01.08.2013 Views

Hoogstammige bomen - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Hoogstammige bomen - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Hoogstammige bomen - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hoogstammige</strong> <strong>bom<strong>en</strong></strong><br />

In teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g tot laagstammige <strong>bom<strong>en</strong></strong> of struik<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hoogstammige <strong>bom<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong><br />

hoogte van m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 4 m <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stamomtrek van m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s 40 cm op 1,50 m van de grond.<br />

E<strong>en</strong> aantal hoogstammige <strong>bom<strong>en</strong></strong> wordt <strong>in</strong>gedeeld bij de opmerkelijke <strong>bom<strong>en</strong></strong>, met name<br />

die welke e<strong>en</strong> est<strong>het</strong>isch, landschappelijk, historisch of botanisch belang hebb<strong>en</strong>, die door<br />

de gewestelijke di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geïnv<strong>en</strong>tariseerd <strong>en</strong><br />

die ev<strong>en</strong>tueel op de bewaarlijst of <strong>in</strong> e<strong>en</strong> vrijwar<strong>in</strong>gsgebied kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Plant<strong>en</strong><br />

Welke regels moet ik nalev<strong>en</strong>?<br />

De m<strong>in</strong>imumafstand tuss<strong>en</strong> de aanplant<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

aanpal<strong>en</strong>de perceel bedraagt (Veldwetboek):<br />

> 2 m voor hoogstammige <strong>bom<strong>en</strong></strong>,<br />

> 50 cm voor andere aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te kan, via haar geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GemSV), e<strong>en</strong> bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

(BBP) of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

bijzondere voorschrift<strong>en</strong> oplegg<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot bv. de afstand die moet word<strong>en</strong> gerespecteerd of<br />

de keuze van de plant<strong>en</strong>soort<strong>en</strong>.<br />

Vraag <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op de di<strong>en</strong>st Sted<strong>en</strong>bouw van uw<br />

geme<strong>en</strong>te.<br />

De keuze van <strong>in</strong>heemse soort<strong>en</strong> (zoals eik, l<strong>in</strong>de of<br />

esdoorn) bevordert de biodiversiteit (trekt o.m. allerlei<br />

soort<strong>en</strong> vogels <strong>en</strong> <strong>in</strong>sect<strong>en</strong> aan).<br />

Is e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g vereist?<br />

NEEN.<br />

Snoei<strong>en</strong><br />

Wat is snoei<strong>en</strong>?<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> snoei<strong>en</strong> wordt <strong>het</strong> silhouet of de structuur<br />

van de boom gewijzigd.<br />

De radicale snoei bestaat er<strong>in</strong> de boom af te topp<strong>en</strong> of<br />

kle<strong>in</strong>er te mak<strong>en</strong>, sommige takk<strong>en</strong> met tuidraad vast<br />

te mak<strong>en</strong>, de kroon te verkle<strong>in</strong><strong>en</strong> of de dikke hoofdtakk<strong>en</strong><br />

af te zag<strong>en</strong>. Bij de lichte snoei daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de<br />

kle<strong>in</strong>e, dode <strong>en</strong> op de foute plaats groei<strong>en</strong>de takk<strong>en</strong><br />

geregeld weggeknipt.<br />

Welke regels moet ik nalev<strong>en</strong>?<br />

De eig<strong>en</strong>aar van <strong>het</strong> perceel waar de takk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

niet-mandelige boom overhang<strong>en</strong>, kan eis<strong>en</strong> dat deze<br />

takk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesnoeid. Zonder <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van de<br />

buur mag hij ze echter niet zelf snoei<strong>en</strong>.<br />

De opmerkelijke <strong>bom<strong>en</strong></strong> die voorkom<strong>en</strong> op de bewaarlijst,<br />

mog<strong>en</strong> slechts licht gesnoeid word<strong>en</strong>.<br />

Is e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g vereist?<br />

NEEN, behalve voor de <strong>bom<strong>en</strong></strong> die op de bewaarlijst<br />

werd<strong>en</strong> geplaatst.<br />

Vell<strong>en</strong><br />

Is e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g vereist?<br />

JA, als u e<strong>en</strong> hoogstammige boom wil vell<strong>en</strong>, is e<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g steeds vereist, t<strong>en</strong>zij:<br />

> de boom dood is;<br />

> of <strong>het</strong> vell<strong>en</strong> conform de uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> beheerplan<br />

of -reglem<strong>en</strong>t gebeurt.<br />

In beide gevall<strong>en</strong> mag de boom niet op de bewaarlijst zijn<br />

geplaatst <strong>en</strong> mag <strong>het</strong> omhakk<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> afwijk<strong>in</strong>g vorm<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> SV, e<strong>en</strong> BBP of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g.<br />

Gevolg<strong>en</strong> van <strong>het</strong> onrechtmatig<br />

vell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> boom<br />

Als u zonder de vereiste vergunn<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> boom velt, begaat<br />

u e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige overtred<strong>in</strong>g. De geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> gewest zijn bevoegd tot <strong>het</strong> opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> procesverbaal<br />

van overtred<strong>in</strong>g <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> u e<strong>en</strong> strafmaatregel of<br />

e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve boete oplegg<strong>en</strong>.


<strong>Hoogstammige</strong> <strong>bom<strong>en</strong></strong>:<br />

plant<strong>en</strong>, snoei<strong>en</strong>, vell<strong>en</strong><br />

Bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

zijn overal aanwezig:<br />

<strong>in</strong> de stad <strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> platteland,<br />

zowel <strong>in</strong> tu<strong>in</strong><strong>en</strong> als langs weg<strong>en</strong>.<br />

Ze verfraai<strong>en</strong> de buurt, drag<strong>en</strong><br />

bij tot de omgev<strong>in</strong>gskwaliteit<br />

<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> niet te<br />

verwaarloz<strong>en</strong> ecologische rol.<br />

Het gro<strong>en</strong>e karakter van<br />

de leefomgev<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t<br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>d te word<strong>en</strong><br />

beschermd.<br />

De wetgever heeft daartoe<br />

e<strong>en</strong> aantal regels vastgelegd<br />

die <strong>het</strong> beheer bepal<strong>en</strong><br />

van de <strong>bom<strong>en</strong></strong>, vooral van<br />

hoogstammige <strong>bom<strong>en</strong></strong>.<br />

In <strong>het</strong> Brussels Gewest lev<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t<br />

je Stad belev<strong>en</strong>. Als we sam<strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

aan de kwaliteit van onze Stad,<br />

verbetert onze lev<strong>en</strong>skwaliteit.<br />

De staatssecretaris voor<br />

<strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest<br />

belast met Sted<strong>en</strong>bouw<br />

De INFO-FOLDERS VAN STEDENBOUW<br />

verstrekk<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>taire <strong>in</strong>formatie.<br />

U v<strong>in</strong>dt meer <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot uw goed of uw ontwerp bij de<br />

bevoegde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

Waar v<strong>in</strong>d ik<br />

de nodige <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>?<br />

☛ U kunt al de <strong>in</strong>formatie met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot sted<strong>en</strong>bouw raadpleg<strong>en</strong> op <strong>het</strong> <strong>in</strong>ternet<br />

www.sted<strong>en</strong>bouw.irisnet.be<br />

☛ Op de di<strong>en</strong>st Sted<strong>en</strong>bouw van<br />

uw geme<strong>en</strong>te verneemt u alles over de<br />

geld<strong>en</strong>de regels. U kunt ook terecht bij<br />

de Directie Sted<strong>en</strong>bouw van <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie<br />

van <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS<br />

HOOFDSTEDELIJK GEWEST<br />

BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING<br />

EN HUISVESTING – BROH<br />

Directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

CCN, Vooruitgangstraat 80 bus 1<br />

1035 Brussel<br />

tel. 02 204 23 77 - fax 02 204 15 23<br />

www.sted<strong>en</strong>bouw.irisnet.be<br />

www.broh.irisnet.be<br />

broh.sted<strong>en</strong>bouw@mbhg.irisnet.be<br />

Veratnw. uitgever : Philippe Thiéry, CCN, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel<br />

FEBRUARI 2012<br />

<strong>Hoogstammige</strong><br />

<strong>bom<strong>en</strong></strong>: plant<strong>en</strong>,<br />

snoei<strong>en</strong>, vell<strong>en</strong><br />

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST<br />

Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g - BROH<br />

Directie Sted<strong>en</strong>bouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!