13.07.2015 Views

Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona ... - Vides ministrija

Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona ... - Vides ministrija

Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona ... - Vides ministrija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Geo Consultants<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.2Gala versija


Saturs1. IEVADS ........................................................................................................................................................92. REĢIONĀLĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA MĒRĶI UN UZDEVUMI....103. LATVIJAS REPUBLIKAS UN ES LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS ATKRITUMUAPSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ.....................................................................................................................123.1. LATVIJAS LIKUMDOŠANA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ................................................123.2. SVARĪGĀKĀS EIROPAS SAVIENĪBAS DIREKTĪVAS UN TO PRASĪBAS.................................................153.3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢISKIE DOKUMENTI ......................................................173.3.1. Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģija Latvijai, 1998-2010........................................173.3.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns, 2003-2012................................................................173.3.3. Nacionālais vides politikas plāns (2004) ......................................................................................183.4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SEKTORA ATTĪSTĪBAS TENDENCES LATVIJĀ UN EIROPASSAVIENĪBĀ .............................................................................................................................................193.5. MALIENAS REĢIONA PAŠVALDĪBU SAISTOŠIE NOTEIKUMI...............................................................204. VISPĀRĒJAIS REĢIONA RAKSTUROJUMS.................................................................................224.1. MALIENAS REĢIONA TERITORIJA UN IEDZĪVOTĀJI............................................................................224.2. DEMOGRĀFISKĀ ATTĪSTĪBA ...............................................................................................................264.2.1. Pašreizējais stāvoklis .....................................................................................................................264.2.2. Demogrāfiskā prognoze līdz 2025. gadam...................................................................................284.3. REĢIONA EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA..............................................................................294.3.1. Makroekonomiskā attīstība ...........................................................................................................294.3.2. Nodarbinātība, darba samaksa un algas........................................................................................304.3.3. Mājsaimniecības izdevumu struktūra un pirktspēja.....................................................................324.4. RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBA......................................................................................................................334.5. REĢIONA ESOŠĀ INFRASTRUKTŪRA ..................................................................................................344.5.1. Dzīvojamais fonds .........................................................................................................................344.5.2. Izglītība...........................................................................................................................................354.5.3. Veselības aprūpe............................................................................................................................354.5.4. Ceļu tīkls ........................................................................................................................................364.6. REĢIONA PAŠVALDĪBU BUDŽETU APSKATS ......................................................................................375. MALIENAS REĢIONA ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS..........................385.1. SADZĪVES ATKRITUMI.........................................................................................................................385.1.1. Pašvaldību un <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu aptaujas rezultāti.................................385.1.2. Notekūdeņu dūņu ražošana un izmantošana ................................................................................395.1.3. Uzņēmumos un organizācijās radītie atkritumi............................................................................415.2. BĪSTAMO ATKRITUMU DAUDZUMS UN TO APSAIMNIEKOŠANA REĢIONĀ.......................................415.3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMĀ IESAISTĪTIE IEDZĪVOTĀJI UN ATKRITUMU APJOMS UZVIENU IEDZĪVOTĀJU.........................................................................................................................................425.4. ESOŠĀ ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA ....................................................................435.4.1. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi......................................................................................435.4.2. Atkritumu savākšanas sistēma ......................................................................................................455.4.3. Atkritumu dalītā vākšana...............................................................................................................465.4.4. Esošo izgāztuvju raksturojums......................................................................................................465.5. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFI.........................................................................................476. ATKRITUMU DAUDZUMA UN SASTĀVA PROGNOZE LĪDZ 2025. GADAM .....................48


Geo Consultants6.1. PAMATDATI ATKRITUMU DAUDZUMA PROGNOZEI .......................................................................... 486.2. ATKRITUMU DAUDZUMA PROGNOZES 1. SCENĀRIJS (BĀZES PROGNOZE) ...................................... 486.3. ATKRITUMU DAUDZUMA PROGNOZES 2. SCENĀRIJS (OPTIMISTISKĀ PROGNOZE) .................. 526.4. ATKRITUMU DAUDZUMA PROGNOZES 3. SCENĀRIJS (PESIMISTISKĀ PROGNOZE)................... 557. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ALTERNATĪVIE RISINĀJUMI..................................587.1. GALVENIE PIEŅĒMUMI ....................................................................................................................... 587.2. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ĪSTERMIŅA PROGRAMMA.......................................................... 587.2.1. Īstermiņa programmas mērķis un uzdevumi tā sasniegšanai ...................................................... 597.2.2. Jaunās <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas vispārējais raksturojums..................................... 607.3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ILGTERMIŅA PROGRAMMA ....................................................... 647.3.1. Ilgtermiņa programmas mērķi ...................................................................................................... 647.3.2. Vispārējās pieejas raksturojums.................................................................................................... 658. PROGRAMMA DARBAM AR SABIEDRĪBU ..................................................................................698.1. ĪSS PROBLĒMAS RAKSTUROJUMS....................................................................................................... 698.2. PROGRAMMAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI TĀS SASNIEGŠANAI............................................................. 698.3. MĒRĶA GRUPAS.................................................................................................................................. 708.4. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA................................................................................................................... 708.5. SPECIFISKĀ INFORMĀCIJA UN PASĀKUMI ......................................................................................... 708.6. PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS SADALĪJUMS SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN IZGLĪTOŠANASJOMĀ ............................................................................................................................................. 729. NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS ĪSTERMIŅA PROGRAMMAS REALIZĀCIJAI...........749.1. POTENCIĀLIE FINANSĒJUMA AVOTI............................................................................................... 759.1.1. Privāta sektora līdzdalība .............................................................................................................. 769.1.2. Valsts budžets................................................................................................................................ 769.1.3. Latvijas <strong>Vides</strong> investīciju fonds.................................................................................................... 779.2. EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS.................................................................................................................... 779.3. ĪSTERMIŅA PLĀNA PROGNOZĒTAIS TARIFU LĪMENIS.............................................................................. 8010. PLĀNA REALIZĀCIJAS AKTIVITĀŠU PLĀNS.............................................................................8210.1. TABULA. ĪSTERMIŅA PLĀNA REALIZĀCIJA........................................................................................ 8210.2. REĢIONĀLĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA MONITORINGS UN PĀRSKATĪŠANA .......... 8211. PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA...........................................................................................84IZMANTOTĀ LITERATŪRA.......................................................................................................................85Pielikumi1. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāji un to blīvums, 2003 ...................................... 872. pielikums. Lauku iedzīvotāju raksturojums <strong>Malienas</strong> reģionā 2005. gada sākumā ..... 893. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona tiltu raksturojums.......................................................... 1044. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģionā savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms 2003. gadā .......................... 1095. pielikums. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītie iedzīvotāji un <strong>atkritumu</strong>apjoms uz vienu iedzīvotāju <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā.................................... 1126. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona esošo sadzīves <strong>atkritumu</strong> izgāztuvju raksturojums uz2005. gada 1. janvāri .............................................................................................. 114<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.4Gala versija


Geo Consultants7. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona uzņēmumos un organizācijās radīto <strong>atkritumu</strong>raksturojums 2003. gadā, tonnas.............................................................................1208. pielikums. Ieteikumi pašvaldību saistošajiem noteikumiem.......................................128Tabulas3.1. tabula. Latvijas normatīvie akti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sektorā..............................123.2. tabula. Eiropas Savienības svarīgākie normatīvie akti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā163.3. tabula. Valstī politiski noteiktie mērķi <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanā.................................183.4. tabula. Saistošo noteikumu esamība <strong>Malienas</strong> reģionā.....................................................204.1. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona teritoriāli administratīvais iedalījums......................................224.2. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona lauku iedzīvotāju raksturojums uz 2005. gada sākumu............264.3. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas undemogrāfiskās slodzes līmenis 2004. gada sākumā..................................................264.4. tabula: Dzimstība un mirstība, dabiskais pieaugums........................................................264.5. tabula: Iedzīvotāju skaita izmaiņas <strong>Malienas</strong> reģionā, 1998 – 2003 ...............................274.6. tabula: Iedzīvotāju skaita izmaiņas <strong>Malienas</strong> reģionā, 2003 – 2025 ................................284.7. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences .......................................284.8. tabula: Demogrāfiskā prognoze <strong>Malienas</strong> reģionam, 2005. - 2025. g. .............................284.9. tabula: Iekšzemes kopprodukts, 1000 LVL ......................................................................294.10. tabula: Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, LVL............................................304.11. tabula: Strādājošo skaits pamatdarbā pa īpašuma sektoriem (gada beigās, tūkstošos)...314.12. tabula: Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis <strong>Malienas</strong> reģionā, 2003.gadā...........................................................................................................................314.13. tabula: Mājsaimniecības patēriņa izdevumi un struktūra................................................324.14. tabula: Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika <strong>Malienas</strong> reģionā 1995.-2004.gados .........................................................................................................................334.15. tabula: Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigās .......334.16. tabula: Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2003. gada beigās pēc to saimnieciskāsdarbības veida ...........................................................................................................334.18. tabula: Dzīvojamā kopplatība <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigās...............................344.19. tabula: Mājsaimniecības un iedzīvotāji pēc mājokļa tipa <strong>Malienas</strong> reģionā...................344.20. tabula: Izglītības iestādes un audzēkņu skaits <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. g. 1. septembrī .354.21. tabula: Veselības aprūpes iestādes <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigās........................354.22. tabula: Slimnīcu skaits un to darbība <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā...............................364.23. tabula: Esošā ceļu tīkla raksturojums 2003. gada beigās (km) .......................................364.24. tabula: Tilti <strong>Malienas</strong> valsts autoceļos............................................................................36<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.5Gala versija


Geo Consultants4.25. tabula: Tiltu izvietojums <strong>Malienas</strong> valsts autoceļos....................................................... 364.26. tabula: Pašvaldību kopbudžeti 2003. gadā, tūkst. LVL.................................................. 375.1. tabula: Savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms un sastāvs <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā................... 385.2. tabula. Notekūdeņu dūņu ražošana <strong>Malienas</strong> reģiona 2003. gadā, tonnas ....................... 395.3. tabula. Notekūdeņu dūņu izmantošana <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā, tonnas ................. 405.4. tabula. <strong>Malienas</strong> reģiona uzņēmumos un organizācijās radīto <strong>atkritumu</strong> daudzums 2003.gadā, tonnas.............................................................................................................. 415.5. tabula. Bīstamo <strong>atkritumu</strong> radīšana un apsaimniekošana <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā,tonnas........................................................................................................................ 415.6. tabula. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītie iedzīvotāji un 1 iedzīvotājasaražotais <strong>atkritumu</strong> apjoms gadā 2003. gadā.......................................................... 425.7 tabula: Uzņēmumi, kas apkalpo iedzīvotājus .................................................................... 445.8. tabula. Konteineru skaits un <strong>atkritumu</strong> savākšanas biežums <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā455.9. tabula. <strong>Malienas</strong> reģionā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanai izmantojama tehnika .................. 466.1. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas (bāzesprognoze).................................................................................................................. 496.2. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (bāzes prognoze).......... 496.3. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (bāzesprognoze).................................................................................................................. 516.4. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas(optimistiskā prognoze)............................................................................................ 526.5. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (optimistiskā prognoze)536.6. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas(optimistiskā prognoze)............................................................................................ 546.7. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas(pesimistiskā prognoze)............................................................................................ 556.8. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (pesimistiskā prognoze)566.9. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas(pesimistiskā prognoze)............................................................................................ 578.1. tabula. Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas pasākumi ............................. 729.1. tabula. Īstermiņa programmas realizācijas izmaksas, LVL ar PVN 18% ........................ 749.2. tabula. Investīciju sadalījums Īstermiņa plāna ietvaros, LVL .......................................... 759.3. tabula. Īstermiņa plāna ietvaros saražotais <strong>atkritumu</strong> daudzums ..................................... 789.4. tabula. Papildus ekspluatācijas izdevumi Īstermiņa plāna ietvaros.................................. 799.5. tabula. Ekspluatācijas izmaksu izmaiņas Īstermiņa plāna ietvaros (2005. gada sākumacenas)........................................................................................................................ 809.6. tabula. Prognozējamās tarifu līmeņa izmaiņas ................................................................. 8010.2. tabula. Ilgtermiņa plāna realizācija................................................................................. 82<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.6Gala versija


Geo ConsultantsLietotie termini un saīsinājumiatkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vaispiests atbrīvoties un kura atbilst <strong>atkritumu</strong> klasifikatorā noteiktajām kategorijām;<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošana — <strong>atkritumu</strong> savākšana (tai skaitā <strong>atkritumu</strong> vākšana,šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde(tai skaitā <strong>atkritumu</strong> sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav<strong>atkritumu</strong> sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves<strong>atkritumu</strong> sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī <strong>atkritumu</strong> apglabāšanasvietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;<strong>atkritumu</strong> poligons — speciāli ierīkota un aprīkota <strong>atkritumu</strong> apglabāšanas vieta, kurā tieknodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;<strong>atkritumu</strong> radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada <strong>atkritumu</strong>s vai kuraveic <strong>atkritumu</strong> sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās <strong>atkritumu</strong> sastāvs unīpašības;<strong>atkritumu</strong> uzglabāšana — <strong>atkritumu</strong> glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietāsto turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trimmēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumuvidei vai draudus cilvēku veselībai);bioloģiski noārdāmie atkritumi – bioloģiski sadalāmi atkritumi (zāle, zari, dārzeņi unaugļi);bīstamie atkritumi - <strong>atkritumu</strong>s, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tosbīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai un kas atbilst <strong>atkritumu</strong>klasifikatorā noteiktajām bīstamo <strong>atkritumu</strong> kategorijām. Atkritumu bīstamību nosaka<strong>atkritumu</strong> sastāvā esošo bīstamo vielu īpašības un to daudzums. Kā bīstami tiek klasificētitoksiski, viegli uzliesmojoši vai sprāgstoši, oksidējoši, kancerogēni, kodīgi, kā arī mutagēnivai infekciozi atkritumi;izgāztuve — <strong>atkritumu</strong> apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām;lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēra dēļ nevar vai nedrīkst ievietot <strong>atkritumu</strong>tvertnēs (piemēram, mēbeles, matrači, liela izmēra elektriskie piederumi u. c.);mājsaimniecības atkritumi - virtuves atkritumi, papīrs, kartons, plastmasa, audumi, metāls,pelni, lielgabarīta atkritumi, kā arī apkalpojošo iestāžu - veikalu, skolu, bērnudārzu,sabiedriskās ēdināšanas, kā arī ražojošo uzņēmumu radītie atkritumi, kas pēc satura ir līdzīgiiepriekšminētajiem <strong>atkritumu</strong> veidiem;nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmisvai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no <strong>atkritumu</strong> klasifikatorā noteiktajāmkategorijām;piesārņojums — tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēkuveselību, nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.7Gala versija


Geo Consultantsekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu videsizmantošanu;sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kas netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi saskaņā ar<strong>atkritumu</strong> klasifikatoru prasībām un 19.06.2001. LR MK noteikumiem Nr. 258 “Noteikumipar <strong>atkritumu</strong> klasifikatoru un īpašībām, kuras padara <strong>atkritumu</strong>s bīstamus;EEIA – Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;ES – Eiropas savienība;IKP – Iekšzemes kopprodukts;LASA – Latvijas <strong>atkritumu</strong> saimniecības asociācija;LR – Latvijas Republika;NVO – Nevalstiskās organizācijas;MK – Ministru Kabinets;AAP – Atkritumu apsaimniekošanas plāns;RVP – Reģionālā vides pārvalde;SA – Sadzīves atkritumi;VAK – <strong>Vides</strong> aizsardzības klubs;LASUA – Latvijas <strong>atkritumu</strong> saimniecības uzņēmumu asociācija;ISWA – Starptautiskā cieto <strong>atkritumu</strong> asociācija;ERAF – Eiropas reģionālais attīstības fonds;CA – celtniecības atkritumi;BA – bīstamie atkritumi<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.8Gala versija


Geo Consultants1. IEVADS<strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna darba versija sagatavota saskaņā ar2004. gada 20. septembra līgumu Nr. 118, kas noslēgts starp Latvijas Republikas <strong>Vides</strong>ministriju un starppašvaldību uzņēmumu SIA “Alba 5” (Pasūtītāji) un SIA “GeoConsultants” (Izpildītājs).Saskaņā ar “Darba uzdevumu” Izpildītāja galvenais uzdevums ir <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas plāna izstrāde.Šis sējums ir reģionālā plāna papildināta darba versija un ietver šādas galvenās sadaļas:1. Atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķi un uzdevumi2. LR un ES likumdošanas prasības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā3. Vispārīgā informācija par reģionu4. Reģiona sadzīves <strong>atkritumu</strong> saimniecības raksturojums5. Atkritumu daudzuma prognoze6. Atkritumu apsaimniekošanas alternatīvie risinājumi7. Programma darbam ar sabiedrību8. Nepieciešamas investīcijas īstermiņa programmas realizācijai9. Atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijas aktivitāšu plānsPlāna darba versijas sagatavošanas procesā visi aprēķini veikti, pieņemot, ka <strong>Malienas</strong>reģions ietver Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajonu pašvaldības, kā arī Madonas rajonaCesvaines un Lubānas pilsētas, un 3 pagastu pašvaldības (Dzelzavas, Indrānu un Sarkaņupagasti).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.9Gala versija


Geo Consultants2. REĢIONĀLĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNAMĒRĶI UN UZDEVUMIAtkritumu apsaimniekošanas plāna (turpmāk tekstā – AAP) nepieciešamību nosaka“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” (spēkā esošs no 2001. gada 3. janvāra, ar grozījumiem2004. gada 19. februārī, 2004. gada 22. aprīlī, 2004. gada 2. decembrī un 2005. gada 22. jūnijā) IIInodaļa, kur noteikts plāna saturs, tā apspriešanas un apstiprināšanas kārtība.Kopumā ņemot, minētā likuma III nodaļas 10. pantā noteikts, ka “Atkritumuapsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:• <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stāvokli, raksturojot radīto, savākto (šķiroti unnešķiroti), pārstrādāto un apglabāto <strong>atkritumu</strong> veidus, to sastāvu, daudzumu unizcelsmi;• noteikto prasību (prioritārajā secībā) ievērošanu plānotajā <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas turpmākajā attīstībā, norādot katras darbības apjomu(attiecīgo <strong>atkritumu</strong> veidu, daudzumu un izcelsmi) un tās realizēšanai paredzētolaiku;• plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajām aktivitātēm;• plānoto darbību realizēšanai nepieciešamajiem objektiem (jaunceļamajiem,rekonstruējamiem, esošajiem) un to tehnisko aprīkojumu;• institūcijām, kas ir atbildīgas par attiecīgo plānoto darbību realizēšanu;• aprēķinātajām izmaksām un finansēšanas avotiem plānoto darbīburealizēšanai;• iespējām uzlabot <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu;• pasākumiem tādu <strong>atkritumu</strong>, kuri aerobos vai anaerobos apstākļos varsadalīties, apglabājamā daudzuma samazināšanai, izmantojot to pārstrādi,kompostēšanu, kā arī biogāzes ieguvi;• pasākumiem, termiņiem un finansējumu sadzīves <strong>atkritumu</strong> izgāztuvjuslēgšanai” 1 .Vadoties no augšminētā, noteikts AAP mērķis un uzdevumi, ņemot vērā <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas stāvokli konkrētajā reģionā. kā arī tā sociāli – ekonomisko situāciju un tāsīpatnības.AAP mērķis ir nodrošināt pamatinformāciju un rīcības programmu, kas nepieciešamalikumdošanas prasībām atbilstošas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveidei konkrētajāreģionā.Līdz ar to AAP īstermiņa un ilgtermiņa programmu galvenie uzdevumi ir sekojoši:• esošās situācijas inventarizācija un tās atbilstības likumdošanas aktu prasībāmnovērtējums,• <strong>atkritumu</strong> ražošanas prognoze laika posmam līdz 2025. gadam ieskaitot,1Citāts no “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” (2004. gada 19. februāra redakcija)<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.10Gala versija


Geo Consultants• <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas īstermiņa un ilgtermiņa programmu izstrāde,paredzot nepieciešamo finansējumu un plānu realizācijas termiņus,• iedzīvotāju maksātspējas novērtējums, sabalansējot labākos iespējamostehniskos risinājumus ar esošajiem un pieejamajiem finansiālajiem resursiem.AAP paredzēts laika posmam no 2005. gada līdz 2025. gadam. Tik dinamiski mainošāstautsaimniecības nozares kā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošana plānošana 20 gadu periodam ir ļotisarežģīts process. Tāpēc AAP tiek paredzēts divu savstarpēji saistītu, hronoloģiski secīguprogrammu realizācija:• īstermiņa programma – laika posmam līdz 2013. gadam, ieskaitot,• ilgtermiņa programma – laika posmam līdz 2025. gadam, ieskaitot.Šo iedalījumu nosaka, kā likumdošanas prasības, tā arī <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stāvokliskonkrētajos reģionos.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.11Gala versija


Geo Consultants3. LATVIJAS REPUBLIKAS UN ES LIKUMDOŠANASPRASĪBAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS JOMĀ3.1. Latvijas likumdošana <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomāVismaz 13 likumi un 28 Ministru kabineta noteikumi tieši vai pastarpināti nosaka rīcības aratkritumiem vispārējā formā valstī. Starp tiem kā nozīmīgākie, kas ietekmē sadzīves unrūpniecības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu <strong>Malienas</strong> reģionā apskatāmajā perspektīvā laikaperiodā (ieskaitot poligonu iekārtošanu un <strong>atkritumu</strong> apglabāšanu):3.1. tabula. Latvijas normatīvie akti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sektorāNosaukumsLikums „Par vides aizsardzību”Grozījumi: 10.01.1997, 22.05.1997, 20.06.2000, 20.12.2001, 24.10.2002, 15.05.2003,07.04.2004, 03.02.2005Likums: “Atkritumu apsaimniekošanas likums”Grozījumi: 19.02.2004, 22.04.2004, 02.12.2004, 22.06.2005Likums “Par piesārņojumu”Grozījumi: 20.06.2002, 18.12.2003., 08.11.2004, 27.01.05Likums: “Iepakojuma likums”Grozījumi: 21.04.2005.Likums "Par dabas resursu nodokli"Grozījumi: 19.12.1996, 06.04.2000, 20.12.2001, 20.11.2003, 07.04.2004Stājas spēkāno06.08.1991.01.03.200101.07.200101.07.200201.01.1996Likums “Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums”Grozījumi: 12.01.2005.MK noteikumi Nr. 985 “Noteikumi par <strong>atkritumu</strong> klasifikatoru un īpašībām, kuraspadara <strong>atkritumu</strong>s bīstamus”MK noteikumi Nr. 342 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas,pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība”MK noteikumi Nr. 15 “Noteikumi par prasībām <strong>atkritumu</strong> poligonu ierīkošanai, kā arī<strong>atkritumu</strong> poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai, slēgšanai un rekultivācijai”MK noteikumi Nr. 323 “Prasības <strong>atkritumu</strong> sadedzināšanai un <strong>atkritumu</strong>sadedzināšanas iekārtu darbībai”Grozījumi: MK 23.10.2001. not. Nr. 449, MK 20.08.2002. not. Nr. 377, MK 04.02.2003.not. Nr. 69MK noteikumi Nr. 319 “Bīstamo <strong>atkritumu</strong> uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas,iepakošanas , marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”MK noteikumi Nr. 529 “Atsevišķu veidu bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanaskārtība”MK noteikumi Nr. 371 “Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo <strong>atkritumu</strong>apglabāšanu”01.05.200404.12.200421.05.200503.01.200121.07..200123.07.200218.12.200108.07.2003MK noteikumi Nr. 294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas 30.07.2002.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.12Gala versija


Geo ConsultantsNosaukumsdarbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbībuveikšanai”Grozījumi: MK 08.07.2003. not. Nr. 376; MK 03.02.2004. not. Nr. 64; MK 22.04.2004.not. Nr. 415.MK noteikumi Nr. 414 “Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtotilietojamam iepakojumam”MK noteikumi Nr. 555 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanaskārtība"Grozījumi: MK 16.11.2004 not. Nr. 930; MK 19.04.2005 not. Nr.269MK noteikumi Nr. 241 “Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātaaizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”Grozījumi: MK 15.06.2004. not. Nr. 541MK noteikumi Nr. 242 “Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem,kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”MK noteikumi Nr. 243 “Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un videsprasības apstrādes uzņēmumiem”MK noteikumi Nr. 270 “Dabas resursu nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtībauzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojumaapsaimniekošanas programmu”MK noteikumi Nr. 139 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomiemun termiņiem, ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu”MK noteikumi Nr. 316 “Kārtība, kādā <strong>atkritumu</strong>s ieved pārstrādei Latvijas teritorijā,kā arī <strong>atkritumu</strong> eksporta un tranzīta kārtība”MK noteikumiem Nr. 736 “Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas uninformācijas sniegšanas prasības”MK noteikumi Nr. 624 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtukategorijām”MK noteikumi Nr. 923 “Elektrisko un elektronisko iekārtu <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas noteikumi”MK noteikumi Nr 626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smakunoteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”MK noteikumi Nr. 425 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanasradīto vides piesārņojumu un azbesta <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu”Grozījumi: MK 30.03. not. Nr. 182MK noteikumi Nr. 365 “Noteikumi par <strong>atkritumu</strong> pārstrādes, reģenerācijas unapglabāšanas veidiem”MK noteikumi Nr. 455 “Kuģu radīto <strong>atkritumu</strong> un piesārņoto ūdeņu pieņemšanaskārtība un kuģu radīto <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”Grozījumi: MK 14.12.2004. not. Nr 1023Stājas spēkāno22.07.200301.07.200403.04.200401.05.200401.05.200401.07.200202.04.200201.05.200428.08.200401.08.200414.11.200406.08.200410.10.200129.04.200402.11.2002Latvijas juridiskie akti visumā ļoti labi atbilst ES direktīvu prasībām un lielākās atšķirības irprasību ieviešanas termiņos, kas ir ticis akceptēts jau Latvijas pirmsiestāšanās sarunās ar ES 2 ,kas norāda uz salīdzinoši drošu juridisko vidi plānošanas veikšanai pašvaldībā. Latvijas2 Skat. detalizēti: http://www.varam.gov.lv/EIN/Lvid_sad.htm<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.13Gala versija


Geo Consultantslikumos un normatīvajos aktos vēl nav atspoguļotas jaunās prasības attiecībā uzelektroniskiem atkritumiem, grozījumiem procedūrās <strong>atkritumu</strong> pieņemšanai poligonos,savukārt, nopietnākās izmaiņas nākotnē paredzamas ieviešot jauno Eiropas <strong>atkritumu</strong>katalogu (Komisijas lēmums 2000/532/EC) un izveidojot tam adekvātu uzskaites unatskaitīšanās kārtību (Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2150/2002), kā arī mainot(precizējot) Latvijā piemēroto nepietiekoši precīzo sadzīves <strong>atkritumu</strong> definīciju. Atbilstošāsizmaiņas būs nepieciešams atspoguļot arī <strong>Malienas</strong> reģiona pašvaldību saistošajosnoteikumos nākotnē.No pamata likumiem, kas vistiešāk ietekmē <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanassistēmu, izceļami trīs:Likums Par vides aizsardzību (1991. gada 6. augustā)Likums un tā grozījumi (22.05.1997,; 20.06.2000.; 20.12.2001.; 24.10.2002.; 15.05.2003.;07.04.2004.; 03.02.2005) nosaka, ka ražošanas un sadzīves atkritumi ir jāsavāc, jāglabā unjāieglabā šim mērķim īpaši aprīkotās vietās (29. pants), tas pats tiek attiecināts arī uzķīmiskām vielām un atkritumiem (26. pants).Likums Par pašvaldībām (1994. gada 9. jūnijs)Grozījumi veikti 16 reizes. Likums nosaka vispārējos noteikumus un ekonomisko pamatuvietējo pašvaldību darbībai Latvijā, kā arī to pienākumus un atbildību. Sekojošais ir likuma15. panta izvilkums, kas izvērsti nosaka vietējās pašvaldības pienākumus. Citātā izceltas irtās pašvaldību funkcijas un atbildība, kas attiecas uz <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.Vietējo pašvaldību pastāvīgās funkcijas ir:- organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde unkanalizācija; siltumapgāde; sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšana, izvešana, glabāšanavai pārstrāde; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi notā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; industriālo <strong>atkritumu</strong>savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu pasākumi; kapsētu un beigtodzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).Likums Atkritumu apsaimniekošanas likums (2000. gada 14. decembris)Likums ir spēkā no 2001. gada 1. marta un regulē <strong>atkritumu</strong> savākšanu, uzkrāšanu unglabāšanu vai <strong>atkritumu</strong> atšķirošanu. Atkritumu ražotājam vai īpašniekam ir pienākums:- savākt visus <strong>atkritumu</strong>s no teritorijas;- glabāt <strong>atkritumu</strong>s tā ka tie negatīvi neietekmē cilvēku veselību, vidi un citupersonu īpašumu;- nogādāt <strong>atkritumu</strong>s uz <strong>atkritumu</strong> savākšanai speciāli iekārtotām vietām vaipoligoniem (izgāztuvēm);- segt <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas izmaksas.Ministru kabinets (MK) ir izdevis vairākus noteikumus šī likuma izpildei un joprojām tosprecizē ar grozījumiem.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.14Gala versija


Geo ConsultantsLikums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem (2000. gada 19. oktobris)Likums ir spēkā no 2001. gada 1. jūnija un likuma 2. pants nosaka, ka “Pašvaldības, izpildotvienu no likumā noteiktajām patstāvīgajām funkcijām – komunālo pakalpojumuorganizēšanu iedzīvotājiem, savā administratīvajā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumusniegšanu”, t. sk. “sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu, izņemot sadzīves <strong>atkritumu</strong>pārstrādi”. Attiecīgi likuma III nodaļas 16. pants nosaka, ka ”Regulators uz noteiktu laikuizsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamo nozaru uzņēmumiem licenci,norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus”. Tas nozīmē, ka ikvienam pašvaldībāstrādājošajam uzņēmumam <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas tarifs ir jāsaskaņo ar konkrētoSabiedrisko pakalpojumu regulatoru, kā arī jāsaņem licence pakalpojumu sniegšanai.Likuma realizēšanas nodrošināšanai MK ir izdevis virkni dažādu noteikumu. Būtiskākie notiem ir 2001. gada 26. jūnija noteikumi nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifuaprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamajās nozarēs”, kur III nodaļa veltīta sadzīves<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas tarifu aprēķināšanas metodikai. Savukārt, noteikumu 2.pielikumā noteikti tarifa aprēķinā iekļaujamie izmaksu posteņi, kas ietver sekojošas sadaļas(saskaņā ar noteikumos izmantoto terminoloģiju):- autotransporta izmaksas,- administratīvās izmaksas,- konteineru uzturēšanas izmaksas,- lielgabarīta <strong>atkritumu</strong> savākšanas un pārvadāšanas izmaksas,- sadzīves <strong>atkritumu</strong> glabāšanas un pārkraušanas teritoriju izmaksas,- sadzīves <strong>atkritumu</strong> apglabāšanas izmaksas,- ilgtermiņa kredītaizņēmumu atmaksāšana,- nodokļus un nodevas.Svarīgi atzīmēt, ka par Sabiedrisko pakalpojumu regulatora sniegtajiem pakalpojumiem irnoteikta valsts nodeva.Jāpiemin, ka valstī ir noteiktas tikai dažas būvnormas, kas regulē <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanu, primāri - Latvijas pagaidu būvnormatīva LBN 100 Teritoriālplānošana (toparedzēts saistīt ar LVS 190 grupas standartiem), bet arī:- Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi (Latvijasbūvnormatīvs LBN 402), apstiprināti ar Latvijas RepublikasArhitektūras un celtniecības <strong>ministrija</strong>s 05.07.1993 pavēli Nr. 76;- Namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi" (Latvijas būvnormatīvsLBN – 403).Minētās normas nākotnē būtu nozīmīgi papildināmas ar prasībām attiecībā uz dalītas<strong>atkritumu</strong> savākšanas organizāciju un tam nepieciešamās telpas un aprīkojuma izvietojumu.3.2. Svarīgākās Eiropas savienības direktīvas un to prasībasEiropas Savienības vides aizsardzības likumdošana ir attīstījusies vairāk kā 30 pēdējo gadulaikā, un šobrīd sevī iekļauj ap 300 juridisko dokumentu, ieskaitot direktīvas, noteikumus,lēmumus un rekomendācijas. Tomēr, tā Eiropas Savienības likumdošanas daļa (tā saucamaisvides aizsardzības Acquis) ar ko Latvijai bija jāsaskaņo sava nacionālā vides likumdošanas<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.15Gala versija


Geo Consultantsbāze un administratīvā prakse (kā priekšnoteikums kļūšanai par dalībvalsti) bija salīdzinošimazāka, un ietvēra 70 direktīvas, no kurām dažas ir tikušas grozītas vairākas reizes un irpapildinātas ar tā saucamām “meitas” jeb atvasinājuma direktīvām, kā arī 31 noteikumu(Regulations). Šobrīd Latvijas normatīvie akti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā ir relatīvilabi saskaņoti ar ES prasībām. Sadaļā sniegts īss kopskats par ES un Latvijas Republikaslikumu un citu normatīvo aktu prasībām <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā.ES nozīmīgākie juridiskie dokumenti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā ir iekļauti 3.3.tabulā. Lai arī Eiropas savienības prasību kopums tieši tiek attiecināts uz valsti kopumā unadresēts konkrētam <strong>atkritumu</strong> ražotājam, šo normatīvo dokumentu ieviešanas secība unnosacījumi, kā arī atbilstošo rīcību koordinācija Latvijā pamatā attiecas uz pašvaldībukompetenci.3.2. tabula. Eiropas Savienības svarīgākie normatīvie akti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomāAtkritumu apsaimniekošanaPadomes direktīva par atkritumiem 75/442/EEC (ar grozījumiem direktīva 91/156/EEC).Padomes direktīva par bīstamajiem atkritumiem 91/689/EEC (ar grozījumiem direktīva 94/31/EC).Eiropas <strong>atkritumu</strong> katalogs (nebīstami un bīstami) (Komisijas lēmums 2000/532/EC).Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 2150/2002 (2002. gada 25. novembris) Par <strong>atkritumu</strong> statistikuSpecifiski atkritumiPadomes direktīva 75/439/EEC par naftas produktu <strong>atkritumu</strong> apglabāšanu (ar grozījumiem direktīva 87/101/EEC).Padomes direktīva 78/176/EEC par titāna dioksīda rūpniecības atkritumiem.Padomes direktīva 82/883/EEC par procedūrām, kā uzraudzīt un novērot vidi, ko ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi.Padomes direktīva 92/112/EEK par procedūrām tādu programmu saskaņošanai, kuras paredzētas, lai samazinātu uneventuāli novērstu titāna dioksīda ražošanas radīto piesārņojumu.Padomes direktīva 91/157/EEC par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas.EP un Padomes direktīva 94/62/EC par iepakojumu un iepakojumu atkritumiem, papildināta ar 2004/12/EC.Padomes direktīva 96/59/EC par polihlorida bifenilu un terfenilu apglabāšanu (PCB/PCT).Padomes direktīva 86/278/EEC par vides un augsnes aizsardzību, izmantojot dūņas lauksaimniecības vajadzībām.Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtuatkritumiem (EEIA)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanasierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiemEP un Padomes direktīva 2000/59/EC – Par kuģu radīto <strong>atkritumu</strong> un kravas pārpalikumu uzņemšanas iekārtām ostāsProcesi un iekārtasEP un Padomes direktīva 2000/76/EC par <strong>atkritumu</strong> sadedzināšanu.Padomes direktīva 99/31/EC par <strong>atkritumu</strong> poligoniem.Padomes Lēmums 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras <strong>atkritumu</strong> pieņemšanaipoligonos atbilstoši Direktīvas 1999/31/EK 16. pantam un II pielikumamTransports, imports un eksportsPadomes Regula Nr 259/93 par <strong>atkritumu</strong> transportēšanas pārraudzību un kontroli Eiropas Savienības ietvaros, no tās un uzto.Padomes Regula Nr 1420/1999 apstiprina noteikumus un procedūras, kas attiecināmas uz noteiktu <strong>atkritumu</strong> veidupārvadājumiem uz noteiktām ne-EDSP zemēm.Komisijas Regula Nr 1547/99 nosaka kontroles procedūras, kas attiecināmas uz noteiktu <strong>atkritumu</strong> veidu pārvadājumiem uznoteiktām zemēm, kuras neattiecās pie EDSP Lēmuma C(92)39.Tabulā apskatītās direktīvas pastāvīgi tiek papildinātas un grozītas un attiecībā uz <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas mērķiem svarīgākās ir izmaiņas direktīvā 94/62/EEC par iepakojumu unizlietoto iepakojumu, kas nosaka skaitliski izteiktus (kvantificētus) sasniedzamos mērķusDalībvalstīs līdz 2006. g. 30. jūnijam (Latvijā šis termiņš noteikts kā 2015. g.) un uzsvernepieciešamību veicināt enerģijas iegūšanu no izlietotajiem iepakojuma materiāliem.Atkritumu apsaimniekošanas stratēģiskie dokumenti<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.16Gala versija


Geo Consultants3.3. Atkritumu apsaimniekošanas stratēģiskie dokumentiSaskaņā ar 1998. gada apstiprināto “Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģiju Latvijai,1998-2010” un balstoties uz “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu, 2003-2012” pargalvenajiem uzdevumiem valsts vides politikas īstenošanai valstī šajā sektorā ir noteikti:−−sakārtot sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu tā, lai nodrošinātu sadzīves<strong>atkritumu</strong> savākšanas pakalpojumus visiem pilsētu iedzīvotājiem un vismaz 80%lauku iedzīvotājiem un pārējiem <strong>atkritumu</strong> ražotājiem, novēršot nelegāli izbērto<strong>atkritumu</strong> ietekmi uz vidi;līdz 2009. gadam izveidot 10-12 mūsdienīgas, reģionālas sanitārajām prasībāmatbilstošas sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas ar <strong>atkritumu</strong> apstrādesiekārtām un poligoniem. Visām <strong>atkritumu</strong> apglabāšanas iekārtām, kas darbojasLatvijas teritorijā, no šī brīža ir jāatbilst poligona prasībām;− līdz 2012. gadam rekultivēt visas slēgtās vides aizsardzības prasībām neatbilstošas<strong>atkritumu</strong> izgāztuves, tādējādi samazinot <strong>atkritumu</strong> negatīvo ietekmi uz vidi.Lai sasniegtu Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģijas izvirzītos mērķus, ir uzsāktasadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projektu realizācija Rīgas, Liepājas, Ventspils,Ziemeļvidzemes, Austrumlatgales, Dienvidlatgales reģionos un atšķirīgās sagatavošanasstadijās ir projekti <strong>Malienas</strong>, Piejūras, Vidusdaugavas, Zemgales un Viduskurzemesreģionos.3.3.1. Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģija Latvijai, 1998-20101998. gadā LR Ministru kabinets apstiprinājis “Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasstratēģija 1998.-2010. gadam”. Stratēģijas mērķi ir uzlabot sadzīves <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanu, kā arī samazināt sadzīves <strong>atkritumu</strong> un izgāztuvju radīto negatīvo ietekmiuz vidi. Stratēģija paredz uzlabot sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātiun palielināt iedzīvotāju skaitu, kuriem ir pieejami šie pakalpojumi. Paredzēts pakāpeniskisamazināt esošo sadzīves <strong>atkritumu</strong> izgāztuvju skaitu.3.3.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns, 2003-2012Ministru kabinets 2002. gada 21. augusta sēdē akceptēja Valsts <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasplānu (MK Rīkojums Nr. 421) kā spēkā esošu ar 2003. gada 1. janvāri un nosaka tajākonkrētus politiskos mērķus. Tas ir valstī saistošs dokuments par kura izpildi <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>regulāri atskaitās valdībai 3 , savukārt, pašvaldību tieša iesaistīšana šī plāna realizācijā irparedzēta turpmāk, pēc neatliekamo pasākumu veikšanas nacionālajā līmenī. Tādējādi, Valstsplānošanas dokumentu ietekme uz sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu reģionā ir paredzamajau tuvākā perspektīvā, ka plāns būs papildināms un koriģējams (2006. - 2007. g.).Viennozīmīgi, ka tas attieksies uz reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānu attīstību,izpildes kontroli un korekcijām.3 Skat.: http://www.vidm.gov.lv/varam/DOC/Ldoc.htm Tur pat: Informatīvais ziņojums par Atkritumu apsaimniekošanasvalsts plāna 2003.-2012.gadam izpildi. 04.08.2003 ir iesniegts Valsts Kancelejā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.17Gala versija


Geo Consultants3.3. tabula. Valstī politiski noteiktie mērķi <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanā.Atkritumu veids vai plūsma Mērķis Jāsasniedz līdz:Atkritumu poligonos un Samazināšana līdz 75%izgāztuvēs apglabājamie Samazināšana līdz 50%bioloģiski noārdāmieatkritumi (pieņemot, ka tiek Samazināšana līdz 35%piemērota atkāpe)Iepakojuma atkritumi Atkritumu pārstrāde 50%Atkritumos esošo materiālu pārstrāde 15%Baterijas un akumulatori Aizliegums importēt un tirgot baterijas, kuras satur vairāk Hg, Cd, Pb,nekā tas ir noteikts ES likumdošanā.Dalītas vākšanas efektīva darbībaPCB/PCT atkritumiInventarizācija2010. g.2013. g.2020. g.2007. g.2007. g.2003. g.Iestājoties ES, kopš 2004.gada maijaIestājoties ES, kopš 2004.gada maijaEsošo materiālu iznīcināšanaNolietoti transportlīdzekļi Pārstrāde vai atkārtota izmantošana vismaz 70%Pārstrāde vai atkārtota izmantošana vismaz 85%2010. g.2006. g.2015. g.3.3.3. Nacionālais vides politikas plāns (2004)Nacionālais vides politikas plāns 4 ir visaptverošs, stratēģisks un ar citiem atbilstoša līmeņaplāniem integrēts dokuments. Tā īstenošana paredzēta nākošo piecu gadu laikā. Undokumentā tiek formulēti vides aizsardzības principi, galvenie politikas mērķi un rīcības tosasniegšanai, par galveno uzdevumu nosakot - jānodrošina cilvēku veselībai labvēlīgi dzīvesapstākļi, kas gala rezultātā palielinās mūža garumu un uzlabos iedzīvotāju veselības unlabsajūtas stāvokli. Paredzēts, ka realizējot minēto, tiek prognozēti sekojoši rezultāti:1. Apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma samazināšana līdz 75% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma līdz2010. gadam;2. Apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma samazināšana līdz 50% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma līdz2013. gadam;3. Apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma samazināšana līdz 35% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma līdz2020. gadam;4. Izveidota bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas infrastruktūra (sadedzināšanasiekārta, apglabāšanas poligoni, arī azbesta atkritumiem, savākšanas stacijutīkls) no 2005. - 2006. gadam;5. Nodrošināta izlietotā iepakojuma reģenerācija ne mazāk kā 50% apmērā nosaimnieciskajā apritē esošā iepakojuma apjoma līdz 2007. gadam;4Nacionālais <strong>Vides</strong> politikas plāns (2004. – 2008.). Ministru kabineta 03.02.2004. sēdē apstiprināts.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.18Gala versija


Geo Consultants6. Atkritumos esošo iepakojuma materiālu pārstrāde nodrošināta ne mazāk kā15% apmērā katram atsevišķam iepakojuma veidam (stikls, kartons un papīrs,plastmasa, metāls) līdz 2007. gadam;7. Nodrošināta bateriju un akumulatoru dalītas vākšanas sistēmas efektīvadarbība;8. Izveidota depozīta sistēma baterijām;9. Nodrošināta esošo polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošomateriālu iznīcināšana: līdz 2010. gadam;10. Nodrošināta nolietoto transportlīdzekļu pārstrāde vai atkārtota izmantošanavismaz 70% no mašīnu masas – no 2006. gada;11. Nodrošināta nolietoto transportlīdzekļu pārstrāde vai atkārtota izmantošanavismaz 85% no mašīnu masas – no 2015. gada.Noteiktie vides politikas mērķi un to kvantificētie rezultāti pēc nacionālā vides politikasplāna akcepta valdībā ir kļuvuši saistoši visiem <strong>atkritumu</strong> ražotājiem valstī, bet pārraudzībaun vadība ir nodota pašvaldību ziņā. Pastarpināti tas nozīmē, ka šie ir mērķi un kontrolesrādītāji ir <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas darbībai nākotnē. Tomēr, līdzšinējinepietiekoši konkrēti ir noteikti atbilstošie Nacionālā vides politikas plāna realizācijasmehānismi un pašvaldību loma tajos, un iepriekšēji minētie mērķi ir vērtējami kā indikatīviun attiecas uz <strong>Malienas</strong> sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģionu vidēja termiņaperspektīvas periodu.3.4. Atkritumu apsaimniekošanas sektora attīstības tendences Latvijā unEiropas savienībāIlgtermiņa plānojumos ir lietderīgi rēķināties un ņemt vērā ES politiku <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanā un tā vispārīgos vilcienos ir definēta Sestajā <strong>Vides</strong> rīcības programmā(posmam līdz 2010. g.), “Mūsu nākotne mūsu izvēle”, COM(2001)31 un daudz precīzāknoteikta Kopienas Atkritumu apsaimniekošanas stratēģijā. Rīcības programmas 5.7. nodaļaattiecas uz <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jautājumiem, tā nosaka apstiprinot iepriekšējāsprogrammas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas prioritātes vairākus kvantificētus sasniedzamosmērķus:- Pārstrādāt 50% papīra, stikla un plastmasas;- Izbeigt <strong>atkritumu</strong> eksportu no ES apglabāšanai ārpus ES;- Par 90% samazināt dioksīnu emisiju (no <strong>atkritumu</strong> sadedzināšanas) uc.Kvantitatīvie <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas mērķi ir noteikti kā:- līdz 2010. g. samazināt apglabājamo <strong>atkritumu</strong> daudzumu par 20%,salīdzinot ar 2000. g., un līdz 2050. g. šo daudzumu samazināt līdz 50%no 2000. g. apglabāto <strong>atkritumu</strong> daudzuma;- līdz 2010. g. samazināt bīstamo <strong>atkritumu</strong> daudzumu par 20%, salīdzinotar 2000. g., un līdz 2050 g. šo daudzumu samazināt līdz 50% no 2000. g.radītā bīstamo <strong>atkritumu</strong> daudzuma.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.19Gala versija


Geo ConsultantsTomēr tiek atzīts, ka šīs programmas realizācijas laikā primāri tiks akcentēti jau esošās<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas likumdošanas ieviešana 5 un tās realizācijas kontrole, atstājotkvantitatīvos sasniegumu rādītājus par politiskajiem mērķiem.3.5. <strong>Malienas</strong> reģiona pašvaldību saistošie noteikumi<strong>Malienas</strong> reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna izstrādes projekta ietvaros 2004. gadaoktobrī - novembrī <strong>Malienas</strong> reģiona pašvaldībās notika aptauja par <strong>atkritumu</strong> saimniecību.Atkritumu apsaimniekošanas reģionu veido 60 pašvaldības, no tām vietējie saistošienoteikumi ir izstrādāti tikai 14 pašvaldībās (skat. 3.5. tab.). Savukārt, vairums no citāmpašvaldībām tos ikdienā aizstāj ar <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas līgumiem ar atbilstošo<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas organizāciju. Pieņemtie vietējie saistošie noteikumi ir izstrādātidetalizēti un atbilstoši patreiz spēka neesošiem "Par sadzīves atkritumiem" (1998) unlikumam "Par bīstamajiem atkritumiem" (1993, 1997) un, pamatā, atbilst Atkritumuapsaimniekošanas likumam tā sākotnējā (2001. g.) redakcijā. Lai arī papildināmi, kādetalizēti un veiksmīgi izceļami Apes un Alūksnes pilsētu, kā arī Tilžas un Virešu pagastuvietējie saistošie noteikumi. Ieteikumus pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kasreglamentē sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu skatīt 8. pielikumā.Prioritāri būtu pārstrādājami ļoti novecojušie noteikumi Gulbenes un Balvu pilsētās, arīVecumu pagastā, bet Cesvainē ir nepieciešami noteikumi, kas apskatītu ne tikai darbības<strong>atkritumu</strong> izgāztuvē “Miķelēni”, bet visā pašvaldības teritorijā.3.4. tabula. Saistošo noteikumu esamība <strong>Malienas</strong> reģionāAlūksnes pilsētaPašvaldībasNoteikumiir pieņemtixNoteikumi ir pieņemti, ar tiemvar iepazīties tikai pašvaldībāAlūksnes rajonsNoteikumi līdz šimnav izstrādātiApes pilsēta x xAlsviķu pagastsAnnas pagastsGaujienas pagastsIlzenes pagastsJaunalūksnes pagastsJaunannas pagastsKalncempju pagastsLiepnas pagasts<strong>Malienas</strong> pagastsMālupes pagastsMārkalnes pagastsPededzes pagastsTrapenes pagastsVeclaicenes pagastsVirešu pagastsZeltiņu pagastsZiemeru pagastsxxxxxxxxxxxxAptaujānepiedalāsKopā: 4 1 10 5Balvu pilsētaxBalvu rajonsxxxxx5Skatīt: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/en_501PC0031.pdf<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.20Gala versija


Geo ConsultantsViļakas pilsētaBaltinavas pilsētaBalvu pagastsPašvaldībasBērzkalnes pagastsBērzpils pagastsBriežuciema pagastsKrišjāņu pagastsKubuļu pagastsKupravas pagastsLazdukalna pagastsLazdulejas pagastsMedņevas pagastsRugāju pagastsSusāju pagastsŠķilbēnu pagastsTilžas pagastsVectilžas pagastsVecumu pagastsVīksnas pagastsŽīguru pagastsNoteikumiir pieņemtixxxxxNoteikumi ir pieņemti, ar tiemvar iepazīties tikai pašvaldībāNoteikumi līdz šimnav izstrādātixxxxxxAptaujānepiedalāsKopā: 6 0 9 6Gulbenes pilsētaBeļavas pagastsDaukstu pagastsDruvienas pagastsGalgauskas pagastsJaungulbenes pagastsLejciema pagastsLitenes pagastsLizuma pagastsLīgo pagastsRankas pagastsStāmerienas pagastsStrazdu pagastsTirzas pagastsxGulbenes rajonsKopā: 1 1 8 4Cesvaines pilsētaLubānas pilsētaDzelzavas pagastsIndrānu pagastsSarkaņu pagastsxMadonas rajonsKopā: 1 0 3 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.21Gala versija


Geo Consultants4. VISPĀRĒJAIS REĢIONA RAKSTUROJUMSŠajā nodaļā sniegta informācija par <strong>Malienas</strong> reģiona teritoriju un iedzīvotāju skaitu,raksturots pašreizējais demogrāfiskais stāvoklis un sagatavota demogrāfiskā prognoze līdz2025. gadam, kā arī aprakstīta sociāli ekonomiskā situācija Alūksnes, Balvu, Gulbenes unMadonas rajonos, sniegti dati par ražošanas attīstību un esošo infrastruktūru, sniegtspašvaldību budžeta apskats.Sakarā ar to, ka <strong>Malienas</strong> reģions ietver arī piecas Madonas rajona pašvaldības, nodaļāsniegtā informācija ietver datus par Madonas rajonu, jo neietvert tos būtu nekorekti, savukārtinformācija atsevišķi par 5 Madonas rajona pašvaldībām nav pieejama.4.1. <strong>Malienas</strong> reģiona teritorija un iedzīvotāji<strong>Malienas</strong> sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģions ietver Alūksnes, Balvu, Gulbenesrajonu un Madonas rajona 5 pašvaldības (Cesvaines pilsētu ar lauku teritoriju, Lubānu,Dzelzavas, Indrānu un Sarkaņu pagastu). Reģions kopumā iekļauj sevī 60 pašvaldības:Alūksnes rajonā 20 pašvaldības, Balvu rajonā 21 pašvaldības, Gulbenes rajonā 14 pašvaldība,Madonas rajonā 5 pašvaldības. Reģionā ir 7 pilsētas – Alūksne, Gulbene, Balvi, Cesvaine,Lubāna, Ape, Viļaka.Reģiona kopējā platība ir 7076,1 km 2 jeb 11,0 % no valsts kopējās teritorijas. Lauku teritorijaaizņem 7028,1 km 2 jeb 99,3 % no reģiona kopplatības, pilsētu teritorijas aizņem tikai 48 km 2jeb 0,7 % no reģiona kopplatības.<strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāju skaits 2003. gadā bija 91987, tas ir 4,0 % no kopējā visas valstsiedzīvotāju skaita. Pilsētu un lauku iedzīvotāju skaits attiecīgi ir 34063 un 57924, jebprocentuāli - 37,0 % un 63,0 % no visa reģiona iedzīvotāju kopskaita. Vidējais iedzīvotājublīvums pilsētās ir 709,6 iedz./km 2 un lauku teritorijās – 8,2 iedz./km 2 . Šis apstāklis norādauz teritorijas nevienādi blīvo iedzīvotāju izvietojumu pilsētās un lauku teritorijās.<strong>Malienas</strong> reģiona teritoriāli administratīvā iedalījuma raksturojums, ieskaitot datus par pilsētuun lauku iedzīvotāju skaitu 2003. gadā, sniegts 4.1. tabulā [1;2].4.1. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona teritoriāli administratīvais iedalījumsPašvaldībuIedzīvotāju skaitsPlatība,Administratīvā vienībaskaits Pilsētās Laukoskm 2Alūksnes rajons, t.sk. 20 15016 1991,7Alūksne 9430 14Ape* 1218 2Balvu rajons, t.sk. 21 19049 2381,2Balvi 8304 5Viļaka 1803 6Gulbenes rajons, t.sk. 14 18042 1876,1Gulbene 9514 12Madonas rajons, t.sk. 5 5817 827,1Cesvaine* 1831 5<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.22Gala versija


Geo ConsultantsPašvaldībuIedzīvotāju skaitsPlatība,Administratīvā vienībaskaits Pilsētās Laukoskm 2Lubāna 1963 4Kopā reģionā 60 34063 57924 7076,1*- bez lauku teritorijas<strong>Malienas</strong> reģiona administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums sniegts 1. attēlā un 2.attēlā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.23Gala versija


Geo ConsultantsDetalizētāka informācija par iedzīvotājiem un to blīvumu <strong>Malienas</strong> reģionā sniegta 1.pielikumā.<strong>Malienas</strong> reģiona lauku iedzīvotāju raksturojums sniegts 4.2. tabulā un detalizēti 2. pielikumā[15].4.2. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona lauku iedzīvotāju raksturojums uz 2005. gada sākumuCiemi ar iedzīvotāju skaitu:Rajons500 - 1000 100 – 500 < 100Skaits Iedz. Skaits Iedz. Skaits Iedz.Alūksnes rajons 3 1971 21 4399 81 2301Balvu rajons 5 3548 23 4638 596 11166Gulbenes rajons 7 4632 17 3906 6 341Madonas rajons (5pašvaldībās)1 538 5 1101 26 713Kopā reģionā 16 10689 66 14044 709 14521Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis 2004. gadasākumā atspoguļots 4.3. tabulā [7].4.3. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis2004. gada sākumāRajonsLīdz darbaspējasvecumamIedzīvotāju skaits procentos, %Darbaspējas vecumāVirs darbaspējasvecumaDemogrāfiskā slodzeAlūksnes rajons 18.2 59.9 21.9 670Balvu rajons 16.5 59.8 23.7 673Gulbenes rajons 18.2 60.4 21.4 657Madonas rajons 17.9 60.0 22.1 666Kopā reģionā 17.7 60.0 22.3 666Salīdzinot 4.3. tabulas rādītājus ar vidējiem rādītājiem valstī, kur iedzīvotāju skaits līdzdarbaspējas vecumam ir 15,4%, virs darbaspējas vecuma – 21,8 % un darbaspējas vecumā –62,8 % no kopēja iedzīvotāja skaita, ir jāsecina, ka iedzīvotāju skaits līdz darbaspējasvecumam <strong>Malienas</strong> reģionā ir par 2,3 % lielāks nekā vidēji valstī, un pensionāru skaits irlielāks par 0,5 %. Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā ir mazāks nekā vidējais rādītājsvalstī par 2,8%. Ņemot to vērā demogrāfiskā slodze reģionā ir augstāka nekā vidēji valstī(demogrāfiskā slodze valstī ir 591).4.2. Demogrāfiskā attīstība4.2.1. Pašreizējais stāvoklisReģiona demogrāfiskā situācija tiek raksturota ar iedzīvotāju dzimšanas, miršanasstatistiskiem lielumiem un dabiskā iedzīvotāju skaita palielinājumu: iedzīvotāju dzimšanasun nāves gadījumu skaits, gada vidējā dabiskā pieauguma rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem.Demogrāfiskie indikatori ir atspoguļoti 4.4. tabulā [7].4.4. tabula: Dzimstība un mirstība, dabiskais pieaugumsRajonsDzimstība Mirstība Dabiskais pieaugums2002. 2003. 2002. 2003. 2002. 2003.Alūksnes rajons 9.0 8.4 15.3 15.9 -6.3 -7.5<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.26Gala versija


Geo ConsultantsRajonsDzimstība Mirstība Dabiskais pieaugums2002. 2003. 2002. 2003. 2002. 2003.Balvu rajons 8.9 8.2 19.3 18.6 -10.4 -10.4Gulbenes rajons 8.4 8.6 15.5 15.4 -7.1 -6.8Madonas rajons 8.7 9.3 12.9 13.9 -4.2 -4.6Reģionā vidēji: 8.7 8.6 15.3 15.5 -6.6 -6.94.4. tabulas dati norāda, ka dabiskais iedzīvotāju skaita pieaugums Alūksnes un Madonasrajonā 2003. gadā, salīdzinot ar 2002. gadu, ir vēl vairāk samazinājies. Savukārt Gulbenesrajonā šis rādītājs palielinājās un Balvu rajonā palika nemainīgs. Vidējais iedzīvotāju skaitapieaugums reģionā bija negatīvs kā 2002. g., tā arī 2003. g., kas norāda uz depopulācijastendencēm <strong>Malienas</strong> reģionā.Iedzīvotāju skaita izmaiņas <strong>Malienas</strong> reģionā laika posmā no 1998. g. līdz 2003. g. iratspoguļotas 4.5. tabulā [2].4.5. tabula: Iedzīvotāju skaita izmaiņas <strong>Malienas</strong> reģionā, 1998 – 2003RajonsAlūksnes rajonsBalvu rajonsGulbenes rajonsMadonas rajons*Kopā reģionā:Iedzīvotāju skaits, vidēji gadāGads 1998 1999 2000 2001 2002 2003pilsētās 11,456 11,390 11,453 10,771 10,682 10,648% 100% 99.42% 99.97% 94.02% 93.24% 92.95%laukos 15,667 15,555 14,943 15,372 15,268 15,016% 100% 99.29% 95.38% 98.12% 97.45% 95.84%kopā: 27,123 26,945 26,396 26,143 25,950 25,664pilsētās 11,197 11,048 10,496 10,328 10,219 10,107% 100% 98.67% 93.74% 92.24% 91.27% 90.27%laukos 20,085 19,785 20,052 19,719 19,445 19,049% 100% 98.51% 99.84% 98.18% 96.81% 94.84%kopā: 31,282 30,833 30,548 30,047 29,664 29,156pilsētās 9,745 9,734 9,613 9,572 9,528 9,514% 100% 99.89% 98.65% 98.22% 97.77% 97.63%laukos 19,352 19,199 18,655 18,542 18,305 18,042% 100% 99.21% 96.40% 95.81% 94.59% 93.23%kopā: 29,097 28,933 28,268 28,114 27,833 27,556pilsētās 4035 3990 3941 3813 3798 3794% 100% 98.88% 97.67% 94.50% 94.13% 94.03%laukos 6109 6065 5903 5935 5902 5817% 100% 99.28% 96.63% 97.15% 96.61% 95.22%kopā: 10144 10055 9844 9748 9700 9611pilsētās 36,433 36,162 35,503 34,484 34,227 34,063% 100% 99.3% 97.4% 94.7% 93.9% 93.5%laukos 61,213 60,604 59,553 59,568 58,920 57,924% 100% 99.0% 97.3% 97.3% 96.3% 94.6%kopā: 97,646 96,766 95,056 94,052 93,147 91,987% 100% 99.1% 97.3% 96.3% 95.4% 94.2%* - <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības<strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu analīze norāda, ka reģiona pilsētu iedzīvotājudaļa 2003. gadā, salīdzinot ar 1998. gadu, ir samazinājusies par 2370 iedzīvotājiem jeb 6,5%,arī lauku iedzīvotāju skaits ir samazinājies, respektīvi, par 3289 iedzīvotājiem jeb 5,4%.Kopumā reģionā ievērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.27Gala versija


Geo Consultants4.2.2. Demogrāfiskā prognoze līdz 2025. gadamSagatavojot iedzīvotāju skaita prognozi <strong>Malienas</strong> reģionam, tika izmantoti Latvijasuniversitātes Demogrāfijas centra dati, kas sniedz informāciju par iedzīvotāju skaitaizmaiņām līdz 2025. gadam ieskaitot.Ņemot vērā LU Demogrāfijas centra iedzīvotāju skaita prognozi no 2005. gada līdz 2025.gadam un faktisko iedzīvotāju skaitu reģionā 2003. gadā, var secināt, ka iedzīvotāju skaits<strong>Malienas</strong> reģionā no 2003. gada līdz 2025. gadam samazināsies par 8989 iedzīvotājiem vai9.8%. Dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām <strong>Malienas</strong> reģionā sniegti 4.6. tabulā [2;4].4.6. tabula: Iedzīvotāju skaita izmaiņas <strong>Malienas</strong> reģionā, 2003 – 2025Rajons 2003 2005 2010 2020 2025Alūksnes rajons 25664 25517 25046 24157 23738100.0% 99.4% 97.6% 94.1% 92.5%Balvu rajons 29156 28802 27672 26144 25381100.0% 98.8% 94.9% 89.7% 87.1%Gulbenes rajons 27556 27376 26841 25770 25263100.0% 99.3% 97.4% 93.5% 91.7%Madonas rajons 9611 9432 9133 8795 8616100.0% 98.1% 95.0% 91.5% 89.6%Kopā reģionā: 91987 91127 88692 84867 82998100.0% 99.1% 96.4% 92.3% 90.2%Iedzīvotāju skaita pārmaiņu tendences <strong>Malienas</strong> reģiona rajonos raksturotas 4.7. tabulā.4.7. tabula: <strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu tendencesRajons 2003.-2005. 2006.-2010. 2011.-2020. 2021.-2025.Alūksnes rajons -0.29% -0.37% -0.35% -0.33%Balvu rajons -0.61% -0.78% -0.52% -0.52%Gulbenes rajons -0.33% -0.39% -0.39% -0.37%Madonas rajons -0.93% -0.62% -0.35% -0.37%Tā kā nav pieejami dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām laika periodā no 2005. g. līdz 2025.g. pilsētās un laukos atsevišķi, pieņemts, ka izmaiņu tendences ir analoģiskas pilsētās unlaukos.Ņemot vērā iepriekšminēto, sagatavota demogrāfiskā prognoze laika posmam no 2005. līdz2025. gadam un tā sniegta 4.8. tabulā.4.8. tabula: Demogrāfiskā prognoze <strong>Malienas</strong> reģionam, 2005. - 2025. g.GadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons Kopā reģionāPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos KOPĀ:2005 10587 14930 9984 18818 9452 17924 3723 5709 33746 57380 911272006 10548 14875 9906 18670 9415 17854 3700 5672 33568 57071 906402007 10509 14820 9827 18522 9378 17784 3676 5636 33391 56762 901532008 10470 14765 9749 18375 9341 17714 3653 5600 33213 56453 896662009 10431 14710 9671 18227 9304 17644 3629 5564 33035 56144 891792010 10392 14655 9592 18079 9267 17574 3605 5528 32857 55835 886922011 10355 14603 9540 17979 9230 17504 3592 5507 32716 55593 883092012 10318 14550 9487 17880 9193 17433 3579 5487 32576 55351 879272013 10281 14498 9434 17780 9156 17363 3565 5467 32436 55108 875442014 10244 14446 9381 17680 9119 17293 3552 5446 32296 54866 871622015 10207 14394 9328 17580 9082 17223 3539 5426 32156 54623 86779<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.28Gala versija


Geo ConsultantsGadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons Kopā reģionāPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos KOPĀ:2016 10170 14342 9275 17481 9045 17153 3525 5405 32016 54381 863972017 10133 14290 9222 17381 9008 17083 3512 5385 31876 54139 860142018 10096 14238 9169 17281 8971 17013 3499 5364 31735 53896 856322019 10059 14186 9116 17181 8934 16943 3485 5344 31595 53654 852492020 10023 14134 9063 17081 8897 16873 3472 5323 31455 53412 848672021 9988 14085 9010 16982 8862 16806 3458 5302 31318 53175 844932022 9953 14036 8957 16882 8827 16740 3444 5280 31181 52938 841192023 9918 13987 8904 16782 8792 16674 3430 5258 31045 52701 837462024 9884 13938 8851 16682 8757 16607 3415 5237 30908 52464 833722025 9849 13889 8798 16583 8722 16541 3401 5215 30771 52227 82998Prognoze norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju skaita samazināšanos līdz 2025. gadam. Šisfakts tiks ņemts vērā, izstrādājot reģionālo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānu, t.sk.sagatavojot saražoto un savākto <strong>atkritumu</strong> apjoma prognozi laika periodam līdz 2025. gadam.4.3. Reģiona ekonomiskā un sociālā attīstībaGatavojot informāciju par <strong>Malienas</strong> reģiona ekonomiskiem un sociāliem rādītājiem,izmantota Valsts centrālās statistikas pārvaldes dati – Latvijas statistikas gada grāmata, 2004[5] un Latvijas reģioni skaitļos, 2004 [7].Nodaļā sniegti dati par Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajona sociāli –ekonomiskajiem apstākļiem 2003. gadā.Analizējot reģiona sociāli - ekonomisko attīstību, ņemta vērā informācija par iekšzemeskopproduktu (IKP) un tā dinamiku uz vienu iedzīvotāju (1998. - 2002. g.), esošo uzņēmumuskaitu pēc to darbības nozares.4.3.1. Makroekonomiskā attīstībaParasti, raksturojot ekonomisko situāciju, izmanto IKP rādītāju un tā dinamiku uz vienuiedzīvotāju. Dati par šiem rādītājiem <strong>Malienas</strong> reģionā sniegti 4.9. un 4.10. tabulās [7].4.9. tabula: Iekšzemes kopprodukts, 1000 LVLAdministratīvāvienībaKopā reģionāAlūksnes rajonsBalvu rajonsGads Faktiskajās cenās Īpatsvars reģionā, % Īpatsvars valstī, % 2000. g. vidējās cenās1998 109665 100 2.9 1224481999 108813 100 2.5 1140572000 114283 100 2.5 1142832001 128412 100 2.5 1251852002 141367 100 2.5 1319731998 21563 19.7 0.6 240161999 22690 20.9 0.5 237882000 23743 20.8 0.5 237432001 24603 19.2 0.5 239382002 27397 19.4 0.5 255191998 21427 19.5 0.6 246371999 22960 21.1 0.5 241172000 22477 19.7 0.5 224772001 23893 18.6 0.5 232382002 28522 20.2 0.5 26478<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.29Gala versija


Geo ConsultantsAdministratīvāvienībaGads Faktiskajās cenās Īpatsvars reģionā, % Īpatsvars valstī, % 2000. g. vidējās cenāsGulbenes rajonsMadonas rajons1998 27078 24.7 0.7 301681999 24260 22.3 0.6 254072000 26694 23.4 0.6 266942001 33292 25.9 0.6 325092002 36212 25.6 0.6 341061998 39597 36.1 1.0 436271999 38903 35.8 0.9 407452000 41369 36.2 0.9 413692001 46624 36.3 0.9 455002002 49236 34.8 0.9 45870Tabulas analīzes rezultāti ļauj secināt, ka IKP apjoms reģionā kopumā (rēķinot 2000. g.vidējās cenās) no 2000. g. sāka palielināties.Lielākais IKP īpatsvars reģionā ir Madonas rajonā, un tas 2002. gadā bija 34,8%, betvismazākais Alūksnes rajonā – 19.4%.4.10. tabula: Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, LVLAdministratīvāvienībaAlūksnes rajonā:Balvu rajonā:Gulbenes rajonā:Madonas rajonā:Gads Faktiskajās cenās % pret vidējo valstī% pret maksimālovērtību valstī *% pret minimālovērtību valstī **1998. 806 49,8 15,7 184,61999. 854 48,3 18,3 191,22000. 901 45,6 16,3 174,82001. 941 42,9 19,3 165,32002. 1 056 43,4 23,9 170,71998. 683 42,2 13,3 156,41999. 742 42,0 15,9 166,12000. 737 37,3 13,3 143,12001. 795 36,2 16,3 139,72002. 961 39,5 21,8 155,51998. 949 58,6 18,5 217,41999. 857 48,5 18,4 191,82000. 945 47,8 17,1 183,42001. 1 184 54,0 24,3 208,02002. 1 301 53,5 29,4 210,31998. 843 52,0 16,4 193,01999. 833 47,1 17,9 186,42000. 893 45,2 16,1 173,32001. 1 015 46,3 20,8 178,32002. 1 080 44,4 24,4 174,5* - Maksimālā IKP vērtība valstī 1998. – 2001. g. bija Ventspils pilsētā, 2002. gadā - Rīgas pilsētā** - Minimālā vērtība 1998. - 2002. g. bija Rēzeknes rajonā4.3.2. Nodarbinātība, darba samaksa un algasSaskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas standartiem valsts iedzīvotāji iedalītiekonomiski aktīvajos un ekonomiski neaktīvajos. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji ir abudzimumu personas, kas pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vaipakalpojumu sniegšanai. Tie ietver kā civilos ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, tā arīpersonas, kas dien armijā. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji sastāv no nodarbinātājiem un<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.30Gala versija


Geo Consultantsnestrādājošajiem iedzīvotājiem, kuri aktīvi meklē darbu (gan reģistrētie Nodarbinātības valstsdienestā, gan nereģistrētie).Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis (jeb ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvarsiedzīvotāju kopskaitā) Vidzemes statistiskajā reģionā, kas arī ietver Alūksnes, Gulbenes unMadonas rajonu, 2003. gadā bija 59.5%, bet Latgales reģionā, kas ietver Balvu rajonu, -54.6%. Jāatzīmē, ka iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis gan Vidzemes, gan Latgalesstatistiskajā reģionā 2003. gadā samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. [7]Strādājošo skaits pamatdarbā pa īpašuma sektoriem <strong>Malienas</strong> reģionā raksturots 4.11. tabulā[8].4.11. tabula: Strādājošo skaits pamatdarbā pa īpašuma sektoriem (gada beigās, tūkstošos)Strādājošo skaits pamatdarbā,Procentos no kopskaitaAdministratīvā vienībatūkst. cilv.* Sabiedriskajā sektorā Privātajā sektorā2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003Alūksnes rajons 5.6 5.7 5.7 57.1 55 52.1 42.9 45 47.9Balvu rajons 5.1 5.4 5.2 61.9 58.6 61.8 38.1 41.4 38.2Gulbenes rajons 6.2 5.9 5.7 48.7 48.1 49.4 51.3 51.9 50.6Madonas rajons 9.9 10.1 10.5 49.8 47.4 46.6 50.2 52.6 53.4* - kopsummā iekļauti arī faktiski citās valstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji, kuriem pamatdarbs ir Latvijā4.11. tabula rāda, ka Alūksnes un Balvu rajonos lielākā daļa strādājošo iesaistītasabiedriskajā sektorā, savukārt, Gulbenes un Madonas rajonos apmēram puse no strādājošiemiesaistīta privātajā sektorā.Reģistrēto bezdarbnieku skaits un reģistrēta bezdarba līmenis 2003. gadā, kā arī brīvo darbavietu skaits sniegts 4.12. tabulā. [7]4.12. tabula: Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis <strong>Malienas</strong> reģionā, 2003. gadāAdministratīvāvienībaReģistrētobezdarbniekuskaits, gada beigāsIlgstošiebezdarbnieki gadabeigāsProcentos no kopskaitaBezdarbnieku pabalstasaņēmēju skaits vidējigadāBrīvo darbavietu skaitsgada beigāsReģistrēta bezdarbalīmenis vidēji gadāAlūksnes rajons 1233 27.7 41.7 20 10.3Balvu rajons 2613 54.6 22.5 2 25.1Gulbenes rajons 1169 26 42.8 11 8.8Madonas rajons 2530 36.4 35.6 12 13.6Analizējot 4.12. tabulas datus, jāatzīmē, ka ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no bezdarbniekukopskaita reģionā ir ievērojami lielāks, izņemot Gulbenes rajonu, nekā vidēji valstī, kur šisrādītājs 2003. gada beigās bija 26,1%. Reģistrēta bezdarba līmenis reģionā ir augstāk nekāvidēji valstī (2003. gadā – 8,6%), it īpaši Balvu rajonā, kur šis rādītājs ir viens no lielākajiemrādītājiem valstī – 25,1%.Strādājošo bruto darba samaksa pamatdarbā vidēji mēnesī Vidzemes un Latgales statistiskajāreģionā 2003. gadā bija attiecīgi 153,04 Ls un 139,70 Ls.Strādājošo bruto darba samaksa pamatdarbā privātajā sektorā vidēji mēnesī Vidzemes unLatgales statistiskajā reģionā 2003. gadā sasniedza atbilstoši 130,46 Ls un 111,91 Ls.Strādājošo bruto darba samaksa pamatdarbā sabiedriskajā sektorā vidēji mēnesī Vidzemesun Latgales statistiskajā reģionā 2003. gadā bija 184,68 Ls un 165,52 Ls atbilstoši. Alūksnesrajonā tā bija 168,38 Ls, Balvu rajonā – 158,74 Ls, Gulbenes rajonā – 163,24 Ls un Madonasrajonā – 168,29 Ls.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.31Gala versija


Geo ConsultantsŅemot vērā Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultātus, var secināt, ka ekonomiskāsaktivitātes ir galvenais iztikas līdzekļu avots apmēram 27% <strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotājiem,Alūksnes, Gulbenes un Madonas pašvaldībās vidēji tas ir ap 29% iedzīvotāju, savukārt Balvurajonā tas ir zemāks - 23%. Pensijas kā iztikas līdzekļi ir 25% iedzīvotājiem. Pārējoiedzīvotāju iztikas līdzekļu avoti ir pabalsti un cita veida finansiālā palīdzība, citu personuvai iestāžu apgādība u.c.4.3.3. Mājsaimniecības izdevumu struktūra un pirktspējaMājsaimniecības patēriņa izdevumi vidēji valstī uz vienu mājsaimniecības locekli 2003. gadābija 100 Ls mēnesī. Mājsaimniecību izdevumi palielinājušies gan pilsētās, gan laukos.Patēriņa izdevumi vidēji Latvijā 2003. gadā salīdzinājumā ar 2002. gadu ir palielinājušies par9,9% jeb 9,01 Ls mēnesī, rēķinot uz vienu mājsaimniecības locekli.Mājsaimniecības patēriņa izdevumi un to struktūra vidēji valstī un Vidzemes un Latgalesstatistiskajos reģionos atspoguļota 4.13. tabulā [12].4.13. tabula: Mājsaimniecības patēriņa izdevumi un struktūraPatēriņa izdevumi, vidēji uz vienumājsaimniecības locekli mēnesī, LsPatēriņa izdevumu struktūra, %Vidēji valstī Vidzemes reģionā Latgales reģionā100,38 80,01 68,53Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni 32,4 37,2 43,0Alkoholiskie dzērieni, tabaka 3,6 3,9 3,6Apģērbi un apavi 7,5 6,2 7,9Mājokļa uzturēšana 12,7 11,0 12,7Mājokļa uzkopšana 5,4 4,9 4,7Veselība 3,6 3,7 3,3Transports 10,7 10,7 7,7Sakari 6,0 6,3 4,8Atpūta un kultūra 6,6 5,9 4,8Izglītība 1,6 1,1 1,4Restorāni, kafejnīcas un viesnīcas 4,9 4,2 2,4Dažādas preces un pakalpojumi 5,0 4,8 3,7Kā redzams no 4.13. tabulas galvenās patēriņa prioritātes ir izdevumi uzturam unizdevumiem mājoklim un komunālajiem pakalpojumiem. Pie tam izdevumi uzturamVidzemes un Latgales reģionā ir lielāki nekā vidēji valstī, kas liecina par ienākumu zemākulīmeni. Vidzemes un Latgales reģionā izdevumi mājokļa uzturēšanai un komunālajiempakalpojumiem ir atbilstoši 11,0% un 12,7%. Trešā prioritāte Vidzemes reģionā ir augošsizdevumu postenis – transporta izmaksas (10,7%).Ņemot vērā publicētus datus ziņojumā par mājsaimniecību budžetu pētījumu rezultātiem 2003.gadā, jāatzīmē, ka vismazākā naudas summa mēnesī, kas vajadzīga vidēji uz vienumājsaimniecības locekli, vidēji valstī bija 112 Ls. Pilsētās šī naudas summa bija 125 Ls, laukos –85 Ls. Jāpiebilst, ka pilnā iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtībā vidēji 2003. gadābija 93,54 Ls mēnesī, 2004. gadā – 98,78 Ls [8; 12].<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.32Gala versija


Geo Consultants4.4. Ražošanas attīstībaUzņēmumu raksturojumsUzņēmumu dibināšanas dinamika liecina, ka pēdējos gados uzņēmumu veidošana nenotiekstihiski, kā tas notika 90. gadu sākumā, kad 1992. gadā reģionā tika reģistrēti vairāk nekā2500 uzņēmumu. No 4.14. tabulas redzams, ka 2004. gadā tika reģistrēti tikai 399 uzņēmumi.Pēc Lursoft statistikas datiem laikā periodā no 1995. gada līdz 2004. gadam ieskaitot<strong>Malienas</strong> reģionā tika nodibināti 3224 uzņēmumi, bet 1539 jeb 47.7% tika likvidēti [9].4.14. tabula: Uzņēmumu dibināšanas un likvidēšanas dinamika <strong>Malienas</strong> reģionā 1995.-2004. gadosGadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons Reģionāreģistrētie likvidētie reģistrētie likvidētie reģistrētie likvidētie reģistrētie likvidētie reģistrētie likvidētie1995 178 16 101 11 120 21 153 16 552 642003 104 28 36 39 41 22 73 29 254 1182004 165 64 37 39 60 52 137 38 399 1931995-2004 1052 451 517 277 599 336 1056 475 3224 1539Ekonomiski aktīvie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības (bez zemnieku saimniecībām)raksturotas 4.15. tabulā [8]. Šī informācija ir sniegta atbilstoši uzņēmumu atrašanās vietai, unvairāki no tiem var veikt savu saimniecisko darbību vairākos rajonos vienlaicīgi.4.15. tabula: Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigāsAdministratīvā vienībaUzņēmumu un uzņēmējsabiedrībuNo tiem ar nodarbināto skaituskaits 250Alūksnes rajons 272 264 8 0Balvu rajons 222 212 10 0Gulbenes rajons 313 299 14 0Madonas rajons 532 503 28 1Reģionā: 1339 1278 60 1Redzams, ka reģionā pārsvarā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības arnodarbināto skaitu līdz 50.Turpmāk sniegta informācija par ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu pēc to saimnieciskāsdarbības veida Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajonā 2003. gada beigās (skat. 4.16.tab.) [7].4.16. tabula: Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 2003. gada beigās pēc to saimnieciskās darbības veidaAdministratīvā vienībaLauksaimniecība, medības un mežsaimniecībaRūpniecība (ieguves rūpniecība un karjeruizstrāde, apstrādes rūpniecība, elektroenerģija,gāzes un ūdens apgāde)Tai skaitā – apstrādes rūpniecībaBūvniecībaVairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība unremonta pakalpojumiViesnīcas un restorāniTransports, noliktavas un komunikācijasOperācijas ar nekustāmo īpašumu un nomaCiti ekonomiskās darbības veidiAlūksnes rajons 26 57 53 12 104 7 22 29 15Balvu rajons 13 35 31 7 121 10 11 13 12<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.33Gala versija


Geo ConsultantsGulbenes rajons 33 55 47 10 135 22 21 13 24Madonas rajons 41 106 85 15 234 25 19 33 59Reģionā 113 253 216 44 594 64 73 88 1102003. gada beigās <strong>Malienas</strong> reģionā lielākā daļa uzņēmumu – 594 jeb 44,4% savusaimniecisko darbību saista ar vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontapakalpojumiem. Tajā pašā gadā reģionā darbojās 253 jeb 18,9% no kopējā uzņēmumu skaitarūpnieciskie uzņēmumi, tajā skaitā arī 216 apstrādes rūpniecības uzņēmumi, 44 būvniecībasuzņēmumi (3,3%), 113 lauksaimniecības, mežsaimniecības un medību uzņēmumi (8,4%) u.c.4.5. Reģiona esošā infrastruktūraŠī nodaļa sniedz informāciju par dzīvojamo fondu, sabiedrisko pakalpojumu organizācijām,izglītības iestādēm un audzēkņu skaitu, veselības aprūpes iestādēm, t.sk. slimnīcām, un parceļu tīklu reģionā.4.5.1. Dzīvojamais fonds4.18. tabulā sniegti dati par dzīvokļu skaitu, kopējo dzīvojamo platību reģionā un vidējokopējo platību uz vienu iedzīvotāju <strong>Malienas</strong> reģionā [7].4.18. tabula: Dzīvojamā kopplatība <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigāsAdministratīvā vienība Dzīvokļu skaits Kopējā platība, tūkst. m 2 Vidēji uz 1 pastāvīgi dzīvojošo, m 2Alūksnes rajons 11004 657.8 25.8Balvu rajons 11850 748.2 26.0Gulbenes rajons 10701 675.1 24.7Madonas rajons 17439 1153.9 25.8Reģionā: 50994 3235.0 25.2<strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāju un mājsaimniecību raksturojums pēc mājokļa tipa 2000. gadā,ņemot vērā Latvijas tautas skaitīšanas rezultātus, sniegts 4.19. tabulā [3].4.19. tabula: Mājsaimniecības un iedzīvotāji pēc mājokļa tipa <strong>Malienas</strong> reģionāNo tiem pēc mājokļa tipaAdministratīvā vienībaKopā:Alūksnes rajonsIndividuāla mājaIndividuālas mājas daļaAtsevišķs dzīvoklisKomunālais dzīvoklisIstaba dienesta viesnīcāĪrēta istaba vai cits tipsNav norādītsMājsaimniecību skaits 9168 4341 514 4221 18 26 24 24Personu skaits 25035 13020 1219 10609 53 40 46 48Balvu rajonsMājsaimniecību skaits 10736 5718 424 4415 88 17 72 2Personu skaits 28662 16189 983 11127 178 28 150 7Gulbenes rajonsMājsaimniecību skaits 9604 4009 306 5142 23 - 121 3Personu skaits 26738 12753 781 12914 37 - 237 16Madonas rajonsMājsaimniecību skaits 15619 6300 521 8266 110 33 386 3<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.34Gala versija


Geo ConsultantsNo tiem pēc mājokļa tipa<strong>Malienas</strong> reģions:Administratīvā vienībaKopā:Individuāla mājaIndividuālas mājas daļaPersonu skaits 44113 19767 1497 21692 233 46 871 7Mājsaimniecību skaits 45127 20368 1765 22044 239 76 603 32Personu skaits 124548 61729 4480 56342 501 114 1304 78Redzams, ka ne absolūti visi reģiona iedzīvotāji ir piedalījušies aptaujā un ne visi ir sniegušiatbildes un tādēļ 4.19. tabulā sniegtie dati atšķiras no kopējā iedzīvotāju skaita reģionā 2000.gadā.4.5.2. IzglītībaDati par izglītības iestādēm un iesaistīto audzēkņu skaitu Alūksnes, Balvu, Gulbenes unMadonas rajonā 2003. gada 1. septembrī sniegti 4.20. tabulā [7].4.20. tabula: Izglītības iestādes un audzēkņu skaits <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. g. 1. septembrīRaksturojums Alūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons KopāPirmsskolas iestādes 9 11 9 17 46Audzēkņu skaits 828 864 964 1547 4203Vispārizglītojošās pilna laika skolas 24 25 23 31 103Audzēkņu skaits 4160 4390 4349 7148 20047Profesionālās izglītības iestādes 2 - 2 2 6Audzēkņu skaits 274 - 446 532 12524.5.3. Veselības aprūpeVeselības aprūpes institūcijas 2003. gada beigās <strong>Malienas</strong> reģionā raksturotas 4.21. tabulā[7].4.21. tabula: Veselības aprūpes iestādes <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gada beigāsMedicīnas iestādes Alūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajonsAtsevišķs dzīvoklisKomunālais dzīvoklisIstaba dienesta viesnīcāĪrēta istaba vai cits tipsMadonasrajonsAmbulatoriskās aprūpes nodaļasveselības aprūpes iestādēs2 3 1 4 10Apmeklējumu skaits 16532 33910 25269 55878 131589Ārstu prakses un kopprakses 24 22 23 26 95Apmeklējumu skaits 87871 66097 69919 106132 330019Pārējās ambulatoriskās aprūpes iestādes 3 2 5 10 20Bez tam feldšeru veselības punkti unfeldšeru vecmāšu punktiApmeklējumu skaits 11168 10515 9187 28688 59558Nav norādītsKopā9 12 13 10 44Apmeklējumu skaits 12996 21144 23799 19226 77165<strong>Malienas</strong> reģiona slimnīcu skaits un to darbības rādītāji 2003. gadā sniegti 4.22. tabulā [7].<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.35Gala versija


Geo Consultants4.22. tabula: Slimnīcu skaits un to darbība <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadāAdministratīvā vienībaSlimnīcu skaitsgada beigāsGultu skaits gadabeigās*Gultu fondaizmantošana(gultas aprite)**Hospitalizācijuskaits***Pavadītogultdienu skaitsAlūksnes rajons 2 136 31.78 4328 32839Balvu rajons 3 208 28.06 5737 51747Gulbenes rajons 1 125 28.80 3947 34750Madonas rajons 4 197 43.58 8110 58413Kopā 10 666 33.22 22122 177749* - neieskaitot īstermiņa sociālās aprūpes gultas** - izrakstīto un mirušo kopskaits attiecība pret vidējo gultu skaitu (neieskaitot īslaicīgo sociālo aprūpi)*** - neskaitot īstermiņa sociālo aprūpi4.5.4. Ceļu tīkls<strong>Malienas</strong> reģionā ir samērā labi attīstīts ceļu tīkls, to kopējais garums ir 6992 km, no tiem41,4% valsts un 58,6% pagastu ceļi. Reģiona kopējais I šķiras ceļu (ar cieto segumu) garumsir 945 km, II šķiras (zemes) ceļu garums ir 1875 km, kuru kvalitāte ir apmierinoša un ko varizmantot <strong>atkritumu</strong> transportēšanai. II šķiras ceļi ietver arī ceļus, kuru braucamās joslasplatums nepārsniedz 4 m. Reģionā kopējais pagastu ceļu garums ir 4056 km.Reģiona ceļu tīkla raksturojums sniegts 4.23. tabulā [7].4.23. tabula: Esošā ceļu tīkla raksturojums 2003. gada beigās (km)AdministratīvāvienībaValsts ceļugarumsTai skaitā pa autoceļu grupāmGalvenie ceļi I šķiras ceļi II šķiras ceļiNo visiem valstsautoceļiemar cietosegumuno tiemuzlabotieAlūksnes rajons 634 46 200 388 634 202 691Balvu rajons 613 0 215 398 613 222 966Gulbenes rajons 596 0 171 425 596 200 730PagastuceļugarumsMadonas rajons 1023 0 359 664 1023 275 1669Reģionā 2866 46 945 1875 2866 899 4056<strong>Malienas</strong> reģiona tiltu skaits un to izvietojums uz valsts autoceļiem sniegts 4.24. un 4.25.tabulā [13]. <strong>Malienas</strong> reģiona tiltu detāls raksturojums sniegts 3. pielikumā.4.24. tabula: Tilti <strong>Malienas</strong> valsts autoceļosRajonsTilti kopā Dzelzsbetona Akmens Metāla Kokaskaits m skaits m skaits m skaits m skaits mAlūksnes rajons 22 581,40 18 516,51 1 16,50 - - 3 48,39Balvu rajons 18 536,40 18 536,40 - - - - - -Gulbenesrajons22 832,65 22 832,65 - - - - - -Madonas rajons 37 1286,80 36 1255,80 1 31,00 - - - -Reģionā 99 3237,25 94 3235,36 2 47,50 - - 3 48,394.25. tabula: Tiltu izvietojums <strong>Malienas</strong> valsts autoceļosRajonsAlūksnesrajonsBalvurajonsGulbenesrajonsTilti kopā Galvenajos 1. šķiras 2. šķirasskaits m skaits m skaits m skaits m22 581,40 3 162,50 9 195,50 10 223,4018 536,40 - - 14 402,14 4 134,2622 832,65 - - 12 414,05 10 418,60<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.36Gala versija


Geo ConsultantsRajonsMadonasrajonsTilti kopā Galvenajos 1. šķiras 2. šķirasskaits m skaits m skaits m skaits m37 1286,80 1 8,70 18 666,70 18 611,40Reģionā 99 3237,25 4 171,2 53 1678,39 42 1387,664.6. Reģiona pašvaldību budžetu apskats<strong>Malienas</strong> reģiona pašvaldību kopbudžeti 2003. gadā sniegti 4.26. tabulā [7].4.26. tabula: Pašvaldību kopbudžeti 2003. gadā, tūkst. LVLRajons Ieņēmumi IzdevumiFiskālaispārpalikums vaideficītsIekšējāfinansēšanaFinansēšanaĀrējāfinansēšanaIzdevumi uzvienuiedzīvotāju, LVLAlūksnes rajons 8755 8578 177 -154 -23 334Balvu rajons 9943 10026 -83 87 -4 344Gulbenes rajons 7820 7932 -112 228 -116 288Madonas rajons 14985 15260 -275 296 -22 338Reģionā: 41503 41796 -293 457 -165 325Balvu, Gulbenes un Madonas rajonos konstatēts budžeta fiskālais deficīts. Kopā reģionā,ņemot vērā Alūksnes rajona budžeta pārpalikumu 177 tūkst. Ls apmērā, budžeta fiskālaisdeficīts 2003. gadā bija 293 tūkst. Ls. Lielākie izdevumi uz vienu iedzīvotāju 344 Ls apmērābija Balvu rajonā. Vidēji reģionā izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir 325 Ls.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.37Gala versija


Geo Consultants5. MALIENAS REĢIONA ATKRITUMU SAIMNIECĪBASRAKSTUROJUMS<strong>Malienas</strong> reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna izstrādes projekta ietvaros 2004. gadaoktobrī - novembrī <strong>Malienas</strong> reģiona pašvaldībās notika aptauja par <strong>atkritumu</strong> saimniecību.Aptaujas mērķis bija informācijas iegūšana un precizēšana par savākto un apglabāto<strong>atkritumu</strong> apjomu, <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju skaitu,<strong>atkritumu</strong> savākšanas un transportēšanas iespējām (t.sk. <strong>atkritumu</strong> savākšanas biežums,transportlīdzekļu un konteineru raksturojums), esošo izgāztuvju stāvokli, <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas tarifiem.Papildus veikta reģionā strādājošo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu aptauja par todarbību <strong>Malienas</strong> reģionā.Šajā nodaļā atspoguļoti aptaujas rezultāti par savākto sadzīves <strong>atkritumu</strong> apjomu un sastāvu,raksturota reģiona <strong>atkritumu</strong> saimniecība un infrastruktūra, sniegti dati par <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas tarifiem.5.1. Sadzīves atkritumi5.1.1. Pašvaldību un <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu aptaujas rezultātiSadaļā tiek izmantota informācija, kas saņemta no reģionā strādājošiem <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas uzņēmumiem. Iegūto datu apkopojums sniegts 5.1. tabulā5.1. tabula: Savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms un sastāvs <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadāSavākto Komerciālie unmājsaimniecībās institucionālieSA daudzums, m 3 atkritumi, m 3NebīstamieCeltniecībasrūpniecībasatkritumi, m 3 atkritumi, m 3Veselībasaprūpesatkritumi, m 3Parku unIelu tīrīšanasdārzuatkritumi, m 3 atkritumi, m 3Kopējais<strong>atkritumu</strong>daudzums, m 3Alūksnes rajons 13060 2520 0 0 150 450 480 16660Balvu rajons 14780 2300 0 200 320 180 300 18080Gulbenes rajons 16646 0 0 0 300 0 0 16946Madonas rajons 1499 393 64 131 18 151 50 2306Kopā reģionā: 45984 5213 64 331 788 781 830 53991Procentos nokopējā <strong>atkritumu</strong> 85,2% 9,7% 0,1% 0,6% 1,5% 1,4% 1,5% 100,0%apjoma* - veselības aprūpes atkritumi, kas pielīdzināmie sadzīves atkritumiemDetalizēta informācija par <strong>atkritumu</strong> daudzumu un sastāvu sniegta 4. pielikumā (labotatbilstoši izmaiņām).Kopējais savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā bija 53991 m 3 , no tiemsadzīves atkritumi – 45984 m 3 vai 85,2% no kopēja <strong>atkritumu</strong> apjoma.Saskaņā ar 5.1. tabulas datiem reģiona <strong>atkritumu</strong> sastāvu var raksturot sekojoši:− sadzīves atkritumi: 45984 m 3 vai 85,2% no kopējā apjoma;− komerciālie un institucionālie atkritumi: 5213 m 3 vai 9,7%;− nebīstamie rūpniecības atkritumi: 64 m 3 vai 0,1%;− celtniecības atkritumi: 331 m 3 vai 0,6%;− veselības aprūpes atkritumi: 788 m 3 vai 1,5%;<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.38Gala versija


Geo Consultants− parku un dārzu atkritumi: 781 m 3 vai 1,4%;− Ielu tīrīšanas atkritumi: 830 m 3 vai 1,5%.Redzams, kopējā savākto <strong>atkritumu</strong> apjomā dominē sadzīves atkritumi.SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi” sadzīves <strong>atkritumu</strong> morfoloģisko sastāvu novērtēsekojoši:- pārtikas atkritumi 7%;- stikls 1%;- plastmasa 15%;- papīrs/kartons 40%;- citi iepakojuma materiāli 20%;- PET pudeles 3%;- metāls 4%;- remonta darbu atkritumi 6%;lielgabarīta:- mēbeles 2%;- elektroniskās, elektriskās ierīces 2%.Redzams, ka sadzīves atkritumos lielākā ir papīra un kartona daļa un iepakojuma materiāludaļa.Jāatzīmē, ka saskaņā ar Darba uzdevumu rudens un pavasara periodā jāveic sadzīves<strong>atkritumu</strong> kontrolsvēršana un morfoloģiskā sastāva novērtējums. Šie darbi rudens periodā jaupabeigti un pašlaik notiek iegūto rezultātu apkopojums. Abu periodu kontrolsvēršanas darburezultāti tiks iekļauti plāna noslēguma ziņojumā, kā arī tiks detalizēti aprakstīta minēto darbuveikšanas metodika.5.1.2. Notekūdeņu dūņu ražošana un izmantošanaŠīs sadaļās sagatavošanai izmantoti Latvijas <strong>Vides</strong>, ģeoloģijas un meteoroloģijas Aģentūrasdati [17].<strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā tika saražotas 528 tonnas notekūdeņu dūņu (skat. 5.2. tab.).5.2. tabula. Notekūdeņu dūņu ražošana <strong>Malienas</strong> reģiona 2003. gadā, tonnasNosaukumsSaražoto dūņu daudzumsAlūksnes rajonsApstrādātastai skaitāNeapstrādātasAlūksne 187 187Gaujienas pagasts 1,8 1,8Jaunlaicenes pagasts 3 3Liepnas pagasts 0,5 0,5<strong>Malienas</strong> pagasts 1,9 1,9Virešu pagasts 0,3 0,3Balvu rajonsBalvi 16,184 16,184Viļaka 77 77Bērzpils pagasts 8,01 8,01<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.39Gala versija


Geo ConsultantsNosaukumsSaražoto dūņu daudzumstai skaitāApstrādātas NeapstrādātasMedņevas pagasts 18,27 18,27Gulbenes rajonsGulbene 181,345 181,345Beļavas pagasts 2,3 1,8 0,5Druvienas pagasts 2,07 2,07Galgauskas pagasts 0,5 0,5Jaungulbenes pagasts 1,5 1,5Lejasciema pagasts 0,9 0,9Litenes pagasts 1,5 1,5Lizuma pagasts 1 1Līgo pagasts 1 1Rankas pagasts 6,3 6,3Stradu pagasts 4,3 4,3Madonas rajonsCesvaine 3,36 3,36Lubāna 6 6Dzelzavas pagasts 2 2Kopā reģionā: 528,039 1,8 526,2395.3. tabula. Notekūdeņu dūņu izmantošana <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā, tonnasNosaukums Izmantoto dūņu daudzumstai skaitāLauksaimniecībā Kompostēšana UzglabātasAlūksnes rajonsAlūksne 187 187Gaujienas pagasts 1,8 1,8Jaunlaicenes pagasts 3 3Liepnas pagasts 0,5 0,5<strong>Malienas</strong> pagasts 1,9 1,9Virešu pagasts 0,3 0,3Balvu rajonsBalvi 16,184 16,184Viļaka 77 77Bērzpils pagasts 8,01 8,01Medņevas pagasts 18,27 18,27Gulbenes rajonsGulbene 181,345 181,345Beļavas pagasts 2,3 2,3Druvienas pagasts 2,07 2,07Galgauskas pagasts 0,5 0,5Jaungulbenes pagasts 1,5 1,5Lejasciema pagasts 0,9 0,9Litenes pagasts 1,5 1,5Lizuma pagasts 1 1Līgo pagasts 1 1Rankas pagasts 6,3 6,3Stradu pagasts 4,3 0,8 3,5Madonas rajonsCesvaine 3,36 3,36Lubāna 6 6Dzelzavas pagasts 2 2Kopā reģionā: 528,039 36,57 390,275 101,194<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.40Gala versija


Geo Consultants5.1.3. Uzņēmumos un organizācijās radītie atkritumiŠīs sadaļas sagatavošanai tika izmantoti Latvijas <strong>Vides</strong>, ģeoloģijas un meteoroloģijasAģentūras dati par radītiem atkritumiem 2003. gadā [17].5.4. tabula. <strong>Malienas</strong> reģiona uzņēmumos un organizācijās radīto <strong>atkritumu</strong> daudzums 2003. gadā, tonnasAtkritumu veida nosaukums Atkritumu kods Alūksnes rajons Balvu rajonsGulbenesrajonsMadonas rajons(5 pašvaldības)Kopā reģionāNešķirotie sadzīves atkritumi200301 435,32 123,303 481,651 32,9 1073,174Atsevišķi savāktie <strong>atkritumu</strong> veidi 2001Koksne, kas neatbilst 200137 klasei200138 12307,72 12307,72Metāli 200140 5 5Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi 0301Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klasei 030105 2542,7 493,000 39119,64 10,5 42165,84Būvniecības (arī ceļu būves) un ēkunojaukšanas atkritumi 1701;1702 170107;170202 2,2 2,2Nolietoti transportlīdzekļi, arī satiksmēneizmantojamie transportlīdzekļi, tosadalīšanas atkritumi,transportlīdzekļu apkopes atkritumi1601 160103;160106 13 0,555 1,824 15,379Atkritumi, kuri rodas cilvēkudzemdību, veselības diagnostikas,ārstēšanas vai profilakses procesā1801 180101;180102 0,196 0,116 0,312Piena produktu ražošanas atkritumi0205 020599 4800 4800Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citiatkritumi 1908 190802;190805 30 30Fotorūpniecības procesu atkritumi0901 090107 0,074 0,074Kopā: 15298,74 617,128 44403,231 80,6 60399,699Detalizēts <strong>Malienas</strong> reģiona uzņēmumos radīto <strong>atkritumu</strong> raksturojums sniegts 7. pielikumā.5.2. Bīstamo <strong>atkritumu</strong> daudzums un to apsaimniekošana reģionāŠīs sadaļas sagatavošanai tika izmantoti Latvijas <strong>Vides</strong>, ģeoloģijas un meteoroloģijasAģentūras dati par radīto bīstamo <strong>atkritumu</strong> daudzumu 2003. gadā Alūksnes, Balvu,Gulbenes un Madonas rajonos.Bīstamo <strong>atkritumu</strong> radīšana un to apsaimniekošana atspoguļota 5.5. tabulā.5.5. tabula. Bīstamo <strong>atkritumu</strong> radīšana un apsaimniekošana <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadā, tonnasAdministratīvā vienība / BA radīšana unapsaimniekošanaAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajonsMadonas rajons(kopā)Uzņēmumos radīto BA daudzums, tonnas 21,0373 12,8944 272,1405 39,352 345,4242Iedzīvotāju saražotais BA daudzums, tonnas 101 114 109 178 502Saražoto BA daudzums, tonnas 122,0373 126,8944 381,1405 217,352 847,4242Koriģētais apjoms lokālai pirmapstrādei (LP) 30 34 282 53 399Apjoms sadedzināšanai cementa krāsnī(SC)KOPĀ9 5 6 21 41Apjoms nosūtīšanai uz ārvalstīm (NA) 4 5 4 7 20Apjoms demerkurizācijai (LDC) 0,06 0,17 0,12 1,36 1,71<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.41Gala versija


Geo ConsultantsAdministratīvā vienība / BA radīšana unapsaimniekošanaAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajonsMadonas rajons(kopā)KOPĀApjoms fizikāli ķīmiskai apstrādei (FK) 0,5 1,137 1,28 1,682 4,599Apjoms speciālai sadedzināšanai (SS) 51,426 51,304 56,962 77,786 237,478Atlikums deponēšanai spec. pologonā (A) 27 29,75 30,9 53,25 140,90Deponēšanai azbesta poligonā (AA) 0Kopējais daudzums pārstrādei undeponēšanai, tonnas91,986 92,361 99,262 162,078 445,6875.3. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītie iedzīvotāji un<strong>atkritumu</strong> apjoms uz vienu iedzīvotājuIegūtie inventarizācijas dati par apkalpojamo iedzīvotāju skaitu <strong>Malienas</strong> reģionā ļaujsecināt, ka <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 83% pilsētu iedzīvotāju un 35%lauku iedzīvotāju. Apkalpoto iedzīvotāju īpatsvars reģiona pagastos svārstās no 10,7%(Pededzes pagastā) līdz 100% Kubuļu pagastā.Ņemot vērā konsultantu rīcībā esošo informāciju par apkalpotajiem iedzīvotājiem reģionā unsavākto <strong>atkritumu</strong> apjomu, ir iespējams aprēķināt 1 <strong>atkritumu</strong> radītāja (fiziskas personas)saražoto <strong>atkritumu</strong> apjomu gadā (izņemot Balvu rajonu, kur līdz šim dati par savākto<strong>atkritumu</strong> apjomu nav pieejami). Dati par apkalpotajiem iedzīvotājiem <strong>Malienas</strong> reģionā un 1<strong>atkritumu</strong> radītāja (fiziskas personas) saražoto <strong>atkritumu</strong> apjomu 2003. gadā atspoguļoti 5.6.tabulā.5.6. tabula. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītie iedzīvotāji un 1 iedzīvotāja saražotais <strong>atkritumu</strong> apjomsgadā 2003. gadāRajons/ pašvaldībaIedzīvotāju skaitsApkalpoto iedzīvotājuskaitsAlūksnes rajonsNo kopējā skaita%Savākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> apjoms,m 31 iedzīvotājasaražotais<strong>atkritumu</strong> apjoms,m 3Pilsētas: 11402 9915 87,0% 11173 1,13Alūksne 9430 9215 97,7% 10649 1,16Ape 1972 700 35,5% 525 0,75Pagasti: 14277 5358 37,5% 1886 0,40Balvu rajonsPilsētas: 10107 9958 98,5% 14780* **Balvi 8304 8200 98,7%Viļaka 1803 1758 97,5%Pagasti: 19049 6415 33,7% **Gulbenes rajonsPilsētas: 9493 7146 75,1% 13069 1,83Gulbene 9514 7146 75,1% 13069 1,83Pagasti: 18042 6380 35,4% 3577 0,50Madonas rajonsPilsētas: 5367 3 251 60,6% 1384 0,43Cesvaine 3404 1 300 38,2% 510 0,39Lubāna 1963 1951 99,4% 874 0,45Pagasti: 4244 629 24,3% 115 0,18Kopā reģionā: 91981 49062 49204Kopā pilsētās: 36369 30270 83,2% 35626 1,26Kopā pagastos: 55612 18792 34,5% 13578 0,44* - kopā savākto sadzīves <strong>atkritumu</strong> apjoms Balvu pilsētā un rajonā<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.42Gala versija


Geo Consultants** - novērtēt nav iespējams trūkstošo datu dēļAnalizējot rīcībā esošo informāciju var tikt secināts, ka <strong>Malienas</strong> reģionā pilsētas viena<strong>atkritumu</strong> radītāja (fiziskas personas) saražotais <strong>atkritumu</strong> apjoms vidēji gadā ir 1,26 m 3 , unlauku teritorijas – saražotais <strong>atkritumu</strong> apjoms – 0,44 m 3 .Detalizēta informācija par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto iedzīvotāju skaituun saražotiem <strong>atkritumu</strong> apjomiem uz vienu iedzīvotāju <strong>Malienas</strong> reģionā sniegta 5.pielikumā.Analizējot rīcībā esošo informāciju var secināt, ka gada saražotais <strong>atkritumu</strong> daudzums uzpilsētas vienu iedzīvotāju svārstās no 0,39 m 3 Cesvaines pilsētā līdz 1,83 m 3 Gulbenespilsētā.Lauku teritorijās saražotais <strong>atkritumu</strong> apjoms uz vienu iedzīvotāju var tikt novērtēts sekojoši(izņemot Balvu un Madonas rajonus, kur dati nav pietiekoši šādam novērtējumam):1. Alūksnes rajonā no 0,26 m 3 <strong>Malienas</strong> un Mārkalnes pagastā līdz 0,69 m 3Kalncempju un Liepnas pagastā;2. Gulbenes rajonā no 0,03 m 3 Galgauskas pagastā līdz 1,10 m 3 Daukstu pagastā;5.4. Esošā <strong>atkritumu</strong> saimniecības infrastruktūraNodaļā sniegti dati par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu darbību reģionā, aprakstīta<strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēma, ieskaitot saimniecībā izmantojamus konteinerus un <strong>atkritumu</strong>savākšanas biežumu.5.4.1. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiAtbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un “Par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu”, vietējāspašvaldības ir atbildīgas par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamībuiedzīvotājiem to teritorijā. Šo funkciju pašvaldības var pildīt pašas, var deleģēt kādaipašvaldības iestādei vai pašvaldības uzņēmumam, vai privātfirmām. <strong>Malienas</strong> reģionādarbojas sekojošie <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumi:- Alūksnes pilsētas pašvaldība SIA “Rūpe”, kura apkalpo Alūksnes pilsētu unAlūksnes rajona Ziemeru pagastu;- SIA “ALBA”, apkalpo Gulbenes pilsētu, ļoti ierobežotā apjomā – Alūksnespilsētu, Alūksnes rajona 10 pagastus un Gulbenes rajona 11 pagastus;- SIA “Cesvaines komunālie pakalpojumi”, apkalpo Cesvaines pilsētu ar laukuteritoriju;- SIA “Nehlsen – Balvi”, apkalpo Balvu rajona pašvaldības, izņemot Susājupagastu,- SIA “Lubānas KP”, apkalpo Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu;- SIA “Dzelzava”, apkalpo Dzelzavas pagastu.- SIA “ZAAO”, apkalpo 2 pagastus Alūksnes rajonā un Rankas pagastu Gulbenesrajonā.Litenes pagasta iedzīvotājiem <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz pašvaldībaskomunālais dienests.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.43Gala versija


Geo Consultants5.7 tabula: Uzņēmumi, kas apkalpo iedzīvotājusPilsēta / pagastsUzņēmumsAlūksnes rajonsPilsētas:AlūksnesSIA "Rūpe", SIA "ALBA"ApesSIA ZAAOPagasti:Alsviķu pagastsSIA ZAAOAnnas pagastsSIA "ALBA"Gaujienas pagastsSIA ZAAOIlzenes pagastsSIA "ALBA"Jaunalūksnes pagasts SIA "ALBA"Jaunannas pagastspašv. uzņ. SIA "Ievadve"Jaunlaicenes pagasts SIA ZAAOKalncempju pagasts SIA "ALBA"Liepnas pagastsSIA "ALBA"<strong>Malienas</strong> pagastsSIA "ALBA"Mālupes pagastsSIA "ALBA"Mārkalnes pagastsSIA "ALBA"Pededzes pagastsSIA "ALBA"Trapenes pagastsSIA ZAAOVeclaicenes pagastsVirešu pagastsSIA ZAAOZeltiņu pagastsSIA "ALBA"Ziemeru pagastsSIA "Rūpe"Gulbenes rajonsPilsētas:GulbenesSIA "ALBA"Pagasti:Beļavas pagastsSIA "ALBA"Daukstu pagastsSIA "ALBA"Druvienas pagasts SIA "ALBA "Galgauskas pagasts SIA "ALBA"Jaungulbenes pagasts SIA "ALBA "Lejasciema pagasts SIA "ALBA "Litenes pagastsPašvaldības komunālais dienestsLizuma pagastsSIA ZAAOLīgo pagastsSIA "ALBA"Rankas pagastsSIA ZAAOStāmerienas pagasts SIA "ALBA"Stradu pagastsSIA "ALBA"Tirzas pagastsSIA "ALBA"Madonas rajonsPilsētas:CesvaineSIA "Cesvaines komunālie pakalpojumi"LubānasSIA "Lubānas KP"Pagasti:Dzelzavas pagastsSIA "Dzelzava"Indrānu pagastsSIA "Lubānas KP"Sarkaņu pagasts<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.44Gala versija


Geo Consultants5.4.2. Atkritumu savākšanas sistēmaŅemot vērā to, ka <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 35% lauku teritorijuiedzīvotāji un 83% pilsētu iedzīvotāji, var secināt, ka <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēma reģionapilsētās ir pietiekami attīstīta, tomēr ir nepieciešama tās turpmākā attīstība un iedzīvotājulielākās daļas iesaistīšana centralizētajā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā, it īpaši laukuteritorijās.Reģionā atkritumi, galvenokārt, tiek savākti konteineros. Izmantojamo <strong>atkritumu</strong> savākšanaikonteineru tilpums ir dažāds, tas ir no 0,1 m 3 līdz 1,1 m 3 .Atkritumu savākšanas biežums reģiona pilsētās parasti ir 5 reizes nedēļā. Pagastos <strong>atkritumu</strong>savākšanas biežums svārstās no 1 reizes nedēļā līdz 1 reizei mēnesī.Kopumā var teikt, ka <strong>atkritumu</strong> savākšanas biežumu ietekmē divi faktori:- līguma nosacījumi, ko konkrēta pašvaldība noslēdz <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasuzņēmumu;- izmantojamo konteineru tilpums.Detalizēti informācija par izmantojamo konteineru tilpumu un to skaitu, kā arī par <strong>atkritumu</strong>savākšanas biežumu reģionā sniegta 5.8. tabulā. Sagatavojot šo informāciju tika izmantotiuzņēmumu aptaujas rezultāti.5.8. tabula. Konteineru skaits un <strong>atkritumu</strong> savākšanas biežums <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadāUzņēmums/PašvaldībaSIA "ALBA"SIA "Cesvaineskomunālie pakalpojumiAlūksnes pilsētaspašvaldība SIA "Rūpe"Izmantojamie konteineriTilpums, m 30,24 0,75 1,1350 270 97Citi*469 (0,12); 126 (0,14);367 (0,26);2 (0,66)Izvešanas biežums1 x ned. - 1 x mēn.15 (0,8) 2 x ned.130 170 502 (0,12) 2 x ned.SIA "Ievande" maisos, speciālā piekabē nav noteiktsSIA "Lubānas KP"27 (0,08); 55 (0,12); 10 (0,15)121 vecie skārda1 x ned. - 2 x mēn.SIA "Dzelzava" piekabēs, konteineros 1 x ned.Litenes pagastakomunālais dienestsSIA "Nehlsen"piekabē78 236 110(0,36); 350(0,12)Kopā: 558 440 333 2154* - iekāvās norādīts konteinera tilpums m 31 x ned.Balvos - 5 reizes ned.pagastos - pēc grafika5.8. tabula rāda, ka 2003. gadā <strong>Malienas</strong> reģionā izmantoja 1694 dažāda tilpuma konteinerusnešķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai.<strong>Malienas</strong> reģionā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanai izmantojama tehnika raksturota 5.9. tabulā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.45Gala versija


Geo Consultants5.9. tabula. <strong>Malienas</strong> reģionā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanai izmantojama tehnikaSIA "ALBA"*Pašvaldība/uzņēmumsSIA "Cesvaines komunālie pakalpojumiTransports <strong>atkritumu</strong> savākšanaiTips Izlaides gads Tilpums, m 3 Saspiešanas koeficientsT - 40 ar piekabi 5 -Alūksnes pilsētas pašvaldība SIA "Rūpe" KO 413 1988 7 1,2KO 413 2000 7 1,2SIA "Ievande" MTZ 80 1992 2 -SIA "Lubānas KP"T - 40 ar piekabi ~1980 3 -JUMZ krāvējs,cēlējs~1980 -T - 16 ~1980 1 -SIA "Dzelzava" T - 40 ar piekabi 1982 3 -Litenes pagasta komunālais dienests JUMZ ar piekabi 1974 -SIA "Nehlsen" Mb ar Faun presi 1989 50 35.4.3. Atkritumu dalītā vākšanaŠobrīd <strong>atkritumu</strong> dalītā vākšana reģionā nav attīstīta, un atsevišķos gadījumos, kad tā tiekveikta, tai ir gadījuma raksturs (stihiska šķirošana, atlasot materiālus no kopējiemkonteineriem vai izgāztuvēs) vai eksperimentāls raksturs (SIA “Alba” pasākumi Gulbenespilsētas skolās papīra / kartona u.c. materiālu savākšanai). To, ka šis process reģionā navattīstīts nosaka, galvenokārt, 3 faktori:reģions atrodas tālu no pārstrādes centriem (vidēji vairāk kā 200 km),<strong>atkritumu</strong> apjomi, kas nodalīti otrreizējai pārstrādei / izmantošanai ir mazi,reģionā strādājošie uzņēmumi, ņemot vērā to, ka <strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanasprocess ir ekonomiski neizdevīgs un to, ka šo uzņēmumu finansiālie resursi irierobežoti, nav ieinteresēti attīstīt <strong>atkritumu</strong> dalīto vākšanu.Vienīgais izņēmums ir SIA “Rūpe”, kas Alūksnes pilsētā regulāri gatavo kompostuapzaļumošanas vajadzībām. Tāpēc parku un dārzu <strong>atkritumu</strong> šeit netiek transportēti uzizgāztuvi, bet gan uz kompostēšanas laukumu. Gadā tiek sagatavots vidēji ap 500 m 3komposta.Kopējais papīra / kartona daudzums, ko 2003. gadā savāca SIA “Alba”, ir 40 t.2005. gada februārī SIA “Nehlsen Balvi”, sadarbībā SIA “Zaļais punkts”, ir uzsākusi papīra /kartona savākšanu pie skolām (Balvu ģimnāzija, Bērzpils, Rugāju un Žīguru vidusskolas).Citi reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumi ar <strong>atkritumu</strong> dalīto vākšanunenodarbojas.5.4.4. Esošo izgāztuvju raksturojumsUz 2005. gada 1. janvāri, ņemot vērā Valsts vides dienesta Madonas un Rēzeknes reģionālovides pārvalžu datus, <strong>Malienas</strong> reģionā bija 83 <strong>atkritumu</strong> izgāztuves, no kurām:- 47 darbojošās izgāztuves (kopējā platība 67,0 ha);- 32 slēgtās izgāztuves (kopējā platība 30,3 ha);- 4 slēgtās un rekultivētās izgāztuves (kopējā platība 4,5 ha).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.46Gala versija


Geo ConsultantsNeviena no reģionā strādājošajām izgāztuvēm pilnīgi neatbilst vides aizsardzības prasībām.Detalizēts esošo izgāztuvju raksturojums sniegts 6. pielikumā.Jāatzīmē, ka darbojošo un slēgto izgāztuvju rekultivācija paredzēta <strong>Malienas</strong> reģiona<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projekta ietvaros [15].5.5. Atkritumu apsaimniekošanas tarifiNodaļā sniegta informācija par esošajiem <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas tarifiem, kas iegūtapašvaldību un <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu aptaujā.Analizējot iegūtos datus no pašvaldībām un uzņēmumiem, var atzīmēt, ka <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas tarifi <strong>Malienas</strong> reģionā svārstās no 1,61 LVL/m 3 līdz 4,36 LVL/m 3iedzīvotājiem. Uzņēmumi, organizācijas un iestādes par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu maksāno 2,65 LVL/m 3 līdz 4,50 LVL/m 3 .Tarifu iekasēšanas mehānisms ir līdzīgs reģiona pašvaldībās. Ir trīs atšķirīgas shēmas:− <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas firmas slēdz tiešos līgumus ar <strong>atkritumu</strong> ražotājiem, kasmaksā par saražoto <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu (LVL/m3),− <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas firmas slēdz līgumus ar namu pārvaldēm, kas iekasēnaudu no iedzīvotājiem un veic <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu pakalpojumuapmaksāšanu,− <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas firmas slēdz līgumus ar pašvaldībām, kas iekasē naudu noiedzīvotājiem un veic firmas sniegto pakalpojumu apmaksāšanu.Kopumā ņemot, var tikt pieņemts, ka vidējais maksājuma procents par <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas veikšanu reģionā ir no 60 līdz 85% no iedzīvotājiem un līdz 100% nojuridiskajām personām.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.47Gala versija


Geo Consultants6. ATKRITUMU DAUDZUMA UN SASTĀVA PROGNOZE LĪDZ2025. GADAMNodaļā sniegta <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze laika periodam no 2005. līdz 2025. gadam.Izskatīti trīs dažādi <strong>atkritumu</strong> prognozes scenāriji (bāzes, optimistiskā un pesimistiskā).Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze sagatavota, ņemot vērādemogrāfisko prognozi <strong>Malienas</strong> reģionam (skat. 4.2. sadaļu), pieņemto 1 <strong>atkritumu</strong> radītāja(fiziskas personas) saražoto <strong>atkritumu</strong> daudzumu gadā un. Sagatavojot pārējo <strong>atkritumu</strong>(komerciālie un institucionālie atkritumi, nebīstamie rūpniecības atkritumi, celtniecībasatkritumi, veselības aprūpes atkritumi, parku un dārzu atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi)daudzuma prognozi, ņemti vērā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu un pašvaldībusniegtie dati par tiem (skat. 5.1.1. sadaļu) un iespējamas Latvijas IKP izmaiņas.6.1. Pamatdati <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognozeiSagatavojot prognozi par saražoto <strong>atkritumu</strong> daudzumu <strong>Malienas</strong> reģionā ņemta vērādemogrāfiskā prognoze laika periodam no 2005. līdz 2025. gadam un izdarīti sekojošipieņēmumi:1. IKP pieaugums izraisa <strong>atkritumu</strong> apjoma pieaugumu:− sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) apjoms palielināsies par 1/3 no IKP pieauguma;− pārējo <strong>atkritumu</strong> apjoms palielināsies par 1/6 no IKP pieauguma.2. Ielu tīrīšanas, parku un dārzu <strong>atkritumu</strong> apjoms paliks nemainīgs līdz 2025. gadam.3. 1 <strong>atkritumu</strong> radītāja (fiziskas personas) saražotais <strong>atkritumu</strong> daudzums 2005. gadāir:− 1,2 m 3 vai 0,24 t pilsētās;− 0,85 m 3 vai 0,17 t lauku teritorijās, ieskaitot arī ciemos.4. Atbilstoši “Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģijai Latvijai, 1998-2010”apkalpojamo iedzīvotāju skaits 2013. gadā pilsētās sasniegs 100% un laukuteritorijās – 75%.6.2. Atkritumu daudzuma prognozes 1. scenārijs (bāzes prognoze)Bāzes prognoze sagatavota, pieņemot, ka:1) IKP pieauguma tempi līdz 2025. gadam būs sekojoši (atbilstoši Finanšu <strong>ministrija</strong>ssniegtajiem datiem):− 6,7% 2005. gadā;− 6,5% no 2006. - 2010. gadam;− 5,5% no 2011. - 2025. gadam.1) sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) pārstrāde palielināsies no 5% 2005. gadā līdz40% 2025. gadā;2) celtniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrāde sasniegs 10% no kopējā apjoma 2025. gadā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.48Gala versija


Geo ConsultantsSaražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze laika periodam no 2005.– 2025. gadam sniegta 6.1. tabulā.6.1. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas (bāzes prognoze)GadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajonsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās LaukosKopāreģionā:2005 2541 2538 2396 3199 2268 3047 894 970 178542006 2586 2584 2429 3243 2309 3101 907 985 181432007 2633 2630 2462 3287 2349 3156 921 1000 184372008 2680 2677 2495 3331 2391 3211 935 1015 187352009 2728 2725 2529 3376 2433 3268 949 1031 190372010 2776 2773 2563 3421 2476 3325 963 1046 193442011 2817 2814 2595 3465 2511 3373 977 1061 196132012 2858 2855 2628 3509 2547 3421 991 1077 198872013 2900 2897 2661 3553 2583 3470 1006 1092 201632014 2943 2940 2695 3598 2620 3519 1020 1108 204432015 2986 2983 2729 3643 2657 3569 1035 1124 207272016 3030 3027 2763 3689 2695 3620 1050 1141 210142017 3074 3071 2798 3735 2733 3671 1065 1157 213042018 3119 3116 2833 3782 2772 3723 1081 1174 215992019 3165 3161 2868 3829 2811 3776 1096 1191 218972020 3211 3207 2904 3876 2851 3829 1112 1208 221982021 3258 3255 2940 3924 2891 3884 1128 1225 225062022 3307 3303 2976 3973 2933 3939 1144 1243 228172023 3356 3352 3012 4022 2975 3996 1160 1260 231322024 3405 3401 3049 4071 3017 4053 1177 1278 234522025 3455 3452 3087 4121 3060 4111 1193 1296 23775Kopā: 2005-2025 62829 62760 57411 76645 55880 75061 21807 23683 436076Prognozētais saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzums laika periodā no 2005. - 2025. gadam ir436 tūkst. tonnu.Pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma bāzes prognoze atspoguļota 6.2. tabulā.6.2. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (bāzes prognoze)GadsAlūksnesrajonsBalvu rajonsPārējie atkritumiGulbenesrajonsMadonasrajonsKopāIelu tīrīšanasatkritumireģionāParku un dārzuatkritumireģionā2005 546 740 61 244 1592 664 3512006 552 748 62 247 1609 664 3512007 558 756 63 249 1626 664 3512008 564 765 63 252 1644 664 3512009 570 773 64 255 1662 664 3512010 576 781 65 258 1680 664 3512011 581 788 65 260 1695 664 3512012 587 796 66 262 1711 664 3512013 592 803 67 265 1726 664 3512014 598 810 67 267 1742 664 3512015 603 818 68 270 1758 664 3512016 609 825 68 272 1774 664 3512017 614 833 69 275 1791 664 3512018 620 840 70 277 1807 664 351<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.49Gala versija


Geo ConsultantsGadsAlūksnesrajonsBalvu rajonsPārējie atkritumiGulbenesrajonsMadonasrajonsKopāIelu tīrīšanasatkritumireģionāParku un dārzuatkritumireģionā2019 626 848 70 280 1824 664 3512020 631 856 71 282 1840 664 3512021 637 864 72 285 1857 664 3512022 643 872 72 287 1874 664 3512023 649 880 73 290 1891 664 3512024 655 888 74 293 1909 664 3512025 661 896 74 295 1926 664 351Kopā: 2005-2025 12671 17179 1424 5666 36940 13944 7380Pieņemot, ka 2013. gadā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas pakāpeiedzīvotājiem Reģiona pilsētās būs 100% un lauku teritorijās – 75%, savākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzums periodā no 2005. - 2025. gadam būs 377 tūkst. tonnu(skat. 6.3. tab.).Ņemot vērā <strong>atkritumu</strong> savākšanas pakāpi un <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecības <strong>atkritumu</strong> unceltniecības <strong>atkritumu</strong>) pārstrādes iespējas reģionā, kopējais apglabāto <strong>atkritumu</strong> daudzums20 gados būs 425 tūkst. tonnu (skat. 6.3. tab.).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.50Gala versija


Geo Consultants6.3. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (bāzes prognoze)GadsSavākto SA (mājsaimniecību) daudzums, tpārējo<strong>atkritumu</strong> CA pārstrāde ApglabātoPārstrādāto SA daudzums, t<strong>atkritumu</strong>(mājsaimniecību)daudzumsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons Kopā daudzumsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos reģionā: % t % t2005 2541 1904 2396 2399 2268 2285 894 728 15415 5% 771 1592 0.0% 0 162362006 2586 1938 2429 2432 2309 2326 907 739 15665 7% 1057 1609 0.5% 2 162152007 2633 1972 2462 2465 2349 2367 921 750 15919 9% 1353 1626 1.0% 3 161892008 2680 2008 2495 2498 2391 2409 935 761 16176 10% 1658 1644 1.5% 5 161572009 2728 2043 2529 2532 2433 2451 949 773 16437 12% 1972 1662 2.0% 7 161202010 2776 2080 2563 2566 2476 2494 963 785 16702 14% 2297 1680 2.5% 9 160762011 2817 2110 2595 2598 2511 2530 977 796 16935 16% 2625 1695 3.0% 11 159952012 2858 2141 2628 2631 2547 2566 991 808 17171 17% 2962 1711 3.5% 13 159072013 2900 2173 2661 2665 2583 2602 1006 819 17410 19% 3308 1726 4.0% 15 158142014 2943 2205 2695 2698 2620 2639 1020 831 17652 21% 3663 1742 4.5% 17 157152015 2986 2237 2729 2732 2657 2677 1035 843 17897 23% 4027 1758 5.0% 19 156102016 3030 2270 2763 2767 2695 2715 1050 855 18145 24% 4400 1774 5.5% 21 154982017 3074 2303 2798 2801 2733 2753 1065 868 18396 26% 4783 1791 6.0% 23 153812018 3119 2337 2833 2836 2772 2792 1081 880 18650 28% 5175 1807 6.5% 25 152572019 3165 2371 2868 2872 2811 2832 1096 893 18907 30% 5578 1824 7.0% 27 151262020 3211 2406 2904 2907 2851 2872 1112 906 19168 31% 5990 1840 7.5% 29 149892021 3258 2441 2940 2943 2891 2913 1128 919 19434 33% 6413 1857 8.0% 32 148462022 3307 2477 2976 2980 2933 2955 1144 932 19703 35% 6847 1874 8.5% 34 146962023 3356 2514 3012 3016 2975 2997 1160 945 19975 37% 7291 1891 9.0% 36 145392024 3405 2551 3049 3053 3017 3040 1177 958 20251 38% 7746 1909 9.5% 39 143752025 3455 2589 3087 3091 3060 3083 1193 972 20530 40% 8212 1926 10.0% 41 14203Kopā: 2005-2025 62829 47070 57411 57484 55880 56296 21807 17762 376539 88128 36940 406 324945<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.51Gala versija


Geo Consultants6.3. Atkritumu daudzuma prognozes 2. scenārijs (optimistiskā prognoze)Optimistiskā prognoze sagatavota, pieņemot, ka:1) IKP pieauguma tempi līdz 2025. gadam būs sekojoši:− 7,2% 2005. gadā;− 7,0% no 2006. – 2010. gadam;− 6,0% no 2011. – 2025. gadam.2) sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) pārstrāde palielināsies no 5% 2005. gadā līdz40% 2025. gadā;3) celtniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrāde sasniegs 10% no kopējā apjoma 2025. gadā.Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze laika periodam no 2005.– 2025. gadam sniegta 6.4. tabulā.6.4. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas (optimistiskā prognoze)GadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajonsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās LaukosKopāreģionā:2005 2541 2538 2396 3199 2268 3047 894 970 178542006 2591 2588 2433 3248 2312 3106 909 987 181732007 2641 2638 2470 3297 2357 3166 924 1003 184972008 2693 2690 2507 3347 2402 3227 939 1020 188272009 2745 2742 2545 3398 2449 3289 955 1037 191622010 2799 2796 2584 3449 2496 3353 971 1055 195022011 2845 2842 2621 3499 2536 3406 987 1072 198062012 2891 2888 2658 3549 2576 3460 1003 1089 201152013 2939 2935 2696 3600 2617 3515 1019 1107 204282014 2987 2983 2735 3651 2659 3571 1036 1125 207462015 3035 3032 2774 3703 2701 3628 1052 1143 210682016 3085 3081 2813 3756 2744 3685 1069 1161 213952017 3135 3132 2853 3809 2787 3744 1087 1180 217262018 3186 3183 2893 3863 2831 3803 1104 1199 220622019 3238 3234 2934 3917 2876 3863 1122 1218 224032020 3291 3287 2976 3972 2921 3924 1140 1238 227492021 3345 3341 3017 4028 2968 3987 1158 1258 231022022 3400 3396 3060 4085 3015 4050 1176 1277 234602023 3456 3452 3102 4142 3063 4115 1195 1298 238232024 3512 3509 3146 4199 3112 4181 1214 1318 241912025 3570 3566 3189 4258 3162 4247 1233 1339 24564Kopā: 2005-2025 63924 63854 58403 77970 56853 76368 22186 24095 443652Prognozētais saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzums laika periodā no 2005. - 2025. gadam ir444 tūkst. tonnu.Pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma optimistiskā prognoze atspoguļota 6.5. tabulā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.52Gala versija


Geo Consultants6.5. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (optimistiskā prognoze)GadsAlūksnesrajonsBalvu rajonsPārējie atkritumiGulbenesrajonsMadonasrajonsKopāIelu tīrīšanasatkritumireģionāParku un dārzuatkritumireģionā2005 547 741 61 245 1594 664 3512006 553 750 62 247 1613 664 3512007 560 759 63 250 1632 664 3512008 566 768 64 253 1651 664 3512009 573 777 64 256 1670 664 3512010 580 786 65 259 1690 664 3512011 585 794 66 262 1706 664 3512012 591 802 66 264 1724 664 3512013 597 810 67 267 1741 664 3512014 603 818 68 270 1758 664 3512015 609 826 68 272 1776 664 3512016 615 834 69 275 1794 664 3512017 621 842 70 278 1811 664 3512018 628 851 71 281 1830 664 3512019 634 859 71 283 1848 664 3512020 640 868 72 286 1866 664 3512021 647 877 73 289 1885 664 3512022 653 885 73 292 1904 664 3512023 660 894 74 295 1923 664 3512024 666 903 75 298 1942 664 3512025 673 912 76 301 1962 664 351Kopā: 2005-2025 12801 17355 1438 5724 37319 13944 7380Pieņemot, ka 2013. gadā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas pakāpeiedzīvotājiem Reģiona pilsētās būs 100% un lauku teritorijās – 75%, savākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzums periodā no 2005. - 2025. gadam būs 383 tūkst. tonnu(skat. 6.6. tab.).Ņemot vērā <strong>atkritumu</strong> savākšanas pakāpi un <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecības <strong>atkritumu</strong> unceltniecības <strong>atkritumu</strong>) pārstrādes iespējas reģionā, kopējais apglabāto <strong>atkritumu</strong> daudzums20 gados būs 330 tūkst. tonnu (skat. 6.6. tab.).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.53Gala versija


Geo Consultants6.6. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (optimistiskā prognoze)GadsSavākto SA (mājsaimniecību) daudzums, tpārējo<strong>atkritumu</strong> CA pārstrāde ApglabātoPārstrādāto SA daudzums, t<strong>atkritumu</strong>(mājsaimniecību)daudzumsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajons Kopā daudzumsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos reģionā: % t % t2005 2541 1904 2396 2399 2268 2285 894 728 15415 5% 771 1594 0.0% 0 162392006 2591 1941 2433 2436 2312 2329 909 740 15691 7% 1059 1613 0.5% 2 162432007 2641 1979 2470 2473 2357 2374 924 753 15971 9% 1358 1632 1.0% 3 162422008 2693 2017 2507 2511 2402 2420 939 765 16256 10% 1666 1651 1.5% 5 162352009 2745 2057 2545 2549 2449 2467 955 778 16545 12% 1985 1670 2.0% 7 162222010 2799 2097 2584 2587 2496 2515 971 791 16839 14% 2315 1690 2.5% 9 162042011 2845 2131 2621 2624 2536 2555 987 804 17102 16% 2651 1706 3.0% 11 161472012 2891 2166 2658 2662 2576 2595 1003 817 17368 17% 2996 1724 3.5% 13 160832013 2939 2201 2696 2700 2617 2637 1019 830 17639 19% 3351 1741 4.0% 15 160132014 2987 2237 2735 2738 2659 2678 1036 843 17913 21% 3717 1758 4.5% 17 159382015 3035 2274 2774 2777 2701 2721 1052 857 18191 23% 4093 1776 5.0% 19 158552016 3085 2311 2813 2817 2744 2764 1069 871 18474 24% 4480 1794 5.5% 21 157662017 3135 2349 2853 2857 2787 2808 1087 885 18760 26% 4878 1811 6.0% 23 156712018 3186 2387 2893 2897 2831 2852 1104 899 19050 28% 5286 1830 6.5% 25 155682019 3238 2426 2934 2938 2876 2897 1122 914 19345 30% 5707 1848 7.0% 28 154582020 3291 2465 2976 2979 2921 2943 1140 928 19643 31% 6139 1866 7.5% 30 153412021 3345 2506 3017 3021 2968 2990 1158 943 19948 33% 6583 1885 8.0% 32 152182022 3400 2547 3060 3064 3015 3038 1176 958 20258 35% 7040 1904 8.5% 34 150882023 3456 2589 3102 3106 3063 3086 1195 973 20571 37% 7508 1923 9.0% 37 149492024 3512 2631 3146 3150 3112 3135 1214 989 20889 38% 7990 1942 9.5% 39 148022025 3570 2675 3189 3193 3162 3185 1233 1004 21212 40% 8485 1962 10.0% 42 14647Kopā: 2005-2025 63924 47890 58403 58477 56853 57276 22186 18071 383080 90058 37319 412 329930<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.54Gala versija


Geo Consultants6.4. Atkritumu daudzuma prognozes 3. scenārijs (pesimistiskā prognoze)Pesimistiskā prognoze sagatavota, pieņemot, ka:1) IKP pieauguma tempi līdz 2025. gadam būs sekojoši (atbilstoši Finanšu <strong>ministrija</strong>ssniegtajiem datiem):− 6,7% 2005. gadā;− 6,5% no 2006. - 2010. gadam;− 5,5% no 2011. - 2025. gadam.2) sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) pārstrāde palielināsies no 5% 2005. gadā līdz20% 2025. gadā;3) celtniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrāde nenotiks.Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze laika periodam no 2005.– 2025. gadam sniegta 6.7. tabulā.6.7. tabula. Saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzuma prognoze, tonnas (pesimistiskā prognoze)GadsAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajonsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās LaukosKopāreģionā:2005 2541 2538 2396 3199 2268 3047 894 970 178542006 2586 2584 2429 3243 2309 3101 907 985 181432007 2633 2630 2462 3287 2349 3156 921 1000 184372008 2680 2677 2495 3331 2391 3211 935 1015 187352009 2728 2725 2529 3376 2433 3268 949 1031 190372010 2776 2773 2563 3421 2476 3325 963 1046 193442011 2817 2814 2595 3465 2511 3373 977 1061 196132012 2858 2855 2628 3509 2547 3421 991 1077 198872013 2900 2897 2661 3553 2583 3470 1006 1092 201632014 2943 2940 2695 3598 2620 3519 1020 1108 204432015 2986 2983 2729 3643 2657 3569 1035 1124 207272016 3030 3027 2763 3689 2695 3620 1050 1141 210142017 3074 3071 2798 3735 2733 3671 1065 1157 213042018 3119 3116 2833 3782 2772 3723 1081 1174 215992019 3165 3161 2868 3829 2811 3776 1096 1191 218972020 3211 3207 2904 3876 2851 3829 1112 1208 221982021 3258 3255 2940 3924 2891 3884 1128 1225 225062022 3307 3303 2976 3973 2933 3939 1144 1243 228172023 3356 3352 3012 4022 2975 3996 1160 1260 231322024 3405 3401 3049 4071 3017 4053 1177 1278 234522025 3455 3452 3087 4121 3060 4111 1193 1296 23775Kopā: 2005-2025 62829 62760 57411 76645 55880 75061 21807 23683 436076Prognozētais saražoto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzums laika periodā no 2005. - 2025. gadam ir436 tūkst. tonnu.Pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma pesimistiskā prognoze atspoguļota 6.8. tabulā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.55Gala versija


Geo Consultants6.8. tabula. Saražoto pārējo <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (pesimistiskā prognoze)GadsAlūksnesrajonsBalvu rajonsPārējie atkritumiGulbenesrajonsMadonasrajonsKopāIelu tīrīšanasatkritumireģionāParku un dārzuatkritumireģionā2005 546 740 61 244 1592 664 3512006 552 748 62 247 1609 664 3512007 558 756 63 249 1626 664 3512008 564 765 63 252 1644 664 3512009 570 773 64 255 1662 664 3512010 576 781 65 258 1680 664 3512011 581 788 65 260 1695 664 3512012 587 796 66 262 1711 664 3512013 592 803 67 265 1726 664 3512014 598 810 67 267 1742 664 3512015 603 818 68 270 1758 664 3512016 609 825 68 272 1774 664 3512017 614 833 69 275 1791 664 3512018 620 840 70 277 1807 664 3512019 626 848 70 280 1824 664 3512020 631 856 71 282 1840 664 3512021 637 864 72 285 1857 664 3512022 643 872 72 287 1874 664 3512023 649 880 73 290 1891 664 3512024 655 888 74 293 1909 664 3512025 661 896 74 295 1926 664 351Kopā: 2005-2025 12671 17179 1424 5666 36940 13944 7380Pieņemot, ka 2013.. gadā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas pakāpeiedzīvotājiem Reģiona pilsētās būs 100% un lauku teritorijās – 75%, savākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> (mājsaimniecību) daudzums periodā no 2005. - 2025. gadam būs 377 tūkst. tonnu(skat. 6.9. tab.).Ņemot vērā <strong>atkritumu</strong> savākšanas pakāpi un mājsaimniecību <strong>atkritumu</strong> pārstrādes iespējasReģionā, kopējais apglabāto <strong>atkritumu</strong> daudzums 20 gados būs 365 tūkst. tonnu (skat. 6.9.tab.).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.56Gala versija


Geo Consultants6.9. tabula. Savākto un apglabāto sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzuma prognoze, tonnas (pesimistiskā prognoze)GadsSavākto SA (mājsaimniecību) daudzums, tAlūksnes rajons Balvu rajons Gulbenes rajons Madonas rajonsPārstrādāto SA(mājsaimniecību)Kopā daudzumsreģionā: % tpārējo<strong>atkritumu</strong>daudzums, tApglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumsPilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos Pilsētās Laukos2005 2541 1904 2396 2399 2268 2285 894 728 15415 5% 771 1592 162362006 2586 1938 2429 2432 2309 2326 907 739 15665 6% 901 1609 163742007 2633 1972 2462 2465 2349 2367 921 750 15919 7% 1035 1626 165112008 2680 2008 2495 2498 2391 2409 935 761 16176 7% 1173 1644 166482009 2728 2043 2529 2532 2433 2451 949 773 16437 8% 1315 1662 167842010 2776 2080 2563 2566 2476 2494 963 785 16702 9% 1461 1680 169212011 2817 2110 2595 2598 2511 2530 977 796 16935 10% 1609 1695 170222012 2858 2141 2628 2631 2547 2566 991 808 17171 10% 1760 1711 171222013 2900 2173 2661 2665 2583 2602 1006 819 17410 11% 1915 1726 172212014 2943 2205 2695 2698 2620 2639 1020 831 17652 12% 2074 1742 173202015 2986 2237 2729 2732 2657 2677 1035 843 17897 13% 2237 1758 174182016 3030 2270 2763 2767 2695 2715 1050 855 18145 13% 2404 1774 175152017 3074 2303 2798 2801 2733 2753 1065 868 18396 14% 2575 1791 176112018 3119 2337 2833 2836 2772 2792 1081 880 18650 15% 2751 1807 177062019 3165 2371 2868 2872 2811 2832 1096 893 18907 16% 2931 1824 178002020 3211 2406 2904 2907 2851 2872 1112 906 19168 16% 3115 1840 178942021 3258 2441 2940 2943 2891 2913 1128 919 19434 17% 3304 1857 179872022 3307 2477 2976 2980 2933 2955 1144 932 19703 18% 3497 1874 180802023 3356 2514 3012 3016 2975 2997 1160 945 19975 19% 3695 1891 181712024 3405 2551 3049 3053 3017 3040 1177 958 20251 19% 3898 1909 182612025 3455 2589 3087 3091 3060 3083 1193 972 20530 20% 4106 1926 18350Kopā: 2005-2025 62829 47070 57411 57484 55880 56296 21807 17762 376539 48527 36940 364952<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.57Gala versija


Geo Consultants7. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ALTERNATĪVIERISINĀJUMIAtkritumu apsaimniekošanas plānošana Latvijā kopumā un <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas reģionā konkrēti tiek sadalīta 2 etapos:- 1. etaps – <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas īstermiņa programma, kas jārealizē laikaposmā no 2005. gada līdz 2013. gadam ieskaitot,- 2. etaps - <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas ilgtermiņa programma, kas jārealizē laikaposmā no 2014. gada līdz 2025. gadam ieskaitot..Turpmāk izskatītas abas programmas, nosakot:- to sastāvu, izpildes termiņus un atbildīgos izpildītājus,- saistītās investīciju izmaksas.7.1. Galvenie pieņēmumiSagatavojot <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna alternatīvos risinājumus vērā ņemti sekojošipriekšnoteikumi:− <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projekta realizācija, izmantojot EiropasSavienības un pašvaldību līdzekļus, tiek pabeigta 2008. gadā,− Reģionā strādājošie <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumi, ņemot vērā esošāslikumdošanas aktu un stratēģisko dokumentu prasības, sāk dalītās <strong>atkritumu</strong> vākšanassistēmas izmantošanu pēc projekta pabeigšanas, orientējoši no 2009. gada janvāra,− Reģiona pašvaldības izprot investīciju veikšanas nepieciešamību <strong>atkritumu</strong> dalītāsvākšanas un pārstrādes sistēmas attīstībai arī pēc 2008. gada, t.i. ir gatavas investētlīdzekļus minētās sistēmas attīstībai un/vai slēgt ilgtermiņa līgumus ar <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas firmām, paredzot no uzņēmumu puses konkrētas investīcijas<strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas un pārstrādes sistēmas izveidei,− Laika posmā līdz 2010. gadam tiks izveidota Nacionālā bīstamo <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēma, kuras izveidei tiks piesaistīti Eiropas Savienības Kohēzijasfonda un Valsts budžeta līdzekļi,− Reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumi veic aktīvu sadarbību ar iepakojumamateriālu savākšanas organizācijām SIA “Zaļais punkts” un SIA “Zaļā josta”,− Reģiona pašvaldības un/vai <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumi, ņemot vērāievērojamo attālumu no otrreizēji izmantojamo materiālu savākšanas / pārstrādescentriem, sadarbojas ar kaimiņu reģioniem (Ziemeļvidzemes, Austrumlatgales unVidusdaugavas reģioni) otrreizēji izmantojamo <strong>atkritumu</strong> materiālu nodošanas /pārstrādes jomā.7.2. Atkritumu apsaimniekošanas īstermiņa programma<strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģiona robežas, ar nelielām izmaiņām, noteiktas jau1998. gadā, kad reģiona pašvaldības vienojās par sadarbību <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.58Gala versija


Geo Consultantsjomā. Reģionam, atšķirībā no citiem Latvijas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģioniem, ir savasīpatnības, kas jāņem vērā plānojot <strong>atkritumu</strong> saimniecības turpmāko attīstību:− reģiona platība ir relatīvi liela, bet iedzīvotāju blīvums neliels. Turklāt, reģionā nav lielupilsētu kā tas ir citos Latvijas reģionos,− <strong>atkritumu</strong> daudzumi ir relatīvi nelieli. Ņemot vērā šo faktu, kā arī to, ka reģionsizvietots Latvijas perifērijā, nepieciešama rūpīga <strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas sistēmasplānošanai tā, lai nodrošinātu to, ka šis process nekļūst ekonomiski neizdevīgs vai tarifipar <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, nekļūstnesamērīgi augsti.7.2.1. Īstermiņa programmas mērķis un uzdevumi tā sasniegšanaiĪstermiņa programmas mērķis ir izveidot mūsdienīgu <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu,kas darbotos atbilstoši Latvijas un Eiropas savienības normatīvo aktu prasībām un,vienlaicīgi, būtu ērta un pieņemama <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā iesaistītajiemdalībniekiem.Nepieciešama sekojošu uzdevumu atrisināšana, lai sasniegtu augšminēto mērķi:1. <strong>Malienas</strong> reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projekta realizācija līdz 2009. gadajanvārim, kas paredz mūsdienīgas, likumdošanas prasībām atbilstošas, <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmas izveidi, kura ietvers:− infrastruktūru <strong>atkritumu</strong> apglabāšanai (poligons “Kaudzītes” Gulbenes rajona Litenespagastā),− infrastruktūru <strong>atkritumu</strong> savākšanai (konteineru parka atjaunošana), t.sk. arī <strong>atkritumu</strong>dalītajai vākšanai (<strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas punktu izveide) un pirmapstrādei(<strong>atkritumu</strong> šķirošanas līnijas izveide jaunajā poligonā),− reģionā esošo izgāztuvju rekultivāciju.2. Iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā: 100%pilsētu un, kā minimums, 75% lauku iedzīvotāju sākot ar 2013. gadu.3. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību pēc projekta realizācijas, kurai, ņemotvērā esošo situāciju reģionā, jāietver:− infrastruktūru <strong>atkritumu</strong> kompostēšanai, šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai no iedzīvotājiem(reģiona pilsētās) un speciālo <strong>atkritumu</strong> veidu (piemēram, celtniecības, elektrisko unelektronisko iekārtu, lielgabarīta u.c. <strong>atkritumu</strong> veidi) apsaimniekošanai,− bīstamo sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmas izveidi <strong>Malienas</strong> reģionā, ņemot vērāpasākumus, kuru realizācija tiek plānota Valsts līmenī.4. Laika posmā līdz 2010. gadam iekaitot stabilizēt un, ja iespējams, samazināt 1 <strong>atkritumu</strong>radītāja apglabāto <strong>atkritumu</strong> daudzumu, lai tas nepārsniegtu 300 kg/gadā.5. 2009. gadā nodrošināt iepakojuma <strong>atkritumu</strong> pārstrādi 50% apmērā no to daudzuma(tilpuma mērvienība).6. Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzumu, saskaņā ar esošolikumdošanas aktu prasībām, 2010. gadā samazināt līdz 75% no 1995. gadā apglabātobioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma.7. Vienotu saistošo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas noteikumu izstrāde un apstiprināšanavisās reģiona pašvaldībās.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.59Gala versija


Geo Consultants8. Sabiedrības informēšanas / izglītošanas kampaņas, it īpaši attiecībā uz <strong>atkritumu</strong> dalītovākšanu un kompostēšanu, veikšana.7.2.2. Jaunās <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas vispārējais raksturojumsSaskaņā ar 2004. gadā pārstrādāto <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projektatehniski ekonomisko pamatojumu [15], jaunā sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmaietvers:1. Jaunā poligona izveidi visa reģiona <strong>atkritumu</strong> apglabāšanai.2. Atkritumu šķirošanas sistēmas izveidošanu, ieskaitot šķirošanas līniju, tehnikulīnijas apkalpošanai, angāru un pamatni šķirošanas līnijai.3. Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu. Dalītās vākšanas punkti tiksierīkoti apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju daudzums ir 200 iedzīvotāji vaivairāk (sākotnēji 115 punkti, perioda beigās - 2025. gādā, to skaits sasniegs464, kopējais konteineru skaits perioda sākumā - 690, beigās – 2784).4. Konteineru parka (konteineri nešķiroto SA un bīstamo <strong>atkritumu</strong> savākšanai)atjaunošanu.5. Veco izgāztuvju rekultivāciju.6. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas veikšanu.7. Projekta ieviešanas grupas darbībai nepieciešamas materiālās bāzesattīstīšanu.8. Biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidi jaunajā poligonā.Projekta komponentu detalizēts raksturojums sniegts <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā [15].Plānots, ka iepriekšminētie projekta elementi tiks realizēti periodā no 2006. līdz 2008.gadam. Tāpēc tie uzskatāmi par pasākumiem, kas tiks veikti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasīstermiņa programmas ietvaros.Lai izveidota reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēma attīstītos arī pēc projektarealizācijas nepieciešama <strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas sistēmas papildus infrastruktūrasizveide, t.sk.:− Laukumu izveidi šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai no iedzīvotājiem reģiona 7 pilsētās(Alūksne, Ape, Balvi, Viļaka, Cesvaine un Lubāna);− Kompostēšanas laukumu ierīkošana reģiona 7 pilsētās vai pie tām.Laukumi šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai no iedzīvotājiem ietvers konteinerus šādu<strong>atkritumu</strong> savākšanai:- 10 m 3 konteiners parku – dārzu atkritumiem;- 10 m 3 konteiners celtniecības atkritumiem;- 10 m 3 konteiners koka atkritumiem;- 1,1 m 3 konteineru plastmasas atkritumiem;- 3,2 m 3 konteiners PET pudelēm;- 10 m 3 konteiners kartonam ar divslīpu vāku;- 3,2 m 3 konteineru papīram;- 3,2 m 3 konteiners caurspīdīgajam stiklam;<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.60Gala versija


Geo Consultants- 3,2 m 2 konteiners krāsainajam stiklam;- 10 m 3 konteiners melnajiem metāliem;- 3,2 m 3 konteiners krāsainajiem metāliem;- 10 m 3 konteiners tekstilijām ar divslīpu vāku;- 10 m 3 konteiners gumijām / ādas atkritumiem;- 0,6 m 3 konteiners akumulatoru savākšanai;- konteiners dienas gaismas spuldžu savākšanai;- 0,6 m 3 konteiners mazgabarīta elektronisko / elektrotehnisko <strong>atkritumu</strong>savākšanai.Laukumam nepieciešamā platība – apmēram 1,0 ha.Papildus, šie laukumi ietvers arī citu nepieciešamo infrastruktūru un aprīkojumu, tajā skaitā:- angāru <strong>atkritumu</strong> ķīpošanai un pagaidu uzglabāšanai;- dzīvojamo konteineru sargam – operatoram (+ sausā tualete);- presi ar iekraušanas bunkuru;- universālo iekrāvēju;- laukumu lielgabarīta atkritumiem (izņemot elektroniskos / elektrotehniskos<strong>atkritumu</strong>s);- laukumu lielgabarīta elektroniskajiem / elektrotehniskajiem atkritumiem (veļasmašīnas, ledusskapji u.tml.);- rampu ar ierobežojošo barjeru;- elektroapgādes sistēmu, ieskaitot sadales skapi;- teritorijas apgaismošanas sistēmu;- lietus kanalizācijas sistēmu;- žogu ap teritoriju un vārtus;- ugunsdzēšanas aprīkojumu;- ūdensapgādes sistēmu.AtkritumutransportēšanasmašīnaCollectionvehicleAtkritumutransportēšanasmašīnaHaul vehicleUzlādets piepildītais<strong>atkritumu</strong> konteinersTruck witthcontainer inloaded positionAtkritumupieņemšanas tilpneDischargehopperLarge-capacity transfer containerLielgabarīta <strong>atkritumu</strong> konteinersCompactorPrese3. attēls. Atkritumu pārkraušanas shēmaKompostēšanas laukums ietvers:- 5000 m 2 lielu asfaltbetona laukumu <strong>atkritumu</strong> kompostēšanai;- lietus kanalizācijas sistēmu, ieskaitot smilšu ķērāju un eļļas atdalītāju;- žogu ap teritoriju un vārtus;<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.61Gala versija


Geo Consultants- komposta smalcināšanas - sajaukšanas un sijāšanas iekārtas.Laukumam nepieciešamā platība – apmēram 0,8 – 1,0 ha.20 m5 m 10 m 5 m5 m 3 m1 m50 m1 m2.3m 6m1.8 m 4 m 8 m1.Informācijas zīmeInformation sign2.Komposta rinda, 10 gab.Wind row, 10 pcs.4. attēls. Kompostēšanas laukuma shēmaInfiltrāta attīrīšanas iekārtas jaunajā SA poligonāInfiltrāta attīrīšanai nepieciešams uzstādīt speciālas iekārtas, kuru jaudai jābūt līdz 35m 3 /dnn. Ir veikts dažādu iespējamo attīrīšanas tehnoloģiju izvērtējums un konstatēts, ka pienepatstāvīga attīrāmā ūdens daudzuma un ārkārtīgi mainīgā ūdens ķīmiskā sastāva,optimālais variants ir reversās osmozes attīrīšanas metodes izmantošana.Celtniecības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanaLīdzīgi kā kompostēšanai nepieciešama arī inerto, galvenokārt, ēku nojaukšanas, remonta unceltniecības <strong>atkritumu</strong> savākšanas un pārstrādes centra izveide.Celtniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrāde ir relatīvi ienesīgs bizness. Tāpēc, lai ieinteresētu vietējāsfirmas, šāda pasākuma realizācijai, reģiona pašvaldībām varētu rekomendēt organizētkonkursu šāda centra izveidei.Celtniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrādes centrs ietvers:<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.62Gala versija


Geo Consultants- 1,5 ha lielu asfaltbetona laukumu <strong>atkritumu</strong> pagaidu uzglabāšanai un pārstrādei;- lietus kanalizācijas sistēmu, ieskaitot smilšu ķērāju un eļļas atdalītāju;- žogu ap teritoriju un vārtus;- <strong>atkritumu</strong> drupināšanas un sijāšanas iekārtas;- tehniku laukuma apkalpošanai (frontālais iekrāvējs, automašīna <strong>atkritumu</strong>transportēšanai).Lielgabarīta <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanaLielgabarīta <strong>atkritumu</strong> demontāžas centrs jāizveido vai nu pie <strong>atkritumu</strong> poligoniem vaikādas no reģiona lielākajām pilsētām. Lielgabarīta <strong>atkritumu</strong> pagaidu uzglabāšanai, pirms tonodošanas demontāžai vai demontēšanas, jāizveido apmēram 2000 m 2 liels asfaltēts laukums.Veselības aprūpes <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanaVeselības aprūpes <strong>atkritumu</strong>s uzskata par bīstamajiem atkritumiem un tiek iedalīti divāsgrupās:- parastie sadzīves atkritumi;- bīstamie atkritumi.Parastie sadzīves atkritumi, kas veidojas slimnīcās, iedalāmi sekojošās 2 galvenajās grupās:- atkritumi līdzīgi mājsaimniecību saražotiem atkritumiem, piemēram, dažādiiepakojuma materiāli (papīrs, kartons u.c.), pārtikas atkritumi u.c.;- pārtikas atkritumi, kas nāk no slimnīcu ēdnīcām un kafejnīcām.Veselības aprūpes bīstamie atkritumi, savukārt, iedalāmi sekojošās kategorijās:- patoloģiskie atkritumi (audi, orgāni, pārsienamie materiāli u.c.);- radioaktīvie atkritumi;- ķīmiskie atkritumi (<strong>atkritumu</strong> atlikumi no tīrīšanas un dezinficēšanas);- infekciozie atkritumi (visi atkritumi, kas var izraisīt saslimšanu, atkritumi nolaboratorijām, hemodialīzes procesa, šļirces u.c.);- lietotie asie medicīniskie instrumenti (adatas, skalpeļi, sasisti termometri u.c.);- farmaceitiskie atkritumi (dažādi farmaceitiski produkti, zāles u.c., kuru turpmākalietošana nav iespējama).Atbilstoši LR likumdošanai visi veselības aprūpes atkritumi ir jāvāc, jātransportē, jāuzglabāun jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, kas nozīmē, ka šo <strong>atkritumu</strong> nonākšana uz SApoligonu nav pieejama (aizliegta). Tomēr šobrīd parastie slimnīcu atkritumi tiek vākti kopāar parastajiem sadzīves atkritumiem.Bīstamo veselības aprūpes atkritumi utilizācija norisinās sekojošā veidā:- patoloģiskos <strong>atkritumu</strong>s apsaimniekos SIA “Lautuss”,- šķidrumus, ko izmanto rentgenuzņēmumu attīstīšanai un fiksēšanai savāc SIA“Orelat” un SIA “Flera” (100% apjomā);- medicīniskus instrumentus – SIA “Arnika”.Pēc ISWA datiem veselības aprūpes <strong>atkritumu</strong> daudzums uz vienu iedzīvotāju Eiropāsvārstās no 0,6 kg Spānijā līdz 2,6 kg Īrijā.Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.63Gala versija


Geo ConsultantsTiek pieņemts, ka nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana ir ekonomiski izdevīgsbizness. Tāpēc šajā plānā netiek paredzēti konkrēti pasākumi problēmas risinājumam, ņemotvērā, ka šo darbu organizēs un veiks speciāli uzņēmumi.Elektrisko un elektronisko iekārtu <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko <strong>atkritumu</strong> demontāžas centrs jāizveido vai nu pie <strong>atkritumu</strong>poligoniem vai kādas no reģiona lielākajām pilsētām. Šo <strong>atkritumu</strong> pagaidu uzglabāšanai,pirms to nodošanas demontāžai vai demontēšanas, jāizveido apmēram 5000 m 2 lielsūdensnecaurlaidīgs laukums aprīkots ar lietus ūdens kanalizācijas un attīrīšanas sistēmu, kāarī jāizbūvē angārs šo <strong>atkritumu</strong> pagaidu uzglabāšanai pirms to nodošanas demontāžai.Laukuma apkalpošanai nepieciešami 2 riteņtraktori.Bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveideTiek plānots, ka Valsts bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveide tiks pabeigtaorientējoši 2010. gadā. Šīs sistēmas ietvaros paredzēta bīstamo <strong>atkritumu</strong> savākšanas punktuizveide rajonu centros (Alūksne, Balvi, Gulbene). Tuvākās bīstamo <strong>atkritumu</strong> savākšanasstacijas, atkarībā no reģiona pašvaldību novietojuma, atradīsies:- pie Smiltenes (Ziemeļvidzemes <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģionā),- pie Viļāniem (Austrumlatgales <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģionā).Bīstamo <strong>atkritumu</strong> savākšanas shēma (izpildītāji, pienākumi, atbildība) šobrīd vēl navskaidra, bet visticamāk, ka bīstamo atkritumi uz to utilizācijas / apglabāšanas vietām norajonu bīstamo <strong>atkritumu</strong> savākšanas punktiem uz pārstrādes centriem vai poligonu, kasatradīsies Dobeles rajona Zebrenes pagastā, tiks nogādāti centralizēti.7.3. Atkritumu apsaimniekošanas ilgtermiņa programmaIlgtermiņa <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns paredzēts laika posmam no 2014. gada līdz2025. gadam ieskaitot. Plāns sagatavots ņemot vērā sekojošus apsvērumus:1) likumdošanas un stratēģisko dokumentu prasības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasjomā,2) konkrētās prasības reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas infrastruktūrasturpmākajai attīstībai.Sekojoši priekšnoteikumi ņemti vērā, sagatavojot ilgtermiņa <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasplānu:1) likumdošanas un stratēģisko dokumentu prasības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasjomā būtiski nemainīsies,2) atbildības un pienākumu sadalījums <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomāsaglabāsies tāds, kāds tas ir šobrīd.Ja tomēr abās minētajās jomās norisinās būtiskas izmaiņas, tad nepieciešamas šī plānakorekcijas.7.3.1. Ilgtermiņa programmas mērķiVadoties no esošajām likumdošanas aktu un stratēģisko dokumentu prasībām, ilgtermiņaprogrammai, pieņemot, ka īstermiņa programmas ietvaros noteiktie mērķi tiks sasniegti, tieknoteikti sekojoši uzdevumi:<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.64Gala versija


Geo Consultants1. Līdz 2025. gadam nodrošināt, ka 40% no kopējā mājsaimniecības <strong>atkritumu</strong>daudzuma (svara mērvienība) tiek novirzīti otrreizējai pārstrādei un izmantošanai.Pārstrādes jaudām attiecīgi, kā minimums, jāpieaug no 3,8 tūkst. t 2014. gadā(21% no savāktajiem atkritumiem) līdz 8,6 tūkst. t 2025. gadā (40% no kopējāapjoma).2. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei 2015. gadā sasniegt 85% no to kopējādaudzuma (svara procenti).3. Sākot ar 2015. gadu pilnībā ieviest elektronisko / elektrotehnisko <strong>atkritumu</strong>savākšanas – pārstrādes sistēmu, kuras realizācija jānodrošina šo materiālu /tehnikas ražotājam.4. Apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzumu, saskaņā ar esošolikumdošanas aktu prasībām, 2020. gadā samazināt līdz 35% no 1995. gadāapglabāto bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzuma.7.3.2. Vispārējās pieejas raksturojumsPlānojot <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu ilgtermiņa perspektīvā, jāievēro ne tikailikumdošanas un stratēģiskajos dokumentos noteiktās prasības, bet arī vispārējie <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas principi. Galvenie no tiem noteikti kā sekojoši:1. Atkritumu daudzuma un bīstamības samazināšana.2. Atkritumu otrreizējās pārstrādes un izmantošanas, kā <strong>atkritumu</strong> izmantošanasenerģijas ieguvei, attīstība.3. Sadarbība starp <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģioniem.4. Atkritumu apglabāšanas poligonu turpmākā attīstība5. Atkritumu ražotāja atbildības principa ieviešana.6. Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņa (jautājums izskatīts 8. nodaļā).Lai varētu plānot <strong>atkritumu</strong> daudzuma un bīstamības samazināšanu, pirmkārt, ir jānodrošinastingra saražoto <strong>atkritumu</strong> daudzuma un sastāva uzskaite un, otrkārt, vadoties no uzskaitesrezultātiem, jāveic rūpīga <strong>atkritumu</strong> daudzuma un sastāva analīze, lai atbildētu uz vienu, betgalveno jautājumu: “Kāpēc šie atkritumi tiek saražoti un vai ir iespējams izvairīties no torašanās ?”. Tikai pēc tam, kad izprasti <strong>atkritumu</strong> veidošanās iemesli, var tikt noteiktirisinājumi <strong>atkritumu</strong> daudzuma un bīstamības samazināšanai. Pēc būtības, iespējamierisinājumi, prioritārā secībā, balstās uz sekojošu principu izmantošanu:- <strong>atkritumu</strong> daudzuma samazināšana to veidošanās vietās,- <strong>atkritumu</strong> otrreizējā pārstrāde un izmantošana, t. sk. <strong>atkritumu</strong> izmantošanaenerģijas ieguvei,- sadarbība starp <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģioniem- <strong>atkritumu</strong> apglabāšana.Atkritumu daudzuma un bīstamības samazināšanaAtkritumu kopējais apjoms, t.sk. bioloģiski grūti noārdāmo, strauji pieaug un tiek prognozēts,ka saglabājoties patreizējiem <strong>atkritumu</strong> ražošanas pieauguma tempiem, to apjoms laikaposmā līdz 2025. gadam var pieaugt pat vairākas reizes. Tāpēc vienīgā metode kā novērst šo<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.65Gala versija


Geo Consultantstendenci vai, kā minimums, samazināt tās attīstības ātrumu ir preventīvas darbības veikšana –šajā gadījumā – <strong>atkritumu</strong> daudzuma un bīstamības samazināšana.Atkritumu daudzuma un bīstamības samazināšana var tikt panākta, nodrošinot sekojošumērķu un / vai uzdevumu realizāciju:1) labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu dažādu produktu / materiālu ražošanai,2) vienreizēji izmantojamos, t. sk. bioloģiski grūti noārdāmo, materiālu aizstāšana arotrreizēji (vairākkārtēji) izmantojamiem, vai – ja tas nav iespējams – ar bioloģiskiviegli noārdāmiem materiāliem,3) <strong>atkritumu</strong> daudzuma samazināšanu to veidošanās vietās, t. sk. nodalot dažādasastāva <strong>atkritumu</strong> plūsmas un veicot <strong>atkritumu</strong> dalīto vākšanu to veidošanāsvietās.Reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānā pilnībā jāietver pasākumi 3. mērķa realizācijai,bet, savukārt, 1. un 2. mērķu realizācija jāveic Nacionālā līmenī, regulējot to ieviešanu arnepieciešamo likumdošanas aktu pieņemšanu un ekonomiskā atbalsta (nodokļuatvieglojumu) nodrošināšanu / soda sankciju veikšanu.Atkritumu otrreizējā izmantošana un pārstrādeAtkritumu otrreizējā izmantošana un pārstrāde, pēc būtības, ir atkarīga no 3 galvenajiemfaktoriem:1) tirgus esamība otrreizēji izmantojamajiem un pārstrādājamajiem <strong>atkritumu</strong>materiāliem,2) infrastruktūras esamība atšķiroto <strong>atkritumu</strong> materiālu otrreizējai pārstrādei,3) sistēmas esamība otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu savākšanai toveidošanās vietās.Šobrīd tirgus eksistē, ja ne visiem, tad lielākajai daļai materiālu, kas atdalīti no kopējās<strong>atkritumu</strong> plūsmas (papīrs / kartons, metāli u.c.). Turklāt, šo tirgu var sadalīt trijās daļās:1) tirgus materiāliem, kuru pārstrāde ir ekonomiski izdevīga (papīrs, metāls,plastmasas, stikls u.c.). Šajā gadījumā dalītās <strong>atkritumu</strong> sistēmas ieviešana irizdevīga kā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājam (papildus ieņēmumi), tā arī produkturažotājiem (lētas izejvielas),2) tirgus materiāliem, kuru pārstrāde nav ekonomiski izdevīga (tetrapakas, gumijasizstrādājumi, liela daļa organisko <strong>atkritumu</strong> u.c.). Šajā gadījumā dalītā <strong>atkritumu</strong>vākšana var tikt ieviesta tikai tajā gadījumā, ja tiek paredzēta nodokļu atmaksa šo<strong>atkritumu</strong> savākšanai / pārstrādei, jo - pretējā gadījumā – neviena no pusēm navieinteresēta šo materiālu savākšanā / realizācijā,3) tirgus materiāliem, kuru pārstrāde nav ekonomiski izdevīga (sadzīves bīstamieatkritumi, daļa no lielgabarīta atkritumiem, datori u.c.), bet kuru savākšanunosaka <strong>atkritumu</strong> radītāja atbildības princips, kas noteikts likumdošanas aktos.Šajā gadījumā konkrētā produkta cenai ir jāietver tā utilizācijas izmaksas, unražotājs ir atbildīgs par konkrētā <strong>atkritumu</strong> veida savākšanu pārstrādei / attīrīšanai(nolietoti transportlīdzekļi, ledusskapji, veļas mašīnas, TV un radio aparāti u.c.).Kā jau minēts 7.2. sadaļā, <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģiona specifika ir tāda, katajā saražoto <strong>atkritumu</strong> daudzums ir relatīvi neliels un, tas atrodas tālu no <strong>atkritumu</strong> materiālusavākšanas / pārstrādes centriem. Līdz ar to, lai <strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas process, pēc<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.66Gala versija


Geo Consultantsiespējas, būtu ekonomiski attaisnots, nepieciešama savākto otrreizējo izejvielu, pirms tonodošanas uzpircējam vai pārstrādes uzņēmumam, centralizācija, lai samazinātu izdevumus,kas saistās ar šo materiālu nodošanu izmantotājam. Tas, savukārt, nosaka to, ka šajā jomānepieciešama sadarbība starp reģiona pašvaldībām un / vai <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasuzņēmumiem.Otrreizēji izmantojamo / pārstrādājamo materiālu savākšana var tikt nodrošināta izmantojotdažādus variantus, tajā skaitā:- <strong>atkritumu</strong> dalītās savākšanas punktu izveide pilsētās un lielākajās apdzīvotajāsvietās. Šīs sadaļas realizācija paredzēta īstermiņa programmas ietvaros, bet 2-3gadus pēc sistēmas ieviešanas jāveic tās izvērtējums un optimizācija, nosakot, janepieciešams, optimālo punktu skaitu, izvietojamu un tajos šķiroti savācamo<strong>atkritumu</strong> veidus,- šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanas staciju izveide reģiona pilsētās un lielciemos. Šīssadaļas realizācija arī paredzēta īstermiņa programmas ietvaros, bet pēc stacijuizveides un pirmā gada ekspluatācijas, būs jāizvērtē to darbības rezultāti unefektivitāte un, vadoties no iegūtajiem rezultātiem, jānosaka papildus, ja tas irnepieciešams, staciju skaits un novietojums,- bīstamo sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanas / atdalīšanas no kopējās <strong>atkritumu</strong>plūsmas sistēmas turpmākā attīstība, piesaistot ražotājus, kas būs atbildīgi par tovai citu <strong>atkritumu</strong> veidu utilizāciju. Šis pasākums var tikt veikts tikai pēc tam, kadlikumdošanas aktos tiks noteikta radītāja atbildība par konkrēto <strong>atkritumu</strong> veiduutilizāciju,- depozītsistēmas ieviešana. Šai sistēmai, kā minimums, būtu jāietver pudeļu(stikla) un dzērienu bundžiņu savākšana, piemēram, pie lielveikaliem,- specifisko <strong>atkritumu</strong> veidu savākšanas – nodošanas pārstrādei sistēmas izveide, t.sk. sekojošiem <strong>atkritumu</strong> veidiem: elektroniskajiem / elektrotehniskajiematkritumiem un nolietotiem transportlīdzekļiem.Sadarbība starp <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģioniemIr pilnīgi skaidrs, ka <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģions, atsevišķi ņemot, ir pārākmazs, lai tajā varētu nodrošināt ekonomiski attaisnotu dažādu <strong>atkritumu</strong> veidu pārstrādi.Tāpēc šajā jomā nepieciešama sadarbība ar kaimiņu <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģioniem,kas ir, it īpaši Ziemeļvidzemes <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas reģions, lielāki. It īpaši šīsadarbība nepieciešama attiecībā uz sekojošu <strong>atkritumu</strong> veidu nodošanu pārstrādātājiem vai<strong>atkritumu</strong> pārstrādi:1. Plastmasas atkritumi, t.sk. arī PET pudeles.2. Papīra / kartona atkritumi.3. Elektroniskie / elektrotehniskie atkritumi.4. Nolietoti transportlīdzekļi, kā arī citi metālus saturošie atkritumi.5. Dažādi mājsaimniecības atkritumi: tetrapakas, lupatas u.c.Sadarbība starp reģioniem nepieciešama, lai varētu:- nodrošināt nodošanai pārstrādei / pārstrādes veikšanas, pēc iespējas, lielākus<strong>atkritumu</strong> apjomus, tādējādi samazinot to nodošanas izmaksas,<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.67Gala versija


Geo Consultants- samazināt nodokļu atmaksu otrreizēji izmantojamo <strong>atkritumu</strong> savākšanai, joir pilnīgi skaidrs, ka šis process - vismaz attiecībā uz daļu no <strong>atkritumu</strong>materiāliem, kas tiks savākti otrreizējai izmantošanai, būs ekonomiskineizdevīgs, bet nepieciešams no resursu taupīšanas un vides saudzēšanasviedokļiem.Sadarbības princips starp reģioniem, izņemot pašu ieguldījumus, var ietvert arī:- produktu ražotāju piesaisti, ja attiecīgi tiks sakārtoti likumdošanas akti<strong>atkritumu</strong> pārstrādes jomā, nosakot radītāja atbildību,- dažādu investoru piesaisti, ja tiks paredzēta nodokļu atmaksa <strong>atkritumu</strong>pārstrādei un, šajā gadījumā, tas būs ekonomiski attaisnots bizness,- ES fondu līdzekļu piesaisti <strong>atkritumu</strong> pārstrādes jaudu izveidei.Faktiski minētais, ļoti lielā mērā, ir atkarīgs no Valsts politikas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasjomā, bet ir skaidrs, ka lai ievērotu jau esošo Eiropas Savienības direktīvu un LatvijasRepublikas likumdošanas aktu prasības, nepieciešams:1. Kā minimums, līdz 2015. gadam izveidot elektrisko un elektronisko iekārtu<strong>atkritumu</strong> pārstrādes jaudas vai vienoties ar šo <strong>atkritumu</strong> iespējamajiempārstrādātājiem ārzemēs, paredzot <strong>atkritumu</strong> pārstrādes izmaksu finansēšanu.2. Vēlākais līdz 2015. gadam izveidot nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmu,t. sk. paredzot to demontāžu (plastmasu, bīstamo <strong>atkritumu</strong> u.c. atdalīšana), lainodrošinātu pārstrādātāja prasības šo <strong>atkritumu</strong> sastāvam.Atkritumu apglabāšanas poligonu turpmākā attīstībaTiek paredzēts, ka SA poligona “Kaudzītes” 1. kārta tiks izmantota 15 gadus, tas ir, līdz2023. gadam ieskaitot. Tādējādi, jau ap 2020. gadu jāparedz poligona otrās kārtas ierīkošana,kā arī pirmās kārtas šūnas rekultivācija. Papildus, jāparedz biogāzes savākšana un utilizācijano poligona pirmās kārtas šūnas. Orientējoši šī sistēma pilnībā jāpabeidz līdz poligonapirmās kārtas šūnas ekspluatācijas pabeigšanai – orientējoši 2023. gadā.Materiālu / produktu ražotāju un <strong>atkritumu</strong> radītāja atbildības principa ieviešanaValsts likumdošanā jāparedz, ka produkta / materiāla ražotājs ir atbildīgs par produkta /materiāla utilizāciju pēc tā lietošanas termiņa izbeigšanās vai izmantošanas. Principiāli šeitiespējami vairāki risinājumi, bet visvienkāršākais būt ietvert izmantoto produktu / materiāluutilizācijas izmaksas produkta cenā (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, nolietotitransportlīdzekļi, baterijas, datori, ledusskapji u.t.t.).Jau šobrīd Latvijā ir ieviests princips “piesārņotājs maksā”, kas šajā gadījumā nozīmē to, ka<strong>atkritumu</strong> radītājs ir atbildīgs par saražoto <strong>atkritumu</strong> utilizāciju vai, precīzāk, tam ir jāsedzizmaksas, kas saistās ar <strong>atkritumu</strong> savākšanu, transportēšanu un utilizāciju. Visām šīmizmaksām 100% apmērā jābūt ietvertam tarifā par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.68Gala versija


Geo Consultants8. PROGRAMMA DARBAM AR SABIEDRĪBUIkviena projekta, it īpaši ja tas saistās ar vides un sadzīves aspektiem, realizācija ir iespējama,pēc būtības, ja ir ievēroti divi priekšnoteikumi:1) problēmas risināšanai nepieciešamā infrastruktūra un finansiālie līdzekļi;2) ja procesā iesaistītā sabiedrības daļa vai sabiedrība kopumā izprot problēmasrisināšanas nepieciešamību un sniedz atbalstu, kas nepieciešamas noteiktā mērķavai uzdevumu sasniegšanai.Iepriekšējās Plāna nodaļās izskatīti dažādi juridiskie, tehniskie un ekonomiski – finansiālieaspekti, bet šī nodaļa veltīta tieši iepriekš minētā 2. priekšnoteikuma realizācijasnodrošināšanai.Sabiedrībai, kopumā ņemot, un katram indivīdam atsevišķi ir nepieciešams noteikts izglītībaslīmenis un sapratne par vides problēmām, it īpaši attiecībā uz tik komplicētu procesu kā<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošana, kas - no vienas puses - ietver izlietoto materiālu utilizāciju, bet –no otras puses – materiālu saudzēšanu, kas tiek panākts caur rodošos <strong>atkritumu</strong> daudzumasamazināšanu un materiālu otrreizēju izmantošanu / pārstrādi. Vienlaicīgi šīs problēmasrisinājums cieši saistās ar vides saudzēšanas un saglabāšanas jautājumiem, nepieļaujot(samazinot) tās piesārņošanu un nodrošinot dabas resursu saglabāšanu.8.1. Īss problēmas raksturojumsŠobrīd Latvijā mūsdienīgas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveidē tiek ieguldītiievērojami finanšu līdzekļi, bet šīs sistēmas sekmīga darbība iespējama tikai tajā gadījumā, japlaša sabiedrība izprot sistēmas darbības principus un uzdevumus, kas izvirzīti tā vai citamērķa sasniegšanai. Tāpēc ļoti būtiska šīs sistēmas sastāvdaļa ir programma iedzīvotājuinformēšanai un izglītošanai.1998. gadā Latvija parakstīja Orhusas konvenciju "Par pieeju informācijai, sabiedrībaslīdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un vides jautājumu izskatīšanu tiesas ceļā", kasnorāda, ka sabiedrība ir jāiesaista programmu un plānu izpildīšanā, un tai savlaicīgi jāsniedzvisa vides informācija sabiedrībai saprotamā formā. Arī Latvijas likumdošana nosaka, kavalsts un pašvaldību pienākums ir informēt sabiedrību par visiem jautājumiem unnotikumiem, kas saistīti ar vidi.Katrs pašvaldības iedzīvotājs ietekmē <strong>atkritumu</strong> pārvaldības sekmīgu ieviešanu, jo - lielākāvai mazākā mērā - tam ikdienā ir saskare ar atkritumiem, pie tam katrs iedzīvotājs ir saistītsar vairāk kā vienu no <strong>atkritumu</strong> radīšanas vietām. Šajā sakarībā ikvienu iedzīvotāju varaplūkot kā <strong>atkritumu</strong> pārvaldības darbinieku dažādos sektoros.Lai Reģiona iedzīvotāji pēc iespējas vairāk tiktu iesaistīti jaunajā <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmā un tiktu veicināta tās darbība, projekta ietvaros ir izstrādātaprogramma darbam ar sabiedrību.8.2. Programmas mērķis un uzdevumi tās sasniegšanaiPlāna sabiedrības izglītošanas programmas mērķis ir popularizēt jaunās <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmu, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku tās ieviešanu. Lai nodrošinātušī mērķa sasniegšanu nepieciešama sekojošu uzdevumu realizācija:<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.69Gala versija


Geo Consultants1. Paaugstināt iedzīvotāju zināšanu līmeni ekoloģijas, īpaši <strong>atkritumu</strong> pārvaldības unapsaimniekošanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot <strong>atkritumu</strong> daudzumasamazināšanās un resursu taupības jautājumiem;2. Popularizēt dalīto <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmas nepieciešamību un tās nozīmību,vienlaicīgi sniedzot īsu un skaidru informāciju par šīs sistēmas ietvaros veicamajāmdarbībām un sagaidāmajiem rezultātiem;3. Paaugstināt iedzīvotāju izpratni un, attiecīgi, atbildības sajūtu par apkārtējās videsaizsardzību un taupīgu resursu izmantošanu;4. Radīt pozitīvu attieksmi iedzīvotāju vidū pret jauno <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu;5. Maksimāli veicināt iedzīvotāju brīvprātīgu iesaistīšanos kopējā <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmā.8.3. Mērķa grupasInformācijas saturs un tās pasniegšanas metodes ir atkarīgas no <strong>atkritumu</strong> radītāju mērķugrupām: mājsaimniecības, zemes īpašnieki, valsts un pašvaldību iestādes, ražošanasuzņēmumi, skolas, iedzīvotāju apvienības, nevalstiskas, sabiedriskas organizācijas.Informācijas – izglītošanas programmai ir jāietver vispārējā informācija, kas ir, lielā mērā,kopīga visām mērķa grupām un specifiskā informācija katrai no mērķa grupām.8.4. Vispārējā informācijaŠo informācijas bloku var iedalīt trijās galvenajās sastāvdaļās:1) vispārēja informācija par projektu, šajā gadījumā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas,skaidrojot tā mērķi, uzdevumus un realizācijas nepieciešamību;2) regulāra informācija par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas ietvaros sasniegtajiemrezultātiem;3) skaidrojums par ieguvumiem sabiedrībai un videi, kas veidojas projektarealizācijas gadījumā.Šī informācija, galvenokārt, regulāri jāsniedz masu mēdijos, kā arī jāsagalvo publiskaisapskats, kas sniedz skaidrojumu par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu kopumā un tāsrealizācijas gaitu.8.5. Specifiskā informācija un pasākumiKā jau minēts iepriekš, ir jāizdala virkne atsevišķu mērķa grupu, tajā skaitā:- mājsaimniecības;- zemes un nekustamā īpašuma apsaimniekotāji;- Valsts un pašvaldību iestādes;- bērni un skolu jaunatne;- ražošanas uzņēmumi;<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.70Gala versija


Geo Consultants- sabiedriskās un / vai nevalstiskās organizācijas.Ja <strong>atkritumu</strong> radītājs ir mājsaimniecības, zemes īpašnieki, valsts un pašvaldību iestādes,tad informācija par sadzīves <strong>atkritumu</strong>, bīstamo <strong>atkritumu</strong>, stikla pudeļu, papīra, PET,bioloģisko, lielizmēra <strong>atkritumu</strong> (arī celtniecības), dārza u.c. <strong>atkritumu</strong> šķirošanu unnodošanu jāpiegādā tieši konkrētajam <strong>atkritumu</strong> radītājiem. Informācijas pasniegšanas veidivar būt ļoti dažādi, tajā skaitā:1. Pašvaldību priekšrakstu un saistošo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas noteikumupublicēšana vietējos laikrakstos, lai sabiedrība varētu brīvi iepazīties ar prasībām,kas noteiktas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā;2. Informācijas stendi vai izstādes pašvaldībās, norādot adresātu (elektronisko pastu,tālruni u.tml.), kur iespējams, ja nepieciešams, saņemt papildus informāciju;3. Regulāra informācija par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas aktuālajiem jautājumiemvietējās avīzēs, TV un radio;4. Speciālu bukletu (informācijas lapu) sagatavošana par <strong>atkritumu</strong> dalīto vākšanu:kā un ko šķirot, kam vai kur nodot u.tml;5. Pašvaldību rīkotas akcijas un konkursi, t.sk. talkas u.c;6. Īpašas atšķirības zīmes – dzīvojamām mājām, uzņēmumiem, sabiedriskām ēkāmun vietām, kas apliecina iesaistīšanos apkārtējās vides sakopšanā;7. Speciāli pasākumi: informācijas un skaidrojumu sniegšana, ko nodrošinapašvaldības vai to konsultanti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā, pašvaldībāstrādājošie uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c;8. ”Karstās” telefonu līnijas ātru atbilžu sniegšanai vai sūdzību izskatīšanai;9. Iedzīvotāju apmeklējumi uz <strong>atkritumu</strong> pārstrādes uzņēmumiem speciāli tamparedzētos laikos.Uzņēmumiem ir nepieciešama specifiskāka informācija, jo šajā gadījumā jāinformē arī parlikumdošanu kontroles sfērā un iespējamajiem juridiskajiem sodiem trūkumu gadījumā.Ražojošā sektora informēšanai būtu jāizmanto īpaši ražošanas <strong>atkritumu</strong> konsultanti, speciālatelefonu "karstā līnija" un specifiski bukleti dažādām rūpniecības nozarēm. Nepieciešamībasgadījumā <strong>atkritumu</strong> konsultantiem jāapmeklē uzņēmumi, lai kopā ar uzņēmuma darbiniekiemun vadību izstrādātu uzņēmuma <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānu. [18]Īpaša nozīme ir darbam ar bērniem un skolu jaunatni. Skolās un pirmsskolas vecumaiestādēs, kur veidojamas īpašas mācību programmas, kuru mērķis ir veicināt bērnu izpratniekoloģijas jautājumos, radīt atbildības sajūtu par apkārtējo vidi un dalītās <strong>atkritumu</strong> vākšanasprincipu ieviešanu gan bērnu un skolotāju, gan bērnu vecāku (bērns kā skolotājs) ikdienā. Kāpiemēru varētu minēt - “Zaļā punkta skola”.Klubu vai citu sabiedrisku, nevalstisku organizāciju veidošanai, kurās var apvienotiescilvēki, kas brīvprātīgi un atbilstoši savām spējām vēlas iesaistīties savas apkārtējās videssakopšanā, ir būtiska nozīme. Šīs organizācijas ir kā starpnieki starp valsts un pašvaldībuveidoto politiku un atsevišķu cilvēku dzīvi, tās var efektīvi veicināt iedzīvotāju dalībudažādās norisēs.Pašvaldību uzdevums ir sniegt precīzu informāciju par lēmumiem, kādi ir pašlaik un turpmāktiks pieņemti <strong>atkritumu</strong> pārvaldības jomā, to tehniskiem un ekonomiskiem risinājumiem, kāarī noteikumiem, kuru ieviešana tieši ietekmēs pilsoņu ikdienas dzīvi.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.71Gala versija


Geo Consultants8.6. Pienākumu un atbildības sadalījums sabiedrības informēšanas unizglītošanas jomāVeicamie pasākumi, atbildīgie par to izpildi un aptuvenās izmaksas apkopotas 8.1. tabulā.Sākotnējās informācijas – izglītošanas kampaņas izmaksas 2006.-2008. gadā būs 20 tūkst.Ls, bet pēc tam ikgadējās kopējās izmaksas tiek vērtētas aptuveni 2 tūkst. Ls, t.i. 20 gadulaikā – 54 tūkst. Ls.Tiek paredzēts, ka informācijas – izglītošanas kampaņu veiks jaunā starppašvaldībuorganizācija SIA “Alba-5”.8.1. tabula. Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas pasākumiPasākumsVeicama iedzīvotāju aptauja, kurā jānoskaidro iedzīvotāju pašreizējā attieksme pret jauno –šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanas un apsaimniekošanas sistēmu, konstatējot iedzīvotāju gatavībuiesaistīties tajā, informētību un attieksmi pret to.Atklāt iespējamās problēmas, kas varētu rasties mājsaimniecībās, ieviešot jauno <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmu.Konstatēt iedzīvotāju gatavību maksāt par pakalpojumiem:- šķirojot <strong>atkritumu</strong>s – lētāk- nešķirojot – dārgākIzanalizējot iegūtos aptauju rezultātus, noskaidrot iedzīvotāju gatavību iesaistīties jaunajā<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā un atbilstoši tam izvēlēties nepieciešamās sabiedrībasinformēšanas un izglītošanas metodes un intensitāti.Saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldībās. Katrā pašvaldībā būtu jāpieņem saistošie<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas noteikumi.Datu bāzes veidošana:- vispārīga informācija par <strong>atkritumu</strong> veidiem un pārstrādes iespējām;- informācija par uzņēmumiem, kas nodarbojas ar sadzīves <strong>atkritumu</strong>savākšanu, transportēšanu un uzglabāšanu;- informācija par uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo <strong>atkritumu</strong>savākšanu, transportēšanu un uzglabāšanu;- kur ,kā un kādus <strong>atkritumu</strong>s reģionā var nodot <strong>atkritumu</strong> noglabāšanai;- kur, kā un kādus <strong>atkritumu</strong>s var nodot otrreizējai pārstrādei- <strong>atkritumu</strong> poligons, tā darbības principi.Kontrole un vērtējumi par sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumunorises gaitu. Ieviest informatīvo telefonu pa kuru reģiona iedzīvotāji var paust savuviedokli, ieteikumus un sūdzības par notiekošo reģionā. Kā arī informēt parnelikumībām vai neaktīviem kaimiņiem, kuriem būtu pievēršama īpaša vērība. Kā arīsniegt ziņas par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.Informācijas stendi vai izstādes pašvaldībās. Informatīvi pasākumi konkrētāmmērķauditorijām, izmantojot kā uzskates līdzekļus drukātos un video materiālus, kā arī<strong>atkritumu</strong> konteineru un <strong>atkritumu</strong> savākšanas tehnikas demonstrēšanu. Piesaistotmērķauditorijas un masu mēdiju uzmanību <strong>atkritumu</strong> šķirošanas nozīmībai un tam kā topraktiski visvienkāršāk veikt.Informācija masu mēdijos. Veicams nepārtraukts, sistemātisks darbs ar žurnālistiem sniedzotinformāciju par visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti valstī un pašvaldībās <strong>atkritumu</strong>pārvaldības jomā, par notikumiem kas tiek organizēti gan valstī, gan <strong>Malienas</strong> reģionā unkatrā konkrētajā pašvaldībā. Sniegt informāciju par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānaieviešanas norisēm un iedzīvotāju atsaucību vai neatsaucību uz šīm norisēm. Izmantot masumēdijus kā informācijas kanālu informācijas nodošanai sabiedrībai un arī informācijassaņemšanai no iedzīvotājiem.Audiālu un vizuālu dokumentālo un izglītojošo materiālu veidošana.Sadarbojoties ar vietējo televīziju un radio stacijām varētu tikt veidoti sižeti par to kaslabs un slikts <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas jomā notiek reģionā, organizēti konkursi parvides jautājumiem, utt.Akcijas. Vairākas reizes gadā pašvaldībās varētu tik organizētas akcijas, kuru laikā tiek vāktikādas noteiktas kategorijas atkritumi. Piemēram PET, stikls, kartons un papīrs. Pašlaik šādasakcijas organizē “Zaļais punkts” un “Zaļā josta”. Ir notikušas vairākas līdzīgas akcijaspašvaldībām sadarbojoties ar <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas uzņēmumiem, bet turpmāk tāsvarētu kļūt par tradīciju un aptvert lielāku skaitu savācamo <strong>atkritumu</strong> veidu. Akcijas rīkojamsAtbildīgā institūcija /iestādeSIA “Alba-5”PašvaldībasSIA “Alba-5”SIA “Alba-5”Pašvaldības, SIA“Alba-5”Pašvaldības, SIA“Alba-5”SIA “Alba-5”PašvaldībasPasākumarealizācijas laiksLīdz 2005. gadabeigām.Līdz 2005. gadaaugustam.AAP realizācijaslaikāAAP realizācijaslaikāPeriodiski AAPrealizācijas laikāAAP realizācijaslaikāAAP realizācijaslaikāAAP realizācijaslaikā<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.72Gala versija


Geo ConsultantsPasākumsarī tad, kad tiek atvērts kāds jauns šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanas laukums un tam līdzīgi.Talkas. Pašvaldībās organizējamas talkas, gan jau ierastās pavasara un rudens talkas, ganar speciālu nozīmi sakopt kādu konkrētu vietu – piemēram mežmalu. Šajā laikā varētu tikizvietoti speciāli dalītās <strong>atkritumu</strong> vākšanas konteineri, kas talkas dalībniekiem parādītu cikvienkārši ir <strong>atkritumu</strong>s dalīt.Informatīvu brošūru izveidošana un izplatīšana reģiona iedzīvotājiem ar informāciju par:- vispārīga informācija par <strong>atkritumu</strong> veidiem un pārstrādes iespējām;- vispārīga informācija par <strong>atkritumu</strong> pārvaldības sistēmu reģionā;- informācija par <strong>atkritumu</strong> šķirošanas nepieciešamību un to kādu ietekmi tasatstāj uz apkārtējo vidi;- par pakalpojumiem kādi tiek sniegti reģionā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasjomā;- <strong>atkritumu</strong> poligona darbības principi- iespēju iesaistīties sabiedriskās organizācijās,- iespējām piedalīties pašvaldību organizētajās talkās un akcijās.Informatīvo brošūru izplatīšanā iesaistīt Latvijas pasta nodaļas, veikalus, izglītības iestādes,sabiedriskās organizācijas un citas iestādes, lai informācija varētu nokļūt pie ikviena reģionaiedzīvotāja.Darbs ar skolām. Nodrošināt skola ar nepieciešamo informāciju par <strong>atkritumu</strong> šķirošanu untās nepieciešamību, šķiroto <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu. Lai skolotāji varētu informēt uniesaistīt savus audzēkņus šajā ekoloģiski nozīmīgajā procesā.Organizēt skolās projektu nedēļas, kas veltītas šai tēmai;Rīkot konkursus par iepakojuma materiālu vākšanu;Rīkot zīmējumu, sacerējumu un citus konkursus, kas aicinātu skolu jaunatni pievērsties šaitēmai.Rīkot ekskursijas gan un <strong>atkritumu</strong> noglabāšanas poligonu, gan uz <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas uzņēmumiem.Darbs ar ražošanas uzņēmumiem. Organizēt informatīvus pasākumus uzņēmumos uz vietas.Demonstrējot un izskaidrojot specifisko (katram uzņēmumam raksturīgo) <strong>atkritumu</strong>uzglabāšanas, savākšanas, nodošanas, transportēšanas, pārstrādes vai noglabāšanasprincipus. Sniegt uzņēmumiem visu nepieciešamo informāciju kur, kā un kādus <strong>atkritumu</strong>snodot. Izskaidrot sodu sistēmu neievērojot likumdošanu šai jomā.Sabiedrības loma vides politikas veidošanā ir divpusīga. No vienas puses, sabiedrībai irjāsadarbojas ar oficiālajām institūcijām, lai veiktu vides aizsardzības aktivitātes, bet, no otraspuses, sabiedrībai ir jāveic gan likumdevēju, gan izpildvaras monitorings. Ja valsts nepildasavas funkcijas vai pārkāpj likumdošanu, sabiedrībai ir jābūt gatavai rīkoties, lai aizstāvētuprivātās vai publiskās tiesības. Lai aizstāvētu šīs tiesības un ievērotu šos pienākumus,pilsoņiem ir jābūt pieejamai informācijai, jābūt radītai iespējai piedalīties lēmumu pieņemšanāun jābūt nodrošinātai iespējai griezties tiesā vides jautājumos. Brīvprātīgām, nevalstiskāorganizācijām šo jautājumu risināšanā ir būtiska nozīme.Atbildīgā institūcija /iestādePašvaldībasSIA “Alba-5”Skolu valde,pašvaldības, SIA“Alba-5”SIA “Alba-5”Pašvaldības, SIA“Alba-5” kāiniciatori.+NVOPasākumarealizācijas laiksAAP realizācijaslaikāLīdz 2006. gadaaprīlimAAP realizācijaslaikāAAP realizācijaslaikāAAP realizācijaslaikāDarbības indikatori – gala rezultāts:Līdz 2013. gadam <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmā iesaistīt attiecīgi 100% pilsētu iedzīvotājuun 75% un lauku teritoriju iedzīvotāju;Apglabājamo bioloģiski noārdāmo <strong>atkritumu</strong> daudzumu samazināt 2010. gadā līdz 75%apjomam no 1995. gadā apglabātajiem apjomiem, bet 2013. gadā – līdz 50%;<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.73Gala versija


Geo Consultants9. NEPIECIEŠAMĀS INVESTĪCIJAS ĪSTERMIŅAPROGRAMMAS REALIZĀCIJAIĪstermiņa programmas realizācijai nepieciešamās investīcijas atspoguļotas 9.1. tabulā.Savukārt, to sadalījums pa gadiem raksturots 9.2. tabulā.9.1. tabula. Īstermiņa programmas realizācijas izmaksas, LVL ar PVN 18%Nr.p.k. Izdevumu veids Izmaksas, LVL Piezīmes Investīciju avots1.Jaunā poligona izveide visa reģiona<strong>atkritumu</strong> apglabāšanai*1 624 7001.1. Poligona izveide 1 119 2001.2. Projektēšana un inženierizpēte 86 8001.3.Tehnika un aprīkojums poligonadarbības nodrošināšanai271 0001.4. Neparedzētie izdevumi 147 7002.Atkritumu šķirošanas līnija piepoligona *726 000<strong>atkritumu</strong> apglabāšanainepieciešama platība 5,52 ha;kopēja poligona platība 10 habuldozers, grunts transportēšanasmašīna, infiltrāta transportēšanasmašīna, kompaktors, konteineri2.1. Šķirošanas līnija 416 000 pārstrādes jauda 7-8 tonnas gadā2.2. Tehnika šķirošanas līnijas apkalpošanai 165 0002.3. Angārs 130 0002.4.Pamatnes sagatavošana šķirošanaslīnijai15 0003. Dalītās vākšanas punktu izveide* 135 470 115 punkti, 690 konteineri3.1. Konteineru laukumu ierīkošana 92 0003.2. Konteineru iegāde 43 4704. Konteineru parka atjaunošana* 283 8104.1. 1,1 m3 konteineri (550 gab.) 118250 nešķirotiem SA4.2. 0,24 m3 konteineri (5560 gab.) 144560 nešķirotiem SA4.3. Konteiners - noliktava bīstamajiem SA 21 0005. Veco izgāztuvju rekultivācija* 2 117 560*6.7.8.9.Sabiedrības informēšanas unizglītošanas kampaņaProjekta ieviešanas grupas darbībainepieciešamas materiālās bāzesattīstīšanaBiogāzes savākšanas un utilizācijassistēmas izveide jaunajā poligonāLaukumi šķiroto <strong>atkritumu</strong> vākšanaino iedzīvotājiem7 konteineri reģiona pilsētāsievietošanai77 izgāztuves **, rekultivējamāplatība - 74,97 ha20 000 Sākotnējais ieguldījums21 000138 00010. Kompostēšanas laukumi 33609811.Infiltrāta attīrīšanas iekārtuuzstādīšana jaunajā SA poligonā12 Bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošana2366182 7 laukumi reģiona pilsētās650 000Kopā: 8 418 8207 kompostēšanas laukumireģiona pilsētāsKohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Kohēzijas fonds – 75%Pašvaldības – 25%Pašvaldības, uzņēmumi, ESfinansējuma avotiPašvaldības, uzņēmumi, ESfinansējuma avotiPašvaldības, uzņēmumi, ESfinansējuma avoti- Cenas pozīcijām 1 – 5 pārrēķinātas atbilstoši cenām, kas bija spēkā uz 01.04.2005. Šīscenas neatbilst tām, kas noteiktas Finansu Memorandā par <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong><strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.74Gala versija


Geo Consultantsapsaimniekošanas projekta realizāciju, jo tajā izmantotas cenas, kas bija spēkā uz 01.10.2003,t.i. pirms Latvijas iestāšanās ES.9.2. tabula. Investīciju sadalījums Īstermiņa plāna ietvaros, LVLPasākumsGads un investīciju apjoms, LVL2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Jaunā poligona izveide 0 0 812350 812350 0 0 0 0Atkritumu šķirošanasstacijas izbūve (pie poligona)Atkritumu dalītās vākšanaspunkta izveideKonteineru parkaatjaunošana0 0 0 726000 0 0 0 00 0 135470 0 0 0 0 00 0 141905 141905 0 0 0 0Veco izgāztuvju rekultivācija 0 0 1058780 1058780 0 0 0 0Projekta ieviešanas grupasmateriāli tehniskaisnodrošinājumsSākotnējā sabiedrībasinformēšanas – izglītošanaskampaņaBiogāzes savākšanas unutilizācijas sistēmas izveidejaunajā poligonā0 0 21000 0 0 0 0 00 0 10000 10000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 138000Infiltrāta attīrīšanas iekārtas 0 0 0 650000 0 0 0 0Laukumi šķiroto <strong>atkritumu</strong>savākšanai no iedzīvotājiemKompostēšanas laukumuierīkošana0 0 0 0 338026 676052 676052 6760520 0 0 0 48014 96028 96028 96028Kopā: 0 0 2179505 3399035 386040 772080 772080 910080Plānojamā neatmaksājamāpalīdzība no ES fondiem,LVL0 0 1634629 2549276 289530 579060 579060 682560Pašu ieguldījums, LVL 0 0 544876 849759 96510 193020 193020 227520Kopējais investīciju apjoms, kas raksturots 9.2. tabulā ir 8 418 820 LVL. Veicot aprēķinuspieņemts, ka 75% investīciju, kas nepieciešami sistēmas turpmākai attīstībai, tiks saņemti kāneatmaksājamā palīdzība no ES fondiem.9.1. Potenciālie finansējuma avotiPlāna tālākai attīstībai būs nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, kas iedalāmi sekojošāsizdevumu grupas:- investīciju jeb kapitālieguldījumu projekti <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošana sistēmas izveidei;- <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmu papildinošie uzlabojumi un papildinājumi;- papildus izdevumi <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas administrēšanai un <strong>atkritumu</strong>ražotāju informēšanai un izglītošanai;- pašvaldību atbalsta programmas īstenošana sociālai palīdzībai trūcīgajām Reģionamājsaimniecībām pieaugošo izmaksu ietekmes mazināšanai, paredzot subsīdijas nopašvaldībām trūcīgo atbalstam (tiem, kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma).<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.75Gala versija


Geo ConsultantsKapitālieguldījumu investīcijas <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas attīstībai var tiktiegūtas no sekojošiem avotiem:- pašvaldības un uzņēmuma SIA “Alba 5”;- ilgtermiņa aizņēmums no komercinstitūcijām (vietējām un/vai ārzemju);- ilgtermiņa aizņēmuma kapitāls no starptautiskām finanšu institūcijām, piemēram,Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka;- fiksēta termiņa parādzīmju vai aizdevuma akciju izdošana, paredzot, kapašvaldība <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas problēmu risināšanai aizņemas līdzekļusprojekta finansēšanai, izsniedzot – uz tiem vai citiem noteikumiem – parādzīmesvai aizdevuma akcijas;- Valsts budžets;Tomēr, par nozīmīgāko finanšu instrumentu <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas attīstībaiuzskatāms Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds(ERAF), kas klasificējami kā kapitāla dāvinājumi. No ERAF tiks finansētās tādas <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas sistēmu pilnveidojošas aktivitātes kā dalītās <strong>atkritumu</strong> vākšanas punktuizveide, kuras ietvaros tiks atbalstīti ieguldījumi <strong>atkritumu</strong> dalītās vākšanas punktu izveidē,jau esošā kompostēšanas laukuma attīstībai un tehnikas tā apsaimniekošanai iegādei,<strong>atkritumu</strong> šķirošanas iekārtu iegādei. Lai šos finanšu līdzekļus apgūtu, Reģionā irnepieciešams vismaz viens pastāvīgi nodarbināts augsti kvalificēts projektu sagatavošanasspeciālists. Ļoti būtisks ir arī kvalificēts atbalsts Eiropas Savienības programmas LIFElīdzekļu piesaistē uzņēmumiem, kas ievieš vai attīsta otrreizējo izejvielu pārstādi.9.1.1. Privāta sektora līdzdalībaVisas Eiropas Savienības dalībvalstīs privātā sektora organizācijas ir galvenā <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas interešu grupa. Papildus privātā investīciju kapitāla piesaistei iekārtubūvniecībai un to ekspluatācijai var nodrošināt vairāku mērķu sasniegšanu piemēramapsaimniekošanas efektivitātes palielināšana, pašvaldību pakalpojumu organizāciju tehniskāsun vadības kapacitātes uzlabošana, nepieciešamības pēc valsts nodokļu atmaksassamazināšanās, <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas darbības nodrošināšana neatkarīgi nopolitiskajām izmaiņām.Privātā sektora līdzdalībai sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanāpastāv vairākas iespējas. No vienas puses, pašvaldības un valsts institūcijas ir atbildīgas par<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu, finansēm un risku, bet, no otras puses, arī privātais sektors iriesaistīts šo funkciju īstenošanā, nesot par to atbildību. Privātā sektora līdzdalība var tiktnoteikta , pamatojoties uz atbildības sadalījumu starp valsts un privāto sektoru tādosjautājumos kā pamatlīdzekļu īpašumtiesības un investīciju kapitāla nodrošināšana. Var tiktizveidoti arī citi sadarbības modeļi, kas atbilstu konkrētā projekta, institūcijas vai privātāsektora kompānijas prasībām.Tiek paredzēts, ka izmantojot privātā sektora līdzekļus, reģionā varētu tikt atrisinātaceltniecības <strong>atkritumu</strong> pārstrāde.9.1.2. Valsts budžetsNe visus kapitālieguldījumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības likumdošanas prasībuieviešanai plānots finansēt no Valsts budžeta. Valsts finansējums drīzāk varētu būt kā<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.76Gala versija


Geo Consultantsdāvinājums pilota projektu īstenošanai vai arī kā garantija starptautiskiem un divpusējiemkredītiem, lai finansētu apjomīgu iekārtu uzstādīšanu sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanai.Divpusējs kredīts šajā gadījumā skaidrojums kā aizņēmuma, projekta realizācijai, saņemšanano:- kredīta izsniedzējas institūcijas (bankas, fonda u.t.t.),- tehnikas vai aprīkojuma ražotāja.Abos gadījumos ir atsevišķi apspriežami kredīta termiņi un atmaksāšanas noteikumi.Visbiežāk, ja izdodas vienoties ar ražotāju, tā sniegtajam kredītam ir ievērojami mazākskredīta procents kā banku gadījumā. Tieši tāpēc šāda divpusēju kredītu slēgšana ir izdevīgaprodukcijas gala saņēmējam.9.1.3. Latvijas <strong>Vides</strong> investīciju fondsLīdz šim šie finanšu avoti tika uzskatīti par nozīmīgākajiem finanšu avotiem sabiedriskāsektora vides investīciju jomā, kas galvenokārt izpaudās dāvinājuma vai “mīksto” kredītuformā. Fondu iespējas nodrošināt finansiālu atbalstu investīciju projektiem ir atkarīgas notiem pieejamiem finanšu resursiem, kā arī no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, sodanaudām par vides piesārņojumu un citiem iezīmētiem maksājumiem. Paredzams, ka arīturpmāk kopējais pieprasījums pēc vides investīcijām ievērojami pārsniegs pieejamo resursudaudzumu, kas nozīmē, ka finanšu resursi turpmāk būs jāvirza uz tiem projektiem, kas irstratēģiski nozīmīgi atbilstības prasībām nodrošināšanai. Var tikt apsvērta arī fonduizmantošana nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai piesaistītu finansējumu noārvalstu finanšu avotiem. Tomēr, jārēķinās ar to, ka fondu administrēšana un līdzekļupieejamība arvien vairāk tiek pakļauta Valsts budžeta sastādīšanas vispārējām interesēm.9.2. Ekspluatācijas izmaksasPatreizējiem <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas ekspluatācijas izmaksas noteiktas ņemot vērāizmaksu līmeni uz 2005. gada 1. aprīli. Tās kopumā var tikt iedalītas 2 grupās:- izmaksas par <strong>atkritumu</strong> savākšanu un transportēšanu;- izmaksas par <strong>atkritumu</strong> apglabāšanu.Šīs izmaksas, atkarībā no <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas veida, Reģiona pašvaldībās atšķirasnebūtiski. Tāpēc, nosakot ekspluatācijas izmaksas pieņemts, ka:- sākot ar 2009. gadu atkritumi tiks apglabāti jaunajā SA poligonā, kas atradīsies Litenespagastā,- pašvaldības nepiedalīsies kredīta apmaksā par CA dalītās vākšanas sistēmas izveidi,- <strong>atkritumu</strong> savākšanas izmaksas būtiski nemainīsies, bet transportēšanas izmaksasievērojami pieaugs.Patreizējais maksimālais tarifs par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu ir 4,36 LVL/m 3 . Nākotnē tampapildus nāks klāt izdevumi, kas saistīsies ar:- <strong>Malienas</strong> reģiona <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projekta ieviešanu – 1,84 LVL/m 3 ,- iesaistīšanos sadzīves bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā – 0,20LVL/m 3 .<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.77Gala versija


Geo ConsultantsTādējādi, tarifs par <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu būs:- no 2005. gada līdz 2008. gadam ieskaitot – 4,36 LVL,- 2009. gadā – 6,20 LVL/m 3 ,- 2010. gadā un pēc tam – 6,40 LVL/m 3 plus izdevumi, kas saistīsies ar sistēmaselementu apsaimniekošanu.Pieņemot, ka 1 m 3 <strong>atkritumu</strong> svars ir vidēji ap 200 kg, 1 t <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasekspluatācijas izmaksas būs:- no 2005. gada līdz 2008. gadam ieskaitot – 21,80 LVL/t,- 2009. gadā – 31,00 LVL/t,- 2010. gadā un pēc tam – 32,00 LVL/t plus izdevumi, kas saistīsies ar sistēmaselementu apsaimniekošanu.Ekspluatācijas izmaksu prognoze nākotnei noteikta:- ņemot vērā patreizējo izmaksu līmeni;- neņemot vērā inflācijas līmeni, bet pieņemot, ka tas nebūs straujāks par vidējo algaspieaugumu (pašreiz Latvijā šie lielumi vidēji ir attiecīgi 3,0% un 4,4% gadā);- ņemot vērā jauno objektu ekspluatācijas izmaksas (2005. gada sākuma cenās). Tāssadalītas proporcionāli uz saražoto <strong>atkritumu</strong> daudzumu, kas raksturots 9.3. tabulā.9.3. tabula. Īstermiņa plāna ietvaros saražotais <strong>atkritumu</strong> daudzumsGadsDaudzums, t2005. 178542006. 181432007. 184372008. 187352009. 190372010. 193442011. 196132012. 198872013. 20163Ekspluatācijas izmaksas, papildus esošajām, tiek pieņemtas sekojošas:- <strong>atkritumu</strong> šķirošanas stacijai – 50 000 LVL/gadā,- laukumi šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai no iedzīvotājiem – 6 000 LVL/gadā,- kompostēšanas laukumam – 15 000 LVL/gadā,- veco izgāztuvju monitoringam – 9 000 LVL/gadā;- sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņai – 8000 LVL/gadā,- jauno infiltrāta attīrīšanas iekārtu apsaimniekošanai – 15000 LVL/gadā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.78Gala versija


Geo ConsultantsPapildus ekspluatācijas izmaksas, ja tiek realizēta īstermiņa programma, raksturotas 9.4.tabulā.9.4. tabula. Papildus ekspluatācijas izdevumi Īstermiņa plāna ietvarosPasākumsAtkritumu šķirošanasstacijaGads un investīciju apjoms, LVL2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130 0 0 50000 50000 50000 50000 50000Kompostēšanas laukums 0 0 0 0 15000 30000 45000 75000Veco izgāztuvjumonitoringsProgramma darbam arsabiedrībuInfiltrāta attīrīšanas iekārtuekspluatācija poligonā“Kaudzītes”Atkritumu dalītās vākšanaslaukumi0 0 0 9000 9000 9000 9000 90000 0 0 0 8000 8000 8000 80000 0 0 0 15000 15000 15000 150000 0 0 0 0 12000 24000 30000Kopā: 0 0 0 59000 97000 124000 151000 187000Atkritumu daudzums, t 18143 18437 18735 19037 19344 19613 19887 20163Izmaksas uz 1 t LVL 0 0 0 3,10 5,01 6,32 7,59 9,27Kopsavilkums par ekspluatācijas izmaksām sniegts 9.5. tabulā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.79Gala versija


Geo Consultants9.5. tabula. Ekspluatācijas izmaksu izmaiņas Īstermiņa plāna ietvaros (2005. gada sākuma cenas)GadsBāzes izmaksas,LVL/tEkspluatācijas izmaksas, LVL/tJauno objektu izmaksasKopā, LVLLVL/tKopā2005. 21,80 0 0,00 21,802006. 21,80 0 0,00 21,802007. 21,80 0 0,00 21,802008. 21,80 0 0,00 21,802009. 31,00 59000 3,20 34,202010. 32,00 97000 5,02 37,022011. 32,00 124000 6,32 38,322012. 32,00 151000 7,59 39,592013. 32,00 187000 9,27 41,279.3. Īstermiņa plāna prognozētais tarifu līmenisPrognozētais tarifu līmenis sniegts 9.6 .tabulā. Ir skaidrs, ka – raugoties no iedzīvotāju 2005.gada maksātspējas viedokļa – tarifs uzskatāms par lielu (sliktākajā gadījumā – 1,38% nobruto ienākumiem), bet, iespējams, ka 2013. gadā šis lielums būs pilnībā akceptējams.Tāpēc reģiona pašvaldībām 2010. gada laikā jāvienojas par īstermiņa plāna saturapārskatīšanu, ņemot vērā iedzīvotāju faktisko ienākumu līmeni un, ja nepieciešams, izlemjot,kuri objekti ir prioritāri un kuri no tie var tikt izslēgti no īstermiņa plāna satura.9.6. tabula. Prognozējamās tarifu līmeņa izmaiņasGadsEkspluatācijasizmaksas LVL/tTarifa raksturojums, LVL/gadiemAtmaksājamāsinvestīciju izmaksas,LVL/tVidējāsinvestīcijuizmaksas/ LVL/tKopā, LVL/t2005. 21,80 0 21,802006. 21,80 0 021,802007. 21,80 021,802008. 21,80 64,47 63,662009. 34,20 103,56 76,062010. 37,02 11,57 41,8678,882011. 38,32 22,83 80,182012. 39,59 22,52 81,452013. 41,27 26,1883,13Tādējādi, sagaidāmais tarifa pieaugums, ko neteiks plāna īstermiņa programmā paredzētopasākumu realizācija būs līdz 83,13 LVL/t vai apmēram 16,63 LVL/m 3 .Mazākā vidējā bruto alga konstatēta Balvu rajonā ir attiecīgi 131 LVL/mēnesī.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.80Gala versija


Geo ConsultantsPieņemot, ka 1 <strong>atkritumu</strong> radītāja (fiziskas personas) gada laikā saražotais <strong>atkritumu</strong> apjoms(skat. 5. nodaļu) Balvu pilsētā būs 1,3 m 3 /gadā, iedzīvotājam gada laikā (2013. gads) par<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu būs jāmaksā 21,62 LVL vai 1,80 LVL/mēnesī, kas ir 1,38% nobruto ienākumiem.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.81Gala versija


Geo Consultants10. PLĀNA REALIZĀCIJAS AKTIVITĀŠU PLĀNSĪstermiņa un ilgtermiņa plānos ietverto pasākumu realizācijas termiņi un atbildīgāsinstitūcijas / organizācijas raksturoti 10.1. un 10.2. tabulās.10.1. tabula. Īstermiņa plāna realizācijaPasākums Izpildes termiņš AtbildīgaisVienotu pašvaldību saistošo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas noteikumu izstrāde 01.2006 Reģiona pašvaldībasIedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmā:- pilsētu iedzīvotāji (100%)- lauku iedzīvotāji (75%)Reģionāla <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveide, t.sk.:- SA poligona izveide;- Veco izgāztuvju rekultivācija;- Atkritumu dalītās vākšanas punktu izveide;- SA konteineru parka atjaunošanaAtkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība reģionā:- laukumi šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanai no iedzīvotājiem (pilsētās)- kompostēšanas laukumu izveide (pilsētās)- bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas izveide01.201301.2013Reģiona pašvaldības,<strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanasuzņēmumi01.2009 SIA “Alba-5”01.201301.201307.2010Reģiona pašvaldības,<strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanasuzņēmumi,Struktūra, kas atbildēs parbīstamo <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanu LatvijāInfiltrāta attīrīšanas iekārtas jaunajam SA poligona 2009 Poligona apsaimniekotājsSabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņaRegulāriAtkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana (1 reizi 3 gados) 2007., 2010.,2013.Reģiona pašvaldības, SIA“Alba-5”Reģiona pašvaldības10.2. tabula. Ilgtermiņa plāna realizācijaElektrisko un elektronisko iekārtu <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmas izveideNolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidePasākums Izpildes termiņš AtbildīgaisAtkritumu dalītās vākšanas attīstība, lai otrreizējai izmantošanai / pārstrādei atšķiroto<strong>atkritumu</strong> apjoms sasniegtu 40% kopējā daudzumaDalīti savākto <strong>atkritumu</strong> pārstrādes jaudu izveide01.201501.201501.2025RegulāriReģiona pašvaldības,RažotājiReģiona pašvaldības,RažotājiReģiona pašvaldības,<strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanasuzņēmumiReģiona pašvaldības, SIA“Alba-5” iespējamie investoriJauna poligona vietas meklēšana / būvniecība 2020.-2025. Reģiona pašvaldībasSabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņaRegulāriAtkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana (1 reizi 3 gados) 2016., 2019.,2022., 2025.Reģiona pašvaldības, SIA“Alba-5”Reģiona pašvaldības10.2. Reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna monitorings unpārskatīšanaPašvaldībām, caur starppašvaldību organizāciju SIA “Alba-5”, regulāri jāizskata Plānaattīstības gaita. Tas jādara vismaz reizi gadā, lai novērtētu plāni izpildi un noteikto prioritārospasākumus, kas realizējami nekavējoties, kā arī vienotos par šo pasākumu finansēšanas<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.82Gala versija


Geo Consultantsavotiem un shēmu. Papildus, reizi trijos gados ir jāpārskata un, ja nepieciešams, jāmaina<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānā noteiktie uzdevumi un to izpildes termiņi, jo <strong>atkritumu</strong>saimniecība ir nozare, kas attīstās ļoti dinamiski.Ārkārtīgi svarīga nozīme ir precīzas informācijas nodrošināšanai par <strong>atkritumu</strong> daudzumu unsastāvu, kā arī dažādu <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas veidiem. Bez šīs informācijas <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas plāna veiksmīga realizācija nav iedomājama, jo tad iztrūkst informācija,kas ir pamats sasniegtā un veicamā izvērtēšanai.Regulāri jāveic iedzīvotāju aptaujas, lai novērtētu to apmierinātību (neapmierinātību) ar<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas nozares attīstību. Salīdzināt iegūtos aptauju rezultātus ariepriekšējiem un izvērtēt izmaiņas tajās un izvēlēties tālākās sabiedrības informēšanas unizglītošanas metodes, lai nodrošinātu programmas mērķu realizāciju.Šī plāna sadaļa pamatā būtu realizējama laika posmā līdz 2013. gadam beigām un turpināmaarī turpmāk. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbs ir veicams ļoti sistemātiski,mainot informēšanas formas un metodes, veidojot sabiedrības izpratni ekoloģijas jautājumosun radīt atbildības sajūtu par apkārtējo vidi.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.83Gala versija


Geo Consultants11. PLĀNA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANAPlāna sabiedriska apspriešana tika izsludināta 2005. gada 22. martā un ilga līdz šā gada 22.aprīlim, tās rezultāti iekļauti Plāna noslēguma ziņojumā.Ar Plānu varēja iepazīties:−−−−SIA “Geo Consultants” telpās;Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajonu padomēs;Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu, Viļakas, Cesvaines un Lubānas pilsētu domēs;SIA “Alba-5” telpās.Papildus reģionālā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna sabiedriskajai apspriešanai, <strong>Malienas</strong>reģionā notika arī 2 semināri:- 1. seminārs notika 2004. gada 26. novembrī, semināra programma bijasekojoša:• <strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāna izstrādes projekts;• Esošās <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas sistēmas raksturojums unanalīze;• ES un Latvijas likumdošanas prasības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanassistēmas veidošanā, t.sk. vietējie <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanasnoteikumi;• Atkritumu šķirošanas sistēmas nozīme un attīstība reģionā- 2. seminārs notika 2005. gada 2005. gada 21. aprīlī, semināra programmabija sekojoša:• Atkritumu apsaimniekošanas plāna prezentācija;• Atkritumu apsaimniekošanas plāna saistība ar realizējamo<strong>Malienas</strong> <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plānu;• Dažādu finansiālo avotu izmantošanas iespējas <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas plāna realizācijāSIA “Geo Consultants” izsaka pateicību visiem , kas aktīvi iesaistījās <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas plāna izstrādē.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.84Gala versija


Geo ConsultantsIZMANTOTĀ LITERATŪRA1. Administratīvi teritoriālais iedalījums uz 2004. g. 1. jūniju. Karte.2. Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās, novados un pagastos 2000, 2001, 2002,2003, 2004. LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga.3. Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti. LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga.2002.4. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. – 2025. gads. Latvijasuniversitātes Demogrāfijas centrs. Rīga. 1999.5. Latvijas statistikas gada grāmata 2004. LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga. 2004.6. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. a/s “Preses nams”. Rīga. 2002.7. Latvijas reģioni skaitļos 2004. LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga. 2004.8. LR Centrālā statistikas pārvaldes pārskati elektroniskajā veidā. http://www.csb.lv/9. Lursoft statistika. http://www.lursoft.lv10. Sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas stratēģija Latvijai, 1998 – 2010, VARAM.Rīga. 1998.11. Atkritumu apsaimniekošanas Valsts plāns 2003. - 2012. gadam. 2002. gada 21.augusts.12. Mājsaimniecības budžets 2003. gadā. LR Centrālā statistikas pārvalde. Rīga. 2004.13. Latvijas autoceļu direkcijas gadagrāmata 2003. Latvijas autoceļu direkcija. Rīga.2004.14. Valsts kases interneta mājas lapa. http://www.vkase.gov.lv15. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Iedzīvotāju reģistra departamenta sniegtainformācija.16. <strong>Malienas</strong> reģiona sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas projekta tehniskiekonomiskais pamatojums (pārstrādāts). SIA “Geo Consultants” un SIA “Konsorts”.Rīga. 2004.17. Latvijas vides aģentūras informatīvā sistēma. http://vdc2.vdc.lv:8998/index.html18. http://www.vidm.gov.lv/id/ba%5Farhivs/es%5F10%5Fpunkts.htm<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.85Gala versija


Geo ConsultantsPielikumi<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.86Gala versija


Geo Consultants1. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona iedzīvotāji un to blīvums, 2003Pilsēta, pagasts Iedzīvotāju skaits, 2003. gadā Platība, km 2 Iedzīvotāju blīvums, cilv./km 2Alūksnes rajonsAlūksnes pilsēta 9430 14,0 673,6Apes pilsēta 1218 2,0 609,0Apes pilsētas l.t. 739 124,9 5,9Alsviķu pagasts 1734 213,0 8,1Annas pagasts 581 52,6 11,0Gaujienas pagasts 1119 126,0 8,9Ilzenes pagasts 469 62,5 7,5Jaunalūksnes pagasts 1424 184,7 7,7Jaunannas pagasts 595 94,0 6,3Jaunlaicenes pagasts 512 52,2 9,8Kalncempju pagasts 326 43,0 7,6Liepnas pagasts 1148 28,1 40,9<strong>Malienas</strong> pagasts 504 55,4 9,1Mālupes pagasts 778 129,8 6,0Mārkalnes pagasts 485 123,4 3,9Pededzes pagasts 921 142,0 6,5Trapenes pagasts 950 137,3 6,9Veclaicenes pagasts 504 72,3 7,0Virešu pagasts 816 154,5 5,3Zeltiņu pagasts 419 63,1 6,6Ziemera pagasts 992 117,0 8,5Pilsētas 10648 16,0 665,5Lauki 15016 1975,7 7,6Kopā rajonā 25664 1991,7 12,9Balvu rajonsBalvu pilsēta 8304 5,0 1660,8Viļakas pilsēta 1803 6,0 300,5Baltinavas pagasts 1617 185,0 8,7Balvu pagasts 835 82,6 10,1Bērzkalnes pagasts 635 102,8 6,2Bērzpils pagasts 1036 127,7 8,1Briežuciema pagasts 728 83,6 8,7Krišjāņu pagasts 496 71,2 7,0Kubuļu pagasts 1775 167,2 10,6Kupravas pagasts 634 3,7 171,4Lazdukalna pagasts 1171 194,4 6,0Lazdulejas pagasts 400 87,2 4,6Medņevas pagasts 912 99,3 9,2Rugāju pagasts 1813 317,6 5,7Susāju pagasts 988 198,1 5,0Šķilbēnu pagasts 1454 96,6 15,1Tilžas pagasts 1267 104,4 12,1<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.87Gala versija


Geo ConsultantsPilsēta, pagasts Iedzīvotāju skaits, 2003. gadā Platība, km 2 Iedzīvotāju blīvums, cilv./km 2Vectilžas pagasts 541 90,9 6,0Vecumu pagasts 856 124,8 6,9Vīksnas pagasts 910 122,0 7,5Žīguru pagasts 981 111,0 8,8Pilsētas 10107 11,0 918,8Lauki 19049 2370,2 8,0Kopā rajonā 29156 2381,2 12,2Gulbenes rajonsGulbenes pilsēta 9514 12,0 792,8Beļavas pagasts 1996 169,3 11,8Daukstu pagasts 1366 164,9 8,3Druvienas pagasts 637 67,6 9,4Galgauskas pagasts 790 98,3 8,0Jaungulbenes pagasts 1455 90,6 16,1Lejasciema pagasts 1937 337,8 5,7Litenes pagasts 1268 127,4 10,0Lizuma pagasts 1689 107,8 15,7Līgo pagasts 523 78,9 6,6Rankas pagasts 1754 183,9 9,5Stāmerienas pagasts 1313 133,8 9,8Stradu pagasts 2212 173,5 12,7Tirzas pagasts 1102 130,5 8,4Pilsētas 9514 12,0 792,8Lauki 18042 1864,1 9,7Kopā rajonā 27556 1876,1 14,7Madonas rajonsCesvaines pilsēta 1831 5,0 366,2Cesvaines pilsētas l.t. 1573 185,4 8,5Lubānas pilsēta 1963 4,0 490,8Dzelzavas pagasts 1454 122,8 11,8Indrānu pagasts 1158 342,5 3,4Sarkaņu pagasts 1632 167,3 9,8Pilsētas 3794 24,0 158,1Lauki 5817 3325,3 1,7Kopā rajonā 9611 827,1 11,6<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.88Gala versija


Geo Consultants2. pielikums. Lauku iedzīvotāju raksturojums <strong>Malienas</strong>reģionā 2005. gada sākumāAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo ConsultantsAdministratīvā vienībaCiema nosaukums / iedzīvotāju skaits500-1000 100-500


Geo Consultants3. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona tiltu raksturojumsAutoceļš Upe KonstrukcijaTiltagarums, m platums, m celtspēja, tGaujiena Gauja Dzelzsbetona 63 6 60Gaujiena – Rīgas/ Veclaicenes šoseja Grāvis Dzelzsbetona 3 7 30Vidaga – Rīgas/Veclaicenes šoseja Vizla Akmeņu 8 6 30Rīga – Veclaicene Melnnupe Dzelzsbetona 31 7 60Grants seg. ceļš Ape - Ministe (igaunija)Grāvis Dzelzsbetona 5 3 60Grāvis Dzelzsbetona 5 3 60Rīga - Veclaicene Vaidava Dzelzsbetona 20 7 30Zemes ceļš Bliegzne Koka 19 5 10Alūksne - Trapene Melnupe Koka 29 11 10Grants segums Koka 13 6 10Lejasciems - Vireši Pillupīte Koka 8 6 10Grants seg. Ceļš Aluksne - Jaunlaicene Maltavnieku strauts Dzelzbetona 5 8 60Maltavnieku strauts Koka 8 7 15Ape – Alsviķi Strauts Dzelzbetona 4 10 60Grants segums Vaidava Koka 30 6 15Alūksne – Jaunlaicene Vaidava Dzelzbetona 24 8 60Zemes ceļš Grāvis Dzelzbetona 4 10 60Zemes ceļš Grāvis Dzelzbetona 6 5 60Zemes ceļš Melnupe Koka 10 3 10Alūksne – Smiltene Melnupe Dzelzbetona 25 8 60Zemes ceļš Melnupe Koka 17 6 15Zemes ceļš Melnupe Dzelzbetona 16 6 15Zemes ceļš Grāvis Dzelzbetona 9 6 10Zemes ceļš Vaidava Koka 13 4 10Grants seg. ceļš Ziemeri – Ratenieki Grāvis Koka 5 6 10Grants seg. Ceļš Ziemeri - Alūksne Vaidava Koka 6 6 10Grants segums Vaidava Koka 16 6 60Alūksne Alūksnes ezers Koka 15 5 10Grants seg. Ceļš Vētraine – Beja Alūksne Koka 38 7 60Mālupe Pededze Dzelzsbetona 23 9 60Grants seg. Ceļš Markaļi - Klementīne Pededze Koka 13 6 10Grants segums Akaviņa Dzelzbetona 4 5 30Alūksne – šos. Liepna – Zaiceva Akaviņa Koka 22 6Alūksne – šos. Liepna – Zaiceva Akaviņa Koka 3 5 15Alūksne – šos. Liepna – Zaiceva Sarkanīte Dzelzbetona 4 8 25Grants segums Pededze Dzelzbetona 22 5 15Grants seg. ceļš Mālupe - Beja Strauts Koka 6 6 10LiepnaLiepnaGrants segums Ščepica Dzelzsbetona 6 7 20Grants segums Kūdupe Dzelzsbetona 14 8 60Gulbene – Smiltene Palsa Dzelzsbetona 31 8 50Gulbene – Smiltene Gauja Dzelzsbetona 54 8 60Zemes ceļš Gauja Koka 15 2 15Rēveļi Gauja Dzelzsbetona 42 8 60Gaujas Rēveļi Gauja Dzelzsbetona 52 7 60Ranka Strauts Dzelzsbetona 9 7 60Grants seg. Ranka Strauts Akmeņu 10 4 60Zemes ceļš Svārbe Dzelzsbetona 7 8 80Zemes ceļš Svārbe Koka 9 8 15<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.104Gala versija


Geo ConsultantsAutoceļš Upe KonstrukcijaTiltagarums, m platums, m celtspēja, tVelēna – Tilderi Svārbe Koka 9 7 30Zemes ceļš Gauja Koka 10 6 10Velēna Gauja Dzelzbetona 40 6 60Zemes ceļš Gauja Dzelzbetona 60 7 60Grants seg. Liezere - Druviena Vilaune Dzelzsbetona 18 6 8Tirza – Antiņi Tirza Koka 6 6 10Tirza Tirza Koka 22 5 10Līzums – Tirza Tirza Dzelzsbetona 39 10 80Grants seg. GroteAzanda Dzelzsbetona 15 5 100Tirza Koka 13 4 10Grants segums Virāne Dzelzsbetona 4 9 100Zemes ceļš Sudaliņa Dzelzsbetona 6 6 60Lejasciems Tirza Dzelzsbetona 35 8 50Gulbene – šos. Alūksne – Lejasciems Sudaliņa Koka 16 6 10Zemes ceļš Gauja Dzelzsbetona 55 7 60Gulbene – Smiltene Tirza Dzelzsbetona 60 10 100Gulbene – Smiltene Lāčupīte Dzelzsbetona 5 10 60Zemes ceļš Tirza Koka 22 4 15Grants segums Vijata Dzelzsbetona 12 5 10Grants segums Tirza Dzelzsbetona 33 6 15Tirza – Indrāni Strauts Dzelzsbetona 12 5 10Gulbene Olene Dzelzsbetona 8 8 60Grants seg. Pie Letēm Grāvis Dzelzsbetona 6 6 60Alūksne – GulbenePaparde Dzelzsbetona 18 7 60Strauts Dzelzsbetona 6 6 10Zemes ceļš Grāvis Koka 8 6 10Grants seg. Beļava Grāvis Koka 7 6 10Stāmeriena Strauts Dzelzsbetona 6 7 15Grants segums Podupe Dzelzsbetona 6 6 10Grants segums Mellupe Dzelzsbetona 6 10 10Gulbene – Balvi Podupe Dzelzsbetona 18 8 60Gulbene – Balvi Strauts Dzelzsbetona 22 11 60Gulbene – Balvi Mellupe Dzelzsbetona 18 8 60Grants segums Mellupe Dzelzsbetona 4 10 60Veiši Vijeta Koka 6 8 10Veiši – Krapa Grāvis Koka 5 12 10Madona – Jaungulbene Lijede Koka 18 7 10Zemes ceļš Lijede Dzelzsbetona 18 7 60Grants segums Ušurupe Koka 6 6 10Grants segums Grāvis Koka 10 6 10Zemes ceļš Grāvis Koka 9 6 10Zemes ceļš Krustalīce Koka 17 6 10Zemes ceļš Krustalīce Dzelzsbetona 15 6 30Zemes ceļš Pededze Koka 14 7 10Grants seg. ceļš Gulbene - UpatniekiKrustalīce Koka 17 6 10Pededze Dzelzbetona 70 7 60Vanagupīte Koka 13 5 10Zemes ceļš Pededze Dzelzbetona 16 6 30Grants segums Audīle Koka 12 4 10Zemes ceļš Audīle Koka 8 6 10Lubāna - Upatnieki Pededze Dzelzbetona 64 8 60Zemes ceļš Ievedne Dzelzsbetona 5 10 60<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.105Gala versija


Geo ConsultantsAutoceļš Upe KonstrukcijaTiltagarums, m platums, m celtspēja, tAlūksne – Jaunanna Ievedne Dzelzsbetona 6 8 60Grants segums Igrīve Koka 13 5 10Zemes ceļš Ievedne Koka 9 4 10JaunannaSvarīte Koka 20 5 15Svarīte Dzelzsbetona 15 7 60Jaunanna - LitenePaparde Koka 28 6 30Guldupe Koka 14 6 10Zemes ceļš Sita Koka 12 6 60Zemes ceļš Sita Dzelzsbetona 12 6 60Zemes ceļš Sita Dzelzsbetona 12 6 60Zemes ceļš Sita Dzelzsbetona 12 6 60Litene - BalviPededze Dzelzsbetona 34 5 60Grāvis Dzelzsbetona 8 7 80Sita Dzelzsbetona 25 7 30Dzirla Dzelzsbetona 18 8 60Zemes ceļš Dzirla Dzelzsbetona 6 11 60Grants segums Dzirla Dzelzsbetona 5 7 60Zemes ceļš Igrīve 7 5 15Grants segums Igrīve Koka 14 6 15Zemes ceļš Grāvis Koka 5 4 10Grants seg. ceļš Kuprava - Liepna Grāvis Koka 6 6 25Grants seg. Kuprava Balupe Koka 16 7 10Zemes ceļš Dzirna Koka 9 6 20Zemes ceļš Kurna Koka 7 5 10Balvi Kurna Dzelzsbetona 32 7 60Grants segums Dūrupe Dzelzsbetona 34 6 60Teteri Teterupe Koka 6 6 10Sudarbe – šos. Balvi – Rugāji Vārniene Dzelzsbetona 11 6 10Medņi Vārniene Koka 14 6 30Grants segums Grāvis Dzelzsbetona 30 7 60Grants segums Bālupe Dzelzsbetona 12 7 60Zemes ceļš Teterupe Dzelzsbetona 17 7 60Medņi – Rugāji Vārniene Dzelzsbetona 18 7 60Grants segums Grāvis Dzelzsbetona 17 7 60Lubāna - Kapine Bālupe Dzelzsbetona 5 4 60Lubāna – KapineTeterupeZemes ceļšTeterupeRugāji – BalviVārnieneZemes ceļšSudarbeRugājiVārnieneValmieraGauja Dzelzsbetona 95 10 80Gauja Dzelzsbetona 8 5 15Valmieras apvedceļš Gauja Dzelzsbetona 125 12 60Grants seg. Vārnas - Bebri Grāvis Koka 6 5 10Grants seg. ceļš Rāvas – Liepas Ziede Dzelzsbetona 18 7 80Pie Lenčmuižas Lenčupe Koka 14 8 15Grants segums Lenčupe Dzelzsbetona 30 7 60Grants seg. Strenči – Keiži Krāčupe Koka 4 5 10Valmiera – StrenčiKrāčupe Dzelzsbetona 27 7 60Mellupe Dzelzsbetona 28 7 60Brenguļi – Trikāta Abula Koka 30 5Grants seg. ceļš Trikāta - Mārsnēni Abula Dzelzsbetona 49 10 60<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.106Gala versija


Geo ConsultantsAutoceļš Upe KonstrukcijaTiltagarums, m platums, m celtspēja, tSmiltene – Brenguļi Lisa Koka 18 6 20Grants seg. pie Kaupiem Abula Dzelzsbetona 18 6 60Zemes ceļš Lisa Dzelzsbetona 23 7 60Zemes ceļš Miega Dzelzsbetona 18 7 60Zemes ceļš Miega Dzelzsbetona 18 7 60Rauna - Murmuiža Rauna Dzelzsbetona 20 7 60Grants segums Rauna Dzelzsbetona 20 8 80Pie Raunas Rauna Dzelzsbetona 40 8 60Zemes ceļš Grāvis Dzelzsbetona 12 7 60Zemes ceļš Grāvis Dzelzsbetona 7 8 60Zemes ceļš Abula Dzelzsbetona 15 5 20Zemes ceļš Abula Koka 20 8 60Zemes ceļš Abula Dzelzsbetona 16 8 60Grants seg. Abula Dzelzsbetona 20 8 60Zemes ceļš Grāvis Dzelzsbetona 8 6 60Smiltene – Strenči Abula Dzelzsbetona 15 7 60Smiltene – Cēsis Nigra Dzelzsbetona 6 8 60Grants seg. Blome – Pauri Nigra Dzelzsbetona 16 3 50Smiltene – Laukalne Kadupīte Dzelzsbetona 12 6 60Rīga – Veclaicene Satiksmes pārvads Dzelzsbetona 52 8 60Zemes ceļš Rauza Koka 15 4 10Grants segums Vija Dzelzsbetona 14 7 40Zemes ceļš Stepupe Dzelzsbetona 18 7 30Zemes ceļš Stepupe Dzelzbetona 12 7 30Mēri Strauts Dzelzsbetona 18 7 80Mēri – Palsmane Grāvis Dzelzsbetona 14 5 80Aumeisteri – Palsmane Palsa Dzelzsbetona 17 8 80Zemes ceļš Rauza Koka 15 5 8Palmane Palsa Dzelzsbetona 31 9 60Smiltene - GulbeneRauza Dzelzsbetona 4 23 100Lipsa Dzelzsbetona 4 23 100Zemes ceļš Vizla Dzelzsbetona 12 7 80Zemes ceļš Lipsa Dzelzsbetona 5 9 80Palsmane - Variņi Palsa Dzelzsbetona 25 8 80Rīga – Veclaicene Palsa Dzelzsbetona 8 9 60Grundzāle Palsa Dzelzsbetona 17 9 30Zemes ceļš Vizla Dzelzsbetona 24 8 60Lēdurga Aģe Koka 15 7 20Rīga - Valmiera Brasla Dzelzbetona 45 9 60Zemes ceļš Lenčupe Dzelzsbetona 10 3 80Zemes ceļš Raiskuma ez. Dzelzsbetona 12 6 60Cēsis -Stalbe Gauja Dzelzsbetona 86 10 80Grants seg. ceļš Skalupji – Kārļi Amata Dzelzsbetona 37 9 80Zemes ceļš Amata Dzelzsbetona 10 6 60Grants seg. ceļš Kārļi – Plūči Amata Dzelzsbetona 22 9 80Līgatne Līgatne Dzelzsbetona 20 10 80Rīga – Veclaicene Amata Dzelzsbetona 50 9 60Grants seg. ceļš Ieriķi - Spāre Grūba Koka 14 6 10Priekuļi - RaunaVaive Dzelzsbetona 18 9 60Vaive Dzelzsbetona 22 10 60Priekuļi - BērzkrogsVaive Dzelzsbetona 5 6 60Raunis 4 8 80<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.107Gala versija


Geo ConsultantsAutoceļš Upe KonstrukcijaTiltagarums, m platums, m celtspēja, tGrants seg. ceļš Priekuļi - Klētnieki Vaive Dzelzsbetona 10 8 60Pie Cēsīm ceļš 8(14)A Dzelzceļa pārvads Dzelzsbetona 46 11 80Nītaure – Ķilpi Amata Koka 21 6 20Zemes ceļš Grāvis Koka 6 6 30Zemes ceļš Strauts Koka 6 4 10Skujene - Krustakrogs Amata Koka 16 6 15Līgatne – Nītaure Strauts Dzelzbetona 6 8 30Grants seg. ceļš Spāre – Nītaure Līgatne Koka 6 4 10Grants seg. Kartuži Suda Koka 10 6 15Grants seg. ceļš Nītaure – Zaube Zaube Koka 6 8 15Grants seg. ceļš Nītaure - Garkalne Mergupe Dzelzbetona 12 7 60Rauna Strauts Koka 10 4 10Rauna Strauts Dzelzsbetona 20 7 60Rauna Strauts Koka 7 7 10Rīga - Veclaicene Ceļa pārvads Dzelzsbetona 4 21 100Rīga - Veclaicene Strauts Dzelzsbetona 7 8 60Rīga - Veclaicene Rauna Dzelzsbetona 10 8 60Rīga - Veclaicene Gaisa tilts Dzelzsbetona 6 15 80Cēsis - Vecpiebalga Dzelzceļa pārvads Dzelzsbetona 42 8 80Vecpiebalga - Drusti Gaisa tilts Dzelzsbetona 8 8 80Launkalne Strauts Dzelzbetona 24 10 60Grants seg. Magonas Grāvis Koka 16 6 15Cēsis – Vecpiebalga Gauja Dzelzsbetona 38 7 60Grants seg. Skujene – Krustakrogs Melnupe Koka 16 7 15Zemes ceļš Melnupe Dzelzsbetona 14 5 10Zemes ceļš Melnupe Dzelzsbetona 20 7 60Zemes ceļš Strauts Dzelzsbetona 18 7 60Grants seg. Lodemuiža - Bānūži Gauja Dzelzsbetona 30 7 60Grants segums Gauja Dzelzsbetona 12 7 60Grants segums Pisla Dzelzsbetona 13 7 60Zemes ceļš Gauja Dzelzsbetona 20 7 80Zemes ceļš Strauts Dzelzsbetona 4 10 80Zemes ceļš Strauts Koka 16 7 10Zemes ceļš Ogre Koka 28 4 10Variņi Palsa Dzelzsbetona 13 8 50Variņi Palsa Koka 13 6 40Grants segums pie Variņiem Palsa Dzelzsbetona 17 6 15Smiltene -Gulbene Palsa Dzelzsbetona 31 8 50<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.108Gala versija


Geo Consultants4. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģionā savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms 2003. gadāSavākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> daudzumsmājsaimniecībās, m 3Komerciālie uninstitucionālie atkritumi,m3Nebīstamierūpniecības atkritumi,m3Celtniecībasatkritumi,m3Veselības aprūpes<strong>atkritumu</strong>i,m3Parku un dārzuatkritumi,m3Ielu tīrīšanasatkritumi,m3Kopējais <strong>atkritumu</strong>dauzdums,m3Alūksnes rajons 13060 2520 0 0 150 450 480 16660Pilsētas: 11173 2520 0 0 150 0 480 14323Alūksnes 10649 2520 150 480 13799Apes 525 525Pagasti: 1886 0 0 0 0 0 0 1886Alsviķu pagasts 388 388Annas pagasts 46 46Gaujienas pagasts 162 162Ilzenes pagasts 126 126Jaunalūksnes pagasts 249 249Jaunannas pagasts 116 116Jaunlaicenes pagasts 28 28Kalncempju pagasts 31 31Liepnas pagasts 196 196<strong>Malienas</strong> pagasts 41 41Mālupes pagasts 206 206Mārkalnes pagasts 26 26Pededzes pagasts 36 36Trapenes pagasts Nav datu 0Veclaicenes pagasts Nav datu 0Virešu pagasts 147 147Zeltiņu pagasts 89 89Ziemeru pagasts Nav datu 0Balvu rajons 14780** 2300 0 200 320 180 300 18080Pilsētas (Balvi un Viļaka): 10000 2300 0 200 320 100 300 13300Pagasti: 4780 - - - - - - 4780Gulbenes rajons 16646 0 0 0 300 0 0 16946<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.109Gala versija


Geo ConsultantsSavākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> daudzumsmājsaimniecībās, m 3Komerciālie uninstitucionālie atkritumi,m3Nebīstamierūpniecības atkritumi,m3Celtniecībasatkritumi,m3Veselības aprūpes<strong>atkritumu</strong>i,m3Parku un dārzuatkritumi,m3Ielu tīrīšanasatkritumi,m3Kopējais <strong>atkritumu</strong>dauzdums,m3Pilsētas: 13069 0 0 0 255 0 0 13324Gulbenes 13069 255 13324Pagasti: 3577 0 0 0 45 0 0 3622Beļavas pagasts 231 231Daukstu pagasts 404 404Druvienas pagasts 58 58Galgauskas pagasts 23 23Jaungulbenes pagasts 439 27 466Lejasciema pagasts 29 29Litenes pagasts 68 68Lizuma pagasts 377 377Līgo pagasts 56 56Rankas pagasts 384 384Stāmerienas pagasts 107 107Stradu pagasts 1089 1089Tirzas pagasts 312 18 330Madonas rajons 1499 393 64 131 18 151 50 2306Pilsētas: 1384 388 64 131 18 151 50 2186Cesvaine 510 113 64 30 15 732Lubāna 874 275 101 3 151 50 1454Pagasti: 115 5 120Dzelzavas pagasts 110 110Indrānu pagasts 5 5 10Sarkaņu pagasts Nav datu 0Kopā reģionā: 45984 5213 64 331 788 781 830 53991Kopā pilsētās: 35626 5208 64 331 743 781 830 40363Kopā pagastos: 13578 5 0 0 45 0 0 13628Procentos no kopējā <strong>atkritumu</strong>apjoma85,2% 9,7% 0,1% 0,6% 1,5% 1,4% 1,5% 100,0%pilsētas 66,0% 9,7% 0,1% 0,6% 1,4% 1,4% 1,5% 74,8%<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.110Gala versija


Geo ConsultantsSavākto sadzīves<strong>atkritumu</strong> daudzumsmājsaimniecībās, m 3Komerciālie uninstitucionālie atkritumi,m3Nebīstamierūpniecības atkritumi,m3Celtniecībasatkritumi,m3Veselības aprūpes<strong>atkritumu</strong>i,m3Parku un dārzuatkritumi,m3Ielu tīrīšanasatkritumi,m3Kopējais <strong>atkritumu</strong>dauzdums,m3pagasti 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 25,2%* sadzīves atkritumiem pielīdzināmie** norādīts kopējais savākto <strong>atkritumu</strong> apjoms Balvu pilsētās un pagastos, ņemot vērā SIA “Nehlsen Balvi” sniegtus datus<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.111Gala versija


Geo Consultants5. pielikums. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītieiedzīvotāji un <strong>atkritumu</strong> apjoms uz vienuiedzīvotāju <strong>Malienas</strong> reģionā 2003. gadāAlūksnes rajonsPašvaldībasIedzīvotāju skaitsApkalpotoiedzīvotājuskaitsNo kopējāskaita %Savāktosadzīves<strong>atkritumu</strong>apjoms, m31 iedzīvotājasaražotais<strong>atkritumu</strong>apjoms, m3Pilsētas: 11402 9915 87,0% 11173 1,13Alūksne 9430 9215 97,7% 10649 1,16Ape 1972 700 35,5% 525 0,75Pagasti: 14277 5358 37,5% 1886 0,40Alsviķu pagasts 1734 757 43,7% 388Annas pagasts 581 165 28,4% 46 0,28Gaujienas pagasts 1119 865 77,3% 162Ilzenes pagasts 469 288 61,4% 126 0,44Jaunalūksnes pagasts 1424 521 36,6% 249 0,48Jaunannas pagasts 595 380 63,9% 116 0,30Jaunlaicenes pagasts 512 28Kalncempju pagasts 326 45 13,8% 31 0,69Liepnas pagasts 1148 284 24,7% 196 0,69<strong>Malienas</strong> pagasts 504 156 31,0% 41 0,26Mālupes pagasts 778 565 72,6% 206 0,36Mārkalnes pagasts 485 100 20,6% 26 0,26Pededzes pagasts 921 99 10,7% 36 0,36Trapenes pagasts 950 410 43,2% 0Veclaicenes pagasts 504 0Virešu pagasts 816 165 20,2% 147Zeltiņu pagasts 419 285 68,0% 89 0,31Ziemeru pagasts 992 273 27,5% 0Balvu rajonsPilsētas: 10107 9958 98,5% 10000 *Balvi 8304 8200 98,7%Viļaka 1803 1758 97,5%Pagasti: 19049 6409 33,6% 8000 *Baltinavas pagasts 1617Balvu pagasts 835Bērzkalnes pagasts 635Bērzpils pagasts 1036 230 22,2%Briežuciema pagasts 728 300 41,2%Krišjāņu pagasts 496 165 33,3%Kubuļu pagasts 1775 1775 100,0%Kupravas pagasts 634 408 64,4%Lazdukalna pagasts 1171Lazdulejas pagasts 400Medņevas pagasts 912 345 37,8%Rugāju pagasts 1813Susāju pagasts 988Šķilbēnu pagasts 1454 597 41,1%Tilžas pagasts 1267 1235 97,5%<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.112Gala versija


Geo ConsultantsPašvaldībasIedzīvotāju skaitsApkalpotoiedzīvotājuskaitsNo kopējāskaita %Vectilžas pagasts 541 121 22,4%Vecuma pagasts 856 150 17,5%Vīksnas pagasts 910 333 36,6%Žīguru pagasts 981 750 76,5%Gulbenes rajonsSavāktosadzīves<strong>atkritumu</strong>apjoms, m31 iedzīvotājasaražotais<strong>atkritumu</strong>apjoms, m3Pilsētas: 9493 7146 75,1% 13069 1,83Gulbene 9514 7146 75,1% 13069 1,83Pagasti: 18042 6380 35,4% 3577 0,50Beļavas pagasts 1996 733 36,7% 231 0,31Daukstu pagasts 1366 368 26,9% 404 1,10Druvienas pagasts 637 140 22,0% 58 0,41Galgauskas pagasts 790 790 100,0% 23 0,03Jaungulbenes pagasts 1455 650 44,7% 439 0,68Lejasciema pagasts 1937 500 25,8% 29 0,06Litenes pagasts 1268 700 55,2% 68 0,10Lizuma pagasts 1689 377Līgo pagasts 523 100 19,1% 56 0,56Rankas pagasts 1754 384Stāmerienas pagasts 1313 1000 76,2% 107 0,11Stradu pagasts 2212 1014 45,8% 1089 1,07Tirzas pagasts 1102 385 34,9% 312 0,81Madonas rajonsPilsētas: 5367 3 251 60,6% 1384 0,43Cesvaine 3404 1 300 38,2% 510 0,39Lubāna 1963 1951 99,4% 874 0,45Pagasti: 4244 629 24,3% 115 0,18Dzelzavas pagasts 1454 359 24,7% 110 0,31Indrānu pagasts 1158 270 23,3% 5 0,02Sarkaņu pagasts 1632Kopā reģionā: 91981 49046 49204Kopā pilsētās: 36369 30270 83,2% 35626 1,26Kopā pagastos: 55612 18776 34,5% 13578 0,44* - novērtēt viena iedzīvotāja saražoto <strong>atkritumu</strong> apjomu nav iespējams trūkstošo datu dēļ<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.113Gala versija


Geo Consultants6. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona esošo sadzīves <strong>atkritumu</strong> izgāztuvju raksturojums uz 2005. gada 1.janvāriNr. Izgāztuves atrašanās vietaDarbojošās izgāztuvesAlūksnes rajonsNosaukumskopējāPlatība, haaktīvāZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gadsApglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m3Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m31 Alsviķu pagasts Raganugrava 0,8 0,8 Pašvaldības īpašums 1988 889,9 1792 Annas pagasts Veršas 0,5 0,5 Pašvaldības īpašums 1970 4053 5573 Ape Oburi 1 1 Pašvaldības īpašums 1987 551,5 94,54 Gaujienas pagasts Dārzciems 2 0,5 Pašvaldības īpašums 1988 553 1005 Ilzenes pagasts Vējakalns 0,5 0,5 Pašvaldības īpašums 1990 202 406 Jaunalūksnes pagasts Jaunskujas 6,3 3 Pašvaldības īpašums 1998 56717 112557 Jaunalūksnes pagasts Zirnītis 1 1 Pašvaldības īpašums 1994 1725 08 Jaunannas pagasts Ūdri 0,5 0,5 Pašvaldības īpašums 1965 1120 1209 Jaunlaicenes pagasts Tīlāni 0,5 0,5 Pašvaldības īpašums 1986 200 3810 Kalncempju pagasts Egles 0,3 0,3 Pašvaldības īpašums 1987 39 811 Liepnas pagasts Aizupes 0,2 0,2 Pašvaldības īpašums 1986 366 7012 Mārkalnes pagasts Vuķi 0,1 0,1 Pašvaldības īpašums 1976 111 31PiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veikti2004.gadā veiktasurbumu analīzesCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)AA-3642-02731.12.2006.SA-3644-03231.12.2006.SA-3605-08031.12.2006.AA-3648-00231.12.2006.AA-3652-02931.12.2006.SA-4301-07931.12.2006.SA-3656-07631.12.2006.SA-3658-06331.12.2006.SA-3660-07431.12.2006.SA-3664-03131.12.2006.SA-3668-08731.12.2006.SA-3676-08631.12.2006.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.Gala versija114


Geo ConsultantsNr. Izgāztuves atrašanās vietaNosaukumskopējāPlatība, haaktīvāZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gadsApglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m3Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m3PiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veiktiCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)13 Mārkalnes pagasts Vuķi (zāģskaidas) 0,1 0,1 Privātīpašums nav datu 014 Pededzes pagasts Vjazino 1,0 0,5 Pašvaldības īpašums 1991 94 21AA-3680-02831.12.2006.15 Trapene pagasts Seveļi 0,9 0,2 Pašvaldības īpašums 1990 197 40AA-3601-03031.12.2006.16 Veclaicene pagasts Kersnas 0,2 0,2 Pašvaldības īpašums 1991 358 56SA-3688-08531.12.2006.17 Virešu pagasts Krastkalni 0,5 0,5 Pašvaldības īpašums 1986 848 152SA-3690-08431.12.2006.18 Zeltiņu pagasts Krustkalni 0,4 0,4 Pašvaldības īpašums 1970 272 8SA-3694-08631.12.2008.19 Zeltiņu pagasts Medņukalni 0,3 0,3 Pašvaldības īpašums 774 0SA-3694-02531.12.2004.20 Ziemeru pagasts Misiņkalns 2,4 0,3 Pašvaldības īpašums 1990 55 8SA-3696-02631.12.2004.21 Ziemeru pagasts Briednieki 0,7 0,7 Pašvaldības īpašums 1994 800 0SA-3696-05431.12.2004.22 Ziemeru pagasts Briednieciņi 0,7 0,7 Pašvaldības īpašums 2387 114SA-3696-05631.12.2004.Balvu rajons23 Kubulu pagasts Pērkoni 8,7 8,7 Pašvaldības īpašums 1981. darbojas 102824Ir ierīkoti monitoringaurbumiAtļauja Nr. 93-4501.01.03.-01.01.08.24 Susāju pagasts Sils 4,5 4,5 Pašvaldības īpašums 1975. darbojas 12643Atļaujas Nr. 23-4518.01.02.-31.12.07.Gulbenes rajons25 Beļavas pagasts ”Ozolkalns” 3 1,8 Pašvaldības īpašums 1960 107500 6438AA-5048-03327.12.02-31.12.0626 Daukstu pagasts ”Zaķīši” 1,2 1Pašvaldības īpašumsNomnieks: SIA "Alba"1999 57060 12664vieglsgruntsūdenspiesārņojums2002.g. decembrisgruntsūdensmonitoringsAA-5048-03427.12.02-31.12.06<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.115Gala versija


Geo ConsultantsNr. Izgāztuves atrašanās vieta<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.Gala versijaNosaukumskopējāPlatība, haaktīvāZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gadsApglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m327 Druvienas pagasts “Caunes grava” 0,3 0,2 Pašvaldības īpašums 1992 657 9828 Galgauskas pagasts ”Centrs” 1,6 0,5 Pašvaldības īpašums 1986 570 3029 Galgauskas pagasts ”Būmaņi” 0,6 0,3 Pašvaldības īpašums 1988 955 55Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m330 Lejasciema pagasts ”Jāņakalns” 1,3 1 Pašvaldības īpašums 1975 15220 122031 Lejasciema pagasts ”Dambjakalns” 1 0,6 Pašvaldības īpašums 1983 1780 28032 Līgo pagasts ”Liedes” 1 0,5 Pašvaldības īpašums 1993 631 7533 Lizuma pagasts ”Velēna” 0,5 0,4 Pašvaldības īpašums 1980 2265 8034 Lizuma pagasts ”Ošupurvs” 1,5 1 Pašvaldības īpašums 1977 4220 32035 Litenes pagasts ”Lapsiņas” (Tautvari) 1,6 1,2 Pašvaldības īpašums 1992 4666 29136 Jaungulbenes pagasts “Mierakalns” Struņķi” 0,5 0,25 Pašvaldības īpašums 1992 2380 18037 Stāmerienas pagasts ”Stūrastas” 0,4 0,4 Pašvaldības īpašums 1988 966 6638 Rankas pagasts “Azanda” 0,3 0,25 Pašvaldības īpašums 1991 2080 20039 Beļavas pagasts ”Viculaikas” 0,61 0,6 Nomnieks: z/s "Avoti 93" 1997 1628 040 Daukstu pagasts ”Skudras” 2,1 0,9Nomnieks: SIA "GaujasKoks"2000 3048 99641 Gulbene ”Viesturi” 0,48 0,48 Nomnieks: SIA "Konto" 1997 2004 2909 110PiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veiktiCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)AA-5052-03720.12.01-31.12.06SA-5056-06503.01.03-31.12.05SA-5056-06603.01.03-31.12.05SA-5064-08506.01.03-31.12.06SA-5064-08406.01.03-31.12.06AA-5076-03527.12.01-31.12.06AA-5072-03820.12.01-31.12.06AA-5072-03920.12.01-31.12.06SA-5068-08106.01.03-31.12.06AA-5060-04727.12.01-31.12.06AA-5088-04827.12.01-31.12.06AA-5084-03627.12.01-31.12.06AA-5044-04531.12.01-31.12.04SA-5048-07203.01.01-31.12.05AA-5001-04627.12.01-31.12.04116


Geo ConsultantsNr. Izgāztuves atrašanās vietaNosaukumskopējāPlatība, haaktīvā42 Stradu pagasts ”Jaunušņi” 2,73 1,543 Lizuma pagasts “Kurpnieki” 1,4 1,4Madonas rajonsZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gadsNomnieks: SIA"Vārpiņas"Nomnieks: z/s "AvotiSWF"Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m3Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m31998 3044 2801997 2004 2260 044 Sarkaņu pagasts Torņkalns 2,9 1,4 Pašvaldības īpašums 1995 1500 37045 Lubāna Zaķu vecaine 1,6 1,5 Pašvaldības īpašums 1975 10900 220046 Dzelzavas pagasts Skuķu purvs 1,3 1,2 Pašvaldības īpašums 1980 620 20047 Cesvaines pils. l.t. Miķelēni 5,0 4,0 Pašvaldības īpašums 1994 3900 725Slēgtās izgāztuvesAlūksnes rajons1 Jaunalūksnes pagasts Priedes 0,6 0,6 Privātīpašums 1996 20002 Alsviķu pagasts Jaunā muiža 0,2 0,2 Privātīpašums 1999 2004 202 03 Pededzes pagasts Sprekstīši 0,3 0,3 Pašvaldības īpašums 1992 1999 0 0Balvu rajons4 Vectilžas pagasts Rozenieki 0,4 0,4 Pašvaldības īpašums 1995. 1999. 505 Bērzpils pagasts Saksmale 1 1 Pašvaldības īpašums 1990. 2001. 13806 Baltinavas pagasts Puncuļova 0,8 0,8 Pašvaldības īpašums 1972. 2002. 2107 Lazdulejas pagasts Petrovka 0,2 0,2 Pašvaldības īpašums 1998. 2001. 878 Lazdukalna pagasts Zirgusala 1 1 Pašvaldības īpašums 1986. 2001. 1039 Rugāju pagasts Ilganči 1 1 Pašvaldības īpašums 1987. 1997.10 Susāju pagasts Švilpovka 8 8 Pašvaldības īpašums 1975. 2000. 1874PiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veiktiir veikts monitorings2004.gadāCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)SA-5090-08206.01.03-31.12.06AA-5072-04120.12.01-31.12.06B kategorijaspiesārņojošādarbībaB kategorijaspiesārņojošādarbībaB kategorijaspiesārņojošādarbībaAtļaujas termiņšlīdz 2005.31.12.SA-3642-05731.12.2006.rekultivācija navvajadzīga<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.Gala versija117


Geo ConsultantsNr. Izgāztuves atrašanās vietaNosaukumskopējāPlatība, haaktīvāZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gads11 Vīksnas pagasts Mālīši 1 1 Pašvaldības īpašums 1980. 1997.Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m312 Bērzkalnes pagasts Krievukalns (skaidas) 1 1 Pašvaldības īpašums 1998. 1999. 54013 Lazdulejas pagastsFortopjanovka(skaidas)0,3 0,3 Pašvaldības īpašums 1998. 1999. 96014 Šķilbēnu pagasts Plešava (skaidas) 1,5 1,5 Pašvaldības īpašums 1987. 1999. 39215 Vecumu pagasts Ūlasi (skaidas) 0,4 0,4 Pašvaldības īpašums 1996. 2001. 31616 Balvu pagastsVladimirovka(skaidas)1 1 Pašvaldības īpašums 1997. 2001. 195017 Briežciema pagasts Dukuļeva (skaidas) 0,5 0,5 Privātīpašums 1996. 2001. 55018 Krišjāņu pagasts Avotiņi 0,3 0,3 Pašvaldības īpašums 1996. 2003. 90Gulbenes rajons19 Beļavas pagasts "Briškas" 0,3 0,3 Nomnieks nav zināms 199920 Beļavas pagasts “Saules ” 0,12 0,12Nomnieks: SIA "Saules-1"1999 2003 132821 Beļavas pagasts ”Caunes” 0,99 0,9 Nomnieks: SIA "L-Lata" 1997 2003 196522 Beļavas pagasts “Barani” 1 0,323 Beļavas pagasts Letēs ”Priedaine” 1 0,524 Daukstu pagasts ”Madarnieki” 0,64 0,6425 Daukstu pagasts ”Torņakalns” 0,5 0,5Nomnieks: z/s"Vecsalenieki"Īpašnieks: SIA "Gulbeneszvērsaimniecība"Īpašnieks: SIA "Graudiņšun Dēli"Nomnieks: SIA"Swedwood"1997 2003 800Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m31960 2003 680 01996 2003 39721996 2003 185126 Daukstu pagasts ”Krapa” 0,8 0,8 Nomnieks: SIA "Krapa" 1997 2003 125427 Daukstu pagasts ”Melderi” 0,9 0,1Nomnieks: SIA"Druvenieki-J"2001 2003 27028 Jaungulbenes pagasts “Agrumi” 0,7 0,7 Īpašnieks: SIA "Arnis" 2001 2003 260 029 Lējasciema pagasts "Kaktiņi" 0,53 0,53 Nomnieks: SIA "Hedons" 1996 1998 65Madonas rajons30 Sarkaņu pagasts Vecais karjers 2,0 1,4 Privātīpašums 200231 Sarkaņu pagasts Andruškas (zāģu 0,6 0,6 PrivātīpašumsPiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veiktiCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.Gala versija118


Geo ConsultantsNr. Izgāztuves atrašanās vieta32 Cesvaines pils. l.t.Slēgtās un rekultivētās izgāztuvesAlūksnes rajonsNosaukumsskaidas)Pakalnieši (zāģuskaidas)kopējāPlatība, haaktīvāZemes īpašuma forma Ekspluatācijas Ekspluatācijassākuma gads beigu gads0,7 0,7 Pašvaldības īpašums1 Mālupes pagasts Ciršņi 0,3 Pašvaldības īpašums 1991 2001Balvu rajons2 Tilžas pagasts Kāpessils 1,1Gulbenes rajonsApglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzumskopā noekspluatācijassākuma, m33 Rankas pagasts "Sējatas" 0,5 Pašvaldības īpašums 1987 2001 560Madonas rajons4 Dzelzavas pagasts Lobenas 2,6 Pašvaldības īpašums 1999Apglabāto<strong>atkritumu</strong>daudzums2004.gadā,m3PiesārņojumalīmenisMonitoringa pasākumi,ja tādi ir veiktiCita informācija(atļaujas numurs,derīguma termiņš)rekultivācijaplānota 2005.gadasākumā<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.Gala versija119


Geo Consultants7. pielikums. <strong>Malienas</strong> reģiona uzņēmumos un organizācijās radīto <strong>atkritumu</strong> raksturojums 2003.gadā, tonnasPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsDaudzums tNešķiroti sadzīves atkritumi 200301 1073,174Alūksnes rajons 435,320Alsviķu pagasts Sociālās korekcijas izglītības iestāde 'Strautiņi' 'Strautiņi', Alsviķu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4346 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 30,200Alūksne 'ZAKSS' SIA Pleskavas iela 2a, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 72,000Alūksne 'ALŪKSNES LAUKTEHNIKAS DARBNĪCA' SIA Rūpniecības iela 1, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 1,000Alūksne 'MARIENBURGA' pašvaldības uzņēmums Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 54,200Alūksne 'ALŪKSNES MELIORĀCIJA' SIA Rūpniecības iela 7, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 39,000Alūksne'LR NBS ALŪKSNES MOBILO STRĒLNIEKUBATALJONS'Lāčplēša iela 1, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 60,000Alūksne 'AUTO ALŪKSNE' SIA Tālavas iela 22, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 4,140Alūksne 'TU VIDLATAUTO' SIA O.Vācieša iela 11, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 50,000Alūksne 'ALŪKSNES VIDUSSKOLA' Kanaviņu iela 14, Alūksne, LV-4301 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 5,000Annas pagasts Annas pagasta padome 'Smiltis', Annas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4341 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 1,000Ape 'APES PILSĒTAS DOME' Pasta iela 26, Ape, Alūksnes rajons, LV-4337 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 6,000Gaujienas pagasts 'GAUJIENAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA' p/n Gaujiena, Gaujienas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4339 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 16,000Gaujienas pagasts 'GAUJIENAS PAGASTA PADOME' 'Nolejas', Gaujienas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4339 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 7,370Gaujienas pagasts 'GAUJIENAS ĢIMNĀZIJA' p/n Gaujiena, Gaujienas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4339 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 6,500Ilzenes pagasts 'ILZENES PAGASTA PADOME' p/n Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4344 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 10,700Jaunalūksnespagasts'JAUNALŪKSNES PAGASTA PADOME' 'Dālderi', Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4350 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 10,010Jaunlaicenes pagasts'JAUNLAICENES PAGASTA PADOME' 'Pamati', Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4336 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 8,000Kalncempju pagasts 'KALNCEMPJU PAGASTA PADOME' p/n Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes rajons, LV-4342 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 11,000Liepnas pagasts 'LIEPNAS INTERNĀTPAMATSKOLA' p/n Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4354 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 6,000Mārkalnes pagasts 'MĀRKALNES PAGASTA PADOME' p/n Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4351 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 3,000Pededzes pagasts 'PEDEDZES PAGASTA PADOME' p/n Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4352 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 11,700Veclaicenes pagasts 'VECLAICENES PAGASTA PADOME' 'Vainagi', Veclaicenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4335 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 6,000Ziemera pagasts 'ZIEMERU PAGASTA PADOME' 'Pagastmāja', Ziemera pagasts, Alūksnes rajons, LV-4332 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 16,500<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.120Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsBalvu rajons 123,303Balvi'BALVU SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasuzņēmumsDaudzums tVidzemes iela 2, Balvi, LV-4501 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 68,883Balvi SIA "AUTOMS" Ezera iela 4, Balvi, LV-4501 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 2,400Balvi Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra 'SAN-TEX' Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 52,020Gulbenes rajons 481,651Beļavas pagasts 'APGĀDE' SIA Brīvības iela 97, Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 9,522Gulbene 'NIENHAUS & LOTZ LETTLAND' SIA Draudzesskolas iela 10, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 67,500Gulbene 'RCI GULBENE' SIA Baložu iela 4, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 15,660Gulbene 'KONTO' SIA Brīvības iela 87, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 2,000Gulbene 'GULBENES AUTOBUSS' SIA Parka 4, Gulbene, Gulbenes rajons 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 16,200Gulbene 'GULBENES NAMI' pašvaldības SIA Gaitnieku iela 1b, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 15,000Gulbene 'ALFO A.A.' Andrupa individuālais uzņēmums Brīvības ielā 97, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 2,900Gulbene 'LATVIJAS PROPĀNA GĀZE' SIA Brīvības iela 19, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 5,360Gulbene SIA 'Gulbenes Degviela Plus' Miera ielā 17, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 0,945Gulbene SIA 'JU un VA' Blaumaņa ielā48a, Gulbene, LV-4400 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 1,800Gulbene 'SIGMA' SIA Nākotnes iela 2/3-55, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 5,710Gulbene 'GULBENES DEGVIELA' SIA Miera iela 17, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 4,500Gulbene 'MITRĀNS' AS Draudzesskolas iela 10, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 3,840Gulbene'GULBENES SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasorganizācijaUpes iela 1, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 26,314Gulbene 'SWEDWOOD LATVIA Ltd.' SIA Viestura iela 2, Gulbene, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 3,370Litenes pagasts 'LITENE' specializētais valsts sociālās aprūpes centrs p/n Litene, Litenes pagasts, Gulbenes rajons, LV-4405 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 206,500Lizuma pagasts SIA 'Avoti SWF' 'Avoti', Lizuma pagasts, Gulbenes rajons, LV-4425 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 23,760Lizuma pagasts 'LIZUMA PAGASTA PADOME' p/n Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes rajons, LV-4425 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 4,750Rankas pagasts 'RANKAS ARODVIDUSSKOLA' p/n Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4416 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 14,000Rankas pagasts 'RANKAS PIENS' AS p/n Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4416 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 4,320Stāmerienas pagasts 'LĀČPLĒŠI-MOTO' zemnieku saimniecība, SIA 'Lāčplēši', Stāmerienas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4406 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 0,720Stradu pagasts 'GAUJAS KOKS' SIA Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4431 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 14,040Stradu pagasts 'VIDZEMES CEĻI' valsts AS 'Ceļmalas', Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4401 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 32,940Madonas rajons 32,900Cesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi 32,900<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.121Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsDaudzums tAtsevišķi savāktie <strong>atkritumu</strong> veidi 2001 12312,720Alūksnes rajons 12307,720Alsviķu pagasts 'KAIVOS' SIA 'Ezeriņi', Alsviķu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4333 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 98,000Alsviķu pagasts 'DZINTARI' zemnieku saimniecība 'Dzintari', Alsviķu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4333 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 207,000Alsviķu pagasts Individuālais uzņēmums 'Marika un Draugi' Līvkalni-16, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4346 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 17,300Alūksne 'PAMATI' SIA Rūpniecības iela 8, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 406,000Alūksne 'ZAKSS' SIA Pleskavas iela 2a, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 1196,800Alūksne 'VACO' SIA Tālavas iela 13, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 60,000Alūksne 'ALŪKSNES LAUKTEHNIKAS DARBNĪCA' SIA Rūpniecības iela 1, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 168,000Alūksne SIA 'Vivo LM', kokapstrādes cehs Rūpniecības ielā 3, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 135,000Alūksne 'VIĻŅI UN I.S.A.' SIA Rūpniecības iela 2e, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 61,000Alūksne 'ALMO HARDWOOD' AS Apes iela 4, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 2195,000Alūksne 'AUSVUD' SIA Pils iela 40-1, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 677,000Alūksne '4 PLUS' SIA Merķeļa iela 20, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 628,510Alūksne 'LIGNOS' SIA Rūpniecības iela 2b, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 530,000Alūksne SIA 'Ziemeļvidzeme' Šķūņu ielā 4, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 1170,000Alūksne 'Alūksnes koks' SIA Tālavas iela 2, Alūksne, LV-4301 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 1600,000Annas pagasts 'A & E PLUS' SIA 'Rogas', Annas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4341 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 91,000Ape 'KOMTELS' SIA Stacijas iela 21, Ape, Alūksnes rajons, LV-4337 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 151,000Jaunalūksnespagasts'MUIŽNIEKI' zemnieku saimniecība 'Muižnieki', Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4350 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 120,000Jaunannas pagasts 'VALRITO' SIA 'Grantiņi', Jaunannas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4340 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 14,500Jaunlaicenes pagasts'OZOLI' zemnieku saimniecība Zaķusalas, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4336 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 308,600Liepnas pagasts Z/S 'Klajalkšņi' Muiža, Liepnas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4354 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 496,000Mālupes pagasts 'DZIRNAVU 8' zemnieku saimniecība 'Dzirnavu 8', Mālupes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4358 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 63,000Mārkalnes pagasts 'ROBEŽNIEKI' zemnieku saimniecība 'Gateri', Mārkalnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4351 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 120,000Mārkalnes pagasts 'MAKSIMSALA' zemnieku saimniecība 'Maksimsala', Mārkalnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4351 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 4,500Mārkalnes pagasts 'SAULESKALNS' zemnieku saimniecība 'Sauleskalns', Mārkalnes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4351 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 97,000Pededzes pagasts 'Imlero' SIA Leldes, Pededzes pag., Alūksnes raj., LV-4352 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 128,000Trapenes pagasts SIA 'BAF plus' Annuriju kokzāģētava 'Annurijas', Trapenes pagasts, Alūksnes rajons, LV-4348 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 74,000Zeltiņu pagasts 'ANDRUMI' SIA 'Ieviņas', Zeltiņu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4345 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 1056,510<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.122Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsZeltiņu pagasts SIA 'Danima' Zeltiņu pagasts, Alūksnes rajons, LV-4345 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 363,000Ziemera pagasts 'EDOJRA' SIA 'Sīļi', Ziemera pagasts, Alūksnes rajons, LV-4334 200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei 71,000Balvu rajonsGulbenes rajonsMadonas rajons 5,000Cesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 200140 Metāli 5,000Daudzums tKokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi 0301 42165,840Alūksnes rajons 2542,700Alūksne 'VERNERS UN DRAUGI' SIA Robežu iela 1, Alūksne, LV-4301 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiApe Z/S 'Jaunlāči' Jaunlāči, Ape, Alūksnes rajons, LV-4337 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiApes lauku teritorija SIA 'Apes Koks' 'TIltacikuži', Apes LT, Alūksnes rajons, LV-4337 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGaujienas pagasts 'ZVĀRTAVA' koop.sabiedrība 'Lāčupes', Gaujienas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4339 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiJaunannas pagasts 'ŪDRI-GRAVAS' Avota individuālais uzņēmums 'Cepļi', Jaunannas pagasts, Alūksnes rajons, LV-4340 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiZiemera pagasts 'RIJAS' SIA 'Ziemeri 2', Ziemeru pagasts, Alūksnes rajons, LV-4334 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiZiemera pagasts 'AŠUKALNS' zemnieku saimniecība 'Ašukalns', Ziemeru pagasts, Alūksnes rajons, LV-4332 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiBalvu rajons 493,000Žīguru pagasts 'ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA' SIA Rūpniecības iela 8, Žīguru pagasts, Balvu rajons, LV-4584 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbenes rajons 39119,640Beļavas pagasts 'AVOTI' zemnieku saimniecība 'Avoti-4', Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4409 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klasei1288,00022,000450,000147,00091,000155,000389,700493,000152,840<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.123Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsBeļavas pagasts 'SAULES-1' SIA 'Saules-1', Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4410 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiBeļavas pagasts 'AGROTEHNIKA' SIA Brīvības iela 99, Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiBeļavas pagasts 'VIJOLĪTES' zemnieku saimniecība 'Vijolītes', Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4409 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiBeļavas pagasts 'KĀRKLI' zemnieku saimniecība, SIA 'Kārkli', Beļavas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4410 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDaukstu pagasts 'AVOTIŅI' zemnieku saimniecība 'Avotiņi', Daukstu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4429 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDaukstu pagasts 'DRUVENIEKI J' SIA 'Mētras-1', Daukstu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4417 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDruvienas pagasts SIA 'IMU' 'Centrs', Druvienas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4426 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDruvienas pagasts 'ZIEDVIJAS' zemnieku saimniecība 'Ziedvijas', Druvienas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4426 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'KONTO' SIA Brīvības iela 87, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'ARNIS' SIA Brīvības iela 77, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'VASKS' SIA Gaitnieku iela 10-8, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'ALFO A.A.' Andrupa individuālais uzņēmums Brīvības ielā 97, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'BOJĀRI' Bondares individuālais uzņēmums Vidus iela 5, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDaudzums t720,00027,00037,50071,660185,000720,000250,00011,0001161,0002175,0001417,500305,700108,000<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.124Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsGulbene Individuālais uzņēmums 'Da-Li' Litenes ielā 1a, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiGulbene 'SWEDWOOD LATVIA Ltd.' SIA Viestura iela 2, Gulbene, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiLejasciema pagasts 'AIVICO' SIA Valkas iela 11, Lejasciems, Gulbenes rajons, LV-4412 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiLejasciema pagasts 'KRĀČUKAKTS' zemnieku saimniecība 'Krāčukakts', Lejasciema pagasts, Gulbenes rajons, LV-4412 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiLizuma pagasts SIA 'Avoti SWF' 'Avoti', Lizuma pagasts, Gulbenes rajons, LV-4425 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiLizuma pagasts 'ZIEDIŅI' zemnieku saimniecība 'Ziediņi', Lizuma pagasts, Gulbenes rajons, LV-4425 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiRankas pagasts 'AMATNIEKS' koop.sabiedrība 'Rēveļi', Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4418 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiRankas pagasts 'ARKONS' ražošanas komercfirma, SIA Gatves iela 5-4, Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4416 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiStāmerienas pagasts 'SALENIEKI' zemnieku saimniecība 'Vecsalenieki', Stāmerienas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4406 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiStāmerienas pagasts 'SILIŅI' zemnieku saimniecība 'Siliņi', Stāmerienas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4406 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiStradu pagasts 'VĀRPIŅAS' SIA 'Vārpiņas', Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4431 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiStradu pagasts 'MEŽVIJAS' kokapstrādes SIA 'Mežvijas', Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4401 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiStradu pagasts 'GAUJAS KOKS' SIA Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4431 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiDaudzums t270,0001089,2602830,00090,000486,90010,00090,00030,00097,50030,000599,42072,00026081,860<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.125Gala versija


Geo ConsultantsPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adreseAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsTirzas pagasts 'KUBULS' SIA 'Tirzmalas', Tirzas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4424 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiMadonas rajons 10,500Sarkaņu pagasts 'ANDRUŠKAS' zemnieku saimniecība 'Andruškas', Sarkaņu pagasts, Madonas rajons, LV-4870 030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi,sabojāta koksne un koksnes daļiņas,kuras neatbilst 030104 klaseiBūvniecības (arī ceļu būves) un ēku nojaukšanas atkritumi 1701;1702 2,200Alūksnes rajonsBalvu rajonsGulbenes rajonsMadonas rajons 2,200Cesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 170107 Betona, ķieģeļu, dakstiņu,keramikas maisījumi, kuri neatbilst170106 klaseiCesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 170202 Stikls 0,200Nolietoti transportlīdzekļi, arī satiksmē neizmantojamie transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes atkritumi 1601 15,379Alūksnes rajons 13,000Alūksne 'TU VIDLATAUTO' SIA O.Vācieša iela 11, Alūksne, LV-4301 160103 Nolietotas riepas 3,000Alūksne 'TU VIDLATAUTO' SIA O.Vācieša iela 11, Alūksne, LV-4301 160106 Nolietoti transportlīdzekļi, kurinesatur šķidrumus un citusbīstamus komponentusBalvu rajons 0,555Balvi 'BOLID' SIA Bērzpils iela 67a, Balvi 160103 Nolietotas riepas 0,175Balvi SIA "AUTOMS" Ezera iela 4, Balvi, LV-4501 160103 Nolietotas riepas 0,380Gulbenes rajons 1,824Gulbene 'GULBENES AUTOBUSS' SIA Parka 4, Gulbene, Gulbenes rajons 160103 Nolietotas riepas 1,424Gulbene 'MITRĀNS' AS Draudzesskolas iela 10, Gulbene, LV-4401 160103 Nolietotas riepas 0,400Madonas rajonsAtkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā 1801 0,312Alūksnes rajonsBalvu rajons 0,196Daudzums t0,50010,5002,00010,000<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.126Gala versija


Geo ConsultantsBalviPagasts/pilsēta Organizācijas nosaukums Organizācijas adrese'BALVU SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasuzņēmumsAtkritumukodsAtkritumu nosaukumsVidzemes iela 2, Balvi, LV-4501 180102 Cilvēka ķermeņa anatomiskāsdaļas un orgāni, kā arī asinis, asinspreparāti, asins komponenti un toiepakojums, kuri nav infekciozi unneatbilst 180103 klaseiGulbenes rajons 0,116GulbeneGulbene'GULBENES SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasorganizācija'GULBENES SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasorganizācijaUpes iela 1, Gulbene, LV-4401 180101 Adatas un citi asi priekšmeti, kurirodas dažādu medicīniskumanipulāciju procesā, navinfekciozi un neatbilst 180103klaseiUpes iela 1, Gulbene, LV-4401 180102 Cilvēka ķermeņa anatomiskāsdaļas un orgāni, kā arī asinis, asinspreparāti, asins komponenti un toiepakojums, kuri nav infekciozi unneatbilst 180103 klaseiDaudzums tPiena produktu ražošanas atkritumi 0205 4800,000Rankas pagasts 'RANKAS PIENS' AS p/n Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes rajons, LV-4416 020599 Citi šīs grupas atkritumi 4800,000Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi 1908 30,000Cesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem 2,000Cesvaine 'CESVAINES PIENS' AS Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Madonas rajons, LV-4871 190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanasdūņasFotorūpniecības procesu atkritumi 0901 0,074Balvi'BALVU SLIMNĪCA' pašvaldības bezpeļņasuzņēmumsVidzemes iela 2, Balvi, LV-4501 090107 Sudrabu vai sudrabasavienojumus saturošas fotofilmasun fotopapīrs0,1960,0060,11028,0000,074<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.127Gala versija


Geo Consultants8. pielikums. Ieteikumi pašvaldību saistošajiem noteikumiemLATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS2005. gada Ieteikumi Nr.RīgāProt. Nr.Ieteikumi pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē sadzīves<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanuIzdoti saskaņā arAtkritumu apsaimniekošanaslikuma 9. panta otro daļu1. Ieteikumi attiecas uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas reglamentē sadzīves<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu (turpmāk – saistošie noteikumi).2. Saistošajos noteikumos lieto terminus, kuri ir noteikti normatīvajos aktos attiecībā uz<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.3. Saistošajos noteikumos norāda sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas mērķusatbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas valstsun reģionālajiem plāniem.4. Saistošajos noteikumos ietver šādas vispārīgas prasības:4.1. pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu savāadministratīvajā teritorijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanas jomā;4.2. pašvaldībā <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu organizē, slēdzot līgumus ar sadzīves<strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājiem;4.3. sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmu nosaka pašvaldība, informējot par tosadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāju.4.4. saistošie noteikumi ir saistoši visām personām pašvaldības administratīvajāteritorijā.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.128Gala versija


Geo Consultants5. Saistošajos noteikumos nosaka nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumiun atbildība, paredzot, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs:5.1. ir atbildīgs par <strong>atkritumu</strong> savākšanu un izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošāsteritorijas, iesaistoties pašvaldības <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā;5.2. pēc pieprasījuma sniedz pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvoattiecīgajā nekustamajā īpašumā, un komersantiem un citām personām, kas veic saimnieciskodarbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;5.3. slēdz līgumu ar sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāju, kam ir līgums ar pašvaldību,par sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanu un izpilda noslēgtā līguma noteikumus;5.4. iesaistās dalītas <strong>atkritumu</strong> vākšanas pasākumos atbilstoši <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanu reglamentējošo likumu, Ministru kabineta noteikumu un pašvaldībassaistošo noteikumu prasībām;5.5. <strong>atkritumu</strong> tvertņu tukšošanas dienās sadzīves <strong>atkritumu</strong> tvertnes no privātoīpašumu slēgtajiem pagalmiem novieto specializētajam autotransportam vai tā apkalpeipieejamā vietā, netraucējot gājēju un transporta līdzekļu kustību, kā arī nodrošina, ka pēc<strong>atkritumu</strong> izvešanas tvertnes tiek novietotas atpakaļ to atrašanās vietā;5.6. nodrošina sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, saskaņojotar sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāju, ņemot vērā sadzīves <strong>atkritumu</strong> daudzumus un tvertņuiztukšošanas biežumu;5.7. uztur sadzīves <strong>atkritumu</strong> konteinerus lietošanas kārtībā;5.8. nodrošina atsevišķu <strong>atkritumu</strong> veidu (liela izmēra <strong>atkritumu</strong>, būvniecības unbūvju nojaukšanas <strong>atkritumu</strong>, utt.) nogādāšanu uz pārstrādes vai apglabāšanas vietām ar savutransportu vai izmantojot sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāja pakalpojumus;5.9. kompostē parku un dārzu <strong>atkritumu</strong>s ar pašvaldību saskaņotās vietās.6. Saistošajos noteikumos nosaka, ka daudzdzīvokļu māju īpašnieki vaiapsaimniekotāji:6.1. saskaņojot ar pašvaldību un sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāju, daudzdzīvokļumāju iedzīvotājiem pieejamā vietā izveido un uztur kārtībā <strong>atkritumu</strong> tvertņu laukumus, kasparedzēti sadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanai, un nodrošina ērtu specializētā autotransportapiekļūšanu <strong>atkritumu</strong> tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā laikā;6.2. ēkās, kur <strong>atkritumu</strong> savākšanai tiek izmantoti <strong>atkritumu</strong> vadi, nodrošina šo vaduregulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves <strong>atkritumu</strong> pārvadāšanas specializētotransportlīdzekļu brīvu piekļūšanu <strong>atkritumu</strong> tvertnēm to iztukšošanas laikā;7. Saistošajos noteikumos nosaka, ka masu pasākumu organizētājam jānodrošinaattiecīgās teritorijas sakopšana vienas diennakts laikā pēc pasākuma noslēguma.8. Saistošajos noteikumos nosaka iedzīvotāju pienākumu iekļauties pašvaldības kopējāsadzīves <strong>atkritumu</strong> savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.129Gala versija


Geo Consultants<strong>atkritumu</strong>s un nogādāt nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajāvietā.9. Saistošajos noteikumos nosaka šādus aizliegumus:9.1. izmest <strong>atkritumu</strong>s to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās;9.2. <strong>atkritumu</strong> tvertnes izvietot uz ielām;9.3. ievietot sadzīves <strong>atkritumu</strong> tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvuspriekšmetus, šķidrus <strong>atkritumu</strong>s, infekcijas slimības izraisošus <strong>atkritumu</strong>s, liela izmēra<strong>atkritumu</strong>s, būvniecības un būvju nojaukšanas <strong>atkritumu</strong>s, rūpniecības <strong>atkritumu</strong>s, ielusmiltis, parku un dārzu <strong>atkritumu</strong>s un bīstamos <strong>atkritumu</strong>s;9.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt <strong>atkritumu</strong>s sadzīves <strong>atkritumu</strong> tvertnēs,paredzot sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājam tiesības šādas tvertnes atstāt neiztukšotas.10. Saistošajos noteikumos nosaka šādus sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājapienākumus:10.1. pirms savas darbības uzsākšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā slēgtlīgumu ar pašvaldību par sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.10.2. pēc līguma noslēgšanas saņemt reģionālās vides pārvaldes atļauju <strong>atkritumu</strong>apsaimniekošanai;10.3. sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus,<strong>atkritumu</strong> tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai unveselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni;10.4. nodrošināt klientus ar <strong>atkritumu</strong> tvertnēm pietiekamā daudzumā;10.5. atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves <strong>atkritumu</strong> tvertņuiztukšošanu un sadzīves <strong>atkritumu</strong> izvešanu no <strong>atkritumu</strong> tvertņu laukumiem un <strong>atkritumu</strong>vadiem (daudzdzīvokļu mājās), nodrošinot tīrību;10.6. veikt sadzīves <strong>atkritumu</strong> tvertņu uzstādīšanu, labošanu, nomaiņu, ja tvertne(urna) nav citas personas īpašumā;10.7. nogādāt savāktos sadzīves <strong>atkritumu</strong>s ar šim nolūkam paredzētu specializētotransporta līdzekli uz pašvaldības noteikto sadzīves <strong>atkritumu</strong> poligonu vai izgāztuvi;10.8. nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves <strong>atkritumu</strong> (liela izmēra <strong>atkritumu</strong>,būvniecības un būvju nojaukšanas <strong>atkritumu</strong>, ielu tīrīšanas <strong>atkritumu</strong>, parku un dārzu, u.c.)izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;10.9. saskaņot ar pašvaldību <strong>atkritumu</strong> tvertņu (urnu) dizainu (piemēram, forma,krāsojums);10.10. marķēt <strong>atkritumu</strong> tvertnes, norādot sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājanosaukumu;10.11. nodrošināt iedzīvotāju, iestāžu, sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietāsradīto sadzīves <strong>atkritumu</strong>, tai skaitā sašķiroto <strong>atkritumu</strong>, savākšanu, šķiroto sadzīves<strong>atkritumu</strong> savākšanu saskaņojot ar pašvaldību;10.12. nodrošināt <strong>atkritumu</strong> tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves <strong>atkritumu</strong>savākšanas.<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.130Gala versija


Geo Consultants11. Saistošajos noteikumos nosaka šādas prasības sadzīves <strong>atkritumu</strong> dalītai vākšanaiun šķirošanai:11.1. pašvaldības teritorijas daļās, kur tiek veikta šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšana,sadzīves <strong>atkritumu</strong> radītāji šķiro mājsaimniecībā, iestādēs, tirdzniecībā, sabiedriskajāēdināšanā, ražošanā un citur radītos <strong>atkritumu</strong>s un tos novieto atbilstošās, speciāli apzīmētās<strong>atkritumu</strong> tvertnēs savākšanas laukumos;11.2. dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie unpārstrādājamie sadzīves atkritumi, piemēram, papīrs, stikls, plastmasa u.c., ņemot vērāsadzīves <strong>atkritumu</strong> pārstrādātāju prasības dalīti savāktajiem atkritumiem;11.3. sašķiroto sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotāji savlaicīgi informē <strong>atkritumu</strong>radītājus un sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājus par jauna šķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanasveidu ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu;11.4. sašķiroto sadzīves <strong>atkritumu</strong> apsaimniekotājiem pēc <strong>atkritumu</strong> izvešanasjānodrošina sašķiroto <strong>atkritumu</strong> savākšanas vietu sakopšana.12. Pašvaldība nosaka prasības sadzīvē radušos bīstamo <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanai.13. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka maksājumu kārtību par sadzīves<strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.14. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka administratīvo atbildību par saistošonoteikumu prasību pārkāpšanu.15. Pašvaldība ir tiesīga saistošajos noteikumos noteikt citus nosacījumus, ja tie navpretrunā ar normatīvo aktu prasībām attiecībā uz <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanu.Ministru prezidents<strong>Vides</strong> ministrsA. KalvītisR. VējonisMinistrs Valsts sekretārs JuridiskādepartamentadirektorePar kontroliatbildīgāamatpersonaAtbildīgāamatpersonaR. Vējonis G. Puķītis A. Stašāne V. Puriņš I. Doniņa18.04.2005; 13:05953I. Doniņa7026515, ilze.donina@vidm.gov.lv<strong>Malienas</strong> reģionālais <strong>atkritumu</strong> apsaimniekošanas plāns 2005. – 2025. g.131Gala versija

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!