kustoņasTop saplēsts cits?Kurš nemetīsies bez apdomas glābt,Lai aptrūkst dziesmas <strong>un</strong> rozes nokrīt?Kurš tāds, kam gluži nau cilvēku jūtu?Ja ir, - tad jūs.Jūs bailīgi stāvat pa pusei,Pa pusei ņirdzīgi jautādami:«Kam taisnība? kurš strīdu sācis?»- Vai tur maz strīds, kur vienu saplēš?!- Vai tur maz taisnības vajga vēl meklēt?!Man vajga reizi cilvēkus redzēt;Šīs kustoņu paaudzes negrozīsies,Jeb viņu nagi tik asāki kļūsUn netaps cilvēks par cilvēku,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 56 -Klusā grāmataUn velti to sludināt mīkstām sirdīm, -Līdz būs vēl vergi, kas visu nes,Un būs vēl tie, kas nest tiem liek,Un būs vēl no laikiem krājama vara.Kas stāvēs caur krāto.Viss maigums man ko brāļus žēlot,Ko mierināt sēros, ko kritušos pacelt,Ko sirdis nogurušiem dzesēt,Ar daiļumu dziedēt <strong>un</strong> veldzētUn nākotnes spožumu sapņos rādīt.Kad atnāks tas laiks,Kas nāk tikai vedams,Tad lēni no cilvēkiem atkritīs zemums,- Tad rokas nebūs asiem nagiem,Būs pirksti mīksti glaudīt,Būs acis maigas žēlot,Būs vaigu panti gludi <strong>un</strong> gla<strong>un</strong>i,Un r<strong>un</strong>a būs glāstoši glaima, -Un maigas dziesmas tad dziedāšu jums,Kad atnāks laiks.UZ NĀKOTNINo važām rokas ir vēl divas,Vēl notirpuši locekļi,Bet spēka dzīslas tomēr dzīvas, -Tās nomaitāt nau spējušiGadsimteņi.No briesmām tauta neiet postā,Ne tik vēl v i s u tautu zieds;Draud vairāk briesmu klusā ostā,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 57 -Klusā grāmataPēc kuras nevarīgie kliedz:Miers mūsu bieds.Jūs vingrināsat atkal rokas,Jo priekšā ja<strong>un</strong>i centieni;Drīz jutīsat, ka atkal sokas;Jau ceļā dodas ja<strong>un</strong>ekļiUz nākotni.CITA CILTSCitai ciltij vajga nākt,Kas lai darbu izved galā;Šī tik spēja darbu sākt;Darbs ne viņas, meta malā.Laiks gan sajūsmību kūra -Nebij malka, salmi vien;Ezers viļņojās, ne jūra -Gluds nu ezers. kā arvien.Citai ciltij dodat vietu,Tai, kam darbs kā savējs rūp;Lai no rokas drīzāk ietu,Laiks ir sērt, jau rija kūp.PIRTSCelies nu, tauta, <strong>un</strong> durvis ver,Svaigu gaisu ar malkiem dzer!Nu tu pirtī pērta,Sāpju spailēs tu vērta;Acis no dūmiem tev grauztas.Miesas ar slotām tev šaustas;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 58 -Klusā grāmataArvien vēl karstāks uzmests gars,Arvien vēl cilāts ērkšķainais zars;Kvēlošām šaltīm tu aplieta,Aukstiem nāves sviedriem tu mazgāta;Visa šausmu bērība pār tevi bērta: -Nu tu pirtī pērta!Vecie sviedri <strong>un</strong> traipekļi,Vergu nespēks, šaubas <strong>un</strong> drebuļiŠaustot <strong>un</strong> tveicējot nodrāzti: -Nu tu pirtī pērta.Iznāc nu laukā spēcīga,Skaidra, spirgta <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>ota:Visa vecā dzīve nomesta;Nomazgāts viss <strong>un</strong> notveicēts,Miesas <strong>un</strong> gars: ja<strong>un</strong>s, skaidrs <strong>un</strong> svēts -Nu tu pirtī pērta.Celies nu, tauta, <strong>un</strong> durvis ver,Šķēršļus pie durvīm no ceļa speraJa<strong>un</strong>u, plašu gaitu darbnieki cer.VIENS PALIEKKad jums liekas: atkal vissAtgriežas uz pagājību,Dzīve lēni, bailīgiAtkal ies pa ikdienību, -Zinat: dzīve esam mēs,Gaitas veids ir mūsu varā,Ikdienību vērtīsimDarbadienā ja<strong>un</strong>ā garā.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 59 -JAUNĀ DIENALīdz varonībaiIes ikdiena celties,Ies spēka apziņuPagātnē smelties:Nau pagātne sveša,Tā tava paša,Kā saule staroSpilgta <strong>un</strong> plaša.Klusā grāmataLAIMĪGIE JAUNEKĻILaimīgi esat jūs, aizgājušie,Kas kritāt pilnā ja<strong>un</strong>ības ziedā;Ar gavilēm saņēmāt pēdējo mirkli,Ar uzvaru acīs tam skatījātiesUn savu ja<strong>un</strong>o, dzirkstošo dzīviLīdz pašam galam izvedāt cauri;Kas izbaudījāt savu pārmēra spēkuUn spēka kausa pēdējās lāsasPašai nāvei ielējāt acīs.Jūs savu lielo ideju redzējātKaut vienu mirkli vēl mirstīgām acīm,Ko mēs tik garasapņos <strong>un</strong> sajūsmāsNeskaidri nojaužam miglas ainās,Kaut pēc viņas mēs cenšamies mūžamVienās neizbeidzamās ilgās.Laimīgi esat jūs, aizgājušie, -Jūs aizgājāt mīlas lielākā laimē,Dziļākā mīlas laimē, kas cilvēkam dota.Laimīga mīla ir sievietes siltās rokās,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 60 -Klusā grāmataUn taču tā viļ <strong>un</strong> dzeļ,Un, kurš jo dziļāk <strong>un</strong> kaislīgāk mīlUn sevi <strong>un</strong> dzīvību atdod par mīlu, -Tas īsti jo dziļāk <strong>un</strong> kaislīgāk nicina seviPar savu mīlu.Bet laimīga, gaiša <strong>un</strong> neviltīga,Visus vira prātus aizraujošaIr gara mīla uz cilvēces laimi.Ne viņa var vilt, ne viņa var dzelt,No viņas neprasa sevim laba nekā:Ne siltu roku apskāviena,Ne acu mirdzuma, ne skūpstu kaisles,Ne mīļas apgādības garā mūžā,Ne algas, ne slavas, ne piemiņas pat, -Tik viņai ziedojas nemiņu dziņā,Kurš sevī piepildās pats.Sajūsma uzplūst kā pavasarupe,Vaļīgi pāri lejas bez robežām,Bez redzama gala atveras lauks, -Plūdu svētību laistot <strong>un</strong> laistot.Tur viņas spēki izstraujo brīvi.Pa zemi iet svaigums, pa zemi iet prieks,Un pērkons, kas tricina padebešus,Ir tikai laimīgo ja<strong>un</strong>ekļu smiekli,Un zibens mirkļi, kas tvaikos šaudās,Ir laimīgo ja<strong>un</strong>ekļu dzirkstošās domas.Jūs pirmie jutāt šo mīlu bez robežāmUn nesāt to šauruma aplokā mums,Un visādos veidos mums vēstījāt toPēc viņas daudzpusības <strong>un</strong> pārpilnā pūra:Kā pavasarupi, kā zibeni tvaikos,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 61 -Klusā grāmataKā pirmās bezdelīgas, kā lakstīgalas,Kā pēkšņas briesmas <strong>un</strong> mieru, <strong>un</strong> mūžīgo sauli.Jūs savā straujā gaitā mūs aizrāvāt,Vēl krītot pacēlāt mūs līdz varonībai,- Un tikai varonībā vēl sākas cilvēks,Tik dzeldošās ug<strong>un</strong>szīmēs to sapratām mēs,Kad savus pirkstus uzlikāt mums uz krūts,Ka vēl tā sūrst līdz pašai sirdij.Tās ug<strong>un</strong>szīmes sūrstēs <strong>un</strong> nedzisīsNe pate ikdiena ar gludo rokuTās neizglaudīs, ne putekļiem aizbērs,Bet ikdiena pate gan pārvērsta tapsPar ja<strong>un</strong>o darbadienu iekš mūsu krūtīm.Laimīgi esat jūs, aizgājušie,Jūs, sevi piepildot, atvedāt laiku -Un skaistuma ug<strong>un</strong>sratos tas pārgrāvās dārdot;Jūs, sevi piepildot, izpildījātPienākumu <strong>un</strong> aizejat mierā,Bet jūsu dzīve dzīvo iekš mūsu dzīves;Jūs, sevi piepildot, uzcēlāt mūsTo lielo darbu darīt, kurš pate dzīve.Laimīgi esat jūs, aizgājušie, -Bet mēs ar ikdienas mazākiem spēkiemPaliekam še uz lielāku darbu, -Tik viena apziņa turēt mūs spēj:To darbu ne laimīgie varoņi veic,Bet visums tik vien.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 62 -GATAVĪBANezin to neviens, kad atnāks laiks,Mēs tik dzirdam, ka jau soļi dimd.Strādāsim, ko prasa dienas darbs:Dienas darbi laikam ceļu klāj;Būsim gatavi, - kaut sauktu rīt, -Katris gaitu iet, ko laiks tam lems,Katram mazā ar būs lielam būt,Kopsim garu sevī, kas to spēj.Klusā grāmataZIEMEĻBLĀZMAKā liela gaisma nāk no viņām dienāmAr stipru spēku, bet ar klusumu;Tā met pret melnām ikdienības sienāmNo kāvu ug<strong>un</strong>s baigu spožumu.Jau bālāk, rāmāk šaudās staru gāzma,Par balti sārtu kvēlesvizmu kļūst;Caur nakti roku sniedz tai rīta blāzma.Nakts draudi salauzti kā lūžņi rūst,No kāviem noslēpums <strong>un</strong> bījas plūst.* * *Ar lielo gaismu, kas pa nakti ausa,Ir mana tauta augšā- cēlusies, -Bij vēla celšanās <strong>un</strong>, ak, cik gausa,Bet skaists ir rīts <strong>un</strong> skaista gaita ies.No viņas savu vēsturi sāk tauta,Kam mūžs bez viņas tumsā stiedzējies,Kam tagad kultūrsaimē vieta ļauta;Ar gavilēm tā tautu drūzmā grūst,Kur darbā visiem brāļu tiesu gūst.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 63 -Klusā grāmata* * *Uz lielo gaismu kāri skatās masas,Pār visu tautu drūzmu trīsas trīs,Jau sirdīs atkal senās ilgas lasās,Jau gaidās uztraucas: «Vai drīz? vai drīz?»Kur ikdienai vēl šķiet, ka brīnums dzisis,Tur tautas dvēsles jūt, ka dūst <strong>un</strong> lūst;No kāvu ug<strong>un</strong>s baiļu saiklis risis.No debess zemē ug<strong>un</strong>s vējš sāk pūst,Tas kvēls, no kura dzelzs <strong>un</strong> šķēpi kūst.* * *KARĀ KAUTA DVĒSELĪTE...Redzēs baltas dienas mūsu tautai...Kalna galā nesatmani guldīt -Kalna galā nesat mani guldīt,Baltu smilšu mīkstā kapagultāNoliekat zem augstās priedes saknēmSaknes apskaus mani tūkstots rokām,Mani sargās, mani silti turēs.Zaļa maura sega pāri klāsies,Vieglu elpu mamim nenospiedīs,Viegli uzcelšos, kad skanēs taures.Pašā kalna galā gribu gulēt,Lai kaut iztālēm es varu redzēt,Kur svīst brāļi asiņainus sviedrusKarstas dienas piekvēpušā pirtī.Manim kalna vēji tvaikus kliedēs,Tur es redzēšu, kā brāļi uzvar. -Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 64 -Klusā grāmataVisus locekļus man dodat līdzi,Uzlasat, kur mani sakapāja,Lai, kad vajdzīgs, visi kopā būtu:Roka labos sānos, sirds iekš krūtīm,Mute zobu pilna atkost pretī.Tagad nesat vien uz kalna galu,Neturas jau locekļi vairs kopā;Mazu laiku vajga elpu atņemt.Priede ēnu dos man kupliem zariem,Lēni šalcot vēdinās man mieru,Remdēs sāpes, dziedēs dziļās brūces,Ja<strong>un</strong>as miesas apģērbs ja<strong>un</strong>ai cīņai.Vecās irušas kā veci svārki,Kuri laužoties ir saplosīti.Acis, izdurtās, man atkal redzēs,Mēle, izrautā, man atkal r<strong>un</strong>ās,Roka, nocirstā, man atkal celsies,Krūtis, pāršautās, man atkal viļņos,Sirds kā liesma atkal augšā šausies.Lēni nesat saplosītās miesasSmilšu celiņiem uz kalna priedi.Kur jums nesot lāsos asinsrasa,Tur augs ug<strong>un</strong>spuķes zaļā maurā,Ceļu norādīs uz manu dusu. -Pa tām puķēm atnāks ja<strong>un</strong>as meitas;Acīs asaras <strong>un</strong> rokās ziedi,Lūpās mīļi vārdi karavīram,Kādi dzīvē bij tam nedzirdēti.Zelta meitiņas, ko gauži raudat?Kautam karavīram viegla dusa.Raudat asaras par tiem, kas vārgā;Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 65 -Klusā grāmataDodat ziedus tiem, kas kaujā metas,Mīļus vārdus tiem, kas nāk iz kaujas.Kauta karavīra vārdus liekatSavas dvēsles slepenākā vietā,Lai to neizrauj jums bargie laiki,Lai to nedzird klausītāju ausis.Kauta karavīra vārdu tinatVieglās nopūtās kā zīda autā,Lai tur viegli dus caur bargiem laikiemVieglā piemiņā, līdz skanēs taures.Karā kauta dvēselīte līgosBaltā smilšu kopā kalna galā,Slaikās priedes drošā patvērumā.Siltā saulē dvēsle dienas vidūLaukā izlidos iz vieglā kapa,Smiltīs apsēdīsies gozēdamās;Redzēs: ganiņš sapņo, vaļā acis,Zaļā ēnā govis apguldījis;Dzirdēs - jautri smejam kalpavīrus,Tos, kas nepazīst vēl jautru smieklu;Redzēs - mājā jājam agrā dusāTos, kas nepazīst vēl agras dusas,Redzēs - nepieņemtās dvēselītes,Tās, kas mūžam klīst <strong>un</strong> nerod miera.Nu tās reiz būs mieru atradušas,Lēni lidināsies baltos kreklos.Priede, galvu augsti pacēlusi,Tāļi pārredzēs pār klajiem laukiem,Mežiem, druvām, ielejām <strong>un</strong> kalniemLīdz pat tāļai, zilai miglas švītrai.Kalna priedei līdzi mana dvēsle,Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte


Rainis- 66 -Klusā grāmataZaros šūpojoties, nolūkosiesMežos, druvās, ielejās <strong>un</strong> kalnosLīdz pat tāļai, zilai jūras švītrai,Kuru minot vien top acis velgas.Siltā saulē gaisi augšup ņirbēs,Dvēsle līdzi celsies priedes galā,Skuju cekuliņā šūpojoties,Vēl par priedi tālāk nolūkosies.Redzēs: baltas dienas mūsu tautaiMūžam netraucētā spožā laimē,Teiku neticētā pusnakts saulē;Dzirdēs atnākam to, ko mēs vedām,Kādēļ agri gājām smilšu kalnā;Redzēs telpai, redzēs laikam pāriŽilbinošo nākamības gaismu.Latvijas Universitāte, Pedagoģijas <strong>un</strong> Psiholoģijas fakultāte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!