23.07.2013 Views

Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Jaarverslag 2007 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

<strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS<br />

HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

<strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2007</strong><br />

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS<br />

HOOFDSTEDELIJK GEWEST


4<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Jacques VAN GRIMBERGEN<br />

Directeur-g<strong>en</strong>eraal van <strong>het</strong> BROH<br />

CCN - Vooruitgangstraat 80/1 bus<br />

1035 BRUSSEL<br />

Coörd<strong>in</strong>atie <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dredactie<br />

Myriam GOBLET<br />

Verslaggevers<br />

Viola<strong>in</strong>e BOELAERTS: Directie Advies <strong>en</strong> Beroep<br />

Pierre DELHEZ: Directie Huisvest<strong>in</strong>g<br />

Myriam GOBLET: Directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g<br />

Stéphanie HANSSENS: Directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

Valérie LEMASSON: Directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

Wim KENIS: Directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

Muriel MURET: Directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

Michel STEENS: Directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong><br />

Fotocredits<br />

M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (t<strong>en</strong>zij anders vermeld)<br />

Credits cartografi e<br />

Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

Grafi sch concept <strong>en</strong> drukwerk<br />

www.g<strong>en</strong>eris.be<br />

Nederlandse vertal<strong>in</strong>g<br />

Michelle BALTES: Directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong><br />

juni 2008<br />

Wettelijk depot: D/2008/9210/4<br />

© 2008 M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle recht<strong>en</strong> voorbehoud<strong>en</strong>.


Voorwoord<br />

Ik stel u met g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2007</strong> voor van <strong>het</strong> Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong><br />

Huisvest<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

U v<strong>in</strong>dt er e<strong>en</strong> schat aan <strong>in</strong>formatie over de huidige leefomgev<strong>in</strong>g van de Brusselaars <strong>en</strong> van de<br />

twee miljo<strong>en</strong> p<strong>en</strong>delaars <strong>en</strong> bezoekers die er elke dag toestrom<strong>en</strong>.<br />

Net als <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag 2006 behandelt elk hoofdstuk e<strong>en</strong> van de bevoegdhed<strong>en</strong> van mijn<br />

Bestuur: plann<strong>in</strong>g, sted<strong>en</strong>bouw, huisvest<strong>in</strong>g, stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> erfgoed.<br />

Aan de globale structuur van <strong>het</strong> verslag werd niet geraakt. Er kom<strong>en</strong> echter meer onderwerp<strong>en</strong><br />

aan bod zodat u als lezer makkelijker de <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt die u aanbelangt.<br />

Het <strong>in</strong>leid<strong>en</strong>de hoofdstuk stelt kort de twee transversale directies van <strong>het</strong> BROH voor: de directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong><br />

F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> de directie Advies <strong>en</strong> Beroep.<br />

Er werd e<strong>en</strong> overzicht per onderwerp <strong>in</strong>gelast van de publicaties <strong>in</strong> <strong>2007</strong>. Naast de titels staat telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> foto van de<br />

voorzijde. De <strong>in</strong>houd van de publicaties komt <strong>in</strong> <strong>het</strong> hoofdstuk over dit specifi eke thema grondiger aan bod.<br />

Verschill<strong>en</strong>de hoofdstukk<strong>en</strong> bested<strong>en</strong> (meer) aandacht aan de <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die de directie levert op <strong>het</strong> vlak van<br />

communicatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie van de burger. Hierbij hor<strong>en</strong> ook de <strong>in</strong>tergewestelijke <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale relaties.<br />

Elk hoofdstuk e<strong>in</strong>digt met vooruitzicht<strong>en</strong>, die rechtstreeks naar <strong>het</strong> nieuwe project van Sam<strong>en</strong>hang van de Initiatiev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake Managem<strong>en</strong>t (SIM) verwijz<strong>en</strong>. Het SIM-project geldt immers voor <strong>het</strong> hele M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest <strong>en</strong> bepaalt <strong>het</strong> strategisch plan <strong>en</strong> de stuurtabel van elke directie teg<strong>en</strong> 2008.<br />

De eerste foto <strong>in</strong> elk hoofdstuk stelt de medewerkers van de directie voor. Iedere<strong>en</strong> waarmee u <strong>in</strong> contact komt <strong>en</strong> die <strong>het</strong><br />

dagelijkse beheer van uw dossier verzorgt, heeft voortaan e<strong>en</strong> gezicht.<br />

Verder werd<strong>en</strong> de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> de voorstell<strong>in</strong>g van de plann<strong>en</strong> helderder voorgesteld <strong>en</strong> krijgt u meer statistische gegev<strong>en</strong>s.<br />

Dit laatste is <strong>het</strong> gevolg van de reorganisatie van verschill<strong>en</strong>de databank<strong>en</strong>, met name <strong>in</strong>zake de huisvest<strong>in</strong>gspremie.<br />

In de bijlage vermeld<strong>en</strong> we de gegev<strong>en</strong>s van de directies van mijn Bestuur <strong>en</strong> van de advies- of de beroepsorgan<strong>en</strong>,<br />

zodat u <strong>in</strong>di<strong>en</strong> nodig contact met ze kunt opnem<strong>en</strong>: nam<strong>en</strong> van de directeurs, postadress<strong>en</strong>, telefoon- <strong>en</strong> faxnummers,<br />

mailadress<strong>en</strong>, websites <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie met betrekk<strong>in</strong>g tot de onthaalruimtes.<br />

Tot slot wil ik de medewerkers van mijn Bestuur dank<strong>en</strong>, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder de coörd<strong>in</strong>atrice, de verslaggevers <strong>en</strong> de<br />

directeurs, want <strong>in</strong> e<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imum van tijd hebb<strong>en</strong> zij de nodige <strong>in</strong>formatie duidelijk <strong>en</strong> beknopt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> prettig leesbaar<br />

verslag sam<strong>en</strong>gebracht.<br />

Ik hoop van harte dat dit verslag de deur op<strong>en</strong>t voor e<strong>en</strong> betere gegev<strong>en</strong>s- <strong>en</strong> ideeënuitwissel<strong>in</strong>g met de burgers, onze<br />

politieke <strong>en</strong> <strong>in</strong>stitutionele partners <strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de actor<strong>en</strong> die betrokk<strong>en</strong> zijn bij de ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

gewestelijke grondgebied.<br />

Ik w<strong>en</strong>s u alvast e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>ame lectuur toe.<br />

Jacques VAN GRIMBERGEN<br />

Directeur-g<strong>en</strong>eraal van <strong>het</strong> BROH<br />

5


INHOUDSTAFEL<br />

VOORWOORD ........................................................................................................................................5<br />

INHOUDSTAFEL .....................................................................................................................................7<br />

VOORSTELLING VAN HET BROH .................................................................................................... 10<br />

1. DOELSTELLINGEN EN OPDRACHTEN ............................................................................................... 12<br />

2. MENSELIJKE MIDDELEN .................................................................................................................. 12<br />

3. BUDGET .......................................................................................................................................... 14<br />

4. PUBLICATIES <strong>2007</strong> .......................................................................................................................... 15<br />

5. BELANGRIJKE MOMENTEN IN <strong>2007</strong> ................................................................................................ 16<br />

6. UITHANGBORDEN VAN HET BROH ................................................................................................. 18<br />

1. PLANNING ........................................................................................................................................... 20<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN ....................................................................................................... 22<br />

1. GLOBALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN BRUSSEL .................................................................... 24<br />

2. GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN ................................... 25<br />

3. DE GEWESTELIJKE OPVOLGING VAN DE GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGSPLANNEN .................... 27<br />

4. RICHTSCHEMA’S, MIDDELEN VOOR LOKALE DUURZAME ONTWIKKELING ...................................... 29<br />

5. BIJZONDERE BESTEMMINGSPLANNEN .......................................................................................... 34<br />

6. STUDIES EN THEMATISCHE OBSERVATORIA ................................................................................... 38<br />

7. EXTERNE COMMUNICATIE EN INFORMATIE VAN DE BURGER ......................................................... 44<br />

VOORUITZICHTEN ............................................................................................................................... 48<br />

7


2. STEDENBOUW ................................................................................................................................... 50<br />

8<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN ....................................................................................................... 52<br />

1. TOEPASSING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN ................................................... 54<br />

2. ALSMAAR SPECIFIEKER BEHEER VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN ...................... 56<br />

3. TOENEMEND BELANG VAN DE MILIEUEFFECTEN ............................................................................ 64<br />

4. HET BEHEER VAN DE BOUWMISDRIJVEN ........................................................................................ 67<br />

5. BEROEPSPROCEDURES BIJ HET STEDENBOUWKUNDIG COLLEGE EN DE REGERING ...................... 69<br />

VOORUITZICHTEN ............................................................................................................................... 72<br />

3. HUISVESTING..................................................................................................................................... 74<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN ....................................................................................................... 76<br />

1. TOEKENNING VAN RENOVATIEPREMIES .......................................................................................... 78<br />

2. GEVELVERFRAAIING WORDT VOORTGEZET ..................................................................................... 80<br />

3. TUSSENKOMSTEN VOOR KANSARME HUURDERS .......................................................................... 81<br />

4. STEUN AAN DE SOCIALE ACTOREN DIE ACTIEF ZIJN OP HET VLAK VAN HUISVESTING .................... 82<br />

5. KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN DE HUURWONINGEN ..................................................................... 83<br />

6. BEROEPSMOGELIJKHEDEN BIJ DE REGERING ................................................................................. 86<br />

7. COMMUNICATIE EN INFORMATIE VAN DE BURGER ......................................................................... 88<br />

VOORUITZICHTEN .............................................................................................................................. 90


4. STADSVERNIEUWING ..................................................................................................................... 92<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN ....................................................................................................... 94<br />

1. WIJKCONTRACTEN ........................................................................................................................... 96<br />

2. RENOVATIE VAN DE AFZONDERLIJKE ONROERENDE GOEDEREN VAN GEMEENTEN EN OCMW’S .. 106<br />

3. STRIJD TEGEN LEEGSTAND ........................................................................................................... 108<br />

4. OPVOLGING VAN HET VERHUURBEHEER VAN GERENOVEERDE WONINGEN ................................ 108<br />

5. OPVOLGING VAN DE RENOVATIES VAN DE GOMB ........................................................................ 109<br />

6. PROJECTEN DIE DOOR DE EUROPESE UNIE WORDEN MEDEGEFINANCIERD ................................. 109<br />

7. DEELNAME AAN ANDERE PROJECTEN ........................................................................................... 111<br />

8. INFORMATIE EN BEWUSTMAKING VAN DE BURGER ...................................................................... 112<br />

VOORUITZICHTEN .............................................................................................................................. 113<br />

5. ONROEREND ERFGOED ............................................................................................................... 116<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN ...................................................................................................... 118<br />

1. IDENTIFICATIE EN STUDIE VAN HET ERFGOED ............................................................................... 120<br />

2. WETTELIJKE BESCHERMING VAN HET ONROEREND ERFGOED ..................................................... 124<br />

3. RESTAURATIE EN BEHEER VAN HET ONROEREND ERFGOED ........................................................ 126<br />

4. ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN EN HET ARCHEOLOGISCH LABORATORIUM ............................. 131<br />

5. EUROPESE EN INTERNATIONALE PROJECTEN ............................................................................... 133<br />

6. INFORMATIE EN BEWUSTMAKING VAN HET PUBLIEK ................................................................... 135<br />

VOORUITZICHTEN ............................................................................................................................. 138<br />

BESLUIT ................................................................................................................................................... 140<br />

CONTACTGEGEVENS ........................................................................................................................ 145<br />

9


Staf van <strong>het</strong> BROH. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: B<strong>en</strong>oît PERILLEUX (directeur Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g), Philippe THIERY (directeur Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële<br />

Zak<strong>en</strong>), Sophie BERTHELON (stafmedewerkster), Patrick CRAHAY (directeur Stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong>), Frédéric DEGIVES<br />

(directeur Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie), Jacques VAN GRIMBERGEN (directeur-g<strong>en</strong>eraal), Kristi<strong>en</strong> VAN DEN HOUTE (directrice Huisvest<strong>in</strong>g) <strong>en</strong> Albert<br />

GOFFART (directeur Sted<strong>en</strong>bouw). Inzet: Patricia VERHEYEN, secretaresse van de directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

10


VOORSTELLING<br />

VAN HET BROH<br />

1. DOELSTELLINGEN EN OPDRACHTEN<br />

2. MENSELIJKE MIDDELEN<br />

3. BUDGET<br />

4. PUBLICATIES <strong>2007</strong><br />

5. BELANGRIJKE MOMENTEN IN <strong>2007</strong><br />

6. UITHANGBORDEN VAN HET BROH<br />

p. 12<br />

p. 12<br />

p. 14<br />

p. 15<br />

p. 16<br />

p. 18


12<br />

1. Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

opdracht<strong>en</strong><br />

De algem<strong>en</strong>e doelstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong><br />

<strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g (BROH) bestaat er<strong>in</strong> om de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> grondgebied te stur<strong>en</strong> op duurzame,<br />

ev<strong>en</strong>wichtige <strong>en</strong> harmonieuze wijze.<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest heeft <strong>het</strong> BROH verscheid<strong>en</strong>e opdracht<strong>en</strong> met <strong>het</strong><br />

oog op de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> reger<strong>in</strong>gsbeleid <strong>in</strong>zake:<br />

1. Plann<strong>in</strong>g: strategische ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong><br />

met aandacht voor duurzaamheid. De studies <strong>en</strong> observatoria<br />

beher<strong>en</strong> die de uitvoer<strong>in</strong>g van deze plann<strong>en</strong><br />

toets<strong>en</strong>;<br />

2. Sted<strong>en</strong>bouw: gewestelijke <strong>en</strong> lokale sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong>. De sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong> beher<strong>en</strong>, de<br />

effect<strong>en</strong>studies <strong>en</strong> -rapport<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>, de dossiers<br />

van bouwmisdrijv<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beroepsprocedures<br />

behandel<strong>en</strong>;<br />

3. Huisvest<strong>in</strong>g: de leefomstandighed<strong>en</strong> van de Brusselaars<br />

verbeter<strong>en</strong> door werk te mak<strong>en</strong> van de huisvest<strong>in</strong>gsproblematiek,<br />

r<strong>en</strong>ovatiepremies <strong>en</strong> subsidies toe<br />

te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de nalev<strong>in</strong>g van norm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid,<br />

comfort <strong>en</strong> bewoonbaarheid op te volg<strong>en</strong>;<br />

4. Stadsvernieuw<strong>in</strong>g: de stadskankers bestrijd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> stedelijk weefsel herstell<strong>en</strong> door <strong>het</strong> beheer van<br />

verscheid<strong>en</strong>e operationele programma’s b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

globale aanpak naar actieve stadsontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

versterk<strong>in</strong>g van de sociale cohesie;<br />

5. Erfgoed: <strong>het</strong> onroer<strong>en</strong>d erfgoed bewar<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse, maar toch pass<strong>en</strong>de<br />

omgev<strong>in</strong>g.<br />

Elk hoofdstuk behandelt e<strong>en</strong> van deze materies.<br />

2. M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

S AMENSTELLING VAN HET BROH<br />

Het BROH bestaat uit acht directies onder de leid<strong>in</strong>g van<br />

de algem<strong>en</strong>e directie:<br />

• 6 operationele directies: Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, Sted<strong>en</strong>bouw,<br />

Huisvest<strong>in</strong>g, Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie,<br />

Stadsvernieuw<strong>in</strong>g, Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong>;<br />

• 2 transversale directies: Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële<br />

Zak<strong>en</strong>, Advies <strong>en</strong> Beroep.<br />

In <strong>2007</strong> werkt<strong>en</strong> <strong>in</strong> totaal 298 ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> BROH<br />

(wat overe<strong>en</strong>komt met 288,4 voltijdse equival<strong>en</strong>t<strong>en</strong>). Dit<br />

cijfer houdt ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g met wie naar e<strong>en</strong> kab<strong>in</strong>et werd<br />

gedetacheerd, <strong>in</strong> volledige loopbaanonderbrek<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g of<br />

stage liep bij e<strong>en</strong> ander bestuur. In onderstaand organigram<br />

staat bij elke directie tuss<strong>en</strong> haakjes vermeld hoeveel<br />

personeelsled<strong>en</strong> zij telt.<br />

Drie adviesorgan<strong>en</strong> staan <strong>in</strong> voor de gewestelijke opdracht<strong>en</strong>:<br />

• de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC),<br />

• de Kon<strong>in</strong>klijke Commissie voor Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

(KCML),<br />

• de Adviesraad voor Huisvest<strong>in</strong>g.<br />

Het Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> <strong>het</strong> Milieucollege zijn<br />

twee beroeps<strong>in</strong>stanties.<br />

Achteraan <strong>in</strong> <strong>het</strong> verslag vermeld<strong>en</strong> we de gegev<strong>en</strong>s van<br />

deze directies, commissies <strong>en</strong> colleges.


S PECIFIEKE ROL<br />

VAN TRANSVERSALE DIRECTIES<br />

De directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong> streeft naar<br />

de verbeter<strong>in</strong>g van de effi ciëntie <strong>en</strong> van <strong>het</strong> imago van <strong>het</strong><br />

BROH. Zij vervult daartoe e<strong>en</strong> schakelrol tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de<br />

bestuurlijke e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, de andere bestur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de externe partners. Zij levert de BROH-directies adviez<strong>en</strong>,<br />

analyses of verslag<strong>en</strong> op de gebied<strong>en</strong> waarvoor zij bevoegd<br />

is, met name begrot<strong>in</strong>g, communicatie, human resources,<br />

<strong>in</strong>formatica, logistiek <strong>en</strong> vertal<strong>in</strong>g.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep heeft als taak voor de reger<strong>in</strong>g<br />

of haar afgevaardigde de beroep<strong>en</strong> te behandel<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (zie hoofdstuk 2, punt 5)<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g (zie hoofdstuk 3, punt 6). Zij levert de<br />

BROH-directies juridische ondersteun<strong>in</strong>g met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

deze materies. Inzake de materies waarvoor zij bevoegd is,<br />

staat zij ook <strong>in</strong> voor de opvolg<strong>in</strong>g van de geschill<strong>en</strong> bij de<br />

advocat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest.<br />

Directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong>. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: 1e rij: Nathalie MASSART, Sophie GAUSE, André HUYBRECHTS, Michel STEENS, Nicolas LUISET,<br />

Lutgarde MASSIEN, Philippe THIÉRY, Murielle GOSSELIN, Joëlle HANQUART, Anne-Chantal FAUCON, Laur<strong>en</strong>ce MICHA, H<strong>en</strong>ri JARDEZ <strong>en</strong> Peter VERHAEGHE.<br />

2e rij: Eddy VAN LAETHEM, Luc WUYTENS, Dirk VAN CRAENENBROECK, Michel MARCELIS, Jean-Claude HANSEN, H<strong>en</strong>k DE RUDDERE, Rita SOLLIE, Michelle BALTES<br />

<strong>en</strong> Car<strong>in</strong>e EFRATAS. Afwezig: Lutgarde ABBELOOS<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

13


14<br />

I NSTITUTIONELE PARTNERS<br />

Naast de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> aantal gewest<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bevoegdhed<strong>en</strong> op de dome<strong>in</strong><strong>en</strong> die door <strong>het</strong> BROH<br />

word<strong>en</strong> beheerd:<br />

• De Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor<br />

<strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) bouwt<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>woners met middelgrote <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s <strong>in</strong><br />

wijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>gtekort;<br />

• De Brusselse Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

(BGHM) promoot sociale huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> helpt op<strong>en</strong>bare<br />

vastgoedmaatschappij<strong>en</strong> bij hun beheer. Zij kan ook<br />

gebouw<strong>en</strong> optrekk<strong>en</strong>, verwerv<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>over<strong>en</strong>, verkop<strong>en</strong><br />

of verhur<strong>en</strong>;<br />

• Het Won<strong>in</strong>gfonds k<strong>en</strong>t voordelige hypothecaire<br />

l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, gewestelijke l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor huurwaarborg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huurkoop-formule toe;<br />

• De Grondregie treedt op <strong>in</strong>zake grondbeleid <strong>en</strong> verlat<strong>en</strong><br />

bedrijfsruimt<strong>en</strong>;<br />

• De Hav<strong>en</strong> van Brussel legt <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong><strong>en</strong> aan langshe<strong>en</strong><br />

de waterweg <strong>en</strong> ziet toe op de <strong>in</strong>tegratie van de<br />

hav<strong>en</strong><strong>in</strong>stallaties <strong>in</strong> de stad.<br />

Het BROH <strong>in</strong>terageert overig<strong>en</strong>s met nog meer gewestelijke<br />

bevoegdhed<strong>en</strong>:<br />

• Leefmilieu Brussel-BIM werkt met name sam<strong>en</strong><br />

met Sted<strong>en</strong>bouw aan de gem<strong>en</strong>gde ontwerp<strong>en</strong><br />

waarvoor e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

milieuvergunn<strong>in</strong>g vereist zijn;<br />

• Mobiel Brussel (voorhe<strong>en</strong> <strong>het</strong> Bestuur Uitrust<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Vervoer)<br />

werkt sam<strong>en</strong> met Plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Sted<strong>en</strong>bouw op <strong>het</strong><br />

vlak van verkeer <strong>en</strong> mobiliteit;<br />

• Het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

(GSSO) werkt sam<strong>en</strong> met Stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong>.<br />

3. Budget<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg<strong>en</strong> de budgettaire middel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH<br />

74 736 816 EUR. Hier<strong>in</strong> zitt<strong>en</strong> de gebruikte krediet<strong>en</strong>, maar<br />

niet de vastgelegde krediet<strong>en</strong>.<br />

Dit budget werd over de verschill<strong>en</strong>de dome<strong>in</strong><strong>en</strong> waarop<br />

<strong>het</strong> BROH actief is, verdeeld als volgt:<br />

Dome<strong>in</strong> Betaalde krediet<strong>en</strong> (EUR)<br />

Plann<strong>in</strong>g 1 749 968<br />

Sted<strong>en</strong>bouw 857 743<br />

Huisvest<strong>in</strong>g 15 185 668<br />

Stadsvernieuw<strong>in</strong>g 35 236 777<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> 21 706 660<br />

Algeme<strong>en</strong> totaal 74 736 816<br />

Het totaalbedrag is exclusief de subsidies <strong>en</strong> dotaties<br />

die werd<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d aan verschill<strong>en</strong>de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

actief zijn op <strong>het</strong> vlak van huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> waarvan dit de<br />

belangrijkste zijn:<br />

• De Brusselse Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

(GBHM): 108 052 220 EUR;<br />

• Het Won<strong>in</strong>gfonds: 30 705 000 EUR;<br />

• De Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gspaatschappij voor <strong>het</strong><br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB): 8 910 656 EUR.<br />

In de <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g bij elk hoofdstuk word<strong>en</strong> de budgett<strong>en</strong> voor<br />

elk van deze materies nauwkeurig beschrev<strong>en</strong>.


4. Publicaties <strong>2007</strong><br />

Plann<strong>in</strong>g<br />

• Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - balans 2006<br />

(nr. 20/<strong>2007</strong>) (NL/FR/EN);<br />

• Overzicht van de handel <strong>2007</strong> (nr. 2): synthese van<br />

de evolutie van de kle<strong>in</strong>handel s<strong>in</strong>ds 1950<br />

(NL/FR/EN);<br />

• BrU, plann<strong>in</strong>g a capital (nrs. 1, 2 <strong>en</strong> 3): tijdschrift van<br />

<strong>het</strong> BROH over ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (NL/FR/EN).<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

• Vade-Mecum: Overheidsopdracht<strong>en</strong> architectuur<br />

Brussel. Hoe e<strong>en</strong> projectontwerper kiez<strong>en</strong>?<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van goede praktijk<strong>en</strong> (NL/FR);<br />

• Praktische Gids: De sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

(NL/FR);<br />

• Map met de gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (NL/FR).<br />

Info-folders van sted<strong>en</strong>bouw (NL/FR):<br />

• E<strong>en</strong> garage <strong>in</strong>richt<strong>en</strong> of bouw<strong>en</strong>;<br />

• Schotelant<strong>en</strong>nes;<br />

• Hoogstammige bom<strong>en</strong>: plant<strong>en</strong>, snoei<strong>en</strong>, vell<strong>en</strong>;<br />

• Omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• E<strong>en</strong> woongebouw opsplits<strong>en</strong>;<br />

• Uithangbord<strong>en</strong> <strong>en</strong> reclame verwijz<strong>en</strong>d naar <strong>het</strong><br />

uithangbord;<br />

• Uw beroepsactiviteit <strong>in</strong> e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>ggebouw<br />

onderbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• E<strong>en</strong> handelszaak <strong>in</strong> e<strong>en</strong> woongebouw<br />

onderbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>terre<strong>in</strong><strong>en</strong> van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>, gro<strong>en</strong>e<br />

stadslong<strong>en</strong>;<br />

• Gevelop<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> raamwerk;<br />

• Sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• Plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Gewest;<br />

• De gevel vernieuw<strong>en</strong> of verbouw<strong>en</strong>;<br />

• Verbouw<strong>en</strong> om woongeleg<strong>en</strong>heid te creër<strong>en</strong>;<br />

• Inspr<strong>in</strong>gstrok<strong>en</strong>: ge<strong>en</strong> parkeerruimte!<br />

Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

• In Brussel, dicht bij ons: architectuur <strong>in</strong> de<br />

wijkcontract<strong>en</strong> (NL/FR/EN);<br />

• Video Gieterij-Pierron: kroniek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

wijkcontract (NL/FR).<br />

Erfgoed<br />

Reeks ‘Brussel, Stad van Kunst<br />

<strong>en</strong> Geschied<strong>en</strong>is’ (NL/FR):<br />

• Appartem<strong>en</strong>tsgebouw<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>in</strong>terbellum<br />

(nr. 43);<br />

• Het Rijksadm<strong>in</strong>istratief C<strong>en</strong>trum (nr. 44);<br />

• Het geme<strong>en</strong>tehuis van Schaarbeek <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

Colignonple<strong>in</strong> (nr. 45).<br />

Reeks ‘Atlass<strong>en</strong> van de archeologische<br />

ondergrond van <strong>het</strong> Gewest Brussel’ (NL/FR):<br />

• S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek<br />

Reeks ‘À la carte’ (wandelkaart<strong>en</strong>):<br />

• S<strong>in</strong>t-Gillis,<br />

• Etterbeek.<br />

Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag<strong>en</strong> (NL/FR):<br />

• Licht <strong>en</strong> verlicht<strong>in</strong>g<br />

Reeks ‘Kunst <strong>in</strong> de Straat’:<br />

• Onderhoudsboekje. De boom <strong>in</strong> de stad<br />

Reeks ‘Archaeologia mediaevalis’ (NL/FR)<br />

• Kroniek 30;<br />

• Hospital<strong>en</strong> van de Middeleeuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Moderne<br />

Tijd<strong>en</strong>.<br />

Sept<strong>en</strong>trion<br />

• Vest<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de Noordzee <strong>en</strong> de Maas.<br />

Stedelijk erfgoed <strong>en</strong> duurzame project<strong>en</strong><br />

Algeme<strong>en</strong><br />

• <strong>Jaarverslag</strong> 2006 van <strong>het</strong> BROH (NL/FR)<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

15


5. Belangrijke mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Januari<br />

16<br />

• Inwerk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de nieuwe gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

(GSV) op 3/01/<strong>2007</strong> <strong>en</strong> start van e<strong>en</strong> brede campagne voor de <strong>in</strong>formatie<br />

van de burger<br />

• Toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de opdracht voor <strong>het</strong> richtschema Delta<br />

Februari<br />

Maart<br />

Mei<br />

Juli<br />

Mei<br />

Juli<br />

• Onl<strong>in</strong>e plaats<strong>en</strong> van de portaalsite ‘Sted<strong>en</strong>bouw’ op de website van<br />

<strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

(www.sted<strong>en</strong>bouw.irisnet.be)<br />

• Ontmoet<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie <strong>en</strong> de<br />

Brusselse vrederechters<br />

• Organisatie van <strong>het</strong> 30e <strong>in</strong>tergewestelijk colloquium over ‘Archeologie van<br />

de Middeleeuw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Moderne Tijd<strong>en</strong> <strong>in</strong> België <strong>en</strong> aangr<strong>en</strong>z<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong>’,<br />

Archaeologia Mediaevalis 30 (250 deelnemers)<br />

• Publicatie van <strong>het</strong> eerste nummer van <strong>het</strong> drietalige tijdschrift Bru - Plann<strong>in</strong>g<br />

a capital over ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, <strong>het</strong> resultaat van e<strong>en</strong> partnership tuss<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> BROH (directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g) <strong>en</strong> <strong>het</strong> ICSA<br />

• Afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g voor de heraanleg van <strong>het</strong> S<strong>in</strong>t-<br />

Joostple<strong>in</strong> <strong>en</strong> zijn handelskern, <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<br />

Beliris<br />

• Afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige ‘unieke’ vergunn<strong>in</strong>g (sted<strong>en</strong>bouw /<br />

erfgoed) voor de restauratie van de Hallepoort<br />

• Plechtige op<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> volledig ger<strong>en</strong>oveerde metrostation S<strong>in</strong>t-Katelijne


Augustus<br />

• Uitgave van <strong>het</strong> <strong>Jaarverslag</strong> 2006 van <strong>het</strong> BROH (NL/FR), waar<strong>in</strong> voor <strong>het</strong><br />

eerst al de activiteit<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH word<strong>en</strong> voorgesteld<br />

September<br />

Oktober<br />

• Gedur<strong>en</strong>de de hele maand: communicatiecampagne ‘metrabus’ op <strong>het</strong><br />

WoonInformatieC<strong>en</strong>trum (WIC) van <strong>het</strong> BROH<br />

• 19e Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag<strong>en</strong>, rond <strong>het</strong> thema ‘Licht <strong>en</strong> verlicht<strong>in</strong>g’, tijd<strong>en</strong>s<br />

<strong>het</strong> week<strong>en</strong>d van 15 <strong>en</strong> 16 september <strong>2007</strong><br />

• 23/10/<strong>2007</strong>: Colloquium, georganiseerd door de staatssecretaris belast met<br />

Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Sted<strong>en</strong>bouw, met als thema de ‘dichtheid’: ‘Van gez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>g<br />

tot tor<strong>en</strong>gebouw, welke dichtheid voor Brussel?’<br />

• Afgifte van <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest met effect<strong>en</strong>studie, voor de bouw<br />

van e<strong>en</strong> nieuwe perman<strong>en</strong>te zetel voor de NAVO<br />

November<br />

• Ordonnantie van 29/11/<strong>2007</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van artikel 325 van <strong>het</strong> Brussels Wetboek<br />

van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (B.S., 19/12/<strong>2007</strong>). Deze wijzig<strong>in</strong>g op<strong>en</strong>t de mogelijkheid<br />

om af te wijk<strong>en</strong> van <strong>het</strong> ‘oude’ BBP (met toepass<strong>in</strong>g van de besluitwet van<br />

2/12/1946 betreff<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> van artikel 17 van de wet van 29/03/1962<br />

houd<strong>en</strong>de organisatie van de ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouw)<br />

• 19-22/11/<strong>2007</strong>: deelname aan <strong>het</strong> colloquium van <strong>het</strong> GSSO ‘De stad van<br />

morg<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> aan de workshops<br />

• Uitgave van In Brussel, dicht bij ons: architectuur <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong> (NL/FR)<br />

December<br />

• Goedkeur<strong>in</strong>g door de gewestreger<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> stapp<strong>en</strong>plan van <strong>het</strong> Plan voor<br />

Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Brussel (PIO)<br />

• Goedkeur<strong>in</strong>g <strong>in</strong> eerste lez<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> wijzig<strong>in</strong>gsontwerp van <strong>het</strong> Brussels<br />

Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO) met <strong>het</strong> oog op e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve<br />

vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g<br />

• Goedkeur<strong>in</strong>g van de 11e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2007</strong>-2011) die de herwaarder<strong>in</strong>g<br />

van de kwetsbare wijk<strong>en</strong> veilig stelt<br />

• Inhuldig<strong>in</strong>g van de ateliers van <strong>het</strong> Archeologisch Laboratorium <strong>in</strong> <strong>het</strong> CCN,<br />

voor prev<strong>en</strong>tieve bewar<strong>in</strong>g <strong>en</strong> restauratie<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

17


6. Uithangbord<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH<br />

18<br />

S INT-GORIKSHALLEN<br />

D OCUMENTATIECENRUM VAN HET BROH<br />

De gewestelijke vzw ‘Erfgoed <strong>en</strong> Cultuur’ is de beheerder van de S<strong>in</strong>t-<br />

Gorikshall<strong>en</strong>. Zij organiseert allerlei activiteit<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van architectuur,<br />

erfgoed of ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, waarbij de Brusselse leefomgev<strong>in</strong>g<br />

c<strong>en</strong>traal staat.<br />

De Hall<strong>en</strong> herberg<strong>en</strong> 3 t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsruimt<strong>en</strong>, 2 confer<strong>en</strong>tiezal<strong>en</strong>, e<strong>en</strong><br />

cafetaria <strong>en</strong> 2 <strong>in</strong>formatielokett<strong>en</strong>. Je v<strong>in</strong>dt er de meeste gewestelijke publicaties.<br />

Er lop<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, voornamelijk rond <strong>het</strong> onroer<strong>en</strong>d<br />

erfgoed <strong>en</strong> de ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>kort wordt de buit<strong>en</strong>gevel van <strong>het</strong> gebouw met markiez<strong>en</strong> verfraaid.<br />

Voortaan zijn de Hall<strong>en</strong> ook op maandag voor <strong>het</strong> publiek toegankelijk.<br />

Contact <strong>en</strong> <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: tel.: 02 502 44 24,<br />

e-mail: onthaal@s<strong>in</strong>tgorikshall<strong>en</strong>.be (www.s<strong>in</strong>tgorikshall<strong>en</strong>.be)<br />

Het docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum van <strong>het</strong> BROH schaft docum<strong>en</strong>tatie aan die verband houdt met de activiteit<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH,<br />

beheert dit alles <strong>en</strong> stelt <strong>het</strong> ter beschikk<strong>in</strong>g van medewerkers <strong>en</strong> burgers. Het bestaat voornamelijk uit e<strong>en</strong> bibliotheek<br />

met ruim 10 000 werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zowat 400 tijdschrifttitels waaronder <strong>en</strong>kele oude tijdschrift<strong>en</strong>. Het bezit ook e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke<br />

iconografi sche schat waaronder 3 500 foto’s van Bast<strong>in</strong> <strong>en</strong><br />

Evrard.<br />

Deze docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gaan <strong>en</strong>erzijds over de godsdi<strong>en</strong>stgeschied<strong>en</strong>is<br />

<strong>en</strong> anderzijds over <strong>het</strong> onroer<strong>en</strong>d erfgoed,<br />

sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

In <strong>2007</strong> kwam<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum meer dan<br />

1 500 bezoekers over de vloer <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> om <strong>en</strong> bij de 1 000<br />

boek<strong>en</strong> of tijdschrift<strong>en</strong> uitgele<strong>en</strong>d. Het c<strong>en</strong>trum heeft zijn<br />

aanbod met ruim 700 rec<strong>en</strong>te werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> 500 tijdschrift<strong>en</strong><br />

uitgebreid. Dankzij <strong>het</strong> uitwissel<strong>in</strong>gsbeleid met andere<br />

gespecialiseerde <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> bibliothek<strong>en</strong> blev<strong>en</strong> de kost<strong>en</strong> voor de uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal werk<strong>en</strong> beperkt.<br />

Het docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum is na afspraak toegankelijk voor <strong>het</strong> publiek.<br />

Contact <strong>en</strong> <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: tel.: 02 502 44 24, e-mail: bibmonum<strong>en</strong>t@mbhg.irisnet.be.<br />

B RUGIS<br />

De <strong>in</strong>formatici <strong>en</strong> cartograf<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Geografi sch InformatieSysteem ontwikkeld dat heel wat gegev<strong>en</strong>s<br />

<strong>in</strong>zake ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g bevat <strong>in</strong> de vorm van kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> tekst.<br />

Dit BruGIS-systeem kan kaartgegev<strong>en</strong>s onderzoek<strong>en</strong> of plaats<strong>en</strong> lokaliser<strong>en</strong>: <strong>het</strong> kan bijvoorbeeld nagaan of iemand <strong>in</strong><br />

functie van zijn woonplaats aanspraak maakt op e<strong>en</strong> gewestpremie.<br />

Sedert 2006 staat BruGIS op <strong>het</strong> <strong>in</strong>tranet van <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie. In 2008 wordt <strong>het</strong> ter beschikk<strong>in</strong>g gesteld van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut.


B IBLIOTHEEK RENÉ PECHÈRE<br />

De Bibliotheek R<strong>en</strong>é Pechère <strong>in</strong> <strong>het</strong> ICSA is eig<strong>en</strong>dom<br />

van <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> wordt beheerd door de vzw<br />

Brussels Gewestelijk C<strong>en</strong>trum voor Docum<strong>en</strong>tatie<br />

over Sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> Landschapsarchitectuur.<br />

De bibliotheek bezit 5 000 werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> 30 tijdschrift<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de tal<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> virtuele<br />

bibliotheek. Meer dan 3 000 plann<strong>en</strong> van architect<br />

R<strong>en</strong>é Pechère zijn op e<strong>en</strong> volledig herwerkte site<br />

beschikbaar.<br />

De Bibliotheek organiseert ook t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

confer<strong>en</strong>ties, colloquia <strong>en</strong> geleide bezoek<strong>en</strong> rond <strong>het</strong> thema tu<strong>in</strong>aanleg <strong>en</strong> landschapsarchitectuur. Zij is voortaan ook op<br />

maandagocht<strong>en</strong>d voor <strong>het</strong> publiek toegankelijk.<br />

Zij bereidt actief de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van ‘2008, Pechèrejaar’ word<strong>en</strong> georganiseerd <strong>en</strong> die de<br />

landschapsarchitect (°1908) meer bek<strong>en</strong>d will<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> via t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> boek <strong>en</strong> e<strong>en</strong> literatuurprijs.<br />

Contact <strong>en</strong> <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: tel.: 02 642 24 84, website: www.bvrp.net.<br />

B ATIBOUW<br />

G EWESTMAQUETTE<br />

E<strong>en</strong> maquette van Brussel, die e<strong>en</strong> derde van <strong>het</strong> gewestelijke<br />

grondgebied voorstelt (<strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum), wordt regelmatig aan<br />

<strong>het</strong> publiek getoond. Zij volgt de verander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stad <strong>en</strong><br />

evolueert op technisch vlak: system<strong>en</strong> om plaats<strong>en</strong> via laser<br />

of via projectie aan te duid<strong>en</strong>, gestuurd door middel van e<strong>en</strong><br />

voelscherm. Zij werd op <strong>het</strong> Mipim te Cannes op de stand van<br />

<strong>het</strong> gewest t<strong>en</strong>toongesteld, net als tijd<strong>en</strong>s de t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<br />

‘Build<strong>in</strong>g(s) For Europe’ van mei tot september <strong>2007</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> oude<br />

Luxemburgstation.<br />

Het gewest heeft <strong>in</strong> nauwe sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> CIBG ook de<br />

eerste studies voor e<strong>en</strong> virtuele 3D-maquette van de Europese<br />

wijk <strong>en</strong> haar onmiddellijke omgev<strong>in</strong>g aangevat.<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

Het gewest was <strong>in</strong> <strong>2007</strong> op de Heizel aanwezig. Allerlei gewestpartners,<br />

waaronder <strong>het</strong> BROH, Leefmilieu Brussel-BIM, de Stadsw<strong>in</strong>kel,<br />

de GOMB, <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds <strong>en</strong> <strong>het</strong> BAO hebb<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijke stand gevormd, <strong>in</strong> <strong>het</strong> midd<strong>en</strong> van de patio,<br />

met de naam Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Verschill<strong>en</strong>de thema’s kwam<strong>en</strong> aan bod: aankoop, l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, premies<br />

<strong>en</strong> duurzaam bouw<strong>en</strong>.<br />

19


Directie Plann<strong>in</strong>g. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts, 1e rij: Patricia PATERMO, Véronique DHONDT, Katya DELACROIX, Myriam GOBLET, Myriam CASSIERS, Suzanne GILLIJNS, B<strong>en</strong>oît<br />

PERILLEUX, Carol<strong>in</strong>e WARNECKE, Cédric VAN MEERBEECK, Monique COPEENS, Pascale LAVIGNE, Ann GEETS <strong>en</strong> Marie SINTZOFF. 2e rij: Simonne LEVER, Michel DE BEULE,<br />

Jacques MONTEYNE, Christian LABARRE, Jean-Michel VANOBBERGHEN, Yves VAN DE CASTEELE, Mieke DE DOBBELEER <strong>en</strong> Michel CLETTE. Afwezig: Mart<strong>in</strong>e DESMET,<br />

Chrisitan HOURMAN, Marion POURBAIX, Rég<strong>in</strong>e TOUWAIDE <strong>en</strong> Emile VANHECKE


Hoofdstuk 1<br />

PLANNING<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN<br />

1. GLOBALE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE VAN BRUSSEL<br />

2. GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN HET GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN<br />

3. DE GEWESTELIJKE OPVOLGING VAN DE GEMEENTELIJKE ONTWIKKELINGSPLANNEN<br />

4. RICHTSCHEMA’S, MIDDELEN VOOR LOKALE DUURZAME ONTWIKKELING<br />

5. BIJZONDERE BESTEMMINGSPLANNEN<br />

6. STUDIES EN THEMATISCHE OBSERVATORIA<br />

7. EXTERNE COMMUNICATIE EN INFORMATIE VAN DE BURGER<br />

VOORUITZICHTEN<br />

p. 22<br />

p. 24<br />

p. 25<br />

p. 27<br />

p. 29<br />

p. 34<br />

p. 38<br />

p. 44<br />

p. 48


Hoofdstuk 1<br />

22<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

De plann<strong>in</strong>g houdt zich bezig met twee categorieën van plann<strong>en</strong>: strategische ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (punt<strong>en</strong> 1, 3 <strong>en</strong><br />

4 hieronder) <strong>en</strong> de verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (punt<strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> 5). Op dit vlak di<strong>en</strong>t <strong>het</strong> BROH de volg<strong>en</strong>de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

te realiser<strong>en</strong>:<br />

1. De opvolg<strong>in</strong>g van de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP) dat de ontwikkel<strong>in</strong>gsstrategie op<br />

gewestelijk niveau bepaalt;<br />

2. De opvolg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP) dat <strong>het</strong> gebruik van <strong>het</strong> gewestelijke grondgebied reglem<strong>en</strong>teert<br />

(wordt mom<strong>en</strong>teel deels herzi<strong>en</strong>);<br />

3. De opvolg<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (GemOP’s), die de ontwikkel<strong>in</strong>gsstrategieën op geme<strong>en</strong>telijk<br />

vlak defi niër<strong>en</strong>;<br />

4. De opstell<strong>in</strong>g van richtschema’s, nieuwe duurzame ontwikkel<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op <strong>het</strong> niveau van ‘gebied<strong>en</strong>’<br />

(hefboomgebied<strong>en</strong> vastgelegd <strong>in</strong> <strong>het</strong> GewOP, <strong>en</strong> gebied<strong>en</strong> van gewestelijk belang bepaald <strong>in</strong> <strong>het</strong> GBP);<br />

5. De behandel<strong>in</strong>g van de bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (BBP’s), die <strong>het</strong> gebruik van <strong>het</strong> grondgebied op lokaal<br />

niveau <strong>en</strong> de afgifte van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vastlegg<strong>en</strong>;<br />

6. De uitwerk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> coörd<strong>in</strong>atie van studies <strong>en</strong> thematische observatoria die de uitvoer<strong>in</strong>g van deze plann<strong>en</strong> evaluer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> die de bijdrage van de sectorale beleidsstrategieën aan de gewestelijke ontwikkel<strong>in</strong>g analyser<strong>en</strong>;<br />

7. Bevorder<strong>in</strong>g van de externe communicatie <strong>en</strong> de <strong>in</strong>formatie van de burger door middel van confer<strong>en</strong>ties, thematische<br />

sem<strong>in</strong>aries <strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de publicatie van e<strong>en</strong> tijdschrift, verslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> jaarrapport<strong>en</strong>, de actualiser<strong>in</strong>g van<br />

de websites <strong>en</strong> de opvolg<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>tergewestelijke <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale relaties.


Middel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g (25 medewerkers) is belast met de opdracht<strong>en</strong> <strong>in</strong> verband met deze plann<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

thematische studies. Zij kan rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op de medewerk<strong>in</strong>g van de directie Sted<strong>en</strong>bouw bij de behandel<strong>in</strong>g van de BBP’s<br />

die ge<strong>en</strong> deel uitmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gebied van gewestelijk belang <strong>en</strong> bij de milieueff<strong>en</strong>t<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de ontwerpplann<strong>en</strong>.<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g staat ook <strong>in</strong> voor <strong>het</strong> secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC) <strong>en</strong><br />

voor de gewestelijke cartografi e.<br />

Budget<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg<strong>en</strong> de budgettaire middel<strong>en</strong> die aan de plann<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> besteed 1 749 968 EUR. Ze werd<strong>en</strong> als volgt verdeeld:<br />

Studies <strong>en</strong> Observatoria (met <strong>in</strong>begrip van de herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO) Betaalde krediet<strong>en</strong> (EUR)<br />

Gewestelijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP) / Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g (PIO) 175 547<br />

Gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP) 0<br />

Geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (GemOP’s) 17 810<br />

Richtschema’s 426 779<br />

Bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (BBP’s) 279 639<br />

Studies <strong>en</strong> Observatoria (met <strong>in</strong>begrip van de herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO) 560 661<br />

Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC) 7 160<br />

Totaal 1 749 968<br />

Wetsmiddel<strong>en</strong><br />

De juridische basisregels met betrekk<strong>in</strong>g tot plann<strong>in</strong>g zijn <strong>in</strong> de Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> vastgelegd (BWRO).<br />

Onder Titel II van <strong>het</strong> BWRO behandel<strong>en</strong> 5 hoofdstukk<strong>en</strong> specifi ek de plann<strong>in</strong>g:<br />

• Algem<strong>en</strong>e bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> voor de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC);<br />

• Gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP);<br />

• Gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP);<br />

• Geme<strong>en</strong>telijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GemOP);<br />

• Bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP).<br />

In december <strong>2007</strong> heeft de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> eerste lez<strong>in</strong>g <strong>het</strong> wijzig<strong>in</strong>gsontwerp van <strong>het</strong> BWRO goedgekeurd. Hierdoor zal m<strong>en</strong><br />

met name e<strong>en</strong> procedure tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP kunn<strong>en</strong> start<strong>en</strong> zonder dat deze wijzig<strong>in</strong>g eerst <strong>in</strong> <strong>het</strong> GewOP wordt<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Verder word<strong>en</strong> allerlei adm<strong>in</strong>istratieve vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voorgesteld met betrekk<strong>in</strong>g tot de uitvoer<strong>in</strong>gsprocedures<br />

van GemOP’s <strong>en</strong> de BBP’s.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

23


Hoofdstuk 1<br />

24<br />

1. Globale ontwikkel<strong>in</strong>gsstrategie<br />

van<br />

brussel<br />

H ET GEWESTELIJK<br />

ONTWIKKELINGSPLAN (GEWOP)<br />

Het gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP) bepaalt de globale<br />

plann<strong>in</strong>gsstrategie van de gewestelijke ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

met aandacht voor duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g. Het GewOP werd<br />

op 12/09/2002 door de gewestreger<strong>in</strong>g goedgekeurd <strong>en</strong> blijft<br />

ononderbrok<strong>en</strong> van kracht (tot de volg<strong>en</strong>de herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g).<br />

Het GewOP is <strong>het</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor de globale gewestelijke<br />

plann<strong>in</strong>g. De andere plann<strong>en</strong> (GBP, GemOP <strong>en</strong> BBP) mog<strong>en</strong><br />

er niet van afwijk<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij mits nadrukkelijk vermelde<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> mag <strong>en</strong>kel steun word<strong>en</strong> gebod<strong>en</strong><br />

aan private of op<strong>en</strong>bare natuurlijke of rechtsperson<strong>en</strong> met<br />

nalev<strong>in</strong>g van de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GemOP.<br />

Aan de hand van de ‘vaststell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bestaande<br />

toestand’ werkt <strong>het</strong> GewOP e<strong>en</strong> gedetailleerd ‘Stadsontwerp’<br />

uit door middel van:<br />

• 3 uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> om aan de economische, sociale, culturele<br />

<strong>en</strong> milieugebond<strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> tegemoet te kom<strong>en</strong>;<br />

• 12 prioriteit<strong>en</strong>, omgebog<strong>en</strong> tot algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> operationele<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• transversale voorwaard<strong>en</strong> voor de uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

In <strong>2007</strong> war<strong>en</strong> de drie grote transversale uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> Stadsontwerp nog steeds actueel:<br />

1. De leefkwaliteit <strong>in</strong> Brussel verbeter<strong>en</strong> om de sociale<br />

<strong>in</strong>tegratie te bevorder<strong>en</strong>, de bewoners <strong>in</strong> de stad te houd<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de terugkeer naar de stad aan te moedig<strong>en</strong>;<br />

2. De duurzame economische ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de hand<br />

werk<strong>en</strong>, die werk voor de Brusselaars met zich br<strong>en</strong>gt;<br />

3. Het <strong>in</strong>ternationale <strong>en</strong> <strong>in</strong>terculturele karakter van Brussel<br />

e<strong>en</strong> plaats gev<strong>en</strong> <strong>in</strong> geïntegreerde pilootproject<strong>en</strong><br />

rond e<strong>en</strong> sterke id<strong>en</strong>titeit, gericht op duurzame<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

Deze drie uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> via plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> operationele<br />

programma’s uitgewerkt.<br />

1. De verbeter<strong>in</strong>g van de leefkwaliteit verloopt via <strong>het</strong><br />

gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan, <strong>het</strong> huisvest<strong>in</strong>gsplan,<br />

<strong>het</strong> k<strong>in</strong>deropvangplan, <strong>het</strong> Iris-vervoersplan, <strong>het</strong> afvalbeheersplan,<br />

<strong>het</strong> plan voor bestrijd<strong>in</strong>g van lawaaih<strong>in</strong>der<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> luchtplan, net als via de wijkcontract<strong>en</strong>, de op<strong>en</strong>bare<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de fi nancier<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

2. De duurzame economische ontwikkel<strong>in</strong>g verloopt via<br />

<strong>het</strong> contract voor de economie <strong>en</strong> de tewerkstell<strong>in</strong>g<br />

waarvan de vorm<strong>in</strong>gsstrategie <strong>in</strong>tegraal deel uitmaakt.<br />

Brussel di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> broedplaats van vernieuw<strong>in</strong>g te word<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>niseconomie te ontwikkel<strong>en</strong>, want <strong>het</strong><br />

gewest wordt geconfronteerd met de delokalisatie <strong>en</strong><br />

de dal<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>dustriële activiteit.<br />

3. De ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> <strong>in</strong>ternationale <strong>en</strong> <strong>in</strong>terculturele<br />

karakter van Brussel verloopt met name via <strong>het</strong> Plan<br />

voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g, dat hierna verder<br />

wordt voorgesteld.<br />

H ET NIEUWE PLAN VOOR<br />

INTERNATIONALE ONTWIKKELING (PIO)<br />

Het stapp<strong>en</strong>plan van <strong>het</strong> Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

werd door de gewestreger<strong>in</strong>g goedgekeurd op<br />

20/12/<strong>2007</strong>. Het PIO staat niet op <strong>het</strong>zelfde niveau als <strong>het</strong><br />

GewOP. Het is e<strong>en</strong> evolutief programma, dat de dynamiek<br />

creëert die nodig is voor de promotie van <strong>het</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

karakter van Brussel <strong>en</strong> voor <strong>het</strong> behoud van de concurr<strong>en</strong>tiële<br />

plaats van de stad tuss<strong>en</strong> de andere Europese sted<strong>en</strong><br />

(op dit og<strong>en</strong>blik tuss<strong>en</strong> de 4e <strong>en</strong> de 6e plaats, afhankelijk<br />

van de materies <strong>en</strong> van <strong>het</strong> type rangschikk<strong>in</strong>g). Het PIO<br />

valt dus onder <strong>het</strong> gewestelijke beleid.<br />

Het Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t niet <strong>en</strong>kel<br />

Brussel t<strong>en</strong> goede te kom<strong>en</strong>, maar ook de federale staat,<br />

de twee andere gewest<strong>en</strong> van <strong>het</strong> land <strong>en</strong> Europa, wi<strong>en</strong>s<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> vele opzicht<strong>en</strong> afhangt van de <strong>in</strong>ternationale<br />

ontplooi<strong>in</strong>g van Brussel.<br />

De prioriteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> PIO word<strong>en</strong> <strong>in</strong> vijf<br />

grote werkterre<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld:<br />

1. Uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> coher<strong>en</strong>te stadsmarket<strong>in</strong>g, die de<br />

talrijke id<strong>en</strong>titeit<strong>en</strong> van Brussel uitspit;<br />

2. Opricht<strong>in</strong>g van ontwikkel<strong>in</strong>gspol<strong>en</strong> die gebaseerd zijn<br />

op voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> met <strong>in</strong>ternationale reikwijdte;<br />

3. Verbeter<strong>in</strong>g van de leefbaarheid van Brussel;<br />

4. Organisatie van e<strong>en</strong> effi ciënter bestuur;<br />

5. F<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g.


Bij de strategische ontwikkel<strong>in</strong>gspol<strong>en</strong>/-zones waar collectieve<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> met <strong>in</strong>ternationale reikwijdte gepland<br />

word<strong>en</strong> (punt 2 hierbov<strong>en</strong>), hor<strong>en</strong> de voornaamste hefboomgebied<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de gebied<strong>en</strong> van gewestelijk belang<br />

waar de richtschema’s s<strong>in</strong>ds 2004 word<strong>en</strong> uitgewerkt.<br />

Deze doelstell<strong>in</strong>g vloeit voort uit de vaststell<strong>in</strong>g dat Brussel<br />

op <strong>het</strong> vlak van grote voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> tekortschiet. Zo is bijvoorbeeld<br />

de onthaal<strong>in</strong>frastructuur voor <strong>in</strong>ternationale congress<strong>en</strong><br />

niet meer toereik<strong>en</strong>d. Het nationale voetbalstadion<br />

beantwoordt niet meer aan de UEFA-norm<strong>en</strong>. De voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zoals e<strong>en</strong> grote <strong>in</strong>doorsportzaal, e<strong>en</strong> toneel- of concertzaal<br />

met e<strong>en</strong> grote capaciteit ontbrek<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s.<br />

Grote collectieve voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeer goede<br />

bereikbaarheid met <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer. Ook dit is problematisch<br />

<strong>in</strong> de betreff<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong>. De globale geweststrategie<br />

zal deze <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong> om<br />

andere uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>het</strong> hoofd te bied<strong>en</strong>. Het gewest heeft<br />

zich met <strong>het</strong> oog op de Kyotonorm bijvoorbeeld geëngageerd<br />

tot e<strong>en</strong> drastische terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> autoverkeer.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van deze vijf werkterre<strong>in</strong><strong>en</strong> is van kapitaal<br />

belang. De plaats van Brussel <strong>in</strong> de <strong>in</strong>ternationale stedelijke<br />

concurr<strong>en</strong>tiestrijd staat op <strong>het</strong> spel.<br />

2. Gedeeltelijke<br />

herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

Gewestelijk<br />

Bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

Het GBP werd op 03/05/2001 goedgekeurd door de reger<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> trad <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g op 29/06/2001. Het blijft van kracht totdat<br />

<strong>het</strong> geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd. De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> GBP, die allemaal verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de waarde <strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>de<br />

kracht hebb<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebruik van de<br />

eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> bouwverbod <strong>in</strong>houd<strong>en</strong>.<br />

Dit <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor ruimtelijke plann<strong>in</strong>g gaat uit van de<br />

richtsnoer<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GewOP dat van kracht is op de dag<br />

dat <strong>het</strong> wordt goedgekeurd (d.w.z. <strong>het</strong> GewOP van 2002).<br />

Het kan aangev<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> de GemOP’s <strong>en</strong> aan de BBP’s<br />

wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebracht. Het bevat e<strong>en</strong><br />

overzicht van:<br />

• de bestaande rechts- <strong>en</strong> feitelijke toestand (kaart<strong>en</strong>);<br />

• de algem<strong>en</strong>e bestemm<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de zones<br />

van <strong>het</strong> grondgebied <strong>en</strong> de voorschrift<strong>en</strong> die er van toepass<strong>in</strong>g<br />

zijn;<br />

• de maatregel<strong>en</strong> voor de aanleg van de belangrijkste verkeersweg<strong>en</strong>;<br />

• de gebied<strong>en</strong> waar e<strong>en</strong> bijzondere bescherm<strong>in</strong>g gerechtvaardigd<br />

is om culturele, sociale, historische, est<strong>het</strong>ische of economische<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> of om red<strong>en</strong><strong>en</strong> van milieubescherm<strong>in</strong>g.<br />

Op 19/10/2006 heeft de reger<strong>in</strong>g haar pr<strong>in</strong>cipiële goedkeur<strong>in</strong>g<br />

gehecht aan e<strong>en</strong> gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

GBP met <strong>het</strong> oog op de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> zog<strong>en</strong>aamde<br />

‘Diabolo’-project, zoals voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> GewOP van 2002.<br />

Het Diabolo-project kadert b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de NMBS-<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

2001-2012. Het beoogt de spoorwegverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de<br />

luchthav<strong>en</strong> Brussel-Nationaal. Het maakt deel uit van e<strong>en</strong><br />

geheel van werk<strong>en</strong>: de Schuman-Josaphat-tunnel, de bocht<br />

van Nossegem, <strong>het</strong> op vier spor<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van lijn 36 Brussel-Leuv<strong>en</strong>.<br />

Het beoogt tev<strong>en</strong>s de verbouw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> luchthav<strong>en</strong>station<br />

(mom<strong>en</strong>teel doodlop<strong>en</strong>d) tot doorgangsstation<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grotere capaciteit dankzij rechtstreekse<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met Brussel, Antwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> Leuv<strong>en</strong>.<br />

De meeste werkzaamhed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd op de<br />

site van <strong>het</strong> rangeerstation van Schaarbeek <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> dus <strong>in</strong><br />

overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g met voorschrift 29 van <strong>het</strong> GBP verlop<strong>en</strong>.<br />

Dit geldt echter niet voor de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gswerkzaamhed<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van <strong>het</strong> rangeerstation van Schaarbeek <strong>en</strong><br />

de gewestgr<strong>en</strong>s. Daarom heeft <strong>het</strong> GewOP op dit punt e<strong>en</strong><br />

herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g gepland, die op 19/10/2006 bij bov<strong>en</strong>vermeld<br />

reger<strong>in</strong>gsbesluit werd bevestigd.<br />

Met <strong>het</strong> oog op de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> ontwerpplan tot wijzig<strong>in</strong>g<br />

dat aan de reger<strong>in</strong>g moet word<strong>en</strong> voorgelegd, heeft de<br />

directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>d 2006 e<strong>en</strong> terre<strong>in</strong>studie uitgevoerd.<br />

Het gebied waarop dit project betrekk<strong>in</strong>g heeft, heeft<br />

e<strong>en</strong> beperkte oppervlakte die drie huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong> omvat die op<br />

<strong>het</strong> GBP als stedelijk <strong>in</strong>dustriegebied word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

25


Hoofdstuk 1<br />

26<br />

Lokalisatie van <strong>het</strong> gebied van de gedeeltelijke herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP<br />

Het gebied waarop <strong>het</strong> Diabolo-project betrekk<strong>in</strong>g heeft, wordt aangegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> rood <strong>en</strong> ligt <strong>in</strong> <strong>het</strong> uiterste noordoost<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewestelijke grondgebied.<br />

De drie betreff<strong>en</strong>de huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> begr<strong>en</strong>sd door: 1) de Dobbel<strong>en</strong>bergstraat, de Verdunstraat, spoorlijn nr. 26 (GGBua Schaarbeek-Vorm<strong>in</strong>g) <strong>en</strong> de<br />

Ganz<strong>en</strong>weidestraat. 2) de Verdunstraat <strong>en</strong> spoorlijn nrs. 26/1 <strong>en</strong> 26. 3) spoorlijn nr. 26/1, de Witloofstraat, de Verdunstraat <strong>en</strong> de gewestgr<strong>en</strong>s.<br />

In <strong>het</strong> oost<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> verkeerswisselaar <strong>in</strong> <strong>het</strong> Vlaams gewest, die doodloopt<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Diabolo-gebied van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Hoewel <strong>het</strong> GBP <strong>het</strong> Diabolo-gebied <strong>in</strong>deelt als gebied voor stedelijke <strong>in</strong>dustrie, zijn er nog schaars bebouwde gebied<strong>en</strong>. De ev<strong>en</strong>tuele onteig<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> dus niet<br />

zoveel gebouw<strong>en</strong> treff<strong>en</strong>. Achteraan loopt de spoorlijn.<br />

Met toepass<strong>in</strong>g van artikel 27, § 2 van <strong>het</strong> BWRO heeft<br />

de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2007</strong> volg<strong>en</strong>de etappes<br />

gevolgd voor de wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP:<br />

1. Voorbereid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g tot <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g van de procedure tot<br />

gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP, goedgekeurd op<br />

19/04/<strong>2007</strong>;<br />

2. Advies van de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie<br />

(GOC) <strong>en</strong> van Leefmilieu Brussel-BIM. Deze <strong>in</strong>stanties<br />

war<strong>en</strong> van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat de effect<strong>en</strong>studie ter verbeter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> spoorwegontwerp bevredig<strong>en</strong>d was <strong>en</strong> dat de<br />

wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP dus niet aan e<strong>en</strong> nieuwe effect<strong>en</strong>studie<br />

di<strong>en</strong>de te word<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>;<br />

3. Voorbereid<strong>in</strong>g van de reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake de procedure<br />

tot gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP met <strong>het</strong> oog op<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> zog<strong>en</strong>aamde Diabolo-project;<br />

4. Voorbereid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> reger<strong>in</strong>gsbesluit met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>het</strong> GBP-ontwerp tot gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

GBP.<br />

3. De gewestelijke<br />

opvolg<strong>in</strong>g van<br />

de geme<strong>en</strong>telijke<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> GemOP is <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke equival<strong>en</strong>t van <strong>het</strong> GewOP.<br />

Het vormt e<strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor de globale plann<strong>in</strong>g van de<br />

geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>g met aandacht voor duurzame<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g. Het kadert <strong>in</strong> de oriëntaties van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong><br />

neemt <strong>het</strong> GBP <strong>in</strong> acht. De <strong>in</strong>houd, <strong>het</strong> <strong>in</strong>dicatieve karakter <strong>en</strong><br />

de geldigheidsduur (perman<strong>en</strong>t sedert 2004) van e<strong>en</strong> GemOP<br />

kom<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s met <strong>het</strong> GewOP overe<strong>en</strong>.<br />

Het BROH is e<strong>en</strong> gewestelijk bestuur <strong>en</strong> beheert deze geme<strong>en</strong>telijke<br />

plann<strong>en</strong> niet, maar volgt ze op <strong>in</strong> volg<strong>en</strong>de fas<strong>en</strong>:<br />

• erk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de ontwerpers van geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong>;<br />

• opvolg<strong>in</strong>g van de studies;<br />

• onderzoek van de dossiers van de ontwerpplann<strong>en</strong>;<br />

• voorstell<strong>in</strong>g van de ontwerpplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijwon<strong>en</strong> van de<br />

Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC);<br />

• voorstel van reger<strong>in</strong>gsbesluit<strong>en</strong> ter (voorwaardelijke)<br />

goedkeur<strong>in</strong>g van de ontwerp<strong>en</strong> van GemOP’s;<br />

• opvolg<strong>in</strong>g van de betal<strong>in</strong>g van subsidies.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

27


Hoofdstuk 1<br />

28<br />

Stand van zak<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s de verschill<strong>en</strong>de procedurestapp<strong>en</strong> op 31/12/<strong>2007</strong><br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Goedkeur<strong>in</strong>g<br />

door de<br />

reger<strong>in</strong>g<br />

BASISDOSSIER ONTWERPPLAN<br />

Voorlopige<br />

goedkeur<strong>in</strong>g<br />

door de<br />

geme<strong>en</strong>teraad<br />

Op<strong>en</strong>baar<br />

onderzoek<br />

Anderlecht /<br />

Els<strong>en</strong>e 17/12/98<br />

Etterbeek 12/11/98 29/03/04 26/05/04 –<br />

25/06/04<br />

Advies van de<br />

GOC<br />

Defi nitieve<br />

goedkeur<strong>in</strong>g<br />

door de<br />

geme<strong>en</strong>teraad<br />

Goedkeur<strong>in</strong>g<br />

door de<br />

reger<strong>in</strong>g<br />

7/10/04 28/11/05 1/06/06<br />

Evere 10/09/98 25/03/04 13/04/04 24/05/04 7/10/04 24/03/05 7/07/05<br />

Ganshor<strong>en</strong> 10/06/99<br />

Jette 07/99<br />

Koekelberg (17/12/99)<br />

Oudergem 10/12/98<br />

Schaarbeek 14/05/98<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha- 9/07/98 25/05/00 05/06/00 – / 26/10/00 14/05/01<br />

Berchem<br />

04/07/00<br />

overschrijd<strong>in</strong>g van<br />

de termijn<br />

S<strong>in</strong>t-Gillis 14/10/99 30/06/04 26/05/05 –<br />

30/06/05<br />

S<strong>in</strong>t-Jans-<br />

Mol<strong>en</strong>beek<br />

S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-<br />

Node<br />

S<strong>in</strong>t-Lambrechts-<br />

Woluwe<br />

S<strong>in</strong>t-Pieters-<br />

Woluwe<br />

12/07/01 3/07/03 3/09/03 –<br />

10/10/03<br />

11/99<br />

overschrijd<strong>in</strong>g van<br />

de termijn<br />

/<br />

29/11/01<br />

19/12/01 11/03/02 –<br />

15/04/02<br />

Stad Brussel 4/02/99 18/11/02 15/12/02 –<br />

31/01/03<br />

21/11/03 5/02/04 6/05/04<br />

12/09/02 29/09/04 3/02/05<br />

20/03/03 21/06/04 13/12/04<br />

Ukkel 16/07/98<br />

Vorst 8/06/00 20/12/05 12/06/06-16/07/06<br />

Watermaal- 3/05/01 18/04/06 21/04/06 – 29/06/06 4/07/06 25/01/07<br />

Bosvoorde<br />

20/05/06<br />

Uit deze tabel blijkt dat slechts 7 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>in</strong>d <strong>2007</strong><br />

over e<strong>en</strong> GemOP beschikt<strong>en</strong>, <strong>het</strong>zij één meer dan e<strong>in</strong>d<br />

2006 (Watermaal-Bosvoorde). Lat<strong>en</strong> we niet verget<strong>en</strong> dat<br />

de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op 31/12/1997 e<strong>en</strong> GemOP hadd<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>.<br />

S<strong>in</strong>ds 21/07/2006 di<strong>en</strong><strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> defi nitief,<br />

door de geme<strong>en</strong>teraad goedgekeurd plan hebb<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport op te stell<strong>en</strong>. Tot op vandaag<br />

heeft <strong>en</strong>kel Koekelberg stapp<strong>en</strong> <strong>in</strong> die richt<strong>in</strong>g ondernom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op 24/09/<strong>2007</strong> de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de opdracht<br />

bek<strong>en</strong>dgemaakt.


4. Richtschema’s,<br />

middel<strong>en</strong> voor lokale<br />

duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

D OELSTELLINGEN EN UITWERKING<br />

VAN DE RICHTSCHEMA’ S<br />

Het richtschema kadert <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan<br />

van 2002 <strong>en</strong> kondigt de grote t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan voor de<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g of de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> grondgebied. Aangezi<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> ge<strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de kracht heeft, is <strong>het</strong> niet<br />

bedoeld als vervang<strong>in</strong>g van bestaande <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoals<br />

de BBP’s. E<strong>en</strong> richtschema geeft e<strong>en</strong> eerste algem<strong>en</strong>e visie<br />

alvor<strong>en</strong>s andere plann<strong>en</strong> van aanleg aan bod kom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

legt e<strong>en</strong> operationeel actiekader vast.<br />

Het richtschema bepaalt de voornaamste tuss<strong>en</strong>komstmogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de hiertoe vereiste middel<strong>en</strong>.<br />

Het di<strong>en</strong>t met volg<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong>:<br />

• stadsstructuur <strong>en</strong> -sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de bestudeerde site;<br />

• vervoersverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gecreëerd;<br />

• soort<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> die <strong>in</strong> dit gebied word<strong>en</strong> overwog<strong>en</strong>;<br />

• faser<strong>in</strong>g van de geplande ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• economische <strong>en</strong> fi nanciële haalbaarheid van de voorgestelde<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• tuss<strong>en</strong>komstmogelijkhed<strong>en</strong> door de overheid of door<br />

privéperson<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> van de grote nieuwighed<strong>en</strong> van <strong>het</strong> richtschema t<strong>en</strong><br />

opzichte van de bestaande plann<strong>en</strong> is de klemtoon op<br />

coörd<strong>in</strong>atie tuss<strong>en</strong> de overheids- <strong>en</strong> de privéactor<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<br />

raadpleg<strong>in</strong>g van de bewoners tijd<strong>en</strong>s de hele totstandkom<strong>in</strong>gsprocedure.<br />

Zodra <strong>het</strong> richtschema door de gewestreger<strong>in</strong>g werd goedgekeurd,<br />

wordt <strong>het</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit gegot<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> betrokk<strong>en</strong> gebied. Dit besluit vertaalt de opties van<br />

<strong>het</strong> richtschema <strong>in</strong> e<strong>en</strong> regelgev<strong>en</strong>d kader <strong>en</strong> nodigt de<br />

geme<strong>en</strong>tebestur<strong>en</strong> uit tot de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bijzonder<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP).<br />

NB: U v<strong>in</strong>dt e<strong>en</strong> volledige beschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> gedetailleerde<br />

totstandkom<strong>in</strong>gsproces van e<strong>en</strong> richtschema <strong>in</strong> prioriteit 5<br />

van <strong>het</strong> GewOP.<br />

B ALANS <strong>2007</strong><br />

VAN DE RICHTSCHEMA’ S<br />

In 2004 is m<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> met de opstell<strong>in</strong>g van de<br />

richtschema’s. Zij werd<strong>en</strong> vanaf 2006 operationeel als middel<br />

voor ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

In <strong>2007</strong> bleek hoe moeilijk haalbaar e<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>sus bij de<br />

actor<strong>en</strong> was met betrekk<strong>in</strong>g tot e<strong>en</strong> ruimtelijk ontwerp.<br />

Tijd<strong>en</strong>s dat jaar werd ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel richtschema uitgewerkt.<br />

Nochtans was <strong>het</strong> ge<strong>en</strong> vruchteloos jaar: er werd <strong>en</strong>orm veel<br />

gediscussieerd over al de aspect<strong>en</strong> (mobiliteit, programmer<strong>in</strong>g,<br />

ruimtelijke weergave, ... ) van elk van de richtschema’s.<br />

Vandaar dat de gewestreger<strong>in</strong>g 3 richtschema’s zal goedkeur<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de loop van <strong>het</strong> eerste semester van 2008.<br />

Richtschema ‘Kruidtu<strong>in</strong>’ / Adm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum<br />

Het richtschema voor <strong>het</strong> hefboomgebied Kruidtu<strong>in</strong> g<strong>in</strong>g<br />

als eerste van start. Het beperkt zich tot <strong>het</strong> Adm<strong>in</strong>istratief<br />

c<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> de Kruidtu<strong>in</strong> <strong>en</strong> beoogt voornamelijk: de reïntegratie<br />

van <strong>het</strong> Adm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadsweefsel,<br />

met aandacht ev<strong>en</strong>wel voor <strong>het</strong> modernistische concept van<br />

<strong>het</strong> geheel waarbij de esplanade e<strong>en</strong> ‘stadsbalkon’ vormt;<br />

de creatie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (met name voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>) op<br />

de site; de overkoepel<strong>in</strong>g van de kle<strong>in</strong>e r<strong>in</strong>glaan (Victoria<br />

Reg<strong>in</strong>alaan) <strong>en</strong> makkelijke verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de Kruidtu<strong>in</strong>.<br />

De docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>het</strong> richtschema zijn beschikbaar op<br />

www.brussel.irisnet.be (rubriek ‘richtschema’s’).<br />

E<strong>in</strong>d november 2006 werd <strong>het</strong> besluit tot uitvoer<strong>in</strong>g van dit<br />

richtschema door middel van <strong>het</strong> bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

goedgekeurd door de reger<strong>in</strong>g. In juni <strong>2007</strong> werd <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In 2008 zou de Stad<br />

Brussel moet<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> met dit BBP.<br />

Illustratie van <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> architecturale pot<strong>en</strong>tieel dat door<br />

de voornaamste oriëntaties van <strong>het</strong> richtschema van <strong>het</strong> hefboomgebied<br />

‘Kruitdtu<strong>in</strong>’ wordt bepaald (ontwerpers: MSA-Lion)<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

29


Hoofdstuk 1<br />

30<br />

Richtschema’s, van kracht op 31/12/<strong>2007</strong><br />

De afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de richtschema’s komt overe<strong>en</strong> met de hefboomgebied<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong>/of met de Gebied<strong>en</strong> van Gewestelijk Belang (GGB’s) van<br />

<strong>het</strong> GBP. Zij stemt ook grot<strong>en</strong>deels overe<strong>en</strong> met de ti<strong>en</strong> strategische gebied<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> PIO word<strong>en</strong> omlijnd voor voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> van collectief belang met<br />

<strong>in</strong>ternationale reikwijdte.


Stand van zak<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de richtschema’s volg<strong>en</strong>s de procedurestapp<strong>en</strong> op 31/12/<strong>2007</strong><br />

Richtschema Publicatie Beg<strong>in</strong> van de Voorlopige Advies van de Defi nitieve Publicatie van<br />

van de<br />

opmaak goedkeur<strong>in</strong>g GOC goedkeur<strong>in</strong>g door <strong>het</strong> toepass<strong>in</strong>gs-<br />

aankondig<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht<br />

door de<br />

reger<strong>in</strong>g<br />

de reger<strong>in</strong>g besluit<br />

Kruidtu<strong>in</strong>/<br />

Adm<strong>in</strong>istratief<br />

c<strong>en</strong>trum<br />

1/06/05 18/01/06 28/09/06 28/10/06 30/11/06 27/07/07<br />

Weststation 2/03/05 15/01/06<br />

Thurn & Taxis 3/06/05 1/06/06<br />

Europese wijk - 1/03/06 13/12/07<br />

Delta 19/06/06 23/03/07<br />

Reyers 15/10/07<br />

Richtschema ‘Weststation’<br />

De uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> richtschema begon <strong>in</strong> 2006, onder<br />

toezicht van de federale overheidsdi<strong>en</strong>st Mobiliteit <strong>en</strong> Vervoer.<br />

Dit gebied moet bijzonder goed bereikbaar word<strong>en</strong><br />

met <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer. Daarom beoogt <strong>het</strong> richtschema<br />

hier e<strong>en</strong> nieuwe gem<strong>en</strong>gde wijk die met <strong>het</strong> hele gewest<br />

<strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g staat: <strong>het</strong> gebied wordt <strong>in</strong> <strong>het</strong> bestaande<br />

stadsweefsel geïntegreerd, er kom<strong>en</strong> buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

handelszak<strong>en</strong>, productieactiviteit<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e ruimte<br />

<strong>en</strong> ontspann<strong>in</strong>gsactiviteit<strong>en</strong>. De stadsbreuk die te wijt<strong>en</strong><br />

is aan deze spoorwegzone tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> oude <strong>en</strong> <strong>het</strong> nieuwe<br />

Mol<strong>en</strong>beek, wordt opgehev<strong>en</strong>. Het richtschema ‘Weststation’<br />

wordt midd<strong>en</strong> 2008 goedgekeurd.<br />

Richtschema ‘Thurn & Taxis’<br />

Het studiebureau werd <strong>in</strong> februari 2006 geselecteerd <strong>en</strong><br />

voltooit <strong>het</strong> ontwerp van richtschema beg<strong>in</strong> 2008. Het ontwerp<br />

vertrekt van de c<strong>en</strong>trale optie van <strong>het</strong> richtschema, met<br />

name e<strong>en</strong> park met grootstedelijke allures, maar reserveert<br />

Illustratie van <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige pot<strong>en</strong>tieel<br />

van de site Thurn & Taxis (de nieuwe <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> kleur weergegev<strong>en</strong>)<br />

ook e<strong>en</strong> belangrijke rol voor <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer <strong>en</strong> voor de<br />

zachte weggebruiker. Het stelt meerdere bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor<br />

<strong>en</strong> streeft naar de reïntegratie van deze site <strong>in</strong> de omligg<strong>en</strong>de<br />

wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> aantrekkelijk imago bij <strong>het</strong> hele gewest.<br />

Door de schijnwerper op de waardevolle erfgoedkundige<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te richt<strong>en</strong>, ontstaat e<strong>en</strong> gedurfd gem<strong>en</strong>gd gebruik<br />

van <strong>het</strong> maritiem station. Het richtschema ‘Thurn & Taxis’<br />

wordt <strong>in</strong> de loop van <strong>het</strong> eerste kwartaal van 2008 voltooid.<br />

De huidige site van Thurn & Taxis, gezi<strong>en</strong> vanuit de lucht<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

31


Hoofdstuk 1<br />

32<br />

Richtschema ‘Europese wijk’<br />

Het richtschema van de Europese wijk werd tuss<strong>en</strong><br />

maart 2006 <strong>en</strong> november <strong>2007</strong> opgesteld onder leid<strong>in</strong>g van<br />

mevrouw M.-L. Roggemans, afgevaardigde van <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

Europese wijk. Het richtplan vertrekt van kernopties <strong>in</strong>zake<br />

mobiliteit, gem<strong>en</strong>gde functies <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong><br />

architecturale programma’s. De uitwerk<strong>in</strong>g ervan moet de<br />

Europese wijk tot e<strong>en</strong> eco-wijk do<strong>en</strong> evoluer<strong>en</strong> (zie kader<br />

blz. 34), die tegelijk <strong>het</strong> voornaamste Europese <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

adm<strong>in</strong>istratieve c<strong>en</strong>trum van <strong>het</strong> gewest is, e<strong>en</strong><br />

veelzijdige huisvest<strong>in</strong>gspool <strong>en</strong> e<strong>en</strong> trekpleister voor cultuur<br />

<strong>en</strong> ontspann<strong>in</strong>g die voor iedere<strong>en</strong> toegankelijk is.<br />

Het richtschema van de Europese wijk werd <strong>in</strong> eerste lez<strong>in</strong>g<br />

door de gewestreger<strong>in</strong>g goedgekeurd op 13/12/<strong>2007</strong>. Het<br />

wordt <strong>in</strong> maart 2008 na advies van de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie<br />

(GOC) aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In dit verband<br />

hebb<strong>en</strong> de m<strong>in</strong>ister-voorzitter van <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> de vicevoorzitter<br />

van de Europese Commissie e<strong>en</strong> fors herstructurer<strong>in</strong>gsprogramma<br />

aangekondigd van de vestig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

Europese Commissie <strong>in</strong> de buurt van de Wetstraat. De opties<br />

van dit programma zijn de heraanleg van de Wetstraat <strong>en</strong> van<br />

de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de perimeter, ev<strong>en</strong>als de verdicht<strong>in</strong>g<br />

van dit gedeelte van de Wetstraat door e<strong>en</strong> verdubbel<strong>in</strong>g<br />

van de vloer/terre<strong>in</strong>-verhoud<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitbreid<strong>in</strong>g<br />

met 400 000 m2 t<strong>en</strong> opzichte van de bestaande toestand:<br />

to<strong>en</strong>ame van <strong>het</strong> aantal kantor<strong>en</strong> voor de Europese Commissie<br />

(230 000 m2 ), <strong>in</strong>voeg<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (110 000 m2 ),<br />

handelszak<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> (55 000 m2 ).<br />

Van september tot december <strong>2007</strong> werd e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwwedstrijd<br />

voorbereid als aanloop tot de bepal<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vorm voor de Wetstraat. De aankondig<strong>in</strong>g<br />

van de opdracht voor deze <strong>in</strong>ternationale wedstrijd<br />

wordt <strong>in</strong> februari 2008 op<strong>en</strong>baar gemaakt zodat de resultat<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> eerste kwartaal van 2009 bek<strong>en</strong>d zijn.<br />

De huidige Wetstraat vanaf de tunneluitgang<br />

In de herstructurer<strong>in</strong>gsperimeter van de Europese wijk (rood omlijnd) voorziet <strong>het</strong> richschema de heraanleg van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> verdicht<strong>in</strong>g van dit<br />

stuk van de Wetstraat door e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van <strong>het</strong> aantal kantor<strong>en</strong> voor de Europese Commissie <strong>en</strong> de <strong>in</strong>lass<strong>in</strong>g van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, handelszak<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.


Richtschema ‘Delta’<br />

In december 2006 werd e<strong>en</strong> studiebureau aangewez<strong>en</strong><br />

voor de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> richtschema voor <strong>het</strong> hefboomgebied<br />

‘Delta’ <strong>en</strong> de Ple<strong>in</strong>campus. De discussies<br />

over mobiliteit <strong>en</strong> bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van deze site zijn aan<br />

de gang. Het gebied moet als <strong>het</strong> ware e<strong>en</strong> stadspoort<br />

word<strong>en</strong>. Het richtschema wil van dit spoorweggebied e<strong>en</strong><br />

nieuw gem<strong>en</strong>gd gebied mak<strong>en</strong> dat zich <strong>in</strong> <strong>het</strong> stadsweefsel<br />

<strong>in</strong>tegreert <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuw<strong>en</strong>de kracht is voor <strong>het</strong> gewest.<br />

Het richtschema wordt tijd<strong>en</strong>s de tweede helft van 2008<br />

afgerond.<br />

Richtschema ‘Reyers’<br />

E<strong>en</strong> aankondig<strong>in</strong>g van opdracht voor de opstell<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> richtschema voor <strong>het</strong> hefboomgebied VRT-RTBF is op<br />

15/10/<strong>2007</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bullet<strong>in</strong> der aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> versch<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In juni 2008, zodra <strong>het</strong> studiebureau is geselecteerd,<br />

zal de uitwerk<strong>in</strong>g ervan van start gaan. De voornaamste<br />

uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van dit richtschema zijn met name de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> echte stadspoort, de verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

mobiliteit <strong>in</strong> de buurt van VRT-RTBF <strong>en</strong> van <strong>het</strong> Meiserple<strong>in</strong>,<br />

de uitbreid<strong>in</strong>g van de bestaande huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

creatie van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie- <strong>en</strong> communicatiepool.<br />

Dit richtschema wordt <strong>in</strong> de loop van <strong>het</strong> eerste kwartaal<br />

van 2009 voltooid.<br />

Richtschema ‘rangeerstation van Schaarbeek’<br />

E<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> heeft de gewestreger<strong>in</strong>g naar aanleid<strong>in</strong>g van<br />

de strategische keuzes van <strong>het</strong> Plan voor Internationale<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g voor Brussel beslist om e<strong>en</strong> richtschema<br />

voor de site van <strong>het</strong> rangeerstation van Schaarbeek op<br />

touw te zett<strong>en</strong>. De voornaamste problem<strong>en</strong> die daarbij<br />

opduik<strong>en</strong>, betreff<strong>en</strong> met name de mogelijkheid om er e<strong>en</strong><br />

voetbalstadion met <strong>in</strong>ternationale allure te vestig<strong>en</strong>, de<br />

herstructurer<strong>in</strong>g van de economische <strong>en</strong> hav<strong>en</strong>activiteit<strong>en</strong><br />

die met <strong>het</strong> kanaal zijn verbond<strong>en</strong>, de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

logistiek, de creatie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de versterk<strong>in</strong>g van<br />

de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met <strong>het</strong> Vlaamse gewest.<br />

De aankondig<strong>in</strong>g van deze opdracht wordt <strong>in</strong> januari 2008<br />

gepubliceerd.<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g beheert e<strong>en</strong> belangrijke cel de richtschema’s <strong>en</strong> de BBP’s van de hefboomgebied<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong> van de gebied<strong>en</strong> van<br />

gewestelijk belang van <strong>het</strong> GBP.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

33


Hoofdstuk 1<br />

34<br />

Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> eco-wijk<strong>en</strong><br />

Talrijke studies <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> staan bij de besprek<strong>in</strong>g van ecologische<br />

gebouw<strong>en</strong> vooral stil bij <strong>het</strong> <strong>en</strong>ergie- <strong>en</strong> waterbeheer.<br />

De ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake de ontwikkel<strong>in</strong>g van ecologische<br />

wijk<strong>en</strong> of ‘eco-wijk<strong>en</strong>’ krijg<strong>en</strong> veel m<strong>in</strong>der aandacht.<br />

Nochtans di<strong>en</strong>t duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g niet langer per<br />

gebouw te word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>, maar wel per wijk.<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g wilde daarom <strong>het</strong> concept<br />

‘eco-wijk’ concreet gestalte gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft op basis van<br />

studies <strong>en</strong> ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ter zake <strong>in</strong> België <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land<br />

e<strong>en</strong> tabel voorgesteld voor de analyse van de gebied<strong>en</strong><br />

die moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld (zoals Thurn & Taxis<br />

of Josaphat) of her<strong>in</strong>gericht (zoals de Wetstraat), om <strong>het</strong><br />

begrip ‘eco-wijk’ concreet gestalte te gev<strong>en</strong>.<br />

Deze analysetabel bepaalt de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

gebruikspr<strong>in</strong>cipes van de plek: e<strong>en</strong> rationeel gebruik van<br />

de ruimte door middel van e<strong>en</strong> aangepaste sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

opbouw met e<strong>en</strong> gediffer<strong>en</strong>tieerde dichtheid; e<strong>en</strong><br />

geschikte <strong>in</strong>plant<strong>in</strong>g van de voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, verfraai<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelszak<strong>en</strong>; e<strong>en</strong> fl exibele ruimte<br />

die e<strong>en</strong> veelheid aan gebruik<strong>en</strong> toelaat; functionele <strong>en</strong><br />

sociale diversiteit <strong>en</strong> verm<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g.<br />

Wat de sted<strong>en</strong>bouwkundige vorm<strong>en</strong> betreft, di<strong>en</strong>t de<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de bebouw<strong>in</strong>g<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met de optimale zonoriëntatie, de<br />

w<strong>in</strong>d<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit, opmerkelijke zicht<strong>en</strong>, de fauna, de fl ora<br />

<strong>en</strong> landschapselem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

5. Bijzondere<br />

Bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

BBP’S, IN <strong>2007</strong> OPGEHEVEN<br />

EN GOEDGEKEURD<br />

Het bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP) bepaalt nauwkeurig<br />

de organisatie van <strong>het</strong> grondgebied op <strong>het</strong> niveau van<br />

de wijk<strong>en</strong>. Elke geme<strong>en</strong>te voert e<strong>en</strong> of meerdere BBP’s <strong>in</strong>,<br />

<strong>het</strong>zij op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief, <strong>het</strong>zij b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de reger<strong>in</strong>g<br />

opgelegde termijn. Onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

de wijkbewoners <strong>het</strong> <strong>in</strong>itiatief ertoe nem<strong>en</strong>.<br />

De eco-mobiliteit wordt de hoofdbekommernis. Er di<strong>en</strong>t<br />

aandacht te word<strong>en</strong> besteed aan de cont<strong>in</strong>uïteit van de<br />

bestaande tracés <strong>en</strong> de weg<strong>en</strong>hiërarchie, <strong>het</strong> ev<strong>en</strong>wicht<br />

tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de vervoerswijz<strong>en</strong>, verkeersbeheers<strong>in</strong>g,<br />

de zachte vervoermiddel<strong>en</strong>, de beperk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

autogebruik <strong>en</strong> de goede verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar<br />

vervoersnet. Het parkeerbeleid vormt overig<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> van<br />

de ess<strong>en</strong>tiële aandachtspunt<strong>en</strong> van eco-mobiliteit.<br />

T<strong>en</strong> slotte di<strong>en</strong>t de milieubekommernis te word<strong>en</strong> aangepakt<br />

op buurtniveau.<br />

• Hoe is <strong>het</strong> gesteld met de <strong>en</strong>ergieproductie <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>en</strong>ergieverbruik van de wijk, met <strong>in</strong>begrip van de<br />

alternatieve <strong>en</strong>ergieën of de warmtekrachtkoppel<strong>in</strong>g?<br />

• Watergebruik di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> beperkt, overstrom<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voorkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> water moet als elem<strong>en</strong>t van <strong>het</strong> stedelijk<br />

landschap naar voor word<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong>.<br />

• Door de terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van de uitstoot van verontre<strong>in</strong>ig<strong>en</strong>de<br />

stoff<strong>en</strong> <strong>en</strong> van broeikasgass<strong>en</strong> e<strong>en</strong> betere luchtkwaliteit<br />

nastrev<strong>en</strong>.<br />

• De factor lawaaibeheers<strong>in</strong>g wordt alsmaar dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>der<br />

<strong>en</strong> vereist e<strong>en</strong> <strong>in</strong>greep bij de bron, acties op <strong>het</strong><br />

niveau van de geluidsverspreid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong>de<br />

maatregel<strong>en</strong>.<br />

• Het afvalbeleid: <strong>het</strong> sorter<strong>en</strong> <strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> van huishoudelijk<br />

afval, maar ook de recycl<strong>in</strong>g van bouwmaterial<strong>en</strong>.<br />

• M<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t vervuilde terre<strong>in</strong><strong>en</strong> te saner<strong>en</strong>, <strong>het</strong> reliëf te<br />

respecter<strong>en</strong>, de landschapp<strong>en</strong> te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> biodiversiteit te bevorder<strong>en</strong>.<br />

Net als <strong>het</strong> GBP heeft <strong>het</strong> BBP voor iedere<strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>de<br />

kracht <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de waarde <strong>en</strong> bepaalt <strong>het</strong> de afgifte<br />

van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Het blijft van<br />

kracht tot als <strong>het</strong> gedeeltelijk of geheel wordt gewijzigd<br />

of opgehev<strong>en</strong>.<br />

Het BBP verfi jnt <strong>het</strong> GBP <strong>en</strong> de GemOP’s voor <strong>het</strong> gedeelte<br />

van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke grondgebied waarop <strong>het</strong> van toepass<strong>in</strong>g<br />

is. Het bevat met name e<strong>en</strong> overzicht van:<br />

• de bestaande rechts- <strong>en</strong> feitelijke toestand;<br />

• de gedetailleerde bestemm<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de<br />

gebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> de voorschrift<strong>en</strong> die hierop van toepass<strong>in</strong>g<br />

zijn;


• de voorschrift<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de <strong>in</strong>plant<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

omvang van de bouwwerk<strong>en</strong>;<br />

• de voorschrift<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake de vormgev<strong>in</strong>g van de bouwwerk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hun onmiddellijke omgev<strong>in</strong>g;<br />

• <strong>het</strong> tracé <strong>en</strong> de maatregel<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake weg<strong>en</strong>aanleg <strong>en</strong> de<br />

voorschrift<strong>en</strong> die hierop van toepass<strong>in</strong>g zijn.<br />

Het BBP kan ook omstandighed<strong>en</strong>, omvang <strong>en</strong> bestemm<strong>in</strong>g<br />

bepal<strong>en</strong> van de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> die voor zijn realisatie<br />

nodig zijn. De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BBP kunn<strong>en</strong> <strong>het</strong> gebruik<br />

van <strong>het</strong> eig<strong>en</strong>dom <strong>in</strong>perk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> bouwverbod <strong>in</strong>houd<strong>en</strong>.<br />

Bij <strong>het</strong> BBP kan e<strong>en</strong> onteig<strong>en</strong><strong>in</strong>gsplan hor<strong>en</strong> dat voor de<br />

uitwerk<strong>in</strong>g van de BBP-doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> noodzakelijk is.<br />

In <strong>2007</strong> heeft <strong>het</strong> BROH 18 BBP’s behandeld:<br />

• 12 opheffi ng<strong>en</strong> van oude BBP’s: 11 expliciete opheffi ng<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

1 opheffi ng door <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan;<br />

• 6 goedkeur<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van nieuwe BBP’s: 1 goedkeur<strong>in</strong>g van<br />

de eerste fase <strong>en</strong> 5 van de tweede fase;<br />

• ge<strong>en</strong> BBP-wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s op<strong>en</strong>baar nut.<br />

T<strong>en</strong> opzichte van 2006 (43 BBP’s behandeld) stell<strong>en</strong> we <strong>in</strong><br />

<strong>2007</strong> dus e<strong>en</strong> dal<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal behandelde BBP’s vast<br />

met 60 %. De verklar<strong>in</strong>g hiervan ligt <strong>in</strong> <strong>het</strong> kle<strong>in</strong>ere aantal<br />

opheffi ng<strong>en</strong> van BBP’s (36 <strong>in</strong> 2006 teg<strong>en</strong> 12 <strong>in</strong> <strong>2007</strong>),<br />

voornamelijk opheffi ng<strong>en</strong> die door <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplan zijn gepland.<br />

BBP’s, <strong>in</strong> <strong>2007</strong> opgehev<strong>en</strong> <strong>en</strong> goedgekeurd bij reger<strong>in</strong>gsbesluit<br />

Plancode<br />

Opheffi ng<strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong>am<strong>in</strong>g Proceduretype Datum B.R.<br />

ETT 016 005 BLOK 562 GELEGEN TUSSEN DE OUDERGEMLAAN, DE FÉTISSTRAAT,<br />

DE STEENWEG OP WAVER, DE L. HAPSTRAAT<br />

Expliciete volledige opheffi ng 18/01/07<br />

BER 010 005 Nr. 4 GELEGEN TUSSEN MARICOLLENDREEF, A. DENIESTRAAT, DILBEEKSTRAAT,<br />

KERSEBOOMSTRAAT EN DE GRENS MET DE GEMEENTE DILBEEK<br />

Expliciete volledige opheffi ng 15/02/07<br />

BER 013 013 Nr. 5 VALLEI VAN DE MOLENBEEK (HOOGVLAKTE POTAERDE) Expliciete volledige opheffi ng 15/02/07<br />

BER 014 003 Nr. 74 WIJK OUDE KERK Expliciete volledige opheffi ng 15/02/07<br />

JET 017 020 Nr. 4.06 WIJK LAARBEEKBOS Expliciete gedeeltelijke<br />

opheffi ng<br />

26/04/07<br />

SCH 027 004 HUIZENBLOKKEN 378 TOT 384, 381B EN 384B NAASTE OMGEVING VAN<br />

DE VRT/RTB<br />

SCH 038 003 HUIZENBLOK Nr. 212 VIFQUINSTRAAT, JOSAPHATSTRAAT,<br />

DE ROBIANOSTRAAT EN HAACHTSESTEENWEG<br />

SCH 039 002 DELEN VAN DE HUIZENBLOKKEN 381 BIS EN 384 - NAASTE OMGEVING<br />

VAN DE VRT/RTB<br />

Expliciete volledige opheffi ng 10/05/07<br />

Expliciete volledige opheffi ng 10/05/07<br />

Expliciete volledige opheffi ng 10/05/07<br />

IXE 019 002 HUIZENBLOK 57 - CENTRUMWIJK Expliciete volledige opheffi ng 6/09/07<br />

BER 011 017 Nr. 95 SCHWEITZER Expliciete gedeeltelijke<br />

opheffi ng<br />

25/10/07<br />

BRU 114 004 Nr. 60-37 BUURT VAN DE ‘MODELWIJK’ Expliciete gedeeltelijke<br />

opheffi ng<br />

MOL 020 003 Nr. 21 TUSSEN DE STEENWEG OP GENT, DE KOLOMSTRAAT,<br />

DE PAALSTRAAT EN DE RANSFORTSTRAAT<br />

8/11/07<br />

Volledige opheffi ng bij GemOP 21/11/07<br />

Goedkeur<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

GAN 018 009 Nr. IX-3 VALLEI VAN DE MOLENBEEK Opheffi ng tweede fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

AND 025 004 BERGEN-BIRMINGHAM Opheffi ng tweede fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

ETT 032 002 BLOK 533 TUSSEN HET NIEUWE ZIEKENHUIS VAN HET LEOPOLDPARK, DE<br />

FROISSARTSTRAAT, DE BELLIARDSTRAAT, DE ETTERBEEKSESTEENWEG<br />

MET INBEGRIP VAN DE GEBIEDEN VAN DE AANGRENZENDE STRATEN<br />

Opheffi ng tweede fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

UCC 066 002 Nr.29 bis WIJK CLIJVELD Opheffi ng tweede fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

EVE 033 003 Nr. 730 - ARTEMIS TUSSEN DE OUD-STRIJDERSLAAN,<br />

DE H. DUNANTLAAN, DE EENBOOMSTRAAT, DE KERKHOF VAN<br />

BRUSSELLAAN EN DE FRANZ GUILLAUMELAAN<br />

IXE 043 002 HUIZENBLOK 24 TUSSEN DE GULDEN VLIESLAAN, DE RIDDERSSTRAAT,<br />

DE DE STASSARTSTRAAT EN DE LAKENWEVERSSTRAAT<br />

Opheffi ng tweede fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

Opheffi ng eerste fase van<br />

<strong>het</strong> BBP<br />

8/02/07<br />

14/06/07<br />

14/06/07<br />

12/07/07<br />

19/07/07<br />

6/12/07<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

35


Hoofdstuk 1<br />

36<br />

Kaart van de BBP’s die op 31/12/<strong>2007</strong> goedgekeurd, opgehev<strong>en</strong> <strong>en</strong> van kracht war<strong>en</strong> <strong>in</strong> de GGB’s


We voeg<strong>en</strong> hieraan toe dat aan drie van de BBP’s die tijd<strong>en</strong>s<br />

de tweede fase werd<strong>en</strong> goedgekeurd, al verschill<strong>en</strong>de<br />

jar<strong>en</strong> werd gewerkt met toepass<strong>in</strong>g van de OOPS.<br />

VOORNAAMSTE VORDERINGEN VAN<br />

DE BBP’S IN DE GEBIEDEN VAN<br />

GEWESTELIJK BELANG<br />

Parallel met de opstell<strong>in</strong>g van de richschema’s voor de<br />

hefboomgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor de gebied<strong>en</strong> van gewestelijk<br />

belang wordt doorgewerkt aan de BBP’s voor de gebied<strong>en</strong><br />

van gewestelijk belang.<br />

Het GBP bepaalt 14 gebied<strong>en</strong> van gewestelijk belang<br />

(GGB’s). Sommige ervan werd<strong>en</strong> al volledig uitgewerkt.<br />

Het BBP van andere GGB’s start na de goedkeur<strong>in</strong>g van de<br />

richtschema’s (zie punt 4 over de richtschema’s). Aan sommige<br />

BBP’s wordt mom<strong>en</strong>teel gewerkt. In <strong>en</strong>kele GGB’s<br />

werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> vorder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gemaakt: ze word<strong>en</strong> op de<br />

kaart hiernaast aangegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hierna besprok<strong>en</strong>.<br />

GGB 1 ‘Helihav<strong>en</strong>’<br />

De aanleg van <strong>het</strong> GGB ‘Helihav<strong>en</strong>’ werd verdeeld over twee<br />

BBP’s: <strong>het</strong> BBP 70-20b ‘Helihav<strong>en</strong>’, goedgekeurd <strong>in</strong> 2005, <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> BBP 70-20a ‘Willebroek’. De opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BBP ‘Willebroek’<br />

g<strong>in</strong>g van start <strong>in</strong> 2006 <strong>en</strong> loopt nog steeds. Overe<strong>en</strong>komstig<br />

de nieuwe procedure wordt tegelijk ook e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport<br />

opgesteld. E<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> kwam<strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong><br />

de Stad Brussel tot e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst, na talloze discussies<br />

over de ev<strong>en</strong>tuele bouw van e<strong>en</strong> loopbrug over <strong>het</strong> kanaal<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde van de Picardstraat. In april 2008 zull<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

BBP <strong>en</strong> <strong>het</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport klaar zijn.<br />

GGP 2 ‘Gaucheret’<br />

Het BBP werd defi nitief goedgekeurd bij reger<strong>in</strong>gsbesluit<br />

<strong>in</strong> 2005. De aanleg van de Gaucheret-site nadert zijn voltooi<strong>in</strong>g<br />

met de bouw van de laatste woongebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

toekomstige Z<strong>en</strong>ith-tor<strong>en</strong> (bouw begonn<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong>) die<br />

<strong>het</strong> uitzicht vanaf de E. Jacqma<strong>in</strong>laan afsluit.<br />

GGB 3 ‘Weststation’<br />

Er wordt mom<strong>en</strong>teel gewerkt aan e<strong>en</strong> richtschema voor<br />

dit GGB (zie punt 4 ‘balans <strong>2007</strong> van de richtschema’s’). In<br />

2009 zou de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BBP van start moet<strong>en</strong> gaan<br />

dat bij dit richtschema aansluit.<br />

GGB 5 ‘Pr<strong>in</strong>s Albert’<br />

De vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> dit GGB werd<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>, de laatste<br />

werv<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> t<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de.<br />

GGB 6 ‘Thurn & Taxis’<br />

Het grondgebied van dit GGB bestaat uit twee del<strong>en</strong>:<br />

GGB 6A <strong>en</strong> GGB 6B, beide opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> richtschema<br />

(dat vermoedelijk tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> eerste kwartaal van 2008<br />

wordt afgewerkt). Aansluit<strong>en</strong>d daarop start de uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> BBP.<br />

GGB 7 ‘Van Volxem’<br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van dit GGB werd <strong>in</strong> tweeën verdeeld. In<br />

deel 1 ‘Wielemans-Ceupp<strong>en</strong>s’ bev<strong>in</strong>dt zich s<strong>in</strong>ds <strong>2007</strong> e<strong>en</strong><br />

c<strong>en</strong>trum voor hed<strong>en</strong>daagse kunst (Wiels). In deel 2 startt<strong>en</strong><br />

e<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> bouwwerk<strong>en</strong> van 6 gebouw<strong>en</strong> voor kantor<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> productieactiviteit<strong>en</strong> (elk 3 500 m2 ).<br />

GGB 9 ‘Charle-Albert’<br />

Er werd e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g afgeleverd <strong>in</strong><br />

de herfst van 2006 om kantor<strong>en</strong> onder te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> voormalige<br />

kasteel. Teg<strong>en</strong> deze vergunn<strong>in</strong>g heeft de geme<strong>en</strong>te<br />

bij de Raad van State beroep aangetek<strong>en</strong>d. E<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> heeft<br />

de Raad van State hier<strong>in</strong> nog ge<strong>en</strong> uitspraak gedaan.<br />

GGB 11 ‘Adm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum’<br />

Het richtschema werd e<strong>in</strong>d 2006 goedgekeurd. Het uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit<br />

van dit GGB, dat de opties van <strong>het</strong> richtschema<br />

vertaalt (zie punt 4 ‘balans <strong>2007</strong> van de richtschema’s’),<br />

is <strong>in</strong> juli <strong>2007</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Belgisch Staatsblad versch<strong>en</strong><strong>en</strong>. De<br />

Stad Brussel beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> 2008 met de uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BBP.<br />

ZIR 13 ‘Josaphat’<br />

Illustratie van <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig pot<strong>en</strong>tieel van de ‘compacte’ versie van de<br />

aanleg van <strong>het</strong> GGB Josaphat<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

37


Hoofdstuk 1<br />

38<br />

Voor <strong>het</strong> gebied van <strong>het</strong> GGB <strong>en</strong> stedelijk <strong>in</strong>dustriegebied,<br />

geleg<strong>en</strong> op grondgebied van Schaarbeek <strong>en</strong> Evere, wordt<br />

e<strong>en</strong> BBP met milieueffect<strong>en</strong>rapport uitgewerkt. Rondom<br />

de harde kern (won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, buurtw<strong>in</strong>kels <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

word<strong>en</strong> twee mogelijke <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong> bestudeerd:<br />

<strong>en</strong>erzijds e<strong>en</strong> lichte versie, anderzijds e<strong>en</strong> compacte versie<br />

met de overkapp<strong>in</strong>g van de spoorlijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

kantoorbestemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> GGB. In dit stadium hebb<strong>en</strong><br />

de twee geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de compacte versie geopteerd.<br />

Midd<strong>en</strong> 2008 zou <strong>het</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport klaar moet<strong>en</strong><br />

zijn.<br />

GGB 14 ‘Stadspoort’<br />

E<strong>en</strong> gedeeltelijk BBP werd <strong>in</strong> 2004 goedgekeurd. E<strong>en</strong> tweede<br />

wordt mom<strong>en</strong>teel uitgewerkt. Het reger<strong>in</strong>gsbesluit van<br />

18/07/2002 bepaalt dat b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de 5 jaar e<strong>en</strong> BBP voor de andere<br />

huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong> moet zijn opgesteld. E<strong>en</strong> mobiliteitsstudie, die <strong>in</strong><br />

<strong>2007</strong> werd afgewerkt, bestudeerde de <strong>in</strong>termodaliteit tuss<strong>en</strong><br />

private <strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare vervoermiddel<strong>en</strong> <strong>in</strong> de buurt van <strong>het</strong> station<br />

van Berchem. Het op<strong>en</strong>baar vervoer, de zachte vervoermiddel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de effi ciënte relaties tuss<strong>en</strong> NMBS <strong>en</strong> de MIVB bekled<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

elk sc<strong>en</strong>ario e<strong>en</strong> belangrijke plaats.<br />

M ILIEUEFFECTENRAPPORTEN (MER)<br />

De ‘Ordonnantie houd<strong>en</strong>de de organisatie van de plann<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouw’ (2004) heeft de Europese richtlijn<br />

(2001/42/EG) betreff<strong>en</strong>de de strategische milieuevaluatie<br />

toegepast op plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s.<br />

Volg<strong>en</strong>s de nieuwe procedure di<strong>en</strong>t er voor elk BBPontwerp<br />

automatisch e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport<br />

(MER) te word<strong>en</strong> opgesteld, behalve als <strong>het</strong> BROH <strong>en</strong><br />

Leefmilieu Brussel-BIM de uitspraak van de betreff<strong>en</strong>de<br />

geme<strong>en</strong>teraad aanvaard<strong>en</strong> die stelt dat <strong>het</strong> BBP-ontwerp<br />

ge<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>swaardig effect op <strong>het</strong> milieu heeft.<br />

De balans van de BBP-ontwerp<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van deze<br />

nieuwe procedure aan e<strong>en</strong> MER word<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>,<br />

luidt als volgt:<br />

• E<strong>en</strong> eerste MER van <strong>het</strong> BBP-ontwerp ‘Avijlplateau’<br />

(Ukkel) werd <strong>in</strong> 2005 opgestart <strong>en</strong> <strong>in</strong> 2006<br />

afgewerkt. Naar aanleid<strong>in</strong>g van de studie <strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

op<strong>en</strong>baar onderzoek heeft <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>tebestuur dit BBPontwerp<br />

gewijzigd. Het gewijzigde ontwerp wordt weldra<br />

ter goedkeur<strong>in</strong>g aan de reger<strong>in</strong>g voorgelegd, sam<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> verantwoord<strong>in</strong>gsnota waar<strong>in</strong> wordt verduidelijkt<br />

op welke wijze rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g wordt gehoud<strong>en</strong> met <strong>het</strong><br />

MER, de adviez<strong>en</strong>, bezwar<strong>en</strong> <strong>en</strong> opmerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

eerste ontwerp.<br />

• E<strong>en</strong> tweede MER over <strong>het</strong> BBP-ontwerp ‘Gulledelle’<br />

(S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe) werd <strong>in</strong> 2006 opgestart <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2007</strong> afgewerkt. In december <strong>2007</strong> heeft de geme<strong>en</strong>teraad<br />

dit BBP-ontwerp sam<strong>en</strong> met zijn MER voorlopig<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> ter voorlopige goedkeur<strong>in</strong>g aan de<br />

reger<strong>in</strong>g overgemaakt.<br />

• Twee andere MER’s betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong> BBP-ontwerp<br />

‘Willebroekgebied’ (Stad Brussel) <strong>en</strong> de BBP-ontwerp<strong>en</strong><br />

‘Josaphat’ (Evere <strong>en</strong> Schaarbeek) werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2006<br />

opgestart. E<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> werd er nog steeds aan gewerkt.<br />

Het BROH heeft <strong>in</strong> <strong>2007</strong> overig<strong>en</strong>s advies uitgebracht over<br />

<strong>het</strong> voorontwerp van <strong>het</strong> bestek voor e<strong>en</strong> nog op te stell<strong>en</strong><br />

MER voor e<strong>en</strong> BBP-ontwerp ‘Marie Janson’ (S<strong>in</strong>t-Gillis) <strong>en</strong><br />

over <strong>het</strong> advies van de betrokk<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>terad<strong>en</strong> dat luidt<br />

dat drie andere BBP-ontwerp<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>swaardige<br />

gevolg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Op die wijze wordt de pot<strong>en</strong>tiële impact van e<strong>en</strong> ‘stuk’ van<br />

e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te <strong>in</strong> e<strong>en</strong> vroeg stadium duidelijk <strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g van de geplande ontwerp<strong>en</strong> mogelijk.<br />

Dit kan tot de vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g leid<strong>en</strong> van de onderzoeksprocedure<br />

van de projectdossiers b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de perimeter van<br />

deze BBP’s.<br />

6. Studies <strong>en</strong> thematische<br />

observatoria<br />

S TUDIES<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g coörd<strong>in</strong>eert de talrijke<br />

studies van experts, academische vorsers <strong>en</strong> andere<br />

studiebureaus. In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de studies<br />

afgewerkt:<br />

• E<strong>en</strong> studie van de stedelijke morfologie van de Europese<br />

wijk;<br />

• Mobiliteitsstudie, voorafgaand aan de uitwerk<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> GGB 14 ‘Stadspoort’ van <strong>het</strong> GBP;


• Haalbaarheidsstudie van de bouw van e<strong>en</strong> nieuw<br />

voetbalstadion voor RSC Anderlecht.<br />

• Studie van de gez<strong>in</strong>sfi scaliteit <strong>en</strong> van <strong>het</strong> profi el van de<br />

begunstigd<strong>en</strong> van gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gssteun;<br />

• Studie van de plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Brussel <strong>in</strong> de 19e <strong>en</strong> 20e<br />

eeuw;<br />

• Realisatie van e<strong>en</strong> orthofotoplan van <strong>het</strong> gewest <strong>in</strong> 1953<br />

<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> grafi sche <strong>in</strong>terface die, <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g ‘Brussel, e<strong>en</strong> hoofdstad <strong>en</strong> haar <strong>in</strong>woners’,<br />

de <strong>in</strong>teractieve <strong>en</strong> gelijktijdige raadpleg<strong>in</strong>g toelaat<br />

van de orthofotoplann<strong>en</strong> van 1953 <strong>en</strong> 2004;<br />

• <strong>Jaarverslag</strong><strong>en</strong> van de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO 2004-<br />

2006 (NL/FR).<br />

Andere studies, zowel <strong>in</strong>tern als extern uitgevoerd, werd<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2007</strong> gepubliceerd:<br />

• Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - Balans 2006<br />

(nr. 20/<strong>2007</strong>): gebaseerd op de analyse van de kantoorvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(NL/FR/EN);<br />

• Overzicht van de handel <strong>2007</strong> (nr. 2): synthese van de<br />

evolutie van de kle<strong>in</strong>handel s<strong>in</strong>ds 1950 (NL/FR/EN);<br />

• BrU, plann<strong>in</strong>g a capital (nrs. 1, 2 <strong>en</strong> 3): tijdschrift van <strong>het</strong><br />

BROH over ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (NL/FR/EN);<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> 2006 van <strong>het</strong> BROH (NL/FR).<br />

Belangrijke studies werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> opgestart <strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 2008 afgewerkt. Zij behandel<strong>en</strong> de problematiek van de<br />

tor<strong>en</strong>s <strong>en</strong> de dichtheid, de evaluatie <strong>en</strong> mechanism<strong>en</strong> voor<br />

<strong>het</strong> ‘opvang<strong>en</strong>’ van de meerwaard<strong>en</strong> van vastgoedoperaties,<br />

de technische <strong>en</strong> fi nanciële haalbaarheid van<br />

de vertunnel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> transitverkeer onder de Wetstraat<br />

<strong>en</strong> de Belliardstraat, de analyse van de huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong><br />

aan de Wetstraat <strong>en</strong> de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van partnerships tuss<strong>en</strong><br />

private <strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare sector voor grote project<strong>en</strong>.<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g beheert overig<strong>en</strong>s <strong>het</strong><br />

overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park <strong>en</strong> <strong>het</strong> overzicht van<br />

de handel, die respectievelijk <strong>in</strong> 1997 <strong>en</strong> 1999 werd<strong>en</strong><br />

opgericht. Zij startte <strong>in</strong> 2006 ook e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

O VERZICHT VAN HET KANTORENPARK<br />

Het overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park staat s<strong>in</strong>ds 1997 <strong>in</strong><br />

voor de precieze opvolg<strong>in</strong>g van de functie ‘kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

activiteit<strong>en</strong> voor de productie van immateriële goeder<strong>en</strong>’.<br />

Het actualiseert daarbij de gegev<strong>en</strong>s met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de bestaande toestand van <strong>het</strong> GBP <strong>en</strong> <strong>het</strong> beheer van de<br />

kaart van de toelaatbare kantoorsaldi (KaTKS).<br />

Dit alles gebeurt met uiterste precisie: de door e<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g toegelat<strong>en</strong> vloeroppervlakte<br />

van elk kantoor dat groter is dan 75 m2 , wordt tot op één<br />

vierkante meter nauwkeurig bijgehoud<strong>en</strong>. Deze verfi jnde<br />

opvolg<strong>in</strong>g vloeit voort uit de vereist<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GBP ter zake<br />

(voorschrift 0.14). De saldi van toelaatbare kantor<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

woongebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> gebied<strong>en</strong> met gem<strong>en</strong>gd karakter di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

vanaf de afgifte van de vergunn<strong>in</strong>g te word<strong>en</strong> bijgewerkt.<br />

Deze dagelijks geactualiseerde resultat<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

geraadpleegd op www.gbp.irisnet.be.<br />

Jaarbalans van <strong>het</strong> overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park<br />

De jaarlijkse balans van <strong>het</strong> overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park<br />

verschijnt <strong>in</strong> drie tal<strong>en</strong> (Nederlands, Frans <strong>en</strong> Engels).<br />

Van de balans van 2006 (versch<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>in</strong> de l<strong>en</strong>te <strong>2007</strong> <strong>en</strong><br />

beschikbaar op de portaalsite van <strong>het</strong> gewest) werd e<strong>en</strong><br />

synthese voorgesteld <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag 2006 van <strong>het</strong> BROH.<br />

De balans van <strong>2007</strong> is nog niet beschikbaar, want de gegev<strong>en</strong>s<br />

van <strong>2007</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de loop van de eerste maand<strong>en</strong><br />

van 2008 verwerkt. De synthese van deze balans wordt<br />

dus <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag 2008 van <strong>het</strong> BROH opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. We<br />

b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> dat deze gegev<strong>en</strong>s <strong>in</strong> 2008 bijlange niet zull<strong>en</strong><br />

voorbijgestreefd zijn, vermits zij gebaseerd zijn op vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong> voor kantor<strong>en</strong> die t<strong>en</strong><br />

vroegste e<strong>en</strong> jaar nadi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebouwd of ger<strong>en</strong>oveerd.<br />

Nieuwe balans van de kantoorleegstand <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

In <strong>2007</strong> zag overig<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> nieuwe sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g <strong>het</strong> licht tuss<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> BROH (overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park) <strong>en</strong> de GOMB<br />

(Inv<strong>en</strong>timmo) voor de gezam<strong>en</strong>lijke analyse van de leegstand<br />

van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park <strong>in</strong> <strong>2007</strong>. Het succes van deze transversale<br />

b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g heeft tot e<strong>en</strong> extra nummer geleid van <strong>het</strong><br />

‘Observatorium van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park’, nl. ‘Leegstand <strong>2007</strong>’.<br />

Hoewel dit werk pas beg<strong>in</strong> 2008 wordt gepubliceerd, volgt<br />

hier e<strong>en</strong> kort overzicht van de resultat<strong>en</strong>.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

39


Hoofdstuk 1<br />

40<br />

Uit de tabel hierna blijkt dat de gemiddelde leegstandsgraad<br />

(beschikbaarheid) <strong>in</strong> <strong>2007</strong> oploopt tot 9,8 % van<br />

<strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>bestand (stock), <strong>het</strong>zij 1 232 861 m2 op<br />

12 536 821 miljo<strong>en</strong> m2 . De kantoorleegstand ligt hoger <strong>in</strong><br />

sommige wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> overtreft meestal de cijfers die door de<br />

vastgoedmakelaars word<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baargemaakt.<br />

Kantoorgebouw<strong>en</strong>park <strong>en</strong> leegstaande kantor<strong>en</strong> per wijk <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Zo k<strong>en</strong>t de oostkant van de tweede kroon e<strong>en</strong> bijzonder<br />

hoge leegstandsgraad (gemiddeld 18,5 %). In de c<strong>en</strong>trale<br />

wijk<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> ligt de leegstand onder <strong>het</strong> gewestgemiddelde<br />

(ongeveer 6 %). In de Europese wijk staat<br />

366 575 m2 kantooroppervlakte leeg: hier bev<strong>in</strong>dt zich de<br />

grootste voorraad aan vacante kantor<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest<br />

(10,9 %).


Uit deze studie blijkt duidelijk <strong>het</strong> dualisme tuss<strong>en</strong> ‘c<strong>en</strong>traal’<br />

<strong>en</strong> ‘gedec<strong>en</strong>traliseerd’. De toestand <strong>in</strong> <strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum<br />

is beter dan die <strong>in</strong> de gedec<strong>en</strong>traliseerde wijk<strong>en</strong>. Daar is<br />

dan weer m<strong>in</strong>der leegstand dan <strong>in</strong> de rand. De kantoorleegstand<br />

neemt toe <strong>en</strong> de prijz<strong>en</strong> dal<strong>en</strong> naarmate de<br />

gebouw<strong>en</strong> verder verwijderd ligg<strong>en</strong> van de plaats<strong>en</strong> waar<br />

de besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>, <strong>in</strong> casu van de Europese<br />

wijk. Ook <strong>in</strong> talrijke andere sted<strong>en</strong> ter wereld doet deze<br />

situatie zich voor.<br />

Tot besluit staat de studie stil bij de verhoud<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong><br />

de vacante kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> de huidige vraag, uitgedrukt <strong>in</strong><br />

oppervlakte. Zij b<strong>en</strong>adrukt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> dat om <strong>en</strong> bij de<br />

330 000 m2 kantor<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gepland, zij <strong>het</strong> niet steeds<br />

<strong>in</strong> de gebied<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lage leegstand.<br />

Kantor<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> alsmaar meer e<strong>en</strong> nieuwe bestemm<strong>in</strong>g,<br />

hoewel dit <strong>in</strong> <strong>2007</strong> slechts bij 50 000 m2 <strong>het</strong> geval was,<br />

<strong>het</strong>zij 0,25 % van de kantoorvoorraad. De herbestemm<strong>in</strong>g<br />

voor huisvest<strong>in</strong>g bekleedt de grootste plaats (73 %<br />

van de herbestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong>). Zij komt voornamelijk voor <strong>in</strong><br />

de c<strong>en</strong>trale wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan bepaalde grote verkeersass<strong>en</strong>,<br />

zoals de Louizalaan waar zij de grote leegstand van <strong>het</strong><br />

globaal te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> kantor<strong>en</strong>bestand terugdr<strong>in</strong>gt.<br />

O VERZICHT VAN DE HANDEL<br />

E<strong>en</strong> observatorium voor de evaluatie van de handelsfunctie<br />

is verantwoord om nieuwe contract<strong>en</strong> tot stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

voor handelskern<strong>en</strong> <strong>in</strong> handelswijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong>,<br />

of om <strong>het</strong> gegronde karakter te evaluer<strong>en</strong> van de GBPbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake <strong>in</strong>plant<strong>in</strong>g van grootwar<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> of van<br />

de ondersteun<strong>en</strong>de beleidslijn<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> commerciële<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsschema word<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>.<br />

Het overzicht van de handel di<strong>en</strong>t ook e<strong>en</strong> hulpmiddel te<br />

zijn ter beschikk<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, om h<strong>en</strong> te help<strong>en</strong><br />

bij de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de sociaal-economische premies: de<br />

zog<strong>en</strong>aamde IKEA-wet (de opvolger van de zog<strong>en</strong>aamde<br />

gr<strong>en</strong>delwet van 1975) heft immers <strong>het</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>de<br />

advies van <strong>het</strong> distributiecomité op <strong>en</strong> legt de volledige<br />

verantwoordelijkheid voor de toelat<strong>in</strong>g voor vestig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van commerciële oppervlakt<strong>en</strong> van meer dan 400 m2 bij<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Cityscape, van de Belg Arne Qu<strong>in</strong>ze, heeft opzi<strong>en</strong> gebaard op deze drukke w<strong>in</strong>kelstraat <strong>in</strong> de bov<strong>en</strong>stad. Het is e<strong>en</strong> est<strong>het</strong>ische én gezellige <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

op e<strong>en</strong> braakligg<strong>en</strong>d stuk voor handelszak<strong>en</strong>, <strong>in</strong> afwacht<strong>in</strong>g dat er opnieuw wordt gebouwd. Deze realisatie was mogelijk dankzij e<strong>en</strong> partnership<br />

tuss<strong>en</strong> privé- <strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare sector.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

41


Hoofdstuk 1<br />

42<br />

Inhoud <strong>en</strong> beheer van de databank<strong>en</strong><br />

Het overzicht gebruikt de databank ‘handelszak<strong>en</strong> <strong>in</strong> de BestT’<br />

(bestaande toestand). Tot op vandaag werd deze databank<br />

geactualiseerd op basis van vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> die<br />

s<strong>in</strong>ds 1997 <strong>in</strong> meer dan 104 l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> voor handelskern<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

gedaan, <strong>het</strong>zij <strong>in</strong> de helft van al de handelszak<strong>en</strong>. In 2002 <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 2005 werd<strong>en</strong> deze gegev<strong>en</strong>s geactualiseerd.<br />

Uitgaande van de vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> kan wel de<br />

vitaliteit van de l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> voor handelskern<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geanalyseerd,<br />

maar niet de vitaliteit van <strong>het</strong> geheel van handelsfuncties<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>m<strong>in</strong> de evolutie van de versnipperde<br />

handel, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder de zog<strong>en</strong>aamde buurthandel.<br />

De evolutie van de l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> biedt immers slechts e<strong>en</strong> zicht op de<br />

evolutie van e<strong>en</strong> afgezonderd deel van de handel b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

gewest. Inderdaad, l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> voor handelskern<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> evoluer<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> koste van of parallel met de versnipperde handel, met<br />

zeer uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de gevolg<strong>en</strong>, met name <strong>in</strong>zake tewerkstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> leefkwaliteit van de buurtbewoners.<br />

In <strong>2007</strong> kwam e<strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>de analyse van de databank<strong>en</strong><br />

tot stand.<br />

De vaststell<strong>in</strong>g luidt als volgt:<br />

• De verschill<strong>en</strong>de databank<strong>en</strong> beslaan niet dezelfde<br />

periode, wat vergelijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bemoeilijkt;<br />

• De databank<strong>en</strong> lokaliser<strong>en</strong> de handelszak<strong>en</strong> door middel<br />

van <strong>het</strong> adres (met uitzonder<strong>in</strong>g van de BestT). Ge<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kele vertrekt van de gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong>, a fortiori, ge<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>kele verschaft <strong>in</strong>formatie over de lokalisatie van de<br />

handelszaak b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de gebouw<strong>en</strong> (b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>verdiep<strong>in</strong>g of<br />

verdiep<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Elke niet-sectorgebond<strong>en</strong> databank heeft haar eig<strong>en</strong><br />

rangschikk<strong>in</strong>gswijze, op EuroDB na die de handelszak<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> NACE-code rangschikt;<br />

• Behalve <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk<br />

coder<strong>in</strong>gssysteem, is de kwaliteit van de verschafte<br />

<strong>in</strong>formatie ronduit slecht <strong>en</strong> kom<strong>en</strong> sommige gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

adress<strong>en</strong> niet overe<strong>en</strong>;<br />

• Ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele databank stelt e<strong>en</strong> <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris voor van<br />

de lege handelscell<strong>en</strong>. Deze <strong>in</strong>formatie leidt nochtans<br />

tot de id<strong>en</strong>tificatie van de wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong>,<br />

tot de <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> dynamisme <strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

beeld van de cell<strong>en</strong> die beschikbaar zijn of di<strong>en</strong><strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> herbestemd.<br />

Als besluit beveelt de studie e<strong>en</strong> geregelde actualiser<strong>in</strong>g<br />

aan van de databank ‘handelszak<strong>en</strong> <strong>in</strong> de BestT’ op basis<br />

van jaarlijkse tell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> <strong>in</strong> de l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> voor<br />

handelskern<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GBP <strong>en</strong>erzijds, <strong>en</strong> meer <strong>in</strong> de<br />

tijd gespreide tell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de globale handel <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

gewest anderzijds.<br />

Het overzicht van de handel heeft vanuit deze <strong>in</strong>valshoek<br />

met <strong>het</strong> CIBG sam<strong>en</strong>gewerkt aan <strong>het</strong> Europese SAFIRprogramma.<br />

Dit streeft naar de realisatie van e<strong>en</strong> grafi sch<br />

tablet met spraakherk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g, dat de vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

terre<strong>in</strong> moet vergemakkelijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> haast automatische<br />

actualiser<strong>in</strong>g van de gegev<strong>en</strong>s mogelijk moet mak<strong>en</strong>. Door<br />

middel van dit hulpmiddel kunn<strong>en</strong> ook andere gegev<strong>en</strong>s<br />

van de BestT, die van e<strong>en</strong> observatie ter plaatse afhang<strong>en</strong>,<br />

word<strong>en</strong> geregistreerd.<br />

Publicatie van <strong>het</strong> nr. 2 van<br />

<strong>het</strong> Overzicht van de handel <strong>2007</strong><br />

Het nr. 2 van <strong>het</strong> Overzicht van de<br />

handel <strong>2007</strong> maakt de synthese van e<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

studie over de kle<strong>in</strong>handel s<strong>in</strong>ds 1950. 0.<br />

De resultat<strong>en</strong> van deze studie werd<strong>en</strong> n<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag 2006 van <strong>het</strong> BROH H<br />

voorgesteld. Het is op e<strong>en</strong>voudige<br />

vraag beschikbaar <strong>in</strong> drie tal<strong>en</strong> bij de<br />

directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g.<br />

Opvolg<strong>in</strong>g van de activiteit van de vzw Atrium<br />

Het regionaal ag<strong>en</strong>tschap voor de heroplev<strong>in</strong>g van de<br />

handelswijk<strong>en</strong>, Atrium, werd <strong>in</strong> 1998 opgericht door<br />

de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g. Het heeft als<br />

opdracht de handelswijkcontract<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewestelijk<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplan zijn voorzi<strong>en</strong>, uit te werk<strong>en</strong>.<br />

Deze opdracht wordt uitgevoerd vanuit e<strong>en</strong> gewestelijk<br />

ag<strong>en</strong>tschap <strong>en</strong> lokale steunpunt<strong>en</strong>. Het gewestelijk<br />

ag<strong>en</strong>tschap behandelt materies die geme<strong>en</strong>schappelijk zijn<br />

voor al de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De lokale steunpunt<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> sam<strong>en</strong><br />

met de geme<strong>en</strong>telijke overheid <strong>en</strong> de privéactor<strong>en</strong> van de buurt<br />

(handelaars, ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, eig<strong>en</strong>aars, <strong>en</strong>z.) e<strong>en</strong> actieplan op.<br />

Op dit og<strong>en</strong>blik stuurt Atrium 15 handelswijkcontract<strong>en</strong>:<br />

Stad Brussel (C<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> Lak<strong>en</strong>), Anderlecht (C<strong>en</strong>trum <strong>en</strong><br />

Kuregem), Els<strong>en</strong>e (Naamsepoort <strong>en</strong> Flagey), Mol<strong>en</strong>beek


(C<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> Karreveld), S<strong>in</strong>t-Gillis (C<strong>en</strong>trum), S<strong>in</strong>t-Joost<br />

(C<strong>en</strong>trum) <strong>en</strong> Schaarbeek (Brabant <strong>en</strong> Helmet). In <strong>2007</strong><br />

werd<strong>en</strong> drie nieuwe contract<strong>en</strong> gecreëerd <strong>in</strong> Etterbeek<br />

(De Jacht), Anderlecht <strong>en</strong> Mol<strong>en</strong>beek (N<strong>in</strong>oofseste<strong>en</strong>weg),<br />

Anderlecht <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis (Zuid).<br />

Het strategisch plan van Atrium 2006-2008, ‘Brussel, toekomst<br />

<strong>en</strong> ambities voor de handelswijk<strong>en</strong>’, is transversaal.<br />

Het beoogt <strong>in</strong>vloed uit te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> op de ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g,<br />

<strong>het</strong> aantrekkelijke karakter van de wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

economische ontwikkel<strong>in</strong>g. Vanuit deze <strong>in</strong>valshoek heeft<br />

Atrium <strong>in</strong> <strong>2007</strong> <strong>in</strong> elke wijk ‘prospectieve schema’s’ opgesteld.<br />

Het prospectieve schema is e<strong>en</strong> hulpmiddel voor sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong> stadsmarket<strong>in</strong>g dat e<strong>en</strong> coher<strong>en</strong>t <strong>en</strong> evolutief<br />

refer<strong>en</strong>tiekader biedt aan al de op<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> private actor<strong>en</strong><br />

die ijver<strong>en</strong> voor de heroplev<strong>in</strong>g van de handelswijk<strong>en</strong>.<br />

Atrium heeft ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> reeks structurer<strong>en</strong>de project<strong>en</strong><br />

op touw gezet die onder meer aanzett<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> weghal<strong>en</strong>,<br />

vervang<strong>en</strong> of r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> van verouderde uithangbord<strong>en</strong>,<br />

<strong>het</strong> vervang<strong>en</strong> van volle luik<strong>en</strong> van handelszak<strong>en</strong> door<br />

op<strong>en</strong>gewerkte luik<strong>en</strong>, <strong>het</strong> r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> van gevels, de<br />

r<strong>en</strong>ovatie via de aanvraag tot globale vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de<br />

harmonisatie van terrasmeubilair <strong>in</strong> horeacazak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

adviesverstrekk<strong>in</strong>g aan handelaars <strong>in</strong>zake architectuur.<br />

T<strong>en</strong> slotte begeleidt Atrium de kandidat<strong>en</strong>-handelaars<br />

<strong>en</strong> de distributieket<strong>en</strong>s bij hun zoektocht naar e<strong>en</strong><br />

commerciële vestig<strong>in</strong>g. Hiertoe ontwikkelt <strong>het</strong> strategisch<br />

plan geomarket<strong>in</strong>gmiddel<strong>en</strong> waarmee <strong>het</strong> pot<strong>en</strong>tieel van<br />

de handelsruimt<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> <strong>in</strong>geschat. Zo heeft <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>2007</strong> geleid tot de op<strong>en</strong><strong>in</strong>g van 45 handelszak<strong>en</strong>.<br />

Atrium stelt 110 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te werk <strong>en</strong> beheert e<strong>en</strong> budget<br />

van om <strong>en</strong> bij de 5 miljo<strong>en</strong> EUR. Van <strong>het</strong> BROH ontvangt<br />

Atrium jaarlijks e<strong>en</strong> subsidie. Het BROH zit de beheerraad<br />

van Atrium voor.<br />

O VERZICHT VAN DE<br />

HUISVESTINGSVERGUNNINGEN<br />

In <strong>2007</strong> heeft <strong>het</strong> Bestuur <strong>het</strong> ‘overzicht van de<br />

huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’ voort ontwikkeld, dat <strong>in</strong> 2006<br />

werd opgestart. Het betreft e<strong>en</strong> hulpmiddel voor prospectie<br />

van de huisvest<strong>in</strong>gsontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest, op basis<br />

van gegev<strong>en</strong>s uit de behandel<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> slotte is <strong>het</strong> BROH <strong>het</strong> best geplaatst om<br />

e<strong>en</strong> beeld te hebb<strong>en</strong> - zowel globaal als gedetailleerd - van<br />

de afl oop van de behandel<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Deze gegev<strong>en</strong>s zijn complem<strong>en</strong>tair aan die<br />

van de directie Statistiek <strong>en</strong> Economische Informatie.<br />

Dit overzicht wil niet <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> nieuw licht werp<strong>en</strong> op<br />

<strong>het</strong> creër<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest, maar ook e<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong> tot de opvolg<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de evaluatie van de toepass<strong>in</strong>g van de middel<strong>en</strong> voor<br />

plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw, als daar zijn: <strong>het</strong> gewestelijk<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP), <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

(GBP) <strong>en</strong> de gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GSV).<br />

Op die manier zal <strong>het</strong> overzicht complem<strong>en</strong>tair zijn aan<br />

<strong>het</strong> ‘Observatorium voor de huisvest<strong>in</strong>g’ van de Brusselse<br />

Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij (BGHM).<br />

Het overzicht van huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd opgericht <strong>in</strong> 2006. Het<br />

is e<strong>en</strong> hulpmiddel voor de evaluatie van de uitwerk<strong>in</strong>g van de plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

de sted<strong>en</strong>bouw, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> prospectie-<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

huisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest.<br />

In <strong>2007</strong> werd e<strong>en</strong> serieuze <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g geleverd om gegev<strong>en</strong>s<br />

<strong>in</strong> verband met de huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

2005 <strong>en</strong> 2006 op te zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> statistiek<strong>en</strong> te vertal<strong>en</strong>.<br />

Dit voorbereid<strong>en</strong>de werk zal <strong>in</strong> 2008 afgerond zijn. In 2008<br />

<strong>en</strong> 2009 word<strong>en</strong> deze gegev<strong>en</strong>s verwerkt. Dit zal resulter<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> publicatie zoals die betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong> overzicht<br />

van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park <strong>en</strong> van de handel.<br />

Dit werk vereist e<strong>en</strong> strikte sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met verschill<strong>en</strong>de<br />

directies van <strong>het</strong> BROH, met name met de directie<br />

Sted<strong>en</strong>bouw, maar ook met de directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong><br />

F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong>, <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> de<br />

directie Advies <strong>en</strong> Beroep.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

43


Hoofdstuk 1<br />

44<br />

Met de bestaande gegev<strong>en</strong>sbank voor sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (NOVA) was e<strong>en</strong> pert<strong>in</strong><strong>en</strong>t <strong>en</strong> vanuit<br />

statistisch oogpunt voldo<strong>en</strong>de betrouwbare verwerk<strong>in</strong>g de<br />

facto uitgeslot<strong>en</strong>. Daarom hebb<strong>en</strong> de directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong> de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2007</strong> sam<strong>en</strong> rond de<br />

tafel gezet<strong>en</strong>, wat heeft geleid tot e<strong>en</strong> merkbare verbeter<strong>in</strong>g<br />

van NOVA qua gegev<strong>en</strong>skwaliteit <strong>en</strong> -<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> ander voorbeeld van <strong>in</strong>terne sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g is de<br />

bijdrage tot de opricht<strong>in</strong>g van de door de reger<strong>in</strong>g gew<strong>en</strong>ste<br />

‘wijkmonitor<strong>in</strong>g’. Terwijl de Stadsr<strong>en</strong>ovatie <strong>het</strong> BROH<br />

verteg<strong>en</strong>woordigde op <strong>het</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité, hebb<strong>en</strong><br />

Plann<strong>in</strong>g, Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> technisch comité <strong>en</strong> elkaar op de<br />

hoogte gehoud<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de debatt<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> slotte heeft de cel die bevoegd is voor <strong>het</strong> overzicht,<br />

aan verschill<strong>en</strong>de missies deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die verband<br />

houd<strong>en</strong> met huisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest (zie hiervoor <strong>het</strong><br />

hoofdstuk over huisvest<strong>in</strong>g).<br />

7. Externe communicatie<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie<br />

van de burger<br />

M IDDAGEN VAN DE PLANNING<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Middag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>te studies <strong>in</strong> verband<br />

met ruimtelijk ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g voorgesteld. De medewerkers van<br />

de gewestelijke, geme<strong>en</strong>telijke <strong>en</strong> paragewestelijke<br />

bestur<strong>en</strong>, led<strong>en</strong> van betrokk<strong>en</strong> m<strong>in</strong>isteriële<br />

kab<strong>in</strong>ett<strong>en</strong>, verschill<strong>en</strong>de onderzoeksgroep<strong>en</strong> die<br />

bij de opstell<strong>in</strong>g van gewestelijke <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

plann<strong>en</strong> zijn betrokk<strong>en</strong>, universiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> hogeschol<strong>en</strong>,<br />

studiebureaus <strong>en</strong> gewestelijke adviescommissies<br />

werk<strong>en</strong> eraan mee.<br />

Aansluit<strong>en</strong>d op de voorstell<strong>in</strong>g van de studies ontstaat e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>t<strong>en</strong>sieve ideeënuitwissel<strong>in</strong>g op hoog niveau tuss<strong>en</strong> de<br />

ontwerpers van de studies <strong>en</strong> de verantwoordelijk<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

vlak van <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de leefomgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Brussel.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontstaan hier <strong>in</strong>formele contact<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

verschill<strong>en</strong>de actor<strong>en</strong> van de politieke <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

bedrijvigheid van <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> de aanpal<strong>en</strong>de gewest<strong>en</strong>.<br />

De Middag<strong>en</strong> zijn gratis. Ze hebb<strong>en</strong> plaats van 12.00 tot<br />

14.00 u, <strong>in</strong> <strong>het</strong> Communicatiec<strong>en</strong>trum Noord (CCN), waar<br />

ook de kantor<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROH zijn geleg<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> kwam<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de onderwerp<strong>en</strong> aan bod:<br />

• De strategieën voor stedelijke ontwikkel<strong>in</strong>g, concurr<strong>en</strong>tie<br />

<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de plaatselijke overhed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest;<br />

• De nieuwe gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

(GSV) van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest;<br />

• Het richtschema van <strong>het</strong> stadsvervoer <strong>in</strong> Bordeaux;<br />

• Het commercieel ontwikkel<strong>in</strong>gsschema van <strong>het</strong><br />

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;<br />

• De kwaliteit van <strong>het</strong> vastgoed <strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong> <strong>in</strong> de handelswijk<strong>en</strong>;<br />

• De atlas van de gezondheid <strong>en</strong> van <strong>het</strong> sociale lev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Brussel;<br />

• De balans 2006 van <strong>het</strong> overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park;<br />

• Het programma van <strong>het</strong> Europees Observatorium voor<br />

<strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (ESPON);<br />

• De sc<strong>en</strong>ario’s voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van Europa teg<strong>en</strong><br />

2030, vanuit <strong>het</strong> oogpunt van ESPON;<br />

• De problematiek van <strong>het</strong> polyc<strong>en</strong>trisme, vanuit <strong>het</strong><br />

oogpunt van ESPON.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie kunt u terecht bij<br />

mclette@mbhg.irisnet.be.<br />

Op de Middag<strong>en</strong> van de Plann<strong>in</strong>g ontstaat e<strong>en</strong> ideeënuitwissel<strong>in</strong>g op hoog<br />

niveau tuss<strong>en</strong> de ontwerpers van de studies <strong>en</strong> de deelnemers die betrokk<strong>en</strong> zijn<br />

bij de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de leefomgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Brussel.


I NTERGEWESTELIJK SEMINARIE<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g heeft op 4/12/<strong>2007</strong> e<strong>en</strong><br />

sem<strong>in</strong>arie georganiseerd over de ‘Nieuwe praktijk<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> <strong>het</strong> Waalse <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

Vlaamse gewest’.<br />

Tijd<strong>en</strong>s deze studiedag werd<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

uitgewisseld tuss<strong>en</strong> de drie gewest<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd de<br />

d<strong>en</strong>kpiste verder uitgediept die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de lop<strong>en</strong>de<br />

hervorm<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong><br />

<strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO) is ontstaan.<br />

Ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van bestur<strong>en</strong> die b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> Waalse <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

Vlaamse gewest bevoegd zijn, hebb<strong>en</strong> de voornaamste<br />

wetswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de voorbije drie jaar voorgesteld<br />

<strong>en</strong> met voorbeeld<strong>en</strong> geïllustreerd. Na elke uite<strong>en</strong>zett<strong>in</strong>g<br />

kwam e<strong>en</strong> question time.<br />

Door <strong>het</strong> succes van dit sem<strong>in</strong>arie - 120 deelnemers uit de<br />

drie gewest<strong>en</strong> - overweegt <strong>het</strong> Bestuur de organisatie van<br />

e<strong>en</strong> nieuw thematisch sem<strong>in</strong>arie <strong>in</strong> 2008.<br />

N IEUW TIJDSCHRIFT ‘BRU,<br />

PLANNING A CAPITAL’<br />

BrU is e<strong>en</strong> tijdschrift voor ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>het</strong><br />

BROH uitgeeft <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> ICSA. Het wil<br />

de collectieve <strong>en</strong> transversale refl ectie over sted<strong>en</strong>bouw<br />

stimuler<strong>en</strong>, de uitwissel<strong>in</strong>g van techniek<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bevorder<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> globale visie help<strong>en</strong> opbouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op lange termijn e<strong>en</strong> ontwerp van e<strong>en</strong> duurzame stad<br />

verdedig<strong>en</strong>. Het wil <strong>het</strong> gewest als e<strong>en</strong> dynamisch geheel<br />

voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<strong>in</strong>st niet terug voor controverse.<br />

De refl ecties omtr<strong>en</strong>t <strong>het</strong> stedelijke gebeur<strong>en</strong><br />

behandel<strong>en</strong> woongeleg<strong>en</strong>heid, huisvest<strong>in</strong>g, vervoer,<br />

milieu, economie, erfgoed, grondbeheer, <strong>in</strong>frastructuur,<br />

toerisme, plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s. Verder gaat aandacht<br />

uit naar sociale <strong>en</strong> stedelijke uitsluit<strong>in</strong>g, geweld <strong>en</strong><br />

onveiligheid, gezondheid <strong>en</strong> vergrijz<strong>in</strong>g, collectief<br />

geheug<strong>en</strong>, netwerk<strong>en</strong>, m<strong>in</strong>derhed<strong>en</strong>, …<br />

BrU geeft <strong>het</strong> woord aan dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die de stad uitd<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, maar ook aan wie er leeft. Het tijdschrift opteert<br />

ervoor om de m<strong>in</strong>der bek<strong>en</strong>de stedelijke realiteit voor <strong>het</strong><br />

voetlicht te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>: deze helpt de aan de gang zijnde<br />

verander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de nieuwe t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te begrijp<strong>en</strong>.<br />

BrU is tegelijk e<strong>en</strong> nieuw medium voor uitwissel<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>nisoverdracht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> confrontatieforum. Het speelt<br />

<strong>in</strong> op e<strong>en</strong> democratische uitdag<strong>in</strong>g.<br />

Het tijdschrift richt zich tot e<strong>en</strong> breed publiek: van<br />

beroepsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit de op<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> de privésector tot<br />

vorsers, wet<strong>en</strong>schapslui <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, de gebruikers<br />

van de stad <strong>en</strong> haar sociale, economische <strong>en</strong> culturele<br />

actor<strong>en</strong>. Dit vereist verschill<strong>en</strong>de lez<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: academische<br />

of wet<strong>en</strong>schappelijke bijdrag<strong>en</strong> over de grond van de<br />

zaak, maar ook meer toegankelijke bijdrag<strong>en</strong> die lichter of<br />

subjectiever zijn.<br />

Het tijdschrift verschijnt om de 4 maand<strong>en</strong>. Er werd<strong>en</strong> al<br />

3 nummers van 64 bladzijd<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>. Het is volledig<br />

drietalig (Nederlands, Frans <strong>en</strong> Engels). Het wordt<br />

op 3 500 exemplar<strong>en</strong> gedrukt <strong>en</strong> <strong>in</strong> gespecialiseerde<br />

boek<strong>en</strong>w<strong>in</strong>kels voor 10 EUR te koop aangebod<strong>en</strong>.<br />

U kunt zich abonner<strong>en</strong> op e<strong>en</strong>voudige vraag bij<br />

astrid.lelarge@icsa.be. Bestur<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> bibliothek<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> <strong>het</strong> tijdschrift gratis bekom<strong>en</strong> bij<br />

sgillijns@mbhg.irisnet.be.<br />

Het tijdschift BrU werd <strong>in</strong> mei <strong>2007</strong> voor <strong>het</strong> eerst gepubliceerd. Het behandelt thema’s<br />

die verband houd<strong>en</strong> met sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> plann<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> duurzame<br />

stad. Totnogtoe versch<strong>en</strong><strong>en</strong> 3 nummers van 64 bladzijd<strong>en</strong> (drietalig).<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

45


Hoofdstuk 1<br />

46<br />

J AARVERSLAGEN BWRO<br />

2004-2006<br />

De ‘<strong>Jaarverslag</strong><strong>en</strong> 2004-2005-2006 van de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van de <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

(BWRO)’ word<strong>en</strong> opgesteld met toepass<strong>in</strong>g van artikel 4<br />

van <strong>het</strong> BWRO. Ze zijn bestemd voor de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Raad.<br />

Dit verslag was <strong>het</strong> eerste <strong>in</strong> zijn soort. Dat is e<strong>en</strong> van de<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> waarom de drie voorbije jar<strong>en</strong> (2004 tot 2006)<br />

aan bod kwam<strong>en</strong> <strong>in</strong> dit rapport dat beg<strong>in</strong> december <strong>2007</strong>,<br />

na goedkeur<strong>in</strong>g door de gewestreger<strong>in</strong>g aan de Brusselse<br />

parlem<strong>en</strong>tsled<strong>en</strong> werd overhandigd.<br />

In de 98 bladzijd<strong>en</strong> wordt voornamelijk - grondiger dan <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> jaarverslag van <strong>het</strong> BROH - stilgestaan bij de uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> BWRO <strong>in</strong>zake plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw. De<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s kom<strong>en</strong> aan bod als de uitwerk<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong> van de ‘actieve sted<strong>en</strong>bouw’.<br />

T ENTOONSTELLING EN PUBLICATIE<br />

‘BRUSSEL, EEN HOOFDSTAD<br />

EN HAAR INWONERS’<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> <strong>2007</strong> de<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over de geschied<strong>en</strong>is van de sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>in</strong> de hoofdstad verder onderzocht <strong>en</strong> geanalyseerd,<br />

sam<strong>en</strong> met C. Dessouroux <strong>en</strong> de Gieterij, onder leid<strong>in</strong>g van<br />

professor J. Puissant. Beg<strong>in</strong> 2008 wordt dit werk afgerond<br />

met e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> publicatie.<br />

De t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong>teractief <strong>en</strong> ludiek opgevat. Zij<br />

sc<strong>het</strong>st de grote sted<strong>en</strong>bouwkundige omw<strong>en</strong>tel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

43 thematische panel<strong>en</strong>, 30 oorspronkelijke kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die vaak onuitgegev<strong>en</strong> zijn.<br />

Zij toont dat de sted<strong>en</strong>bouwkundige ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

Brussel bepaald wordt door <strong>het</strong> lange verled<strong>en</strong> van de<br />

stad, maar dat de basis van <strong>het</strong> huidige voorkom<strong>en</strong><br />

ervan <strong>in</strong> de 19e <strong>en</strong> <strong>in</strong> de 20e eeuw werd gelegd, met de<br />

uitbreid<strong>in</strong>g van de weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de 19e eeuw, de bouw van<br />

<strong>in</strong>dustriewijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de opkomst van de rijkere buit<strong>en</strong>wijk<strong>en</strong>,<br />

grote verfraai<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong> saner<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>, de aanleg<br />

van de c<strong>en</strong>trale boulevards, de spectaculaire ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer, de verBrussel<strong>in</strong>g tijd<strong>en</strong>s<br />

de jar<strong>en</strong> 1960 <strong>en</strong> 1970, de vestig<strong>in</strong>g van de Europese<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

De t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g biedt de bezoeker dus hulpmiddel<strong>en</strong><br />

voor <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> uitleg, die hem <strong>in</strong>zicht verschaff<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de stadsverander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zodat hij de grote uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

vandaag beter begrijpt, maar ook zijn rol van toeschouwer<br />

<strong>in</strong>ruilt voor die van actieve schakel <strong>in</strong> de evolutie van<br />

de stad.<br />

De publicatie bij de t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g heeft<br />

als titel ‘Gedeelde ruimt<strong>en</strong>, bestwiste<br />

ruimt<strong>en</strong>. Brussel, e<strong>en</strong> hoofdstad <strong>en</strong><br />

haar <strong>in</strong>woners’. In 146 bladzijd<strong>en</strong><br />

overloopt zij de voornaamste<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g.<br />

De DVD die erbij zit, is bijzonder<br />

<strong>in</strong>teressant <strong>en</strong> biedt de<br />

mogelijkheid om door middel<br />

van luchtfoto’s wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gebouw<strong>en</strong> van Brussel te<br />

bekijk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> <strong>in</strong>terval van<br />

50 jaar: l<strong>in</strong>ks op <strong>het</strong> scherm de wijk zoals<br />

ze was <strong>in</strong> 1953, rechts dezelfde wijk <strong>in</strong> 2004.<br />

I NTERGEWESTELIJKE<br />

EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN<br />

Intergewestelijke betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g staat <strong>in</strong> voor de<br />

opvolg<strong>in</strong>g van bepaalde studies <strong>en</strong> dossiers <strong>in</strong> verband<br />

met de Brusselse rand. Zij onderhoudt geregelde<br />

contact<strong>en</strong> met haar teg<strong>en</strong>hangers <strong>in</strong> <strong>het</strong> Vlaamse <strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Waalse gewest.<br />

Deze dossiers betreff<strong>en</strong> met name de ‘studie afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

Vlaams stedelijk gebied rond Brussel’, <strong>het</strong> ‘masterplan’<br />

voor de herbestemm<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>dustriezone Machel<strong>en</strong>-<br />

Vilvoorde, de ‘streefbeeldstudies’ <strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong>de de R<strong>in</strong>g RO. De directie neemt ook deel aan<br />

de overlegvergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> ‘Pr<strong>in</strong>cipieel<br />

Akkoord’ mobiliteit met de andere gewest<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

mobiliteits-gesprekspartners.


Betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de Europese Unie<br />

Het voornaamste Europese dossier is <strong>het</strong> Europees<br />

Observatorium voor <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (ESPON). De<br />

directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g staat <strong>in</strong> voor de technische<br />

ESPON wordt door <strong>het</strong> Europees Fonds voor Regionale<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g gefi nancierd <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de territoriale<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g ‘<strong>in</strong>terregionale sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsnetwerk<strong>en</strong>’.<br />

De resultat<strong>en</strong> van de periode 2000-2006 werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

syntheseverslag <strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> atlas verzameld.<br />

Deze ervar<strong>in</strong>g wordt voortgezet met betrekk<strong>in</strong>g tot de<br />

periode <strong>2007</strong>-2013, met e<strong>en</strong> budget van 45 miljo<strong>en</strong> EUR.<br />

De strategie van <strong>het</strong> observatorium heeft 4 prioritaire<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

1. Toegepast onderzoek naar de territoriale ontwikkel<strong>in</strong>g,<br />

<strong>het</strong> concurr<strong>en</strong>tievermog<strong>en</strong> <strong>en</strong> de cohesie;<br />

2. Gerichte analyses, gebaseerd op de aanvrag<strong>en</strong> van de<br />

operator<strong>en</strong>;<br />

3. Wet<strong>en</strong>schappelijk platform <strong>en</strong> hulpmiddel<strong>en</strong>;<br />

Het andere grote dossier van de Europese Commissie<br />

gaat over de territoriale cohesie. Op 24 <strong>en</strong> 25/05/<strong>2007</strong><br />

zijn de m<strong>in</strong>isters <strong>in</strong> Leipzig <strong>in</strong>formeel sam<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong><br />

rond sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> territoriale kwesties. Deze<br />

ontmoet<strong>in</strong>g heeft tot de goedkeur<strong>in</strong>g geleid van <strong>het</strong><br />

‘Territoriale ag<strong>en</strong>da van de Europese Unie’ <strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

‘Charter van Leipzig voor duurzame Europese sted<strong>en</strong>’.<br />

In dit kader hebb<strong>en</strong> de drie Belgische gewest<strong>en</strong><br />

(waaronder de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g voor<br />

Brussel) e<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>lijst beantwoord over de territoriale<br />

cohesie, op <strong>in</strong>itiatief van de commissie. Naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

hiervan werd<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> van de beheersaspect<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> programma <strong>en</strong> maakt deel uit van <strong>het</strong> monitor<strong>in</strong>g<br />

committee.<br />

Het Europees Observatorium voor <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (ESPON)<br />

4. Ontwikkel<strong>in</strong>g van bewustword<strong>in</strong>g, verantwoordelijkheidsbesef<br />

<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid van de burgers.<br />

Daartoe br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> netwerk wet<strong>en</strong>schappers,<br />

overheidsverteg<strong>en</strong>woordigers van de lidstat<strong>en</strong> van de<br />

Europese Commissie ev<strong>en</strong>als van andere gespecialiseerde<br />

gebruikersgroep<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> rond <strong>het</strong> toegepaste onderzoek<br />

<strong>in</strong>zake ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Het contactpunt van <strong>het</strong> observatorium wordt voor België<br />

waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> universitair partnership ULB/KU-<br />

Leuv<strong>en</strong>.<br />

U v<strong>in</strong>dt meer <strong>in</strong>formatie op www.espon.eu, bij Valérie Biot,<br />

IGEAT-ULB, vbiot@ulb.ac.be of bij Ann Geets, directie<br />

Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, ageets@mbhg.irisnet.be.<br />

<strong>het</strong> ‘Eerste actieprogramma voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

territoriale ag<strong>en</strong>da van de Europese Unie’ goedgekeurd.<br />

Betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de B<strong>en</strong>elux<br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g werkt sam<strong>en</strong> met de<br />

Bijzondere Commissie voor <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BCRO)<br />

van de B<strong>en</strong>elux.<br />

Betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met de WGO<br />

In <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> netwerk Gezonde Sted<strong>en</strong> van de<br />

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft de directie<br />

Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> bijdrage geleverd aan de<br />

uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> ‘Healthy Urban Plan’ (HUP).<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

47


Hoofdstuk 1<br />

48<br />

Vooruitzicht<strong>en</strong><br />

Herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO)<br />

De reger<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> eerste lez<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> ontwerp goedgekeurd voor e<strong>en</strong> grondige herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO <strong>en</strong> heeft <strong>het</strong> ter<br />

advies aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan verschill<strong>en</strong>de adviesorgan<strong>en</strong> voorgelegd.<br />

Dankzij deze hervorm<strong>in</strong>g zal de directie Plann<strong>in</strong>g sneller tot de herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP)<br />

kunn<strong>en</strong> overgaan, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder met betrekk<strong>in</strong>g tot de gebied<strong>en</strong> van gewestelijk belang <strong>en</strong> de hefboomgebied<strong>en</strong> waar<br />

zich project<strong>en</strong> bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> strategisch belang voor de toekomstige gewestontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> belangrijke site zoals <strong>het</strong> rangeerstation van Schaarbeek wordt vandaag immers geïmmobiliseerd: <strong>het</strong> GBP deelt<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong> als gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg. Andere sites, zoals Delta, kwam<strong>en</strong> niet <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g<br />

voor e<strong>en</strong> multifunctionele ontwikkel<strong>in</strong>g: hun GBP-statuut als spoorweggebied <strong>en</strong> gebied voor stedelijke <strong>in</strong>dustrie belet<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van bepaalde project<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g heeft de reger<strong>in</strong>g zich<br />

uitgesprok<strong>en</strong> over de lokalisatie van nieuwe grote voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die tegelijk e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP vereis<strong>en</strong>.<br />

De herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO omvat andere aspect<strong>en</strong> <strong>in</strong> verband met <strong>het</strong> beheer van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw/erfgoed (zie hoofdstuk 2).<br />

Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g voor Brussel<br />

Brussel heeft onteg<strong>en</strong>sprekelijke troev<strong>en</strong>, zoals de aanwezigheid van de Europese <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Desondanks<br />

vertoont de stad bepaalde tekortkom<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, met name op <strong>het</strong> vlak van grote voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>: de <strong>in</strong>frastructuur voor <strong>het</strong> onthaal<br />

van <strong>in</strong>ternationale congress<strong>en</strong> voldoet niet meer; <strong>het</strong> nationale voetbalstadion beantwoordt niet meer aan de UEFA-norm<strong>en</strong>;<br />

e<strong>en</strong> grote <strong>in</strong>door-sportzaal <strong>en</strong> e<strong>en</strong> spektakel- of concertzaal met e<strong>en</strong> grote capaciteit ontbrek<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s.<br />

Deze grote voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> qua bereikbaarheid. Zij moet<strong>en</strong> immers bijzonder vlot<br />

bereikbaar zijn via <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer. Sommige van de sites die <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>, schiet<strong>en</strong> op dat vlak tekort.<br />

<strong>Ruimtelijke</strong> ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g zal dus steeds meer gel<strong>in</strong>kt word<strong>en</strong> aan mobiliteit, zodat de doorslaggev<strong>en</strong>de stimulans ontstaat<br />

voor de overstap naar op<strong>en</strong>baar vervoer <strong>en</strong> voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van nieuwe project<strong>en</strong> <strong>in</strong> voormalige spoorweggebied<strong>en</strong><br />

(Thurn & Taxis, Josaphatstation, rangeerstation van Schaarbeek of Delta) of <strong>in</strong> voormalige gebied<strong>en</strong> voor voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(NAVO-site).<br />

Het Plan voor Internationale Ontwikkel<strong>in</strong>g bepaalt 10 pol<strong>en</strong> of strategische gebied<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld.<br />

Voor sommige hiervan word<strong>en</strong> als s<strong>in</strong>ds 2004 richtschema’s opgesteld.<br />

Richtschema’s<br />

De richtschema’s zijn <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsmaatregel<strong>en</strong> bij de geplande<br />

programma’s. Het blijkt echter bijzonder moeilijk om de verschill<strong>en</strong>de op<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> privépartners tot concrete<br />

<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> cons<strong>en</strong>sus te beweg<strong>en</strong>. Uit de ervar<strong>in</strong>g blijkt tev<strong>en</strong>s dat vooropgestelde termijn<strong>en</strong> slechts<br />

moeilijk word<strong>en</strong> gehaald.<br />

De richtschema’s hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de waarde. Het zijn soepele <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> operationeel doel. Zij moet<strong>en</strong><br />

sterk structurer<strong>en</strong>de opties bevatt<strong>en</strong>, die ondanks aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> - soms noodzakelijk als gevolg van confrontaties met de<br />

concrete ontwerp<strong>en</strong> - de koers handhav<strong>en</strong>.<br />

In 2008 wordt <strong>in</strong> deze lijn voortgewerkt: richtschema’s zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgewerkt <strong>en</strong> goedgekeurd. Het operationele luik<br />

ervan zal concreet gestalte krijg<strong>en</strong> dankzij de <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g van partnerships met de op<strong>en</strong>bare <strong>en</strong> de privésector. De<br />

overheid moet doorgaan met de ontwikkel<strong>in</strong>g van hulpmiddel<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> grondbeheer, zoals verwerv<strong>in</strong>g van grond<strong>en</strong>. Op<br />

die manier wordt zij e<strong>en</strong> niet te omzeil<strong>en</strong> partner <strong>in</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van de strategische gewestelijke sites.


T<strong>en</strong> slotte di<strong>en</strong>t de deelname van de burger <strong>in</strong> <strong>het</strong> proces van de uitwerk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de goedkeur<strong>in</strong>g van richschema’s te word<strong>en</strong><br />

verbeterd. Hier zijn 4 sc<strong>en</strong>ario’s mogelijk: formele raadpleg<strong>in</strong>g, overleg, onderhandel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> participatie. Aanzi<strong>en</strong>lijke<br />

middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> strikte methodes dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zich op.<br />

Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> eco-wijk<strong>en</strong><br />

Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t vandaag niet <strong>en</strong>kel per gebouw te word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>, maar ook per wijk. De directie Studies<br />

<strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g heeft op basis van studies <strong>en</strong> ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> België <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land op <strong>het</strong> vlak van ecologische wijk<strong>en</strong><br />

of ‘eco-wijk<strong>en</strong>’ e<strong>en</strong> tabel voorgesteld voor de analyse van de gebied<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld (Thurn & Taxis <strong>en</strong><br />

Josaphat) of her<strong>in</strong>gericht (Wetstraat).<br />

Deze analysetabel bepaalt de sted<strong>en</strong>bouwkundige gebruikspr<strong>in</strong>cipes van de plek, e<strong>en</strong> rationeel gebruik van de ruimte<br />

door middel van e<strong>en</strong> gediffer<strong>en</strong>tieerde dichtheid, e<strong>en</strong> geschikte <strong>in</strong>plant<strong>in</strong>g van de voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, verfraai<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, op<strong>en</strong>bare<br />

ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelszak<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> fl exibele ruimte die e<strong>en</strong> veelheid aan gebruik<strong>en</strong> toelaat, functionele <strong>en</strong> sociale diversiteit<br />

<strong>en</strong> verm<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g.<br />

Wat de sted<strong>en</strong>bouwkundige vorm<strong>en</strong> betreft, di<strong>en</strong>t <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de bebouw<strong>in</strong>g rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te<br />

houd<strong>en</strong> met de optimale zonoriëntatie, de w<strong>in</strong>d<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit, opmerkelijke zicht<strong>en</strong>, fauna <strong>en</strong> fl ora.<br />

De eco-mobiliteit wordt e<strong>en</strong> hoofdbekommernis. Er di<strong>en</strong>t aandacht te gaan naar de cont<strong>in</strong>uïteit van de bestaande tracés<br />

<strong>en</strong> de weg<strong>en</strong>hiërarchie, <strong>het</strong> ev<strong>en</strong>wicht tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de vervoerswijz<strong>en</strong>, de beheers<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verkeer <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

parkeerprobleem.<br />

T<strong>en</strong> slotte di<strong>en</strong>t <strong>het</strong> aspect milieu <strong>in</strong> de hele buurt tegelijk te word<strong>en</strong> aangepakt: alternatieve <strong>en</strong>ergie of warmtekrachtkoppel<strong>in</strong>g,<br />

terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> waterverbruik, verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g van de luchtvervuil<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de broeikasgass<strong>en</strong>, lawaaibeheers<strong>in</strong>g,<br />

sorter<strong>en</strong>, behandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> recycler<strong>en</strong> van afval, bodemsaner<strong>in</strong>g, verbeter<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> stedelijke landschap <strong>en</strong><br />

bevorder<strong>in</strong>g van de biodiversiteit.<br />

Beleid gericht op onderzoek <strong>en</strong> communicatie<br />

Het opzoekwerk <strong>en</strong> de productie van nieuwe kaart<strong>en</strong> met de geschied<strong>en</strong>is van de stedelijke ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

Brusselse agglomeratie hebb<strong>en</strong> ons overtuigd van de noodzaak om deze k<strong>en</strong>nis<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> toegankelijk te mak<strong>en</strong> voor<br />

de bewoners <strong>en</strong> gebruikers van de stad, die aan de hand daarvan hun erf<strong>en</strong>is uit <strong>het</strong> verled<strong>en</strong> én de uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

toekomst beter begrijp<strong>en</strong>.<br />

De uiterst pedagogisch opgevatte panel<strong>en</strong>, de selectie van de audiovisuele reportages van de VRT <strong>en</strong> de RTBF <strong>en</strong> de<br />

<strong>in</strong>teractieve software voor de vergelijk<strong>in</strong>g van de orthofotoplann<strong>en</strong> van 1953 <strong>en</strong> 2004 sprek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> breed publiek aan.<br />

De overzicht<strong>en</strong> (kantor<strong>en</strong>park, handel <strong>en</strong> huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) di<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> nog ruimer publiek te bereik<strong>en</strong> door niet<br />

<strong>en</strong>kel wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> statistische gegev<strong>en</strong>s aan te reik<strong>en</strong>, maar ook onderwerp<strong>en</strong>, vrag<strong>en</strong> of thema’s die<br />

iedere<strong>en</strong> aanbelang<strong>en</strong> die met de toekomst van <strong>het</strong> stadsgewest begaan is.<br />

Om die red<strong>en</strong> will<strong>en</strong> wij van de overzicht<strong>en</strong> platforms mak<strong>en</strong> waar met de betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong> uit de op<strong>en</strong>bare of de<br />

privésector e<strong>en</strong> gesprek of e<strong>en</strong> debat kan word<strong>en</strong> gevoerd. Op die manier groeit de dynamiek van <strong>het</strong> proces <strong>en</strong> is er<br />

plaats voor confrontatie over de <strong>in</strong>terpretatie van gegev<strong>en</strong>s, vooruitzicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorspell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

plann<strong>in</strong>g<br />

49


Directie Sted<strong>en</strong>bouw. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts, 1e rij: Odile MAROUTAEFF, R<strong>en</strong>é CORTEN, André VAN CUYCK, Vassiliki PSACHOULIAS, Murielle PONCELET, Giovanna<br />

VIOLA, Véronique DEPUYDT, Flor<strong>en</strong>ce VANDERBECQ <strong>en</strong> Dorothée BOHEME. 2e rij: Ko<strong>en</strong>raad DE TURCK, Sv<strong>en</strong> DE BRUYCKER, Stéphanie HANSSENS, Françoise REMY,<br />

Marie-Jeanne HEYVAERT, Tom DE HAUWERE, Albert GOFFART, François TIMMERMANS, Sandr<strong>in</strong>e BUELINCKX, Gabrielle de FRENNE, Christ<strong>in</strong>e FLAKS <strong>en</strong> Danielle RICHARD.<br />

3e rij: Pascal FOSTIEZ, Yannik VERBIST, Ala<strong>in</strong> VAN KERK, Bernard HUSQUINET, Marc BERNARD, Francisco GUILLAN-SUAREZ, Gilbert GERMEN, Car<strong>in</strong>e DEFOSSE, Michaël<br />

BRIARD, Véronique HENRY, Michel DELCORPS, Gaëtan SERLIPPENS, Evi BUVE, Le<strong>en</strong> CAYERS, Thérèse DURIEUX <strong>en</strong> Nad<strong>in</strong>e MAYNE. Afwezig: Greta BERGMANS, Makési<br />

BIKUKI, Marle<strong>en</strong> BLONDEEL, Nele DUBOIS, Bernard JANSSEN, Valérie LAMBOT, Tamara SLOCK, Audrey TRENTESAUX, Inge VAN DEN CRUYCE, André VITAL, Ilse WEEMAELS<br />

<strong>en</strong> Mart<strong>in</strong>e WILLAERT


Hoofdstuk 2<br />

STEDENBOUW<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN<br />

1. TOEPASSING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN<br />

2. ALSMAAR SPECIFIEKER BEHEER VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN<br />

3. TOENEMEND BELANG VAN DE MILIEUEFFECTEN<br />

4. HET BEHEER VAN DE BOUWMISDRIJVEN<br />

5. BEROEPSPROCEDURES BIJ HET STEDENBOUWKUNDIG COLLEGE EN DE REGERING<br />

VOORUITZICHTEN<br />

p. 52<br />

p. 54<br />

p. 56<br />

p. 64<br />

p. 67<br />

p. 69<br />

p. 72


Hoofdstuk 2<br />

52<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Het BROH streeft <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw volg<strong>en</strong>de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> na:<br />

1. De juiste toepass<strong>in</strong>g garander<strong>en</strong> van de nieuwe gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GSV), a.h.w. de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve politie van sted<strong>en</strong>bouw. In <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde hiervan de geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(GemSV’s) beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> over hun ver<strong>en</strong>igbaarheid met de GSV wak<strong>en</strong>;<br />

2. De sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong> beher<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d advies uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> over de door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong>. Desgevall<strong>en</strong>d de besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong><strong>en</strong> schors<strong>en</strong>; besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> (toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g of weiger<strong>in</strong>g) over de afwijk<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong>.<br />

De gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong> (die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

behor<strong>en</strong>) behandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> afgev<strong>en</strong>;<br />

3. De milieueffect<strong>en</strong>studies <strong>en</strong> -rapport<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> die verband houd<strong>en</strong> met aanvrag<strong>en</strong> voor sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> of verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/-attest<strong>en</strong>;<br />

4. De bouwmisdrijv<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> die betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die zonder vergunn<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> uitgevoerd<br />

of die zonder nalev<strong>in</strong>g van de afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g zijn gebeurd;<br />

5. De beroep<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> die bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. De geschill<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw opvolg<strong>en</strong> bij de advocat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest.


Middel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De opdracht<strong>en</strong> 1 tot 4 hierbov<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door de 50 medewerkers van de directie Sted<strong>en</strong>bouw uitgevoerd. Zij word<strong>en</strong><br />

bijgestaan door de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g voor de uitvoer<strong>in</strong>g van punt 1. De beroep<strong>en</strong> (punt 5) vall<strong>en</strong> onder de<br />

bevoegdheid van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> van de directie Advies <strong>en</strong> Beroep.<br />

Budget<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg<strong>en</strong> de budgettaire middel<strong>en</strong> voor sted<strong>en</strong>bouw 857 743 EUR. Dit bedrag werd verdeeld als volgt:<br />

Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s Betaalde krediet<strong>en</strong> (EUR)<br />

Studies, opleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, consultancy, organisatie van wedstrijd<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, communicatie 494 376<br />

Subsidies voor de organisatie van t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties, wedstrijd<strong>en</strong> 176 659<br />

Gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GSV) 92 909<br />

Overlegcommissie 70 928<br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundig College 22 871<br />

Totaal 857 743<br />

Wetsmiddel<strong>en</strong><br />

Het Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO) vormt de juridische basis voor de sted<strong>en</strong>bouw. In juni 2004 werd<br />

hier<strong>in</strong> de ordonnantie houd<strong>en</strong>de organisatie van de plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouw (OOPS) opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige opdracht<strong>en</strong> impliceert de nalev<strong>in</strong>g van de elf Titels van <strong>het</strong> BWRO:<br />

• Titel I: Algem<strong>en</strong>e bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

• Titel II: Plann<strong>in</strong>g<br />

• Titel III: Sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

• Titel IV: Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong><br />

• Titel V: Bescherm<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> onroer<strong>en</strong>d erfgoed<br />

• Titel VI: Niet-uitgebate bedrijfsruimt<strong>en</strong><br />

• Titel VII: Het voorkooprecht<br />

• Titel VIII: Inlicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie<br />

• Titel IX: Fiscale maatregel<strong>en</strong><br />

• Titel X: Misdrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> strafbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

• Titel XI: Slotbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de wets- <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> doorgevoerd:<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 3/05/<strong>2007</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 24 juni 1993 tot bepal<strong>in</strong>g van de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong> voor wie de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

afgeleverd door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (BS 30/05/07)<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 5/05/<strong>2007</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 24 juni 1993 tot bepal<strong>in</strong>g van de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong> voor wie de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

afgeleverd door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (BS 7/12/07)<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 21/11/<strong>2007</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 24 juni 1993 tot bepal<strong>in</strong>g van de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong> voor wie de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

afgeleverd door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (BS 7/12/07)<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 21/11/07 tot aanwijz<strong>in</strong>g van de door de Reger<strong>in</strong>g gemachtigde<br />

person<strong>en</strong> om de verzoekers te hor<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> beroep dat overe<strong>en</strong>komstig artikel 171 van <strong>het</strong> Brussels<br />

Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> bij de Reger<strong>in</strong>g kan word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld (BS 19/12/07)<br />

• Ordonnantie van 29/11/07 houd<strong>en</strong>de wijzig<strong>in</strong>g van artikel 325 van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

(BS 19/12/07)<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

53


Hoofdstuk 2<br />

54<br />

1. Toepass<strong>in</strong>g van de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

D E GEWESTELIJKE<br />

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING<br />

Inwerk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de nieuwe gewestelijke<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GSV)<br />

De reger<strong>in</strong>g kan e<strong>en</strong> of meer gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong> die bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong><br />

over met name:<br />

• De gezondheid, de <strong>in</strong>standhoud<strong>in</strong>g, de stevigheid <strong>en</strong><br />

de fraaiheid van de bouwwerk<strong>en</strong>, de <strong>in</strong>stallaties <strong>en</strong> hun<br />

omgev<strong>in</strong>g alsmede hun veiligheid;<br />

• De thermische <strong>en</strong> akoestische kwaliteit van de bouwwerk<strong>en</strong>,<br />

de <strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de <strong>en</strong>ergieterugw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g;<br />

• De <strong>in</strong>standhoud<strong>in</strong>g, de gezondheid, de veiligheid, de<br />

bruikbaarheid <strong>en</strong> de schoonheid van de weg<strong>en</strong>, de toegang<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de omgev<strong>in</strong>g ervan;<br />

• De aanleg van voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut t<strong>en</strong><br />

behoeve van de gebouw<strong>en</strong>, met name wat betreft de<br />

water-, gas- <strong>en</strong> elektriciteitsvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g, de verwarm<strong>in</strong>g,<br />

de telecommunicatie <strong>en</strong> de vuilnisophal<strong>in</strong>g;<br />

• De m<strong>in</strong>imumnorm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake bewoonbaarheid van de<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• De woonkwaliteit <strong>en</strong> <strong>het</strong> gemak van <strong>het</strong> langzaam<br />

verkeer;<br />

• De toegang voor de person<strong>en</strong> met verm<strong>in</strong>derde beweeglijkheid<br />

tot op<strong>en</strong>bare gebouw<strong>en</strong>, <strong>in</strong>stallaties <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>;<br />

• De gebruiksveiligheid van e<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> publiek toegankelijk<br />

goed.<br />

E<strong>en</strong> eerste GSV werd <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest goedgekeurd op 3/06/1999 <strong>en</strong> trad <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g<br />

op 1/01/2000. Naar aanleid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> onregelmatigheid<br />

<strong>in</strong> de procedure tijd<strong>en</strong>s de uitwerk<strong>in</strong>g heeft de Raad van<br />

State echter bij arrest van 6/12/2001 <strong>en</strong>kele bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

geannuleerd.<br />

Om aan de situatie van rechtsonzekerheid die hierdoor<br />

ontstond, e<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de te stell<strong>en</strong>, heeft de reger<strong>in</strong>g door middel<br />

van e<strong>en</strong> ordonnantie van 13/03/2003 e<strong>en</strong> nieuwe GSV<br />

goedgekeurd (besluit van 11/04/2003 tot vastlegg<strong>in</strong>g van<br />

de Titels I tot VII van de Gewestelijke Sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, dat op 15/05/2003 - de dag waarop <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd - <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g is<br />

getred<strong>en</strong>), id<strong>en</strong>tiek aan de GSV van 1999. Deze ordonnantie<br />

bepaalt dat de GSV ‘zal ophoud<strong>en</strong> gevolg<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> op<br />

<strong>het</strong> og<strong>en</strong>blik van de ( ... ) goedgekeurde nieuwe gewestelijke<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> uiterlijk b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de drie<br />

jaar na de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van deze ordonnantie’, d.w.z.<br />

uitelijk op 1/04/2006. De herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de GSV is gestart<br />

<strong>in</strong> januari 2005. Het BROH heeft de voorafgaande studies <strong>en</strong><br />

de opstell<strong>in</strong>g van deze nieuwe verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g gecoörd<strong>in</strong>eerd <strong>en</strong><br />

opgevolgd. Het verwerkte de resultat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar<br />

onderzoek <strong>en</strong> werkte mee aan de defi nitieve oppuntstell<strong>in</strong>g.<br />

De nieuwe GSV werd <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest goedgekeurd op 21/11/2006 <strong>en</strong> trad <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g<br />

op 3/01/<strong>2007</strong>.<br />

Zij bevat wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>in</strong>houdelijke aard. De voornaamste<br />

ervan is de toevoeg<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> titel betreff<strong>en</strong>de de<br />

parkeernorm<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg. Deze titel vervangt<br />

omz<strong>en</strong>dbrief nr. 18 van 12/12/2002 hieromtr<strong>en</strong>t. De<br />

vernieuw<strong>in</strong>g biedt e<strong>en</strong> steviger voetstuk aan deze sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

problematiek, overe<strong>en</strong>komstig <strong>het</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

reger<strong>in</strong>gsbeleid.<br />

De problematiek van de toegankelijkheid van de gebouw<strong>en</strong><br />

voor person<strong>en</strong> met beperkte mobiliteit (Titel IV) werd met<br />

<strong>en</strong>kele dome<strong>in</strong><strong>en</strong> van <strong>het</strong> dagelijkse lev<strong>en</strong> uitgebreid, zoals<br />

bouwplaats<strong>en</strong> (titel III) <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>, met hun toegang<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> naaste omgev<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (titel VII). Deze <strong>in</strong>novatie komt<br />

tegemoet aan e<strong>en</strong> sociale behoefte van non-discrim<strong>in</strong>atie<br />

<strong>in</strong>zake de toegankelijkheid van de op<strong>en</strong>bare weg.<br />

Andere wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong> de toevoeg<strong>in</strong>g van nieuwe<br />

voorschrift<strong>en</strong>: werfdekzeil<strong>en</strong> als reclamedrager, gro<strong>en</strong>dak<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z.<br />

Enkele titels van de eerste GSV blev<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> <strong>in</strong> afwacht<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> nieuwe wetgev<strong>in</strong>g. Dat is o.m. <strong>het</strong> geval voor<br />

Titel V (betreff<strong>en</strong>de de warmte-isolatie <strong>in</strong> gebouw<strong>en</strong>) die<br />

door e<strong>en</strong> nieuwe ordonnantie over deze thematiek zal word<strong>en</strong><br />

vervang<strong>en</strong>.<br />

De structuur van de nieuwe GSV omvat dus e<strong>en</strong> achtste<br />

titel, terwijl de eerste zev<strong>en</strong> titels dezelfde blijv<strong>en</strong>:


Titel I: K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de bouwwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun naaste omgev<strong>in</strong>g<br />

Titel II: bewoonbaarheidsnorm<strong>en</strong> voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Titel III: Bouwplaats<strong>en</strong><br />

Titel IV: Toegankelijkheid van gebouw<strong>en</strong> voor person<strong>en</strong><br />

met beperkte mobiliteit<br />

Titel V: Thermische isolatie van gebouw<strong>en</strong><br />

Titel VI: Reclame <strong>en</strong> uithangbord<strong>en</strong><br />

Titel VII: De weg<strong>en</strong>, de toegang<strong>en</strong> ertoe <strong>en</strong> de naaste<br />

omgev<strong>in</strong>g ervan<br />

Titel VIII: De parkeernorm<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg<br />

Concrete toepass<strong>in</strong>g van de nieuwe gewestelijke<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

Het succes van de becomm<strong>en</strong>tarieerde GSV zette <strong>het</strong><br />

BROH aan tot e<strong>en</strong> gelijkaardige publicatie van de nieuwe<br />

GSV. Na elke titel komt e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g. De verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

tekst werd voorzi<strong>en</strong> van comm<strong>en</strong>taar, illustraties<br />

<strong>en</strong> verhelder<strong>en</strong>de voorstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Dit docum<strong>en</strong>t is verkrijgbaar<br />

via de website www.gsv.irisnet.be <strong>en</strong> bij <strong>het</strong> BROH.<br />

Ook de <strong>in</strong>tegrale tekst zoals gepubliceerd <strong>in</strong> <strong>het</strong> Belgisch<br />

Staatsblad, is er beschikbaar.<br />

Dankzij de dagelijkse praktijk kunn<strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwtechnici<br />

van <strong>het</strong> BROH <strong>en</strong>kele bemerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> bij dit<br />

eerste jaar waar<strong>in</strong> de verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g werd toegepast:<br />

• De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> onder Titel I betreff<strong>en</strong>de de vestig<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> bouwvolume van mandelige bouwwerk<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

bijzonder vaak <strong>het</strong> voorwerp uit van afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, voornamelijk<br />

t<strong>en</strong> opzichte van artikel 4 betreff<strong>en</strong>de de<br />

diepte van de bouwwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> van artikel 6 betreff<strong>en</strong>de<br />

<strong>het</strong> dak. Het gaat hier om uiterst technische bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die voor vel<strong>en</strong> behoorlijk moeilijk te begrijp<strong>en</strong> zijn.<br />

Daarom lijkt e<strong>en</strong> heraanpass<strong>in</strong>g van de verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

tekst ter zake w<strong>en</strong>selijk.<br />

• E<strong>en</strong> gelijkaardige bemerk<strong>in</strong>g geldt met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

<strong>het</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong> de regels die bij hoofdgebouw<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> die voor de bijgebouw<strong>en</strong>. Dit onderscheid<br />

bemoeilijkt de analyse van de dossiers.<br />

• De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aangaande de begro<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de platte<br />

dak<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot <strong>en</strong>kele toepass<strong>in</strong>gsmoeilijkhed<strong>en</strong>.<br />

• De regels met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> parkeerverbod op<br />

<strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gstrok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ruim toegepast <strong>en</strong> afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

hiervan zijn zeldzaam.<br />

• Met betrekk<strong>in</strong>g tot Titel II (bewoonbaarheidsnorm<strong>en</strong><br />

voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) wordt bijzondere aandacht besteed<br />

aan de afmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de kamers, de plafondhoogte,<br />

de verplichte aanwezigheid van e<strong>en</strong> lift <strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

vertrekk<strong>en</strong>, met name voor de fi ets<strong>en</strong>.<br />

• Titel VIII (parkeernorm<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg) is<br />

meer van toepass<strong>in</strong>g voor kantor<strong>en</strong> dan voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

D E GEMEENTELIJKE<br />

STEDENBOUWKUNDIGE<br />

VERORDENINGEN<br />

De geme<strong>en</strong>teraad kan voor <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke grondgebied<br />

of e<strong>en</strong> deel ervan bijzondere verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> uitvaardig<strong>en</strong>.<br />

Na op<strong>en</strong>baar onderzoek <strong>en</strong> <strong>het</strong> advies van de overlegcommissie<br />

keurt de reger<strong>in</strong>g deze geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> (GemSV’s) goed.<br />

De GemSV’s hebb<strong>en</strong> op dezelfde materies betrekk<strong>in</strong>g als<br />

de gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vull<strong>en</strong> deze aan (bv. verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> aangaande schotelant<strong>en</strong>nes<br />

of nachtw<strong>in</strong>kels). Zij kunn<strong>en</strong> ook de omstandighed<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de omvang bepal<strong>en</strong> van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> opgelegd bij de afl ever<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g.<br />

Zij gaan niet over de bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De GSV heft de niet-e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

GemSV op. Als e<strong>en</strong> GSV <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g treedt, past de geme<strong>en</strong>teraad<br />

zijn GemSV hieraan aan, <strong>het</strong>zij op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief,<br />

<strong>het</strong>zij b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de reger<strong>in</strong>g opgelegde termijn.<br />

In <strong>2007</strong> werd op <strong>het</strong> gewestelijke grondgebied slechts één<br />

GemSV goedgekeurd (weg<strong>en</strong>s overschrijd<strong>in</strong>g van de termijn).<br />

Het betreft de schotelant<strong>en</strong>nes <strong>in</strong> Evere.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

55


Hoofdstuk 2<br />

56<br />

2. Alsmaar specifieker<br />

beheer van de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

O VERLEGCOMMISSIES EN STEDEN-<br />

BOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN<br />

In elke geme<strong>en</strong>te van <strong>het</strong> gewest werd e<strong>en</strong> overlegcommissie<br />

opgericht. Het is e<strong>en</strong> raadgev<strong>en</strong>d orgaan,<br />

sam<strong>en</strong>gesteld uit 8 led<strong>en</strong> die de uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong>bouwkundige,<br />

erfgoedkundige, economische <strong>en</strong> milieugebond<strong>en</strong><br />

belang<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong><br />

(de geme<strong>en</strong>te, <strong>het</strong> BROH - Sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> - <strong>het</strong> BIM <strong>en</strong> de GOMB).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tijd<strong>en</strong>s de zitt<strong>in</strong>g wordt eerst <strong>het</strong> ontwerp aan de aanwezig<strong>en</strong><br />

voorgesteld, waarna iedere<strong>en</strong> al de nodige vrag<strong>en</strong><br />

kan stell<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> begrip <strong>en</strong> de juiste <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> dossier. Vervolg<strong>en</strong>s kan iedere<strong>en</strong> zijn/haar m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

uitdrukk<strong>en</strong> over <strong>het</strong> opportune karakter van <strong>het</strong> ontwerp<br />

<strong>en</strong> over de impact ervan op de leefomgev<strong>in</strong>g. Ev<strong>en</strong>tuele<br />

teg<strong>en</strong>standers mak<strong>en</strong> hun bezwar<strong>en</strong> k<strong>en</strong>baar.<br />

Na e<strong>en</strong> besprek<strong>in</strong>g achter geslot<strong>en</strong> deur<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de overlegcommissie<br />

over de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag advies uit.<br />

Het advies is niet b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>d.<br />

Kracht<strong>en</strong>s artikel 9 van <strong>het</strong> BWRO is <strong>het</strong> advies van de<br />

overlegcommissie vereist alvor<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> BBP, e<strong>en</strong> onteig<strong>en</strong><strong>in</strong>gsplan<br />

dat <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> dergelijk BBP werd opgesteld,<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> GemSV word<strong>en</strong> goedgekeurd. Het is ook<br />

vereist voorafgaand aan de afgifte van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g, e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g of e<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig attest, telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> plan of e<strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

dit voorziet of als deze vergunn<strong>in</strong>gs- of attestaanvrag<strong>en</strong><br />

aan speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong><br />

onderworp<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de overlegcommissie<br />

op vraag van de reger<strong>in</strong>g, de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar of<br />

<strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> adviez<strong>en</strong> uit<br />

over kwesties <strong>in</strong> verband met ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> kan<br />

zij h<strong>en</strong> nuttige voorstell<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> hebb<strong>en</strong> de overlegcommissies 3 074 dossiers<br />

behandeld.<br />

Verder blijkt uit de statistische gegev<strong>en</strong>s dat zowat de<br />

helft van de dossiers die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d (48 %)<br />

of behandeld (47 %) aan de adviesprocedure van de overlegcommissie<br />

zijn onderworp<strong>en</strong>. Bij drie vierde ervan gebeurt<br />

dat via de speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g<br />

(op<strong>en</strong>baar onderzoek + overlegcommissie) <strong>en</strong> <strong>in</strong> één vierde<br />

buit<strong>en</strong> de speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g om<br />

(<strong>en</strong>kel overlegcommissie).


Indel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de voornaamste red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor voorlegg<strong>in</strong>g<br />

aan de overlegcommissie (los van SRO) <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

GCHEWS: zichtbare wijzig<strong>in</strong>g vanaf de op<strong>en</strong>bare ruimte<br />

buit<strong>en</strong> BBP / Sted<strong>en</strong>bk. of erfgoedvergunn<strong>in</strong>g (21 GBP)<br />

Vrijwar<strong>in</strong>gszone van e<strong>en</strong> beschermd goed: handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die de uitzicht<strong>en</strong> wijzig<strong>en</strong> (art. 237 BWRO)<br />

32 %<br />

13,6 %<br />

Goed, <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris (art. 207 BWRO) 41 %<br />

OC op vraag van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar of van <strong>het</strong><br />

schep<strong>en</strong>college (art. 9 BWRO)<br />

13,4 %<br />

Indel<strong>in</strong>g van de red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de onderwerp<strong>in</strong>g aan<br />

de speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die de b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>terre<strong>in</strong><strong>en</strong> van<br />

huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong> aantast<strong>en</strong> (0.6 GBP)<br />

Diepte van <strong>het</strong> mandelige bouwwerk (art. 4 Titel I van de<br />

GSV /art. 153 § 2 BWRO)<br />

14 %<br />

12 %<br />

Wijzig<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (2.5 2° GBP) 11,2 %<br />

Dak van e<strong>en</strong> mandelig bouwwerk (art. 6 Titel I van de GSV<br />

/ art. 153 § 2 BWRO)<br />

8 %<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> BBP (art. 155 § 2 BWRO) 7,7 %<br />

Totale of gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g (0.12 GBP) 4,5 %<br />

Rubriek 26) bijlage B over de effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong>: garages,<br />

overdekte parkeerplaats<strong>en</strong> voor 25 à 200 voertuig<strong>en</strong><br />

3,6 %<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> GemSV, van e<strong>en</strong> bouwverord<strong>en</strong><strong>in</strong>g of<br />

van de achteruitbouwstrok<strong>en</strong> (art. 153 § 2)<br />

Wijzig<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (3.5<br />

2° GBP)<br />

3,5 %<br />

3,5 %<br />

Wijzig<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (1.5 2° GBP) 3,4 %<br />

Wijzig<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (4.5 2° GBP) 2,5 %<br />

V ERGELIJKING VAN DE<br />

GEMEENTELIJKE EN GEWESTELIJKE<br />

VERGUNNINGEN/ ATTESTEN<br />

Onderstaande statistische gegev<strong>en</strong>s mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderscheid<br />

tuss<strong>en</strong> de ‘<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de’ dossiers (d.w.z. zodra e<strong>en</strong><br />

dossier bij <strong>het</strong> gewestelijke bestuur werd geop<strong>en</strong>d) <strong>en</strong><br />

de ‘behandelde’ dossiers (waar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g/attest<br />

werd afgegev<strong>en</strong> of geweigerd).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Het aantal dossiers dat werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, is s<strong>in</strong>ds 1996 met<br />

ongeveer 1 600 gesteg<strong>en</strong>.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Als we de Stad Brussel, Ukkel <strong>en</strong> Els<strong>en</strong>e <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-<br />

Joost-t<strong>en</strong>-Node <strong>en</strong> Koekelberg anderzijds buit<strong>en</strong> beschouw<strong>in</strong>g<br />

lat<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> verschil tuss<strong>en</strong> de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de <strong>en</strong> behandelde<br />

dossiers <strong>in</strong> grote mate gelijklop<strong>en</strong>d.<br />

Van de 5 038 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong><br />

behandeld, werd<strong>en</strong> er 4 351 afgegev<strong>en</strong> (86 %) <strong>en</strong> 687<br />

geweigerd (14 %).<br />

Van de 4 351 toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> zijn dit<br />

de meest voorkom<strong>en</strong>de types:<br />

• Handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot (herop)bouw<br />

met volumewijzig<strong>in</strong>g (37,36 %);<br />

• Handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot verbouw<strong>in</strong>g<br />

zonder volumewijzig<strong>in</strong>g (17,13 %);<br />

• Het kapp<strong>en</strong> van hoogstammige bom<strong>en</strong> (13,89 %). De<br />

grote meerderheid van de gevelde bom<strong>en</strong> wordt nadi<strong>en</strong><br />

door nieuwe aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

57


Hoofdstuk 2<br />

58<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De gebruiks-/bestemm<strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g van bebouwde goeder<strong>en</strong><br />

waarvoor e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g nodig is, blijv<strong>en</strong> ook talrijk (9,05 %)<br />

<strong>en</strong> dit ondanks <strong>het</strong> besluit van 12/12/2002 met de lijst van de<br />

gebruikswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g nodig is.<br />

Hetzelfde geldt voor de plaats<strong>in</strong>g van reclame-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

uithangbord<strong>en</strong> (6,90 %): <strong>het</strong> grote probleem bij dit type dossiers<br />

blijft <strong>het</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> van <strong>het</strong> juiste ev<strong>en</strong>wicht tuss<strong>en</strong> de goede<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> commerciële r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t dat de<br />

aanvrager verwacht. De GSV vormt de richtlijn voor de vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid. Vele dossiers wijk<strong>en</strong> echter af van<br />

deze verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, zodat vaak e<strong>en</strong> beroepsprocedure volgt.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g valt algeme<strong>en</strong><br />

gesprok<strong>en</strong> onder de bevoegdheid van <strong>het</strong> college<br />

van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>telijke overheid)<br />

overe<strong>en</strong>komstig de modaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> bepaald <strong>in</strong><br />

<br />

artikel 156 van <strong>het</strong> BWRO. De geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zijn goed voor 81,48 % van de toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Er bestaat echter e<strong>en</strong> uitzonder<strong>in</strong>gsprocedure waarbij de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar bepaalde vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgeeft met<br />

toepass<strong>in</strong>g van de artikel<strong>en</strong> 175 e.v. van <strong>het</strong> BWRO. Dit is <strong>het</strong><br />

geval als e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar aanvrager de vergunn<strong>in</strong>g aanvraagt,<br />

als <strong>het</strong> gaat om handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut,<br />

beschermd erfgoed of e<strong>en</strong> niet-uitgebate bedrijfsruimte<br />

die <strong>in</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris van de niet-uitgebate bedrijfsruimt<strong>en</strong><br />

werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> 18,52 % van de toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

We di<strong>en</strong><strong>en</strong> hier te vermeld<strong>en</strong> dat de behandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

van vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> die door publiekrechtelijke<br />

person<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, de facto zwaarder is weg<strong>en</strong>s<br />

de adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> juridische beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waaraan hun<br />

organisatie of hun werk<strong>in</strong>g gebond<strong>en</strong> is.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ‘vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’ <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> ‘attest<strong>en</strong>’<br />

anderzijds, afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Het sted<strong>en</strong>bouwkundig attest is e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief docum<strong>en</strong>t<br />

dat voorafgaand aan de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

of aan de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g kan word<strong>en</strong><br />

aangevraagd. Het betreft e<strong>en</strong> pr<strong>in</strong>cipeakkoord dat bepaalt<br />

of e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g al dan niet kan word<strong>en</strong> toegestaan <strong>en</strong><br />

dat de voorwaard<strong>en</strong> vastlegt.<br />

Het is twee jaar geldig <strong>en</strong> kan de daaropvolg<strong>en</strong>de aanvraag<br />

tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g vrijstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> lange<br />

behandel<strong>in</strong>gsprocedure.


In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> slechts 19 sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

voor 4 332 toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Door dit ger<strong>in</strong>ge<br />

aandeel (0,44 %) kan m<strong>en</strong> zich de vraag stell<strong>en</strong> of dit mechanisme<br />

werkelijk nuttig is. Vooral aan de <strong>in</strong>houd schort wat,<br />

want die sluit te dicht aan bij die van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g. Het aantal attest<strong>en</strong> is t<strong>en</strong> opzichte van 2006 nochtans<br />

verdrievoudigd. Het blijft immers e<strong>en</strong> <strong>in</strong>teressante formule<br />

voor omvangrijke ontwerp<strong>en</strong>, zoals dat van de constructie van<br />

de nieuwe perman<strong>en</strong>te NAVO-zetel waarvoor <strong>in</strong> oktober <strong>2007</strong><br />

e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest werd afgegev<strong>en</strong>.<br />

Inhuldig<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>2007</strong>, van de ‘Cov<strong>en</strong>t Gard<strong>en</strong>’ <strong>in</strong> de buurt van <strong>het</strong> Rogierple<strong>in</strong><br />

(S<strong>in</strong>t-Joost). Voor dit ontwerp werd e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie uitgevoerd.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ‘sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’<br />

<strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> ‘verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’ anderzijds,<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 4 351 sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>over 19 verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waarvan:<br />

• 14 verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgeleverd door de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

• 5 verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgeleverd door de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar (<strong>in</strong> 1 geval op grond van aanhangigmak<strong>in</strong>g).<br />

In dichtbebouwde stedelijke gebied<strong>en</strong> zijn verkavelbare grond<strong>en</strong><br />

zeldzaam, wat <strong>het</strong> beperkte aantal verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

verklaart. De zware procedure voor de wijzig<strong>in</strong>g van<br />

verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werkt overig<strong>en</strong>s ontmoedig<strong>en</strong>d<br />

(verplichte <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van meer dan driekwart van de eig<strong>en</strong>aars<br />

van de kavels). Sedert kort echter wordt, voornamelijk<br />

vanuit de bekommernis om tijd <strong>en</strong> geld te spar<strong>en</strong>, steeds vaker<br />

e<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g aangevraagd<br />

<strong>in</strong> plaats van e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g.<br />

De ‘gem<strong>en</strong>gde’ ontwerp<strong>en</strong> (sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> milieu)<br />

Als uw project tegelijk e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> e<strong>en</strong> milieuvergunn<strong>in</strong>g<br />

vereist, di<strong>en</strong>t u e<strong>en</strong> ‘gem<strong>en</strong>gde’ vergunn<strong>in</strong>g aan te<br />

vrag<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd ontwerp word<strong>en</strong> twee verschill<strong>en</strong>de<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> onderzocht. De proceduremechanism<strong>en</strong> zijn<br />

hierbij aan elkaar gekoppeld om de nadel<strong>en</strong> die voortvloei<strong>en</strong><br />

uit <strong>het</strong> beheer van twee aanvrag<strong>en</strong>, te beperk<strong>en</strong>.<br />

• In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 153 aanvrag<strong>en</strong> tot gem<strong>en</strong>gde vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/<br />

attest<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d: 39 bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> zich <strong>in</strong> de Stad Brussel,<br />

18 <strong>in</strong> Anderlecht, 13 <strong>in</strong> Schaarbeek, 12 <strong>in</strong> Ukkel, 9 <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-<br />

Jans-Mol<strong>en</strong>beek, 8 <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis <strong>en</strong> 7 <strong>in</strong> Jette, Oudergem,<br />

S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe <strong>en</strong> Vorst. De overige situer<strong>en</strong> zich<br />

<strong>in</strong> de 9 andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

• 21 van deze dossiers vall<strong>en</strong> onder de bevoegdheid van de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (gewestelijke overheid), waarvan<br />

3 op grond van aanhangigmak<strong>in</strong>g.<br />

Geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<br />

<br />

De geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>gsprocedures zijn de volg<strong>en</strong>de:<br />

[AFD] Als er ge<strong>en</strong> bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP) of<br />

ge<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g is voor <strong>het</strong> grondgebied<br />

waar <strong>het</strong> goed geleg<strong>en</strong> is, is voor de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag<br />

<strong>het</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d advies van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

vereist.<br />

59


Hoofdstuk 2<br />

60<br />

[DER] Als er e<strong>en</strong> BBP of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g is voor<br />

<strong>het</strong> grondgebied waar <strong>het</strong> goed is geleg<strong>en</strong>, vraagt <strong>het</strong> college<br />

van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong>kel de afwijk<strong>in</strong>g<br />

aan bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar.<br />

NB: De ordonnantie van 29/11/<strong>2007</strong> houd<strong>en</strong>de wijzig<strong>in</strong>g van artikel 325<br />

van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BS 19/12/<strong>2007</strong>)<br />

voert de mogelijkheid <strong>in</strong> om van <strong>het</strong> ‘oude BBP’ af te wijk<strong>en</strong> (bijzondere<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong>, goedgekeurd met toepass<strong>in</strong>g van de<br />

besluitwet van 2/12/1946 ‘betreff<strong>en</strong>de d<strong>en</strong> stedebouw’ <strong>en</strong> van artikel<br />

17 van de wet van 29/03/1962 houd<strong>en</strong>de organisatie van de ruimtelijke<br />

ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> van de sted<strong>en</strong>bouw).<br />

[VFD] Als er voor <strong>het</strong> grondgebied waar <strong>het</strong> goed geleg<strong>en</strong><br />

is, e<strong>en</strong> BBP of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g bestaat <strong>en</strong> als<br />

er ge<strong>en</strong> afwijk<strong>in</strong>g is, beslist <strong>het</strong> college van burgemeester<br />

<strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> onmiddellijk over de aanvraag. De afgegev<strong>en</strong><br />

vergunn<strong>in</strong>g wordt naar de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

opgestuurd die controleert of zij conform <strong>het</strong> BBP of de<br />

verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de geld<strong>en</strong>de regelgev<strong>in</strong>g is.<br />

Als dit niet <strong>het</strong> geval blijkt te zijn, schorst de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar de vergunn<strong>in</strong>g (voogdijbevoegdheid).<br />

[VFM] Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor zog<strong>en</strong>aamde werk<strong>en</strong> ‘van ger<strong>in</strong>ge<br />

omvang’ kunn<strong>en</strong> van <strong>het</strong> advies van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

word<strong>en</strong> vrijgesteld.<br />

G EWESTELIJKE VERGUNNINGEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ontwerp voor de bouw van e<strong>en</strong> gebouw met 46 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op de Etterbeekseste<strong>en</strong>weg (Stad Brussel). Sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong>


De gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar is ook <strong>in</strong> de volg<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong><br />

bevoegd voor de afgifte van de gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

[PFD] Als e<strong>en</strong> publiekrechtelijk persoon, door de reger<strong>in</strong>g<br />

aangeduid, de vergunn<strong>in</strong>g aanvraagt, op voorwaarde dat<br />

de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> rechtstreeks met de uitoef<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van zijn tak<strong>en</strong> verband houd<strong>en</strong> of als de gevraagde<br />

vergunn<strong>in</strong>g handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut<br />

betreft die <strong>in</strong> e<strong>en</strong> reger<strong>in</strong>gsbesluit word<strong>en</strong> opgesomd;<br />

[PFU] Als de aangevraagde vergunn<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> beschermd<br />

goed betreft (beschermd, <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> op de bewaarlijst,<br />

of waarvan de bescherm<strong>in</strong>gs- of <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>gsprocedure<br />

nog loopt);<br />

[SAI] Als de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g betrekk<strong>in</strong>g heeft op e<strong>en</strong><br />

niet-uitgebate bedrijfsruimte die is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris<br />

van niet-uitgebate bedrijfsruimt<strong>en</strong> (<strong>het</strong> BROH heeft tuss<strong>en</strong><br />

2004 <strong>en</strong> <strong>2007</strong> ge<strong>en</strong> dossiers van dit type behandeld).<br />

[AANHANGIGMAKINGEN] Als de geme<strong>en</strong>te, bevoegd voor<br />

de afgifte van de vergunn<strong>in</strong>g, haar besliss<strong>in</strong>g niet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

voorgeschrev<strong>en</strong> termijn heeft betek<strong>en</strong>d, kan de aanvrager de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar verzoek<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g over<br />

de aanvraag te treff<strong>en</strong> (artikel 164 van <strong>het</strong> BWRO).<br />

Restauratie van de oude kerk van de Brigitt<strong>in</strong><strong>en</strong> (Stad Brussel)<br />

De dossiers van de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> die door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (d.w.z. de gewestelijke overheid<br />

<strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw, gemachtigd door de reger<strong>in</strong>g)<br />

word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d, verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> 18,52 % van de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die op <strong>het</strong> gewestelijke<br />

grondgebied word<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>.<br />

Het aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

behandelt, nam al toe s<strong>in</strong>ds 2003 <strong>en</strong> deze tr<strong>en</strong>d zet<br />

zich <strong>in</strong> <strong>2007</strong> nog voort. De voornaamste verklar<strong>in</strong>g van<br />

deze stijg<strong>in</strong>g is de nieuwe verantwoordelijkheid van de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong>zake de afgifte van vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor beschermd erfgoed.<br />

Het is <strong>in</strong>teressant om stil te staan bij specifi eke dossiers die<br />

de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar heeft behandeld.<br />

De unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

(sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> erfgoed)<br />

Voor de aanvrag<strong>en</strong> van unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is<br />

vooraf <strong>het</strong> advies van de Kon<strong>in</strong>klijke Commissie voor<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> (KCML) vereist. Voor<br />

zover <strong>het</strong> <strong>in</strong>grep<strong>en</strong> op <strong>het</strong> beschermde goed betreft,<br />

is dit advies e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d: is <strong>het</strong> advies ongunstig, dan<br />

weigert de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar de vergunn<strong>in</strong>g.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

61


Hoofdstuk 2<br />

62<br />

de vergunn<strong>in</strong>g.<br />

Restauratie van de voormalige bioscoop Marivaux (Stad Brussel)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Van de 251 dossiers die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> behandeld, werd<strong>en</strong><br />

er 234 toegek<strong>en</strong>d, <strong>het</strong>zij 93,23 %, <strong>en</strong> 17 geweigerd<br />

(<strong>het</strong>zij 6,77 %) waarvan 15 na e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d ongunstig<br />

advies van de KCML.<br />

De <strong>in</strong>terne sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong> de directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> verklaart<br />

de aanhoud<strong>en</strong>de to<strong>en</strong>ame <strong>in</strong> <strong>het</strong> aantal unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

dat werd behandeld.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Van de 251 behandelde vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn 104 geleg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de Stad Brussel, 46 <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde <strong>en</strong> 16 <strong>in</strong><br />

Ukkel. Bij de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Schaarbeek, Vorst <strong>en</strong> Els<strong>en</strong>e<br />

werd<strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s 12 dossiers van unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

aanhangig gemaakt. De overige geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de<br />

andere dossiers voor hun rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De vaststell<strong>in</strong>g die <strong>in</strong> 2006 werd gedaan met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de ligg<strong>in</strong>g van de unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, wordt <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

bevestigd. De sterke conc<strong>en</strong>tratie <strong>in</strong> de Stad Brussel<br />

verbaast niemand: hier ligt immers <strong>het</strong> historische hart<br />

van <strong>het</strong> gewest. De Grote Markt <strong>en</strong> de onmiddellijke<br />

omgev<strong>in</strong>g ervan zijn immers op de lijst van <strong>het</strong> UNESCOwerelderfgoed<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In Watermaal-Bosvoorde<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong> zich dan weer de tu<strong>in</strong>wijk<strong>en</strong> Floréal <strong>en</strong> Le Logis,<br />

<strong>en</strong> Ukkel telt tal van beschermde landschapp<strong>en</strong>.


De vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong> na<br />

aanhangigmak<strong>in</strong>g bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

De vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die werd<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong> na aanhangigmak<strong>in</strong>g<br />

bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar, verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong><br />

1,5 % van de <strong>in</strong> <strong>2007</strong> toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (12 aanhangigmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong>).<br />

Dit perc<strong>en</strong>tage toont aan dat de aanvragers<br />

van vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> slechts zeer zeld<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong><br />

van deze mogelijkheid. Ongetwijfeld heeft <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> antwoord vanwege de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

e<strong>en</strong> ontrad<strong>en</strong>d effect op de aanvrager. Dit staat immers<br />

gelijk met e<strong>en</strong> weiger<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> noopt de aanvrager tot e<strong>en</strong> beroepsprocedure<br />

(bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g), die<br />

ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tijd vergt.<br />

Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de op<strong>en</strong>bare ruimte<br />

Deze dossiers houd<strong>en</strong> verband met de aanleg van verkeersweg<strong>en</strong><br />

(ple<strong>in</strong><strong>en</strong>, strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervoers<strong>in</strong>frastructuur)<br />

<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e ruimt<strong>en</strong>. Het gaat <strong>in</strong> de meeste gevall<strong>en</strong> om<br />

dossiers die van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uitgaan, maar door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar zelf word<strong>en</strong> behandeld.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 198 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> 285 dossiers<br />

behandeld, waarvan 278 (97,54 %) werd<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> met<br />

de afgifte van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> 7 met e<strong>en</strong> weiger<strong>in</strong>g.<br />

De meeste vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de<br />

op<strong>en</strong>bare ruimte werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> de Stad Brussel<br />

(26 %), Watermaal-Bosvoorde (13 %), Vorst (7 %), Ukkel<br />

(6 %), Schaarbeek (5,5 %) <strong>en</strong> Evere (5 %).<br />

Inhuldig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> nieuwe metrostation S<strong>in</strong>t-Katelijne (Stad Brussel)<br />

<strong>in</strong> juli <strong>2007</strong><br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

Deze dossiers houd<strong>en</strong> verband met werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong> <strong>en</strong> met de r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke<br />

onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>. In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 15 dossiers<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. 23 dossiers werd<strong>en</strong> behandeld <strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong><br />

met de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g. Dit mooie resultaat<br />

is te dank<strong>en</strong> aan de goede <strong>in</strong>terne coörd<strong>in</strong>atie tuss<strong>en</strong><br />

de directie Sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord federale staat/gewest<br />

(Beliris)<br />

Heranleg van <strong>het</strong> S<strong>in</strong>t-Joostple<strong>in</strong> <strong>en</strong> van de handelskern er vlakbij <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van <strong>het</strong> Beliris-sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<br />

Het sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord van 15/09/1993 tuss<strong>en</strong> de<br />

federale staat <strong>en</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil<br />

de <strong>in</strong>ternationale rol <strong>en</strong> de hoofdstedelijke functie van<br />

Brussel promot<strong>en</strong>. De <strong>in</strong> dit kader behandelde dossiers<br />

houd<strong>en</strong> verband met de op<strong>en</strong>bare ruimte (<strong>in</strong>clusief de<br />

park<strong>en</strong> <strong>en</strong> de federale <strong>en</strong> gewestelijke spoorlijn<strong>en</strong>), de<br />

sociale <strong>en</strong> culturele voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> werd 1 dossier <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 9 dossiers<br />

behandeld, die alle met de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<br />

werd<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong>.<br />

De gsm-vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Deze dossiers houd<strong>en</strong> verband met de bouw van gsmstations.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 57 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> 186 dossiers behandeld. In 79,57 % van de<br />

dossiers werd e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> 20,43 %<br />

werd de vergunn<strong>in</strong>g geweigerd. De weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> hoofdzaak te wijt<strong>en</strong> aan de slechte <strong>in</strong>tegratie van de<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

63


Hoofdstuk 2<br />

64<br />

project<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun landschappelijke omgev<strong>in</strong>g. Tijd<strong>en</strong>s de<br />

op<strong>en</strong>bare raadpleg<strong>in</strong>g<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> de grootste bezwar<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> dit soort <strong>in</strong>stallaties verband te houd<strong>en</strong> met de<br />

gevolg<strong>en</strong> voor de volksgezondheid. Dit f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> won <strong>in</strong><br />

<strong>2007</strong> aan belang <strong>en</strong> kreeg steeds meer e<strong>en</strong> sociale <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> culturele dim<strong>en</strong>sie.<br />

Het aantal gsm-dossiers dat werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d ligt fors<br />

lager <strong>in</strong> <strong>2007</strong> (57) dan <strong>in</strong> 2006 (223). De operator<strong>en</strong> strev<strong>en</strong><br />

blijkbaar niet meer naar uitbreid<strong>in</strong>g - <strong>in</strong> <strong>het</strong> grootste<br />

deel van <strong>het</strong> gewest zijn zij immers al operationeel - maar<br />

naar comfortverbeter<strong>in</strong>g voor de gebruikers (verz<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> ontvangst) <strong>in</strong> welomlijnde gebied<strong>en</strong>.<br />

Het gewestelijk huisvest<strong>in</strong>gsplan<br />

Deze dossiers kader<strong>en</strong> <strong>in</strong> de reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g om teg<strong>en</strong><br />

2009 zowat 5 000 publieke won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong>. Bij<br />

<strong>het</strong> gewest werd<strong>en</strong> 4 vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

5 sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>:<br />

‘Craetbosch’ <strong>in</strong> Neder-Over-Heembeek (Brussel), ‘Scheutbosch’<br />

<strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek, ‘Lahaye’ <strong>in</strong> Jette, ‘Cognassier’ <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-<br />

Agatha-Berchem <strong>en</strong> ‘Stiénon’ <strong>in</strong> Jette.<br />

Constructie van 65 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de Jules Lahayestraat (Jette), <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van<br />

<strong>het</strong> gewestelijk huisvest<strong>in</strong>gsplan<br />

De begeleid<strong>in</strong>g van deze dossiers tijd<strong>en</strong>s de<br />

onderzoeksprocedure is voor de vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid behoorlijk zwaar. Ook <strong>in</strong> de toekomst zull<strong>en</strong><br />

de BGHM <strong>en</strong> haar voogdij <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> lever<strong>en</strong><br />

qua communicatie <strong>in</strong> dossiers voor de aanvraag tot<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waarvan de <strong>in</strong>houd<br />

duidelijk pedagogisch <strong>en</strong> toegankelijk moet zijn.<br />

3. To<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d belang<br />

van de milieueffect<strong>en</strong><br />

Het BWRO (artikel<strong>en</strong> 128 <strong>en</strong> 142) bepaalt welke aanvrag<strong>en</strong><br />

voor sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie of e<strong>en</strong><br />

effect<strong>en</strong>verslag. In zijn bijlag<strong>en</strong> A <strong>en</strong> B word<strong>en</strong> de situaties<br />

vastgelegd waarvoor ‘om sted<strong>en</strong>bouwkundige red<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>beoordel<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> opgesteld.<br />

De milieueffect<strong>en</strong> van andere ontwerp<strong>en</strong> of zog<strong>en</strong>aamde<br />

(vanuit milieustandpunt) <strong>in</strong>gedeelde <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> specifi eke ordonnantie of besluit gekoppeld aan de<br />

milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesomd, di<strong>en</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />

te word<strong>en</strong> beoordeeld (specifi eke ordonnantie voor de<br />

ontwerp<strong>en</strong> van klasse 1A <strong>en</strong> besluit voor de lijst met ontwerp<strong>en</strong><br />

van klasse 1B).<br />

E<strong>en</strong> betere coörd<strong>in</strong>atie tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> BWRO <strong>en</strong> de ordonnantie<br />

<strong>in</strong>zake milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is absoluut nodig voor e<strong>en</strong><br />

betere opvolg<strong>in</strong>g van de gem<strong>en</strong>gde dossiers. Beide ordonnanties<br />

word<strong>en</strong> net herzi<strong>en</strong> (2008), e<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de geleg<strong>en</strong>heid<br />

om deze coher<strong>en</strong>tie op punt te zett<strong>en</strong>.<br />

E FFECTENSTUDIES<br />

Het Bestuur kijkt er nauwlett<strong>en</strong>d op toe dat de opdrachthouders<br />

e<strong>en</strong> zo kort mogelijke termijn nalev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kwaliteit<br />

<strong>en</strong> de doeltreff<strong>en</strong>dheid van hun studies verhog<strong>en</strong>.<br />

Effect<strong>en</strong>studies behandeld <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

S<strong>in</strong>ds de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de milieubeoordel<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

1992-1993 <strong>en</strong> de publicatie van de toepass<strong>in</strong>gsbesluit<strong>en</strong><br />

(eerste aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> eerste studies <strong>in</strong> 1994) werd<strong>en</strong> al<br />

240 studies uitgevoerd of opgestart.<br />

In <strong>2007</strong> heeft de Cel Effect<strong>en</strong> van de directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

36 studies behandeld. Zij word<strong>en</strong> als volgt opgesplitst:<br />

• 17 effect<strong>en</strong>studies voor aanvrag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> 2006 war<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d voor (gem<strong>en</strong>gde of andere) vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

werd<strong>en</strong> afgerond;<br />

• 2 andere dossiers die <strong>in</strong> 2006 werd<strong>en</strong> opgestart, zijn<br />

nog lop<strong>en</strong>de (als gevolg van korte onderbrek<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• <strong>in</strong> 2 dossiers di<strong>en</strong>t de opdrachthouder nog te word<strong>en</strong><br />

aangewez<strong>en</strong> (procedures voor overheidsopdracht<strong>en</strong>);


• 1 werd stopgezet (als gevolg van de <strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g van de<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de aanvraag);<br />

• 14 procedures voor effect<strong>en</strong>studies werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>geleid<br />

(aanvraagdossiers volledig verklaard <strong>in</strong> <strong>2007</strong>).<br />

We merk<strong>en</strong> ook op dat:<br />

• 16 van deze 36 studies door <strong>het</strong> BROH word<strong>en</strong> of<br />

werd<strong>en</strong> geleid;<br />

• 16 studies uitsluit<strong>en</strong>d verband houd<strong>en</strong> met<br />

milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• 6 studies uitsluit<strong>en</strong>d verband houd<strong>en</strong> met aanvrag<strong>en</strong><br />

tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• 14 studies verband houd<strong>en</strong> met gezam<strong>en</strong>lijke aanvrag<strong>en</strong><br />

tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> milieuvergunn<strong>in</strong>g.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Naast de 16 studies die uitsluit<strong>en</strong>d verband houd<strong>en</strong> met<br />

aanvrag<strong>en</strong> voor milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>de studie<br />

die voorafgaat aan e<strong>en</strong> aanvraag voor e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g die door de MIVB zal word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, kunn<strong>en</strong> 19 andere studies als volgt word<strong>en</strong><br />

opgesplitst:<br />

• 6 studies voor vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die tot de gewestelijke<br />

bevoegdheid behor<strong>en</strong>;<br />

• 13 studies voor vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die tot de bevoegdheid<br />

van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per red<strong>en</strong> voor de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie<br />

De wijzig<strong>in</strong>g van de ordonnantie <strong>in</strong> februari 2004 heeft<br />

geleid tot de uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> toepass<strong>in</strong>gsgebied met<br />

de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> bij die<br />

geleg<strong>en</strong>heid verscheid<strong>en</strong>e rubriek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere titel.<br />

Voor de parkeerplaats<strong>en</strong> werd <strong>het</strong> onderscheid afgeschaft<br />

tuss<strong>en</strong> die welke uitsluit<strong>en</strong>d voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of<br />

voor kantor<strong>en</strong> bestemd zijn.<br />

De red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de studies <strong>in</strong> <strong>2007</strong> word<strong>en</strong> als volgt<br />

<strong>in</strong>gedeeld:<br />

• 20 effect<strong>en</strong>studies kader<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de procedure<br />

van de ordonnantie <strong>in</strong>zake milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: zij<br />

word<strong>en</strong> uitgevoerd omdat de limiet van de 200<br />

parkeerplaats<strong>en</strong> (overdekt of niet) werd overschred<strong>en</strong> bij<br />

de aanvraag tot vernieuw<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> milieuvergunn<strong>in</strong>g,<br />

ondanks dat <strong>het</strong> <strong>in</strong> 4 van de sites waarop deze studies<br />

betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde procedure betrof<br />

omdat de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g moest word<strong>en</strong><br />

aangepast;<br />

• 2 effect<strong>en</strong>studies word<strong>en</strong> uitgevoerd omdat de gr<strong>en</strong>s<br />

van de 20 000 m2 kantoorruimte wordt overschred<strong>en</strong><br />

(criterium opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> bijlage A van <strong>het</strong> BWRO);<br />

• 6 effect<strong>en</strong>studies word<strong>en</strong> verantwoord zowel door <strong>het</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige criterium van de overschrijd<strong>in</strong>g van<br />

de 20 000 m2 kantoorruimte als door <strong>het</strong> criterium van<br />

de bouw van maar dan 200 park<strong>in</strong>gplaats<strong>en</strong>, dat zowel<br />

door de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de milieuvergunn<strong>in</strong>g<br />

als door <strong>het</strong> BWRO wordt bepaald.<br />

• 3 effect<strong>en</strong>studies word<strong>en</strong> verantwoord door <strong>het</strong> criterium<br />

van meer dan 200 park<strong>in</strong>gplaats<strong>en</strong>, dat zowel door<br />

de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de milieuvergunn<strong>in</strong>g als<br />

door <strong>het</strong> BWRO wordt bepaald;<br />

• 5 effect<strong>en</strong>studies houd<strong>en</strong> verband met <strong>in</strong>frastructuurontwerp<strong>en</strong>.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per geme<strong>en</strong>te <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Er werd<strong>en</strong> 36 milieueffect<strong>en</strong>verslag<strong>en</strong> uitgevoerd:<br />

• 15 studies gaan over project<strong>en</strong> die uitsluit<strong>en</strong>d op <strong>het</strong><br />

grondgebied van de Stad Brussel ligg<strong>en</strong>;<br />

• 3 studies gaan over project<strong>en</strong> die zowel op <strong>het</strong> grondgebied<br />

van de Stad Brussel als op dat van Schaarbeek<br />

of Evere ligg<strong>en</strong>;<br />

• 4 op Schaarbeek;<br />

• 4 op S<strong>in</strong>t-Joost;<br />

• 2 op Evere;<br />

• 2 op S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe;<br />

• 1 op Anderlecht;<br />

• 1 op Watermaal-Bosvoorde;<br />

• 1 op Etterbeek;<br />

• 1 op Oudergem;<br />

• 1 tegelijk op Ukkel <strong>en</strong> op Els<strong>en</strong>e.<br />

De effect<strong>en</strong>studie, voorafgaand aan de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> ontwerp van <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar vervoer, strekte zicht uit<br />

over Jette, Ganshor<strong>en</strong>, Stad Brussel <strong>en</strong> voor sommige<br />

variant<strong>en</strong> ook over Koekelberg. Zij loopt t<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />

januari 2008.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

65


Hoofdstuk 2<br />

66<br />

EFFECTENRAPPORTEN<br />

Her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimte <strong>en</strong> aanleg van e<strong>en</strong> straat <strong>in</strong> de Noordwijk;<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g afgegev<strong>en</strong> door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong><br />

<strong>2007</strong>, mét effect<strong>en</strong>rapport<br />

Beheer van de effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong><br />

Het Bestuur streeft naar de vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g <strong>en</strong> verduidelijk<strong>in</strong>g<br />

van de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>gsprocedure van e<strong>en</strong> dossier met<br />

e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport, zowel voor de private als voor de<br />

op<strong>en</strong>bare aanvragers.<br />

Indel<strong>in</strong>g per red<strong>en</strong> voor de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Om te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> nieuw vademecum op punt<br />

gezet om de we<strong>in</strong>ig ervar<strong>en</strong> ontwerper van e<strong>en</strong> rapport te<br />

help<strong>en</strong> zich de juiste vrag<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> dossier dat<br />

hij <strong>in</strong>di<strong>en</strong>t.<br />

Het Bestuur heeft ook voorstell<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d om de verschill<strong>en</strong>de<br />

etappes die tot e<strong>en</strong> volledig dossier leid<strong>en</strong>, te<br />

vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong>, met name <strong>in</strong>zake gem<strong>en</strong>gde ontwerp<strong>en</strong>.<br />

De huidige wetgev<strong>in</strong>g regelt <strong>het</strong> beheer <strong>en</strong> <strong>het</strong> onderzoek<br />

van <strong>het</strong> effect<strong>en</strong>rapport <strong>in</strong> deze gem<strong>en</strong>gde dossiers <strong>in</strong> beide<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die verantwoordelijk zijn voor sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong> leefmilieu afzonderlijk, hoewel <strong>het</strong> <strong>in</strong> beide dossiers<br />

<strong>het</strong>zelfde effect<strong>en</strong>rapport betreft. Deze kwestie verdi<strong>en</strong>t<br />

nadere besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> behandeld <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Het aantal effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> dat via de Cel Effect<strong>en</strong> passeert,<br />

is s<strong>in</strong>ds 2005 vrij stabiel geblev<strong>en</strong>. In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong><br />

159 effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> volledig verklaard.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

• 36 effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gekoppeld aan dossiers<br />

die tot de bevoegdheid van <strong>het</strong> gewest behor<strong>en</strong> (23 %);<br />

• 123 effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gekoppeld aan dossiers<br />

die tot de bevoegdheid van de geme<strong>en</strong>te behor<strong>en</strong><br />

(77 %).<br />

7) aanleg van tramspor<strong>en</strong> 2<br />

19) werk<strong>en</strong> aan de communicatie-<strong>in</strong>frastructuur met <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>de verander<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verkeersregime (buit<strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong> bijlageA) 4<br />

20) aanleg van e<strong>en</strong> beplante eig<strong>en</strong>dom van meer dan 5 000 m2 Criterium 6 keer met criterium 25 of 26 gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

16<br />

21) bouw van e<strong>en</strong> kantoorgebouw met e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>grondse vloeroppervlakte van 5 000 m 2 à 20 000 m 2<br />

Criterium 6 keer met criterium 26 gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

22) hotelcomplex met meer dan 100 kamers<br />

Criterium telk<strong>en</strong>s met criterium 26 gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

23) creër<strong>en</strong> van meer dan 1 000 m 2 lokal<strong>en</strong> voor productieactiviteit<strong>en</strong>, handel of opslagruimte <strong>in</strong> voornamelijk voor huisvest<strong>in</strong>g<br />

bestemde gebied<strong>en</strong> (criterium met criterium 25 gecomb<strong>in</strong>eerd)<br />

24) bouw van voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor sport, cultuur, ontspann<strong>in</strong>g, schoolse <strong>en</strong> sociale activiteit<strong>en</strong>, waarvan 200 m 2 voor de gebruiker<br />

toegankelijk is<br />

Criterium 7 keer met ondergrondse of op<strong>en</strong>luchtpark<strong>in</strong>gs gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

25) op<strong>en</strong>luchtpark<strong>in</strong>g voor motorvoertuig<strong>en</strong> los van de op<strong>en</strong>bare weg met 50 tot 200 plaats<strong>en</strong> voor auto’s 11<br />

26) garages, overdekte parkeerplaats<strong>en</strong> waar motorvoertuig<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geparkeerd (overdekte park<strong>in</strong>gs, t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gszal<strong>en</strong>, ... )<br />

voor 25 à 200 auto’s of aanhangwag<strong>en</strong>s<br />

94<br />

10<br />

2<br />

1<br />

41


Opsplits<strong>in</strong>g per red<strong>en</strong> voor de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport<br />

De tabel hiernaast toont aan dat <strong>het</strong> criterium van de ondergrondse<br />

park<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> ruim 60 % van de rapport<strong>en</strong> terugkeert.<br />

Nochtans wordt <strong>het</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> kwart van de gevall<strong>en</strong> met andere<br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong> gecomb<strong>in</strong>eerd (aanleg van voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, bouw<br />

van kantor<strong>en</strong>, <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> beplante eig<strong>en</strong>dom, ... ).<br />

Vervolg<strong>en</strong>s leidt <strong>in</strong> bijna 30 % van de gevall<strong>en</strong> <strong>het</strong> criterium van<br />

de voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport.<br />

Ook dit criterium wordt vaak met andere gecomb<strong>in</strong>eerd.<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per geme<strong>en</strong>te <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

Van de 159 effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> als volledig werd<strong>en</strong><br />

beschouwd, situeerd<strong>en</strong> er zich 34 <strong>in</strong> de Stad Brussel,<br />

17 <strong>in</strong> Anderlecht, 13 <strong>in</strong> Ukkel <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Lambrechts-<br />

Woluwe, 12 <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis, 10 <strong>in</strong> Evere, 9 <strong>in</strong> Oudergem <strong>en</strong><br />

Schaarbeek, 7 <strong>in</strong> Vorst, 6 <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e, Jette, Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong><br />

S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe. De overige (11) situer<strong>en</strong> zich <strong>in</strong> de 6<br />

andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

4. Het beheer van<br />

de bouwmisdrijv<strong>en</strong><br />

OPDRACHTEN VAN DE CEL BOUWMISDRIJVEN<br />

Om de nalev<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige reglem<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g<br />

te waarborg<strong>en</strong>, moet de overheid de doeltreff<strong>en</strong>dheid<br />

<strong>en</strong> de zichtbaarheid verzeker<strong>en</strong> van de structuur die<br />

de bouwmisdrijv<strong>en</strong> behandelt. Daarom kwam b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

directie Sted<strong>en</strong>bouw van <strong>het</strong> BROH e<strong>en</strong> cel Bouwmisdrijv<strong>en</strong><br />

tot stand. Deze cel werkt sam<strong>en</strong> met de technische<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> oef<strong>en</strong>t t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voogdijbevoegdheid uit.<br />

Haar opdracht<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van de BROHbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> beog<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sieve <strong>en</strong> kwaliteitsvolle<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de misdrijv<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> gewestelijke<br />

beleid <strong>in</strong>zake bouwmisdrijv<strong>en</strong> ligt de klemtoon op <strong>het</strong><br />

prev<strong>en</strong>tieve effect van e<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>te communicatie met<br />

de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong>. Het repressieve<br />

aspect komt slechts <strong>in</strong> tweede <strong>in</strong>stantie aan bod.<br />

Opdracht<strong>en</strong> van de cel Bouwmisdrijv<strong>en</strong>:<br />

1. Onderzoek van de misdrijfdossiers. In <strong>2007</strong> heeft de<br />

cel 603 dossiers behandeld;<br />

2. Adm<strong>in</strong>istratieve opvolg<strong>in</strong>g van de (door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

of door <strong>het</strong> gewest) vastgestelde overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. In <strong>2007</strong><br />

werd<strong>en</strong> 732 overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> geregistreerd (21 vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

door <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> 711 door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>);<br />

3. Controle op de nalev<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar heeft<br />

afgegev<strong>en</strong> (34 vergunn<strong>in</strong>gscontroles <strong>in</strong> <strong>2007</strong>);<br />

4. Opvolg<strong>in</strong>g van de schriftelijke klacht<strong>en</strong> (44 <strong>in</strong> <strong>2007</strong>);<br />

5. Beheer van de dossiers waar<strong>in</strong> gerechtelijke stapp<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong>;<br />

6. Onderzoek <strong>en</strong> antwoord bij vrag<strong>en</strong> vanwege <strong>het</strong> parket<br />

(55e <strong>en</strong> 58e Kamers van de Rechtbank van Eerste Aanleg<br />

<strong>in</strong> Brussel);<br />

7. Controle op de toepass<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> reger<strong>in</strong>gsbesluit van<br />

10/10/2002 betreff<strong>en</strong>de de dad<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> van <strong>het</strong> besluit<br />

van 12/06/2003 betreff<strong>en</strong>de de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong>;<br />

8. Controle op de uitvoer<strong>in</strong>g van de opgelegde<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrijgave van de<br />

bankwaarborg<strong>en</strong> <strong>in</strong> geval van conforme <strong>en</strong> volledige<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g. In <strong>2007</strong><br />

werd<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> <strong>in</strong> natura op<br />

de realisatie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gecontroleerd;<br />

9. Beheer van overheidsopdracht<strong>en</strong> voor de ambtshalve<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van werk<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> overtred<strong>in</strong>g recht te zett<strong>en</strong>;<br />

de gedwong<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van veroordel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

10. Aanstell<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>telijke controleambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>:<br />

over de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 23 controleurs<br />

aangesteld van de 120 die op dit og<strong>en</strong>blik actief zijn.<br />

Het gewestelijke bestuur her<strong>in</strong>nert eraan dat zijn opdracht<br />

<strong>in</strong>zake dossierbeheer mom<strong>en</strong>teel voornamelijk steunt op<br />

de process<strong>en</strong>-verbaal van overtred<strong>in</strong>g die op <strong>in</strong>itiatief van<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesteld.<br />

VASTGESTELDE EN BEHANDELDE<br />

MISDRIJVEN (2003-<strong>2007</strong>)<br />

De tabel op de volg<strong>en</strong>de bladzijde toont dat <strong>het</strong> aantal<br />

geregistreerde overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 2003 <strong>en</strong> 2006<br />

zowat constant is geblev<strong>en</strong>, maar dat <strong>het</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> met<br />

10 % is gesteg<strong>en</strong>. Deze opvall<strong>en</strong>de to<strong>en</strong>ame is met<br />

name te wijt<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> grotere aantal overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot de wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong>zelfde gebouw.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

67


Hoofdstuk 2<br />

68<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Opsplits<strong>in</strong>g per type misdrijf<br />

De voornaamste misdrijv<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> vastgesteld<br />

zijn:<br />

• bestemm<strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

• uitbreid<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> gebouw;<br />

• wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> gebouw;<br />

• <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gstrok<strong>en</strong> als parkeerzones.<br />

Vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>breuk<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> bij proces-verbaal 151 beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

<strong>in</strong>breuk opgesteld. Deze t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s gaat <strong>in</strong> stijg<strong>en</strong>de lijn,<br />

dankzij de betere doorstrom<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw<br />

naar de burger.<br />

Herstel van misdrijv<strong>en</strong><br />

In artikel 307 van <strong>het</strong> BWRO word<strong>en</strong> drie herstelmodaliteit<strong>en</strong><br />

van sted<strong>en</strong>bouwkundige overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>:<br />

• <strong>het</strong> herstel van de plaats <strong>in</strong> haar oorspronkelijke staat;<br />

• aanpass<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>;<br />

• betal<strong>in</strong>g van de meerwaarde van <strong>het</strong> goed als gevolg van<br />

de overtred<strong>in</strong>g.<br />

Om herstel van misdrijv<strong>en</strong> te bekom<strong>en</strong>, richt <strong>het</strong> BROH e<strong>en</strong><br />

verzoek tot <strong>het</strong> parket van Brussel.<br />

In <strong>2007</strong> war<strong>en</strong> deze verzoek<strong>en</strong> als volgt verdeeld:<br />

• 263 verzoek<strong>en</strong> tot verdere behandel<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> oog op<br />

e<strong>en</strong> veroordel<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> herstel van de plaats <strong>in</strong> de oorspronkelijke<br />

staat, waarvan 127 naar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

onderzoek van de aanvraag voor e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> 136 weg<strong>en</strong>s de niet-<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> dossier voor de aanvraag van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw-<br />

kundige vergunn<strong>in</strong>g, hoewel de overtred<strong>in</strong>g sedert meer<br />

dan e<strong>en</strong> jaar was vastgesteld <strong>en</strong> vooraf e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g<br />

naar de bouwheer werd gestuurd;<br />

• 46 verzoek<strong>en</strong> tot vervolg<strong>in</strong>g houd<strong>en</strong> verband met de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de aanpass<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>. Deze aanvrag<strong>en</strong><br />

vloei<strong>en</strong> voornamelijk voort uit <strong>het</strong> feit dat de bouwheer<br />

weigert de wijzig<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> - waaruit blijkt dat hij de<br />

voorwaard<strong>en</strong> vervult die hem door de overheid word<strong>en</strong><br />

opgelegd alvor<strong>en</strong>s hij de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g ontvangt<br />

- <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong> (artikel 191 BWRO);<br />

• 31 vorder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot veroordel<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld om de<br />

betal<strong>in</strong>g af te dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de meerwaarde die <strong>het</strong> goed als<br />

gevolg van de overtred<strong>in</strong>g heeft verworv<strong>en</strong>. Deze aanvrag<strong>en</strong><br />

zijn voornamelijk <strong>het</strong> gevolg van de niet-betal<strong>in</strong>g van de<br />

dad<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die aan de overtreder werd<strong>en</strong> voorgesteld.<br />

Het BWRO (artikel 313) biedt de bestuurlijke overheid overig<strong>en</strong>s<br />

de mogelijkheid om met de overtreder e<strong>en</strong> vergelijk<br />

te treff<strong>en</strong>. In <strong>2007</strong> werd akte g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van 294 dad<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Dit cijfer omvat ook de dossiers die via de afgifte van e<strong>en</strong><br />

vergunn<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> geregulariseerd <strong>en</strong> de dad<strong>in</strong>gsvoorstell<strong>en</strong><br />

als gevolg van de beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Het Bestuur werd geïnformeerd over 11 veroordel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Enerzijds<br />

doet zich e<strong>en</strong> duidelijke verbeter<strong>in</strong>g voor t<strong>en</strong> opzichte van<br />

de voorafgaande jar<strong>en</strong>, anderzijds is de juridische achterstand<br />

nog aanzi<strong>en</strong>lijk.


5. Beroepsprocedures bij<br />

<strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College <strong>en</strong> de Reger<strong>in</strong>g<br />

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet twee<br />

beroepsmogelijkhed<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw: beroep bij <strong>het</strong><br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g.<br />

Het Sted<strong>en</strong>bouwkundig College kan de vergunn<strong>in</strong>g afgev<strong>en</strong>,<br />

de afgifte afhankelijk stell<strong>en</strong> van voorwaard<strong>en</strong> om e<strong>en</strong><br />

goede plaatselijke aanleg te waarborg<strong>en</strong>, of de vergunn<strong>in</strong>g<br />

weiger<strong>en</strong>. Het kan ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toestaan.<br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundig College. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: Thibaut JOSSART, Olivia<br />

RODRIGUEZ BERMEJO, Aurélie MAERTENS, Liliane BERTEAU, B<strong>en</strong>jam<strong>in</strong> FASTRE<br />

<strong>en</strong> Alex GHUYS<br />

De besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College vervangt<br />

dus die van de bevoegde overheid <strong>in</strong> eerste aanleg. Als bij<br />

<strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College bijvoorbeeld beroep wordt<br />

aangetek<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorwaarde die aan e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<br />

is verbond<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> bevoegd om k<strong>en</strong>nis te nem<strong>en</strong><br />

van al de aspect<strong>en</strong> van de aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g. Het kan met andere woord<strong>en</strong> de vergunn<strong>in</strong>g<br />

weiger<strong>en</strong>, bevestig<strong>en</strong> onder andere voorwaard<strong>en</strong> of<br />

bevestig<strong>en</strong> op basis van andere motiev<strong>en</strong> dan die welke <strong>in</strong><br />

de aangevocht<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd.<br />

Teg<strong>en</strong> deze besliss<strong>in</strong>g kunn<strong>en</strong> <strong>het</strong> college van burgemeester<br />

<strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong>, de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> de aanvrager<br />

(deze laatste ook bij <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong> van besliss<strong>in</strong>g) beroep aantek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

bij de reger<strong>in</strong>g.<br />

De reger<strong>in</strong>g kan (net als <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College) de<br />

vergunn<strong>in</strong>g afgev<strong>en</strong>, de afgifte afhankelijk stell<strong>en</strong> van voorwaard<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> goede plaatselijke aanleg te waarborg<strong>en</strong>, of<br />

de vergunn<strong>in</strong>g weiger<strong>en</strong>. In teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College kan de reger<strong>in</strong>g ook afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toestaan, zelfs<br />

als deze voordi<strong>en</strong> door <strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> geweigerd.<br />

Daarbij wordt e<strong>en</strong> zeker aantal aanvrag<strong>en</strong> voor sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> opnieuw bekek<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong><br />

nieuw onderzoek dat losstaat van <strong>het</strong> onderzoek dat <strong>in</strong> eerste<br />

aanleg werd gevoerd door <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De<br />

procedure <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> is dezelfde.<br />

Hoewel <strong>het</strong> aantal opnieuw onderzochte dossiers (203) laag<br />

is <strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> aantal dossier dat <strong>in</strong> <strong>2007</strong> <strong>in</strong> eerste<br />

aanleg werd behandeld (5 038), is <strong>het</strong> <strong>in</strong>teressant om<br />

de evaluatie te mak<strong>en</strong> van de behandel<strong>in</strong>g van de dossiers<br />

door elk van deze <strong>in</strong>stanties.<br />

Directie Advies <strong>en</strong> Beroep. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: Assia BOUZADA, Daniel<br />

BOISTAY, Estelle LAMENDIN, Cather<strong>in</strong>e AUSSEMS, Jacques VAN GRIMBERGEN,<br />

Viola<strong>in</strong>e BOELAERTS, Monique SCHMITZ, Lynn THERRY <strong>en</strong> Marie DE RUYVER<br />

B ALANS VAN DE<br />

BEROEPSPROCEDURES BIJ<br />

HET STEDENBOUWKUNDIG COLLEGE<br />

Bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College werd<strong>en</strong>, s<strong>in</strong>ds zijn opricht<strong>in</strong>g<br />

op 9/12/1992, 3 000 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

Gemiddeld wordt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> derde van de beroep<strong>en</strong> die door <strong>het</strong><br />

College word<strong>en</strong> behandeld, bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> beroep gegaan<br />

teg<strong>en</strong> de besliss<strong>in</strong>g of bij <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong> van besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

College. De reger<strong>in</strong>g bevestigt haast 80 % van de besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> College.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 203 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, 98 werd<strong>en</strong> behandeld<br />

<strong>en</strong> 37 hebb<strong>en</strong> <strong>het</strong> voorwerp van e<strong>en</strong> beroep bij de reger<strong>in</strong>g<br />

uitgemaakt.<br />

23 % van de 98 behandelde dossiers werd afgerond met de afgifte<br />

van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g, 41 % met e<strong>en</strong> negatieve besliss<strong>in</strong>g.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

69


Hoofdstuk 2<br />

70<br />

B ALANS VAN DE<br />

BEROEPSPROCEDURES BIJ HET<br />

S TEDENBOUWKUNDIG COLLEGE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

* In 16 van deze 36 dossiers tek<strong>en</strong>de de verzoeker beroep aan teg<strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong> die<br />

hem door <strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> werd<strong>en</strong> opgelegd; <strong>in</strong> de 20<br />

overige gevall<strong>en</strong> stelde <strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> beroep <strong>in</strong> teg<strong>en</strong> de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g die door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar werd afgegev<strong>en</strong>.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

B ALANS VAN DE<br />

BEROEPSPROCEDURES BIJ<br />

DE REGERING


BALANS VAN DE BEROEPSPROCEDURES<br />

BIJ DE REGERING<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep staat b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROH <strong>in</strong><br />

voor <strong>het</strong> onderzoek van de beroep<strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

verband met sted<strong>en</strong>bouw. In dit kader doet zij onderzoek<br />

naar bepaalde rechtsproblem<strong>en</strong>, stelt zij nota’s <strong>en</strong> ontwerpbesluit<strong>en</strong><br />

van de reger<strong>in</strong>g op <strong>en</strong> woont zij hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bij.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g 79 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er 74 behandeld. Eig<strong>en</strong>lijk werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

18 beroep<strong>en</strong> behandeld die <strong>in</strong> 2006 war<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

56 van de 79 beroep<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

Net als de jar<strong>en</strong> voordi<strong>en</strong> k<strong>en</strong>de de directie ge<strong>en</strong> dossierachterstand.<br />

Al de dossiers werd<strong>en</strong> van jaar op jaar<br />

behandeld. De dossiers die e<strong>in</strong>d <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d,<br />

word<strong>en</strong> beg<strong>in</strong> 2008 behandeld.<br />

E<strong>en</strong> van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met<br />

gewestelijk belang is de vergunn<strong>in</strong>g die Mobiel<br />

Brussel (voorhe<strong>en</strong> Bestuur Uitrust<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Vervoer)<br />

heeft bekom<strong>en</strong> voor de heraanleg van <strong>het</strong> Flageyple<strong>in</strong><br />

Flageyple<strong>in</strong> vóór de heraanleg<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> Heilig-Kruisple<strong>in</strong>. Verder is er de vergunn<strong>in</strong>g<br />

die aan de Lak<strong>en</strong>se Haard werd afgegev<strong>en</strong> voor de<br />

r<strong>en</strong>ovatie <strong>en</strong> de constructie van sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de Stad Brussel.<br />

We vestig<strong>en</strong> nog de aandacht op <strong>het</strong> beroep dat de burgerlijke<br />

v<strong>en</strong>nootschap Le Logis <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde<br />

heeft <strong>in</strong>gesteld voor de plaats<strong>in</strong>g van 225 boilers <strong>in</strong> de<br />

sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (Le Logis is e<strong>en</strong> beschermde site). Dit<br />

dossier toont overduidelijk aan dat de beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

de bescherm<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijke vaste erfgoed met<br />

zich br<strong>en</strong>gt <strong>en</strong>erzijds <strong>en</strong> de r<strong>en</strong>ovatie die onmisbaar is voor<br />

<strong>het</strong> welzijn <strong>en</strong> de veiligheid van de burgers anderzijds, op<br />

elkaar moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgestemd.<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep onderzoekt de beroep<strong>en</strong> met<br />

<strong>het</strong> oog op e<strong>en</strong> harmonieuze <strong>en</strong> duurzame sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> architecturale ontwikkel<strong>in</strong>g. Ze maakt zich<br />

sterk dat ze <strong>in</strong> 2008 nog productiever zal zijn <strong>en</strong> de staatssecretaris<br />

bevoegd voor Sted<strong>en</strong>bouw op e<strong>en</strong> korte termijn<br />

de reger<strong>in</strong>gsnota’s <strong>en</strong> -besluit<strong>en</strong> zal overhandig<strong>en</strong>. Op die<br />

manier draagt zij actief bij tot de nalev<strong>in</strong>g van de wettelijke<br />

termijn<strong>en</strong> die <strong>het</strong> BWRO oplegt.<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

71


Hoofdstuk 2<br />

72<br />

Vooruitzicht<strong>en</strong><br />

De personeelsuitbreid<strong>in</strong>g van de directie Sted<strong>en</strong>bouw e<strong>in</strong>d 2005 <strong>en</strong> <strong>in</strong> de loop van 2006, de proactieve <strong>en</strong> de gedrev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zet van al de medewerkers <strong>en</strong> de oppuntstell<strong>in</strong>g van effi ciëntere organisatiemethod<strong>en</strong> heeft <strong>in</strong> <strong>2007</strong> geleid tot e<strong>en</strong><br />

hernieuwd groepsgevoel. Deze <strong>in</strong>gesteldheid voorspelt e<strong>en</strong> nog betere kwaliteit <strong>en</strong> <strong>in</strong>zet, wat aan al de stadsactor<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

goede komt.<br />

Het aantal dossiers is fors gesteg<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijft to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, maar de kwaliteit van de dossierbehandel<strong>in</strong>g blijft erg hoog.<br />

Dit is <strong>het</strong> resultaat van de <strong>en</strong>ergieke collectieve aanpak van al de medewerkers.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw heeft e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke bijdrage geleverd - <strong>en</strong> zal dit <strong>in</strong> de toekomst blijv<strong>en</strong> do<strong>en</strong> - tot de<br />

wijzig<strong>in</strong>gsprocedure van <strong>het</strong> BWRO <strong>en</strong> van <strong>het</strong> besluit betreff<strong>en</strong>de de werk<strong>en</strong> ‘van ger<strong>in</strong>ge omvang’, die wellicht <strong>in</strong> 2008<br />

word<strong>en</strong> goedgekeurd.<br />

Beide nieuwe juridische tekst<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> <strong>in</strong> de adm<strong>in</strong>istratieve vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g waartoe de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> haar algem<strong>en</strong>e<br />

beleidsverklar<strong>in</strong>g heeft beslist, <strong>en</strong> zull<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> nieuwe verhoud<strong>in</strong>g met de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> als <strong>het</strong> gaat over de afgifte<br />

van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan particulier<strong>en</strong>. Deze laatst<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> overig<strong>en</strong>s bepaalde adm<strong>in</strong>istratieve<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op kortere termijn bekom<strong>en</strong>.<br />

In <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde daarvan zal de directie Sted<strong>en</strong>bouw zich op twee ess<strong>en</strong>tiële opdracht<strong>en</strong> toespits<strong>en</strong>: <strong>en</strong>erzijds wil zij<br />

de termijn nog verkort<strong>en</strong> voor de afgifte van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan publiekrechtelijke person<strong>en</strong> (of<br />

daarmee gelijkgesteld<strong>en</strong>) terwijl zij dezelfde kritische <strong>in</strong>gesteldheid <strong>en</strong> dezelfde rechtszekerheid garandeert als vandaag,<br />

<strong>en</strong> anderzijds wil zij kwalitatieve sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>in</strong>formatie aanreik<strong>en</strong> die bruikbaar is voor de gewestplann<strong>in</strong>g.<br />

In 2008 zal de directie Sted<strong>en</strong>bouw haar strategisch plan implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.<br />

De eerste strategische opdracht <strong>in</strong> 2008 is de uitbouw van e<strong>en</strong> optimaal <strong>en</strong> conform beheer van de twee cruciale etappes<br />

van de onderzoeksprocedure voor de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die onder de bevoegdheid vall<strong>en</strong> van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar:<br />

<strong>het</strong> ontvangstbewijs <strong>en</strong> de afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g. Als aanvull<strong>in</strong>g op dit strategische plan zal de<br />

directie e<strong>en</strong> stuurtabel voorzi<strong>en</strong> aan de hand waarvan zij haar competitiviteit om de vooropgestelde doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te<br />

bereik<strong>en</strong>, kan met<strong>en</strong>.


Voor haar tweede strategische opdracht <strong>in</strong> 2008 zal de directie Sted<strong>en</strong>bouw, met de technische steun van e<strong>en</strong> externe<br />

gespecialiseerde consultant, e<strong>en</strong> betrouwbaardere methode uitwerk<strong>en</strong> om statistiek<strong>en</strong> <strong>in</strong> te voer<strong>en</strong>, opdat de gegev<strong>en</strong>s<br />

van met name bepaalde studies van de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g beter t<strong>en</strong> nutte word<strong>en</strong> gemaakt. De huidige<br />

toepass<strong>in</strong>g van de statistiek<strong>en</strong> is van kwantitatieve aard. In de toekomst zal zij ook kwalitatief zijn <strong>en</strong> bijvoorbeeld de<br />

t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>sevolutie nagaan van de beoogde bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De directie Sted<strong>en</strong>bouw zal al de statistiek<strong>en</strong> van de <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

behandelde dossiers opnieuw <strong>in</strong>voer<strong>en</strong>.<br />

Op <strong>het</strong> vlak van <strong>het</strong> beheer van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zal de directie Sted<strong>en</strong>bouw de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

ervar<strong>in</strong>gsuitwissel<strong>in</strong>g qua communicatie met haar voornaamste partner - de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - nog <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sifi ër<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit met<br />

e<strong>en</strong> vooruitblik op lange termijn. Op aanspor<strong>in</strong>g van de staatssecretaris bevoegd voor Sted<strong>en</strong>bouw werd <strong>in</strong> december<br />

<strong>2007</strong> e<strong>en</strong> platform voor <strong>het</strong> gewest/de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> opgericht.<br />

Er werd<strong>en</strong> drie thematische luik<strong>en</strong> vastgelegd: <strong>het</strong> ‘juridische <strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve’ luik, <strong>het</strong> luik ‘ondersteun<strong>in</strong>g bij<br />

besluitvorm<strong>in</strong>g’ <strong>en</strong> <strong>het</strong> luik ‘communicatie’. B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> elk luik word<strong>en</strong> <strong>in</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk overleg werkterre<strong>in</strong><strong>en</strong><br />

afgebak<strong>en</strong>d.<br />

Zo zal bijvoorbeeld b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> eerste luik de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> onderzocht, met als<br />

doel <strong>het</strong> nut van de huidige <strong>in</strong>formaticamiddel<strong>en</strong> te vergrot<strong>en</strong>, meer bepaald de digitale cartografi e. In <strong>het</strong> tweede luik<br />

zal, met de hulp van externe specialist<strong>en</strong>, bijzondere aandacht gaan <strong>en</strong> onderzoek gebeur<strong>en</strong> naar de <strong>in</strong>tegratie van<br />

de <strong>en</strong>ergieprestatie bij de behandel<strong>in</strong>g van de vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> derde luik zal onder meer de uitgave van<br />

pedagogische fi ches over sted<strong>en</strong>bouwkundige process<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vervolg k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

In fi ne wordt e<strong>en</strong> zo groot mogelijke harmonie nagestreefd <strong>in</strong> de relaties tuss<strong>en</strong> de overhed<strong>en</strong> die <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw<br />

tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>, ter verbeter<strong>in</strong>g van de di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g aan de burger - de sted<strong>en</strong>bouwkundige ‘consum<strong>en</strong>t’. Treff<strong>en</strong>de<br />

manifestaties hiervan zijn de transversale ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROH tuss<strong>en</strong> de directies Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Landschapp<strong>en</strong>, Stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, die de ontplooi<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> globale, coher<strong>en</strong>te visie van <strong>het</strong><br />

gewestbeleid <strong>in</strong> de hand werk<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> slotte nog e<strong>en</strong> woord over de <strong>in</strong>ternationale roep<strong>in</strong>g van Brussel. De directie Sted<strong>en</strong>bouw zal haar deskundigheid <strong>en</strong><br />

haar steun blijv<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong> voor de studie van de ontwikkel<strong>in</strong>g van de Europese wijk door de reger<strong>in</strong>gsafgevaardigde.<br />

Aan de functie van Brussel als hoofdstad van Europa wordt dag na dag gebouwd. Daarbij di<strong>en</strong>t echter ook met de<br />

sociaal-economische dim<strong>en</strong>sie van <strong>het</strong> gewest rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>gsafgevaardigde kan dankzij<br />

dit - dynamische - elem<strong>en</strong>t <strong>in</strong> haar dagelijkse actieprogramma, dat voornamelijk e<strong>en</strong> controleprogramma is, de stedelijke<br />

vormgev<strong>in</strong>g aanpakk<strong>en</strong>. Het zal erop aankom<strong>en</strong> dat zij daarbij haar keuzes <strong>en</strong> voorkeur<strong>en</strong> verantwoordt!<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

73


Directie Huisvest<strong>in</strong>g. Grote foto. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: Pierre DELHEZ, Yasm<strong>in</strong>a HAMDOUN, Olivier DE CREM, Brigitte MAQUET, Sigrid DE ROUCK, Christophe<br />

BASTIEN, Michel BIKX, Samira EL FELALI, Dom<strong>in</strong>ique GODDEN, Julie-Marie MAHDJOUBI, Kristi<strong>en</strong> VAN DEN HOUTE, Cather<strong>in</strong>e LEMAIRE, Nathalie GRUYAERT, Muriel<br />

CALLEBAUT, Cather<strong>in</strong>e LAMBEAU, Johan ROOSEN, Eglia NUNEZ PUJAZON, Igor VANDERSMISSEN, Piet WIELEMANS, Victoria VIDEGAIN, Josiane PAELINCK, Anne DE<br />

BRUYCKER, Marie-Claude THEWISSEN, Paul BOURGIGNON, Monique DUWEZ, Wilfried IDELER, Valérie DUMONT <strong>en</strong> Chantal DEGUELDRE. Kle<strong>in</strong>e foto: Anne-Marie<br />

DE MEETER, Janique VAN WESEMAEL, Nathalie PIERRET, Serap KOKSAL, Marle<strong>en</strong> HOUTMEYERS, Christiane EUGENE, Françoise OVENS, Françoise NELIS, Tae Yung<br />

LHOTE, Jean-Pierre PHILIPPE, Alexandra JANSSENS <strong>en</strong> Onur YASAR. Afwezig: Jorge PUTTEMANS, Marie-Françoise DUTILLEUX, Périclès DIMITRIOU, Flor<strong>en</strong>ce ADANT,<br />

Myriam BOSSUROY, Leilla BOUTAYEB, Kathle<strong>en</strong> CHRISTIAENS, Viviane ENTE, Françoise ERROELEN, Olivier JOIRIS, Amira LAAZAR, Françoise MALADRY, Donati<strong>en</strong><br />

MASUA, Eleonora SALEMI, Isabelle VAN BELLEGHEM, AnVAN HASSEL, Jean-Michel VERDIN, Jacques VERREYS, Xavier WERY <strong>en</strong> D<strong>en</strong>is WILLAUMEZ


Hoofdstuk 3<br />

HUISVESTING<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN<br />

1. TOEKENNING VAN RENOVATIEPREMIES<br />

2. GEVELVERFRAAIING WORDT VOORTGEZET<br />

3. TUSSENKOMSTEN VOOR KANSARME HUURDERS<br />

4. STEUN AAN DE SOCIALE ACTOREN DIE ACTIEF ZIJN OP HET VLAK VAN HUISVESTING<br />

5. KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN DE HUURWONINGEN<br />

6. BEROEPSMOGELIJKHEDEN BIJ DE REGERING<br />

7. COMMUNICATIE EN INFORMATIE VAN DE BURGER<br />

VOORUITZICHTEN<br />

p. 76<br />

p. 78<br />

p. 80<br />

p. 81<br />

p. 82<br />

p. 83<br />

p. 87<br />

p. 88<br />

p. 90


Hoofdstuk 3<br />

76<br />

Directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts, 1e rij: Marle<strong>en</strong> DE LUYCK, Eliza KARAMAN,<br />

Frédéric DEGIVES, Sab<strong>in</strong>e COLPAERT. 2e rij: Jean BARRE, Fotios TOPALIDIS, Roch NIRVALET, David VAN GEERTRUYE, Sandr<strong>in</strong>e JACOBS,<br />

Sophie GREGOIRE, Car<strong>in</strong>e HELLEBUYCK, Anne DUMORTIER. 3e rij: Achraf HAMDOUN, Thierry BILLIET, Agnès CLEMENT, Koert DE VOS,<br />

Kar<strong>in</strong>e VAN LAERE, Audrey SIPELIER, Pol WALA, Pascal JANS, Jean-François LOXHAY. Afwezig: Johan COENE, Valérie LEMASSON, Guy<br />

HENNICO, Jean-Jacques DEWITTE, Tanguy DEROUWAUX, Cédric ARCQ, Nadia OUAHALOU, Sofi e LEBBE, Arnaud VERBEEREN, Anabelle<br />

VAN KEYMEULEN<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

De algem<strong>en</strong>e doelstell<strong>in</strong>g van Huisvest<strong>in</strong>g is <strong>het</strong> verbeter<strong>en</strong> van de lev<strong>en</strong>somstandighed<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>woners van <strong>het</strong><br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door de problem<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake woongeleg<strong>en</strong>heid te beheers<strong>en</strong> <strong>en</strong> terug te dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De problematiek<br />

is erg ruim, gaande van de sociale huisvest<strong>in</strong>g tot de premies voor de r<strong>en</strong>ovatie van privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Vanuit dit<br />

perspectief wordt de adm<strong>in</strong>istratie belast met:<br />

1. de bevorder<strong>in</strong>g van de r<strong>en</strong>ovatie van privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong> door de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> beheer van premies;<br />

2. de verbeter<strong>in</strong>g van de leefomgev<strong>in</strong>g door de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g;<br />

3. steun aan huurders met e<strong>en</strong> laag <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> door middel van toelag<strong>en</strong>, zodat zij gezonde, aangepaste <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

ruime won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong>;<br />

4. de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de controle van de gewestelijke subsidies aan de Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong> (SVK), de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die ijver<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g;<br />

5. de bevorder<strong>in</strong>g van verplichte voorschrift<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid, comfort <strong>en</strong> bewoonbaarheid van de verhuurde of voor<br />

huur bestemde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> toezicht op de nalev<strong>in</strong>g ervan;<br />

6. de behandel<strong>in</strong>g van bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g;<br />

7. de ontwikkel<strong>in</strong>g van de communicatie met <strong>en</strong> de <strong>in</strong>formatie van de burger door middel van e<strong>en</strong> onthaalruimte b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> bestuur, die als schakel di<strong>en</strong>t tuss<strong>en</strong> de gebruikers <strong>en</strong> de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die met de dossiers belast zijn.


Middel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie Huisvest<strong>in</strong>g (58 medewerkers) neemt de meeste van bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde tak<strong>en</strong> op zich. De directie Gewestelijke<br />

Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie (29 medewerkers) is belast met de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van punt 5 <strong>en</strong> van punt 7, sam<strong>en</strong> met de directie<br />

Huisvest<strong>in</strong>g. De directie Advies <strong>en</strong> Beroep (8 medewerkers) neemt <strong>het</strong> beheer van punt 6 voor haar rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

De directie Huisvest<strong>in</strong>g volgt ook de subsidies op die aan de Brusselse Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij (BGHM)<br />

<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.<br />

F<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong><br />

Het budget dat <strong>in</strong> <strong>2007</strong> voor huisvest<strong>in</strong>g werd uitgetrokk<strong>en</strong>, bedraagt 15 185 668 EUR. Het wordt verdeeld als volgt:<br />

Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s Betaalde krediet<strong>en</strong> (EUR)<br />

Premies voor won<strong>in</strong>gr<strong>en</strong>ovatie 3 266 742<br />

Premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g 1 481 487<br />

Verhuis- <strong>en</strong> huurtoelag<strong>en</strong> 4 966 986<br />

Sociale verhuurkantor<strong>en</strong> 4 009 000<br />

Netwerk Won<strong>en</strong> 1 054 000<br />

Vzw Integratie via huisvest<strong>in</strong>g 1 956 874<br />

WoonInformatieC<strong>en</strong>trum 46 384<br />

Inspectie van de kwaliteit <strong>en</strong> de veiligheid van de huurwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 207 128<br />

Totaal 15 185668<br />

Naast dit budget is de directie Huisvest<strong>in</strong>g verantwoordelijk voor de opvolg<strong>in</strong>g van de subsidies <strong>en</strong> dotaties die zij toek<strong>en</strong>t<br />

aan bepaalde <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zoals de Brusselse Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij (BGHM) (108 052 220 EUR)<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds (30 705 000 EUR).<br />

De BGHM voert promotie voor de sociale huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> staat de op<strong>en</strong>bare vastgoedmaatschappij<strong>en</strong> (OVM) bij <strong>in</strong> hun<br />

beheer. Zij kan dus bouw<strong>en</strong>, won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>over<strong>en</strong>, verkop<strong>en</strong> of hur<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds goedkope hypothecaire l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, gewestelijke l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de huurwaarborg <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

huurkoop-formule toe.<br />

Zie hiervoor de jaarverslag<strong>en</strong> van beide <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Wetsmiddel<strong>en</strong><br />

Enkele besluit<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> de fi nancier<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de hierbov<strong>en</strong> vermelde programma’s:<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 13/06/2002 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies voor de<br />

r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> woonmilieu <strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterieel besluit van 13/06/2002 houd<strong>en</strong>de nadere omschrijv<strong>in</strong>g van de toepass<strong>in</strong>gsmodaliteit<strong>en</strong>;<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 02/06/2002 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies voor de<br />

verfraai<strong>in</strong>g van gevels <strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterieel besluit van 02/05/2002 houd<strong>en</strong>de nadere omschrijv<strong>in</strong>g van de toepass<strong>in</strong>gsmodaliteit<strong>en</strong>;<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 22/12/2004 tot <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage<br />

<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld <strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterieel besluit van 30/06/2005 tot bepal<strong>in</strong>g van de kwaliteitsnorm<strong>en</strong><br />

van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de toepass<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Reger<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Brussels Gewest;<br />

• Besluit van 19/11/1998, gewijzigd door <strong>het</strong> besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 04/07/2002 tot<br />

organisatie van de sociale won<strong>in</strong>gbureaus;<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 28/03/2002 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong> aan ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

of groeper<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> programma uitvoer<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van geïntegreerde stadsr<strong>en</strong>ovatie;<br />

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 28/11/1996 tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Executieve van 16/07/1992 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong> aan ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong>tegratie<br />

via huisvest<strong>in</strong>g nastrev<strong>en</strong>.<br />

De Huisvest<strong>in</strong>gscode is de juridische grondslag van de huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie. Dit nieuwe <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t, dat op 17/08/2003<br />

werd goedgekeurd, omvat al de oude <strong>en</strong> nieuwe bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die bestemd zijn om <strong>het</strong> aanbod, de toegankelijkheid <strong>en</strong><br />

de kwaliteit van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Brusselaars te ontwikkel<strong>en</strong>. Zij wordt aangevuld door <strong>het</strong> Besluit van de Brusselse<br />

Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 4/09/2003, gewijzigd op 9/03/2006, tot bepal<strong>in</strong>g van de elem<strong>en</strong>taire verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake veiligheid, gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

77


Hoofdstuk 3<br />

78<br />

1. Toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

r<strong>en</strong>ovatiepremies<br />

De toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies voor de r<strong>en</strong>ovatie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

draagt zeer concreet bij tot de hernieuw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>-bestand van Brussel. De subsidieerbare<br />

werk<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong> zowel de leefbaarheid <strong>en</strong> <strong>het</strong> onderhoud<br />

van <strong>het</strong> gebouw, als de lev<strong>en</strong>skwaliteit <strong>en</strong> de veiligheid<br />

van zijn bewoners. De werk<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> variër<strong>en</strong> van de<br />

dakherstell<strong>in</strong>g tot de vervang<strong>in</strong>g van sanitaire voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

van <strong>het</strong> betegel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> tot de aanpass<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

won<strong>in</strong>g aan e<strong>en</strong> gehandicapt persoon.<br />

De r<strong>en</strong>ovatiepremies drag<strong>en</strong> concreet bij tot de vernieuw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>-bestand van Brussel.<br />

Deze premies zijn bestemd voor eig<strong>en</strong>aars die hun eig<strong>en</strong><br />

won<strong>in</strong>g r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> of die voor de huur van hun goed e<strong>en</strong><br />

contract hebb<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sociaal verhuurkantoor<br />

(SVK) <strong>en</strong> voor de SVK’s zelf. In dit type dossiers ligt<br />

<strong>het</strong> aantal tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> hoger. Deze aanvrag<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong><br />

zowat 7 % van <strong>het</strong> totale aantal.<br />

De toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de premies is aan voorwaard<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>.<br />

Enkel won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gebouwd vóór 1945 kom<strong>en</strong> ervoor<br />

<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g. In haast 60 % van de aanvrag<strong>en</strong> die aan de<br />

voorwaard<strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong>, gaat <strong>het</strong> om won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

vóór 1930. Deze t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s zou vanaf 2008 kunn<strong>en</strong> omslaan<br />

als gevolg van de mogelijkheid om ook voor m<strong>in</strong>der oude<br />

gebouw<strong>en</strong> e<strong>en</strong> premie te bekom<strong>en</strong>.<br />

De wetgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de adm<strong>in</strong>istratieve procedures die s<strong>in</strong>ds<br />

2002 van kracht zijn, geld<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> nog steeds. De r<strong>en</strong>ovatiepremie<br />

echter werd grondig herzi<strong>en</strong>, op talrijke punt<strong>en</strong><br />

gewijzigd <strong>en</strong> treedt <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g op 1/01/2008. E<strong>en</strong> groot<br />

deel van de activiteit van <strong>2007</strong> heeft dus te mak<strong>en</strong> met de<br />

voorbereid<strong>in</strong>g van deze hervorm<strong>in</strong>g.<br />

Het budget dat <strong>in</strong> <strong>2007</strong> voor r<strong>en</strong>ovatiepremies werd uitgetrokk<strong>en</strong>,<br />

bedraagt 3 266 742 EUR.<br />

Het aantal premieaanvrag<strong>en</strong> is t<strong>en</strong> opzichte van 2006 echter<br />

licht gedaald: 856 <strong>in</strong> <strong>2007</strong> teg<strong>en</strong> 959 dossiers <strong>in</strong> 2006.<br />

Wellicht is dit <strong>het</strong> gevolg van de aangekondigde nieuwe<br />

premie, die voordeliger is <strong>en</strong> al lang werd aangekondigd.


In ruim e<strong>en</strong> derde van de gevall<strong>en</strong> (35 %) zijn de aanvragers<br />

gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> van m<strong>in</strong>der dan 35 jaar oud. Dit wijst op<br />

<strong>het</strong> aantrekkelijke karakter <strong>en</strong> <strong>het</strong> nut van de r<strong>en</strong>ovatiepremie<br />

voor jonge eig<strong>en</strong>aars.<br />

De premie trekt ook hoofdzakelijk (65 %) gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> aan met<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van m<strong>in</strong>der dan 30 000 EUR. We b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong><br />

daarnaast dat de aanvragers <strong>in</strong> 62 % van de gevall<strong>en</strong><br />

gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> zijn bestaande uit e<strong>en</strong> of twee person<strong>en</strong>, zonder<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> t<strong>en</strong> laste.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spreid<strong>in</strong>g per wijk van de premieaanvrag<strong>en</strong> voor r<strong>en</strong>ovatie, <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

van 1 tot 4<br />

van 4 tot 8<br />

van 8 tot 12<br />

van 12 tot 16<br />

van 16 tot 20<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

79


Hoofdstuk 3<br />

80<br />

De aanvrag<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de types werk<strong>en</strong><br />

betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong>. De tabel hierna toont ons de verschill<strong>en</strong>de<br />

post<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun aandeel <strong>in</strong> <strong>het</strong> geheel van aanvrag<strong>en</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. Gevelverfraai<strong>in</strong>g<br />

wordt voortgezet<br />

De premie voor gevelverfraai<strong>in</strong>g is bedoeld om <strong>het</strong><br />

aanzicht van de gebouw<strong>en</strong> langs de Brusselse strat<strong>en</strong><br />

te verbeter<strong>en</strong>. Zij wordt aangew<strong>en</strong>d voor <strong>het</strong> opknapp<strong>en</strong><br />

van de voorgevels van huiz<strong>en</strong> aan de straat of e<strong>en</strong> beetje<br />

achteruitgebouwd.<br />

In ruim de helft van de gevall<strong>en</strong> gaat zij naar constructies<br />

van vóór 1930 (zie grafi ek blz. 81).<br />

De begunstigde eig<strong>en</strong>aars kunn<strong>en</strong> natuurlijke person<strong>en</strong>,<br />

v<strong>en</strong>nootschapp<strong>en</strong> of handelaars zijn. Het goed mag verhuurd<br />

word<strong>en</strong>. De eig<strong>en</strong>aars di<strong>en</strong><strong>en</strong> over de fi nanciële<br />

middel<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> om de opknapp<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong> uit<br />

te voer<strong>en</strong>, aangezi<strong>en</strong> de subsidie tijd<strong>en</strong>s de uitvoer<strong>in</strong>g of<br />

zelfs na de voltooi<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> wordt uitbetaald.<br />

(rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>de met <strong>het</strong> feit dat e<strong>en</strong> dossier over<br />

meerdere post<strong>en</strong> kan gaan).<br />

<br />

De premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g drag<strong>en</strong> bij tot de verbeter<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aanzicht<br />

van de gebouw<strong>en</strong> langs de Brusselse strat<strong>en</strong>.


De wet bepaalt de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong>, de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> dossier <strong>en</strong> de gesubsidieerde werk<strong>en</strong>, zowel qua<br />

kwaliteit van de werk<strong>en</strong> als qua categorieën van werk<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>.<br />

Om van de premie te kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> de<br />

geschikte techniek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de regels van <strong>het</strong> vakmanschap<br />

toe te pass<strong>en</strong> die de <strong>in</strong>tegriteit van <strong>het</strong> gebouw respecter<strong>en</strong>.<br />

Ook de verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> nageleefd.<br />

Het bedrag van de premie staat <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g tot de omvang<br />

van de werk<strong>en</strong> (oppervlakte <strong>in</strong> m2 te re<strong>in</strong>ig<strong>en</strong>, te schilder<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z.).<br />

De grootte van de tegemoetkom<strong>in</strong>g varieert naargelang van<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>sniveau van de aanvragers <strong>en</strong> van de geografi sche<br />

ligg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> goed: b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bepaalde perimeters - bepaald<br />

door <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP) - spoort de<br />

wetgever de eig<strong>en</strong>aars door middel van e<strong>en</strong> hogere premie aan<br />

om hun goed opnieuw <strong>in</strong> e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de staat van netheid te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Op dezelfde wijze moedigt hij ook de gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> met<br />

lage <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s aan: <strong>in</strong> bijna 44 % van de gevall<strong>en</strong> bedraagt <strong>het</strong><br />

jaarlijkse <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van de aanvragers m<strong>in</strong>der dan 40 000 EUR.<br />

Het aantal premieaanvrag<strong>en</strong> voor gevelverfraai<strong>in</strong>g daalt, net<br />

als dat voor r<strong>en</strong>ovatie: 550 dossiers <strong>in</strong> <strong>2007</strong> teg<strong>en</strong> 730 <strong>in</strong> 2006.<br />

Hun geografi sche verdel<strong>in</strong>g t<strong>en</strong> opzichte van de GewOP-zones<br />

verlegt zich <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s. De premies die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> voor gevelverfraai<strong>in</strong>g<br />

werd<strong>en</strong> uitbetaald, zijn met bijna 10 % gesteg<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

opzichte van 2006, <strong>en</strong> bedroeg<strong>en</strong> 1 481 487 EUR <strong>in</strong> <strong>2007</strong>.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. Tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> voor<br />

kansarme huurders<br />

De verhuis-, <strong>in</strong>stallatie- <strong>en</strong> huurtoelage (VIHT) is e<strong>en</strong> concrete<br />

<strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tiemaatregel die e<strong>en</strong> dubbel doel nastreeft: bestrijd<strong>in</strong>g<br />

van ongezonde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> fi nanciële hulp aan kansarm<strong>en</strong> bij<br />

hun verhuiz<strong>in</strong>g naar e<strong>en</strong> gezonde <strong>en</strong> aangepaste won<strong>in</strong>g.<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

81


Hoofdstuk 3<br />

82<br />

Deze uitker<strong>in</strong>g gaat dus naar gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong>-huurders die van<br />

e<strong>en</strong> ongeschikte (dus ongezonde, overbevolkte of niet aan<br />

de handicap van e<strong>en</strong> gez<strong>in</strong>slid aangepaste) won<strong>in</strong>g verhuiz<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> nieuwe huurwon<strong>in</strong>g die voldoet aan de geld<strong>en</strong>de<br />

norm<strong>en</strong> qua oppervlakte, gezondheid <strong>en</strong> veiligheid.<br />

Zij moet<strong>en</strong> de ongeschikte won<strong>in</strong>g gedur<strong>en</strong>de m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s<br />

12 maand<strong>en</strong> gehuurd hebb<strong>en</strong>.<br />

Het beheer van deze maatregel betek<strong>en</strong>t met name e<strong>en</strong><br />

geregeld bezoek aan de betrokk<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De wetgev<strong>in</strong>g die midd<strong>en</strong> 2005 <strong>in</strong> voege trad, legt strikte<br />

termijn<strong>en</strong> op voor de behandel<strong>in</strong>g van de aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de perman<strong>en</strong>te opvolg<strong>in</strong>g van de dossiers. verhuiz<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, revisies, <strong>en</strong>z.<br />

Het aantal verhuis- <strong>en</strong> huurtoelag<strong>en</strong> is t<strong>en</strong> opzichte van<br />

2006 met 10 % toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedraagt 1 496 <strong>in</strong> <strong>2007</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> budget van 4 966 986 EUR.<br />

Aantal aanvrag<strong>en</strong> voor huur-<br />

<strong>en</strong> verhuistoelag<strong>en</strong>, <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d tuss<strong>en</strong> 2005 <strong>en</strong> <strong>2007</strong><br />

2005 2006 <strong>2007</strong><br />

1 323 1 355 1 496<br />

Uit de tabel blijkt dat 4 070 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dergelijke toelage<br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>en</strong> maandelijks gemiddeld 115 EUR ontvang<strong>en</strong>.<br />

32 % van de betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> betreft e<strong>en</strong>malige verhuispremies:<br />

deze word<strong>en</strong> meestal aangew<strong>en</strong>d voor verhuiz<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

naar sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lagere huurprijs. De overige<br />

aanvrag<strong>en</strong> (68 %) g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> beide uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>.<br />

De lokett<strong>en</strong> zijn iedere werkdag geop<strong>en</strong>d van 9.00 tot 12.00 u.<br />

4. Steun aan de sociale<br />

actor<strong>en</strong> die actief<br />

zijn op <strong>het</strong> vlak van<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

Het BROH beheert de fi nanciële steun die <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest verle<strong>en</strong>t aan drie soort<strong>en</strong> sociale<br />

actor<strong>en</strong> die actief zijn op <strong>het</strong> gebied van de huisvest<strong>in</strong>g: de<br />

sociale verhuurkantor<strong>en</strong>, de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Netwerk<br />

Won<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die strev<strong>en</strong> naar <strong>in</strong>tegratie via<br />

de huisvest<strong>in</strong>g.<br />

S OCIALE VERHUURKANTOREN<br />

De sociale verhuurkantor<strong>en</strong> strev<strong>en</strong> ernaar e<strong>en</strong> deel van<br />

<strong>het</strong> privéhuurwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>-bestand toegankelijk te mak<strong>en</strong><br />

voor kansarm<strong>en</strong>. Zij vervull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol tuss<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aar <strong>en</strong><br />

huurder <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> huurovere<strong>en</strong>komst of van<br />

e<strong>en</strong> beheersmandaat. Zij word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d, goedgekeurd <strong>en</strong><br />

gesubsidieerd door <strong>het</strong> gewest.<br />

Voor de eig<strong>en</strong>aars die e<strong>en</strong> huis of appartem<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest te huur will<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

de sociale verhuurkantor<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede keuze zijn. Zij bied<strong>en</strong><br />

immers e<strong>en</strong> risicoloos beheer van <strong>het</strong> verhuurde goed<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> beheersmandaat, e<strong>en</strong> huur met e<strong>en</strong><br />

onderverhur<strong>in</strong>gsovere<strong>en</strong>komst of e<strong>en</strong> erfpacht. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong> zij voor eig<strong>en</strong>aars <strong>het</strong> recht op hulp bij de r<strong>en</strong>ovatie<br />

van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest met e<strong>en</strong> hoger<br />

tegemoetkom<strong>in</strong>gsperc<strong>en</strong>tage. Zij kunn<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>aar<br />

tev<strong>en</strong>s adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijstaan bij zijn r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong>.<br />

De sociale verhuurkantor<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> hun succes als orig<strong>in</strong>eel<br />

alternatief voor de sociale huisvest<strong>in</strong>g jaar na jaar bevestigd.<br />

In <strong>2007</strong> beheerd<strong>en</strong> zij bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> 1 846 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

zij ter beschikk<strong>in</strong>g stell<strong>en</strong> van wie voor e<strong>en</strong> sociale won<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt.<br />

In <strong>2007</strong> ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 19 sociale verhuurkantor<strong>en</strong> subsidies voor<br />

e<strong>en</strong> bedrag van 4 009 000 EUR. Deze som vergoedt e<strong>en</strong> deel<br />

van hun werk<strong>in</strong>gskost<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> deel van de huurprijz<strong>en</strong><br />

van de te huur gestelde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder tijd<strong>en</strong>s de<br />

korte period<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> ze niet bewoond zijn.


V ERENIGINGEN VAN<br />

HET NETWERK WONEN<br />

Het Netwerk Won<strong>en</strong> groepeert ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die betrokk<strong>en</strong> zijn<br />

bij de geïntegreerde ontwikkel<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong>. Zij tracht<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> aantal geme<strong>en</strong>schappelijke doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong><br />

dankzij gewestelijke fi nanciële tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>.<br />

Dit netwerk vormt e<strong>en</strong> bevoorrecht <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tie-<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van de Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g, vastgelegd <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan. Het staat <strong>in</strong> voor e<strong>en</strong> kwalitatieve<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de evolutie van de wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> spoort de<br />

bewoners aan om hun won<strong>in</strong>g te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich <strong>in</strong> te zett<strong>en</strong><br />

voor deze globale herwaarder<strong>in</strong>gsbeweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> synergie met<br />

de gewest- <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>teorgan<strong>en</strong>.<br />

De activiteit van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> spitst zich <strong>in</strong> de eerste<br />

plaats toe op de onroer<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong> van de herwaarder<strong>in</strong>g<br />

van de wijk<strong>en</strong> (advies voor r<strong>en</strong>ovatie, observatie van de evolutie<br />

van de bebouw<strong>in</strong>g, ... ), waarbij de transversaliteit tuss<strong>en</strong> de<br />

acties met betrekk<strong>in</strong>g tot de stedelijke ontwikkel<strong>in</strong>g verzekerd<br />

wordt: <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimte, <strong>het</strong> verstrekk<strong>en</strong> van<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan de bewoners, gezondheidszorg, <strong>en</strong>z.<br />

Het actieplan <strong>2007</strong>-2008 van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> voert de<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g op tuss<strong>en</strong> de aangeslot<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de directie Huisvest<strong>in</strong>g. Het voorziet met name <strong>in</strong> e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst<br />

voor sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> uitwissel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>en</strong> van techniek<strong>en</strong>. Het bekrachtigt de rol van de led<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> als buurtadviseur <strong>in</strong>zake r<strong>en</strong>ovatie<br />

<strong>en</strong> belast de directie Huisvest<strong>in</strong>g met de organisatie van<br />

ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> manier<strong>en</strong> om deze nieuwe synergie vorm<br />

te gev<strong>en</strong>. De directie Huisvest<strong>in</strong>g superviseert overig<strong>en</strong>s<br />

<strong>het</strong> gebruik van de subsidies die <strong>het</strong> gewest <strong>in</strong> dit kader aan<br />

de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> heeft toegek<strong>en</strong>d.<br />

In <strong>2007</strong> g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> de 9 door <strong>het</strong> Netwerk erk<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

subsidies t<strong>en</strong> bedrage van <strong>in</strong> totaal 1 054 000 EUR.<br />

V ERENIGINGEN DIE STREVEN NAAR<br />

INTEGRATIE VIA HUISVESTING<br />

Bepaalde ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> strev<strong>en</strong> op uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de wijz<strong>en</strong><br />

naar de verbeter<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>tegratie van <strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong><br />

verker<strong>en</strong>de person<strong>en</strong> aan de hand van acties<br />

op <strong>het</strong> vlak van huisvest<strong>in</strong>g, zoals de sociale begeleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de zoektocht naar e<strong>en</strong> geschikte won<strong>in</strong>g, adviesverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

aan de huurders, <strong>het</strong> beheer van transitwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zij word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d <strong>en</strong> gesubsidieerd door <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest.<br />

In <strong>2007</strong> g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> 28 ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> subsidies t<strong>en</strong> bedrage<br />

van <strong>in</strong> totaal 1 956 874 EUR.<br />

5. Kwaliteit <strong>en</strong><br />

veiligheid van de<br />

huurwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

S<strong>in</strong>ds haar opricht<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROH op 1/07/2004<br />

beoogt de directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie <strong>het</strong><br />

toezicht op de nalev<strong>in</strong>g van de norm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid,<br />

gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g van de verhuurde goeder<strong>en</strong>.<br />

Met dergelijke vochtproblem<strong>en</strong> zijn gezondheid <strong>en</strong> hygiëne van de bewoners <strong>in</strong><br />

gevaar!<br />

De bouwtechnici van de directie bezoek<strong>en</strong> de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

na e<strong>en</strong> klacht of op verzoek van e<strong>en</strong> verhuurder die e<strong>en</strong><br />

conformiteitsbewijs w<strong>en</strong>st te verkrijg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sociaal team<br />

begeleidt de huurders wier won<strong>in</strong>g <strong>het</strong> voorwerp uitmaakt<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

83


Hoofdstuk 3<br />

84<br />

van e<strong>en</strong> verhuurverbod <strong>en</strong> e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief team biedt<br />

e<strong>en</strong> globale logistieke steun.<br />

De nalev<strong>in</strong>g van de criteria qua veiligheid, hygiëne <strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de te huur gestelde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kan op<br />

basis van vijf types activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgedwong<strong>en</strong>:<br />

• conformiteitsattest,<br />

• conformiteitsbewijs,<br />

• bezoek<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief,<br />

• opvolg<strong>in</strong>g van klacht<strong>en</strong>,<br />

• conformiteitscontroleattest.<br />

C ONFORMITEITSATTEST VAN<br />

VERHUURDE WONINGEN MET EEN<br />

OPPERVLAKTE VAN MINDER DAN 28 M 2<br />

EN VAN GEMEUBELDE WONINGEN<br />

Het conformiteitsattest is verplicht voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

oppervlakte van m<strong>in</strong>der dan 28 m2 <strong>en</strong> voor gemeubelde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> verhuurd of die hiervoor zijn bestemd.<br />

Het is 6 jaar geldig <strong>en</strong> wordt uitgereikt op basis van e<strong>en</strong> waar<br />

<strong>en</strong> nauwkeurig geachte verklar<strong>in</strong>g van de verhuurder <strong>en</strong> de<br />

betal<strong>in</strong>g van 25 EUR (adm<strong>in</strong>istratieve kost<strong>en</strong>). Het BROH voert<br />

steekproefsgewijs controlebezoek<strong>en</strong> uit.<br />

In 2006 werd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot aantal (7 247) attest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

omdat deze uiterlijk teg<strong>en</strong> 30/06/2006 verplicht<br />

war<strong>en</strong>. In de loop van <strong>2007</strong> is de stroom van aanvrag<strong>en</strong><br />

stilaan gekalmeerd <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> totaal 662 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d,<br />

voornamelijk door privé-eig<strong>en</strong>aars.<br />

C ONFORMITEITSBEWIJS VAN<br />

WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD<br />

OF HIERVOOR ZIJN BESTEMD<br />

Elke verhuurder van e<strong>en</strong> niet-gemeubelde won<strong>in</strong>g met<br />

e<strong>en</strong> oppervlakte van meer dan 28 m2 kan e<strong>en</strong> conformiteitsbewijs<br />

aanvrag<strong>en</strong>. Dit facultatieve bewijs bevestigt<br />

dat zijn goed voldoet aan de reglem<strong>en</strong>taire m<strong>in</strong>imumeis<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake veiligheid, gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g. De<br />

adm<strong>in</strong>istratieve kost<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s 25 EUR.<br />

Het BROH bezoekt elk goed <strong>en</strong> stelt e<strong>en</strong> technisch<br />

rapport op. Als <strong>het</strong> rapport positief is, ontvangt de<br />

verhuurder <strong>het</strong> conformiteitsbewijs met e<strong>en</strong> geldig-<br />

heidsduur van 6 jaar. Hij overhandigt e<strong>en</strong> kopie ervan<br />

aan de (toekomstige) huurder. Als gebrek<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

vastgesteld, di<strong>en</strong><strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de 8 maand<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> te<br />

word<strong>en</strong> uitgevoerd. Wordt hem <strong>het</strong> bewijs geweigerd,<br />

dan kan de verhuurder <strong>het</strong> omstred<strong>en</strong> goed niet te<br />

huur stell<strong>en</strong>.<br />

Controle van de gasmeters tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> controlebezoek<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 105 aanvrag<strong>en</strong> voor conformiteitsbewijz<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d (<strong>in</strong> 2006 war<strong>en</strong> <strong>het</strong> er 241). Deze dal<strong>in</strong>g loopt<br />

gelijk met die voor conformiteitesattest<strong>en</strong>.<br />

B EZOEKEN OP EIGEN INITIATIEF<br />

E<strong>en</strong> <strong>en</strong>quêteur van 1,93 m groot <strong>in</strong> e<strong>en</strong> kamer met e<strong>en</strong> plafondhoogte van 1,75 m


Deze bezoek<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vaak betrekk<strong>in</strong>g op alle<br />

woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde gebouw, doorgaans t<strong>en</strong><br />

gevolge van <strong>het</strong> bezoek aan e<strong>en</strong> van de woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

naar aanleid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> klacht van e<strong>en</strong> huurder of <strong>in</strong><br />

veel gevall<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te. Zij verg<strong>en</strong> veel <strong>en</strong>ergie,<br />

aanzi<strong>en</strong>lijke m<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> uiterst nauwgezette<br />

voorbereid<strong>in</strong>g, want de exacte gegev<strong>en</strong>s van verhuurders<br />

<strong>en</strong> huurders zijn vaak moeilijk te achterhal<strong>en</strong>.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van deze bezoek<strong>en</strong> weerspiegelt hun belang.<br />

Het gaat om e<strong>en</strong> bevoorrecht <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor de bestrijd<strong>in</strong>g<br />

van bijzonder ernstige situaties.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 41 bezoek<strong>en</strong> afgelegd, teg<strong>en</strong> 106 <strong>in</strong> 2006.<br />

Het aantal bezochte gebouw<strong>en</strong> is echter ongeveer <strong>het</strong>zelfde<br />

geblev<strong>en</strong> (31 <strong>in</strong> 2006 <strong>en</strong> 24 <strong>in</strong> <strong>2007</strong>), wat erop wijst dat<br />

Kaart met de lokalisatie van de 405 klacht<strong>en</strong>, <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

de gebouw<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> bezocht, m<strong>in</strong>der won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

teld<strong>en</strong> dan die <strong>in</strong> 2006.<br />

O PVOLGING VAN DE KLACHTEN<br />

De klacht<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d door bijvoorbeeld huurders,<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die actief zijn op <strong>het</strong> vlak van <strong>het</strong> beleid voor<br />

<strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> die erk<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> door reger<strong>in</strong>g,<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of OCMW’s, sociale huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong>,<br />

sociale verhuurkantor<strong>en</strong> of daartoe erk<strong>en</strong>de vzw’s.<br />

De technici van <strong>het</strong> BROH legg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bezoek af waaruit<br />

drie besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> conformiteitsverklar<strong>in</strong>g,<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g om b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maximumtermijn<br />

van 8 maand<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong>, of e<strong>en</strong><br />

verhuurverbod.<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

85


Hoofdstuk 3<br />

86<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 405 klacht<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, iets meer dus dan<br />

<strong>in</strong> 2006 (382), maar <strong>het</strong> aantal blijft vrij stabiel sedert de<br />

<strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de Huisvest<strong>in</strong>gscode. In de meeste<br />

gevall<strong>en</strong> leidt e<strong>en</strong> klacht tot twee bezoek<strong>en</strong> ter plaatse,<br />

waarbij systematisch de uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> wordt<br />

nagegaan.<br />

In <strong>2007</strong> werd 25 % van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> klacht werd<strong>en</strong> bezocht, ‘conform’ verklaard, voornamelijk<br />

na de uitvoer<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> de <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g<br />

vermelde werk<strong>en</strong>. De positieve tr<strong>en</strong>d die al <strong>in</strong> 2006 werd<br />

vastgesteld, wordt wel degelijk bevestigd <strong>en</strong> m<strong>en</strong> kan<br />

redelijkerwijs verwacht<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijk deel van<br />

de 195 nog lop<strong>en</strong>de <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> uitlop<strong>en</strong><br />

op e<strong>en</strong> gelijkaardig positief resultaat. Voor 13 % van de<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd echter e<strong>en</strong> onmiddellijk verhuurverbod<br />

uitgevaardigd (wat de 11 % van 2006 sterk b<strong>en</strong>adert) <strong>en</strong><br />

voor 17 % e<strong>en</strong> verhuurverbod bij <strong>het</strong> verstrijk<strong>en</strong> van de termijn<strong>en</strong><br />

die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> vastgelegd<br />

(16 % <strong>in</strong> 2006).<br />

Als e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g <strong>het</strong> voorwerp van e<strong>en</strong> verhuurverbod uitmaakt,<br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> de bewoners sociale begeleid<strong>in</strong>g bij hun<br />

zoektocht naar e<strong>en</strong> nieuwe, gezonde won<strong>in</strong>g. Daarbij<br />

kom<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige fi nanciële tegemoetkom<strong>in</strong>g<br />

voor de verhuis <strong>en</strong> e<strong>en</strong> maandelijkse bijdrage <strong>in</strong> de nieuwe<br />

huurprijs gedur<strong>en</strong>de 3 jaar. De fi nanciële tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> talrijker <strong>in</strong> <strong>2007</strong> dan <strong>in</strong> 2006: 86 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

de verhuistoelage (20 meer dan <strong>in</strong> 2006) <strong>en</strong> 43 van<br />

h<strong>en</strong> tegelijk de huurtoelage (27 <strong>in</strong> 2006).<br />

Nog <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 151 adm<strong>in</strong>istratieve boetes betek<strong>en</strong>d<br />

aan verhuurders <strong>in</strong> overtred<strong>in</strong>g. Deze boetes kond<strong>en</strong> oplop<strong>en</strong><br />

van 3 000 tot 25 000 EUR per won<strong>in</strong>g. In overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

met de wetgev<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> verhuurders<br />

verzocht tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> hoorzitt<strong>in</strong>g hun argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uite<strong>en</strong> te<br />

zett<strong>en</strong>. Deze hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> leidd<strong>en</strong> <strong>in</strong> 46 % van de gevall<strong>en</strong><br />

tot de <strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g van de boete <strong>en</strong> <strong>in</strong> de overige 54 % tot <strong>het</strong><br />

behoud van e<strong>en</strong> gelijke of lagere boete dan de boete die<br />

vóór de hoorzitt<strong>in</strong>g was meegedeeld. Deze cijfers blijv<strong>en</strong><br />

van jaar tot jaar vrij gelijk. 64 verhuurders steld<strong>en</strong> beroep<br />

<strong>in</strong> bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar van <strong>het</strong> BROH (zie punt 6<br />

hieronder). 22 % van de <strong>in</strong>gestelde beroep<strong>en</strong> resulteerde<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> nietigverklar<strong>in</strong>g van de boete.<br />

C ONFORMITEITSCONTROLEATTEST<br />

NA EEN VERHUURVERBOD<br />

Via deze procedure wordt e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g tot verhuurverbod<br />

opgehev<strong>en</strong> die g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd door <strong>het</strong> BROH of door<br />

e<strong>en</strong> besluit van de burgemeester.<br />

Voor<br />

Na


In <strong>2007</strong> werd dit attest vaker aangevraagd (128 keer) dan<br />

<strong>in</strong> 2006 (84), wat wijst op de bewustword<strong>in</strong>g van veel<br />

verhuurders wi<strong>en</strong>s won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> niet te huur mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

gesteld <strong>en</strong> die w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dat dit verbod na de uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

de werk<strong>en</strong> wordt opgehev<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> heeft deze procedure <strong>in</strong> 63 % van de gevall<strong>en</strong><br />

tot de afgifte van <strong>het</strong> attest geleid. In 2006 bedroeg dit<br />

perc<strong>en</strong>tage slechts 50 %, wat erop wijst dat de verhuurders<br />

vandaag de gevraagde werk<strong>en</strong> beter uitvoer<strong>en</strong> alvor<strong>en</strong>s zij<br />

e<strong>en</strong> aanvraag tot conformiteitscontroleattest <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

6. Beroepsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

bij de Reger<strong>in</strong>g<br />

De Huisvest<strong>in</strong>gscode voorziet <strong>in</strong> e<strong>en</strong> recht van beroep<br />

teg<strong>en</strong> bepaalde besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de directie Gewestelijke<br />

Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie.<br />

Deze beroepschrift<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gericht aan de door de<br />

reger<strong>in</strong>g gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar. De gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

neemt zijn besliss<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van dertig<br />

dag<strong>en</strong>. Doet hij dit niet, dan wordt de besliss<strong>in</strong>g die<br />

<strong>het</strong> voorwerp van <strong>het</strong> beroep uitmaakte, bevestigd. De<br />

directie Advies <strong>en</strong> Beroep behandelt de dossiers van de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar.<br />

De termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vorm<strong>en</strong> van beroep word<strong>en</strong> bepaald <strong>in</strong><br />

de Huisvest<strong>in</strong>gscode <strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> voor de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van<br />

de beroepschrift<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgesteld <strong>in</strong> <strong>het</strong> besluit van<br />

de Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 19/02/2004<br />

tot uitvoer<strong>in</strong>g van de Huisvest<strong>in</strong>gscode.<br />

Verhuurders <strong>en</strong> huurders kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> beroep <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• de uitreik<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> conformiteitsbewijs (art. 9 van de<br />

Huisvest<strong>in</strong>gscode) of e<strong>en</strong> conformiteitsattest (art. 10)<br />

wordt geweigerd;<br />

• de huurder betwist de uitreik<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> conformiteitscontroleattest<br />

(art. 9);<br />

• de verhuurder krijgt e<strong>en</strong> onmiddellijk verbod om zijn<br />

goed te huur te stell<strong>en</strong> (art. 13);<br />

• de verhuurder krijgt e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve boete<br />

(art. 15);<br />

• de huurder heeft e<strong>en</strong> klacht <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> de besliss<strong>in</strong>g<br />

die <strong>het</strong> onderzoek van de directie afsluit (art. 13).<br />

De beroepschrift<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

behandeld, zijn voornamelijk geleg<strong>en</strong> <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e (17 %),<br />

Schaarbeek (16 %), Mol<strong>en</strong>beek (13 %), S<strong>in</strong>t-Gillis (12 %),<br />

Anderlecht (10 %) <strong>en</strong> Vorst (10 %).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 89 dossiers<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er 84 behandeld. Deze dossiers<br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld als volgt: 64 adm<strong>in</strong>istratieve<br />

boetes, 19 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met verhuurverbod <strong>en</strong> 6 conformiteitscontroleattest<strong>en</strong>.<br />

Wat deze laatste betreft, heeft<br />

slechts één huurder e<strong>en</strong> beroep <strong>in</strong>gesteld teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

besliss<strong>in</strong>g tot weiger<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> conformiteitsattest of<br />

-bewijs. In 5 gevall<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> huurder beroep aangetek<strong>en</strong>d<br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g na e<strong>en</strong> <strong>en</strong>quête die naar<br />

aanleid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> klacht werd gevoerd.<br />

87


Hoofdstuk 3<br />

88<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De reger<strong>in</strong>g heeft 5 van de 6 conformiteitscontroleattest<strong>en</strong><br />

waarteg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep werd <strong>in</strong>gesteld, bevestigd.<br />

Eén werd vernietigd. Als de directie Gewestelijke<br />

Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie oordeelt dat de vereiste werk<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> <strong>in</strong>breuk op de Huisvest<strong>in</strong>gscode te herstell<strong>en</strong>,<br />

werd<strong>en</strong> uitgevoerd, levert zij op vraag van de<br />

verhuurder immers e<strong>en</strong> conformiteitscontroleattest<br />

af. De huurder die de klacht <strong>in</strong>di<strong>en</strong>de, wordt hiervan<br />

<strong>in</strong> k<strong>en</strong>nis gesteld <strong>en</strong> kan hierteg<strong>en</strong> <strong>in</strong> beroep gaan.<br />

De gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar kan e<strong>en</strong> nieuw onderzoek<br />

gelast<strong>en</strong>. In <strong>2007</strong> heeft hij 5 keer van deze mogelijkheid<br />

gebruik gemaakt.<br />

In de 19 beroep<strong>en</strong> die verhuurders hebb<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld<br />

teg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verbod om e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g te verhur<strong>en</strong>, heeft de<br />

reger<strong>in</strong>g die uitspraak bevestigd.<br />

Van de 130 boetes die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> aan de verhuurders werd<strong>en</strong><br />

betek<strong>en</strong>d, maakt<strong>en</strong> 64 <strong>het</strong> voorwerp uit van e<strong>en</strong> beroep:<br />

7 ervan werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong>, 29 bevestigd <strong>en</strong> 20 verm<strong>in</strong>derd,<br />

3 beroep<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> onontvankelijk verklaard <strong>en</strong> 5<br />

zijn nog hang<strong>en</strong>de.<br />

De hierbov<strong>en</strong> opgesomde resultat<strong>en</strong> bevestig<strong>en</strong> de<br />

kwaliteit die de directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

afl evert. Telk<strong>en</strong>s zij e<strong>en</strong> verbod tot verdere verhuur<br />

oplegde, werd dit bevestigd, <strong>en</strong> de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar heeft de adm<strong>in</strong>istratieve boetes meestal<br />

bevestigd of verm<strong>in</strong>derd.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> al de beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

termijn van 30 dag<strong>en</strong> (die <strong>in</strong> de Huisvest<strong>in</strong>gscode wordt<br />

bepaald) behandeld.<br />

In 2008 zal de directie Advies <strong>en</strong> Beroep er nog op toezi<strong>en</strong><br />

dat de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong> al de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de<br />

beroep<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitspraak doet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de wettelijke termijn<strong>en</strong>.<br />

Dit is e<strong>en</strong> belangrijke opdracht, want <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong><br />

van besliss<strong>in</strong>g van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar leidt steeds<br />

tot de bevestig<strong>in</strong>g van de besliss<strong>in</strong>g <strong>in</strong> eerste aanleg. De<br />

hoofdbetracht<strong>in</strong>g is <strong>het</strong> recht op e<strong>en</strong> doeltreff<strong>en</strong>d beroep<br />

voor iedere<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake <strong>het</strong> gehuurde goed <strong>en</strong> de vaak hoge<br />

adm<strong>in</strong>istratieve boetes die met toepass<strong>in</strong>g van de Huisvest<strong>in</strong>gscode<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelegd.<br />

7. Communicatie <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>formatie van<br />

de burger<br />

Het WoonInformatieC<strong>en</strong>trum (WIC) heeft volg<strong>en</strong>de<br />

opdracht<strong>en</strong>:<br />

• de nodige verspreid<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op punt zett<strong>en</strong> voor<br />

bewustmak<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie over huisvest<strong>in</strong>g;<br />

• e<strong>en</strong> onthaalruimte <strong>in</strong>richt<strong>en</strong> waar opgeleid personeel<br />

<strong>in</strong>formatie verschaft <strong>en</strong> <strong>in</strong>speelt op de uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de situaties,<br />

cultur<strong>en</strong> <strong>en</strong> types m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zich aanbied<strong>en</strong>;<br />

• elke dag van <strong>het</strong> jaar perman<strong>en</strong>ties organiser<strong>en</strong> waar via<br />

rechtstreeks contact, telefonisch, via de post of elektronisch<br />

<strong>in</strong>formatie wordt verstrekt;<br />

• <strong>in</strong>former<strong>en</strong> over de bestaande steun <strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong>, hun<br />

voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> de stapp<strong>en</strong> om er toegang toe te krijg<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> klopt<strong>en</strong> 6 905 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> WIC aan voor<br />

<strong>in</strong>formatie (teg<strong>en</strong> 4 842 <strong>in</strong> 2005 <strong>en</strong> 5 950 <strong>in</strong> 2006), <strong>het</strong>zij<br />

gemiddeld 28 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> per perman<strong>en</strong>tie. Daarbij moet<strong>en</strong><br />

we nog de 4 779 telefoontjes (op <strong>het</strong> gratis nummer<br />

0800 40 4000) tell<strong>en</strong>.<br />

Aan de basis van deze to<strong>en</strong>ame ligg<strong>en</strong> de verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

ruimte voor Huisvest<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie, de nadruk op de degelijke<br />

<strong>in</strong>formatie van de burger <strong>en</strong> de organisatie van de reclamecampagne<br />

‘Metro Tram Bus’ <strong>in</strong> de vroege herfst van <strong>2007</strong>.


De perman<strong>en</strong>ties word<strong>en</strong> dagelijks door 3 à 4 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

bemand. In <strong>2007</strong> ontv<strong>in</strong>g <strong>het</strong> WIC 46 384 EUR voor communicatie.<br />

Daar<strong>in</strong> war<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> personeels- <strong>en</strong> werk<strong>in</strong>gskost<strong>en</strong><br />

begrep<strong>en</strong>.<br />

Het WIC heeft overig<strong>en</strong>s de <strong>in</strong>formatieformulier<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> -nota’s opgesteld <strong>en</strong> verspreid met <strong>het</strong> oog op de<br />

<strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g op 1/01/2008 van de nieuwe gewestelijke<br />

r<strong>en</strong>ovatiepremie.<br />

Het WIC licht de burger <strong>in</strong> over de publicaties van de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die bij <strong>het</strong> huisvest<strong>in</strong>gsbeleid betrokk<strong>en</strong> zijn, zoals:<br />

• Won<strong>in</strong>gfonds, ‘Hypothecaire l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>’, ‘Gewestelijke<br />

l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de huurwaarborg’, ‘Huurhulp’;<br />

• Op<strong>en</strong>bare vastgoedmaatschappij<strong>en</strong>, ‘Hoe moet m<strong>en</strong><br />

zich <strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> sociale won<strong>in</strong>g te bekom<strong>en</strong>?’;<br />

• Federatie van de sociale verhuurkantor<strong>en</strong>, ‘Brochure ter<br />

att<strong>en</strong>tie van de eig<strong>en</strong>aars’;<br />

• Leefmilieu Brussel-BIM., ‘Energiepremies’;<br />

• Netwerk Won<strong>en</strong>, ‘Vochtproblem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g’;<br />

Het Onthaal Huisvest<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie<br />

Het onthaal huisvest<strong>in</strong>g bestaat uit drie gedeelt<strong>en</strong>:<br />

1. De lokett<strong>en</strong> van <strong>het</strong> WIC, voor <strong>het</strong> onthaal <strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e<br />

<strong>in</strong>formatie over huisvest<strong>in</strong>g;<br />

2. De lokett<strong>en</strong> van de directie Huisvest<strong>in</strong>g, voor de ontvangst<br />

<strong>en</strong> de opvolg<strong>in</strong>g van de dossiers <strong>in</strong>zake premies<br />

<strong>en</strong> toelag<strong>en</strong> (zie punt<strong>en</strong> 1 tot 3);<br />

3. Het loket van de Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

voor conformiteitsattest<strong>en</strong> of -bewijz<strong>en</strong>, conformiteitscontroleattets<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong> (zie punt 5).<br />

Op<strong>en</strong>: alle werkdag<strong>en</strong> van 9.00 tot 12.00 uur<br />

Adres: Vooruitgangstraat 80 - 1035 BRUSSEL,<br />

Communicatiec<strong>en</strong>trum Noord, niv. 1,5<br />

• Federale Overheidsdi<strong>en</strong>st F<strong>in</strong>anciën, ‘Wegwijs <strong>in</strong> de fi scaliteit<br />

van uw won<strong>in</strong>g’;<br />

• De directie Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie, ‘Iedere<strong>en</strong><br />

heeft recht op e<strong>en</strong> behoorlijke won<strong>in</strong>g’;<br />

• Directie Huisvest<strong>in</strong>g, ‘Premie voor de r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong><br />

woonmilieu’, ‘Premie voor gevelverfraai<strong>in</strong>g’, ‘Verhuis- <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld’, ‘Alle nuttige<br />

<strong>in</strong>formatie over huisvest<strong>in</strong>g’ (zie www.cil-wic.be).<br />

WIC <strong>en</strong> directie Huisvest<strong>in</strong>g:<br />

broh.huisvest<strong>in</strong>g@mbhg.irisnet.be<br />

0800.40.400 van 9.00 tot 12. 00 uur (gratis)<br />

www.cil-wic.be<br />

Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie:<br />

huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie@mbhg.irisnet.be<br />

02 204 12 80<br />

www.brussel.irisnet.be - www.huisvest<strong>in</strong>gcode.be<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

89


Hoofdstuk 3<br />

90<br />

Vooruitzicht<strong>en</strong><br />

De huisvest<strong>in</strong>gspremies<br />

De nieuwe wetgev<strong>in</strong>g omtr<strong>en</strong>t de r<strong>en</strong>ovatiepremies werd op 1/01/2008 van kracht.<br />

De praktische modaliteit<strong>en</strong> die uit deze nieuwe regelgev<strong>in</strong>g voortvloei<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de <strong>in</strong>terne herstructurer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> geografi sche<br />

sector<strong>en</strong> (met elk e<strong>en</strong> mailbox voor <strong>het</strong> publiek) werd<strong>en</strong> succesvol afgerond. De directie Huisvest<strong>in</strong>g beschikt nu dus over<br />

e<strong>en</strong> aantal onl<strong>in</strong>e raadpleegbare <strong>in</strong>terfaces die de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van dossiers vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong>.<br />

Er werd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ombudsman <strong>en</strong> e<strong>en</strong> communicatieattaché aangesteld. De nieuwe cel Studies <strong>en</strong> Analyses heeft meegewerkt<br />

aan twee studies over huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> aan de <strong>en</strong>quête ‘Tevred<strong>en</strong>heidsbarometer van de Brusselaars’, waarvan de<br />

resultat<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2008 bek<strong>en</strong>d zull<strong>en</strong> zijn.<br />

Het WoonInformatieC<strong>en</strong>trum heeft <strong>in</strong> de herfst e<strong>en</strong> promotiecampagne ‘Metro Tram Bus’ georganiseerd. De brochure<br />

versche<strong>en</strong> onl<strong>in</strong>e, met als gevolg e<strong>en</strong> sterke to<strong>en</strong>ame van <strong>het</strong> aantal bezoekers <strong>en</strong> telefonische oproep<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

gratis nummer.<br />

Met <strong>het</strong> oog op de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de nieuwe wetgev<strong>in</strong>g met betrekk<strong>in</strong>g tot de r<strong>en</strong>ovatiepremies v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

voorjaar van 2008 e<strong>en</strong> mediacampagne plaats, die gepaard gaat met de uitgave van e<strong>en</strong> nieuwe brochure. Wellicht zal<br />

<strong>het</strong> aantal aanvrag<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. Het zal er dan op aankom<strong>en</strong> de wettelijke termijn<strong>en</strong> - die aanzi<strong>en</strong>lijk werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gekort -<br />

na te lev<strong>en</strong>.<br />

De directie zal haar sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de externe partners zoals <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong>, de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de BGHM<br />

versterk<strong>en</strong>. Het WIC zal <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de dossierbeheerders zijn acties <strong>in</strong>t<strong>en</strong>siver<strong>en</strong> door middel van<br />

<strong>in</strong>formatiesessies <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatiefi ches over de verhuis-, <strong>in</strong>stallatie- <strong>en</strong> huurtoelag<strong>en</strong> (VIHT) <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die ijver<strong>en</strong><br />

voor de sociale <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g via huisvest<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> nieuwe wetgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake huurtoelag<strong>en</strong> treedt <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 2008. Zij zal met name betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op de fi nanciële<br />

tegemoetkom<strong>in</strong>g voor huurders van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>bestand.<br />

De herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g t<strong>en</strong> slotte van de regelgev<strong>in</strong>g voor de sociale verhuurkantor<strong>en</strong> zal <strong>het</strong> aantal door h<strong>en</strong> beheerde<br />

woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> optrekk<strong>en</strong> tot 2 000, <strong>het</strong>zij <strong>het</strong> aantal dat voor deze legislatuur was voorzi<strong>en</strong>.


Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

In <strong>2007</strong> werd de controle op de goede uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> zoals ze <strong>in</strong> de <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g wordt bepaald, opgedrev<strong>en</strong>.<br />

In 60 % van de bezochte won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ze, ongeacht de procedure, conform de Huisvest<strong>in</strong>gscode gemaakt <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

ze word<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> of opnieuw te huur gesteld, terwijl de leefkwaliteit van de huurders is verbeterd.<br />

In 2008 word<strong>en</strong> vijf categorieën van prioriteit<strong>en</strong> vooropgesteld:<br />

1. Het aantal bezoek<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief - waardoor kan word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gegrep<strong>en</strong> <strong>in</strong> gebouw<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die e<strong>en</strong> ernstige bedreig<strong>in</strong>g vorm<strong>en</strong> voor de gezondheid van de bewoners - moet to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>. De uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

bezoek<strong>en</strong> moet vlotter verlop<strong>en</strong> dankzij de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met politie, OCMW’s <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

2. Steekproefsgewijs zull<strong>en</strong> controles gebeur<strong>en</strong> van de aanvrag<strong>en</strong> voor conformiteitsattest<strong>en</strong>.<br />

3. De opvolg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verhuurverbod <strong>en</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g hiervan door de burgemeesters zal nauwlett<strong>en</strong>d word<strong>en</strong><br />

gecontroleerd, zodat ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele won<strong>in</strong>g opnieuw te huur wordt gesteld zonder dat <strong>het</strong> verbod werd opgehev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zodat de verhuurders die dit verbod neger<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> gestraft.<br />

4. Het personeel van de OCMW’s <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> krijgt opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatiesessies. Het bestuur zal e<strong>en</strong> gids<br />

‘van goede praktijk’ opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdel<strong>en</strong> met <strong>het</strong> oog op e<strong>en</strong> verbeterde sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>telijke<br />

adm<strong>in</strong>istraties <strong>en</strong> de Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie, met respect voor de rol van elke partij.<br />

5. De directie zal zich toelegg<strong>en</strong> op de bewustmak<strong>in</strong>g van beroepsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit de wereld van de huisvest<strong>in</strong>g,<br />

vastgoedag<strong>en</strong>tschapp<strong>en</strong>, advocat<strong>en</strong> <strong>en</strong> notariss<strong>en</strong>, maar zal ook <strong>in</strong>formatie verspreid<strong>en</strong> naar de burger <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslev<strong>en</strong>.<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

91


Directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts, 1e rij: Saïd Oulad El HAJ, Séver<strong>in</strong>e VAN HERZEELE, Philippe HAUTFENNE, Anne-Cather<strong>in</strong>e DE BUCK,<br />

Raymond HARMEGNIES, Murielle RASQUIN, Stéphane MASSAGE, Patrick CRAHAY, Sergio DE VINCENZO, G<strong>en</strong>eviève HORTA, Paul<strong>in</strong>e DE BO, Muriel DE WIT, Stéphanie<br />

ARIS. 2e rij: Wim KENIS, Myriam HILGERS, Fabi<strong>en</strong>ne LONTIE, R<strong>en</strong>é-Paul VANDERLINDEN, Philippe ETIENNE, Najib El KEJAIRI, Nathalie RENIER. Afwezig: NOEMIE BEYS,<br />

Anne BOUCHOMS, Evi CORNELIS, Simon LINSMEAU, Christ<strong>in</strong>e MIRKES, Pascale OLBRECHTS


Hoofdstuk 4<br />

STADS-<br />

VERNIEUWING<br />

DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN<br />

1. WIJKCONTRACTEN<br />

2. RENOVATIE VAN DE AFZONDERLIJKE ONROERENDE<br />

GOEDEREN VAN GEMEENTEN EN OCMW’S<br />

3. STRIJD TEGEN LEEGSTAND<br />

4. OPVOLGING VAN HET VERHUURBEHEER VAN GERENOVEERDE WONINGEN<br />

5. OPVOLGING VAN DE RENOVATIEWERKEN VAN DE GOMB<br />

6. PROJECTEN DIE DOOR DE EUROPESE UNIE WORDEN MEDEGEFINANCIERD<br />

7. DEELNAME AAN ANDERE PROJECTEN<br />

8. INFORMATIE EN BEWUSTMAKING VAN DE BURGER<br />

VOORUITZICHTEN<br />

p. 94<br />

p. 96<br />

p. 106<br />

p. 108<br />

p. 108<br />

p. 109<br />

p. 109<br />

p. 111<br />

p. 112<br />

p. 113


Hoofdstuk 4<br />

94<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

We kunn<strong>en</strong> de aanpak van de stadsvernieuw<strong>in</strong>g omschrijv<strong>en</strong> als ‘actieve stadsontwikkel<strong>in</strong>g’. Het BROH voert strijd<br />

teg<strong>en</strong> stadskankers <strong>en</strong> voor <strong>het</strong> herstel van <strong>het</strong> stadsweefsel. Zijn actie richt zich op <strong>het</strong> beheer van volg<strong>en</strong>de operationele<br />

programma’s:<br />

1. De wijkcontract<strong>en</strong>, vierjaarlijkse programma’s die <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties <strong>in</strong> <strong>het</strong> bebouwde weefsel (op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) koppel<strong>en</strong> aan sociaal-economische acties (zoals herhuisvest<strong>in</strong>gsoperaties, opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> socio-professionele<br />

<strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g);<br />

2. De r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> die eig<strong>en</strong>dom zijn van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s, door <strong>het</strong> toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

van subsidies voor de realisatie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

3. De strijd teg<strong>en</strong> leegstand door fi nanciële steun aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die deze gebouw<strong>en</strong> verwerv<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoofdzakelijk voor huisvest<strong>in</strong>g bestemm<strong>en</strong>;<br />

4. De opvolg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verhuurbeheer van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die eig<strong>en</strong>dom zijn van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of OCMW’s, <strong>en</strong> die ger<strong>en</strong>oveerd<br />

word<strong>en</strong> met gewestelijke subsidies;<br />

5. De fi nanciële opvolg<strong>in</strong>g van de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties uitgevoerd door de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

voor <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB);<br />

6. De project<strong>en</strong> die medegefi nancierd word<strong>en</strong> door de Europese Unie <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de programma’s Doelstell<strong>in</strong>g 2<br />

(economische <strong>en</strong> sociale reconversie van gebied<strong>en</strong> met structurele moeilijkhed<strong>en</strong>) <strong>en</strong> URBAN II (economische <strong>en</strong><br />

sociale heroplev<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong>);<br />

7. Deelname aan andere project<strong>en</strong>: Netwerk Won<strong>en</strong>, <strong>het</strong> Gewestelijk Secretariaat voor Stadsontwikkel<strong>in</strong>g (GSSO);<br />

8. De <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> de bewustmak<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> publiek.


Middel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g (24 medewerkers) beheert deze stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s sam<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

de gewest<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut <strong>en</strong> <strong>het</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gsmilieu.<br />

F<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong><br />

In <strong>2007</strong> bedroeg<strong>en</strong> de fi nanciële middel<strong>en</strong> voor de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s<br />

35 236 777 EUR.<br />

Programma’s Krediet<strong>en</strong> betaald <strong>in</strong> <strong>2007</strong> (EUR)<br />

Wijkcontract<strong>en</strong> 18 407 765<br />

R<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> 6 637 283<br />

Strijd teg<strong>en</strong> leegstand 0<br />

Doelstell<strong>in</strong>g 2 6 617 320<br />

URBAN II 1 624 746<br />

Andere 1 949 664<br />

Totaal 35 236 777<br />

Los van dit budget neemt de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g de opvolg<strong>in</strong>g op zich van de subsidies die zij toek<strong>en</strong>t aan de<br />

Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), nl. 8 910 656 EUR (zie punt 5).<br />

Wetsmiddel<strong>en</strong><br />

De wettelijke basis van de stadsvernieuw<strong>in</strong>g bestaat uit ordonnanties <strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de behandelde<br />

materies.<br />

1. Wijkcontract<strong>en</strong>: Ordonnantie van 7/10/1993 houd<strong>en</strong>de organisatie van de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong>, gewijzigd<br />

door de ordonnanties van 20/07/2000, 27/06/2002 <strong>en</strong> van 23/02/2006. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g van 3/02/1994, gewijzigd door de besluit<strong>en</strong> van 30/05/1996, van 10/02/2000, van 20/09/2001 <strong>en</strong> van<br />

2/05/2002, houd<strong>en</strong>de uitvoer<strong>in</strong>g van de ordonnantie van 7/10/1993 houd<strong>en</strong>de organisatie van de herwaarder<strong>in</strong>g<br />

van de wijk<strong>en</strong>;<br />

2. R<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>: besluit van de Reger<strong>in</strong>g van 12/02/1998 betreff<strong>en</strong>de de r<strong>en</strong>ovatie<br />

of de afbraak gevolgd door de heropbouw van gebouw<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s;<br />

3. Bestrijd<strong>in</strong>g van verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 19/07/1990 betreff<strong>en</strong>de<br />

de verkrijg<strong>in</strong>g door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>. M<strong>in</strong>isteriële omz<strong>en</strong>dbrief nr. 002 van 28/03/1991 betreff<strong>en</strong>de<br />

de toelag<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de verwerv<strong>in</strong>g van verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>;<br />

4. Subsidies voor de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest: besluit van de<br />

Brusselse Hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 1/06/2006 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van subsidies voor de tak<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g van de GOMB.<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

95


Hoofdstuk 4<br />

96<br />

1. Wijkcontract<strong>en</strong><br />

D OELSTELLINGEN EN INHOUD<br />

VAN DE WIJKCONTRACTEN<br />

De ‘wijkcontract<strong>en</strong>’ zijn herwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s die<br />

word<strong>en</strong> opgezet <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de kwetsbare wijk<strong>en</strong>. Zij<br />

beog<strong>en</strong> de verbeter<strong>in</strong>g van de lev<strong>en</strong>skwaliteit <strong>in</strong> deze wijk<strong>en</strong><br />

door acties op <strong>het</strong> vlak van geïntegreerde plaatselijke<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g. Zij richt<strong>en</strong> zich op de leefomgev<strong>in</strong>g (grijp<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> op de bebouw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> op de op<strong>en</strong>bare ruimte) <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

sociale weefsel. Ook de ontwikkel<strong>in</strong>g van de plaatselijke<br />

economie <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>hang met andere beleidsvorm<strong>en</strong> wordt<br />

<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De wijkcontract<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> e<strong>en</strong> impuls door middel van<br />

overheidsfonds<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel gekoppeld aan bijdrag<strong>en</strong> van<br />

de privésector. Dit participatie-<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t bestaat al ruim<br />

14 jaar <strong>en</strong> steunt op e<strong>en</strong> netwerk van ervar<strong>en</strong> actor<strong>en</strong>.<br />

De programma’s omvatt<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de acties b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

wijk over e<strong>en</strong> periode van 4 jaar (met 2 bijkom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />

voor de afwerk<strong>in</strong>g van de laatste werv<strong>en</strong>).<br />

Deze verschill<strong>en</strong>de acties of ‘luik<strong>en</strong>’ omvatt<strong>en</strong>:<br />

• De r<strong>en</strong>ovatie van bestaande won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bouw van<br />

nieuwe won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (luik<strong>en</strong> 1, 2 <strong>en</strong> 3);<br />

• De her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> (luik 4);<br />

• De creatie of de versterk<strong>in</strong>g van de sociaal-culturele,<br />

sportieve of andere <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

wijk (luik 5 <strong>in</strong>frastructuur);<br />

• Het opzett<strong>en</strong> van socio-economische <strong>en</strong> participatieve<br />

<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de duur van <strong>het</strong> wijkcontract (luik 5).<br />

E<strong>en</strong> Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g (PCGO) staat <strong>in</strong> voor e<strong>en</strong> regelmatige<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de opstell<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

programma. Het is e<strong>en</strong> plaats voor <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> dialoog<br />

die <strong>het</strong> programma stuurt <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g van de behoeft<strong>en</strong><br />

van de wijk. Deze commissie is voor de helft sam<strong>en</strong>gesteld<br />

uit verteg<strong>en</strong>woordigers van de geme<strong>en</strong>telijke,<br />

gewestelijke <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapsoverhed<strong>en</strong>, <strong>en</strong> voor de<br />

helft uit verteg<strong>en</strong>woordigers van de wijkbewoners <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gs-, school- <strong>en</strong> economische lev<strong>en</strong>, rechtstreeks<br />

aangeduid door de algem<strong>en</strong>e wijkvergader<strong>in</strong>g.<br />

Zeemtouwersstraat 3-5, Anderlecht<br />

Architect<strong>en</strong>: Pierre Accara<strong>in</strong> - Marc Bouillot SA


Perimeters van de 12 reeks<strong>en</strong> wijkcontract<strong>en</strong> (1994-2012)<br />

U v<strong>in</strong>dt meer <strong>in</strong>formatie op de website: www.wijk<strong>en</strong>.irisnet.be.<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

97


Hoofdstuk 4<br />

98<br />

MIDDELEN UIT<br />

OVERHEIDSFINANCIERING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NB: De cijfers zijn <strong>het</strong> resultaat van de spreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

bedrag van de vastlegg<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over vier jaar (= de wettelijke<br />

duur van <strong>het</strong> programma).<br />

S<strong>in</strong>t-Franciscuspark, Gro<strong>en</strong>straat 48-50, S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node. Architect: M. De Visscher<br />

Het bedrag dat bestemd is voor de wijkcontract<strong>en</strong>, duidt<br />

op <strong>het</strong> belang van dit beleid. We b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong><br />

de to<strong>en</strong>ame van de gewestelijke toelag<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1994 <strong>en</strong><br />

<strong>2007</strong>, maar ook de tegemoetkom<strong>in</strong>g van de federale staat<br />

via <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord Beliris vanaf 2001. Deze<br />

to<strong>en</strong>ame van de fi nanciële middel<strong>en</strong> is de concretiser<strong>in</strong>g<br />

van de reger<strong>in</strong>gsverklar<strong>in</strong>g die als doel heeft gesteld de<br />

budgettaire <strong>en</strong>veloppe van de wijkcontract<strong>en</strong> geleidelijk<br />

op te trekk<strong>en</strong> tot 50 miljo<strong>en</strong> EUR per jaar.<br />

Bijdrage van de federale staat via <strong>het</strong> Belirisakkoord<br />

S<strong>in</strong>ds 2001 stelt de federale staat via <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<br />

Beliris (dateert van 15/09/1993) tuss<strong>en</strong><br />

de federale staat <strong>en</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

extra middel<strong>en</strong> beschikbaar voor de wijkherwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s.<br />

De wijkcontract<strong>en</strong> 2000-2004 hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> federale bijdrage<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> die <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sievere weg<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun perimeters<br />

mogelijk maakte. De wijkcontract<strong>en</strong> 2001-2005 <strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>de krijg<strong>en</strong> elk e<strong>en</strong> <strong>en</strong>veloppe van 3 125 000 EUR.


Deze extra middel<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> aanvankelijk <strong>en</strong>kel ter<br />

beschikk<strong>in</strong>g gesteld voor <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties op de op<strong>en</strong>bare<br />

ruimte, maar <strong>het</strong> gebruik ervan werd geleidelijk uitgebreid<br />

tot de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van collectieve buurtuitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>, s<strong>in</strong>ds 2006, van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die met de sociale huisvest<strong>in</strong>g<br />

word<strong>en</strong> gelijkgesteld.<br />

In de loop van <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> de door Beliris gefi nancierde<br />

werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> 3 wijkcontract<strong>en</strong> beë<strong>in</strong>digd <strong>en</strong> <strong>in</strong> 9 andere programma’s<br />

opgestart of voortgezet. Opdracht<strong>en</strong> voor werk<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> gegund of staan op <strong>het</strong> punt om te word<strong>en</strong><br />

gegund <strong>in</strong> 6 extra programma’s waarvan de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

2008 zou moet<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Voor de wijkcontract<strong>en</strong> van de 8e <strong>en</strong> de 9e reeks werd<strong>en</strong><br />

studies uitgevoerd. Voor die van de 10e reeks is e<strong>en</strong> studie<br />

aan de gang.<br />

E<strong>en</strong> Beliris-<strong>en</strong>veloppe van 3 125 000 EUR werd op <strong>het</strong> programma<br />

van elk wijkcontract van de 11e reeks <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong><br />

dat <strong>in</strong> <strong>2007</strong> wordt uitgewerkt.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g beheert tev<strong>en</strong>s de Beliris<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong><br />

voor de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimte<br />

van de handelswijkcontract<strong>en</strong> aan de Leuv<strong>en</strong>seste<strong>en</strong>weg<br />

(S<strong>in</strong>t-Joost), G<strong>en</strong>tseste<strong>en</strong>weg (Mol<strong>en</strong>beek) <strong>en</strong> de<br />

Wayezstraat (Anderlecht), ev<strong>en</strong>als voor de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van de Th. Verhaeg<strong>en</strong>straat (S<strong>in</strong>t-Gillis) <strong>en</strong> de wijk Het Rad<br />

(Anderlecht). In <strong>2007</strong> heeft zij ook <strong>het</strong> dossier behandeld<br />

van <strong>het</strong> voorafgaandelijke reger<strong>in</strong>gsakkoord over de<br />

vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag voor de verbouw<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> gebouw <strong>in</strong> de Barastraat 173-177 <strong>in</strong> Anderlecht voor<br />

de vestig<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> C<strong>en</strong>trum Cultuur<strong>in</strong>dustrie.<br />

De fi nanciële steun aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met<br />

wijkcontract<strong>en</strong><br />

De to<strong>en</strong>ame van de programma’s <strong>en</strong> de project<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als<br />

<strong>het</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de aantal betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> (gewest,<br />

federale staat, Europa, ... ) vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> transversale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

van de stedelijke <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de steeds<br />

zwaarder word<strong>en</strong>de coörd<strong>in</strong>atietak<strong>en</strong> voor de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die deel uitmak<strong>en</strong> van de Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

(RVOHS). S<strong>in</strong>ds 2003 wordt e<strong>en</strong> krediet voorbehoud<strong>en</strong><br />

voor de fi nancier<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> lokale personeel dat wordt<br />

belast met deze specifi eke tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> met de opvolg<strong>in</strong>g<br />

van de procedures die <strong>het</strong> gewest heeft opgezet voor de<br />

evaluatie van de project<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gefi nancierd. De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s<br />

één actief wijkcontract kunn<strong>en</strong> deze subsidie, die<br />

verdeeld wordt <strong>in</strong> functie van <strong>het</strong> aantal actieve wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

ontvang<strong>en</strong> op voorwaarde dat <strong>en</strong>kel contractuel<strong>en</strong><br />

of nieuwe aanwerv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gefi nancierd <strong>en</strong> dat<br />

de betrokk<strong>en</strong> beambt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> cel<br />

‘stadsvernieuw<strong>in</strong>g’ die <strong>het</strong> transversale karakter van dit<br />

plaatselijke beleid ondersteunt.<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg dit krediet 527 800 EUR, verdeeld tuss<strong>en</strong><br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als volgt:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

D E PROJECTEN DIE IN<br />

<strong>2007</strong> WERDEN BEHEERD<br />

<br />

<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De tabel hieronder biedt e<strong>en</strong> overzicht van al de programma’s<br />

van de actieve wijkcontract<strong>en</strong>. In reeks 4 v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> de<br />

laatste betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> plaats t<strong>en</strong>gevolge van de e<strong>in</strong>dafrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van de programma’s. De reeks<strong>en</strong> 5 <strong>en</strong> 6 word<strong>en</strong> nog<br />

als actief beschouwd, want de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> twee<br />

extra jar<strong>en</strong> om de werv<strong>en</strong> te voltooi<strong>en</strong>.<br />

99


Hoofdstuk 4<br />

100<br />

Wijkcontract<strong>en</strong> Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Aantal project<strong>en</strong> Betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong> (EUR)<br />

4e reeks 2000-2004<br />

Brabant Schaarbeek 21 0<br />

Crystal - Zwarte Vijvers Mol<strong>en</strong>beek 23 943 287<br />

Péqueur - Luchtvaart Anderlecht 12 547 678<br />

Gro<strong>en</strong>straat S<strong>in</strong>t-Joost 13 544 192<br />

Huidevetters<br />

5e reeks 2001-2005<br />

Brussel 34 0<br />

Scheikundige Anderlecht 26 981 023<br />

Th. Verhaeg<strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis 19 0<br />

Gieterij-Pierron Mol<strong>en</strong>beek 24 340 912<br />

Delhayesquare S<strong>in</strong>t-Joost 19 250 708<br />

Aarschot<br />

6e reeks 2002-<strong>2007</strong><br />

Schaarbeek 21 82 462<br />

Paleiz<strong>en</strong>-over-de-brugg<strong>en</strong> Brussel 27 243 734<br />

Blyckaerts Els<strong>en</strong>e 23 374 125<br />

Heyvaert Mol<strong>en</strong>beek 22 178 150<br />

Jerusalem<br />

7e reeks 2003-<strong>2007</strong><br />

Schaarbeek 21 375 326<br />

Metaal - Munt S<strong>in</strong>t-Gillis 24 1 236 447<br />

Maritiemwijk Mol<strong>en</strong>beek 21 2 150 877<br />

Van Artevelde Brussel 21 3 362 169<br />

Vanhuffel<br />

8e reeks 2004-2008<br />

Koekelberg 22 2 073 131<br />

Raad Anderlecht 14 237 449<br />

Pr<strong>in</strong>ces Elisabeth Schaarbeek 17 729 684<br />

Schelde - Maas Mol<strong>en</strong>beek 24 920 909<br />

Malibran<br />

9e reeks 2005-2009<br />

Els<strong>en</strong>e 19 213 915<br />

Aumale-Wayez Anderlecht 26 388 016<br />

Leopold tot Lopold Brussel 23 377 186<br />

Werkhuiz<strong>en</strong> - Mommaerts Mol<strong>en</strong>beek 20 287 111<br />

Lehon-Kessels<br />

10e reeks <strong>2007</strong>-2010<br />

Schaarbeek 26 402 644<br />

Meridiaan van Brussel S<strong>in</strong>t-Joost 31 471 139<br />

Carton de Wiart - Hart van Jette Jette 18 184 473<br />

De Kaai<strong>en</strong> Brussel 29 133 447<br />

S<strong>in</strong>t-D<strong>en</strong>ijs<br />

11e reeks <strong>2007</strong>-2011<br />

Vorst 18 296 502<br />

Lemm<strong>en</strong>s Anderlecht 25 0<br />

Roodhuis Brussel 34 81 070<br />

Westoevers Mol<strong>en</strong>beek 21 0<br />

Fonta<strong>in</strong>as S<strong>in</strong>t-Gillis 22 0<br />

Totaal 760 18 407 765


Buurt<strong>in</strong>frastructuur <strong>in</strong> de<br />

wijkcontract<strong>en</strong><br />

De wijkcontract<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> al snel bijgedrag<strong>en</strong> tot de aanleg<br />

van buurt<strong>in</strong>frastructuur. Aanvankelijk g<strong>in</strong>g <strong>het</strong> vooral over<br />

buurthuiz<strong>en</strong> of sociaal-culturele lokal<strong>en</strong>. Stilaan zag<strong>en</strong><br />

ook andere realisaties <strong>het</strong> licht: gezondheidsc<strong>en</strong>trum,<br />

opleid<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>trum, k<strong>in</strong>derdagverblijf, sociaal restaurant,<br />

sportzaal, huis van de arbeid, ludotheek, sociale<br />

kruid<strong>en</strong>ier, ... : <strong>het</strong>zij ruim 70 plaats<strong>en</strong>.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> de werk<strong>en</strong> voor 10 nieuwe socio-economische<br />

<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> toegewez<strong>en</strong>. Het goede beheer hiervan is<br />

ev<strong>en</strong>wel e<strong>en</strong> cruciaal elem<strong>en</strong>t <strong>in</strong> hun doeltreff<strong>en</strong>de werk<strong>in</strong>g.<br />

Het moet van bij de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> herwaarder<strong>in</strong>gsprogramma<br />

weloverwog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gecalculeerd. Sedert<br />

2005 di<strong>en</strong>t elke <strong>in</strong>frastructuur die <strong>in</strong> e<strong>en</strong> ontwerpprogramma<br />

wordt geïntegreerd dat ter goedkeur<strong>in</strong>g aan de reger<strong>in</strong>g<br />

wordt voorgelegd, e<strong>en</strong> beheersplan te bevatt<strong>en</strong>, waaruit <strong>het</strong><br />

best<strong>en</strong>dige karakter van de activiteit blijkt - ook na <strong>het</strong> verloop<br />

van <strong>het</strong> wijkcontract.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de tweede ontmoet<strong>in</strong>g van de projectleiders op<br />

15/05/<strong>2007</strong> hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> daarom de goede<br />

beheerspraktijk<strong>en</strong> uitgewisseld. De concrete gevall<strong>en</strong> die<br />

de deelnemers (veldwerkers of deelnemers die de plek hadd<strong>en</strong><br />

bezocht) ter sprake bracht<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> we <strong>in</strong> drie thema’s<br />

<strong>in</strong>del<strong>en</strong>: collectieve <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>, huis van de arbeid <strong>en</strong><br />

sportieve <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>.<br />

Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd<br />

De goedkeur<strong>in</strong>g van de aanbested<strong>in</strong>gsdossiers is e<strong>en</strong><br />

sleutelfase. Zij br<strong>en</strong>gt de vrijmak<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> belangrijk<br />

deel van de gewestelijke subsidies (70 %) met zich mee.<br />

Het is <strong>in</strong> dit stadium dat <strong>het</strong> BROH <strong>het</strong> aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

boekt dat per operatie tot stand komt.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 37 aanbested<strong>in</strong>gsdossiers goedgekeurd.<br />

Zij hebb<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op:<br />

• de aanleg van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> (10 dossiers voor<br />

2 535 661 EUR <strong>in</strong> totaal);<br />

• 10 collectieve uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (voor 4 953 654 EUR), waaronder<br />

e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke ruimte, e<strong>en</strong> vorm<strong>in</strong>gslokaal,<br />

twee buurthuiz<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> huiswerkschool, e<strong>en</strong><br />

sportzaal, e<strong>en</strong> k<strong>in</strong>derdagverblijf, e<strong>en</strong> buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

Op deze dag heerste e<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiaste sfeer <strong>en</strong> werd de<br />

dynamiek die bij de eerste sam<strong>en</strong>komst van de geme<strong>en</strong>telijke<br />

actor<strong>en</strong> was ontstaan, verder aangezw<strong>en</strong>geld.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> vier collectieve voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgewerkt:<br />

• twee huiz<strong>en</strong> voor k<strong>in</strong>deropvang <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek:<br />

één <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> wijkcontract ‘Crystal - Zwarte<br />

Vijvers’ <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ander <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> wijkcontract<br />

‘Gieterij-Pierron’;<br />

• ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslokal<strong>en</strong> <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van <strong>het</strong> wijkcontract ‘Gieterij-Pierron’;<br />

• e<strong>en</strong> ontmoet<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>trum <strong>in</strong> de Stad Brussel, <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van <strong>het</strong> wijkcontract ‘Huidevetters’.<br />

Gebouw voor k<strong>in</strong>deropvang <strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, hoek F. Brunfautstraat <strong>en</strong><br />

E. Pierronstraat, S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek<br />

Architect<strong>en</strong>: Eric Willemart <strong>en</strong> Hubert Burtonboy<br />

voor <strong>het</strong> OCMW, e<strong>en</strong> ludotheek, e<strong>en</strong> sociale kruid<strong>en</strong>ier<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huis voor geme<strong>en</strong>telijke k<strong>in</strong>deropvang;<br />

• 124 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (voor 18 784 890 EUR <strong>in</strong> totaal).<br />

Voorlopige oplever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

De voorlopige oplever<strong>in</strong>g is de tweede sleutelfase: <strong>in</strong> dit<br />

stadium zijn de werk<strong>en</strong> voltooid. De won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

werkelijk word<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de uitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> zijn voor <strong>het</strong> publiek toegankelijk.<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> 30 werv<strong>en</strong> opgeleverd.<br />

Op 17 werv<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 83 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

• Wijkcontract Scheikundige <strong>in</strong> Anderlecht<br />

(32 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Wijkcontract Huidevetters <strong>in</strong> Brussel<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

101


Hoofdstuk 4<br />

102<br />

(27 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Wijkcontract Gieterij-Pierron <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek<br />

(13 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Wijkcontract Verhaeg<strong>en</strong> <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis (4 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Wijkcontract Aarschot <strong>in</strong> Schaarbeek (3 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>);<br />

• Wijkcontract Brabant-Gro<strong>en</strong> <strong>in</strong> Schaarbeek (4 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>).<br />

In luik 4 werd<strong>en</strong> 8 werv<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

• Novillesquare (Koekelberg);<br />

• de aanleg van e<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>plaats voor sociale<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (Liverpoolstraat 16), e<strong>en</strong> muurschilder<strong>in</strong>g<br />

(Graaf van Vlaander<strong>en</strong>straat), e<strong>en</strong> kunstwerk (S<strong>in</strong>t-<br />

Mariastraat) <strong>en</strong> de aanleg van e<strong>en</strong> nieuw ple<strong>in</strong>tje (<strong>het</strong><br />

Brunfautple<strong>in</strong>tje, S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek);<br />

• e<strong>en</strong> conta<strong>in</strong>erpark (Schietschijfstraat 18-20, S<strong>in</strong>t-Joost);<br />

• Smidsestraat (S<strong>in</strong>t-Gillis);<br />

• <strong>het</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>ne-Gro<strong>en</strong>park (Schaarbeek).<br />

5 werv<strong>en</strong> <strong>in</strong> luik 5 (<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>) werd<strong>en</strong> opgeleverd:<br />

• <strong>het</strong> ontmoet<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>trum ‘Krakeel’<br />

(Wasserijstraat 30, Brussel);<br />

• e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapsc<strong>en</strong>trum<br />

(Vand<strong>en</strong>boogaerdestraat 93);<br />

Park Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>ne-Gro<strong>en</strong>, Schaarbeek. Architect<strong>en</strong>: AR-BR + Erik Dhont<br />

• ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslokal<strong>en</strong> (Kolomstraat 1);<br />

• e<strong>en</strong> k<strong>in</strong>derdagverblijf (hoek F. Brunfautstraat -<br />

E. Pierronstraat, S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek);<br />

• de r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> huis van de arbeid<br />

(Jerusalemstraat 46, Schaarbeek).<br />

De 11e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2007</strong>-2011)<br />

In <strong>2007</strong> werd de 11e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2007</strong>-2011)<br />

opgesteld.<br />

In <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong> jaar hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

beroep gedaan op e<strong>en</strong> studiebureau om e<strong>en</strong> diagnose<br />

van de wijk te stell<strong>en</strong>, de prioriteit<strong>en</strong> te bepal<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

actieprogramma voor te stell<strong>en</strong>. Zij hebb<strong>en</strong> deze verschill<strong>en</strong>de<br />

vorder<strong>in</strong>gsstat<strong>en</strong> aan de bewoners voorgesteld. E<strong>en</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>gscomité, bestaande uit verteg<strong>en</strong>woordigers<br />

uit de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest, kwam <strong>in</strong> elke sleutelfase<br />

sam<strong>en</strong>, <strong>het</strong>zij tuss<strong>en</strong> de 5 <strong>en</strong> de 7 keer per jaar.<br />

Overe<strong>en</strong>komstig de regelgev<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

de uitgewerkte dossiers e<strong>in</strong>d oktober bij <strong>het</strong> BROH <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> november<br />

haar ‘verslag aan de reger<strong>in</strong>g’ opgesteld.


11e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2007</strong>-2011)<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

103


Hoofdstuk 4<br />

104<br />

Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong><br />

Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g blijft e<strong>en</strong> belangrijk punt <strong>in</strong> e<strong>en</strong> directie<br />

die haar eis<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake <strong>en</strong>ergieprestatie heeft verzwaard voor<br />

gebouw<strong>en</strong> die b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wijkcontract word<strong>en</strong> opgetrokk<strong>en</strong>.<br />

De nieuwe constructies van de reeks 2008 zull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> globale<br />

warmte-isolatiewaarde moet<strong>en</strong> hal<strong>en</strong> van K 30.<br />

Dit jaar werd ook werk gemaakt van de opleid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

personeel. Twee m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de opleid<strong>in</strong>g ‘Adviseur <strong>in</strong><br />

duurzame r<strong>en</strong>ovatie’ gevolgd, <strong>en</strong> iemand heeft de opleid<strong>in</strong>g<br />

‘Energieadviseur’ gevolgd, beide georganiseerd door de<br />

Stadsw<strong>in</strong>kel <strong>en</strong> Leefmilieu Brussel.<br />

De <strong>in</strong>formatieuitwissel<strong>in</strong>g met de locale actor<strong>en</strong> van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

kreeg concreet vorm bij de derde ontmoet<strong>in</strong>g van<br />

de projectleiders (3/10), die de directie had georganiseerd<br />

rond <strong>het</strong> thema ‘Klimaatuitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijkcontract<strong>en</strong>’. Het<br />

was de uitgelez<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>heid om goede praktijk<strong>en</strong> uit te<br />

wissel<strong>en</strong> <strong>en</strong> om de verschill<strong>en</strong>de <strong>in</strong>tegratiemogelijkhed<strong>en</strong><br />

van <strong>en</strong>ergie- <strong>en</strong> milieubekommerniss<strong>en</strong> <strong>in</strong> de gesubsidieerde<br />

project<strong>en</strong> te <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong>.<br />

Huiz<strong>en</strong>blok Dam-Zwan<strong>en</strong>, Els<strong>en</strong>e. Architect<strong>en</strong>: Anne Ledroit <strong>en</strong> V<strong>in</strong>c<strong>en</strong>t Pierret<br />

Deze <strong>in</strong>zet werd op gewestelijk niveau offi cieel beloond,<br />

want niet m<strong>in</strong>der dan 5 project<strong>en</strong> die voortvloei<strong>en</strong> uit<br />

wijkcontract<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong> als voorbeeld weerhoud<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

og<strong>en</strong>blik dat Leefmilieu Brussel <strong>in</strong> <strong>2007</strong> e<strong>en</strong> oproep deed<br />

tot project<strong>en</strong>:<br />

• Van Artevelde: verbouw<strong>in</strong>g van de site van de voormalige<br />

zeepfabriek Heymans tot won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ludotheek<br />

door <strong>het</strong> OCMW van de Stad Brussel;<br />

• Malibran: constructie door de geme<strong>en</strong>te Els<strong>en</strong>e van e<strong>en</strong><br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>gebouw <strong>en</strong> van e<strong>en</strong> buurthuis <strong>in</strong> de Zwan<strong>en</strong>straat<br />

<strong>en</strong> de Damstraat;<br />

• Schelde-Maas: constructie door de geme<strong>en</strong>te S<strong>in</strong>t-Jans-<br />

Mol<strong>en</strong>beek van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>gebouw <strong>en</strong> van e<strong>en</strong> buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de Jean Dubrucqlaan;<br />

• Pr<strong>in</strong>ses Elisabeth: constructie door de geme<strong>en</strong>te Schaarbeek<br />

van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>gebouw op de hoek Rod<strong>en</strong>bachlaan<br />

- Anatole Francestraat;<br />

• Werkhuiz<strong>en</strong>-Mommaerts: verbouw<strong>in</strong>g door de geme<strong>en</strong>te<br />

S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek van e<strong>en</strong> gebouw tot won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

handelszak<strong>en</strong>, Graaf van Vlaander<strong>en</strong>straat.


Op basis hiervan heeft de reger<strong>in</strong>g de begunstigde<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op 17/12/<strong>2007</strong> de goedkeur<strong>in</strong>g van de programma’s<br />

meegedeeld. De wijkcontract<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> op dat<br />

og<strong>en</strong>blik <strong>in</strong> hun actieve fase.<br />

Met de hulp van e<strong>en</strong> gewestelijke steun van om <strong>en</strong> bij de<br />

36 miljo<strong>en</strong> EUR <strong>en</strong> de tuss<strong>en</strong>komst van andere overhed<strong>en</strong><br />

Verdel<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per <strong>in</strong>vesteerder (EUR)<br />

Wijkcontract<strong>en</strong> Gewest Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Federale staat Privé Totaal<br />

Westoevers <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek 8 918 930 1 069 300 3 125 000 0 13 113 230<br />

Fonta<strong>in</strong>as <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis 8 918 930 990 992 3 125 000 4 018 464 17 053 386<br />

Roodhuis <strong>in</strong> Brussel 8 918 930 11 331 217 3 125 000 0 23 375 147<br />

Lemm<strong>en</strong>s <strong>in</strong> Anderlecht 8 918 930 1 007 336 3 125 000 8 379 983 21 431 249<br />

Totaal 35 675 720 14 398 845 12 500 000 12 398 447 74 973 012<br />

Verdel<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per bestemm<strong>in</strong>g (EUR)<br />

Wijkcontract<strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

De 12e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (2008-2012)<br />

Op 24/12/<strong>2007</strong> gebeurde de selectie van de wijk<strong>en</strong> voor<br />

de 12e reeks wijkcontract<strong>en</strong>. De respectieve geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> de studiefase - die 9 maand<strong>en</strong> zal dur<strong>en</strong> - op<br />

gang getrokk<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong> opzichte van de 11e reeks verwacht <strong>het</strong> gewest e<strong>en</strong> uitbreid<strong>in</strong>g<br />

van de globale <strong>en</strong>veloppe tot 44 miljo<strong>en</strong> EUR, <strong>in</strong><br />

gelijke del<strong>en</strong> verdeeld tuss<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong>: ‘Rouppe’ <strong>in</strong><br />

de Stad Brussel, ‘S<strong>in</strong>t-Antonius’ <strong>in</strong> Vorst, ‘Sluis - S<strong>in</strong>t-Lazarus’<br />

<strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong> ‘Navez-Portaels’ <strong>in</strong> Schaarbeek.<br />

OMKADERING EN EVALUATIE<br />

VAN DE PROJECTEN<br />

De project<strong>en</strong> word<strong>en</strong> omkaderd door e<strong>en</strong> reeks typedocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

die b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROH werd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld.<br />

• Het bestek van de studieopdracht van de wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

gewijzigd e<strong>in</strong>d 2005, geeft e<strong>en</strong> gedetailleerde<br />

omschrijv<strong>in</strong>g van de methodologie <strong>en</strong> de <strong>in</strong>formatie die<br />

Op<strong>en</strong>bare<br />

ruimte<br />

<strong>en</strong> van de privésector g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g van 75 miljo<strong>en</strong> EUR.<br />

Het totaal aantal gecreëerde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze volledige<br />

serie wijkcontract<strong>en</strong> wordt op 201 geschat. De programma’s<br />

voorzi<strong>en</strong> dat 18 buurt<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> <strong>en</strong> 35 socioeconomische<br />

acties op <strong>het</strong> getouw zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gezet.<br />

Infrastructuur<br />

Socioeconomische<br />

acties<br />

nodig is voor de uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> wijkcontract;<br />

• Het bestek omvat e<strong>en</strong> reeks gestandaardiseerde pres<strong>en</strong>tatiefi<br />

ches per type project;<br />

• De project<strong>en</strong> van <strong>het</strong> socio-economische luik, die <strong>het</strong><br />

vaakst door vzw’s word<strong>en</strong> gedrag<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> omkaderd<br />

door e<strong>en</strong> drieledige overe<strong>en</strong>komst tuss<strong>en</strong> de vzw, de<br />

geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest. De overe<strong>en</strong>komst omschrijft<br />

<strong>het</strong> project <strong>en</strong> de recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> van elke partij;<br />

• Het jaarverslag van de vzw’s die subsidies ontvang<strong>en</strong>,<br />

legt e<strong>en</strong> strami<strong>en</strong> vast met de voornaamste gegev<strong>en</strong>s<br />

die aan <strong>het</strong> bestuur moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstrekt.<br />

E<strong>en</strong> <strong>in</strong>teruniversitair team (UCL/ULB) bestudeert de kwalitatieve<br />

<strong>en</strong> de kwantitatieve evaluatie van de stadsherwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s.<br />

In <strong>2007</strong> leverde dit verschill<strong>en</strong>de<br />

tuss<strong>en</strong>tijdse verslag<strong>en</strong> op: e<strong>en</strong> verslag waar<strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tielogica <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong> opnieuw werd afgelijnd,<br />

e<strong>en</strong> verslag van de analyse van de opstell<strong>in</strong>g van de<br />

programma’s, e<strong>en</strong> balans van de 3e reeks wijkcontract<strong>en</strong><br />

(1999-2003), e<strong>en</strong> verslag van de kwantitatieve analyse<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

Saldo <strong>en</strong><br />

coörd<strong>in</strong>atie<br />

Westoevers <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek 6 635 335 2 466 145 2 606 653 1 325 000 80 097<br />

Fonta<strong>in</strong>as <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis 8 989 343 3 305 306 1 731 009 1 631 072 1 396 656<br />

Roodhuis <strong>in</strong> Brussel 7 733 927 2 446 636 7 813 548 5 178 947 281 070<br />

Lemm<strong>en</strong>s <strong>in</strong> Anderlecht 16 152 990 2 583 612 969 225 1 550 289 175 133<br />

Totaal 32 876 260 10 801 699 13 120 435 9 685 308 1 852 859<br />

105


Hoofdstuk 4<br />

106<br />

van de uitvoer<strong>in</strong>g van de programma’s (bv. termijnbeheer).<br />

In 2008 wordt de balans van de 4e <strong>en</strong> van de 5e reeks<br />

wijkcontract<strong>en</strong> gemaakt, sam<strong>en</strong> met <strong>en</strong>kele thematische<br />

kwaliteitsstudies (bv. participatie, termijnbeheer, doeltreff<strong>en</strong>dheid<br />

van <strong>het</strong> socio-economische luik, impact van de<br />

vastgoedmarkt op de herwaarder<strong>in</strong>g).<br />

2. R<strong>en</strong>ovatie van de<br />

afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de<br />

goeder<strong>en</strong> van<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> ocmw’s<br />

De reger<strong>in</strong>g kan conform de regelgev<strong>in</strong>g subsidies toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s voor de realisatie van<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De toelage bedraagt 65 % van de kost<strong>en</strong> van de<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> honoraria.<br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

OCMW’s<br />

Operaties Vastlegg<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(EUR)<br />

ANDERLECHT 879 060<br />

Maurice Herbette 16-20 879 060<br />

STAD BRUSSEL 581 546<br />

Stefania 87 509 756<br />

Wimpelberg 149 71 791<br />

ETTERBEEK 265 585<br />

Morg<strong>en</strong>land 11-13 265 585<br />

ELSENE 561 106<br />

Elise 56 177 450<br />

Elise 58 172 645<br />

Gray 172 211 011<br />

OCMW van BRUSSEL 2 871 097<br />

Hoog 323 174 746<br />

Anderlecht 135-141-147 895 934<br />

Keizer Karel 32 / R<strong>in</strong>gsteek<br />

24-28<br />

1 316 728<br />

Willemsple<strong>in</strong> 10-12 483 689<br />

OUDERGEM 202 744<br />

Triomf 60 202 744<br />

SINT-GILLIS 1 860 003<br />

Munthof 326 307<br />

Belgrado 122-126 / Fonsny<br />

114<br />

1 533 696<br />

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 135 237<br />

Roodebeek 135 237<br />

Totaal 7 356 378<br />

In <strong>2007</strong> werd voor 7 356 378 EUR aan subsidies gereserveerd<br />

voor 15 dossiers (88 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>). De kaart op de<br />

volg<strong>en</strong>de bladzijde toont de geografi sche ligg<strong>in</strong>g van deze<br />

r<strong>en</strong>ovatieoperaties.<br />

Verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong><br />

uitbetaald<br />

Het BROH heeft de operaties opgevolgd die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> <strong>en</strong> de jar<strong>en</strong><br />

voordi<strong>en</strong> war<strong>en</strong> goedgekeurd: analyse van de uitvoer<strong>in</strong>gsproject<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, werv<strong>en</strong>, opmak<strong>en</strong> van de e<strong>in</strong>dafrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> betal<strong>in</strong>g van de schijv<strong>en</strong> van de subsidies <strong>in</strong> elke<br />

fase. In <strong>2007</strong> werd 6 637 284 EUR uitbetaald. Deze betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op 56 van de 106 dossiers <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd<br />

In <strong>2007</strong> hadd<strong>en</strong> de goedgekeurde aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

betrekk<strong>in</strong>g op 9 dossiers (37 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) voor e<strong>en</strong><br />

totaalbedrag van 6 165 749 EUR. Zoals <strong>in</strong> <strong>het</strong> geval<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong> boekt <strong>het</strong> BROH <strong>het</strong> aantal per<br />

operatie gerealiseerde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij de goedkeur<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> aanbested<strong>in</strong>gsdossier. Het gaat bijgevolg om e<strong>en</strong><br />

belangrijke fase van <strong>het</strong> realisatieproces.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Voorlopige oplever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

<br />

<br />

<br />

Het BROH heeft <strong>in</strong> <strong>2007</strong> bijgedrag<strong>en</strong> tot de voorlopige<br />

oplever<strong>in</strong>g van 46 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die als volgt word<strong>en</strong> verdeeld:<br />

1 won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Oudergem, 37 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de eig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> OCMW van de Stad Brussel, 3 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> Evere,<br />

4 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis, 1 won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde.


Lokalisatie van de wijkcontract<strong>en</strong>, de r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> <strong>en</strong> de strijd teg<strong>en</strong><br />

leegstand <strong>in</strong> <strong>2007</strong><br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

107


Hoofdstuk 4<br />

108<br />

3. Strijd teg<strong>en</strong><br />

leegstand<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op basis van de regelgev<strong>in</strong>g e<strong>en</strong><br />

gewestelijke fi nancier<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van 85 % van de prijs voor<br />

de verwerv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong> gebouw dat eig<strong>en</strong>dom is van<br />

natuurlijke of rechtsperson<strong>en</strong>, op volg<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong>:<br />

• Het gebouw is onbewoond.<br />

• Het gebouw is ongezond of bouwvallig.<br />

• Het gebouw maakt <strong>het</strong> voorwerp uit van e<strong>en</strong> besluit van<br />

de burgemeester dat <strong>het</strong>zij saner<strong>in</strong>gsmaatregel<strong>en</strong> <strong>het</strong>zij<br />

herstelwerk<strong>en</strong> oplegt om de op<strong>en</strong>bare gezondheid of<br />

veiligheid te herstell<strong>en</strong>.<br />

• De eig<strong>en</strong>aar heeft de door <strong>het</strong> g<strong>en</strong>oemde besluit opgelegde<br />

werk<strong>en</strong> niet aangevat b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de 6 maand<strong>en</strong> of<br />

heeft de voornoemde werk<strong>en</strong> niet voltooid b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

termijn van 18 maand<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>te di<strong>en</strong>t zich bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ertoe te verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

gebouw te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoofdzakelijk voor huisvest<strong>in</strong>g<br />

te bestemm<strong>en</strong>.<br />

Programmer<strong>in</strong>g toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong><br />

gereserveerd<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg <strong>het</strong> totaalbedrag van de door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

aangevraagde subsidies 3 716 200 EUR voor e<strong>en</strong><br />

beschikbaar krediet van 1 500 000 EUR. Niet alle subsidieaanvrag<strong>en</strong><br />

kond<strong>en</strong> dus <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het verschil tuss<strong>en</strong> de aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> beschikbare<br />

bedrag was <strong>in</strong> <strong>2007</strong> bijzonder groot.<br />

Rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met <strong>het</strong> beschikbare budget, <strong>het</strong> aantal<br />

aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> aantal verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> dat door<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wordt belast, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g volg<strong>en</strong>de toelag<strong>en</strong> goedgekeurd:<br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Aantal<br />

gebouw<strong>en</strong><br />

Geraamde<br />

waarde van<br />

de gebouw<strong>en</strong><br />

(EUR)<br />

Voorbehoud<strong>en</strong><br />

toelage<br />

(85 %)<br />

(EUR)<br />

Brussel 6 992 000 843 000<br />

Schaarbeek 2 450 000 382 500<br />

S<strong>in</strong>t-Lambrechts-<br />

Woluwe<br />

1 320 000 272 000<br />

Totaal 9 1 762 000 1 497 700<br />

Verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> uitbetaald<br />

In <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

er bijgevolg ge<strong>en</strong> subsidies uitbetaald. De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

beschikk<strong>en</strong> echter over 4 jaar om gebouw<strong>en</strong> te verwerv<strong>en</strong>:<br />

subsidies kunn<strong>en</strong> alsnog word<strong>en</strong> uitbetaald voor dossiers<br />

die tuss<strong>en</strong> 2004 <strong>en</strong> <strong>2007</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd. Het aantal<br />

aankop<strong>en</strong> is zeer ger<strong>in</strong>g, maar de r<strong>en</strong>ovatiedoelstell<strong>in</strong>g is<br />

bereikt. Onder druk van deze maatregel neemt de eig<strong>en</strong>aar<br />

<strong>het</strong> beheer van <strong>het</strong> goed immers vaak opnieuw <strong>in</strong> hand<strong>en</strong>.<br />

4. Opvolg<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> verhuurbeheer<br />

van ger<strong>en</strong>oveerde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s di<strong>en</strong><strong>en</strong> zich te houd<strong>en</strong> aan<br />

bepaalde voorschrift<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> verhur<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die ger<strong>en</strong>oveerd werd<strong>en</strong> met de steun van gewestelijke<br />

toelag<strong>en</strong>, met name voor programma’s <strong>in</strong>zake:<br />

• r<strong>en</strong>ovatie van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>;<br />

• r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>;<br />

• wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

Het gaat om won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die met sociale huisvest<strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

gelijkgesteld. Daarom werd<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

vastgesteld voor de berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de huur, <strong>het</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong><br />

van de huurders <strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>gsprioriteit<strong>en</strong>.<br />

De meeste won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die dankzij de wijkcontract<strong>en</strong> tot<br />

stand kwam<strong>en</strong> <strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die door de <strong>in</strong>grep<strong>en</strong> <strong>in</strong> afzonderlijke<br />

onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> ontstond<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> gelijkgesteld<br />

met sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Zij word<strong>en</strong> bij voorkeur aan<br />

de vroegere bewoners toegewez<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> kader van de<br />

wijkcontract<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de toewijz<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<br />

tev<strong>en</strong>s andere criteria <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g te word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

(gez<strong>in</strong>ssituatie, overmacht, ... ). Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van de kandidaat-huurders begr<strong>en</strong>sd, <strong>het</strong>zij tot<br />

de <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s die <strong>in</strong> de sociale huisvest<strong>in</strong>g van kracht zijn<br />

(afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>), <strong>het</strong>zij tot de <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s<br />

die 20 % hoger ligg<strong>en</strong> dan die van de sociale huisvest<strong>in</strong>g<br />

(wijkcontract<strong>en</strong>).


F<strong>in</strong>straat 34-38, S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek. Architect: B612 Associates<br />

De jaarlijkse huurprijs wordt berek<strong>en</strong>d op basis van de<br />

kostprijs (tuss<strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> 5 %): de kost<strong>en</strong> van de studie <strong>en</strong> de<br />

werk<strong>en</strong>, vermeerderd met de kost<strong>en</strong> van de aankoop <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> toezicht op de werk<strong>en</strong> voor de gebouw<strong>en</strong> die tot stand<br />

kwam<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

Er di<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong>register<br />

te word<strong>en</strong> bijgehoud<strong>en</strong>.<br />

Twee derde van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> beheerd volg<strong>en</strong>s<br />

<strong>het</strong> oude beleid <strong>in</strong>zake de r<strong>en</strong>ovatie van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>,<br />

is bestemd voor sociale huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> derde voor<br />

normale verhuur. Bij de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die bestemd zijn voor<br />

sociale huisvest<strong>in</strong>g, word<strong>en</strong> de <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s op dezelfde<br />

wijze beperkt als <strong>in</strong> de sociale huisvest<strong>in</strong>g.De gemiddelde<br />

basishuur bedraagt maximaal 4,5 % van de kostprijs.<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s moet<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROH jaarlijks<br />

e<strong>en</strong> verslag bezorg<strong>en</strong> van de werk<strong>en</strong> van <strong>het</strong> voorafgaande<br />

jaar, opdat de nalev<strong>in</strong>g van de bov<strong>en</strong>vermelde bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong> gecontroleerd.<br />

5. Opvolg<strong>in</strong>g van de<br />

r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong> van<br />

de GOMB<br />

Het gewest subsidieert de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties<br />

van de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor<br />

<strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) op grond<br />

van de ordonnantie van 20/05/1999 <strong>en</strong> <strong>het</strong> besluit van<br />

1/06/2006.<br />

In <strong>2007</strong> keurde de reger<strong>in</strong>g de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong><br />

goed t<strong>en</strong> bedrage van 12 975 244 EUR voor 6 stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties:<br />

• project Raes-De Mert<strong>en</strong> (lot 16),<br />

• project Raes-Jette (huiz<strong>en</strong> 27-33),<br />

• project Arnold Sohie,<br />

• project De Bonne-Birm<strong>in</strong>gham,<br />

• project Bara 109,<br />

• project Pfi zer.<br />

De voortzett<strong>in</strong>g van de operaties die <strong>in</strong> <strong>2007</strong> <strong>en</strong> de voorafgaande<br />

jar<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd, werd veiliggesteld<br />

door de uitbetal<strong>in</strong>g van de subsidies.<br />

De GOMB ontv<strong>in</strong>g ook e<strong>en</strong> werk<strong>in</strong>gsdotatie van<br />

2 080 000 EUR.<br />

Meer nuttige <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag van<br />

de GOMB.<br />

6. Project<strong>en</strong> die door de<br />

Europese Unie word<strong>en</strong><br />

medegef<strong>in</strong>ancierd<br />

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft <strong>in</strong> de periode<br />

2000-2006 steun ontvang<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Europees Fonds voor<br />

Regionale Ontwikkel<strong>in</strong>g (EFRO) voor de terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van<br />

de verschill<strong>en</strong> qua ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sstandaard tuss<strong>en</strong><br />

de verschill<strong>en</strong>de Europese regio’s <strong>en</strong> voor de sociale<br />

omschakel<strong>in</strong>g van regio’s die <strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong> verker<strong>en</strong>.<br />

Het EFRO fi nanciert <strong>in</strong> dit kader de programma’s ‘Doelstell<strong>in</strong>g<br />

2’ <strong>en</strong> ‘URBAN’.<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

109


Hoofdstuk 4<br />

110<br />

D OELSTELLING 2<br />

Dit programma wil de economische <strong>en</strong> sociale reconversie<br />

steun<strong>en</strong> <strong>in</strong> de landelijke of stedelijke gebied<strong>en</strong> die<br />

met structurele moeilijkhed<strong>en</strong> kamp<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest strekt <strong>het</strong> bedoelde reconversiegebied<br />

zich uit over de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis, Anderlecht,<br />

Brussel, Mol<strong>en</strong>beek, Vorst, Schaarbeek <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-<br />

Joost. Het komt overe<strong>en</strong> met <strong>het</strong> <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tiegebied van<br />

de wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

De gesubsidieerde project<strong>en</strong> beog<strong>en</strong> de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g<br />

van twee hoofddoelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: de economische heroplev<strong>in</strong>g<br />

(As 1) <strong>en</strong> de duurzame stedelijke ontwikkel<strong>in</strong>g (As 2).<br />

E<strong>en</strong> derde as (As 3) betreft de fi nancier<strong>in</strong>g van maatregel<strong>en</strong><br />

voor technische bijstand.<br />

Het programma maakt met name de herbestemm<strong>in</strong>g<br />

van bepaalde terre<strong>in</strong><strong>en</strong> mogelijk als bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra,<br />

Brabanttunnel, S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node. Architect: Eclats S.A.R.L. Patrick Rimoux, lichtbeeldhouwer<br />

occasionele k<strong>in</strong>deropvang, NICT-<strong>in</strong>itiatiec<strong>en</strong>tra, sport<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>,<br />

plaatselijke economielokett<strong>en</strong>, ... De her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van gro<strong>en</strong>e ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> fi nanciële steun bij de aanvang<br />

of de uitbreid<strong>in</strong>g van economische activiteit<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> ook<br />

deel uit van de realisaties van <strong>het</strong> programma.<br />

In totaal zijn mom<strong>en</strong>teel 64 door de Brusselse Hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g geselecteerde project<strong>en</strong> opgestart.<br />

De fi nancier<strong>in</strong>g van bepaalde project<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van<br />

Doelstell<strong>in</strong>g 2 werd op 31/12/2006 afgeslot<strong>en</strong>, terwijl<br />

<strong>in</strong> andere project<strong>en</strong> de periode voor <strong>het</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g<br />

nem<strong>en</strong> van <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> di<strong>en</strong>de te word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd om<br />

de goede uitvoer<strong>in</strong>g van de operaties veilig te stell<strong>en</strong>.<br />

De project<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> hun duurzaamheid aan te ton<strong>en</strong>, ook<br />

nadat de subsidies die zij via <strong>het</strong> programma Doelstell<strong>in</strong>g<br />

2 ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, zijn opgebruikt.


In <strong>2007</strong> werd de fi nancier<strong>in</strong>g van volg<strong>en</strong>de project<strong>en</strong><br />

afgeslot<strong>en</strong>:<br />

• L’Oréal - Maison de l’Initiative (Maatregel 1.1);<br />

• Solidair bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum ‘La Lustrerie’ (Maatregel 1.1);<br />

• Bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum van S<strong>in</strong>t-Gillis (+Lokaal economieloket)<br />

(maatregel 1.1);<br />

• Bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Dansaert (Maatregel 1.1)<br />

• Regie Ajja- Lutte contre l’Exclusion Sociale vzw (Maatregel<br />

1.3)<br />

• Regie Ajja- Le pavé mol<strong>en</strong>beekois (Maatregel 1.3)<br />

• Regie Ajja- (Maatregel 1.3)<br />

• Regie Ajja- hygiëne <strong>en</strong> veiligheid <strong>in</strong> de woongeleg<strong>en</strong>heid<br />

(Maatregel 1.3)<br />

• Sociaal restaurant (Maatregel 1.3)<br />

• C<strong>en</strong>forgil (Maatregel 1.3)<br />

• Tunnel Brabant - Gro<strong>en</strong> (Maatregel 2.1)<br />

• Huiz<strong>en</strong> voor geme<strong>en</strong>telijke k<strong>in</strong>deropvang<br />

(Maatregel 2.2)<br />

• Paviljo<strong>en</strong> Pierron (Maatregel 2.2)<br />

• De Kriekelaar (Maatregel 2.2)<br />

• Une Maison pour tous (Maatregel 2.2).<br />

In <strong>2007</strong> werd 6 617 320 EUR uitbetaald als subsidie.<br />

URBAN II<br />

De tweede editie (2000-2006) van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>schaps<strong>in</strong>itiatief<br />

URBAN streeft naar vernieuw<strong>en</strong>de <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> voor<br />

de opwaarder<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong>.<br />

URBAN II telt <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest 11 project<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de nabijheid van <strong>het</strong> Zuidstation, op e<strong>en</strong> deel van<br />

<strong>het</strong> grondgebied van S<strong>in</strong>t-Gillis <strong>en</strong> van Vorst. Het maakt deel<br />

uit van de zone waar <strong>het</strong> wijkcontract<strong>en</strong>beleid actief is.<br />

De gesubsidieerde project<strong>en</strong> viser<strong>en</strong> twee hoofddoelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van operaties <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de<br />

geïntegreerde stadsherwaarder<strong>in</strong>g, voor de plaats<strong>in</strong>g van<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sociale <strong>en</strong>/of<br />

economische draagwijdte (As 1), <strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

sociale cohesie <strong>in</strong> de wijk<strong>en</strong> dankzij de nieuwe <strong>in</strong>formatie<strong>en</strong><br />

communicatietechnologie <strong>en</strong> de steun van <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong><br />

voor de plaatselijke ontwikkel<strong>in</strong>g (As 2). De derde as betreft<br />

de fi nancier<strong>in</strong>g van technische hulp aan <strong>het</strong> programma.<br />

De fi nancier<strong>in</strong>g van bepaalde project<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van<br />

URBAN II werd op 31/12/2006 afgeslot<strong>en</strong>, terwijl <strong>in</strong> andere<br />

project<strong>en</strong> de periode voor <strong>het</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g nem<strong>en</strong> van<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> di<strong>en</strong>de te word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd om de goede uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van de operaties te waarborg<strong>en</strong>.<br />

De project<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> hun duurzaamheid aan te ton<strong>en</strong>, ook<br />

nadat de subsidies die zij via <strong>het</strong> programma URBAN II<br />

ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, zijn opgebruikt.<br />

In <strong>2007</strong> liep de fi nancier<strong>in</strong>g van volg<strong>en</strong>de project<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

e<strong>in</strong>de:<br />

• Huis van de Arbeid - S<strong>in</strong>t-Gillis (Maatregel 1.1);<br />

• Huis van Cultur<strong>en</strong> - S<strong>in</strong>t-Gillis (Maatregel 1.2);<br />

• Village F<strong>in</strong>ance (Maatregel 2.2).<br />

In <strong>2007</strong> werd e<strong>en</strong> subsidie van 1 624 746 EUR uitbetaald.<br />

7. Deelname aan andere<br />

project<strong>en</strong><br />

N ETWERK WONEN<br />

Het Netwerk Won<strong>en</strong> groepeert 9 ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die actief<br />

zijn b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de perimeter van de Ruimte voor Versterkte<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g van de Huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

op <strong>het</strong> vlak van won<strong>in</strong>gr<strong>en</strong>ovatie, participatie <strong>en</strong> burgerschap.<br />

De directie Huisvest<strong>in</strong>g beheert zijn subsidie.<br />

Naar aanleid<strong>in</strong>g van de audit <strong>en</strong> de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

meerjar<strong>en</strong>plan <strong>2007</strong>-2008, werkt de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

sam<strong>en</strong> met de directie Huisvest<strong>in</strong>g. De activiteit<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> Netwerk word<strong>en</strong> zo beter gestructureerd <strong>en</strong> de<br />

synergieën met de stadsherwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s word<strong>en</strong><br />

versterkt. Mom<strong>en</strong>teel wordt gewerkt aan e<strong>en</strong> overkoepel<strong>en</strong>de<br />

structuur.<br />

Zie punt 4 van <strong>het</strong> hoofdstuk Huisvest<strong>in</strong>g voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie.<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

111


Hoofdstuk 4<br />

112<br />

H ET GEWESTELIJK SECRETARIAAT<br />

VOOR STADSONTWIKKELING (GSSO)<br />

De vzw werd opgericht <strong>in</strong> 2000 om de reger<strong>in</strong>g bij te staan <strong>in</strong><br />

de coörd<strong>in</strong>atie van <strong>het</strong> stadsherwaarder<strong>in</strong>gsbeleid. In 2005<br />

werd<strong>en</strong> zijn tak<strong>en</strong> geconc<strong>en</strong>treerd rond 3 ass<strong>en</strong> die van <strong>het</strong><br />

GSSO e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k- <strong>en</strong> ondersteun<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t mak<strong>en</strong> voor<br />

de Brusselse autoriteit<strong>en</strong>. Hiertoe buigt <strong>het</strong> GSSO zich over<br />

de socio-economische mutaties van de stad, begeleidt <strong>het</strong><br />

project<strong>en</strong> <strong>en</strong> voert <strong>het</strong> studies uit om de typisch Brusselse<br />

stadsf<strong>en</strong>om<strong>en</strong><strong>en</strong> beter te doorgrond<strong>en</strong>.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g controleert de werk<strong>in</strong>gssubsidie.<br />

In <strong>2007</strong> bedroeg deze 997 000 EUR.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie kunt u terecht op de website:<br />

www.gsso.irisnet.be.<br />

8. Informatie<br />

<strong>en</strong> bewustmak<strong>in</strong>g<br />

van de burger<br />

U v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>formatie over de project<strong>en</strong> voor stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

op de website: www.wijk<strong>en</strong>.irisnet.be.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g werkt haar hulpmiddel<strong>en</strong><br />

voor perman<strong>en</strong>te communicatie verder uit:<br />

e<strong>en</strong>vormige werfpanel<strong>en</strong> voor de operaties van de<br />

wijkcontract<strong>en</strong>, voorstell<strong>in</strong>g van haar opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

acties aan de verschill<strong>en</strong>de doelgroep<strong>en</strong> <strong>in</strong> Brussel<br />

of <strong>in</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land, ontmoet<strong>in</strong>gsdag<strong>en</strong> van lokale<br />

actor<strong>en</strong> over stadsontwikkel<strong>in</strong>g, meer bepaald over<br />

duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

In dezelfde context werd <strong>in</strong> <strong>2007</strong> e<strong>en</strong> reportage over <strong>het</strong><br />

wijkcontract ‘Gieterij-Pierron’ <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek afgerond. Zij<br />

kreeg de titel ‘Kroniek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> wijkcontract’<br />

<strong>en</strong> biedt e<strong>en</strong> pedagogische voorstell<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> verloop van e<strong>en</strong> wijkcontract<br />

over e<strong>en</strong> periode van 5 jaar. De<br />

reportage wil de burger beter <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hem aanzett<strong>en</strong> tot participatie<br />

<strong>in</strong> project<strong>en</strong> die zijn leefomgev<strong>in</strong>g<br />

aanbelang<strong>en</strong>.<br />

Het acc<strong>en</strong>t lag <strong>in</strong> <strong>2007</strong> op de uitgave<br />

van ‘In Brussel, dicht bij ons.<br />

Architectuur <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong>’.<br />

Dit werk is tegelijk e<strong>en</strong> kunstboek <strong>en</strong><br />

de balans van de vastgoedproject<strong>en</strong>.<br />

Het b<strong>en</strong>adrukt de architecturale<br />

kwaliteit van de bouwwerk<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbeweg<strong>in</strong>g over<br />

hed<strong>en</strong>daagse architectuur <strong>in</strong> Brussel op gang te trekk<strong>en</strong>.<br />

In de loop van 2008 wordt rond <strong>het</strong>zelfde thema e<strong>en</strong> fotot<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<br />

georganiseerd.<br />

In <strong>het</strong>zelfde elan zal de directie zich over de burgerparticipatie<br />

buig<strong>en</strong>, nog steeds <strong>in</strong> verband met de wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> wordt voor 2008 de uitgave van e<strong>en</strong> tweede<br />

publicatie verwacht. E<strong>en</strong> nieuwe uitdag<strong>in</strong>g die bijdraagt<br />

tot de bewustmak<strong>in</strong>g van de Brusselaars.


Vooruitzicht<strong>en</strong><br />

De stadsr<strong>en</strong>ovatieprogramma’s beoogd<strong>en</strong> aanvankelijk de r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> privé-erfgoed van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s,<br />

bestemd voor met sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gelijkgestelde huisvest<strong>in</strong>g. Zij gav<strong>en</strong> daarbij voorrang aan lichte r<strong>en</strong>ovatie bov<strong>en</strong> de<br />

heropbouw van gebouw<strong>en</strong>.<br />

Stilaan wierp <strong>het</strong> beleid vrucht<strong>en</strong> af. Vandaag strev<strong>en</strong> de gewestelijke programma’s ook naar de productie van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br /><