Tarievenblad - BNP Paribas Fortis

bnpparibasfortis.be

Tarievenblad - BNP Paribas Fortis

BNP BNP PARIBAS PARIBAS FORTIS FORTIS FORTIS NV NV - AG INSURANCE INSURANCE NV (voorheen : FORTIS FORTIS INSURANCE INSURANCE BELGIUM BELGIUM N.V. N.V.) N.V.

Voorwaarden geldig vanaf 01/07/2013

De formules en producten beschreven in dit tarievenblad zijn verkrijgbaar in de BNP PARIBAS FORTIS NV

verkooppunten.

AG INSURANCE treedt niet meer op als kredietverstrekker voor de kredietopeningen die werden toegekend sinds

01/06/07.

1. TARIEVEN TARIEVEN VAN VAN DE DE WOONKREDIETEN

WOONKREDIETEN

1.1 HOME HOME PACK PACK TARIEF

TARIEF

Dit tarief is van toepassing als de kredietnemers voldoen aan onderstaande voorwaarden:

• Onderschrijving van een schuldsaldoverzekering via het bankkanaal van de verzekeringsmaatschappij AG

Insurance ten bedrage van 100% van het bedrag van het kredietvoorschot.

• Onderschrijving van een Top Woning verzekering via de verzekeringsmaatschappij AG Insurance op de

verzekerbare goederen die in waarborg gegeven worden.

• Domiciliëring van de inkomsten op een zichtrekening van BNP Paribas Fortis NV.

De toegekende kortingen blijven verworven zolang aan de hierboven vermelde voorwaarden zonder onderbreking

voldaan is.

1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. WOONKREDIETEN WOONKREDIETEN MET MET MAANDELIJKSE MAANDELIJKSE MAANDELIJKSE TERUGBE TERUGBETALING TERUGBE TALING (KAPITAAL (KAPITAAL EN INTERESTEN)

1.1.1.1. VARIABELE VARIABELE FORMULES

FORMULES

FORMULE(1) MAANDE-

LIJKSE

RENTE

REELE JAAR-

LIJKSE

RENTE(2)(4)

____________________________________________________________________________________

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702

F00015N -01/07/20131 1/5

MENSUALITEIT VOOR 10.000,00 EUR (3)

10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar

1/1/+3/-3/index A 0,295% 3,60% 99,07 EUR 71,68 EUR 58,20 EUR 50,28 EUR 45,13 EUR

1/1/+3/-3/index A

vaste mensualiteit

(duur initieel 15jaar)

1/1/+3/-3/index A

vaste mensualiteit

(duur initieel 20jaar)

1/1/+3/-3/index A

vaste mensualiteit

(duur initieel 25jaar)

0,271% 3,30% 70,28 EUR

0,291% 3,55% 57,95 EUR

0,319% 3,90% 51,84 EUR

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

5/5/+4/-4/index E 0,295% 3,60% 99,07 EUR 71,68 EUR 58,20 EUR 50,28 EUR 45,13 EUR

10/5/+2/-5/index E 0,347% 4,25% 102,03 EUR 74,79 EUR 61,47 EUR 53,69 EUR 48,69 EUR


1.1.1.2. VASTE VASTE RENTEVOETEN

RENTEVOETEN

VASTE RENTEVOETEN

FORMULE

MAANDELIJKSE

RENTE

F00015N - 01/07/2013 2/5

REELE JAARLIJKSE

RENTE (2)(4)

MENSUALITEIT VOOR

10.000,00 EUR (3)

Duur: < 10 jaar 0,283% 3,45% 98,40 EUR (duur 10 jaar)

Duur: > 10 en < 13 jaar 0,299% 3,65% 80,30 EUR (duur 13 jaar)

Duur: > 13 en < 15 jaar 0,323% 3,95% 73,35 EUR (duur 15 jaar)

Duur: > 15 en < 18 jaar 0,351% 4,30% 66,12 EUR (duur 18 jaar)

Duur: > 18 en < 20 jaar 0,363% 4,45% 62,49 EUR (duur 20 jaar)

Duur: > 20 en < 25 jaar 0,383% 4,70% 56,13 EUR (duur 25 jaar)

Duur: > 25 en < 30 jaar 0,411% 5,05% 53,27 EUR (duur 30 jaar)

Duur: > 30 en < 40 jaar 0,479% 5,90% 53,27 EUR (duur 40 jaar)

(1) In de formules zijn de eventuele renteaanpassingen uitgedrukt in reële jaarlijkse rente resp. : 2%, 3%, 4% of 5% . De maandelijkse rentevoet

bedraagt respectievelijk 0,165%, 0,247%, 0,327% en 0,407%.

(2) De reële jaarlijkse rente is slechts indicatief.

(3) Bij de berekening werd geen rekening gehouden met eventuele tariefverhogingen.

(4) Reeds rekening gehouden met de toepassing van de 3 kortingen Home Pack (-0,45%)

1.1.2. 1.1.2. WOONKREDIET WOONKREDIET TERUGBETAALBAAR TERUGBETAALBAAR DOOR DOOR EEN EEN TAK TAK 23 23 BELEGGINGSVERZEKERING

BELEGGINGSVERZEKERING

FORMULES MAANDELIJKSE RENTE REELE JAARLIJKSE RENTE (1)(5)

1/1/+3/-3/index A

5/5/+4/-4/index E

10/5/+2/-5/index E

10 jaar vast

15 jaar vast

20 jaar vast

(5) Korting Home Pack excl. Korting voor Schuldsaldoverzekering

0,327%

0,327%

0,379%

0,315%

0,355%

0,395%

4,00%

4,00%

4,65%

3,85%

4,35%

4,85%

1.1.3. 1.1.3. WOONKREDIET WOONKREDIET TERUGBETAAL

TERUGBETAALBAAR TERUGBETAAL BAAR DOOR DOOR EEN GR GROEPSVERZEKERING

GR

OEPSVERZEKERING OF DOOR DOOR EEN INDIVIDUELE

PENSIOENTOEZEGGING

PENSIOENTOEZEGGING

FORMULES MAANDELIJKSE RENTE REELE JAARLIJKSE RENTE (1)(5)

1/1/+3/-3/index A

5/5/+4/-4/index E

10/5/+2/-5/index E

10 jaar vast

15 jaar vast

20 jaar vast

(5) Korting Home Pack excl. Korting voor Schuldsaldoverzekering

0,327%

0,327%

0,379%

0,315%

0,355%

0,395%

1.1.4. 1.1.4. WOONKREDIET WOONKREDIET BULLET BULLET (EENMALIGE (EENMALIGE TERUGBETALING TERUGBETALING OP OP EINDE EINDE LOOPTIJD) LOOPTIJD)(1)

LOOPTIJD) (1)

4,00%

4,00%

4,65%

3,85%

4,35%

4,85%

FORMULES MAANDELIJKSE RENTE REELE JAARLIJKSE RENTE (1)(5)

1/1/+3/-3/index A

0,327%

4,00%

5/5/+4/-4/index E

0,327%

4,00%

(5) Korting Home Pack excl. Korting voor Schuldsaldoverzekering


1.2. 1.2. TARIEFVERHOGINGEN

TARIEFVERHOGINGEN

TARIEFVERHOGINGEN (alle verhogingen zijn cumulatief) MAANDELIJKSE

RENTE

F00015N - 01/07/2013 3/5

REELE

JAARLIJKSE

RENTE (1)

Kredietopening > 80 % en =< 100% van de verkoopwaarde 0,021% 0,25%

Kredietopening > 100 % van de verkoopwaarde 0,042% 0,50%

Kredietopening gewaarborgd door hypothecair mandaat of belofte tot

hypotheek

0,021% 0,25%

Voorschot met looptijd < 10 jaar (niet geldig voor punt 1.1.2.) 0,021% 0,25%

Kredietopening in 2e rang (na andere schuldeiser dan

Fortis Bank nv)

0,042% 0,50%

Pand met beroepsgedeelte > 50% 0,042% 0,50%

Bedrag voorschot < 12.500 EUR 0,084% 1,00%

(1) De reële jaarlijkse rente is slechts indicatief.

1. 1.3. 1. . RECONSTITUTIERENTEVOET RECONSTITUTIERENTEVOET VAN VAN DE DE TAK TAK 23 23 BELEGGINGSVERZEKERING BELEGGINGSVERZEKERING : : 5,00 5,00 %/jaar

%/jaar

1.4 1.4. 1.4

. RESERVERINGSPROVISIE

RESERVERINGSPROVISIE

Op het einde van elke maand zal een reserveringsprovisie berekend worden, tegen een maandelijkse rentevoet van

0,15 %, op niet opgenomen bedragen en dat voor de eerste maal op het einde van de termijn van 6 maanden, te

rekenen vanaf de ingangsdatum van de voorschotovereenkomst.

Deze provisie is opeisbaar op het einde van de maand die volgt op de maand waarin ze berekend werd.

1. 1.5. 1. . VOORWAARDEN VOORWAARDEN EN EN ECO ECO-VOOR ECO VOOR VOORDELEN VOOR DELEN

Voorwaarden bouwers: K-peil =< 35 of E-peil = 80% en > 100% van de verkoopwaarde) (zie 1.2 Tariefverhogingen).

2. 2. INDEXEN

INDEXEN

De rentevoetherziening van de kredietvoorschotten afgesloten met een variabele of een geplafonneerde formule

gebeurt in functie van de schommelingen van de wettelijke referte-indexen.

In volgende tabel vindt u de referte-indexen die van toepassing zijn:

Index Datum Publicatie Waarde Referte-Index

Jaarlijks Maandelijks

Index A

20/06/2013

0,083% 0,0069%

Index E

20/06/2013

0,974% 0,0808%

3. 3. BEREKENINGSWIJZE BEREKENINGSWIJZE RENTEHERZIENING

RENTEHERZIENING

Alle variabele formules kennen één of meerdere renteherzieningen. In aanvulling tot de algemene begrippen

beschreven in deel 1 van de prospectus, volgt hier een cijfervoorbeeld.

Voorbeeld: u heeft een woonkrediet met een maandelijkse rentevoet van 0,399% afgesloten met vijfjaarlijkse

herziening en een maximale renteschommeling van 0,327%.

De aanvangsindex bedroeg 0,311 % ; bij herziening is hij 0,736 %.


De nieuwe rente wordt dan : aanvangsrentevoet + 0,736 – 0,311 = 0,824%

De rentevoetschommeling is contractueel beperkt tot 0,327%.

De rentevoetstijging wordt in dit geval beperkt tot 0,399% + 0,327% = 0,726%

4. 4. GELDIGHEIDSDUUR

GELDIGHEIDSDUUR

De cliënt beschikt over een termijn van 4 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag, om de akte te

tekenen. Eens deze termijn overschreden, moet een nieuw aanbod afgedrukt worden dat dan opnieuw geldig is voor

een termijn van 4 maanden.

5. 5. TARIEVEN TARIEVEN VAN VAN DE DE OVERBRUG OVERBRUGGINGSKREDIETEN

OVERBRUG GINGSKREDIETEN

5.1. 5.1. BASISTARIEVEN

BASISTARIEVEN

TRIMESTRIELE RENTE REELE JAARLIJKSE RENTE

Minimumbedrag = 12.500 EUR 1,19% 4,85%

6. 6. ALGEMENE ALGEMENE KOSTEN

KOSTEN

6.1. 6.1. SCHATTINGSKOSTEN

SCHATTINGSKOSTEN

6.1.1 6.1.1 Gebouw Gebouw

Gebouw

Erelonen incl. BTW 21%

VKW = Door Gudrun Xpert geschatte

Verkoopwaarde uit ter hand, verhoogd met de

kostprijs van voorziene en/of noodzakelijke

werken door aannemer (incl. BTW)

F00015N - 01/07/2013 4/5

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Eéngezinswoning

(1))

Panden met max. 3

entiteiten (2)

waarvan

max. 150 m²

bestemd voor

professioneel

gebruik

Panden met meer

dan 3 entiteiten (2)

en/of meer dan

150 m² bestemd

voor professioneel

gebruik

VKW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 225 EUR 350 EUR

350.000 EUR < VKW ≤ 750.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

750.000 EUR < VKW ≤ 1.000.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

1.000.000 EUR < VKW ≤ 1.500.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

1.500.000 EUR < VKW ≤ 2.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VKW > 2.000.000 EUR of speciaal gebouw (3) op offerte op offerte op offerte

(1) Inclusief ruimte voor professioneel gebruik beperkt tot max 30m².

(2) Een entiteit is b.v. een appartement, een studio, een handelsgelijkvloers, …

(3) Speciale gebouwen zijn b.v. kerk, hospitaal, kasteel, .. of panden belast met erfpacht- of opstalrechten, onroerende leasing e.d.

6.1.2 6.1.2 Grond

Grond

Erelonen incl. BTW 21%

VKW = Door Gudrun Xpert

geschatte Verkoopwaarde uit ter

hand

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Een perceel

bestemd voor

een gebouw van

Cat. 1

(1)

Een perceel bestemd

voor een gebouw

van Cat. 2 OF een

samengesteld

perceel

(2)

Een perceel voor een

gebouw van Cat.3

(3) OF een te

verkavelen grond

VKW ≤ 250.000 EUR 150 EUR 225 EUR 350 EUR

250.000 EUR < VKW ≤ 350.000 EUR 225 EUR 350 EUR 450 EUR

350.000 EUR < VKW ≤ 500.000 EUR 350 EUR 450 EUR 675 EUR

500.000 EUR < VKW ≤ 750.000 EUR 450 EUR 675 EUR 900 EUR

750.000 EUR < VKW ≤ 1.000.000 EUR 675 EUR 900 EUR 1.250 EUR

VKW > 1.000.000 EUR of speciale gronden (4) op offerte op offerte op offerte


(1) Eveneens onder gronden van Cat. 1 valt één aaneengesloten geheel van percelen gelegen ofwel in landbouwzone ofwel in

bosgebied.

(2) Onder een samengesteld perceel wordt verstaan:

- één perceel voor ééngezinswoning met een bijhorende grond in landbouw- of bosgebied OF

- één aaneengesloten terrein gelegen deels in landbouw- en deels in bosgebied

(3) Hiermee wordt ook bedoeld b.v. bouwgrond voor appartementsgebouwen, handel, KMO, industrie of kantoren.

(4) gronden bestemd voor overheidsfuncties of speciale gebouwen (3 onder 6.1.1.) of gronden belast met erfpacht- of

opstalrechten,onroerende leasing e.d

6.1.3. 6.1.3. 6.1.3. BIJZONDERE BIJZONDERE TARIEFVOORWAARDEN

TARIEFVOORWAARDEN

• De expertise van een project op plan valt onder de tarieven voor gebouwen.

• Het ereloon wordt met één schijf verhoogd (150 wordt 225; 225 wordt 350; etc.) indien:

- Ofwel de waardebepaling een onderzoek noodzaakt naar de mogelijkheid tot verkavelen of

splitsen van het goed.

- Ofwel er bouw- of renovatiewerken > 50.000 EUR voorzien zijn, zonder dat er een bestek van

aannemer of architect voorgelegd wordt.

• Gudrun Xpert NV behoudt zich het recht voor om een aanvraag op te splitsen in meerdere indien ze

betrekking heeft op meerdere goederen; als één goed wordt beschouwd een afzonderlijk verkoopbaar geheel..

Annulering van de opdracht voor het plaatsbezoek: 35 EUR incl. BTW. Eens het plaatsbezoek uitgevoerd is zal het

volledige ereloon gefactureerd worden.

Herplanning vanaf het tweede mislopen plaatsbezoek: 50 EUR incl. BTW

Fortis Bank nv behoudt zich het recht voor bijkomende schattingen te doen als de staat van de vorderingen van de

werkzaamheden niet overeenstemt met uw verklaringen. Een kopie van het schattingsverslag zal u zo spoedig

mogelijk worden bezorgd.

6.2. 6.2. DOSSIERKOSTEN

DOSSIERKOSTEN

Woonkrediet : 350,00 EUR per dossier.

Overbruggingskrediet : 250,00 EUR per contract.

Op deze kosten kan een voorschot worden gevraagd. Het wordt u terugbetaald als op uw aanvraag geen schriftelijke

offerte volgt.

6. 6.3. 6. . VERZOEK OM WIJZIGING VAN HET CONTRACT TIJ TIJDENS TIJ

DENS DE DE LOOPTIJD LOOPTIJD VAN VAN HET HET KREDIET, KREDIET, DAT DAT EEN EEN ONDERZOEK

ONDERZOEK

VAN VAN HET HET DOSSIER DOSSIER DOSSIER VEREIST:

VEREIST:

Overdracht van hypotheek / tenlasteneming door de aanvrager van de verplichtingen die hoofdelijk met andere

personen werden aangegaan: 300 EUR

Wijziging van het contract of de waarborgen (toevoeging van kredietnemer, vrijgave van borgstelling, wijziging van de

looptijd of van de aflossingswijze, tijdelijk uitstel van kapitaalsaflossing, wijziging van kredietformule, gedeeltelijke

opheffing van een hypothecaire inschrijving): 200 EUR

6. 6.4. 6. . DUPLICATA FISCAAL ATTEST: 6,00 EUR

7. 7. MUNTEENHEID

MUNTEENHEID

De munteenheid is de euro.

F00015N - 01/07/2013 5/5

More magazines by this user
Similar magazines