23.07.2013 Views

Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

Jaarverslag 2009 - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Be s t u u r ruimtelijke<br />

Or d e n i n g <strong>en</strong><br />

Huisvest<strong>in</strong>g<br />

JAARVERSLAG<br />

<strong>2009</strong>


BROH<br />

Be s t u u r ruimtelijke Or d e n i n g <strong>en</strong> Huisvest<strong>in</strong>g<br />

JAARVERSLAG<br />

<strong>2009</strong>


4<br />

BROH<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Philippe ThiéRy<br />

Coörd<strong>in</strong>ator van <strong>het</strong> BROh<br />

CCN - Vooruitgangstraat 80/1<br />

1035 BRUSSEL<br />

Coörd<strong>in</strong>atie<br />

Myriam GOBLET <strong>en</strong> Michel STEENS<br />

Verslaggevers<br />

Myriam GOBLET<br />

Directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g<br />

Stéphanie hANSSENS<br />

Directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

Viola<strong>in</strong>e BOELAERTS<br />

Directie Advies <strong>en</strong> Beroep<br />

Jean-Michel VERDiN<br />

Directie huisvest<strong>in</strong>g<br />

Valérie LEMASSON<br />

Directie Gewestelijke<br />

huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

Wim KENiS<br />

Directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

Muriel MURET<br />

Directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

Michel STEENS<br />

Directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong><br />

F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong><br />

Fotocredits<br />

M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels<br />

hoofdstedelijk Gewest<br />

(t<strong>en</strong>zij anders vermeld)<br />

Credits cartografie<br />

Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong><br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

Grafisch concept <strong>en</strong> druk<br />

www.acg-bxl.be<br />

Juli 2010<br />

© 2010 M<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest. Alle recht<strong>en</strong> voorbehoud<strong>en</strong>.


Voorwoord<br />

Het Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> huisvest<strong>in</strong>g (BROh) heeft <strong>het</strong> g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> om u voor de<br />

vierde keer op rij zijn jaarverslag voor te stell<strong>en</strong>.<br />

Dit verslag biedt u e<strong>en</strong> concreet <strong>en</strong> helder beeld van de activiteit<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROh. <strong>het</strong> BROh werkt<br />

aan e<strong>en</strong> duurzame, ev<strong>en</strong>wichtige <strong>en</strong> coher<strong>en</strong>te ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> grondgebied <strong>en</strong> houdt daarbij<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g met de sociale, economische <strong>en</strong> milieugebond<strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van de bevolk<strong>in</strong>g.<br />

<strong>2009</strong> was bijzonder rijk aan gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> impact op de toekomst van <strong>het</strong> gewest.<br />

Om te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>en</strong> we aan de goedkeur<strong>in</strong>g op 14 mei, door de reger<strong>in</strong>g, van de ordonnantie<br />

tot de wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO). Deze belangrijke<br />

wetswijzig<strong>in</strong>g werd op 1 januari 2010 van kracht.<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht van de gewestverkiez<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> juni heeft elke bestuurlijke e<strong>en</strong>heid van <strong>het</strong> BROh<br />

e<strong>en</strong> vijfjaarlijkse balans gemaakt van haar activiteit<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de legislatuur 2004-2008, ev<strong>en</strong>als<br />

e<strong>en</strong> memorandum aan de reger<strong>in</strong>g met de volg<strong>en</strong>de legislatuur <strong>in</strong> <strong>het</strong> achterhoofd (<strong>2009</strong>-2014).<br />

Daarna heeft <strong>het</strong> BROh e<strong>en</strong> memorandum gepubliceerd van 85 bladzijd<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> vooral de<br />

memoranda van zijn bestuurlijke e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn transversaal actieplan werd<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> ander belangrijk feit <strong>in</strong> <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong> jaar was <strong>het</strong> onl<strong>in</strong>e plaats<strong>en</strong> van <strong>het</strong> nieuwe Geografisch<br />

<strong>in</strong>formatieSysteem BruGiS, waar<strong>in</strong> talrijke cartografische <strong>en</strong> alfanumerieke gegev<strong>en</strong>s over ruimtelijke<br />

ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g verwerkt zijn. De burger heeft hierop gratis toegang via de website www.brugis.be.<br />

Wat sted<strong>en</strong>bouw betreft kunn<strong>en</strong> we bij wijze van voorbeeld twee hoogtepunt<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> aanhal<strong>en</strong>: de<br />

gewestelijke actie Villo, waarbij de uitdag<strong>in</strong>g bestond uit de vestig<strong>in</strong>g van 200 fietspunt<strong>en</strong> verspreid<br />

over <strong>het</strong> gewest, <strong>en</strong> de afgifte van <strong>het</strong> advies van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de<br />

aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de verbeter<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> deel van<br />

de emblematische site Thurn & Taxis.<br />

Op <strong>het</strong> vlak van stadsvernieuw<strong>in</strong>g heeft de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> december de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong> goedgekeurd<br />

voor de herwaarder<strong>in</strong>g van kwetsbare wijk<strong>en</strong>. <strong>in</strong> maart <strong>en</strong> <strong>in</strong> november heeft de directie<br />

Stadsvernieuw<strong>in</strong>g respectievelijk de 5e <strong>en</strong> de 6e ontmoet<strong>in</strong>g van de projectleiders georganiseerd.<br />

De thema’s war<strong>en</strong> ‘de kwantitatieve <strong>en</strong> de kwalitatieve evaluatie van de wijkcontract<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> ‘Brussel:<br />

e<strong>en</strong> stad waar k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong> zijn? De rol van de wijkcontract<strong>en</strong>.’<br />

De directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie k<strong>en</strong>de <strong>in</strong> <strong>2009</strong> twee hoogtepunt<strong>en</strong>. S<strong>in</strong>ds september<br />

woont ze de maandvergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij van <strong>het</strong> platform Bijzondere wett<strong>en</strong>, georganiseerd door<br />

<strong>het</strong> parket van de Brusselse procureur des Kon<strong>in</strong>gs. Beg<strong>in</strong> december werd ze met e<strong>en</strong> nieuwe cel<br />

uitgebreid, Sociale Pool, om de herhuisvest<strong>in</strong>g te versoepel<strong>en</strong> van wie e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t te verlat<strong>en</strong><br />

die niet langer mag word<strong>en</strong> verhuurd (weg<strong>en</strong>s niet conform de gewestnorm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid,<br />

gezondheid <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>).<br />

Op <strong>het</strong> gebied van erfgoed werd<strong>en</strong> niet <strong>en</strong>kel de traditionele Op<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dag<strong>en</strong> <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>maandag<strong>en</strong><br />

georganiseerd, waarbij <strong>in</strong> september e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>d lang <strong>het</strong> lev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest<br />

rond erfgoed draait. <strong>2009</strong> was ook <strong>het</strong> jaar waar<strong>in</strong> <strong>het</strong> Stocletpaleis, <strong>het</strong> meesterwerk uit de Wi<strong>en</strong>er<br />

Secession, <strong>in</strong> de werelderfgoedlijst werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

heeft e<strong>en</strong> balans opgemaakt van 20 jaar gewestelijk archeologiebeleid <strong>en</strong> heeft daarbij aangegev<strong>en</strong> dat<br />

op talrijke punt<strong>en</strong> vooruitgang werd geboekt. T<strong>en</strong> slotte werd de <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> Brussels erfgoed<br />

vlotter beschikbaar gesteld voor de burger, mede dankzij de onl<strong>in</strong>e-publicatie van de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris van<br />

<strong>het</strong> beschermde erfgoed, de orgel<strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris <strong>en</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris van de opmerkelijke bom<strong>en</strong>.<br />

Veel aandacht van de gewestelijke plann<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g naar de wedstrijd over de nieuwe stadsvorm van de<br />

Wetstraat (Europese wijk) <strong>en</strong> naar de voortgang van de richtschema’s Reyers, Delta <strong>en</strong> Schaarbeek-<br />

Vorm<strong>in</strong>g. Maar <strong>het</strong> voornaamste dossier ontstond naar aanleid<strong>in</strong>g van de reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g, op<br />

26 november, om over te gaan tot de volledige herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GewOP van 2002. De opstell<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> nieuw duurzaam gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (DGewOP) vormt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> van de grote<br />

uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van deze legislatuur. Zij zal e<strong>en</strong> belangrijke plaats <strong>in</strong>nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> de studies <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong><br />

die door <strong>het</strong> BROh word<strong>en</strong> uitgevoerd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

5


6<br />

InHoudsopGaVe<br />

VOORWOORD 5<br />

iNhOUDSTAFEL 6<br />

InleIdInG 9<br />

1. BEVOEGDhEDEN 10<br />

2. MENSELiJKE MiDDELEN 10<br />

3. WETSMiDDELEN 12<br />

4. FiNANCiëLE MiDDELEN 12<br />

5. iNFORMATiEMiDDELEN 12<br />

1. plannInG 17<br />

DOELSTELLiNGEN EN MiDDELEN 18<br />

1. ONTWiKKELiNGSPLANNEN 20<br />

2. RiChTSChEMA’S 23<br />

3. BESTEMMiNGSPLANNEN 24<br />

4. STUDiES EN OVERZiChTEN 26<br />

5. iNTERGEWESTELiJKE EN iNTERNATiONALE SAMENWERKiNG 28<br />

6. iNFORMATiE 29<br />

VOORUiTZiChTEN 30<br />

2. sted<strong>en</strong>bouw 33<br />

DOELSTELLiNGEN EN MiDDELEN 34<br />

1. DE STEDENBOUWKUNDiGE VERORDENiNGEN 36<br />

2. SPECiFiEK BEhEER VAN DE STEDENBOUWKUNDiGE EN VERKAVELiNGS-VERGUNiNGEN/-ATTESTEN 38<br />

3. KRUiSSNELhEiD VAN DE MiLiEUEFFECTEN 48<br />

4. STELSEL VAN STEDENBOUWKUNDiGE MiSDRiJVEN 51<br />

5. BEROEPSPROCEDURES BiJ hET STEDENBOUWKUNDiG COLLEGE EN DE REGERiNG 53<br />

6. iNFORMATiE 55<br />

VOORUiTZiChTEN 56


3. HuIsVestInG 59<br />

DOELSTELLiNGEN EN MiDDELEN 60<br />

1. RENOVATiEPREMiES 62<br />

2. GEVELVERFRAAiiNG WORDT VOORTGEZET 64<br />

3. TUSSENKOMSTEN VOOR KANSARME hUURDERS 65<br />

4. STEUN AAN DE SOCiALE ACTOREN DiE ACTiEF ZiJN OP hET VLAK VAN hUiSVESTiNG 66<br />

5. KWALiTEiT EN VEiLiGhEiD VAN DE hUURWONiNGEN 69<br />

6. BEROEP BiJ DE REGERiNG 71<br />

7. iNFORMATiE EN SENSiBiLiSATiE VAN DE BURGER 72<br />

VOORUiTZiChTEN 74<br />

4. stadsVernIeuwInG 77<br />

DOELSTELLiNGEN EN MiDDELEN 78<br />

1. WiJK CONTRACTEN 80<br />

2. RENOVATiE VAN DE AFZONDERLiJKE ONROERENDE GOEDEREN VAN GEMEENTEN EN OCMW’S 92<br />

3. STRiJD TEGEN LEEGSTAND 94<br />

4. OPVOLGiNG VAN hET VERhUURBEhEER VAN GERENOVEERDE WONiNGEN 94<br />

5. OPVOLGiNG VAN hET RENOVATiES DiE DE GOMB BEhEERT 95<br />

6. PROJECTEN DiE DOOR DE EUROPESE UNiE WORDEN MEDEGEFiNANCiERD 95<br />

7. DEELNAME AAN ANDERE PROJECTEN 96<br />

8. iNFORMATiE EN BEWUSTMAKiNG VAN DE BURGER 97<br />

VOORUiTZiChTEN 98<br />

5. MonuM<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, landsCHapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> opGraVInG<strong>en</strong> 101<br />

DOELSTELLiNGEN EN MiDDELEN 102<br />

1. iDENTiFiCATiE EN STUDiE VAN hET ERFGOED 104<br />

2. WETTELiJKE BESChERMiNG VAN hET ONROEREND ERFGOED 107<br />

3. RESTAURATiE EN BEhEER VAN hET ONROEREND GOED 109<br />

4. OPGRAViNGEN EN hET ARChEOLOGiSCh LABORATORiUM 116<br />

5. EUROPESE EN iNTERNATiONALE PROJECTEN 118<br />

6. DOCUMENTATiE 119<br />

7. iNFORMATiE EN BEWUSTMAKiNG VAN DE BURGER 119<br />

VOORUiTZiChTEN 122<br />

ContaCtGeGeV<strong>en</strong>s 125<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

7


Het broH <strong>in</strong> <strong>2009</strong>, dat zijn…<br />

5 bevoegdhed<strong>en</strong>:<br />

• plann<strong>in</strong>g<br />

• sted<strong>en</strong>bouw<br />

• huisvest<strong>in</strong>g<br />

• stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

• onroer<strong>en</strong>d erfgoed<br />

289 medewerkers<br />

84 miljo<strong>en</strong> eur aan begrot<strong>in</strong>gsmiddel<strong>en</strong><br />

InleIdInG<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

9


10<br />

1 beVoeGdHed<strong>en</strong><br />

Om <strong>in</strong> te spel<strong>en</strong> op de sociale, economische <strong>en</strong> milieugebond<strong>en</strong><br />

behoeft<strong>en</strong> van de Brusselse sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g, organiseert<br />

<strong>het</strong> Bestuur <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> huisvest<strong>in</strong>g<br />

(BROh) de ruimtelijke ontwikkel<strong>in</strong>g op duurzame, ev<strong>en</strong>wichtige<br />

<strong>en</strong> coher<strong>en</strong>te wijze via sted<strong>en</strong>bouw, kwaliteitsvolle<br />

huisvest<strong>in</strong>g, stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de opwaarder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

onroer<strong>en</strong>de erfgoed.<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie van <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest heeft <strong>het</strong> BROh daarom meerdere opdracht<strong>en</strong>:<br />

1 plann<strong>in</strong>g:<br />

2 sted<strong>en</strong>bouw:<br />

3 Huisvest<strong>in</strong>g:<br />

4 stadsvernieuw<strong>in</strong>g:<br />

5 onroer<strong>en</strong>d<br />

strategische ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong><br />

met aandacht voor <strong>het</strong> aspect duurzaamheid.<br />

De studies <strong>en</strong> observatoria beher<strong>en</strong> die de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van deze plann<strong>en</strong> toets<strong>en</strong>.<br />

gewestelijke <strong>en</strong> lokale sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong>. De sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> beher<strong>en</strong>, de effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> -studies behandel<strong>en</strong>, de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beroep<strong>en</strong> regel<strong>en</strong>.<br />

de leefomstandighed<strong>en</strong> van de Brusselaars<br />

verbeter<strong>en</strong> door r<strong>en</strong>ovatiepremies <strong>en</strong> subsidies<br />

toe te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de norm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid,<br />

gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g op te volg<strong>en</strong>.<br />

de stadskankers bestrijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

stadsweefsel herstell<strong>en</strong> door <strong>het</strong> beheer van verscheid<strong>en</strong>e<br />

operationele programma’s, b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> globale<br />

aanpak die actieve stadsontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> versterkte<br />

sociale cohesie nastreeft.<br />

erfgoed: <strong>het</strong> onroer<strong>en</strong>d erfgoed bewar<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong> <strong>in</strong> de hed<strong>en</strong>daagse leefomgev<strong>in</strong>g door<br />

middel van de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie, de bescherm<strong>in</strong>g, de<br />

restauratie <strong>en</strong> de opwaarder<strong>in</strong>g ervan.<br />

2<br />

M<strong>en</strong>selIjke MIddel<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> broH<br />

<strong>het</strong> BROh telt 8 directies of adm<strong>in</strong>istratieve e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>:<br />

6 operationele: Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, Sted<strong>en</strong>bouw,<br />

huisvest<strong>in</strong>g, Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie, Stadsvernieuw<strong>in</strong>g,<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong>;<br />

2 transversale: Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong>,<br />

Advies <strong>en</strong> Beroep.<br />

Op 31 december <strong>2009</strong> werkt<strong>en</strong> <strong>in</strong> totaal 289 ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> bij<br />

<strong>het</strong> BROh (wat overe<strong>en</strong>komt met 274,40 voltijdse equival<strong>en</strong>t<strong>en</strong>).<br />

We moet<strong>en</strong> hierbij nog de 18 medewerkers tell<strong>en</strong><br />

die op dat og<strong>en</strong>blik gedetacheerd, <strong>in</strong> volledige loopbaanonderbrek<strong>in</strong>g<br />

of met bevall<strong>in</strong>gsverlof war<strong>en</strong>.<br />

Drie adviesorgan<strong>en</strong> staan <strong>in</strong> voor de gewestelijke opdracht<strong>en</strong>:<br />

de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC), de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Commissie voor Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

(KCML) <strong>en</strong> de Adviesraad voor Huisvest<strong>in</strong>g.<br />

<strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> <strong>het</strong> Milieucollege zijn<br />

twee beroeps<strong>in</strong>stanties.<br />

specifieke rol van de<br />

transversale directies<br />

De directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong>:<br />

ondersteunt de adm<strong>in</strong>istratieve e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> actief <strong>en</strong><br />

versterkt zo de efficiëntie van <strong>het</strong> BROh door de transversale<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> te verzorg<strong>en</strong>;<br />

vervult e<strong>en</strong> schakelrol tuss<strong>en</strong> de andere bestuurlijke<br />

e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> de externe partners om de <strong>in</strong>terne <strong>en</strong><br />

externe zichtbaarheid van <strong>het</strong> BROh te verbeter<strong>en</strong> ter<br />

bevorder<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> positief imago van <strong>het</strong> BROh;<br />

zet specifieke of transversale project<strong>en</strong> op <strong>het</strong> getouw<br />

<strong>en</strong> werkt mee aan hun uitvoer<strong>in</strong>g om de doeltreff<strong>en</strong>dheid<br />

van <strong>het</strong> BROh te bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> bestuur gelijke<br />

tred te do<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met de wetgev<strong>en</strong>de <strong>en</strong> technologische<br />

evoluties.<br />

Zij verschaft de BROh-directies adviez<strong>en</strong>, analyses of verslag<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> gebied van begrot<strong>in</strong>g, communicatie, human<br />

resources, <strong>in</strong>formatica, vertal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> logistiek.


De directie Advies <strong>en</strong> Beroep behandelt voor de reger<strong>in</strong>g<br />

of haar afgevaardigde de beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (zie hoofdstuk 2, punt 5) <strong>en</strong> de<br />

beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g (zie hoofdstuk 3, punt 6).<br />

Secretariaat van<br />

<strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College <strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

Milieucollege (6)<br />

Directie<br />

Studies <strong>en</strong><br />

Plann<strong>in</strong>g<br />

(24)<br />

Directie<br />

Advies <strong>en</strong><br />

Beroep<br />

(5)<br />

Directie<br />

Sted<strong>en</strong>bouw<br />

(47)<br />

Directie<br />

Huisvest<strong>in</strong>g<br />

(59)<br />

ALGEMEnE<br />

DiRECtiE<br />

Directie<br />

Gewestelijke<br />

Huisvest<strong>in</strong>gs-<br />

<strong>in</strong>spectie<br />

(32)<br />

Directie<br />

Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong><br />

F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong><br />

(21)<br />

totaal : 289 medewerkers<br />

Zij ondersteunt de BROh- directie <strong>in</strong> deze twee materies.<br />

Zij staat ook <strong>in</strong> voor de opvolg<strong>in</strong>g van de geschill<strong>en</strong><br />

bij de advocat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest aangaande de materies<br />

waarvoor zij bevoegd is.<br />

Directie<br />

Stads-<br />

vernieuw<strong>in</strong>g<br />

(25)<br />

Secretariaat van de<br />

Kon<strong>in</strong>klijke Commissie<br />

voor Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Landschapp<strong>en</strong> (6)<br />

Directie<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Landschapp<strong>en</strong><br />

(64)<br />

Staf van <strong>het</strong> BROH. Van l<strong>in</strong>ks naar rechts: Patrick CRAhAy (directeur Stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong>), Frédéric DEGiVES<br />

(directeur Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie), Albert GOFFART (directeur Sted<strong>en</strong>bouw), Ann GEETS (directrice Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g), Dirk LEONARD<br />

(directeur huisvest<strong>in</strong>g), Philippe ThiéRy (coörd<strong>in</strong>ator van <strong>het</strong> BROh <strong>en</strong> directeur Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële Zak<strong>en</strong>), <strong>en</strong> Sophie BERThELON<br />

(stafmedewerkster).<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

11


12<br />

3 wetsMIddel<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO)<br />

vormt de juridische basis <strong>in</strong>zake plann<strong>in</strong>g, sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong><br />

onroer<strong>en</strong>d erfgoed.<br />

De Huisvest<strong>in</strong>gscode reglem<strong>en</strong>teert de toegankelijkheid <strong>en</strong><br />

de kwaliteit van de woongeleg<strong>en</strong>heid. Verschill<strong>en</strong>de besluit<strong>en</strong><br />

regel<strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>gspremies.<br />

De ordonnantie houd<strong>en</strong>de organisatie van de herwaarder<strong>in</strong>g<br />

van de wijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de besluit<strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte reglem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong><br />

de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s.<br />

4<br />

FInanCIële MIddel<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> bedroeg<strong>en</strong> de budgettaire middel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROh<br />

bijna 84 miljo<strong>en</strong> EUR. hier<strong>in</strong> zitt<strong>en</strong> de voor vereff<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

aangew<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong>, m.a.w. de reëel gedane uitgav<strong>en</strong>; zij<br />

houd<strong>en</strong> dus ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g met de vastgelegde krediet<strong>en</strong>.<br />

Dit budget werd als volgt verdeeld:<br />

Materies Vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong> (EUR)<br />

Plann<strong>in</strong>g 2 179 998<br />

Sted<strong>en</strong>bouw 540 964<br />

huisvest<strong>in</strong>g 26 227 771<br />

Stadsvernieuw<strong>in</strong>g 41 692 198<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> 13 159 334<br />

Algeme<strong>en</strong> totaal 83 800 265<br />

<strong>in</strong> de <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g bij elk hoofdstuk word<strong>en</strong> de budgett<strong>en</strong> voor<br />

elk van deze materies gedetailleerd beschrev<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> bestuur k<strong>en</strong>t bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> subsidies toe aan verschill<strong>en</strong>de<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die actief zijn op <strong>het</strong> vlak van huisvest<strong>in</strong>g, <strong>en</strong><br />

waarvan de belangrijkste zijn: de Brusselse Gewestelijke<br />

huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij (BGhM) 119 349 000 EUR,<br />

<strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds 34 373 000 EUR <strong>en</strong> de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

voor <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest (GOMB) 11 092 920 EUR.<br />

5 InForMatIeMIddel<strong>en</strong><br />

Memorandum <strong>2009</strong>-2014<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht van de gewestelijk verkiez<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

juni <strong>2009</strong>, heeft elk van de bestur<strong>en</strong> van <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie<br />

voor de reger<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> vijfjaarlijks balansverslag opgemaakt.<br />

Elke bestuurlijke e<strong>en</strong>heid stelde op basis van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

<strong>in</strong>houdsopgave (doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, middel<strong>en</strong>,<br />

resultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooruitzicht<strong>en</strong>) e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong><br />

veertigtal bladzijd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>.<br />

De directeur-g<strong>en</strong>eraal van <strong>het</strong> BROh heeft <strong>het</strong> Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 van <strong>het</strong> BROh uitgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> op grote schaal<br />

verspreid. <strong>in</strong> 85 bladzijd<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de visie, de opdracht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de middel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROh aan bod, de vooruitzicht<strong>en</strong><br />

van de verschill<strong>en</strong>de bestuurlijke e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als <strong>het</strong><br />

transversale actieplan van <strong>het</strong> BROh.<br />

U kunt dit docum<strong>en</strong>t raadpleg<strong>en</strong> op:<br />

www.broh.irisnet.be


de Middag<strong>en</strong> van de<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

S<strong>in</strong>ds <strong>2009</strong> zijn de Middag<strong>en</strong> van de Plann<strong>in</strong>g de Middag<strong>en</strong><br />

van de <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> geword<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s de Middag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>te studies <strong>en</strong> publicaties voorgesteld<br />

<strong>in</strong> verband met ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> stadsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

(o.m. over mobiliteit <strong>en</strong> milieu). De uite<strong>en</strong>zett<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

debatt<strong>en</strong> die tijd<strong>en</strong>s deze bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, leid<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> uitwissel<strong>in</strong>g op hoog niveau tuss<strong>en</strong> de auteurs<br />

van de studies <strong>en</strong> de deelnemers.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontstaan hier <strong>in</strong>formele contact<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de<br />

actor<strong>en</strong> van de politieke <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

bedrijvigheid <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> <strong>in</strong> de aanpal<strong>en</strong>de gewest<strong>en</strong>. De<br />

Middag<strong>en</strong> zijn gratis. Ze gaan door van 12.00 tot 14.00 u. <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Communicatiec<strong>en</strong>trum Noord (CCN, Noordstation).<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 17 Middag<strong>en</strong> georganiseerd over uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de<br />

thema’s.<br />

tel.: 02 204 17 68/69<br />

Mail: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be<br />

Het docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum<br />

van <strong>het</strong> broH<br />

<strong>het</strong> Docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum van <strong>het</strong> BROh verzamelt docum<strong>en</strong>tatie<br />

over de geschied<strong>en</strong>is van <strong>het</strong> gewest, onroer<strong>en</strong>d<br />

erfgoed, archeologie, sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g. <strong>het</strong><br />

beheert dit alles <strong>en</strong> stelt <strong>het</strong> ter beschikk<strong>in</strong>g van de medewerkers<br />

<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gespecialiseerd publiek. <strong>in</strong> oorsprong wilde<br />

<strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum <strong>in</strong>spel<strong>en</strong> op de nod<strong>en</strong> van <strong>het</strong> bestuur. <strong>in</strong>tuss<strong>en</strong><br />

omvat <strong>het</strong> vooral e<strong>en</strong> bibliotheek met ruim 13 000 werk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zowat 400 tijdschrifttitels waaronder zelfs oude vaktijdschrift<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum biedt ook de mogelijkheid bepaalde<br />

studies, dossiers of archiev<strong>en</strong> te raadpleg<strong>en</strong> die door <strong>het</strong><br />

Bestuur werd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld. T<strong>en</strong> slotte bezit <strong>het</strong> e<strong>en</strong> rijke<br />

iconografievoorraad met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>het</strong> erfgoed.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> kwam<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum ongeveer<br />

1 400 bezoekers over de vloer (waarvan 200 externe) <strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> zowat 1 200 boek<strong>en</strong> of tijdschrift<strong>en</strong> uitgele<strong>en</strong>d.<br />

Enkel toegankelijk na afspraak.<br />

CCn - Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel (7e verdiep<strong>in</strong>g)<br />

tel.: 02 204 24 96<br />

Mail: bibmonum<strong>en</strong>t@mbhg.irisnet.be<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

13


14<br />

onthaal broH<br />

De bezoekers word<strong>en</strong> vandaag ontvang<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> gezellige<br />

ruimte op de 7e verdiep<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> CCN. <strong>in</strong> <strong>het</strong> wachtsalon<br />

word<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de publicaties van <strong>het</strong> BROh<br />

aangebod<strong>en</strong>.<br />

Communicatiec<strong>en</strong>trum noord (7e verdiep<strong>in</strong>g),<br />

Vooruitgangstraat 80 - 1035 BRUSSEL<br />

tel.: 02 204 17 68/69<br />

Mail: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be<br />

Website: www.broh.irisnet.be<br />

onthaal Huisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>het</strong> Onthaal huisvest<strong>in</strong>g bev<strong>in</strong>dt zich op niveau 1,5 van<br />

<strong>het</strong> CCN (Noordstation) <strong>en</strong> omvat de lokett<strong>en</strong> van <strong>het</strong> WiC<br />

(Woon<strong>in</strong>formatieC<strong>en</strong>trum), de directie huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie.<br />

Communicatiec<strong>en</strong>trum noord, niveau 1,5<br />

Vooruitgangstraat 80 - 1035 BRUSSEL<br />

Op<strong>en</strong>: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u.<br />

• WiC <strong>en</strong> directie Huisvest<strong>in</strong>g - tel.: 0800 40 400<br />

van 9.00 tot 12.00 u. (gratis)<br />

Mail: broh.huisvest<strong>in</strong>g@mbhg.irisnet.be<br />

Website: www.cil-wic.be<br />

• Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

tel.: 02 204 12 80 van 9.00 tot 12.00 u.<br />

Mail: huisvest<strong>in</strong>g<strong>in</strong>spectie@mbhg.irisnet.be<br />

Websites: www.brussel.irisnet.be<br />

www.huisvest<strong>in</strong>gcode.be<br />

bibliotheek r<strong>en</strong>é pechère<br />

De bibliotheek R<strong>en</strong>é Pechère is e<strong>en</strong> gewestelijk fonds <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van tu<strong>in</strong>kunst <strong>en</strong> landschapsarchitectuur.<br />

Zij bezit ruim 6 000 werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> 70 tijdschrift<strong>en</strong> <strong>in</strong> verscheid<strong>en</strong>e<br />

tal<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> virtuele bibliotheek. Meer dan 3 000 plann<strong>en</strong><br />

van architect R<strong>en</strong>é Pechère zijn op e<strong>en</strong> volledig herwerkte<br />

site beschikbaar.<br />

De bibliotheek organiseert ook t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties,<br />

colloquia <strong>en</strong> geleide bezoek<strong>en</strong>.<br />

iCSA, Kluisstraat 55 - 1050 BRUSSEL<br />

tel.: 02 642 24 84<br />

Mail: bvrp@glo.be<br />

Website: www.bvrp.net<br />

s<strong>in</strong>t-Gorikshall<strong>en</strong><br />

De hall<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van architectuur,<br />

erfgoed <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Ze herberg<strong>en</strong> 3 t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsruimt<strong>en</strong>, 2 confer<strong>en</strong>tiezal<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> cafetaria <strong>en</strong> 2 <strong>in</strong>formatielokett<strong>en</strong>. Je v<strong>in</strong>dt er de meeste<br />

gewestelijke publicaties.<br />

S<strong>in</strong>t-Goriksple<strong>in</strong> - 1000 BRUSSEL<br />

tel.: 02 502 44 24<br />

Mail: onthaal@s<strong>in</strong>tgorikshall<strong>en</strong>.be<br />

Website: www.s<strong>in</strong>tgorikshall<strong>en</strong>.be


de archeologische site <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

museum van de Coud<strong>en</strong>berg<br />

De beschermde overblijfsel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> voormalige paleis<br />

van Brussel <strong>en</strong> van <strong>het</strong> hof van hoogstrat<strong>en</strong> onder <strong>het</strong><br />

Kon<strong>in</strong>gsple<strong>in</strong> zijn toegankelijk voor <strong>het</strong> publiek. De aankled<strong>in</strong>g<br />

werd vernieuwd <strong>en</strong> op 04/03/<strong>2009</strong> werd er e<strong>en</strong> nieuw<br />

archeologisch museum geop<strong>en</strong>d. De vzw Paleis van Keizer<br />

Karel staat <strong>in</strong> voor <strong>het</strong> beheer, <strong>in</strong> nauwe sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met<br />

de directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong>.<br />

Via <strong>het</strong> BELvue-Museum, Paleiz<strong>en</strong>ple<strong>in</strong> 7<br />

1000 BRUSSEL<br />

tel.: 070 22 04 92<br />

Mail: <strong>in</strong>fo@coud<strong>en</strong>berg.com<br />

Website: www.coud<strong>en</strong>berg.com<br />

batibouw<br />

<strong>het</strong> gewest is elk jaar aanwezig op <strong>het</strong> bouwsalon Batibouw<br />

op de heizel <strong>in</strong> Brussel. Enkele adm<strong>in</strong>istratieve e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> er <strong>het</strong> BROh: de directie huisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> WiC, <strong>en</strong> de directie Sted<strong>en</strong>bouw. De verschill<strong>en</strong>de<br />

gewestpartners vorm<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

stand <strong>en</strong> verschaff<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie over thema’s zoals r<strong>en</strong>ovatiepremies,<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige procedures, duurzaam<br />

bouw<strong>en</strong>, aankop<strong>en</strong> <strong>en</strong> l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Gewestmaquette<br />

E<strong>en</strong> maquette van Brussel, die e<strong>en</strong> derde van <strong>het</strong> gewestelijke<br />

grondgebied voorstelt (<strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum), wordt regelmatig<br />

aan <strong>het</strong> publiek getoond <strong>in</strong> <strong>het</strong> Visitor C<strong>en</strong>ter (BiP) op <strong>het</strong><br />

Kon<strong>in</strong>gsple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Brussel. Zij werd geactualiseerd, weerspiegelt<br />

de evolutie van de stad <strong>en</strong> wordt geregeld uitgebreid met<br />

nieuwe voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

BiP, Kon<strong>in</strong>gsstraat 2-4 - 1000 BRUSSEL<br />

tel.: 02 563 63 99 - Mail: <strong>in</strong>fo@bip.irisnet.be<br />

Website: www.biponl<strong>in</strong>e.be<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

15


plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2009</strong>, dat is…<br />

1 gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan, dat s<strong>in</strong>ds november volledig wordt herzi<strong>en</strong><br />

7 geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> die werd<strong>en</strong> goedgekeurd,<br />

<strong>en</strong> 5 die werd<strong>en</strong> opgestart<br />

1 gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan, gedeeltelijk herzi<strong>en</strong><br />

4 bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> goedgekeurd <strong>en</strong> 14 opgehev<strong>en</strong><br />

1 richtschema goedgekeurd <strong>en</strong> 3 <strong>in</strong> opmaak<br />

3 thematische observatoria, 5 studies <strong>en</strong> 6 publicaties<br />

plannInG<br />

1<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

17


18<br />

doelstellInG<strong>en</strong><br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g (DSP) streeft 3 strategische<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> na:<br />

de opvolg<strong>in</strong>g bepal<strong>en</strong> <strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> van de strategische<br />

plann<strong>in</strong>g (GewOP, richtschema’s, GemOP) <strong>en</strong> van de<br />

verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de plann<strong>in</strong>g (GBP, BBP);<br />

de studies <strong>en</strong> overzicht<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> die de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van deze plann<strong>en</strong> evaluer<strong>en</strong>, met als doel de reger<strong>in</strong>g<br />

te adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> coher<strong>en</strong>te strategische visie te<br />

ontwikkel<strong>en</strong>;<br />

de communicatie met de burger <strong>en</strong> <strong>het</strong> imago van <strong>het</strong><br />

BROh verbeter<strong>en</strong> bij gewestoverstijg<strong>en</strong>de <strong>en</strong> Europese<br />

<strong>in</strong>stanties.<br />

Deze doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de eerste plaats <strong>in</strong>gegev<strong>en</strong><br />

door de verontrust<strong>en</strong>de resultat<strong>en</strong> waartoe de t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>sgedrev<strong>en</strong><br />

sociaaleconomische evolutiesc<strong>en</strong>ario’s leid<strong>en</strong>.<br />

Deze resultat<strong>en</strong> verantwoord<strong>en</strong> de tuss<strong>en</strong>komst van de<br />

overheid om deze nefaste t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> af te remm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

troev<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest te versterk<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> hak<strong>en</strong><br />

de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> op de behoefte aan e<strong>en</strong> aangepaste<br />

plann<strong>in</strong>g om e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wicht te bewerkstellig<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

verschill<strong>en</strong>de gewestdoelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op sociaal, milieugebond<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> economisch vlak.<br />

Via haar 6 opdracht<strong>en</strong> werkt de directie aan de realisatie<br />

van deze doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

1 de<br />

opvolg<strong>in</strong>g verzeker<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan<br />

(GewOP) <strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(GemOP’s) die de ontwikkel<strong>in</strong>gsstrategie<br />

op gewestelijk <strong>en</strong> lokaal niveau bepal<strong>en</strong>;<br />

2 richtschema’s opstell<strong>en</strong>, die nieuwe operationele ontwikkel<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

voor de prioritaitre zones van<br />

<strong>het</strong> gewest vorm<strong>en</strong>;<br />

3 de<br />

4 de<br />

opvolg<strong>in</strong>g verzeker<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

(GBP) <strong>en</strong> van de bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(BBP’s) die <strong>het</strong> gebruik van <strong>het</strong> gewestelijke<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> lokale grondgebied reglem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>;<br />

uitwerk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de coörd<strong>in</strong>atie van de studies <strong>en</strong> thematische<br />

overzicht<strong>en</strong> die de uitvoer<strong>in</strong>g van deze plann<strong>en</strong><br />

evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bijdrage van de sectorale beleidsstrategieën<br />

aan de gewestelijke ontwikkel<strong>in</strong>g analyser<strong>en</strong>;<br />

5 <strong>in</strong>staan voor de <strong>in</strong>tergewestelijke <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g door middel van de opvolg<strong>in</strong>g van<br />

dossiers <strong>in</strong> verband met de Brusselse periferie <strong>en</strong><br />

de deelname aan de programma’s van de Europese<br />

Commissie <strong>en</strong> de B<strong>en</strong>elux;<br />

6 de burger <strong>in</strong>former<strong>en</strong> <strong>en</strong> s<strong>en</strong>sibiliser<strong>en</strong>.


MIddel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g (DSP) telt 24 medewerkers.<br />

Zij wordt opgesplitst <strong>in</strong> 6 cell<strong>en</strong> die zich toelegg<strong>en</strong> op haar<br />

3 strategische doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

Plann<strong>in</strong>g: de cel GewOP-GGB, de cel GBP <strong>en</strong> de cel<br />

GemOP-BBP;<br />

Studies: de cel Studies <strong>en</strong> Observatoria;<br />

Communicatie: de cel Grootstedelijke Plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

Betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de cel <strong>in</strong>terne Ondersteun<strong>in</strong>g<br />

(zoals communicatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatica).<br />

E<strong>en</strong> 7e cel van de DSP staat <strong>in</strong> voor <strong>het</strong> secretariaat van de<br />

Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC).<br />

budget<br />

De f<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> voor plann<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> uitgetrokk<strong>en</strong>,<br />

bedrag<strong>en</strong> 2 179 998 EUR, verdeeld als volgt:<br />

Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Krediet<strong>en</strong> vereff<strong>en</strong>d<br />

programma’s<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> (EUR)<br />

Gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP) 0<br />

Gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP) 1 256<br />

Geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(GemOP’s)<br />

35 776<br />

Richtschema’s 1 214 270<br />

Bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(BBP’s)<br />

72 306<br />

Studies <strong>en</strong> thematische overzicht<strong>en</strong> 640 579<br />

Deelname aan de Europese project<strong>en</strong> 18 336<br />

Externe communicatie, <strong>in</strong>formatie 125 161<br />

Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie<br />

(GOC)<br />

20 718<br />

Transversale werk<strong>in</strong>gskost<strong>en</strong> / Varia 51 596<br />

totaal 2 179 998<br />

wetsmiddel<strong>en</strong><br />

De huidige juridische basis voor de plann<strong>in</strong>g wordt bepaald<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

(BWRO).<br />

De 5 hoofdstukk<strong>en</strong> onder Titel ii van <strong>het</strong> BWRO handel<strong>en</strong><br />

specifiek over de plann<strong>in</strong>g:<br />

Algem<strong>en</strong>e bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> opdracht<strong>en</strong> voor de Gewestelijke<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC);<br />

Gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP);<br />

Gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP);<br />

Geme<strong>en</strong>telijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GemOP);<br />

Bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP).<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

19


20<br />

1 ontwIkkelInGsplann<strong>en</strong><br />

Het nieuw duurzaam Gewestelijk<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (dGewop)<br />

<strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan bepaalt de globale plann<strong>in</strong>gsstrategie<br />

voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijke<br />

grondgebied. <strong>het</strong> GewOP is <strong>het</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t voor de globale<br />

gewestelijke plann<strong>in</strong>g. De andere plann<strong>en</strong> (GBP, GemOP<br />

<strong>en</strong> BBP) mog<strong>en</strong> er zonder nadrukkelijk vermelde red<strong>en</strong><br />

niet van afwijk<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> huidige GewOP werd door de gewestreger<strong>in</strong>g aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

op 12/09/2002. <strong>het</strong> wordt mom<strong>en</strong>teel herzi<strong>en</strong>, als<br />

gevolg van de <strong>in</strong>t<strong>en</strong>tieverklar<strong>in</strong>g voor de volledige wijzig<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> GewOP, aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door de Brusselse reger<strong>in</strong>g<br />

op 26/11/<strong>2009</strong>.<br />

De 5 nieuwe uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> toekomstige DGewOP<br />

luid<strong>en</strong> als volgt:<br />

1 de<br />

2 tewerkstell<strong>in</strong>g,<br />

3 Milieu,<br />

bevolk<strong>in</strong>gsgroei, vooral als gevolg van e<strong>en</strong> hoog<br />

<strong>in</strong>tern geboortecijfer <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke migratiestroom: <strong>het</strong><br />

DGewOP zal, rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met 170 000 extra <strong>in</strong>woners<br />

teg<strong>en</strong> 2020 (waarvan 25 % jonger dan 14 jaar), de<br />

hoeveelheid won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> uitbreid<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nieuwe collectieve voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> plaats<strong>en</strong>.<br />

opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> onderwijs, belangrijker<br />

dan ooit als gevolg van de f<strong>in</strong>anciële crisis <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de aantal jonger<strong>en</strong> op de arbeidsmarkt (1 jongere<br />

op 3 van 18 à 25 jaar is uitker<strong>in</strong>gsgerechtigd volledig<br />

werkloos): <strong>het</strong> DGewOP wil daarom vooral jobs creër<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de beroepsvorm<strong>in</strong>g voor jonger<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>.<br />

wat <strong>in</strong>houdt dat Brussel e<strong>en</strong> voorbeeld moet<br />

word<strong>en</strong> qua duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> mobiliteit: <strong>het</strong><br />

DGewOP zal toezi<strong>en</strong> op de verm<strong>in</strong>derde emissie van<br />

broeikasgass<strong>en</strong> (<strong>het</strong> akkoord stelt e<strong>en</strong> dal<strong>in</strong>g voorop<br />

van 30 % <strong>in</strong> 2025 t<strong>en</strong> opzichte van 1990) <strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

creër<strong>en</strong> van gro<strong>en</strong>e jobs <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de alliantie<br />

werkgeleg<strong>en</strong>heid-leefmilieu (1e doelstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

regeerakkoord).<br />

4 de strijd teg<strong>en</strong> de armoede <strong>en</strong> de dualisatie <strong>in</strong><br />

de stad: <strong>het</strong> DGewOP zal nieuwe programma’s voor<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>g vooropstell<strong>en</strong> <strong>in</strong> de meest kwetsbare<br />

buurt<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze vlot bereikbaar mak<strong>en</strong> met <strong>het</strong><br />

op<strong>en</strong>baar vervoer. <strong>het</strong> zal <strong>het</strong> gewest oriënter<strong>en</strong> naar<br />

e<strong>en</strong> gecoörd<strong>in</strong>eerd sociaal beleid met als voornaamste<br />

hulpmiddel <strong>het</strong> Geïntegreerd plan ter bestrijd<strong>in</strong>g van<br />

armoede <strong>en</strong> de toekomstige <strong>in</strong>term<strong>in</strong>isteriële Confer<strong>en</strong>tie<br />

Sociale Zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> Gezondheid.<br />

5 de<br />

<strong>in</strong>ternationaliser<strong>in</strong>g: zoals <strong>het</strong> Plan voor de <strong>in</strong>ternationale<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g (PiO) voor Brussel <strong>het</strong> voorziet,<br />

ontwikkelt <strong>het</strong> DGewOP de <strong>in</strong>ternationale dim<strong>en</strong>sie van<br />

<strong>het</strong> gewest, waarbij e<strong>en</strong> groteproject<strong>en</strong>beleid <strong>in</strong> strategische<br />

zones de <strong>in</strong>woners zoveel mogelijk laat meeg<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> DGewOP versterkt ook <strong>het</strong> <strong>in</strong>ternationale<br />

imago <strong>en</strong> ressorteert dankzij de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong><br />

de 3 gewest<strong>en</strong> effect op grootstedelijke schaal.<br />

Naar aanleid<strong>in</strong>g van deze <strong>in</strong>t<strong>en</strong>tieverklar<strong>in</strong>g ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> al de<br />

gewestelijke <strong>en</strong> paragewestelijke bestur<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>lijst<br />

met <strong>het</strong> oog op e<strong>en</strong> prospectieve balans van <strong>het</strong> beleid dat<br />

s<strong>in</strong>ds 2000 wordt gevoerd.<br />

De DSP heeft ook e<strong>en</strong> studie uitgebracht van de bestaande<br />

feitelijke <strong>en</strong> rechtstoestand van <strong>het</strong> grootstedelijke grondgebied<br />

(gewest <strong>en</strong> rand), maar ook van de verschill<strong>en</strong>de<br />

bestaande thematische, sectorale of geografische studies<br />

<strong>en</strong> van de ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> studies die <strong>in</strong> de grootstedelijke<br />

ruimte aan de gang zijn.<br />

De uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> DGewOP wordt opgevolgd door e<strong>en</strong><br />

politieke stuurgroep <strong>en</strong> door e<strong>en</strong> technisch-wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

stuurgroep (verteg<strong>en</strong>woordigers van gewestelijke adm<strong>in</strong>istraties,<br />

de paragewestelijke <strong>in</strong>stanties <strong>en</strong> academische expert<strong>en</strong>).<br />

Ook e<strong>en</strong> nationaal opvolg<strong>in</strong>gs- <strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité wordt<br />

opgericht om mogelijke pistes te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> voor sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

uss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de gezagsorgan<strong>en</strong>.<br />

De goedkeur<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> ontwerp-DGewOP wordt verwacht<br />

<strong>in</strong> juni-juli 2011, de def<strong>in</strong>itieve goedkeur<strong>in</strong>g <strong>in</strong> september<br />

2012.


Strategische ontwikkel<strong>in</strong>gspol<strong>en</strong><br />

1. heizel<br />

2. Thurn & Taxis<br />

3. Weststation<br />

4. Zuidstation<br />

5. Reyers<br />

6. Europese wijk<br />

7. Schaarbeek-Vorm<strong>in</strong>g<br />

8. Delta<br />

Strategische zone<br />

hoofdweg<br />

Spoorweg<br />

Gro<strong>en</strong>e ruimte<br />

Kanaal<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

21


22<br />

Geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(Gemop’s)<br />

<strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan regelt de algem<strong>en</strong>e<br />

plann<strong>in</strong>g van de duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g op geme<strong>en</strong>telijk<br />

niveau. <strong>het</strong> sluit aan bij de oriëntaties van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong><br />

is conform <strong>het</strong> GBP. De <strong>in</strong>houd, <strong>het</strong> <strong>in</strong>dicatieve karakter<br />

<strong>en</strong> de geldigheidsduur (perman<strong>en</strong>t sedert 2004) van e<strong>en</strong><br />

GemOP kom<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s met <strong>het</strong> GewOP overe<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> BROh is e<strong>en</strong> gewestelijk bestuur <strong>en</strong> staat dus niet <strong>in</strong><br />

voor <strong>het</strong> beheer van deze plann<strong>en</strong>. <strong>het</strong> verzorgt ev<strong>en</strong>wel<br />

de begeleid<strong>in</strong>g ervan <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de stadia, zowel bij de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als bij de studiebureaus-ontwerpers.<br />

Op dit og<strong>en</strong>blik beschikk<strong>en</strong> 7 van de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over e<strong>en</strong><br />

GemOP: S<strong>in</strong>t-Agatha-Berchem (s<strong>in</strong>ds 14/05/2001), S<strong>in</strong>t-<br />

Jans-Mol<strong>en</strong>beek (06/05/2004), Brussel-stad (13/12/2004),<br />

S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node (03/02/2005), Evere (07/07/2005),<br />

Etterbeek (01/06/2006) <strong>en</strong> Watermaal-Bosvoorde<br />

(25/01/2007). Brussel-stad evalueert mom<strong>en</strong>teel haar<br />

GemOP <strong>en</strong> zal <strong>het</strong> daarna wijzig<strong>en</strong>.<br />

Vijf andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> te k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> dat ze<br />

de nieuwe procedure will<strong>en</strong> volg<strong>en</strong> voor de opstell<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> GemOP. Dit betek<strong>en</strong>t dat vooraf e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport<br />

wordt goedgekeurd (opgelegd door de Europese<br />

richtlijn 2001/42/EG).<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe <strong>en</strong> Koekelberg<br />

hebb<strong>en</strong> hun ontwerp-bestek al <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, dat voor zijn def<strong>in</strong>itieve<br />

goedkeur<strong>in</strong>g moet word<strong>en</strong> gewijzigd op basis van<br />

de adviez<strong>en</strong> van de drie geraadpleegde <strong>in</strong>stanties (BROh,<br />

GOC <strong>en</strong> Leefmilieu Brussel).<br />

Ook Els<strong>en</strong>e, Anderlecht <strong>en</strong> Schaarbeek neig<strong>en</strong> stilaan <strong>in</strong><br />

deze richt<strong>in</strong>g. De DSP biedt deze geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> omkader<strong>in</strong>g bij de opmaak van hun GemOP.


2 rICHtsCHeMa’s<br />

<strong>het</strong> richtschema kondigt de grote t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan qua aanleg<br />

of her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van specifieke zones op <strong>het</strong> grondgebied<br />

(hefboomgebied<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GewOP of gebied<strong>en</strong> van gewestelijk<br />

belang van <strong>het</strong> GBP).<br />

Aangezi<strong>en</strong> <strong>het</strong> ge<strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de kracht heeft, vervangt<br />

<strong>het</strong> niet de bestaande <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoals de BBP’s. Voorafgaand<br />

aan de andere plann<strong>en</strong> van aanleg reikt <strong>het</strong> e<strong>en</strong><br />

globale visie aan <strong>en</strong> bepaalt <strong>het</strong> e<strong>en</strong> operationeel actiekader<br />

(voornaamste <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tieopties <strong>en</strong> vereiste middel<strong>en</strong>).<br />

Na goedkeur<strong>in</strong>g door de gewestreger<strong>in</strong>g maakt <strong>het</strong> richtschema<br />

<strong>het</strong> voorwerp uit van e<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit. Dit<br />

neemt de opties van <strong>het</strong> richtschema <strong>in</strong> zich op <strong>en</strong> zet de<br />

geme<strong>en</strong>telijke overhed<strong>en</strong> aan tot de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

BBP voor deze zone.<br />

De opstell<strong>in</strong>g van deze richtschema’s is gestart <strong>in</strong> 2004.<br />

Richtschema’s - goedgekeurd <strong>en</strong> <strong>in</strong> opmaak - op 31/12/<strong>2009</strong><br />

Algeme<strong>en</strong><br />

hoofdweg<br />

Spoorweg<br />

Kanaal<br />

Gro<strong>en</strong>e ruimte<br />

Thurn & Taxis<br />

Kruidtu<strong>in</strong><br />

Europese wijk<br />

Delta<br />

Reyers<br />

Schaerbeek - Vorm<strong>in</strong>g<br />

Goedgekeurde richtschema’s<br />

Richtschema’s <strong>in</strong> opmaak<br />

De reger<strong>in</strong>g heeft mom<strong>en</strong>teel drie richtschema’s def<strong>in</strong>itief<br />

goedgekeurd: Kruidtu<strong>in</strong>/rijksadm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum<br />

(30/11/<strong>2009</strong>), Europese wijk (24/04/2008) <strong>en</strong> Thurn & Taxis<br />

(04/12/2008). Zij kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> pdf-formaat word<strong>en</strong> gedownload<br />

op de portaalsite van <strong>het</strong> BROh: www.broh.irisnet.be,<br />

directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, rubriek ‘Richtschema’s’.<br />

Drie andere richtschema’s staan op stapel: Delta <strong>en</strong> Reyers<br />

word<strong>en</strong> beg<strong>in</strong> 2010 (vóór <strong>het</strong> advies van de GOC) voorlopig<br />

goedgekeurd <strong>en</strong> voor Schaarbeek-Vorm<strong>in</strong>g gebeurt dat <strong>in</strong><br />

de loop van 2010.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

23


24<br />

3 besteMMInGsplann<strong>en</strong><br />

Gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

(Gbp)<br />

<strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan werd door de reger<strong>in</strong>g<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op 03/05/2001. <strong>het</strong> blijft van kracht tot <strong>het</strong><br />

gedeeltelijk of geheel wordt gewijzigd of opgehev<strong>en</strong>.<br />

De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GBP, die allemaal verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

waarde <strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>de kracht hebb<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> gebruik van de eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> bouwverbod<br />

<strong>in</strong>houd<strong>en</strong>.<br />

Dit belangrijke hulpmiddel voor ruimtelijke plann<strong>in</strong>g sluit<br />

aan op de oriëntaties van <strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong> kan aangev<strong>en</strong><br />

welke wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nodig zijn <strong>in</strong> de geme<strong>en</strong>telijke ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(GemOP’s) <strong>en</strong> <strong>in</strong> de bijzondere bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(BBP’s).<br />

<strong>het</strong> GBP bepaalt de algem<strong>en</strong>e bestemm<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de<br />

zones van <strong>het</strong> grondgebied <strong>en</strong> de voorschrift<strong>en</strong><br />

die er van toepass<strong>in</strong>g zijn, net als de maatregel<strong>en</strong> voor de<br />

aanleg van de voornaamste verkeersweg<strong>en</strong>.<br />

Gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

Gebied dat van bestemm<strong>in</strong>g verandert<br />

Weg<strong>en</strong>net<br />

Gewestgr<strong>en</strong>s<br />

Typisch woongebied<br />

Stedelijk <strong>in</strong>dustriegebied<br />

Adm<strong>in</strong>istratiegebied<br />

Spoorweggebied<br />

<strong>het</strong> GBP werd <strong>in</strong> <strong>2009</strong> gedeeltelijk gewijzigd met <strong>het</strong> oog<br />

op <strong>het</strong> Diabolo-project van de Nationale Maatschappij der<br />

Belgische Spoorweg<strong>en</strong> (NMBS). De wijzig<strong>in</strong>g beoogt de<br />

verbouw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> luchthav<strong>en</strong>station (mom<strong>en</strong>teel doodlop<strong>en</strong>d)<br />

tot doorgangsstation met rechtstreekse verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met Brussel, Antwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> Leuv<strong>en</strong>.<br />

Op 19/10/2006 heeft de gewestreger<strong>in</strong>g haar pr<strong>in</strong>cipiële<br />

goedkeur<strong>in</strong>g gehecht aan e<strong>en</strong> gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

GBP, zoals voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> GewOP van 2002. Na afloop van<br />

<strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar onderzoek op 17/11/2008 hebb<strong>en</strong> de adviesorgan<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bepaalde geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hun advies uitgebracht.<br />

Daarna heeft de GOC e<strong>en</strong> gunstig advies uitgebracht over<br />

<strong>het</strong> ontwerp tot wijzig<strong>in</strong>g. De def<strong>in</strong>itieve goedkeur<strong>in</strong>g van<br />

de gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP werd opgesteld door<br />

de DSP <strong>en</strong> wordt vermoedelijk tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> eerste semester<br />

van 2010 goedgekeurd.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw van <strong>het</strong> BROh heeft <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van de evaluatie van <strong>het</strong> beleid s<strong>in</strong>ds 2000 de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> GBP e<strong>en</strong> eerste keer geëvalueerd, voorafgaand aan<br />

de uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> DGewOP.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

www.gbp.irisnet.be


Bijzondere Bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

(BBP’s)<br />

Het bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan bepaalt nauwkeurig hoe<br />

<strong>het</strong> gebied op buurtniveau di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> georganiseerd. In<br />

die z<strong>in</strong> verfi jnt <strong>het</strong> <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (GBP)<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GemOP).<br />

In pr<strong>in</strong>cipe neemt de geme<strong>en</strong>te <strong>het</strong> <strong>in</strong>itiatief ertoe <strong>en</strong> keurt<br />

de reger<strong>in</strong>g <strong>het</strong> goed.<br />

Net als <strong>het</strong> GBP heeft <strong>het</strong> BBP b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>de kracht <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

waarde <strong>en</strong> bepaalt <strong>het</strong> de afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Het BBP kan gepaard gaan met onteig<strong>en</strong><strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> die voor zijn totstandkom<strong>in</strong>g<br />

nodig zijn. Het kan beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>het</strong> gebruik van de<br />

eig<strong>en</strong>dom <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> bouwverbod <strong>in</strong>houd<strong>en</strong>.<br />

BBP's opgehev<strong>en</strong> <strong>en</strong> goedgekeurd bij reger<strong>in</strong>gsbesluit <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

S<strong>in</strong>ds de goedkeur<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> GBP <strong>in</strong> 2001 <strong>en</strong> tot december<br />

<strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 124 BBP’s opgehev<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s hun onver<strong>en</strong>igbaarheid<br />

met de GBP-voorschrift<strong>en</strong> of hun verouderde<br />

karakter t<strong>en</strong> opzichte van de huidige sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> architecturale modell<strong>en</strong>.<br />

Op dit og<strong>en</strong>blik zijn zowat 460 BBP’s van toepass<strong>in</strong>g.<br />

Uit onderstaande tabel blijkt dat van de 18 BBP’s die <strong>in</strong><br />

<strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> behandeld:<br />

4 BBP’s werd<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> (2 <strong>in</strong> de eerste fase <strong>en</strong> 2<br />

<strong>in</strong> de tweede fase);<br />

14 BBP’s expliciet werd<strong>en</strong> opgehev<strong>en</strong> (niet via e<strong>en</strong><br />

GemOP), 10 volledig <strong>en</strong> 4 gedeeltelijk;<br />

ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel BBP werd gewijzigd weg<strong>en</strong>s op<strong>en</strong>baar nut.<br />

Plancode<br />

Opheffi ng<strong>en</strong><br />

Naam Type procedure Datum RB<br />

BER 011 018 nr. 95 Schweitzer Expliciete volledige opheffi ng 05/03/09<br />

BER 020 002 nr.20 Elbers Expliciete volledige opheffi ng 05/03/09<br />

EVE 023 009 nr. 6 Pierard Expliciete volledige opheffi ng 26/03/09<br />

SCH 042 004 Huiz<strong>en</strong>blok 385 Kolonel Bourg Expliciete volledige opheffi ng 02/04/09<br />

JET 032 005 nr. 7.04 C<strong>en</strong>trumwijk Expliciete volledige opheffi ng 04/06/09<br />

WSP 019 011 nr. Ia <strong>en</strong> Ib Expliciete volledige opheffi ng 27/08/09<br />

WSP 010 004 nr. V/1 Wijk Brug van Woluwe Expliciete volledige opheffi ng 27/08/09<br />

JET 014 010 nr. 3.02 Gr<strong>en</strong>swijk Jette-Ganshor<strong>en</strong> Expliciete volledige opheffi ng 10/09/09<br />

AND 044 007 Meylemeersch Expliciete gedeeltelijke opheffi ng 10/09/09<br />

BRU 182 002 nr. 60-09 bis Kruidtu<strong>in</strong> Expliciete gedeeltelijke opheffi ng 10/09/09<br />

GAN 008 018 nr. III Geme<strong>en</strong>teple<strong>in</strong> <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g Expliciete gedeeltelijke opheffi ng 22/10/09<br />

MOL 023 003 nr. 7 A Sippelberg Expliciete volledige opheffi ng 29/10/09<br />

AND 031 003 Wijk Itterbeek Expliciete volledige opheffi ng 17/12/09<br />

UCC 075 004 nr. 46 bis Put van Calevoet Expliciete gedeeltelijke opheffi ng 17/12/09<br />

Goedkeur<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Dossiers behandeld <strong>in</strong> <strong>2009</strong> 14<br />

BRU 169 004 nr. 70-20a WILLEBROECK ZIR nr.1 Goedkeur<strong>in</strong>g tweede fase 19/03/09<br />

GAN 021 003 nr. VI KEIZER KAREL - BASILIEK Goedkeur<strong>in</strong>g tweede fase 14/05/09<br />

MOL 038 002 nr. 9 Huiz<strong>en</strong>blok begr<strong>en</strong>sd door de Mettewielaan, de Tamarislaan,<br />

de Landmetersstraat, de Van Kalckstraat, de Ch. Malisstraat <strong>en</strong><br />

de De Kon<strong>in</strong>ckstraat<br />

Goedkeur<strong>in</strong>g eerste fase 03/12/09<br />

BRU 217 001 nr. 06-01 ARCHIMEDES Goedkeur<strong>in</strong>g eerste fase 17/12/09<br />

Dossiers behandeld <strong>in</strong> <strong>2009</strong> 4<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

25


26<br />

4<br />

studies<br />

studIes <strong>en</strong><br />

oVerzICHt<strong>en</strong><br />

De directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g coörd<strong>in</strong>eert de talrijke<br />

studies van experts, academische vorsers <strong>en</strong> andere studiebureaus.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> de 5 volg<strong>en</strong>de studies afgewerkt:<br />

Richtschema van hefboomgebied nr. 5 thurn & taxis;<br />

Studie van de problematiek van de tor<strong>en</strong>gebouw<strong>en</strong>:<br />

objectieve beschouw<strong>in</strong>g van de voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> van<br />

hoge gebouw<strong>en</strong>;<br />

Brusselse dichthed<strong>en</strong> <strong>en</strong> woonvorm<strong>en</strong>: de problematiek<br />

van de dichtheid van <strong>het</strong> bebouwde weefsel <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels<br />

hoofdstedelijk Gewest;<br />

Studie van de beschikbare leegstand <strong>in</strong> <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park:<br />

onderzoek naar de leegstaande kantooroppervlakte <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

nummer 23 van <strong>het</strong> Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park, dat<br />

volledig aan dit thema is gewijd;<br />

Studie van de ontwikkel<strong>in</strong>g van de kantor<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brusselse<br />

gewest <strong>in</strong> de 20e eeuw: aan dit onderzoek werd<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> e<strong>en</strong> speciaal nummer van <strong>het</strong> Overzicht van<br />

<strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park gewijd, ‘Brussel, haar kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’, uitgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong>.<br />

overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park<br />

<strong>het</strong> Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park volgt s<strong>in</strong>ds 1997 de<br />

functie ‘kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> voor de productie van immateriële<br />

goeder<strong>en</strong>’ (13 miljo<strong>en</strong> m 2 kantoorruimte) door<br />

de actualiser<strong>in</strong>g van de gegev<strong>en</strong>s van de bestaande toestand<br />

<strong>en</strong> door <strong>het</strong> beheer van de kaart van de toelaatbare<br />

kantoorsaldi.<br />

<strong>het</strong> Overzicht publiceert s<strong>in</strong>ds 1997 e<strong>en</strong> drietalig jaarverslag<br />

over de <strong>in</strong>plant<strong>in</strong>g van de kantor<strong>en</strong>, gebaseerd<br />

op de analyse van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 2008<br />

(30 bladzijd<strong>en</strong> NL/FR/EN). S<strong>in</strong>ds 2007 publiceert <strong>het</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s,<br />

<strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de GOMB (<strong>in</strong>v<strong>en</strong>timmo), e<strong>en</strong><br />

studie van de beschikbaarheid van de kantor<strong>en</strong>: Overzicht<br />

van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - Leegstand 2008 <strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> leegstand<br />

(30 bladzijd<strong>en</strong> NL/FR/EN).<br />

Deze twee werk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op vraag gratis bezorgd of kunn<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> pdf-formaat word<strong>en</strong> gedownload (net als de andere<br />

jaarverslag<strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds 1997) op de portaalsite van <strong>het</strong> gewest:<br />

www.broh.irisnet.be, directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, rubriek<br />

‘Studies <strong>en</strong> Observatoria’.<br />

Nog <strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft <strong>het</strong> Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park e<strong>en</strong><br />

belangrijk, rijkelijk geïllustreerd werk met e<strong>en</strong> dvd uitgegev<strong>en</strong>:<br />

‘Brussel, haar kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’.


overzicht van de handel<br />

<strong>het</strong> Overzicht van de handel analyseert s<strong>in</strong>ds 1999 de evolutie<br />

van de commerciële functie <strong>in</strong> de 104 l<strong>in</strong>t<strong>en</strong> voor handelskern<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de 6 handelsgalerij<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest (<strong>het</strong>zij 13 587<br />

handelskern<strong>en</strong>), bepaald <strong>en</strong> beregeld door <strong>het</strong> GBP.<br />

<strong>het</strong> Observatorium publiceert ook e<strong>en</strong> ‘Overzicht van de<br />

handel’ <strong>in</strong> drie tal<strong>en</strong> (NL/FR/EN), met thematische studies<br />

<strong>en</strong> analyses van gegev<strong>en</strong>s die op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> word<strong>en</strong> verzameld.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> kreeg deze uitgave als titel Overzicht van de<br />

handel - Schema voor Handelsontwikkel<strong>in</strong>g voor <strong>het</strong> Brussels<br />

Hoofdstedelijk Gewest - 2008.<br />

Dit werk <strong>en</strong> de rapport<strong>en</strong> van 2005 <strong>en</strong> 2007 kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> pdfformaat<br />

word<strong>en</strong> gedownload op de portaalsite van <strong>het</strong> gewest:<br />

www.broh.irisnet.be, directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g, rubriek<br />

‘Studies <strong>en</strong> Observatoria’.<br />

overzicht van de<br />

huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 2006 werd gestart met <strong>het</strong> Overzicht van de huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Dit analyseert <strong>het</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>aanbod <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

gewest vertrekkk<strong>en</strong>de van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

om bij te drag<strong>en</strong> tot de evaluatie van de middel<strong>en</strong><br />

voor plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouw. <strong>het</strong> is dus complem<strong>en</strong>tair<br />

aan <strong>het</strong> Observatorium voor de huisvest<strong>in</strong>g, dat behoort<br />

tot de Brusselse Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

(BGhM).<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

27


28<br />

5 InterGewestelIjke<br />

<strong>en</strong> InternatIonale<br />

saM<strong>en</strong>werkInG<br />

brusselse rand<br />

De DSP heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> bepaalde studies <strong>en</strong> dossiers <strong>in</strong> verband<br />

met de Brusselse rand opgevolgd. Deze dossiers betreff<strong>en</strong><br />

meer bepaald de ‘studie afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g Vlaams stedelijk gebied<br />

rond Brussel’, de ‘streefbeeldstudies’ <strong>en</strong> ontwerp-plann<strong>en</strong><br />

met effect<strong>en</strong>studies met betrekk<strong>in</strong>g tot de R<strong>in</strong>g RO. De<br />

directie neemt ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s deel aan de overlegvergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> ‘pr<strong>in</strong>cipieel mobiliteitsakkoord’ met de<br />

andere gewest<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mobiliteitsaanspreekpunt<strong>en</strong>.<br />

europese unie<br />

De voornaamste dossiers van <strong>het</strong> DG Regio (Regionale<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g) die door de DSP word<strong>en</strong> opgevolgd, betreff<strong>en</strong><br />

‘territoriale cohesie’ <strong>en</strong> ‘stadsontwikkel<strong>in</strong>g’.<br />

<strong>het</strong> gaat om de opmaak van e<strong>en</strong> territoriaal ag<strong>en</strong>da van de<br />

Europese Unie <strong>en</strong> van <strong>het</strong> Charter van Leipzig over de duurzame<br />

Europese stad, refer<strong>en</strong>tiedocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die de m<strong>in</strong>isters<br />

van de Sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> mei 2007<br />

hebb<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>in</strong> dit kader heeft de DSP zich <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

t<strong>en</strong>volle <strong>in</strong>gezet voor de opmaak van <strong>het</strong> refer<strong>en</strong>tiesysteem<br />

voor de toepass<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Charter van Leipzig.<br />

Parallel daarmee heeft de Commissie <strong>het</strong> Gro<strong>en</strong>boek over<br />

territoriale cohesie uitgebracht, dat tot e<strong>in</strong>d februari <strong>2009</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>bare raadpleg<strong>in</strong>g werd onderworp<strong>en</strong>. <strong>in</strong> dat kader<br />

heeft de DSP sam<strong>en</strong> met de twee andere gewest<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gecoord<strong>in</strong>eerd<br />

advies opgesteld over <strong>het</strong> gro<strong>en</strong>boek-project.<br />

E<strong>en</strong> ander belangrijk Europees dossier is <strong>het</strong> ‘Europees<br />

Observatorium voor <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong>’ (ORATE, of<br />

ESPON <strong>in</strong> <strong>het</strong> Engels). Voor de periode 2007-2013 wordt<br />

e<strong>en</strong> budget van 45 miljo<strong>en</strong> EUR besteed aan territoriale<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g, competitiviteit <strong>en</strong> cohesie.<br />

De DSP neemt deel aan de opvolg<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> beheer<br />

van <strong>het</strong> programma (vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Monitor<strong>in</strong>g<br />

Committee) <strong>en</strong> aan de thematische sem<strong>in</strong>aries die door<br />

ORATE onder elk voorzitterschap word<strong>en</strong> georganiseerd.<br />

De Belgische aanspreekpunt<strong>en</strong>, KULeuv<strong>en</strong> <strong>en</strong> ULB, won<strong>en</strong><br />

de vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van dit netwerk bij <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verslag<br />

van deze studies, die vooral de bestur<strong>en</strong> van de drie gewest<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>teresser<strong>en</strong>.<br />

b<strong>en</strong>elux<br />

De DSP werkt sam<strong>en</strong> met de Bijzondere Commissie voor<br />

<strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BCRO).


6 InForMatIe<br />

Colloquia<br />

Intergewestelijk colloquium over ‘<strong>het</strong> stadsproject’<br />

De DSP organiseerde e<strong>en</strong> colloquium op 29 april <strong>in</strong> <strong>het</strong> hotel<br />

Crowne Plaza te Brussel. <strong>het</strong> kreeg als titel <strong>het</strong> stadsproject<br />

- <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor operationele plann<strong>in</strong>g aan de hand van<br />

opmerkelijke voorbeeld<strong>en</strong> van vernieuwde stedelijke vormgev<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> de drie Belgische gewest<strong>en</strong>. Ti<strong>en</strong> sprekers uit de <strong>in</strong>stitutionele<br />

sector hebb<strong>en</strong> concrete voorbeeld<strong>en</strong> van stadsher<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

toegelicht. Daarbij legd<strong>en</strong> ze de nadruk op datg<strong>en</strong>e wat hun<br />

ontwerp had aangezw<strong>en</strong>geld <strong>en</strong> op de goede praktijk<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

andere sted<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Daarna hebb<strong>en</strong><br />

zes privéontwikkelaars gedebatteerd over hun ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

suggesties met betrekk<strong>in</strong>g tot stadsher<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsoperaties<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> privaat-publiek partnership. <strong>het</strong> colloquium heeft zijn<br />

doel niet gemist: <strong>het</strong> trok nag<strong>en</strong>oeg 400 deelnemers, waarvan<br />

e<strong>en</strong> ruime helft uit de private vastgoedsector.<br />

Colloquium ‘brussel, haar kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’<br />

Op 17 juni organiseerde de DSP e<strong>en</strong> colloquium <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Brussels <strong>in</strong>fo Ple<strong>in</strong> (BiP), waar de voornaamste elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> voorgesteld van de tweetalige uitgave met als titel<br />

Brussel, haar kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. De sprekers leverd<strong>en</strong><br />

de grootste bijdrage tot <strong>het</strong> werk.<br />

publicaties<br />

Brusselse dichthed<strong>en</strong> <strong>en</strong> woonvorm<strong>en</strong><br />

Auteurs: Bernard Declève, Priscilla Ananian, Mauricio<br />

Anaya, Anne Lescieux (URBA-UCL) 305 bladzijd<strong>en</strong>.<br />

Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

BRUSSEL!<br />

Auteurs: Eric Corijn <strong>en</strong> Eefje Vloeberghs.<br />

Bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de prospectieve<br />

territorialiteitsstudie ‘Brussel teg<strong>en</strong> 2020’, besteld<br />

door de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gscommissie (GOC).<br />

325 bladzijd<strong>en</strong>. Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

‘Brussel, haar kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’.<br />

Speciaal nummer van <strong>het</strong> Overzicht van <strong>het</strong><br />

kantor<strong>en</strong>park, met e<strong>en</strong> dvd die dezelfde titel draagt.<br />

256 bladzijd<strong>en</strong>. Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - Leegstand 2008<br />

<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> leegstand / nr. 23 / <strong>2009</strong><br />

Copublicatie van <strong>het</strong> BROh <strong>en</strong> de GOMB.<br />

32 bladzijd<strong>en</strong>. Drietalige uitgave NL/FR/EN.<br />

Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park - Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

2008 / nr. 24 / <strong>2009</strong><br />

Uitgegev<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BROh<br />

(Overzicht van <strong>het</strong> kantor<strong>en</strong>park)<br />

32 bladzijd<strong>en</strong>. Drietalige uitgave NL/FR/EN.<br />

Overzicht van de handel: schema voor handelsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2008<br />

72 bladzijd<strong>en</strong>. Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Nederlands,<br />

Frans, Engels.<br />

Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 - Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 van de directie Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g<br />

Uitgegev<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BROh.<br />

49 bladzijd<strong>en</strong>. Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

29


30<br />

VooruItzICHt<strong>en</strong><br />

de opmaak van e<strong>en</strong> nieuw duurzaam<br />

gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan<br />

(dGewop)<br />

De opmaak van e<strong>en</strong> nieuw duurzaam gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan<br />

(DGewOP) vormt e<strong>en</strong> van de grootste project<strong>en</strong><br />

van de Brusselse reger<strong>in</strong>g tijd<strong>en</strong>s deze legislatuur. Dit plan<br />

zal verschill<strong>en</strong>de verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> <strong>in</strong>loss<strong>en</strong>:<br />

Het moet e<strong>en</strong> duurzaam plan zijn. <strong>in</strong> e<strong>en</strong> moeilijke<br />

economische context neemt <strong>het</strong> DGewOP grote uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

qua duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan. Daarom werd aan<br />

de b<strong>en</strong>am<strong>in</strong>g gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan <strong>het</strong> adjectief<br />

duurzaam toegevoegd.<br />

‘Duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g’ verwijst naar e<strong>en</strong> sociaal rechtvaardige,<br />

economisch stabiele <strong>en</strong> ecologisch verantwoorde<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g (rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>d met de biofysische beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van onze planeet). Voor elke thematiek of <strong>in</strong> elke ontwikkel<strong>in</strong>gssector<br />

zoud<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imum-’duurzaamheidsdrempels’<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgelegd.<br />

Het moet e<strong>en</strong> ambitieus plan zijn. <strong>het</strong> DGewOP staat<br />

voor 5 nieuwe uitdag<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: demografische groei - tewerkstell<strong>in</strong>g,<br />

opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> onderwijs - milieu - armoedebestrijd<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> dualisatie van de stad - <strong>in</strong>ternationaliser<strong>in</strong>g.<br />

Daarom is <strong>het</strong> vooral van belang dat de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

bereikt <strong>in</strong>zake de opvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> won<strong>in</strong>g- <strong>en</strong> tewerstell<strong>in</strong>gsaanbod,<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>g van de bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s<br />

voor stadsvernieuw<strong>in</strong>g, de verbeter<strong>in</strong>g van de veiligheid <strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> stedelijke milieu, de verlag<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> <strong>en</strong>ergieverbruik<br />

<strong>en</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van hernieuwbare <strong>en</strong>ergiebronn<strong>en</strong>.<br />

Het plan moet e<strong>en</strong> visie hebb<strong>en</strong> op korte, middellange<br />

<strong>en</strong> lange termijn. <strong>het</strong> DGewOP tek<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> strategische<br />

visie voor de jar<strong>en</strong> 2020 <strong>en</strong> 2040 <strong>en</strong> bereidt zo de toekomst<br />

van <strong>het</strong> gewest voor op middellange <strong>en</strong> lange termijn.<br />

Op korte termijn legt <strong>het</strong> actielijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> operationele maatregel<strong>en</strong><br />

vast voor deze legislatuur (<strong>in</strong>dicator<strong>en</strong> <strong>en</strong> boordtabell<strong>en</strong>)<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht van de evaluatie <strong>en</strong> de aanpass<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> plan.<br />

Het moet e<strong>en</strong> pragmatisch plan zijn. <strong>het</strong> DGewOP legt<br />

niet <strong>en</strong>kel <strong>in</strong>dicator<strong>en</strong> <strong>en</strong> boordtabell<strong>en</strong> vast, maar bepaalt<br />

ook de voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> de middel<strong>en</strong> voor de uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

de programma’s <strong>en</strong> project<strong>en</strong>.<br />

Dit houdt <strong>in</strong> dat ook de sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> dit globaal<br />

gewestelijk plan <strong>en</strong> de sectorale of lokale plann<strong>en</strong> wordt<br />

herbekek<strong>en</strong>.<br />

Het moet e<strong>en</strong> geïntegreerd plan zijn. <strong>het</strong> DGewOP<br />

<strong>in</strong>tegreert, versoepelt <strong>en</strong> versterkt de sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong><br />

de verschill<strong>en</strong>de plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> plann<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zowel<br />

de reeds bestaande (<strong>het</strong> Plan voor de <strong>in</strong>ternationale<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g, <strong>het</strong> iris-vervoersplan, de richtschema’s, <strong>en</strong>z.)<br />

als de toekomstige (de richtschema’s naargelang van hun<br />

goedkeur<strong>in</strong>g).<br />

Het moet e<strong>en</strong> participatief plan zijn. Op <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van<br />

de procedure wordt <strong>het</strong> ontwerpplan aan e<strong>en</strong> (verplicht)<br />

op<strong>en</strong>baar onderzoek onderworp<strong>en</strong>. Van bij de aanvang van<br />

de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> DGewOP komt echter ook e<strong>en</strong> ruim<br />

proces van op<strong>en</strong>bare raadpleg<strong>in</strong>g <strong>en</strong> burgerparticipatie<br />

tot stand <strong>in</strong> de vorm van op<strong>en</strong>bare debatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> ateliers<br />

voor strategische toekomstverk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g. Op basis hiervan<br />

kom<strong>en</strong> de eerste t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>het</strong> DGewOP tot stand <strong>in</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de betrokk<strong>en</strong> overhed<strong>en</strong> (gewestelijke,<br />

paragewestelijke, geme<strong>en</strong>telijke <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapsactor<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> privé-<strong>in</strong>stanties (ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, bewoners, economische<br />

actor<strong>en</strong>, sociale <strong>en</strong> academische partners).<br />

Deze nieuwe bottom-upb<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g komt de operationaliteit<br />

van <strong>het</strong> plan t<strong>en</strong> goede <strong>en</strong> bevordert de betrokk<strong>en</strong>heid bij<br />

e<strong>en</strong> federatief stadsproject van al wie actief is op <strong>het</strong> vlak<br />

van stadsontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

Het moet e<strong>en</strong> grootstedelijk plan zijn. <strong>het</strong> socio-economische<br />

(of grootstedelijke) luik van <strong>het</strong> gewest zal <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

DGewOP <strong>in</strong> zijn geheel aan bod moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. De sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> daarom de <strong>in</strong>stitutionele gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

overschrijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich ook richt<strong>en</strong> tot verteg<strong>en</strong>woordigers<br />

van de andere gewest<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevoegdheidsniveaus. Deze<br />

synergieën zoud<strong>en</strong> de logica van concurr<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> zero game<br />

(wat de <strong>en</strong>e w<strong>in</strong>t, verliest de andere) moet<strong>en</strong> doorbrek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> w<strong>in</strong>-w<strong>in</strong>effect<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> opdracht voor e<strong>en</strong> nieuw ontwerp van globale ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van Brussel wordt overwog<strong>en</strong>, met de ambitie om e<strong>en</strong><br />

strategische ruimtelijke visie te ontwikkel<strong>en</strong> die <strong>in</strong> de grootstedelijke<br />

context de verworv<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> van richtschema’s <strong>en</strong><br />

wijkcontract<strong>en</strong> opneemt.<br />

Het plan moet aan <strong>het</strong> milieu getoetst word<strong>en</strong>. Voor<br />

<strong>het</strong> eerst wordt e<strong>en</strong> plan ter beoordel<strong>in</strong>g van de milieueffect<strong>en</strong><br />

voorgelegd. Deze gebeurt op <strong>het</strong>zelfde mom<strong>en</strong>t<br />

als de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> ontwerpplan.<br />

Op basis van deze evaluatie <strong>en</strong> van de analyse van variant<strong>en</strong><br />

of mogelijke alternatiev<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de voorstell<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

verbeterd. De evaluatie van de milieueffect<strong>en</strong> gebeurt, net<br />

zoals die van <strong>het</strong> plan zelf, op transversale wijze.


de voortzett<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>telijke<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (Gemop’s)<br />

De DSP zal de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de nieuwe procedure (met milieueffect<strong>en</strong>rapport)<br />

om hun GemOP op te stell<strong>en</strong>.<br />

De uitwerk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> DGewOP kan e<strong>en</strong> nieuw elan gev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> nieuwe perspectiev<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> aan deze strategisch plann<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke grondgebied.<br />

de voortzett<strong>in</strong>g van de richtschema’s<br />

De DSP gaat door met de opstell<strong>in</strong>g van richtschema’s <strong>in</strong> de<br />

hefboomgebied<strong>en</strong> van <strong>het</strong> GewOP 2002 <strong>en</strong> <strong>in</strong> de gebied<strong>en</strong><br />

van gewestelijk belang van <strong>het</strong> GBP. Zij zou ook de plann<strong>in</strong>gsprocess<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong> van o.m. de heizel, <strong>het</strong><br />

Kanaal <strong>en</strong> de NMBS-project<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> Ag<strong>en</strong>tschap voor Territoriale Ontwikkel<strong>in</strong>g (ATO) is<br />

verantwoordelijk voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de richtschema’s<br />

die al werd<strong>en</strong> goedgekeurd.<br />

de gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan (Gbp)<br />

Naar aanleid<strong>in</strong>g van de opmaak van <strong>het</strong> DGewOP <strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

sam<strong>en</strong>hang met <strong>het</strong> PiO (Plan voor de <strong>in</strong>ternationale Ontwikkel<strong>in</strong>g)<br />

wordt <strong>het</strong> GBP gedeeltelijk gewijzigd. <strong>het</strong> moet<br />

de grote voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>richt<strong>en</strong> die nodig zijn voor de<br />

<strong>in</strong>ternationale ontwikkel<strong>in</strong>g van Brussel, <strong>en</strong> <strong>in</strong>spel<strong>en</strong> op de<br />

economische behoeft<strong>en</strong> <strong>en</strong> op de nood aan e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd<br />

stedelijk karakter (behoud van de <strong>in</strong>dustriefunctie b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de gem<strong>en</strong>gde gebied<strong>en</strong>, bevorder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>aanbod<br />

<strong>in</strong> de adm<strong>in</strong>istratiegebied<strong>en</strong>, optimale aanleg van<br />

de structurer<strong>en</strong>de as van de kanaalzone,…).<br />

de voortzett<strong>in</strong>g van de bijzondere<br />

bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> (bbp’s)<br />

De DSP blijft sam<strong>en</strong> met de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> de dossiers voor<br />

de goedkeur<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de opheff<strong>in</strong>g van BBP’s behandel<strong>en</strong>.<br />

De plann<strong>in</strong>g van bepaalde hefboomgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebied<strong>en</strong><br />

van gewestelijk belang (Thurn & Taxis, Europese wijk,…)<br />

wordt de opstell<strong>in</strong>g van BBP's voortgezet, waarbij de opties<br />

van de richtschema’s word<strong>en</strong> toegelicht.<br />

De nood aan vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g <strong>en</strong> grotere flexibiliteit vereist<br />

<strong>het</strong> onderzoek van <strong>het</strong> BBP zelf als <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t, zodat <strong>het</strong><br />

nauwer aansluit op de sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> economische<br />

behoeft<strong>en</strong> die volop <strong>in</strong> evolutie zijn.<br />

de uitbreid<strong>in</strong>g van overzicht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> studies<br />

De DSP zet de opvolg<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de analyse voort van de evoluties<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> <strong>in</strong>zake kantor<strong>en</strong>, handelszak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> huisvest<strong>in</strong>g.<br />

<strong>het</strong> DGewOP vereist dat <strong>het</strong> grondgebied op grootstedelijke<br />

schaal wordt b<strong>en</strong>aderd. <strong>het</strong> Overzicht van <strong>het</strong><br />

kantor<strong>en</strong>park breidt zijn onderzoeksterre<strong>in</strong> daarom uit<br />

(leegstand <strong>2009</strong>) met de kantoorfunctie <strong>in</strong> de rand.<br />

De gegev<strong>en</strong>sbank over de bestaande toestand (de Sitex)<br />

van de handelskern<strong>en</strong> werd uitgebreid nagekek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijgewerkt. Op basis daarvan wordt <strong>in</strong> 2010 e<strong>en</strong> nieuw<br />

nummer van <strong>het</strong> Overzicht van de handel uitgegev<strong>en</strong><br />

over de evolutie van de handelszak<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> gewest tuss<strong>en</strong><br />

2002 <strong>en</strong> 2008.<br />

<strong>het</strong> Overzicht van de huisvest<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> publiceert<br />

zijn eerste nummer, over de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die tuss<strong>en</strong><br />

2003 <strong>en</strong> 2008 werd<strong>en</strong> toegelat<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> nieuwe DGewOP zal overig<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> programma vastlegg<strong>en</strong><br />

voor specifieke, sectorale <strong>en</strong> transversale studies<br />

die nodig zijn voor zijn uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

de voorzett<strong>in</strong>g van de communicatie-<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatiemiddel<strong>en</strong><br />

De formule van de Middag<strong>en</strong> van de <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong><br />

(voorhe<strong>en</strong> ‘Middag<strong>en</strong> van de Plann<strong>in</strong>g’) loopt door, <strong>in</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de directie Adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anciële<br />

Zak<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROh.<br />

De DSP zet ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s haar beleid voort <strong>in</strong>zake organisatie<br />

van sem<strong>in</strong>aries <strong>en</strong> publicaties.<br />

de organisatie van <strong>het</strong> belgische voorzitterschap<br />

van de europese unie <strong>in</strong> 2010<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> Belgische voorzitterschap van de Europese Unie,<br />

<strong>het</strong> tweede semester van 2010, neemt de DSP <strong>het</strong> voorzitterschap<br />

waar op <strong>het</strong> vlak van ‘sted<strong>en</strong>beleid’: vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

de Urban Developm<strong>en</strong>t Group <strong>en</strong> van de directeur<strong>en</strong>-g<strong>en</strong>eraal<br />

over de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Charter van Leipzig over de duurzame<br />

Europese stad <strong>en</strong> zijn refer<strong>en</strong>tiesysteem; organisatie<br />

van e<strong>en</strong> Europees sem<strong>in</strong>arie op 16/11/2010 met als thema<br />

‘stadsproject: goede praktijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooruitzicht<strong>en</strong>’.<br />

Daarnaast neemt zij actief deel aan de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die<br />

<strong>het</strong> Waalse gewest organiseert over ‘territoriale cohesie’:<br />

vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de drie sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsforums (NTCCP,<br />

DG <strong>en</strong> TCUM) over de opvolg<strong>in</strong>g van de Territoriale ag<strong>en</strong>da<br />

<strong>en</strong> haar eerste Actieprogramma, net als de uitwerk<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> rapport Territorial State and Perspectives; ondersteun<strong>in</strong>g<br />

van de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die ESPON organiseert.<br />

Vanaf beg<strong>in</strong> 2010 tot midd<strong>en</strong> 2011 zal de DSP zich vooral<br />

sterk toespits<strong>en</strong> op <strong>het</strong> werk dat de twee andere land<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> Trio van <strong>het</strong> Europese voorzitterschap (Spanje <strong>en</strong> hongarije)<br />

hebb<strong>en</strong> geleverd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

31


sted<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> <strong>2009</strong>, dat is:<br />

sted<strong>en</strong>bouw<br />

5 663 aanvrag<strong>en</strong> tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

4 725 vergunn<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>, waarvan 86 % toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

16 % gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (bevoegdheid van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar)<br />

28 milieueffect<strong>en</strong>studies<br />

191 geanalyseerde milieueffect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong><br />

726 geregistreerde vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van bouwmisdrijv<strong>en</strong><br />

2<br />

189 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> 144 beroep<strong>en</strong> behandeld bij <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig College<br />

70 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> 59 beroep<strong>en</strong> behandeld bij de reger<strong>in</strong>g<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

33


34<br />

doelstellInG<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw legt zich op proactieve wijze toe<br />

op de verbeter<strong>in</strong>g van de leefbaarheid van de stad, met de<br />

hulp van <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor sted<strong>en</strong>bouw, met name via de<br />

beoordel<strong>in</strong>g van ontwerp<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> met al de aspect<strong>en</strong> van<br />

de stad rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g wordt gehoud<strong>en</strong>.<br />

Deze doelstell<strong>in</strong>g past <strong>in</strong> de algem<strong>en</strong>e beleidsverklar<strong>in</strong>g van<br />

de reger<strong>in</strong>g <strong>en</strong> steunt op - <strong>het</strong> substantiële - artikel 2 van <strong>het</strong><br />

Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO).<br />

De doelstell<strong>in</strong>g van Sted<strong>en</strong>bouw resulteert <strong>in</strong> 6 hoofdopdracht<strong>en</strong>:<br />

1 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>: de juiste toepass<strong>in</strong>g<br />

garander<strong>en</strong> van de gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GSV), de adm<strong>in</strong>istratieve politie<br />

op <strong>het</strong> vlak van sted<strong>en</strong>bouw. <strong>in</strong> <strong>het</strong> verl<strong>en</strong>gde hiervan<br />

de geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(GemSV’s) beher<strong>en</strong> <strong>en</strong> over hun compatibiliteit met<br />

de GSV wak<strong>en</strong>.<br />

2 Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d advies van de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> over de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/-attest<strong>en</strong><br />

die tot de geme<strong>en</strong>telijke bevoegdheid behor<strong>en</strong>; besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong> (afgifte of weiger<strong>in</strong>g) over de aanvrag<strong>en</strong><br />

tot afwijk<strong>in</strong>g <strong>en</strong>, desgevall<strong>en</strong>d, de besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> schors<strong>en</strong>. De<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

die tot de bevoegdheid van de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar behor<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de aanhangigmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar behandel<strong>en</strong> <strong>en</strong> afgev<strong>en</strong>.<br />

3 effect<strong>en</strong>:<br />

4 Misdrijv<strong>en</strong>:<br />

5 beroep<strong>en</strong>:<br />

6 Informatie:<br />

de milieueffect<strong>en</strong>studies <strong>en</strong> -rapport<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

verband met aanvrag<strong>en</strong> tot sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong><br />

verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/-attest<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

de milieueffect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> die aan de<br />

BBP’s gekoppeld zijn.<br />

de bouwmisdrijv<strong>en</strong> beher<strong>en</strong> die betrekk<strong>in</strong>g<br />

hebb<strong>en</strong> op handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die zonder<br />

vergunn<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> uitgevoerd of waarbij de afgegev<strong>en</strong><br />

vergunn<strong>in</strong>g niet werd nageleefd.<br />

de beroep<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> die bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College <strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. De geschill<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw opvolg<strong>en</strong><br />

bij de advocat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewest.<br />

de directie deelt de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mee aan de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> beheert de notariële aanvrag<strong>en</strong> tot verdel<strong>in</strong>g<br />

van goed. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> verzorgt ze publicaties voor de<br />

burger.


MIddel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

Met uitzonder<strong>in</strong>g van opdracht 5, die onder de bevoegdheid<br />

valt van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College <strong>en</strong> de directie<br />

Advies <strong>en</strong> Beroep, word<strong>en</strong> de opdracht<strong>en</strong> uitgevoerd door<br />

de 47 medewerkers van de directie Sted<strong>en</strong>bouw.<br />

F<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> bedroeg<strong>en</strong> de budgettaire middel<strong>en</strong> die aan sted<strong>en</strong>bouw<br />

werd<strong>en</strong> besteed 540 964 EUR. Dit bedrag werd<br />

verdeeld als volgt:<br />

Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Vereff<strong>en</strong>de kredie-<br />

programma’s<br />

t<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> (EUR)<br />

Studies, opleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, consultancy,<br />

255 523<br />

organisatie van wedstrijd<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties<br />

<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, communicatie<br />

Subsidies voor organisatie van<br />

154 339<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties,<br />

wedstrijd<strong>en</strong><br />

Overlegcommissies 98 635<br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundig College<br />

26 750<br />

<strong>en</strong> Milieucollege<br />

Vaststell<strong>in</strong>g <strong>en</strong> vervolg<strong>in</strong>g van<br />

5 717<br />

overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BWRO<br />

totaal 540 964<br />

wetsmiddel<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> Brussels Wetboek voor <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> (BWRO) van<br />

9 april 2004 vormt de juridische basis voor sted<strong>en</strong>bouw.<br />

Dit BWRO werd al herhaaldelijk gewijzigd. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

twee wijzig<strong>in</strong>gsordonnanties goedgekeurd: de ordonnantie<br />

van 19/05/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van titel Vii <strong>en</strong> titel X van <strong>het</strong><br />

Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong><br />

voorkooprecht, <strong>en</strong> de ordonnantie van 14/05/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g<br />

van de ordonnantie van 13/05/2004 houd<strong>en</strong>de ratificatie<br />

van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong>.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit<strong>en</strong>, die uitvoer<strong>in</strong>g gev<strong>en</strong> aan de BWROwijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die op 01/01/2010 <strong>in</strong> voege zoud<strong>en</strong> tred<strong>en</strong>,<br />

werd<strong>en</strong> opgemaakt, vooral door werkgroep<strong>en</strong> bestaande uit<br />

ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van de functionele directies van <strong>het</strong> BROh <strong>en</strong><br />

van de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, <strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigers van Leefmilieu<br />

Brussel, <strong>het</strong> Brussels Ag<strong>en</strong>tschap voor de Ondernem<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van de Stad <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest.<br />

Wat de andere besluit<strong>en</strong> van de Brusselse reger<strong>in</strong>g betreft:<br />

werd<strong>en</strong> 4 besluit<strong>en</strong> goedgekeurd <strong>in</strong> <strong>2009</strong>:<br />

• <strong>het</strong> besluit van 15/01/<strong>2009</strong> houd<strong>en</strong>de mededel<strong>in</strong>g van<br />

de datums van de schoolvakanties voor <strong>het</strong> schooljaar<br />

<strong>2009</strong>-2010 (B.S. 06/02/<strong>2009</strong>). De schoolvakanties<br />

hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>vloed op de organisatie van de speciale<br />

regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g <strong>en</strong> dus op de berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van de afgiftetermijn<strong>en</strong> van de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

• <strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g<br />

van 19/02/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de<br />

Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 24/06/1993 tot<br />

bepal<strong>in</strong>g van de publiekrechtelijke rechtsperson<strong>en</strong> voor<br />

wie de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> afgeleverd door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar,<br />

werd goedgekeurd (B.S. 26/03/<strong>2009</strong>). <strong>het</strong> breidt de<br />

bevoegdheid van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar uit tot de<br />

aanvrag<strong>en</strong> van vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

door de SFAR <strong>en</strong> zijn filial<strong>en</strong> die 100 % word<strong>en</strong><br />

gecontroleerd. Om te ressorter<strong>en</strong> onder de bevoegdheid<br />

van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar, beperkt de aanvraag<br />

zich niet meer tot de bouw van sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (B.S.<br />

16/04/<strong>2009</strong>).<br />

• <strong>het</strong> besluit van 19/03/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit<br />

van de Brusselse hoofdstedelijke Executieve van<br />

29/06/1992 betreff<strong>en</strong>de de overlegcommissies; met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot hun sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g.<br />

• <strong>het</strong> besluit van 17/12/<strong>2009</strong> tot aanwijz<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> artikel 5<br />

van <strong>het</strong> Brussels Wetboek van <strong>Ruimtelijke</strong> <strong>Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g</strong> bedoelde<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> (B.S. 08/01/2010).<br />

werd 1 besluit door de Raad van State vernietigd (arrest<br />

nr. 194.193 van 15/06/<strong>2009</strong>): <strong>het</strong> besluit van 12/06/2003<br />

betreff<strong>en</strong>de de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> opgelegd bij<br />

afgifte van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (ev<strong>en</strong>als<br />

<strong>het</strong> besluit van 18/12/2003 tot wijzig<strong>in</strong>g van dat besluit).<br />

Voor de motiver<strong>in</strong>g van de vernietig<strong>in</strong>g, zie blz. 46.<br />

Mom<strong>en</strong>teel wordt e<strong>en</strong> nieuw besluit opgesteld met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> BWRO zal<br />

word<strong>en</strong> gewijzigd om de reger<strong>in</strong>g bevoegd te verklar<strong>en</strong> om<br />

ter zake regelgev<strong>en</strong>d op te tred<strong>en</strong>. Beide tekst<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de loop van 2010 goedgekeurd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

35


36<br />

1<br />

de sted<strong>en</strong>bouwkundIGe<br />

Verord<strong>en</strong>InG<strong>en</strong><br />

(sV’s)<br />

<strong>het</strong> BWRO voorziet <strong>in</strong> 2 mogelijkhed<strong>en</strong> om sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit te vaardig<strong>en</strong>:<br />

de gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

(GSV),<br />

de geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(GemSV’s).<br />

Artikel 88 van <strong>het</strong> BWRO somt de materies op waar<strong>in</strong> de<br />

GSV regelgev<strong>en</strong>d is. De verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met <strong>het</strong> oog op e<strong>en</strong> specifiek beleid, onder meer op <strong>het</strong><br />

vlak van gezondheid, <strong>in</strong>standhoud<strong>in</strong>g, veiligheid, stevigheid<br />

<strong>en</strong> fraaiheid van de bouwwerk<strong>en</strong>, <strong>in</strong>stallaties <strong>en</strong> hun<br />

omgev<strong>in</strong>g; m<strong>in</strong>imumnorm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake bewoonbaarheid van<br />

de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; de toegang tot op<strong>en</strong>bare gebouw<strong>en</strong> voor<br />

person<strong>en</strong> met verm<strong>in</strong>derde beweegljikheid; uithangbord<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> reclame-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; ant<strong>en</strong>nes, leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

opslagplaats<strong>en</strong>, braakligg<strong>en</strong>de grond<strong>en</strong>, aanplant<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

bodemreliëfwijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanleg van ruimte voor<br />

de verplaats<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> parker<strong>en</strong> van wag<strong>en</strong>s buit<strong>en</strong> de<br />

op<strong>en</strong>bare weg.<br />

De GSV staat hiërarchisch bov<strong>en</strong> de GemSV’s. Zij heft m.a.w.<br />

de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de GemSV’s op die niet conform haar<br />

eig<strong>en</strong> bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn. De GemSV’s kunn<strong>en</strong>, afhankelijk van<br />

de lokale situatie, de regelgev<strong>in</strong>g van de GSV aanvull<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verduidelijk<strong>en</strong> of betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> op andere materies dan<br />

die welke door de GSV wordt geregeld (bv. schotelant<strong>en</strong>nes,<br />

reclame-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, terrass<strong>en</strong> aan de op<strong>en</strong>bare weg,…).<br />

Zij kunn<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> de omstandighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> bedrag<br />

van de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> die ev<strong>en</strong>tueel bij<br />

de afgifte van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> opgelegd. Zij zegg<strong>en</strong><br />

niets over de bestemm<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

de Gewestelijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (GsV)<br />

E<strong>en</strong> eerste GSV werd goedgekeurd op 03/06/1999 <strong>en</strong> trad <strong>in</strong><br />

werk<strong>in</strong>g op 01/01/2000. Als gevolg van e<strong>en</strong> procedurefout<br />

heeft de Brusselse reger<strong>in</strong>g op 11/04/2003 e<strong>en</strong> tweede GSV<br />

goedgekeurd die op 15/05/2003 van kracht werd <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

beperkte geldigheidsduur had. De reger<strong>in</strong>g keurde daarna<br />

bij besluit van 21/11/2006 e<strong>en</strong> derde GSV goed. Dit laatste<br />

GVS - <strong>het</strong> huidige dus - werd van kracht op 03/01/2007.<br />

<strong>het</strong> telt 7 titels:<br />

titel I: K<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de bouwwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun naaste<br />

omgev<strong>in</strong>g<br />

titel II: Bewoonbaarheidsnorm<strong>en</strong> voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

titel III: Bouwplaats<strong>en</strong><br />

titel IV: Toegankelijkheid van gebouw<strong>en</strong> voor person<strong>en</strong><br />

met beperkte mobiliteit<br />

titel VI: Reclame <strong>en</strong> uithangbord<strong>en</strong><br />

titel VII: De weg<strong>en</strong>, de toegang<strong>en</strong> ertoe <strong>en</strong> de naaste<br />

omgev<strong>in</strong>g ervan<br />

titel VIII: De parkeernorm<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg<br />

Titel V over de thermische isolatie van de gebouw<strong>en</strong> werd opgehev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> door de ordonnantie van 07/06/2007<br />

houd<strong>en</strong>de de <strong>en</strong>ergieprestatie <strong>en</strong> <strong>het</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>klimaat van<br />

gebouw<strong>en</strong> (EPB) dat op 02/07/2008 van kracht werd.<br />

<strong>het</strong> BROh heeft e<strong>en</strong> uitgave van de GSV verzorgd met<br />

comm<strong>en</strong>taar, illustraties <strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Dit docum<strong>en</strong>t is<br />

beschikbaar op www.gsv.irisnet.be. Ook e<strong>en</strong> brochure met<br />

de <strong>in</strong>tegrale tekst zoals hij <strong>in</strong> <strong>het</strong> Belgisch Staatsblad werd<br />

gepubliceerd, is er beschikbaar.


Op basis van de dagelijkse praktijk van de sted<strong>en</strong>bouwtechnici<br />

van <strong>het</strong> BROh wordt met betrekk<strong>in</strong>g tot de concrete<br />

toepass<strong>in</strong>g van de GSV <strong>het</strong> volg<strong>en</strong>de vastgesteld:<br />

De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> onder Titel i betreff<strong>en</strong>de de vestig<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> bouwvolume van mandelige bouwwerk<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

bijzonder vaak <strong>het</strong> voorwerp uit van afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, voornamelijk<br />

betreff<strong>en</strong>de de diepte van de bouwwerk<strong>en</strong> (artikel<br />

4) <strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de <strong>het</strong> dak (artikel 6). <strong>het</strong> gaat om<br />

uiterst technische bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die voor vel<strong>en</strong> moeilijk te<br />

begrijp<strong>en</strong> zijn.<br />

E<strong>en</strong> gelijkaardige bemerk<strong>in</strong>g geldt voor <strong>het</strong> onderscheid<br />

tuss<strong>en</strong> de regels voor hoofdgebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> die voor bijgebouw<strong>en</strong>.<br />

Dit onderscheid bemoeilijkt de analyse van<br />

de dossiers.<br />

De bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aangaande de begro<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de platte<br />

dak<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s tot <strong>en</strong>kele toepass<strong>in</strong>gsmoeilijkhed<strong>en</strong>.<br />

De regels voor <strong>het</strong> parkeerverbod op <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gstrok<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ruim toegepast <strong>en</strong> afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hiervan zijn<br />

zeldzaam.<br />

Met betrekk<strong>in</strong>g tot Titel ii (bewoonbaarheidsnorm<strong>en</strong><br />

voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) wordt bijzondere aandacht besteed<br />

aan de afmet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de kamers, de plafondhoogte,<br />

de verplichte aanwezigheid van e<strong>en</strong> lift <strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

vertrekk<strong>en</strong>, met name voor fiets<strong>en</strong>.<br />

Titel Viii (parkeernorm<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg) wordt<br />

meer toegepast bij kantor<strong>en</strong> dan bij won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

de Geme<strong>en</strong>telijke<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> (GemsV’s)<br />

Elke geme<strong>en</strong>teraad kan voor <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>telijke grondgebied<br />

of e<strong>en</strong> deel ervan bijzondere verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> uitvaardig<strong>en</strong>.<br />

Na e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar onderzoek <strong>en</strong> <strong>het</strong> advies van de overlegcommissie<br />

keurt de reger<strong>in</strong>g deze GemSV’s goed.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 3 GemSV’s goedgekeurd:<br />

voor Brussel-stad werd door de reger<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> zonale GSV<br />

‘Grote Markt, UNESCO-erfgoed, Commerciële uitdrukk<strong>in</strong>g’<br />

goedgekeurd op 26/03/<strong>2009</strong> (BS 16/05/<strong>2009</strong>);<br />

voor S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node, e<strong>en</strong> GSV voor de gevelaanzicht<strong>en</strong>,<br />

de plaats<strong>in</strong>g van hertzant<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> <strong>het</strong> privégebruik<br />

van de weg, goedgekeurd door de reger<strong>in</strong>g op<br />

30/04/<strong>2009</strong>;<br />

voor Vorst e<strong>en</strong> GSV voor <strong>het</strong> beheer van <strong>het</strong> reg<strong>en</strong>water,<br />

goedgekeurd door termijnoverschrijd<strong>in</strong>g op<br />

06/08/<strong>2009</strong>.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

37


38<br />

2<br />

speCIFIek beHeer Van de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundIGe <strong>en</strong><br />

VerkaVelInGsVerGunInG<strong>en</strong>/<br />

-attest<strong>en</strong><br />

overlegcommissies (oC’s) <strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> elke geme<strong>en</strong>te van <strong>het</strong> gewest werd e<strong>en</strong> overlegcommissie<br />

sam<strong>en</strong>gesteld. <strong>het</strong> betreft e<strong>en</strong> adviesorgaan met 8 led<strong>en</strong> dat<br />

de geme<strong>en</strong>te verteg<strong>en</strong>woordigt, ev<strong>en</strong>als de verschill<strong>en</strong>de<br />

gewestelijke belang<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van sted<strong>en</strong>bouw (directie<br />

Sted<strong>en</strong>bouw van <strong>het</strong> BROh), erfgoed (directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BROh), economie (GOMB) <strong>en</strong><br />

milieu (Leefmilieu Brussel-BiM).<br />

De betrokk<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te organiseert de overlegcommissie<br />

<strong>en</strong> zit deze voor. Tijd<strong>en</strong>s de zitt<strong>in</strong>g wordt <strong>het</strong> ontwerp eerst<br />

aan al de aanwezig<strong>en</strong> voorgesteld, waarna iedere<strong>en</strong> al de<br />

vrag<strong>en</strong> kan stell<strong>en</strong> die bijdrag<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> begrip <strong>en</strong> de juiste<br />

<strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> dossier. Vervolg<strong>en</strong>s kan iedere<strong>en</strong> zijn/<br />

haar m<strong>en</strong><strong>in</strong>g uitdrukk<strong>en</strong> over <strong>het</strong> opportune karakter van<br />

<strong>het</strong> ontwerp of over de impact ervan op de leefomgev<strong>in</strong>g.<br />

Ev<strong>en</strong>tuele teg<strong>en</strong>standers mak<strong>en</strong> hun eis<strong>en</strong> k<strong>en</strong>baar. Na e<strong>en</strong><br />

besprek<strong>in</strong>g achter geslot<strong>en</strong> deur<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de overlegcommissie<br />

advies uit over de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag. haar advies is<br />

niet b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>d voor de vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de overhed<strong>en</strong>.<br />

Kracht<strong>en</strong>s artikel 9 van <strong>het</strong> BWRO is <strong>het</strong> advies van de<br />

overlegcommissie vereist alvor<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> BBP, e<strong>en</strong> onteig<strong>en</strong><strong>in</strong>gsplan<br />

ter uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> dergelijk BBP of e<strong>en</strong><br />

GemSV wordt goedgekeurd. <strong>het</strong> is ook vereist vóór de<br />

afgifte van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g, e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

of e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest,<br />

telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> plan of e<strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g dit voorziet of als deze<br />

vergunn<strong>in</strong>gs- of attestaanvrag<strong>en</strong> aan ‘speciale regel<strong>en</strong> van<br />

op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’ werd<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt de overlegcommissie op vraag van de<br />

reger<strong>in</strong>g, de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar of <strong>het</strong> college van<br />

burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong>, advies uit over al de kwesties<br />

<strong>in</strong> verband met plaatselijke ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> kan<br />

zij h<strong>en</strong> nuttige voorstell<strong>en</strong> do<strong>en</strong>. Niettem<strong>in</strong> beperkt de ordonnantie<br />

van 14/05/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BWRO dit<br />

onbeperkte beroep op de OC, om <strong>het</strong> aantal ag<strong>en</strong>dapunt<strong>en</strong><br />

van deze commissie terug te dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Vanaf 01/01/2010<br />

is e<strong>en</strong> beroep op de OC niet meer mogelijk voor kwesties<br />

over de opmaak van plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> of over de<br />

behandel<strong>in</strong>g van vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong>.<br />

Statistiek<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan dat 66 % van de <strong>in</strong> <strong>2009</strong> behandelde<br />

dossiers werd<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong> aan de adviesprocedure<br />

van de overlegcommissie (3 275 dossiers); <strong>in</strong> zowat 84 %<br />

Afgifte (augustus <strong>2009</strong>) van de geme<strong>en</strong>telijke<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g (Els<strong>en</strong>e) voor<br />

de r<strong>en</strong>ovatie van de <strong>in</strong>gang van de w<strong>in</strong>kelgalerij<br />

aan <strong>het</strong> smalle gedeelte van de Louizalaan <strong>en</strong><br />

van de gevels, handelsruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> kantor<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> dossier werd (via ‘speciale regel<strong>en</strong> van<br />

op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’) voorgelegd aan de OC,<br />

vooral met <strong>het</strong> oog op de afwijk<strong>in</strong>g van de<br />

regels voor de dakhoogte van mandelige<br />

bouwwerk<strong>en</strong> (art. 6, Titel i van de GSV)<br />

hiervan gebeurde dat via de ‘speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’<br />

(op<strong>en</strong>baar onderzoek <strong>en</strong> OC), <strong>in</strong> de overige 16 % zonder<br />

de speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g (<strong>en</strong>kel OC).<br />

Overzicht van de voornaamste red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor<br />

voorlegg<strong>in</strong>g aan de OC, zonder speciale<br />

regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

<strong>in</strong> gebied van culturele, historische, est<strong>het</strong>ische waarde<br />

of voor stadsverfraai<strong>in</strong>g: wijzig<strong>in</strong>g zichtbaar vanaf de<br />

op<strong>en</strong>bare ruimte, bij ontst<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is van BBP / sted<strong>en</strong>bouwk.<br />

verord. / wetg. erfgoed (voorschrift 21, GBP)<br />

Goeder<strong>en</strong>, <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris<br />

(art. 207, BWRO)<br />

<strong>in</strong> de vrijwar<strong>in</strong>gszone van e<strong>en</strong> beschermd goed:<br />

handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die de aanblik of<br />

<strong>het</strong> uitzicht wijzig<strong>en</strong> (art. 237, BWRO)<br />

Overzicht van de voornaamste red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor<br />

voorlegg<strong>in</strong>g aan ‘speciale regel<strong>en</strong> van<br />

op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’, <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

44 %<br />

38 %<br />

17 %<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van de regels voor de diepte van<br />

19,11 %<br />

mandelige bouwwerk<strong>en</strong> (art. 4, Titel i, GSV)<br />

handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> impact hebb<strong>en</strong> op <strong>het</strong> 15,09 %<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>terre<strong>in</strong> van <strong>het</strong> huiz<strong>en</strong>blok (voorschrift 0.6, GBP)<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van de regels <strong>in</strong>zake de dakhoogte van 10,83 %<br />

de mandelige bouwwerk<strong>en</strong> (art. 6, Titel i, GSV)<br />

Wijzig<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van 6,69 %<br />

<strong>het</strong> omligg<strong>en</strong>d stedelijk kader (voorschrift 2.5 2°, GBP)<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> BBP (art. 155, § 2, BWRO) 6,46 %<br />

Volledige of gedeeltelijke wijzig<strong>in</strong>g van<br />

3,17 %<br />

e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g (voorschrift 0.12, GBP)<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> GemSV (art. 153, § 2, lid 2, BWRO) 2,77 %<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van de regels <strong>in</strong>zake de hoogte van de voorge- 2,62 %<br />

vel bij mandelige bouwwerk<strong>en</strong> (art. 5, Titel i, GSV)<br />

Afwijk<strong>in</strong>g van de regels over <strong>het</strong> behoud van e<strong>en</strong> 2,40 %<br />

doorlaatbare oppervlakte (art. 13, Titel i, GSV)<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waar <strong>in</strong> <strong>2009</strong> de meeste overlegcommissies<br />

werd<strong>en</strong> georganiseerd, zijn Brussel-stad, gevolgd door Ukkel <strong>en</strong><br />

Anderlecht, <strong>en</strong> op de derde plaats Els<strong>en</strong>e <strong>en</strong> Schaarbeek.


de geme<strong>en</strong>telijke <strong>en</strong> gewestelijke<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

Indi<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> behandel<strong>in</strong>g van de dossiers<br />

Opmerk<strong>in</strong>g vooraf: de statistische gegev<strong>en</strong>s hierna mak<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> onderscheid tuss<strong>en</strong> de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de dossiers (m.a.w.<br />

van zodra e<strong>en</strong> dossier op <strong>het</strong> gewestelijke bestuur werd<br />

geop<strong>en</strong>d) <strong>en</strong> de behandelde dossiers (de dossiers waar<strong>in</strong><br />

al e<strong>en</strong> bestuurlijke besliss<strong>in</strong>g werd getroff<strong>en</strong>). Over <strong>het</strong><br />

verband tuss<strong>en</strong> de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de dossiers <strong>en</strong> de behandelde<br />

dossiers dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong> twee opmerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zich op:<br />

De <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de dossiers <strong>en</strong> de behandelde dossiers, die<br />

jaar na jaar word<strong>en</strong> geïnv<strong>en</strong>tariseerd, zijn niet systematisch<br />

dezelfde, vermits dossiers <strong>het</strong> <strong>en</strong>e jaar word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d,<br />

maar <strong>in</strong> e<strong>en</strong> ander jaar kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> behandeld.<br />

<strong>het</strong> verschil tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> aantal <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de <strong>en</strong> <strong>het</strong> aantal<br />

behandelde dossiers is <strong>in</strong> werkelijkheid kle<strong>in</strong>er (5 %<br />

van de ‘dubbele’ dossiers, dossiers die op gewestelijk<br />

niveau - maar niet op geme<strong>en</strong>telijk niveau - werd<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong>,<br />

dossiers die werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong> of niet meer<br />

word<strong>en</strong> opgevolgd door de aanvrager als gevolg van<br />

e<strong>en</strong> ongunstig advies van de overlegcommissie of van<br />

de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar,…).<br />

Evolutie van <strong>het</strong> aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

waarvoor tuss<strong>en</strong> 1996 <strong>en</strong> <strong>2009</strong> e<strong>en</strong> aanvraag<br />

werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

7 000<br />

6 000<br />

5 000<br />

4 000<br />

3 000<br />

2 000<br />

1 000<br />

0<br />

1996<br />

Totaal Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Gewest<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

5 663<br />

4 725<br />

<strong>het</strong> aantal dossiers dat werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, is s<strong>in</strong>ds 1996 jaar<br />

na jaar toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> war<strong>en</strong> er zowat 1 700 meer<br />

dan <strong>in</strong> 1996. T<strong>en</strong> opzichte van 2008 echter deed zich e<strong>en</strong><br />

dal<strong>in</strong>g voor: dossiers werd<strong>en</strong> bevror<strong>en</strong> als gevolg van de<br />

f<strong>in</strong>anciële crisis van 2008.<br />

938<br />

<strong>2009</strong><br />

Totaal aantal aanvrag<strong>en</strong> tot vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> behandeld per geme<strong>en</strong>te (<strong>2009</strong>)<br />

Anderlecht<br />

Brussel<br />

Els<strong>en</strong>e<br />

Etterbeek<br />

Evere<br />

Ganshor<strong>en</strong><br />

Jette<br />

Koekelberg<br />

Oudergem<br />

Schaarbeek<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha-Berchem<br />

S<strong>in</strong>t-Gillis<br />

S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek<br />

S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node<br />

S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe<br />

S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe<br />

Ukkel<br />

Vorst<br />

Watermaal-Bosvoorde<br />

0<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: 5 663<br />

Behandelde vergun<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: 4 981<br />

200<br />

400<br />

600<br />

800<br />

1 000<br />

1 200<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

39


40<br />

De kwaliteit van de adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> technische behandel<strong>in</strong>g<br />

van de dossiers door de directie Sted<strong>en</strong>bouw verbetert<br />

van jaar tot jaar. De directie streeft resoluut naar de nalev<strong>in</strong>g<br />

van de proceduretermijn<strong>en</strong> die <strong>het</strong> BWRO oplegt.<br />

Nalev<strong>in</strong>g van de termijn<strong>en</strong> door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar voor de geme<strong>en</strong>telijke<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (advies gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

of afwijk<strong>in</strong>g)<br />

100 %<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Nalev<strong>in</strong>g van de termijn<strong>en</strong> door de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar voor de bek<strong>en</strong>dmak<strong>in</strong>g van de<br />

gewestelijke dossiers<br />

100 %<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2004<br />

2004<br />

2005<br />

2005<br />

2006<br />

2006<br />

2007<br />

2007<br />

2008<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de termijn Buit<strong>en</strong> de termijn<br />

2008<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de termijn Buit<strong>en</strong> de termijn<br />

<strong>2009</strong><br />

<strong>2009</strong><br />

afgift<strong>en</strong> - weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Van de 4 981 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> attest<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

behandeld, werd<strong>en</strong> er 4 282 afgegev<strong>en</strong> (86 %) <strong>en</strong> 699<br />

geweigerd (14 %). Behalve de afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> geweigerde<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 87 aanvrag<strong>en</strong> nadrukkelijk door de<br />

aanvrager <strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de procedure (1,7 %).<br />

Aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> geweigerd<br />

14 % weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Totaal : 4 981 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

type handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

86 % afgift<strong>en</strong><br />

Van de 4 282 toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> zijn dit<br />

de 2 meest voorkom<strong>en</strong>de types:<br />

de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot (herop)bouw<br />

of verbouw<strong>in</strong>g met volumewijzig<strong>in</strong>g (39 %);<br />

de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot verbouw<strong>in</strong>g/<br />

r<strong>en</strong>ovatie zonder volumewijzig<strong>in</strong>g (26 %).<br />

E<strong>en</strong> groot aantal dossiers gaat over volg<strong>en</strong>de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>:<br />

de gebruiks-/bestemm<strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g van bouwwerk<strong>en</strong><br />

waarvoor e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g vereist is (6,5 %);<br />

<strong>het</strong> vell<strong>en</strong> van bom<strong>en</strong> (6 %), waarvan de grote meerderheid<br />

nadi<strong>en</strong> opnieuw wordt aangeplant;<br />

de plaats<strong>in</strong>g van reclame-<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> uithangbord<strong>en</strong><br />

(6 %), dossiers waar<strong>in</strong> de grote moeilijkheid bestaat<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> van de guld<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>weg tuss<strong>en</strong> goede<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> commerciële voordeel waarop<br />

de aanvrager hoopt. De GSV wijst de vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid de richt<strong>in</strong>g. Vele dossiers wijk<strong>en</strong> echter<br />

af van deze verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g, zodat vaak e<strong>en</strong> beroepsprocedure<br />

volgt;<br />

<strong>in</strong>frastructuurwerk<strong>en</strong> (3 %).


Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> - attest<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest is e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief docum<strong>en</strong>t<br />

dat voorafgaand aan de sted<strong>en</strong>bouwkundige of de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

kan word<strong>en</strong> aangevraagd. <strong>het</strong> betreft e<strong>en</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipeakkoord dat bepaalt of e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g al dan niet<br />

kan word<strong>en</strong> toegestaan <strong>en</strong> dat de voorwaard<strong>en</strong> hiervoor<br />

vastlegt. <strong>het</strong> is twee jaar geldig <strong>en</strong> kan de eropvolg<strong>en</strong>de<br />

aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g vrijstell<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lange behandel<strong>in</strong>gsprocedure.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> slechts 6 sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

voor 4 276 toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong>zij slechts<br />

0,14 % van <strong>het</strong> totale aantal. E<strong>en</strong> attest blijft echter <strong>in</strong>teressant<br />

voor grotere ontwerp<strong>en</strong>, zoals <strong>het</strong> ontwerp voor de aanleg <strong>en</strong><br />

de r<strong>en</strong>ovatie van weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> van de onmiddellijke omgev<strong>in</strong>g<br />

van de RTBF-site (sted<strong>en</strong>bouwkundig attest afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

september <strong>2009</strong>, na de uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie).<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g -<br />

Verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

<strong>het</strong> aantal toegek<strong>en</strong>de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is erg laag<br />

t<strong>en</strong> opzichte van <strong>het</strong> aantal toegek<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (0,77 %).<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 33 verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>:<br />

25 door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

8 door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar (ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele op grond<br />

van aanhangigmak<strong>in</strong>g).<br />

<strong>in</strong> dichtbebouwde stedelijke gebied<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verkavelbare<br />

grond<strong>en</strong> steeds zeldzamer. Dit verklaart <strong>het</strong> beperkte aantal<br />

verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

de ‘gem<strong>en</strong>gde’ ontwerp<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> milieu<br />

Als <strong>het</strong> ontwerp tegelijk e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

milieuvergunn<strong>in</strong>g van klasse 1 a of 1 b vereist, is er sprake<br />

van e<strong>en</strong> ‘gem<strong>en</strong>gd’ ontwerp. Bij e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd ontwerp<br />

word<strong>en</strong> twee verschill<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> onderzocht. De<br />

proceduremechanism<strong>en</strong> zijn hierbij aan elkaar gekoppeld<br />

om de nadel<strong>en</strong> die voortvloei<strong>en</strong> uit <strong>het</strong> beheer van twee<br />

aanvrag<strong>en</strong>, te beperk<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 122 aanvrag<strong>en</strong> tot gem<strong>en</strong>gde vergunn<strong>in</strong>g/<br />

gem<strong>en</strong>gd attest <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, waarvan 36 <strong>in</strong> Brussel-stad, 17 <strong>in</strong><br />

Anderlecht, 13 <strong>in</strong> Ukkel, 12 <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek.<br />

26 van deze dossiers behor<strong>en</strong> tot de bevoegdheid van<br />

de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar, waarvan 2 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

attest<strong>en</strong> <strong>en</strong> 4 ontwerp<strong>en</strong> die betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> tot<br />

beschermd erfgoed (‘unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’).<br />

<strong>2009</strong>: de bouw van de Z<strong>en</strong>ithtor<strong>en</strong> wordt afgerond (31 000 m 2<br />

kantooroppervlakte), Kon<strong>in</strong>g Albert ii laan <strong>in</strong> Schaarbeek.<br />

Gem<strong>en</strong>gde vergunn<strong>in</strong>g, door de geme<strong>en</strong>te afgegev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 2006, met effect<strong>en</strong>studie (+ 20 000 m 2 kantoorruimte<br />

<strong>en</strong> + 200 parkeerplaats<strong>en</strong>) <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong><br />

BBP Gaucheret<br />

Gewestelijke - geme<strong>en</strong>telijke<br />

bevoegdheid<br />

<strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>telijke<br />

overheid) is globaal bevoegd voor de afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstig de modaliteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> bepaald <strong>in</strong> artikel 156 <strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de van<br />

<strong>het</strong> BWRO. De geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn goed voor<br />

84 % van de toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

afgegev<strong>en</strong>, opgesplitst tuss<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

84 % Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

3 579 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

toegek<strong>en</strong>d<br />

Gewest:<br />

697 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

toegek<strong>en</strong>d<br />

16 %<br />

Totaal: 4 276 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/<br />

attest<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d<br />

Er bestaat echter e<strong>en</strong> uitzonder<strong>in</strong>gsprocedure waarbij de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar (gewestelijke overheid van sted<strong>en</strong>bouw<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROh, gemachtigd door de reger<strong>in</strong>g) bepaalde<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgeeft met toepass<strong>in</strong>g van de artikel<strong>en</strong> 175 e.v.<br />

van <strong>het</strong> BWRO. Dit is <strong>het</strong> geval als e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar aanvrager de<br />

vergunn<strong>in</strong>g aanvraagt, als <strong>het</strong> gaat om handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

van op<strong>en</strong>baar nut, beschermd erfgoed of e<strong>en</strong> niet-uitgebate<br />

bedrijfsruimte die <strong>in</strong> de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris van de niet-uitgebate bedrijfsruimt<strong>en</strong><br />

werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Deze gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> 16 % van de toegek<strong>en</strong>de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

We di<strong>en</strong><strong>en</strong> hier te vermeld<strong>en</strong> dat de behandel<strong>in</strong>gsprocedure<br />

van vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> die door publiekrechtelijke person<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, de facto zwaarder is weg<strong>en</strong>s de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> juridische beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waaraan hun<br />

organisatie of hun werk<strong>in</strong>g gebond<strong>en</strong> is.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

41


42<br />

Geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 3 579 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (los van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

attest<strong>en</strong>) afgegev<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>gsprocedures zijn de volg<strong>en</strong>de:<br />

[aFd] Als er ge<strong>en</strong> bijzonder bestemm<strong>in</strong>gsplan (BBP)<br />

of ge<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g is voor <strong>het</strong> grondgebied<br />

waar <strong>het</strong> goed geleg<strong>en</strong> is, is de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag<br />

onderworp<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d advies van de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar.<br />

[der] Als er e<strong>en</strong> BBP of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g is<br />

voor <strong>het</strong> grondgebied waar <strong>het</strong> goed is geleg<strong>en</strong>, vraagt<br />

<strong>het</strong> college van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong>kel de<br />

afwijk<strong>in</strong>g(<strong>en</strong>) aan bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar.<br />

[VFd] Als er voor <strong>het</strong> grondgebied waar <strong>het</strong> goed geleg<strong>en</strong><br />

is, e<strong>en</strong> BBP of e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g bestaat <strong>en</strong> als<br />

er ge<strong>en</strong> afwijk<strong>in</strong>g is, beslist <strong>het</strong> college van burgemeester<br />

<strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> onmiddellijk over de aanvraag. De afgegev<strong>en</strong><br />

vergunn<strong>in</strong>g wordt naar de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

verstuurd die controleert of zij conform <strong>het</strong> BBP of de<br />

verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de geld<strong>en</strong>de regelgev<strong>in</strong>g is.<br />

Als dit niet <strong>het</strong> geval blijkt te zijn, schorst de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar de vergunn<strong>in</strong>g (voogdijbevoegdheid).<br />

[VGo] Sommige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor werk<strong>en</strong> ‘van ger<strong>in</strong>ge<br />

omvang’ kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vrijgesteld van <strong>het</strong> advies<br />

van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar. Deze laatste behoudt<br />

ev<strong>en</strong>wel zijn toezichthoud<strong>en</strong>de bevoegdheid.<br />

Geme<strong>en</strong>telijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong>,<br />

per type procedure<br />

VFD : 361<br />

VGO : 1 111<br />

DER : 275<br />

AFD : 1 832<br />

Totaal: 3 579 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Uitvoer<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g (afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2007) voor de verbouw<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

de r<strong>en</strong>ovatie van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>dustrieel geheel (Bata-fabriek) tot<br />

60 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, kantor<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelszak<strong>en</strong>, Van Volxemlaan<br />

<strong>in</strong> Vorst. Dossier onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport<br />

(garages met + 50 parkeerplaats<strong>en</strong>).<br />

Gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bevoegdheid van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 679 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (los van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

attest<strong>en</strong>) afgegev<strong>en</strong>. <strong>het</strong> dossiervolume van de<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar word<strong>en</strong><br />

afgegev<strong>en</strong>, verteg<strong>en</strong>woordigt 16 % van de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

op <strong>het</strong> gewestelijke grondgebied word<strong>en</strong> uitgereikt.<br />

Evolutie van de vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> die<br />

tuss<strong>en</strong> 1996 <strong>en</strong> <strong>2009</strong> bij de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

Feestelijke op<strong>en</strong><strong>in</strong>g (september <strong>2009</strong>) van de nieuwe<br />

Anspachgalerij, waar <strong>in</strong> 2010 ook <strong>het</strong> Cas<strong>in</strong>o van Brussel<br />

wordt ondergebracht. Sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> november 2006 door Brussel-stad


De dal<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal gewestelijke dossiers <strong>in</strong> <strong>2009</strong> is<br />

<strong>het</strong> gevolg van <strong>het</strong> moratorium op de gsm-dossiers s<strong>in</strong>ds<br />

<strong>het</strong> besluit van <strong>het</strong> Grondwettelijke hof van 15/01/<strong>2009</strong><br />

(zie ‘gsm-vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’ hieronder).<br />

De gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

afgeeft, volg<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s verschill<strong>en</strong>de procedures:<br />

[pFd] Als e<strong>en</strong> publiekrechtelijk persoon, door de reger<strong>in</strong>g<br />

aangesteld, de vergunn<strong>in</strong>g aanvraagt <strong>en</strong> als de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> rechtstreeks met de uitoef<strong>en</strong><strong>in</strong>g van zijn<br />

tak<strong>en</strong> verband houd<strong>en</strong> of als de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g<br />

handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut betreft die <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> reger<strong>in</strong>gsbesluit word<strong>en</strong> opgesomd, wordt de vergunn<strong>in</strong>g<br />

door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar afgegev<strong>en</strong>.<br />

[pFu] Als de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> beschermd<br />

erfgoed betreft (beschermd, opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op de bewaarlijst<br />

of waarvan de bescherm<strong>in</strong>g of de opnem<strong>in</strong>g<br />

op de bewaarlijst loopt), wordt de vergunn<strong>in</strong>g door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar afgegev<strong>en</strong>.<br />

[saI] Als de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> niet-uitgebate<br />

bedrijfsruimte betreft die op de <strong>in</strong>v<strong>en</strong>taris van de nietuitgebate<br />

bedrijfsruimt<strong>en</strong> werd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, wordt de<br />

vergunn<strong>in</strong>g door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar afgegev<strong>en</strong>.<br />

NB: <strong>het</strong> BROh behandelde ge<strong>en</strong> dossier van dit type<br />

tuss<strong>en</strong> 2004 <strong>en</strong> <strong>2009</strong>.<br />

[aanHanGIGMakInG<strong>en</strong>] Als de geme<strong>en</strong>te, bevoegd<br />

voor de afgifte van de vergunn<strong>in</strong>g, haar besliss<strong>in</strong>g niet<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de door <strong>het</strong> BWRO voorgeschrev<strong>en</strong> termijn heeft<br />

bek<strong>en</strong>dgemaakt, kan de aanvrager de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

verzoek<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g over de aanvraag te<br />

treff<strong>en</strong> (artikel 164 van <strong>het</strong> BWRO).<br />

Gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong>,<br />

per type procedure<br />

PFU : 259<br />

Aanhangigmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong> : 9<br />

SAi : 0<br />

PFD : 429<br />

Totaal : 697 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> geleidelijke<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de gewestelijke operatie ‘Villo’,<br />

die 200 op<strong>en</strong>bare verhuurstations voor fiets<strong>en</strong> wil creër<strong>en</strong><br />

over <strong>het</strong> hele gewestelijke grondgebied. De gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar heeft <strong>in</strong> april de 1e vergunn<strong>in</strong>g afgegev<strong>en</strong> voor<br />

de vestig<strong>in</strong>g van 57 fietsstations op <strong>het</strong> grondgebied van<br />

Brussel-stad.<br />

NB: de ordonnantie van 14/05/<strong>2009</strong> tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

BWRO, die op 01/01/2010 van kracht wordt, wijst de gemachtigde<br />

ambt<strong>en</strong>aar twee bijkom<strong>en</strong>de bevoegdhed<strong>en</strong> toe:<br />

1- de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> ontwerp van gewestelijk belang,<br />

dat zich <strong>in</strong> e<strong>en</strong> door de reger<strong>in</strong>g bepaalde perimeter<br />

bev<strong>in</strong>dt,<br />

2- de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die zich over meerdere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

uitstrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s <strong>in</strong> e<strong>en</strong> door de reger<strong>in</strong>g<br />

bepaalde perimeter bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

na aanhangigmak<strong>in</strong>g bij de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

De gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar behandelde 9 aanhangigmak<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong>. Dit aantal toont aan dat de aanvragers<br />

van vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> slechts zeer zeld<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong> van<br />

deze mogelijkheid. Ongetwijfeld heeft <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> antwoord vanwege de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar e<strong>en</strong><br />

ontrad<strong>en</strong>d effect op de aanvrager. Dit staat immers gelijk<br />

aan de weiger<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> noopt de aanvrager tot <strong>het</strong> voer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beroepsprocedure,<br />

wat ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s de nodige tijd vergt.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

43


44<br />

de ‘unieke’ vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> erfgoed<br />

<strong>het</strong> mechanisme van de unieke vergunn<strong>in</strong>g trad <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> 2003. S<strong>in</strong>dsdi<strong>en</strong> is <strong>het</strong> aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar werd behandeld, sterk toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Dankzij de <strong>in</strong>terne sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de directie<br />

Sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> de directie Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong><br />

kan de stijg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal unieke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgevang<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>huldig<strong>in</strong>g (december <strong>2009</strong>) van de gerestaureerde<br />

salons van <strong>het</strong> hotel Ciamberlani van architect Paul hankar<br />

<strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e. Unieke sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2006<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 357 aanvrag<strong>en</strong> tot unieke vergunn<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> heeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 281 dossiers behandeld.<br />

<strong>het</strong> aantal afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bedraagt 259, <strong>het</strong> aantal<br />

weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 22, <strong>het</strong>zij slechts 7,8 % van <strong>het</strong> totaal. 16 van<br />

deze weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verantwoord door e<strong>en</strong> ongunstig<br />

e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d advies van de Kon<strong>in</strong>klijke Commissie voor<br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> Landschapp<strong>en</strong> (KCML).<br />

De aanvrag<strong>en</strong> tot unieke vergunn<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> <strong>in</strong>derdaad<br />

onderworp<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> voorafgaande advies van de KCML.<br />

Voor zover <strong>het</strong> <strong>in</strong>grep<strong>en</strong> op <strong>het</strong> beschermde goed betreft,<br />

is dit advies e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>d. Als <strong>het</strong> e<strong>en</strong>sluid<strong>en</strong>de advies dus<br />

ongunstig is, is de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar verplicht de<br />

vergunn<strong>in</strong>g te weiger<strong>en</strong>.<br />

Van de 281 vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> behandeld, zijn<br />

er 127 geleg<strong>en</strong> <strong>in</strong> Brussels-stad, 47 <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde,<br />

11 <strong>in</strong> Schaarbeek, 10 <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e, 9 <strong>in</strong> Ukkel, 8 <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Joost <strong>en</strong><br />

Oudergem <strong>en</strong> 7 <strong>in</strong> Anderlecht. De andere dossiers situer<strong>en</strong><br />

zich <strong>in</strong> de overige geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De sterke conc<strong>en</strong>tratie <strong>in</strong><br />

Brussel-stad verbaast niemand: hier ligt immers <strong>het</strong> historische<br />

hart van <strong>het</strong> gewest. De Grote Markt <strong>en</strong> de onmiddellijke<br />

omgev<strong>in</strong>g ervan zijn bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> op de lijst van <strong>het</strong> UNESCOwerelderfgoed<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde ligg<strong>en</strong><br />

de tu<strong>in</strong>wijk<strong>en</strong> ‘Le Logis’ <strong>en</strong> ‘Floréal’.<br />

Afgifte van de unieke sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g (augustus <strong>2009</strong>)<br />

voor de uitbreid<strong>in</strong>g, verbouw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> restauratie van <strong>het</strong> geheel van de beschermde<br />

del<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Astoria hotel, Kon<strong>in</strong>gsstraat, Brussel. Dossier<br />

onderworp<strong>en</strong> aan milieueffect<strong>en</strong>rapport (hotel met + 100 kamers).<br />

Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de op<strong>en</strong>bare ruimte<br />

Deze dossiers houd<strong>en</strong> verband met de aanleg van verkeersweg<strong>en</strong><br />

(ple<strong>in</strong><strong>en</strong>, strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervoers<strong>in</strong>frastructuur) <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e<br />

ruimt<strong>en</strong>. Deze dossiers gaan meestel van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit,<br />

maar word<strong>en</strong> behandeld door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar.<br />

Voorbeeld<strong>en</strong> van vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor ‘op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong>’,<br />

afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar:<br />

april <strong>2009</strong>: sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g voor de<br />

heraanleg van <strong>het</strong> Dokter Schweitzerple<strong>in</strong> <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Agatha-<br />

Berchem,<br />

november <strong>2009</strong>: sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g voor<br />

de heraanleg van <strong>het</strong> Muntple<strong>in</strong>, Brussel-stad.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 505 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> 426 dossiers<br />

behandeld: <strong>in</strong> 411 (96 %) werd e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g afgegev<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong> 15 (4 %) werd ze geweigerd. <strong>het</strong> aantal behandelde dossiers<br />

is de voorbije jar<strong>en</strong> toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: 70 dossiers extra t<strong>en</strong><br />

opzichte van 2008 <strong>en</strong> 141 t<strong>en</strong> opzichte van 2007. Op <strong>het</strong><br />

grondgebied van Brussel-stad (31 %), Watermaal-Bosvoorde<br />

(12 %), Anderlecht (9 %), Schaarbeek (7 %) <strong>en</strong> Ukkel (6,5<br />

%) werd<strong>en</strong> de meeste vergunn<strong>in</strong>gsaanvrag<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot de op<strong>en</strong>bare ruimte.<br />

<strong>in</strong> januari <strong>2009</strong> geeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g af voor de heraanleg van de Leopold iii laan <strong>in</strong> har<strong>en</strong>: aanleg<br />

van e<strong>en</strong> tramlijn op de midd<strong>en</strong>berm, e<strong>en</strong> tunnel teg<strong>en</strong>over de nieuwe<br />

NAVO-<strong>in</strong>gang <strong>en</strong> 2 rotondes bov<strong>en</strong>gronds. <strong>het</strong> dossier werd onderworp<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie (tunnel) <strong>en</strong> de vergunn<strong>in</strong>g werd afgegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van de Beliris-akkoord<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>tal sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

afgegev<strong>en</strong> om de metrostations toegankelijk te mak<strong>en</strong> voor<br />

person<strong>en</strong> met beperkte mobiliteit (plaats<strong>in</strong>g van lift<strong>en</strong>). Voorbeeld<strong>en</strong>:<br />

stations van Ossegem, Bockstael, Demey, Delta, Veeweide,<br />

Alma, Kruidtu<strong>in</strong>, Kunst-Wet, Aumale <strong>en</strong> Roodebeek.<br />

Dit type werk<strong>en</strong> neemt van jaar tot jaar toe.


sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong><br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

Deze dossiers houd<strong>en</strong> verband met werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong> <strong>en</strong> met de r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke<br />

onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 16 nieuwe dossiers<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d; 24 dossiers werd<strong>en</strong> behandeld <strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong><br />

met de afgifte van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g. Dit mooie resultaat is<br />

opnieuw te dank<strong>en</strong> aan de goede <strong>in</strong>terne coörd<strong>in</strong>atie tuss<strong>en</strong><br />

de directie Sted<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

<strong>in</strong> december <strong>2009</strong> geeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g af voor de bouw van<br />

e<strong>en</strong> bouwwerk met 5 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de heraanleg van e<strong>en</strong><br />

ti<strong>en</strong>tal weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> wijkcontract Aumale-<br />

Wayez <strong>in</strong> Anderlecht.<br />

de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<br />

federale staat/gewest (beliris)<br />

<strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord van 15/09/1993 tuss<strong>en</strong> de<br />

federale staat <strong>en</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest wil de<br />

<strong>in</strong>ternationale rol <strong>en</strong> de hoofdstedelijke functie van Brussel<br />

promot<strong>en</strong>. De <strong>in</strong> dit kader behandelde dossiers betreff<strong>en</strong><br />

de op<strong>en</strong>bare ruimte (<strong>in</strong>clusief de park<strong>en</strong> <strong>en</strong> de federale<br />

<strong>en</strong> gewestelijke verkeersweg<strong>en</strong>), de sociale <strong>en</strong> culturele<br />

voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

11 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 11 dossiers behandeld. <strong>in</strong><br />

al de behandelde dossiers werd e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g afgegev<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong>huldig<strong>in</strong>g (september <strong>2009</strong>) van <strong>het</strong> nieuwe Congrespaleis<br />

‘Square’ op de Kunstberg (die ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s werd<br />

heraangelegd). R<strong>en</strong>ovatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de Beliris-<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord<strong>en</strong>. Sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

afgegev<strong>en</strong> door Brussel-stad <strong>in</strong> december 2006<br />

de gsm-vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 13 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de vestig<strong>in</strong>g van stations van <strong>het</strong> mobilofoonnet <strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> er 2 behandeld. <strong>het</strong> aantal dossiers van dit type<br />

neemt sterk af.<br />

Evolutie van de gsm-dossiers tuss<strong>en</strong> 2006 <strong>en</strong> <strong>2009</strong><br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

2006<br />

2007<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d behandeld<br />

Aan de basis van sterke terugval <strong>in</strong> <strong>2009</strong> ligt <strong>het</strong> moratorium<br />

voor de behandel<strong>in</strong>g van dit type dossiers als gevolg van <strong>het</strong><br />

arrest van <strong>het</strong> Grondwettelijk hof van 15/01/<strong>2009</strong>.<br />

Dit arrest k<strong>en</strong>t aan de gewest<strong>en</strong> milieubevoegdhed<strong>en</strong> toe<br />

zodat zij ter zake wett<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. <strong>het</strong> bevestigt dus<br />

de Brusselse ordonnantie van 01/03/2007 betreff<strong>en</strong>de de<br />

bescherm<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> leefmilieu teg<strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele schadelijke<br />

effect<strong>en</strong> <strong>en</strong> h<strong>in</strong>der van niet-ioniser<strong>en</strong>de stral<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> Brusselse gewest is met andere woord<strong>en</strong> bevoegd om<br />

de immissi<strong>en</strong>orm<strong>en</strong> van de gsm-ant<strong>en</strong>nes vast te legg<strong>en</strong>.<br />

Doordat echter de controlebevoegdhed<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> overgedrag<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> BiPT (federaal organisme) naar Leefmilieu<br />

Brussel (gewestelijk organisme), werd de behandel<strong>in</strong>g van<br />

de aanvraagdossiers tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

opgeschort gedur<strong>en</strong>de de tijd die nodig was om deze nieuwe<br />

gewestelijke bevoegdheid op punt te stell<strong>en</strong> (model voor<br />

de berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de golv<strong>en</strong>,…).<br />

Tot slot wijz<strong>en</strong> we erop dat de <strong>in</strong>stallatie van de gsm-ant<strong>en</strong>nes<br />

voortaan wordt onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> milieuvergunn<strong>in</strong>g<br />

van klasse 2 (niet-gem<strong>en</strong>gde vergunn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> geval van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g).<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

45


46<br />

Het gewestelijk huisvest<strong>in</strong>gsplan (GHp)<br />

<strong>in</strong> haar strijd teg<strong>en</strong> de structurele wooncrisis had de vorige<br />

reger<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> gewestelijk huisvest<strong>in</strong>gsplan opgesteld om op<br />

<strong>het</strong> gewestelijke grondgebied 5 000 sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te<br />

creër<strong>en</strong>. De huidige reger<strong>in</strong>g zet deze actie voort.<br />

Tuss<strong>en</strong> 2006 <strong>en</strong> <strong>2009</strong>:<br />

• heeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 12 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergun<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong>:<br />

• werd<strong>en</strong> 5 aanvrag<strong>en</strong> tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d:<br />

1. L<strong>en</strong>nik: 200 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g aanvraag op 18/06/<strong>2009</strong><br />

2. Seigneurie: 25 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g aanvraag op 01/07/<strong>2009</strong><br />

3. Gaucheret: 25 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g aanvraag op 07/12/<strong>2009</strong><br />

4. Bourdon: 89 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g aanvraag op 04/06/<strong>2009</strong><br />

5. Brel: 100 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g aanvraag op 23/07/<strong>2009</strong><br />

• heeft de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 2 sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong>:<br />

1. Gérance (Mol<strong>en</strong>veldsteeg): 43 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

afgifte op 27/02/<strong>2009</strong><br />

2. Stockel: 100 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

afgifte op 18/02/<strong>2009</strong><br />

Voor dit type dossier heeft <strong>het</strong> gewest de behandel<strong>in</strong>gstermijn<strong>en</strong><br />

niet volledig <strong>in</strong> de hand, meer bepaald die voor de<br />

organisatie van de ‘speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’.<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong><br />

algeme<strong>en</strong><br />

Aan de afgifte van de sted<strong>en</strong>bouwkundige of verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<br />

kunn<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verbond<strong>en</strong>.<br />

De artikel<strong>en</strong> 100 (sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g)<br />

<strong>en</strong> 112 (verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g) van <strong>het</strong> BWRO vorm<strong>en</strong><br />

hiervoor de wettelijke basis.<br />

De sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beschouwd als e<strong>en</strong><br />

comp<strong>en</strong>satie voor de voordel<strong>en</strong> van de vergunn<strong>in</strong>g. <strong>het</strong> is de<br />

bedoel<strong>in</strong>g dat deze bijkom<strong>en</strong>de verplicht<strong>in</strong>g de begunstigde<br />

van de vergunn<strong>in</strong>g tot deelname dw<strong>in</strong>gt aan de opwaarder<strong>in</strong>g<br />

van bepaalde elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>schappelijk sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

erfgoed. E<strong>en</strong> tweede effect van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong> is dat bepaalde verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die de vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid als gevolg van de uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

vergunn<strong>in</strong>g had moet<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>, op de begunstigde van de<br />

vergunn<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> afgew<strong>en</strong>teld, zoals de weguitrust<strong>in</strong>g.<br />

De opgelegde sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> natura<br />

(bouwwerk<strong>en</strong>) of <strong>in</strong> contant geld (stort<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> geldsom)<br />

word<strong>en</strong> uitgedrukt.<br />

<strong>het</strong> besluit van 12/06/2003 betreff<strong>en</strong>de de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong>, dat onder meer de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong><br />

bepaalt waarvoor steeds sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgelegd <strong>en</strong> die waarvoor er ge<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

opgelegd, werd vernietigd door e<strong>en</strong> arrest van de Raad van<br />

State op 15/06/<strong>2009</strong>.<br />

De vernietig<strong>in</strong>g wordt vooral verantwoord door e<strong>en</strong> fout<br />

<strong>in</strong> de wettelijke machtig<strong>in</strong>g van sommige bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> besluit t<strong>en</strong> opzichte van de artikel<strong>en</strong> 86 <strong>en</strong> 97 van<br />

de OOPS (huidige artikel<strong>en</strong> 100 <strong>en</strong> 112 van <strong>het</strong> BWRO).<br />

Meer bepaald:<br />

de artikel<strong>en</strong> 6, 7 <strong>en</strong> 8 van <strong>het</strong> besluit van 12/06/2003,<br />

die <strong>het</strong> bedrag bepaald<strong>en</strong> van de last<strong>en</strong> die kond<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgelegd <strong>en</strong> de gevall<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vrijgesteld van sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong>;<br />

de artikel<strong>en</strong> 9, 12 <strong>en</strong> 13 die de termijn regeld<strong>en</strong> waar<strong>in</strong><br />

de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd,<br />

de wijze waarop de f<strong>in</strong>anciële waarborg<strong>en</strong><br />

vrijgemaakt moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gevall<strong>en</strong> waar<strong>in</strong><br />

deze verworv<strong>en</strong> blev<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> oordeelt de Raad van State dat artikel 3 van <strong>het</strong><br />

besluit, dat bij elke bestemm<strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> gebouw<br />

last<strong>en</strong> oplegt, de begripp<strong>en</strong> ‘sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong>’<br />

<strong>en</strong> ‘verlon<strong>in</strong>g’ vertek<strong>en</strong>t <strong>en</strong> de proportionaliteit misk<strong>en</strong>t<br />

die door de ordonnantie wordt opgelegd.<br />

<strong>het</strong> vernietig<strong>in</strong>gsarrest keurt de wettigheid van de artikel<strong>en</strong><br />

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 <strong>en</strong> 13 van <strong>het</strong> besluit van<br />

12/06/2003 af. <strong>het</strong> vernietigt tev<strong>en</strong>s de andere bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van dezelfde tekst, aangezi<strong>en</strong> de Raad van State oordeelt<br />

dat die onlosmakelijk verbond<strong>en</strong> zijn met deg<strong>en</strong>e die hij<br />

had afgekeurd, vermits <strong>het</strong> om e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel<br />

gaat. Verder verwerpt hij de vraag om <strong>het</strong> effect ex tunc<br />

van de vernietig<strong>in</strong>g te beperk<strong>en</strong>. <strong>het</strong> gaat dus om e<strong>en</strong><br />

annulatie met terugwerk<strong>en</strong>de kracht (de bestred<strong>en</strong> akte<br />

wordt geacht nooit te hebb<strong>en</strong> bestaan).<br />

Er wordt e<strong>en</strong> nieuw besluit opgesteld, dat <strong>in</strong> de loop van<br />

2010 wordt goedgekeurd. Tijd<strong>en</strong>s de overgangsperiode<br />

steun<strong>en</strong> de afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> waaraan sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

last<strong>en</strong> zijn gekoppeld, op de artikel<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> BWRO.<br />

Geschill<strong>en</strong> over de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong><br />

Tot op vandaag werd<strong>en</strong> de last<strong>en</strong>, die aan Europese <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> opgelegd, nog niet betaald aan <strong>het</strong> gewest.<br />

Ze word<strong>en</strong> door deze <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> betwist, omdat ze van<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g zijn dat hun diplomatieke statuut h<strong>en</strong> ervan vrijstelt.<br />

<strong>het</strong> Brusselse gewest <strong>en</strong> de federale staat stell<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>wel dat <strong>het</strong> ge<strong>en</strong> belast<strong>in</strong>g betreft, maar e<strong>en</strong> bijdrage<br />

tot de zorg voor <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar geme<strong>en</strong>schappelijk erfgoed<br />

dat zich <strong>in</strong> de buurt bev<strong>in</strong>dt van de vergunn<strong>in</strong>g waaraan<br />

de last<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gekoppeld, als comp<strong>en</strong>satie voor de<br />

voordel<strong>en</strong> die deze vergunn<strong>in</strong>g biedt. <strong>in</strong> zijn arrest van<br />

15/06/<strong>2009</strong> tot annulatie van <strong>het</strong> besluit betreff<strong>en</strong>de de<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong>, verwijst de Raad van State<br />

trouw<strong>en</strong>s naar dit standpunt: 'Overweg<strong>en</strong>de dat <strong>het</strong> op-


legg<strong>en</strong> van contante last<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> beschouwd als<br />

e<strong>en</strong> retributie, <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van artikel 173 van de Grondwet;<br />

dat <strong>het</strong> <strong>in</strong> dat geval slechts wettelijk is op voorwaarde dat<br />

<strong>het</strong> gevorderde bedrag <strong>in</strong> verband staat met de geleverde<br />

prestatie, d.w.z. met de prijs van de werk<strong>en</strong> die zoud<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelegd als sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong>;<br />

Overweg<strong>en</strong>de dat, aldus opgevat, de artikel<strong>en</strong> 86 <strong>en</strong> 97 van<br />

de ordonnantie [art. 100 <strong>en</strong> 112 van <strong>het</strong> huidige BWRO]<br />

ge<strong>en</strong> ‘belast<strong>in</strong>g<strong>en</strong>’ betreff<strong>en</strong> <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van de art. 170 <strong>en</strong><br />

172 van de Grondwet.'<br />

Cijfergegev<strong>en</strong>s met betrekk<strong>in</strong>g tot de gewestelijke vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

onderworp<strong>en</strong> aan sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong><br />

Vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met last<strong>en</strong><br />

Jaar 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />

Aantal dossiers 8 4 4 7 7<br />

Aantal m 2 waaraan last<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gekoppeld 6 829 1 232 27 930 259 764 4 120<br />

Verlop<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 1 0 0 0 0<br />

Beroep Raad van State 1 1 1 0 0<br />

Uitvoer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> natura 1 0 0 0 0<br />

Aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met last<strong>en</strong> per geme<strong>en</strong>te<br />

2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />

Brussel 4 2 4 5 5<br />

Els<strong>en</strong>e 2 0 0 0 1<br />

Vorst 0 0 0 1 0<br />

Etterbeek 0 1 0 1 0<br />

Schaarbeek 1 0 0 0 0<br />

S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe 1 0 0 0 0<br />

Watermaal-Bosvoorde 0 1 0 0 0<br />

Ukkel 0 0 0 0 1<br />

Overzicht per type handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> waaraan last<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gekoppeld (aanleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Jaar 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />

Kantor<strong>en</strong> / Activiteit<strong>en</strong> voor de productie van immateriële goeder<strong>en</strong> 6 2 1 2 2<br />

Diplomatieke missies / Parlem<strong>en</strong>taire vergader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> / Afvaardig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 2 2 3 4 5<br />

Onafhankelijke commerciële park<strong>in</strong>gs 0 0 0 0 0<br />

NAVO 0 0 0 1 0<br />

Bedrag<strong>en</strong> van de last<strong>en</strong><br />

De jaarlijkse gewestelijke <strong>in</strong>komst<strong>en</strong> uit sted<strong>en</strong>bouwkunige last<strong>en</strong> zijn de volg<strong>en</strong>de:<br />

Jaar 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />

<strong>in</strong>gevorderde bedrag<strong>en</strong> (begrot<strong>in</strong>gsallocatie 02 310 06 04 38 10) 299 485 4 345 781 264 645 695 382 10 068<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

47


48<br />

3<br />

kruIssnelHeId Van<br />

de MIlIeueFFeCt<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> BWRO (artikel<strong>en</strong> 128 <strong>en</strong> 142) bepaalt welke aanvrag<strong>en</strong><br />

voor sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie of e<strong>en</strong><br />

effect<strong>en</strong>rapport. <strong>in</strong> zijn bijlag<strong>en</strong> A <strong>en</strong> B word<strong>en</strong> de omstandighed<strong>en</strong><br />

vastgelegd die e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>beoordel<strong>in</strong>g ‘om<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige red<strong>en</strong>’ vereis<strong>en</strong>. Andere ontwerp<strong>en</strong> of<br />

zog<strong>en</strong>aamde ‘<strong>in</strong>gedeelde’ <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, geïnv<strong>en</strong>tariseerd <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> specifiek besluit <strong>en</strong> ordonnantie, die gekoppeld zijn aan<br />

de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, word<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s aan e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>beoordel<strong>in</strong>g onderworp<strong>en</strong><br />

(specifieke ordonnantie voor de ontwerp<strong>en</strong> van klasse 1 A<br />

<strong>en</strong> besluit voor de lijst van ontwerp<strong>en</strong> van klasse 1 B). De<br />

coher<strong>en</strong>te opvolg<strong>in</strong>g van de gem<strong>en</strong>gde dossiers, die tegelijk<br />

ressorter<strong>en</strong> onder <strong>het</strong> BWRO <strong>en</strong> de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de<br />

de milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (OMV), dr<strong>in</strong>gt zich op.<br />

Milieueffect<strong>en</strong>studies<br />

Op basis van wat voorafgaat werd<strong>en</strong> bepaalde milieueffect<strong>en</strong>studies<br />

die word<strong>en</strong> opgevolgd door de <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs van<br />

<strong>het</strong> BROh, opgelegd (uitsluit<strong>en</strong>d of niet) door de specifieke<br />

ordonnantie die wordt gekoppeld aan de ordonnantie op<br />

de milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> bestuur kijkt er nauwlett<strong>en</strong>d op toe dat de opdrachthouders<br />

e<strong>en</strong> zo kort mogelijke termijn nalev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kwaliteit<br />

<strong>en</strong> de doeltreff<strong>en</strong>dheid van deze studies verhog<strong>en</strong>.<br />

effect<strong>en</strong>studies behandeld <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

S<strong>in</strong>ds de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de milieubeoordel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1992-<br />

1993 <strong>en</strong> de publicatie van de toepass<strong>in</strong>gsbesluit<strong>en</strong> (eerste<br />

aanvrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> eerste studies <strong>in</strong> 1994) werd<strong>en</strong> al 251 studies<br />

uitgevoerd of opgestart. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft de cel Effect<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

totaal 28 studies behandeld. Ze word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld als<br />

volgt:<br />

14 milieueffect<strong>en</strong>studies over aanvrag<strong>en</strong> (gem<strong>en</strong>gde<br />

of niet), <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> 2008, werd<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> (op e<strong>en</strong><br />

grote na, die werd stopgezet omdat de termijn ruim was<br />

overschred<strong>en</strong>, <strong>en</strong> die <strong>in</strong> 2010 wordt overgedaan);<br />

14 procedures voor milieueffect<strong>en</strong>studies werd<strong>en</strong> opgestart<br />

(aanvraagdossiers die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> volledig werd<strong>en</strong><br />

verklaard - 4 van deze studies werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de loop van<br />

datzelfde jaar <strong>2009</strong> afgerond, de andere lop<strong>en</strong> nog<br />

steeds beg<strong>in</strong> 2010).<br />

Afgifte van de geme<strong>en</strong>telijke sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(september <strong>2009</strong>) voor <strong>het</strong> adm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum,<br />

Brussel-stad: e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g voor<br />

de r<strong>en</strong>ovatie <strong>en</strong> de uitbreid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bestaand kantor<strong>en</strong>complex,<br />

met milieueffect<strong>en</strong>studie (+ 20 000 m 2<br />

kantoorruimte) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>het</strong> schepp<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> handelszak<strong>en</strong><br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> we op te merk<strong>en</strong>:<br />

dat 10 van deze 28 effect<strong>en</strong>studies gebeurd<strong>en</strong> of gebeur<strong>en</strong><br />

onder leid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BROh;<br />

dat 12 effect<strong>en</strong>studies verband houd<strong>en</strong> met unieke aanvrag<strong>en</strong><br />

tot milieuvergunn<strong>in</strong>g (waaronder de studies van<br />

de uitbat<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> waterzuiver<strong>in</strong>gsstation van Brussel-<br />

Zuid, van de vroegmarkt MABRU <strong>en</strong> van <strong>het</strong> universitair<br />

ziek<strong>en</strong>huiscomplex van UCL Sa<strong>in</strong>t-Luc);<br />

dat 2 studies verband houd<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> unieke aanvraag<br />

tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g/attest: 1 is gekoppeld<br />

aan e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g (ontwerp voor de afbraak/heropbouw<br />

van de Marchantbrug <strong>in</strong> Anderlecht) <strong>en</strong> 1 aan e<strong>en</strong> attest<br />

(ontwerp voor <strong>het</strong> schrapp<strong>en</strong> van 6 spoorwegovergang<strong>en</strong><br />

op de lijn<strong>en</strong> 50 <strong>en</strong> 60 <strong>en</strong> vervang<strong>in</strong>g ervan door 3 tunnels<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voetgangersbrug);<br />

dat 9 studies verband houd<strong>en</strong> met de gezam<strong>en</strong>lijke<br />

aanvrag<strong>en</strong> tot sted<strong>en</strong>bouwkundige <strong>en</strong> milieuvergunn<strong>in</strong>g<br />

(waaronder <strong>het</strong> dikke dossier van de verstedelijk<strong>in</strong>g van<br />

de site van Thurn & Taxis, 2 grote bouwproject<strong>en</strong> van<br />

woongebouw<strong>en</strong> <strong>in</strong> Lak<strong>en</strong>/Jette <strong>en</strong> aan de Willebroekkaai<br />

(ontwerp dat ook kantor<strong>en</strong> omvat), 3 ontwerp<strong>en</strong> voor de<br />

bouw van kantoorgebouw<strong>en</strong> waaronder <strong>het</strong> Europaproject<br />

met de afbraak van e<strong>en</strong> hotelgebouw);<br />

dat 2 studies verband houd<strong>en</strong> met aanvrag<strong>en</strong> van<br />

tegelijk e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig attest <strong>en</strong> e<strong>en</strong> milieuattest<br />

(aanvraag voor de bouw van e<strong>en</strong> nieuw geme<strong>en</strong>tehuis<br />

<strong>in</strong> Etterbeek <strong>en</strong> <strong>het</strong> bouwproject van e<strong>en</strong> handelskern<br />

met grote gespecialiseerde w<strong>in</strong>kels):<br />

dat 3 studies verband houd<strong>en</strong> met aanvrag<strong>en</strong> voor verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(Chaudron <strong>in</strong> Anderlecht, Tivoli<br />

<strong>in</strong> Brussel-stad <strong>en</strong> Vishay <strong>in</strong> Evere).


opsplits<strong>in</strong>g per vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

12 effect<strong>en</strong>studies houd<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d verband met aanvrag<strong>en</strong><br />

voor milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; de 16 andere studies kunn<strong>en</strong><br />

als volgt word<strong>en</strong> opgesplitst:<br />

4 effect<strong>en</strong>studies voor de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> die<br />

tot de gewestelijke bevoegdheid behor<strong>en</strong> (op<strong>en</strong>bare<br />

aanvragers: iNFRABEL, GOMB, Mobiel Brussel <strong>en</strong> de<br />

geme<strong>en</strong>te Etterbeek);<br />

12 effect<strong>en</strong>studies voor de vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die tot de<br />

bevoegdheid van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> behor<strong>en</strong>.<br />

opsplits<strong>in</strong>g per criterium dat de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie verantwoordt<br />

De wijzig<strong>in</strong>g van de ordonnantie <strong>in</strong> februari 2004 heeft<br />

geleid tot de uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> toepass<strong>in</strong>gsgebied met<br />

de verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> had ook e<strong>en</strong> weerslag op<br />

<strong>het</strong> opschrift van e<strong>en</strong> aantal rubriek<strong>en</strong>.<br />

Motiver<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de studies <strong>in</strong> <strong>2009</strong>:<br />

3 effect<strong>en</strong>studies hebb<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op e<strong>en</strong> verkavel<strong>in</strong>gsontwerp<br />

met aanleg van meer dan 200 overdekte<br />

of op<strong>en</strong>luchtparkeerplaats<strong>en</strong> (criterium <strong>in</strong> bijlage A van<br />

<strong>het</strong> BWRO);<br />

12 effect<strong>en</strong>studies mak<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel deel uit van de procedure<br />

van de ordonnantie met betrekk<strong>in</strong>g tot de milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(OMV): 1 wordt gemotiveerd door de aanwezigheid<br />

op de site van e<strong>en</strong> zuiver<strong>in</strong>gsstation van meer dan<br />

30 000 <strong>in</strong>wonersequival<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de verbrand<strong>in</strong>g van<br />

niet-gevaarlijk afval, de 11 andere word<strong>en</strong> gemotiveerd<br />

door <strong>het</strong> criterium van overschrijd<strong>in</strong>g van 200 parkeerplaats<strong>en</strong><br />

(overdekt of <strong>in</strong> de op<strong>en</strong>lucht) <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de<br />

aanvrag<strong>en</strong> tot vernieuw<strong>in</strong>g van de milieuvergunn<strong>in</strong>g;<br />

4 effect<strong>en</strong>studies word<strong>en</strong> uitgevoerd omdat twee criteria<br />

van toepass<strong>in</strong>g zijn: <strong>het</strong> gaat om meer dan 20 000 m 2<br />

kantoorruimte <strong>en</strong> er word<strong>en</strong> meer dan 200 parkeerplaats<strong>en</strong><br />

gecreëerd, waardoor zowel volg<strong>en</strong>s de OMV als conform<br />

<strong>het</strong> BWRO e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie vereist is;<br />

7 effect<strong>en</strong>studies word<strong>en</strong> gemotiveerd door aanleg van<br />

meer dan 200 park<strong>in</strong>gplaats<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> criterium dat zowel<br />

<strong>in</strong> de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de milieuvergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

als <strong>in</strong> <strong>het</strong> BWRO wordt bepaald;<br />

2 effect<strong>en</strong>studies houd<strong>en</strong> verband met <strong>in</strong>frastructuurontwerp<strong>en</strong><br />

(kunstwerk<strong>en</strong>).<br />

Afgifte door de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g (september <strong>2009</strong>) voor de<br />

heraanleg van <strong>het</strong> Muntple<strong>in</strong> <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de strat<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Brussel-stad. Milieueffect<strong>en</strong>rapport weg<strong>en</strong>s ‘<strong>in</strong>frastructuur-<br />

<strong>en</strong> communicatiewerk<strong>en</strong> die tot e<strong>en</strong> substantiële<br />

wijzig<strong>in</strong>g leid<strong>en</strong> van de verkeerssituatie op dit stuk <strong>en</strong>/<br />

of <strong>in</strong> <strong>het</strong> omligg<strong>en</strong>de strat<strong>en</strong>net’<br />

opsplits<strong>in</strong>g per geme<strong>en</strong>te <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

Er werd<strong>en</strong> 28 milieueffect<strong>en</strong>verslag<strong>en</strong> uitgevoerd:<br />

13 effect<strong>en</strong>studies betreff<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel <strong>het</strong><br />

grondgebied van Brussel-stad<br />

1 effect<strong>en</strong>studie betreft <strong>het</strong> grondgebied van Brussel-stad<br />

<strong>en</strong> dat van e<strong>en</strong> andere geme<strong>en</strong>te (Jette)<br />

1 effect<strong>en</strong>studie betreft meerdere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha-Berchem, Jette <strong>en</strong> Ganshor<strong>en</strong><br />

3 over Anderlecht<br />

3 over Watermaal-Bosvoorde<br />

1 over Oudergem<br />

1 over Etterbeek<br />

1 over Evere<br />

1 over Vorst<br />

1 over S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node<br />

1 over S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe<br />

1 over Jette<br />

Milieueffect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> (Mer’s)<br />

beheer van de aanvrag<strong>en</strong> tot<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

die aan e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport<br />

onderworp<strong>en</strong> zijn<br />

<strong>het</strong> bestuur heeft dit jaar e<strong>en</strong>s te meer gestreefd naar kortere<br />

behandel<strong>in</strong>gstermijn<strong>en</strong> van de dossiers die aan e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport<br />

zijn onderworp<strong>en</strong>. <strong>het</strong> communiceert daartoe<br />

maximaal met de studie- <strong>en</strong> architect<strong>en</strong>bureaus: zo wordt de<br />

onderzoekstermijn korter <strong>en</strong> de procedure optimaler begeleid,<br />

want voor niet-<strong>in</strong>gewijd<strong>en</strong> lijkt deze soms moeilijk (daarom<br />

werd <strong>in</strong> 2006 e<strong>en</strong> vademecum opgesteld <strong>en</strong> bezorgd aan<br />

iedere<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> MER moet opstell<strong>en</strong>).<br />

<strong>het</strong> bestuur kon e<strong>en</strong> eerste balans opmak<strong>en</strong> van de toepass<strong>in</strong>g<br />

van de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de <strong>en</strong>ergieprestatie <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>klimaat van gebouw<strong>en</strong> (EPB), dat op 02/07/2008<br />

van kracht werd. We b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport<br />

voortaan niet meer volledig is zonder desgevall<strong>en</strong>d e<strong>en</strong><br />

EPB-dossier. hoewel de uitvoer<strong>in</strong>g van deze procedure<br />

nog steeds vrij complex is, hebb<strong>en</strong> de meest<strong>en</strong> haar stilaan<br />

onder de knie.<br />

de effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> die <strong>in</strong> de loop<br />

van <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> behandeld<br />

<strong>in</strong> de loop van <strong>2009</strong> heeft de cel Effect<strong>en</strong> opnieuw iets meer<br />

effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> behandeld. Ze heeft er 191 geanalyseerd,<br />

<strong>en</strong> er daarvan 165 volledig verklaard.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

49


50<br />

Afgifte door de geme<strong>en</strong>te van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g (november <strong>2009</strong>) voor de afbraak <strong>en</strong> de<br />

heropbouw van e<strong>en</strong> moskee <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node. Dossier<br />

onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport (voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor meer dan 200 gebruikers)<br />

opsplits<strong>in</strong>g per vergunn<strong>in</strong>gverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

overheid <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

Van deze 191 dossiers vall<strong>en</strong> er 67 (35 %) onder gewestelijke bevoegdheid,<br />

124 (35 %) onder geme<strong>en</strong>telijke bevoegdheid.<br />

opsplits<strong>in</strong>g per criterium dat de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>studie motiveert<br />

Uit de tabel hierna blijkt dat de meeste effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong><br />

net als vorig jaar word<strong>en</strong> gemotiveerd door rubriek 26 van<br />

<strong>het</strong> BWRO, met name de bouw van overdekte park<strong>in</strong>gs.<br />

Daarna volgt de aanleg van voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> van beplante<br />

eig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong>. helemaal onderaan staan de werk<strong>en</strong> die<br />

<strong>het</strong> rivier<strong>en</strong>stelsel wijzig<strong>en</strong> of verstor<strong>en</strong>, die slechts één<br />

keer voorkwam<strong>en</strong>.<br />

opsplits<strong>in</strong>g per geme<strong>en</strong>te <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

Volg<strong>en</strong>de tabel toont de verdel<strong>in</strong>g van de dossiers volg<strong>en</strong>s<br />

de betrokk<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Sommige dossiers kunn<strong>en</strong> op<br />

meerdere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong>, zodat ze <strong>het</strong><br />

overleg <strong>en</strong> de ‘speciale regel<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baarmak<strong>in</strong>g’ sam<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> grootste aantal aanvrag<strong>en</strong> dat onderworp<strong>en</strong> wordt aan<br />

e<strong>en</strong> effect<strong>en</strong>rapport, bev<strong>in</strong>dt zich <strong>in</strong> Brussel-stad. Daarna<br />

volg<strong>en</strong> Ukkel, S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek <strong>en</strong> Anderlecht.<br />

Geme<strong>en</strong>te Aantal volledig verklaarde<br />

effect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong><br />

Brussel-stad 39<br />

S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek 20<br />

Ukkel 20<br />

Anderlecht 19<br />

Schaarbeek 11<br />

Els<strong>en</strong>e 7<br />

Jette 7<br />

S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe 7<br />

Vorst 6<br />

Etterbeek 5<br />

Evere 5<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha-Berchem 4<br />

Watermaal-Bosvoorde 4<br />

Oudergem 3<br />

Koekelberg 3<br />

S<strong>in</strong>t-Gillis 3<br />

Ganshor<strong>en</strong> 2<br />

S<strong>in</strong>t-Joost-t<strong>en</strong>-Node 2<br />

S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe 2<br />

Motiver<strong>in</strong>g Perc<strong>en</strong>tage<br />

betrokk<strong>en</strong> dossiers<br />

Rub. 26 Garages, overdekte plaats<strong>en</strong> waar motorvoertuig<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geparkeerd, overdekte park<strong>in</strong>gs, t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsruimt<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>z. die tuss<strong>en</strong> 25 <strong>en</strong> 200 voertuig<strong>en</strong> of aanhangwag<strong>en</strong>s tell<strong>en</strong><br />

37,63 %<br />

Rub. 24 Voorzi<strong>en</strong> van sport-, culturele, vrijetijds-, school- <strong>en</strong> sociale voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waarvan meer dan 200 m2 toegankelijk is voor <strong>het</strong> gebruik van die voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

26,88 %<br />

Rub. 20 Aanleg van e<strong>en</strong> beplante eig<strong>en</strong>dom van meer dan 5 000 m2 9,14 %<br />

Rub. 19 Alle verkeers<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijke wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verkeersstelsel van <strong>het</strong> stuk weg <strong>en</strong>/<br />

of van <strong>het</strong> omligg<strong>en</strong>de net meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> voor zover deze niet bedoeld zijn <strong>in</strong> bijlage A, uitgezonderd<br />

de wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die beperkt zijn tot verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> voetgangers- <strong>en</strong> fietsverkeer<br />

8,06 %<br />

Rub. 25 Parkeerplaats<strong>en</strong> <strong>in</strong> de op<strong>en</strong>lucht voor motorvoertuig<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare weg, waar 50 tot 200<br />

plaats<strong>en</strong> zijn voor auto's<br />

7,53 %<br />

Rub. 22 hotelcomplex met meer dan 100 kamers 3,23 %<br />

Rub. 21 Bouw van e<strong>en</strong> kantoorgebouw met e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>grondse vloeroppervlakte van 5 000 à 20 000 m2 2,69 %<br />

Rub. 23 Schepp<strong>en</strong> van meer dan 1 000 m2 lokal<strong>en</strong> voor productieactiviteit<strong>en</strong>, handelszak<strong>en</strong> of opslagplaats<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de hoofdzakelijk voor huisvest<strong>in</strong>g bestemde gebied<strong>en</strong><br />

2,15 %<br />

Rub. 28 Elke wijzig<strong>in</strong>g of uitbreid<strong>in</strong>g van de project<strong>en</strong> die opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong> bijlage A of <strong>in</strong> bijlage B ,waarvoor<br />

reeds e<strong>en</strong> toelat<strong>in</strong>g werd afgegev<strong>en</strong> of die reeds gerealiseerd zijn of die zich <strong>in</strong> de realisatiefase<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, die aanzi<strong>en</strong>lijke negatieve gevolg<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> milieu kan hebb<strong>en</strong> (wijzig<strong>in</strong>g of uitbreid<strong>in</strong>g<br />

die niet voorkomt <strong>in</strong> bijlage A)<br />

2,15 %<br />

Rub. 11 Alle werk<strong>en</strong> die <strong>het</strong> rivier<strong>en</strong>stelsel wijzig<strong>en</strong> of verstor<strong>en</strong> 0,54 %


Milieueffect<strong>en</strong>rapport<strong>en</strong> (Mer’s)<br />

van de bbp’s<br />

De Ordonnantie houd<strong>en</strong>de de organisatie van de plann<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouw (2004) heeft de Europese richtlijn<br />

(2001/42/EC) betreff<strong>en</strong>de de strategische milieuevaluatie<br />

omgezet <strong>in</strong> plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s.<br />

Volg<strong>en</strong>s de nieuwe procedure di<strong>en</strong>t er voor elk BBP-ontwerp<br />

automatisch e<strong>en</strong> milieueffect<strong>en</strong>rapport (MER) te word<strong>en</strong><br />

opgesteld, t<strong>en</strong>zij <strong>het</strong> BROh <strong>en</strong> Leefmilieu Brussel-BiM de<br />

uitspraak van de betreff<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>teraad aanvaard<strong>en</strong> die<br />

stelt dat <strong>het</strong> BBP-ontwerp ge<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>swaardig effect op<br />

<strong>het</strong> milieu heeft.<br />

De balans van de BBP-ontwerp<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van deze<br />

nieuwe procedure aan e<strong>en</strong> MER word<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>, ziet<br />

eruit als volgt:<br />

E<strong>en</strong> eerste MER werd gestart <strong>in</strong> 2005 <strong>en</strong> afgewerkt <strong>in</strong><br />

2006; naar aanleid<strong>in</strong>g van de studie <strong>en</strong> van <strong>het</strong> op<strong>en</strong>baar<br />

onderzoek, heeft de geme<strong>en</strong>teraad beslist om dit<br />

BBP-ontwerp te wijzig<strong>en</strong>. <strong>het</strong> gewijzigde ontwerp zit nog<br />

altijd <strong>in</strong> de goedkeur<strong>in</strong>gsfase bij de reger<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> tweede MER werd <strong>in</strong> 2006 opgestart <strong>en</strong> <strong>in</strong> 2007 afgerond.<br />

<strong>het</strong> had betrekk<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> BBP-ontwerp Gulledelle<br />

(S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe). <strong>in</strong> december 2007 werd dit<br />

ontwerp sam<strong>en</strong> met zijn MER voorlopig goedgekeurd<br />

door de geme<strong>en</strong>teraad <strong>en</strong> ter voorlopige goekeur<strong>in</strong>g aan<br />

de reger<strong>in</strong>g voorgelegd. <strong>in</strong> de loop van 2008 werd e<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>baar onderzoek georganiseerd.<br />

De opmaak van e<strong>en</strong> ander MER, dat <strong>in</strong> 2006 is gestart<br />

<strong>en</strong> gaat over <strong>het</strong> BBP-ontwerp zone Willebroek (Brusselstad),<br />

werd afgerond <strong>in</strong> januari 2008.<br />

De BBP-ontwerp<strong>en</strong> met MER Josaphat betreff<strong>en</strong> zowel<br />

Evere als Schaarbeek <strong>en</strong> zijn s<strong>in</strong>ds 2007 <strong>in</strong> ‘stand-by’.<br />

<strong>in</strong> 2008 werd<strong>en</strong> 3 BBP’s met MER gelanceerd: <strong>het</strong> betreft<br />

<strong>het</strong> BBP Marie Janson <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis, <strong>het</strong> BBP Ketel <strong>in</strong><br />

Anderlecht <strong>en</strong> <strong>het</strong> BBP Wi<strong>en</strong>er <strong>in</strong> Watermaal-Bosvoorde.<br />

<strong>het</strong> 1e <strong>en</strong> <strong>het</strong> 3e werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> afgeslot<strong>en</strong>, <strong>het</strong> 2e <strong>in</strong> de<br />

eerste wek<strong>en</strong> van 2010.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 3 BBP’s opgestart: Pacheco <strong>in</strong> Brusselstad<br />

(Adm<strong>in</strong>istratief c<strong>en</strong>trum), Klaverwijk <strong>in</strong> Anderlecht <strong>en</strong><br />

Groesel<strong>en</strong>berg <strong>in</strong> Ukkel. Voor dit laatste vond<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

<strong>en</strong>kel de voorbereid<strong>en</strong>de fases plaats, want <strong>het</strong> advies over<br />

<strong>het</strong> last<strong>en</strong>boek werd pas <strong>in</strong> januari 2010 uitgebracht. De<br />

twee andere zijn beg<strong>in</strong> 2010 nog aan de gang.<br />

Deze werkwijze is bijzonder <strong>in</strong>teressant: de pot<strong>en</strong>tiële<br />

impact van e<strong>en</strong> deel van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te wordt zo <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

vroeg stadium duidelijk, wat e<strong>en</strong> globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

mogelijk maakt van de geplande ontwerp<strong>en</strong> door al de<br />

partij<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>. Dit kan leid<strong>en</strong> tot de vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g van<br />

de onderzoeksprocedure van de ontwerpdossiers b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

de perimeter van deze BBP’s.<br />

4<br />

stelsel Van<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundIGe<br />

MIsdrIjV<strong>en</strong><br />

opdracht<strong>en</strong> van de<br />

cel bouwmisdrijv<strong>en</strong><br />

De cel Bouwmisdrijv<strong>en</strong> werkt sam<strong>en</strong> met de technische<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Zij past <strong>het</strong> BWRO toe <strong>en</strong><br />

garandeert e<strong>en</strong> nauwgezette <strong>en</strong> doeltreff<strong>en</strong>de opvolg<strong>in</strong>g<br />

van de misdrijv<strong>en</strong>.<br />

De cel Bouwmisdrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong>:<br />

726 overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geregistreerd: 35 vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

door <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> 691 door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

658 adm<strong>in</strong>istratieve dossiers werd<strong>en</strong> afgewerkt;<br />

120 controleurs zijn mom<strong>en</strong>teel aangewez<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

hele Brussels hoofdstedelijk Gewest;<br />

51 sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> door de<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar afgegev<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de gewestelijke<br />

controleur geverifieerd.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> volgt de cel Bouwmisdrijv<strong>en</strong> de schriftelijke<br />

klacht<strong>en</strong> op, beheert ze de dossiers waarvoor e<strong>en</strong> rechtsvorder<strong>in</strong>g<br />

werd <strong>in</strong>gesteld, onderzoekt ze <strong>en</strong> beantwoordt<br />

ze de vrag<strong>en</strong> van <strong>het</strong> parket (61e Kamer van de Rechtbank<br />

van Eerste Aanleg <strong>in</strong> Brussel). Ze kijkt toe op de toepass<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g<br />

van 10/10/2002 betreff<strong>en</strong>de de transactiesomm<strong>en</strong> met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot misdrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw, controleert<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g van de opgelegde sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> natura <strong>en</strong> geeft de bankgaranties vrij na conforme <strong>en</strong><br />

volledige uitvoer<strong>in</strong>g van de afgegev<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g. Andere<br />

vaak terugker<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong> van de cel zijn <strong>het</strong> beheer van de<br />

overheidsopdracht<strong>en</strong> voor ambtshalve uitgevoerde werk<strong>en</strong>,<br />

zoals bepaald <strong>in</strong> artikel 305 van <strong>het</strong> BWRO, bedoeld om<br />

e<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de te mak<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> misdrijf, <strong>en</strong> de gedwong<strong>en</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>g van vonniss<strong>en</strong>.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

51


52<br />

Vastgestelde <strong>en</strong> behandelde<br />

misdrijv<strong>en</strong> (2004-<strong>2009</strong>)<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> is <strong>het</strong> aantal bouwmisdrijv<strong>en</strong> met 11 % gedaald t<strong>en</strong><br />

opzichte van 2008. Desondanks is <strong>het</strong> aantal vastgestelde<br />

overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> waarbij gebouw<strong>en</strong> die bestemd<br />

zijn als e<strong>en</strong>gez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> meerdere won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedeeld. Deze dossiers word<strong>en</strong> bij voorkeur door <strong>het</strong><br />

Brusselse parket behandeld. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> ruim 30 %<br />

van de misdrijv<strong>en</strong> geregulariseerd als gevolg van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g of de vaststell<strong>in</strong>g dat e<strong>en</strong><br />

plek op <strong>in</strong>itiatief van de overtreder <strong>in</strong> haar oorspronkelijke<br />

toestand werd hersteld.<br />

Aantal bij pv vastgestelde <strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief<br />

behandelde misdrijv<strong>en</strong> (2003-<strong>2009</strong>)<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

726<br />

658<br />

opgestelde pv’s behandelde dossiers<br />

opsplits<strong>in</strong>g per type misdrijf<br />

De voornaamste misdrijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> hebb<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op:<br />

de bestemm<strong>in</strong>gswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de commerciële b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>verdiep<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tot won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>en</strong> van de kelders <strong>en</strong> de<br />

dakverdiep<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot autonome won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

uitbreid<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> gebouw;<br />

de vermeerder<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal zelfstandige woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> gebouw.<br />

Vaststell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g<br />

van <strong>in</strong>breuk<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> bij proces-verbaal 156 beë<strong>in</strong>dig<strong>en</strong> van<br />

<strong>in</strong>breuk opgesteld. De geregistreerde beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

<strong>in</strong>breuk betreff<strong>en</strong> <strong>in</strong> de eerste plaats de schotelant<strong>en</strong>nes,<br />

de als park<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gerichte <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gstrok<strong>en</strong> <strong>en</strong> de reclamebord<strong>en</strong>.<br />

De harmonisatie op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief is <strong>het</strong> gevolg<br />

van de <strong>in</strong>formatie hierover die via de post aan de betrokk<strong>en</strong><br />

burgers wordt bezorgd.<br />

Herstel van de misdrijv<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> artikel 307 van <strong>het</strong> BWRO word<strong>en</strong> drie herstelmodaliteit<strong>en</strong><br />

van sted<strong>en</strong>bouwkundige overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vermeld:<br />

herstel van de plaats <strong>in</strong> haar oorspronkelijke staat;<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>;<br />

betal<strong>in</strong>g van de meerwaarde van <strong>het</strong> goed als gevolg<br />

van de overtred<strong>in</strong>g.<br />

Om herstel van misdrijv<strong>en</strong> te bekom<strong>en</strong>, richt <strong>het</strong> BROh<br />

verzoek<strong>en</strong> tot <strong>het</strong> parket van Brussel. De verzoek<strong>en</strong> van<br />

<strong>2009</strong> kunn<strong>en</strong> als volgt word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld:<br />

209 verzoekschrift<strong>en</strong> tot verdere behandel<strong>in</strong>g beog<strong>en</strong> de<br />

uitspraak van <strong>het</strong> herstel van de plek <strong>in</strong> haar oorspronkelijke<br />

staat, waarvan 117 als gevolg van de weiger<strong>in</strong>g van<br />

de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op basis van <strong>het</strong><br />

onderzoek van de vergunn<strong>in</strong>gsaanvraag;<br />

92 verzoek<strong>en</strong> zijn <strong>het</strong> gevolg van <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> aanvraagdossier tot sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g,<br />

hoewel <strong>het</strong> misdrijf ruim e<strong>en</strong> jaar eerder werd<br />

vastgesteld <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g aan de bouwheer<br />

werd gericht;<br />

21 verzoek<strong>en</strong> tot vervolg<strong>in</strong>g houd<strong>en</strong> verband met de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de aanpass<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>. Deze aanvrag<strong>en</strong><br />

vloei<strong>en</strong> voornamelijk voort uit <strong>het</strong> feit dat de bouwheer<br />

weigert de wijzig<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> - waaruit blijkt dat hij de<br />

voorwaard<strong>en</strong> vervult die hem door de overheid word<strong>en</strong><br />

opgelegd alvor<strong>en</strong>s hij de gevraagde vergunn<strong>in</strong>g ontvangt -<br />

<strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong> (BWRO, artikel 191), of uit de vaststell<strong>in</strong>g van<br />

de niet-conforme uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte<br />

van de goedgekeurde gewijzigde plann<strong>en</strong>;<br />

38 vorder<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot veroordel<strong>in</strong>g om de betal<strong>in</strong>g af te<br />

dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de meerwaarde die <strong>het</strong> goed heeft verworv<strong>en</strong>.<br />

Deze aanvrag<strong>en</strong> vloei<strong>en</strong> voornamelijk voort uit de<br />

weiger<strong>in</strong>g door overtreder van <strong>het</strong> dad<strong>in</strong>gvoorstel dat<br />

hem werd gedaan. Voor de meeste van deze dossiers<br />

ligt bij <strong>het</strong> parket de besliss<strong>in</strong>g over <strong>het</strong> gevolg dat eraan<br />

moet word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>.


Indel<strong>in</strong>g van de overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s<br />

de verschill<strong>en</strong>de wijz<strong>en</strong> van herstel<br />

350<br />

280<br />

210<br />

140<br />

70<br />

0<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

Dad<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

herstel <strong>in</strong> de<br />

oorspronkelijke staat<br />

<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong><br />

Meerwaarde<br />

Na de afgifte van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g of na de beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> misdrijf <strong>en</strong> mits e<strong>en</strong> voorafgaandelijk akkoord van de<br />

Procureur des Kon<strong>in</strong>gs, voorziet <strong>het</strong> BWRO (artikel 313) dat de<br />

bestuurlijke overheid met de overtreder tot e<strong>en</strong> vergelijk komt.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze z<strong>in</strong> 274 dad<strong>in</strong>g<strong>en</strong> geregistreerd.<br />

T<strong>en</strong> slotte heeft de correctionele rechtbank van eerste<br />

aanleg <strong>in</strong> Brussel <strong>in</strong> <strong>2009</strong>, bij wet<strong>en</strong> van <strong>het</strong> gewestelijke<br />

bestuur, 10 veroordel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De vonniss<strong>en</strong> die hier<strong>in</strong><br />

werd<strong>en</strong> uitgesprok<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> slechts 5 % van<br />

de verzoek<strong>en</strong> die aan de gerechtelijke macht werd<strong>en</strong> gericht<br />

met betrekk<strong>in</strong>g tot sted<strong>en</strong>bouw.<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

5 beroepsproCedures<br />

bIj Het sted<strong>en</strong>bouw-<br />

kundIG ColleGe<br />

<strong>en</strong> de reGerInG<br />

<strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest voorziet twee beroepsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw: beroep bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College <strong>en</strong> beroep bij de reger<strong>in</strong>g.<br />

Dit systeem wordt behoud<strong>en</strong> voor al de beroep<strong>en</strong> die<br />

voor 01/01/2010 werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d of die na 01/01/2010<br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die voor die datum<br />

war<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>.<br />

beroep bij <strong>het</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College<br />

<strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College kan de vergunn<strong>in</strong>g afgev<strong>en</strong>,<br />

de afgifte afhankelijk stell<strong>en</strong> van voorwaard<strong>en</strong> om e<strong>en</strong><br />

goede plaatselijke aanleg te waarborg<strong>en</strong> of de vergunn<strong>in</strong>g<br />

weiger<strong>en</strong>. <strong>het</strong> kan ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toestaan. De<br />

besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College vervangt<br />

die van de bevoegde overheid <strong>in</strong> eerste aanleg. Als bij <strong>het</strong><br />

Sted<strong>en</strong>bouwkundig College bijvoorbeeld beroep wordt aangetek<strong>en</strong>d<br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> voorwaarde die aan e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g<br />

is verbond<strong>en</strong>, is <strong>het</strong> bevoegd om k<strong>en</strong>nis te nem<strong>en</strong> van al<br />

de aspect<strong>en</strong> van de aanvraag tot die sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g. <strong>het</strong> kan met andere woord<strong>en</strong> de vergunn<strong>in</strong>g<br />

weiger<strong>en</strong>, bevestig<strong>en</strong> onder andere voorwaard<strong>en</strong> of bevestig<strong>en</strong><br />

op basis van andere motiev<strong>en</strong> dan die welke <strong>in</strong> de<br />

aangevocht<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd.<br />

Teg<strong>en</strong> deze besliss<strong>in</strong>g kunn<strong>en</strong> <strong>het</strong> college van burgemeester<br />

<strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong>, de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> de aanvrager<br />

(deze laatste ook bij <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong> van besliss<strong>in</strong>g) beroep<br />

aantek<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g.<br />

De reger<strong>in</strong>g kan (net als <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College)<br />

de vergunn<strong>in</strong>g afgev<strong>en</strong>, de afgifte afhankelijk stell<strong>en</strong> van<br />

voorwaard<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> goede plaatselijke aanleg te waarborg<strong>en</strong><br />

of de vergunn<strong>in</strong>g weiger<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>g kan ook<br />

afwijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toestaan, zelfs als deze voordi<strong>en</strong> door <strong>het</strong> college<br />

van burgemeester <strong>en</strong> schep<strong>en</strong><strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geweigerd.<br />

Daarbij wordt e<strong>en</strong> bepaald aantal aanvrag<strong>en</strong> tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g opnieuw bestudeerd <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van e<strong>en</strong> nieuw onderzoek dat losstaat van <strong>het</strong> onderzoek<br />

dat <strong>in</strong> eerste aanleg werd gevoerd door <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong> de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De procedure <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouwkundige attest<strong>en</strong><br />

is dezelfde. hoewel <strong>het</strong> aantal beroep<strong>en</strong> (189) laag<br />

is <strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>g met <strong>het</strong> aantal vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of attest<strong>en</strong><br />

dat <strong>in</strong> eerste aanleg werd behandeld (4 981 <strong>in</strong> <strong>2009</strong>), is<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

53


54<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>teressant om de evaluatie te mak<strong>en</strong> van behandel<strong>in</strong>g<br />

van de dossiers door elk van deze <strong>in</strong>stanties.<br />

<strong>het</strong> nieuwe BWRO, dat op 01/01/2010 <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g treedt,<br />

vestigt e<strong>en</strong> nieuw beroepssysteem voor de aanvrag<strong>en</strong> die<br />

na de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> nieuwe BWRO word<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. <strong>het</strong> ontwerp is geïnspireerd door de twee<br />

andere gewest<strong>en</strong> van <strong>het</strong> land <strong>en</strong> voorziet de fusie van<br />

de twee huidige beroepsniveaus. De beroep<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong><br />

uitsluit<strong>en</strong>d bij de reger<strong>in</strong>g. <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College<br />

behoudt zijn rol van expert, maar wordt e<strong>en</strong> adviesverl<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

<strong>in</strong>stantie.<br />

Concreet voorziet <strong>het</strong> ontwerp van ordonnantie, zoals <strong>het</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> parlem<strong>en</strong>t werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d met <strong>het</strong> oog op de debatt<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de parlem<strong>en</strong>taire commissie, volg<strong>en</strong>de procedure:<br />

<strong>het</strong> beroep wordt bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, maar gericht<br />

aan <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College. Dit beschikt over<br />

60 dag<strong>en</strong> om zijn advies uit te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>g heeft<br />

daarna 30 dag<strong>en</strong> om haar besliss<strong>in</strong>g aan de partij<strong>en</strong> mee<br />

te del<strong>en</strong>. Als de reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g op zich laat wacht<strong>en</strong>,<br />

kan e<strong>en</strong> van de partij<strong>en</strong> (<strong>en</strong> niet meer uitsluit<strong>en</strong>d de<br />

aanvrager van de vergunn<strong>in</strong>g) e<strong>en</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g stur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beg<strong>in</strong>t e<strong>en</strong> nieuwe termijn van 30 dag<strong>en</strong>. Als b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> deze<br />

nieuwe termijn ge<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, krijgt <strong>het</strong><br />

advies van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College besliss<strong>in</strong>gkracht.<br />

Bij <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong> van advies van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig<br />

College wordt de besliss<strong>in</strong>g die <strong>het</strong> voorwerp van <strong>het</strong><br />

beroep uitmaakte, bevestigd; als ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele besliss<strong>in</strong>g<br />

werd g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> (hypothese van stilzwijg<strong>en</strong>de weiger<strong>in</strong>g bij<br />

aanhangigmak<strong>in</strong>g), wordt de aanvraag geweigerd.<br />

Red<strong>en</strong><strong>en</strong> voor de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de beroep<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> (Aard van de besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

<strong>in</strong> beroep word<strong>en</strong> aangevocht<strong>en</strong>)<br />

Toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van vergunn<strong>in</strong>g: 3<br />

Voorwaard<strong>en</strong> voor<br />

toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

vergunn<strong>in</strong>g: 13<br />

Vergunn<strong>in</strong>gsweiger<strong>in</strong>g:<br />

170<br />

3 Ontbrek<strong>en</strong> van besliss<strong>in</strong>g van<br />

de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

Totaal : 189<br />

Bij <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College werd<strong>en</strong>, s<strong>in</strong>ds zijn opricht<strong>in</strong>g<br />

op 9/12/1992, meer dan 3 400 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 189 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

144 beroep<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> behandeld, waarvan 15 % tot de afgifte<br />

van e<strong>en</strong> vergunn<strong>in</strong>g heeft geleid <strong>en</strong> 51 % tot e<strong>en</strong> negatieve<br />

besliss<strong>in</strong>g; 10 % was ‘zonder belang geword<strong>en</strong>’, 10 % onontvankelijk<br />

<strong>en</strong> 1 % was ‘irrelevant geword<strong>en</strong>’. <strong>het</strong> College heeft<br />

verder nog de afstand geacteerd <strong>in</strong> 12 % van de dossiers.<br />

Overzicht van de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong><br />

per type bestemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

Kantor<strong>en</strong>:<br />

9<br />

Vell<strong>en</strong> van bom<strong>en</strong>:<br />

2<br />

Verkavel<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g:<br />

2<br />

Reclame:<br />

25<br />

handelszak<strong>en</strong>:<br />

37<br />

Afstand:<br />

17<br />

Onontvankelijkheid:<br />

14<br />

Zonder belang<br />

geword<strong>en</strong>: 14<br />

Andere:<br />

13<br />

Zonder voorwerp geword<strong>en</strong>:<br />

Toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g of gedeeltelijke<br />

toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van vergunn<strong>in</strong>g: 22<br />

huisvest<strong>in</strong>g:<br />

119<br />

Totaal : 207<br />

(op 189 <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong>)<br />

Resultat<strong>en</strong> van de beroep<strong>en</strong> behandeld <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

2 Vernietigd:<br />

1<br />

Vergunn<strong>in</strong>g<br />

geweigerd:<br />

74<br />

Totaal : 144


eroepsprocedures bij de reger<strong>in</strong>g<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep staat <strong>in</strong> voor de behandel<strong>in</strong>g<br />

van de beroep<strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> verband met sted<strong>en</strong>bouw.<br />

<strong>in</strong> dit kader doet zij onderzoek naar bepaalde rechtspunt<strong>en</strong>,<br />

woont zij hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bij <strong>en</strong> stelt zij ontwerp<strong>en</strong> van<br />

reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> bij de reger<strong>in</strong>g 70 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

59 hebb<strong>en</strong> geleid tot e<strong>en</strong> ontwerpbesliss<strong>in</strong>g die aan de<br />

reger<strong>in</strong>g werd bezorgd (13 beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> 2008,<br />

46 <strong>in</strong> <strong>2009</strong>).<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> hebb<strong>en</strong> de verzoekers gebruik gemaakt van de<br />

mogelijkheid die <strong>het</strong> BWRO voorziet, om e<strong>en</strong> rappel(brief)<br />

te stur<strong>en</strong> zodat de reger<strong>in</strong>g verplicht is om b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

30 dag<strong>en</strong> na de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g ervan e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g te treff<strong>en</strong>.<br />

Doet ze dat niet, dan wordt de besliss<strong>in</strong>g waarteg<strong>en</strong> beroep<br />

is <strong>in</strong>gesteld, bevestigd. E<strong>en</strong> rappel(brief) <strong>in</strong> e<strong>en</strong> dossier van<br />

2008 werd <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> <strong>2009</strong> <strong>en</strong> drie rappelbriev<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

verstuurd voor beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d <strong>in</strong> <strong>2009</strong>.<br />

<strong>in</strong> 2008 <strong>en</strong> <strong>2009</strong> heeft <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College<br />

meer besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong> <strong>en</strong> is slechts de helft van de<br />

bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong> te wijt<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong><br />

van besliss<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Sted<strong>en</strong>bouwkundig College<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de wettelijke termijn. De andere helft is <strong>het</strong> gevolg<br />

van e<strong>en</strong> weiger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g of van e<strong>en</strong> onontvankelijkheidsbesliss<strong>in</strong>g door<br />

datzelfde College.<br />

De woonfunctie blijft de bestemm<strong>in</strong>g die <strong>in</strong> de beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>2009</strong> <strong>het</strong> vaakst terugkeert. <strong>het</strong> is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s opmerkelijk dat<br />

<strong>het</strong> mer<strong>en</strong>deel van de reger<strong>in</strong>gsbesliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de dossiers<br />

die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> behandeld, besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tot weiger<strong>in</strong>g<br />

van de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g war<strong>en</strong>: 28 weiger<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

voor 8 afgift<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> onontvankelijkheidsbesliss<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep dat zonder voorwerp werd verklaard.<br />

T<strong>en</strong> slotte zal de directie Advies <strong>en</strong> Beroep, zoals <strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g al aangegev<strong>en</strong>, <strong>in</strong> 2010 de dossiers volg<strong>en</strong>s twee<br />

proceduretypes moet<strong>en</strong> behandel<strong>en</strong>: volg<strong>en</strong>s <strong>het</strong> oude <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> nieuwe BWRO.<br />

6 InForMatIe<br />

publicaties <strong>2009</strong><br />

Actualiser<strong>in</strong>g <strong>en</strong> opmaak van de nieuwe ‘<strong>in</strong>fo-folders<br />

van sted<strong>en</strong>bouw’, aansluit<strong>en</strong>d op de <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> nieuwe besluit betreff<strong>en</strong>de de werk<strong>en</strong> van<br />

ger<strong>in</strong>ge omvang (besluit van 13/11/2008 tot bepal<strong>in</strong>g<br />

van de handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> die vrijgesteld zijn van<br />

e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g, van <strong>het</strong> advies van<br />

de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar, van de geme<strong>en</strong>te of van de<br />

kon<strong>in</strong>klijke commissie voor monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> landschapp<strong>en</strong><br />

of van de medewerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> architect).<br />

Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 - Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 van de directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

Uitgegev<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BROh. 48 bladzijd<strong>en</strong>.<br />

Aparte uitgav<strong>en</strong> Nederlands/Frans.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

55


56<br />

VooruItzICHt<strong>en</strong><br />

De vooruitzicht<strong>en</strong> voor <strong>2009</strong>, zoals ze <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag van<br />

2008 van de directie Sted<strong>en</strong>bouw voorkom<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong> niet alle<br />

hard gemaakt. De algem<strong>en</strong>e beleidsverklar<strong>in</strong>g (18/07/<strong>2009</strong>)<br />

van de reger<strong>in</strong>g die na de gewestverkiez<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van juni <strong>2009</strong><br />

werd sam<strong>en</strong>gesteld, vormt hiervan de verklar<strong>in</strong>g.<br />

<strong>het</strong> digitale hulpmiddel voor <strong>het</strong> beheer van de aanvrag<strong>en</strong><br />

tot vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong>/attest<strong>en</strong> op geme<strong>en</strong>telijke niveau<br />

(NOVACom) werd <strong>in</strong> 5 pilootgeme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geïmplem<strong>en</strong>teerd<br />

<strong>in</strong> 2008. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd <strong>het</strong> NOVA-platform uitgebreid<br />

met 5 andere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde werkgroep<br />

gewest/geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft met de technische steun van <strong>het</strong><br />

CiBG deze werk<strong>en</strong> begeleid, waarbij vooral de <strong>in</strong>stantieoverschrijd<strong>en</strong>de<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g onder de aandacht kwam.<br />

Deze omvat de <strong>in</strong>formatie-uitwissel<strong>in</strong>g via <strong>het</strong> <strong>in</strong>formatica-<br />

platform NOVA tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong>erzijds <strong>het</strong> BROh, directie<br />

Sted<strong>en</strong>bouw, <strong>en</strong> anderzijds de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die NOVACom<br />

gebruik<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> beheer van hun dossier voor de<br />

aanvraag van e<strong>en</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g.<br />

Met betrekk<strong>in</strong>g tot de ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de <strong>en</strong>ergieprestatie<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>klimaat van gebouw<strong>en</strong> (EPB)<br />

is de keuze voor de technische begeleid<strong>in</strong>g van de<br />

directie gevall<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> extern adviesbureau dat via e<strong>en</strong><br />

onderhandel<strong>in</strong>gsprocedure werd gekoz<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> beheer van de gsm-dossiers is <strong>in</strong> <strong>2009</strong> niets gebeurd<br />

als gevolg van <strong>het</strong> moratorium waartoe na <strong>het</strong> arrest van<br />

<strong>het</strong> Grondwettelijk hof van 15/01/<strong>2009</strong> werd beslot<strong>en</strong>.<br />

De ordonnantie betreff<strong>en</strong>de de bescherm<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> leefmilieu<br />

teg<strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele schadelijke effect<strong>en</strong> <strong>en</strong> h<strong>in</strong>der<br />

van niet-ioniser<strong>en</strong>de stral<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd goedgekeurd op<br />

01/03/2007. Op 30/10/<strong>2009</strong> heeft de reger<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> toepass<strong>in</strong>gsbesluit<br />

goedgekeurd. Met deze ordonnantie werd de<br />

materie, met <strong>in</strong>begrip van de theoretische berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van<br />

de emissies van de gsm-ant<strong>en</strong>nes die tot dan onder de<br />

BiPT-bevoegdheid viel<strong>en</strong>, volledig geregionaliseerd. Deze<br />

taak wordt overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door Leefmilieu Brussel.<br />

<strong>het</strong> platform gewest / 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd niet verl<strong>en</strong>gd.<br />

De reger<strong>in</strong>g heeft beslot<strong>en</strong> om vanaf 2010 voor<br />

elke geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> stuurcomité op te richt<strong>en</strong>. Dat staat<br />

rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris<br />

bevoegd voor Sted<strong>en</strong>bouw.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw heeft haar sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met<br />

de andere BROh-directies voortgezet, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder<br />

met de DML, de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de directie<br />

Studies <strong>en</strong> Plann<strong>in</strong>g. Dit jaar heeft de DSP <strong>het</strong> volledige<br />

beheer van de BBP’s op zich g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw heeft haar ambitie <strong>in</strong>zake externe<br />

communicatie niet kunn<strong>en</strong> hard mak<strong>en</strong>. Ze is zich<br />

ev<strong>en</strong>wel bewust van de noodzaak ervan <strong>en</strong> stelt <strong>het</strong> uit<br />

tot e<strong>en</strong> nabije toekomst.<br />

<strong>2009</strong> is <strong>het</strong> jaar van de 5e BWRO-hervorm<strong>in</strong>g. <strong>het</strong> betreft e<strong>en</strong><br />

grondige hervorm<strong>in</strong>g met e<strong>en</strong> dubbel doel: adm<strong>in</strong>istratieve<br />

vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationale ontwikkel<strong>in</strong>g van Brussel.<br />

De bevoegdheid van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar wordt uitgebreid.<br />

Voortaan beheert hij ook ontwerp<strong>en</strong> van gewestelijk<br />

belang <strong>in</strong> strategische perimeters (de hefboomgebied<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> GewOP <strong>en</strong> de gebied<strong>en</strong> van gewestelijk belang van <strong>het</strong><br />

GBP) <strong>en</strong> de sted<strong>en</strong>bouwkundige ontwerp<strong>en</strong> die zich bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

op <strong>het</strong> grondgebied van meerdere geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

welke zijn de vooruitzicht<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2010?<br />

De BWRO-hervorm<strong>in</strong>g van <strong>2009</strong> houdt de opmaak <strong>in</strong> van<br />

nieuwe uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> de technische omzett<strong>in</strong>g<br />

van de nieuwe beheersregels <strong>in</strong> NOVA.<br />

<strong>in</strong> november <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> werkgroep<strong>en</strong> opgericht, die <strong>in</strong><br />

de eerste plaats de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rond de tafel br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Zij<br />

hebb<strong>en</strong> zich op volg<strong>en</strong>de thema’s toegelegd:<br />

de axonometrie,<br />

de wijzig<strong>in</strong>gsvergunn<strong>in</strong>g,<br />

de gewijzigde plann<strong>en</strong>,<br />

de formulier<strong>en</strong>,<br />

de dossiersam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g voor de aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g, met de vernieuw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

aanvraagformulier,<br />

de overgangsmaatregel<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BWRO,<br />

de omzett<strong>in</strong>g van de BWRO-regels naar NOVA.<br />

Twee groep<strong>en</strong> zett<strong>en</strong> hun werk voort <strong>in</strong> 2010. <strong>het</strong> betreft de<br />

dossiersam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g voor de aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de aanpass<strong>in</strong>g van NOVA. De <strong>in</strong>zet van<br />

deze twee werkgroep<strong>en</strong> sluit volledig aan bij de algem<strong>en</strong>e<br />

beleidsverklar<strong>in</strong>g van de nieuwe reger<strong>in</strong>g: de traceerbaarheid<br />

van <strong>het</strong> parcours van e<strong>en</strong> aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g.<br />

De reger<strong>in</strong>g verwerkt dit jaar <strong>het</strong> resultaat van <strong>het</strong> werk van<br />

de andere groep<strong>en</strong>, <strong>het</strong>zij <strong>in</strong> e<strong>en</strong> aangepaste of nieuwe verord<strong>en</strong><strong>en</strong>de<br />

tekst, <strong>het</strong>zij <strong>in</strong> e<strong>en</strong> omz<strong>en</strong>dbrief.<br />

<strong>in</strong> 2010 wordt e<strong>en</strong> nieuwe BWRO-wijzig<strong>in</strong>g gepland. Deze<br />

dr<strong>in</strong>gt zich de facto op naar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> arrest van de<br />

Raad van State van 15/06/<strong>2009</strong> over <strong>het</strong> probleem van de<br />

toepass<strong>in</strong>g van de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong>, waaruit blijkt<br />

dat de reger<strong>in</strong>g op dit og<strong>en</strong>blik niet bevoegd is voor bepaalde<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsmaatregel<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> besluit van 15/07/2003 -<br />

dat werd geannuleerd - werd<strong>en</strong> bepaald.<br />

De directie grijpt deze geleg<strong>en</strong>heid aan om de reger<strong>in</strong>g te<br />

vrag<strong>en</strong> om de 5e herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de tekst qua vorm af te<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> om bepaalde resultat<strong>en</strong> van de werkgroep<strong>en</strong> van<br />

november <strong>2009</strong> te <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong>.


Vanaf deze specifieke hervorm<strong>in</strong>g zal de directie Sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>het</strong> register van de sted<strong>en</strong>bouwkundige last<strong>en</strong> <strong>in</strong>voer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijhoud<strong>en</strong>, conform de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BWRO.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw zal zich nog dit jaar toelegg<strong>en</strong> op de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve vere<strong>en</strong>voudig<strong>in</strong>g, die t<strong>en</strong>slotte nooit klaar zal<br />

zijn. Zij beoogt daarbij vooral de dossiers <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouw<br />

<strong>en</strong> erfgoedbescherm<strong>in</strong>g. Zij zal orde schepp<strong>en</strong> <strong>in</strong> de actor<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> <strong>het</strong> beheersproces van sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> (DS, DML <strong>en</strong> KCML) <strong>en</strong> <strong>in</strong> de <strong>in</strong>houd<br />

van hun respectieve opdracht<strong>en</strong>. De drie doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

ze daarbij voor og<strong>en</strong> houdt, zijn:<br />

de vastlegg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> statuut van de aanvraag tot unieke<br />

vergunn<strong>in</strong>g onmiddellijk bij de aanvraag;<br />

de e<strong>en</strong>vormige <strong>en</strong> e<strong>en</strong>duidige bepal<strong>in</strong>g van de adm<strong>in</strong>istratieve<br />

procedure;<br />

de vastlegg<strong>in</strong>g van coher<strong>en</strong>te behandel<strong>in</strong>gsregimes tuss<strong>en</strong><br />

de DS <strong>en</strong> de DML. <strong>het</strong> is met name <strong>in</strong> dat kader<br />

dat <strong>het</strong> reger<strong>in</strong>gsbesluit betreff<strong>en</strong>de werk<strong>en</strong> van ger<strong>in</strong>ge<br />

omvang opnieuw zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bestudeerd <strong>en</strong><br />

geam<strong>en</strong>deerd.<br />

Met <strong>in</strong> <strong>het</strong> achterhoofd de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> DGewOP waartoe<br />

de reger<strong>in</strong>g heeft beslist, zal de directie haar bed<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong> bij de manier waarop <strong>het</strong> GBP al haast<br />

10 jaar wordt toegepast. <strong>het</strong> GBP is de gewap<strong>en</strong>de hand van<br />

<strong>het</strong> DGewOP. Deze evaluatie is e<strong>en</strong> omvangrijk werk, dat<br />

aansluit bij de wil van de reger<strong>in</strong>g om zoveel mogelijk less<strong>en</strong><br />

te trekk<strong>en</strong> uit de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op dat terre<strong>in</strong>. Al de kaderled<strong>en</strong><br />

van de directie word<strong>en</strong> bij deze opdracht betrokk<strong>en</strong> via e<strong>en</strong><br />

voorafgaande methodologische <strong>in</strong>terne nota.<br />

De DS heeft de vooruitzicht<strong>en</strong> ter zake <strong>in</strong> <strong>het</strong> activiteit<strong>en</strong>verslag<br />

van 2008 meegedeeld. Deze lop<strong>en</strong> door <strong>in</strong> 2010,<br />

zij <strong>het</strong> grondiger <strong>en</strong> meer <strong>in</strong> detail.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw zal aandacht bested<strong>en</strong> aan <strong>het</strong><br />

actieplan van de bouwmeester dat b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de 6 maand<strong>en</strong><br />

na zijn rec<strong>en</strong>te b<strong>en</strong>oem<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. <strong>het</strong> betreft e<strong>en</strong><br />

belangrijke nieuwe gewestelijke betrokk<strong>en</strong> partij, naar <strong>het</strong><br />

voorbeeld van <strong>het</strong> Vlaamse gewest, aan wie de directie zijn<br />

volledige steun toezegt. De DS is overtuigd dat de kwaliteit<br />

van deze tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>, zo vroeg mogelijk <strong>in</strong> <strong>het</strong> proces van<br />

de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> aanvraag tot sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

vergunn<strong>in</strong>g, doorslaggev<strong>en</strong>d zou moet<strong>en</strong> zijn voor de kwaliteit<br />

van <strong>het</strong> ontwerp dat uite<strong>in</strong>delijk wordt <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

<strong>in</strong> diezelfde lijn zet de directie Sted<strong>en</strong>bouw haar actieve<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g voort met de verschill<strong>en</strong>de BROh-directies.<br />

De regel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> geschil <strong>in</strong> de gsm-dossiers vormt e<strong>en</strong><br />

van de bekommerniss<strong>en</strong> van de reger<strong>in</strong>g. E<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsprotocol<br />

tuss<strong>en</strong> de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar, Leefmilieu<br />

Brussel <strong>en</strong> de 19 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong> uitgewerkt zodat dit<br />

als model kan funger<strong>en</strong> voor de dossierbehandel<strong>in</strong>g, waarbij<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g wordt gehoud<strong>en</strong> met <strong>het</strong> nieuwe stelsel van de<br />

gsm-dossiers, die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van milieuwetgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> klasse<br />

2 word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld, <strong>en</strong> met <strong>het</strong> feit dat <strong>het</strong> <strong>in</strong>stituut <strong>het</strong><br />

‘ex-verslag van <strong>het</strong> BiPT’ onmiddellijk op zich neemt.<br />

De directie Sted<strong>en</strong>bouw zal <strong>in</strong> 2010 <strong>in</strong> opdracht van de<br />

reger<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> groot werk aanvatt<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> systeem voor de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve boetes op pot<strong>en</strong> zett<strong>en</strong> voor bepaalde werk<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> overtred<strong>in</strong>g. Deze w<strong>en</strong>s is <strong>het</strong> gevolg van de overduidelijke<br />

verzadig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> parket, dat <strong>in</strong> <strong>2009</strong> <strong>in</strong> slechts 5 %<br />

van de verzoek<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>de van de directie e<strong>en</strong> arrest heeft<br />

gewez<strong>en</strong>. <strong>in</strong>zake overtred<strong>in</strong>g<strong>en</strong> echter mag <strong>het</strong> beleid van<br />

<strong>het</strong> gewest, dat <strong>in</strong> de eerste plaats naar prev<strong>en</strong>tie streeft,<br />

objectieve repressie niet zonder meer terzijde schuiv<strong>en</strong>: <strong>het</strong><br />

gewest dreigt dan immers e<strong>en</strong> gevoel van straffeloosheid <strong>in</strong><br />

stand te houd<strong>en</strong>, wat zonder <strong>en</strong>ige twijfel onrechtvaardig<br />

is <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> destructief effect heeft.<br />

Tot slot blijft de directie Sted<strong>en</strong>bouw naast deze opdracht<strong>en</strong>,<br />

die tot <strong>het</strong> dagelijkse functionele tak<strong>en</strong>pakket behor<strong>en</strong>,<br />

haar managem<strong>en</strong>ttools op punt stell<strong>en</strong> om <strong>het</strong> efficiënte<br />

di<strong>en</strong>stbetoon aan de burger te kunn<strong>en</strong> voortzett<strong>en</strong>.<br />

De <strong>in</strong>kort<strong>in</strong>g van de proceduretermijn<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong> blijft de hoofdbetracht<strong>in</strong>g,<br />

maar hierbij mag de kwaliteitsvolle expertise over de<br />

grond van de bestudeerde dossiers niet ontbrek<strong>en</strong>. Deze<br />

uitdag<strong>in</strong>g zal er <strong>in</strong> 2010 helaas niet op vergemakkelijk<strong>en</strong>,<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>de met de huidige str<strong>en</strong>ge budgettaire<br />

beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> restrictieve beleid <strong>in</strong> human resources<br />

waartoe de reger<strong>in</strong>g heeft beslot<strong>en</strong>, die beide e<strong>en</strong> negatieve<br />

to<strong>en</strong>ame k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> met 10 % t<strong>en</strong> opzichte van juni <strong>2009</strong>.<br />

hoe dan ook, de directie Sted<strong>en</strong>bouw blijft volop optimistisch<br />

over haar boei<strong>en</strong>de werkterre<strong>in</strong>.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

57


Huisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>2009</strong>, dat zijn:<br />

1 961 dossiers over r<strong>en</strong>ovatiepremies <strong>en</strong><br />

9 343 267 eur vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong><br />

487 dossiers over premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

1 287 759 eur vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong><br />

HuIsVestInG<br />

1 614 dossiers over bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld aan f<strong>in</strong>ancieel zwakker<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

6 790 533 eur vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong><br />

162 099 130 eur vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong> aan partners<br />

die actief zijn op <strong>het</strong> vlak van huisvest<strong>in</strong>g<br />

18 103 <strong>in</strong>formatieaanvrag<strong>en</strong> behandeld door<br />

<strong>het</strong> woonInformatieC<strong>en</strong>trum<br />

493 klacht<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d bij de directie<br />

Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

117 conformiteitscontroleattest<strong>en</strong> afgegev<strong>en</strong><br />

3<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

59


60<br />

doelstellInG<strong>en</strong><br />

De algem<strong>en</strong>e doelstell<strong>in</strong>g van de directies die actief zijn<br />

op <strong>het</strong> vlak van huisvest<strong>in</strong>g, is de concrete verbeter<strong>in</strong>g<br />

van de lev<strong>en</strong>somstandighed<strong>en</strong> van de <strong>in</strong>woners van <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest. Daartoe strev<strong>en</strong> zij<br />

ernaar de problem<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake woongeleg<strong>en</strong>heid te beheers<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> te perk<strong>en</strong>. hun werkterre<strong>in</strong> is erg ruim <strong>en</strong> gaat van<br />

de sociale huisvest<strong>in</strong>g tot premies voor de r<strong>en</strong>ovatie van<br />

privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Vanuit dit perspectief wordt de adm<strong>in</strong>istratie belast met<br />

7 opdracht<strong>en</strong>:<br />

1 stimulans van de won<strong>in</strong>gr<strong>en</strong>ovatie door toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> beheer van premies;<br />

2 verbeter<strong>in</strong>g van de leefomgev<strong>in</strong>g door toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g;<br />

3 steun aan huurders met e<strong>en</strong> laag <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> door middel<br />

van toelag<strong>en</strong> om gezonde, aangepaste <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

ruime won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toegankelijk te mak<strong>en</strong>;<br />

4 toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g <strong>en</strong> controle verzeker<strong>en</strong> van de gewestelijke<br />

subsidies aan de Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong> (SVK’s), de<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die ijver<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g;<br />

5 verplichte voorschrift<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid, comfort<br />

<strong>en</strong> bewoonbaarheid van de verhuurde of voor huur<br />

bestemde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> de nalev<strong>in</strong>g ervan<br />

afdw<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

6 de bij de reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de beroep<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g<br />

behandel<strong>en</strong>;<br />

7 de communicatie met <strong>en</strong> de <strong>in</strong>formatie van de burger<br />

ontwikkel<strong>en</strong> dankzij e<strong>en</strong> onthaalruimte b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

bestuur, die als schakel di<strong>en</strong>t tuss<strong>en</strong> de gebruikers <strong>en</strong><br />

de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> die met de dossiers belast zijn.


MIddel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie huisvest<strong>in</strong>g (59 medewerkers) neemt de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />

tak<strong>en</strong> 1 tot 4 op zich. Zij volgt ook de subsidies op<br />

die aan de Brusselse Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

(BGhM) <strong>en</strong> aan <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.<br />

De directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie (32 medewerkers)<br />

is sam<strong>en</strong> met de directie huisvest<strong>in</strong>g belast met<br />

de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van de opdracht<strong>en</strong> 5 <strong>en</strong> 7.<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep (5 medewerkers) neemt <strong>het</strong><br />

beheer van de opdracht onder punt 6 voor haar rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

F<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> budget dat <strong>in</strong> <strong>2009</strong> voor huisvest<strong>in</strong>g werd uitgetrokk<strong>en</strong>,<br />

bedraagt 26 277 771 EUR. Dit bedrag werd verdeeld<br />

als volgt:<br />

Activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> programma’s Vereff<strong>en</strong>de krediet<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>2009</strong> (EUR)<br />

Premies voor de r<strong>en</strong>ovatie<br />

van <strong>het</strong> woonmilieu<br />

9 343 267<br />

Premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g 1 287 759<br />

Verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong><br />

bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld<br />

6 790 533<br />

Sociale verhuurkantor<strong>en</strong> 5 121 711<br />

Netwerk Won<strong>en</strong> 1 314 835<br />

Vzw voor de <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g<br />

via huisvest<strong>in</strong>g<br />

1 940 584<br />

Woon<strong>in</strong>formatieC<strong>en</strong>trum 32 440<br />

<strong>in</strong>spectie van de kwaliteit<br />

<strong>en</strong> de veiligheid van <strong>het</strong><br />

huurwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>bestand<br />

396 642<br />

totaal 26 227 771<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft de directie huisvest<strong>in</strong>g bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

119 349 000 EUR toegek<strong>en</strong>d aan de Brusselse Gewestelijke<br />

huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij (BGhM) <strong>en</strong> 34 373 000 EUR<br />

aan <strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds. Deze <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong><br />

jaarverslag op waar<strong>in</strong> u alle nuttige <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt.<br />

wetsmiddel<strong>en</strong><br />

De huisvest<strong>in</strong>gscode vormt de juridische basis <strong>in</strong>zake<br />

huisvest<strong>in</strong>g. Ze werd goedgekeurd op 17/07/2003 <strong>en</strong> omvat<br />

al de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, oude <strong>en</strong> nieuwe, die <strong>het</strong> aanbod, de<br />

toegankelijkheid <strong>en</strong> de kwaliteit <strong>in</strong> de Brusselse won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>. De Code wordt aangevuld door <strong>het</strong><br />

besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

4/09/2003, gewijzigd op 9/03/2006, tot bepal<strong>in</strong>g van de<br />

elem<strong>en</strong>taire verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid, gezondheid<br />

<strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Sommige besluit<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> de voorwaard<strong>en</strong><br />

voor de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />

activiteit<strong>en</strong>:<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

04/10/2007 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies voor<br />

de r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> woonmilieu <strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterieel<br />

besluit van 10/12/<strong>2009</strong> houd<strong>en</strong>de nadere omschrijv<strong>in</strong>g<br />

van de toepass<strong>in</strong>gsmodaliteit<strong>en</strong>;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

02/05/2002 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies<br />

voor de verfraai<strong>in</strong>g van gevels <strong>en</strong> <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterieel besluit<br />

van 19/06/2002 houd<strong>en</strong>de nadere omschrijv<strong>in</strong>g van de<br />

toepass<strong>in</strong>gsmodaliteit<strong>en</strong>;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

22/12/2004 tot <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage<br />

<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

m<strong>in</strong>isterieel besluit van 30/06/2005 tot bepal<strong>in</strong>g van de<br />

kwaliteitsnorm<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de toepass<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

28/02/2008 tot organisatie van de sociale verhuurkantor<strong>en</strong>;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

28/03/2002 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong> aan<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of groeper<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die e<strong>en</strong><br />

geïntegreerd lokaal ontwikkel<strong>in</strong>gsplan uitvoer<strong>en</strong> op <strong>het</strong><br />

vlak van stadsr<strong>en</strong>ovatie;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

28/11/1996 tot wijzig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse<br />

hoofdstedelijke Executieve van 16/07/1992 betreff<strong>en</strong>de<br />

de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong> aan ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong>tegratie<br />

via huisvest<strong>in</strong>g nastrev<strong>en</strong>;<br />

Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van<br />

06/03/2008 tot <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> huurtoelage voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beheerd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

61


62<br />

1 r<strong>en</strong>oVatIepreMIes<br />

De toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van r<strong>en</strong>ovatiepremies voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> draagt<br />

zeer concreet bij tot de verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de bestaande privéwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Brussel. De subsidieerbare werk<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong><br />

zowel de bewoonbaarheid <strong>en</strong> <strong>het</strong> onderhoud van <strong>het</strong> bebouwde<br />

weefsel als de leefkwaliteit <strong>en</strong> de veiligheid van<br />

de bewoners. <strong>het</strong> kan e<strong>en</strong> dakherstell<strong>in</strong>g betreff<strong>en</strong>, de<br />

vervang<strong>in</strong>g van de sanitaire voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de betegel<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>, de aanpass<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g aan de<br />

handicap van e<strong>en</strong> bewoner,… De toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van premies<br />

is aan voorwaard<strong>en</strong> onderworp<strong>en</strong>. Enkel de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

gebouwd werd<strong>en</strong> dertig jaar voor <strong>het</strong> jaar van <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van<br />

de premieaanvraag, kom<strong>en</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g. <strong>in</strong> bijna 65 % van<br />

de gevall<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong> de aanvrag<strong>en</strong> die aan de voorwaard<strong>en</strong><br />

beantwoord<strong>en</strong>, won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van vóór 1945.<br />

De toelage voor won<strong>in</strong>gr<strong>en</strong>ovatie wordt steeds meer aangevraagd:<br />

<strong>in</strong> 2008 werd<strong>en</strong> 1 770 dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

war<strong>en</strong> <strong>het</strong> er 1 961.<br />

<strong>het</strong> totale budget dat <strong>in</strong> <strong>2009</strong> voor r<strong>en</strong>ovatiepremies werd<br />

bestemd, bedraagt 9 343 267 EUR.<br />

De 10 meest gevraagde premies (%)<br />

Verwarm<strong>in</strong>g (volledig)<br />

Plafonner<strong>in</strong>g, muurbetegel<strong>in</strong>g<br />

Warm water (sanitair)<br />

Electriciteit (volledig)<br />

Sanitaire <strong>in</strong>stallatie<br />

Gas<strong>in</strong>stallatie<br />

Thermische/geluidsisolatie<br />

Toebehor<strong>en</strong> dak<br />

Dakbedekk<strong>in</strong>g<br />

Raamwerk<br />

0 %<br />

10 %<br />

20 %<br />

Dit jaar was e<strong>en</strong> scharnierjaar waar<strong>in</strong>, net als <strong>in</strong> 2008, zowel<br />

premies moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> betaald voor dossiers die tijd<strong>en</strong>s<br />

de jar<strong>en</strong> voordi<strong>en</strong> war<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, als voorschott<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

nieuwe dossiers - de voorschott<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voortaan tot 90 %<br />

van de geraamde premie bedrag<strong>en</strong>.<br />

Zowat 50 % van de premieaanvrag<strong>en</strong> wordt <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d door<br />

burgers met e<strong>en</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van m<strong>in</strong>der dan 30 000 EUR.<br />

<strong>in</strong> de zones van de wijkcontract<strong>en</strong> echter neemt <strong>het</strong> aantal<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de dossiers met e<strong>en</strong> hoger <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> toe.<br />

De werkpost<strong>en</strong> waarvoor de premie <strong>het</strong> vaakst wordt aangevraagd,<br />

zijn nog steeds de vervang<strong>in</strong>g van de v<strong>en</strong>sterram<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van <strong>het</strong> dak met toebehor<strong>en</strong>. Daarna komt de<br />

warmte-isolatie.<br />

Aangezi<strong>en</strong> de vervang<strong>in</strong>g van de verwarm<strong>in</strong>gsketel <strong>in</strong> drie<br />

aparte post<strong>en</strong> wordt aangerek<strong>en</strong>d - afhankelijk van <strong>het</strong> feit<br />

of <strong>en</strong>kel de ketel wordt vervang<strong>en</strong>, of tegelijk ook e<strong>en</strong> deel of<br />

<strong>het</strong> geheel van de verwarm<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie - lijkt dit werk <strong>in</strong> de<br />

grafiek m<strong>in</strong>der gevraagd dan <strong>in</strong> werkelijkheid <strong>het</strong> geval is.<br />

30 %<br />

40 %<br />

50 %<br />

60 %


Aantal aanvrag<strong>en</strong> per perimeter<br />

<strong>en</strong> per <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>scategorie<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

Wijkcontract<br />

Niet-belastbaar<br />

> 60 000<br />

Buit<strong>en</strong> de<br />

perimeter<br />

30-60 000<br />

< 30 000<br />

Perimeter<br />

Vergelijk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> aantal dossiers <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d<br />

onder de oude <strong>en</strong> onder de nieuwe wetgev<strong>in</strong>g<br />

Aantal dossiers<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>gsmaand<br />

2007 (wetgev<strong>in</strong>g van 2002)<br />

2008 (wetgev<strong>in</strong>g van 2007)<br />

<strong>2009</strong> (wetgev<strong>in</strong>g van 2007)<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

63


64<br />

2 GeVelVerFraaIInG<br />

wordt VoortGezet<br />

De premie voor gevelverfraai<strong>in</strong>g is bedoeld om <strong>het</strong> uitzicht<br />

van de gebouw<strong>en</strong> langs de Brusselse strat<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong>.<br />

Mede dankzij de premie word<strong>en</strong> de straatgevels van de<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> opgeknapt.<br />

<strong>in</strong> ruim de helft van de gevall<strong>en</strong> (54,73 %) gaat de premie<br />

naar constructies van vóór 1930 (zie grafiek hierna).<br />

De begunstigde eig<strong>en</strong>aars kunn<strong>en</strong> natuurlijke person<strong>en</strong>, v<strong>en</strong>nootschapp<strong>en</strong><br />

of handelaars zijn. <strong>het</strong> goed mag verhuurd<br />

word<strong>en</strong>. De besluit<strong>en</strong> van 2002 legg<strong>en</strong> de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>gsvoorwaard<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de dossiersam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g vast <strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> de<br />

aard <strong>en</strong> de kwaliteit van de subsidieerbare werk<strong>en</strong>.<br />

Om van de premie te kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t m<strong>en</strong> de<br />

gepaste techniek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de regels van <strong>het</strong> vakmanschap toe te<br />

pass<strong>en</strong> die de <strong>in</strong>tegriteit van <strong>het</strong> gebouw respecter<strong>en</strong>. Ook<br />

de verplicht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake sted<strong>en</strong>bouwkundige vergunn<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> nageleefd. <strong>het</strong> bedrag van de premie staat<br />

<strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g tot de omvang van de werk<strong>en</strong> (oppervlakte<br />

<strong>in</strong> m 2 te re<strong>in</strong>ig<strong>en</strong>, te schilder<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.).<br />

De grootte van de tegemoetkom<strong>in</strong>g varieert ook naargelang<br />

van <strong>het</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>sniveau van de aanvragers <strong>en</strong> de geografische<br />

ligg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> betrokk<strong>en</strong> goed: b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bepaalde perimeters<br />

zoals bepaald door <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan<br />

(GewOP), spoort de wetgever de eig<strong>en</strong>aars door middel<br />

van e<strong>en</strong> hoger bedrag aan om hun goed <strong>in</strong> e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

staat van netheid te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Op deze manier spoort hij<br />

ook de gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> met lage <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s aan.<br />

Bouwjaar van de gebouw<strong>en</strong> waarvoor e<strong>en</strong> premie<br />

voor gevelverfraai<strong>in</strong>g werd aangevraagd<br />

60 %<br />

50 %<br />

40 %<br />

30 %<br />

20 %<br />

10 %<br />

0 %<br />

54,73 %<br />

< 1930<br />

30,41 %<br />

1930-1945<br />

8,78 %<br />

1946-1960<br />

6,08 %<br />

1961-1983<br />

Aanvrag<strong>en</strong> van premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong>, per perimeter<br />

60 %<br />

50 %<br />

40 %<br />

30 %<br />

20 %<br />

10 %<br />

0 %<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> bedroeg <strong>het</strong> totale budget toegek<strong>en</strong>d voor gevelverfraai<strong>in</strong>g<br />

1 287 759 EUR.<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

801<br />

2004<br />

24,00 %<br />

Wijkcontract<br />

715<br />

2005<br />

730<br />

2006<br />

26,65 %<br />

Buit<strong>en</strong> de<br />

perimeter<br />

550<br />

2007<br />

586<br />

2008<br />

49,35 %<br />

Perimeters<br />

(RVOHS,…)<br />

Aanvrag<strong>en</strong> van premies voor gevelverfraai<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d s<strong>in</strong>ds 2004<br />

We merk<strong>en</strong> op dat <strong>het</strong> aantal <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de dossiers <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

(487) ongeveer 15 % lager lag dan <strong>in</strong> 2008.<br />

487<br />

<strong>2009</strong>


3 tuss<strong>en</strong>koMst<strong>en</strong><br />

Voor kansarMe<br />

Huurders<br />

VIbH<br />

De verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld<br />

(ViBh) is e<strong>en</strong> concrete maatregel met e<strong>en</strong> dubbel<br />

doel: strijd teg<strong>en</strong> ongezonde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> f<strong>in</strong>anciële hulp<br />

aan kansarm<strong>en</strong> bij hun herhuisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> gezonde <strong>en</strong><br />

aangepaste won<strong>in</strong>g teg<strong>en</strong> haalbare voorwaard<strong>en</strong>.<br />

Deze uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gaan naar gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong>-huurders die van e<strong>en</strong><br />

ongeschikte (dus ongezonde, overbevolkte of niet aan de<br />

handicap <strong>en</strong>/of de leeftijd van e<strong>en</strong> gez<strong>in</strong>slid aangepaste)<br />

won<strong>in</strong>g verhuiz<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> nieuwe huurwon<strong>in</strong>g die voldoet<br />

aan de geld<strong>en</strong>de norm<strong>en</strong> qua oppervlakte, gezondheid <strong>en</strong><br />

veiligheid. De onaangepaste won<strong>in</strong>g di<strong>en</strong>t gedur<strong>en</strong>de m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s<br />

12 maand<strong>en</strong> gehuurd te zijn geweest.<br />

Om uit te mak<strong>en</strong> of de oude <strong>en</strong> de nieuwe won<strong>in</strong>g voldo<strong>en</strong><br />

aan de norm<strong>en</strong> van <strong>het</strong> besluit, zijn systematische bezoek<strong>en</strong><br />

aan de won<strong>in</strong>g noodzakelijk (onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong><br />

geldt dit niet voor de oude won<strong>in</strong>g).<br />

Er bestaan twee soort<strong>en</strong> toelag<strong>en</strong>:<br />

de verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage, die e<strong>en</strong>malig wordt<br />

toegek<strong>en</strong>d;<br />

de bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld, die wordt toegek<strong>en</strong>d <strong>het</strong>zij<br />

voor e<strong>en</strong> vastgestelde periode (5 jaar met mogelijkheid<br />

tot verl<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g met één keer 5 jaar na nieuw onderzoek<br />

van de voorwaard<strong>en</strong>), <strong>het</strong>zij voor e<strong>en</strong> onbepaalde periode<br />

als e<strong>en</strong> van de gez<strong>in</strong>sled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bejaarde of e<strong>en</strong> persoon<br />

met e<strong>en</strong> handicap is (om de 5 jaar hernieuwbaar, na<br />

herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g).<br />

De wetgev<strong>in</strong>g trad <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 2005 <strong>en</strong> legt de aanvrager<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> bestuur strikte termijn<strong>en</strong> op. Dit geldt zowel bij de<br />

behandel<strong>in</strong>g van de aanvrag<strong>en</strong> als bij de opvolg<strong>in</strong>g van de<br />

dossiers: verhuis, huur<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g, herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.<br />

Uit de tabel hierbov<strong>en</strong> blijkt dat <strong>het</strong> aantal verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld met 3,5 %<br />

is gesteg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2008, <strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds 2005 op<br />

constante wijze to<strong>en</strong>eemt.<br />

Evolutie van <strong>het</strong> aantal aanvrag<strong>en</strong><br />

s<strong>in</strong>ds 2004<br />

1 800<br />

1 600<br />

1 400<br />

1 200<br />

1 000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

1 419<br />

2004<br />

1 286<br />

2005<br />

1 351<br />

2006<br />

1 500<br />

Zowat 4 683 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gemiddelde toelage van<br />

109 EUR per maand. 26 % van de betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> betreft<br />

<strong>en</strong>kel de verhuistoelage. De andere aanvrag<strong>en</strong> (74 %) hebb<strong>en</strong><br />

betrekk<strong>in</strong>g op de beide toelag<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd <strong>in</strong> totaal 6 790 533 EUR uitgegev<strong>en</strong> aan de<br />

ViBh’s.<br />

de huurtoelage voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

beheerd door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Op grond van <strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g van 06/03/2008 werd e<strong>en</strong> huurtoelage <strong>in</strong>gevoerd<br />

met als doel <strong>het</strong> vastgoedpark toegankelijker te mak<strong>en</strong><br />

voor kansarm<strong>en</strong>.<br />

De huurders van e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>tewon<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder e<strong>en</strong><br />

won<strong>in</strong>g van de geme<strong>en</strong>telijke regies, kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep<br />

do<strong>en</strong> op deze huurtoelage. <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>tebestuur beheert<br />

deze aanvrag<strong>en</strong>.<br />

De huurtoelage vergoedt <strong>het</strong> verschil tuss<strong>en</strong> de huur gevraagd<br />

door de geme<strong>en</strong>te, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> derde van <strong>het</strong> maandelijkse<br />

gez<strong>in</strong>s<strong>in</strong>kom<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel verhoogd met e<strong>en</strong> derde van de<br />

k<strong>in</strong>derbijslag. Deze toelage van maximum 200 EUR per<br />

maand kan voor de volledige duur van <strong>het</strong> huurcontract<br />

word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d.<br />

Als de aanvrager of <strong>het</strong> gez<strong>in</strong> al e<strong>en</strong> verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage<br />

<strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld g<strong>en</strong>iet, wordt de<br />

toelage niet toegek<strong>en</strong>d. De huurders di<strong>en</strong><strong>en</strong> de aanvrag<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> bij hun geme<strong>en</strong>te.<br />

2007<br />

1 558<br />

2008<br />

1 614<br />

<strong>2009</strong><br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

65


66<br />

4<br />

steun aan de soCIale<br />

aCtor<strong>en</strong> dIe aCtIeF<br />

zIjn op Het Vlak Van<br />

HuIsVestInG<br />

<strong>het</strong> BROh beheert de f<strong>in</strong>anciële steun die <strong>het</strong> Brussels<br />

hoofdstedelijk Gewest verle<strong>en</strong>t aan drie soort<strong>en</strong> sociale<br />

actor<strong>en</strong> die actief zijn op <strong>het</strong> gebied van de huisvest<strong>in</strong>g:<br />

de Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong> (22 vzw’s);<br />

<strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> (10 vzw’s zijn lid van dit Netwerk);<br />

de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werkzaam op <strong>het</strong> vlak van <strong>in</strong>tegratie via<br />

huisvest<strong>in</strong>g (34 vzw’s).<br />

de sociale Verhuurkantor<strong>en</strong><br />

De sociale verhuurkantor<strong>en</strong> (SVK’s) strev<strong>en</strong> ernaar e<strong>en</strong><br />

deel van <strong>het</strong> privéhuurwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong>-bestand toegankelijk te<br />

mak<strong>en</strong> voor de f<strong>in</strong>ancieel zwakker<strong>en</strong>. Zij vervull<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol<br />

tuss<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>aar <strong>en</strong> de huurder <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> huur-<br />

overe<strong>en</strong>komst of van e<strong>en</strong> beheersmandaat. Zij word<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>d,<br />

goedgekeurd <strong>en</strong> gesubsidieerd door <strong>het</strong> gewest. Voor<br />

de eig<strong>en</strong>aars die e<strong>en</strong> huis of appartem<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels<br />

hoofdstedelijk Gewest te huur will<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> de<br />

sociale verhuurkantor<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede keuze zijn. Zij bied<strong>en</strong><br />

immers e<strong>en</strong> risicoloos beheer van <strong>het</strong> verhuurde goed <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> beheersmandaat, e<strong>en</strong> huur met e<strong>en</strong><br />

onderverhur<strong>in</strong>gsovere<strong>en</strong>komst of e<strong>en</strong> erfpacht. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

voorzi<strong>en</strong> zij bij r<strong>en</strong>ovatie voor de eig<strong>en</strong>aars <strong>het</strong> recht op e<strong>en</strong><br />

hogere tuss<strong>en</strong>komst van <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest.<br />

Zij kunn<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>aar tev<strong>en</strong>s adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijstaan<br />

bij zijn r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong>. De sociale verhuurkantor<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

hun succes als orig<strong>in</strong>eel alternatief voor de sociale huisvest<strong>in</strong>g<br />

jaar na jaar bevestigd. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> beheerd<strong>en</strong> zij 2 487<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die zij ter beschikk<strong>in</strong>g stell<strong>en</strong> van wie voor e<strong>en</strong><br />

sociale won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> 22 sociale verhuurkantor<strong>en</strong> subsidies<br />

voor e<strong>en</strong> totaalbedrag van 5 121 711 EUR. Deze subsidies<br />

war<strong>en</strong> bestemd voor e<strong>en</strong> deel van hun werk<strong>in</strong>gskost<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> deel van de huur van de te huur gestelde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

met name als e<strong>en</strong> huurwon<strong>in</strong>g gedur<strong>en</strong>de <strong>en</strong>ige tijd<br />

leeg staat bij verander<strong>in</strong>g van huurder of tijd<strong>en</strong>s opknap- of<br />

r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong>.<br />

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, beschikk<strong>en</strong> 22 SVK’s over<br />

2 487 woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>: 2 392 <strong>in</strong> appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> 95 <strong>in</strong><br />

huiz<strong>en</strong>. Daarvan wordt 92,7 % bewoond door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> lager <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> dan <strong>het</strong> maximum<strong>in</strong>kom<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> sociale won<strong>in</strong>g. 7,3 % wordt bewoond door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

wi<strong>en</strong>s <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> hoger ligt.<br />

Aan e<strong>en</strong> vademecum voor sociale verhuurkantor<strong>en</strong> wordt<br />

gewerkt.<br />

Verdel<strong>in</strong>g van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op grond van <strong>het</strong> aantal kamers (situatie op 30/09/<strong>2009</strong>)<br />

Situatie van naam van<br />

Flats Appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Huiz<strong>en</strong> totaal<br />

de vzw de vzw<br />

0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k totaal 2 k 3 k 4 k 5 k totaal<br />

<strong>en</strong> +<br />

<strong>en</strong> +<br />

1 Brussel SVK <strong>in</strong> Brussel 44 93 58 26 6 0 227 1 3 6 0 10 237<br />

2 Schaarbeek SVK Wijk<strong>en</strong> 26 55 47 30 23 9 190 0 0 5 3 8 198<br />

3 Ukkel SVK Ukkel 44 40 22 2 0 0 108 0 1 3 0 4 112<br />

4 Schaarbeek SVK Schaarbeek 32 60 22 8 2 0 124 2 0 5 1 8 132<br />

5 Jette SVK Jette 27 31 34 12 2 0 106 1 0 5 0 6 112<br />

6 Brussel SVK Baita 36 53 24 6 7 3 129 0 0 0 1 1 130<br />

7 Els<strong>en</strong>e SVK habitat et Rénovation 31 63 28 10 0 0 132 1 0 4 0 5 137<br />

8 Evere SVK Evere (hector D<strong>en</strong>is) 7 36 43 7 0 0 93 2 0 1 0 3 96<br />

9 Brussel SVK iris 43 26 21 8 5 0 103 0 0 3 3 6 109<br />

10 Brussel SVK De Nieuwe 150 31 29 14 6 19 4 103 0 0 2 2 4 107<br />

11 Etterbeek SVK De Drie Appelbom<strong>en</strong> 47 18 2 0 0 0 67 8 0 2 0 10 77<br />

12 Anderlecht SVK ieder zijn Won<strong>in</strong>g 30 53 58 47 20 8 216 0 1 3 3 7 223<br />

13 S<strong>in</strong>t-Joost SVK S<strong>in</strong>t-Joost 37 70 28 17 1 0 153 0 0 0 1 1 154<br />

14 S<strong>in</strong>t-Gillis SVK S<strong>in</strong>t-Gillis (Théo. Verhaeg<strong>en</strong>) 36 51 16 2 0 1 106 0 0 1 1 2 108<br />

15 Brussel SVK Frederic Ozanam 20 17 25 3 2 2 69 0 1 0 0 1 70<br />

16 Mol<strong>en</strong>beek SVK La Mol<strong>en</strong>beekoise 28 51 33 10 4 1 127 0 1 1 2 4 131<br />

17 S.-L.-Woluwe SVK S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe 55 64 33 6 4 0 162 1 2 4 0 7 169<br />

18 Els<strong>en</strong>e SVK Comme chez Toi 16 26 14 3 0 0 59 0 0 1 0 1 60<br />

19 Ganshor<strong>en</strong> SVK <strong>in</strong>tégra 6 31 8 2 0 0 47 0 0 0 1 1 48<br />

20 S.-P.-Woluwe SVK S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe 5 7 12 3 0 0 27 1 0 2 0 3 30<br />

21 Oudergem SVK Delta 9 10 12 4 0 0 35 1 0 2 0 3 38<br />

22 Etterbeek SVK Etterbeek 0 7 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 9<br />

totaal 610 891 555 213 95 28 2 392 18 9 50 18 95 2 487


Verdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> functie van de bezett<strong>in</strong>g<br />

Situatie van<br />

de vzw<br />

naam van<br />

de vzw<br />

de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die lid zijn van<br />

<strong>het</strong> netwerk won<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> van de belangrijkste doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Brusselse<br />

reger<strong>in</strong>g is de verbeter<strong>in</strong>g van de leefomgev<strong>in</strong>g voor alle<br />

wijk<strong>en</strong>, t<strong>en</strong> gunste van alle bewoners.<br />

<strong>in</strong> dit perspectief neemt <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> via haar ti<strong>en</strong><br />

led<strong>en</strong> deel aan e<strong>en</strong> programma voor geïntegreerde plaatselijke<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g op <strong>het</strong> gebied van stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

Al deze ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> aantal geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> voor hun activiteit<strong>en</strong><br />

f<strong>in</strong>anciële steun van <strong>het</strong> gewest.<br />

Dit netwerk vormt e<strong>en</strong> bevoorrecht <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tie-<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van de Ruimt<strong>en</strong> voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g, vastgelegd<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> gewestelijk ontwikkel<strong>in</strong>gsplan (GewOP). <strong>het</strong> staat <strong>in</strong><br />

voor e<strong>en</strong> kwalitatieve opvolg<strong>in</strong>g van de evolutie van de wijk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> spoort de bewoners aan om hun won<strong>in</strong>g te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zich <strong>in</strong> te zett<strong>en</strong> voor deze globale herwaarder<strong>in</strong>gsbeweg<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> synergie met de gewest- <strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>teorgan<strong>en</strong>.<br />

De activiteit van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> richt zich vooral op<br />

de vastgoedaspect<strong>en</strong> van de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong><br />

(advies voor r<strong>en</strong>ovatie, observatie van de evolutie van de<br />

bebouw<strong>in</strong>g,…), waarbij <strong>het</strong> transversale karakter van de<br />

stedelijke ontwikkel<strong>in</strong>g wordt verzekerd: <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de<br />

op<strong>en</strong>bare ruimte, <strong>in</strong>formatie van de bewoners, bevorder<strong>in</strong>g<br />

van de gezondheid, <strong>en</strong>z.<br />

<strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s van de huurders<br />

< <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s bij sociale huisvest<strong>in</strong>g > <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s bij sociale huisvest<strong>in</strong>g<br />

Aant. won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> % Aant. won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> %<br />

1 Brussel SVK <strong>in</strong> Brussel 226 95,4 % 11 4,6 %<br />

2 Schaarbeek SVK Wijk<strong>en</strong> 192 97,0 % 6 3,0 %<br />

3 Ukkel SVK Ukkel 111 99,1 % 1 0,9 %<br />

4 Schaarbeek SVK Schaarbeek 121 91,7 % 11 8,3 %<br />

5 Jette SVK Jette 97 86,6 % 15 13,4 %<br />

6 Brussel SVK Baita 123 94,6 % 7 5,4 %<br />

7 Els<strong>en</strong>e SVK habitat et Rénovation 111 81,0 % 26 19,0 %<br />

8 Evere SVK Evere (hector D<strong>en</strong>is) 88 91,7 % 8 8,3 %<br />

9 Brussel SVK iris 103 94,5 % 6 5,5 %<br />

10 Brussel SVK De Nieuwe 150 93 86,9 % 14 13,1 %<br />

11 Etterbeek SVK De Drie Appelbom<strong>en</strong> 68 88,3 % 9 11,7 %<br />

12 Anderlecht SVK ieder zijn Won<strong>in</strong>g 212 95,1 % 11 4,9 %<br />

13 S<strong>in</strong>t-Joost SVK S<strong>in</strong>t-Joost 151 98,1 % 3 1,9 %<br />

14 S<strong>in</strong>t-Gillis SVK S<strong>in</strong>t-Gillis (Théo. Verhaeg<strong>en</strong>) 100 92,6 % 8 7,4 %<br />

15 Brussel SVK Frederic Ozanam 66 94,3 % 4 5,7 %<br />

16 Mol<strong>en</strong>beek SVK La Mol<strong>en</strong>beekoise 112 85,5 % 19 14,5 %<br />

17 S.-L.-Woluwe SVK S<strong>in</strong>t-Lambrechts-Woluwe 165 97,6 % 4 2,4 %<br />

18 Els<strong>en</strong>e SVK Comme chez Toi 51 85,0 % 9 15,0 %<br />

19 Ganshor<strong>en</strong> SVK <strong>in</strong>tégra 48 100,0 % 0 0,0 %<br />

20 S.-P.-Woluwe SVK S<strong>in</strong>t-Pieters-Woluwe 29 96,7 % 1 0,0 %<br />

21 Oudergem SVK Delta 30 78,9 % 8 0,0 %<br />

22 Etterbeek SVK Etterbeek 9 100,0 % 0 0,0 %<br />

totaal 2 306 92,7 % 181 7,3 %<br />

<strong>het</strong> actieplan <strong>2009</strong>-2010 van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> versterkt<br />

de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de aangeslot<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de directie huisvest<strong>in</strong>g. <strong>het</strong> voorziet meer bepaald <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komst voor sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> uitwissel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>en</strong> goede praktijk<strong>en</strong>. <strong>het</strong> bekrachtigt de rol van<br />

de led<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> als buurtadviseur <strong>in</strong>zake<br />

r<strong>en</strong>ovatie <strong>en</strong> belast de directie huisvest<strong>in</strong>g met de organisatie<br />

van ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> ontwikkel<strong>en</strong> van modaliteit<strong>en</strong><br />

om deze nieuwe synergie vorm te gev<strong>en</strong>.<br />

De directie huisvest<strong>in</strong>g superviseert overig<strong>en</strong>s <strong>het</strong> gebruik<br />

van de subsidies die <strong>het</strong> gewest <strong>in</strong> dit kader aan de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

toek<strong>en</strong>t.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> de 10 door <strong>het</strong> Netwerk erk<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

gesubsidieerd voor e<strong>en</strong> totaalbedrag van 1 314 832 EUR.<br />

De 10 ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong> zijn: C.G.A.M.<br />

(Comité Général d’Action des Marolles), C<strong>en</strong>trum voor<br />

Stadvernieuw<strong>in</strong>g, habtitat et Rénovation, La Rue, Buurtwerk<br />

Mol<strong>en</strong>beek-C<strong>en</strong>trum vzw Bonnevie, Une Maison <strong>en</strong><br />

Plus, R<strong>en</strong>ovas, CVBV, Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong>, <strong>het</strong> huis voor Stadsvernieuw<strong>in</strong>g.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

67


68<br />

de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die ijver<strong>en</strong> voor<br />

<strong>in</strong>tegratie via de huisvest<strong>in</strong>g<br />

De ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die werk<strong>en</strong> aan <strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g,<br />

zijn, net als de Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong>, de verhuis- <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld (ViBh) of<br />

de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> belangrijke schakel<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die help<strong>en</strong> bij <strong>het</strong><br />

behoud of de verwerv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

degelijke huisvest<strong>in</strong>g:<br />

Comité de la Samarita<strong>in</strong>e<br />

Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong><br />

habitat et Rénovation vzw -<br />

di<strong>en</strong>st van de huisvest<strong>in</strong>gstafel<br />

habiter Bruxelles<br />

Source<br />

Syndicat des Locataires de Logem<strong>en</strong>ts Sociaux<br />

Sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>gsopbouw Brussel<br />

Compagnons Dépanneurs<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die aan sociale<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g do<strong>en</strong>, o.m. op<br />

<strong>het</strong> vlak van tewerkstell<strong>in</strong>g,<br />

onderwijs <strong>en</strong> huisvest<strong>in</strong>g:<br />

C<strong>en</strong>trum volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>begeleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> -Vorm<strong>in</strong>g (CVBV)<br />

La Rue<br />

Solidarités Nouvelles Bruxelles<br />

Buurthuis Bonnevie<br />

Le Cairn<br />

C<strong>en</strong>tre d’Action Sociale Globale de la Régionale<br />

de Bruxelles de la Ligue des Familles<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die hun hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g afstemm<strong>en</strong><br />

op specifieke doelgroep<strong>en</strong> zoals<br />

person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> handicap,<br />

asielzoekers <strong>en</strong> drugsverslaafd<strong>en</strong>:<br />

Coord<strong>in</strong>ation et <strong>in</strong>itiatives pour<br />

Réfugiés et Etrangers (CiRE)<br />

C<strong>en</strong>trum Ambulante Di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (CAD) -<br />

deelwerk<strong>in</strong>g De Boei (voor person<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>tale handicap)<br />

Le Projet Lama (medisch-sociaal c<strong>en</strong>trum voor<br />

drugsverslaafd<strong>en</strong>) - deelwerk<strong>in</strong>g Projet hestia<br />

Deze hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g werd opgericht door <strong>het</strong> gewest <strong>en</strong><br />

steunt op <strong>het</strong> besluit van 16/07/1992 betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g<br />

van subsidies aan ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die zich <strong>in</strong>zett<strong>en</strong><br />

voor de <strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g. Elk van deze 34 ver<strong>en</strong>i-<br />

g<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, vervult e<strong>en</strong> bepaalde rol <strong>en</strong> staat dicht bij de<br />

<strong>in</strong>woners van de Vijfhoek <strong>en</strong> van de Eerste Kroon, waar<br />

de meeste van hun activiteit<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong>. <strong>het</strong> g<strong>en</strong>oemde<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> globale huisvest<strong>in</strong>gsbeleid van <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest.<br />

De <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g via huisvest<strong>in</strong>g behoort tot de opdracht<strong>en</strong><br />

van elke vzw, maar soms hebb<strong>en</strong> zij daarnaast nog<br />

andere tak<strong>en</strong> of manier<strong>en</strong> van aanpak of meer specifieke<br />

doelgroep<strong>en</strong>.<br />

We kunn<strong>en</strong> deze vzw’s <strong>in</strong> 5 types opsplits<strong>en</strong>:<br />

La Vague (di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g voor person<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> handicap)<br />

L’autre Lieu - Recherche Action sur la<br />

Psychiatrie et les Alternatives (RAPA)<br />

Convivial - Mouvem<strong>en</strong>t d’<strong>in</strong>sertion des réfugiés<br />

S<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum<br />

Cap habitat<br />

Lhiv<strong>in</strong>g (begeleid<strong>in</strong>gsproject voor<br />

seropositieve person<strong>en</strong>)<br />

Fami home (voor de dakloz<strong>en</strong>)<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die uw belang<strong>en</strong> als<br />

huurder verdedig<strong>en</strong>:<br />

Association des Locataires de Mol<strong>en</strong>beek et<br />

Koekelberg (ALMK)<br />

huurdersunie van Anderlecht-Kuregem (hUVAK)<br />

Union des Locataires de Forest (ULF)<br />

Union des Locataires Marolli<strong>en</strong>ne (ULM)<br />

huurdersunie S<strong>in</strong>t-Gillis vzw<br />

Union des Locataires de Schaerbeek<br />

huurdersunie Noordwijk (ULQN)<br />

Federatie der huurders van de Lak<strong>en</strong>se haard<br />

koepelver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die lidorganisaties<br />

die rond huisvest<strong>in</strong>g werk<strong>en</strong>,<br />

groeper<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>.<br />

zij bied<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> rechtstreekse hulp,<br />

maar wijz<strong>en</strong> u de weg naar de<br />

juiste ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g:<br />

Brusselse Bond voor <strong>het</strong> Recht op Won<strong>en</strong><br />

(BBRoW)<br />

Brusselse Federatie van huurdersver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(FEBUL)<br />

besluit ondersteunt dus de activiteit<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de<br />

bestaande ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, maar laat veel ruimte voor e<strong>en</strong><br />

creatieve aanpak om tot de vooropgestelde doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

te kom<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> ze gesubsidieerd voor e<strong>en</strong><br />

totaalbedrag van 1 940 584 EUR. E<strong>en</strong> vademecum werd<br />

opgesteld voor de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die ijver<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>tegratie<br />

via huisvest<strong>in</strong>g.


5<br />

kwalIteIt <strong>en</strong><br />

VeIlIGHeId Van<br />

de HuurwonInG<strong>en</strong><br />

S<strong>in</strong>ds haar opricht<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROh op 01/07/2004<br />

beoogt de directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie <strong>het</strong><br />

toezicht op de nalev<strong>in</strong>g van de norm<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake veiligheid,<br />

gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g van de verhuurde goeder<strong>en</strong>. De<br />

bouwtechnici van de directie bezoek<strong>en</strong> de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>itiatief, na e<strong>en</strong> klacht of op verzoek van e<strong>en</strong> verhuurder<br />

die e<strong>en</strong> conformiteitsbewijs wil bekom<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> sociaal team<br />

begeleidt de huurders wier won<strong>in</strong>g <strong>het</strong> voorwerp uitmaakt<br />

van e<strong>en</strong> verhuurverbod <strong>en</strong> e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief team biedt<br />

e<strong>en</strong> globale logistieke steun.<br />

De nalev<strong>in</strong>g van de criteria qua veiligheid, hygiëne <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de te huur gestelde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong><br />

afgedwong<strong>en</strong> op vijf manier<strong>en</strong>, nl. door<br />

afgifte van <strong>het</strong> conformiteitsattest,<br />

afgifte van <strong>het</strong> conformiteitsbewijs,<br />

bezoek<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief,<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de klacht<strong>en</strong>,<br />

toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> conformiteitscontroleattest.<br />

Dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>de onderstutt<strong>in</strong>g<br />

door de brandweer<br />

Conformiteitsattest van verhuurde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van m<strong>in</strong>der dan 28 m 2<br />

<strong>en</strong> gemeubileerde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> conformiteitsattest is verplicht voor won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> oppervlakte van m<strong>in</strong>der dan 28 m 2 <strong>en</strong> voor gemeubileerde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> verhuurd of die hiervoor zijn<br />

bestemd. <strong>het</strong> is 6 jaar geldig <strong>en</strong> wordt uitgereikt op basis<br />

van e<strong>en</strong> voor waar <strong>en</strong> nauwkeurig verklaarde verklar<strong>in</strong>g van<br />

de verhuurder <strong>en</strong> de betal<strong>in</strong>g van 25 EUR (adm<strong>in</strong>istratieve<br />

kost<strong>en</strong>). De verhuurder di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> kopie aan de (toekomstige)<br />

huurder te bezorg<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> bestuur voert steekproefsgewijs controlebezoek<strong>en</strong> uit.<br />

<strong>in</strong> 2008 was <strong>het</strong> totale aantal aanvrag<strong>en</strong> geleidelijk teruggelop<strong>en</strong><br />

tot 371. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 677 aanvrag<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d, zelfs meer dan <strong>in</strong> 2007 (651). <strong>het</strong> zijn nog steeds<br />

voornamelijk privé-eig<strong>en</strong>aars die de aanvraag <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>. De<br />

directie heeft m<strong>in</strong>der steekproefsgewijze controles uitgevoerd,<br />

nl. 57 <strong>in</strong> <strong>2009</strong> teg<strong>en</strong> 90 <strong>in</strong> 2008, <strong>en</strong> gaf de voorkeur<br />

aan e<strong>en</strong> snelle behandel<strong>in</strong>g van de klacht<strong>en</strong>.<br />

Conformiteitsbewijs van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die word<strong>en</strong> verhuurd of die voor<br />

verhuur zijn bestemd<br />

Elke verhuurder van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g kan e<strong>en</strong> conformiteitsbewijs<br />

aanvrag<strong>en</strong>. Dit facultatieve bewijs bevestigt dat zijn<br />

goed voldoet aan de reglem<strong>en</strong>taire m<strong>in</strong>imumeis<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

veiligheid, gezondheid <strong>en</strong> uitrust<strong>in</strong>g. De adm<strong>in</strong>istratieve<br />

kost<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s 25 EUR.<br />

<strong>het</strong> bestuur bezoekt elk goed <strong>en</strong> stelt e<strong>en</strong> technisch rapport<br />

op. Als <strong>het</strong> rapport positief is, bezorgt <strong>het</strong> de verhuurder <strong>het</strong><br />

conformiteitsbewijs. Deze overhandigt hiervan e<strong>en</strong> kopie aan<br />

de (toekomstige) huurder. Als gebrek<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> vastgesteld,<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de 8 maand<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> uitgevoerd.<br />

Wordt hem <strong>het</strong> conformiteitsbewijs geweigerd, dan kan de<br />

verhuurder <strong>het</strong> omstred<strong>en</strong> goed niet te huur stell<strong>en</strong>.<br />

De dal<strong>en</strong>de t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s van dit type aanvrag<strong>en</strong> wordt s<strong>in</strong>ds<br />

2 jaar bevestigd, want <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 70 aanvrag<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d,<br />

terwijl <strong>het</strong> er <strong>in</strong> 2007 nog 105 war<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong> 2008 nog 99.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

69


70<br />

bezoek<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief<br />

Deze bezoek<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vaak betrekk<strong>in</strong>g op alle woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong>zelfde gebouw, doorgaans t<strong>en</strong> gevolge van<br />

<strong>het</strong> bezoek aan e<strong>en</strong> van de woone<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

van de klacht van e<strong>en</strong> huurder of <strong>in</strong> veel gevall<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>te. Zij verg<strong>en</strong> veel <strong>en</strong>ergie, aanzi<strong>en</strong>lijke m<strong>en</strong>selijke<br />

middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> uiterst nauwgezette voorbereid<strong>in</strong>g, want<br />

de exacte gegev<strong>en</strong>s van verhuurders <strong>en</strong> huurders zijn vaak<br />

moeilijk te achterhal<strong>en</strong>.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van deze bezoek<strong>en</strong> weerspiegelt hun belang. Zij<br />

vorm<strong>en</strong> de beste aanpak van bijzonder ernstige situaties.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 51 bezoek<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief afgelegd,<br />

teg<strong>en</strong> 70 <strong>in</strong> 2008 <strong>en</strong> 41 <strong>in</strong> 2007. Dit cijfer is <strong>het</strong> gevolg van de<br />

voorrang die aan de klacht<strong>en</strong> wordt gegev<strong>en</strong>, die trouw<strong>en</strong>s<br />

voortdur<strong>en</strong>d to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, <strong>en</strong> van <strong>het</strong> aantal actieve onderzoekers<br />

(8 op de 12 voorzi<strong>en</strong>e betrekk<strong>in</strong>g<strong>en</strong>).<br />

opvolg<strong>in</strong>g van de klacht<strong>en</strong><br />

De klacht<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> uitgaan van huurders, ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

ijver<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>tegratie via huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> die erk<strong>en</strong>d word<strong>en</strong><br />

door de reger<strong>in</strong>g, geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of OCMW’s, sociale huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong>.<br />

Na <strong>het</strong> bezoek van de <strong>in</strong>specteurs van <strong>het</strong> bestuur zijn drie<br />

besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mogelijk: e<strong>en</strong> conformiteitsverklar<strong>in</strong>g, e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g om b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maximumtermijn van<br />

8 maand<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> uit te voer<strong>en</strong>, of e<strong>en</strong> verhuurverbod.<br />

<strong>het</strong> aantal klacht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> (493) ligt hoger dan de jar<strong>en</strong><br />

voordi<strong>en</strong> (467 <strong>in</strong> 2008, 367 <strong>in</strong> 2007). Deze to<strong>en</strong>ame lijkt<br />

<strong>het</strong> gevolg te zijn van e<strong>en</strong> betere <strong>in</strong>formatiedoorstrom<strong>in</strong>g<br />

naar de huurders, die <strong>het</strong> grootste deel van de klacht<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> (80 %).<br />

<strong>het</strong> aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van deze procedure na<br />

<strong>in</strong>gebrekestell<strong>in</strong>g conform werd verklaard, is verhoud<strong>in</strong>gsgewijs<br />

gedaald van 122 <strong>in</strong> 2008 naar 109 <strong>in</strong> <strong>2009</strong>.<br />

<strong>het</strong> aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> verhuurverbod kreeg, k<strong>en</strong>de<br />

e<strong>en</strong> lichte stijg<strong>in</strong>g: van 213 <strong>in</strong> 2008 naar 224 <strong>in</strong> <strong>2009</strong>. <strong>het</strong><br />

aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat onmiddellijk verhuurverbod kreeg, is<br />

licht gedaald (102 teg<strong>en</strong> 106), de gevall<strong>en</strong> van verhuurverbod<br />

na niet-uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de opgelegde<br />

termijn zijn licht toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> (122 teg<strong>en</strong> 107).<br />

1 - Sommige cijfers met betrekk<strong>in</strong>g tot 2008 kunn<strong>en</strong> licht afwijk<strong>en</strong><br />

van die welke <strong>in</strong> <strong>het</strong> vorige jaarverslag werd<strong>en</strong> gepubliceerd. De<br />

verklar<strong>in</strong>g hiervoor is de voortzett<strong>in</strong>g van de automatiser<strong>in</strong>g van<br />

de procedures <strong>en</strong> e<strong>en</strong> systematische controle van de gegev<strong>en</strong>s <strong>in</strong><br />

dossiers van voor <strong>2009</strong>.<br />

Elektriciteitsbord waaraan werd geprutst: bijzonder gevaarlijk<br />

Geme<strong>en</strong>schappelijke lavabo op de overloop,<br />

ge<strong>en</strong> sifon <strong>en</strong> aansluit<strong>in</strong>g op de reg<strong>en</strong>waterafvoer<br />

Boord van de tredes stuk,<br />

ge<strong>en</strong> trapleun<strong>in</strong>g = gevaarlijk<br />

Als e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g <strong>het</strong> voorwerp uitmaakt van e<strong>en</strong> verhuurverbod,<br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> de bewoners sociale begeleid<strong>in</strong>g bij hun zoektocht<br />

naar e<strong>en</strong> nieuwe, gezonde won<strong>in</strong>g. Daarbij kom<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>malige f<strong>in</strong>anciële tegemoetkom<strong>in</strong>g voor de verhuis <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> maandelijkse bijdrage <strong>in</strong> de nieuwe huurprijs gedur<strong>en</strong>de<br />

3 jaar. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> war<strong>en</strong> de f<strong>in</strong>anciële tuss<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

iets m<strong>in</strong>der talrijk dan <strong>in</strong> 2008: 90 gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> de<br />

verhuistoelage (22 m<strong>in</strong>der dan <strong>in</strong> 2008) <strong>en</strong> 50 g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> de<br />

huurtoelage (75 <strong>in</strong> 2008).<br />

Nog steeds <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 202 adm<strong>in</strong>istratieve boetes<br />

betek<strong>en</strong>d aan verhuurders <strong>in</strong> overtred<strong>in</strong>g. Deze boetes<br />

kond<strong>en</strong> oplop<strong>en</strong> van 3 000 tot 25 000 EUR per won<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> lichte dal<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal boetes was merkbaar t<strong>en</strong><br />

opzichte van 2008 (234).


<strong>in</strong> overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g met de wetgev<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong><br />

verhuurders verzocht tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> hoorzitt<strong>in</strong>g hun<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uite<strong>en</strong> te zett<strong>en</strong>.<br />

Deze hoorzitt<strong>in</strong>g<strong>en</strong> leidd<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> <strong>in</strong> 40 % van de gevall<strong>en</strong><br />

tot de <strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g van de boete <strong>en</strong> <strong>in</strong> de overige 60 %<br />

tot <strong>het</strong> behoud van e<strong>en</strong> gelijke of lagere boete dan de boete<br />

die voor de hoorzitt<strong>in</strong>g was meegedeeld.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> lag<strong>en</strong> de geïnde bedrag<strong>en</strong> van adm<strong>in</strong>istratiekost<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> boetes bijzonder hoog: ze bedroeg<strong>en</strong> respectievelijk<br />

49 225 EUR <strong>en</strong> 255 384, 98 EUR.<br />

Conformiteitscontroleattest<br />

na verhuurverbod<br />

Via deze procedure wordt e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g tot verhuurverbod<br />

opgehev<strong>en</strong> die g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd door <strong>het</strong> BROh of door e<strong>en</strong><br />

besluit van de burgemeester. Ook <strong>in</strong> <strong>2009</strong> nam<strong>en</strong> deze<br />

procedures toe, van 139 gevall<strong>en</strong> <strong>in</strong> 2008 naar 163 <strong>in</strong> <strong>2009</strong>.<br />

Deze evolutie wijst erop dat steeds meer verhuurders die<br />

<strong>het</strong> verbod kreg<strong>en</strong> om hun won<strong>in</strong>g te verhur<strong>en</strong>, de opgelegde<br />

werk<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna de opheff<strong>in</strong>g van<br />

dit verbod aanvrag<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> aantal aanvrag<strong>en</strong> neemt toe <strong>en</strong> ook de afgifte volgt<br />

e<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong>de lijn. immers, <strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft deze procedure<br />

<strong>in</strong> 72 % van de gevall<strong>en</strong> geleid tot de afgifte van <strong>het</strong> attest,<br />

teg<strong>en</strong> 63 % <strong>in</strong> 2008.<br />

Evolutie van <strong>het</strong> aantal aangevraagde<br />

conformiteitscontroleattest<strong>en</strong><br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

8<br />

2005<br />

85<br />

2006<br />

112<br />

2007<br />

139<br />

2008<br />

163<br />

<strong>2009</strong><br />

6<br />

beroep bIj de<br />

reGerInG<br />

De huisvest<strong>in</strong>gscode voorziet <strong>in</strong> e<strong>en</strong> recht op beroep<br />

teg<strong>en</strong> bepaalde besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de directie Gewestelijke<br />

huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie.<br />

Deze beroepschrift<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gericht aan de door de reger<strong>in</strong>g<br />

gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar. Deze neemt zijn besliss<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> termijn van 30 dag<strong>en</strong>. Doet hij dit niet, dan wordt de aangevocht<strong>en</strong><br />

besliss<strong>in</strong>g bevestigd. De directie Advies <strong>en</strong> Beroep<br />

behandelt de dossiers van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar.<br />

De termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vorm<strong>en</strong> van beroep word<strong>en</strong> bepaald<br />

<strong>in</strong> de huisvest<strong>in</strong>gscode <strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> voor de <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van de beroepschrift<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgesteld <strong>in</strong> <strong>het</strong> besluit<br />

van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 19/02/2004<br />

tot uitvoer<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>gscode.<br />

Verhuurders <strong>en</strong> huurders kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> beroep <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

<strong>het</strong> conformiteitsbewijs (art. 9 van de huisvest<strong>in</strong>gscode)<br />

of conformiteitsattest (art. 10) werd de aanvrager<br />

geweigerd;<br />

de huurder betwist de uitreik<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> conformiteitscontroleattest<br />

(art.9);<br />

de verhuurder krijgt e<strong>en</strong> onmiddellijk verbod om zijn<br />

goed te huur te stell<strong>en</strong> (art. 13);<br />

de verhuurder krijgt e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve boete (art. 15);<br />

de huurder heeft klacht <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> de besliss<strong>in</strong>g die<br />

volgde uit <strong>het</strong> onderzoek van de directie (art. 13).<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> bij de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar 120 dossiers<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d waarvan er 116 <strong>in</strong> de loop van <strong>het</strong> jaar werd<strong>en</strong><br />

behandeld. Deze dossiers word<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedeeld als volgt: 80<br />

beroep<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratieve boetes, 28 teg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verbod<br />

om de won<strong>in</strong>g te huur te stell<strong>en</strong>, 1 teg<strong>en</strong> de door de<br />

DGhi niet-gegrond verklaarde klacht, 2 beroep<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

DGhi-besliss<strong>in</strong>g om e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g na <strong>het</strong> controlebezoek<br />

niet aan <strong>het</strong> verhuurverbod te onderwerp<strong>en</strong> na aanman<strong>in</strong>g<br />

tot uitvoer<strong>in</strong>g van de werk<strong>en</strong> aan deze won<strong>in</strong>g, 4 beroep<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> conform verklaarde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, 4 beroep<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de<br />

weiger<strong>in</strong>g tot afgifte van <strong>het</strong> conformiteitsattest <strong>en</strong> 1 beroep<br />

teg<strong>en</strong> de afgifte van e<strong>en</strong> conformiteitscontroleattest.<br />

Wat dit laatste beroep betreft: de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar<br />

heeft <strong>het</strong> niet-ontvankelijk moet<strong>en</strong> verklar<strong>en</strong>, omdat de<br />

huisvest<strong>in</strong>gscode ge<strong>en</strong> beroepsprocedure voorziet voor<br />

de huurder.<br />

Van de 28 beroep<strong>en</strong> die verhuurders hebb<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld<br />

teg<strong>en</strong> <strong>het</strong> verbod om e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g te verhur<strong>en</strong>, heeft de<br />

reger<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 27 dossiers die uitspraak bevestigd <strong>en</strong> heeft zij<br />

er één gewijzigd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

71


72<br />

Van de 80 boetes waarvan de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong><br />

k<strong>en</strong>nis werd gesteld, werd<strong>en</strong> slechts 14 boetes geschrapt;<br />

38 werd<strong>en</strong> bevestigd <strong>en</strong> 22 verm<strong>in</strong>derd; 4 beroep<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

onontvankelijk verklaard, 2 war<strong>en</strong> zonder voorwerp.<br />

hierbov<strong>en</strong> opgesomde resultat<strong>en</strong> bevestig<strong>en</strong> de kwaliteit<br />

die de directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie aflevert.<br />

Telk<strong>en</strong>s zij e<strong>en</strong> verbod tot verder verhuur oplegde, werd dit<br />

bevestigd. De gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar heeft de adm<strong>in</strong>istratieve<br />

boetes meestal bevestigd of verm<strong>in</strong>derd.<br />

De directie Advies <strong>en</strong> Beroep heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> al de beroep<strong>en</strong><br />

behandeld b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de termijn van 30 dag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> de huisvest<strong>in</strong>gscode<br />

wordt bepaald.<br />

<strong>in</strong> 2010 zal de directie Advies <strong>en</strong> Beroep er nog steeds op<br />

toezi<strong>en</strong> dat de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar <strong>in</strong> al de <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>de<br />

beroep<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitspraak doet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de wettelijke termijn<strong>en</strong>.<br />

Dit is e<strong>en</strong> uiterst belangrijke opdracht, want <strong>het</strong> uitblijv<strong>en</strong><br />

van besliss<strong>in</strong>g van de gemachtigde ambt<strong>en</strong>aar leidt steeds<br />

tot de bevestig<strong>in</strong>g van de besliss<strong>in</strong>g die <strong>in</strong> eerste aanleg<br />

werd g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

De hoofdbetracht<strong>in</strong>g van de directie Advies <strong>en</strong> Beroep blijft<br />

<strong>het</strong> recht op e<strong>en</strong> reëel beroep voor iedere<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>het</strong> gehuurde goed <strong>en</strong> de vaak hoge adm<strong>in</strong>istratieve<br />

boetes die met toepass<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>gscode kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> opgelegd.<br />

7<br />

InForMatIe <strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>sIbIlIsatIe<br />

Van de burGer<br />

de lokett<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> onthaal huisvest<strong>in</strong>g bestaat uit drie del<strong>en</strong>:<br />

<strong>het</strong> onthaal van <strong>het</strong> WiC, voor <strong>het</strong> onthaal <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

<strong>in</strong>formatie betreff<strong>en</strong>de huisvest<strong>in</strong>g;<br />

de lokett<strong>en</strong> van de directie huisvest<strong>in</strong>g, voor de ontvangst<br />

<strong>en</strong> de opvolg<strong>in</strong>g van de dossiers <strong>in</strong>zake premies<br />

<strong>en</strong> toelag<strong>en</strong>;<br />

<strong>het</strong> onthaal van de Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

voor de conformiteitsbewijz<strong>en</strong>, conformiteitsattest<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong>: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u.<br />

Adres: Vooruitgangstraat 80 - 1035 BRUSSEL<br />

Communicatiec<strong>en</strong>trum noord (noordstation), niv. 1,5<br />

WiC <strong>en</strong> directie Huisvest<strong>in</strong>g:<br />

broh.huisvest<strong>in</strong>g@mbhg.irisnet.be<br />

van 9.00 tot 12.00 u.: 0800 40 400 (gratis)<br />

www.cil-wic.be<br />

Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

huisvest<strong>in</strong>g<strong>in</strong>spectie@mbhg.irisnet.be<br />

tel.: 02 204 12 80 van 9.00 tot 12.00 u.<br />

www.huisvest<strong>in</strong>gcode.be<br />

www.brussel.irisnet.be


Het woonInformatieC<strong>en</strong>trum<br />

<strong>het</strong> Woon<strong>in</strong>formatieC<strong>en</strong>trum (WiC) heeft volg<strong>en</strong>de<br />

opdracht<strong>en</strong>:<br />

<strong>in</strong>formatie verzamel<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uitwerk<strong>en</strong> voor de verspreid<strong>in</strong>g ervan;<br />

<strong>in</strong>formatie verstrekk<strong>en</strong> via perman<strong>en</strong>ties tuss<strong>en</strong> 9.00 <strong>en</strong><br />

12.00 u. aan <strong>het</strong> onthaal of via de telefoon, <strong>het</strong> gratis<br />

nummer 0800 40 400, mail of post;<br />

de burger oriënter<strong>en</strong> naar andere bevoegde di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

naar de betrokk<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

de formulier<strong>en</strong> voor de <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties ter beschikk<strong>in</strong>g stell<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de procedures voor de premies van de directie<br />

huisvest<strong>in</strong>g toelicht<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> WiC heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> meer bezoekers ontvang<strong>en</strong> (8 471)<br />

dan <strong>in</strong> de twee voorafgaande jar<strong>en</strong> (7 823 <strong>in</strong> 2008 <strong>en</strong> 6 905 <strong>in</strong><br />

2007). <strong>het</strong> WiC beantwoordde 7 211 telefoons (teg<strong>en</strong> 6 590<br />

<strong>in</strong> 2008 <strong>en</strong> 4 779 <strong>in</strong> 2007). Er werd<strong>en</strong> 1 835 mails behandeld<br />

(918 <strong>in</strong> 2008 <strong>en</strong> 521 <strong>in</strong> 2007).<br />

<strong>het</strong> WiC stond <strong>in</strong> <strong>2009</strong> opnieuw <strong>in</strong> voor e<strong>en</strong> groot deel van<br />

<strong>het</strong> onthaal op de Batibouwstand van de directie huisvest<strong>in</strong>g.<br />

<strong>het</strong> heeft er de vrag<strong>en</strong> van 586 bezoekers beantwoord.<br />

De vrag<strong>en</strong> g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vooral over de r<strong>en</strong>ovatiepremie (72 %<br />

van de vrag<strong>en</strong>).<br />

publicaties<br />

<strong>het</strong> WiC heeft 11 <strong>in</strong>fo-folders afgewerkt over verschill<strong>en</strong>de<br />

aspect<strong>en</strong> van huisvest<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest. Deze folders behandel<strong>en</strong> respectievelijk:<br />

<strong>het</strong> Woon<strong>in</strong>formatieC<strong>en</strong>trum (WiC),<br />

de premie voor de r<strong>en</strong>ovatie van <strong>het</strong> woonmilieu,<br />

de premie voor gevelverfraai<strong>in</strong>g,<br />

de verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong> bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

huurgeld<br />

de directie Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

de Sociale Verhuurkantor<strong>en</strong><br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die ijver<strong>en</strong> voor <strong>in</strong>tegratie via de<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> Won<strong>in</strong>gfonds<br />

de Brusselse Gewestelijke huisvest<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest<br />

Andere publicaties met betrekk<strong>in</strong>g tot huisvest<strong>in</strong>g:<br />

Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 - Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 van de directie Huisvest<strong>in</strong>g<br />

Uitgegev<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BROh. 28 bladzijd<strong>en</strong>.<br />

Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 - Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 van de Gewestelijke Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

Uitgegev<strong>en</strong> door <strong>het</strong> BROh. 32 bladzijd<strong>en</strong>.<br />

Aparte uitgav<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Nederlands <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Frans.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

73


74<br />

VooruItzICHt<strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>g<br />

Na gewestverkiez<strong>in</strong>g<strong>en</strong> stemt de adm<strong>in</strong>istratie haar operationele<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> opnieuw af op de strategische doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de beleids<strong>in</strong>t<strong>en</strong>ties van de nieuw sam<strong>en</strong>gestelde<br />

reger<strong>in</strong>g, <strong>en</strong> op <strong>het</strong> regeerakkoord dat deze doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

verwoordt.<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> eerste jaar van deze legislatuur is <strong>het</strong> dan ook<br />

logisch dat de bestaande regelgev<strong>in</strong>g aan e<strong>en</strong> evaluatie <strong>en</strong><br />

aan wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> wordt onderworp<strong>en</strong>. <strong>in</strong>zake huisvest<strong>in</strong>g<br />

zal <strong>het</strong> besluit <strong>in</strong>zake de verhuis- <strong>en</strong> <strong>in</strong>stallatietoelage <strong>en</strong><br />

de bijdrage <strong>in</strong> <strong>het</strong> huurgeld (VihT) dat sedert 5 jaar ongewijzigd<br />

<strong>in</strong> voege is, om die red<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geëvalueerd<br />

<strong>en</strong> zal de regel<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> uitgebreid tot de bewoners van<br />

transitwon<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> van opvangtehuiz<strong>en</strong>.<br />

De regelgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zake de r<strong>en</strong>ovatiepremie die s<strong>in</strong>ds haar<br />

wijzig<strong>in</strong>g op 01/01/2008 e<strong>en</strong> verdubbel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aantal<br />

aanvrag<strong>en</strong> tot effect heeft gehad, zal na 2 jaar ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s<br />

word<strong>en</strong> geëvalueerd, deels om budgettaire red<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar<br />

ev<strong>en</strong>zeer <strong>in</strong> functie van e<strong>en</strong> betere complem<strong>en</strong>tariteit met<br />

de bestaande <strong>en</strong>ergiepremies <strong>en</strong> de bestaande fiscale <strong>in</strong>c<strong>en</strong>tives.<br />

Met de resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nog te organiser<strong>en</strong> klant<strong>en</strong><strong>en</strong>quête<br />

zal ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

De roll<strong>en</strong> <strong>en</strong> tak<strong>en</strong> die door de diverse partners (ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

e.a.) op <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> vervuld word<strong>en</strong> ter uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

gewestelijk huisvest<strong>in</strong>gsbeleid, zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verduidelijkt<br />

<strong>en</strong> gestroomlijnd na e<strong>en</strong> uitgebreide consultatieronde.<br />

De directie huisvest<strong>in</strong>g zal vanaf 2010 ook e<strong>en</strong> nieuwe<br />

<strong>en</strong> belangrijke rol op zich nem<strong>en</strong>, meer bepaald op <strong>het</strong><br />

beleidsvoorbereid<strong>en</strong>de vlak. De werkzaamhed<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk parlem<strong>en</strong>t zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevolgd,<br />

de controle op de pararegionale <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zal word<strong>en</strong><br />

ontwikkeld <strong>en</strong> meer beleidsvoorbereid<strong>en</strong>d werk zal word<strong>en</strong><br />

verricht t<strong>en</strong> behoeve van <strong>en</strong> <strong>in</strong> nauw overleg met <strong>het</strong><br />

politieke besliss<strong>in</strong>gsniveau.<br />

Wat de <strong>in</strong>terne werk<strong>in</strong>g van de directie betreft, zull<strong>en</strong> alle<br />

og<strong>en</strong> gericht zijn op de realisatie <strong>en</strong> implem<strong>en</strong>tatie van <strong>het</strong><br />

iCT-project impala dat e<strong>in</strong>de 2010 de bestaande <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s<br />

ouderdom deficiënt geword<strong>en</strong> applicatie geheel di<strong>en</strong>t te<br />

vervang<strong>en</strong>. Dit project is van lev<strong>en</strong>sbelang voor de behandel<strong>in</strong>g<br />

van alle toelage- <strong>en</strong> premiedossiers van de directie<br />

huisvest<strong>in</strong>g. De blijv<strong>en</strong>de motiver<strong>in</strong>g van de medewerkers<br />

is vanzelfsprek<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> perman<strong>en</strong>t aandachtspunt gegev<strong>en</strong><br />

de moeilijke organisatorische <strong>en</strong> budgettaire context<br />

waar<strong>in</strong> zij werk<strong>en</strong>.<br />

Huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie<br />

De directie huisvest<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>spectie heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

van haar doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bereikt, zoals <strong>het</strong> aantal bezoek<strong>en</strong><br />

op eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief (51) of vóór de afgifte van e<strong>en</strong> conformiteitsattest.<br />

De verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van deze doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de aantal klacht<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de werkdruk van<br />

de directie behoorlijk verzwaard.<br />

De sociale <strong>en</strong> f<strong>in</strong>anciële aspect<strong>en</strong> van de behandelde dossiers<br />

werd<strong>en</strong>, zoals voorzi<strong>en</strong>, geïntegreerd <strong>in</strong> de <strong>in</strong>terne<br />

<strong>in</strong>formaticatoepass<strong>in</strong>g van de directie.<br />

Rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong>de met de werklast van de sociaal werkers,<br />

met <strong>het</strong> steeds complexere karakter van vele dossiers <strong>en</strong><br />

met <strong>het</strong> aantal gevall<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> onmiddellijk verhuurverbod<br />

werd opgelegd <strong>en</strong> die dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>d opvolg<strong>in</strong>g vereis<strong>en</strong>, werd<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de directie e<strong>en</strong> sociale pool gecreëerd. De vier<br />

sociaal werkers <strong>en</strong> e<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief assist<strong>en</strong>te vorm<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> sociale cel die <strong>in</strong> e<strong>en</strong>zelfde ruimte sam<strong>en</strong> zit. Onder<br />

leid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> attaché <strong>en</strong> met de ondersteun<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

adm<strong>in</strong>istratief medewerkster ijvert dit team voor betere<br />

resultat<strong>en</strong> op <strong>het</strong> vlak van herhuisvest<strong>in</strong>g.<br />

De DGhi wil haar doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong>: bezoek<strong>en</strong> op<br />

eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief, steekproefsgewijze controle van de dossiers<br />

voor de afgifte van conformiteitsattest<strong>en</strong> <strong>en</strong> controle van<br />

de opvolg<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> verhuurverbod, de verbeter<strong>in</strong>g van<br />

haar <strong>in</strong>terne werk<strong>in</strong>g door de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>formaticamiddel<strong>en</strong><br />

voor de boekhoud<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de sociale ondersteun<strong>in</strong>g,<br />

de opstell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> technische gids voor de <strong>in</strong>specteurs<br />

<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gids voor <strong>het</strong> onthaal van nieuwe medewerkers<br />

<strong>in</strong> de directie.


BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

75


stadsvernieuw<strong>in</strong>g, dat is:<br />

65 miljo<strong>en</strong> eur voor de wijkcontract<strong>en</strong><br />

2,5 miljo<strong>en</strong> eur subsidies aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de oCMw’s voor<br />

de r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong><br />

1,2 miljo<strong>en</strong> eur aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor hun strijd teg<strong>en</strong> leegstand<br />

om de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g mogelijk te mak<strong>en</strong> van:<br />

stads-<br />

VernIeuwInG<br />

170 nieuwe won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, buurt<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>, op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> sociale acties<br />

4<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

77


78<br />

doelstellInG<strong>en</strong><br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g opteert voor actieve stadsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> voor versterkte sociale cohesie. Zij voert<br />

strijd teg<strong>en</strong> stadskankers <strong>en</strong> voor <strong>het</strong> herstel van <strong>het</strong> stadsweefsel.<br />

Bij de uitvoer<strong>in</strong>g van haar programma's streeft ze naar<br />

synergie met al de betrokk<strong>en</strong> actor<strong>en</strong>. Ze stelt aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de regelgev<strong>in</strong>g voor om haar werkmiddel<strong>en</strong> te ontwikkel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te optimaliser<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> bestuur beheert volg<strong>en</strong>de operationele programma’s:<br />

1 De wijkcontract<strong>en</strong>, vierjaarlijkse programma’s die<br />

<strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties <strong>in</strong> <strong>het</strong> bebouwde weefsel (op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) koppel<strong>en</strong> aan sociaal-economische<br />

acties (zoals herhuisvest<strong>in</strong>gsoperaties, opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

socio-professionele <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g);<br />

2 De r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong><br />

die eig<strong>en</strong>dom zijn van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s,<br />

door toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van subsidies voor de realisatie van<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

3 De strijd teg<strong>en</strong> leegstand door f<strong>in</strong>anciële steun aan<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> aankop<strong>en</strong>, r<strong>en</strong>over<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hoofdzakelijk voor huisvest<strong>in</strong>g bestemm<strong>en</strong>;<br />

4 <strong>het</strong> verhuurbeheer van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die eig<strong>en</strong>dom zijn<br />

van geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of OCMW’s <strong>en</strong> die ger<strong>en</strong>oveerd werd<strong>en</strong><br />

met gewestelijke subsidies;<br />

5 De f<strong>in</strong>anciële opvolg<strong>in</strong>g van de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties<br />

door de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

voor <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest<br />

(GOMB);<br />

6 De project<strong>en</strong> die medegef<strong>in</strong>ancierd word<strong>en</strong> door de<br />

Europese Unie <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de programma’s<br />

Doelstell<strong>in</strong>g 2 (economische <strong>en</strong> sociale reconversie<br />

van gebied<strong>en</strong> met structurele moeilijkhed<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

Urban ii (economische <strong>en</strong> sociale heroplev<strong>in</strong>g van<br />

de sted<strong>en</strong>);<br />

7 Deelname aan andere project<strong>en</strong>: Netwerk Won<strong>en</strong>,<br />

Ag<strong>en</strong>tschap voor Territoriale Ontwikkel<strong>in</strong>g;<br />

8 <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> bewustmak<strong>in</strong>g van de burger.


MIddel<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong>selijke middel<strong>en</strong><br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g (25 medewerkers) beheert<br />

al deze stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s sam<strong>en</strong> met de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, de gewest<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>baar nut <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslev<strong>en</strong>.<br />

F<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> bedroeg<strong>en</strong> de f<strong>in</strong>anciële middel<strong>en</strong> voor de<br />

verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong>de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsprogramma’s<br />

41 692 198 EUR.<br />

Programma’s Krediet<strong>en</strong> vereff<strong>en</strong>d<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> (EUR)<br />

Begrot<strong>in</strong>gsuitvoer<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> BMhG van 01/01 tot 21/12/<strong>2009</strong><br />

Wijkcontract<strong>en</strong> 24 560 676<br />

R<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de<br />

goeder<strong>en</strong><br />

4 897 008<br />

Strijd teg<strong>en</strong> leegstand 0<br />

Doelstell<strong>in</strong>g 2 162 008<br />

Urban ii 0<br />

GOMB 9 508 204<br />

Andere project<strong>en</strong> 2 564 302<br />

tOtAAL 41 692 198<br />

wetsmiddel<strong>en</strong><br />

De wettelijke basis van de stadsvernieuw<strong>in</strong>g bestaat uit<br />

ordonnanties <strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de behandelde<br />

materies.<br />

wijkcontract<strong>en</strong>: De ordonnantie van 7/10/1993 houd<strong>en</strong>de<br />

organisatie van de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong>, gewijzigd<br />

door de ordonnanties van 20/07/2000, 27/06/2002 <strong>en</strong><br />

23/02/2006. <strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g van 03/02/1994, gewijzigd bij de besluit<strong>en</strong> van<br />

30/05/1996, 10/02/2000, 20/09/2001 <strong>en</strong> 02/05/2002, tot<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van de ordonnantie van 7/10/1993 houd<strong>en</strong>de de<br />

organisatie van de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong>.<br />

r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>:<br />

besluit van de Reger<strong>in</strong>g van 12/02/1998 betreff<strong>en</strong>de de<br />

r<strong>en</strong>ovatie of de afbraak gevolgd door de heropbouw van<br />

gebouw<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s. Besluit van<br />

de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 04/02/1999<br />

betreff<strong>en</strong>de de verkoop van sommige onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong><br />

door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s.<br />

strijd teg<strong>en</strong> leegstand: besluit van de Brusselse<br />

hoofdstedelijke Executieve van 19/07/1990 betreff<strong>en</strong>de<br />

de verkrijg<strong>in</strong>g door de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>.<br />

M<strong>in</strong>isteriële omz<strong>en</strong>dbrief nr. 002 van 28/03/1991 betreff<strong>en</strong>de<br />

de toelag<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor de verwerv<strong>in</strong>g<br />

van verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>.<br />

subsidies aan de ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij voor<br />

<strong>het</strong> brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie<br />

van 20/05/1999 betreff<strong>en</strong>de de GOMB <strong>en</strong> besluit van<br />

de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 01/06/2006<br />

betreff<strong>en</strong>de de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van subsidies voor de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsopdracht<br />

van de GOMB.<br />

programma’s doelstell<strong>in</strong>g 2 <strong>en</strong> urban II: De verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

(EG) nr. 1260/1999 van de Europese Raad van<br />

21/06/1999 houd<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake Structuurfonds<strong>en</strong>;<br />

de verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr. 1685/2000 van de<br />

Europese Commissie van 28/07/2000 tot vaststell<strong>in</strong>g van<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr. 1260/1999<br />

van de Raad met betrekk<strong>in</strong>g tot de subsidiabiliteit van de<br />

uitgav<strong>en</strong> voor door de structuurfonds<strong>en</strong> medegef<strong>in</strong>ancierde<br />

verricht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; de Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr. 448/2004<br />

van de Commissie van 10/03/2004 tot wijzig<strong>in</strong>g van de<br />

Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr. 1685/2000 tot vaststell<strong>in</strong>g van uitvoer<strong>in</strong>gsbepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr. 1260/1999<br />

van de Raad met betrekk<strong>in</strong>g tot de subsidiabiliteit van de<br />

uitgav<strong>en</strong> voor door structuurfonds<strong>en</strong> medegef<strong>in</strong>ancierde<br />

verricht<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>en</strong> tot <strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g van Verord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (EG) nr.<br />

1145/2003; de organieke ordonnantie van 23/02/2006<br />

houd<strong>en</strong>de de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die van toepass<strong>in</strong>g zijn op de<br />

begrot<strong>in</strong>g, de boekhoud<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de controle, <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder<br />

de artikel<strong>en</strong> 92 tot 95; de besliss<strong>in</strong>g van de Europese<br />

Commissie van 03/07/2001 houd<strong>en</strong>de goedkeur<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

EPD van Brussel-hoofdstad; <strong>het</strong> programmacomplem<strong>en</strong>t<br />

betreff<strong>en</strong>de Doelstell<strong>in</strong>g 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest, zoals door de Europese Commissie ontvang<strong>en</strong> op<br />

11/01/2002; de omz<strong>en</strong>dbrief van de reger<strong>in</strong>g van 23/01/2003<br />

betreff<strong>en</strong>de de adm<strong>in</strong>istratieve <strong>en</strong> f<strong>in</strong>anciële aanpak van<br />

de project<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> Doelstell<strong>in</strong>g 2-programma van <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest zijn geïntegreerd.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

79


80<br />

1 wIjkContraCt<strong>en</strong><br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>houd<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

De ‘wijkcontract<strong>en</strong>’ zijn herwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s die<br />

word<strong>en</strong> opgezet <strong>in</strong> de 'Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g’ (RVOhS). De<br />

wijkcontract<strong>en</strong> volg<strong>en</strong> 3 krachtlijn<strong>en</strong>: de bouw of de r<strong>en</strong>ovatie<br />

van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de herdef<strong>in</strong>iër<strong>in</strong>g van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong><br />

met <strong>in</strong>begrip van de b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>terre<strong>in</strong><strong>en</strong> van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> acties die gericht zijn op de sociale cohesie. Ook de<br />

plaatselijke <strong>in</strong>frastructuurbehoeft<strong>en</strong> (zoals k<strong>in</strong>derdagverblijv<strong>en</strong>,<br />

sport<strong>in</strong>frastructuur, buurthuiz<strong>en</strong>) mak<strong>en</strong> hier deel<br />

van uit. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> lag de nadruk bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> op duurzame<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

De wijkcontract<strong>en</strong> creër<strong>en</strong> e<strong>en</strong> impuls dankzij de overheidsfonds<strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>tueel gekoppeld aan bijdrag<strong>en</strong> van de<br />

privésector. Zij steun<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> netwerk van actor<strong>en</strong> die<br />

ervar<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> met dit participatie-<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t dat al s<strong>in</strong>ds<br />

e<strong>en</strong> vijfti<strong>en</strong>tal jaar bestaat.<br />

Deze programma’s word<strong>en</strong> gerealiseerd b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wijk,<br />

over e<strong>en</strong> periode van 4 jaar met 2 bijkom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> voor<br />

de afwerk<strong>in</strong>g van de laatste werv<strong>en</strong>.<br />

participatie <strong>in</strong> de opstell<strong>in</strong>g van de programma’s<br />

van de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong><br />

WC heyvaert - hoek Gosseliesstraat & Nijverheidskaai,<br />

Mol<strong>en</strong>beek - Baumans-Deffet sprl<br />

E<strong>en</strong> Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

(PCGO) volgt de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma <strong>en</strong> de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g ervan van dichtbij op. <strong>het</strong> is e<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie- <strong>en</strong><br />

gesprekskern die <strong>het</strong> programma stuurt <strong>in</strong> de richt<strong>in</strong>g van<br />

de behoeft<strong>en</strong> van de wijk. Deze commissie is voor de helft<br />

sam<strong>en</strong>gesteld uit verteg<strong>en</strong>woordigers van de geme<strong>en</strong>telijke,<br />

gewestelijke <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapsoverhed<strong>en</strong>, <strong>en</strong> voor de helft<br />

uit verteg<strong>en</strong>woordigers van de wijkbewoners <strong>en</strong> <strong>het</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gs-,<br />

school- <strong>en</strong> economische lev<strong>en</strong> die rechtstreeks door<br />

de algem<strong>en</strong>e wijkvergader<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> aangeduid.<br />

De wijze waarop de studiebureaus tracht<strong>en</strong> om bewoners <strong>en</strong> gebruikers te betrekk<strong>en</strong> bij de opmaak van de<br />

programma’s, evolueert voortdur<strong>en</strong>d. Bij de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> bureau voorgesteld om voor<br />

de programma’s waarbij twee geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> zijn, ‘wijkacademies’ te organiser<strong>en</strong> waar de bewoners,<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de economische wereld als expert<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gehoord, zodat <strong>het</strong> sociale klimaat van de wijk<br />

preciezer wordt gedef<strong>in</strong>ieerd. Op de ‘oproep<strong>en</strong> tot ideeën’ kwam<strong>en</strong>, afhankelijk van de wijk, 100 à 200 reacties,<br />

<strong>het</strong>zij haast 300 ideeën die e<strong>en</strong> veertigtal concept<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s de twee uite<strong>en</strong>zett<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

daarop plaatsvond<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> bewoners <strong>en</strong> gebruikers de d<strong>en</strong>koef<strong>en</strong><strong>in</strong>g verdiep<strong>en</strong> over de verricht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong>zake<br />

op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> sociaal-economische cohesie. <strong>in</strong> e<strong>en</strong> andere wijk is <strong>het</strong> studiebureau <strong>in</strong> e<strong>en</strong> ‘verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d<br />

wijkforum’ gestapt waar uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de visies op de wijk met elkaar werd<strong>en</strong> geconfronteerd <strong>en</strong> waar sam<strong>en</strong> de<br />

voornaamste problem<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gedef<strong>in</strong>ieerd. Daarop volgde e<strong>en</strong> dag met <strong>in</strong>spraakbevorder<strong>en</strong>de <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong>.<br />

De discussies over de strategische gebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> de opportuniteitskern<strong>en</strong> die daar werd<strong>en</strong> gevoerd, werd<strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s <strong>in</strong> actie omgezet. Verder is er nog e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te die e<strong>en</strong> ‘mobiliteitswerkgroep’ heeft georganiseerd<br />

omdat <strong>het</strong> onderwerp zo cruciaal is <strong>en</strong> e<strong>en</strong> duidelijke afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g vereiste van de rol van <strong>het</strong> wijkcontract.<br />

U v<strong>in</strong>dt meer <strong>in</strong>formatie op www.wijk<strong>en</strong>.irisnet.be.


De meeste ontwerp<strong>en</strong> die door de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

word<strong>en</strong> gesteund, getuig<strong>en</strong> van de wil om op <strong>het</strong> vlak van<br />

leefomgev<strong>in</strong>g vooruitgang te boek<strong>en</strong>. Deze ambitie komt<br />

ieder jaar terug <strong>in</strong> de oproep tot project<strong>en</strong> ‘Voorbeeld-<br />

Oproep 2007<br />

Programma Reeks WC Geme<strong>en</strong>te Adres Architect<strong>en</strong>bureau<br />

WC Pr<strong>in</strong>ses Elisabeth 8 Schaarbeek Rod<strong>en</strong>bachlaan - A. Francestraat 3A architectes<br />

WC Schelde - Maas 8 Mol<strong>en</strong>beek Jean Dubrucqlaan 224-226 B architect<strong>en</strong><br />

WC Werkhuiz<strong>en</strong>-Mommaerts 9 Mol<strong>en</strong>beek Graaf van Vlaander<strong>en</strong>straat 45-51 CERAU architects Partners<br />

WC Malibran 8 Els<strong>en</strong>e Zwan<strong>en</strong>straat - Damstraat Ledroit-Pierret-Polet<br />

WC Van Artevelde 7 Brussel Anderlechtstraat 131-147 MDW architecture<br />

Oproep 2008<br />

Programma Reeks WC Geme<strong>en</strong>te Adres Architect<strong>en</strong>bureau<br />

afzonderlijk onroer<strong>en</strong>d goed Evere L<strong>in</strong>destraat 179-187 A2M<br />

WC Bronsfabriek 5 Mol<strong>en</strong>beek F<strong>in</strong>straat 3-13 D. Carnoy<br />

WC Malibran 8 Els<strong>en</strong>e Brouwerijstraat 21-23 R²D²<br />

WC S<strong>in</strong>t-D<strong>en</strong>ijs 10 Vorst Stationstraat 17 A2M<br />

WC Meridiaan van Brussel 10 S<strong>in</strong>t-Joost S<strong>in</strong>t-Franciscusstraat 34-36 O2<br />

Oproep <strong>2009</strong><br />

gebouw<strong>en</strong>’ van Leefmilieu Brussel, die de <strong>in</strong>teressantste<br />

<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> beloont.<br />

De tabell<strong>en</strong> hierna vermeld<strong>en</strong> de ‘Voorbeeldgebouw<strong>en</strong>’ die<br />

door Leefmilieu Brussel werd<strong>en</strong> weerhoud<strong>en</strong>.<br />

Programma Reeks WC Geme<strong>en</strong>te Adres Architect<strong>en</strong>bureau<br />

WC Lehon-Kessels 9 Schaarbeek Poststraat 200 CMDN architecture<br />

WC Aumale-Wayez 9 Anderlecht Vrij-Onderzoekstraat Délices Architectes<br />

WC Leopold tot Leopold 9 Brussel-stad F<strong>in</strong>eaustraat 34 Délices Architectes<br />

WC Aumale-Wayez 9 Anderlecht Sebastopolstraat Délices Architectes<br />

WC Bioscoop-Bellevue 13 Mol<strong>en</strong>beek Toekomststraat 19 Cipolat architecture<br />

WC S<strong>in</strong>t-D<strong>en</strong>ijs 10 Vorst Neerstalse Ste<strong>en</strong>weg 151 B612<br />

WC De Kaai<strong>en</strong> 10 Brussel-stad Locqu<strong>en</strong>ghi<strong>en</strong>straat 20 A2M<br />

WC S<strong>in</strong>t-D<strong>en</strong>ijs 10 Vorst Luikstraat 58 R²D²<br />

afzonderlijk onroer<strong>en</strong>d goed S<strong>in</strong>t-Gillis Fortstraat 33 Ledroit-Pierret-Polet<br />

WC Schelde-Maas - J. Dubrucqlaan 222-224,<br />

Mol<strong>en</strong>beek - B-Architect<strong>en</strong><br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

81


82<br />

Perimeters van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

Reeks 14 - wordt<br />

bestudeerd<br />

Reeks 10 tot 13 - nog lop<strong>en</strong>d<br />

Reeks 1 tot 9 - afgeslot<strong>en</strong> Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g


de project<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

beheerd<br />

De tabel hierna biedt e<strong>en</strong> overzicht van al de actieve wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> reeks 6 gebeur<strong>en</strong> de laatste betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> n.a.v.<br />

de e<strong>in</strong>dafrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de programma’s. De reeks<strong>en</strong> 7 <strong>en</strong><br />

8 word<strong>en</strong> nog als actief beschouwd, want de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> twee extra jar<strong>en</strong> om de werv<strong>en</strong> te voltooi<strong>en</strong>.<br />

Wijkcontract<strong>en</strong> Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Aantal project<strong>en</strong> Betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong> (EUR)<br />

Bedrag<br />

6e reeks 2002 - 2006<br />

Paleiz<strong>en</strong> over de Brugg<strong>en</strong> Brussel 27 717 236<br />

Blyckaerts Els<strong>en</strong>e 23 2 530 612<br />

heyvaert Mol<strong>en</strong>beek 22 1 024 005<br />

Jeruzalem Schaarbeek 21 1 825 433<br />

7e reeks 2003 - 2007<br />

Metaal - Munt S<strong>in</strong>t-Gillis 24 403 243<br />

hav<strong>en</strong>wijk Mol<strong>en</strong>beek 21 566 201<br />

Van Artevelde Brussel 21 51 067<br />

Vanhuffel Koekelberg 22 0<br />

8e reeks 2004 - 2008<br />

Raad Anderlecht 14 1 215 759<br />

Pr<strong>in</strong>ses Elisabeth Schaarbeek 17 2 423 484<br />

Schelde - Maas Mol<strong>en</strong>beek 24 629 760<br />

Malibran Els<strong>en</strong>e 19 1 316 520<br />

9e reeks 2005 - <strong>2009</strong><br />

Aumale-Wayez Anderlecht 26 1 093 449<br />

Leopold tot Leopold Brussel 23 667 252<br />

Werkhuiz<strong>en</strong> - Mommaerts Mol<strong>en</strong>beek 20 2 239 995<br />

Lehon-Kessels Schaarbeek 26 1 154 863<br />

10e reeks 2006 - 2010<br />

Meridiaan van Brussel S<strong>in</strong>t-Joost 40 380 270<br />

Carton de Wiart - hart van Jette Jette 31 449 910<br />

De Kaai<strong>en</strong> Brussel 37 619 285<br />

S<strong>in</strong>t-D<strong>en</strong>ijs Vorst 25 581 932<br />

11e reeks 2007 - 2011<br />

Lemm<strong>en</strong>s Anderlecht 35 148 072<br />

Roodhuis Brussel 26 403 124<br />

Westoevers Mol<strong>en</strong>beek 21 1 374 353<br />

Fonta<strong>in</strong>as S<strong>in</strong>t-Gillis 28 622 626<br />

12e reeks 2008 - 2012<br />

Rouppe Brussel 38 262 302<br />

S<strong>in</strong>t-Antonius Vorst 40 229 918<br />

Sluis - S<strong>in</strong>t-Lazarus Mol<strong>en</strong>beek 29 455 768<br />

Portaels-Navez Schaarbeek 48 1 012 469<br />

13e reeks <strong>2009</strong> - 2014<br />

Luttrebrug Vorst 33 81 070<br />

Skepter Els<strong>en</strong>e 34 15 870<br />

Bellevue Mol<strong>en</strong>beek 30 32 428<br />

Park - Alsemberg S<strong>in</strong>t-Gillis 32 32 400<br />

tOtAAL 877 24 560 676<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

83


84<br />

Middel<strong>en</strong> uit overheidsf<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

<strong>het</strong> bedrag dat voor de wijkcontract<strong>en</strong> wordt voorbehoud<strong>en</strong>,<br />

duidt op <strong>het</strong> belang ervan.<br />

De f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsmiddel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1994 <strong>en</strong> <strong>2009</strong><br />

Miljo<strong>en</strong> EUR<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

Federaal Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Gewest<br />

bijdrage van de federale staat<br />

via <strong>het</strong> beliris-akkoord<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

NB: De cijfers zijn <strong>het</strong> resultaat van de spreid<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> bedrag van de vastlegg<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over de wettelijke<br />

duur van <strong>het</strong> programma (4 jaar).<br />

S<strong>in</strong>ds 2001 word<strong>en</strong> via <strong>het</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsakkoord Beliris<br />

van 15/09/1993 tuss<strong>en</strong> de federale staat <strong>en</strong> <strong>het</strong> Brussels<br />

hoofdstedelijk Gewest extra middel<strong>en</strong> beschikbaar gesteld<br />

voor de wijkherwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s.<br />

Deze extra middel<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> aanvankelijk <strong>en</strong>kel ter<br />

beschikk<strong>in</strong>g gesteld voor <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>ties op de op<strong>en</strong>bare<br />

ruimte, maar <strong>het</strong> gebruik ervan werd geleidelijk uitgebreid<br />

tot de verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g van collectieve buurtuitrust<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong>,<br />

s<strong>in</strong>ds 2006, van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die met de sociale huisvest<strong>in</strong>g<br />

word<strong>en</strong> gelijkgesteld.<br />

Bestemm<strong>in</strong>g van de BELIRIS-krediet<strong>en</strong> - Wijkcontract<strong>en</strong> 13e reeks (EUR)<br />

WC Paleiz<strong>en</strong> over de Brugg<strong>en</strong> - Leopold i-straat, Brussel -<br />

Bureau Sauveur<br />

E<strong>en</strong> <strong>en</strong>veloppe van 11 miljo<strong>en</strong> EUR werd beschikbaar gesteld<br />

voor de 13e reeks vierjar<strong>en</strong>programma’s die <strong>in</strong> <strong>het</strong> voorbije<br />

jaar werd opgesteld <strong>en</strong> door de Brusselse hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g werd goedgekeurd. Deze <strong>en</strong>veloppe zal word<strong>en</strong><br />

aangesprok<strong>en</strong> voor de bouw van sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (8 %),<br />

de heraanleg van de op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> (64 %) <strong>en</strong> de aanleg<br />

van buurt<strong>in</strong>frastructuur (28 %):<br />

WC Luik 1 Luik 4 Luik 5 <strong>in</strong>frastr. totaal BELiRiS<br />

Bioscoop - Bellevue Mol<strong>en</strong>beek 346 395 1 223 408 1 180 197 2 750 000<br />

Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - Luttrebrug Vorst 1 137 915 1 612 085 2 750 000<br />

Park - Alsemberg S<strong>in</strong>t-Gillis 2 750 000 2 750 000<br />

Skepter Els<strong>en</strong>e 499 516 1 916 732 333 752 2 750 000<br />

tOtAAL 845 911 7 028 055 3 126 034 11 000 000


Overig<strong>en</strong>s werd <strong>in</strong> <strong>2009</strong> de globale vertrag<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van de Beliris-<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong>, vastgesteld tijd<strong>en</strong>s de<br />

jar<strong>en</strong> voordi<strong>en</strong>, gedeeltelijk goedgemaakt door de vastleg-<br />

Vastlegg<strong>in</strong>g van de BELIRIS-begrot<strong>in</strong>g - Wijkcontract<strong>en</strong> 8e-11e reeks (EUR)<br />

WC Studies Werk<strong>en</strong> Bedrag<strong>en</strong><br />

Luik 4 Luik 5 <strong>in</strong>frastr. vastgelegd<br />

door BELiRiS<br />

Raad Anderlecht 2 077 805,25 2 077 805,25<br />

Pr<strong>in</strong>ses Elisabeth Schaarbeek 2 334 039,42 2 334 039,42<br />

Aumale - Wayez Anderlecht 2 266 502,40 2 266 502,40<br />

Leopold tot Leopold Brussel 2 418 791,56 2 418 791,56<br />

Werkhuiz<strong>en</strong> - Mommaerts Mol<strong>en</strong>beek 2 804 343,40 2 804 343,40<br />

Lehon - Kessels Schaarbeek 2 990 093,77 2 990 093,77<br />

De Kaai<strong>en</strong> Brussel 2 143 681,07 2 143 681,07<br />

Carton de Wiart Jette 403 776,28 403 776,28<br />

Lemm<strong>en</strong>s (weg<strong>en</strong>) Anderlecht 29 581,09 29 581,09<br />

Lemm<strong>en</strong>s (gebouw<strong>en</strong>) Anderlecht 254 452,96 254 452,96<br />

Roodhuis Brussel 130 951,28 130 951,28<br />

tOtAAL 818 761,61 14 957 451,62 2 077 805,25 17 854 018,48<br />

Reserve / afrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g 557 729,80<br />

tOtAAL 18 411 748,28<br />

de f<strong>in</strong>anciële steun aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

met wijkcontract<strong>en</strong><br />

De to<strong>en</strong>ame van programma’s <strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> grote<br />

aantal tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> (gewest, federale staat,<br />

Europa,…) nop<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> transversale aanpak van de<br />

stadsvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

S<strong>in</strong>ds 2003 wordt e<strong>en</strong> krediet voorbehoud<strong>en</strong> voor de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> lokale personeel dat de specifieke coörd<strong>in</strong>atie<br />

verzorgt <strong>en</strong> dat de gewestelijke evaluatieprocedures opvolgt<br />

van de project<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gef<strong>in</strong>ancierd.<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s één actief wijkcontract kunn<strong>en</strong><br />

deze subsidie, die verdeeld wordt <strong>in</strong> functie van <strong>het</strong> aantal<br />

actieve wijkcontract<strong>en</strong>, ontvang<strong>en</strong> op voorwaarde dat <strong>en</strong>kel<br />

contractuel<strong>en</strong> of nieuwe aanwerv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gef<strong>in</strong>ancierd<br />

<strong>en</strong> dat de betrokk<strong>en</strong> beambt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

cel Stadsvernieuw<strong>in</strong>g die <strong>het</strong> transversale karakter van dit<br />

plaatselijke beleid ondersteunt.<br />

g<strong>in</strong>g van 18 411 748,28 EUR op basis van de tijd<strong>en</strong>s dat<br />

jaar toegek<strong>en</strong>de opdracht<strong>en</strong>:<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> bedroeg dit krediet 558 250 EUR, als volgt verdeeld<br />

onder de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:<br />

Jette<br />

19 250<br />

S<strong>in</strong>t-<br />

Joost<br />

19 250<br />

Vorst<br />

57 750<br />

S<strong>in</strong>t-Gillis<br />

57 750<br />

Schaarbeek<br />

57 750<br />

Mol<strong>en</strong>beek<br />

115 500<br />

Anderlecht<br />

77 000<br />

Brussel-stad<br />

96 250<br />

Els<strong>en</strong>e<br />

38 500<br />

Koekelberg<br />

19 250<br />

Totaal : 558 250 EUR<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

85


86<br />

aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

goedgekeurd<br />

De goedkeur<strong>in</strong>g van de aanbested<strong>in</strong>gsdossiers is e<strong>en</strong> sleutelfase.<br />

Zij betek<strong>en</strong>t de vrijmak<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> belangrijk deel<br />

van de gewestelijke subsidies (70 %). <strong>het</strong> is ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s <strong>in</strong><br />

dit stadium dat <strong>het</strong> bestuur <strong>het</strong> aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> boekt dat<br />

per operatie tot stand komt.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 38 aanbested<strong>in</strong>gsdossiers goedgekeurd.<br />

Zij hebb<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g op:<br />

de aanleg van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> (10 dossiers voor<br />

2 436 070 EUR <strong>in</strong> totaal);<br />

10 collectieve voorzi<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> (6 911 821 EUR <strong>in</strong> totaal),<br />

waaronder e<strong>en</strong> huis van <strong>het</strong> gez<strong>in</strong>, twee geme<strong>en</strong>schapsc<strong>en</strong>tra,<br />

vier ruimt<strong>en</strong> voor ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> tewerkstell<strong>in</strong>gshuis,<br />

e<strong>en</strong> buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sportzaal;<br />

de bouw van 122 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waaronder 99 gelijkgesteld<br />

met sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (18 dossiers, voor e<strong>en</strong> totaal van<br />

15 667 300 EUR).<br />

Aantal won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gerealiseerd <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> 1994 <strong>en</strong> <strong>2009</strong><br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

0<br />

40<br />

111<br />

5<br />

135<br />

6<br />

186<br />

0 0<br />

118<br />

92<br />

57<br />

99<br />

124<br />

98<br />

122<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

WC Van Artevelde - O.L. Vrouw t<strong>en</strong> Rode - hoek<br />

Anderlechtseste<strong>en</strong>weg & Rap<strong>en</strong>straat, Brussel -<br />

Délices Architectes<br />

Voorlopige oplever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

De voorlopige oplever<strong>in</strong>g is de tweede sleutelfase: <strong>in</strong> dit<br />

stadium zijn de werk<strong>en</strong> voltooid. De won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

werkelijk word<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ruimt<strong>en</strong> zijn voor <strong>het</strong> publiek toegankelijk.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 9 werv<strong>en</strong> opgeleverd (waarvan één met<br />

zowel won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als buurt<strong>in</strong>frastructuur <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>aanplant<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> tu<strong>in</strong>).<br />

Op vijf werv<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> totaal 87 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

Wijkcontract Paleiz<strong>en</strong> over de Brugg<strong>en</strong> <strong>in</strong> Brussel-stad<br />

(3 werv<strong>en</strong>: 81 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Wijkcontract Carton de Wiart - hart van Jette (1 werf:<br />

3 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

Wijkcontract Metaal - Munt <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis (1 werf: 3 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>)<br />

<strong>in</strong> luik 4 werd<strong>en</strong> twee werv<strong>en</strong> gerealiseerd:<br />

De plaats<strong>in</strong>g van w<strong>in</strong>dmol<strong>en</strong>s <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Jans-Mol<strong>en</strong>beek<br />

(WC Werkhuiz<strong>en</strong> - Mommaerts)<br />

De gro<strong>en</strong>aanplant<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> tu<strong>in</strong> <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis (WC<br />

Metaal - Munt)<br />

<strong>in</strong> luik 5 - <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> - werd<strong>en</strong> 4 werv<strong>en</strong> opgeleverd:<br />

E<strong>en</strong> Gezondheidshuis <strong>in</strong> Jette (WC Carton de Wiart -<br />

hart van Jette)<br />

De r<strong>en</strong>ovatie van e<strong>en</strong> gevel van <strong>het</strong> Kle<strong>in</strong> Kasteeltje <strong>in</strong><br />

Brussel-stad (WC De Kaai<strong>en</strong>)<br />

E<strong>en</strong> sportzaal <strong>en</strong> e<strong>en</strong> aanpal<strong>en</strong>de huiswerkschool <strong>in</strong><br />

S<strong>in</strong>t-Gillis (WC Metaal - Munt)


opvang van kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong><br />

De wijkcontract<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> sterk bij tot <strong>het</strong> schepp<strong>en</strong> van opvangplaats<strong>en</strong> voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 0 tot 3 jaar: s<strong>in</strong>ds<br />

1997 werd<strong>en</strong> 909 plaats<strong>en</strong> geprogrammeerd.<br />

De explosieve bevolk<strong>in</strong>gsgroei <strong>en</strong> <strong>het</strong> plaatsgebrek voor de opvang van kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> maakt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot<br />

aantal extra plaats<strong>en</strong> noodzakelijk. <strong>in</strong> <strong>2009</strong> dekt de opvang <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest volg<strong>en</strong>s <strong>het</strong><br />

BiSA 31,1 % van de opvang van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 0-3 jaar, wat aardig <strong>in</strong> de buurt komt van de Europese doelstell<strong>in</strong>g<br />

(33 %). 1 Dit perc<strong>en</strong>tage bedraagt gemiddeld slechts 16 % <strong>in</strong> de ‘arme sikkel’. 2 Bijkom<strong>en</strong>de k<strong>in</strong>deropvangplaats<strong>en</strong><br />

zijn dus hoogdr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>d nodig <strong>in</strong> de buurt<strong>en</strong> waar de stadsherwaarder<strong>in</strong>g wordt toegepast. <strong>in</strong> deze<br />

economisch b<strong>en</strong>adeelde wijk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de opvangplaats<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancieel toegankelijk zijn.<br />

<strong>het</strong> wijkcontract wordt s<strong>in</strong>ds 2007 als werkmiddel gebruikt <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> gewestelijk plan, <strong>het</strong> k<strong>in</strong>derdagverblijv<strong>en</strong>plan.<br />

De reger<strong>in</strong>g vraagt aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> wijkcontract kreg<strong>en</strong>, om per wijkcontract<br />

m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s één opvang<strong>in</strong>frastructuur voor kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> te voorzi<strong>en</strong>.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> 4 herwaarder<strong>in</strong>gsprogramma’s door de reger<strong>in</strong>g goedgekeurd (Bioscoop - Bellevue, Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

- Luttrebrug, Park - Alsemberg <strong>en</strong> Skepter), waarbij <strong>in</strong> totaal 6 k<strong>in</strong>derdagverblijv<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gepland.<br />

Op basis van de oppervlakte van de <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> die aan de reger<strong>in</strong>g ter goedkeur<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> voorgelegd,<br />

kunn<strong>en</strong> dankzij deze vier wijkcontract<strong>en</strong> 166 opvangplaats<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gecreëerd.<br />

1 - Dossier bevolk<strong>in</strong>gsgroei <strong>en</strong> opvang voor kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>: de bijdrage van wijkmonitor<strong>in</strong>g, de conjunctuurbarometer van <strong>het</strong><br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest nr. 15 - januari 2010, Brussels <strong>in</strong>stituut voor Statistiek <strong>en</strong> Analyse<br />

2 - idem<br />

3 - Op basis van <strong>het</strong> aantal plaats<strong>en</strong> <strong>in</strong> geme<strong>en</strong>telijke kribbes <strong>en</strong> <strong>het</strong> aantal k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> jonger dan drie jaar per geme<strong>en</strong>te, <strong>in</strong> de bijlage<br />

bij <strong>het</strong> besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g van 19/03/<strong>2009</strong> tot toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g van toelag<strong>en</strong> aan de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest voor de project<strong>en</strong> van geme<strong>en</strong>telijke <strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> bestemd voor crèches<br />

de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong><br />

(<strong>2009</strong>-2013) werd gestart<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2009</strong>-2013)<br />

opgesteld.<br />

Vanaf <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van <strong>het</strong> jaar hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

beroep gedaan op e<strong>en</strong> studiebureau om e<strong>en</strong> diagnose van<br />

de wijk te stell<strong>en</strong>, de prioriteit<strong>en</strong> te bepal<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> actieprogramma<br />

voor te stell<strong>en</strong>. Zij hebb<strong>en</strong> deze verschill<strong>en</strong>de<br />

vorder<strong>in</strong>gsstat<strong>en</strong> aan de bewoners meegedeeld. E<strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>gscomité,<br />

bestaande uit verteg<strong>en</strong>woordigers van de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest, kwam <strong>in</strong> elke sleutelfase sam<strong>en</strong>,<br />

d.w.z. tuss<strong>en</strong> de 3 <strong>en</strong> de 5 keer per jaar.<br />

Overe<strong>en</strong>komstig de regelgev<strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s de uitgewerkte dossiers beg<strong>in</strong> november bij <strong>het</strong><br />

BROh <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> die<br />

maand haar verslag aan de reger<strong>in</strong>g opgesteld.<br />

Op grond hiervan heeft de reger<strong>in</strong>g op 10/12/<strong>2009</strong> de<br />

begunstigde geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op de hoogte gebracht van de<br />

goedkeur<strong>in</strong>g van de programma’s. De volg<strong>en</strong>de wijkcontract<strong>en</strong><br />

kwam<strong>en</strong> daarna <strong>in</strong> hun actieve fase terecht:<br />

Bioscoop - Bellevue <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek,<br />

Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - Luttrebrug <strong>in</strong> Vorst,<br />

Park - Alsemberg <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis,<br />

Skepter <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e.<br />

Dankzij de gewestelijke steun van om <strong>en</strong> bij de 44 miljo<strong>en</strong> EUR<br />

<strong>en</strong> de tuss<strong>en</strong>komst van andere overhed<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> de<br />

betrokk<strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g van bijna 60 miljo<strong>en</strong> EUR<br />

(zonder tuss<strong>en</strong>komst van de privésector).<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

87


88<br />

Herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> de 13e reeks wijkcontract<strong>en</strong> (<strong>2009</strong>-2013)<br />

huisvest<strong>in</strong>g<br />

Collectieve uitrust<strong>in</strong>g<br />

Gro<strong>en</strong>e ruimte<br />

Weg<strong>en</strong>is<br />

Water<br />

Belangrijkste gro<strong>en</strong>e ruimte


Invester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per type tuss<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>de partij (EUR)<br />

Série 13 Gewest Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Federale staat totaal<br />

Bioscoop - Bellevue <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek 10 898 662 1 219 970 2 750 000 14 868 632<br />

Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - Luttrebrug <strong>in</strong> Vorst 10 898 662 1 210 859 2 750 000 14 859 521<br />

Park - Alsemberg <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis 10 898 662 1 211 150 2 750 000 14 859 812<br />

Skepter <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e 10 898 662 1 219 970 2 750 000 14 868 632<br />

tOtAAL 43 594 648 4 861 949 11 000 000 59 456 597<br />

Invester<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per type bestemm<strong>in</strong>g (EUR)<br />

Série 13 Huisvest<strong>in</strong>g Op<strong>en</strong>bare ruimte <strong>in</strong>frastructuur Socio-economi-<br />

Saldo <strong>en</strong><br />

sche acties coörd<strong>in</strong>atie<br />

Bioscoop - Bellevue <strong>in</strong> Mol<strong>en</strong>beek 1 6 437 486 2 674 511 4 491 083 1 511 556 265 000<br />

Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - Luttrebrug <strong>in</strong> Vorst 1 322 688 5 746 614 4 185 820 3 341 799 262 600<br />

Park - Alsemberg <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis 8 183 200 3 189 950 1 088 300 2 050 244 348 118<br />

Skepter <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e 2 6 614 079 3 294 293 3 133 028 1 577 233 250 000<br />

tOtAAL 22 557 452 14 905 368 12 898 231 8 480 832 1 125 718<br />

1 - <strong>in</strong>komst<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> t.b.v. 511 005 EUR<br />

2 - tuss<strong>en</strong>komst door privé niet <strong>in</strong>begrep<strong>en</strong> (2 464 450 EUR)<br />

Op <strong>het</strong> totaal aantal wijkcontract<strong>en</strong> wordt <strong>het</strong> aantal gecreëerde<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op 141 geschat. De programma’s voorzi<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

22 buurt<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong> <strong>en</strong> 42 socio-economische acties.<br />

draagwijdte van de programma’s van reeks 13 voor <strong>het</strong> leefmilieu<br />

<strong>het</strong> bouwprogramma van elk van deze nieuwe won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> beoogt <strong>het</strong> lage <strong>en</strong>ergieverbruik<br />

(K30 <strong>en</strong> E60) <strong>en</strong> zelfs passiefbouw (Mol<strong>en</strong>beek). Verschill<strong>en</strong>de programma’s stell<strong>en</strong> voor om, <strong>in</strong> partnership<br />

met <strong>het</strong> Netwerk Won<strong>en</strong>, de r<strong>en</strong>ovatietips uit te breid<strong>en</strong>, meer bepaald met betrekk<strong>in</strong>g tot de<br />

REG-r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>tscriteria (sociale <strong>en</strong>ergiebegeleid<strong>in</strong>g) of isolatie. Andere sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> verlop<strong>en</strong> via de<br />

socioprofessionele <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de milieutechnische opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de bouwsector.<br />

Met betrekk<strong>in</strong>g tot begro<strong>en</strong><strong>in</strong>g kom<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor. Die gaan van e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>dak tot<br />

<strong>het</strong> bouwrijp mak<strong>en</strong> van b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>terre<strong>in</strong><strong>en</strong> van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>, waar pedagogische gro<strong>en</strong>tetu<strong>in</strong>tjes kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> aangelegd, steeds <strong>in</strong> relatie tot voed<strong>in</strong>g- <strong>en</strong> gezondheidgerelateerde voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> of thema’s.<br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong> volgt veeleer e<strong>en</strong> strategisch plan. <strong>in</strong> sommige programma’s staan netwerk<strong>en</strong><br />

van gro<strong>en</strong>e ruimt<strong>en</strong>, speelterre<strong>in</strong><strong>en</strong>, gezellige op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> zachte weggebruikers<br />

bov<strong>en</strong>aan. Bepaalde programma’s t<strong>en</strong> slotte <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong> <strong>het</strong> stedelijke waterbeheer <strong>in</strong> hun werk<strong>in</strong>g.<br />

de 14e reeks wijkcontract<strong>en</strong><br />

is <strong>in</strong> voorbereid<strong>in</strong>g<br />

<strong>het</strong> gewest voorziet voor de 14e reeks e<strong>en</strong> globaal bedrag<br />

van 44 miljo<strong>en</strong> EUR, verdeeld tuss<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de wijk<strong>en</strong>:<br />

Kanaal - Zuid <strong>in</strong> Anderlecht (10 939 250 EUR, dat voor<br />

de studie <strong>in</strong> <strong>2009</strong> al e<strong>en</strong> subsidie heeft ontvang<strong>en</strong> van<br />

81 000 EUR)<br />

Masui <strong>in</strong> Brussel-stad (11 020 250 EUR)<br />

helmet <strong>in</strong> Schaarbeek (11 020 250 EUR)<br />

Liedekerke <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Joost (11 020 250 EUR).<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

89


90<br />

omkader<strong>in</strong>g <strong>en</strong> evaluatie van de project<strong>en</strong><br />

De project<strong>en</strong> word<strong>en</strong> omkaderd door e<strong>en</strong> reeks type-<br />

docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die door <strong>het</strong> BROh werd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gesteld.<br />

<strong>het</strong> bestek van de studieopdracht van de wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

gewijzigd e<strong>in</strong>d 2005, omschrijft <strong>in</strong> detail de methodologie<br />

<strong>en</strong> de <strong>in</strong>formatie die nodig zijn voor de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

dossier voor de uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> wijkcontract.<br />

<strong>het</strong> bestek omvat e<strong>en</strong> reeks gestandaardiseerde pres<strong>en</strong>tatiefiches<br />

per type project. E<strong>en</strong> projectfiche voor de<br />

operaties <strong>in</strong> <strong>het</strong> sociaal-economische luik werd <strong>in</strong> 2003<br />

al opgesteld; <strong>het</strong> bestek veralgeme<strong>en</strong>t <strong>het</strong> gebruik van<br />

deze fiche voor de beschrijv<strong>in</strong>g van de ontwerp<strong>en</strong>.<br />

de nieuwe ordonnantie houd<strong>en</strong>de organisatie van de stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g<br />

De nieuwe ordonnantie houd<strong>en</strong>de organisatie van de stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g komt er beg<strong>in</strong> 2010 (ordonnantie<br />

van 28/01/2010). haar uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit ligt voor bij de Raad van State.<br />

Deze ordonnantie streeft naar de aanpass<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de aanvull<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> beleid <strong>in</strong>zake stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g,<br />

meer bepaald van de ‘wijkcontract<strong>en</strong>’: <strong>en</strong>erzijds vertaalt ze de nieuwe beleidsoriënter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

omtr<strong>en</strong>t duurzaamheid, anderzijds <strong>in</strong>tegreert ze <strong>in</strong> e<strong>en</strong> herschrev<strong>en</strong> ordonnantie de normatieve <strong>en</strong> term<strong>in</strong>ologische<br />

evoluties die zich s<strong>in</strong>ds 1993 hebb<strong>en</strong> voorgedaan.<br />

Dit resulteert o.m. <strong>in</strong> volg<strong>en</strong>de nieuwe bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

De project<strong>en</strong> van <strong>het</strong> socio-economische luik, die <strong>het</strong><br />

vaakst door vzw’s word<strong>en</strong> gedrag<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> omkaderd<br />

door e<strong>en</strong> drieledige overe<strong>en</strong>komst tuss<strong>en</strong> de vzw, de geme<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> gewest. De overe<strong>en</strong>komst omschrijft <strong>het</strong><br />

project <strong>en</strong> de recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> van elke partij.<br />

De regelgev<strong>in</strong>g voorziet dat de vzw’s die subsidies ontvang<strong>en</strong>,<br />

jaarlijks verslag uitbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van hun activiteit<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> strami<strong>en</strong> dat dit jaarverslag s<strong>in</strong>ds 2006 structureert,<br />

bepaalt de voornaamste gegev<strong>en</strong>s die aan <strong>het</strong> bestuur<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> meegedeeld.<br />

De ordonnantie voorziet dat aan de subsidieerbare vastgoedproject<strong>en</strong> ook commerciële project<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegevoegd.<br />

Voortaan kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van e<strong>en</strong> ‘wijkcontract’ handelsruimt<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ger<strong>en</strong>oveerd of gebouwd,<br />

voor zover ze bijdrag<strong>en</strong> tot de verbeter<strong>in</strong>g van de leefkwaliteit <strong>in</strong> de stedelijke perimeters waar <strong>het</strong> wijkcontract<br />

van toepass<strong>in</strong>g is. Opdat echter deze handelsruimt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> structurer<strong>en</strong>de rol kunn<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijk,<br />

kom<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel de project<strong>en</strong> <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g die op <strong>het</strong> gewestelijk bestemm<strong>in</strong>gsplan geleg<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong> e<strong>en</strong> l<strong>in</strong>t voor<br />

handelskern<strong>en</strong>. Daarteg<strong>en</strong>over staat dat de filosofie van de wijkcontract<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gevrijwaard <strong>en</strong> dat<br />

voorrang moet word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> aan 'buurthandel', die rechtstreeks <strong>in</strong>speelt op de plaatselijke behoeft<strong>en</strong> die<br />

tijd<strong>en</strong>s de opstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma <strong>in</strong>zake stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> blootgelegd.<br />

E<strong>en</strong> transversale doelstell<strong>in</strong>g van duurzame ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> milieuoriënter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brusselse beleid<br />

van stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gevoerd. De subsidieerbare activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van deze nieuwe<br />

oriënter<strong>in</strong>g draai<strong>en</strong> meer bepaald rond de milieu- <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergieprestatie van bouwwerk<strong>en</strong>, <strong>het</strong> bestrijd<strong>en</strong> van<br />

milieuh<strong>in</strong>der <strong>in</strong> de herwaarder<strong>in</strong>gsperimeter <strong>en</strong> de terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van de ecologische voetafdruk van zowel<br />

de plaatselijke bevolk<strong>in</strong>g als de gebruikers van de buurt.<br />

De middel<strong>en</strong> voor territoriale ontwikkel<strong>in</strong>g die sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong> met stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g, do<strong>en</strong> categorieën,<br />

e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitdrukk<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong> ontstaan waarmee <strong>het</strong> beleid van de wijkcontract<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>d<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet houd<strong>en</strong>. Globaal g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd er e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g geleverd om qua semantiek<br />

naar elkaar toe te evoluer<strong>en</strong>. Deze <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g blijkt vooral uit artikel 2 <strong>en</strong> uit de begripp<strong>en</strong> die er word<strong>en</strong><br />

gebruikt of verduidelijkt: ‘<strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>de perimeter’, ‘def<strong>in</strong>itieve perimeter’, ‘handelsruimt<strong>en</strong>’,<br />

‘productieve ruimt<strong>en</strong>, ‘gem<strong>en</strong>gde bestemm<strong>in</strong>g’, '<strong>het</strong> stedelijke herwaarder<strong>in</strong>gsgebied’, ‘begunstigd<strong>en</strong>’,<br />

‘wijkcommissie’, <strong>en</strong>z.


Evaluatie van de programma’s van de wijkcontract<strong>en</strong>:<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> hebb<strong>en</strong> de onderzoeksteams CREAT (UCL) <strong>en</strong><br />

METiCES-CRU (ULB) e<strong>en</strong> reeks evaluatiestudies afgerond<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong> die door de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

werd<strong>en</strong> bekrachtigd.<br />

exhaustieve lijst van de analyses, balans<strong>en</strong> <strong>en</strong> verslag<strong>en</strong> van de voorbije jar<strong>en</strong><br />

Studie ‘kwalitatieve <strong>en</strong> kwantitatieve evaluatie van de<br />

programma’s <strong>in</strong>zake stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g van de<br />

wijk<strong>en</strong>’ (* tweetalige docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>):<br />

Reconstructie van de <strong>in</strong>terv<strong>en</strong>tielogica,<br />

Augustus 2008, 19 blzn.<br />

Analyse van de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de<br />

wijkcontract<strong>en</strong> (1999-2006),<br />

oktober 2007, 92 blzn.<br />

Analyse van de sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van de<br />

wijkcontract<strong>en</strong> (1999-2006), synthese,<br />

oktober 2007, 13 blzn.<br />

Balans reeks 1994, december 2001,<br />

fase 1, 130 blzn.<br />

Balans reeks 1994, december 2001,<br />

fase 2 & 3, 47 blzn.<br />

Balans reeks 1997, november 2007, 192 blzn.<br />

Balans reeks 1999, augustus 2008, 100 blzn.*<br />

Balans reeks 2000, september 2008, 184 blzn.*<br />

Balans reeks 2001, januari <strong>2009</strong>, 160 blzn.*<br />

transversale thematische analyse - luik 5,<br />

oktober 2008, 89 blzn.*<br />

transversale thematische analyse - luik 5,<br />

synthese, oktober 2008, 30 blzn.<br />

transversale thematische analyse - participatie,<br />

augustus 2008, 71 blzn.<br />

transversale thematische analyse - participatie,<br />

synthese, september 2008, 9 blzn.*<br />

transversale thematische analyse -<br />

termijnbeheer, augustus 2008, 47 blzn.<br />

transversale thematische analyse -<br />

termijnbeheer, synthese, september 2008,<br />

15 blzn.*<br />

transversale thematische analyse - duurzame<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g, november 2008, 54 blzn.*<br />

Algem<strong>en</strong>e synthese, december 2008, 54 blzn.<br />

Verslag<strong>en</strong> die <strong>het</strong> bestuur zelf heeft gemaakt:<br />

Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 - Memorandum<br />

<strong>2009</strong>-2014 - Stadsvernieuw<strong>in</strong>g, BROH,<br />

43 bladzijd<strong>en</strong><br />

Memorandum 2004, Stadsvernieuw<strong>in</strong>g, BROH,<br />

juli 2004, 40 bladzijd<strong>en</strong><br />

BROH, <strong>Jaarverslag</strong> 2006, augustus 2007,<br />

bladzijd<strong>en</strong> 77-99<br />

BROH, <strong>Jaarverslag</strong> 2007, juni 2008,<br />

bladzijd<strong>en</strong> 93-115<br />

BROH, <strong>Jaarverslag</strong> 2008, juni 2008,<br />

bladzijd<strong>en</strong> 94-115<br />

E<strong>en</strong> ruimere balans van de beleidsvorm<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stad<br />

gedur<strong>en</strong>de de periode 1995-2005:<br />

Brussel verandert… ! 10 jaar stedelijk beleid<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels Hoofdstedelijk Gewest,<br />

Cahier van <strong>het</strong> GSSO nr. 4, november 2007,<br />

113 bladzijd<strong>en</strong><br />

Meer kwalitatieve, onafhankelijke balans<strong>en</strong>:<br />

Maurizio Coh<strong>en</strong>, Marie-Françoise Plissart<br />

<strong>in</strong> Brussel, dicht bij ons. Architectuur<br />

<strong>in</strong> de Wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest, 2007,<br />

216 bladzijd<strong>en</strong><br />

Mathieu Berger, Paul<strong>in</strong>e Beugnies<br />

Brussel getoetst op <strong>in</strong>spraak:<br />

de wijkcontract<strong>en</strong> als oef<strong>en</strong><strong>in</strong>g,<br />

Brussels hoofdstedelijk Gewest, <strong>2009</strong>,<br />

168 bladzijd<strong>en</strong><br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

91


92<br />

2<br />

r<strong>en</strong>oVatIe Van de<br />

aFzonderlIjke<br />

onroer<strong>en</strong>de Goeder<strong>en</strong><br />

Van GeMe<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

oCMw’s<br />

De reger<strong>in</strong>g kan conform de regelgev<strong>in</strong>g subsidies toek<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

aan geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> OCMW’s voor de realisatie van<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De toelage bedraagt 65 % van de kost<strong>en</strong> van<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> honoraria.<br />

programmer<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

werd<strong>en</strong> gereserveerd<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd 2 581 875 EUR aan subsidies gereserveerd voor<br />

6 dossiers (60 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>). De kaart op volg<strong>en</strong>de bladzijde<br />

toont de geografische ligg<strong>in</strong>g van deze r<strong>en</strong>ovatieoperaties.<br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Operaties Vastlegg<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

(EUR)<br />

OCMW van Brussel 1 339 929<br />

Voorraadopdracht <strong>2009</strong>-2014 1 339 929<br />

Etterbeek 266 570<br />

Oudergemlaan 187 266 570<br />

Els<strong>en</strong>e 594 705<br />

Stassartstraat 75-79 489 385<br />

Zwemkunststraat 1A 105 320<br />

S<strong>in</strong>t-Gillis 380 670<br />

Fernand Bernierstraat 38 232 239<br />

Fortstraat 33 148 431<br />

tOtAAL 2 581 875<br />

Verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

werd<strong>en</strong> uitbetaald<br />

<strong>het</strong> BROh heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> <strong>en</strong> de jar<strong>en</strong> daarvoor de goedgekeurde<br />

operaties opgevolgd: analyse van de uitvoer<strong>in</strong>gsproject<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, werv<strong>en</strong>, opmaak van de e<strong>in</strong>dafrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> betal<strong>in</strong>g van de subsidieschijv<strong>en</strong> <strong>in</strong> elke fase.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd 4 897 008 EUR uitbetaald. Deze betal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

betrekk<strong>in</strong>g op 46 van de 85 dossiers <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong><br />

goedgekeurd<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> hadd<strong>en</strong> de goedgekeurde aanbested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> betrekk<strong>in</strong>g<br />

op 7 dossiers (50 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) voor e<strong>en</strong> totaalbedrag<br />

van 7 568 071 EUR.<br />

Zoals bij de wijkcontract<strong>en</strong> boekt <strong>het</strong> BROh <strong>het</strong> aantal<br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per operatie bij de goedkeur<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aanbested<strong>in</strong>gsdossier.<br />

<strong>het</strong> gaat hier dus om e<strong>en</strong> belangrijke fase<br />

van <strong>het</strong> realisatieproces.<br />

160<br />

140<br />

120<br />

108<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

71<br />

30<br />

53<br />

76<br />

Afzonderlijk onroer<strong>en</strong>d goed - Zuidlaan 52-56,<br />

Brussel - Art & Build<br />

Gerealiseerde won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de afzonderlijke<br />

onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1994 <strong>en</strong> <strong>2009</strong><br />

106<br />

71<br />

60<br />

151<br />

139<br />

53<br />

48<br />

70<br />

37<br />

72<br />

50<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

<strong>2009</strong><br />

Voorlopige oplever<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

<strong>het</strong> BROh heeft <strong>in</strong> <strong>2009</strong> bijgedrag<strong>en</strong> tot de voorlopige<br />

oplever<strong>in</strong>g van 44 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, verspreid als volgt:<br />

38 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> eig<strong>en</strong>domm<strong>en</strong> van <strong>het</strong> OCMW van<br />

Brussel-stad,<br />

2 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> Etterbeek,<br />

4 won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> Els<strong>en</strong>e.


Programma’s die <strong>in</strong> de loop van <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd: wijkcontract<strong>en</strong>,<br />

verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong><br />

WC Skepter<br />

geme<strong>en</strong>te Els<strong>en</strong>e<br />

WC Vroegegro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> - Luttrebrug<br />

geme<strong>en</strong>te Vorst<br />

WC Bioscoop Bellevue<br />

geme<strong>en</strong>te Mol<strong>en</strong>beek<br />

WC Park - Alsemberg<br />

geme<strong>en</strong>te S<strong>in</strong>t-Gillis<br />

Verlat<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong><br />

Onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong><br />

Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

93


94<br />

3<br />

strIjd teG<strong>en</strong><br />

leeGstand<br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op basis van de regelgev<strong>in</strong>g e<strong>en</strong><br />

gewestelijke f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van 85 % van de koopprijs<br />

van e<strong>en</strong> verlat<strong>en</strong> gebouw dat eig<strong>en</strong>dom is van natuurlijke<br />

of rechtsperson<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>te verb<strong>in</strong>dt zich ertoe <strong>het</strong> gebouw te r<strong>en</strong>over<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hoofdzakelijk voor huisvest<strong>in</strong>g te bestemm<strong>en</strong>.<br />

programmer<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

werd<strong>en</strong> gereserveerd<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> heeft de Brusselse hoofdstedelijke Reger<strong>in</strong>g volg<strong>en</strong>de<br />

subsidies goedgekeurd:<br />

Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Aantal<br />

gebouw<strong>en</strong><br />

Waardeschatt<strong>in</strong>g<br />

van de<br />

gebouw<strong>en</strong><br />

(EUR)<br />

Voorbehoud<strong>en</strong><br />

subsidie (85 %)<br />

(EUR)<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha-<br />

Berchem<br />

1 87 800 74 630<br />

Brussel-stad 3 600 000 510 000<br />

Schaarbeek 1 80 000 68 000<br />

tOtAAL 5 767 800 652 630<br />

Verwez<strong>en</strong>lijk<strong>in</strong>g: toelag<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>2009</strong><br />

werd<strong>en</strong> uitbetaald<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> bijgevolg<br />

ge<strong>en</strong> subsidies uitbetaald. De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong><br />

echter over 4 jaar om gebouw<strong>en</strong> te verwerv<strong>en</strong>. Subsidies kunn<strong>en</strong><br />

dus alsnog word<strong>en</strong> uitbetaald voor dossiers die tuss<strong>en</strong><br />

2006 <strong>en</strong> <strong>2009</strong> werd<strong>en</strong> goedgekeurd. <strong>het</strong> aantal aankop<strong>en</strong> is<br />

zeer ger<strong>in</strong>g, maar de r<strong>en</strong>ovatiedoelstell<strong>in</strong>g is bereikt. Onder<br />

druk van deze maatregel neemt de eig<strong>en</strong>aar <strong>het</strong> beheer van<br />

<strong>het</strong> goed immers vaak opnieuw <strong>in</strong> hand<strong>en</strong>.<br />

4<br />

opVolGInG Van<br />

Het VerHuurbeHeer<br />

Van Ger<strong>en</strong>oVeerde<br />

wonInG<strong>en</strong><br />

De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s moet<strong>en</strong> zich houd<strong>en</strong> aan<br />

bepaalde voorschrift<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> verhur<strong>en</strong> van won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die<br />

ger<strong>en</strong>oveerd werd<strong>en</strong> met behulp van gewestelijke toelag<strong>en</strong>,<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder voor programma’s <strong>in</strong>zake:<br />

r<strong>en</strong>ovatie van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>,<br />

r<strong>en</strong>ovatie van afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>,<br />

wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

<strong>het</strong> gaat om won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die met sociale huisvest<strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

gelijkgesteld. Daarom werd<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de berek<strong>en</strong><strong>in</strong>gwijz<strong>en</strong><br />

vastgesteld van de huur, <strong>het</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van de huurders <strong>en</strong><br />

de toek<strong>en</strong>n<strong>in</strong>gsprioriteit<strong>en</strong>. Er di<strong>en</strong>t bij de wijkcontract<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong>register te word<strong>en</strong> bijgehoud<strong>en</strong>.<br />

De meeste won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die dankzij de wijkcontract<strong>en</strong> tot stand<br />

kwam<strong>en</strong> <strong>en</strong> won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die door de <strong>in</strong>grep<strong>en</strong> <strong>in</strong> afzonderlijke<br />

onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> ontstond<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> gelijkgesteld met<br />

sociale won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Zij word<strong>en</strong> bij voorkeur aan de vroegere<br />

bewoners toegewez<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de wijkcontract<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong> bij de toewijz<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> won<strong>in</strong>g tev<strong>en</strong>s andere<br />

criteria (gez<strong>in</strong>ssituatie, overmacht, …). Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt<br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>kom<strong>en</strong> van de kandidaat-huurders begr<strong>en</strong>sd, <strong>het</strong>zij<br />

tot de <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s die <strong>in</strong> de sociale huisvest<strong>in</strong>g van kracht<br />

zijn (afzonderlijke onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong>), <strong>het</strong>zij tot de<br />

<strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s die 20 % hoger ligg<strong>en</strong> dan die van de sociale<br />

huisvest<strong>in</strong>g (wijkcontract<strong>en</strong>).<br />

De jaarlijkse huurprijs wordt berek<strong>en</strong>d op basis van de<br />

kostprijs (tuss<strong>en</strong> 2 <strong>en</strong> 5 %): de kost<strong>en</strong> van de studie <strong>en</strong> de<br />

werk<strong>en</strong>, vermeerderd met de kost<strong>en</strong> van de aankoop <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> toezicht op de werk<strong>en</strong> voor de gebouw<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

Twee derde van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die word<strong>en</strong> beheerd volg<strong>en</strong>s<br />

<strong>het</strong> oude beleid <strong>in</strong>zake de r<strong>en</strong>ovatie van huiz<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>,<br />

is bestemd voor sociale huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> derde voor<br />

normale verhuur. Bij de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die bestemd zijn voor<br />

sociale huisvest<strong>in</strong>g, geld<strong>en</strong> dezelfde <strong>in</strong>kom<strong>en</strong>s als <strong>in</strong> de<br />

sociale huisvest<strong>in</strong>g. De gemiddelde basishuur bedraagt<br />

maximaal 4,5 % van de kostprijs.


De geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> de OCMW’s moet<strong>en</strong> <strong>het</strong> BROh jaarlijks<br />

e<strong>en</strong> verslag bezorg<strong>en</strong> van <strong>het</strong> jaar voordi<strong>en</strong> ter controle van<br />

de nalev<strong>in</strong>g van de bov<strong>en</strong>vermelde bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g van de ordonnantie van 19/12/2008<br />

ertoe strekk<strong>en</strong>de de ordonnantie van 17/07/2003 houd<strong>en</strong>de<br />

de Brusselse huisvest<strong>in</strong>gscode te wijzig<strong>en</strong>, wil <strong>het</strong><br />

won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>bestand van de overheid <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels gewest<br />

vrijwar<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>in</strong>imumregels vaststell<strong>en</strong> voor de toewijz<strong>in</strong>g<br />

van die won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De impact hiervan op <strong>het</strong> huurbeheer<br />

van de won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, vooral van die welke <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de<br />

wijkcontract<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gerealiseerd, werd onderzocht. De<br />

goedkeur<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> toewijz<strong>in</strong>gsreglem<strong>en</strong>t, bepaald door<br />

de ordonnantie van 2008, voorziet dat één register van de<br />

kandidatur<strong>en</strong> wordt bijgehoud<strong>en</strong>. De regels die de ordonnantie<br />

betreff<strong>en</strong>de de herwaarder<strong>in</strong>g van de wijk<strong>en</strong> vastlegt,<br />

blijv<strong>en</strong> echter van toepass<strong>in</strong>g.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> hebb<strong>en</strong> 15 van de 18 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> 8 van de<br />

10 OCMW’s bij de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> jaarverslag<br />

2008 <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d.<br />

5<br />

opVolGInG Van de<br />

r<strong>en</strong>oVatIewerk<strong>en</strong><br />

Van de GoMb<br />

<strong>het</strong> gewest k<strong>en</strong>t de Gewestelijke Ontwikkel<strong>in</strong>gsmaatschappij<br />

voor <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest subsidies toe voor<br />

stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> keurde de reger<strong>in</strong>g toelag<strong>en</strong> goed t<strong>en</strong> bedrage van<br />

8 845 920 EUR voor 6 stadsvernieuw<strong>in</strong>gsoperaties:<br />

project Materiaal-<strong>in</strong>dustrie bis,<br />

project Passer (afbraak),<br />

project Claess<strong>en</strong>s-Lefèvre (studie),<br />

project Tivoli (studie),<br />

project Zuid-Zwed<strong>en</strong>,<br />

saner<strong>in</strong>gsproject.<br />

De voortzett<strong>in</strong>g van de operaties die <strong>in</strong> <strong>2009</strong> <strong>en</strong> de voorgaande<br />

jar<strong>en</strong> war<strong>en</strong> goedgekeurd, werd veiliggesteld door<br />

de betal<strong>in</strong>g van de subsidies.<br />

De GOMB ontv<strong>in</strong>g voor haar stadsr<strong>en</strong>ovatieopdracht ook<br />

e<strong>en</strong> werk<strong>in</strong>gsdotatie van 2 247 000 EUR.<br />

Meer nuttige <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaarverslag van de<br />

GOMB.<br />

6<br />

projeCt<strong>en</strong> dIe<br />

door de europese<br />

unIe word<strong>en</strong><br />

MedeGeFInanCIerd<br />

<strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest heeft <strong>in</strong> de periode<br />

2000-2006 steun ontvang<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Europees Fonds<br />

voor Regionale Ontwikkel<strong>in</strong>g (EFRO). Deze steun beoogt<br />

de terugdr<strong>in</strong>g<strong>in</strong>g van de verschill<strong>en</strong> <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

lev<strong>en</strong>sstandaard tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de Europese regio’s<br />

<strong>en</strong> de economische <strong>en</strong> sociale omschakel<strong>in</strong>g van regio’s<br />

<strong>in</strong> moeilijkhed<strong>en</strong>. <strong>het</strong> EFRO f<strong>in</strong>anciert <strong>in</strong> dit kader de programma’s<br />

‘Doelstell<strong>in</strong>g 2’ <strong>en</strong> ‘Urban ii’.<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> is de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g blijv<strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong><br />

aan de audits van de Doelstell<strong>in</strong>g 2- <strong>en</strong> Urban ii-project<strong>en</strong>,<br />

gerealiseerd door de auditcel van de <strong>in</strong>spectie van F<strong>in</strong>anciën<br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> bestuur F<strong>in</strong>anciën <strong>en</strong> Begrot<strong>in</strong>g. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> heeft ze<br />

moet<strong>en</strong> antwoord<strong>en</strong> op vrag<strong>en</strong> die uit e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>d onderzoek<br />

voortvloeid<strong>en</strong>, besteld door <strong>het</strong> BFB <strong>en</strong> uitgevoerd<br />

door <strong>het</strong> bureau Deloitte.<br />

doelstell<strong>in</strong>g 2<br />

Dit programma wil de economische <strong>en</strong> sociale reconversie<br />

aanmoedig<strong>en</strong> <strong>in</strong> de landelijke of stedelijke gebied<strong>en</strong><br />

met structurele moeilijkhed<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk<br />

Gewest strekt <strong>het</strong> bedoelde gebied zich uit over de<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Gillis, Anderlecht, Brussel, Mol<strong>en</strong>beek, Vorst,<br />

Schaarbeek <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Joost. <strong>het</strong> komt overe<strong>en</strong> met <strong>het</strong> gebied<br />

van de wijkcontract<strong>en</strong> waar r<strong>en</strong>ovatiewerk<strong>en</strong> plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.<br />

U v<strong>in</strong>dt de kaart op www.brugis.irisnet.be.<br />

De gesubsidieerde project<strong>en</strong> beog<strong>en</strong> de economische<br />

herwaarder<strong>in</strong>g (As 1) <strong>en</strong> de duurzame stadsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

(As 2). As 3 betreft de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van de technische<br />

ondersteun<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma.<br />

Dankzij dit programma kunn<strong>en</strong> bepaalde sites e<strong>en</strong> nieuwe<br />

bestemm<strong>in</strong>g krijg<strong>en</strong> als bedrijv<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra, k<strong>in</strong>deropvangc<strong>en</strong>tra,<br />

NiCT-<strong>in</strong>itiaties, sport<strong>in</strong>frastructur<strong>en</strong>, lokale economielokett<strong>en</strong>,…<br />

De heraanleg van gro<strong>en</strong>e ruimt<strong>en</strong> <strong>en</strong> de f<strong>in</strong>anciële<br />

steun aan de opstart of de uitbreid<strong>in</strong>g van economische<br />

activiteit<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s deel uit van <strong>het</strong> programma.<br />

Van de 64 project<strong>en</strong> die door de Brusselse hoofdstedelijke<br />

Reger<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> geselecteerd, zijn er 59 afgerond <strong>en</strong> al <strong>in</strong><br />

werk<strong>in</strong>g, 3 werd<strong>en</strong> stopgezet <strong>en</strong> 2 zijn zo goed als klaar.<br />

De subsidiabiliteit van de uitgav<strong>en</strong> werd verl<strong>en</strong>gd tot<br />

30/06/<strong>2009</strong>. Dit jaar werd dus besteed aan de e<strong>in</strong>d-<br />

afrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de project<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan <strong>het</strong> afsluit<strong>en</strong> van de<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht van de afrond<strong>in</strong>g van dit<br />

programma, ev<strong>en</strong>als aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>dverslag, dat beg<strong>in</strong> 2010<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> opvolg<strong>in</strong>gscomité zal word<strong>en</strong> voorgesteld.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

95


96<br />

Doelstell<strong>in</strong>g 2 - Atelier voor opleid<strong>in</strong>g<br />

door tewerkstell<strong>in</strong>g, Bonnevie vzw<br />

urban II<br />

De tweede editie (2000-2006) van <strong>het</strong> geme<strong>en</strong>schaps<strong>in</strong>itiatief<br />

Urban streeft naar vernieuw<strong>en</strong>de <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> voor<br />

de opwaarder<strong>in</strong>g van sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> crisis.<br />

Urban ii telt <strong>in</strong> <strong>het</strong> Brussels hoofdstedelijk Gewest 11 project<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de buurt van <strong>het</strong> Zuidstation op <strong>het</strong> grondgebied<br />

van S<strong>in</strong>t-Gillis <strong>en</strong> Vorst. <strong>het</strong> <strong>in</strong>itiatief maakt zo deel uit van<br />

de zone waar <strong>het</strong> wijkcontract<strong>en</strong>beleid actief is. U v<strong>in</strong>dt de<br />

kaart op www.brugis.irisnet.be.<br />

De gesubsidieerde project<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dubbel doel: de<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van operaties <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de geïntegreerde<br />

stadsherwaarder<strong>in</strong>g voor de plaats<strong>in</strong>g van voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van op<strong>en</strong>baar nut <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> sociale <strong>en</strong>/of economische<br />

draagwijdte (As 1), <strong>en</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van de sociale<br />

cohesie <strong>in</strong> de wijk<strong>en</strong> dankzij de nieuwe <strong>in</strong>formatie- <strong>en</strong><br />

communicatietechnologie <strong>en</strong> de steun van <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> voor<br />

de plaatselijke ontwikkel<strong>in</strong>g (As 2). As 3 betreft de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

van de technische ondersteun<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> programma.<br />

De f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van de 11 project<strong>en</strong> is afgeslot<strong>en</strong>.<br />

De subsidiabiliteit van de uitgav<strong>en</strong> werd verl<strong>en</strong>gd tot<br />

30/06/<strong>2009</strong>. Dit jaar werd dus besteed aan de e<strong>in</strong>d-<br />

afrek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de project<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan <strong>het</strong> afsluit<strong>en</strong> van de<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht van de afrond<strong>in</strong>g van dit<br />

programma, ev<strong>en</strong>als aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>dverslag, dat beg<strong>in</strong> 2010<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> opvolg<strong>in</strong>gscomité wordt voorgesteld.<br />

7<br />

deelnaMe aan<br />

andere projeCt<strong>en</strong><br />

netwerk won<strong>en</strong><br />

Netwerk Won<strong>en</strong> groepeert 10 ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die actief zijn<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de perimeter van de Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van de huisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g<br />

(RVOhS) op <strong>het</strong> vlak van won<strong>in</strong>gr<strong>en</strong>ovatie, participatie<br />

<strong>en</strong> burgeractie. De directie huisvest<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> BROh<br />

beheert zijn subsidie. Op basis van de <strong>in</strong>fo afkomstig van de<br />

directie huisvest<strong>in</strong>g ziet de directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g toe<br />

op de goede aanw<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g van de subsidies van <strong>het</strong> Netwerk<br />

Won<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong>.<br />

ag<strong>en</strong>tschap voor territoriale<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g (ato)<br />

<strong>het</strong> ATO versterkt de sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> beleid <strong>in</strong>zake<br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> dat voor stadsherwaarder<strong>in</strong>g. <strong>het</strong><br />

ATO vervult e<strong>en</strong> dubbele rol: de k<strong>en</strong>nis verbeter<strong>en</strong> van de<br />

evolutie van <strong>het</strong> Brusselse grondgebied <strong>en</strong> de territoriale<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g bevorder<strong>en</strong> door bij te drag<strong>en</strong> aan de opstell<strong>in</strong>g<br />

van strategische docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van strategische project<strong>en</strong> te bevorder<strong>en</strong>.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g is verteg<strong>en</strong>woordigd op de<br />

beheerraad van <strong>het</strong> Ag<strong>en</strong>tschap <strong>en</strong> voert de controle uit over<br />

zijn jaarlijkse werk<strong>in</strong>gssubsidie. Deze is t<strong>en</strong> opzichte van<br />

<strong>het</strong> jaar voordi<strong>en</strong> toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedraagt 1 640 000 EUR<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong>.<br />

U v<strong>in</strong>dt meer <strong>in</strong>formatie op www.adt-ato.be.


8<br />

InForMatIe <strong>en</strong><br />

bewustMakInG Van<br />

de burGer<br />

U v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong>formatie over de stadsvernieuw<strong>in</strong>gsproject<strong>en</strong> op<br />

www.wijk<strong>en</strong>.irisnet.be.<br />

De directie Stadsvernieuw<strong>in</strong>g zet de ontwikkel<strong>in</strong>g voort van<br />

haar perman<strong>en</strong>te communicatiemiddel<strong>en</strong>: voorstell<strong>in</strong>g van<br />

haar opdracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> acties aan de verschill<strong>en</strong>de doelgroep<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Brussel of <strong>in</strong> <strong>het</strong> buit<strong>en</strong>land, ontmoet<strong>in</strong>gsdag<strong>en</strong> van<br />

lokale actor<strong>en</strong> over stadsontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> over duurzame<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

De directie gaat ook door met de verspreid<strong>in</strong>g van haar<br />

twee werk<strong>en</strong> (<strong>in</strong> Brussel, dicht bij ons. Architectuur <strong>in</strong><br />

de Wijkcontract<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brussel getoetst op <strong>in</strong>spraak. De<br />

wijkcontract<strong>en</strong> als oef<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>). Deze werk<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> voornaamste uithangbord van de activiteit<strong>en</strong> van de<br />

directie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> veel bijval. haast 3 000 exemplar<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> verspreid.<br />

De fotot<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g van juni 2008 <strong>in</strong> de S<strong>in</strong>t-Gorikshall<strong>en</strong><br />

over architectuur <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong> werd overgedaan<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> S<strong>in</strong>t-Lucas hoger <strong>in</strong>stituut voor Architectuur. E<strong>en</strong><br />

confer<strong>en</strong>tie door Maurizio Coh<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de confer<strong>en</strong>tiecyclus<br />

van <strong>het</strong> <strong>in</strong>stituut zorgde voor e<strong>en</strong> feestelijke<br />

op<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de fotot<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g van Marie-Françoise<br />

Plissart (3 tot 27/02/<strong>2009</strong>).<br />

ontmoet<strong>in</strong>g van de actor<strong>en</strong> die bij de wijkcontract<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> zijn<br />

<strong>in</strong> <strong>2009</strong> organiseerde de directie twee Ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor projectleiders <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Rondetafel.<br />

Op de 5e Ontmoet<strong>in</strong>g werd<strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> voorgesteld van de studie, uitgevoerd door twee universiteit<strong>en</strong>,<br />

betreff<strong>en</strong>de de evaluatie van de wijkcontract<strong>en</strong>. Ruim 60 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> nam<strong>en</strong> deel aan de discussies over de mogelijke<br />

pistes om dit beleid te verbeter<strong>en</strong>.<br />

De 6e Ontmoet<strong>in</strong>g bracht ev<strong>en</strong>veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>, maar ditmaal rond de plaats van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stad <strong>en</strong> de<br />

rol van de wijkcontract<strong>en</strong>: behoefte aan k<strong>in</strong>derdagverblijv<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong>, huiswerkbegeleid<strong>in</strong>g, buurtvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g,<br />

ruimte voor sport <strong>en</strong> spel, gro<strong>en</strong>e ruimte,… De onderwerp<strong>en</strong> zijn legio <strong>in</strong> de kwetsbare Brusselse wijk<strong>en</strong>. De<br />

globale b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g van de wijkcontract<strong>en</strong> biedt de mogelijkheid om rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te houd<strong>en</strong> met de behoeft<strong>en</strong><br />

van de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze wijk<strong>en</strong>, met de ontwikkel<strong>in</strong>g van nieuwe vorm<strong>en</strong> van op<strong>en</strong>bare ruimt<strong>en</strong> (netwerk van<br />

speelple<strong>in</strong><strong>en</strong>, gekoppeld aan <strong>het</strong> gro<strong>en</strong>e <strong>en</strong> <strong>het</strong> blauwe netwerk <strong>en</strong> aan de zachte mobiliteit) <strong>en</strong> met de evolutie<br />

van <strong>het</strong> beheer van de voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> die hierdoor ontstaan (ouderparticipatie, vorm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t van<br />

buurtbewoners, synergie tuss<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>, culturele <strong>en</strong> sportc<strong>en</strong>tra, huiswerkschol<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.).<br />

T<strong>en</strong> slotte heeft de directie met e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>ere groep e<strong>en</strong> eerste Rondetafel georganiseerd over de participatieve<br />

methodes die <strong>in</strong> de wijkcontract<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast als gevolg van onze uitgave van 2008.<br />

BROH JAARVERSLAG <strong>2009</strong><br />

97


98<br />

VooruItzICHt<strong>en</strong><br />

De evolutie van de stadsherwaarder<strong>in</strong>g, zoals die <strong>in</strong> de regelgev<strong>in</strong>g<br />

werd vastgelegd, bereikt haar e<strong>in</strong>dpunt beg<strong>in</strong> 2010<br />

met de goedkeur<strong>in</strong>g door <strong>het</strong> parlem<strong>en</strong>t van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

ordonnantie (ordonnantie van 28/01/2010 houd<strong>en</strong>de organisatie<br />

van de stedelijke herwaarder<strong>in</strong>g) <strong>en</strong> <strong>het</strong> vooruitzicht,<br />

op korte termijn, van e<strong>en</strong> def<strong>in</strong>itieve goedkeur<strong>in</strong>g door de<br />

reger<strong>in</strong>g van haar toepass<strong>in</strong>gsbesluit.<br />

Anderlecht, Brussel-stad, Schaarbeek <strong>en</strong> S<strong>in</strong>t-Joost kunn<strong>en</strong> al<br />

grot<strong>en</strong>deels de bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> van de nieuwe ‘duurzame<br />

wijkcontract<strong>en</strong>’, die mom<strong>en</strong>teel word<strong>en</strong> bestudeerd <strong>en</strong><br />

die de overgang vorm<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de twee bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De studies zull<strong>en</strong> vertrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gewijzigd refer<strong>en</strong>tiebestek.<br />

Verdere aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn nodig, zodat vooral meer<br />

rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g wordt gehoud<strong>en</strong> met de gegev<strong>en</strong>sanalyse van de<br />

buurtmonitor<strong>in</strong>g. Door de verlicht<strong>in</strong>g van de werkdruk waarmee<br />

de verzamel<strong>in</strong>g van de statistische gegev<strong>en</strong>s gepaard<br />

gaat, zoud<strong>en</strong> de middel<strong>en</strong> zich tijd<strong>en</strong>s deze eerste studiefase<br />

moet<strong>en</strong> toespits<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> preciezere diagnose van de<br />

bestudeerde wijk: thematische werkgroep<strong>en</strong> om de burgers<br />

sterker te betrekk<strong>en</strong>, <strong>in</strong>terview van deskundig<strong>en</strong>,…<br />

Enkele aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de nieuwe regelgev<strong>in</strong>g betreff<strong>en</strong><br />

de beheerprocedures zelf van de programma’s, die soms <strong>in</strong><br />

de praktijk lang dezelfde zijn geblev<strong>en</strong> (zie ook kader p. 90<br />

over de voornaamste ordonnantiewijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>):<br />

de mogelijkheid om de studies voor de opmaak van programma’s<br />

aan te pass<strong>en</strong> aan de eig<strong>en</strong>heid van de wijk,<br />

<strong>en</strong> om de opdracht van e<strong>en</strong> studiebureau te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

om de programmawijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die <strong>in</strong> de loop van <strong>het</strong><br />

tweede jaar werd<strong>en</strong> toegestaan, <strong>in</strong> overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

met de aanvankelijke diagnose door te voer<strong>en</strong>;<br />

de ontzuil<strong>in</strong>g, die <strong>het</strong> transversale karakter van de acties<br />

bevordert <strong>en</strong> <strong>het</strong> ontstaan van geïntegreerde <strong>en</strong> meerdim<strong>en</strong>sionale<br />

project<strong>en</strong> stimuleert.<br />

hier <strong>en</strong> daar wordt de term<strong>in</strong>ologie vere<strong>en</strong>voudigd: RVOhS<br />

(Ruimte voor Versterkte Ontwikkel<strong>in</strong>g van de huisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de Stadsvernieuw<strong>in</strong>g) wordt vervang<strong>en</strong> door ZSh (Zone<br />

voor Stadsherwaarder<strong>in</strong>g), PCGO (Plaatselijke Commissie<br />

voor Geïntegreerde Ontwikkel<strong>in</strong>g) door Wijkcommissie.<br />

De vastgoedproject<strong>en</strong> beantwoord<strong>en</strong> al s<strong>in</strong>ds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> aan<br />

de m<strong>in</strong>imumnorm<strong>en</strong> voor lage-<strong>en</strong>ergiewon<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (zie p. 81:<br />

de selectie van voorbeeldgebouw<strong>